Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE COMISION (IMPORT)

Nr. ..................... Data ......................... I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ..........................., str. ............................................ nr. ..............., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ......................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ........................................., sub nr. ......................... din ................................., cod fiscal nr. ............................... din ............................, avand contul nr. ....................................................., deschis la ......................................................, existand si functionand potrivit legislatiei statului .............................. reprezentata de ..............................., cu functia de ................................................., cetatean .........................................., posesor act de identitate/pasaport ...................................................., in calitate de comitent, si 1.2. S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ................................, str. ...................................... nr. ................, bloc ..............., scara ............., etaj .........., apartament ........., judet/sector ..............................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ........................................., sub nr. ......................... din ................................., cod fiscal nr. ................................... din ........................, avand contul nr. ..............................................., deschis la ........................................., existand si functionand potrivit legislatiei statului ............................ reprezentata de ......................................................, cu functia de ....................................................., cetatean ............................................, posesor act de identitate/pasaport ...................................................., in calitate de comisionar, au convenit sa incheie prezentul contract de comision, in urmatoarele conditii: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Prin prezentul contract, comisionarul se obliga sa procure si sa livreze, conform instructiunilor comitentului, iar acesta din urma sa cumpere, o cantitate de .............. buc./kg/tone de ........... . Specificatiile produselor sunt cele mentionate in anexa nr. .... la prezentul contract. 2.2. Produsele specificate la pct. 2.1. sunt de origine ..................... si nu prezinta restrictii de vanzare pentru ..................... . III. PRETUL CONTRACTULUI 3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de ....................., incepand cu data de ..................... pana la data de ..................... . 3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin incheierea, in scris, a unui act aditional, semnat de ambele parti contractante. IV. VALOAREA CONTRACTULUI 4.1. Pentru prestatiile efectuate, in conformitate cu clauzele contractuale, comisionarului i se va achita ............ % din suma totala, reprezentand preturile achitate pentru cumpararea produselor. 4.2. Comisionul de ........... % va fi achitat cu ..................... in termen de cel mult ........... zile de la preluarea marfii din ..................... . V. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE 5.1. Obligatiile comitentului sunt urmatoarele: a) sa prezinte comisionarului cererile de import cu indicarea caracteristicilor tehnice, a cantitatilor, sortimentelor, calitatii si a altor elemente necesare negocierilor cu partenerii externi, in vederea includerii indicatiilor mai sus mentionate in contractele ce se vor incheia; b) sa examineze ofertele trimise de comisionar si sa-si defineasca optiunea privind conditiile tehnice si de calitate, in maximum ..................... zile de la primirea ofertei; c) sa avizeze proiectul de contract extern de vanzare-cumparare si sa asigure valuta pentru plata pretului marfii si acoperirea cheltuielilor; d) sa plateasca direct taxele vamale; e) sa receptioneze marfa; f) sa-si valorifice dreptul la daune fata de caraus sau fata de furnizorul extern, cand poate dovedi acest lucru. 5.2. Obligatiile comisionarului sunt urmatoarele: a) sa negocieze si sa incheie contractul extern de vanzare-cumparare, sa prezinte comitentu-lui pentru aviz proiectul acestuia si sa participe la derularea lui; b) sa emita instructiunile de transport, vamuire si dirijare, organizatiilor de transport specializate; c) sa asigure marfa pe timpul transportului (dupa caz);

d) sa efectueze formele pentru plata pretului extern; e) sa acorde asistenta comitentului pentru solutionarea reclamatiilor si sa apere drepturile comitentului
in fata organelor arbitrale. VI. GARANTII 6.1. Marfurile livrate de catre comisionar comitentului vor fi insotite de certificate de garantie sau de buletine de analiza, in functie de specificul produselor. 6.2. Termenele de garantie sunt cele stipulate in anexa nr. .... la prezentul contract. VII. ALTE CLAUZE 7.1. Comisionarul se obliga sa asigure service-ul produselor in termen de garantie, pe baza pieselor de schimb puse la dispozitie de comitent. 7.2. Comisionarul va incerca sa obtina din partea potentialilor beneficiari ca termenele de livrare a marfurilor sa coincida sau sa fie cat mai apropiate de termenele dorite si recomandate de comitent, iar in caz contrar sa obtina acordul expres al acestuia. 7.3. Marfa va intra in proprietatea comitentului din momentul semnarii procesului-verbal de predare-primire, intocmit la preluarea marfii in vama. In maximum ..................... zile lucratoare de la preluarea marfii, comitentul va intocmi procesul-verbal de receptie a marfii. Un exemplar al acestuia va fi remis comisionarului in cel mult ..................... de ore de la intocmire. 7.4. Marfa va fi receptionata de catre comisionar, conform actelor normative in vigoare si clauzelor contractuale iar, in cazul unor lipsuri cantitative si/sau calitative, va transmite in timp util toate actele necesare comitentului pentru ca acesta sa intocmeasca reclamatiile catre caraus si/sau partener. 7.5. Pe durata contractului se poate compensa valoric pe transe, din marfurile de import, cu echivalent valoric al marfurilor exportate, numai pe baza unor negocieri distincte, de comun acord al ambelor parti. VIII. INVALIDARE PARTIALA 8.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. 8.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului. IX. DIVIZAREA CONTRACTULUI 9.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala. In conditiile prevazute la alineatul precedent, sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii: ................................................................................................................................................. .*) . X. RENUNTAREA LA DREPTURI 10.1. Faptul ca (una dintre parti) .............. nu insista pentru indeplinirea stricta a clauzelor prezentului contract sau nu-si exercita vreuna dintre optiunile la care are dreptul in baza prezentului contract nu inseamna ca renunta la drepturile pe care urmeaza sa le dobandeasca in temeiul prevederilor sale. XI. CESIUNEA CONTRACTULUI 11.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent. Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de ................. zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului. XII. FORTA MAJORA 12.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 12.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ................... (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 12.3. Daca in termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. XIII. CLAUZA PENALA 13.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune-interese in valoare de ..................................., astfel: .................................................................................. . XIV. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE 14.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. ........ . XV. NOTIFICARI INTRE PARTI

15.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. 15.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 15.3. Daca notificarea se transmite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 15.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia si modalitatile prevazute la alineatele precedente. XVI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 16.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform regulamentului sau. XVII. INCETAREA CONTRACTULUI 17.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitralinstante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti: - nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ........., din prezentul contract; - este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract; - cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti; - isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract. sau - in termen de ........ zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin. 17.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ......... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. 17.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. 17.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) .......................................................................... nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului. XVIII. CLAUZE FINALE 18.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 18.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 18.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 18.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ................................................ exemplare, din care ................................... astazi ........................., data semnarii lui.

COMITENT, REPREZENTANTI LEGALI COMISIONAR, REPREZENTANTI LEGALI _____________ *) Ex: obligatia vanzatorului de a livra produsele, obligatia cumparatorului de a plati pretul etc. Anexa

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ....................................... si .............................................. si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. ............., din ........................ . I. Obiect 1. Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, dupa caz, juridice) .......................................................................... ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale. 2. Sunt confidentiale urmatoarele informatii: a) situatia financiara; b) proiectele de afaceri; c) produsele nelivrate pietei; d) procesele de fabricatie; e) licentele sau brevetele de inventii; f) alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a (numele/denumirea) ...................................... . 3. De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispozitia (numele, denumirea) ........................................................................................................ . II. Sfera circulatiei informatiilor 4. (numele/denumirea) ........................................................................................................................... poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat. 5. Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului in care (numele/denumirea) ............................................................................................................... aproba in scris aceasta posibilitate. 6. (numele/denumirea) ....................................................................................................................... va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop. III. Durata angajamentului 7. Durata prezentului angajament este ..................................., in afara de cazul in care una dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen. 8. Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu ............ zile inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament. IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului 9. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri astfel: .................................................................................................................................................... . 10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii: a) daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la ......................................; b) informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala; c) dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta; d) informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei; e) .............................................. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. V. Incetarea angajamentului 11. Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui. 12. La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta. Prezentul angajament s-a incheiat in ........... exemplare, din care .................., astazi ............... . SEMNATURILE PARTILOR

S-ar putea să vă placă și