Universitatea Titu Maiorescu din București Facultatea de Drept

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENȚĂ SESIUNEA IUNIE-IULIE 2013 1. Proba scrisă – Instituții de drept civil si de drept penal (scris)

Drept civil. Teoria generală 1. Raportul juridic civil. Definiție. Caractere. Elemente (subiecte, conținut, obiect); 2. Actul juridic civil. Noțiune și clasificare. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Consimțământul. Obiectul actului juridic civil. Cauza(scopul) actului juridic civil. Forma actului juridic civil. Modalitățile actului juridic civil (termenul, condiția, sarcina). Efectele actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil; 3. Prescripția extinctivă. Definiție, reglementare, natură juridică și delimitare față de alte instituții. Efectul prescripției extinctive. Domeniul prescripției extinctive. Termenele de prescripție extinctivă. Cursul prescripției extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen). Drept civil. Persoanele 1. Identificarea persoanei fizice. Noțiune și natura juridică a atributele de identificare. Numele. Domiciliul și reședința. Starea civilă; 2. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Noțiune. Capacitatea civilă de folosință. Capacitatea civilă de exercițiu; 3. Persoana juridică. Noțiune, enumerare și clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Înființarea, reorganizarea și încetarea persoanelor juridice.

Bibliografie 1. Gabriel Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ed. Hamangiu, București, 2012; 2. Titus Prescure, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. Hamangiu, București, 2012; 3. Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Persoanele, ed. Hamangiu, București, 2011.

2. 8. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice. 10. 2. ed. 3. București. Posesia și efectele sale. Efectele contractului. Executarea directă (în natură) a obligațiilor. 2. Transmisiunea și transformarea obligațiilor. Răspunderea pentru fapta altei persoane. Drept civil. București. Drepturile reale. Definiția și caracterele dreptului de proprietate. Stingerea obligațiilor. Executarea indirectă a obligațiilor (executarea prin echivalent). Subrogația în drepturile creditorului. 6. Ipoteca. Drept civil. Apărarea dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale. Noțiune. 8. Publicitatea imobiliară.izvor de obligații civile. Novația. 2012. Iosif R. 2012. Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii. Cesiunea de creanță. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Urs. București. Faptele juridice licite. 3. izvor de obligații (răspunderea civilă delictuală). Încheiere. dreptul de proprietate publică și dreptul de proprietate privată. izvoare de obligații civile. 9. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate. Fidejusiunea. CH Beck. Mona Maria Pivniceru.Drept civil. Hamangiu. Obligații plurale. Szilard Sztranyiczki. 2011. Noțiunea. 4. Gabriel Boroi. Teoria generală a obligațiilor civile 1. Drept civil. Drept civil. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Delimitarea răspunderii civile delictuale de alte forme de răspundere juridică. Acțiunea revocatorie (pauliană). elementele și clasificarea obligațiilor. Dreptul de retenție. Privilegiile speciale imobiliare. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 7. 4.gestiunea de afaceri. Acțiunea oblică (indirectă sau subrogatorie). Delegația. 6. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general. Teoria drepturilor reale 1. 7. plata lucrului nedatorat. Accesiunea și uzucapiunea ca moduri de dobândire a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale. 3. Drepturile reale principale. Tudor-Vlad Rădulescu. Universității Titu Maiorescu. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri și construcții) proprietate privată. Teoria generală a proprietății. ed. Petruța-Elena Ispas. îmbogățirea fără justă cauză. 5. Noțiune și clasificare. Garantarea obligațiilor. Răspunderea pentru ruina edificiului. Contractul. Compensația. ed. . principii și funcții. Răspunderea pentru fapta proprie. 5. Garanțiile reale mobiliare. Efectele obligațiilor. Drepturile reale principale conform noului Cod civil. Bibliografie 1. Remiterea de datorie.

4. 2012. Liviu Stănciulescu. 4. Contractul de depozit. Transmisiunea moștenirii (inclusiv împărțeala de ascendent). Hamangiu. 5. Principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii și excepțiile de la aceste principii. Drept civil. Deschiderea moștenirii. Liviu Pop. 8. 5. ed. Universul Juridic. Dreptul succesoral. Moștenirea testamentară. Tratat elementar de drept civil. 2. 2. Universității Titu Maiorescu. Noțiunea de testament. Curs de Drept civil. București. București. 2011. 4. 2012. Testamentul autentic. . Curs de Drept civil. 2012. București. Succesiuni. Dumitru Florescu. Drept civil. 3. Împrumutul de folosință și împrumutul de consumație. Iosif. Universul juridic. Teoria obligațiilor civile. 2011. Contracte. Contractul de mandat. Contractul de locațiune. Urs. Bibliografie 1. ed. București. Moștenirea legală. Ionuţ-Florin Popa şi Stelian Ioan Vidu. R.4. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor. Universul juridic. Dreptul de moștenire a rudelor defunctului. 7. Dumitru Florescu. 3. Limitele dreptului de dispoziție asupra moștenirii. ed. Condiții de validitate. Contractul de vânzare-cumpărare. Succesiuni 1. Contracte speciale 1. Contractele civile în noul Cod civil. Petruța-Elena Ispas. Legatul. București. Drept civil. Reguli generale privitoare la moștenire. Caracterele generale ale transmiterii moștenirii. Condițiile generale ale dreptului la moștenire. Contractul de întreținere. 2012. Liviu Stănciulescu. 2. ed. Contractul de donație. București. 3. Obligațiile. Condițiile dreptului de moștenire legală. 6. ed. Contractul de rentă viageră. ed. Hamangiu.

Răspunderea penală a minorului şi consecinţele acesteia în dreptul penal român. eroarea de fapt. Participaţia penală: autoratul. 3. Unitatea naturală şi formele sale. Cauze de impunitate. executarea pedepsei într-o închisoare militară. Prevederea de legea penală. Unitatea legală de infracţiune şi formele ei. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prevăzute de legea penală: legitima apărare. circumstanţele agravante. Tentativa şi modalităţile acesteia. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Instituţia infracţiunii Noţiunea de infracţiune şi conţinutul infracţiunii. Individualizarea pedepsei: criteriile generale de individualizare. liberarea condiţionată. pericolul social şi vinovăţia ca trăsături esenţiale ale infracţiunii. Pluralitatea de infracţiuni şi formele ei. internarea intr-un centru de reeducare. Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente. concursul între cauzele de agravare şi de atenuare a pedepsei. Formele unităţii infracţionale. Pedeapsa în cazul concursului de infracţiuni. Individualizarea pedepsei sub aspectul executării acesteia: suspendarea condiţionată a executării pedepsei. starea de necesitate. 2.elementul subiectiv (vinovăţia) în conţinutul infracţiunii . Actele preparatorii.TEMATICĂ LICENŢĂ DREPT PENAL PARTEA GENERALĂ I. Aplicarea în timp a legii penale II. 1. Formele infracţiunii.mobilul şi scopul ca elemente ale infracţiunii c) Condiţii privind obiectul infracţiunii d) Condiţii privind subiecţii infracţiunii e) Condiţii privind locul şi timpul săvârşirii infracţiunii.legătura de cauzalitate b) Latura subiectivă: . circumstanţele atenuante. IV. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni. libertatea sub supraveghere. iresponsabilitatea. . Concursul de infracţiuni. Participarea improprie. Pedeapsa în caz de participaţie. cazul fortuit. Pedepsele aplicabile minorilor şi particularităţile regimului de aplicare şi executare a acestora. instigarea şi complicitatea. Măsurile educative: mustrarea. Pedeapsa în cazul recidivei şi a pluralităţii intermediare. Pedeapsa în cazul infracţiunii continuate.urmarea imediată . Recidiva şi modalităţile ei. 2. III Instituţia pedepsei 1. beţia. Incriminarea şi sancţionarea tentativei în dreptul penal român. Conţinutul generic al infracţiunii: a) Latura obiectivă: . minoritatea făptuitorului. constrângerea fizică şi constrângerea morală. Minoritatea făptuitorului în legea penală.elementul material . internarea intr-un institut medical –educativ.

11. Bucureşti. 2006. determinarea sau înlesnirea sinuciderii. Editura C. 2005. II.H. A. vol I şi II.Anghel Nicolae – Drept penal – partea generală. Editura Universităţii Titu Maiorescu. Beck. 2007. Fundaţiei Chemarea. Amnistia.Beck. Universul Juridic. C. Infracțiunile contra vieții: omorul. Constantin Mitrache. omorul calificat. Ed. Nicolae .V. lipsa plângerii prealabile. vol. interzicerea de a se afla în anumite localităţi. Editura Trei Bucureşti. scopul şi principiile care guvernează regimul măsurilor de siguranţă în dreptul penal român. VII. Înlăturarea răspunderii penale. Noţiunea. 2012. Bulai – Manualul de drept penal. confiscarea specială. F. Editia a-VII-a. Drept penal. omorul deosebit de grav.Partea generală. Universul Juridic.Costică Bulai. Mitrache – Instituţii de drept penal – curs selectiv pentru licenţă. vol. 9. VIII. 6. retragerea plângerii prealabile. Lumina Lex. partea generală. Hamangiu. Lavinia Lefterache-Drept penal român. 2. 2006. 8. prescripţia executării pedepsei. expulzarea.. pruncuciderea. Măsurile de siguranţă în special: obligarea la tratament medical. interzicerea unei funcţii sau profesii. Răspunderea penală a persoanelor juridice. Împăcarea părţilor. 2. Filipaş. Infracţiunea. internarea medicală. Răspunderea penală şi sancţiunile de drept penal. 4. Ed. partea generală. . 1. Mitrache – Drept penal român – partea generală.H. DREPT PENAL PARTEA SPECIALĂ I. 3. 2012.Partea generală. 3. Bucuresti. VI. Bucureşti. Prescripţia răspunderii penale. 7.– Drept penal – partea generală. I. Bucureşti. uciderea din culpă. Matei Basarab – Drept penal. Zolyneak. Bucureşti. 2008. Cauzele care înlătură executarea pedepsei: graţierea. Bucureşti.C.Codul Penal al României (cu modificările și completările la zi). Streteanu – Tratat de drept penal. Editura Universul Juridic. partea generală. revazuta si adaugita. M. Alexandru Boroi-Drept penal. C. 1993. Ed. C. Înlăturarea executării pedepsei şi a consecinţelor condamnării 1. interdicţia de a reveni în locuinţa familiei. Pascu. I. Bulai. Infracțiuni contra persoanei 1. Iaşi. Cristian Mitrache. BIBLIOGRAFIE 1. reabilitarea de drept şi reabilitarea judecătorească. 5.Culegere de probleme din practica judiciară pentru uzul studenților. 2009. 2. 2. 10. Măsurile de siguranţă 1. Înlăturarea consecinţelor condamnării prin reabilitare. 2008.

traficul de influență. 3. corupția sexuală. mărci sau bilete de transport. actul sexual cu un minor. 2008. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială 1. darea de mită. falsul intelectual. relele tratamente aplicate minorilor. V. IV. supunerea la rele tratamente. Beck. . Falsuri în înscrisuri. falsul privind identitatea. abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. VI. sustragerea sau distrugerea de înscrisuri. incestul. mărturia mincinoasă.Infracțiuni contra familiei: abandonul de familie. II. Infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției: denunțarea calomnioasă. furtul calificat. sustragerea sub sechestru. contaminarea venerică. pedepsirea unor furturi la plângere prealabilă. Infracțiuni de fals 1. 2. Infracțiuni contra libertății persoanei: lipsirea de libertate în mod ilegal. BIBLIOGRAFIE: 1. omisiunea sesizării organelor judiciare.H. Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. vătămarea corporală gravă. falsul în declarații. Falsificarea de monede. timbre sau alte valori: falsificarea de monede sau alte valori. distrugerea. tăinuirea. hărțuirea sexuală. Partea specială. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. uzul de fals. gestiunea frauduloasă. evadarea. violarea de domiciliu. înlesnirea evadării. Editura C. falsul material în înscrisuri oficiale. proxenetismul. represiunea nedreapta. vătămarea corporală din culpă. III. Infracțiuni contra patrimoniului Furtul. A. arestarea nelegală și cercetarea abuzivă. delapidarea. purtarea abuzivă. Infracțiuni care aduc atingere unor activități de interes public sau altor activități reglementate de lege 1. favorizarea infractorului. luarea de mită. șantajul. abuzul de încredere. tâlhăria. asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni. perversiunea sexuală. 2. amenințarea. tulburarea de posesie. reținerea sau distrugerea de înscrisuri. falsul în înscrisuri sub semnătură privată. primirea de foloase necuvenite. neglijența în serviciu. vătămarea corporală. deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori. Boroi – Drept penal. abuzul în serviciu contra intereselor publice. uzurparea de calități oficiale. Infracțiunea contra autorității Ultrajul. Infracțiuni privitoare la viața sexuală: violul. tortura. falsificarea de timbre. nerespectarea hotărârilor judecătorești. Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății: lovirea sau alte violențe.2. 4. înșelăciunea. încercarea de a determina mărturia mincinoasă. București.

2007. Editura Wolkers Kluwer. 4. Boroi – Drept penal și procesual penal. Beck. 7. Buletinul jurisprudenței a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Culegeri de decizii – 1990 – 2012. Curs pentru examenul de licență. București. Toader – Drept penal. Culegeri de decizii ale Curților de Apel. Editura C. București. T. 6. A. Beck. 3. 2009..H.2. Editura C. Codul Penal al României (cu modificările și completările la zi). Editura Hamangiu. . Teste grila pentru examenul de licență (în curs de apariție). Partea specială. București. ediția a 2-a. 5. 2008. 2013.H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful