Universitatea Titu Maiorescu din București Facultatea de Drept

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENȚĂ SESIUNEA IUNIE-IULIE 2013 1. Proba scrisă – Instituții de drept civil si de drept penal (scris)

Drept civil. Teoria generală 1. Raportul juridic civil. Definiție. Caractere. Elemente (subiecte, conținut, obiect); 2. Actul juridic civil. Noțiune și clasificare. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Consimțământul. Obiectul actului juridic civil. Cauza(scopul) actului juridic civil. Forma actului juridic civil. Modalitățile actului juridic civil (termenul, condiția, sarcina). Efectele actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil; 3. Prescripția extinctivă. Definiție, reglementare, natură juridică și delimitare față de alte instituții. Efectul prescripției extinctive. Domeniul prescripției extinctive. Termenele de prescripție extinctivă. Cursul prescripției extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen). Drept civil. Persoanele 1. Identificarea persoanei fizice. Noțiune și natura juridică a atributele de identificare. Numele. Domiciliul și reședința. Starea civilă; 2. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Noțiune. Capacitatea civilă de folosință. Capacitatea civilă de exercițiu; 3. Persoana juridică. Noțiune, enumerare și clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Înființarea, reorganizarea și încetarea persoanelor juridice.

Bibliografie 1. Gabriel Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ed. Hamangiu, București, 2012; 2. Titus Prescure, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. Hamangiu, București, 2012; 3. Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Persoanele, ed. Hamangiu, București, 2011.

Drept civil. Novația. Efectele obligațiilor. îmbogățirea fără justă cauză. elementele și clasificarea obligațiilor. 5. Publicitatea imobiliară. Acțiunea revocatorie (pauliană). Acțiunea oblică (indirectă sau subrogatorie). București. Drept civil. izvoare de obligații civile. 2. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general. 2. Posesia și efectele sale. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri și construcții) proprietate privată. Drepturile reale. 2012. Teoria drepturilor reale 1.gestiunea de afaceri.Drept civil. Accesiunea și uzucapiunea ca moduri de dobândire a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale. 6. Dreptul de retenție.izvor de obligații civile. 4. Delimitarea răspunderii civile delictuale de alte forme de răspundere juridică. Tudor-Vlad Rădulescu. Delegația. Compensația. Răspunderea pentru fapta proprie. 2012. ed. Răspunderea pentru ruina edificiului. plata lucrului nedatorat. 6. Contractul. Szilard Sztranyiczki. Garantarea obligațiilor. Fidejusiunea. Gabriel Boroi. ed. Drepturile reale principale conform noului Cod civil. Bibliografie 1. București. Teoria generală a proprietății. 3. 3. 3. Obligații plurale. Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii. . Executarea directă (în natură) a obligațiilor. 2011. principii și funcții. izvor de obligații (răspunderea civilă delictuală). Definiția și caracterele dreptului de proprietate. 8. dreptul de proprietate publică și dreptul de proprietate privată. Iosif R. Universității Titu Maiorescu. Încheiere. 7. ed. 2. Teoria generală a obligațiilor civile 1. Drept civil. 8. Privilegiile speciale imobiliare. Ipoteca. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Remiterea de datorie. Urs. București. 5. 7. 10. Apărarea dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice. Subrogația în drepturile creditorului. Drepturile reale principale. Executarea indirectă a obligațiilor (executarea prin echivalent). Mona Maria Pivniceru. Noțiunea. Hamangiu. Noțiune și clasificare. Cesiunea de creanță. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. 4. Garanțiile reale mobiliare. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Transmisiunea și transformarea obligațiilor. Efectele contractului. Faptele juridice licite. Petruța-Elena Ispas. Drept civil. 9. Noțiune. Stingerea obligațiilor. CH Beck. Răspunderea pentru fapta altei persoane.

Caracterele generale ale transmiterii moștenirii. Ionuţ-Florin Popa şi Stelian Ioan Vidu. Dumitru Florescu. Teoria obligațiilor civile. 3. Universul juridic. . Legatul. Contractul de rentă viageră. Universul Juridic. București. Universității Titu Maiorescu. Bibliografie 1. ed. 7. Iosif. București. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor. Condiții de validitate. Testamentul autentic. ed. ed. 4. Petruța-Elena Ispas. Liviu Stănciulescu. ed. Împrumutul de folosință și împrumutul de consumație. Hamangiu. 2. Universul juridic. Transmisiunea moștenirii (inclusiv împărțeala de ascendent). Contracte. Drept civil. 2011. Liviu Pop. Contractul de locațiune. Succesiuni 1. Contractul de vânzare-cumpărare. Dreptul succesoral. 4. Principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii și excepțiile de la aceste principii. ed. Noțiunea de testament. Liviu Stănciulescu. 2012. Curs de Drept civil. Moștenirea testamentară. Obligațiile. Contracte speciale 1. Contractele civile în noul Cod civil. Hamangiu. Condițiile dreptului de moștenire legală.4. 2. București. Contractul de întreținere. Limitele dreptului de dispoziție asupra moștenirii. Contractul de mandat. 3. 5. Curs de Drept civil. Urs. Moștenirea legală. București. Dumitru Florescu. Drept civil. 2012. Contractul de depozit. Succesiuni. 2012. Tratat elementar de drept civil. 2. 6. București. ed. Contractul de donație. Drept civil. Condițiile generale ale dreptului la moștenire. Deschiderea moștenirii. 3. 2011. Reguli generale privitoare la moștenire. 2012. București. 4. 5. R. Dreptul de moștenire a rudelor defunctului. 8.

Actele preparatorii.elementul material . executarea pedepsei într-o închisoare militară. IV. iresponsabilitatea. Cauze de impunitate. Individualizarea pedepsei sub aspectul executării acesteia: suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 2. Unitatea legală de infracţiune şi formele ei.TEMATICĂ LICENŢĂ DREPT PENAL PARTEA GENERALĂ I. Pedeapsa în caz de participaţie. . starea de necesitate. Incriminarea şi sancţionarea tentativei în dreptul penal român. Formele unităţii infracţionale. Individualizarea pedepsei: criteriile generale de individualizare. internarea intr-un centru de reeducare. Participarea improprie. Prevederea de legea penală. Pluralitatea de infracţiuni şi formele ei. instigarea şi complicitatea. eroarea de fapt.legătura de cauzalitate b) Latura subiectivă: . constrângerea fizică şi constrângerea morală. Minoritatea făptuitorului în legea penală. internarea intr-un institut medical –educativ. Răspunderea penală a minorului şi consecinţele acesteia în dreptul penal român. beţia. Pedeapsa în cazul infracţiunii continuate. Recidiva şi modalităţile ei. liberarea condiţionată. Concursul de infracţiuni. Aplicarea în timp a legii penale II. Tentativa şi modalităţile acesteia.urmarea imediată . Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente. Conţinutul generic al infracţiunii: a) Latura obiectivă: . Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prevăzute de legea penală: legitima apărare. Participaţia penală: autoratul. Instituţia infracţiunii Noţiunea de infracţiune şi conţinutul infracţiunii. cazul fortuit. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. circumstanţele agravante. 2. Pedeapsa în cazul recidivei şi a pluralităţii intermediare. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni. Unitatea naturală şi formele sale. concursul între cauzele de agravare şi de atenuare a pedepsei. Pedeapsa în cazul concursului de infracţiuni.elementul subiectiv (vinovăţia) în conţinutul infracţiunii . pericolul social şi vinovăţia ca trăsături esenţiale ale infracţiunii. Formele infracţiunii. III Instituţia pedepsei 1. libertatea sub supraveghere. Pedepsele aplicabile minorilor şi particularităţile regimului de aplicare şi executare a acestora.mobilul şi scopul ca elemente ale infracţiunii c) Condiţii privind obiectul infracţiunii d) Condiţii privind subiecţii infracţiunii e) Condiţii privind locul şi timpul săvârşirii infracţiunii. circumstanţele atenuante. 3. 1. Măsurile educative: mustrarea. minoritatea făptuitorului.

2. 5.– Drept penal – partea generală. Bucureşti. vol. 3. Infracţiunea. Prescripţia răspunderii penale. confiscarea specială. Mitrache – Drept penal român – partea generală. Streteanu – Tratat de drept penal.Beck. VIII. Măsurile de siguranţă în special: obligarea la tratament medical. vol I şi II. lipsa plângerii prealabile. determinarea sau înlesnirea sinuciderii. Infracțiuni contra persoanei 1. Amnistia. Lumina Lex. 2005. VI. Măsurile de siguranţă 1. internarea medicală.Codul Penal al României (cu modificările și completările la zi). Lavinia Lefterache-Drept penal român. 3. Beck. Bucureşti.H. interdicţia de a reveni în locuinţa familiei. omorul deosebit de grav. 2007. Înlăturarea răspunderii penale. 2008. Nicolae . Bucureşti. Filipaş. Drept penal. 9. 2012.Anghel Nicolae – Drept penal – partea generală.Partea generală. Ed. Iaşi. Bulai. Universul Juridic. Editura C. Zolyneak. II. I.Costică Bulai. 2006. .H. retragerea plângerii prealabile. 10.C. Noţiunea. Înlăturarea executării pedepsei şi a consecinţelor condamnării 1. Ed. Bucureşti. uciderea din culpă. partea generală. F. Hamangiu. Editia a-VII-a. reabilitarea de drept şi reabilitarea judecătorească. 2. 2008. scopul şi principiile care guvernează regimul măsurilor de siguranţă în dreptul penal român. 2. Universul Juridic. Cristian Mitrache. A. 1993. I.. Alexandru Boroi-Drept penal. 4. partea generală. omorul calificat. Răspunderea penală şi sancţiunile de drept penal. 6. 2. expulzarea. Pascu.Culegere de probleme din practica judiciară pentru uzul studenților. Bulai – Manualul de drept penal.V. 11. interzicerea de a se afla în anumite localităţi.Partea generală. 2009. DREPT PENAL PARTEA SPECIALĂ I. BIBLIOGRAFIE 1. M. prescripţia executării pedepsei. 7. Împăcarea părţilor. Bucureşti. Înlăturarea consecinţelor condamnării prin reabilitare. 2012. Răspunderea penală a persoanelor juridice. Infracțiunile contra vieții: omorul. 1. C. Constantin Mitrache. revazuta si adaugita. 8. vol. VII. Cauzele care înlătură executarea pedepsei: graţierea. Ed. Mitrache – Instituţii de drept penal – curs selectiv pentru licenţă. Editura Trei Bucureşti. pruncuciderea. C. C. Matei Basarab – Drept penal. partea generală. Editura Universul Juridic. interzicerea unei funcţii sau profesii. 2006. Editura Universităţii Titu Maiorescu. Fundaţiei Chemarea. Bucuresti.

abuzul de încredere. delapidarea. 4. înșelăciunea. reținerea sau distrugerea de înscrisuri. . distrugerea. încercarea de a determina mărturia mincinoasă. sustragerea sau distrugerea de înscrisuri. șantajul. Infracțiuni contra libertății persoanei: lipsirea de libertate în mod ilegal. contaminarea venerică. Beck. Infracțiuni de fals 1. tăinuirea. sustragerea sub sechestru. arestarea nelegală și cercetarea abuzivă. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. omisiunea sesizării organelor judiciare. 3.Infracțiuni contra familiei: abandonul de familie. A. uzul de fals. 2. pedepsirea unor furturi la plângere prealabilă.2. luarea de mită. gestiunea frauduloasă. Infracțiuni contra patrimoniului Furtul. falsul material în înscrisuri oficiale. mărci sau bilete de transport. Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății: lovirea sau alte violențe. înlesnirea evadării. favorizarea infractorului. mărturia mincinoasă. falsul în declarații. tulburarea de posesie. incestul. București. evadarea. deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori. falsificarea de timbre. perversiunea sexuală. actul sexual cu un minor. Partea specială.H. vătămarea corporală gravă. 2. Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. timbre sau alte valori: falsificarea de monede sau alte valori. relele tratamente aplicate minorilor. falsul privind identitatea. purtarea abuzivă. neglijența în serviciu. tortura. Infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției: denunțarea calomnioasă. 2008. vătămarea corporală. uzurparea de calități oficiale. Boroi – Drept penal. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială 1. abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. darea de mită. asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni. Infracțiunea contra autorității Ultrajul. II. IV. BIBLIOGRAFIE: 1. falsul intelectual. Infracțiuni privitoare la viața sexuală: violul. V. supunerea la rele tratamente. traficul de influență. furtul calificat. primirea de foloase necuvenite. III. corupția sexuală. Falsificarea de monede. Infracțiuni care aduc atingere unor activități de interes public sau altor activități reglementate de lege 1. nerespectarea hotărârilor judecătorești. represiunea nedreapta. abuzul în serviciu contra intereselor publice. tâlhăria. hărțuirea sexuală. Editura C. proxenetismul. VI. violarea de domiciliu. falsul în înscrisuri sub semnătură privată. vătămarea corporală din culpă. amenințarea. Falsuri în înscrisuri.

H. ediția a 2-a. 2013. 3. Curs pentru examenul de licență. Editura C. Buletinul jurisprudenței a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Culegeri de decizii – 1990 – 2012. București. Beck. 6. 7. 5. Partea specială.2. 2009. Teste grila pentru examenul de licență (în curs de apariție).. T. Codul Penal al României (cu modificările și completările la zi). Boroi – Drept penal și procesual penal. 4. Editura Hamangiu. A. Toader – Drept penal. 2008. 2007. Editura C. Editura Wolkers Kluwer. Culegeri de decizii ale Curților de Apel.H. . București. Beck. București.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful