Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL

la contractul individual de munca inregistrat sub nr. ....................... din ..........................


in registrul Directiei Generale de Munca si Protectie Sociala a ......................
Incheiat astazi ................................
la ..........................................

Intre:
Angajatorul
S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social in (localitatea) ......................................, str. ................................... nr. ................,
bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ........................................,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ................................................., sub nr. ...................
din ...................................., cod fiscal nr. ................................ din ....................................., avand contul
nr. ........................................ deschis la ........................................................., reprezentata
de .............................................................., cu functia de .......................................................... si
sau
Asociatia/Fundatia ........................................................................................................................, cu
sediul in (localitatea) ............................................., str. ........................................ nr. ............., bloc .........,
scara ........, etaj ........, apartament ........, sector/judet ..........................., inregistrata in registrul
persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ...................................... din .........................., a
Tribunalului ............................., codul fiscal nr. ............................ din .........................., avand contul
nr. .............................., deschis la ..............................., reprezentata de ............................, cu functia
de .................................................... si
sau
Intreprinderea/Asociatia ..............................................................................................................., cu
sediul in (localitatea) ............................................., str. ........................................ nr. ............., bloc ........,
scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judet ........................, posesoarea autorizatiei
nr. .......................... din ......................., eliberata de Primaria ................................., codul fiscal
nr. ................................ din .........................., avand contul nr. ................................ deschis
la ................................................., reprezentata de ......................................................., cu functia
de .................................., in calitate de .................................................................... si
si
Salariatul
D ........................................................................., domiciliat in ...................................................,
str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/judet ....................., nascut la data de (ziua, luna, anul) ..................................................... in
(localitatea) .............................. sector/judet ......................., fiul lui ........................................ si
al ........................, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ......... nr. ..........................., eliberat de
......................, cod numeric personal ................................, in calitate de salariat, pe de alta parte, care
au convenit sa modifice urmatoarele clauze ale contractului individual de munca sus-mentionat, dupa
cum urmeaza:
1. ...................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................ etc.
Prezentul act aditional s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar unul pentru
Directia Generala de Munca si Protectie Sociala a .......................................................... .
ANGAJATOR
ANGAJAT