Universitatea Titu Maiorescu din București Facultatea de Drept

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENȚĂ SESIUNEA IUNIE-IULIE 2013 1. Proba scrisă – Instituții de drept civil si de drept penal (scris)

Drept civil. Teoria generală 1. Raportul juridic civil. Definiție. Caractere. Elemente (subiecte, conținut, obiect); 2. Actul juridic civil. Noțiune și clasificare. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Consimțământul. Obiectul actului juridic civil. Cauza(scopul) actului juridic civil. Forma actului juridic civil. Modalitățile actului juridic civil (termenul, condiția, sarcina). Efectele actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil; 3. Prescripția extinctivă. Definiție, reglementare, natură juridică și delimitare față de alte instituții. Efectul prescripției extinctive. Domeniul prescripției extinctive. Termenele de prescripție extinctivă. Cursul prescripției extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen). Drept civil. Persoanele 1. Identificarea persoanei fizice. Noțiune și natura juridică a atributele de identificare. Numele. Domiciliul și reședința. Starea civilă; 2. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Noțiune. Capacitatea civilă de folosință. Capacitatea civilă de exercițiu; 3. Persoana juridică. Noțiune, enumerare și clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Înființarea, reorganizarea și încetarea persoanelor juridice.

Bibliografie 1. Gabriel Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ed. Hamangiu, București, 2012; 2. Titus Prescure, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. Hamangiu, București, 2012; 3. Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Persoanele, ed. Hamangiu, București, 2011.

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general. Executarea indirectă a obligațiilor (executarea prin echivalent). București. Dreptul de retenție. București. 6. 6. Definiția și caracterele dreptului de proprietate. Apărarea dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale. Hamangiu. Szilard Sztranyiczki. 4. 3. 5. Transmisiunea și transformarea obligațiilor. Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii. Contractul. Răspunderea pentru fapta altei persoane. 7. ed. Delegația. Compensația. Mona Maria Pivniceru. Bibliografie 1. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Cesiunea de creanță. 2. Efectele obligațiilor. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate. Teoria generală a obligațiilor civile 1. Delimitarea răspunderii civile delictuale de alte forme de răspundere juridică. Noțiunea. 7. elementele și clasificarea obligațiilor. Noțiune. Drepturile reale.gestiunea de afaceri. Drept civil. 4. principii și funcții. Iosif R. 10. Stingerea obligațiilor. Accesiunea și uzucapiunea ca moduri de dobândire a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale. Acțiunea revocatorie (pauliană). Răspunderea pentru ruina edificiului.izvor de obligații civile. ed. Ipoteca. izvor de obligații (răspunderea civilă delictuală). 9. 5. 8. 8. Petruța-Elena Ispas. Universității Titu Maiorescu. Încheiere. Drepturile reale principale.Drept civil. Drept civil. Remiterea de datorie. Executarea directă (în natură) a obligațiilor. Drept civil. dreptul de proprietate publică și dreptul de proprietate privată. 3. Privilegiile speciale imobiliare. 2012. 2012. Tudor-Vlad Rădulescu. îmbogățirea fără justă cauză. Noțiune și clasificare. București. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri și construcții) proprietate privată. izvoare de obligații civile. CH Beck. Efectele contractului. ed. 3. Posesia și efectele sale. Subrogația în drepturile creditorului. Teoria drepturilor reale 1. Răspunderea pentru fapta proprie. Acțiunea oblică (indirectă sau subrogatorie). plata lucrului nedatorat. Urs. 2. . Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice. Obligații plurale. 2011. 2. Drept civil. Publicitatea imobiliară. Gabriel Boroi. Drepturile reale principale conform noului Cod civil. Faptele juridice licite. Garanțiile reale mobiliare. Teoria generală a proprietății. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Garantarea obligațiilor. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Novația. Fidejusiunea.

Drept civil. Petruța-Elena Ispas. Iosif. 3. ed. Contractul de depozit. Succesiuni 1. Contractul de donație. Universul Juridic. 6. ed. 4. Contracte. Drept civil. 4. Dumitru Florescu. Dreptul de moștenire a rudelor defunctului. Liviu Pop. Obligațiile. București. Legatul. Liviu Stănciulescu. 8. 2. ed. 7. ed. Tratat elementar de drept civil. Testamentul autentic. ed. 2. R. Contractul de întreținere. 2012. 2011. Moștenirea legală. Universității Titu Maiorescu. București. Condițiile generale ale dreptului la moștenire. Hamangiu. 4. 2. Caracterele generale ale transmiterii moștenirii. Urs. 5. Universul juridic. Contracte speciale 1. Contractul de vânzare-cumpărare. Dumitru Florescu. Principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii și excepțiile de la aceste principii. Succesiuni. Contractele civile în noul Cod civil. București. Hamangiu. Contractul de rentă viageră. Contractul de locațiune. București. București. Reguli generale privitoare la moștenire. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor. 2012. Moștenirea testamentară.4. Ionuţ-Florin Popa şi Stelian Ioan Vidu. Universul juridic. Împrumutul de folosință și împrumutul de consumație. Liviu Stănciulescu. Dreptul succesoral. Bibliografie 1. Transmisiunea moștenirii (inclusiv împărțeala de ascendent). Contractul de mandat. Deschiderea moștenirii. București. . Limitele dreptului de dispoziție asupra moștenirii. 5. 2011. 2012. 3. Drept civil. Curs de Drept civil. ed. 2012. Teoria obligațiilor civile. Curs de Drept civil. 3. Condițiile dreptului de moștenire legală. Noțiunea de testament. Condiții de validitate.

mobilul şi scopul ca elemente ale infracţiunii c) Condiţii privind obiectul infracţiunii d) Condiţii privind subiecţii infracţiunii e) Condiţii privind locul şi timpul săvârşirii infracţiunii. pericolul social şi vinovăţia ca trăsături esenţiale ale infracţiunii. Tentativa şi modalităţile acesteia. Pedeapsa în cazul concursului de infracţiuni. circumstanţele agravante. III Instituţia pedepsei 1. libertatea sub supraveghere. Formele infracţiunii. Formele unităţii infracţionale. Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente.elementul material . Unitatea naturală şi formele sale.elementul subiectiv (vinovăţia) în conţinutul infracţiunii . Pedeapsa în caz de participaţie. 2. constrângerea fizică şi constrângerea morală.TEMATICĂ LICENŢĂ DREPT PENAL PARTEA GENERALĂ I. circumstanţele atenuante. Pedeapsa în cazul recidivei şi a pluralităţii intermediare.legătura de cauzalitate b) Latura subiectivă: . eroarea de fapt. 3. Prevederea de legea penală. Recidiva şi modalităţile ei. Conţinutul generic al infracţiunii: a) Latura obiectivă: . 2. Instituţia infracţiunii Noţiunea de infracţiune şi conţinutul infracţiunii. Cauze de impunitate. Incriminarea şi sancţionarea tentativei în dreptul penal român. executarea pedepsei într-o închisoare militară. internarea intr-un centru de reeducare. cazul fortuit. starea de necesitate. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prevăzute de legea penală: legitima apărare. Pluralitatea de infracţiuni şi formele ei. instigarea şi complicitatea. Aplicarea în timp a legii penale II. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni. internarea intr-un institut medical –educativ. iresponsabilitatea. liberarea condiţionată. Măsurile educative: mustrarea. Participarea improprie. concursul între cauzele de agravare şi de atenuare a pedepsei. Actele preparatorii. 1. Individualizarea pedepsei: criteriile generale de individualizare. . Pedepsele aplicabile minorilor şi particularităţile regimului de aplicare şi executare a acestora. IV. Concursul de infracţiuni. minoritatea făptuitorului. Individualizarea pedepsei sub aspectul executării acesteia: suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Participaţia penală: autoratul. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.urmarea imediată . Răspunderea penală a minorului şi consecinţele acesteia în dreptul penal român. Pedeapsa în cazul infracţiunii continuate. Minoritatea făptuitorului în legea penală. Unitatea legală de infracţiune şi formele ei. beţia.

Hamangiu. revazuta si adaugita. 2012. 9. Filipaş. Măsurile de siguranţă 1. Bucureşti. 1993. Răspunderea penală şi sancţiunile de drept penal. Bucureşti. Infracţiunea. Răspunderea penală a persoanelor juridice. partea generală. Amnistia. 4. 3. Bulai – Manualul de drept penal. . reabilitarea de drept şi reabilitarea judecătorească. 2008. Cauzele care înlătură executarea pedepsei: graţierea. Universul Juridic. 2006. M. Editura Universităţii Titu Maiorescu. Matei Basarab – Drept penal. Nicolae . I. interzicerea unei funcţii sau profesii. Ed.. retragerea plângerii prealabile. Înlăturarea răspunderii penale. partea generală. Înlăturarea consecinţelor condamnării prin reabilitare.Beck. partea generală. Editura C. lipsa plângerii prealabile. 1. Alexandru Boroi-Drept penal. Lumina Lex. DREPT PENAL PARTEA SPECIALĂ I.Anghel Nicolae – Drept penal – partea generală. Împăcarea părţilor. Infracțiunile contra vieții: omorul. expulzarea. Pascu. VI. II.Codul Penal al României (cu modificările și completările la zi).H. omorul deosebit de grav. A. pruncuciderea.V. 10. Editura Trei Bucureşti. internarea medicală. 11. 2012. vol. BIBLIOGRAFIE 1. 2007. Editura Universul Juridic. interzicerea de a se afla în anumite localităţi. Bucureşti. Mitrache – Instituţii de drept penal – curs selectiv pentru licenţă. Constantin Mitrache.– Drept penal – partea generală. Bulai. scopul şi principiile care guvernează regimul măsurilor de siguranţă în dreptul penal român. Beck.H. C. Iaşi. 5. Bucureşti. 2. 2005. Înlăturarea executării pedepsei şi a consecinţelor condamnării 1.Culegere de probleme din practica judiciară pentru uzul studenților. determinarea sau înlesnirea sinuciderii. VIII.Partea generală.Partea generală. interdicţia de a reveni în locuinţa familiei. Cristian Mitrache. Mitrache – Drept penal român – partea generală. Măsurile de siguranţă în special: obligarea la tratament medical. 8. vol I şi II. Ed. Prescripţia răspunderii penale. 2008. 3.C. VII. Lavinia Lefterache-Drept penal român. Bucureşti. Fundaţiei Chemarea. Infracțiuni contra persoanei 1. vol. Ed.Costică Bulai. 2. 2. F. 2009. confiscarea specială. uciderea din culpă. Bucuresti. C. Editia a-VII-a. Universul Juridic. 7. Drept penal. Noţiunea. Zolyneak. Streteanu – Tratat de drept penal. 2. omorul calificat. I. 2006. 6. C. prescripţia executării pedepsei.

pedepsirea unor furturi la plângere prealabilă. șantajul. Falsuri în înscrisuri. Falsificarea de monede. București. înșelăciunea. 4. V. supunerea la rele tratamente. omisiunea sesizării organelor judiciare. Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății: lovirea sau alte violențe. furtul calificat. violarea de domiciliu. nerespectarea hotărârilor judecătorești. tâlhăria. falsul material în înscrisuri oficiale. falsul intelectual. falsul în înscrisuri sub semnătură privată. uzurparea de calități oficiale. abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. falsificarea de timbre. înlesnirea evadării. reținerea sau distrugerea de înscrisuri. abuzul de încredere. traficul de influență. Infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției: denunțarea calomnioasă. încercarea de a determina mărturia mincinoasă. tortura.Infracțiuni contra familiei: abandonul de familie. A. Infracțiuni care aduc atingere unor activități de interes public sau altor activități reglementate de lege 1. gestiunea frauduloasă. favorizarea infractorului. uzul de fals. vătămarea corporală. BIBLIOGRAFIE: 1. Boroi – Drept penal. Infracțiuni privitoare la viața sexuală: violul. hărțuirea sexuală. arestarea nelegală și cercetarea abuzivă. tulburarea de posesie. mărci sau bilete de transport. Infracțiuni contra libertății persoanei: lipsirea de libertate în mod ilegal. distrugerea. falsul privind identitatea. Infracțiunea contra autorității Ultrajul. 2. represiunea nedreapta. II. amenințarea. Partea specială. 2008. tăinuirea. IV. neglijența în serviciu. Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. actul sexual cu un minor. timbre sau alte valori: falsificarea de monede sau alte valori. Infracțiuni de fals 1. perversiunea sexuală. proxenetismul. falsul în declarații. darea de mită. abuzul în serviciu contra intereselor publice. corupția sexuală. . III. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială 1. asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni. incestul. delapidarea. deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori. sustragerea sau distrugerea de înscrisuri. evadarea. 3. relele tratamente aplicate minorilor. primirea de foloase necuvenite. vătămarea corporală din culpă. Infracțiuni contra patrimoniului Furtul. Beck. contaminarea venerică.H.2. luarea de mită. mărturia mincinoasă. sustragerea sub sechestru. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. vătămarea corporală gravă. Editura C. purtarea abuzivă. 2. VI.

5.2. ediția a 2-a. Curs pentru examenul de licență. Editura Hamangiu. Partea specială. București. Beck. Culegeri de decizii ale Curților de Apel. Editura C. Toader – Drept penal. A. T. Beck. Editura C. . 6. 4. 2013. Buletinul jurisprudenței a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Culegeri de decizii – 1990 – 2012. Boroi – Drept penal și procesual penal. 3.H. Teste grila pentru examenul de licență (în curs de apariție). 2007. 7. București.H. București.. Editura Wolkers Kluwer. 2009. 2008. Codul Penal al României (cu modificările și completările la zi).