Sunteți pe pagina 1din 5

Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si executie

Selectia si recrutarea personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul Primariei Gura Humorului are loc prin concurs. In cazul functionarilor publici, selectia si recrutarea se realizeaza conform Legii nr. 188/1999, privind Statutul Functionarilor Publici, republicate in 2004 si Hotararilor de Guvern nr. 1209 si 1210. De asemenea, selectia si recrutarea functionarilor publici se efectueaza urmand cateva etape. Posturile libere din Statul de Functii se ocupa cu avizul Agentiei Functionarilor Publici. Dupa primirea avizului urmeaza afisarea posturilor libere la avizierul PrimarieiGura Humorului, la Oficiul Fortelor de Munca, in Monitorul Oficial si in cadrul site-ului Primariei, precum si afisarea bibliografiilor necesare fiecarui post. Dupa depunerea dosarelor de catre candidati se stabileste, prin dispozitia Primarului, comisia de examinare care efectueaza selectia dosarelor ce indeplinesc conditiile postului. Urmeaza proba scrisa la proba si data stabilite. Dupa afisarea rezultatelor la proba scrisa are loc interviul celor reusiti, care se va desfasura in prezenta aceleiasi comisii ce a selectionat dosarele de inscriere. La 24 de ore dupa afisarea rezultatelor se pot depune contestatiile. Angajarea are loc pe baza procesului-verbal, fisei de evaluare penru cei nedebutanti, notei de fundamentare si pe baza dispozitiei de numire in functie publica. In cazul personalului contractual, angajarea se realizeaza conform Codului Muncii. Mai intai se publica posturile libere aprobate de catre angajatorul principal, respectiv de catre Primar, posturi ce vor fi scoase la concurs. Nu mai este nevoie de avizul Agentiei Functionarilor Publici. Dupa 15 zile de la publicare are loc concursul. Se intocmeste comisia si se fac inscrierile la concurs. Probele in vederea angajarii sunt aceleasi ca si in cazul functionarilor publici si sunt urmate de un interviu. Spre deosebire de cazul functionarilor publici ale caror rezultate erau afisate prin punctaje, personalul contractual afla numai daca au fost admisi sau respinsi. Dupa afisarea rezultatelor se stabileste data angajarii. Actele necesare pentru intocmirea dosarului de inscriere la concurs:

1. 2. 3. 4. unor specializari; 5. 6. 7. 8.

Formularul de inscriere tipizat ( de la secretarul comisiei ); Copie de pe actul de identitate; Copie de pe carnetul de munca sau, dupa caz, o adeverinta Copii dupa diplome si alte acte de studii care atesta efectuarea Adeverinta medicala pentru angajare; Cazier judiciar; Copie de pe fisa de evaluare sau recomandare de la ultimul loc Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste

care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;

de munca sau scoala absolvita; ca nu a desfasurat activitati de politie politica. Copiile vor fi insotite de actele originale pentru conformitate iar dosarul va fi depus la secretarul comisiei. Actele necesare angajarii sunt: 1. 2. 3. 4. Copie certificat casatorie; Copie certificat nastere copii; Poze tip buletin 2 buc; Copie livret militar.

Promovarea si motivarea salariatilor: instrumente, mijloace 1. Promovarea functionarilor publici este reglementata de H.G. nr. 611/2008: Titlul
III- Dezvoltarea carierei functionarilor publici- Capitolul IV- Promovarea functionarilor publici. Promovarea reprezinta modalitatea de dezvoltare a carierei functionarilor publici prin ocuparea, in conditiilor legii, a unei: functii publice cu grad profesional superio celui detinut anterior promovarii functii publice dintr-o clasa superioara, ca urmare a obtinerii unei diplome de nivel superior si a promovarii examenului sau concursului organizat in acest sens functii publice de conducere ca urmare a promovarii examenului sau concursului organizat in acest sens Promovarea poate fi: definitiva, atunci cand functia publica superioara se ocupa prin concurs sau examen, in conditiile prevazute de prezenta hotarare temporara, atunci cand functia publica de conducere se ocupa pe perioada determinata in conditiile legii.

2. Promovarea personalului contractual, in conditiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmeaza sa fie promovata persoana, cu exceptia persoanelor incadrate pe posturi unice, prevazute in statul de functii, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile salariiale (O.G. nr. 10/2008, cu modificarilesi completarile ulterioare) Promovarea pe un post cu un grad profesional superior, treapta profesionala superioara sau, dupa caz, functie superioara se face prin sustinerea unui examen sau, dupa caz, prin concurs, daca sunt mai multi candidati pentru acelasi grad profeional, treapta profesionala saufuncti, dupa caz, conform procedurii reglementate prin H.G. nr. 775/1998 modificata si completata prin H.G. nr. 157/1999 (extras anexat) Motivarea salariatilor Premiile se pot acorda in cursul anului salaraiatilor care au realizat sau care au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. (O.G. nr. 6/2007, cu modificarile si comletarile ulterioare; O.G. nr. 10/2008, cu modificarile si completarile ulterioare)

Proceduri de evaluare si control a salariatilor


Evaluarea si controlul personalului se face pe baza fiselor de evaluare si a fiselor posturilor. Se intocmesc fise de evaluare atat la angajare, cat si dupa angajare. In cazul ambelor fise de evaluare se regasesc indicatori care fac referire la: Rezultate obtinute: - cantitatea,calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite eficienta lucrarilor si sarcinilor rezultate in contextul atingerii obiectivelor propuse Adaptarea la complexitatea muncii: - adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi (creativitatea) - analiza si sinteza riscurilor, influentelor si consecintelor evaluate -evaluarea volumului lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive) Asumarea responsabilitatii: - intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor -evaluarea nivelului riscului decizional Capacitatea relationala si disciplina muncii - capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice - adaptabilitatea la situatii neprevazute

Astfel rezulta 10 criterii de evaluare, pe baza carora se vor acorda note carora le corespund calificative, dupa cum urmeaza: 3 = foarte bine; 2 = bine; 1 = satisfacator; -1 = nesatisfacator. In prima parte a fisei de evaluare se aduna notele obtinute la fiecare criteriu.Rezultatul, care reprezinta suma punctajelor obtinute la fiecare criteriu, va corespunde calificativului final. Intre 1 si 10 calificativul este nesatisfacator, intre 0 si 27 calificativul este satisfacator, pentru 28 se acorda calificativul bun, pentru 29 foarte bun, iar pentru 30 exceptional. Comisia de evaluare este alcatuita din presedinte, membrii comisiei si un secretar. Criteriile de evaluare a postului, conform fisei postului sunt: formarea profesionala : pregatirea de baza corespunzatoare (studii absolvite); pregatire de specialitate; autoperfectionare, perfectionari in domeniu pentru mentinerea competentei de post; adaptabilitatea la locul de munca : experienta in munca; experienta in specialitatea postului; perioada de proba; dificultatea si complexitatea operatiilor : activitate de conceptie; activitate de analiza si sinteza; activitate de rutina (repetitiva); responsabilitate implicita : pentru obtinerea si utilizarea informatiilor in vederea pregatirii unor decizii; capacitatea relationala : gradul de solicitare din partea structurilor interne din institutie; gradul de solicitare din afara institutiei, din partea cetatenilor si/sau serviciilor

Aprecierea personala performantelor angajatilor

aupra

stilului

de

lucru

si

Angajatii au studiile si experienta necesara in rezolvarea obiectivelor si problemelor, insa stilul de lucru este unul impus de cei aflati pe treapta superioara lor. Deasemenea, nu sunt implicati in luarea deciziilor, astfel angajatii isi pierd din motivatie, scazand si interesul de a indeplini in mod eficient obiectivele propuse de institutie.