Sunteți pe pagina 1din 51

tl-,'-t) | -l- /,A il' i' U, i)Ulir)if -l:I .J'I SZI Sc/ cUi-affic . lm't^! s i ' , ., '..

. ',J 'J I iJ /V\ f,,/ i G't, __/ ON (-', \N )l ttt /Z TTT O &&+&=&&ffi

INVAT f T VT sd scriu Elementegraficepentru pregcolari Dragi copii, Ursuleful Teddy gi prietenii lui se pregdtescde gcoali gi trebuie s d invefe sd scrie corectsemnele grafice. Sdinvdtdm si noi, impreuni cu ei, sd sc riem puncte, linii orizontale, linii verticale, linii inclinate, frAnte, ondulat e, cercuri gi forme ovale, spirale, bastonage, zaLe, bucle ;i noduri. Vom combin a apoi intre ele aceste semnegrafice, iar la sfArsitvom scrie literele de tipar. Succes, copii gi spor la treabS! @ Copyright Editura Anteea Referent:educ.Virginia Onac[ Designcopert6:Olga Ciob Ilustrafii: Lilla Borsos Lilla Borsos Tehnoredactare: ManuelaGeorges Editor-coor donator: Tip[rit la CRISTALPRINT Editura ANTEEA Cluj-Napoca Tel.: 0364-10497 074 4-423436 9, drturaanteea. ro e-mail: ante ea@e www.edituraanteea.ro Desencopert6:Adrian Barbu NUMELE MEU ESTE AM ANI. pentru in cu invdfnmdntul preqcolar. elaborat conformitate programa Caietuleste

Punctul . Cdfelupular vrea sd scriepuncte. AratX_itu unde sd le scrie si completeazi des enul mai multepuncte. cu Coloreazi apoi totul. ' ingroagdacum punctele din primul rand al fiecdrui tabel, apoi punctelein conti nuare, dup6 model. a a a a a

Liniaorizontali o Veveritaar vrea sdurce pe scard,dar trebuie si trasezeintai treptele scdrii, a sa, ca in model. Ajut-o apoi sd termine de desenatliniile orizontalede pe covora F. . Termind acum de trasat liniile orizontale, intAi, dupX model, apoi, singur.

Liniaverticali . Iepuragul a lntors scara gi vrea si termine de trasat treptele. Ajut[-l tu, ap oi traseazi in continuare gratiile de la colivie. rl l1 ll ll l1 tt riil r Termind acum de trasat liniile verticale, prima dat6,dupi model, apoL,singur. A

Linieinclinati sprestinga Linieinclinati spredreapta /// \\\ . Soricelul invaf5 sI traseze linii inclinate spre stAngagi linii inclinate spre dreapta. hrvaf5 gi tu impreuni cu el, apoi traseazd, prima datd linii spre in s tAnga, firul ploii gi linii spre dreapta,in modelul covorasului. dupi model, ' Termini acum de trasat liniile inclinate, prima datd,, apoi, singu r.

EVATUARE linie orizontalicu punct Linieverticali cu punct liniu oblici sprestingacu puncr Linieoblici spredreapta punct cu -a--a_a l.l.l. ' scrie si tu linii gi puncte, prima datd, dupd model, apor,singur. tl tl il a tl tl ll a lt ill a e t a a o a a a ltl I tl ill ill a a a @

Liniafrdnti r Pisicula vrea si seplimbe pe gard, dar gardul nu e gata.Termin6 tu desenul,dup d care completeazi modelul de pe p615rie.La sfargit, coloreazd toateobiectele. t-.,i \.''"'-h .- ,^,- ,^t;.^,- - ^,,) o Traseazi acum gi tu linii frdnte gi linii frAnte cu punct, prima datd,, dupd m odel, apoi, singur.

Liniaondulati o Incearcdsr termini de desenatgerpii din imaginile de mai jos. ' Termind acum de trasat liniile ondulate, prima datd,,dupdmodel, apoi, singur. r.J /\)

Cercul c Termini de trasat mingile cu care se joacd delfinul gi ciregeledin porrr,apoi coloreazi toful. \.?j-,, i'-l ;,)., . kaseaz[ acum gi tu cercuri,prima datd,dupX model, apoi, singur.

Semiovalul . Purcelugul trebuie sd-gi termine casa pi sd aranjeze figlele pe dupl model. Aj ut[-ltu, desenAnd acoperig. t -r/-\--, * r '- 1 * - /' . Solzii pegtigorilor au formd semiovali. incearcd sd termini de desenat solzipo rii, prima dat6,, urmXrind liniile punctate, apoi, coloreazi pe;tigorii. singur. La sfArpit, o.kaseazd acum forme semiovale,prima datl, dupd model, apoi, i i'i ii ,ri i

Ovalul ' GdinuFa tocmai a ouat. Terminx tu de desenat fiecare ou, apoi, urmxrind liniil e punctate,deseneazd baloanelecu carefi-ar piacesd joci. te ' incearci acum sd scrii forme ovale, prima datd, dupd model, singur. "r* r"' r r i--) i') i'-) r)

Spirafa ' Melcul-codobelcul are cochilia de forma unei spirale. incea'ci trasezi spirale le, urmirind linia punctatr. La sfars, orneazi it, to cu spiralede frigcd. I ta I I r scrie acum gi tu spirale,prim ad.atd dupd model, apoi, singur.

Evaf uare AA on, U ,N\^ r - r r ia* ^ ^: ^ ""r;X #'iJl;t nelcul ::fr: il fff;ji fT':11,'i il"""-,#ZJlJ"2:,li:: r:i ::"" il# ffi:;ffi H Un Ca d o rt r r nr r i cu rosu: cu verde' Ar/\ \A,/ cu viginiu: [-\) cu albastruO cumov: 0 cugalben:a\ cu maro: @ C cu albastrrlO Termindde desenattoate 0O, ,.\./,nn ,-,@ depefil';; coloreazd-lapoi in cul,ori .ai*ui esele.

Bastonape orientate /\' tn fos ' ursuleful vrea sd se adiposteascdde ploaie sub umbreli. Nu-i agacd mAnerul umb relei seamind cu un bastonas?Mai deseneazi cdtevabastonage. . Ursuleful vrea acum o acadea. Spunecu ce seamdni o acadeasi mai deseneazd, cAt evaacadelein continuare. Bastonage orientate in sus tff . Terminl acum de trasatbastonase orientatetr jos pi bastonage orientatein sus.

Zala r Incearcdacum si trasezi si tu zale. t/l | ^ r(s I r--,1 . Po,tispune cu ce seamdndacestsemn grahc?Cu un cArlig sau cu gAtul unei lebede. Termindde trasat desenelede mai jos, apoi coloreazd lebXda. [J l-11 [Tl [_-] linie curbi deschisi ooo r Stii cu ce seamdnXacest semn grafic? Cu un corn. Termind de trasat celelalte s emne grafice, urmdrind linia punctat[. . lncearcdacum sd trasezi si tu linii curbe deschise.

Bucli inchisisus Bucli inchisi jos u! TTT r Veverifa ar vrea sd sejoace cu ghemul, dar trebuie si termine intAi de desenat firul ghemului. Ajut-o tu sd termine desenul. .(' Li !-{ /: r Acum ar vrea sXvorbeasci la telefon, dar trebuie sd trasezeintdi firul telefon ului. Ajut-o din nou, apoi coloreazi ghemurile gi telefoanele. . lncearcdsd trasezi gi tu bucle inchise sus gi bucle inchise jos, prima datd., dupd model, apoi singur.

, Nodul r Purcelugulare coadardsucitx ca un nod. Deseneazd tu si .939lj"lorlalgi purcelu gi,apoi coloreazd-i tofi. pe ' Deseneazdincl,uncarcella fiecarestrugure, dupd model. ' incearcdacum si trasezipi tu noduri, prima datd,,dupd model, apoi, singur. ,_-t ','.t-t-aaaart ,_-r ,_-, ......t' - - j' - - - - 7- - - ) t: r...L ir,-, r-r t-t .-,

Evaluare . Sd termindm modelul de pe covoraF,scriind astfel: n cu rogu: .l cu verde: L cu albastru: ? cu galben: O .t io,r' T-fT cumaro: A-AA cutoz: 2 Bastonape legate Bastonape punct cu Bastonage legate punct cu m_[l n:l ll mml . Termini de trasatbastonasele, prima dat6, dupd model, apoi, singur.

Taldcu punct singur. tinsurL.7,:7, L, dupd rr,oalt,X"t

.'l \ I t r1-',r j | \/ l-,t- - - l - - 1 z-lr. - rl r Termind de trasat casa din desenul aHturat, apoi coloreazddesenul.

' De acumincolo,vom invdta sdscriemlitererede tipar.

Literele alfabetului .A

Literele afta-betului I \ /I

Literele alfabetului Coloreaz6! . Coloreazd,cuverde zonele tr care se afli puncte si cu albastru zone leincarenuseafl5puncte.Ceaiobfinut?

Imi place matematica ActivitiF matematice pentru pregcolari Dragicopii, Ursuleful Teddy gi prietenii lui sepregitesc d.e gcoald gi trebuie s d inve.te cAteva nofiuni de bazd. la matematicd. Se invdfdm gi noi, impreunX cu ei, sX formXm mulfimi dupd anumite criterii, sx recunoagtempozilii gi relafii sp afiale, sx identificim formele geometrice,sd invifim nurnerele de la L la 20 gi numeralul ordinal, sd facem operafli de adunare gi scidere cu "1.-2uniteli. Succ es, copii gi spor la treabd!

Formare multimi de ' Incercuiegtecu ropu mulgimeaobiectelorcu aceeasi formx gi cu albastrumulfimea obiectelorcu formr diferiti. |d'prffiil c ' Incercuiegtemullimea obiectelor de culoare g"lb"rre i coloreaz v mulfimeaobiec telordeculoare verde. Tdupi culoare T@ dupi mdrime o Taiecu un X obiectele mi I g ffi g l-t m \,/ M

. Coloreazd cu verde obiectele mici, cu galben, obiectelemijlocii gi cu rogu,obi ectelemari. dup6 mdrime r ColoreazXcu rosu cdsuta din dreptul mulfimii cu mai pufine obiecte gi cu albas tru c6sufa din dreptul mullimii cu mai multe obiecte. dupi cantitate r Care ctezi cd au fost criteriile dupi care s-au constituit aceste mullimi? Une gte cu o linie fiecare obiect din afara diagramei de mullimea cireia ii aparfine . 9 q q 9qqqq q s6 ffis oo w,w w ? o Oo M M AmAm

. Formeazl perechi intre obiectelecelor 2 formare de perechi w 'O . Privegte cu atentie multimile de mai jos gi spune care obiect nu poate face pa rte din acestemullimi. Thie cu un X acestobiect gi coloreazd-lepe celelalte. PpPp o o () . Desene pe vazd tot atateastelute,catecercuri sunt pe minge azd, gi tot atAteat riunghiuri, cAtep5trate sunt formare de perechi Pe covoraF. ffiffif r nl nrn . Deseneazd.in cisufa goald cu un mdr mai pulin decAtin prima cdsu!5. oo oo

Pozifiipi relafii spafiale . Coloreazi goricelul din partea de sus a imaginii si te-lpe cel dinpartea dejos a imaginii. L-_J r Coloreazd cu galben fluturele care zboari spre stAnga gi cu mov fluturele care zboari spre dreapta. o Deseneazdvnou pentru glina din dreapta ta gi cAtevagrdunfe pentru giina din st Angata. stAnga- dreapta ffi r Deseneazd flori in fala pomului gi iarbd in spatele pomului. r Coloreazd,curo9u obiectele care sunt in fald gi cu verde obiectele care sunt furspate.

r Colore azd imaginea din primul plan, scrie puncte pe imaginea din planul al do ilea gi taie cu un X imagi din planul al treilea. al doilea plan, al treilea plan . incetcniegte buburuza de pe umbrel[ gi taie cu un X buburuza de sub umbrel[. o Deseneazd bild pe scaun gi o o bildsub scaun. . Deseneazd,un fluture deasupra ciupercii gi unul dedesubt. o Incercuiegtecu-roFu pas[rea de deasupraflorii gi cu albastru pe ceade dedesubt . deasupradedesubt l e)

o Deseneazl,o albini inXuntru gi o albind afarX.DacI nu gtii cum sd desenezialbi na, ifi aratd ursuleful Teddy. r ColoreazX cAinele care e mai o Deseneazdurrou mai aproape aproape de gard si i ncercuiegte-l de cel existent gi unul mai departe. pe celcaree mai departe. o Incercuieptecirepelecare se afl6 lAng6 cdp;une pi coloreazil-IePe acelea cares eaflSintre ananas zmeurX. si lAngd - intre - la mijloc o Spuneapoi carefructe se afld la mijlocul girului gi coloreazdla final toate fr uctele.

Formele geometrice o ' Cauti cercurile in desenelede mai jos, hcercuiegte-le gi mai deseneazicAteva c ercuri. ao \70 v l- l no o Unegtepdtratele de pitratele mari gi mai deseneazicAteva. A o o r Cautd triunghiurile gi coloreazd-le cu verde, apoi mar deseneazi cAtevatriungh iuri. # YO I

o Colorea acele zd forme geometrice carenu sunt nici cercuri, nici pXtrate, nici triunghiuri, nici dreptunghiuri. Spune despre ce forme geometrice estevorba. ' Cl* putem desena cu ajutorul formelor geometrice? Foarte simplu! De exemplu, d in 3 triunghiuri gi 1 dreptunghi vorn obfine un brad. Pentru tnceput, ursuleful Teddy va trasa punctat desenul, iar tu va trebui sd-l termini de desenat. Apoi, incearcd sd desenezi singur bradul. ta sfargit,pofi ornabradulcu globuri dincerc uri. , '. t\zt 7\ 5d ,\ ,t\ 0aO,^o | |o vc r---------! .- - - - - - ,!- r \- - _ - - - _ s ,t ,\ 7\ ,\ ,\ ,\ ,t ,\ ,\ ,\ /\ ,. z\ ;'z\ .----/1 ,\ a\ ,\ ,\ ,\ ,\ ,\ ,\ ,\ ,\ -----). tl tr tl ll tl o La fel, mai pofi desenaun om de zdpadx,din cercuri, un triunghi gi pdtrate, o casd, dintr-un triunghi pi un pitrat sau un tractoq, din dreptunghiuri, cercurip ipdtrate.Succes!

Consof idareanumerefor de fa I fa 1O Jiri"g"ateobiectesunt. ' Num5ri obiectelefiecirei mulrimi gi scrie in cdsufa TrvLrr\- utL' goald tot at atea e6 % /fr q_t q)' A-- r@@ r i I @@ . Deseneazdincompletare atAteaobiectein fiecare mullime, astfel incAtla tinal sd obfii .if.u indicata in cdsutd. m \y [[[ {* r Grupea pemulgimi zd, obiecteietd jos,numdrd mai fiecdrei multimi si traseazi l inie dela ri".l* o "h#"* *ulfime racifra corespunzdtoarc. mffi xffiyre' ffim ^s, mffi $r@ tr>&"f /\A-f" Xz(--Ft:1 N,z.'-%;"^ 3 4 5 6

4 9 B 3 trtr]trtrtrtrnHEm ' Deseneazdin cdzufa goald mai multe inimioare cu 4 decat in mulfimea inimioarel or din cealaltdcdsuf6. r hrcercuie-ste rogu vecinul cu mai mic al rui s pi g Fi cu verde vecinul mai ma re al lui 2 gi 9. (2 (2a q2 q2q 2 ' Deseneazdilr cdsufa goald mai pufine pdtrate cu 2, decat tn mulfimea pitratelo r din cealaltl cisuid. [nrn nIn' Coloreazdcugalben2 cdsufe, rosu,3 cdsufe, maro, 5 cdsute. cu cu

Numerefe Ia 1"1-2O de ' Nurndrd obiecteledin cele 2 mul,timi gi cororeazdmurtimea cu LL obiecte. ffi^ffi@ ##ffiffi O OIOO _,O O F%% -*,#'ffiffi# o o o*o 8wp ' Coloreazdl}inimioare gi scrieunX sub r-4inimioare. giincercuiegte corectx. ' Numdrdstelutele cifra Cororeazd totul. apoi 13 14 15 @ :_

o Num5rd mingrle din mulfimea de mai jos pi mai deseneazl'na. Trebuie sd ai 16 m ingi i. totuf . S"ri* apoi cifra in cXsufagoalI. dincisu.tX. ffi lffi . incercudgJ:E *A &ffi m' ffiffi D 8 88 I tr lisl tr n . Numdrd bilele din fiecare pir gi coloreazd cdsufa care numdrulcorectX. 0 DpDD % DI D

j r Numiri cu atenfie toate animalele care participd la acestcros pi scrie in cdsu fa goalr cate animale ai numirat din fiecare.Coloreazd apoitotul. ffi ffi ffi ,9' {a "4 lflt 6 @ ffi

Compuneri descompuneri pi (1-5) ' culege fiecaremrr din pom pi asazi-repe toatein Hdife. CAtemere ai ?ntotal, tn primul cazsi in al doilea caz? Po o_d . Culege merele din pomul din stanga gi ciregele din pomul din dreapta, apoi aga zd-le toate intr-o uaip. spune cate iructe ai in pe total gi scriecifra lAng5Hdi te. ffiffiffi 6 @tr ' Descompunenumerele urmdtoare,dupd modelul dat. ' Mai gtii gi alte variante de a descompunenumerele 4 gi 5? sd mai incercdmo dat d!

I Compuneri descompuneri pi (6-10) cyJegetof, ghioceii de pe campgi agazi-i in vazr. cafi ghiocei .' ai tn total? {{ {{ c."tgru gi : lofi ghioceiigi narcisere spunecateflori ai acum invazd,. Scriecifr a lAngi v a26.. trryffryff trr urmdtoare, ' Descompunenurnerele dupdmodelurdat. I + ooooooo-l lToboooo tttt 6 I e Mai gtii gi alte variante de a descompune cere3 numere? si mai incercim o datd ! -5 + I i .-l -l ooooooo l--Tooooo 6 I r=-_l

Adunarea 1-2 unitf,ti cu . Aduni obiecteleintre ele gi citegterezultatul. W+ qq . Scriededesubtul fiecdreimultimi de obiectecifra respectivi. =m w Tf T# Tf =%% %%+ffiffi + ,%qq q I I qq ( il'q #.Wq* 6? .q ww ffgJ FftJry _sss -wd I I

.Aduni goaH. obiectele irrtre ele si scrie rezultatul in cdsuta % ffihsffiffi ffi w88 D8D 88 . Scrieacurn-trspafiul gol semnul corespunzdtor. oo ooo ooo ffi l 2 r ,r 1= 3 1= 7 6 rrr % 2=6

Scidereacu 1-2 unititi ' Citepteexercitiile de mai jos gi rezolvdrile lor pi eoloreazi apoi toat e obie ctele. 9 qT =9 9 nsb I rb \Y b ' Scrieacum dedesubtul fiecdreimultimi de obiectecifra respectivd. ffis ss ss sssFmffiffi ffiffimrss ss I II _ffiffiffi -ff iff i

.Rezolvd operafiile de scldere gi sc11e rezultatul ir c5sufagoald. l ffiffiffi ffiffi oo ooo o o r I l o:o ^g "sJ"@ o o r I . Scrieacumftr spaliul gol semnulcorespunzdtor. @ 4 rrr 1=3 w pr( M 5 r ,.2 =3 Lrr 2=6

'lncearcd sd rezolvi singur exercipiile urmxtoare. Dacd ai rezolvatcorect (te va n1"ifi"* doamna educatoaresau unul din pdrinfi), coloreaz5 bulina cu -n ,ry"" D ac6 ai gregit,coloreaz-o buline rogii pi verzi ai adunat. cu verde.ru *ratiii lilxra "aru 2 3 5 7 8 3 5 6 I 9 + + + + + 2 2 I 2 1 I 1 2 2 1 . Scrie in spafiul gol semnul corespunzltor I il n l l l l r l [] c o o o o o o o C C (+ sau_). 4...3=1 4...2=$ 5, r .2 =l 7 r.r2 = 9 10,r,2=B 7rr, 2=i

Numeralul ordinal . coloreazn primul joben cu galben, al doilea, cu maro, al treilea, cu gr+ al pa trulea, cu albastru gi al cincilea, cu mov. g g g g g . incercuiegteumbrela a gaptea, opta si a zecea. a azd un ' Desene omlngepentru primur caine, os,pentru al doileagi o farfurie,pent ru al treileacAine. ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ' Thiecu un X obiectul al treilea,al cincileagi al gaselea gir. din

$irul numeric . Completeazl, in cisulele goale cifiele care lipsesc. Spune fliln se numegte si rul completat de tine. Coloreazl cisufele ilr care se afld vecinii lui 3, 6 si 9 . s Lr L_J JLI_lLi zjl__Jpit__ L L_ll [_ll[--l t DuPX ce ai completat mai sus numerele in ordine crescitoare, incearcX complete zi Firul de mai jos tn ordine d.escresc5toare, la si de 1-0la1-. Spunecaresuntve cinii tui 9 si ai lui 4. l ll ll ll ll ' il il il r--rr-rr-rrr-r i=_li--7 ll ll s l l 4 Il l lf---_ll l I l l oll ll ll l2 1 azd, ' Desene atdteastelutein fiecaredreptunghi, cateiti aratr cifra. ! | tl 1 2 3 4 5 tl !! 67 lrl |l 8 I 10 a$r V . incearcd scrii dedesubtnumdrul tXude telefon. sX ----__l E)

I Unitili de misuri nestandardizate o Thiecu un X obiectul mai lung . Coloreazi obiectul mai inalt gi taie cu unX ob iectul mai scund. l l I l /& "'G:A^= . Coloreaz| obiectul mai lat cu . lncercuiegteobiectul mai greu verde gi cel mai ingust cu galben. cu roFu si obiectul mai usor cu A\ CAA intreg, jumdtlfi, sferturi ' Coloreazd cu galben intregul, cu verde, jumdtxfile gi cu maro, sferturile *

Alte corli pentru copii de lq ANTEEA: ? o tf!) .ti:ir 3 A DU f rYrc_t,l ,/--\ /x A l"+ )\l f'=\dtrRE tlrii: -L--'i;:-il,ii\ '' ',i...'-.-' '"ffi. Q,l, ie it't't, t'". - ,,, . -i ';,r; i i o ,",, 'lf,ffin r9? pret: lei 6,4 Brt:BiBTi ''B^ 3?,llill|!ilLlillf tlil|illll