Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

___________________________
Nr. _______ din _________________

D E C I Z I E
Av=nd
`n
vedere
__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

D E C I D :
Art .1
Cu data de ______________ se modific\ func]ia [i se
modific\-majoreaz\ salariul personalului din subordine dup\ cum urmeaz\:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Art .2 Un exemplar din prezenta decizie se va `nainta la
__________________________ Boto[ani pentru efectuarea opera]iunilor `n carnetul
de munc\.-

DIRECTOR (ADMINISTRATOR),

S.C. ___________________________
Nr. _______ din _________________

D E C I Z I E
Av=nd
`n
vedere
__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

D E C I D :

Art .1
Cu data de ______________ se modific\ func]ia [i se
modific\-majoreaz\ salariul personalului din subordine dup\ cum urmeaz\:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Art .2 Un exemplar din prezenta decizie se va `nainta la
__________________________ Boto[ani pentru efectuarea opera]iunilor `n carnetul
de munc\.-

DIRECTOR (ADMINISTRATOR),