Sunteți pe pagina 1din 4

DL GOE...

Ca s[ nu mai r[m`ie repetent =i anul acesta, mammare, mami\ica =i tanti Mi\a au promis t`n[rului Goe s[-l duc[ ]n Bucure=ti de 10 mai. Pu\in ne import[ dac[ aceste trei dame se hot[r[sc a p[r[si locul lor spre a veni ]n capital[ numai de hat`rul fiului =i nepo\elului lor. Destul c[ foarte de diminea\[, dumnealor, frumos g[tite, ]mpreun[ cu t`n[rul Goe, a=teapt[ cu mult[ ner[bdare, pe peronul din urbea X, trenul accelerat care trebuie s[ le duc[ la Bucure=ti. Adev[rul e c[, dac[ se hot[r[=te cineva s[ asiste la o s[rb[toare na\ional[ a=a de important[, trebuie s-o ia de diminea\[. Trenul ]n care se vor sui ajunge ]n Gara de Nord la opt f[r[ zece a. m. Dl Goe este foarte impacient =i, cu un ton de comand[, zice ]ncruntat : Mammare, de ce nu mai vine?... Eu vreau s[ vie! Vine, vine acuma, pui=orul mamii! r[spunde cocoana. +i s[rut[ pe nepo\el; apoi ]i potrive=te p[l[ria. T`n[rul Goe poart[ un frumos costum de marinar, p[l[rie de paie, cu inscrip\ia pe pamblic[: le Formidable, =i sub pamblic[ biletul de c[l[torie ]nfipt de tanti Mi\a, c[ a=a \in b[rba\ii biletul. Vezi ce bine-i =ade lui, zice mammare, cu costumul de marinel? Mami\o, nu \i-am spus c[ nu se zice marinel? Da cum? Marinal... Ei! zice\i voi cum =ti\i; eu zic cum am apucat. A=a se zicea pe vremea mea, c`nd a ie=it ]nt`i moda asta la copii marinel. Vezi c[ sunte\i proaste am`ndou[? ]ntrerupe t`n[rul Goe. Nu se zice marinal, nici marinel. Da cum, procopsitule? ]ntreab[ tanti Mi\a cu un z`mbet simpatic. Mariner... Apoi de! n-a ]nv[\at toat[ lumea carte ca d-ta! zice mam mare, =i iar s[rut[ pe nepo\el =i iar ]i potrive=te p[l[ria de mariner. Dar nu e vreme de discu\ii filologice: sose=te trenul =i nu st[ mult. Trenul este plin... Dar cu mult[ bun[voin\[ din partea unor tineri politico=i, care merg p`n[ la o sta\ie apropiat[, se fac locuri pentru dame. Trenul a plecat... Mammare ]=i face cruce, apoi aprinde o \igar[... Goe nu vrea s[ intre ]n cupeu1 ; vrea s[ =ad[ ]n coridorul vagonului cu b[rba\ii. Nu!... nu e voie s[ sco\i capul pe fereastr[, mititelule! zice unul dintre tineri lui dl Goe, =i-l trage pu\in ]napoi. Ce treab[ ai tu, ur`tule? zice mititelul smucindu-se. +i dup[ ce se str`mb[ la ur`tul, se sp`nzur[ iar cu am`ndou[ m`inile de vergeaua de alam[ =i scoate iar capul. Dar n-apuc[ s[ r[spunz[ ceva ur`tul, =i mititelul ]=i retrage ]ngrozit capul gol ]n[untru =i-ncepe s[ zbiere: Mami\oo! mammaree! tantii! Ce e? ce e? sar cocoanele. S[ opreasc[! zbiar[ =i mai tare Goe, b[t`nd din picioare .Mi-a zburat p[l[ria! s[ opreasc[[[!!! Tot ]ntr-un timp, iac[t[ conductorul intr[ s[ vaz[ cine s-a suit de la sta\ia din urm[. Biletele, domnilor! Cocoanele arat[ biletele dumnealor, explic`nd dlui conductor de ce nu poate =i Goe s[ fac[ acela=i lucru: fiindc[ biletul era ]n pamblica

p[l[riei, =i, dac[ a zburat p[l[ria, fire=te c-a zburat cu pamblic[ =i cu bilet cu tot. Dar avea bilet... Parol! chiar eu l-am cump[rat! zice tanti Mi\a. Conductorul ]ns[ nu ]n\elege, pretinde bilet; dac[ nu, la sta\ia apropiat[, trebuie s[-l dea jos pe dl Goe. A=a scrie regulamentul: dac[ un pasager n-are bilet =i nu declar[ c[ n-are bilet, i se ia o amend[ de 7 lei =i 50 de bani, =i-l d[ jos din tren la orice sta\ie. Dar noi n-am declarat[r[? strig[ mami\a. Ce e vinovat b[iatul, dac[ i-a zburat p[l[ria? zice mam mare. De ce-a scos capul pe fereastr[? eu i-am spus s[ nu scoat[ capul pe fereastr[! zice cu pic[ ur`tul. Nu-i treaba dumitale! ce te-amesteci d-ta? zice tanti Mi\a ur`tului... Uite ce e, cocoan[, zice conductorul, trebuie s[ pl[ti\i un bilet... S[ mai pl[tim? n-am pl[tit[r[ o dat[? +i pe d-asupra un leu =i 25 bani. +i pe d-asupra?... Vezi, dac[ nu te-ast`mperi? zice mami\a, =i-l zguduie pe Goe de m`n[. Ce faci, soro? e=ti nebun[? nu =tii ce sim\itor e? zice mammare. +i, apuc`ndu-l de m`na cealalt[, ]l smuse=te de la mami\a lui, tocmai c`nd trenul, cl[n\[nind din roate, trece la un macaz. Din smucitura lui mammare ]ntr-un sens, combinat[ cu cl[tin[tura vagonului ]n alt sens, rezult[ c[ Goe ]=i pierde un moment centrul de gravitate =i se reazim[ ]n nas de clan\a u=ii de la cupeu. Goe ]ncepe s[ urle... }n sf`r=it, n-au ce s[ fac[. Trebuie s[ se hot[rasc[ a pl[ti biletul, pe care are s[-l taie conductorul din carnetul lui. P[cat ]ns[ de p[l[rie!... Ce-o s[ fac[ dl Goe la Bucure=ti, cu capul gol? =i toate pr[v[liile ]nchise!... s-ar ]ntreba oricine, care nu =tie c`t[ grij[ are mammare =i c`t[ prevedere. Cum era s[ plece b[iatul numai cu p[l[ria de paie? Dac[ se ]nt`mpl[ s[ plou[, ori r[coare? +i mammare scoate din s[cule\ul ei un beret tot din uniforma canonierii le Formidable. Te mai doare nasul, pui=orule? ]ntreab[ mammare. Nu... r[spunde Goe. S[ moar[ mammare? S[ moar[! Ad s[-l pupe mammare, c[ trece! +i-l pup[ ]n v`rful nasului; apoi, a=ez`ndu-i frumos beretul: Parc[-i =ade mai bine cu beretul!... zice mam mare scuip`ndu-l s[ nu-l deoache, apoi ]l s[rut[ dulce. Cu ce nu-i =ade lui bine? adaog[ tanti Mi\a, =i-l scuip[ =i dumneaei =i-l s[rut[. Las[-l ]ncolo! c[ prea e nu =tiu cum!... Auzi d-ta! p[l[rie nou[ =i biletul! zice mami\a, pref[c`ndu-se foarte sup[rat[. S[ fie el s[n[tos, s[ poarte mai bun[! zice mam mare. Dar mami\a adaog[: Da pe mami\ica n-o pupi? Pe tine nu vreau! zice Goe cu humor. A=a? zice mami\a. Las[!... =i-=i acopere ochii cu m`inile =i se face c[ pl`nge. Lasc[ =tiu eu c[ te prefaci! zice Goe. |i-ai g[sit pe cine s[-n=eli! zice mammare. Mami\a ]ncepe s[ r`z[; scoate din s[cule\ ceva =i zice: Cine m[ pup[... uite!... ciucalat[!

Mami\a pup[ pe Goe, Goe pe mami\a lui =i, lu`nd bucata de ciucalat[, iese iar ]n coridor. Pui=orule, nu mai scoate capul pe fereastr[!... E lucru mare, c`t e de destept! zice mammare. E ceva de speriat, parol! adaog[ tanti Mi\a. Pe c`nd Goe i=i m`n`nc[ afar[ ciucalata, cocoanele se dau ]n vorb[ de una, de alta... Trenul alearg[ acuma despre Crivina spre Peri=. Ia mai vezi ce face b[iatul afar[, mami\o! zice mami\a c[tre mam mare. Mam mare se ridic[ b[tr`ne=te =i se duce ]n coridor: Goe! pui=orule! Goe! Goe! Goe nic[ieri. Vai de mine! \ip[ cocoana! nu-i b[iatul! Unde e b[iatul!... s-a pr[p[dit b[iatul! +i toate cocoanele sar... A c[zut din tren b[iatul! |a\o, mor! Dar deodat[, cu tot zgomotul trenului, se aud bubuituri ]n u=a compartimentului unde nu intr[ dec`t o persoan[. Goe! maic[! acolo e=ti? Da! Aide! zice mammare! ie=i odat[! ne-ai speriat! Nu pot! zbiar[ Goe din[untru. De ce?... te doare la inim[? Nu! nu pot... E ]ncuiat! zice mammare, vr`nd s[ deschid[ pe dinafar[. Nu pot deschide! zbiar[ Goe desperat. Vai de mine! ]i vine r[u b[iatului ]n[untru! }n sf[r=it, iac[t[ conductorul cu biletul: prime=te paralele =i libereaz[ pe captiv, pe care toate trei cocoanele ]l s[rut[ dulce, ca =i cum l-ar revedea dup[ o ]ndelungat[ absen\[. +i mammare se hot[r[=te s[ stea ]n coridor, pe un geamantan str[in, s[ p[zeasc[ pe Goe, s[ nu se mai ]nt`mple ceva pui=orului. Pui=orul vede o linie de metal ]n col\ul coridorului, care are la cap[tul de sus o ma=in[ cu m`ner. Se suie-n picioare pe geamantan, pune m`na pe m`nerul ma=inii =i ]ncepe s[ trag[. Sezi bini=or, pui=orule! s[ nu strici ceva! zice mammare. Trenul ]=i urmeaz[ drumul de la Peri= c[tre Buftea cu mare vitez[. Dar pe la mijlocul kilometrului 24, deodat[ s-aude un =uier, apoi semnalul de alarm[, trei fluiere scurte, =i trenul se opre=te pe loc, produc`nd o zguduitur[ puternic[. Ce e? ce e?... To\i pasagerii sar insp[im`nta\i la ferestre, la u=i, pe sc[ri... Goe! pui=orule! Goe! strig[ tanti Mi\a =i se repede afar[ din compartiment. Goe este ]n coridor... De ce s-a oprit trenul? Cineva, nu se =tie din ce vagon, a tras semnalul de alarm[. Din ce vagon?... Asta e usor de constatat; manivela semnalului nu se poate trage dec`t rup`ndu-se a\a ]nnodat[ =i cu nodul plumbuit. Personalul trenului umbl[ forfota, examin`nd roatele tamponate cu toat[ presiunea, a=a de tamponate c[-i trebuie vreo zece minute mecanicului s[-=i ]ncarce iar pompa de aer comprimat =i s[ poat[ urni trenul din loc. }n toat[ vremea asta, conductorii =i =eful trenului alearg[ din vagon ]n vagon =i cerceteaz[ aparatele semnalelor de alarm[.

Cine poate ghici ]n ce vagon era rupt[ a\a plumbuit[ =i r[sturnat[ manivela? Ciudat! tocmai ]n vagonul de unde zburase mai adineaori p[l[ria marinerului! Cine? cine a tras manivela? Mammare doarme ]n fundul cupeului cu pui=orul ]n bra\e. Nu se poate =ti cine a tras manivela. Trenul se porne=te ]n sf`r=it, =i ajunge ]n Bucure=ti cu o ] nt`rziere de c`teva minute. Toat[ lumea coboar[. Mammare a=az[ frumu=el beretul lui Goe, ]l scuip[ pe pui=or s[ nu-l deoache, ] l ]ntreab[ dac[-l mai doare nasul =i-l s[rut[ dulce. Apoi cocoanele se suie cu pui=orul ]n tr[sur[ =i pornesc ]n ora=: La bulivar, birjar! la bulivar!...