Universitatea Titu Maiorescu din București Facultatea de Drept

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENȚĂ SESIUNEA IUNIE-IULIE 2013 1. Proba scrisă – Instituții de drept civil si de drept penal (scris)

Drept civil. Teoria generală 1. Raportul juridic civil. Definiție. Caractere. Elemente (subiecte, conținut, obiect); 2. Actul juridic civil. Noțiune și clasificare. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Consimțământul. Obiectul actului juridic civil. Cauza(scopul) actului juridic civil. Forma actului juridic civil. Modalitățile actului juridic civil (termenul, condiția, sarcina). Efectele actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil; 3. Prescripția extinctivă. Definiție, reglementare, natură juridică și delimitare față de alte instituții. Efectul prescripției extinctive. Domeniul prescripției extinctive. Termenele de prescripție extinctivă. Cursul prescripției extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen). Drept civil. Persoanele 1. Identificarea persoanei fizice. Noțiune și natura juridică a atributele de identificare. Numele. Domiciliul și reședința. Starea civilă; 2. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Noțiune. Capacitatea civilă de folosință. Capacitatea civilă de exercițiu; 3. Persoana juridică. Noțiune, enumerare și clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Înființarea, reorganizarea și încetarea persoanelor juridice.

Bibliografie 1. Gabriel Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ed. Hamangiu, București, 2012; 2. Titus Prescure, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. Hamangiu, București, 2012; 3. Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Persoanele, ed. Hamangiu, București, 2011.

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Efectele contractului. principii și funcții. 2. Garantarea obligațiilor. ed. Noțiunea. Universității Titu Maiorescu. Teoria generală a obligațiilor civile 1. îmbogățirea fără justă cauză. 6. Iosif R. Dreptul de retenție. 8. Drepturile reale principale. Drepturile reale principale conform noului Cod civil. 4. ed. 9. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate. izvoare de obligații civile. Noțiune. Definiția și caracterele dreptului de proprietate. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general. Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii. Drept civil. 7. Teoria generală a proprietății. Fidejusiunea. Mona Maria Pivniceru. CH Beck. Acțiunea revocatorie (pauliană). 10. Bibliografie 1.Drept civil. 3.izvor de obligații civile. Contractul. Novația. 3. 2012. Răspunderea pentru fapta proprie. Szilard Sztranyiczki. Privilegiile speciale imobiliare. Hamangiu. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. 2012. Răspunderea pentru ruina edificiului. București. Încheiere. 2011. Ipoteca. Publicitatea imobiliară. București. Cesiunea de creanță. Stingerea obligațiilor. Subrogația în drepturile creditorului. 7. Garanțiile reale mobiliare. 5. plata lucrului nedatorat. Teoria drepturilor reale 1. Delegația. Drept civil. 2. Remiterea de datorie. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri și construcții) proprietate privată. 5. Obligații plurale. 8. Răspunderea pentru fapta altei persoane. 2. Urs. Apărarea dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale. Executarea indirectă a obligațiilor (executarea prin echivalent). Faptele juridice licite.gestiunea de afaceri. dreptul de proprietate publică și dreptul de proprietate privată. Transmisiunea și transformarea obligațiilor. Tudor-Vlad Rădulescu. Drept civil. București. 6. ed. 4. Acțiunea oblică (indirectă sau subrogatorie). Gabriel Boroi. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Noțiune și clasificare. Accesiunea și uzucapiunea ca moduri de dobândire a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale. Compensația. Drepturile reale. . Petruța-Elena Ispas. Drept civil. Delimitarea răspunderii civile delictuale de alte forme de răspundere juridică. izvor de obligații (răspunderea civilă delictuală). 3. Efectele obligațiilor. Executarea directă (în natură) a obligațiilor. Posesia și efectele sale. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice. elementele și clasificarea obligațiilor.

Obligațiile. Contractul de locațiune. 2011. Noțiunea de testament. Testamentul autentic. 2. 4. 4. Iosif. 7. Moștenirea testamentară. Contractele civile în noul Cod civil. Principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii și excepțiile de la aceste principii. ed. Contractul de depozit. București. ed.4. Contractul de întreținere. Contractul de rentă viageră. R. Liviu Pop. Universul juridic. . București. Condițiile generale ale dreptului la moștenire. ed. 5. Hamangiu. Bibliografie 1. Succesiuni. Dreptul succesoral. Drept civil. 2012. Ionuţ-Florin Popa şi Stelian Ioan Vidu. Împrumutul de folosință și împrumutul de consumație. Limitele dreptului de dispoziție asupra moștenirii. 2012. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor. Petruța-Elena Ispas. ed. Contractul de donație. Reguli generale privitoare la moștenire. Moștenirea legală. 3. Teoria obligațiilor civile. Dreptul de moștenire a rudelor defunctului. Deschiderea moștenirii. Tratat elementar de drept civil. Universul juridic. București. Liviu Stănciulescu. 2011. 3. Liviu Stănciulescu. Dumitru Florescu. Drept civil. București. Curs de Drept civil. 8. Transmisiunea moștenirii (inclusiv împărțeala de ascendent). Legatul. 2. Hamangiu. ed. Dumitru Florescu. Urs. 2012. București. Universității Titu Maiorescu. 6. Succesiuni 1. 4. 3. București. Contracte speciale 1. ed. Contracte. 2012. Condițiile dreptului de moștenire legală. Curs de Drept civil. Drept civil. Contractul de mandat. Universul Juridic. Caracterele generale ale transmiterii moștenirii. Contractul de vânzare-cumpărare. 2. Condiții de validitate. 5.

Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente. Actele preparatorii. constrângerea fizică şi constrângerea morală. Măsurile educative: mustrarea. Conţinutul generic al infracţiunii: a) Latura obiectivă: .legătura de cauzalitate b) Latura subiectivă: . internarea intr-un institut medical –educativ. 2. Pedepsele aplicabile minorilor şi particularităţile regimului de aplicare şi executare a acestora. Unitatea naturală şi formele sale. Recidiva şi modalităţile ei. Răspunderea penală a minorului şi consecinţele acesteia în dreptul penal român. concursul între cauzele de agravare şi de atenuare a pedepsei. pericolul social şi vinovăţia ca trăsături esenţiale ale infracţiunii.mobilul şi scopul ca elemente ale infracţiunii c) Condiţii privind obiectul infracţiunii d) Condiţii privind subiecţii infracţiunii e) Condiţii privind locul şi timpul săvârşirii infracţiunii. circumstanţele agravante. eroarea de fapt. instigarea şi complicitatea.TEMATICĂ LICENŢĂ DREPT PENAL PARTEA GENERALĂ I.urmarea imediată . cazul fortuit. Formele unităţii infracţionale. Pluralitatea de infracţiuni şi formele ei. Individualizarea pedepsei sub aspectul executării acesteia: suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 1.elementul subiectiv (vinovăţia) în conţinutul infracţiunii . IV. Cauze de impunitate. minoritatea făptuitorului. . iresponsabilitatea. Concursul de infracţiuni. 3. Pedeapsa în cazul concursului de infracţiuni. Pedeapsa în caz de participaţie.elementul material . internarea intr-un centru de reeducare. Pedeapsa în cazul recidivei şi a pluralităţii intermediare. Formele infracţiunii. Instituţia infracţiunii Noţiunea de infracţiune şi conţinutul infracţiunii. Individualizarea pedepsei: criteriile generale de individualizare. libertatea sub supraveghere. Tentativa şi modalităţile acesteia. 2. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prevăzute de legea penală: legitima apărare. Pedeapsa în cazul infracţiunii continuate. Prevederea de legea penală. III Instituţia pedepsei 1. Unitatea legală de infracţiune şi formele ei. Participaţia penală: autoratul. circumstanţele atenuante. Minoritatea făptuitorului în legea penală. starea de necesitate. Participarea improprie. Aplicarea în timp a legii penale II. beţia. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni. liberarea condiţionată. Incriminarea şi sancţionarea tentativei în dreptul penal român. executarea pedepsei într-o închisoare militară. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Bulai – Manualul de drept penal. Alexandru Boroi-Drept penal. Nicolae . I. 1993. Editura C. Amnistia. Bucureşti. Universul Juridic. Iaşi. 7. Prescripţia răspunderii penale. 2008. expulzarea. Editia a-VII-a. Infracțiuni contra persoanei 1. omorul deosebit de grav. 8. interzicerea de a se afla în anumite localităţi. pruncuciderea. F.V. Bulai. interdicţia de a reveni în locuinţa familiei. reabilitarea de drept şi reabilitarea judecătorească. Ed. 2. internarea medicală. confiscarea specială. retragerea plângerii prealabile. partea generală. determinarea sau înlesnirea sinuciderii. prescripţia executării pedepsei. revazuta si adaugita. Drept penal.H. Ed. Infracţiunea. interzicerea unei funcţii sau profesii. 1. 2006. 2009. A. Streteanu – Tratat de drept penal. Noţiunea. partea generală. 2006. 6. 2008. Pascu. Hamangiu. Matei Basarab – Drept penal. VI. Înlăturarea executării pedepsei şi a consecinţelor condamnării 1. Măsurile de siguranţă în special: obligarea la tratament medical. Cauzele care înlătură executarea pedepsei: graţierea. omorul calificat. Lavinia Lefterache-Drept penal român.– Drept penal – partea generală. Editura Universităţii Titu Maiorescu. II. 2012.Partea generală. Împăcarea părţilor. 9..Beck. Bucuresti. Universul Juridic.H. Fundaţiei Chemarea. Răspunderea penală a persoanelor juridice.Culegere de probleme din practica judiciară pentru uzul studenților.Costică Bulai. Cristian Mitrache. 11. Bucureşti. 2012. Bucureşti. Constantin Mitrache. 4. C. lipsa plângerii prealabile. Infracțiunile contra vieții: omorul. partea generală. 2005. uciderea din culpă. VII. Beck. C. . Ed. DREPT PENAL PARTEA SPECIALĂ I. Înlăturarea consecinţelor condamnării prin reabilitare. vol. M. Zolyneak. 2007. 3.C. Filipaş. 10.Partea generală. Editura Trei Bucureşti. Mitrache – Drept penal român – partea generală. 2. Editura Universul Juridic. 5. Lumina Lex. I. C. 3. BIBLIOGRAFIE 1. Bucureşti. Răspunderea penală şi sancţiunile de drept penal.Anghel Nicolae – Drept penal – partea generală. Înlăturarea răspunderii penale. 2. Bucureşti. scopul şi principiile care guvernează regimul măsurilor de siguranţă în dreptul penal român.Codul Penal al României (cu modificările și completările la zi). Măsurile de siguranţă 1. vol I şi II. vol. VIII. 2. Mitrache – Instituţii de drept penal – curs selectiv pentru licenţă.

corupția sexuală. mărci sau bilete de transport. falsul în înscrisuri sub semnătură privată. mărturia mincinoasă. 4. A. falsul privind identitatea. hărțuirea sexuală. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială 1. Boroi – Drept penal. Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. vătămarea corporală din culpă. Partea specială. proxenetismul. Infracțiuni privitoare la viața sexuală: violul. tăinuirea. falsul în declarații. Falsificarea de monede. furtul calificat. Beck. vătămarea corporală. 2. violarea de domiciliu. gestiunea frauduloasă. neglijența în serviciu. 3. traficul de influență. Editura C. Infracțiuni care aduc atingere unor activități de interes public sau altor activități reglementate de lege 1. vătămarea corporală gravă. perversiunea sexuală. Infracțiuni contra patrimoniului Furtul. asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni. evadarea. Infracțiuni de fals 1. falsificarea de timbre. purtarea abuzivă. omisiunea sesizării organelor judiciare. falsul material în înscrisuri oficiale. . favorizarea infractorului. sustragerea sub sechestru. Infracțiuni contra libertății persoanei: lipsirea de libertate în mod ilegal. tâlhăria. IV. deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori. șantajul. VI. uzul de fals. delapidarea. falsul intelectual. București. abuzul în serviciu contra intereselor publice. abuzul de încredere. actul sexual cu un minor. arestarea nelegală și cercetarea abuzivă. pedepsirea unor furturi la plângere prealabilă. distrugerea. înlesnirea evadării. sustragerea sau distrugerea de înscrisuri. BIBLIOGRAFIE: 1. Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății: lovirea sau alte violențe. uzurparea de calități oficiale. luarea de mită. nerespectarea hotărârilor judecătorești. supunerea la rele tratamente. tortura. relele tratamente aplicate minorilor.Infracțiuni contra familiei: abandonul de familie. timbre sau alte valori: falsificarea de monede sau alte valori. tulburarea de posesie. II.2. represiunea nedreapta. darea de mită.H. 2008. Falsuri în înscrisuri. Infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției: denunțarea calomnioasă. primirea de foloase necuvenite. reținerea sau distrugerea de înscrisuri. încercarea de a determina mărturia mincinoasă. 2. Infracțiunea contra autorității Ultrajul. V. III. înșelăciunea. amenințarea. contaminarea venerică. incestul.

6. Beck. 2008. Buletinul jurisprudenței a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Culegeri de decizii – 1990 – 2012. Toader – Drept penal.H.. București. Culegeri de decizii ale Curților de Apel. Editura C. Partea specială. 2009. . 4.2. Boroi – Drept penal și procesual penal. 5. Editura C. ediția a 2-a. Beck. Codul Penal al României (cu modificările și completările la zi). 7. București. Curs pentru examenul de licență.H. 2007. București. T. Editura Wolkers Kluwer. 3. Editura Hamangiu. Teste grila pentru examenul de licență (în curs de apariție). 2013. A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful