Universitatea Titu Maiorescu din București Facultatea de Drept

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENȚĂ SESIUNEA IUNIE-IULIE 2013 1. Proba scrisă – Instituții de drept civil si de drept penal (scris)

Drept civil. Teoria generală 1. Raportul juridic civil. Definiție. Caractere. Elemente (subiecte, conținut, obiect); 2. Actul juridic civil. Noțiune și clasificare. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Consimțământul. Obiectul actului juridic civil. Cauza(scopul) actului juridic civil. Forma actului juridic civil. Modalitățile actului juridic civil (termenul, condiția, sarcina). Efectele actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil; 3. Prescripția extinctivă. Definiție, reglementare, natură juridică și delimitare față de alte instituții. Efectul prescripției extinctive. Domeniul prescripției extinctive. Termenele de prescripție extinctivă. Cursul prescripției extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen). Drept civil. Persoanele 1. Identificarea persoanei fizice. Noțiune și natura juridică a atributele de identificare. Numele. Domiciliul și reședința. Starea civilă; 2. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Noțiune. Capacitatea civilă de folosință. Capacitatea civilă de exercițiu; 3. Persoana juridică. Noțiune, enumerare și clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Înființarea, reorganizarea și încetarea persoanelor juridice.

Bibliografie 1. Gabriel Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ed. Hamangiu, București, 2012; 2. Titus Prescure, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. Hamangiu, București, 2012; 3. Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Persoanele, ed. Hamangiu, București, 2011.

Teoria generală a proprietății. izvoare de obligații civile. CH Beck. Posesia și efectele sale. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri și construcții) proprietate privată. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Novația. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general. Acțiunea revocatorie (pauliană). Contractul. îmbogățirea fără justă cauză. 4. Transmisiunea și transformarea obligațiilor. 7. Drepturile reale principale conform noului Cod civil. Petruța-Elena Ispas. Iosif R. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice. dreptul de proprietate publică și dreptul de proprietate privată. Noțiunea. Gabriel Boroi. București. 2. Accesiunea și uzucapiunea ca moduri de dobândire a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale. Apărarea dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. principii și funcții. 8. Efectele obligațiilor. Obligații plurale. Mona Maria Pivniceru. 2. 3. Drept civil. Publicitatea imobiliară. Încheiere. 6. Drept civil. Răspunderea pentru fapta altei persoane. 9. . Delegația.izvor de obligații civile. 8. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. ed. Drepturile reale. București. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate. 6. Privilegiile speciale imobiliare. 4. ed. elementele și clasificarea obligațiilor. Teoria drepturilor reale 1. Bibliografie 1. Noțiune. 2. 5. Urs. Dreptul de retenție. 10. Garantarea obligațiilor. Szilard Sztranyiczki. Fidejusiunea.gestiunea de afaceri. Drept civil. Răspunderea pentru fapta proprie. Acțiunea oblică (indirectă sau subrogatorie). 7. Universității Titu Maiorescu. Cesiunea de creanță. Tudor-Vlad Rădulescu. București. Drept civil. Răspunderea pentru ruina edificiului. Drepturile reale principale. 3. 2012. 3. Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii. Definiția și caracterele dreptului de proprietate. 5. ed. Remiterea de datorie. Efectele contractului. Executarea directă (în natură) a obligațiilor. Garanțiile reale mobiliare. Teoria generală a obligațiilor civile 1. 2012. Noțiune și clasificare. 2011. Ipoteca. Stingerea obligațiilor. Faptele juridice licite. izvor de obligații (răspunderea civilă delictuală). Subrogația în drepturile creditorului. plata lucrului nedatorat. Compensația. Executarea indirectă a obligațiilor (executarea prin echivalent). Delimitarea răspunderii civile delictuale de alte forme de răspundere juridică. Hamangiu.Drept civil.

Liviu Stănciulescu. 2. Bibliografie 1. Petruța-Elena Ispas. Liviu Pop. Ionuţ-Florin Popa şi Stelian Ioan Vidu. 4. 8. 4. 2012. Contracte. ed. 3. 5. Urs. Contracte speciale 1. Legatul. Principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii și excepțiile de la aceste principii. București. R. Testamentul autentic. 7. Curs de Drept civil. . 2011. Dreptul succesoral. Hamangiu. 2011. 4. Condițiile dreptului de moștenire legală. Contractul de întreținere. Dumitru Florescu. Contractele civile în noul Cod civil. Contractul de vânzare-cumpărare. Reguli generale privitoare la moștenire. ed. Caracterele generale ale transmiterii moștenirii. Teoria obligațiilor civile. Moștenirea legală. Universul Juridic. 2012. ed. Dumitru Florescu. ed. Drept civil. Obligațiile. Liviu Stănciulescu. București. Contractul de mandat. Contractul de depozit. Drept civil. București. Contractul de locațiune. Curs de Drept civil. Drept civil. Iosif. ed. 2. Limitele dreptului de dispoziție asupra moștenirii. Dreptul de moștenire a rudelor defunctului. 6. Hamangiu. Condiții de validitate. ed.4. Contractul de donație. 2012. Succesiuni. 3. 2012. 3. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor. Transmisiunea moștenirii (inclusiv împărțeala de ascendent). Tratat elementar de drept civil. Universității Titu Maiorescu. Împrumutul de folosință și împrumutul de consumație. București. Succesiuni 1. 2. Contractul de rentă viageră. București. Noțiunea de testament. Universul juridic. Condițiile generale ale dreptului la moștenire. Deschiderea moștenirii. Universul juridic. Moștenirea testamentară. București. 5.

Minoritatea făptuitorului în legea penală. Unitatea legală de infracţiune şi formele ei. Răspunderea penală a minorului şi consecinţele acesteia în dreptul penal român. Pedeapsa în cazul infracţiunii continuate. Cauze de impunitate. Concursul de infracţiuni. Pluralitatea de infracţiuni şi formele ei. concursul între cauzele de agravare şi de atenuare a pedepsei. starea de necesitate. 2. instigarea şi complicitatea. constrângerea fizică şi constrângerea morală. Formele unităţii infracţionale. Instituţia infracţiunii Noţiunea de infracţiune şi conţinutul infracţiunii. Incriminarea şi sancţionarea tentativei în dreptul penal român. Individualizarea pedepsei sub aspectul executării acesteia: suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 3. cazul fortuit. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prevăzute de legea penală: legitima apărare. Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente. internarea intr-un centru de reeducare. . Actele preparatorii.TEMATICĂ LICENŢĂ DREPT PENAL PARTEA GENERALĂ I.elementul subiectiv (vinovăţia) în conţinutul infracţiunii .mobilul şi scopul ca elemente ale infracţiunii c) Condiţii privind obiectul infracţiunii d) Condiţii privind subiecţii infracţiunii e) Condiţii privind locul şi timpul săvârşirii infracţiunii. Pedeapsa în cazul recidivei şi a pluralităţii intermediare. IV. executarea pedepsei într-o închisoare militară. Pedeapsa în cazul concursului de infracţiuni. circumstanţele atenuante. Unitatea naturală şi formele sale. iresponsabilitatea. Participarea improprie. Individualizarea pedepsei: criteriile generale de individualizare. eroarea de fapt. pericolul social şi vinovăţia ca trăsături esenţiale ale infracţiunii. Recidiva şi modalităţile ei.elementul material . Măsurile educative: mustrarea. libertatea sub supraveghere.urmarea imediată . Participaţia penală: autoratul. Tentativa şi modalităţile acesteia. minoritatea făptuitorului. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Prevederea de legea penală. Conţinutul generic al infracţiunii: a) Latura obiectivă: .legătura de cauzalitate b) Latura subiectivă: . liberarea condiţionată. 1. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni. Pedeapsa în caz de participaţie. 2. beţia. Pedepsele aplicabile minorilor şi particularităţile regimului de aplicare şi executare a acestora. Formele infracţiunii. internarea intr-un institut medical –educativ. Aplicarea în timp a legii penale II. circumstanţele agravante. III Instituţia pedepsei 1.

11.Partea generală. interzicerea unei funcţii sau profesii.Partea generală.Anghel Nicolae – Drept penal – partea generală. II. Infracțiunile contra vieții: omorul. 2. 10. Noţiunea. vol. VIII. Zolyneak. 5. Bucureşti. retragerea plângerii prealabile. Editura C. 2008. partea generală. Bucuresti. Bucureşti. Măsurile de siguranţă 1.H. Bucureşti. Bucureşti. Editura Universul Juridic. pruncuciderea. Filipaş. Editura Trei Bucureşti. vol. Înlăturarea consecinţelor condamnării prin reabilitare.– Drept penal – partea generală.Codul Penal al României (cu modificările și completările la zi). Ed. Ed. interzicerea de a se afla în anumite localităţi. DREPT PENAL PARTEA SPECIALĂ I.Costică Bulai. Lavinia Lefterache-Drept penal român. Bucureşti. Drept penal. Cauzele care înlătură executarea pedepsei: graţierea. 9. 7.H. VI. Nicolae . confiscarea specială. 2. Înlăturarea răspunderii penale.Beck. reabilitarea de drept şi reabilitarea judecătorească. Streteanu – Tratat de drept penal. Mitrache – Instituţii de drept penal – curs selectiv pentru licenţă. 1. 2006. 1993. Constantin Mitrache. Hamangiu. scopul şi principiile care guvernează regimul măsurilor de siguranţă în dreptul penal român. C. expulzarea. prescripţia executării pedepsei. Ed. 2012. Prescripţia răspunderii penale.V. 3. omorul deosebit de grav. Răspunderea penală şi sancţiunile de drept penal.C. I. internarea medicală. 4. vol I şi II. Înlăturarea executării pedepsei şi a consecinţelor condamnării 1. lipsa plângerii prealabile. Editura Universităţii Titu Maiorescu. I. Măsurile de siguranţă în special: obligarea la tratament medical. 8. 2. A. Matei Basarab – Drept penal. Mitrache – Drept penal român – partea generală. Răspunderea penală a persoanelor juridice. 2008. Amnistia. F. Beck. Editia a-VII-a. M. revazuta si adaugita. Infracțiuni contra persoanei 1. 6. 2007. Fundaţiei Chemarea. interdicţia de a reveni în locuinţa familiei. Bulai – Manualul de drept penal. BIBLIOGRAFIE 1. uciderea din culpă. Împăcarea părţilor. Alexandru Boroi-Drept penal. omorul calificat. C. 2006. 2. Universul Juridic. partea generală.Culegere de probleme din practica judiciară pentru uzul studenților. C. 3. . determinarea sau înlesnirea sinuciderii. 2009. Bulai. Cristian Mitrache. Pascu.. Iaşi. 2012. Infracţiunea. partea generală. VII. 2005. Universul Juridic. Lumina Lex.

III. sustragerea sau distrugerea de înscrisuri. abuzul în serviciu contra intereselor publice. furtul calificat. nerespectarea hotărârilor judecătorești. violarea de domiciliu. falsificarea de timbre. purtarea abuzivă. corupția sexuală. falsul în declarații. încercarea de a determina mărturia mincinoasă. uzurparea de calități oficiale. 2. Infracțiunea contra autorității Ultrajul.2. falsul în înscrisuri sub semnătură privată. deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori. Falsuri în înscrisuri. represiunea nedreapta. Falsificarea de monede. asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni. sustragerea sub sechestru. vătămarea corporală din culpă. tulburarea de posesie. Partea specială. incestul. distrugerea. traficul de influență. luarea de mită. timbre sau alte valori: falsificarea de monede sau alte valori. II. . arestarea nelegală și cercetarea abuzivă. darea de mită. pedepsirea unor furturi la plângere prealabilă. Boroi – Drept penal. falsul privind identitatea. reținerea sau distrugerea de înscrisuri. 4. Infracțiuni contra patrimoniului Furtul. gestiunea frauduloasă. șantajul. delapidarea. Infracțiuni de fals 1. vătămarea corporală. 2. înlesnirea evadării. 2008. mărturia mincinoasă. V.H. falsul material în înscrisuri oficiale.Infracțiuni contra familiei: abandonul de familie. perversiunea sexuală. favorizarea infractorului. evadarea. Editura C. Infracțiuni care aduc atingere unor activități de interes public sau altor activități reglementate de lege 1. mărci sau bilete de transport. supunerea la rele tratamente. Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. tâlhăria. uzul de fals. vătămarea corporală gravă. Beck. primirea de foloase necuvenite. Infracțiuni contra libertății persoanei: lipsirea de libertate în mod ilegal. BIBLIOGRAFIE: 1. București. neglijența în serviciu. abuzul de încredere. tăinuirea. abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială 1. Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății: lovirea sau alte violențe. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. actul sexual cu un minor. IV. Infracțiuni privitoare la viața sexuală: violul. contaminarea venerică. VI. relele tratamente aplicate minorilor. amenințarea. omisiunea sesizării organelor judiciare. 3. hărțuirea sexuală. tortura. proxenetismul. Infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției: denunțarea calomnioasă. înșelăciunea. A. falsul intelectual.

2013. Partea specială. Codul Penal al României (cu modificările și completările la zi). 2007. T. Editura C. 2009. Editura Hamangiu. București. . Toader – Drept penal. Beck. Buletinul jurisprudenței a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Culegeri de decizii – 1990 – 2012. Teste grila pentru examenul de licență (în curs de apariție). 7. București. A. 5. București. 2008. 4. ediția a 2-a. 6. Beck.H.2. Culegeri de decizii ale Curților de Apel. Boroi – Drept penal și procesual penal. Editura Wolkers Kluwer. 3. Editura C. Curs pentru examenul de licență.H..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful