Sunteți pe pagina 1din 10

DECLARA IE PRIVIND VENITUL ESTIMAT/NORMA DE VENIT

Agen ia Na ional de Administrare Fiscal

Anul

220

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Nume Prenume E-mail Strad Bloc Localitate Scar Etaj Ap. Jude /Sector Cod po tal Fax Num r Telefon
Ini iala
tat lui

Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal

II. DATE PRIVIND VENITURILE ESTIMATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


URAT

1. Categoria de venit

comerciale activit i agricole

profesii libere

cedarea folosin ei bunurilor:

sub 5 contracte, inclusiv peste 5 contracte n scop turistic num r camere

drepturi de proprietate intelectual

2. Op iune privind modificarea modului de determinare a venitului net *) 3. Determinarea venitului net: sistem real 4. Forma de organizare: individual cote forfetare de cheltuieli asociere f r personalitate juridic modificarea modalit ii/formei de exercitare a activit ii Cod CAEN norm de venit

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

entit i supuse regimului transparen ei fiscale 5. Obiectul principal de activitate 6. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 8. Data nceperii activit ii Nr.

Data

9. Data ncet rii activit ii (lei)

B.DATE PRIVIND VENITUL ESTIMAT

1. Venit brut estimat......................................................................................................................................... 2. Cheltuieli deductibile estimate............................................................................................................... 3. Venit net estimat (rd.1-rd.2) .....................................................................................................................

1. 2. 3.

III. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal Nume, prenume/Denumire Strad Jude /Sector Telefon Localitate Fax E-mail Num r Bloc Scar Cod po tal Etaj Ap.

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.
Semn tur contribuabil Semn tur mputernicit

Loc rezervat organului fiscal

Nr. nregistrare:

Data:

*) Se bifeaz de c tre contribuabilii care opteaz pentru modificarea modului de determinare a venitului net. Se va indica sistemul de impunere pentru care s-a optat, prin bifarea c su ei corespunz toare de la pct.II. A.3.

Num r de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13/3p

FIA CAPACITII DE CAZARE


Localitate.......................................... Cod potal ........................ Str.................................................Nr..............Bl.........Ap............ Sc..Etaj.......Jude/Sector..................................................

ADRESA IMOBILULUI locuin proprietate personal:

I.
Nr.crt. 1. 2.

CARACTERISTICI CONSTRUCIE
CRITERII PRIVIND STABILIREA NORMELOR ANUALE DE VENIT Mediu urban Situarea locuinei Mediu rural Numai cu mijloace proprii de transport Posibilitile de acces la resursele turistice ale persoanelor care cltoresc n scop turistic Mijloace de transport n comun, rutiere i feroviare etc.

rd.1 i 2 - se completeaz cu X csua corespunztoare situaiei. II.


Nr. crt. 1. 2. 3.

CARACTERISTICI CAMER
CARACTERISTICI CAMER CAMERA 1 CAMERA 2 CAMERA 3 CAMERA 4 CAMERA 5

CRITERII PRIVIND STABILIREA NORMELOR ANUALE DE VENIT Suprafa Numr locuri cazare Materiale de construcii

Beton Crmid Lemn Alte Ap Canalizare Proprii Comune Proprii Comune Proprii Comune Proprii Comune

Beton Crmid Lemn Alte Ap Canalizare Electrice Inclzire Da Nu Proprii Comune Proprii Comune Proprii Comune Proprii Comune

Beton Crmid Lemn Alte Ap Canalizare Electrice Inclzire Da Nu Proprii Comune Proprii Comune Proprii Comune Proprii Comune

Beton Crmid Lemn Alte Ap Canalizare Electrice Inclzire Da Nu Proprii Comune Proprii Comune Proprii Comune Proprii Comune

Beton Crmid Lemn Alte Ap Canalizare Electrice Inclzire Da Nu Proprii Comune Proprii Comune Proprii Comune Proprii Comune

4.

Dotarea cu instalaii Electrice Inclzire Echipare sanitar destinat turitilor, pus n exclusivitate la dispoziia acestora Da Nu

5.

rd.1 - se nscrie suprafaa pentru fiecare camer nchiriat; rd.2 - se nscrie numrul locurilor de cazare pentru fiecare camer nchiriat; rd.3-5 - se completeaz cu X csua corespunztoare situaiei.

Se completeaz de contribuabilii care realizeaz venituri din nchiriere n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins ntre 1 i 5 camere, inclusiv. Se depune mpreun cu formularul 220 Declaraie privind venitul estimat/norma de venit.

INSTRUCIUNI decompletareaformularului220"Declaraie privindvenitulestimat/normadevenit" Cod14.13.01.13/3p 1.Depunereadeclaraiei Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz, n mod individual sau ntroformdeasociere,veniturinbanii/saunnaturdinRomnia,proveninddin: 1.1.Activitiindependente; 1.2.Cedareafolosineibunurilor; 1.3.Activitiagricoleimpusensistemreal. Formularul se utilizeaz pentru declararea veniturilor i cheltuielilor estimate a se realizananuldeimpunere,precumipentruexercitareaopiuniiprivindmodificareamodului dedeterminareavenituluinet. Declaraia se depune i de ctre contribuabilii care realizeaz venituri din activiti independenteimpusepebazdenormedevenit. ATENIE: n cazul n care, formularul se utilizeaz pentru exercitarea opiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, se bifeaz csua de la pct.2 Opiune privind modificarea modului de determinare a venitului net de la Seciunea II lit.A, concomitent cu csua de la pct.3 Determinarea venitului net, corespunztoare situaiei contribuabilului. n aceast situaie, declaraia se depune, dup caz, n termen de 15 zile de la data nceperiiactivitii,ncazulcontribuabililorcarencepoactivitatencursulanului,saupnla data de 31 ianuarie a anului fiscal, n cazul contribuabililor care au desfurat activitate i n anulprecedent. 1.1.Activitiindependente 1.1.1.Declaraiasecompleteazdectrecontribuabiliicarerealizeazveniturinbani i/sau n natur, provenind din activiti independente, inclusiv din activiti adiacente, din activitidesfuratenmodindividuali/sauncadruluneiasocierifrpersonalitatejuridic, constituit ntre persoane fizice i/sau n cadrul unei societi civile cu personalitate juridic constituitpotrivitlegiispecialeicareestesupusregimuluitranspareneifiscale. ncazulsocietiicivilecupersonalitatejuridicconstituitpotrivitlegiispecialeicare este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, se aplic regulile de determinare a venituluinetdinactivitiindependente. n categoria veniturilor din activiti independente, pentru care exist obligaia depuneriideclaraiei,secuprind: - venituricomerciale; - venituridinprofesiilibere; - venituridindrepturideproprietateintelectual. Contribuabilii care realizeaz numai veniturile prevzute la art.52 din Codul fiscal, pentrucareplileanticipatesestabilescprinreinerelasurs,dectrepltitoriidevenituri sau care au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, nu au obligaia depuneriideclaraiei. 1.1.2.Declaraiasedepunelaurmtoareletermene,dectre: contribuabiliicarencepoactivitatencursulanuluifiscal,ntermende15ziledela dataproduceriievenimentului;

contribuabiliicare,nanulanterior,aurealizatpierderiiceicare,aurealizatvenituri peperioademaimicidectanulfiscal,precumiceicare,dinmotiveobiective,estimeazc vorrealizavenituricaredifercucelpuin20%fadeanulfiscalanterior,odatcudeclaraia privindvenitulrealizat. Persoanele fizice care obin venituri din activiti independente din mai multe surse depuncteodeclaraiepentrufiecaresursdeveniticategoriedevenit. 1.1.3.Persoanelefizicecarerealizeazveniturincadruluneiasocierifrpersonalitate juridic, constituit ntre persoane fizice sau n cadrul unei societi civile cu personalitate juridic constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, completeaz declaraia avnd n vedere venitul net estimat distribuit, care le revinedinasociere. 1.2.Cedareafolosineibunurilor 1.2.1.Cedareafolosineibunurilor Declaraia se completeaz de ctre persoanele fizice care realizeaz venituri n bani i/sau n natur, provenind din cedarea folosinei bunurilor mobile i imobile, obinute n calitatedeproprietar,uzufructuarsaualtdeintorlegal. Contribuabiliicarerealizeazvenituridincedareafolosineibunurilordinderulareaunui numr de pn la 5 contracte de nchiriere, inclusiv bifeaz csua Cedarea folosinei bunurilor i csua Sub 5 contracte, inclusiv de la Seciunea II lit.A, pct.1 Categoria de venit. Declaraiasedepunelaurmtoareletermene,dectre: contribuabilii care realizeaz venituri dintro surs nou n cursul anului fiscal, n termende15ziledeladatancheieriicontractuluintrepri,odatcunregistrareaacestuiala organulfiscalcompetent; contribuabilii care determin venitul net n sistem real care, n anul anterior, au realizatpierderiiceicare,aurealizatvenituripeperioademaimicidectanulfiscal,precumi ceicare,dinmotiveobiective,estimeazcvorrealizavenituricaredifercucelpuin20%fa deanulfiscalanterior,odatcudeclaraiaprivindvenitulrealizat. Persoanele fizice care obin venituri din cedarea folosinei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de nchiriere, depun cte o declaraie estimativ pentru fiecare surs. n situaia nchirierii bunurilor deinute n comun, fiecare coproprietar completeaz i depunecteodeclaraie,corespunztorcoteicareirevinedinproprietate. Contribuabiliicareobinvenituridinarend,completeazdeclaraianumainsituaian care,auoptatpentrumodificareamoduluidedeterminareavenituluinet. 1.2.2. Venituri din cedarea folosinei bunurilor calificate n categoria venituri din activitiindependente Declaraiasedepunedectrecontribuabiliicarelasfritulanuluiprecedentceluide impunere, realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai marede5contractedenchirieresausubnchiriere.Persoanelefizicecarerealizeazvenituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nchiriere sau subnchiriere la sfritul anului fiscal, ncepnd cu anul fiscal urmtor, calific acesteveniturincategoriaveniturilordinactivitiindependente. La stabilirea numrului de contracte se iau n calcul contractele de nchiriere sau subnchiriereaflatenderulareladatade31decembrieaanuluiprecedentceluideimpunere, cuexcepiacontractelordearendareabunuriloragricole. Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor calificate n categoria venituri din activiti independente bifeaz csua Cedarea folosinei bunurilor i csuaPeste5contractedelaSeciuneaIIlit.A,pct.1Categoriadevenit.

ncazulveniturilordincedareafolosineibunurilorrealizatedinderulareaunuinumr mai mare de 5 contracte de nchiriere sau subnchiriere, calificate n categoria venituri din activitiindependente,lacompletareaidepunereaformularului,seaunvederedispoziiile HotrriiGuvernuluinr.44/2004pentruaprobareaNormelormetodologicedeaplicareaLegii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i alte prevederilegalenmaterie. 1.2.3.Venituridinnchirierenscopturistic Declaraia se completeaz pentru fiecare an fiscal, de ctre contribuabilii care realizeaz venituri din nchiriere n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal,avndocapacitatedecazarecuprinsntre1i5camere,inclusiv,alteledectcele careconstituiestructurideprimireturistic,potrivitlegislaieispecifice. La declaraie se anexeaz formularul Fia capacitii de cazare, completat corespunztorsituaieicontribuabilului,nvedereastabiliriidectreorganulfiscalcompetenta impozituluianualdatorat. Contribuabiliicarerealizeazvenituridinnchirierenscopturisticacamerelorsituate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins ntre 1 i 5 camere, inclusiv, precum i contribuabilii care depesc, n cursul anului, numrul de 5 camere de nchiriat, bifeaz csua Cedarea folosinei bunurilor i csua n scop turistic de la SeciuneaIIlit.A,pct.1Categoriadevenitimenioneaznumruldecameredenchiriatn scopturistic,pentruanulncurs,situatenlocuineproprietatepersonal. n situaia n care, n cursul anului se depete numrul camerelor nchiriate (peste cinci)sevadepuneunnouformular,ncaresebifeazcsuaSistemrealdelaSeciuneaII lit.A,pct.3. Declaraiasedepunelaurmtoareletermene,dectre: contribuabiliicarerealizeazvenituridinnchirierenscopturisticacamerelorsituate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins ntre 1 i 5 camere, inclusiv,depundeclaraia,pentrufiecareanfiscal,pnladatade31ianuarie,pentruanuln curs; contribuabiliicarerealizeazvenituridinnchirierenscopturisticacamerelorsituate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins ntre 1 i 5 camere, inclusiv,impuipebazanormelordevenit,icare,ncursulanuluifiscal,depescnumrulde 5 camere de nchiriat, de la data depirii i pn la sfritul anului fiscal, au obligaia determinrii venitului net n sistem real potrivit regulilor de stabilire prevzute n categoria venituri din activiti independente i depun declaraia n termen de 15 zile de la data produceriievenimentului. 1.3. Activiti agricole impuse n sistem real, pe baza datelor din contabilitatea n partidsimpl: Declaraia se completeaz i se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz veniturinbanii/saunnatur,proveninddincultivareaivalorificareaflorilor,legumelori zarzavaturilor,nsereisolarii,specialdestinateacestorscopurii/saunsistemirigat,precum idincultivareaivalorificareaarbutilor,plantelordecorativeiaciupercilor,dinexploatarea pepinierelor viticole i pomicole i din altele asemenea, realizate n mod individual i/sau n cadruluneiasocierifrpersonalitatejuridic,constituitntrepersoanefizice. Declaraia se depune la urmtoarele termene de ctre contribuabilii care au optat pentrudeterminareavenituluinetnsistemreal,pebazadatelordincontabilitateanpartid simpl,dupcumurmeaz: n termen de 15 zile de la nceperea activitii, n cazul contribuabililor care ncep activitateancursulanuluifiscal;

contribuabiliicare,nanulanterior,aurealizatpierderiiceicareaurealizatvenituri peperioademaimicidectanulfiscal,precumiceicare,dinmotiveobiective,estimeazc vorrealizavenituricaredifercucelpuin20%fadeanulfiscalanterior,odatcudeclaraia privindvenitulrealizat. Contribuabilii depun cte o declaraie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectivpentrufiecarelocalitatenacreirazteritorialseaflterenul. ncazulncarenrazateritorialaaceleiailocalitiseaflmaimulteterenuri,seva depuneosingurdeclaraiedeimpunere. Persoanele fizice care realizeaz venituri n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice, completeaz declaraia avnd n vedere venitul net estimatdistribuit,carelerevinedinasociere. 2.Organulfiscalcompetent 2.1.Declaraiasecompleteazndouexemplare: originalulsedepunela: a) organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i are domiciliul,potrivitlegiisauadresaundelocuieteefectiv,ncazulncareaceastaestediferit dedomiciliu,pentrupersoanelefizicecareaudomiciliulfiscalnRomnia; b)organulfiscalnacruirazteritorialseafldomiciliulfiscalalmputernicituluisau curatoruluifiscal,dupcaz,ncazulpersoanelorfizicecarenuaudomiciliulfiscalnRomnia, pentru veniturile din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contractedenchirierelasfritulanuluifiscal; c) organul fiscal n a crui raz teritorial se afl sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fr domiciliu fiscal n Romnia care realizeaz venituri, altele dect cele prevzutelalit.b). copiasepstreazdectrecontribuabil. 2.2.Declaraiasedepunedirectlaregistraturaorganuluifiscalsaulaoficiulpotal,prin scrisoarerecomandat. Declaraiasepunegratuitladispoziiacontribuabilului. Data depunerii declaraiei este data nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data depuneriilapot,dupcaz. 3.Completareadeclaraiei Declaraia se completeaz de ctre contribuabili sau de ctre mputerniciii acestora, nscriindcumajuscule,citeicorect,dateleprevzutedeformular. I.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal. Codnumericpersonal/Numrdeidentificarefiscalsenscriecodulnumericpersonal saunumruldeidentificarefiscal,atribuitdectreAgeniaNaionaldeAdministrareFiscal, cuocazianregistrriifiscale,dupcaz. II.DATEPRIVINDVENITURILEESTIMATE,PESURSEICATEGORIIDEVENIT A.DATEPRIVINDACTIVITATEADESFURAT 1. Categoria de venit se bifeaz csua corespunztoare categoriei de venit realizat, dup caz: comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectual, cedarea folosinei bunurilor,activitiagricole,dupcaz. 2.Opiuneprivindmodificareamoduluidedeterminareavenituluinetsebifeazde ctre persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti independente, cedarea folosinei bunurilor sau activiti agricole care opteaz pentru modificarea modului de determinare a venituluinet:sistemreal,coteforfetaredecheltuielisaunormdevenit. Contribuabiliicareopteazpentrumodificareamoduluidedeterminareavenituluinet bifeaz csua Opiune privind modificarea modului de determinare a venitului net de la

