Sunteți pe pagina 1din 3

Obligatii privind calculul si plata impozitului pe salarii

More Sharing ServicesShare|Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on print Cuvinte cheie: impozit pe salariu

OBLIGATII PRIVIND CALCULUL SI PLATA IMPOZITULUI PE SALARII Calculul impozitului lunar pe veniturile din salarii se efectueaza pe fiecare angajat, asupra totalitatii veniturilor in bani si/sau in natura realizate si asupra avantajelor acordate in cursul lunii. Modul de determinare a impozitului lunar este detaliat in cuprinsul sectiunii S 13. Regula generala stabileste faptul ca obligatiile fiscale sunt scadente la termenele prevazute de actele normative prin care se stabilesc. |n cazul in care in aceste reglementari nu sunt stabilite termenele de plata, aceste termene se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. Termenul general de plata este data de 25 a fiecarei luni. In cazul impozitului pe salarii si al tuturor contributiilor sociale, termenul de plata, potrivit art. 109 alin. (6) din Codul de procedura fiscala, este acelasi, respectiv data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale. De la regula generala mentionata mai sus au fost stabilite exceptii pentru majoritatea obligatiilor fiscale. Un rol important este reprezentat de exceptiile intrate in vigoare de la 1 ianuarie 2007 pentru anumite categorii de contribuabili in ceea ce priveste declararea si plata impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor aferente. Vom prezenta in continuare situatia termenelor de declarare si plata pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice si pentru contributiile sociale:
NOU! 50 de reguli si tehnici bugetare clar explicate va ajuta acum la elaborarea si executia corecta a bugetelor locale! >> CLICK AICI PENTRU DETALII << Obligatia de plata lunara, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera, pentru obligatiile de plata reprezentand printre altele:

1) impozitul pe veniturile din salarii cu exceptia situatiei in care angajatorul are obligatia de declarare si plata trimestriala sau anuala; in acest caz, plata impozitului respecta regula generala mentionata mai sus; 2) impozitul pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala; 3) impozitul pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice; in aceste situatii, platitorul are obligatia calcularii si retinerii impozitului la momentul platii si virarii lui pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata; contributii sociale datorate de angajator cu exceptia situatiei in care acesta are obligatia de declarare si plata trimestriala sau anuala; contributii sociale retinute de la angajati asigurati, cu exceptia situatiei in care acesta are obligatia de declarare si plata trimestriala sau anuala; contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale cu exceptia situatiei in care angajatorul are obligatia de declarare si plata trimestriala sau anuala; varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate din activitati publicitare la produsele din tutun si bauturi alcoolice; contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele din tutun si pentru bauturi alcoolice. Obligatia de plata trimestriala, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator pentru impozitul si contributiile aferente veniturilor din salarii, datorate de catre contribuabilii care au statut de

microintreprindere in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente. In categoria microintreprinderilor se situeaza societatile comerciale care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei. Este de subliniat importanta evitarii confuziei dintre persoanele juridice care platescimpozit pe venitul microintreprinderilor si calitatea societatii comerciale de a fi microintreprindere potrivit regulilor specifice mentionate in Legea nr. 346/2004. O diferenta putin sesizabila exista inclusiv in ceea ce priveste numarul de salariati. Astfel ca daca o societate nu are salariati nu plateste impozit pe veniturile microintreprinderii, in timp ce eventualele venituri asimilate salariilor si contributiile aferente veniturilor realizate de catre administratorul nesalariat al societatii se declara si se platesc trimestrial daca sunt indeplinite si celelalte conditii prevazute de lege. Obligatia de plata anuala pana la data de 25 ianuarie, inclusiv, a anului urmator pentru impozitul si contributiile aferente veniturilor din salarii, datorate de catre aso- ciatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice. Definirea asociatiilor si fundatiilor se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile ulterioare. Daca o societate stabileste ca plata salariilor sa se efectueze pe data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata, va avea obligatia, in calitate de angajator, sa calculeze si sa retina impozitul pe salariul aferent unei luni pe data de 10 a lunii urmatoare si sa vireze la bugetul de stat pana pe data de 25 a acestei luni. In schimb, daca o societate stabileste ca plata salariilor sa se efectueze pe data de 30 a lunii pentru care se efectueaza plata salariului, va avea obligatia in calitate de angajator sa calculeze si sa retina impozitul pe salariul aferent lunii la momentul platii, dar va vira impozitul la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare. Daca insa societatea are calitatea de microintreprindere in intelesul Legii nr. 346/2004, termenul de plata va fi data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care s-a efectuat plata. Exemplu: Angajatorul care nu indeplineste conditiile mentionate mai sus pentru a fi microintreprindere plateste drepturile salariale pe 10 octombrie pentru luna septembrie de prezenta si vireaza impozitul in intervalul 10-25 octombrie. Daca un angajator plateste drepturile salariale in ultima zi a lunii de prezenta, de exemplu plata salariilor se face pe 30 septembrie pentru luna septembrie, virarea impozitului se va face pana la data de 25 octombrie. Impozitul pe salarii reprezinta un impozit lunar final. Eliminarea calculului si determinarii unui singur impozit pe salariu la nivel de an fiscal a inlaturat obligatiile angajatorului in ceea ce priveste stabilirea diferentelor de impozitinerente. Cu toate acestea, prevederile legale au pastrat obligatia calculului impozitului pe salarii la nivel de an fiscal. De fapt, aceasta obligatie se reflecta in obligatia completarii fiselor fiscale, care nu mai au drept scop decat furnizarea de informatii organului fiscal si salariatului. Cunoscand nivelul impozitului pe salarii la nivel de an fiscal, salariatii isi pot executa dreptul privind sponsorizarea entitatilor non-profit si unitatilor de cult in limita de pana la 2% din impozitul pe salarii anual. Spre deosebire de impozitul pe salarii, care este impozit lunar fiscal, pe parcursul anului de realizare, persoanele fizice sunt obligate sa efectueze plati anticipate pentru care obligatia de plata revine platitorului de venit, prin retinere la sursa la momentul platii venitului (de exemplu, in cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala cand nu s-a exercitat optiunea pentru evidenta in partida simpla, in cazul veniturilor realizate ca urmare a unor contracte/conventii civile incheiate in conditiile Codului civil pentru care nu s-a exercitat optiunea de impozit final); Pentru neplata la termenul scadent a obligatiilor catre bugetul general consolidat, persoanele juridice cat si cele fizice datoreaza, potrivit Codului de procedura fiscala, majorari de intarziere. In acelasi timp, pentru neretinerea sau nevirarea la termen a contributiilor sociale si in general a tuturor sumelor supuse procedurii retinerii la sursa sunt stabilite sanctiuni distincte in cuprinsul art. 189 din acest act normativ. Astfel, sunt instituite sanctiuni distincte pentru fiecare etapa a procedurii retinerii la sursa: neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentandimpozite si contributii cu retinere la sursa; nevarsarea in totalitate, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni. Amenzile sunt comune, fiind diferentiate in functie de natura platitorului si de sumele neachitate:

amenda de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON), pentru persoanele fizice, si amenda de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. m)-p), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei (RON) inclusiv; amenda de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), pentru persoanele fizice, si amenda de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. m)-p), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei (RON) si 100.000 lei (RON) inclusiv; amenda de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), pentru persoanele fizice, si amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. m)-p), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei (RON). Legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale nr. 241/2005 reglementeaza si infractiunea in legatura cu sumele supuse retinerii la sursa. Art. 6 din cuprinsul legii stabileste pedeapsa cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda pentru retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa. De asemenea, in cazul in care nu se face plata la termen a contributiilor sociale, organele fiscale teritoriale din structura Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pe raza carora sunt inregistrati debitorii trec la aplicarea masurilor de executare silita prevazute in Codul de procedura fiscala la Capitolul 8 Stingerea creantelor fiscale prin executare silita din cadrul Titlului VIII Colectarea creantelor fiscale. Compensarea obligatiilor bugetare Trebuie subliniat ca o obligatie de plata reprezentand impozit pe venit poate fi stinsa si prin procedura compensarii obligatiilor bugetare. Astfel, in cazul in care societatea inregistreaza, spre exemplu, impozit pe profit platit in plus, acesta poate fi utilizat pentru stingerea obligatiei de plata reprezentand impozit pe venitul din salarii. Pentru initierea operatiunii este necesara depunerea la unitatea fiscala a cererii de compensare cu precizarea sumelor platite in plus si a celor stinse prin compensare. De la data inregistrarii cererii la organul fiscal, pentru obligatia bugetara neplatita nu se vor mai calcula dobanzi si penalitati. Cu toate acestea, utilizarea procedurii compensarii trebuie utilizata cu atentie pentru a nu fi intrunite conditiile reglementate si pedepsite de Legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale nr. 241/2005.