Sunteți pe pagina 1din 242

-J

4114.1,

ItL

ANUARUL

BUCURESCILOR

1885

4

16=1,431.=*--

BUCURESCI

PROPRIETMI-EDITOR TIPOGRUIA ROMANIA', CAROL GOBI

ft.

f, Strada I),tarattel'. 1-i,

4 11.2_

i1.

-N

P'reciiii 2

Lei

I

www.dacoromanica.ro

I

----

_---

E.,----------

iidj

--

-----_,(iii!'

r11-

1111111122121

R 0

ZIAR COTIDIAN

ANUL AL XXIV

L U"

lirdactia Strada Dame!

14,

Idiliiitistratia Strada; Dogma,

BUCURESCI

I

ABONAMENTE

In Capita la si districte:

un an 48 lei,

trei luni 12 lei, o lunii 4 lei.

s6se luni 24 lei,

Pentru tole turtle Europe': trimestrul 16 lei.

A SE ADRESA :

In ROMANIA, la administr. (liartflui si eland° postale.

1 La PARIS. la Hay.-Latlitc et C-ie 8, place de la Bourse.

La VIENA.,. la d. B. G Popovici

a ITALIA, la d.

15,

Fleisclimarkt.

dott. Ca v. G ustavo Croce, Via San

Franc.- da Paola, (N. 0.) 1C Gen.

ANUNCIURI

Linia de 30 litere petit, paging IV

71

III

.1i) B.

2 Lei.

A SE ADRESA :

In ROMANIA, la administrafiunea

giarultd.

La PARIS, la Ilay.-Laflite et C-ie 8, place de In Bourse.

La VIENA, la donmii ilaasenstein si Vogler,

Wallis,

, gasse, 10.

y.

La FRANCFORT, S. M. G. L. Daube: et C-ie, pentru

Germania, Belgia, Olanda, Elvetia si America.

1,, ,,,,,,,,

ft

tttt

112

www.dacoromanica.ro

I'',

t I.

tttt

_

gad

1

ANUARUL

BUCURESCILOR

COPRINIAND:

Firinele tutor comerciantilor si industriasilor, inregistrate la Onor.

Tribunal comercial de llfov; Adresele autoritittilor

si functionarilor

superiori din Capitald, Profesiunile libere, bistitutiunile de Credit,

Societcltile de asigurare si economie, Redactiunile jurnalelor, Boole le

publice si Profesorii, Conszdatele si Agentiele puterilor streine, Spi-

talele, Stradele Capita lei intocmite dupes noua impartire a sectiunilor,

Tarifele si orariul

calor ferate,

al Vapdrelor pe Dundre, Tarifele

scrisorilor .si Telegramelor, Mesageridor, Calendarul pe 1885 etc. etc.

PE

1 8 8 5

BUCURESCI

PROPRIETAR-EDITOR TIPOGRAFIA ROMANUL", CAROL GOBL

14, Strada Doninel, 14

1885

www.dacoromanica.ro

TABLA DE MATERII

 

Pagina

Pa +ma

Adimarea Deputatilor

 

26 Caneelaria AdnnariT Depntatilor

 

.

.

2-i

Agentil de schimb si marfuri

 

68 Comisariatele de unuarire

.

.

.

.

.

:39

Archiva Statu luT

 

74 Caucelaria Corpulul Sergentilor de ono;

39

Archiepiscopia Catolita

 

75 ,hp omisaril de Politie

 

40

Academia Remand

 

76 Casieril general' de jtulete

 

,

.

.

54

Asilul Elena Domna

.

86 Comitetul cases peusiunilor

 

.

.

.

.

56

Administraffio. asezamin. BrancovenescI 109 Casa de Depun,, Cousrann, si Econ.

56

Advocatif

 

114 Curtea de Apel

 

69

Architectil

119 Conservatorul

91

Agenturi si Comisione

 

132

Creditul fuuciar rural

 

08

Articole de mod&

 

132

77

urban

98

Articole de lux

132

,

agricol

 

109

,

0

voiagiii

132

Compania, de gay

.

.

.

.

.

104

Antreprenor! diferiti

 

132

Comitetul dirigiute

al

minor ferate

A lamarT

133

Lemberg-Cernaut14asi .

 

104

Armurieri

.

.

.

.

133

Casa de sanatate

 

109

Bursa si Camera de comercid

.

.

67

ChirurgiT dentist"'

121

Baratia

75

Case de expeditiuni

142

Banat Nationale

 

97

CofetarT

142

 

Romaniel

Prevederea

 

97

Colonials

1

143

97

Ceasornicari .

 

143

Ba4icherT si case de schimb

.

.

133 Cafeuele

 

144

BiurourT de inform:10ml

 

134

Cafea pisata .

 

144

Birtasi (Restauratori)

 

134

Ceaprazarl

145

BacanT

135 Cereale

 

115

BogasierT

.

.

 

138 Croitorl de barbati

 

141

BumbacarT si luminararl

 

139

77

,

dame si

minter'

copil

.

 

. .

 

.

145

BrutarT

7

139

 

.

.

.

146

BrasovenT

 

140 Carchunarl si batiturT spirtose .

 

. 146

Blanarl

140

Chiristigis .

154

BoiangeriT

 

140 Cusatorit

 

154

Bei- Aril

140 CozonacT

154

Barbieri

.

141 Cismarl

154

BIT (stabilimeute

 

141

Cure lan

135

Birjari proprietarl

141

Coj °earl

155

Bragagil

Calendarul pe 1885

Casa civila, si militaril a M. S. Regelul

yi

Rahagil

142 Caldaran

155

155

16

1 Constructori de biliarde

23 DireeVa Tranwa

ulut

" a M. S. R egineT

 

.

.

.

.

.

23

,

generals a telegr.

si postelor

36

 

23

Directia ,Mouitornlm Olicial" :71

Im-

25

primerieT Statulul

39

Consiliul de Ministrii Caucelaria Senatulul

www.dacoromanica.ro

Tipografia Romania", Carol GSbl, Str. DounteI 1.4.Bneuresel

Ir

Engine

Ng' na

Pirectia genera1il a citilor ferate .

o

teatrelor .

Docterii in medicinil.

Droguisti

Decoratorl de pompe fuuebre

DogarI

Dnlgherl

Diferite specil

Externatul secondar de fete .

Eforia spitalelor civile

Farmaciile din Capita lit . Fotografl

Franzelari

Florari

Fabricant,Idiferitl

Fieraff

.

.

ateliere de lacra)

Fainarl

Farfurigil

.

l

risers

.

.

.

.--.

'

.

.

Gimnastul Cautemir

77

Lazar

.

77

Mihal- Bravul

Ginvaergil

Gravorl

Gaz si petroleu

Glair/mei si vopsele

Hartle de cigars

.,

tapetat

Heine gata de barbatI

dame .

7/

n

7'

n 030

,

vechi

Hoteluri

.

.

.

.

,

lnaltul Cler

Inalta Carte de Conturl

.

.

Casatie

Instittitele Catolice

,

Inspectoril

si

.

,

.

.

.

.

.

.

.

67

75

120

15,

156

156

156

177

87

106

110

156

156

157

157

158

158

Library

Lipscani

Litografl

LegItorI

LampistI

163

163

163

112

164

178

3

2

41

68

73'

2

48

83

64

44

5

/

1' 1

12)

164

164

164

161

.

de

.

,

.

ciirt1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

Externe

JastitieI

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

Instructiunei publ ice si cult.

de Resbel

do finance

.

.

.

.

.

.

.

Agriculture', Industriel Co.

merciulal si

domenielor

lucrarilor publice .

.

.

.

secretaril

strain:a:4e

.

.

Lemne de foe

Localarl de petrecer1

Mersul trenurilor Miuisterul de Interne

17

17

77

n

n

77

n

159 Slinistri plenipotentiaiI

159

legatiuuilor tereI

in

"I

159 Monetaria Statulul

82 Media veterinari

82 MO e

.

.

.

.

.

S2 Magazine de Lingerie

1 60

1 00

1 60

1 60

1 61

1 61

1 61

1 61

1 62

.

.

.

.

.

,

,

art

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Magazine de hum si postm

,

Modiste

Manuseri

,

Galanterie

.

Magasine Universale

,

n

de piano

,

mobile

Mobile vechi

Masini agricole

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

165

16r)

165

Los

160

166

166

1613

106

167

169

169

. 169

.

169,

1270

94

170

170

32

39

41

43

51

53

72

73

02 MarchitaniI

1 62

MecanicI

29 Magazine de Incaltaminte

57

69

85

88

77

n

n

,

,

,,

"

10 Mezelicgil

MLcelari

1 62 OlarI

Manufacturii

Maruntisurl

.

.

Vinurl (en gros

revisoriI saelor publice

cu masini de eusut

t

.

lnstitutul medical Caritatea"

.

.

.

77 Surorilor de Caritate Sf. Eli-

sabetha

Ingineri

Instramente musicale

Judecatoril de lustructie

'.

.

/

Pace

.

.

.

Juarieri

.

Legatinnile

si

Consulatele puterilor

striline in Capitala

Liceul Sf. Sava

Matet-Basarab

Sf. Gheorghe

11

1 10

1 18

Oficeril uperion in garnisonaBucurescl

Opticl

72 Primaria CapitaleI

73

1 62

45

SO Parchetul

81 PortiireiI

Prefectura PolitieT Capitalel . dist rid ithif Ilfov .

77

.

.

.

.

U

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

Prefectii de Judete

Percept,iile din Capitala

79 Perceptoril Judetulul Ilfor

Licentiati in medicina

Chirurgie

si

magistriI lu

12 1

Pensionate private de biietI si fete de

diferite riturl .

.

89,

www.dacoromanica.ro

Xri

Tipografia Romani"? Carol Giibl, Str. Domnel 14.Bitenreaci

Pagina

Pagina

Patron! In -Chirurgie

121

Societatea Ilnirea".

 

102

Persdne distinse

124

Concordia

 

.

.

109

Panzer!

170

Geograflcll

.

.

.

.

.

,

10.

Palarierl,

171

77

Economia.

 

10

Poleitorl

171

de

Na vigatie

 

10

Pielarie si Clvafie.

171

de fabricarea

 

.

10

Pantofarl

172

tabacaria Romani;

.

.

104(

Perierl

172

/7

Proprietarilor tipografi.

 

.

104

Plapamarl

172

,

functionarilor

 

105

PrecupetT

172

17

r

leruld Roman

 

.

105

Potcovarl

173

meseriasilor de incaltaminte 106,

Regia tutunurilor

54

Spitalul Xenocrat

n

 

109

Rachieri

173

Sub-chirurgi si

harbierT Sub-chirurg! 122

Rogojinarl

173

Sculptors

.

173

Rotarl.

173

&icie!

173

Senatul

.

.

24

Strungarl

.

.

.

.

174

Sella de Agricultur& si Silvicultur&

Sobe de lux

 

174

de la Herestrail.

63

Spalatoril

174

&Ole special& de Silviculture

.

.

.

64

SimigiT

174

superior& medico-veterinara,

.

64

,5elarT.

.

.

174

practice de la Striharet .

 

.

.

64

Salvaragil

174'

de podurl si sosele

65

Sepeari

175

de meseriT

66

Tarifa cailor ferate .

 

.

11

Serviciul Geologic.

66

birjarilor .

 

16

Scala Comerciala

83

Serviciilor postale si telegrafice

171

Scminarul Central.

83

Tabloli de localurile Sectiilor politiel

Nifon

84

Capitalel.

40

Scala Normal& Carol I.

.

84

Tribunalul Ilfov

.

.

711

a Societatil pentru in-

7)

vatatura poporulul Roman .

.

.

I)

Scola Central& de fete.

Profesionall de fete

Scolele publice de blet1 si fete.

"

evangelice

de Cavalerie

militant de Infanterie .

Societatea de ConstructiunT.

.

If

)1

Creditnlul

Dacia-Romania

nN a tio un I a".

Mobiliar.

.

.

.

.

.

.

.

.

85

Tipografil

Turnatorl de litere

.

87 TapiterT

87

88

90

95

96

99

Tutnugil.

Tinichigil

Tamplarl

Tabacari.

Varari

Xilograff

Ziarele

ZiaristiT

100

100

101 ZugravT

si turniitorl de firme

.

)

www.dacoromanica.ro

.

175

175

175

1761

176

176

177

177

177

ill

113

177

2

CALENDARUL PE 1885

IA NUARIE

ARE 31 MILE

M 1 13

M 214

t Sf. Vas. qi Tier.imp.

Par. Silly. papa Rom.

Sf. P. Mal. Sf. Mat. G.

Adun. 70 Ap. Coy. T.

Sf. Mar. Theoftne Th.

J.

3 16

V 4 10

S 6 17

D

7 19

L

618 t Botezul Boman

M 8 20

M 9 21

J 10 22

V 11 23

S

12 24

t Prof. Ion Botezatora Coy. M. D. o. P. Gg

Sf. Martir Poliect

Cur. Par. Grig. Epiec.

O. P. Teodositi chinov

S. m. Tat. e. epis. Ar.

D 13 261S.

L 14 20

M. Erm. qi Statonic

C. Par. uc. Sin. si R.

M

M

.7.

16 27

16 28

17 29

V 19 30

C. P. Pavel T. IOn C.

In. cin. bolt. s. A. P.

f

t

C. P. Ant. c. mare

Sill Par. At. Kiril.

S

D

19 31

20

21

Guy. p

1

Macar.

Egip.

f C. P. Eft. c. mare

2 Coy. Par. Max. mar.

Sf. Apost.

t

Thimotel

Cl. S. M. Ag.

Coy. Maica Xenia R.

S. Ier.

Sf. Par. Orig. Teol.

C. P.Xenof.cu cots ea

t Aduc. r. s. Du Cr.

Cuv. Par. Efrem Siru

Aduc. relig. Sf. Ignat

t Sf. ler. Vas. Or. 'Hon

Sf. Kir. qi. Ian f.de m.

41

6

6

L

M

M J

22 3

23

24

V 26

S 26 7

D

L

M

27

28

8

9

29 10

M 30 11

J 31 12

FEBRUARIE

ARE 29 pILE

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

.7

V

5

D

L

1

13

2 1

Martirul Trifon

lotampin. Domnatai

Sf. si dreptul Simeon

3

4

6

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Car. p. Isidor Pens.

Sf. Martira Agathia

Cur. P.

Sf.

Vucol Episc.

Luca

Parten Cur.

Sf. Mar. Teod. Strat.

Sf. Martir Nicefor

Sf. Mar. Ifaralambie

S. Ier. Masai qi S. T.

12 Sf. P. Meletie Arh.

13 Cur. Par. Martinian

24

25

14

16

16

17

18

M

M

J

V

22

23

24

25

AI 26

20

19

21

S

D

L

26

27

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Al

J

27 11

Coy. Par. Auxentia

Cur. Um Colibasio

Sf. Martir Pamfilitt

Sf. M. Theodor Tiron

Par. Leon, papa Rom.

Sf. Apostol Archip.

P. Leori episc. Caton.

p. Tim. din Sim.

Cuv.

Afl.

Sf. Ieremon Policarp

t Afi c. of. Ian Botez.

Sf. P. Tar. arh. Const.

10 Sf. P. PordciS, ep. G.

rel. sf. M. Eugen.

Cur. P. Procopitt Dec.

28 Cuv. Pit. Vas. Mart.

12

MARTIE

ARE 31 9ILE

V 113

D 9 16

S

2 14

L

4

M 6

16

17

Cuv. Mar. Evdochia

Sf. Martir Thec dot

S -ti! Eutrop. Ili Vasil.

Sf. Coy. 'Gherasim

Martirul Conon

of

6 18 S-tit 42 M. din Amorea

V J 8

7

5

9

M

M

J

V

S

D

12

13

14

15

23

24

25

19 Mart. Vasilie li Efrem

20 Sf. Teofilact martin.

21 t Sill 40 Mart. d. Soy.

I) 10 22 Mart. Condrat qi altil

Par. Sofronie Patriar.

Cuviosul Teofan

Aduc. m6q. Sf. Nikif.

L 11

26 S-iii I3ened. qi Alex.

27

Sf. Martir A gapie

16 28 St Martir Sarin

17

29

11. Floriile Alexe o. 131.

L 18

M

M

19

20

J 21

V

S

D 24

23

25

26

M

M

27

28

22

L

.1.

V 29

S

D

30

31

30 Sf. Kiril

31 Mart.

lerusalem.

Hris. qi Dario

1 S-tiluc. to m. Sf. Says

2 Cuv. Iacob Episcop.

3

Sf. Martir Vasile

4 Prea cur. Nicon

6 f Sf. l'asee P. Zaharis

6 t

7

8

9

t

Sf.

Sf.

l'asee si B.-Vest.

Passe sob. Ar. G.

Cuvi6sa Matrons

Cur. Stefan qi Darion

t Is. Tam. qi M. Marco
11

10

Patin. Ian Scitrariul

12 SfantuIpatie

APRILIE

ARE 30 9ILE

MAIU

IUNIE

ARE 30 9ILE

ARE 31 12 1 L E

13 Sf. Ieremia

14 t Inaltarea DOmitn1U1

L

M

1

2

19 Coy. Maria Egiptenca

1

Mart. Titu

Mar. Teodul qi Agat.

17

18 Par. Eftim. Archiep.

19 Coy. Parinte George

M

J

V

S

1

2

3

S

D

L

1

2

8

13

14

16

[afart.

Cur.

Tustin filosofu

Nicefor

M 3 16 Cuviosul Nichita

4

V J- 6

D 7

S

6

16 Cnviosul Georgia

15 Sf. M. Tim.

4 16 Sf. Martina

si Maura

Pelagia

Sf.

Martir Lucian

M 4 16 Pltrintele Mitrofan

M

6

17 Sf. DoroteT Episcopul

6 18 Sfantu Visarion V 7 19 Sf. Martir Teodot 8 20 Sf. M. Teodor Stratil.

S

J.

9 21

Sf. Kiril Arhiepiscop

martin Timotel

Sf.

p. Vartolom.Vlrnav

Onufrie 9i Petra

L 10 22

al 11 23

12

.3' 13

2 Cur.

25 Sf.

martira Akilina

V 14 20

Profet. Elmer' qi Met.

S 16 27 Sf. Profet Amos

D 16 28

L 17 29 Sf. Eman. Savel Ism.

Sf. martir Leontitt

Sf. ludo. fratel. Domn.

Sf. Metodie Episcopul

Sf. Tihon

1

2

ilf 18 30

8 Sf Mart. Iul. si Tars

4 Sf. Evsevie de Samos

23 6 Sf. Martira Agripina

Nast. st. Ion Botez.

6

7 Sf. Martira Ferronia

Coy. David Tesalonik

Coy. Samson

duc.m6.8f.K.O.I6n.

5 29 11 t Sf. Ap.PetrusiPavel

D 30 12 Sinodu 414. Apost.

D 5 17 Sf.

L 6 18

Martira Irina

Sf.

Iov eel drept

L 8 20 Ap. Irodion, Ag. qi R.

M 9

10 22 Mar. 'Per. qi Pompio

M

J 11

Martirul Antipa

V 12 24 Sf. Vasile marturis.

S 13

D 14

L 15

25

fartirul Artemon

26 Sfantu Martin

27 Ap. Ar. Pud qi Trofini

M

M

J

V

S

D

L

16 28

17

18

19

20

21

22

At 28

M 24

3'

V

S

26

26

27

fart. Agapia

29 t Injum. pras.sf. Sim.

30 Pltrintele Ioan

S 18

0

19

31

L 20

M. 21

M 22

J 23 4

1

Sr. IOn din pester/

2 Cuviosul Ianuaritt

3 Cur. Teodor Trihin

4 Sf. Teodor Sikeotu

5 t Martina Gheorglie

0 t Mart. Sqva qiElisab.

V 24

7 Sf. 9 rn. d. Kis. ei c. M.

8 Sf. Apostol Iacob

9 Sf. Marco Evaugelis. L

5 25

1) 26

27

M 28

7

8

9

D 28 10 Sf. Martir Vasile

L

29 11 Sf. Simion frat. Dorn.

M 30 12 Adost. Jacob qi Sosip.

M 7 19 Sf. Martin Acacia

M 8 20 tS. Ap. Ey. IOn Tool.

21 1llartirul Eupsihie J 9 21 Profetul Isola D

V 10 22

23

Sf. Ap. Sim. Zil. (s. n.)

S 11 23 Sf. M. Mochiu (s. m.)

0 12 24

L 13

t Rusaliile Par. Bait.

26 t Sf. Tretme m. ORO.

M 14 26 Sf. Martir Isidor

M 15 27 C. par.

Pahomitt c. m.

J 16 28 Sf. Theodor SilnWu

V 17 29 Apostolul Andronic

30 Sf. Teod. Petro Dioni.

Sf. Martir Patricia

1 Martirul Talaleu

2 f Sf.Const. si Elena

3 Martirul Vasilisc

Cur. P. Milt op. Sin.

T.

CI t A 8 atl. a c. s. Mu B.

6 Cuv. P. Simeon m.

Apostol Carp

Martirul

Cur. pttr. Wichita

Terapont

M 29 10 Sf. Cuv. Mar. Teodor

J. 30 11

V 31 12 Sf. Apostol ErmilD

Coy. p. Is. d. M.

al.

M 19

J 20

V

21

S 22

I)

L

IVI

24

26

al 2G 8

J 27 9

Sf.

V 28 10

www.dacoromanica.ro

2

Tipografia ,Ronlnul", Carol Clobi, Str. Domael 14.

Baciareso

IULIE

ARE 31 DILE

AUGUST ARE 31 DILE

SEPTEMBRE

ARE 30 DILE

L

1 13

S 01 Coma yiDamian

J

1 131Inch.

Sf. Cr. V. 7 M.

D 1 13 t Sf. Simeon Stilpnicn

AL

2 14 Pun. ye t. m. Doran.

V

2 14 Ad. rel. Sf. ar. Stefg

L

2 14 Sf. Mamant 1116n pn .

AI

J

9 15 Sf. Afgrtir

4 16

Iacint

Sf. pir. Andre! Crit.

S

D

3 15 Cue . PAT. Is. Dalm. 1'.

4 16 Stinti/ 6 coo. din Ef

11

3 15 Sf. Antim al Teoct t

11

4 10 Sf. Martir Vavila

V

5 17 Cuv. Atan. dela Aton

L

6 17 Mart. En igen

J

6 17 Sf. prof. Zacharia

S

a 18 GUI,. Pitr. S'soe eel m.

AI

6 18 t Snip'. fats allow).

V 6 18 Mantra Eudoesia

D

7 19 Sf. mar. Ch'r. cuv. T.

AI

7 19 Martirul Vometin

S

7 19 Sfintitul mgr. Sozont

L

8

20 Sf. mar. Mart. Proc.

J

8 20 Sf. Em Ilan Roma

il

1)

8 20 t 11a8t. Maicil Dom.

Al

9 21 Sf. Ierom. Pangrasitt

V

9 21 Sf. Apos. Mathis,

I,

9 21 Sf. I achim a' Ana

Af 10 22 Sf. 46 mar. din N cop.

J

11 23 Sf. in mar. Eufimia

S

1)

10 22 'dirt. yi Ar. Lnur nt

t Sf. in. Evpla

11 2

c. hit.

11 10 2

Sf. AI n. Alit. ai Eimf.

If 11 09 Cuvi6 a Teodoro

V 12 24 Sf. Mart. Prod. Dario

S 13 26 Adun. Axiom. Gavril

L 12 24 'Wirt, Fotin yi An'ek.

11 13 25 C iv. P r. M %Ira

J.

12 21 Sf. Mar. Autonom

V 13 21 Sf. Mint. Cor i

e ut.

D 14 26 Apoet. Achila

L 15 27

,Martiri Kiric al Julita

Ileromon. Anthinogen

Al 16

28

M 17 29 M. Mart'ra Marina

J 18 30

Mar.Jacint a' Emil'an

V 19 31 Cuv. M. Macr. c. D'a

11 14 26 Prot tut Mohan

J

V

16

16

27

28

.1. %dorm. llitiei Donut.

Ad. Ic. ef. Mali. Die.

S 17 29 Sf. Mart. Miron

D 1

3 Mart. Flor yi Leur

L 19 31 Mint. Andr. Stratilat

S

D

20

21

1

2

t Prof. Hie Tesvittin

Cuv. Pitr. Sim. yi Ion

Id 21

11 21

1 Profetul Sarno 1

Apo tol Tad It

Ierom. Euticht1

i

2

8 Mart. Agatonic 4 Martirul Lupu

5

0 Rant. rel. of. Vaitol.

L 22

M 23

3 Sf. inir. Maria Magd. J 22

4

6

Mart. Tr. Teof. yi alt

Afgrtira Christina

6 t Ador. ef. An. Ohm.

7

8

Ermolati

Mare mart.

Pante'.

V 23

S

24

D 26

L 26

11 27

7

Stantul Evdochim

Af

I-

V

S

28

29

10

30 11

31

12

Sf.

Sf.

M

24

J 26

V

S

26

27

51 80 11

M 31

12

ar. Andr. 9i Natalia, 8 Cuv. Par. Pimen Cuv. P. Afo'se Arm i

I

9

D 28 9 Ap. Prochor 9iNican

L 29 10 Martirul C ]info

Ap. Sila i Siluan

t Tiler. c. of. Ion Rot.

Alex. Um si Pavel

Bran Maicit Dom.

S 14 26 r1- lualt. Sf. Crud 1) 19 27 5f, NiChla ai 1. Vis.

L 16 2

Sf. Martira Eflm'n

if 17 29 Sf. Sofia Agap. ai Pi t. Al 18 30 Cuv. par. Evmenie

J 19

V 20

S 21

D 22

L 29 5

11 04

M 26

6

1 Mart r. Trofimgt

2 Mar. in. En .

3 Apo tol

Pine.

Kodrat

4 If. Foca yi Ioana

t Min. ef. I6n.

Intaia Mar. Tecla

1. P.

7 Maims Euf o inn

.7

V

5

26

2i

2

D 29 11

8 t Ador.

f. I6n Evan.

9 Sf. Martir Cali trat

10 Ctivi

Cuvio

ul Harlon

ul K rink.

L 3

12 Sf. Gr g. EpIp. Arm.

OCTOMBRE

ARE 31 DILE

NOEMBRE

ARE 30 DILE

DECEMBRE

ARE 31 DILE

M

M

J

V

S

D

L

M

M

1 13 Ap. Anania, Roman

V

S

I)

L

11

Al

J

2l4 Mart, Ciprian yiJusti.

3 16 mar. D'onisie Areop

4 16 Cuv. Pitt. Ierotel

3

6

6

17

18

Sf. Mar. Haritina Sf. Apo to! 'lama

7 19 Mart. Sergio yi Vach

8 20 Onvi6 a Pelagig.

9 21 Sf. Ap. 'noel? Alfett

V 8

S

D

L

10 22

11

23

J 10 22 Sf. Lulam. yi E lam.

V

11 23 Sf. Ap

of Film

12 24 Ap. Prov. Tar. a' An 13 2., Mart. Carp Panda

111 16 28 Mart. Lon *in utayu

J 17 29 Profetul 0 'a

V 18 30 Ap. Luca Man 1

to

8

D

9 81 Prof. I6n y*

20

L 21

Al 22

mar. Uar

1 Mgrtirul Artemie

2 Cm. Ihrion e. m re

3 Pt Intel° Av r

a

M

-3

J 24

V

S

I)

L

25

26

27

28

4 Ap. Dicta, fr. Domn.

6 Mar I

6 Sf. AI rkian

i M rt.

t Sf.31. Mart. Dinutrie

7

8

9

t Sf. Dim. B. y' Nest.

Marta. A ta

Sf. Terentie ai N on.

Al 29 10+ Mart. Anastasia Rom.

M 30 11

8f. Zinc vie yi Zonis Apos. Stahie yi Amfie

J 31 1

S

D

L 14 26 t CUV. Paraselth a

M 16 27 Mart. Lukian pr otu V 1

SE

1 13 Sf.

214

Co ma ai Dain'a I

Martir Ak'n in

I)

L

11

1 13 Pr. Naum 668 In. Chr.

214 Piof. Ava,c. 460

15 Sf. Mart ra Acops mg

3 16 Prof, S on. 060

4 16 Cuv. POriute 16niein M 4 10 Maitira Varvara

6

0

7

Sf. M. Gahm. yi Epis.

17

18 Cuv. Mr. Pai el

19 Sf. 33 Mar. M. si p. L.

.7

V

5

20 t Sf. Ar11.11ih. qi Om .

S. mar. in. Victor V.

6

6

17

18

t

t Cur. Sava oel

fintit

St !Prat* Nicolae

7 19 t 5f. Filote.g. c. Ar

a

D 8 20 CM . Patapie

L

11 10 22 Sf. 31

11 11 29 Cuv. Dan 11

I 12 2

13

,

9 21 S. mart. Oni . yi Por.

Sf. Ap. 01 inp,Rad'on

9 21 Zitmislirea f. Ai a

a, Er. 1, g.

alp nen

t Sf ntu Spiridon

, Sf. A

Lu t. yi alt'

AL 12 24 Ptr. Ion. arh. Alexan.

11 13 2r t St. Pitr.16n

J 14 20 54'. Ap. 111 p

Chri oe. d n 12

2, Sf. Mar. Gur'e II Sam

S 16 28 Sf. Ap. yi Lv. Vale!

D 17

29

Sf. Mr. Gri. ep. Neoc.

It in.

1 Sf. prof. Aydin, si Var.

2 Sf Mir. G

. Decapol

3 t Intr. in Big. a 11.1).

4 Sf. ap

. Philimon

Sf. p r. Ann ep. Ie.

6 Sf. P. C un

P trn

7 Sf. M. I, at. Mere rie

8 Cuv. Mir. Al p. nip.

9 Mart. Iacob Per u.1

10 Cuv. St f. cel

on.

L 18 30 Sf Mar. Plat. yi

11 19

II 20

J 21

V

S

D _4

L 2

11

0

Ii

M

J 2

I

V _9 11 Mar. Param. Filomen S 30 12 t Ap. Andre! Int.,che.

S 14 26 SE T'r . Lef1i Fin.

D 16 27 EAI

rt ru Flefterie

L 16 28 Profetu A ett

15 17 29 Profe u Dania

11 18 30 Mart. Sevastian a' Zoe

J 19 911A1

'ru Bon'flo 2

V 20

S 21

1 Mart ru Ignatie

2 1 artira Inliana

D 22 3 Mart ra Ann ta is

L

M

A

J 20

V 27

9 Sf. 200, 00 dm Nicod.

1) 29 10 14,000 pr. ue. de 'rod L 30 11 Sfanta Mar irt, Anisia

AI 91 12 Ouvi6ea Melania

23

24

4 Dace Mint. 0 n Knit

6 M. rt ra Lu e la

0 t \ et. Doom. Is. Chr.

,

S 28

7

8

t Sober.

pr a Curate'

Sf.

Arkidinc. Stefan

www.dacoromanica.ro

Tipogralla Itomanul", Carol 6iibl, Strada Domnei 11-Bueuresei

,1

SUPLIMENT

No.

I

LA ANUARUL BUCURESCILOR

Directia Cai lor ferate roman, aduce la cunoseinta publica Ca, Cu incepere de

la 2 Ianuarie stil nett 1885 si pina la noul dispositinni, trenurile accelerate No. 1

si 2 intro 1;neureseI-Roman an vor mai circula prin Focsani Ca ping acum: ci priu

Barbosi, introducandu-se din acesta causa urmatorele modificari in mersul trenurilor,

pe earl le dam supt forma de supliment, Anuarul find deja imprimat.

.

 

Trenul accelerat No.

 

1

I Trenul mixt No. 32

 

Bucuresci

 

plecare

8,25 sera

Se modified pe distanta Marasesti Focsani

Chitila

,,

8,41

 

ast-fel :

 

Peril

17

9,10

,

" .

 

Ploesci

 

sosire

9,51

Marasesti

 

plecare

6,00 dim.

plecare 10,06

n Focsani

sosire

plecare

 

6,45

"

Mizil

7)

10,58

, , ea si papa acum

 

8,31

Buzai

 

sosire

11,38

 

/

 

plecare 11,58

 

Faurei

.

"

12,46 dim.

 

Trend mixt No. 35

Ianca

,

,,

1,18

,

noil introdus

 

Braila

isosire

2,11

n

plecare

2,21

Focsani.

plecare

 

4,15 dim.

4,45

Barbosi

sosire

2,51

.

Putna-Seca

 

.

.-

.

.

 

.,

.

.,

.

plecare

 

3,06

 

.

.

.

.

,

 

,n,

Marasesci

sosire

 

5,00

 

Tecuciii

 

(sosire

'

4,56

,

plecare

5,05

Trend mixt No. 37

Marasesti

.

 

sosire

5,30

n

 

-.-

.

1'

plecare

5,35

a

' nod introdus

 

Adjud

)1

6,17

,,

I

Sascut

,

6,40

,,'

Focsani

plecare

9 30 sera

Budd

 

7,52

Putna-Seca

 

10,00

"

.

?

t

,,

n

 

.

'.

.

.

Roman

sosire

,

8,55

,

Marasesti

sosire

10,15

a

Roman

Racal

Sascut

Adjud

Marasesti

Tecuciii

Barbosi

Braila

'alma

Faure'

Buzila

Mizil

Ploesci

Chitila

Bucuresci

.

Irma aceelerat No. 2

Trenul mixt No. 38

.

.

.

.

-.

,

plecare

,

,

)1

Ssosire

plecare

sosire

plecare

Ssosire

'?plecare

isosire

plecare

,I

isosire

plecare

,,

sosire

?plecare

,,

sosire

8,15 sera

f

noil introdus

.

"I

9,15

10,18

10,35

11,08

11,13

11,39

11,47

,

,,

"

-

,,

,,

,

Marasesti

PutnaSeca

Focsani

.

.

r

.

.

plecare

.

.

.

.

sosire

11,45 sera

12,05 dim.

12,30

,

1,34 dim.

1,49

2,19

2,27

3,21

3,47

4,37

4,45

5,33

6,16

6,24

7,28

7,40

,

,,

"

,

.,

n

,,

,,

,

Tenurile No. 601-si 602 pe linia Galati

Barbosi vor circula ca accelerate in loc de

mixte, modificate in modul urmator :

Treuul =dant No. 601

Barbosi

Galati,,

,

.

.

.

plecare

.

.

sosire

3,25 dim.

4,(11

% Trend accelerat No. 602

,,

 

Galati

plecare

12,45 dim.

,

Barbosi

-

sosire

1,20

"

Trenurile accelerate No. 23, 24, 26, 27; mixte No 13, 14, 25, 28 si 33 se desfiinteza.

www.dacoromanica.ro

1:1

1

,

Tipogralla Romani", Carol Obl, Str. Muni 14.-13ucaresei

BICROU DE AFACERI

BUQURESCI

it

S

1

6, STRADA VAMEI 6

Administratiunea

Economistului

I roman" are °area a informa pe On.

public ca a instituit on -Huron care

se ocupa cu afacerile urmatore :

I

. \

G;11

1. InformAiuni comerciale si finan-

1

i

a

i

,

ciare pentru Rmania, Serbia si Bul-

t garia.

.t

2. Se insarcineza cu orl-ce afaceri

4

I pendinte inaintea

autoritatilor din

'

i

7

'1

Capitala.

Representatiunea in materie judi-

ciary si conducerea proceselor cu a-

vocatI de prima ordine si in condi-

tiunile cele mai modeste.

4. Efectuari de imprumuturi, im-

prumuturi hypotecare si altele, pen-

tru comune, districte si particular!. 5. Formant* pentru imprumuturl

ce se contractdza cu Greditele funciare

,

ural p urban.

6. Ineasari pe dated° conciliare sail judiciara.

7. Representatiune in falimente.

8. Traducerea din si in limbele ro-

mana, germana, engleza si

franceza

si legalizarea acestor traductiuni, daca necesit ate este

9. Efectuare de credite de scompt

etc. prin institutinnile financiare din

Capital!.

fit

.

10. Demarse pentru a obtine ori-

ce concesiuni si intreprinderi dand

tote informatiunile relative la pla-

anti

In fine biuroul se pune la dispo-

tuturor acelora cart vor avea

un interes ore-care in Romania.

Comisionul ce este a se primi pen-

tru diferitele brow de afaceri va fi

in urma

unei intelegeri prealabile, dupe int-

portanta afacerit. In cea ce privesce informaVunile

comerciale se fixeza preturile urma-

tore:

Pentru Romania

cel mai minim fi se va ft.

sitia

si caiete de Nsarcini.

13;:ntru 1

informatiune

1,50

11

1 carnet de 50 bidet. 65,00

1

100

120,00

Pentru Bulgaria p: Serbia.

Pentru 1 informatiune 2

1 carnet de 50 bulet. 65,00

,

1

n-

100

,

160,00

NB Ne credem dater! a atrage a-

tenVunea ca, biuroul nostru, prin re-

latiunile sole solide si intinse este in positiune de a dainformatiunile cele

mai cxacte si cele mai impartiale.

.WW110.-

mr

www.dacoromanica.ro

3,

1

,,

R !I

t'

ri,

'',:'

1,1

1,

I

11

)1.

r

tri

-A,

5

Tipogratia ,Itominitl", Carol Giibl,

Str. Deutnei 14. - gramma

PARTEA I

3

MERSUL TRENURILOR

Valabil de la 1 Deeembre 1884.

33.u.ouresci_Roman.

A.3

O

9 STATIUNI

,F;

PT 1

Bncitresci (gars de Nord) .

10

18

31

40

52

60

Chitila

Bufta

Peris.

Crivina

Braga'

Ploesel

t

.

.

.

Plec

Accel.

1

sera

11,00

11,13

-

12 27

 

71

Valea Calug6resc5,

 

-

77

Albescl

94

Mizil

1,14

113

Ulmeni

118

Monteorn

129

Buell

2,14

151

Zoita

163

R.-Sgrat

3,22

177

Sihlea,

184

Gugesti

.,

191

Cotestl

199

Foe§ani

4,31

211

Putna -Seel

218

MarlsescI .

5,15

'

233

Pufesci

244

Adjod

6,00

258<