Sunteți pe pagina 1din 4

17 Martie 2013

Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^ 1799 Patriot Blvd., Glenview. Serviciile divine, duminic] diminea[a: 10:00 - 12:00 Miercuri seara, studiu biblic: 7:00 - 8:00 Radio, WEEF 1430 AM, duminica diminea[a 'ntre 8:30 \i 9:00 Internet, http://www.betelchurch.org

Ignatiu din Antiohia


Ignatiu, episcopul bisericii din Antiohia la 'nceputul secolului II, era supranumit %Theophorus^, %Purt]tor de Dumnezeu^. El este cel care face leg]tura 'ntr-un lan[ apostolic, fiind ucenic al apostolului Ioan \i dasc]l al lui Policarp, care mai t`rziu a p]storit biserica din Efes. "n timpul persecu[iei 'mp]ratului Domitian (care a domnit 'ntre anii 81-96), Ignatiu a p]strat curajul bisericii prin predici 'nfl]c]rate. A p]storit biserica din Antiohia peste 40 de ani. Din timpul domniei lui Traian, a r]mas o legend] a vizitei 'mp]ratului 'n iarna anului 115 la Antiohia, unde clima era mai bl`nd]. Acolo 'mp]ratul Traian l-a interogat pe Ignatiu cu 'ntreb]ri de felul acesta: Cine e\ti tu, duh necurat, care 'ndr]zne\ti s] calci poruncile mele \i s] 'ndemni \i pe al[ii s] le calce? Nimeni nu-i spune lui Theophorus, duh necurat, a r]spuns episcopul bisericii. Cine e Theophorus? Acela care "l poart] 'n el pe Hristos. Dar ce_, noi nu purt]m 'n noi zeii care ne dau biruin[e 'n r]zboaie? E\ti gre\it, 'mp]rate. Nume\ti zei pe cei care nu sunt dec`t ni\te draci. Este un singur Dumnezeu, care a f]cut cerurile \i p]m`ntul; \i unul Isus, care este Hristosul, 'n a c]rui "mp]r][ie doresc s] ajung. Vrei s] zici despre cel care a fost r]stignit sub Pontiu Pilat? Da, Cel care prin moartea Lui a distrus \i p]catul \i pe diavolul care a adus p]catul 'n omenire, El este Cel care a spus c] orice r]utate a diavolului va fi strivit] sub picioarele celor care "l poart] pe El 'n inima lor. Adic], spui c] tu 'l ai pe Hristos 'n inima ta? Da, 'mp]rate, c]ci este scris, %Voi locui 'n ei \i voi umbla cu ei.^ "mp]ratul Traian a poruncit ca Ignatiu s] fie executat la Roma, unde Ignatiu a fost dus legat \i p]zit de zece solda[i, ca s] fie m`ncat de fiare 'n Coloseum.

Zece stejari
1. Stejarul lui More. Gen. 12:6. Avram a str]b]tut [ara p`n] la locul numit Sihem, p`n] la stejarul lui More. Canaani[ii erau atunci 'n [ar]. 2. Stejarii lui Mamre. Gen. 13:18 Avram \i-a ridicat corturile \i a venit de a locuit l`ng] stejarii lui Mamre, care sunt l`ng] Hebron; \i acolo a zidit un altar Domnului. 3. Stejarul poc]in[ei. Gen. 35:4. Au dat lui Iacov to[i dumnezeii str]ini care erau 'n m`inile lor \i cerceii pe care-i purtau 'n urechi. Iacov i-a 'ngropat 'n p]m`nt sub stejarul de l`ng] Sihem. 4. Stejarul jalei. Gen. 35:8. Debora, doica Rebecii, a murit; \i a fost 'ngropat] mai jos de Betel, sub stejarul c]ruia i s-a pus numele: %Stejarul jalei. 5. Stejarul m]rturiei. Iosua 24:26 Iosua a scris aceste lucruri 'n cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatr] mare, \i a ridicat-o acolo sub stejarul care era 'n locul 'nchinat Domnului. 6. Stejarul din Ofra. Judec]tori 6:11. Apoi a venit 'ngerul Domnului, \i S-a a\ezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul s]u, b]tea gr`u 'n teasc, ca s]-l ascund] de Madian. 7. Stejarul din Iabes. I Samuel 31:13. Le-au luat oasele, \i le-au 'ngropat sub stejarul din Iabes; \i au postit \apte zile. 8. Stejarul lui Absalom. II Samuel 18:9. Absalom s-a pomenit 'n fa[a oamenilor lui David. Era c]lare pe un cat'r. Cat'rul a p]truns sub ramurile 'nc'lcite ale unui mare stejar, \i capul lui Absalom s-a prins de stejar; a r]mas astfel sp`nzurat 'ntre cer \i p]m`nt, \i cat'rul care era sub el a trecut 'nainte. 9. Stejarul odihnei. I "mp. 13:14. S-a dus dup] omul lui Dumnezeu, \i l-a g]sit st`nd sub un stejar... 10. Stejarii dep]rta[i. Psalmul 56:1. (C]tre mai marele c`nt]re[ilor. Se c`nt] ca %Porumbel din stejari dep]rta[i. O c`ntare de laud] a lui David, f]cut] c`nd l-au prins Filistenii la Gat.) Ai mil] de mine, Dumnezeule! C]ci ni\te oameni m] h]r[uiesc...

%Cuv`ntul T]u este o candel] pentru picioarele mele, \i o lumin] pe crarea mea.^ (Psalmul 119:105) 18 Martie Numeri 26:52-28:15 Luca 3:1-22 Psalmul 61:1-8 Proverbe 11:16-17
17 februarie a.c. fanfara S.D.G. la Detroit 'n Biserica Penticostal] %Aliluia^.

Comunic]ri
Oastea noastr] cre\te! Mar[i 12 martie diminea[a la orele 8:19, sora Emilia Ordeanu a n]scut o feti[] cu numele, Lauren Alexis Ordeanu (9lb-1oz \i 20in.). Felicit]m pe fr. Andre Ordeanu ca tat] \i pe ferici[ii bunici. %"n bun]tatea Ta, Tu ne ascul[i prin minuni, Dumnezeul m`ntuirii noastre...^ (Ps. 65:5). Slav] Domnului pentru minunile \i bucuriile pe care ni le d] cu at`ta bel\ug de har \i bun]tate! Sora Florica Miclea se afl] internat] la Westmoreland Nursing Home, 660 N. Westmoreland, Lake Forest, camera 103. Sl]biciunea din cauza bolii \i a v`rstei o [in la pat, dar mereu ne are 'n g`nd \i 'n rug]ciuni. Sora Miclea salut] cu dor 'ntreaga biseric]. Sora Iulia Brad (din New Jersey), ne-a cerut s] ne rug]m pentru o nepoat] a d`nsei, sora Julia F]r]g]u, din California (fiica sorei Cornelia D`rpe\), c]reia i s-a dat diagnosticul de cancer. Are 35 de ani, cu doi copii, o feti[] de doi ani \i un b]ie[el de patru luni. Sora Julia e so[ia fratelui Beni F]r]g]u, fiul fratelui p]stor Beny F]r]g]u, din Cluj. "n duminica trecut] ne-am bucurat s] avem cu noi ca musafiri din Detroit familia Ardeleanu Cosmin \i Anca, \i feti[a lor Ariana. De asemenea a fost cu noi fr. Dima Cojan, din Raleigh, North Carolina.

19 Martie Numeri 28:16-29:40 Luca 3:23-38 Psalmul 62:1-12 Proverbe 11:18-19

21 Martie Numeri 32:1-33:39 Luca 4:31-5:11 Psalmul 64:1-10 Proverbe 11:22 22 Martie Numeri 33:40-35:34 Luca 5:12-28 Psalmul 65:1-13 Proverbe 11:23 23 Martie Numeri 36:1-13 Deutronom 1:1-46 Luca 5:29-6:11 Psalmul 66:1-20 Proverbe 11:24-26 24 Martie Deutronom 2:1-3:29 Luca 6:12-38 Psalmul 67:1-7 Proverbe 11:27

Citirea zilnic] a Bibliei

20 Martie Numeri 30:1-31:54 Luca 4:1-30 Psalmul 63:1-11 Proverbe 11:20-21

Nu v] 'ngrijora[i!
%Nu v] 'ngrijora[i de nimic; ci 'n orice lucru, aduce[i cererile voastre la cuno\tin[a lui Dumnezeu, prin rug]ciuni \i cereri, cu mul[umiri^ (Filipeni 4:6). Un psiholog 'i 'nv][a pe studen[ii lui despre %managementul^ stresului. A luat un pahar de ap] \i s-a plimbat prin sal]... 'n lini\te. Toat] lumea a\tepta o 'ntrebare de genul, %Este pe jum]tate plin sau pe jum]tate gol?^ La un moment dat s-a oprit, a ridicat paharul \i \i-a 'ntrebat studen[ii: %C`t de greu este acest pahar cu ap]?^ Mira[i, studen[ii au dat r]spunsuri diferite, 'ntre 100 \i 200 de grame. R]spunsul psihologului a fost urm]torul: Greutatea absolut] de fapt nu conteaz]. Conteaz] c`t timp 'l vei [ine ridicat. Un minut? - nici o problem]. O or]? - ai o durere de bra[. O zi? - '[i paralizeaz] bra[ul. "n fiecare din aceste trei cazuri greutatea paharului nu se schimb]. Se schimb] doar timpul, \i cu c`t e timpul mai lung, cu at`t mai greu devine paharul. Stresul \i 'ngrijor]rile din via[] sunt asemenea paharului cu apa. Dac] te g`nde\ti pu[in la ele... nu se 'nt`mpl] mare lucru. Dar dac] te g`nde\ti mai mult timp la ele... 'ncepe s] te doar] sufletul. Dac] te g`nde\ti tot timpul la ele... '[i paralizeaz] mintea, \i nu mai po[i face nimic. De aceea, este important s] ne eliber]m de 'ngrijor]ri. C`nd ajungem acas], spre sear], 'n fiecare zi, s] l]s]m grijile deoparte. S] nu le purt]m cu noi noaptea. S] punem paharul cu necazuri jos! (de la fr. Cornel Dr]uceanu) ----------------------- Vecinul lui nea Mitic] avea un coco\, care 'ntotdeauna '\i 'ncerca glasul c`nd nea Mitic] adormea. I s-a pl`ns vecinului, care i-a zis: Coco\ul meu c`nt] numai de trei ori noaptea. "n restul timpului e lini\tit. Da, r]spunde nea Mitic], dar nu \tii c`te ore stau treaz, a\tept`nd s]-i vin] coco\ului t]u cheful s] c`nte...

Te cheam] Dumnezeu
Te cheam] Dumnezeu la slav], De ce mai stai, de ce mai stai? Hristos e gata s]-[i dea harul De ce am`i s] te predai? E gata azi s] te primeasc], Iar tu am`i, am`i mereu... De ce alergi pe c]i str]ine, |i nu te-ntorci la Dumnezeu? Crezi oare c] nu vine clipa S] te prezin[i _naintea Lui? C`nd vei fi dus la judecat], Nu vei sc]pa, \i ce-ai s] spui? Te cheam] Dumnezeu 'ntr-una, Cu glas duios, 'ncet, \optit; Iar tu mai zici c] nu exist], C] Dumnezeu e doar un mit? Nu te-n\ela, prive\te bolta, E cerul plin de semne sus; Cine-a-n\irat Calea Lactee? Pleiadele Cine le-a pus? Satana vrea s] te atrag] "n hora lui ca un vulpoi. Ca s] te [in] sub os`nd] La judecata de apoi. Exist] iad, chiar dac] unii Azi '\i bat joc de-a\a ceva; Dar nu vor mai putea s] r`d], C`nd 'n v]paie vor c]dea. De ce nu vii chiar azi la Domnul, De ce am`i al vie[ii dar? Isus te spal] de p]cate |i-n loc de moarte, '[i d] har. Din ve\nicie pentru tine Un Paradis a preg]tit, Un Paradis cu z]ri senine, Cu nestemate-mpodobit; Cu str]luciri \i frumuse[e, Cum n-a\ putea s] le descriu... Prime\te azi chemarea sf`nt], C]ci m`ine poate-i prea t`rziu! (V.P.)