Sunteți pe pagina 1din 9

Diagnosticul hepatitelor virale

- Hepatita viral5 A Produs patologic o . sange,salivd - pentru evidenlierea anticorpilor materiile fecale, biopsie din ficat - pentm evidenlierea virusului

Examen direct - nu se practici de rutinl . o evidentierea virusului din materii fecale prin ME evidentierea antigenelor virale . . din biopsie hepaticl prin reaciii imunohistochimice din materii fecale prin reaclii antigen-anticorp - greu evidenliabile la inceputul bolii

lzolare . r nu sepracticl de rutind nu produceefectcitopatic pe linii celulare, degivirusul poatecreste

Diagnosticserologic r Dinamicaaparifieianticorpilor: la titru maxim in l-3 o IgM: aparodat[ cu primelesimptomedeboal6'- ajung in 3-6 luni disPar slPtf,m6ni, luni, o lundde la infeclie,ajung la titru maxim in 3-6 o IgG: apardupi aproximativ toati via{a apoipersistila un nivel detectabil prin ELISA o anticorpiisedetecteazb

-1-

Hepatita virali B Produspatologic gi anticorpi) markerilorvirali (antigene slnge pentm detectarea o lesuthepatic- detectarea virale antigenelor r virusul semai elimindprin secreiiigenitale, salivd. Izolare o virusul nu estecultivabil Diagnostic o Markeri virali detectabili din sflngeprin ELISA: o Ag HBs,Ac anti HBs o Ag HBe,Ac antiHBe o Ag HBx, Ac anti HBx (cercetare) o Ac antiHBc (cercetare). ADN-ul viral prin PCR,polimeraza semai poateeviden{ia o din sdnge r ' din biopsie hepatici prin imunohistochimie Markerivirali detectabili o AgHBs o AgHBc oAgHBx(markerulcronicizbriigialmaligniz'lt|i-cercetale) o ADN viral Dinamica aparifiei markerilor l. AgHBs: oseevidentiazdprimul,apareinperioadadeincubalie(|at-Zstrptlmdnidelainfeclie), in convalescenld; scade antiHBs; odati cu apantiaanticorpilor o dispare semnifici cronicizare' lui dupl 6 luni de la infeclie detectarea '
2. AgIIBe: oSevidenliazdinc6dinperioadadeincubafie,imediatdup[apariliaAgHBs; antiHBe; odatl cu apantia anticorpilor r dispare in convalescenll persoanei' o detectarea tui indicl infectivitatea -2-

virali in singe:

3. Anticorpi antiHBc
e o r primii anticorpi produqi, apar odati cu simptomelebolii 5i persistdmai mulli ani; se determini lgM sau Ig totale (tgG+IgM); detectareaIgM indici replicare viral6.

4. Anticorpi antillBe .
f.

apar dupd anticorpii antiHBc

Anticorpi antiHBs . o apar la cdteva luni sau ani de la infecfie, dupd anticorpi antiHBe; detectarealor indicb instalareaimunitllii.

2-3 sdpt

3-6luni

> 20 ani

virall B Profiluri serologice posibile in hepatita r Prezenla AgIIBe = infectivitate : hepatitl acut6 o AgHBs + lgM antiHBc (> 6 luni): infectie persistentd o AgHBs + Ig totale antiHBc + AgHBe (> 6 luni): hepatite cronicd o AgHBs + Ig totale antiHBc o : Prezenla Ac anti IIBs vindecare recentl' vindecattr HBc (titru orescut): infectie o Ac anti HBs + IgM anti oAcantiHBs+IgtotaleantiHBc(titrusc[rut):infecrieinantecedente,vindecata imunitate postvaccinall o Ac antiHBs (fAre alli markeri): r = AgHBs dupl6 luni infecliepersistenti Persisten{a
--l -

- Hepatita viral5 C Produs patologic o o s6nge fesut hepatic

Examen direct o evidenlierea acidului nucleic din sdnge(viremie) sau din ficat prin PcR-

lzolarea nu se practicd Diagnostic serologic o antigene detectareaanticorpilor anti VHC prin ELISA, metode radioimune, folosind recombinate .detectareaimunoglobulinelorprinmetodeWestern-blot

- Hepatitaviral[D Produs Patologic r sdnge c lesut hePatic virusului hepatiteiB' doarin prezenla infecliaapare defectiv, virus un este D hepatitei virusul Examen direct oevidentiereavirusuluiinnucleulhepatocitelorprinME'metodeimunohistochimice; oevidenliereaARN.uluiviraldinsinge,dupltratareaseruluicudetergen{ipenrua virusul' indepdrtaAgHBs careinveleqte Diagnosticserologic anticorpiloranti VHD prin ELISA' . evidenlierea

Hepatita virali E .

de boali' cu exceplu determinindformeu$oare enteral, virusul hepatiteiE setransmite aveao evolulie1eta16' femeilorgravidela careboalapOate in Africii 9iin Mexic' Foarterar apare irnAsia,in nord-vestul r Boalaevolueaziepidemic cazurila noi ira{ar6' SUA. Nu s-airdescris
-4-

o o

de rutina' Nu se fabric[ reactivi comerciali pentru diagnosticul de laborator in scop gtiinlific: o o o prin IME; se evidenliaz^ antigenele virale din celula hepatica se eviden{iaz[ ARN-ul viral prin PCR; se eviden{iazi anticorpii anti VHE'

Diagnosticul de latlorator in afecfiuni respiratorii


Diagnosticulde laborator in grip*
febril6, cauzatL obignuitautolimitata, gripaesteo boali infecfioaslacutl foartecontagioasa, in variati' aproape de severitate de virusul gtpal A sauB, careaparein izbucniriepidemice
fiecare iarni
a a

Orthomyxoviridae virusurile gripale A, Ei, C fac parte din familia

la intervalde 2-3 ani pentruvirusul epidemice Evolu{iagripei esteendemicl,cu manifestari detipAgi4-6anipentruvirusuldetipB.Pandemiilecaxeapardatoritiunortulpinicomplet noiavirusului,provenitedeobiceidinExtremuloribnt,intervinla10-20ani'Gripapteztntd de obicei iarna-primf,vara in sezonulrece, sezonieri,cazurileapfu6nd periodicitate

r r

incubatia: t8-36-72de ore; febr[ 3940"c' mialgii' cefalee'astenie frisoaneo debutul estebrusc,uneoribrutalcu

.perioadadestareestedominattrdesemnetoxicegenerale;Suntprezente: ofebrainaltl3-52||e'faciesulu;orcongestion|.';efale"]T*:'inglobiiocularl iritabilitate; marcat[' tulbur[ri de somn'apatie' mialgii, astenie difuzodureresauarsur[ retrostemala nazal,enantem calar respiratorii: o manifest'i tuseuscatl (traheite); digestive cardiovasculare' diverse: o manifestiriviscerale operioadadeconvalescenfiincarepersistimanifestiricaastenie,subfebrilitate,tuse' in cazurunei epidemiiintr-o virusologicestenecesar Diagnosticul deciziaterapeuticl' c6ndrezultatulpoateinfluenla irascibilitate' colectivitate(institut) sau

-5-

Produspafologic
secre{iefaringiand, nazal[ sau nazofarinqiand

o lichid de spdliturd nazofaringiani . . r aspirat brongic tesutpulmonar_ diagnostic postmortem s6nge

Examen direct o eviden{ierea antigenelor virale o prin RIF, ELISA (RHA_HAI) sepot diferen{ia tipurile A 9i B o prin metoderapide(15-30minute)* imunocromatografice . rezultatele negative se verifici prin metodade cultivare evidentierea acizilornucleici virali RT - pCR

lzolare gi identificare specifici a subtipurilor metod[ carepermitecaracterizarea Izolarea virusului estesingura circulante. o cultivarepe OGE - inoculareintra-amniotica (hemadsoft 1ie) h'prezenlahemaglutininelor o sedetermin . cultivarepe culturi de celule discret o efectcitoPatogen prin hemadsorblie viral[ seevidenliaztr o replicarea o RIF - diferentiazi9i tipurile A qi B Diagnostic serologic i: RFC seroconversie evidenlierea o reacliade hemaglutinoinhibare
I

-6-

Diagnosticu|delaboratorininfecfii|ecauzatederhinovirusuri
r agentuletiological rieelii comune

Produs patologic
r lichidul de spilituri nazald- recoltatin perioada de inceputa bolii, cind excreliavirali estemaximd

Examen direct e detectarea antigenelor viralein lichidul de splliturtr nazald*reactiaELISA Izolarea gi ide ntificarea r linii celulareHeLa sauculturi de fibroblagtiumani o efectulcitopatic- rohrnjirea celulelor Diagnostic serologic r detectarea anticorpilorprin: o reaclia de virus-neutralizare " o reacfiaELISA

Diagnosticur de raboratorin infeefiire cauzate de virusul sinci{ialrespirator (VSR)


r c o e virusul sincilial respirator face parte din familia paramyxoviridae afecteaz' persoanede toate v'rstele, in special copii p6ni ra 2-3 arr produce epidemii iarna cel mai frecvent determind o o o simptome asern[nitoare rtcelii pneumonie brongioliti (gravd la pacienli imunodeprima[i)

Produs patologic r . lichid de sp6l6turd nazofaringianf, sAnge

Examendirect o evidentierea antigenelor prinRIF,ELISA virale


r evidentierea ARNprin RT-PCR

Izolare $i identificare
o cultivare pe linie HeLa sau HEp-2 - eviden{iereaefectului citopatogen

serologic Diagnostic
. RFC,ELISA seroconversiei: evidentierea

-8-

Diagnosticul de labor rtorin infecfi ile cruzatede adenovirrr,t.l


. detemind aparilia unor infec{ii cu localiz[ri multiple o o o o o infecfii respiratorii inferioare 5i superioare conjunctivit6 cistiti hemoragici gastroenterite infeclii la pacien{i cu transplant de organe .:

Produs patologic
r t o o . . exsudat faringian, nazal, nazofaringian sputa secretieconjunctivall urinb materii fecale sdnge

direct Diagnostic
. viraleprin RIF antigenelor detectarea

Izolare gi identificare
r .

celulelorin ciorchine)'incluzii nucleare (aglomerarea iinii celulare:efectcitopatogen unele adenovirusurientericenu sunt cultivabile

Diagnostic serologic o determinareaseroconversiei anticorpispecificide grup o RFC - detecteazf, o RHAI-- anticorpisPecificide tiP

-9-