pct.2iindicsistemuldeimpunerepentrucaresaoptat,prinbifareacsueicorespunztoare de la pct.3 Determinarea venitului net: sistem real, cote forfetare de cheltuieli sau normdevenit,dupcaz. 3.Determinareavenituluinetsebifeazcsuacorespunztoare,nfunciedemodul de determinare a venitului net: n sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normdevenit. 4.Formadeorganizaresebifeazcsuacorespunztoaremoduluidedesfurarea activitii: individual, asociere fr personalitate juridic, entiti supuse regimului transpareneifiscale,modificareamodalitii/formeideexercitareaactivitii. CsuaIndividualsebifeazdepersoanelefizicecareobinvenituridintroactivitate desfuratnmodindividual. CsuaAsocierefrpersonalitatejuridicsebifeazdepersoanelefizicecareobin venituri dintro activitate desfurat n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituitntrepersoanefizice. CsuaEntitisupuseregimuluitranspareneifiscalesebifeazdepersoanelefizice care obin venituri dintro activitate desfurat ntro form de organizare cu personalitate juridic, constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivitlegii. Csua Modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii se bifeaz de contribuabilincazulschimbriimodalitiideexercitareauneiactivitiindependentei/sau transformriiformeideexercitareaacesteiantroaltform,potrivitlegislaieinmaterie,n timpulanului,ncondiiilecontinuriiactivitii. 5. Obiectul principal de activitate se nscrie denumirea activitii principale generatoare de venituri, desfurat de contribuabil, precum i codul CAEN al activitii desfurate. 6. Sediul se completeaz adresa sediului sau locului principal de desfurare a activitii,dupcaz. n cazul n care, activitatea se desfoar prin mai multe puncte de lucru, se completeazadresasediuluisauloculuiprincipaldedesfurareaactivitii,dupcaz. Persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti agricole vor nscrie denumirea unitii administrativ teritoriale n a crei raz se afl terenul (terenurile), respectiv: municipiu,ora,comunsausectoralmunicipiuluiBucureti,dupcaz. Dateledeidentificareabunuluipentrucaresecedeazfolosinasenscriudatelede identificareabunuluiacruifolosinestecedat.Deexemplu: a) pentru imobile (cldiri, terenuri): adresa complet (strad, numr, bloc, etaj, apartament),suprafaatotal,dincarenchiriat; b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricaie, numrul de nmatriculare, seria motorului,seriaasiului; c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliat, cu identificarea principalelor caracteristicicareindividualizeazbunul. Rubrica se completeaz numai de ctre contribuabilii care realizeaz venituri din cedareafolosineibunurilor. 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare se nscriu numrul documentului care atest dreptul contribuabilului de a desfura activitate independent,potrivitlegiiidataemiteriiacestuia. Contribuabilii care desfoar activiti n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice i entitile supuse regimului transparenei fiscale completeaznumrulsubcarecontractuldeasociereafostnregistratlaorganulfiscal,precum idatanregistrriiacestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor completeaz rubricadupcumurmeaz: se elimin din text cuvntul nchiriere sau arendare, n funcie de natura contractuluincheiatntrepri; senscriunumrulsubcareafostnregistratlaorganulfiscalcontractulncheiatntre pri,idatanregistrriiacestuia. Punctul 7 nu se completeaz de ctre contribuabilii care realizeaz venituri din nchiriere n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o capacitatedecazarecuprinsntre1i5camere,inclusiv. 8,9. Data nceperii/ncetrii activitii se completeaz de ctre contribuabilii care i ncep/nceteazactivitateancursulanuluifiscal. Rubricile de la pct.8 i pct.9 se completeaz numai dac evenimentele respective se producncursulanuluipentrucaresedepunedeclaraia. Persoanele fizice autorizate care nceteaz activitatea n cursul anului, nscriu data depuneriiautorizaieidefuncionarelaorganulemitent. Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor nscriu data prevzutpentruncepereaderulriicontractuluincheiatntrepri,respectivdataprevzut pentruncetareacontractuluincheiatntrepri. Contribuabiliicarerealizeazvenituridinnchirierenscopturisticacamerelorsituate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins ntre 1 i 5 camere, inclusiv, precum i contribuabilii care depesc, n cursul anului, numrul de 5 camere de nchiriat,nscriudataprivindnceperea,respectivdataprivindncetareaactivitii. B.DATEPRIVINDVENITULESTIMAT 1. VENITURI DIN ACTIVITI INDEPENDENTE: activiti comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectual, determinate n sistem real pe baza datelor din contabilitateanpartidsimpl. a)ACTIVITATEDESFURATNMODINDIVIDUAL a.1) n cazul persoanelor care realizeaz venituri din activiti comerciale, din exercitareauneiprofesiilibere,dinnchiriereanscopturisticacamerelorsituatenlocuine proprietatepersonal,avndocapacitatedecazaremaimarede5camerei/saudrepturide proprietate intelectual determinate n sistem real pe baza datelor din contabilitatea n partidsimpl rd.1. Venit brut estimat se nscrie suma reprezentnd veniturile n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur, estimate a se realiza n anul fiscal n curs de ctre contribuabili,attdinactivitateadebaz,ctidinactivitiadiacente. rd.2.Cheltuielideductibileestimatesenscriesumareprezentndcheltuielileestimate aseefectuananulfiscalncurs,nvederearealizriivenituluibrutestimat,attdinactivitatea de baz, ct i din activiti adiacente, cum sunt: cheltuieli pentru achiziionarea de materii prime,materiale,obiectedeinventaretc. rd.3. Venit net estimat se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut estimaticheltuielileaferentedeductibile,respectivsescaderd.2dinrd.1. a.2) n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din activiti independente impusepebazdenormdevenit Contribuabiliicaredesfoaractivitiindependente,nmodindividual,impuipebaz denormedevenit,nucompleteazrnduriledelaSeciuneaBDateprivindvenitulestimat. Se bifeaz csua Norm de venit de la Cap.II Date privind veniturile estimate, pe surseicategoriidevenit,pct.3Determinareavenituluinet. b)ACTIVITATEDESFURATNTROFORMDEASOCIERE

b.1) n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din activiti independente determinatensistemrealpebazadatelordincontabilitateanpartidsimpl ncazulcontribuabililorcaredesfoaractivitiindependentencadruluneiasocieri frpersonalitatejuridic,constituitntrepersoanefizice,sauncadruluneientitisupuse regimuluitranspareneifiscale,secompleteaznumaird.3Venitnetestimatdindeclaraie, dupcumurmeaz: rd.3.Venitnetestimatsenscrievenitulcareirevinecontribuabiluluidindistribuirea venituluinetestimatalasocierii,preluatdincol.5atabeluluiDistribuiavenituluinetestimat pe asociai din Declaraia privind veniturile estimate pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale, de la rndul corespunztor contribuabilului. b.2) n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din activiti independente impusepebazdenormdevenit Contribuabilii care desfoar activiti independente, impuse pe baz de norme de venit,nucompleteazrnduriledelaSeciuneaBDateprivindvenitulestimat. Se bifeaz csua Norm de venit de la Cap.II Date privind veniturile estimate, pe surseicategoriidevenit,pct.3Determinareavenituluinet. 2.VENITURIDINCEDAREAFOLOSINEIBUNURILOR a)Cedareafolosineibunurilor rd.1. Venit brut estimat se nscrie chiria prevzut n contractul ncheiat ntre pri pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plii acesteia, majorat cu valoarea cheltuielilorcecad,conformdispoziiilorlegale,nsarcinaproprietarului,uzufructuaruluisaua altuideintorlegal,dacsuntefectuatedecealaltpartecontractant. rd.2.Cheltuielideductibileestimatesenscrie,dupcaz: nsituaiapersoanelorfizicecareauoptatpentrustabilireavenituluinetnsistemreal i conduc eviden contabil n partid simpl, se nscrie suma reprezentnd cheltuielile estimateaseefectuananulfiscalncurs,nvederearealizriivenituluibrutestimat. n cazul contribuabililor care determin venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, se nscrie suma rezultat prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitulbrutestimat(rd.1),reprezentndcheltuielideductibileaferentevenitului. rd.3. Venit net estimat se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut estimat i cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele nscrise la rd.1 i datele nscriselard.2. b)Venituridincedareafolosineibunurilorcalificatencategoriavenituridinactiviti independente Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor calificate, n condiiilelegii,ncategoriavenituridinactivitiindependente,stabilescvenitulnet,nsistem real, pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl, potrivit regulilor prevzute pentru venituriledinactivitiindependente.Veniturileicheltuielileluatencalculpentrustabilirea venitului net estimat sunt cele de la nivelul tuturor contractelor de nchiriere/subnchiriere, aflatenderularenanuldeimpunere. rd.1. Venit brut estimat se nscrie suma reprezentnd veniturile n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur estimate a se realiza n anul fiscal de impunere de ctrecontribuabili. rd.2.Cheltuielideductibileestimatesenscriesumareprezentndcheltuielileestimate aseefectuananulfiscaldeimpunerenvederearealizriivenituluibrutestimat. rd.3. Venit net estimat se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut estimaticheltuielileaferentedeductibile,respectivsescaderd.2dinrd.1.

c) Venituri din nchiriere n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal,avndocapacitatedecazarecuprinsntre1i5camere,inclusiv c1)Venituridinnchiriereanscopturisticacamerelorsituatenlocuineproprietate personal,avndocapacitatedecazarecuprinsntre1i5camere,inclusiv,impusepebaz denormdevenit Contribuabiliicarerealizeazvenituridinnchirierenscopturistic,impusepebazde normdevenit,nucompleteazrnduriledelaSeciuneaBDateprivindvenitulestimat. Se bifeaz csua Norm de venit de la Cap.II Date privind veniturile estimate, pe surseicategoriidevenit,pct.3Determinareavenituluinet. c2)Venituridinnchiriereanscopturisticacamerelorsituatenlocuineproprietate personal,avndocapacitatedecazarecuprinsntre1i5camere,inclusiv,determinaten sistemrealpebazadatelordincontabilitateanpartidsimpl rd.1. Venit brut estimat se nscrie suma reprezentnd veniturile n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur estimate a se realiza n anul fiscal n curs de ctre contribuabili. rd.2.Cheltuielideductibileestimatesenscriesumareprezentndcheltuielileestimate aseefectuananulfiscalncurs,nvederearealizriivenitului. rd.3. Venit net estimat se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut estimaticheltuielileaferentedeductibile,respectivsescaderd.2dinrd.1. 3.VENITURIDINACTIVITIAGRICOLEPENTRUCAREVENITULNETSEDETERMINN SISTEMREAL,PEBAZADATELORDINCONTABILITATEANPARTIDSIMPL a)ACTIVITATEDESFURATNMODINDIVIDUAL rd.1. Venit brut estimat se nscrie suma reprezentnd veniturile n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur estimate a se realiza n anul fiscal n curs de ctre contribuabili. rd.2.Cheltuielideductibileestimatesenscriesumareprezentndcheltuielileestimate a se efectua n anul fiscal n curs, n vederea realizrii venitului brut estimat, cum sunt: cheltuielipentruachiziionareademateriiprime,materiale,obiectedeinventaretc. rd.3. Venit net estimat se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut estimaticheltuielileaferentedeductibile,respectivsescaderd.2dinrd.1. b)ACTIVITATEDESFURATNTROFORMDEASOCIERE n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din activiti agricole n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoanefizice,impusensistemreal,se completeaznumaird.3.Venitnetestimatdindeclaraie,dupcumurmeaz: rd.3.Venitnetestimatsenscrievenitulcareirevinecontribuabiluluidindistribuirea venituluinetestimatalasocierii,preluatdincol.5atabeluluiDistribuiavenituluinetestimat pe asociai din Declaraia privind veniturile estimate pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale, rndul corespunzator contribuabilului. IV.DATEDEIDENTIFICAREAMPUTERNICITULUI Se completeaz numai n cazul n care obligaiile de declarare se ndeplinesc de ctre mputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal. Coddeidentificarefiscalsenscriecoduldeidentificarefiscalamputernicitului.