CONSTANTIN MIHOLCĂ

ELECTRONICĂ
PENTRU FACULTĂŢILE CU PROFIL NEELECTRIC

GALAŢI 2007

CUPRINS
Introducere ............................................................................................
1

CAP. 1 DISPOZITIVE ELECTRONICE DE CIRCUIT
1.1 Noţiuni privind conducţia electrică în semiconductoare ................. 1.1.1 Semiconductoare de conductibilitate intrinsecă ......................... 1.1.2 Dispozitive electronice simple bazate pe semiconductoare intrinseci ............................................................................. 1.1.2 Semiconductoarele de conductibilitate extrinsecă ...................... 1.2 Joncţiunea p-n .................................................................................. 1.3 Dioda semiconductoare ................................................................... 1.3.1 Dioda în circuit, determinarea punctului static de funcţionare ... 1.3.2 Tipuri de diode semiconductoare ............................................... 1.4 Tranzistoare ..................................................................................... 1.4.1 Tranzistoare bipolare - structura fizică şi funcţionare ................ 1.4.2 Scheme de conexiuni şi caracteristici statice .............................. 1.4.3 Limitări în funcţionarea tranzistorului bipolar ........................... 1.4.4 Tranzistorul bipolar în circuit. Stabilirea PSF ............................ 1.4.5 Influenţa temperaturii asupra caracteristicilor externe. Stabilizarea punctului static de funcţionare ............................... 1.4.5.1 Scheme de stabilizare a punctului static de funcţionare utilizând elemente neliniare de compensare ........................ 1.4.6 Regimul dinamic al tranzistorului bipolar (funcţionarea etajului de amplificare în regim dinamic) ............................................ 1.4.7 Tranzistoare unipolare ................................................................ 1.4.7.1 TEC-J având canal de tip n. Structură fizică şi funcţionare.. 1.4.7.2 Construcţia etajului de amplificare cu TEC-J ....................... 1.4.7.3 Funcţionarea etajului de amplificare cu TEC-J în regim dinamic ............................................................................... 1.4.7.4 Tranzistorul TEC-MOS având canal permanent (de tip n) ... 1.4.7.5 Construcţia unui etaj de amplificare utilizând tranzistor TEC-MOS având canal de tip n ......................................... 1.5 Dispozitive semiconductoare speciale ............................................. 1.5.1 Tiristorul .................................................................................... 1.5.2 Triacul ........................................................................................ 1.5.3 Tranzistorul unijoncţiune (TUJ) ................................................ 1.6. Întrebări şi problemă................................................ 3 3 4 5 6 8 9 10 12 12 14 16 16 18 19 19 21 22 24 25 26 27 28 28 31 32 34

vi

Cuprins

CAP. 2 AMPLIFICATOARE ŞI OSCILATOARE
2.1 Proprietăţi generale şi caracteristici ale amplificatoarelor .............. 2.1.1 Parametrii principali ai amplificatoarelor ................................. 2.1.2 Caracteristici importante ale amplificatoarelor ......................... 2.1.3 Tipuri de amplificatoare ............................................................ 2.2 Amplificatoare de curent alternativ ................................................. 2.2.1 Amplificatoare de tensiune ........................................................ 2.2.2 Amplificatoare de putere (AP) .................................................. 2.2.2.1 Amplificatoare de putere în clasă A .................................... 2.2.2.2 Amplificatoare de putere în clasă B .................................... 2.2.2.3 Amplificatoare de curent (putere) în montaj Darlington ..... 2.3 Amplificatoare de curent continuu .................................................. 2.3.1 Amplificatoare de curent continuu în montaj diferenţial .......... 2.4 Reacţia negativă la amplificatoare şi consecinţele ei ...................... 2.5 Amplificatoare operaţionale ............................................................ 2.6 Oscilatoare ....................................................................................... 2.7. Întrebări ....................................................................................... 35 35 37 39 40 40 43 44 45 46 47 47 49 51 54 58

CAP. 3 REDRESOARE
3.1 Noţiuni generale .............................................................................. 3.2 Redresoare monofazate necomandate ............................................ 3.2.1 Schema bloc a unui redresor de mică putere ............................. 3.2.2 Redresoare monofazate monoalternanţă cu sarcină rezistivă .... 3.2.3 Redresoare monofazate dublă alternanţă cu sarcină rezistivă ... 3.2.4 Filtrarea tensiunii redresate ....................................................... 3.2.4.1 Funcţionarea redresorului cu filtru capacitiv ....................... 3.2.5 Parametrii redresoarelor de mică putere .................................... 3.3 Redresoare trifazate necomandate ................................................... 3.4. Întrebări............................................................................................ 59 61 61 61 64 66 66 68 69 72

CAP. 4 STABILIZATOARE ELECTRONICE
4.1 Noţiuni generale. Parametrii stabilizatoarelor ................................. 4.2 Stabilizatoare parametrice ............................................................... 4.2.1 Funcţionarea unui stabilizator parametric ................................. 4.2.2 Stabilizatoare cu reacţie având element de control serie şi amplificator de eroare ................................................................ 4.2.3 Stabilizatoare integrate de tensiune ........................................... 73 73 74 77 78

CAP. 5 REDRESOARE COMANDATE DE MICĂ PUTERE
5.1 Principiul comenzilor pe verticală şi orizontală la redresoarele de mică putere ..................................................................................... 5.2 Circuite specializate pentru comanda în fază a tiristoarelor ............ 5.3 Redresor monofazat semicomandat în punte ................................... 5.4. Întrebări şi problemă ..................................................................................... 82 86 88 90

...................5..........................................8...............................1 Noţiuni generale . Întrebări ................................ 7...... 7 APLICAŢII ALE CIRCUITELOR COMBINAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE LOGICE 110 110 111 113 114 115 117 122 123 7........Slave .............. Realizarea funcţiilor logice elementare cu dispozitive electronice .....1 Circuitul secvenţial de tip Master ........2 Analiza circuitelor logice combinaţionale ...... 7........................1 Circuite secvenţiale elementare .........................................................................5 Circuite logice combinaţionale ...........................4........................................................ 6....... 7... 6.5..............7 Întrebări şi probleme.................6 Circuite de memorie .........................5 Convertoare ..... Microcalculatorul (μC) ........... 7.................... 6..............................3 Circuite de multiplexare şi demultiplexare ...............6...............................................................4 Circuite logice integrate (poarta logică NAND-TTL)................................. 124 ................................... 7........................1 Utilizarea triggerului SR ca circuit LATCH ............................ 7............................................. 6........ 6.......................................7 Microprocesorul (μP)................ 7...2 Relaţii fundamentale în algebra logicii ............. Bibliografie .......... 6....1.................................... 6..............................................................................................6..................................................... 6...2 Codificatoare şi decodificatoare .........1 Funcţii logice elementare ..................................................................... 6 CIRCUITE LOGICE COMBINAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE 6...... 6.......... 6.....................................................................................6 Circuite logice secvenţiale ............ 91 94 95 97 99 100 100 101 103 104 107 109 CAP....4 Numărătoare electronice ..................1 Circuite LATCH ..........Cuprins vii CAP....................... 6.1 Poarta logică integrată NOR (SAU-Nu).3 Circuite logice................. 7.....

Posibilităţile remarcabile ale electronicii şi progresele ei deosebit de rapide (mai ales în privinţa realizării tehnologice a dispozitivelor semiconductoare şi circuitelor integrate) au făcut ca. De exemplu. Aceste circuite au condus la realizarea primului microprocesor. iar în 1952 s-a formulat ideea circuitului integrat. dimensiunea unui tranzistor fiind ≤ 1μm. După 1980 s-au dezvoltat structuri VLSI (Very Large Scale Integration). microprocesorul 486 conţine 1. încât astăzi nu există domeniu de activitate umană în care microprocesorul să nu poată fi implicat. astfel că după şase ani (în 1958) s-a realizat primul circuit integrat. În 1960 se construiesc primele dispozitive semiconductoare ale electronicii de putere (tiristoare şi triacuri) care au condus la modernizarea şi creşterea performanţelor în sistemele de acţionări electrice reglabile. începând cu anul 1970. circuitele integrate se realizează în tehnologie CMOS. cu numeroase aplicaţii în telecomunicaţii şi industrie. . care a antrenat toate domeniile tehnologiei. la început în tehnologie bipolară şi apoi în tehnologie MOS (după 1965). Microprocesorul a determinat o revoluţie tehnică denumită ”revoluţia microelectronicii”. Perfecţionarea rapidă a tehnologiilor electronice a condus la apariţia familiilor de circuite integrate logice MOS. utilizate fiind atât tehnologia CMOS cât şi bipolară.000 şi 1. electronica să fie utilizată aproape în toate domeniile ştiinţei şi tehnicii. În prezent. permiţând dezvoltarea tehnologiei circuitelor larg integrate (LSI –Large Scale Integration).2 milioane de tranzistoare. se poate spune că electronica este ramura ştiinţei şi tehnicii care se ocupă cu studiul fenomenelor şi aplicaţiile acestora privind conducţia electrică în semiconductoare.000. care pot îngloba peste un milion de tranzistoare CMOS într-o capsulă. în prezent. fiind denumită la începuturile ei “electrotehnica curenţilor slabi” şi având ca aplicaţie principală domeniul telecomunicaţiilor cu şi fără fir. dar s-a trecut la tehnologia BiCMOS care este o combinaţie între tehnologia bipolară şi tehnologia CMOS. Electronica se constituie la începutul secolului XX. Primele cinci decenii au reprezentat ”epoca” tuburilor electronice. în 1971. După anul 1990 s-au dezvoltat structuri ULSI (Ultra Large Scale Integration). Începând cu anul 1962 s-a trecut la producţia industrială a circuitelor integrate. Începând cu anii 1949-1952 s-au realizat primele tranzistoare. Ţinând seama de aspectele esenţiale ale electronicii şi fără pretenţia de a formula o definiţie atotcuprinzătoare. Aceste tehnologii permit înglobarea unui număr foarte mare (între 50. pe 8 biţi. În prezent numărul de tranzistoare înglobate într-o capsulă depăşeşte 5 milioane. Această tehnologie (BiCMOS) îmbină avantajele de viteză şi curent mare la ieşire ale tehnologiei bipolare.INTRODUCERE Electronica a luat naştere ca o ramură a electrotehnicii. Ca domeniu independent. oferite de tehnologia CMOS. gaze şi vid. cu avantajele consumului redus şi densitate mare de integrare.000) de tranzistoare într-o capsulă.

alimentându-se de la surse de energie. modulaţie. transformatoare. între care se produce conducţia electrică prin vid. imobile una faţă de alta. Dispozitivul electronic este un ansamblu format din părţi componente. detecţie etc). Prin extensie. condensatoare etc). În aplicaţii.2 Introducere Întrucât electronica are în domeniul său de preocupare atât dispozitivele electronice cât şi circuitele electronice se impune definirea celor două noţiuni. Părţile componente pot fi piese distincte (la tuburile electronice) sau regiuni cu proprietăţi diferite ale unui material neomogen (la dispozitivele semiconductoare). care are una dintre proprietăţile fundamentale ale conducţiei prin vid. în scopul realizării unei funcţiuni (redresare. gaze sau semiconductoare. bobine. producerea oscilaţiilor. amplificare. se consideră dispozitive electronice şi acele dispozitive realizate dintr-un singur material omogen. . gaze sau semiconductoare. dispozitivul electronic reprezintă un element de circuit. numit şi element electronic de circuit. Circuitul electronic este un ansamblu electric în care se folosesc unul sau mai multe dispozitive electronice la care se leagă elemente electrice de circuit. spre deosebire de elementele electrice de circuit obişnuite (rezistoare.

Figura 1.1 Noţiuni privind conducţia electrică în semiconductoare Semiconductorul ocupă poziţia intermediară între materialele conductoare şi materialele izolatoare. Structura benzilor energetice pentru un semiconductor . reprezentat prin lăţimea benzii interzise (∆w). semiconductoarele se pot clasifica astfel: • semiconductor de conductibilitate intrinsecă. figura 1.1.1. Conducţia electrică în medii semiconductoare se realizează prin două categorii ale purtătorilor de sarcină: electronii şi golurile. Aceşti purtători se generează simultan sub formă de perechi şi au o anumită mobilitate. Germaniu). Generarea perechilor electron-gol se produce datorită aportului energetic extern. Siliciu.CAPITOLUL 1 DISPOZITIVE ELECTRONICE DE CIRCUIT 1. adică sub influenţa unui câmp electric ei pot da naştere curentului electric de conducţie. • semiconductor de conductibilitate extrinsecă. 1. După modul de generare a purtătorilor.1.1 Semiconductoare de conductibilitate intrinsecă Acestea sunt materiale pure din punct de vedere chimic (ex.

unde T0=20 oC.4 Capitolul 1 La echilibru termic (când nu există aport energetic extern) concentraţia electronilor. b) sensibilitatea S = − 1 dR T .100 → [%/oC] exprimă viteza de variaţie a . Variaţia rezistenţei electrice a termistorului cu temperatura - Utilizări: detector în traductoare de temperatură. T1 [s]. notată cu pi . Fotorezistenţa este un rezistor a cărui rezistenţă electrică se modifică sub acţiunea unei radiaţii electromagnetice incidente din spectrul vizibil sau infraroşu.constantă ce depinde de natura semiconductorului. Figura 1. Parametrii de catalog: a) rezistenţa la temperatura de referinţă. RTo[Ω]. ce reprezintă inerţia termică a termistorului. R To dT rezistenţei RT la o variaţie dată de un grad Celsius a temperaturii.aportul energetic extern (lăţimea benzii interzise).+300oC].2. în aparatura de măsură şi automatizare. Variaţia rezistenţei electrice a fotorezistorului se datorează modificării concentraţiei .temperatura absolută ( grade Kelvin). T ..1.2. ceea ce conduce la o descreştere exponenţială a rezistenţei electrice. ΔT∈[-200oC.1). Δw . este egală cu concentraţia de goluri. c) constanta de timp. K .1) A . d) domeniul de temperatură. detector în construcţia sesizoarelor de incendiu. Dispozitive electronice simple bazate pe semiconductoare intrinseci (realizate cu materiale omogene) 1. Termistorul . ca în figura 1.constanta lui Boltzmann. în care performanţele termistorului sunt stabile. fiind exprimată prin relaţia: n i = pi = AT unde: 3/ 2 ⎛ − Δw ⎞ exp⎜ ⎟ ⎝ 2KT ⎠ (1.. Conductibilitatea termistorului este direct proporţională cu numărul de purtători ni daţi de relaţia (1. 2.este un dispozitiv semiconductor omogen a cărui rezistenţă electrică variază cu temperatura.2. 1. notată cu ni .

d) constanta de timp. Sφ = − 1 dR . Caracteristica spectrală a fotorezistenţei Fotorezistenţele sunt utilizate detectoarelor de incendiu etc. Caracteristica curent-tensiune şi simbolizarea varistorului Perechile electron-gol se realizează pe seama energiei câmpului electric în care este plasat varistorul. b) sensibilitatea.4. ca urmare a aportului energetic al radiaţiei incidente. Figura 1. c) caracteristica spectrală.4. se defineşte asemănător constantei de timp a termistorului. Forma caracteristicii statice. a 3. a cărui conductanţă creşte odată cu creşterea tensiunii aplicate la borne. .3. Ro[Ω]. ilustrată în figura 1. În funcţie de valoarea lui λo (la care sensibilitatea este maximă) fotorezistenţele se pot construi pentru spectrele vizibil sau infraroşu. T1[s].Dispozitive electronice de circuit 5 purtătorilor de sarcină (formarea perechilor electron-gol). Varistorul este un dispozitiv semiconductor omogen cu o caracteristică neliniară. Sφ=f(λ).3. Figura 1.1. În funcţie de natura elementului de impuritate . îl face utilizabil ca dispozitiv de protecţie împotriva supratensiunilor.100 → [%/lm]. T1 caracterizează viteza de variaţie a rezistenţei electrice la o variaţie bruscă a fluxului luminos. Semiconductoarele de conductibilitate extrinsecă Semiconductoarele de conductibilitate extrinsecă sunt cele mai utilizate. fiind ilustrată în figura 1. Procesul prin care se introduc impurităţi riguros dozate în semiconductor se numeşte dopare. în construcţia releelor fotoelectrice. 1. exprimă dependenţa sensibilităţii faţă de lungimea de undă. Conductibilitatea extrinsecă se obţine prin impurificarea (doparea) cu mici adaosuri a unui semiconductor. R o dφ unde lm simbolizează lumenul (unitatea de măsură pentru intensitatea luminoasă).3. Parametrii de catalog: a) rezistenţa la întuneric.

concentraţia iniţială de electroni. astfel încât distanţa dintre cele două zone să fie cel mult 10-5 mm. se realizează o joncţiune p-n care reprezintă structura de bază pentru majoritatea componentelor electronice. Semiconductorul obţinut are purtătorii majoritari pozitivi (goluri) fiind de tip p.2) Câmpul intern antrenează dintr-o zonă în alta purtătorii minoritari. De regulă concentraţiile impurităţilor din cele două zone nu sunt egale (Nao > Ndo). • Doparea cu impurităţi trivalente (Indiu. simbolizaţi prin M. deoarece sarcina ionilor imobilizaţi în reţeaua cristalină compensează sarcina suplimentară a purtătorilor majoritari. Aceste concentraţii scad până la zero la nivelul joncţiunii. Electronii sunt purtători majoritari iar golurile reprezintă purtătorii minoritari. Atomii acestor impurităţi se numesc donori. deoarece atomii trivalenţi captează uşor câte un electron de la un atom vecin. numit şi curentul direct al joncţiunii: id = inM + ipM . Ndo . ce devine electron liber (purtător). simbolizaţi prin m. Proprietăţile regiunii de trecere (pentru joncţiunea p-n): 1. Aluminiu etc) are ca efect creşterea numărului de goluri. o variaţie a concentraţiei de goluri (cp) şi electroni (cn). trec dintr-o zonă în alta şi dau naştere curentului de difuzie. Semiconductoarele de tip n şi p sunt corpuri neutre din punct de vedere electric. formând curentul de conducţie. care devin purtători majoritari. două tipuri de semiconductoare extrinseci. Se folosesc notaţiile: Naoconcentraţia iniţială de goluri.3) În figura 1. Lăţimea totală a regiunii de trecere creşte odată cu tensiunea inversă aplicată joncţiunii. Purtătorii majoritari. Aceşti atomi de impurităţi se numesc atomi acceptori şi se transformă în ioni imobilizaţi în reţeaua cristalină.6 Capitolul 1 există două modalităţi de dopare care generează corespunzător. Regiunea de trecere este un mediu dielectric (concentraţia purtătorilor este foarte mică). care este mai slab dopată cu impurităţi.curent direct (1. numit şi curent invers al joncţiunii: ic = inm + ipm . Se obţine o sarcină a ionilor imobili (fixaţi în reţea) pentru purtătorii din fiecare zonă.2 Joncţiunea p-n Dacă într-un cristal semiconductor se realizează prin dopare (utilizând procedee speciale) o zonă p cu impurităţi acceptoare şi o zonă n cu impurităţi donoare. Arsen etc) are ca efect creşterea numărului de purtători negativi (electroni) deoarece atomii pentavalenţi de impuritate cedează uşor câte un electron.curent invers (1. Diferenţa de concentraţii dintre cele două zone determină difuzia purtătorilor majoritari dintr-o zonă în alta.5 se explică funcţionarea joncţiunii. 2. • Doparea cu impurităţi pentavalente (Stibiu. iar semiconductorul obţinut este de tip n. Din cauza difuziei şi a recombinării purtătorilor majoritari cu cei difuzaţi rezultă. în vecinătatea de separaţie a celor două zone p şi n. Regiunea de trecere se extinde mai mult în zona n. sarcină care nu mai este compensată de sarcina . 1. care au suficientă energie. 3.

5 Figura 1. respectiv polaritatea (−) la zona n. potenţialele de tip M-S (metal-semiconductor) anulează bariera de potenţial U0. Această sarcină creează câmpul electric care se opune trecerii purtătorilor majoritari dintr-o zonă în alta. potenţialul iniţial (U0) al barierei scade cu .Dispozitive electronice de circuit 7 purtătorilor majoritari din zona respectivă. Efectul potenţialelor de contact asupra barierei de potenţial Polarizările directă şi inversă ale joncţiunii p-n a) Polarizarea directă (figura 1. ilustrată prin zona haşurată. presupune aplicarea tensiunii de alimentare Ua.6.7). Prezenţa câmpului intern Ei determină apariţia unei bariere de potenţial notate cu U0 (figura 1. Dacă joncţiunii p-n i se ataşează două contacte metalice.6). în zona regiunii de trecere. astfel încât la bornele joncţiunii potenţialul rezultant este zero (figura 1. Regiunea în care apare câmpul electric Ei şi sarcina spaţială ρ se numeşte regiune de trecere.5-e). Rezultă o distribuţie spaţială nesimetrică a sarcinii ρ. cu polaritatea (+) la zona p şi. Ca urmare. Figura 1.

respectiv polaritatea (+) la zona n. numit curent direct al joncţiunii. 1. este neglijabil. Caracteristica statică a diodei este reprezentată în figura 1. se numesc: A = Anod. iar joncţiunea se consideră blocată. cu polaritate pozitivă în timpul conducţiei. Cei doi electrozi.9. i . Tensiunea anodică inversă se notează cu (-Ua) sau (. Valoarea curentului de conducţie este de ordinul microamperilor. În starea de conducţie tensiunea anodică directă este: Ua ≅ 0.8.7. presupune aplicarea tensiunii de alimentare Ua.3 Dioda semiconductoare Dioda reprezintă dispozitivul semiconductor format dintr-o joncţiune p-n care are ataşate două contacte M-S (metal-semiconductor). Curentul de conducţie (ic). Acest lucru permite trecerea putătorilor majoritari care formează curentul de difuzie (Id). Figura 1. Curentul direct al joncţiunii este neglijabil. cu polaritatea (−) la zona p şi. lipiţi prin procedee speciale de contactele M-S. C = Catod.8 Capitolul 1 valoarea tensiunii de alimentare Ua. Polarizarea inversă a joncţiunii p-n În acest caz potenţialul iniţial al barierei creşte cu valoarea tensiunii de alimentare. Figura 1. Polarizarea directă a joncţiunii p-n b) Polarizarea inversă (figura 1.7V pentru diodele cu Si şi Ua≅0. numit curent invers al joncţiunii. cu polaritate negativă în timpul conducţiei.3V pentru diodele cu Ge. Ua.8).U a ).

Caracteristica externă a diodei Pentru determinarea punctului static de funcţionare.4) Tăieturile dreptei de sarcină cu axele de coordonate vor fi: E/R → pentru Ua=0 şi E → pentru ia=0. se rezolvă grafo-analitic sistemul format din ecuaţia dreptei statice de sarcină. rezultată din a IIa teoremă a lui Kirchhoff aplicată circuitului din figura 1.9. figura 1. pentru ramura de polarizare directă (cadranul I). De asemenea. Figura 1. aceasta se distruge prin efect termic datorită creşterii în avalanşă a curentului invers.11.10).11.10 şi ecuaţia caracteristicii anodice (figura 1.1 Dioda în circuit. determinarea punctului static de funcţionare Se consideră dioda D polarizată direct prin sursa E şi o rezistenţă R de limitare a curentului anodic (figura 1.Dispozitive electronice de circuit 9 Dacă această tensiune creşte peste limita admisă (parametru de catalog) şi atinge valoarea de străpungere a joncţiunii. Caracteristica curent-tensiune a diodei 1.3.11): ⎧E = R ⋅ i a + U a ⎨ ⎩ i a = f (U a ) (1. Se observă că înclinaţia dreptei de sarcină este egală cu . PSF (M). se cunoaşte caracteristica anodică.10. Figura 1. Dioda în circuit Figura 1.

. 2) Diode stabilizatoare (diode Zener). Sunt utilizate în circuite de detecţie şi comutaţie la frecvenţe de lucru până la 10 MHz. . 3) Diode de comutaţie.5 V .de ordinul nanosecundelor.12.A]. Figura 1. Pe măsură ce aplicăm o tensiune mai mare la bornele diodei. Această diodă este echivalentă cu un condensator variabil. max ≤ 1800 V. Simbolizarea şi variaţia capacităţii echivalente ale diodei varicap sunt prezentate în figura 1. deci se comportă ca o capacitate comandată prin tensiune. U z ΔTa e) rezistenţa internă (dinamică). iar în figura 1. c) temperatura maximă admisă a joncţiunii: Tj max ≤ 140 oC. 180 V]. obţinute din proiecţiile punctului M pe cele două axe.. Sunt diode de mică putere şi au timpul de tranziţie – din starea ”blocat” în starea de ”conducţie” .. în porţiunea de lucru a caracteristicii statice.3.13.. b) curentul Zener – curentul corespunzător tensiunii de stabilizare: Iz∈[mA.12-a este ilustrată polarizarea diodei Zener. d) frecvenţa de lucru: fl ∈ [50 Hz . .12-b este reprezentată caracteristica statică inversată (în cadranul I).2 Tipuri de diode semiconductoare 1) Diode redresoare (realizate cu siliciu) au următorii parametri de catalog: a) curentul mediu în sens direct: IF ≤ 600 A. rz. Coordonatele PSF sunt iao şi Uao. De regulă sunt utilizate în tehnica de calcul. Dioda Zener în circuit (a) şi caracteristica curent-tensiune (b) Parametrii de catalog: a) tensiunea de stabilizare Zener: Uz ∈[2. 20 KHz]. d) coeficientul de variaţie a tensiunii stabilizate cu temperatura: αz = 1 ΔU z . aceasta echivalează cu depărtarea armăturilor ”condensatorului”. c) puterea disipată: Pd<10W.. b) tensiunea inversă: Uinv. Sunt diode de mică putere şi au suprafaţa joncţiunii foarte mică. 1. Sunt diode realizate cu siliciu la care se utilizează ramura caracteristicii corespunzătoare polarizării inverse. 5) Dioda varicap. În figura 1.10 Capitolul 1 valoarea rezistenţei de limitare R: tg(α) = R. 4) Diode cu contact punctiform..100 [%/oC].

figura 1. Curentul de purtători majoritari se datorează fluxului luminos incident. Fotodioda este utilizată în construcţia detectoarelor opto-electronice ce lucrează în spectrele vizibil sau infraroşu. Simbolizarea şi caracteristica anodică sunt ilustrate în figura 1. caracteristica spectrală (c) 7) Dioda electroluminiscentă – LED (Light Emitting Diode) se utilizează cu polarizare directă A-C.6). Optocuplorul este un dispozitiv electronic care permite transferul unei comenzi de tip intrare-ieşire. Polarizarea. Culoarea radiaţiei depinde de natura semiconductorului şi de impuritatea activatoare. realizând şi o foarte bună separare galvanică.16. Polarizarea fotodiodei (a). Figura 1.15-c.b.14. familia caracteristicilor curent-tensiune (b).14 (a. Dioda varicap: simbolizare şi principiu de funcţionare 6) Fotodioda este utilizată cu polarizare inversă. figurile 1.Dispozitive electronice de circuit 11 Figura 1. la reclame etc. optocuplor realizat cu LED+fototranzistor (c) 8) Dioda tunel – are joncţiunea p-n cu cele două zone foarte apropiate şi puternic dopate cu impurităţi. . Frecvenţa de lucru este cuprinsă între 0. Aceasta emite un flux de radiaţii luminoase pe seama energiei rezultate prin recombinarea purtătorilor de sarcină. Figura 1.13.15.15-b şi 1. dioda Tunel fiind utilizată şi în circuite de comutaţie.5 şi 5 GHz. iar purtătorii majoritari traversează bariera de potenţial prin ”efectul tunel” (efect cuantic). optocuplor realizat cu LED+fotodiodă (b).c). LED în circuit (a). Această proprietate permite utilizarea diodei tunel în construcţia oscilatoarelor (vezi § 2.15-a. Din combinarea unui LED cu o fotodiodă rezultă un optocuplor (cuplor optic). caracteristicile anodice şi caracteristica spectrală sunt reprezentate în figura 1. Caracteristica curent-tensiune este neliniară şi prezintă în porţiunea MN rezistenţă internă negativă. Este utilizată în construcţia afişoarelor numerice. astfel încât regiunea de trecere este foarte îngustă.

2.17 s-a reprezentat schema simplificată a unui amplificator. Figura 1.17. . colector şi bază. tranzistoarele sunt de două tipuri: 1. în figura 1.19. În acest caz semnalul de intrare (xi) este un curent. o rezistenţă de limitare a curentului de sarcină (R) şi sursa de alimentare E.12 Capitolul 1 Figura 1.structura fizică şi funcţionare Acestea sunt dispozitive semiconductoare formate din trei zone şi două joncţiuni. Simbolizarea diodei tunel şi caracteristica curent-tensiune 1. Structura fizică a unui tranzistor bipolar de tip pnp este prezentată în figura 1. Cei trei electrozi se numesc: emitor. 1. La aceste tranzistoare semnalul de intrare (xi) în DA este o tensiune. fie numai goluri. La funcţionarea în regim de amplificare joncţiunea E-B este polarizată direct.4 Tranzistoare Tranzistorul este principalul dispozitiv electronic care are proprietatea de a amplifica semnale electrice. Tranzistoare bipolare. la care conducţia electrică este asigurată atât de electroni cât şi de goluri. Zona E este puternic dopată cu impurităţi. iar joncţiunea B-C este polarizată invers. Simbolizarea acestora este dată în figura 1. Considerând un dispozitiv de amplificare (DA) comandat prin semnalul de intrare xi. Dispozitiv de amplificare cu tranzistor După modul în care se realizează conducţia electrică a semnalului prin DA.16. zona B este slab dopată cu impurităţi şi este foarte îngustă (de ordinul micronilor). Tranzistoare unipolare. Structura unui tranzistor bipolar poate fi de tip pnp sau npn.1 Tranzistoare bipolare . În această schemă tranzistorul reprezintă dispozitivul de amplificare. la care conducţia electrică este asigurată de o singură categorie de purtători: fie numai electroni.4. iar zona C este mai puţin dopată decât zona E.18.

În modul. Pe = IC . Din schema structurală rezultă ecuaţia curenţilor prin tranzistor: I C = α n I E + I CBo (1.5) Un procent foarte mic de goluri se recombină cu electroni din bază formând atomi neutri. Transferul aproape integral în colector a golurilor difuzate în bază poartă numele de efect de tranzistor. Întrucât lăţimea bazei este foarte mică iar regiunea de trecere a joncţiunii B-C se extinde mult în zona bazei (n).18.8) unde: ICBo este curentul de purtători minoritari. Structura şi simbolizarea tranzistorului bipolar (pnp şi npn) Figura 1. este mai mare decât puterea de intrare (Pi): (1. tensiunea între colector şi bază este mult mai mare decât tensiunea dintre emitor şi bază: U CB >> U EB . Figura 1. Puterea la ieşire.19.Dispozitive electronice de circuit 13 Curentul de difuzie prin joncţiunea emitorului este format din purtătorii majoritari care sunt golurile. UCB > Pi = UEB . IB . Structura fizică şi polarizarea tranzistorului pnp I α n = E ≅ 0. (Pe). rezultând I C ≈ I E .995 .7) (1. golurile din emitor difuzate în bază (B) sunt preluate şi transportate în colector de câmpul electric intern Ei al joncţiunii colectorului.6) I B = (1 − α n )I E − I CBo IE = IC + IB (1. Observaţie: Curentul de purtători minoritari ICBo este foarte mic.factor static de amplificare în curent IC (1.9) Această inegalitate explică posibilitatea funcţionării tranzistorului în regim de amplificare.

emitor). iar în continuare vor fi prezentate caracteristicile de intrare şi de ieşire pentru această conexiune. . Figura 1. având 4 borne. colector.4. Tranzistorul bipolar în conexiune emitor comun Figura 1.24) I B = f ( U BE ) U CE = ct . Tranzistorul bipolar în conexiune bază comună b) Schema de conexiuni – emitor comun (EC – figura 1. De aceea sunt posibile trei scheme fundamentale de conexiune ale tranzistorului în regim de amplificare. se utilizează ca amplificator de putere (etaj final).22. iar tranzistorul având numai 3 terminale (bază.14 Capitolul 1 1. Figura 1. Tranzistorul bipolar în conexiune colector comun Caracteristici statice de intrare pentru conexiunea EC: (figura 1.23). c) Schema de conexiuni – colector comun (CC – figura 1. rezultă că un terminal al tranzistorului trebuie utilizat ca bornă comună pentru intrare şi ieşire.23.20. Figura 1.2 Scheme de conexiuni şi caracteristici statice Întrucât în regim de amplificare tranzistorul este considerat un cuadripol (simbolizat în figura 1.22) – este cea mai utilizată.21. Simbolizarea unui amplificator a) Schema de conexiuni – bază comună (BC – figura 1. În oricare dintre cele 3 scheme se are în vedere că joncţiunea E-B este polarizată direct.21). iar joncţiunea C-B este polarizată invers.20).

Dispozitive electronice de circuit 15 Figura 1.25. în care se disting principalele regiuni de lucru. Regiunea 2 – regiunea activă normală este caracterizată de polarizarea directă a joncţiunii E-B şi de polarizarea inversă a joncţiunii C-B. Figura 1. Familiile caracteristicilor de ieşire Relaţia între factorul de amplificare βn şi factorul static de amplificare în curent αn – pentru conexiunea bază comună este: αn = unde β n = [30 L 1000] .11) .25.10) unde: β n = αn se numeşte factor static de amplificare în curent pentru 1 − αn conexiunea emitor comun. I C = β n I B + (1 + β n )I Co (1.24. de ieşire pentru conexiunea EC: I C = f ( U CE ) I B = ct Familiile caracteristicilor de ieşire sunt date în figura 1. Regiunea 1 – zona de blocare (de tăiere) este caracterizată de polarizarea inversă a joncţiunii E-B sau de lipsa polarizării acestei joncţiuni. βn 1 + βn (1. Caracteristici statice de intrare Caracteristici statice .

U CE max (1. în figura 1. La proiectarea etajului de amplificare trebuie rezolvate două probleme: .12) unde ICo este curentul de purtători minoritari (curentul invers al joncţiunii BC).16 Capitolul 1 În regiunea de tăiere curentul de bază fiind nul. Aceste trei valori reprezintă parametri de catalog. Această dreaptă se numeşte ”dreaptă de saturaţie”. ce nu trebuie depăşiţi în timpul funcţionării tranzistorului.13) Figura 1. Limitări în funcţionarea tranzistorului bipolar 1. limita tensiunii de colector (UCEmax) şi limita puterii disipate pe tranzistor (Pmax).stabilizarea punctului static de funcţionare la variaţia temperaturii. . Relaţiile care trebuie respectate între valorile de lucru şi valorile limită ale celor trei parametri sunt: I C ≤ I C max U CE ≤ U CE max Pd < Pmax = I C max . figura 1.4. din relaţia (1. Caracteristicile au o ramură comună sub formă de dreaptă cu înclinaţia de aproape 90o.4.26 sunt ilustrate cele 3 limitări esenţiale în funcţionarea tranzistorului: limita curentului de colector (ICmax).27.determinarea punctului static de funcţionare (PSF).3 Limitări în funcţionarea tranzistorului bipolar Considerând familia caracteristicilor de ieşire pentru conexiunea emitor comun (EC). Regiunea 3 – este numită şi zonă de saturaţie şi corespunde situaţiei când ambele joncţiuni sunt polarizate direct.10) rezultă: I C ≅ (1 + β n )I Co (1.26. . 1. Stabilirea PSF Se consideră cel mai simplu etaj de amplificare.4 Tranzistorul bipolar în circuit. realizat cu un tranzistor de tip npn.

27.15) Neglijând UBE în raport cu EC ( UBE ≅ 0).14) Procedând similar pentru circuitul de intrare se obţine: EC = RB ⋅ iB + UBE (1. Panta (înclinarea) dreptei de sarcină se exprimă prin RC tg(α)=RC. RC şi familia caracteristicilor externe ale tranzistorului. iCo) Figura 1. Familia caracteristicilor externe ale tranzistorului Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff pe circuitul de ieşire (figura 1. trasată prin tăieturile sale ( IC = EC şi U CE = E C ).Dispozitive electronice de circuit 17 Figura 1. RB.16) Punctul static de funcţionare. prezentată în figura 1. . Etaj de amplificare cu tranzistor de tip npn Se dau: EC. din relaţia (1. iC=f(UCE).28. M(UCEo.ecuaţia dreptei de sarcină.27) se obţine: EC = RC ⋅ iC + UCE .15) se obţine: iBo ≅ EC RB (1.28. iCo). Se cere: PSF → M(UCEo. (1. se obţine la intersecţia caracteristicii externe (aferentă curentului iBo) cu dreapta de sarcină.

Figura 1. ceea ce conduce la creşterea curentului de emitor (iE ≈ iC). atât în conexiunea EC cât şi în conexiunea BC.17) se observă că UBE scade ceea ce conduce la micşorarea curentului de colector. dar cea mai utilizată este schema din figura 1.) şi ca urmare modificarea caracteristicilor de intrare. cresc factorii statici de amplificare în curent βn şi αn.5 Influenţa temperaturii asupra caracteristicilor externe. rezultând o creştere a curentului de colector care deplasează punctul static de funcţionare M în M’ (figura 1. Stabilizarea punctului static de funcţionare Dacă temperatura creşte iCo creşte. cu ajutorul rezistenţei de emitor (RE) se rezolvă problema stabilizării PSF. Dacă deplasarea PSF este mare. care utilizează diverse scheme.17) Dacă T ↑ ⇒ iC ↑ (punctul M se deplasează în M’).4. iE ⇒ UBE = U . realizând astfel stabilizarea PSF la variaţia temperaturii.30.29. Figura 1. Din (1. Un alt efect al creşterii temperaturii îl reprezintă micşorarea tensiunii E-B (pentru IE=ct.29). Modificarea PSF la variaţia temperaturii Există mai multe metode de stabilizare. sau IB=ct. Pentru restabilirea funcţionării normale este necesară readucerea PSF (M’) în poziţia iniţială (M). De asemenea.30 în care. iE . atunci funcţionarea etajului de amplificare este defectuoasă. Schemă utilizată pentru stabilizarea PSF-ului la variaţia temperaturii Stabilizarea PSF se explică prin relaţiile: (1. Deci se compensează creşterea iniţială a curentului iC iar punctul static de funcţionare este adus din poziţia M’ în poziţia iniţială M.18 Capitolul 1 1. ceea ce conduce la creşterea factorului de amplificare βn. U = UBE + RE .RE .

la creşterea temperaturii va creşte curentul invers idi. Schema de stabilizare a punctului Figura 1. cum sunt termistoarele şi diodele semiconductoare.1 ⋅ RE. Figura 1. sunt prezentate în figura 1. Dioda D fiind polarizată în sens de blocare. având ca efect micşorarea curentului iB.31. scade corespunzător.4. acţionând în sensul compensării efectului de creştere a curentului de colector cu temperatura. corespunzătoare punctului static de funcţionare M.31 este prezentată o schemă de stabilizare utilizând un termistor ca element de compensare. pentru care diagramele curenţilor şi tensiunilor. Schemă cu diodă de static de funcţionare utilizând termistor compensare.1 Scheme de stabilizare a punctului static de funcţionare utilizând elemente neliniare de compensare Pentru stabilizarea punctului static de funcţionare se pot utiliza şi elemente de compensare ce au caracteristici neliniare. în paralel cu rezistenţa de emitor.iE ≅ 0. La funcţionarea etajului în curent alternativ condensatorul CE elimină reacţia negativă de tensiune dacă reactanţa condensatorului de emitor este de cel puţin 10 ori mai mică decât RE: XE ≤ 0. De regulă se adoptă curentul prin RD la valoarea: iD≅10⋅iBo. În figura 1. rezultat din nodul A. pentru stabilizarea punctului static de funcţionare În figura 1. 1. • În regim static de funcţionare căderea de tensiune pe rezistenţa din emitor se poate calcula cu relaţia: RE.33-b.2⋅EC.6 Regimul dinamic al tranzistorului bipolar (funcţionarea etajului de amplificare în regim dinamic) Se consideră cel mai simplu etaj de amplificare utilizând un tranzistor bipolar npn în conexiune emitor-comun (figura 1. La creşterea temperaturii. rezistenţa termistorului scade.32. iar curentul prin termistor creşte.32 este dată o schemă de stabilizare termică utilizând o diodă ca element de compensare.5. CE. astfel încât curentul iB. deci are loc compensarea efectului de creştere a curentului iC cu temperatura. .Dispozitive electronice de circuit 19 Observaţii: • Divizorul de tensiune format din rezistenţele RB1 şi RB2 permite impunerea valorii curentului de bază în regim static (iBo). are rolul de a scurtcircuita rezistenţa de emitor atunci când etajul funcţionează în curent alternativ. • Condensatorul din emitor. 1.4.33-a).

Re . unde Pe = UCE ⋅ IC. între punctele A şi B se face cu frecvenţa semnalului de intrare (iB~) şi are ca efect apariţia componentelor alternative pentru curentul de colector (adică iC~) şi pentru tensiunea de la ieşire (UCE~). eficace). iC0) ale curenţilor din tranzistor se suprapun componentele alternative. iar Pi = UBE ⋅ IB (1. adică segmentul AB. Re .22) Rezistenţele de intrare şi ieşire ale etajului de amplificare sunt: ≅ U CE (val. Curentul de la ieşire (iC~) este în fază cu cel de la intrare (iB~).20) Ri = U U1 . Parametrii principali ai unui etaj de amplificare sunt: Amplificarea în tensiune: A U = A = U CE = U CEo + U CE ~ U2 Ui U BE I I Amplificarea în curent: A I = 2 = C (val. Deci caracteristica dinamică este locul geometric al punctelor statice de funcţionare când la intrarea etajului se aplică semnalul alternativ.19) Condensatorul de cuplaj CC permite trecerea componentei alternative şi blochează componenta continuă (dacă există) a semnalului de intrare. AU.23) Observaţie: Dacă tensiunea de intrare Ui este de înaltă frecvenţă sau dacă sarcina nu este rezistivă parametrii etajului sunt mărimi complexe: Zi. U2 = UCE. efective) (1. Construcţia grafică (reprezentată la scară) a caracteristicilor în regim dinamic permite calculul grafo-analitic al parametrilor etajului de amplificare. a) Conexiunea bază-comună (BC): Ri . b) Conexiunea colector-comun (CC): Ri . ZC.tg β) este diferită faţă de panta caracteristicii statice (tg α). corespunzător valorilor maxime ale curentului iB~ . tensiunea colector-emitor are două componente: (1. AI. unde: U1 = UBE. peste componentele continue (iB0. punctul static de funcţionare (M) se deplasează pe dreapta de sarcină. Proprietăţi calitative ale etajelor de amplificare în raport cu schema de conexiune utilizată.21) I1 IB Amplificarea în putere: AP = Pe/Pi. În regim dinamic punctul static M se deplasează în ambele sensuri pe dreapta de sarcină şi descrie caracteristica dinamică. panta caracteristicii dinamice (panta segmentului A’B’ . AU =zeci sau sute. adică este inductivă sau capacitivă.20 Capitolul 1 Datorită semnalului alternativ de la intrare. Dacă sarcina etajului nu este rezistivă. În timpul funcţionării etajului de amplificare în curent alternativ. . I1 = IB. Deplasarea alternativă a punctului static (M) pe dreapta statică de sarcină. Curenţii prin tranzistor vor fi: i B = i Bo + i B ~ i C = i Co + i C ~ (1.18) De asemenea. I2 = IC I1 I2 (1.rezistenţa la ieşire (zeci sau sute de Ω).rezistenţa la ieşire (sute de kΩ sau MΩ). (1. marcat cu linie groasă.rezistenţa la intrare (zeci sau sute de kΩ).rezistenţa la intrare (zeci de Ω). R E = 2 . Tensiunea de la ieşirea etajului (UCE~) este în antifază faţă de curentul de intrare alternativ (iB~). Ai ≤ 1.

AU= zeci sau sute. canalul fiind de tip p.7 Tranzistoare unipolare În cazul tranzistoarelor unipolare. Figura 1. Se mai utilizează abrevierea FET. Re .Dispozitive electronice de circuit 21 Ai = zeci sau sute. • Pentru amplificatoarele de tensiune. Funcţionarea acestora se bazează pe modificarea conductanţei unei căi de trecere a purtătorilor care produc curentul electric prin dispozitiv. fiind canal de tip n. Concluzii: • Schema colector-comun este utilizată în circuitele de adaptare pentru că are rezistenţa la ieşire mică sau. în construcţia amplificatoarelor de putere. Canalul poate fi realizat din purtători de sarcină negativi (electroni). Regimul dinamic al tranzistorului bipolar 1. • Schema bază-comună (BC) creează dificultăţi la cuplarea etajelor în cascadă (serie) datorită diferenţelor foarte mari între impedanţa (sau rezistenţa) de intrare şi cea de ieşire.rezistenţa la ieşire (zeci kΩ). Calea de trecere se numeşte canal şi este situat între doi electrozi numiţi sursă (S) şi drenă (D). schema cea mai utilizată este cea cu emitorul-comun. . c) Conexiunea emitor-comun (EC): Ri . sau goluri (care au sarcină pozitivă). conducţia este asigurată de o singură categorie de purtători: fie electroni. Tranzistoarele unipolare se mai numesc Tranzistoare cu Efect de Câmp (TEC). Ai = zeci sau sute. fie goluri.4. AU ≤1.rezistenţa la intrare (kΩ). care în limba engleză are aceeaşi semnificaţie: Field Effect Transistor.33.

distribuţia potenţialului (b) Zonele haşurate reprezintă regiunile de trecere ale celor două joncţiuni. TEC sunt comandate în tensiune. figura 1. 1. regiunile de trecere (reprezentate prin zonele haşurate din figura 1. TEC-J .4.22 Capitolul 1 Figura 1.35.35-a. 1012 Ω). După modul în care se realizează controlul (reglajul) conductanţei canalului există două categorii de tranzistoare unipolare: 1) TEC cu joncţiuni (TEC-J).1 TEC-J având canal de tip n.TEC-MOS. Distribuţia spaţială a potenţialului la nivelul canalului este prezentată în figura 1. 2) TEC cu grilă (poartă) izolată. Structură fizică şi funcţionare Tranzistoarele cu efect de câmp şi joncţiuni (TEC-J) pot avea canalul de tip n sau p.35-b. Deci canalul de tip n este situat între două joncţiuni polarizate invers. În funcţionarea tranzistorului TEC-J se disting următoarele situaţii: a) Dacă grila nu este polarizată (UG =0)..34. regiunile de trecere au lăţime neglijabilă (deci nu apar zonele haşurate) şi ca urmare secţiunea canalului este maximă. Rezistenţa internă a acestor tranzistoare este foarte mare ( 108 . Figura 1. Baza fiind legată la grila negativată de către tensiunea UG.structura fizică (a).35-a) se extind în zona canalului micşorând . În cele ce urmează se prezintă structura fizică a unui tranzistor TEC-J având canal de tip n. b) Când grila este negativată (UG<0). Zona p a grilei formează cu zona n a canalului o joncţiune polarizată invers. Deoarece conductanţa canalului depinde de potenţialul grilei. rezultă altă joncţiune p-n polarizată invers. Din acest motiv tranzistoarele unipolare se numesc cu efect de câmp. Simbolizarea tranzistoarelor unipolare Conductanţa canalului se modifică sub influenţa câmpului electric produs de tensiunea aplicată la al 3-lea electrod numit grilă (G) sau poartă (P). având structură MOS (Metal Oxid Semiconductor).. respectiv curentul de drenă este maxim (ID=IDmax).7.

38). Figura 1.Dispozitive electronice de circuit 23 secţiunea acestuia.37.36a şi b. Simbolizarea în circuite a tranzistoarelor TEC-J este prezentată în figura 1. Familia caracteristicilor de ieşire În familia caracteristicilor de intrare se observă că tensiunea de prag (Up) reprezintă valoarea tensiunii de grilă la care se anulează curentul de drenă (ID). Simbolizarea tranzistorului TEC-J: a) canal n.37) şi de intrare (figura 1. Figura 1.zona de amplificare. b) canal p Importanţă deosebită prezintă familia caracteristicilor de ieşire (figura 1. Familia caracteristicilor de ieşire prezintă două zone: I. II – zona de saturaţie. În zona de amplificare curentul de drenă este reglat prin modificarea tensiunii de grilă. Familia caracteristicilor de intrare . iar curentul de drenă care circulă între sursă (S) şi drenă (D) se micşorează. Figura 1.36. indiferent de tensiunea aplicată pe drenă. c) Dacă grila este puternic negativată (UG<<0) regiunile de trecere se unesc anulând secţiunea canalului şi ca urmare se anulează curentul de drenă (ID≅0).38.

Schema din figura 1.7.39. dacă se utilizează una dintre schemele prezentate în figura 1. Căderea de tensiune pe rezistenţa sursei (RS). cu semnul plus (+) la sursă şi minus (−) la grilă. dată de relaţia: UG0 = − RS ⋅ ID0 S (1. Aceste condiţii impuse etajului de amplificare pot fi îndeplinite. realizat cu tranzistori TEC-J (canal n). Curentul de drenă (curentul de sarcină al etajului) este limitat prin rezistenţa de drenă (RD). Etaj de amplificare cu TEC-J: a) cu sursă separată pentru negativarea grilei. Rezistenţa Rg se adoptă de ordinul megohmilor (MΩ) şi are rolul de a transmite pe grilă potenţialul negativ al sursei (bateriei) Eg. Rezultă că între rezistenţa Rg şi reactanţa X C trebuie să existe C1 relaţia: X C C1 ≤ Rg 100 (1. iar pe drenă (D) se aplică o tensiune pozitivă. În acelaşi timp.39-b realizează negativarea automată a grilei în raport cu sursa.4.01) din valoarea nominală a semnalului de intrare.39-a etajul de amplificare utilizează o sursă separată (Eg) pentru negativarea grilei. În schema din figura 1. utilizând o singură sursă de alimentare (sursa de drenă ED).25) .39-a şi b. adică atunci când grila (G) este negativă în raport cu sursa (S). În figura 1. b) cu negativare automată a grilei. Rezultă tensiunea de negativare a grilei. Observaţie: În proiectarea etajului de amplificare cu TEC-J trebuie îndeplinite două condiţii esenţiale: • Căderea de tensiune pe condensatorul de cuplaj CC1 de la intrarea etajului să nu fie mai mare de un procent (0. Condensatoarele CC1 şi CC2 sunt condensatoare de cuplaj la intrare şi respectiv la ieşirea etajului. acestea având rolul de blocare a componentei continue din semnalul de intrare şi/sau ieşire. Figura 1. este posibilă dacă tranzistorul este polarizat corect.24) Condensatorul CS decuplează (scurtcircuitează) rezistenţa RS la funcţionarea etajului în curent alternativ. întrucât reactanţa X C a acestuia este neglijabilă la frecvenţa de lucru a etajului.39-a tensiunea de negativare a grilei este: UG0 = −Eg.24 Capitolul 1 1.2 Construcţia etajului de amplificare cu TEC-J Funcţionarea unui etaj de amplificare. se aplică între sursă şi grilă (prin rezistenţa Rg). valoarea mare a rezistenţei Rg asigură o rezistenţă (impedanţă) de intrare ridicată pentru etajul de amplificare. dată de componenta continuă a curentului de drenă ID0 = IS0.

29) Din figura 1.27) Presupunând dată familia caracteristicilor de ieşire I D = f ( U DS ) U = ct.7.30) . depinde numai de valoarea rezistenţei de drenă RD: tg(α)=RD.40). cu frecvenţa semnalului UG ~ .Dispozitive electronice de circuit • 25 Condensatorul CS conectat în paralel cu RS trebuie să şunteze rezistenţa RS la funcţionarea etajului în curent alternativ. În acest caz panta caracteristicii dinamice va fi: tg β = f (RD + RS) sau tg β = g (RD + ZS) (1. a punctului static M pe dreapta de sarcină între punctele A şi B.4. Această condiţie este îndeplinită dacă între rezistenţa sursei RS şi reactanţa X C există relaţia: S X CS ≤ RS 10 (1. Astfel segmentul AB. reprezintă caracteristica dinamică a tranzistorului TEC-J. Proiecţiile duse din punctul static (M) pe axele ID şi UDS determină coordonatele ID0 şi UDS0 ale punctului M. expresiile curenţilor şi tensiunilor în regim dinamic sunt: UG = UG0+ UG ~ UDS = UDS0+ UDS ~ ID = ID0+ ID ~ (1. Panta caracteristicii dinamice (tg β) va fi diferită de panta dreptei statice (tg α) dacă la ieşirea etajului se conectează.26) 1.39-a şi aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff pe circuitul de ieşire rezultă ecuaţia dreptei statice de sarcină: ED = RD ⋅ ID + UDS (1.39-a). cu dreapta statică de sarcină. Panta dreptei statice de sarcină. prin CC2. RD U DS = E D (1. utilizând punctele de intersecţie ale dreptei de sarcină cu axele de coordonate: ID = ED . figurat cu linie groasă. se trasează dreapta statică de sarcină în planul caracteristicilor de ieşire (figura 1.3 Funcţionarea etajului de amplificare cu TEC-J în regim dinamic Considerând etajul de amplificare din figura 1.40 se observă că la funcţionarea etajului în regim dinamic apar componentele alternative ale curenţilor şi tensiunilor prin tranzistor care se suprapun peste componentele continue ale acestora. atunci componenta alternativă a tensiunii de grilă (UG ~) determină deplasarea rectilinie alternativă. Dacă la intrarea etajului se aplică un semnal alternativ (u~). pentru UG0= −Eg . o rezistenţă de sarcină RS (sau o impedanţă ZS). astfel încât să se elimine reacţia negativă de tensiune.28) Punctul static de funcţionare (M) se obţine la intersecţia caracteristicii de ieşire. exprimată prin tg(α). Astfel. G pentru tranzistorul TEC-J utilizat în etajul de amplificare (figura 1.

Observaţii: Dacă se cere o rezistenţă de intrare (Ri) cât mai mare a etajului de amplificare. iar curentul de drenă creşte.42-b sunt marcate regiunile I şi II. atunci regimul de funcţionare este un regim de îmbogăţire (în purtători). În cazul tranzistoarelor TEC-MOS având canal permanent.42-b sunt reprezentate caracteristicile de ieşire şi intrare: i D = f ( U D ) U G = ct Valoarea tensiunii de grilă pentru care curentul de drenă se anulează (iD=0) poartă numele de tensiune de prag (Up).26 • • Capitolul 1 Observaţii: Curentul de la ieşirea etajului (ID~) este în fază cu semnalul alternativ de la intrare (UG ~). Diagramele tensiunilor şi curenţilor la funcţionarea etajului în regim dinamic 1.40. b) canal de tip p (goluri). În figura 1. II – regiunea de saturaţie. Tensiunea de ieşire (UDS ~) este în antifază cu semnalul de intrare (UG~). reprezentând: I-regiunea de amplificare. PSF se alege pe dreapta de sarcină în zona de îmbogăţire (grilă pozitivă). Figura 1. Dacă grila este la potenţial pozitiv. se alege PSF în regiunea de sărăcire (grilă negativă). Structura MOS poate avea două tipuri de canale: a) canal de tip n (electroni).42-a iar familia caracteristicilor statice de ieşire şi intrare este dată în figura 1.. La suprafaţa semiconductorului de tip n se depune prin difuzie un strat de oxizi cu o grosime de (10-5 . i D = g( U G ) U D = ct (1.4. la care grila este izolată de canal prin stratul de oxid. deci modifică conductivitatea canalului. deoarece modifică prin potenţialul său proprietăţile semiconductorului la suprafaţa dinspre oxid.41.42-b.10-6) mm..7.31) . Structura fizică este prezentată în figura 1. În figura 1. rezistenţa de intrare rezultă foarte mare: Ri≅1014 Ω. Pentru Ri mică. ceea ce conduce la modificarea curentului de sarcină prin tranzistor.4 Tranzistorul TEC-MOS având canal permanent (de tip n) Structura MOS este prezentată în figura 1. Metalul depus pe oxid joacă rol de grilă.

la fel ca în cazul TEC-J. Rezistenţa de grilă (RG) se adoptă suficient de mare (de ordinul MΩ) astfel încât să asigure o impedanţă mare la intrarea etajului de amplificare.7. este alimentat de la o singură sursă (+ED).43) se elimină elementele RS. familia caracteristicilor statice de ieşire şi intrare (b) 1. Structura tranzistorului MOS Figura 1. a .CS asigură negativarea automată a grilei în raport cu sursa de alimentare.42.4.Dispozitive electronice de circuit 27 Figura 1. Grupul RS . În figura 1. Structura fizică (a). Dacă din schema etajului de amplificare (figura 1.5 Construcţia unui etaj de amplificare utilizând tranzistor TECMOS având canal de tip n. atunci se obţine un etaj de amplificare ce asigură o impedanţă de intrare (Zi) foarte mare (≈1012 Ω).41. considerând că în PSF tensiunea de grilă este negativă (UGo<0). Astfel de amplificatoare cu impedanţe de intrare foarte mari sunt necesare în construcţia adaptoarelor traductoarelor de pH. CS şi RG.43 este prezentată schema unui etaj de amplificare la care tranzistorul de tip TEC-MOS (canal n).

caracteristicile şi funcţionarea următoarelor dispozitive semiconductoare: 1. Din acest motiv aceste dispozitive semiconductoare se mai numesc şi multijoncţiune.47. diacul. În cele ce urmează se va prezenta structura. triacul. Un dispozitiv semiconductor special care are o singură joncţiune şi trei electrozi (terminale) este Tranzistorul Uni-Joncţiune (TUJ).7. Regimul dinamic al tranzistorului TEC-MOS este asemănător celui prezentat la tranzistorul TEC-J (§ 1.5.28 Capitolul 1 traductoarelor piezoelectrice etc. Structura fizică a acestor dispozitive conţine mai multe straturi în succesiune pnpn. Etaj de amplificare cu TEC-MOS având canal n 1.4. Structura fizică şi simbolizarea tiristorului . El este format din 4 zone şi 3 joncţiuni. structura acestuia şi simbolizarea fiind prezentate în figura 1.43. catod (C) şi poartă sau grilă (P sau G). Cei trei electrozi (terminale) se numesc: anod (A). deci mai multe joncţiuni.1 Tiristorul Tiristorul este principalul dispozitiv semiconductor utilizat în electronica de putere. tiristorul. Cele mai utilizate dispozitive multijoncţiune sunt: dioda pnpn (numită diodă Shockley sau dinistor).47.3) Figura 1.5 Dispozitive semiconductoare speciale În electronica aplicată se utilizează frecvent dispozitivele semiconductoare speciale. Figura 1.

49. iar i B 2 este dat numai de curentul de grilă care trebuie să fie suficient de mare. după care este necesar un curent de grilă pozitiv care se aplică sub formă de impuls. conectate ca în figura 1. figura 1. Pentru un tiristor prezintă importanţă caracteristica anodică.Dispozitive electronice de circuit 29 Tiristorul este echivalent cu două tranzistoare bipolare complementare (pnp şi npn). Acest lucru conduce la creşterea lui i B . ilustrată în figura 1.49. ia=f(Ua). Caracteristica anodică a tiristorului .48 se observă că: i B 2 = i C1 + i G .49. Schema echivalentă a unui tiristor Funcţionarea tiristorului cuprinde două etape: a) amorsarea (intrarea în conducţie sau aprinderea). adică i B creşte şi 2 1 1 deschide T1 rezultând creşterea curentului de colector al tranzistorului T1. În continuare se deschide puţin T2. astfel încât acesta să nu depăşească valoarea nominală (care este un parametru de catalog). Curentul prin tiristor (care circulă de la anod la catod) trebuie limitat printr-o rezistenţă de sarcină. ceea ce duce la creşterea lui i C = i B . Pentru amorsare se aplică tensiune pozitivă la anod şi negativă la catod. La început ambele tranzistoare sunt blocate. b) blocarea tiristorului are loc atunci când curentul prin tiristor se micşorează. fenomenul de conducţie (creştere a curenţilor 2 prin tranzistoare) accelerându-se până când ambele tranzistoare intră în saturaţie. Figura 1.48. Figura 1. Din figura 1.48. adică ia scade sub valoarea curentului de menţinere iam (parametru de catalog).

• tensiunea inversă Uinv = sute (mii) volţi (tensiunea anodică inversă). Observaţii: Dacă între tensiunile de amorsare Uam1 şi Uam2 există inegalitatea (Uam1<Uam2). figura 1. se înseriază cu tiristorul o bobină de inductivitate L (calculată ca şi grupul Rp-Cp după o metodologie utilizată de exemplu. se disting 3 zone corespunzătoare regimurilor de funcţionare ale tiristorului: • zona I – corespunzătoare regimului de blocare (curentul creşte foarte puţin.30 Capitolul 1 În planul caracteristicilor anodice. Pentru protecţia tiristorului la curenţi de scurtcircuit se utilizează o siguranţă fuzibilă specială (ultrarapidă. iar pentru protecţia acestuia împotriva gradienţilor de tensiune inversă se utilizează un circuit Rp-Cp serie conectat în paralel cu tiristorul (figura 1.49.49). iar curentul anodic are o creştere mică). figura 1.50. atunci între curenţii de grilă corespunzători există inegalitatea inversă: i G1 > i G 2 .51). valorile curenţilor de grilă necesari amorsării sunt mai mici şi invers (fenomen ilustrat şi în figura 1. Caracteristica de comandă a tiristorului • • • Principalii parametri de catalog ai tiristorului sunt: • curentul nominal (curentul direct) al tiristorului IN ≤ 1000A. Caracteristica de comandă (caracteristica de grilă) reprezintă dependenţa tensiunii de amorsare în raport cu valoarea curentului de grilă (figura 1.50).32) zona III – corespunde regimului de conducţie (curentul creşte brusc după o caracteristică aproape verticală. fiind neglijabil). Grupul Rp-Cp asigură atenuarea gradienţilor de tensiune inversă (periculoşi pentru joncţiunile tiristorului) ce apar în momentul blocării acestuia. Pentru limitarea vitezei de creştere a curentului la o valoare sub viteza critică (parametru de catalog). . • temperatura maximă a joncţiunii Tj max ≤ 140 oC. iar căderea de tensiune între anod şi catod rămâne aproximativ constantă). În regimul de tranziţie rezistenţa internă a tiristorului este negativă: R Ti = − • ΔU a < 0. Această caracteristică separă zona de blocare faţă de zona de conducţie şi explică faptul că pentru tensiuni de amorsare mari. • zona II – corespunzătoare regimului de tranziţie din starea blocat în starea de conducţie (când tensiunea scade pronunţat. e. Δi a (1. în [1]).51). Figura 1.

trecerea în starea de conducţie are loc pentru curenţi de grilă negativi (iG<0). La funcţionarea triacului într-un circuit de sarcină se disting două situaţii: a) Dacă anodul A2 este pozitiv faţă de anodul A1. Principalii parametrii de catalog. Tiristorul în circuit • • Amplitudinea impulsului de comandă pe grilă (iG) reprezintă un parametru de catalog a cărui valoare nu trebuie depăşită.5. Acest domeniu de aplicaţie aparţine electronicii de putere. Făcând abstracţie de structura fizică.49) să depăşească valoarea curentului de menţinere iam. Figura 1.2 Triacul Triacul este un dispozitiv semiconductor cu o structură complexă. ce trebuie luaţi în considerare la alegerea unui triac. Triacul reprezintă un întrerupător static în curent alternativ şi este utilizat pentru reglarea tensiunii alternative (în structura variatoarelor de tensiune alternativă) la bornele receptoarelor mono sau trifazate. caracteristica anodică. Tiristorul reprezintă un întrerupător static în curent continuu şi este utilizat în construcţia variatoarelor de tensiune continuă monofazate sau polifazate. este formată din două ramuri situate în cadranele I şi III (figura 1. ia=f(ua). Conectarea triacului în circuit este prezentată în figura 1. Tj-max≤ 140 oC.52-a).53). Elementele de protecţie necesare triacului sunt aceleaşi ca în cazul tiristorului.51. curentul de sarcină (curentul anodic) este limitat numai de rezistenţa şi/sau inductivitatea de sarcină (RS. astfel încât curentul prin tiristor (ia – figura 1. Uinv-max≤ 1200V.52-b.Dispozitive electronice de circuit • 31 După intrarea în conducţie a tiristorului. dacă tensiunile de . 1. care este o ramură distinctă a electronicii industriale. intrarea în conducţie se face pentru curenţi de grilă pozitivi (iG>0). b) Dacă anodul A2 este negativ faţă de anodul A1. Întrucât triacul are conducţie bidirecţională. • temperatura maximă a joncţiunii. iar funcţionarea corespunde cadranului III. • tensiunea maximă inversă. sunt următorii: • curentul nominal. LS). Asemănător fenomenelor întâlnite la tiristor. IN≤ 75A. iar funcţionarea corespunde cadranului I. Observaţie: Valorile absolute ale curenţilor de grilă |iG1| şi |iG2| necesari amorsării triacului depind de valorile efective ale tensiunilor de amorsare ale triacului (Uam1 şi Uam2). se poate considera că triacul este echivalent cu două tiristoare în conexiune antiparalelă comandate printr-o grilă comună (figura 1. Pentru amorsarea tiristorului este necesar ca durata impulsului de comandă (iG) să fie suficient de mare.

5. (a) (b) Figura 1.32 Capitolul 1 amorsare aplicate triacului sunt mai mari. Structura fizică şi simbolizarea sunt prezentate în figura 1. Caracteristicile anodice ale triacului 1.53. iar rezistenţa RBB între bazele B1 şi B2 este relativ mare (de ordinul kΩ).54. Structura fizică şi simbolizarea tranzistorului unijoncţiune La acest tranzistor zona n este slab dopată cu impurităţi. Joncţiunea p-n este realizată în zona mediană a blocului semiconductor de tip n. triacul în circuit (b) Figura 1.54.3 Tranzistorul unijoncţiune (TUJ) Acest dispozitiv semiconductor se mai numeşte şi diodă cu două baze.52. Zona p a emitorului este puternic . curenţii de grilă necesari intrării în conducţie vor fi mai mici şi invers. Simbolizarea triacului (a). Figura 1.

55). Pe durata regimului tranzitoriu (porţiunea OA din caracteristici) rezistenţa internă a TUJ este negativă. Intrarea în conducţie a tranzistorului unijoncţiune are loc dacă sunt îndeplinite condiţiile: a) uBB > 0. Familia caracteristicilor curent-tensiune Datorită formei de variaţie a curentului de emitor (în regim de conducţie). b) uEB1 > η·uBB. Care sunt proprietăţile regiunii de trecere a unei joncţiuni pn? 3. Figura 1. Care sunt parametrii de catalog şi semnificaţia acestora. 1 V (punctul A din figura 1.33) în care rB1 şi rB2 sunt rezistenţele barei de semiconductor. Care este legea de variaţie a purtătorilor de sarcină în cazul semiconductoarelor omogene? Precizaţi semnificaţia parametrilor din expresia analitică ! 2.. După terminarea regimului tranzitoriu curentul de emitor creşte brusc (pe ramura AB comună caracteristicilor).8 .6 Întrebări şi problemă 1. tranzistorul unijoncţiune este utilizat ca formator de impulsuri în circuitele de comandă ale tiristoarelor sau triacurilor. La aplicarea unei tensiuni uBB>0 între cele două baze potenţialul punctului M situat pe joncţiune va fi egal cu η⋅uBB. în cazul Termistorului şi Fotodiodei ? . curentul de emitor (iE) creşte lent pe durata regimului tranzitoriu. fiind limitat numai de valoarea rezistenţei de sarcină. 1.Dispozitive electronice de circuit 33 dopată cu impurităţi.5 ··· 0.55. (semnul plus la borna B2). între punctul din dreptul joncţiunii emitorului şi cele două baze. unde η se numeşte raport intrinsec (coeficient subunitar) exprimat prin relaţia: η= rB1 + rB 2 rB1 (1..8. Când aceste condiţii sunt îndeplinite joncţiunea p-n este polarizată direct. De regulă η=0. iar uEB1 scade până la valoarea de 0.

34 Capitolul 1 4. Care este schema de conexiune a unui etaj de amplificare ce are parametrii: RI =4 KΩ. canal de tip “n” (permanent) ? 10. în care se cunoaşte: U DS0 = 10 [ V ] . U G0 = −5 [ V ] . Care element (componentă) din schema etajului de amplificare – asigură stabilizarea PSF la variaţia temperaturii mediului ? Problemă Considerând schema unui etaj de amplificare. Ce modalităţi (variante) există pentru negativarea grilei – în cazul TEC-J. Re = 40 KΩ ? 7. cu TEC-J (prezentată mai jos). . f = 20 KHz ? 6. C1 . I DS0 = 8m [ A ] . Ce reprezintă caracteristica dinamică în cazul tranzistorului bipolar şi de cine depinde panta acesteia ? 8. Care sunt relaţiile analitice ce justifică proprietatea de amplificare a tranzistorului bipolar ? 5. Prin ce parametru (variabil) se poate modifica secţiunea canalului (de tip n) în cazul TEC-J ? 9. R D . Cum (în câte moduri) se poate măsura o tensiune alternativă cu parametrii: Uef = 80V. C2 = CS . Se cere să se calculeze valorile elementelor: R S . f min = 200 [ Hz ] .

2.1 Parametrii principali ai amplificatoarelor Dacă notăm cu P1 puterea în circuitul de intrare şi cu P2 puterea obţinută la ieşire. Sarcina sa poate fi rezistivă sau poate fi o impedanţă.CAPITOLUL 2 AMPLIFICATOARE ŞI OSCILATOARE 2. Bornele de ieşire (2 – 2’) reprezintă poarta de ieşire. Schema de principiu a unui amplificator Bornele de intrare (1 – 1’) reprezintă poarta de intrare.1) . în condiţia ca semnalul de la ieşire să păstreze forma semnalului aplicat la intrare. se pot defini următorii parametri: • Amplificarea de putere Ap: A p = P2 >1 P1 (2. Figura 2. caracterizată de tensiunea şi curentul de intrare.1 Proprietăţi generale şi caracteristici ale amplificatoarelor Un amplificator este simbolizat. Amplificarea semnalului de la intrare se face utilizând energie preluată de la sursa de alimentare (Uo). U1. care de regulă nu se simbolizează în schemele bloc. ca în figura 2. Un amplificator are rolul de dezvolta în circuitul de ieşire o putere mai mare decât cea aplicată la intrare.1.1. respectiv I1.1. printr-un cuadripol activ care are două perechi de borne. caracterizată de tensiunea U2 şi respectiv curentul I2.

dacă A = 10n → AdB = 20⋅n. Puterea nominală este puterea maximă debitată în sarcină în condiţiile când factorul de distorsiuni.5) Impedanţa de intrare este impedanţa echivalentă la bornele de intrare atunci când la bornele de ieşire este conectată impedanţa de sarcină nominală (ZSN). . În aceste cazuri primul etaj al amplificatorului se realizează cu tranzistoare MOS..1012] Ω. osciloscoape etc). Ze.36 • Amplificarea în tensiune Au: A u ≡ A = Capitolul 2 U2 U1 U2 U1 (2.dacă A = 1 → AdB = 0. numită decibel [dB]..3) . Amplificarea în curent se defineşte prin relaţia: A i = • I2 I1 (2. ce caracterizează deformarea unui semnal sinusoidal.6) . Aceasta se defineşte prin relaţia: Zi = Valoarea impedanţei de intrare trebuie să fie de ordinul meghomilor [MΩ]. trebuie să fie mică (zeci de Ω) pentru ca la ieşire să se poată debita un curent (o putere) cât mai mare în impedanţa de sarcină nominală (ZSN). Un amplificator performant trebuie să aibă raportul dintre semnalul util şi zgomot cât mai mare. piezorezistive sau de pH. atunci când amplificatoarele se utilizează în aparatura de măsurare (voltmetre electronice. Amplificarea în decibeli se calculează utilizând relaţia: A[dB] = 20 ⋅ log A = 20 ⋅ log Exemple: • [dB] (A > 0) (2. se pot defini amplificările în tensiune şi curent prin relaţiile: A= • U2 . . Zgomotul propriu al amplificatorului se poate datora: . nu depăşeşte o limită impusă (de exemplu 5%).2) Frecvent se utilizează unitatea logaritmică pentru amplificare.agitaţiei termice a purtătorilor de sarcini elementare prin rezistoare şi tranzistoare. • Raportul semnal util/zgomot propriu este parametrul ce caracteri-zează efectul tensiunii fluctuante la ieşirea amplificatorului – care există şi atunci când nu se aplică semnal la intrare. • Impedanţa de ieşire. U1 I1 (2. Când amplificatoarele intră în componenţa traductoarelor piezoelectrice. impedanţa de intrare (Zi) trebuie să fie foarte mare: Zi∈[108. .4) Considerând reprezentările în complex ale mărimilor intrare-ieşire. U1 I Ai = 2 I1 (2.tensiunilor electromotoare parazite induse datorită câmpurilor electromagnetice din mediul înconjurător.componentei alternative din tensiunea de alimentare a amplificatorului (când filtrarea acestei tensiuni este necorespunzătoare).

fiind dată în figura 2.. unde punctul A este situat în zona de saturaţie. Dacă PSF se alege în zona mediană a caracteristicii statice ( soluţia corectă – figura 2.2 Caracteristici importante ale amplificatoarelor Caracteristica externă reprezintă dependenţa tensiunii de ieşire în raport cu tensiunea de intrare. se consideră un etaj de amplificare cu tranzistor bipolar la intrarea căruia se aplică un semnal sinusoidal. Figura 2. ( U 2 = f ( U1 ) ). iar punctul B – în zona de tăiere. Se defineşte factorul distorsiunilor de neliniaritate d[%] exprimat prin relaţia: 2 2 2 A 2 + A 3 + A 4 + . când la intrare se aplică un semnal perfect sinusoidal.. d[%] = ⋅ 100 (2.. b) Distorsiuni datorate alegerii greşite a poziţiei PSF .Amplificatoare şi oscilatoare 37 2.2. Pentru a explica apariţia distorsiunilor de neliniaritate şi efectul poziţiei punctului static de funcţionare (PSF) al tranzistorului asupra lărgimii zonei de liniaritate în caracteristica intrare-ieşire. în care este valabilă relaţia A[dB]=20⋅logA şi zona AB (zona II) corespunzătoare regiunii neliniare de saturaţie. Caracteristica externă a amplificatorului În figură se disting două zone: zona OA (zona I) corespunzătoare regiunii liniare a caracteristicii.1. reprezintă amplitudinile armonicilor de ordin superior ale semnalului u2(t). A4 . a) Distorsiuni datorate de amplitudinii prea mari a semnalului de intrare.3-a) semnalul de ieşire (ue2) va fi distorsionat atunci când amplitudinea semnalului de intrare (ui 2) depăşeşte valoarea maximă (ui max) delimitată de curbele c1 şi c2.. A2. Dacă Ui>Uimax atunci semnalul de ieşire este distorsionat (deformat).2. Distorsiunile de acest tip se numesc distorsiuni de neliniaritate.7) A1 unde: A1 – este amplitudinea armonicii fundamentale a semnalului de ieşire u2(t) – distorsionat. A3. (a) (b) Figura 2. În figura 2.3.3 sunt prezentate caracteristicile de ieşire ale tranzistorului împreună cu dreapta de sarcină (AB).

Ansamblul acestor armonici formează spectrul semnalului de intrare. un amplificator este caracterizat prin dependenţa defazajului ϕ. Observaţii: • La proiectarea amplificatorului banda de trecere a acestuia nu trebuie să fie mai îngustă decât spectrul semnalului util (de intrare).38 Capitolul 2 Dacă PSF este greşit ales spre punctul A. dar nici mult mai largă decât acest spectru pentru a nu micşora raportul semnal util/zgomot. transmisii de date etc. este echivalentă cu scăderea amplificării A la valoarea 1 ⋅ A 0 = 0.8) Figura 2.3-b. vor rezulta distorsiuni de frecvenţă numite şi distorsiuni de liniaritate (când amplificatorul funcţionează în regiunea liniară a caracteristicii intrare-ieşire). unde ϕ este defazajul introdus de amplificator. introdus de amplificator. Micşorarea cu 3dB a amplificării.4 şi exprimă dependenţa modulului amplificării în raport cu frecvenţa (f): A[dB] = g(f) (2. 2 unde A0 este amplificarea medie în banda de trecere Bt. la extremităţile benzii de trecere. iar f este frecvenţa semnalului de intrare. figura 2. Detalii privind caracteristica de fază a amplificatoarelor sunt date în [3]. . Pentru amplificarea fără distorsiuni a semnalului de intrare este necesar ca toate armonicele din spectrul acestuia să fie amplificate în aceeaşi măsură. Dacă spectrul semnalului de intrare nu este inclus în totalitate în banda de trecere a amplificatorului. Acest domeniu se numeşte banda de trecere a amplificatorului (Bt) şi reprezintă domeniul cuprins între frecvenţa joasă de tăiere (ftj) şi frecvenţa de tăiere înaltă (ftî) pentru care amplificarea A[dB] nu se micşorează cu mai mult de 3dB. televiziune. Caracteristica de frecvenţă este prezentată în figura 2. Această condiţie este îndeplinită atunci când spectrul semnalului aplicat la intrare este cuprins în banda de trecere a amplificatorului. în funcţie de frecvenţa f (datorită elementelor reactive din circuitul acestora). delimitată prin caracteristica c1.4. semnalul de ieşire (ue) va fi distorsionat numai pentru semialternanţa pozitivă deoarece numai prima semialternanţă din semnalul de intrare (ui) depăşeşte valoarea maximă.707 ⋅ A 0 . Caracteristica de frecvenţă În aplicaţiile practice interesează domeniul de frecvenţă în care amplificarea este aproximativ constantă. Această dependenţă se numeşte caracteristică de fază: ϕ = g’(f). pentru a nu avea distorsiuni de frecvenţă. Caracteristica de fază este importantă la amplificatoarele utilizate în: osciloscoape. • În afara caracteristicii de frecvenţă. Semnalul de intrare în amplificator este rezultatul însumării unor armonici de diferite amplitudini şi frecvenţe.

deoarece se urmăreşte. care amplifică semnale fără componentă continuă şi au caracteristica de frecvenţă de tipul celei din figura 2.ftj).106. Aceste amplificatoare se numesc amplificatoare de putere. la care raportul dintre frecvenţa înaltă de tăiere şi frecvenţa joasă de tăiere (ftî/ftj). obţinerea unei anumite puteri pe sarcină. unde variaţiile de curent şi tensiune. numite şi selective.5. În categoria acestor amplificatoare sunt incluse amplificatoarele de videofrecvenţă. sunt relativ mari. La aceste amplificatoare se urmăreşte. • amplificatoare de semnal mare. • amplificatoare de curent alternativ.. caracterizate prin factorul de calitate Q. În această categorie sunt incluse şi amplificatoarele de audiofrecvenţă. amplificatoarele pot fi: . definit prin relaţia Q=f0/(ftî .1. Figura 2. corespunzătoare semnalului de intrare. unde f0 este frecvenţa centrală a benzii de trecere. e) După poziţia punctului static de funcţionare (PSF). • amplificatoare de bandă largă. când frecvenţa medie este de ordinul MHz sau GHz. corespunzătoare semnalului de intrare. • amplificatoare de înaltă frecvenţă.6.Amplificatoare şi oscilatoare 39 2.. ale căror spectre conţin şi componenta continuă (armonica de frecvenţă nulă). este de ordinul 105. d) După lărgimea benzii de trecere: • amplificatoare de bandă îngustă.4. Caracteristica de frecvenţă a unui amplificator pentru semnale lent variabile b) După nivelul semnalului amplificat: • amplificatoare de semnal mic.5. Valoarea curentă a factorului de calitate este cuprinsă în domeniul [10. sunt mici în comparaţie cu valorile tensiunilor şi curenţilor de la ieşire. obţinerea unei amplificări în tensiune. la care variaţiile de tensiune şi de curent. Aceste amplificatoare se numesc de tensiune. în mod deosebit. în mod deosebit. ilustrat în figura 2.. Caracteristică de frecvenţă a acestui tip de amplificator este prezentată în figura 2. 60]. c) După valoarea frecvenţei medii din spectrul semnalului amplificat: • amplificatoare de joasă frecvenţă.3 Tipuri de amplificatoare Amplificatoarele sunt de mai multe tipuri şi se pot clasifica după următoarele criterii: a) După tipul semnalului de amplificat: • amplificatoare de curent continuu – destinate amplificării semnalelor lent variabile.. când frecvenţa medie este mai mică de 1MHz.

punctul M1). Figura 2. aceste amplificatoare fiind utilizate în construcţia triploarelor de frecvenţă şi în tehnica semnalelor modulate în frecvenţă. figura 2.2. • amplificatoare în clasă A-B (PSF se află aproape de punctul de tăiere. Amplificatoarele de curent alternativ.7. impedanţa de sarcină (ZS) sau rezistenţa de sarcină şi puterea necesară la ieşire (P2). la care PSF se alege în profunzimea regiunii de blocare. • amplificatoare în clasă B (PSF se află în punctul de tăiere. au în componenţă două blocuri funcţionale (etaje): primul bloc (etaj) este un amplificator de tensiune (numit preamplificator.40 • Capitolul 2 amplificatoare în clasă A (PSF se află în regiunea mediană a dreptei de sarcină.20 kHz..6. AT-PA). AP-EF).2 Amplificatoare de curent alternativ Un exemplu tipic al acestor amplificatoare îl reprezintă amplificatorul de audiofrecvenţă. punctul M). Poziţia PSF pentru diferite tipuri de amplificatoare 2.. Banda de trecere (Bt) a acestor amplificatoare este cuprinsă în domeniul 20Hz. 2. Se cere: proiectarea amplificatorului de tensiune şi a amplificatorului de putere astfel încât să se debiteze pe ZS puterea impusă la ieşire.1 Amplificatoare de tensiune Aceste amplificatoare trebuie să asigure la ieşire o tensiune U (suficient de mare) încât. Figura 2. Observaţie: Există şi amplificatoare în clasă C. aplicată la intrarea AP. punctul M2). iar al doilea bloc este un amplificator de putere (etaj final.7. acesta să poată furniza puterea P2 cerută la . Schema bloc a unui amplificator de curent alternativ La proiectarea unui amplificator se dau: tensiunea la intrare (U1).

9). Observaţie: Utilizarea transformatoarelor de cuplaj între etaje oferă avantajul unei adaptări facile între sarcină şi etaj. Figura 2. CE2 sunt condensatoare de decuplare şi au rolul de a elimina reacţia negativă de tensiune la funcţionarea etajelor de amplificare în regim dinamic.8.8. C2 şi C3 se numesc condensatoare de cuplaj şi au următoarele roluri: C1 blochează componenta continuă a semnalului aplicat la intrarea primului etaj de amplificare. C2 are rolul de a bloca componenta continuă care s-ar transmite de la primul etaj la următorul. Amplificatorul de tensiune cu două etaje utilizând tranzistoare bipolare (figura 2. Amplificator de tensiune alternativă realizat cu tranzistoare bipolare Perechile de rezistoare RB1 − RB2 şi RB3 – RB4 reprezintă divizoare de tensiune prin care se stabilesc valorile curenţilor de bază. Din acest motiv. . RC2 au rolul de a limita curenţii de sarcină (curenţii de colector). Structura generală a unui amplificator de tensiune Cuplarea etajelor se poate realiza în două moduri: a) utilizând elemente de cuplaj . dar are şi dezavantaje: gabarit mare şi preţ de cost ridicat. CE2) sunt astfel alese încât reactanţele acestora să fie neglijabile (să reprezinte scurtcircuite) la frecvenţele de lucru ale amplificatorului. RE2 au rolul de a stabiliza poziţia punctelor statice de funcţionare (PSF) în cele două etaje de amplificare. către amplificatorul de putere. Condensatoarele CE1.9. b) cuplajul direct între etaje (ca în cazul circuitelor integrate). Rezistoarele RE1. amplificatoarele de tensiune se realizează din mai multe etaje legate în serie (cascadă) ca în figura 2. Condensatoarele C1. Figura 2.condensatoare sau transformatoare de cuplaj. C3 blochează componenta continuă care s-ar putea transmite la ieşirea etajului al II-lea. Rezistoarele RC1.Amplificatoare şi oscilatoare 41 ieşire. Capacităţile condensatoarelor de cuplaj şi a condensatoarelor de decuplare (CE1. Exemple de amplificatoare de tensiune 1.

3 – ieşire. • Al doilea etaj de amplificare poate fi realizat utilizând tranzistoare bipolare în loc de tranzistoare TEC-J. Rezistenţele RG1. de la un etaj la altul. Amplificator de tensiune alternativă realizat cu TEC-J Ca şi în schema din figura 2. CS2) trebuie să asigure reactanţe capacitive neglijabile la frecvenţele de lucru ale amplificatorului. realizat cu circuitul integrat TAA-263. Observaţii: • Capacităţile condensatoarelor de cuplaj şi de decuplare (CS1. CS2 sunt condensatoare de decuplare şi au rolul de a elimina reacţia negativă de tensiune în regim dinamic. între etaje prin C2 şi la ieşire prin C3). Se observă că cele trei etaje de amplificare (din structura circuitului integrat) sunt cuplate direct. Acest fenomen complică – într-o anumită măsură – calculul regimului staţionar al amplificatorului (în faza de proiectare). la rândul său. polarizează baza tranzistorului T1 (prin intermediul elementelor rezistive P şi RB). Circuitul integrat are 4 terminale (borne de acces): 1 – intrare. Tensiunea din colectorul lui T1 (UCE1) asigură polarizarea corectă a bazei lui T2. 4 – bornă de masă (−E). C3 au acelaşi rol (de cuplaj). Condensatoarele CS1. RS2 au rolul de negativare automată a grilelor cât şi de a stabiliza poziţiile punctelor statice de funcţionare (PSF) la variaţia temperaturii ambiante.42 2. Funcţionarea corectă a circuitului presupune ca în circuitul bazei primului tranzistor (T1) să existe un curent de polarizare iBo care să determine funcţionarea tranzistorului în regiunea activă. Rezistoarele RS1. Rezistenţele RD1. condensatoarele C1. C2. atât componenta alternativă cât şi componenta continuă ale semnalului. iar tensiunea din colectorul lui T2 (UCE2) determină poziţia PSF pentru tranzistorul T3 care. Din această cauză punctul static de funcţionare (PSF) al tranzistorului dintr-un etaj depinde de poziţia PSF a tranzistorului din etajul anterior.9. RD2 au rolul de a limita curenţii de sarcină (curenţii de drenă). 3. RG2 (cu valori de ordinul MΩ) au rolul de a realiza impedanţe mari la intrarea etajelor. În figura 2.10. 2 – alimentare (+E). deci blochează componentele continue (la intrare prin C1. Rezistenţa RB împreună cu potenţiometrul P realizează un divizor de tensiune utilizat pentru impunerea PSF al primului .10) Figura 2. Capitolul 2 Amplificatorul de tensiune cu două etaje utilizând TEC-J (figura 2.11 este prezentat un amplificator de audiofrecvenţă. Amplificator de joasă frecvenţă realizat prin cuplare directă între etaje În cazul cuplajului direct între etajele de amplificare se transmite.

9) Figura 2.12).11.2 Amplificatoare de putere (AP) Aşa cum s-a arătat anterior amplificatoarele de putere. puterea debitată pe RS va fi maximă dacă este îndeplinită condiţia: Re (AP) ≤ RS (2. Acest lucru este posibil prin alegerea unui raport de transformare adecvat pentru transformatorul de . se va înseria un rezistor R1 ( ≅ 1 kΩ) înaintea condensatorului C. ţinând seama de schema echivalentă (figura 2. o valoare impusă a puterii P2 (la ieşire).12. b) adaptarea etajului la sarcină utilizând pentru etajul final o schemă de conexiune adecvată. numite şi etaje finale.Amplificatoare şi oscilatoare 43 tranzistor.2. la un generator dat se obţine puterea maximă pe sarcină atunci când rezistenţa internă a generatorului (Rg) este mai mică sau egală cu rezistenţa de sarcină (RS).12. Schema echivalentă a unui amplificator de putere Există două metode pentru creşterea puterii debitate la ieşire: a) adaptarea sarcinii la etajul de ieşire prin intermediul transformatoarelor (de adaptare). Cu prima metodă se adaptează rezistenţa de sarcină la etaj. Figura 2. Deci. Reprezentând amplificatorul de putere (AP) ca un generator echivalent cu rezistenţa internă Rg egală cu rezistenţa de ieşire a etajului (Re). 2. Amplificator de audiofrecvenţă realizat cu CI de tip TAA-263 Observaţie: Pentru limitarea componentei alternative a semnalului de intrare (U1∼). În conformitate cu teorema transferului maxim de putere. au rolul de a debita pe un rezistor de sarcină dat. schema echivalentă a amplificatorului (AP) este dată în figura 2. Condensatorul Cd are rol de decuplare (elimină reacţia negativă de tensiune la frecvenţele de lucru ale amplificatorului).

Sarcină cuplată la AP prin transformator Transformatorul de cuplaj are factorul de transformare Kt ≅ N1/N2. figura 2. O metodă de creştere a puterii debitate de AP constă în creşterea amplitudinii semnalului de la intrare. pentru o putere mare la ieşire. Figura 2. . puterea utilă (Pu) debitată pe rS reprezintă puterea dezvoltată în circuitul monofazat din secundarul transformatorului şi se calculează utilizând relaţia: Pu = U ef I ef cos(ϕ) = U CE max I C max U ⋅I ⋅ = CE max C max = 2 2 2 CM ⋅ AC = = aria (ΔMAC).13. unde N1 şi N2 reprezintă numărul de spire din primarul transformatorului.44 Capitolul 2 cuplaj.14 care funcţionează în clasă A având sarcina cuplată prin transformator. se alege o schemă de conexiuni cu rezistenţă de ieşire mică (conexiune colector comun). respectiv din secundarul acestuia.10) R S = r1 + (r2 + rS ) ⋅ ⎜ ⎜N ⎟ ⎟ ⎝ 2⎠ Dacă se neglijează r1 şi r2. Rezistenţa generatorului (Rg) din schema echivalentă se adoptă egală cu rezistenţa de ieşire (Re) a etajului amplificator de putere (AP). Rezistenţa de sarcină raportată la primarul transformatorului se poate calcula folosind relaţia: 2 ⎛ N1 ⎞ (2.12) Creşterea puterii debitate la ieşire datorată creşterii semnalului de intrare poate avea loc dacă punctul A’ nu intră în zona de saturaţie. adică pentru un curent de ieşire (curent de colector) mare.11) R S ≅ rS ⋅ K t Adaptarea etajului la sarcină este posibilă dacă alegem o schemă de conexiuni adecvată transferului maxim de putere. 2 (2.26). figura 2. Astfel. Aria triunghiului poate fi mărită dacă PSF iniţial (M) se adoptă prin proiectare astfel încât dreapta de sarcină să fie tangentă în M la hiperbola de disipaţie a puterii tranzistorului (vezi figura 1.2.15. În cazul unei sarcini rezistive (rS) conectate la ieşirea amplificatorului prin transformator. se obţine relaţia aproximativă de calcul pentru RS: 2 (2. 2. În acest caz trebuie urmărită condiţia ca punctul A’ să nu ajungă în zona de saturaţie şi punctul B’ să nu ajungă pe caracteristica iB=0 (zona de tăiere).2.13. Acest lucru este ilustrat în diagramele de semnale aferente funcţionării în regim dinamic al etajului.1 Amplificatoare de putere în clasă A Se consideră etajul de amplificare din figura 2.

PSF (punctul M) poate ajunge în poziţia A”. Figura 2. Dacă amplificatorul este realizat cu un singur tranzistor.Amplificatoare şi oscilatoare 45 Randamentul unui amplificator în clasă A nu depăşeşte 50% (η=Pu/Pc.15.2. Diagrama de semnale pentru amplificatorul în clasă B Dacă semnalul de intrare iB~ creşte excesiv. Pentru ca semnalul de ieşire să fie tot . figura 2. atunci PSF va descrie la ieşire un semnal redresat monoalternanţă (ca în figura 2. Amplificator de putere în clasă A Figura 2. Diagrama de semnale pentru amplificatorul în clasă A 2. semnalul fiind distorsionat. în cazul acestor amplificatoare PSF se alege în zona de tăiere a dreptei de sarcină. Figura 2.14.16.16.2. unde Pc este puterea consumată de amplificator de la sursa auxiliară de alimentare).16).2 Amplificatoare de putere în clasă B Considerând planul caracteristicilor de ieşire.

19). etajul de amplificare se realizează cu două tranzistoare complementare. dintre care primul este numit tranzistor de comandă (T2 .de putere mică sau medie). Figura 2. figura 2.3 Amplificatoare de curent (putere) în montaj Darlington Etajele finale ale amplificatoarelor de putere se pot realiza utilizând conexiunea Darlington. Cei doi curenţi de colector.17: 1-npn şi 2-pnp. iC1 şi iC2. formează prin însumare curentul alternativ de sarcină (iS) prin RS.17 Dacă la intrare se aplică semialternanţa pozitivă. pentru ca amplificarea celor două alternanţe să se facă în cantităţi egale (amplitudini egale). aceeaşi conexiune este realizată cu două tranzistoare complementare (T1 –npn.13) În schema prezentată este necesar ca tranzistoarele să aibă caracteristici statice identice. iar în figura 2.17. Curentul de sarcină pentru din figura 2. invers.18.19-b. În figura 2. Ansamblul tranzistoarelor într-o conexiune Darlington se numeşte dublet.18. T2 –pnp). figura 2.2.19-a conexiunea Darlington este realizată cu două tranzistoare npn (fără inversare de polaritate). numită şi tranzistor compus. iar al doilea este un tranzistor de putere (T1).46 Capitolul 2 sinusoidal (ca cel de intrare). conduce T1 iar T2 este blocat şi. pentru semialternanţa negativă. Randamentul acestui amplificator în clasă B este de circa (70÷75)%.14) unde: (2. i S = i C1 + i C 2 (2.2. Amplificator de putere amplificatorul în clasă B Figura 2. Această conexiune este formată din două tranzistoare (figura 2. Curentul de colector al tranzistorului compus este: i C = i C1 + i C2 ≅ β N1i B1 + β N2i B2 = β N2i B + β N2i E 2 = β N 2i B + + β N1 (i C2 + i B2 ) = β N 2i B + β N1β N 2i B2 + β N1i B2 = β N i B (2. 2. β N = β N1 + β N2 + β N1 β N2 ≅ β N1β N2 .15) Din ultima relaţie se observă că tranzistorul compus realizează o amplificare în curent mare. În acest ultim caz conexiunea Darlington se numeşte cu inversare de polaritate.

ca urmare. Conexiune Darlington: fără schimbare de polaritate 2.Amplificatoare şi oscilatoare 47 Figura 2.două ieşiri nesimetrice (Ue1 şi Ue2). Acest fenomen constă în modificarea în timp a tensiunilor la ieşirea amplificatorului atunci când la intrarea acestuia semnalul se menţine constant sau este nul.3. Amplificarea semnalelor continue presupune cuplarea directă între etajele de amplificare.o ieşire simetrică între bornele AB (Ue ≡UAB). unde se disting: . . Figura 2.două divizoare de tensiune la intrări.1 Amplificatoare de curent continuu în montaj diferenţial În figura 2. 2. rezultă în timpul funcţionării un fenomen numit ”deriva nulului” (sau derivă termică). Ele sunt utilizate în construcţia aparatelor de măsură şi automatizare.3 Amplificatoare de curent continuu Acestea sunt destinate amplificării semnalelor lent variabile care au frecvenţa minimă din spectru egală cu zero. b) utilizarea schemei de amplificare care se bazează pe principiul modulăriidemodulării. care asigură tensiunile U1 şi U2. .20. .19. Etaj de amplificare diferenţial .două intrări simetrice Ui1 şi Ui2 .20 este prezentat etajul de amplificare în montaj diferenţial. Pentru eliminarea acestui fenomen se utilizează două metode: a) folosirea unui montaj diferenţial în schema de amplificare.

Dacă Ui1 ↑ ⇒ iB1 ↑ ⇒ iC1 ↑ ≈ iE1 ↑ ⇒ Ue1 ↓ U BE1 = U1 − R E (i E1 + i E 2 ) U BE 2 = U 2 − R E (i E1 + i E 2 ) (2. ⇒ (2.17) Dacă iE1 ↑. În figura 2. Funcţionarea în regim de amplificator Pe parcursul explicaţiilor se utilizează notaţiile simbolice: ↑ ≡ creşte. din (2.16) (2. Tensiunile de ieşire ale amplificatorului diferenţial Observaţii: Panta caracteristicii Ue=f(Ui1) este dublă faţă de pantele caracteristicilor referitoare la ieşirile simetrice. rezultând o tensiune constantă la ieşirea simetrică (Ue =UAB=const). figura 2. ceea ce conduce la scăderi ale tensiunilor Ue1 şi Ue2 în cantităţi egale. Aceste variaţii sunt ilustrate în planul caracteristicilor de transfer. . având ca elemente de echilibrare potenţiometrul P şi reostatul R. tensiunea la ieşire va fi dată de relaţia: Ue=K⋅(Ui1-Ui2). unde K este factorul de amplificare pentru montajul diferenţial.16).18) U BE1 ↓. dar iC2 ≈ iE2 ↑. considerând aceste semnale neegale (Ui1 ≠ Ui2). din (2. ↓ ≡ scade. Ue2 au variaţii opuse în raport cu creşterea semnalului la una dintre intrările amplificatorului.17) ⇒ U BE 2 ↓ ⇒ iB2 ↓ ⇒ iC2 ↓ ⇒ Ue2 ↑ Cazul II. În acest caz rezultă: iC1 creşte şi iC2 creşte. Ui2 ≠ 0 (Ui2 ↑) Dacă Ui2 ↑.21.48 Capitolul 2 Explicarea atenuării fenomenului de derivă: considerăm Ui1=Ui2=constant şi că temperatura T creşte. ⇒ iB2 ↑ ⇒ iC2 ↑ ⇒ Ue2 ↓. deci iB1 ↓ ⇒ iC1 ↓ (scade) ⇒ Ue1 ↑(creşte) Concluzie: Cele două tensiuni la ieşirile nesimetrice Ue1.21. Ui1= 0 ⇒ U1= const.22-a se dă schema unui etaj diferenţial. Dacă se aplică simultan semnale la ambele intrări. Figura 2. Cazul I: Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff în circuitele de emitor rezultă ecuaţiile: Ui1 ≠ 0 (Ui1 ↑) Ui2 = 0 ⇒ U2 = const.

prin intermediul unei legături inverse (ieşire-intrare).23. adică intersecţia caracteristicilor statice nu are loc în origine (figura 2.4 Reacţia negativă în amplificatoare şi consecinţele ei Reacţia – în cazul amplificatoarelor – constă în aplicarea (introducerea) la intrarea acestuia a unei părţi din energia mărimii de la ieşire.23.22-b). Se consideră un amplificator cu reacţie negativă de tensiune. fiind determinată de cuplaje parazite. Echilibrarea etajului diferenţial: a)schema etajului cu elemente de echilibrare. Există însă şi situaţii în care reacţia negativă apare accidental. a cărui schemă bloc este prezentată în figura 2. determinând o deplasare în sus a caracteristicilor. Figura 2. iar tensiunea de ieşire comună creşte.22. Prin ajustarea potenţiometrului P se deplasează caracteristicile pe orizontală. acesta se realizează prin circuite specializate (dimensionate în faza de proiectare). 2. b) deplasarea caracteristicilor statice. Figura 2. iar cu ajutorul reostatului R se deplasează caracteristicile pe verticală.Amplificatoare şi oscilatoare 49 S-a considerat iniţial că etajul nu este echilibrat. Când reacţia negativă este necesară în amplificatoare. Exemplu: Prin creşterea rezistenţei R curentul iC ≅ iE1+iE2 se micşorează. Schema bloc a amplificatorului cu reacţie negativă de tensiune . până când se obţine echilibrarea amplificatorului (intersecţia caracteristicilor statice are loc în originea axelor de coordonate).

28) şi împărţind membrul drept prin A. Conform figurii 2. Circuitul de reacţie este realizat.21) unde: Ur este tensiunea de reacţie.19).20). Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff în circuitul de intrare şi cel de reacţie (figura 2. amplificarea este exprimată prin relaţia: Ar = (2. rezultă: . Reacţia pozitivă se obţine când tensiunea Ue de la ieşire este în fază cu semnalul U.27) În cazul reacţiei negative semnalul de la ieşire (Ue) este în antifază cu semnalul de la intrare (U).23 acest factor este exprimat prin relaţia: Ar = Ue Ui (2. .22) Ur = β ⋅ Ue (2.20) şi (2.este tensiunea la ieşirea amplificatorului.21) se obţine: Ue + β ⋅ Ue = Ui A Împărţind ultima relaţie la U i .19) unde: Ue .Ar este factorul de amplificare al amplificatorului cu reacţie de tensiune.23) Din relaţiile (2.23). de obicei.23).A este factorul de amplificare al amplificatorului fără reacţie. (2. printr-o reţea de elemente pasive şi este caracterizat prin factorul de reacţie β: β= Ur Ue (2. U . pentru cazul reacţiei negative de tensiune (figura 2.este tensiunea la intrarea amplificatorului fără reacţie. se pot scrie următoarele ecuaţii: U + U r − Ui = 0 (2.24) (2.28) Pornind de la relaţia (2. Amplificarea unui amplificator cu reacţie pozitivă de tensiune este dată prin relaţia: Ar = A 1−β⋅A (2. se obţine: Ue U +β e =1 A ⋅ Ui Ui Ţinând seama de expresia lui Ar (2. exprimat prin relaţia: A= Ue U (2.26) Rezultă că. din relaţia precedentă se obţine: (2.25) Ar + β ⋅ Ar = 1 A A 1+β⋅A (2.20) unde: U i este tensiunea aplicată la intrare.50 Capitolul 2 Semnificaţiile notaţiilor din figură sunt: . Dacă circuitul de reacţie este format numai din rezistoare atunci β este un număr real.

• Se ameliorează (îmbunătăţesc) parametrii calitativi ai amplificării. Un AO foloseşte reţele de reacţie a căror structură (rezistenţe şi capacităţi) permite realizarea unor operaţii matematice (adunare. scădere. Amplificatoarele operaţionale se clasifică după natura relaţiei intrare-ieşire. (foarte mare) rezultă: A r ≅ (2. Observaţie: Datorită avantajelor oferite de reacţia negativă. iar erorile introduse sunt în limitele admise. Principalii parametri idealizaţi sunt: 1) amplificarea în buclă deschisă A0 → ∞.29) Pentru A→ ∞ . 6) 1ăţimea benzii de trecere B → ∞. • Se reduce zgomotul propriu al amplificatorului. • Se micşorează distorsiunile de neliniaritate.5 Amplificatoare operaţionale Un amplificator operaţional (AO) este un amplificator la care cuplarea între etaje se face direct. astfel încât amplificarea cu reacţie să rezulte la valoarea impusă. 3) curentul de polarizare pe cele două intrări neglijabil. dar acest lucru nu reprezintă un inconvenient prea mare deoarece prin proiectare se poate adopta (impune) o amplificare A mai mare decât cea dorită. Cele mai utilizate scheme cu AO sunt: . AO este caracterizat de o amplificare foarte mare. în funcţie de structura circuitului de reacţie aferent amplificatorului. diferenţiere etc). Uieşire=0 în orice moment în care la intrare nu se aplică semnal). fiind conceput să funcţioneze într-o gamă largă de frecvenţe. • Creşte lăţimea benzii de trecere. Relaţia (dependenţa) intrare-ieşire poate fi liniară sau neliniară. majoritatea amplificatoarelor utilizează acest tip de reacţie.Amplificatoare şi oscilatoare 51 Ar = 1 1 +β A 1 β (2. • 2. 2) decalajul de tensiune (deriva nulului este neglijabilă. • Creşte stabilitatea în timp a amplificării. integrare.30) Consecinţele reacţiei negative în amplificatoare: Se micşorează amplificarea A. 4) impedanţa de intrare Zi → ∞. 7) variaţia defazajului Δϕ ≅ 0. Amplificatorul inclus în structura oricărui AO este un amplificator de curent continuu (amplificator diferenţial integrat). Parametrii ideali ai AO permit proiectarea cu relaţii de calcul simple. proprietate foarte utilă în echipamentele de măsură şi de automatizare. 5) impedanţa de ieşire Ze → 0. • Se modifică favorabil impedanţele intrare-ieşire.

26. Schema de principiu a unui AO în montaj inversor Figura 2. Simbolizarea unui AO inversor Întrucât amplificatorul de curent continuu are impedanţa de intrare şi amplificarea în circuit deschis foarte mari. Figura 2. Schema de principiu a unui AO în montaj neinversor Figura 2. Schema de principiu este prezentată în figura 2. Schema electrică a acestui amplificator este dată în figura 2.25.33). Simbolizarea unui AO neinversor . rezultă: Ui=Roio+U (2. iar schema simbolică este dată în figura 2. pentru determinarea caracteristicii Ue=f(Ui) se consideră ipotezele: Z i → ∞ . i ≅ 0 ş i U ≅0 (2. unde K = R1/Ro (2.27. (2.52 Capitolul 2 1) Amplificator operaţional în montaj inversor .34) şi (2.24.31) se obţine: i1 ≅ Din (2.34) (2. ⇒ io ≅ − i1 Ue=R1i1+U Ue R1 se (2.25. Ro ⋅ Ui .K Ui .realizează înmulţirea cu o constantă şi inversarea semnului tensiunii de intrare.31) Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff în circuitul de intrare.36) obţine: Ţinând cont de (2.27. iar simbolizarea este prezentată în figura 2.32) Ţinând seama de (2. Figura 2.24.35) (2.35) Ue U =− i R1 Ro sau U e = − R1 Rezultă: Ue= .37) 2) Amplificator operaţional în montaj neinversor – realizează înmulţirea tensiunii de intrare cu o constantă pozitivă supraunitară.33) Din teorema I-a a lui Kirchhoff aplicată în nodul de curenţi M rezultă: Din teorema a II-a a lui Kirchhoff aplicată în circuitul de ieşire rezultă: i = io + i1 .31) se obţine: i o ≅ Ui Ro (2.26.

41) Teorema I-a a lui Kirchhoff. +KnUin) (2.. i ≅ 0.29.44) (2.Amplificatoare şi oscilatoare Utilizând aceleaşi ipoteze din (2...38) rezultă expresia caracteristicii externe: Ue = K⋅Ui (2. se determină (utilizând legea lui Ohm) curenţii prin rezistoarele conectate la intrările amplificatorului: i o1 = U i1 U U . aplicată în cele două noduri de curenţi. iar simbolizarea este dată în figura 2. adică Zi → ∞ ...46) . utilizat frecvent ca element de adaptare.. Schema electrică a acestui amplificator este prezentată în figura 2. U≅0.31) şi aplicând aceeaşi procedură se obţin: 53 ⎧ R 0i 0 + U + U i = 0 ⎪ ⎨U e + R 0i 0 − R1i1 = 0 ⎪ i = i 0 + i1 ⎩ (2. conform relaţiei (2.31). + i0n i0= . conduce la relaţiile: Din teorema a II-a a lui Kirchhoff aplicată pe circuitul de ieşire se obţine: i0=i01 + i02+ .i1 Ue = −i 0 R1 (2.38) Neglijând mărimile U şi i. 3) Amplificatorul sumator-inversor realizează suma ponderată. i o 2 = i 2 .29.28. Schema de principiu a unui AO în montaj sumator-inversor AO Figura 2. a tensiunilor de intrare. i on = in R 01 R 02 R 0n (2.. întrucât asigură rezistenţa de intrare foarte mare şi rezistenţa de ieşire mică.39) unde: K =1+ R1 Ro (2.41).31). din (2.28.43) (2.. Simbolizarea unui sumator-inversor Considerând aceleaşi ipoteze din (2.40) Observaţie: Pentru R0 → ∞ şi R1 = 0 se obţine circuitul repetor.45) i1=Ue/R1 sau Înlocuind în (2.45) componentele curentului i0 din relaţia (2.42) (2. cu semn schimbat. Figura 2. se obţine: Ue= -(K1Ui1+K2Ui2+ .

47): n j=1 4) Amplificatorul integrator-inversor furnizează la ieşire un semnal proporţional cu integrala tensiunii aplicate la intrare.54 unde Capitolul 2 K1 = R1 R R . Schema de principiu a unui AO montaj integrator-inversor Figura 2.. generează semnale periodice de forma: U(t)=U⋅sin(ωt) sau de orice altă formă. se obţin relaţiile: Ui = R⋅i0 şi i0 = -i1 (2.31. utilizând dispozitive electronice active. .47) Figura 2.49) Ţinând seama de ipotezele (2. exprimat în secunde. Dacă timpul de integrare nu este limitat.6 Oscilatoare Acestea sunt circuit care. iar simbolizarea este dată în figura 2. i ≅ 0.48). U≅0) şi procedând similar. tensiunea de ieşire se poate exprima prin relaţia: ∫ Uidt sau U e = − Ti 1 ∫ Ui (τ)dτ + U e (0) (2. K n = n R 01 R 02 R 0n Ue = − În general. Simbolizarea unui AO în integrator-inversor Utilizând aceleaşi ipoteze (Zi → ∞ .31. iar capacitatea C se exprimă în farazi. Schema electrică a acestui amplificator este prezentată în figura 2. Tensiunea Ue(0) se figurează la borna de ”condiţie iniţială” (figura 2.31).31) şi relaţiile (2. din (2.50) U e = − K U i dt + U e (0) . Ti=RC este timpul de integrare. unde K = ∫ 1 1 = Ti RC (2.30. Atunci când . dacă valoarea rezistenţei R este exprimată în ohmi. Ue(0)=0 dacă condensatorul este descărcat la momentul aplicării semnalului de intrare şi Ue(0)≠0 dacă condensatorul este încărcat la momentul aplicării semnalului de intrare...30.48) Din teorema a II-a a lui Kirchhoff aplicată pe circuitul de ieşire rezultă: Ue = 1 CR 1 i1dt +U C ∫ (2.49) rezultă: t Ue = − 0 Cu Ue(0)=Ue0 s-a notat valoarea tensiunii la bornele condensatorului (din circuitul de reacţie) în momentul aplicării semnalului de intrare (t=0). caracteristica de transfer se poate exprima prin relaţia (2. ∑ K jUij (2. K 2 = 2 .51) 2.

unde: r este rezistenţa electrică a bobinei care are inductanţa L. Figura 2.32. controlate prin curenţi sau prin tensiune.33-b. În acest sens se pot utiliza dispozitive semiconductoare care să funcţioneze în regiunea de rezistenţă negativă (dioda tunel.34. Figura 2. Semnalul produs de circuitul LC Un circuit oscilant ideal nu poate fi realizat din cauza pierderilor de energie care determină stingerea. Figura 2. se va amortiza în timp (îşi micşorează amplitudinea) datorită pierderilor de energie prin rezistenţa electrică echivalentă a circuitului capacitiv-inductiv (L-C). tiristorul etc).33-b.33-a. semnalul util produs de oscilator. . figura 2.34. iar R este conductanţa de pierderi a condensatorului. cu energie adusă din exterior prin intermediul unor rezistenţe negative. Schema echivalentă a circuitului oscilant anterior este ilustrată în figura 2. Circuit oscilant LC Figura 2. figura 2. Schema de principiu a unui oscilator Principiul de întreţinere a oscilaţiilor Se consideră circuitul oscilant realizat dintr-o capacitate C în paralel cu o inductivitate L.52) Semnalul U(t).32. adică amortizarea oscilaţiilor. în circuitul oscilant real este necesar să se recupereze (compenseze) energia pierdută.Amplificatoare şi oscilatoare 55 semnalul produs de oscilator este sinusoidal oscilatorul se numeşte armonic. Schema echivalentă a circuitului oscilant LC din figura 2. Pierderile de energie care duc la micşorarea amplitudinii se datorează lui r şi R.33-a Pentru a realiza oscilaţii întreţinute (cu amplitudine constantă). Sub acţiunea unei tensiuni oarecare (exterioare) iau naştere oscilaţii armonice având frecvenţa de oscilaţie la rezonanţă dată de relaţia: f0 = 1 2π LC (2. Schema de principiu este prezentată în figura 2.33-a.

este un fapt real şi o metodă utilizată în proiectarea oscilatoarelor. Figura 2. Cele mai utilizate oscilatoare cu reacţie de tip LC sunt oscilatoarele în trei puncte. la care amplificarea complexă este: A r = A . n (argumentul lui Acomplex + argumentul lui βcomplex = 2kπ) adică: arg A + arg β = 2kπ (2.figura 2.35-a şi 2. β ⋅ A = 1 . care arată că produsul în modul al amplitudinilor trebuie să fie egal cu unitatea. dacă produsul βA tinde la valoarea 1.. deci semnalul de reacţie trebuie să fie în fază cu semnalul de intrare.56 Capitolul 2 Caracteristica statică a diodei tunel şi respectiv a tiristorului sunt date în figura 2. unde: A = A ⋅ exp( j ⋅ ϕ A ) şi β = β ⋅ exp( j ⋅ ϕβ ) (2.35: a) Caracteristica curent-tensiune a diodei tunel. Rezultă că reţeaua de reacţie trebuie să introducă un defazaj nul. dacă defazajul amplificatorului este 2kπ (cu un număr par de etaje). 1. Producerea oscilaţiilor întreţinute prin anularea rezistenţei din circuit cu ajutorul unor rezistenţe dinamice negative. ϕβ este defazajul dintre semnalul de reacţie ( U r ) şi semnalul de ieşire ( Ue ).53) arată că defazajul total introdus de amplificator şi circuitul de reacţie trebuie să fie un multiplu întreg de 2π.35-c) şi semnalul de intrare ( U i ). . 2.54) Relaţia (2. atunci A r → ∞ .34). După modul de realizare. Acestea au calea . Condiţia întreţinerii oscilaţiilor implică respectarea a două principii: a) respectarea relaţiei lui Barkhausen (de autooscilaţie). dacă defazajul amplificatorului (cu număr impar de etaje) este (2k+1)π. b) respectarea condiţiei de fază: ϕ A + ϕβ = 2kπ ... oscilatoarele pot fi: 1) oscilatoare de tip amplificator cu reacţie pozitivă. dau o rezistenţă echivalentă egală cu zero. b) Caracteristica curent-tensiune a tiristorului. sau un defazaj de 1800. k=0.35-b. 2) oscilatoare cu dispozitive care au rezistenţe negative (oscilatoare de relaxare). c)Schema bloc a unui oscilator cu reacţie Aceste dispozitive semiconductoare introduc rezistenţe negative. 1 − βA În acest caz.53) Prin ϕA s-a notat defazajul dintre semnalul de ieşire ( Ue . care însumate cu rezistenţele r şi R (figura 2. Oscilatoarele cu reacţie pot fi de tip LC sau RC. Oscilatoarele pot fi realizate şi cu amplificatoare ce au reacţie pozitivă.

Figura 2.55) ϕ t = 3 ⋅ Δϕ = π Frecvenţa de oscilaţie la rezonanţă se poate calcula folosind relaţia: (2.36.Amplificatoare şi oscilatoare 57 de reacţie formată dintr-un circuit LC selectiv (care reprezintă un filtru cu trei borne de acces). Defazajul fiecărei celule este de 60o. Schema de principiu a oscilatorului Hartley La acest oscilator emitorul este legat la masă. formată din trei celule RC.36. egal cu π (180o): π 3 (2. automatizări. aparatură electromedicală etc) fiind specifice benzilor de joasă frecvenţă. are schema de principiu prezentată în figura 2. Exemple de oscilatoare în trei puncte Oscilatorul Hartley (realizat cu reţea de defazare trece sus). Schema de principiu a oscilatorului cu reţea RC .57) Figura 2.56) f0 = 1 6 + 4R / R C 2πRC (2. Oscilator având reţea RC (reţea de defazare trece-jos) Aceste oscilatoare au o largă utilizare în diferite domenii ale electronicii industriale (telecomunicaţii. În figura 2.37 este prezentată schema electrică a unui oscilator având reţea de defazare ”trece jos”. Δϕ = arctgRC = Se obţine un defazaj total al semnalului de reacţie. În timpul funcţionării singurul condensator care nu este scurtcircuitat este condensatorul variabil C. alimentarea este serie iar sarcina este cuplată inductiv.37.

Care este schema de conexiune a unui etaj de amplificare ce are parametrii: RI =4 KΩ. Ce se înţelege prin zgomot la amplificatoare? Ce se înţelege prin tensiune de zgomot (Uz) în cazul redresoarelor cu filtre ? 3. Ce diferenţă există între caracteristicile A[dB] = g(f) în cazurile: a) amplificatoare de radiofrecvenţă ? b) amplificatoare de audiofrecvenţă ? 5. Când apar distorsiunile de frecvenţă la amplificatoare şi cum se elimină acestea? 4.58 Capitolul 2 2. realizat cu un singur tranzistor? 6.O. Care este raportul de transformare (K) al unui transformator de cuplaj pentru o sarcină rezistivă (rs = 4 Ω). Re = 80 KΩ ? 8.7 Întrebări 1. Când un tiristor funcţionează ca şi o diodă ? Care este schema şi denumirea celui mai simplu amplificator de putere ? . Ce semnifică borna de condiţie iniţială în cazul A. Care este deosebirea între un AO inversor şi un AO integrator – inversor? (Utilizaţi schemele electrice !) 9. Ce formă de variaţie are tensiunea UCE la ieşirea unui etaj de amplificare în clasă B. Ce este reacţia negativă în cazul unui amplificator de tensiune? Cum se obţine practic reacţia negativă? 2. Ce sunt distorsiunile de neliniaritate în cazul amplificatorului de joasă frecvenţă şi cum se elimină acestea ? 12. Re = 40 KΩ ? 10. integrator şi ce se poate măsura la această bornă ? 7. Ce este deriva termică (deriva nulului) în cazul amplificatoarelor de curent continuu şi cum se atenuează aceasta ? 11. ştiind că amplificatorul în clasă A are rezistenţa de ieşire.

c.CAPITOLUL 3 REDRESOARE 3. cu alţi parametri.c. Convertorul de c.) – fie în regim de redresor.1-a. Transferul energetic se poate face.1-c).2-a) şi sub formă de convertor direct sau cicloconvertor (figura 3.c.3-b).c. numit şi variator de c. când maşina electrică lucrează ca generator de c. Frecvenţa f2 a curentului alternativ poate fi variabilă (în cazul invertoarelor autonome) sau fixată la o anumită valoare. furnizează la ieşire o tensiune continuă diferită de cea de la intrare. În regim de frânare.a. Dacă mutatorul funcţionează în regim de redresor.).c. converteşte frecvenţa sau amplitudinea curentului alternativ.1-b). în acest caz. Este însă posibil ca aceeaşi schemă de mutator să funcţioneze – în funcţie de condiţiile de lucru (comanda primită.a.a..2-b). Convertorul care modifică amplitudinea tensiunii de c.a. În primul caz.1 Noţiuni generale Redresoarele sunt circuite electronice care fac parte dintr-o clasă mai largă de echipamente electrice. numite mutatoare. polaritatea tensiunii continue etc.a. de regulă 50 Hz (când se numesc invertoare de reţea sau neautonome). El poate fi: cu circuit intermediar de c. figura 3. Mutatoarele transformă. (figura 3. Invertorul transformă curentul continuu în curent alternativ (figura 3. cu anumiţi parametri.3-a) sau direct. (figura 3. Pentru convertorul cu circuit intermediar. în ambele sensuri. transferul energetic se face într-un singur sens. comanda mutatorului poate asigura funcţionarea acestuia în regim de invertor (neautonom).2-c) se mai numeşte variator de c.). Mutatoarele din această categorie stau la baza sistemelor de acţionări recuperative cu maşini de c. Redresorul este un circuit electronic care transformă curentul alternativ (c. tensiunea .a. tiristoare etc). maşina electrică funcţionează ca motor şi transferul energetic se face de la reţeaua de c. Principalul criteriu de clasificare a mutatoarelor îl reprezintă funcţiile realizate de acestea.c. obţinându-se transferul energetic (recuperarea) de la reţeaua de c. mutatorul se mai numeşte convertor static de frecvenţă şi poate fi realizat în două variante: cu circuit intermediar de c. în curent continuu (c.c. după cum urmează.c. În schemele din figura 3. fie în regim de invertor (neautonom).1-a şi b. (figura 3. în energie electromagnetică debitată la ieşire. de frecvenţă f1. la reţeaua de c. (figura 3. energia electromagnetică primită la intrare. Convertorul de c. (figura 3. prin elemente neliniare unidirecţionale (diode.

3. când energia reactivă este preluată din exterior. mutatorul va avea comutaţie (forţată) de la reţea. Dacă această energie provine de la reţea. Mutatoarele care funcţionează cu intrarea şi/sau ieşirea în c. pe fiecare fază a reţelei de c. După provenienţa acestei energii. Convertoare statice de c. dincolo de momentul comutaţiei naturale. funcţionarea acestor elemente este ciclică. Convertor de c. ƒ Mutatoare având comutaţie proprie. Figura 3. respectiv ridicător de tensiune. mutatoarele se împart în următoarele categorii: • Mutatoare având comutaţie naturală.60 Capitolul 3 de ieşire (U2) poate fi mai mică sau mai mare decât tensiunea de intrare (U1). utilizează. când valoarea instantanee a tensiunii pe latura ventilului care preia conducţia este întotdeauna mai mare decât valoarea instantanee a tensiunii pe latura ventilului care cedează conducţia. În majoritatea mutatoarelor. Comutaţia forţată externă se întâlneşte în redresoarele comandate. după cum transformatorul este coborâtor.a. elemente de conducţie unidirecţională numite şi “ventile” semiconductoare (diode şi/sau tiristoare). presupune – de regulă – un consum de energie reactivă din exterior. când condiţia de comutaţie naturală nu este respectată. mutatorul are comutaţie (forţată) de la sarcină. Trecerea conducţiei de la un ventil la altul se numeşte comutaţie. invertoare neautonome şi . când energia reactivă necesară este furnizată de însuşi mutatorul respectiv.c.. Prelungirea conducţiei unui ventil.2.a. mutatoarele care au comutaţie forţată pot fi: ƒ Mutatoare având comutaţie externă. Mutatoarele care au comutaţie naturală sunt redresoare cu diode. Dacă energia este dată de circuitul sarcinii (de la ieşire).a. Mutatoare Figura 3. După modul de realizare a comutaţiei. Figura 3. • Mutatoare având comutaţie forţată.1.

2 Redresoare monofazate necomandate 3. în care ventilele (tiristoarele) au dispozitive de “blocare” forţată: invertoare autonome. precum şi tratarea lor specifică. În timpul semialternanţei pozitive a tensiunii u 2 = 2U 2 sin ωt .4 este dată schema-bloc a unui redresor monofazat de mică putere. Comutaţia proprie este specifică unei categorii de mutatoare. Aceste circumstanţe au determinat includerea în capitolul de mutatoare a redresoarelor de mică putere realizate sub forma redresoarelor monofazate. U0. Tensiunea continuă.c. cu valoare de asemenea impusă. ur şi a curentului prin sarcină sunt date în figura 3. Schema bloc a unui redresor monofazat de mică putere 3.5-a. Stabilizatorul de tensiune continuă.2. care are o componentă continuă (utilă) şi o componentă alternativă. la bornele sarcinii Rs. toate redresoarele se încadrează în categoria mutatoarelor. 3. Filtrul F are rolul de a diminua componenta alternativă din tensiunea redresată. conectat între filtru şi sarcină. variatoare de c. necesară obţinerii tensiunii continue U0. de la ieşirea filtrului se poate modifica. Diagramele tensiunilor u2. U0. în condiţiile cunoaşterii tensiunii de alimentare U1. datorită polarizării inverse. Redresorul R este elementul esenţial al schemei. La ieşirea lui se obţine tensiunea redresată ur. dioda este blocată şi ur = 0. într-un paragraf distinct. fie din cauza modificării rezistenţei de sarcină Rs. definind un domeniu cunoscut sub numele ”electronică de putere”. dioda D (care reprezintă redresorul) este polarizată în sens direct şi conduce. etc.2. de valoare impusă. Transformatorul Tr reduce tensiunea alternativă din înfăşurarea primară la valoarea U2 (în secundar). de regulă. la puteri mici. STC. Scopul urmărit este de a obţine o tensiune continuă. fie din cauza variaţiei tensiunii de alimentare U1. În timpul semialternanţei negative. deci ur = u2. Figura 3. are rolul de a menţine constantă tensiunea U0 (stabilizatoarele vor fi prezentate în capitolul 4).Redresoare 61 convertoare directe de frecvenţă. În figura 3.5-b. Sub aspectul funcţiei realizate.2 Redresoare monofazate monoalternanţă cu sarcină rezistivă Schema redresorului monofazat monoalternanţă este dată în figura 3. mutatoarele reprezintă circuite electronice de putere. În acelaşi timp. .4.1 Schema bloc a unui redresor de mică putere Redresoarele monofazate se utilizează.

atunci tensiunea redresată se poate exprima prin relaţia: ∞ (3. Din relaţia (3. Tensiunea redresată conţine o componentă continuă (U0) şi o componentă alternativă (u~): ur = U0+ u~ (3.62 Capitolul 3 Se observă că tensiunea redresată ur este o tensiune periodică pulsatorie având perioada T = 2π. ur= 1 U0 = ⋅ 2π = ∫ 0 1 u r ( ωt ) ⋅ d ( ωt ) = ⋅ 2π ∫ 0 π 2U 2 sin(ωt ) ⋅ d (ωt ) = (3.3) ⎥ 2π ⎢ 0 π ⎣0 ⎦ ∫ ∫ Din diagramele tensiunilor (figura 3.5. Redresor monofazat monoalternanţă Componenta continuă U0 este egală cu valoarea medie a tensiunii redresate şi se calculează cu relaţia: T U0 = 1 ⋅ T ∫ u r ( ωt ) ⋅ d ( ωt ) 0 (3.45 ⋅ U 2 2π π 0 Curentul redresat prin rezistenţa de sarcină este proporţional cu tensiunea ur . deci este periodic şi pulsatoriu.1) Figura 3. integrala din (3. 2π].5) Dacă se doreşte exprimarea detaliată a componentei alternative (u~). iar în intervalul [π. π]. astfel: 2π ⎡π 2π).2) Înlocuind valoarea perioadei (T = printr-o sumă de două integrale.6) u r (ωt ) = U 0 + ∑ 2U n sin( nωt + ϕ n ) n =1 .4) π 2 2 ⋅ U 2 [− cos(ωt )] = ⋅ U 2 ≅ 0.3) se obţine: π [0. exprimat prin relaţia: ir = ur Rs (3.5-b) se observă că în intervalul u2.2) se poate exprima 1 U0 = ⋅ T ∫ 2π ⎤ 1 ⎢ u r ( ωt ) ⋅ d ( ωt ) = u r (ωt ) ⋅ d (ωt ) + u r (ωt ) ⋅ d (ωt )⎥ (3. ur= 0.

F. 2 π n −1 ∫ 0 π sin(ωt ) cos(n ⋅ ωt ) d(ωt ) = (3. (3.6) se poate scrie sub forma trigonometrică a unei serii Fourier şi devine: ∞ ∞ (3. iar coeficienţii an şi bn se pot calcula utilizând relaţiile (3.10) se obţine: u r ( ωt ) = 2U 2 ⎛ 2 2 π ⎞ cos(2 ωt ) − cos(4 ωt ) − .10) Înlocuind în relaţia (3. 2π 1 = 2π ∫ π 2U 2 sin(ωt ) d (ωt ) = 2 U 2 ≅ 0.7) coeficienţii b0.12) Ponderea componentei alternative în tensiunea redresată se poate evalua prin factorul de formă. şi factorul de ondulaţie.10).⎟ . Relaţia (3.Redresoare 63 unde Un este valoarea eficace a armonicii de ordinul n.45 (3.7) u r (ωt ) = b 0 + ∑ a n sin( n ⋅ ωt ) + ∑ b n cos(n ⋅ ωt ) n =1 n =1 Coeficienţii seriei Fourier se definesc prin: T 2π ⎡π ⎤ 1 b0 = U0 = T ∫ 0 u r ( ωt ) d ( ωt ) = 1 ⎢ u ( ωt ) d ( ωt ) + u r ( ωt ) d ( ωt ) ⎥ = ⎥ 2π ⎢ r ⎢0 ⎥ π ⎣ ⎦ ∫ ∫ 0 Se observă că valoarea componentei continue (U0) este exprimată de coeficientul b0 al seriei Fourier. Factorul de formă este raportul dintre valoarea eficace a tensiunii redresate.45 U 2 π (3..9) şi (3.9) sin( ωt ) sin( n ⋅ ωt ) d ( ωt ) 2U 2 π ∫ 0 u r (ωt ) cos(n ⋅ ωt ) d (ωt ) = 2U 2 −2 ⋅ .9) şi (3.11) ⎜1 + sin(ωt ) − 2 1⋅ 3 π ⎝ 3⋅5 ⎠ Raportul dintre tensiunea continuă pe sarcină şi valoarea eficace a tensiunii din secundar se numeşte coeficient de redresare.8) an = 1 π ∫ 0 u r (ωt ) sin( n ⋅ ωt ) d (ωt ) = 2U 2 π = 1 bn = π = 2π ∫ 0 π (3. (3. an şi bn din relaţiile (3. şi componenta continuă U0 : . γ. iar ϕn – faza iniţială a armonicii de ordinul n.. ur. În cazul analizat coeficientul de redresare Kr este: Kr = U0 U2 = 0.8).

necesară transformatorului.57 2 2 U2 (3.14) ∫ ∫ T0 2π 0 2 2 F= 2 U 2 2 π π = = 1.3 Redresoare monofazate dublă alternanţă cu sarcină rezistivă Redresoarele dublă alternanţă se realizează după două scheme: cu transformator având priză mediană în secundar. astfel încât tensiunea redresată şi curentul prin sarcină au forma din figura 3. … .6-a. În semialternanţa negativă conduc diodele D2 şi D4 .64 Capitolul 3 F= ur U0 (3.2. 2. Cele două secţiuni ale înfăşurării secundarului transformatorului sunt identice ' " şi deci u 2 = − u 2 .15) Factorul de ondulaţie se defineşte ca raportul dintre valoarea eficace a componentei alternative. U∼ .19) Aceasta determină o anumită putere aparentă. La redresorul monoalternanţă avem: 1T 2 1 π 2 2 2 Ur = u r ( ωt ) d ( ωt ) = 2U 2 sin (ωt ) d (ωt ) = U (3. şi componenta continuă.7. Cunoscând valorile eficace Un ale armonicilor de ordin n = 1. 3. (3.211..6-c.16) sau 2 2 U∼ = U r − U 0 (3. cu atât ponderea componentei alternative în tensiunea redresată este mai mică. = U0 2 2 U r − U0 = U0 2 2 ⎛ Ur ⎞ ⎜ ⎟ −1 = ⎜U ⎟ ⎝ 0⎠ 2 F −1 2 (3. . iar diodele D1 şi D3 sunt blocate.. În timpul semialternanţei pozitive a tensiunii u2 conduc diodele D1 şi D3 .. Redresorul în punte are schema din figura 3. Schema redresorului având transformator cu priză mediană este dată în figura 3. D2 şi D4 fiind blocate.17) şi rezultă U γ = ~ = U0 U1 + U 2 + . valoarea eficace U∼ este: 2 2 U∼ = U1 + U 2 + .18) În cazul redresorului monoalternanţă se obţine Puterea în curent continuu este: γ = 1.13) Cu cât F este mai apropiat de unitate. U P0 = U 0 I 0 = 0 Rs 2 (3.. sau utilizând schema de redresare în punte. Diodele D1 şi D2 conduc alternativ.

γ = 0.Redresoare 65 Figura 3.20) Componenta continuă a tensiunii redresate (U0) se calculează cu aceeaşi relaţie (3. puterea aparentă necesară a transformatorului este mai mare la schema cu punct median. cu deosebirea că în acest caz perioada este egală cu durata unei semialternanţe (T = π). ST = 1. Expresia analitică a tensiunii redresate. iar factorul de formă şi coeficientul de ondulaţie se ameliorează: F = 1. pentru schema cu priză mediană. c) diagrama tensiunii şi a curentului redresat Figura 3. .3) ca şi în cazul redresorului monoalternanţă.7. De asemenea. 2 ⎪ ⎢ ⎣ 2⎥ ⎦ ⎪ ur = ⎨ ⎪− 2U sin(ωt ) pentru t ∈ ⎡ T . Redresor dublă alternanţă folosind transformator cu priză mediană: a) schema. iar componenta continuă este: U0 = 2 2 ⋅ U 2 ≅ 0. b) diagrama tensiunilor din secundar. Redresor dublă alternanţă în punte Ca şi în cazul redresorului monoalternanţă. pe o perioadă a tensiunii u2 este: ⎧ ⎡ T⎤ 2 U sin( ω t ) pentru t ∈ 0. tensiunea şi curentul prin sarcină au două componente: o componentă continuă (U0 .6. iar la schema în punte. pentru o putere P0 dată. T ⎤ 2 ⎢ ⎪ ⎣2 ⎥ ⎦ ⎩ (3.21) Coeficientul de redresare este dublu faţă de schema monoalternanţă (Kr = 0.23 P0. respectiv I0) şi o componentă alternativă.9).482.48 P0. puterea de calcul a transformatorului este ST = 1.11. Astfel. Comparând cele două scheme de redresare dublă alternanţă se pot reţine următoarele: • pentru aceeaşi putere P0 în sarcină.9 ⋅ U 2 π (3. puterile aparente în înfăşurarea secundară şi înfăşurarea primară ale transformatorului se micşorează.

de a şunta armonicele de ordin superior.8. Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff pe circuitul din secundarul transformatorului.9-b. cât şi pe proprietatea capacităţilor mari (conectate în paralel cu sarcina). Filtrele utilizate frecvent la redresoarele de mică putere au schemele din figura 3. Din relaţia anterioară rezultă căderea de tensiune (ua) pe dioda în conducţie: Presupunem că în momentul aplicării tensiunii de alimentare.8. pentru aceeaşi tensiune redresată este de două ori mai mare la schema cu punct median faţă schema de redresare în punte (deoarece tensiunea inversă ce apare în momentul blocării diodelor se distribuie pe două diode). Tipuri de filtre: a) capacitiv. (uc).22) u2 = ua + uc Tensiunea la bornele condensatorului (uc) este în acelaşi timp. datorită conducţiei în permanenţă a două diode. rezultă: (3.CLC sau CRC 3.2. c) tip π .2. tensiunea inversă maximă pe diode. ur.9-a. Funcţionarea ei se poate urmări în diagrama din figura 3. Figura 3.4 Filtrarea tensiunii redresate Pentru obţinerea unei tensiuni cu factor de ondulaţie mic la bornele rezistenţei de sarcină. Se observă că în intervalul (0 … ωt1) tensiunea din secundarul transformatorului (u2) este mai mare decât tensiunea la bornele condensatorului ua = u2 – uc.4. b) inductiv-capacitiv. tensiunea la bornele rezistenţei de sarcină (us) cât şi tensiunea după elementul redresor. rezultă o cădere de tensiune pe diode dublă faţă de schema cu punct median. Dioda conduce şi condensatorul se încarcă prin . Funcţionarea filtrelor se bazează pe proprietatea bobinelor de a avea o rezistenţă neglijabilă pentru componenta continuă a curentului şi o reactanţă mare pentru componenta alternativă din curentul redresat. Parametrul principal care le caracterizează este factorul de ondulaţie al tensiunii de la ieşire.1 Funcţionarea redresorului cu filtru capacitiv Schema unui redresor monofazat monoalternanţă cu filtru capacitiv este dată în figura 3. este necesară diminuarea componentei alternative din tensiunea redresată. cu ajutorul filtrelor. (u2 > uc) şi deci ua > 0. 3. condensatorul C este descărcat.66 Capitolul 3 • • la schema în punte.

deci ua = 0. În intervalul de conducţie secundarul transformatorului şi diodă. Constanta de timp de descărcare a condensatorului este Td = RsC şi este relativ mare (pentru că Rs este mai mare decât Ri).ωt3). Valoarea tensiunii continue U0.. iar dioda se blochează. Parametrii redresorului depind de unghiurile de conducţie şi de blocare. ωt2. sau Tensiunea la bornele condensatorului are mici oscilaţii (având forma dinţilor de ferăstrău) în jurul valorii U0. În momentul ωt1 se obţine egalitatea uc = u2. până în momentul ωt2. precum şi amplitudinea componentei alternative. adică intervalul de timp în care se încarcă condensatorul. Constanta de timp la încărcarea condensatorului. rezultă foarte mică. aceasta incluzând rezistenţa echivalentă serie în secundarul transformatorului. care – la rândul lor – sunt determinate de mărimile C şi Rs. Rezistenţa de încărcare. iar componenta alternativă (u~) a tensiunii redresate creşte. La funcţionarea fără filtru capacitiv. care reprezintă componenta continuă a tensiunii la bornele sarcinii. depind mult de valoarea rezistenţei de sarcină.Redresoare 67 Ri ≅ RS(Tr). În intervalul (ωt1. trecerea prin zero spre valori pozitive a tensiunii u2)..23) [ 2 U 2 sin(ωt ) = ω C 2 U 2 cos(ωt ) 2 U2 sin(ωt ) Rs ] (3. Cu β s-a notat unghiul de conducţie.. curentul prin diodă este: unde: ia = ic + is ic = C du c d =C dt dt is = (3. iar ua < 0. RDc. deci condensatorul se încarcă rapid. Ri.24) (3. adică β = π. RS(Tr) şi rezistenţa diodei în conducţie. Ti = Ri C. În continuare dioda conduce în intervalul (ωt2 . Micşorarea rezistenţei de sarcină (Rs) are ca efect creşterea curentului de sarcină (Is) şi ca urmare tensiunea U0 scade.9-b s-a notat cu α unghiul de la care începe încărcarea condensatorului (considerând ca moment de referinţă.25) . Deci Ri = RS(Tr) + RDc β = ωt3 . Dioda rămâne blocată şi condensatorul se descarcă prin rezistenţa de sarcină Rs. este foarte mică..ωt2) u2 < uc.. În figura 3. Filtrul capacitiv micşorează durata de conducţie a diodei în intervalul 0 < β < π. dioda conduce pe întreaga semiperioadă a tensiunii u2 din secundarul transformatorului.. Unghiul la care încetează încărcarea condensatorului s-a notat cu ψ = α + β şi se numeşte unghi de blocare. care este neglijabilă. tensiunea uc scade lent.

în regim nominal de funcţionare. Redresor monoalternanţă cu filtru capacitiv: a) schema. b) diagrama tensiunilor şi curenţilor 3. • factorul de ondulaţie. Cele trei caracteristici reprezintă: • Curba 1 este caracteristica externă în cazul redresorului fără filtru. reprezintă dependenţa US = f(IS). I0N .68 Capitolul 3 Figura 3. reprezintă puterea pe care o poate debita redresorul în sarcină. • . influenţa rezistenţei de sarcină RS asupra tensiunii US este importantă. exprimat prin raportul: I0N = PN / U0N .10. egală cu tensiunea continuă la bornele de ieşire. • curentul nominal.2. definit prin relaţia (3. în condiţia 0 ≤ IS ≤ I0N .9. dar aşa cum s-a precizat anterior. • tensiunea nominală. aceste caracteristici ar trebui să fie orizontale (liniile punctate din figura 3. mai ales. • caracteristica externă.10). ilustrată în figura 3. γ . atunci când redresorul funcţionează la putere nominală. în cazul redresoarelor cu filtru capacitiv. U0N . PN .5 Parametrii redresoarelor de mică putere În cazul redresoarelor de mică putere parametrii şi caracteristicile importante sunt: puterea nominală a redresorului. Ideal.18) când redresorul funcţionează la putere nominală. Se observă o cădere de tensiune (la curent nominal) mică (ΔU01).

În capitolul 4 se vor trata principiile de funcţionare şi schemele principalelor tipuri de stabilizatoare de tensiune continuă.Redresoare • 69 • Curba 2 reprezintă caracteristica externă în cazul redresorului cu filtru capacitiv. necesită o tensiune redresată cu un factor de ondulaţie cât mai mic. Cea mai simplă schemă de redresor trifazat utilizează un transformator trifazat având secundarul conectat în stea (figura 3. Un parametru care determină panta caracteristicii externe este rezistenţa internă a redresorului.26) Figura 3. La un moment oarecare conduce dioda care are anodul la potenţialul cel mai ridicat. Se remarcă o cădere mult mai mare de tensiune (ΔU02) corespunzătoare curentului nominal. ΔU03) – poate fi compensat prin utilizarea stabilizatoarelor de tensiune continuă (STC) conectate între filtre şi consumatori (sarcini). Dezavantajul pe care îl introduc filtrele – exprimat prin căderile de tensiune (ΔU02 .10.11. ce funcţionează în curent continuu. ΔU S ΔIS (3.) Funcţionarea schemei se poate urmări în diagrama din figura 3. Curba 3 reprezintă caracteristica externă în cazul redresorului cu filtru π (CLC). polifazate) se construiesc pentru puteri nominale mari.27) . Curentul prin sarcină este: is = i1 + i2 + i3 (3. Caracteristicile externe ale redresorului 3. În această situaţie se observă o cădere de tensiune (ΔU03) mai mică decât în cazul redresorului cu filtru capacitiv. dată de relaţia următoare: Ri = − Această rezistenţă este de dorit să rezulte cât mai mică. Deoarece majoritatea consumatorilor industriali. este evidentă necesitatea utilizării filtrelor.12.3 Redresoare trifazate necomandate Redresoarele trifazate (în general. astfel încât caracteristica externă reală să fie cât mai apropiată de caracteristica ideală.

ωt2 . În momentele ωt1 . iar sarcina redresorului este rezistivă. Perioada (3. prezentate în figura 3. tensiunea ur corespunde segmentelor verticale dintre curbele trasate cu linie întărită şi axa timpului. Tensiunea ur de la bornele rezistenţei de sarcină este egală cu diferenţa potenţialelor între acele borne ale înfăşurării secundare. în cazul sarcinii rezistive. Funcţionarea acestui redresor se explică utilizând diagramele curenţilor prin faze. deci perioada pulsaţiilor tensiunii redresate este de două ori mai mică. este schema de redresare trifazată în punte (figura 3. integrala pe o perioadă a tensiunii ur fiind 2π/3.14. Se remarcă faptul că frecvenţa comutărilor este de două ori mai mare decât în cazul redresorului trifazat în stea.34 U 2 π (3. Tensiunea ur de la bornele rezistenţei RS este egală cu tensiunea pe faza în care dioda conduce şi are forma curbei cu linie întărită din figura 3. a curentului i0 (curentul prin sarcină) şi a tensiunii redresate.70 Capitolul 3 şi are. t2) conduc diodele D1 şi D5 .17 U 2 π 2π 2π 6 Descrierea funcţionării redresorului trifazat s-a făcut în ipoteza că transformatorul este ideal (are inductanţele de scăpări neglijabile).13).28) π 2π 3 6+ 3 3 6 = 2U 2 sin(ω t )d(ω t ) = U 2 ≅ 1. ur. Descrierea proceselor dintr-un redresor real cu sarcină inductivă se poate urmări în lucrarea [2]. situaţie ilustrată în figura 3. datorită performan-ţelor superioare pe care le prezintă. împărţită la perioadă (T).29) . prin definiţie. apar efecte care complică funcţionarea redresorului. în intervalul (t2. este de două ori mai mare decât în cazul redresorului trifazat simplu (conectat în stea): rezultă valoarea tensiunii U0: π 2π 1 α0 +T 1 6+ 3 U0 = u r (ω t )d (ω t ) = u r (ω t )d(ω t ) = 2π π T α0 3 6 ∫ ∫ ∫ U0 = 3 6 U 2 ≅ 2. sau când sarcina are caracter inductiv. ωt3 … se produce comutarea conducţiei de pe o fază pe alta. În schema redresor O schemă foarte des utilizată în practică.14. o formă pulsatorie. În schema redresorului se observă că la un moment oarecare conduc două diode: dioda cu potenţialul anodului cel mai ridicat şi dioda cu potenţialul catodului cel mai scăzut. Tensiunea continuă tensiunii U0 de la bornele rezistenţei de sarcină este. În cazul când se admite că transformatorul nu este ideal. Astfel.12. deci intervin inductanţele de scăpări ale acestuia. în intervalul (t1. Valoarea tensiunii continue.29). Deci. în special la producerea comutaţiei de pe o fază pe alta. calculată în relaţia (3. la care sunt legate diode în conducţie. t3) conduc diodele D1 şi D6 etc.

12. Diagramele tensiunilor şi curenţilor pentru redresorul trifazat în stea Figura 3.11.Redresoare 71 Figura 3.13. Diagramele tensiunilor şi curenţilor pentru redresorul în punte . Redresor trifazat în stea Figura 3. Redresor trifazat în punte Figura 3.14.

72 Capitolul 3 3. Ce este deosebirea dintre un invertor (I) şi un convertor – static de frecvenţă? 2. Cum se explică (justifică) relaţia τ d >> τ i în cazul redresorului cu filtru capacitiv ? 4. Care sunt semnificaţiile şi expresiile analitice ale parametrilor redresorului de mică putere Kr .4 Întrebări 1. Ce condiţie trebuie să îndeplinească cele două diode ale unui redresor bialternanţă. F. conectate la un transformator cu două secundare şi punct median? 3. γ ? .

iar în funcţie de metoda de stabilizare există stabilizatoare electromecanice (pentru tensiuni alternative şi continue la consumatori de mare putere). Parametrii stabilizatoarelor Stabilizatorul electronic este un circuit care are rolul de a menţine. Varianta din figura 4.1. Ele se pot conecta ca în figura 4.CAPITOLUL 4 STABILIZATOARE ELECTRONICE 4.1. ale unei instalaţii industriale sau de laborator. montate în serie. în limite strânse.1 are avantajul că menţine constantă tensiunea pe sarcină indiferent de cauzele care tind să o modifice. Figura 4. care fac parte componentă din alimentatoarele celor mai diverse circuite . menţinând constantă tensiunea alternativă cu stabilizatoare corespunzătoare. pot fi depăşite limitele admise şi pot să apară dereglări în funcţionarea instalaţiilor sau/şi erori de măsurare nepermise. În principiu tensiunea continuă poate fi stabilizată şi înainte de redresor. Schema bloc de conectare a unui stabilizator electronic 4.1 Noţiuni generale. sau în paralel cu sarcina) şi cu reacţie (care funcţionează pe principiul sistemelor de reglare automată cu reacţie negativă). motiv pentru care această variantă este cel mai des utilizată în practică. În funcţie de mărimea electrică de stabilizat există stabilizatoare de tensiune şi de curent. valorile tensiunii sau curentului de alimentare.2 Stabilizatoare parametrice Cele mai răspândite stabilizatoare parametrice sunt cele de tensiune continuă. În lipsa stabilizatorului. electromagnetice (cu miezuri magnetice saturate). parametrice (cu elemente neliniare. În acest capitol vor fi prezentate stabilizatoarele parametrice şi cu reacţie. dacă tensiunea stabilizată este continuă. În prezent există un număr relativ mare de categorii şi tipuri de stabilizatoare electronice.

a căror caracteristică tensiune-curent asigură stabilizarea tensiunii. creşte curentul i2 din RS. iar punctul M de funcţionare se deplasează spre A.1 Funcţionarea unui stabilizator parametric Stabilizatoarele parametrice au ca elemente esenţiale diode Zener. electronice. Figura 4.2-b): (4. Principiul stabilizatorului parametric cu diodă Zener: a) schema. punctul de funcţionare al diodei se găseşte în A. cât şi i z (într-o măsură mult mai mare).2. În mod similar funcţionează stabilizatorul şi în cazul variaţiei tensiunii de reţea: dacă tensiunea reţelei creşte. cresc atât i 2 (într-o mică măsură). cu variaţii reduse ale tensiunii ( ΔU z ) la bornele ei (figura 4.74 Capitolul 4 electronice.1) ΔI z = Iz max − I z min ΔU z = U z max − U z min (4.3. Pe măsură ce RS scade.3) 4. În cazul funcţionării în gol (RS = ∞) se alege o valoare pentru rezistenţa R (de “balast”). rezistenţa de sarcină se limitează astfel încât punctul de funcţionare M să se situeze la mijlocul segmentului AB (liniar) al caracteristicii. Schema unui stabilizator de tensiune cu diodă Zener este dată în figura 4. Invers. iar punctul de funcţionare se deplasează spre B şi în continuare spre 0. Practic.2-a) a cărei proprietate principală este de a prelua variaţii importante ale curentului ( ΔI z ). b) caracteristica tensiune-curent a diodei Zener Pentru o funcţionare normală a stabilizatorului este necesar ca rezistenţa de balast R să îndeplinească următoarea condiţie: R min < R < R max (4. pentru a nu se ajunge în zona neliniară a caracteristicii. electromagnetice).2. . care să asigure valoare maximă admisă a curentului I z max prin dioda Zener.2) Pentru RS = ∞. punctul de funcţionare se deplasează spre B. tuburi cu gaz de tip stabilovolt sau stabilitron. Majoritatea stabilizatoarelor parametrice folosesc ca element stabilizator dioda Zener (figura 4. dacă tensiunea reţelei scade. Aceste stabilizatoare folosesc elemente neliniare (electrice.

2-b. = f(ua). Stabilizator parametric cu diodă Zener În această schemă sensurile adoptate pentru ia şi ua sunt inversate faţă de schema din figura 4.6) precum şi dependenţa ia Zener. Modificarea PSF al diodei Zener la variaţia tensiunii de intrare (a) şi la variaţia rezistenţei de sarcină (b) Din relaţiile (4.4) … (4.6) rezultă ecuaţia dreptei statice de sarcină: ⎛ R ⎞ E = R ⋅ Ia + ⎜ ⎜ R + 1⎟ ⎟ ⋅ Ua ⎝ S ⎠ (4. dată grafic sub forma caracteristicii statice a diodei Figura 4. Tensiunea aplicată la intrarea în stabilizator este tensiunea de ieşire din filtrul redresorului şi s-a notat cu E în schema din figura 4.7) Punctele de intersecţie ale dreptei de sarcină (tăieturile) cu axele de coordonate sunt: .Stabilizatoare electronice 75 Figura 4. Tensiunea de ieşire de pe rezistenţa de sarcină Rs este identică cu tensiunea anodică ua a diodei Zenner (DZ).5) (4. astfel încât zona de stabilizare parametrică din caracteristica statică a diodei se va desena în cadranul 1 (figura 4.4.3. Pentru deducerea punctului static de funcţionare (PSF) al diodei se utilizează relaţiile: (4.3.4).4) E = R ⋅ I + Ua I = I a + Is U Is = a Rs (4.

Panta dreptei statice de sarcină se exprimă prin relaţia: tg α = RR s R + Rs (4. .9) Rezultă că înclinaţia (panta) dreptei statice de sarcină nu depinde de valoarea tensiunii E de la intrarea stabilizatorului.. U' = E . atunci tăieturile dreptei statice de sarcină cu axele de coordonate vor fi (figura 4. respectiv U’ > U şi U” < U. La intersecţia dintre caracteristica statică a diodei Zener şi dreapta de sarcină se obţine PSF notat cu M.10) Se observă că E’ > E şi E” < E. sau scade la valoarea E”). Aceste coordonate sunt: Ia 0 şi Ua 0 ≡ Uz. iar Rs = ct. iar tensiunea de la intrare rămâne constantă (E = ct. Şi în acest caz modificarea poziţiei punctului static de funcţionare afectează curentul prin diodă.4-a dreapta statică de sarcină este reprezentată printr-o linie continuă. R U' = E' Rs + R Rs . însă tensiunea la bornele diodei. dacă PSF nu intră în zona de curbură a caracteristicii statice. Deci.4-b): " ' E Rs Rs I = I' = I" = . dacă punctul de funcţionare M nu intră în raza de curbură a caracteristicii statice a diodei Zener (DZ). U" = E (4. R Ua = E ⋅ Rs + R Rs (4.4-a). Proiecţiile duse din M pe axele de coordonate determină coordonatele PSF. Punctul static de funcţionare al diodei Zener se păstrează pe porţiunea în care tensiunea Ua este practic constantă. " ' b) Presupunând că rezistenţa de sarcină Rs variază între valorile R s şi R s .). S-a considerat: R s > R s şi R s < R s . În funcţionarea stabilizatorului parametric pot exista două regimuri distincte de lucru: a) Dacă tensiunea de intrare E se modifică (creşte la valoarea E’. Concluzie: Proprietatea de stabilizare se păstrează în orice regim de lucru. R U" = E" Rs + R Rs (4. tensiunea Ua rămânând practic constantă (vezi figura 4.4-a): I' = E' . deci tensiunea pe sarcină este practic constantă dacă PSF (M) nu intră în raza de curbură a caracteristicii statice.8) În figura 4. tăieturile dreptei de sarcină cu axele de coordonate vor fi (figura 4. Înclinarea dreptei va fi aceeaşi (vezi figura 4.4-b). I" = E" .11) " ' R Rs + R Rs + R ' " Observaţie.76 Capitolul 4 Ia = E . modificarea tensiunii de intrare duce la modificarea curentului Ia .

În figura 4.6 este dată schema detaliată a stabilizatorului cu ECS. Figura 4. în sensul scăderii rezistenţei acestuia. elementul de comparaţie 5 sesizează abaterea. Elementul de execuţie 1 se comportă ca o rezistenţă în serie.Stabilizatoare electronice 77 4. Micşorarea rezistenţei elementului 1 duce la micşorarea căderii de tensiune U’ pe acest element. reprezintă eroarea sau abaterea tensiunii U0 de la valoarea prescrisă.12) Diferenţa dintre aceste două tensiuni. Acesta se construieşte după schema din figura 4. Dacă. ceea ce reprezintă compensarea efectului iniţial de scădere a tensiunii U0. Schema bloc a stabilizatorului cu element de control serie şi amplificator de eroare Elementul de comparaţie 5 compară două tensiuni: E0 şi Ur.13) E = U'+ U 0 dată de teorema a II-a a lui Kirchhoff se conservă în orice condiţie. deci la creşterea tensiunii U0. Tensiunea de referinţă E0. dată de un stabilizator parametric (diodă Zener). încât să se compenseze variaţiile tensiunii de ieşire (±ΔU0) faţă de valoarea prescrisă. Amplificatorul 2 amplifică semnalul de eroare şi acţionează asupra elementului de control 1 (ECS) în aşa fel. Tensiunea Ur este proporţională cu valoarea reală a tensiunii U0: U r = U0 R1 = k ⋅ U0 R1 + R 2 (4. obţinută la ieşirea elementului de comparaţie 5. de exemplu.2 Stabilizatoare cu reacţie având elemente de control serie şi amplificator de eroare Stabilizatorul cu elemente de control serie (ECS) şi amplificator de eroare este cel mai răspândit. tensiunea U0 tinde să scadă faţă de valoarea nominală. prin ieşirea sa. elementul de execuţie 1. amplificatorul 2 amplifică semnalul de eroare şi comandă.2. este constantă şi proporţională cu valoarea prescrisă a tensiunii U0 (tensiunea de ieşire pe Rs). a cărei valoare este comandată de semnalul de ieşire al amplificatorului 2.5. prezentată în figura 4. .5.5. întrucât egalitatea: (4.

6 Schema detaliată a stabilizatorului prezentat în figura 4. Astfel. creşterea potenţialului în colectorul tranzistorului T1 are ca efect o pozitivare accentuată a bazei tranzistorului T2.13). Semnalul de eroare este: U be = U r − E 0 (4. se va deschide mai mult (curentul de colector ic2 creşte).14) şi reprezintă mărimea de intrare în amplificatorul de eroare format din tranzistorul T1 şi rezistenţa R4.12) deci scade şi tensiunea Ube. În figura 4. Elementele de control serie (ECS) sunt componente integrate. 4. a cărui rezistenţă este comandată de tensiunea de ieşire a amplificatorului de eroare.5 Tensiunea de referinţă E0 este dată de un stabilizator parametric format din dioda Zener (Dz) şi rezistenţa R3. tensiunea colector – emitor U’ scade. Dacă tensiunea U0 tinde să scadă. are loc compensarea efectului iniţial de scădere a tensiunii U0. deci la creşterea tensiunii de colector Uc1. .2.7-b). fiind un tranzistor npn. va scădea şi tensiunea Ur (conform relaţiei 4. Curentul de bază al tranzistorului T1 se micşorează ducând la reducerea curentului de colector.3 Stabilizatoare integrate de tensiune Aceste stabilizatoare au performanţe superioare faţă de circuitele de stabilizare având componente discrete şi pot fi realizate atât pentru tensiuni mari (figura 4. Deoarece colectorul tranzistorului T1 este legat direct la baza tranzistorului T2.7-a) cât şi pentru tensiuni mici (figura 4. ducând la creşterea tensiunii U0 conform relaţiei (4.14. Elementul de control serie este tranzistorul T2. iar amplificatoarele de eroare sunt amplificatoare operaţionale (AO). iar în figura 4.7-b amplificatorul de eroare lucrează în regim de repetor.78 Capitolul 4 Figura 4. Acesta. dată de relaţia 4.7-a amplificatorul de eroare lucrează în regim de amplificator neinversor.

figura 4. în montajele la care tensiunea de ieşire se menţine şi după anularea tensiunii de intrare (cazul montajelor cu sarcini capacitive importante). deoarece în afara circuitului integrat sunt necesare numai două condensatoare iar prezenţa diodei de protecţie este facultativă. Uin > U0nom + 2. Acest montaj se caracterizează printr-o simplitate deosebită. În figura 4.5V superioară tensiunii de ieşire U0. reducând suplimentar tensiunea de zgomot propriu al stabilizatorului.pentru tensiuni mari (b). Condensatorul C1 este indispensabil în montaj.7-b: (4. adică: U0 = Unom ± 5% unde Unom = 5V.9). Stabilizatoare de tensiune integrate U2 în funcţie de tensiunea de referinţă Ur are valorile: a) pentru stabilizarea tensiunilor mari (U2 > Ur).7. prin limitarea tensiunii inverse care poate să apară între intrare şi ieşire. fiind prevăzute cu trei terminale: intrare.7-a: Tensiunea de ieşire R + R2 U2 = 1 ⋅ Ur R1 R1 ⋅ Ur R1 + R 2 (4. în special atunci când STC se află la o distanţă oarecare faţă de circuitul de filtrare care îl precede (la ieşirea redresorului).pentru tensiuni mici Figura 4.8 se constituie într-un stabilizator de tensiune fixă (5V) dacă STC este un circuit integrat tip LM7805 (figura 4. figura 4. Stabilizatoarele integrate pentru tensiuni fixe necesită un număr redus de componente discrete externe (pasive şi active). schema generală din figura 4.8 se prezintă schema clasică a unui stabilizator de tensiune integrat cu trei pini. Tensiunea de ieşire stabilizată în acest caz este: Stabilizatoarele din seria 78XX pot funcţiona corect numai dacă tensiunea de intrare este cu cel puţin 2.16) U2 = Pentru a îmbunătăţi fiabilitatea stabilizatoarelor integrate şi pentru a elimina căderile de tensiune pe conductoarele externe (ce pot modifica tensiunea de ieşire). în prezent se realizează circuite stabilizatoare de tensiune fixă şi curenţi de sarcină relativ mari. Condensatorul C2 de la ieşire are tot rol de filtrare. Exemplificând. Dioda D protejează circuitul integrat.Stabilizatoare electronice 79 (a). ieşire şi bornă de masă.5V (4.17) .15) b) pentru stabilizarea tensiunilor mici (U2 < Ur).

9.8 mA.5V în cazul stabilizatorului de 5V.10.18) Curentul Ir (obţinut la pinul 3) are valori cuprinse în domeniul 4.9 i se ataşează un divizor rezistiv la care unul dintre rezistoare este reglabil. Şi în acest caz protecţia împotriva suprasarcinilor rămâne activă în condiţia că tensiunea de intrare nu depăşeşte valoarea maximă admisă (de firmă) care este de regulă de 35 V. Întrucât valoarea cea mai mare a . realizat cu circuitul LM7815. în figura 4. este prezentat un variator de tensiune (în limite mici) utilizând circuitul specializat 7805. Din acest motiv se alege R2 ≅ R1/2. Figura 4. Tensiunea de ieşire a stabilizatorului LM317 poate fi reglată între 1. Stabilizator integrat de tensiune variabilă Tensiunea obţinută la ieşire are expresia: curentului Ir este de 8 mA. Pentru a minimiza acest efect se alege rezistorul R1. În acest caz termenul IrR2 din expresia tensiunii de ieşire (4.19) U0 = U0nom(1 + R2/R1 + Ir R2) (4.5A. În figura 4.10. cu mai mult de 50%.11 este prezentată schema unui stabilizator de tensiune variabilă utilizând circuitul integrat LM317 pentru tensiuni pozitive (sau LM337 pentru tensiuni negative). Variaţiile curentului rezidual Ir în funcţie de curentul de ieşire ar putea afecta gradul de stabilizare al tensiunii de ieşire. nu este indicat să se depăşească plaja de variaţie a tensiunii de ieşire. Astfel. Tensiunea de ieşire se poate determina folosind relaţia: Uout = 1...18) reprezintă circa 0. Din motive de stabilitate.2V şi 37V. dacă schemei din figura 4. Schema de principiu pentru un stabilizator integrat – tensiune fixă Figura 4. Variaţiile curentului rezidual Ir (în funcţie de curentul de ieşire) vor avea o anumită influenţă asupra tensiunii de ieşire când se reglează valoarea lui R2 către maxim. Stabilizator integrat de tensiune fixă (5V) Figura 4.8.80 Capitolul 4 Stabilizatoarele integrate pot îndeplini şi funcţia de regulatoare de tensiune.25⋅(1 + R2/R1) (4. astfel încât prin el să treacă un curent de cel puţin cinci ori mai mare decât curentul rezidual (IR1 ≥ 5 Ir). se alege R1 = 120 Ω pentru stabilizatorul LM7805 utilizat în acest caz. Pentru un stabilizator de 15V. faţă de tensiunea nominală. se adoptă R1 = 390 Ω. la un curent maxim de 1.

Stabilizatoare electronice 81 Figura 4. Observaţii: Deşi schema utilizată în cazul stabilizatoarelor ajustabile de tensiune este identică cu cea din cazul stabilizatoarelor fixe. suplimentar. Diodele D1 şi D2 au rolul de proteja circuitul integrat în cazul apariţiei unor descărcări inverse ale condensatoarelor. factorul de rejecţie global. baza de calcul suferă o modificare generată de faptul că stabilizatoarele variabile dezvoltă o tensiune de referinţă egală cu 1.11.25V. între pinul ADJ şi pinul VOUT (de ieşire). Stabilizator integrat de tensiune variabilă Condensatorul C3 are rolul de a ameliora. totuşi. .

CAPITOLUL 5

REDRESOARE COMANDATE DE MICĂ PUTERE
5.1 Principiul comenzilor pe verticală şi orizontală la redresoarele de mică putere
Pentru ilustrarea unor noţiuni fundamentale privind utilizarea tiristoarelor în mutatoare se consideră cel mai simplu redresor comandat, în schema monofazată, monoalternanţă, cu sarcină rezistivă (figura 5.1). El conţine un dispozitiv de comandă pe grilă, DCG, la intrarea căruia se aplică semnalul de comandă, uc. Scopul urmărit este ajustarea tensiunii continue, la bornele sarcinii, prin intermediul tensiunii de comandă uc.

Figura 5.1. Redresor comandat monoalternanţă

Figura 5.2. Circuit de defazare

După modul cum DCG realizează amorsarea tiristorului (intrarea în conducţie), există două metode de comandă pe grilă: comanda pe orizontală şi comanda pe verticală. Dispozitivul de comandă pe grilă transmite impulsurile iG pe grila tiristorului, la fiecare semialternanţă pozitivă a tensiunii u2 (figura 5.3-b). Aceste impulsuri produc amorsarea tiristorului. Până la aplicarea impulsului iG curentul ia prin tiristor este nul. După deschiderea tiristorului curentul variază proporţional cu tensiunea aplicată u2.

iG care produce amorsarea tiristorului, se numeşte unghi de amorsare şi s-a notat cu αa.
Intervalul cuprins între începutul semialternanţei pozitive şi apariţia impulsului amorsare αa1 şi curentul mediu prin tiristor este proporţional cu suprafaţa dintre curba Din figura 5.3 se observă că modificarea unghiului de amorsare se realizează (1) prin modificarea fazei impulsurilor iG. Astfel, impulsurile iG realizează unghiul de

ωt

Redresoare comandate de mică putere

83

şi abscisă. Tensiunea continuă de pe rezistenţa de sarcină, proporţională cu valoarea curentului mediu, rezultă mai mică decât în cazul când unghiul de amorsare este zero, adică la redresorul necomandat. Dacă unghiul de amorsare creşte la (2) valoarea αa2, corespunzătoare impulsurilor iG , curentul continuu scade la o valoare proporţională cu suprafaţa dublu haşurată.

ia

Figura 5.3. Formele de undă ale tensiunilor şi curenţilor în cazul comenzii pe orizontală

Deci, prin ajustarea fazei impulsurilor de comandă, se poate modifica unghiul de amorsare de la 0° la 180° şi tensiunea continuă variază de la 100% la zero. Acest principiu este valabil în ambele metode de comandă pe grilă (comanda pe orizontală şi comanda pe verticală). La comanda pe orizontală, modificarea fazei impulsurilor iG se face prin deplasarea pe orizontală a unei tensiuni alternative de comandă. În figura 5.3-c este prezentată această tensiune, u~ , cu defazaj reglabil. DCG este astfel construit, încât se generează impulsurile iG în momentul trecerii tensiunii u~ prin zero, de la valori negative spre valori pozitive. Ajustarea fazei semnalului u~ se poate face cu ajutorul unor circuite de defazare aşa cum este cel din figura 5.2. În acest caz comanda defazajului, deci şi a tensiunii redresate, se face printr-o acţiune de reglare manuală asupra reostatului R. Dacă se impune ca tensiunea continuă să fie ajustată printr-un semnal de comandă uc, DCG trebuie să conţină un oscilator electronic care generează o tensiune periodică, liniar variabilă în timp, uLV, precum şi un circuit ce formează un impuls de comandă, iG, atunci când se produce intersectarea tensiunilor uLV şi uc pe panta

83

84

Capitolul 5

descendentă a tensiunii uLV (figura 5.3-d). Modificarea tensiunii de comandă conduce la modificarea corespunzătoare a fazei impulsurilor iG. Comanda pe verticală a redresoarelor monofazate cu tiristoare este ilustrată în figura 5.4. Dispozitivul de comandă pe grilă (DCG) generează iniţial o tensiune alternativă U~, defazată cu 900 în urma tensiunii U2. (a ) Impulsul de comandă pe grilă i G se formează iniţial la intersecţia cu abscisa (pe porţiunea ascendentă a tensiunii U~). Ca urmare, unghiul de amorsare a tiristorului are valoarea iniţială αa = 90 . Principiul comenzii pe verticală constă în variaţia unghiului de amorsare a tiristorului prin deplasarea pe verticală a tensiunii U~, deplasare ce are ca efect micşorarea sau creşterea unghiului de amorsare faţă de unghiul iniţial αa. Pentru a realiza deplasarea pe verticală a tensiunii U~, la nivelul DCG se însumează o tensiune continuă de comandă (Uc – pozitivă sau negativă) cu tensiunea U~.
0

Figura 5.4. Formele de undă ale tensiunilor şi curenţilor în cazul comenzii pe verticală

Redresoare comandate de mică putere
Ajustarea tensiunii de comandă astfel: a. Creşterea tensiunii

85

Uc determină reglarea unghiului de amorsare (Uc > 0) are [00 ... 900], iar
ca efect reglarea valoarea medie a

Uc

în valori pozitive

unghiului de amorsare

tensiunii redresate creşte (proporţional cu valoarea unghiului de conducţie α1) în cadrul unei semialternanţe pozitive; b. Creşterea tensiunii Uc în valori negative

(α1)

în intervalul

(Uc < 0) are ca efect reglarea 0 0 unghiului de amorsare (α2) în intervalul [90 ... 180 ], iar valoarea medie a tensiunii redresate scade proporţional cu creşterea unghiului α2, între [900 ... 1800].

[0 [0% ... 100%] din Ur.

0

Deci unghiul de amorsare a tiristorului se poate regla continuu, în domeniul ...1800], iar tensiunea medie redresată poate fi ajustată continuu, în domeniul

La evaluarea comparativă a performanţelor redresoarelor având comandă pe orizontală faţă de cele ce au comanda pe verticală, un criteriu important este forma dependenţei tensiunii continue U0 în raport cu semnalul de comandă uc. Expresia tensiunii continue sarcină rezistivă este: 2π

U0

la un redresor monofazat comandat cu

1 U0 = 2⋅π


0

1 u r d ( ωt ) = 2⋅π

αa

π

2 ⋅U 2 sin(ωt ) ⋅ d(ωt ) =
(5.1)

=

2 ⋅U 2 (1 + cos α a ) 2⋅π

La comanda pe orizontală, figura 5.3.d, unghiul de amorsare în funcţie de tensiunea de comandă uc prin relaţia:

αa se exprimă
(5.2)

α a = π ⋅ (1 −

uc

Înlocuind α a în relaţia (5.1) rezultă:

u c max

)

U0 =

π uc 2 ⋅U 2 (1 − cos ) 2⋅π u c max

(5.3)

deci dependenţa U0 = f(uc) este neliniară. La comanda pe verticală, considerând că tensiunea de comandă maximă, ucmax, este egală cu amplitudinea tensiunii u~ , relaţia dintre unghiul de amorsare

(αa) şi tensiunea uc este:

α a = arccos(

uc u c max

)

(5.4)

Înlocuind relaţia 5.4 în ultima formă a relaţiei 5.1 se obţine:

85

Sincronizare paralel Figura 5.Ieşire (E2) 15.2 Circuite specializate pentru comanda în fază a tiristoarelor Pentru reglarea unghiului de conducţie a tiristoarelor şi/sau triacurilor se pot utiliza dispozitive electronice specializate.5. dependenţa U0 = f(uc) este liniară. Această proprietate reprezintă un avantaj important al comenzii pe verticală faţă de comanda pe orizontală. întrucât redresorul comandat poate fi utilizat ca element de execuţie într-un sistem liniar de reglare automată (de exemplu reglarea turaţiei motorului de curent continuu). semnificaţia terminalelor (pinilor) este următoarea: 1.86 Capitolul 5 U0 = 2 ⋅U 2 uc (1 + ) u c max 2⋅π (5.Referinţa de tensiune (-V) 16. Unul dintre cele mai utilizate circuite integrate.5.Intrare de sincronizare 10. este circuitul integrat ßAA-145. Dispozitiv de comandă pe grilă realizat cu ßAA-145 . care pot fi realizate cu ajutorul componentelor electronice discrete sau cu ajutorul circuitelor integrate.5) deci.Rampă de tensiune 8.Alimentare ( I ) 6.Ieşire monostabil 3. 5.Comandă fază ( V8 ) 9.Ieşire ( E1 ) 11.Comandă durată (tp) 14. destinat comenzii în fază a elementelor de redresare. Făcând abstracţie de schema electronică detaliată prezentată în [9]. Schema electronică test pentru o aplicaţie tipică (cu posibilităţi de comandă a două tiristoare) realizată cu circuitul integrat ßAA145 este prezentată în figura 5.Alimentare (+V) 2.Blocare impuls 7.Masă − 13.

această valoare fiind un parametru de catalog. se obţin la pinii 10 şi 14. ce urmează a fi aplicate pe porţile tiristoarelor sau triacurilor. atunci când tensiunea de comandă aplicată la pinul 8 variază în domeniul 0.. asociat cu divizorul rezistiv pentru alimentarea pinului de sincronizare (9). Variaţia unghiului de conducţie Figura 5.6.Redresoare comandate de mică putere 87 Observaţie: Este recomandat să se utilizeze un transformator coborâtor de tensiune..8V. Diagrama impulsurilor de comandă Impulsurile de comandă. Figura 5. pentru separare galvanică (220V~/24V~).7. În acest caz valorile rezistenţelor divizorului se adoptă astfel încât curentul de sincronizare (consumat la pinul 9) să aibă valoarea de 10 mA.6. Durata impulsurilor (tp) se poate ajusta cu ajutorul unui potenţiometru semireglabil (Rt) de 250 KΩ conectat la pinul 11. Variaţia unghiului de conducţie în raport cu tensiunea de comandă (V8) este prezentată în figura 5. 87 . Acest circuit permite reglarea unghiului de conducţie (φ) în domeniul 0-180 grade.

În raport cu referinţa... tensiunea de ieşire Ud este reglabilă în limitele [0. dar unghiul de conducţie ϕ se poate regla în intervalul 0. începe ieşirea din conducţie a tiristorului T2 şi intrarea în conducţie a diodei D1. Momentul în care tensiunea pe tiristor este nulă şi urmează să devină pozitivă în sensul anod .100%].8.7. în cazul redresorului monofazat.180 grade datorită translaţiei pe orizontală a celor două impulsuri. În punctul A al diagramelor. Schema electrică a redresorului monofazat în punte semicomandată (cu sarcină inductiv-rezistivă) este prezentată în figura 5. Întrucât impulsurile de comandă (V10 şi V14) sunt de mică putere. 5. Aceste transformatoare realizează separare galvanică Între circuitul de forţă (tiristor sau triac) şi circuitul de comandă unde se află circuitul integrat βAA – 145. Exprimat în radiani. Impulsurile astfel amplificate sunt aplicate pe porţile tiristoarelor/triacurilor prin intermediul unor transformatoare de impulsuri. Momentul de referinţă pentru unghiul de comandă este momentul trecerii prin zero a tensiunii reţelei. acestea trebuie amplificate cu ajutorul unor amplificatoare de tip Darlington. se alege ca moment de referinţă pentru comanda pe grilă. .3 Redresor monofazat semicomandat în punte În cazul redresorului semicomandat.88 Capitolul 5 Cele două impulsuri de comandă (V10 şi V14) sunt decalate permanent cu un unghi constant de 180 grade. Blocarea impulsurilor de comandă (inhibarea circuitului ßAA-145) se poate face conectând pinul 6 la masă.9. acest interval defineşte unghiul de comandă (α) pentru tiristoare. iar formele de undă ale tensiunilor şi curenţilor prin circuitul redresor-sarcină sunt date în figura 5.. Figura 5. Reglajul tensiunii se face prin comanda corespunzătoare a tiristoarelor din circuit.catod. Unghiul de comandă (α) exprimă intervalul de timp cuprins între momentul începutului blocării tiristorului T1 şi momentul în care începe conducţia tiristorului T2. figura 5. realizate cu miezuri de ferită şi dimensionate corespunzător.8.. Schema electrică a redresorului monofazat în punte semicomandată Tiristoarele trebuie comandate pe intervalul în care tensiunea lor în sensul anod – catod este pozitivă. impulsul de amorsare (aprindere) a fiecărui tiristor poate fi aplicat la un interval de timp variabil.

6) unde: US – este valoarea eficace a tensiunii din secundar ( U 21 = U 2 2 ).9. D2 . iar tiristorul T2 se blochează natural în momentele A. Tiristorul T1 se stinge natural în punctele (momentele) B şi D. Tensiunea redresată Ud pe sarcină (LS. C şi E. Tensiunea medie redresată (Ud) este dată de relaţia: Ud = 2 U S (cos α + 1) . curentul de sarcină trece în întregime prin T1 şi D1. Figura 5. După intervalul de conducţie γ 2 . D1 şi respectiv T2. Formele de undă ale tensiunilor şi curenţilor 89 . RS) se obţine în intervalele de timp în care are loc conducţia simultană pe T1.Redresoare comandate de mică putere 89 Intervalele de comutaţie γ1 şi γ 2 definesc timpii necesari blocării tiristoarelor şi intrării în conducţie a diodelor. π (5. α – este unghiul de conducţie al tiristoarelor.

α c = 900 ( unghiul de comutatie al tiristorului ) Se cere: a) Tensiunea medie redresată U 0 . rDZ = 8 [ Ω ] . 5. R = 200 [ Ω ] . LS. U Z = 9. specializat pentru comanda în fază a tiristoarelor şi triacurilor? Problemă Se dă circuitul de redresareşi stabilizare din figură pentru care se cunoaşte: u1 ( t ) = 240 ⋅ sin ( ωt ) [ V ] . d) Valoarea curentului de sarcină (I S ) . K TR = 8. faţă de metoda comenzii pe orizontală (în cazul redresoarelor comandate) ? 2. Valoarea minimă a unghiului de comandă (α) se adoptă în intervalul 5÷8 grade electrice. iar în intervalul unghiului de comandă cele două diode D1 şi D2 joacă rolul de protecţie (descărcare) împotriva tensiunilor de autoinducţie ce apar în momentul blocării tiristoarelor. Ce avantaj oferă comanda pe verticală. c) Unghuiul de conducţie θ al diodei Zenner. c) Tensiunea redresată (Ud) creşte dacă unghiul de comandă α scade. interval de timp necesar preluării conducţiei de la tiristoare de către diode. Care este rolul şi seminificaţia terminalelor (pinilor) de la circuitul integrat βAA145.4 Întrebări şi problemă 1.1[ V ] . b) Durata de conducţie a diodelor este mult mai mare decât durata de conducţie a tiristoarelor.90 Capitolul 5 Observaţii: a) Pe durata conducţiei tiristoarelor. diodele de acelaşi indice (nume) joacă rolul de redresor. b) Tensiunea între punctele M şi N (U MN ) . asigurând curentul neîntrerupt prin sarcina RS. R S = 50 [ Ω ] .

Figura 6. Figura 6. În mod similar.2.2. Deci se obţine identitatea logică: y≡x (6. la care interesează veridicitatea acestora.1-a). care are valoarea 1 dacă propoziţia este adevărată (butonul fiind acţionat. când propoziţia este adevărată şi valoarea 0 când propoziţia este falsă. 1815-1864). Ilustrând această idee prin exemple simple. Boole.1. se vor introduce – în cele ce urmează – funcţiile logice elementare. propoziţia: “butonul X este acţionat” (figura 6.CAPITOLUL 6 CIRCUITE LOGICE COMBINAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE 6. contactul butonului X este normal închis. propoziţia a doua este adevărată când prima propoziţie este adevărată şi invers. Fiecărei propoziţii i se poate asocia o variabilă. Fie de exemplu. contactul electric este închis) şi valoarea 0 dacă propoziţia este falsă (contactul electric deschis). 1 Identitatea logică. numită şi algebră booleană (după numele matematicianului irlandez G.1) Identităţii logice îi corespunde tabelul de adevăr 6.1 Funcţii logice elementare Algebra logicii. operează cu propoziţii. Referindu-ne la cele două propoziţii menţionate anterior constatăm că în schema din figura 6.1-b) i se poate asocia variabila binară y. propoziţiei “releul Y este acţionat” (figura 6. care are valoarea 1. circuitul se . Acestei propoziţii i se poate asocia variabila binară x. Realizarea identităţii logice. Veridicitatea unei propoziţii poate să depindă de veridicitatea altor propoziţii. conform căreia o propoziţie poate fi adevărată sau falsă. 2 Negaţia logică. luate din domeniul schemelor de comandă cu relee şi contacte. acesta îşi deschide contactul.3. În cadrul schemei din figura 6. Când butonul este acţionat. În algebra booleană se utilizează logica bivalentă. având o semnificaţie asemănătoare.1-a. Definirea funcţiilor logice elementare. numită variabilă logică sau binară.

Se realizează deci negaţia logică. Tabelul de adevăr 6. situaţie în care funcţia ”ŞI” este: y = x1 ⋅ x2 ⋅ x3 ⋅ .2 a) x y ≡x x y= x 0 0 0 1 1 1 1 0 x1 x2 y=x1+x2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 b) x ⋅x 4 Conjuncţia logică a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin 1 2 şi are valoarea 1 dacă ambele variabile au valoarea 1. situaţie în care funcţia ”SAU” este: y = x1 + x2 + x3 + . de unde rezultă: y = x1 ⋅ x 2 (6.3 se constată că numai atunci când x1 şi x2 au valoarea logică 1. Realizarea negaţiei logice Figura 6.4) . Ca urmare..5) În cazul general. conjuncţia logică se mai numeşte funcţie logică “ŞI”.2) Figura 6. corespondenţa dintre variabila dependentă (y) şi cea independentă (x) este dată de tabelul de adevăr 6. Disjuncţia logică a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin x1+x2 şi are valoarea 1 dacă una dintre variabile are valoarea 1..1-b. disjuncţia logică se mai numeşte funcţie logică “SAU”. din care rezultă: y = x1 + x2 (6.. + xn (6.5.4.1 Tabelul 6.. notată simbolic: y= x (6.4.2 al disjuncţiei logice arată că aceasta are valoarea 1 dacă x1 sau x2 au valoarea ”1” logic sau x1 şi x2 au valoarea logică 1. Din acest motiv. conjuncţia logică se realizează cu n variabile binare. ⋅ xn (6. Interpretarea fizică a acesteia este ilustrată prin schema dată în figura 6.3.92 Capitolul 6 întrerupe.6) În cazul negaţiei logice. iar releul Y nu va fi acţionat. conjuncţia logică are valoarea 1. Realizarea funcţiei logice SAU Tabelul 6. Realizarea fizică a funcţiei “ŞI” cu două variabile este dată în schema din figura 6. disjuncţia logică poate conţine n variabile binare. sau ambele variabile au valoarea 1. Din tabelul de adevăr 6.3) Generalizând.

fapt ce exclude posibilitatea de a fi adevărate simultan cele două alternative implicate în propoziţie. Uneori. Funcţia logică SAU-EXCLUSIV a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin x1⊕x2 şi este definită prin intermediul tabelului de adevăr 6.10) .8) x1 ↓ x 2 = x1 + x 2 Din acest motiv.6 x1 x2 y= x1 ⋅ x 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 x1 x2 x1⊕x2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 Din compararea tabelelor de adevăr 6. SAU EXCLUSIV etc.6. se mai utilizează şi alte funcţii logice (derivate). Comparând tabelele de adevăr 6. y = x1 ∩ x2 (6. NUMAI. cum sunt: NICI. ŞI reprezintă funcţii elementare în algebra propoziţiilor.7) Funcţiile logice NU. de fapt. adică se mai numeşte funcţia ŞI-NU. SAU. Semnificaţia şi denumirea funcţiei este legată de interpretarea propoziţiilor de forma: “Maşina electrică funcţionează în regim de motor sau în regim de generator”. Funcţia logică NICI a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin x1↓ x2 şi este definită prin intermediul tabelului de adevăr 6.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale Tabelul 6.3 93 Figura 6. funcţia SAU negată: (6. se constată că funcţia NICI reprezintă. iar în terminologia engleză NAND (Not –AND): x1 ↑ x 2 = x 1 ⋅ x 2 (6.4. funcţia NICI se mai numeşte funcţie SAU-NU.2 şi 6.5.4.5 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 Tabelul 6. funcţia SAU-EXCLUSIV este disjuncţia termenilor x1 ⋅ x 2 şi x1 ⋅ x 2 . adică: (6. În conformitate cu tabelul de adevăr 6.4. şi 6. atunci când nici x1. În afara acestora.6. Funcţia logică NUMAI a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin x1↓ x2 şi este definită prin intermediul tabelului de adevăr 6. Tabelul 6.5 rezultă că funcţia NUMAI se obţine prin negarea funcţiei ŞI. simbolizarea disjuncţiei logice şi respectiv a conjuncţiei logice realizate cu două variabile (ca în exemplul de faţă) se poate face astfel: y =x1 ∪ x2 . nici x2 nu sunt egale cu 1.3. Se remarcă faptul că funcţia are valoarea 1. x1 x2 y= x1 + x 2 Tabelul 6.9) Observaţie: Şi în cazul funcţiilor NOR şi NAND.5. acestea se pot realiza cu n variabile binare. iar în terminologia engleză este NOR (Not-OR).

12) Transformările inverse.9) precum şi teoremele lui De Morgan rezultă: (6. se folosesc o serie de relaţii (proprietăţi) fundamentale.14) (6. Verificarea acestor proprietăţi se poate face cu uşurinţă utilizând tabelele de adevăr ale funcţiilor logice elementare.15) .11) x=x+x=x↓x x1 + x 2 = x1 + x 2 = x1 ↓ x 2 x1 ⋅ x 2 = x1 ⋅ x 2 = x1 + x 2 = x1 ↓ x 2 (6. se realizează astfel: x1 ↓ x 2 = x1 + x 2 = x1 ⋅ x 2 x1 ↑ x 2 = x1 ⋅ x 2 = x1 + x 2 (6.13) (6. Tabelul 6. la funcţiile NU. ŞI. Relaţiile date în tabelul 6. date în tabelul 6. NUMAI şi SAU–EXCLUSIV prin intermediul funcţiilor elementare NU.94 Capitolul 6 6. echivalente celor iniţiale. utilizând relaţiile de definiţie (6.7. crt.8) şi (6.2 Relaţii fundamentale în algebra logicii Pentru transformarea unor expresii logice în altele. SAU. însă cu o structură mai simplă.7 Nr. ŞI. SAU. de la funcţiile NICI şi NUMAI.7 permit exprimarea funcţiilor NICI. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proprietatea de idempotenţă Proprietatea de asociativitate Proprietatea de comutativitate Proprietatea de distributivitate Proprietatea de absorbţie Teoremele lui De Morgan Principiul contradicţiei Principiul terţului exclus Principiul dublei negaţii Denumirea relaţiei logice Proprietăţile constantelor logice 0 şi 1 x+0=x x ⋅0 = 0 x + 1 = 1 x ⋅1 = x x+x=x x⋅x=x (x1⋅x2)⋅x3 = x1⋅(x2⋅x3) (x1+x2)+x3 = x1+(x2+x3) x1⋅x2 = x2⋅x1 x1+x2 = x2+x1 x1⋅(x2+x3) = (x1⋅x2)+(x1⋅x3) x1+(x2⋅x3) = (x1+x2)⋅(x1+x3) x1+x1⋅x2 = x1 x1⋅(x1+x2) = x1 x1 ⋅ x 2 = x1 + x 2 x1 + x 2 = x1 ⋅ x 2 x⋅ x =0 x+ x =1 x =x Astfel.

ŞI. Regula de asociere: " 0" logic → (0. ea va fi asimilată cu un element conductor ideal (contact închis). E ) → H (6. Punctul static de funcţionare (M) al unui tranzistor bipolar este plasat pe dreapta de sarcină în M” (regim de saturaţie) – corespunzător unei tensiuni neglijabile în colector. ceea ce echivalează cu semnalul “0” logic. iar dacă este polarizată invers. Diodele semiconductoare se consideră ideale (cu rezistenţă internă nulă). Relaţiile (6. ceea ce echivalează cu semnalul “1” logic..18) arată că atât funcţia NICI. Tabelul 6.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 95 (6. întrucât prin intermediul lor se poate exprima orice altă funcţie logică.18) sunt sintetizate în tabelele recapitulative 6.+ ε1 )V → L " 1" logic → (+ E − ε 2 .. În mod similar se consideră şi tranzistoarele unipolare. . cu deosebirea că în starea “0” logic (tranzistor saturat).13) … (6. se consideră ca un izolator ideal (contact deschis).18) Relaţiile de transformare (6. SAU formează un sistem complet de funcţii.9 x 1 ⋅ x 2 = x1 ⋅ x 2 = x 1 ↑ x 2 x1 ↓ x 2 = x1 + x 2 x1 ↓ x 2 = x1 ⋅ x 2 x1 ↑ x 2 = x1 + x 2 x1 + x 2 = x1 ↓ x 2 x1 ⋅ x 2 = x1 ↓ x 2 x1 ↑ x 2 = x1 ⋅ x 2 x1 + x 2 = x1 ↑ x 2 x1 ⋅ x 2 = x1 ↑ x 2 În algebra propoziţiilor.16) (6.High).9. în componenţa cărora intră diode şi tranzistoare. Dacă dioda este polarizată în sens direct. când tensiunea în colectorul tranzistorului este aproximativ egală cu tensiunea de alimentare. 6. .1 s-a arătat modul de realizare a funcţiilor logice elementare prin intermediul contactelor. .19) . cât şi funcţia NUMAI pot juca rolul unui sistem complet de funcţii elementare.17) x = x⋅x = x↑ x x1 + x 2 = x1 + x 2 = x1 ⋅ x 2 = x1 ↑ x 2 (6.3 Circuite logice.. căderea de tensiune pe tranzistor este mai mare decât la tranzistorul bipolar. Realizarea funcţiilor logice elementare cu dispozitive electronice În § 6. numite circuite logice. funcţiile logice elementare NU. De asemenea.8 Tabelul 6. Funcţiile logice se pot realiza şi cu ajutorul unor circuite electronice.13)…(6.8 şi 6. punctul static poate fi în poziţia M’ (regim de blocare). Tranzistoarele utilizate în circuitele logice funcţionează în regim de comutaţie. ceea ce le oferă o importanţă deosebită în circuitele logice de comandă. care lucrează în regim de comutaţie. .. Valorilor logice ”0” şi ”1” li se asociază două niveluri de tensiuni electrice: nivel coborât (L -Low) şi nivel ridicat (H .

conducând D2. ca de exemplu la utilizarea tranzistoarelor de tip pnp. deci y = 0.− E ) → H Figura 6.20) Sub aspect tehnologic. precum şi simbolizarea lor. ambele diode sunt blocate (având semnal pozitiv la catozi). În primele variante constructive. . intrările sunt conectate la potenţialul bornei comune şi diodele D1. toate punctele circuitului se vor afla la potenţial nul. tensiunea de intrare este ux. tensiunea de intrare ux este egală cu 0 V. deci y = 1. respectiv circuitul ŞI-NU (NAND) realizate cu ajutorul componentelor discrete (diode. " l" logic → (− E + ε 2 . iar la ieşire rezultă semnal logic y = 1. circuitele logice se pot realiza utilizând componente discrete sau sub formă de circuite integrate.7 este dată schema unui circuit SAU cu diode. Funcţionarea acestui circuit este următoarea: dacă x1 = 0. Dacă x1 = 1 şi x2 = 0. tranzistorul este blocat. În alte situaţii. funcţionarea este similară. sunt date în figurile 6. E. Atunci când x1 = 1 şi x2 = 1. respectiv 6. Tensiunea de ieşire este egală cu valoarea căderii de tensiune pe dioda D2.9. dacă x1 = 1.8. Circuit ŞI Circuitele SAU-NU (NOR). x2 = 0. respectiv D2 conduc.6 este dată schema unui circuit logic NU (logică pozitivă). În figura 6. deci rezultă y ≅ 0. cu circuitul NU.−ε1 ) V → L (6.6. conduce dioda D2. bornele de intrare având potenţialul +E ( E ≥ E1 ). . iar D1 este blocată. adică tensiunile de intrare sunt egale cu 0 V. .10. căreia îi corespunde regula de asociere: " 0" logic → (0. Circuit SAU Figura 6. se adoptă logica negativă. la utilizarea tranzistoarelor bipolare de tip npn. deci y = 0. E şi tranzistorul lucrează în saturaţie.. circuitele logice conţineau componente discrete. baza este negativată (prin sursa –Eb). Dacă x = 1. Dacă x1 = 0 şi x2 = 0. Tensiunea de ieşire este egală cu valoarea căderii de tensiune pe diodele care conduc. la ieşire se obţine o tensiune uy = 0 V.8. adică ≅ 0V. realizat cu diode. . de exemplu. respectiv ŞI. x2 = 1. lucrând în logica pozitivă.. corespunde logicii pozitive şi se aplică.. Dacă x = 0. adică y = 1. dioda D1 conduce. În figura 6. în logică pozitivă este dată în figura 6. astfel încât y = 1. atunci când x1 = 0. În mod similar rezultă y = 0 când x1 = 0. Schema unui circuit ŞI cu două intrări.96 Capitolul 6 în care ε1 şi ε2 sunt toleranţe admise. rezistoare şi tranzistoare) se obţin prin conectarea în serie a circuitului SAU. . D2 este blocată şi tensiunea de ieşire este egală cu cea de la prima intrare. respectiv D1 şi D2.. Schemele acestor circuite. x2 = 0. x2 = 1 sau x1 = 1 şi x2 = 1. deci la ieşire se obţine uy. Circuit logic NU Figura 6. deci y = 0.7.

După tehnologia utilizată.TTL) În prezent circuitele logice se realizează aproape în exclusivitate sub formă de circuite integrate. realizate cu tranzistoare unipolare TEC-MOS. tipurile: RTL. a cărui schemă este dată în figura 6. este de tip multiemitor.Transistor-Logic) sunt în prezent cele mai utilizate CLI. Tranzistorul de intrare.11. în prezent nu mai sunt utilizate. . adică intrarea respectivă se leagă la masă. TTL. DTL. Circuitele RTL şi DTL având performanţe reduse. HLL şi I2L.10. în care se utilizează tranzistoare bipolare. conectate la bazele tranzistoarelor bipolare. circuitele logice integrate (CLI) se clasifică în: CLI bipolare. T1. Circuitele RTL (Resistor-Transistor-Logic) au intrările prin rezistenţe.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 97 Figura 6. La realizarea CLI bipolare s-au adoptat mai multe tipuri de structuri de bază.4 Circuite logice integrate (poarta logică NAND . în ordinea în care s-au succedat. Circuit SAU-NU (NOR) gura 6. Circuitele DTL (Diode-Transistor-Logic) au structura similară circuitelor cu componente discrete. şi CLI-MOS. potenţialul bazei este practic egal cu 0V iar joncţiunea bazăcolector nu conduce. adică are o joncţiune bazăcolector şi mai multe joncţiuni bază-emitor. Modulul logic reprezentativ al familiei de circuite TTL este circuitul ŞI-NU. Dacă la una dintre intrări se aplică tensiunea 0V. joncţiunea bază-emitor respectivă conduce. Circuitele TTL (Transistor. Circuit ŞI-NU (NAND) 6. dintre care menţionăm.9. Astfel curentul i în colectorul lui T1 este neglijabil.

tranzistorul T3 se comportă ca un repetor pe emitor.98 Capitolul 6 Figura 6. se asigură o cădere de tensiune pe rezistenţa RE. în această situaţie. Curentul iE2 fiind mare. tensiunea de ieşire este practic +E.11. Dacă la toate intrările se aplică tensiunea +E. potenţialul bazei tranzistorului T4 este practic egal cu 0V. Deci. Dioda D este conectată între tranzistorele T3 şi T4 din motive tehnologice. deoarece tensiunea bază-emitor aplicată acestuia este neglijabilă. iar curentul prin sarcina conectată la ieşire este asigurat de tranzistorul T3 care este în saturaţie.12. generând curentul de sarcină. care determină saturarea tranzistorului T4. deci şi acest tranzistor este blocat.5 V pentru y=”1” logic Valorile standardizate pentru circuitele TTL sunt 0V şi 5V. . iar T4 ca un contact închis. deci y = 0. 1 2 Caracteristica de transfer a tensiunii pentru poarta TTL (NAND) este prezentată în figura 6.4 V pentru y=”0” logic VH 3. adică potenţialul bornei de ieşire este practic egal cu +E. stabilindu-se un curent i suficient de mare pentru aducerea în saturaţie a tranzistorului T2. Întrucât T3 se comportă ca un contact deschis. Observaţii: Când ieşirea este ”1” logic (y = 1). Practic. cât şi în situaţiile când mai multe intrări au tensiunea de 0V. joncţiunile bazăemitor ale tranzistorului T1 nu conduc. întrucât T3 este în conducţie (saturat). Figura 6.12. valorile tensiunilor pentru ”0” logic şi ”1” sunt: VH 0. potenţialul colectorului acestui tranzistor (T4). Ca urmare. Circuit ŞI-NU (NAND) TTL Tranzistorul T2 este blocat şi întrucât iE2 = 0. În acelaşi timp tranzistorul T3 este blocat. însă va conduce joncţiunea bază-colector. tensiunea de ieşire este 0V.

T2 şi T’1. iar T4 este blocat. Deci la ieşirea F se obţine V0=”0” logic. b) Dacă T2 şi T’2 sunt blocate. VCE (T3 − sat.) .tensiunea colector-emitor când T4 este saturat. Funcţionarea este următoarea: a) Dacă T2 sau T’2 este saturat.22) 6. ce are schema electrică prezentată în figura 6.21) VD – este căderea de tensiune pe dioda D. atunci tranzistorul T3 va fi saturat. adică VIA sau VIB au valoarea „1” logic (+E volţi).13. deoarece T3 este blocat iar T4 este saturat. Astfel T3 îl ”surprinde” pe T4 în conducţie. În starea ”1” logic tensiunea VH la ieşirea porţii TTL este: VCE (T4 − sat. Cauza conducţiei simultane este aceea că T3 comută mai rapid în conducţie decât comută T4 în starea de blocare. într-un interval de timp foarte scurt (de ordinul microsecundelor).1.) .) − VCE (T4 − sat. Figura 6. Poarta TTL (NOR) Concluzie: Circuitul NOR (SAU-NU) realizează funcţia logică F ="1" = V0 = A + B = A ⋅ B .4.13. când acesta ar trebui să fie deja blocat. Poarta logică integrată NOR (SAU-NU) În cele ce urmează se prezintă poarta integrată NOR (SAU-NU) realizată cu numai 2 (două) intrări. Observaţie: T2 sau T’2 sunt saturate dacă T1 sau T’1 sunt blocate. .Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 99 Observaţie: În timpul funcţionării (la trecerea din starea ”0” logic în starea ”1” logic) apare un impuls de curent tranzitoriu (curent suplimentar) datorită conducţiei simultane a tranzistoarelor T3 şi T4.tensiunea colector-emitor când T3 este saturat. T’2 formează două etaje de intrare conectate în paralel pe rezistoarele R2 şi R3. atunci când T1 şi T’1 sunt saturate.) − VD R C3 (6. Expresia curentului maxim de impuls în colector (ICC-max) la ieşirea porţii TTL este: I CC − max = unde: VCC − VCE (T3 − sat. la ieşire se obţine V0=”1” logic (+E volţi).) − VD (6. Perechile de tranzistoare T1. VH = VCC − VCE (T3 − sat.

Y2. în momentul considerat. ale căror structuri sunt cunoscute.5. notate cu litere mici.. adică funcţii în care variabilele logice sunt legate prin operaţiile din algebra logicii. Cu alte cuvinte. La ieşirea F se obţine ”0” logic dacă una dintre intrări (sau ambele) au nivel de tensiune ”1” logic..). lămpi de semnalizare etc. . Circuitele logice combinaţionale sunt acele circuite de comandă la care setul mărimilor de ieşire. În privinţa circuitelor logice combinaţionale se pot formula două categorii de probleme: .elemente de ieşire: Y1. u2. iar mărimile de ieşire sunt variabile binare dependente. unei situaţii date a elementelor de intrare (acţionate sau neacţionate). Yr. în care u1.23) în care f1(. f2(.14. 6.1 Noţiuni generale Fie un circuit de comandă (figura 6. …. îi corespunde în mod univoc o anumită situaţie a elementelor de ieşire. b) Simbolizarea circuitului combinaţional Asociind elementelor de intrare-ieşire variabile binare. y2. contacte ale unor relee din alte scheme de comandă etc. Um...14-b... Circuitele logice combinaţionale sunt descrise prin ecuaţii ieşire-intrare de forma: y1 = f1 (u1. u m ) M y 2 = f 2 (u1. …. reprezentând înfăşurări de relee şi/sau contactoare. în orice moment. . …. ... înfăşurări ale robinetelor electromagnetice. a) Circuit combinaţional. u 2 . caracterizat prin următoarele elemente: .). Mărimile de intrare sunt variabile binare independente. u 2 . iar y1.100 Capitolul 6 când ambele intrări sunt legate la masă. reprezentând contacte de butoane şi de limitatoare de cursă.elemente de intrare: U1. schema de comandă se poate reprezenta ca în figura 6. um se numesc mărimi de intrare.. u 2 .ansamblul elementelor de comandă (contacte sau circuite logice). este determinat în mod univoc de o combinaţie dată a mărimilor de intrare.5 Circuite logice combinaţionale 6. U2. u m ) M y r = f r (u1. . yr – mărimi de ieşire. ….14-a).) sunt funcţii booleene. fr(... Figura 6. . u m ) (6. .

Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale
analiza circuitelor logice combinaţionale; sinteza (proiectarea) circuitelor logice combinaţionale.

101

6.5.2 Analiza circuitelor logice combinaţionale
Într-o problemă de analiză se dă structura circuitului combinaţional, starea elementelor de intrare (dacă sunt acţionate sau nu) şi se cere starea elementelor de ieşire. O problemă de analiză, de tipul celei formulate, se rezolvă în trei etape: • pornind de la schema circuitului combinaţional, se asociază variabile binare elementelor fizice de intrare-ieşire şi se scrie funcţia logică corespunzătoare schemei date; • se înlocuiesc variabilele binare independente cu 1 sau 0, după starea elementelor de intrare respective; • se evaluează expresia logică, deteminând variabila dependentă (mărimea de ieşire): dacă aceasta este 1, elementul de ieşire este acţionat, iar dacă expresia logică are valoarea 0, elementul de ieşire este neacţionat.

Figura 6.15. Schema de comandă cu releu şi contacte

Figura 6.16. Schema de comandă echivalentă schemei din figura 6.22

Vom ilustra procedura descrisă prin intermediul schemei de comandă cu relee şi contacte dată în figura 6.15. Aici, U1, U2 şi U3 sunt contacte normal deschise şi normal închise ale unor elemente de comandă, limitatoare de cursă etc. Aşa cum s-a arătat în § 6.1, contactelor normal deschise li se asociază variabile binare, notate cu litere mici fără bară de negare, iar contactelor normal închise li se asociază variabile binare negate (cu bară de negare). Acţionarea unui contact normal închis reprezintă deschiderea sa. Asociind o variabilă binară, y, elementului de ieşire, Y, schema de comandă poate fi reprezentată ca în figura 6.16. Cunoscând realizarea funcţiilor logice elementare utilizând contacte, variabila de ieşire y (figura 6.16) se poate exprima cu uşurinţă prin intermediul variabilelor de intrare u1, u2 şi u3:

y = (u1 u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3 ) u + (u1u 2 + u 1 u 2 ) u 1 3

(6.24)

Presupunem că, în cadrul problemei de analiză, se cere starea elementului de ieşire atunci când U1 şi U2 sunt acţionate iar U3 este neacţionat. Punând în expresia (6.24) u1 = u2 = 1 şi u3 = 0, se obţine:

y = (1 ⋅ 1 ⋅ 0 + 1 ⋅ 1 ⋅ 0) ⋅ 1 + (1 ⋅ 1 + 1 ⋅ 1) ⋅ 0 = 1
deci elementul de ieşire este acţionat. Formularea problemelor de analiză a schemelor combinaţionale poate fi completată în sensul determinării unei scheme de comandă mai simplă, însă echivalentă cu cea iniţială, sau al stabilirii unei scheme de comandă cu aceleaşi funcţiuni, însă realizată prin alte dispozitive (de exemplu, circuite logice). Rezolvările

102

Capitolul 6

acestor completări din formularea problemelor de analiză constituie, în acelaşi timp, soluţii ale unor etape din procedura de sinteză (proiectare) a schemelor combinaţionale. Fie schema de comandă din figura 6.15. Se cere o schemă echivalentă cu aceasta, însă mai simplă, adică realizată cu un număr mai mic de elemente. Pentru simplificarea schemei de comandă se procedează la minimizarea funcţiei booleene (6.24), adică la aducerea acesteia la o formă cât mai simplă. Utilizând relaţiile fundamentale din algebra booleană, se obţine:

(6.25) Ţinând seama de proprietăţile de idempotenţă, terţ exclus şi contradicţie, din ultima expresie se obţine: (6.26) y = u 1 u 2 u 3 + u1u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3 Mărimea de ieşire (y) s-a exprimat printr-o disjuncţie a unor conjuncţii logice. Funcţia booleană corespunzătoare se exprimă în forma canonică disjunctivă. Constituenţii disjuncţiei se numesc mintermeni. Pentru obţinerea formei canonice disjunctive minimale se pot utiliza mai multe metode: a) metoda alipirilor (metoda grupărilor); b) metoda diagramelor Karnaugh; c) algoritmul Quine-McCluskey. Dacă numărul variabilelor logice este mai mare de 3, se recomandă metodele b sau c. Pentru exemplul anterior, având în vedere numărul redus de mintermeni, vom utiliza metoda grupărilor. Termenii vor fi grupaţi câte doi, astfel încât fiecare pereche să aibă numai un singur termen diferit în conjuncţiile respective. Astfel, primii doi mintermeni se pot grupa având u 2 u 3 ca parte comună în conjuncţii. La fel, primul şi al treilea, se pot grupa având u 1 u 3 ca parte comună. Pentru a nu rămâne un mintermen necuplat, în expresia (6.25) se adaugă în disjuncţie mintermenul existent u 1 u 2 u 3 (care se poate cupla cu ceilalţi doi):

y = u 1 u 2 u 3 + u1u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3
Această expresie este

(6.27)

identică cu cea precedentă, deoarece u 1 u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3 = u 1 u 2 u 3 , ca urmare a proprietăţii de idempotenţă. Grupând primii doi mintermeni, precum şi următorii doi, din relaţia 6.27, prin utilizarea proprietăţii de distributivitate se obţine: y = (u 1 + u1 )u 2 u 3 + u 1 u 3 (u 2 + u 2 ) (6.28) şi, deoarece u1 + u1 = 1 şi u 2 + u 2 = 1, în conformitate cu principiul terţului exclus rezultă forma minimală a funcţiei logice: y = u2 u 3 + u1 u 3 (6.29) Se constată cu uşurinţă că funcţia booleană în forma canonică minimaldisjunctivă nu se poate simplifica mai mult. Forma minimală a funcţiei booleene se prezintă ca o disjuncţie a unor termeni numiţi implicanţi primi ai funcţiei. Deci, în esenţă, determinarea formei canonice disjunctive minimale a funcţiei logice iniţiale se reduce la deducerea implicanţilor primi ai acesteia. Corespunzător ecuaţiei (6.29) se poate desena schema de comandă minimală din figura 6.17, echivalentă cu schema iniţială din figura 6.15.

Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale

103

Realizarea cu circuite logice NU, ŞI, SAU a circuitului de comandă corespunzător funcţiei logice (6.29), se face prin schema dată în figura 6.18. Dacă se pune problema deducerii unei scheme de comandă realizată cu elemente NAND, se transformă funcţia (6.29) după cum urmează:

y = u 2 u 3 + u 1 u 3 = (u 2 u 3 ) ↑ (u1 u 3 ) = (u 2 ↑ u 3 ) ↑ (u 1 ↑ u 3 )

(6.30)

Utilizând module NAND cu două intrări, rezultă schema circuitului de comandă din figura 6.19.

Figura 6.17. Schema de comandă minimală echivalentă schemei din figura 6.15

Figura 6.18. Schema echivalentă a realizată funcţiei logice (6.28)

Figura 6.19. Schema echivalentă a funcţiei logice (6.28) cu module NAND

6.6 Circuite logice secvenţiale
Aşa cum s-a arătat în § 6.5.1 mărimile de ieşire ale unui circuit combinaţional sunt determinate univoc, în orice moment, de mărimile de intrare din momentul respectiv. În cazul circuitelor logice secvenţiale, mărimile de ieşire la momentul k, k k k notate prin y1 , y 2 ,..., y r , sunt determinate nu numai de mărimile de intrare k k k u1 , u 2 ,..., u m , ci şi de starea internă a circuitului din momentul anterior, k −1 k −1 k −1 (figura 6.20). caracterizată prin mărimile de stare x1 , x 2 , ... , x n Variabilele de stare descriu evoluţia (istoria) circuitului, în sensul că la momentul k ele depind atât de valorile anterioare, din momentul k–1, cât şi de mărimile de intrare ale circuitului. Din cele menţionate rezultă că un circuit logic secvenţial este caracterizat de două seturi de ecuaţii: ecuaţiile de stare şi ecuaţiile de ieşire. Ecuaţiile de stare leagă mărimile de stare din momentul k, de mărimile de stare din momentul anterior, k–1, şi de mărimile de intrare. Ele pot avea două forme:

. ele se mai numesc automate finite. În cazul general. după cum mărimile de intrare se consideră în momentul k. sub acţiunea mărimilor de intrare.31) şi (6. mărimile de stare şi mărimile de intrare ale acestuia. . u m ) Figura 6. u2 şi o ieşire y = x. 2. Tranziţia stărilor se face sub acţiunea unor semnale de intrare. Circuitele logice secvenţiale se încadrează în categoria generală de sisteme dinamice. u1 k −1 . Fie un circuit elementar cu două intrări u1. x2 k −1 ..6.. u 2 . . .. Din acest motiv. . . . . 6.21. ecuaţiile de ieşire ale unui circuit secvenţial sunt de forma: k k k k k k k (6.31) k −1 sau k unde i =1..104 Capitolul 6 k k −1 k −1 k −1 k k x i = f i ( x1 . sub acţiunea semnalelor de intrare. x n .. . u m ) unde x i = f i ( x1 k −1 . Circuit logic secvenţial. x n k −1 . variabile binare. u1 .. x. Variabilele de stare sunt. Ecuaţia de stare se poate asocia unei diagrame de tranziţie a stărilor. r. . realizate într-o formă specifică.. x 2 ... Este evident că cele două stări pot fi codificate printr-o singură variabilă de stare binară.. .10 de tranziţie a stărilor. .. Se constată că s-a eliminat combinaţia (1. iar j = 1.33) y j = g j ( x1 ... la care corespunde tabelul 6. u m ) (6.. variabilele din circuit (6.. circuitul secvenţial se poate afla în 2 stări (n este numărul variabilelor de intrare)..32) g(·) sunt funcţii logice cunoscute. având particularitatea că au un număr finit de stări..32) descriu trecerea circuitului dintr-o stare în alta. . care ilustrează grafic modul cum se realizează trecerea dintr-o stare în alta. Ecuaţiile (6.. x 2 .1 Circuite secvenţiale elementare În cele ce urmează se vor considera câteva circuite secvenţiale cu numai două stări. respectiv în momentul k – 1.20. notate convenţional prin 0 şi 1. 2. . la fel ca şi cele de intrare-ieşire. . având diagrama de tranziţie a stărilor din figura 6. n Deci.1) a variabilelor de intrare. x n . Din acest motiv ele se mai numesc ecuaţii de tranziţie a stărilor. n. u1 . obţinându-se – în esenţă – clasa circuitelor basculante (triggere). Ecuaţiile de ieşire exprimă legătura dintre mărimile de ieşire ale circuitului secvenţial.

Ultima relaţie (6.36) ⋅ ⎜ u1 ⋅ x k −1 ⎟ ⋅ ⎜ u1 + x k −1 ⎟ = u 2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ k k −1 ⎞ k şi m = ⎜ u1 Notând (convenţional) n = u 2 ⋅x ⎟ se observă că pentru a ⎝ ⎠ obţine expresia unei funcţii de forma x k = m ⋅ n este necesară operaţia de negare peste întreaga funcţie (6. cerută de proprietatea dublei negaţii. funcţiei din paranteză. pe baza notaţiilor anterioare s-a obţinut expresia x k = m ⋅ n care arată că funcţia dorită x k = m ⋅ n .34) Se minimizează funcţia logică utilizând metoda grupărilor (1-3) şi (2-3): k k −1 ⎞ ⎛ k k⎞ ⎛ k k ⎞ ⎛ k −1 ⎛ k k −1 ⎞ + ⎛ u k ⋅ u k ⎞ + x k −1 ⎞ xk = ⎛ ⎜ u2 ⋅ x ⎟ ⋅ ⎜ u1 + u1 ⎟ + ⎜ u 2 ⋅ u1 ⎟ ⋅ ⎜ x ⎟ = ⎜ u2 ⋅ x ⎟ ⎜ 2 1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ sau k k (6.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale Tabelul 6.NU) deoarece. dar pentru a nu schimba valoarea funcţiei x k .35) x k = x2 u1 + x k −1 .22-a. va mai suporta o operaţie suplimentară de negare. considerând variabila u1k borna S (set = inscriere). Schema circuitului ce corespunde ecuaţiei (6.35) se transformă într-o expresie de forma ( ) x k = m ⋅ n . Diagrama de tranziţie a unui circuit secvenţial elementar Ecuaţia de stare a circuitului este: k k k k −1 k k k −1 k k k −1 x = ( u1 ⋅ u 2 ⋅ x ) + ( u1 ⋅ u 2 ⋅ x ) + (u1 ⋅ u 2 ⋅ x ) (6.36).21. .37) este dată în figura 6. este necesar să se aplice operaţia de dublă negaţie peste funcţia (6. iar variabila u2k borna R (reset = ştergere) se obţine bistabilul S–R cu elemente NAND reprezent ca în figura 6.35) reprezintă funcţia logică minimizată. Prin redesenarea ei. Pentru aceasta se aplică proprietatea dublei negaţii şi una din teoremele lui De Morgan.37) ⎟ .36) şi rezultă: k ⎛ k ⋅ ⎜ u1 ⋅ x k −1 ⎞ x k = u2 (6.10 105 Figura 6. şi se obţine: ⎞ ⎞ k ⎛ k k ⎛ k x k = u2 (6. ⎝ ⎠ Această realaţie satisface expresia unei funcţii logice NAND (SI . Dacă se impune realizarea circuitului de comandă cu elemente (module) NAND funcţia logică minimizată (6.22-b.

Diagrama de funcţionare a acestei scheme de comandă. ci şi de starea anterioară (pornit-oprit) a motorului k-1 k notată prin y .22.24. b) Schema de comandă din figura 6.106 Capitolul 6 (a) (b) (c) Figura 6.23 Un exemplu de circuit secvenţial asincron cu două intrări.23. prezentată în figura 6. întrucât prin butonul BP se înscrie comanda de pornire. este echivalentă tabelului de tranziţie a stărilor 6. Observaţii: a) Comanda (1. Diagrama de tranziţie a bistabilului din figura 6. Cele trei situaţii în care motorul este pornit. Se observă că motorul este alimentat de la reţeaua trifazată numai dacă contactorul Y este anclanşat.25-b. Starea curentă a k k motorului (pornit sau oprit) depinde nu numai de comenzile ( u1 şi u 2 ) date prin butoanele de pornire şi oprire. deci când y = 1 k (prezentate în tabelul de trantziţie 6.10 şi respectiv diagramei de tranziţie a stărilor din figura 6. dacă implicit se consideră echivalente notaţiile: xk-1 ≡ yk-1 şi xk ≡ yk Schema electrică simplificată pentru comanda pornirii şi opririi unui motor asincron trifazat.10. În acest caz starea curentă (y ) are valoarea ”1” logic.25-b) sunt identice cu stările x = 1. iar motorul rămâne .21. b. c – simbolizarea.22. Figura 6. Circuitul secvenţial prezentat are o funcţionare asincronă. întrucât acţionarea simultană a butoanelor BP şi BO este fără sens (motorul nu ar porni). ilustrată în figura 6.23. din tabelul de tranziţie anterior 6. a cărui funcţionare corespunde tabelului de tranziţie 6. îl reprezintă schema electrică de comandă (pornire-oprire) a unui motor asincron trifazat. se obţine bistabilul din figura 6. Cu alte cuvinte.25-b.25-a. Dacă se elimină circuitele NU de la intrările S şi R ale elementelor NAND din figura 6.0) este interzisă).1) (combinaţia (0. circuitul rămânând în starea în care se afla. Bistabil SR comandat prin semnal logic zero Figura 6. funcţionează conform diagramei de lucru din figura 6. adică numai atunci când contactele sale normal-deschise (y) se vor k închide.1) este eliminată.10. atunci când combinaţia de intrare este (1. la care diagrama de stare este dată în figura 6.24. Bistabil SR cu elemente ŞI–NU: a şi b – structura. bascularea dintr-o stare în alta se face prin aplicarea semnalului logic 0 la una din intrări.25-a reprezintă o celulă de memorie.

Figura 6. Schema bistabilului S-T-R: a . revenirea în starea 0 se produce numai la aplicarea impulsului de tact (T= 1).6. Circuitul încadrat este un bistabil de tipul celui din figura 6.23). prezentat în figura 6.26. Semnalele de comandă se aplică prin bornele S (set) şi R . în sensul că îl subordonează pe al doilea (slave . În figura 6. de exemplu starea 0.28 se prezintă schema unui circuit bistabil Master-Slave (M-S) de tip SRT.structura.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 107 pornit (comanda este memorată) până când se acţionează butonul BO (pentru ştergerea memoriei).a.2. astfel încât se produce bascularea (trecerea din starea 0 logic în starea 1 logic). adică T = 0. Aplicarea semnalelor S = 1. rezultă V1 = 1 şi V2 = 1. Circuitul secvenţial din figura 6.23.simbolizarea Figura 6.26.25 Pentru transformarea bistabilului SR (asincron) într-un automat sincron se utilizează schema din figura 6.27. pentru S = 0 şi R = 1. R = 0) rezultă V1 = 0 şi V2 = 1.stăpân).0) – la schema din figura 6. bistabilul rămâne în starea în care se afla. Bistabilul M (master) este un trigger SR asincron realizat cu module NAND. 6. a cărui basculare este comandată prin semnal “0” logic.26 se numeşte bistabil S–T–R. Figura 6. Diagramă de tranziţie a stărilor În circuitele elementare prezentate se interzice aplicarea combinaţiei (1. unde T este intrarea de tact. b.23. R = 0 nu influenţează starea bistabilului decât atunci când se aplică semnalul de tact. Ele sunt formate din două circuite basculante conectate în cascadă: primul are funcţia de comandă (master . În acest caz (T= 1.1) la intrare (combinaţia (0. Când nu se aplică semnalul de tact.sclav). În mod similar. Circuitul secvenţial de tip Master-Slave O categorie importantă de bistabile o formează cele cu structură stăpân-sclav (master–slave). S = 1.

P4 sunt închise. Între bistabilul M şi bistabilul S se află porţile de transfer P3 şi P4 de tip NAND. Bistabilul S (slave) este tot un trigger SR asincron realizat cu module NAND. iar porţile P3.29 Funcţionare: 1.29. Figura 6. izolând M faţă de S.28 Figura 6. deci M este izolat faţă de intrare. Funcţionarea bistabilului Master-Slave pe o perioadă a impulsului de tact real (trapezoidal) se explică utilizând diagramele de semnale din figura 6. prin semnalul de tact T. porţile P1. Pe porţiunea 1-2. 3. P4 nu s-au deschis încă. Porţile de intrare (P1 şi P2) sunt comandate (activate). . P2 sunt deschise permiţând transferul informaţiei în M. 2.108 Capitolul 6 (reset) unor porţi logice de intrare P1 şi P2. iar S este izolat faţă de M. iar bistabilul S (Slave) este izolat faţă de Master. P2 se închid. P4 se blochează. Pe porţiunea 3-4. Deci bistabilul M (Master) este izolat faţă de intrare. P2 sunt încă închise. porţile P1. La ieşirile porţilor P1 şi P2 se obţin semnalele logice (potenţialele) V1 şi V2 care reprezintă informaţia aplicată la intrarea bistabilului M. în antifază faţă de porţile de transfer (P3 şi P4) datorită circuitului inversor (CI) care este un circuit de tip NU. porţile P1. pe frontul posterior al impulsului de tact. iar porţile de transfer P3. Intrarea de tact s-a notat cu T (sau CK ) sugerând că informaţia apare la ieşirea bistabilului. de tip NAND. iar P3. Semnalele logice V3 şi V4 de la ieşirea porţilor de transfer reprezintă informaţia de intrare în bistabilul S. Pe porţiunea 2-3.

U3 şi a unui element de execuţie. U2 . Se cere schema logică de comandă.NU). Schema de comandă pentru acţionarea unui utliaj are trei elemente de comandă U1. 2. Care este expresia (şi cauza apariţiei) curentului de impuls (IC MAX) în cazul porţii logice NAND (TTL) ? 3. – (circuit logic secvenţial) ? Probleme: 1.C. 3. Y. B – acţionate. ƒ Pentru ca informaţia să se înscrie fără erori.L. U3 U2 U2 . U 3 - - Să se deducă schema de comandă în următoarele variante constructive: cu contacte. P2 sunt închise şi nu permit intrarea informaţiei în M. P4 sunt deschise. NU. iar porţile P3. NU . U3 şi un element de execuţie Y. U2. porţile P1. U2. care trebuie să fie acţionat numai in următoarele situaţii: sunt acţionate Ul . cu module SAU . U 2 . C – neacţionat. Pe porţiunea 4-5. şi un circuit C.NU . Care este diferenţa (funcţională) între un C. SAU. Care este regimul de lucru al tranzistoarelor bipolare în cazurile: a) circuite logice ? b) circuite de amplificare ? 4. 3) A.NU . Comanda unui utilaj impune utilizarea a 3 elemente de comandă (de intrare) U1. 2) B. NU. U3 Ul U1 . Cum se realizează practic condiţia de semnal logic “0” (zero) în cazul circuitului “SI” ? 2. U2 Ul . C – neacţionate. cu circuite (module) SI.S. 6. Întrebări şi probleme 1. realizată cu circuite NAND (ŞI . A. Se dau funcţiile logice: Să se arate că: y1 = y2. cu module SI .Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 109 4.7. deci informaţia trece din M în S şi apare la ieşirea Q. care să acţioneze elementul de execuţie Y numai în următoarele situaţii: 1) B acţionat . U 3 nu sunt acţionate U3 U 1 . deoarece în acest circuit s-a eliminat transparenţa intrărilor de date. Observaţii: ƒ CBB – Master-Slave elimină posibilitatea tranziţiilor asincrone (necontrolate) la ieşire. C acţionate.L. A – neacţionat. este necesar ca aceasta să nu-şi modifice valoarea în intervalele de tranziţie (1-2) şi (3-4) ale impulsului de tact.

Una dintre aplicaţiile circuitului latch serveşte la eliminarea oscilaţiilor de tensiune ce apar la închiderea contactelor electrice acţionate manual prin butoane.1. Schema din figura 7. iar activarea lui R prin ”0” logic produce resetarea circuitului (poziţionarea ieşirii Q în ”0” logic. Circuitul latch memorează tranziţia lui poziţionarea ieşirilor S în ”0” logic prin QQ în 10. Acest circuit se mai numeşte latch (în limba engleză având semnificaţia de zăvor. Schema logică a circuitului latch (b) Cele două scheme din figura 7. În mod asemănător. încuietoare). tranziţia lui R în ”0” logic Q în 01. Deci ieşirile Q şi Q sunt complementare.1 sunt identice.3-a.1 Circuite LATCH 7. determină poziţionarea ieşirilor Q .2-b. dar în practică se foloseşte reprezentarea din figura 7. ilustrat în figura 7. ca în figura 7. Dacă se utilizează un circuit latch. (a) Figura 7. activarea lui S prin ”0” logic produce setarea circuitului (poziţionarea ieşirii Q în ”1” logic). În figura 7.1-a evidenţiază faptul că circuitul latch are o singură reacţie.CAPITOLUL 7 APLICAŢII ALE CIRCUITELOR LOGICE COMBINAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE 7.1 Utilizarea triggerului SR ca circuit LATCH Conectând două porţi logice NAND conform schemei din figura 7.1-b.1.1 se obţine un circuit bistabil care memorează evenimentul marcat prin tranziţia temporară a unei intrări în ”0” logic.2-a se observă că la închiderea contactului K tensiunea pe rezistenţa de sarcină (URs ) se stabilizează la valoarea E după un regim tranzitoriu oscilant.

la care activarea unei intrări determină apariţia unui cuvânt de cod pe ieşire. Principiul de lucru al codificatorului cu 4 (patru) ieşiri este ilustrat în figura 7.2 Codificatoare şi decodificatoare Se numeşte COD o regulă ce descrie o aplicaţie ”C” a unei mulţimi de semne în altă mulţime de semne. circuite te tip Master-Slave etc).4: Figura 7.C. Codificarea este transformarea unui mesaj cu ajutorul unui cod. Codificator cu patru ieşiri . semnalul de comandă la ieşirea Q va avea o valoare constantă şi fără oscilaţii care ar putea deranja funcţionarea altor circuite ce utilizează acest semnal (numărătoare.4. Figura 7.L. adică reconstituirea mesajului iniţial. se poate realiza decodificarea.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 111 atunci tensiunea la ieşirea Q a circuitului latch va fi de forma prezentată în figura 7. Dacă aplicaţia ”C” este injectivă.3-b. • Codificatoarele sunt C. 7.2 Figura 7.3 Astfel.

Exemplu: Se consideră decodificatorul cu două intrări (n = 2) şi 2n ieşiri (4 ieşiri) distincte.6. Figura 7.5-a.6). Decodificator cu două intrări: a)schema bloc. b) Dacă se activează intrarea IJ (cu nivelul ”H”) pe ieşirile paralele se obţine cuvântul de cod: 1110. Figura 7.1) se elaborează schema logică a decodificatorului de adresă cu 4 ieşiri (figura 7.5-b) serveşte scrierii funcţiilor logice corespunzătoare.L.C. atunci pe ieşirile paralele apare cuvântul de cod: 1101.1) Pe baza relaţiilor (7. prezentat în figura 7.5. Decodificarea este necesară în următoarele operaţii: − adresarea memoriilor − afişarea numerică − multiplexarea datelor etc. al cărui tabel de funcţionare (figura 7. În cazul general. b) tabelul de adevăr.112 Capitolul 7 • În funcţionarea codificatorului menţionat se disting două situaţii: a) Dacă se activează intrarea IK (la nivel logic ”H”). decodificatorul de adrese este un CLC cu n intrări şi 2n ieşiri distincte. Decodificator de adresă cu patru ieşiri . care activează una sau mai multe ieşiri în funcţie de cuvântul de cod aplicat la intrare. Decodificatoare sunt C. Y0 = A 0 ⋅ A1 ⎫ ⎪ Y1 = A 0 ⋅ A1 ⎪ ⎪ ⎬ Y2 = A 0 ⋅ A1 ⎪ ⎪ Y3 = A 0 ⋅ A1 ⎪ ⎭ (7.

Selecţia intrării se face printr-un cod binar (adresă) aplicat pe intrările de selecţie A0 şi A1. Multiplexor cu patru intrări şi o ieşire: a) schema bloc.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 113 7.3 Circuite de multiplexare (MUX) şi demultiplexare (DEMUX) Circuitele de multiplexare sunt circuite logice combinaţionale (CLC) care permit trecerea datelor de la una dintre intrări spre o ieşire unică. Schema bloc a unui multiplexor cu patru intrări şi o ieşire este prezentată în figura 7. Pentru adresarea celor patru intrări sunt necesari 2 biţi. Observaţie: Porţile de intrare sunt prevăzute cu o intrare suplimentară comună ( E ) = Enable care autorizează.7-a.8.7-a. schema logică fiind prezentată în figura 7.7-b. sau nu. E H L L L L L L L L A1 X L L L L H H H H A0 X L L H H L L H H I0 X H L X X X X X X I1 X X X H L X X X X I2 X X X X X H L X X I3 X X X X X X X H L Y L H L H L H L H L Stare circuit → circuit blocat → I0 selectat → I1 selectat → I2 selectat → I3 selectat Figura 7.8. Figura 7.7-a funcţionează conform tabelului logic 7. b) schema logică. Tabelul logic al multiplexorului din figura 7. . Selectarea ieşirii se face printr-un cuvânt de cod – numit adresă.7. Multiplexorul prezentat în figura 7. X = valoare logică oarecare Circuitele de demultiplexare (DEMUX) sunt CLC care permit transmiterea datelor de pe o intrare de date comună pe una din ieşirile selectate. funcţionarea multiplexorului.

9-b) este dată în figura 7. conform tabelului de funcţionare 7. Numărător binar cu patru biţi: a) schema de principiu. b) diagrama impulsurilor. figura 7. Schema logică a demultiplexorului cu două ieşiri (realizată conform tabelului 7. iar funcţionarea acestuia.114 Capitolul 7 Demultiplexorul cu două ieşiri.4 Numărătoare electronice Schema unui numărător binar cu 4 biţi este dată în figura 7.9-c. . fie pe ieşirea Y0 (dacă A = 0) fie pe ieşirea Y1 (dacă A = 1). Figura 7. permite comutarea fluxului de date de pe intrarea comună (I). b) tabelul de adevăr. c) schema a unui demultiplexor cu patru ieşiri. Demultiplexor cu două ieşiri: a) schema bloc.9-a.9-b. este ilustrată în diagrama din figura 7.9. 7. la aplicarea unei succesiuni de impulsuri care trebuie numărate.10. Figura 7.10-b.10-a.

Numărător binar invers cu patru biţi: a) schema de principiu.. Tabel lohgic al numărotzorului binar (drirect) cu 4 biţi Se constată că după aplicarea a N impulsuri..11-b. 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .11-a). în acest caz rezultă numărarea inversă a impulsurilor. Figura 7. impuls Q1 Q2 Q3 Q4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 1 0 0 4 0 0 1 0 5 1 0 1 0 6 0 1 1 0 7 1 1 1 0 8 0 0 0 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale Nr..c).10 – c.. când s-a obţinut numărarea directă în binar.. 7. 115 Figura 7. numărul înregistrat cu ajutorul triggerelor scade cu o unitate (conform diagramei din figura 7..11. Spre deosebire de schema anterioară. . adică la fiecare impuls aplicat la intrare.5 Convertoare Convertoarele sunt circuite electronice complexe care reprezintă elementele de bază ale interfeţelor de proces în sistemele numerice de reglare.. Pentru conversia semnalelor analogice (achiziţionate dintr-un proces tehnologic) în semnale numerice. .b)..10 .11.. frontul de basculare 1 → 0 al ieşirii Q produce tranziţia stării triggerului următor şi se obţine diagrama de semnal din figura 7. . stările triggerelor indică valoarea numerică a lui N.. Dacă se utilizează ieşirile Q pentru legarea triggerelor în cascadă (figura 7. . în baza 2 (tabelul din figura 7. care se găsesc în interfaţa de intrare. la intrările calculatorului de proces se utilizează convertoare de tip A-N (analog-numerice). b) diagrama impulsurilor.

2.. Acest convertor face modulaţia în durată a impulsurilor.capacitatea condensatorului. Schema de principiu a unui CAN analogic cu rampă de tensiune. C . prin intermediul convertoarelor de tip N-A (numericanalogice). fiind convertor indirect.analogic cu rampă de tensiune. Dacă numărătorul N2 a înregistrat (numărat) N impulsuri. care basculează şi închide poarta ŞI.12. . până când amplitudinea rampei este egală cu amplitudinea tensiunii Ux (de intrare).12 este dată schema de principiu a unui CAN . Aceste convertoare se găsesc în interfaţa de ieşire situată între calculatorul de proces şi elementele de execuţie care sunt implementate în instalaţia tehnologică. 1. Mărimea numerică (digitală) este o mărime fizică ale cărei valori aparţin mulţimii Sn = {0. întrucât în procesul conversiei tensiunea de intrare Ux este transformată într-un impuls.2) ΔT’ este timpul de conversie egal cu NT. T fiind perioada impulsurilor. unde fiecare element din Sn se poate reprezenta sub formă de impulsuri codificate. UC . În figura 7. n}. Generatorul de rampă conţine un condensator care se încarcă la curent constant. Figura 7. În acest moment numărătorul N2 este oprit de către comparator. Deci: unde: UC = I ⋅ ΔT ' = UX C (7. Mărimea analogică este o mărime fizică a cărei variaţie în timp este dată de o funcţie continuă şi ale cărei valori sunt cuprinse în intervalul:I = [xmin ÷ xmax] cu x∈R. Conţinutul informaţiei din N2 reprezintă valoarea binară a tensiunii de intrare (Ux).116 Capitolul 7 Semnalele numerice elaborate la ieşirea calculatorului de proces pe baza unui algoritm de reglare şi/sau conducere.. . Când rampa începe să fie generată. I este curentul de încărcare al condensatorului care generează rampa.. din (7.3) în care: 0 • ≤ N < 2n Observaţii: Acest convertor se numeşte convertor tensiune-timp.2) se obţine: Ux = I / C ⋅NT (7. a cărui lăţime este direct proporţională cu amplitudinea tensiunii Ux. sunt convertite în semnale analogice (necesare elementelor de execuţie). impulsurile de tact sunt numărate de N2.tensiunea pe condensator.

. Realizarea convertoarelor A-N rapide presupune utilizarea reacţiei cu funcţionare prin SOFTWARE şi a circuitelor integrate specializate în operaţii de conversie A-N. În funcţie de modul în care se utilizează memoriile într-un sistem de calcul funcţiile de memorare pot fi: • Memorare cu citire şi scriere de date. optice sau semiconductoare. în cazul tehnologiei MOS.Memoria ROM (Read Only Memory) este un circuit combinaţional care stochează permanent date binare. integrate în aceeaşi capsulă cu sistemele de înscriere şi citire a informaţiei. sau mask ROM. Acest tip de memorie este similară. memoriile pot fi: magnetice. În funcţie de suportul fizic folosit pentru stocarea datelor. care lucrează pe 8 biţi. n Deci: ΔT’ = (2 −1)T 7. valorile logice complementare. tehnologia MOS este cel mai des folosită. acolo unde doreşte. lent. Programarea memoriei constă în selecţia adresei şi a liniei de date şi aplicarea unui impuls . Timpul de acces în cazul memoriilor RAM poate fi de 10 ns în cazul tehnologiei bipolare sau. dintre care. Un exemplu de circuit integrat specializat în conversia numericanalogică este circuitul β DAC-08. ca structură. În cele ce urmează se au în vedere circuitele de memorie realizate cu dispozitive semiconductoare. cu memoria operativă din calculatoarele clasice. Uxmax. fiind. care au fost anterior stocate într-un circuit de memorare.Random Acces Memory (RAM). În această categorie intră memoriile cu acces aleator . care pot fi doar citite. iar datele obţinute la ieşirea codificatorului reprezintă informaţia memorată la adresa respectivă.Memoriile PROM (Programmable Read Only Memory) se fabrică cu toţi biţii poziţionaţi pe un anumit nivel logic.6 Circuite de memorie Funcţia de memorare poate fi definită ca posibilitatea de regăsire a unor informaţii reprezentate sub formă binară. fiind realizată însă cu matrice de bistabile SR. adică îşi pierd conţinutul la întreruperea tensiunii de alimentare.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 117 numărul de impulsuri • Numărul N are valoarea 2 n-1 şi reprezintă corespunzătoare valorii (7. în consecinţă. • Memorare numai pentru citirea datelor. sute de nanosecunde.4) Rezultă că acest sistem de conversie este de tip serie. Vectorul de intrare în decodificator este interpretat ca o adresă. Memoriile RAM sunt volatile. Acest lucru se face prin arderea unui fuzibil (o peliculă subţire de CrNi). Această structură este de obicei definită ca un convertor de cod compus dintr-un decodificator şi un codificator. care se vaporizează la trecerea unui curent suficient de mare prin el. Există mai multe tipuri constructive de memorii ROM. Memoriile ROM programabile prin mască. Memoriile sunt realizate cu circuite integrate de tip LSI şi VLSI realizate în diverse tehnologii. În această categorie intră memoriile următoare: . Există însă posibilitatea ca utilizatorul să-şi înscrie singur. sunt circuite la care harta memoriei de introduce în procesul de fabricaţie al circuitului integrat. Circuitul de memorare este un circuit electronic integrat care implementează funcţia de memorare. Acestea sunt folosite pentru înmagazinarea datelor şi a programelor de tip utilizator.

adică tranzistoare care conţin o poartă metalică flotantă. Memoriile mask ROM şi PROM se realizează atât în tehnologie bipolară cât şi în tehnologie MOS. Izolaţia porţii este mult mai subţire decât la EPROM.Memoriile EPROM (Eraseable Programmable Read Only Memory) sunt programabile ca şi memoriile PROM. Dacă memoriile EPROM în tehnologie NMOS au timpi de acces de aproape 500ns. semnale de ieşire (când datele se citesc din memorie). şi sarcina electrică negativă poate fi eliminată prin aplicarea unei tensiuni de polaritate inversă pe poarta tranzistorului care nu este flotantă. Evident că programarea nu se poate face decât o singură dată. PROM. semnale de intrare (când datele se înscriu în memorie). Notaţia E2PROM este uneori folosită pentru memoriile EEPROM. În sfârşit. Schema bloc (conexiunile informaţionale) pentru un circuit de memorie este prezentată în figura 7. 2. b. Principalele caracteristici ale unei memorii sunt: 1. O memorie EEPROM poate fi ştearsă şi reprogramată de circa 10000 ori. Progresele tehnologice au determinat modificări importante în performanţele memoriilor ROM. numai că ştergerea se poate face pe cale electrică.118 Capitolul 7 de tensiune (10-30V) pe un pin special de programare. dar este unidirecţional în cazul memoriilor: ROM. iar timpul de stocare a informaţiei poate depăşi 10 ani. O memorie EPROM poate fi ştearsă şi reprogramată de circa 100 ori. 100000 cicluri garantate de programare/ştergere şi timp de stocare a datelor de peste 20 ani. Matricea de memorie conţine tranzistoare FAMOS (Floating Avalanche Injection MOS). o memorie FLASH (un EEPROM de capacitate mare) poate avea un timp de acces de 50ns. Cuvintele (numerele) binare reprezintă date pentru un circuit de memorie şi se consideră: a.13: Figura 7. izolată de substrat prin 10 −7 m de SiO 2 . moment ce trebuie comunicat printr-un semnal circuitului de memorie. . Capacitatea memoriei exprimă numărul total de biţi ce pot fi memoraţi (capacitatea se exprimă în multipli de 1k = 1024 biţi). pentru că ele pot fi “şterse” prin expunere la radiaţii ultraviolete cu o lungime de undă specifică. în timp ce memoriile EPROM şi EEPROM nu se pot realiza decât în tehnologie MOS. iar timpul de stocare a informaţiei poate fi de 100 ani. EPROM.13 Schema bloc a unui circuit de memorie Observaţie: Transferul de date este bidirecţional (datele intră şi ies din circuit) în cazul memoriilor: RAM şi E2PROM. cele realizate în tehnologie CMOS au timpi de acces mai mici de 100ns.Memoriile EEPROM (Electricaly Eraseable Programmable Read Only Memory) sunt similare memoriilor EPROM. . . dar de mai multe ori. Geometria memoriei (modul de organizare) reprezintă lungimea unui cuvânt de memorie şi numărul de cuvinte memorate. Accesul la memorie se face la un moment de timp bine determinat.

În stare neselectată. Puterea consumată reprezintă raportul între puterea totală consumată de circuit şi capacitatea acestuia.14.la o tensiune de +0. 5.14. • 1 (una) linie de alimentare (sursa VCC) comună tuturor celulelor din matricea de memorie. 4.5 V. În cele ce urmează se prezintă succint funcţionarea celulei de memorie din figura 7. conexiunea selecţie-cuvânt (WL) este menţinută la un potenţial coborât (+0. Puterea consumată se exprimă în [μW/bit].14. Figura 7.3 V). Volatilitatea se datorează modului de stocare a informaţiei sau dispariţiei tensiunii de alimentare a circuitului de memorie (cazul memoriilor dinamice). ceea ce necesită reîmprospătarea conţinutului la intervale constante de timp. memorarea informaţiei se bazează pe modificarea capacităţii joncţiunii semiconductoare. • 1 (una) linie de selecţie cuvânt (WL). figura 7. În cazul utilizării tranzistoarelor bipolare circuitul elementar de memorie îl constituie circuitul basculant bistabil (CBB) care foloseşte două tranzistoare multiemitor. La memoriile dinamice.o memorie este volatilă dacă informaţia înscrisă se pierde în timp. prin intermediul unei rezistenţe senzor (r) care . Volatilitatea . Aceste linii sunt comune tuturor celulelor de aceeaşi coloană într-o matrice de memorie. Timpul de acces la memorie reprezintă durata necesară citirii sau scrierii informaţiei în memorie şi se exprimă în [ms] sau [ns].Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 119 3. Celulă de memorie RAM cu tranzistor bipolar Liniile de conexiune în afara celulei sunt: • 2 (două) linii de bit (notate DL şi DL ) care servesc la scrierea şi citirea informaţiei în celulă. Liniile de bit (DL şi DL ) sunt conectate la capătul coloanei . Structura celulei de memorie RAM Celula de memorie este circuitul elementar care realizează memorarea unui bit. Un circuit de memorare poate fi realizat cu tranzistoare bipolare sau tranzistoare MOS. Acţionarea liniei de selecţie-cuvânt face posibilă citirea sau scrierea informaţiei în oricare dintre celulele de memorie situate pe aceeaşi linie în matrice. care reprezintă selecţia pe linii în matricea de memorie.

n este numărul de perechi (DL şi DL ). emitoarele conectate la liniile de bit sunt polarizate la o tensiune mai mică (+0. Curentul de emitor se va închide prin rezistenţele senzor conectate la liniile de bit. şi selecţia coloanei prin perechea ( DLj.15. Figura 7. iar linia de bit dreapta ( DL ) la o tensiune de aproximativ +0. În cazul T1 blocat şi T2 în conducţie. prin care se transformă un şir de date de intrare într-un alt şir de date la ieşire. se forţează pe liniile de bit (DL şi DL ) o diferenţă de potenţial corespunzătoare stării în care dorim să se găsească bistabilul.15.Celula de memorie RAM se poate realiza cu două tranzistoare bipolare obişnuite (npn) la care se ataşează câte o diodă Shottky. atunci selectând linia WL (selecţie-cuvânt) pentru citire. selecţie-cuvânt (WL). acţionat printr-o succesiune de comenzi aplicate din exterior. figura 7. iar viteza de comutaţie este de 20ns. Explicativă pentru celula de memorie RAM • Pentru înscrierea informaţiei în celulă. se va obţine la ieşire o tensiune diferenţială cu semnul (+) pe DL şi semnul (-) pe DL .m este numărul de linii.16 se prezintă structura unei matrice de memorie de dimensiune m×n. adică numărul de coloane. Observaţii: .5 V). Pentru accesul la celula de memorie (i×j) se face selecţia liniei. Capacitatea memoriei este dată de produsul (m × n). . se poate "spune" care este starea bistabilelor. Exemplu: Dacă T1 conduce şi T2 este blocat. Procesorul reprezintă un automat aritmetic.120 Capitolul 7 sesizează apariţia închiderii unui curent. În acest mod. unde: . Matricea de memorie Circuitul de memorare propriu-zis este aranjat sub forma unei matrice de memorare în ale cărei noduri se găsesc celule de memorie. Structura unui circuit de memorie. DLj ). În funcţie de semnul tensiunii obţinute la bornele celor două linii de bit. simultan. .Consumul de putere al acestui circuit este de circa 800µW. tensiunea diferenţială are sens invers: semnul (+) la DL şi semnul (-) la DL. adică m linii şi n coloane. se forţează linia de bit stânga (DL) la zero. acţionând WLi . deci conducţia este asigurată de acestea (legate în A şi B).5 V).5 V (în timp ce linia selecţie-cuvânt WL este selectată). Linia (conexiunea) de alimentare este comună tuturor celulelor de memorie pe care le conţine matricea de memorare. se ridică potenţialul pe linia WL (la +3V) şi. În figura 7. . Exemplu: Pentru a se obţine T1 în conducţie şi T2 în starea blocat. Cele două operaţii (citirea şi înscrierea informaţiilor) se desfăşoară astfel: • Pentru citirea informaţiei. linia selecţie-cuvânt (WL) este pusă la un potenţial ridicat (+3 V) apropiat de VCC (+3. în stare neselectată.

având schema bloc prezentată figura 7. denumit şi RALU (Registers and Aritmetic Logic Unit). Automat aritmetic Semnificaţiile mărimilor din figura 7. RALU poate servi ca element structural pentru sisteme digitale complexe. Structura unui circuit de memorie Procesorul. Rezultatul operaţiei se poate memora intern (în registre) sau se poate genera spre exterior pe liniile de ieşire D0 (Data output).flag-uri (indicatori).semnal de tact (clock).. A .16. Succesiunea de comenzi pentru RALU trebuie generată din exterior de către . D0 sunt terminalele pentru datele de intrare şi respectiv de ieşire. : . O operaţie elementară implică unul sau doi operanzi (interni sau externi faţă de RALU). *) şi logice.17: Figura 7.17.adrese pentru selectarea operanzilor interni şi a destinaţiei rezultatelor. RALU generează spre exterior şi un cuvânt FL ce conţine k indicatori (flag-uri) prin care se caracterizează rezultatul unei operaţii.comenzi. CK . C . .comandă pentru funcţiile aritmetice (+ . FL . F . Prelucrările se efectuează asupra unor cuvinte binare cu n biţi. conţine o unitate aritmetică logică şi registre.18 sunt: Di.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 121 Figura 7.

PE). Deci procesorul este un sistem digital format din RALU şi UC. Magistralele menţionate conţin: d linii pentru date. Di . cap. c) Porturile de intrare/ieşire (PI. Magistralele sunt fascicule de linii fizice pentru date (BD). Cititorul interesat de aplicaţiile circuitelor logice combinaţionale (CLC) şi/sau aplicaţiile circuitelor logice secenţiale (CLS) poate găsi suficiente exemple în [1]. . D0.19: Dispozitivele periferice sunt: 1.Buses (BA.122 Capitolul 7 alt automat denumit unitate de comandă (UC). terminale video. I . BC). şi este volatilă. Elementele componente ale microcalculatoarelor sunt: a) Unitatea centrală de prelucrare (μP). 7. realizate cu circuite specializate sau circuite standard. Sistemul digital de prelucrare realizat cu ajutorul unui μP se numeşte microcalculator (μC). MD . discuri magnetice flexibile sau rigide.fluxul datelor de la ieşire şi de la intrare. Microcalculatorul (μC) Microprocesorul este o unitate centrală de prelucrare realizată într-un singur circuit integrat (μP). Configuraţia de bază a unui microcalculator (μC) este dată în figura 7. imprimante. a linii de adresare şi c linii pentru comenzi.memoria de date (memorie RAM).18: Figura 7. pentru interconectarea cu dispozitivele periferice sau cu sistemul comandat (cazul reglării sau conducerii numerice a unui proces). FL .sincronizarea comenzilor pentru intrare şi ieşire. BD. informatice: console. SO . Schema bloc a unui procesor Semnificaţiile mărimilor din figura 7. 7. Observaţie: Denumirea corectă a memoriei MD este RWM Read/Write Memory. benzi magnetice etc. Schema bloc a unui procesor este dată în figura 7. 2.7 Microprocesorul (μP). cititoare şi perforatoare de bandă de hârtie. ce conţin convertoare de tip N/A şi A/N cât şi magistralele .18 sunt: C este fluxul comenzilor către RALU. pentru adresare (BA) şi pentru comenzi (BC).caracteristicile rezultatelor. interfeţe cu sistemul comandat. SI.instrucţiunea curentă.18.memoria de program (memorie ROM). b) Memoria (MEM) compusă din: MP .

Care sunt tipurile de memorii si cand se utilizează acestea ? 7. Care este schema bloc a decodificatorului de adresă cu n = 2 (intrări) şi 4 ieşiri ? 6.19. Care este deosebirea între o mărime analogică şi o mărime numerică (digitală) ? 2.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 123 Figura 7. Cum se poate activa (accesa) o celulă de memorie de ordinul (i x j) dintr-o matrice de memorare ? . Ce rol au circuitele: MUX şi DEMUX ? 5. Care sunt componentele din structura unui microcalculator ? 8. Când se utilizează circuitul LATCH ? 3. Ce este un convertor de cod ? Ce este un decodificator ? 4.8 Întrebări 1. Configuraţia de bază a unui microcalculator 7.

Catalog IPRS – Băneasa. Bîrcă – Gălăţeanu. C.BIBLIOGRAFIE 1. P. ş. 7. Electronică industrială. 6. Ltd. ∗ ∗ ∗ Catalog de circuite integrate digitale. Bulucea. 12. 2001. Circuite integrate liniare. Universitatea din Galaţi. C. S. Stoichescu. I.. 1976.. E. 11.. VISHAY INTERTECHNOLOGY.jp. 4. 8.A. 1983 9. . V. 3.. http://www. E. C. Bucureşti. Bîrcă – Gălăţeanu. Mărăşescu.. PA – 19355.. Buzuloiu. ∗ ∗ ∗ Catalog de componente electronice “FULL LINE PRODUCT CATALOG”. INC. Bucureşti. N. 1976..com. 2003.. E. 1991. Editura didactică şi pedagogică. United States. Constantin.. V. Bucureşti. Bucureşti. profiluri 2. Editura didactică şi pedagogică. S. Catalog IPRS – Băneasa. Tusac. Electronică pentru neelectrice. Electronică industrială (pentru subingineri). 10. Editura Militară.. Malvern.. 1981. Rădoi. Constantin. Banu.a. V. Electronică industrială. 1982. ş. 63 Lincoln Highway. Ţepelea. Editura MATRIX-ROM. Bucureşti.. P. Electronică de putere – Aplicaţii. Miholcă. Semiconductor Company – TOKYO.vishay. Microprocesoare – Aplicaţii. Bucureşti. SANYO Electric Co. ∗ ∗ ∗ Circuite integrate liniare. Neagoe. JAPAN. D. P. ∗ ∗ ∗ Circuite integrate analogice. http://www. Miholcă. C. Ceangă. Creangă.co.. E. 2002. 1981. 5.. Lupu. Bucureşti.a. Şaimac. Editura didactică şi pedagogică. Electronică industrială şi automatizări. Bucureşti. E. Constantin. Editura Tehnică.sanyo. 1979. Editura Militară... 1980. Purice. Ceangă... Bucureşti. C. A..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful