Sunteți pe pagina 1din 36

CAPITOLUL V CALCULUL INTEGRAL PENTRU FUNC!

II REALE DE O VARIABIL" REAL"


No!iunea de integral" a ap"rut din nevoia practic" de a determina arii #i volume ale unor figuri din plan #i spa!iu, ct #i din considera!ii din fizic". Bazele Calculului integral #i aplica!iile lui n geometrie, mecanic" #i fizic" au fost ntlnite nc" din antichitate #i dezvoltate n special ncepnd din secolul al XVII-lea n lucr"rile lui Newton #i Leibniz. Defini!ia riguroas" a conceptului de integral# a fost dat" peste un secol n lucr"rile lui Cauchy #i Darboux n cazul func!iilor continue. Extinderea integralei pentru func!ii discontinue a fost elaborat" de c"tre Riemann #i Lebesgue, care au formulat condi!ii necesare #i suficiente de integrabilitate pentru func!ii reale de o variabil" real". Unele probleme speciale din teoria integrabilit"!ii au fost elaborate de Stieltjes #i Lebesgue care au generalizat conceptul de integral" pentru mul!imi abstracte. n teoria general" a integralei se pun astfel problemele: Se define#te o anumit" schem# (procedeu) S prin care putem asocia unor anumite clase de func!ii date un num"r real, n general bine determinat. A integra o func!ie f : [a, b] ! R (a, b " R; a < b) relativ la schema S, nsemn" a determina num"rul real S(f) asociat lui f, cu ajutorul schemei S. n mod natural apar urm"toarele cerin!e esen!iale: I. Care este rela!ia dintre tipurile de integral" considerate? 309

II. S" se determine clase ct mai ample de func!ii integrabile III. S" se indice metode, procedee, algoritmi pentru calculul integralelor cnd func!ia de integrat are o form" ct mai general" sau o form" particular" remarcabil" (func!ii ra!ionale, func!ii ira!ionale, func!ii trigonometrice, #.a.) IV. S" se precizeze metodele de calcul aproximativ al integralelor care s" fie nso!ite de formule pentru evaluarea erorilor de calcul. Pentru a r"spunde la problema calculului integralelor vom introduce no!iunea de primitiv#.

1. Primitiva. Propriet#$i generale %i metode de calcul


No!iunea de primitiv" s-a degajat din aplica!iile matematicii n situa!ii concrete, care const" n determinarea modelului matematic al unui proces atunci cnd se d" viteza de varia!ie a acestuia. Abstract problema primitivei se formuleaz" astfel: fiind dat" func!ia derivat" F % f $ : I # R ! R se cere s" se determine func!iile f : I ! R . Problema primitivelor este deci inversa problemei fundamentale a calculului diferen!ial, care dup" cum s-a ar"tat capitolul IV const" n determinarea derivatei unei func!ii date. Derivarea este un operator care asociaz" unei func!ii date
f : I ! R derivata sa f $ : I ! R , n timp ce determinarea primitivelor

(primitivizarea), adic" inversa opera!iei unare de derivare, este o func!ie multivoc" care asociaz" unei func!ii date F : I ! R , ( F % f $) mul!imea func!iilor cu proprietatea f $ % F care este infinit" (dup" una dintre consecin!ele teoremei Lagrange din capitolul IV). 310

Defini$ia V.1 1) Fie I # R interval, f : I ! R . Se nume#te primitiv# a func!iei f pe I, orice func!ie F : I ! R derivabil" pe I #i cu proprietatea F$=f pe I ( F $( x) % f ( x), &x " I ). 2) Opera!ia de determinare a unei primitive F a lui f pe intervalul I se nume#te opera$ie de integrare, notat" prin simbolul

' f ( x)dx .

3) Func!ia f : I ! R care admite cel pu!in o primitiv" pe I se nume#te func$ie cu primitive pe I #i mul!imea acestor func!ii se va nota prin P(I). Teorema V.1 (Propriet#$i generale ale primitivelor) Fie I # R interval #i f : I ! R , atunci au loc afirma!iile: (p1) Dac" F este o primitiv" a lui f pe I, atunci pentru & c " R, func!ia F+c este o primitiv" a lui f pe I. (p2) Dou" primitive oarecare F, G a lui f pe I difer" printr-o constant". (p3) Primitiva general# sau integrala nedefinit# sau antiderivata unei func!ii f este dat" prin: (V.1)
notat

'

f ( x)dx % (F * c | F : I ! R primitiva a lui f ; c " R) % F( x) * c, x " I

(p4) Integrala nedefinit" este inversa aplica!iei de diferen!iere:


(V.2) ' dF( x ) % F( x ) * c

(V.3) d [ ' f ( x ) dx ] % f ( x ) dx

Demonstra$ie (p1) F este primitiv", deci F derivabil" cu F$ =f #i avem ( F * c )$ % F$ * c$ % F$ % f , de unde rezult" F+c derivabil" cu
( F * c )$ % f + F * c primitiv".

311

(p2) Fie F, G : I ! R primitive ale lui f pe I, conform defini!iei V.1: F, G sunt derivabile cu F$=f #i G$=f pe I + F$=G$ pe I , (F-G)$=0 pe I , ,F- G = c, c"R pe I. (p4) Avem:
d

' dF( x) % ' F$( x)dx % ' f ( x)dx % F( x) * c (V.2)

#i

-' f ( x)dx. % d -F( x) * c. % -F( x) * c.$ dx % -F$( x) * c$.dx % F$( x)dx % f ( x)dx (V.3)
Teorema V.2 (Opera$ii algebrice cu primitive)

Fie I#R #i f , g : I ! R cu f, g" P(I), atunci au loc propriet"!ile:


(p5 ) ' d (/ f ) % / ' df % / f * c , &/"R #i &c"R

(p 6 ) ' d ( f 0 g ) % ' df 0 ' dg % f 0 g * c; c " R (p 7 ) ' d ( f 1 g ) % ' ( gdf * fdg ) % ' gdf * ' fdg

Demonstra$ie n ipoteza f, g diferen!iabile (derivabile) pe I, avem: d(/f)=/df, d(f g)=df dg, d(fg)=gdf + fdg #i dup" formula (V.2) se ob!in imediat propriet"!ile (p5), (p6), (p7). Consecin$a V.1 Fie f, g " C1(I) din (p7) se ob!ine formula de integrare prin p#r$i, care este o metod" de calcul pentru primitive:
(V.4) ' f dg % fg 2 ' g df

Consecin$a V.2 Dac" f $ : I ! R , f " P(I) cu F o primitiv" oarecare a sa pe I #i x=u(t) cu t" J este o schimbare de variabil", unde u " C1(J), atunci din formula de diferen!iere a func!iilor compuse, avem:
(V.5) ' f ( x ) dx % ' f[u(t)]du( t) % ' f[u(t)] u $(t)dt % F[u(t)] * c , c " R

Demonstra$ie Fie F(u ) % ' f (u ) du atunci avem: 312

#i G (t ) % ' f [u (t )]u $(t ) dt ,

dF[u (t )] % F$[u (t )]u $(t)dt % f [u (t )]u $(t ) dt % G $(t ) + F[u (t )] % G (t ) * c

#i

este valabil" formula de integrare prin schimbare de variabil# (V.5). Consecin$a V.3 Din defini!ia primitivei, propriet"!ile sale (p4) date prin (V.2) #i (V.3) din Tabloul derivatelor unor func$ii elementare se ob!ine Tabloul primitivelor unor func$ii elementare (din bibliografie: [67], [24], [28], [38], [41], #i manualul de matematic" pentru clasa a XII-a) Tabelul primitivelor uzuale (imediate)
6 x7 *1 ; 7 " R 2 {21} 3 1) ' x $ dx % 57 * 1 *c 3ln | x |; 7 % 21 4
2) '
3) '

dx 1 x2a % ln * c ( a 8 0) 2 x 2a 2a x * a
2

dx 1 x 1 % arctg * c % 2 arcctgx * c ( a 8 0) 2 x *a a a a
2

4) '
5) '

dx x *a
2 2

% ln | x * x 2 * a 2 | * c ( a 8 0)
% arcsin x x * c % 2 arccos * c ( a 8 0) |a| |a|

dx a2 2 x2

6) ' a x dx %

1 x a * c ( a 9 0; a 8 1); ln a

'e
:

dx % e x * c

7) ' sin xdx % 2 cos x * c;

' cos xdx % sin x * c


dx x

8) '

x dx % ln tg * c; sin x 2

' cos x % ln tg ( 4 * 2 ) * c ' ctgxdx % ln | sin x | *c


dx
2

9) ' tgxdx % 2 ln | cos x | * c; 10) ' dx % 2ctgx * c; sin 2 x

' cos

% tgx * c

313

11) ' (1 * ctg 2 x ) dx % 2ctgx * c; ' (1 * tg 2 x ) dx % tgx * c

12) ' a 2 2 x 2 dx %
13) '
2 2

x 2 a2 x a 2 x2 * arcsin * c (a 8 0) 2 2 |a|

x 2 a2 2 x 0 a dx % x 0a 0 ln | x * x 2 0 a 2 | * c (a 8 0) 2 2

e x 2 e2 x e x * e2x 14) ' shxdx % ' dx % chx * c; ' chxdx % ' dx % shx * c 2 2
15) ' dx % thx * c; ch 2 x

' sh

dx % 2cthx * c 2 x

16) ' 17) ' 18) '

sin x dx % sec x * c; cos 2 x dx x x2 2 1 dx m x


m m 21

' sin

cos x dx % 2cosecx * c 2 x

% arcsecx * c % 2arccosecx * c

% m x * c(m ; 2; m " N; x 9 0)

Observa$ii: 1) Pentru a testa dac" F : I ! R este o primitiv" a func!iei f : I ! R se verific" egalitatea: F$(x)=f(x), &x " I. 2) Studiul primitivelor unor clase de func!ii reale a fost efectuat #i n liceu, dar acum vom face unele complet"ri. n special, vom prezenta clasele de func!ii reale de o variabil" real" a c"ror primitive se reduc prin substitu!ii convenabile la primitive de func!ii ra!ionale. 3) Problema existen!ei primitivelor, nseamn" de fapt, pentru & f : I ! R (I # R) determinarea familiei de func!ii {F+c| F : I ! R ;F primitiv" a f pe I #i &c " R}. R"spunsul complet la aceast" problem" nu a fost nc" precizat; se cunosc unele r"spunsuri par!iale: 314

(i) Condi$ia necesar# de existen$# a primitivelor lui f : I ! R este ca f s" posede proprietatea Darboux pe I, deoarece n acest caz f este o derivat" pe I (f=F$ dat" pe I). (ii) Orice func$ie continu# f : I ! R posed# primitive pe I, condi$ie suficient# care se va demonstra n cadrul studiului Integralei Riemann. (iii)Exist" func$ii discontinue care admit primitive.
6 1 * 3sin ; x " R este discontinu" n x0=0 Exemplu: f : R ! R , f ( x) % 5 x 3 ;x % 0 40

#i f are o primitiv" F : R!R definit" prin F = G - H, unde G : R!R cu


1 6 2 * 3 x cos ; x " R #i H : R!R care este o primitiv" a func!iei G ( x) % 5 x 3 ;x % 0 40 1 6 * 32 x cos ; x " R continue < : R ! R cu < ( x) % 5 . Avem F$(x)=G$(x)-H$(x), x 3 ;x % 0 40

unde

1 1 1 6 6 * * 32 x cos * sin ; x " R 32 x cos ; x " R $ , G $(x) % 5 # i H ( x ) % x x x 5 30 30 ;x % 0 ;x % 0 4 4

deci

F$(x)=f(x), &x " R #i dup" defini!ia V.1, F este o primitiv" a lui f pe R. 4) Metodele de calcul pentru primitive sunt: Tabelul primitivelor imediate, metoda transform"rilor algebrice #i trigonometrice, metoda integr"rii prin p"r!i, metoda integr"rii prin formule de recuren!" dup" n"N #i metoda substitu!iei care se reg"sesc n consecin!a V.1, consecin!a V.2, consecin!a V.3 #i n bibliografie ([1], [9], [15], [17], [24], [30], [38], [41]). 315

5) Vom prezenta clasele de func!ii reale de o variabil" real" ale c"ror primitive sunt exprimabile prin combina!ii liniare finite de func!ii elementare.

2. Primitivele unor clase de func$ii reale de o variabil# real#


I. Primitive din func$ii ra$ionale Fie f :D # R ! R cu f ( x) % grP0 ; grQ, atunci avem: f ( x) % P0 ( x) , unde P0, Q " R[X] #i Q( x)

P0 ( x) P ( x) % p0 ( x ) * , iar P, Q,p0 " R[X] Q( x) Q( x)

#i grP < grQ. Dup" o teorem" din algebr" (capitolul III), are loc descompunerea n frac!ii simple:
An Mx * N f ( x) % p0 ( x) * =1 * =2 2 n ( x 2 x0 ) ( x * px * q ) n

(>=p2-4q<0), unde ?1

este suma relativ" la toate r"d"cinile reale simple #i multiple, iar ?2 este suma relativ" la toate r"d"cinile complexe simple #i multiple ale ecua!iei algebrice cu coeficien!i reali: Q(x) = 0. Calculul primitivelor lui f este dat prin:

' f ( x)dx % ' p ( x)dx * ' Q( x) dx %


0

P ( x)

% p( x) * =1'

An Mx * N * =2 ' 2 dx n ( x 2 x0 ) ( x * px * q) n

#i conduce la urm"torul rezultat: 6 A1 ln | x 2 x0 | *C1 ; n % 1 An 3 dx % 5 An (i ) ' 1 n ( x 2 x0 ) 31 2 n 1 ( x 2 x ) n21 * C2 ; n ; 2 0 4


316

Ecua!ia x2 + px + q = 0 cu > = p2- 4q < 0 are r"d"cini complexe:


x1, 2 % 7 0 i@ " C , unde 7, @ " R. Are loc descompunerea canonic":

6p % -27 3 x * px * q % ( x 2 7 ) * @ unde 5q % 7 2 * @ 2 3> % 24 @ 2 A 0 4


2 2 2

Avem: (ii ) '

Mx * N dx % ( x * px * q ) n
2

M7 * N x 27 6M 2 arctg * C1 ; n % 1 3 2 ln( x * px * q ) * @ @ 3 %5 N 32 M 1 * ( M7 * N ) I n ; n ; 2 2 n 21 3 4 2 (n 2 1)( x * px * q )

d (x 27 ) dx 6 3 I n % ' [( x 2 7 ) 2 * @ 2 ]n % ' ( x 2 * px * q) n 3 3 C 1 B 1 x 2n 2 3 1 * I n 21 E pentru n ; 2 5In % 2 D 2 2 n 21 @ F 2n 2 2 [( x 2 7 ) * @ ] 2n 2 2 G 3 3 1 x 27 * C2 ; I 0 % x * C3 3 I1 % arc tg @ @ 4


II. Integrarea func$iilor ira$ionale

Integrarea func!iilor ira!ionale se va reduce, prin substitu!ii convenabile, la integrarea de func!ii ra!ionale. Vom folosi nota!ia R(u, v, w, ...) pentru a desemna o func!ie ra!ional" n variabilele u, v, w, ... care la rndul lor sunt func!ii n x.
mp np

1 ) ' R( x , H , x
I

m1 n1

6 3m1 , H , m p " Z )dx cu 5 * 3 4n1 , H , n p " N

#i consider"m n = c.m.m.m.c.{n1, n2, ..., np}. Substiti!ia x = tn #i dx=ntn-1dt, notnd: s1 %


mp m1 1 n, H , s p % 1 n cu s1, ..., sp"Z, ob!inem: n1 np

317

' R( x

m1 n1

mp

,H , x

np

)dx % n ' R (t s1 , H , t p )t n21dt % ' R1 (t )dt


s

cu R1 o func!ie

ra!ional" n t.
ax * b O ax * b L n p O ax * b L n1 2 I ) ' R ( x, M ; 0 cu J )dx unde cx+d 8 0, J ,H , M cx * d N cx * d K N cx * d K
m1 mp

a, b, c, d " R*, m1, ..., mp "Z, n1, ..., np " N* #i consider"m: n = c.m.m.m.c. {n1, n2, ..., np}. Substitu!ia:
6 dt n 2 b x% (a 2 ct n 8 0) 3 n ax * b a 2 ct 3 % tn + 5 + n 21 cx * d 3dx % (ad 2 bc)nt dt 3 (a 2 ct n ) 2 4

O ax * b L n p O ax * b L n1 + ' R ( x, M J )dx % J ,H , M N cx * d K N cx * d K

m1

mp

% ' R(

n 21 dt n 2 b s1 s p n( ad 2 bc )t H dt % ' R2 (t )dt , unde R2 este o , t , , t ) (a 2 ct n ) 2 a 2 ct n

func!ie ra!ional" n t. 3I ) ' R ( x, ax 2 * bx * c )dx cu a, b, c "R, a 8 0 #i > = b2-4ac 8 0 Se vor efectua substitu$iile lui Euler: 31P) Dac" a > 0 substitu!ia este:

ax 2 * bx * c % x a 0 t #i pentru cazul t2 2 c (b 2 2t a 8 0); ax 2 * bx * c % x a * t + x % b 2 2t a


2 at 2 * bt 2 c a 2 at 2 * bt 2 c a 2 + * * % ; dt ax bx c b 2 2t a (b 2 2t a ) 2

dx % 2

318

+ ' R ( x , ax 2 * bx * c ) dx % % 2' R( t 2 2 c 2 a t 2 * bt 2 c a 2 a t 2 * bt 2 c a , ) dt % ' R3 (t ) dt b 2 2t a b 2 2t a ( b 2 2t a ) 2

cu R3 o func!ie ra!ional" n t. 32P) Dac" c > 0 substitu!ia este:

ax 2 * bx * c % xt 0 c #i pentru cazul
2t c 2 b (a 2 t 2 8 0); a 2 t2

ax 2 * bx * c % xt * c avem: x %
dx % 2

t 2 c 2 bt * a c t 2 c 2 bt * a c 2 ; + dt ax * bx * c % (a 2 t 2 ) 2 a 2 t2

+ ' R( x, ax 2 * bx * c )dx % % 2' R( 2t c 2 b t 2 c 2 bt * a c t 2 c 2 bt * a c , ) dt % ' R4 (t )dt a 2 t2 a 2 t2 (a 2 t 2 ) 2

cu R4 o func!ie ra!ional" n t. 33P) Dac" a < 0 #i c < 0, iar > = b2-4ac < 0 + ax2+bx+c < 0, &x " R #i

ax 2 * bx * c " C . Dac" > = b2-4ac > 0 + ax2 + bx + c = a(x x1)(x x2)


cu x1, x2 " R #i x1 8 x2. Avem:

ax 2 * bx * c % a( x 2 x1 )( x 2 x2 ) % ( x 2 x1 ) a ax 2 * bx * c )dx % ' R( x, ( x 2 x1 ) a

x 2 x2 #i atunci x 2 x1

' R ( x,

x 2 x2 )dx este de tip 2P #i se x 2 x1

face substitu!ia:

x 2 x2 2 x t2 * x 2t ( x1 2 x2 ) % t + x % 1 2 2 ; dx % dt; x 2 x1 1* t (1 * t 2 ) 2

319

x2 2 x1 + ' R( x, ax 2 * bx * c )dx % 2 1* t x t 2 * x2 x2 2 x1 2t ( x1 2 x2 ) % ' R( 1 dt % ' R5 (t )dt t 2 a) , 2 2 (1 * t 2 ) 2 1* t 1* t x 2 x1 % cu R5 o func!ie ra!ional" n t.


4 I ) ' x m (a * bx n ) p dx integrale binome cu a, b " R*, m, n, p " Q #i not"m m% m1 n p , n % 1 , p % 1 , unde m1, n1, p1 " Z; m2, n2, p2 " N*. m2 n2 p2

Teorema lui P.L.Ceb%ev

Primitivele pentru

'x

(a * bx n ) p dx se pot exprima prin combina!ii finite

de func!ii elementare numai n urm"toarele trei cazuri: 41P) p " Z 42P) 43P)
m *1 "Z n m *1 * p"Z n

Demonstra$ie 41P) Dac" p " Z avem:

(i ) p % 0 + ' x m Qa * bx n R dx % ' x m dx %
0

x m*1 * C1 (m 8 21) m *1

p 2k k (ii ) p 9 0 + ' x m (a * bx n ) p dx % = C k b pa

k %0

x nk * m*1 * C2 nk * m * 1
m1 n1

xm (iii ) p A 0 + ' x (a * bx ) dx % ' dx % ' R ( x, x m1 , x n2 )dx (a * bx n ) 2 p


m n p

este

de tip 1P #i notnd n = c.m.m.m.c.{m2, n2} prin substitu!ia:


1

xn % t , x % t n ;

320

dx %

1 t n

12 n n

dt + ' x m (a * bx n ) p dx %

1 t n'

m *1 21 n

1 dt % ' R6 (t )dt (a * bt ) 2 p

cu

R6 o func!ie ra!ional" n t. 42P) Dac" p S Z #i


n
m

m *1 m *1 " Z , atunci 2 1 " Z #i prin substitu!ia n n


n p m *1 21 n

1 x = t, avem: ' x (a * bx ) dx % ' t n

(a * bt ) p dt din care prin o nou"

substitu!ie: a * bt % z

p2

, a * bx % t
n
m n p

p2

p z p2 2 a +t % ; dt % 2 z p2 21dz se b b
m *1 21 n

1 ob!ine rezultatul final: ' x (a * bx ) dx % ' t n

(a * bt ) p dt %

1 p2 n b

'M M N

Oz

p2

2aL J b J K

m *1 21 n

1 z p1 * p2 21dz % ' R7 ( z )dz , R7 o func!ie ra!ional" n z

deoarece:

m *1 2 1 " Z #i p1 * p2 2 1 " Z . n m *1 m *1 S Z #i * p " Z se reprezint" integrala binom" sub n n


p p n p m

43P) Dac" p, forma:

n O a * bx n n L m * np O a * bx L M J M * % 1 % x ( a bx ) dx x x dx x n ' ' M ' J M xn J J dx N x K N K m


1

#i prima substitu!ie: x n % t , x % t n ; dx %
1 ' x (a * bx ) dx % n ' t
m n p m *1 p 21 n p

1 t n

12 n n

dt conduce la:

O a * bt L M J dt a doua substitu!ie: N t K

321

2 ap2 z p2 21 a * bt a * bx n a p2 p2 % z p2 , % + % 2 8 % t t z b dt dz ( 0 ); t xn z p2 2 b ( z p2 2 b) 2 ap O a L n + ' x (a * bx ) dx % 2 2 ' M p2 z p1 * p2 21dz % ' R8 Q z Rdz J n N z 2bK m *1 cu * p 2 1 " Z, p1 * p2 2 1 " Z #i R8 o func!ie ra!ional" n Z. n
m n p m *1 * p 21

III. Integrarea func$iilor ra$ionale n sinx %i cosx

1P) Calculul integralei

' RQsin x, cos x Rdx

n cazul general cu x " Q2 : , : R #i

6 x % 2arctgt x 3 se face printr-o schimbare de variabil": tg % t + 5 2dt 2 dx % 3 1* t2 4

2t 6 sin x % 3 O 2t 1 2 t 2 L dt 1* t2 3 Q R R x x dx R sin , cos 2 + % 5 ' ' M 2 M1 * t2 , 1 * t2 J J 1 * t 2 % ' R1 Qt Rdt N K 3cos x % 1 2 t 2 3 t 1 * 4 cu R1 o func!ie ra!ional" n t. 2P) Dac" R(sinx, cosx) este o func!ie impar" n cosx, avem: R(sinx, cosx)dx = f(sin2x, cos2x)cosxdx #i prin substitu!ia: sinx = t; cosxdx = dt se ob!ine: RQsin x, cos x Rdx % f Qsin 2 x, cos 2 x Rcos xdx % f Qt 2 ,1 2 t 2 Rdt +
+ ' R Qsin x, cos x Rdx % ' f Qt 2 ,1 2 t 2 Rdt % ' R2 Qt Rdt cu R2 o func!ie ra!ional"

n t. 3P) Dac" R(sinx, cosx) este o func!ie impar" n sinx, avem: R(sinx, cosx)dx = g(sin2x, cos2x)sinxdx #i prin substitu!ia: cosx = t; -sinxdx = dt rezult":

' RQsin x, cos x Rdx % 2 ' g Qsin


cu R3 o func!ie ra!ional" n t.

x, cos 2 x RQ2 sin x Rdx % 2 ' g Q1 2 t 2 , t 2 Rdt % ' R3 Qt Rdt

322

4P)Dac" R(sinx, cosx) este o func!ie par" n sinx #i cosx avem: R(sinx, cosx) = h(sin2x, cos2x) #i prin substitu!ia: tgx % t ; x % arctgt , dx % sin 2 x % t2 1 , cos 2 x % se ob!ine rezultatul final: 2 1* t 1* t2
dt ; 1* t2

O t2 1 L dt 2 2 Q R R sin x , cos x dx % h sin x , cos x dx % h ' ' ' M M1 * t 2 , 1 * t 2 J J 1 * t 2 % ' R4 (t )dt N K cu R4 o func!ie ra!ional" n t.

IV. Integrarea func$iilor ra$ionale n exponen$iale

Primitivele de forma: iar ri %

' R (e

r1ax

, H , e p )dx cu a 8 0, a " R #i r1,..., rp " Q,

r ax

mi , mi " Z, ni " N * #i i = 1,...,p se va nota /=c.m.m.m.c.{n1,...,np} ni


ax

/ ln t 6 x% 3 6e % t 3 a se ob!ine: #i prin substitu!ia: 5 ,5 / 4t 9 0 3dx % 1 dt 3 a t 4


/

' R (e

r1ax

, H , e p )dx %

r ax

R (t a'

/r1

,H , t

/ rp

dt % ' R1 (t )dt t

cu R1 o func!ie

ra!ional" n t.
V. Integrale de forma

' P ( x) f ( x)dx
n

Unde Pn " R[X] #i f este una dintre func!iile elementare: ex, ax, lnx, logax, arcsinx, arccosx, arctgx, arcctgx, etc. se calculeaz" prin metoda integr"rii prin p"r!i cu scopul de a reduce treptat cu cte o unitate gradul polinomului Pn, grPn = n (n " N). Se ntlnesc urm"toarele cazuri: 1P)

' P ( x)e dx % e
x n

Pn ( x) 2 ' Pn' ( x)e x dx % e x Pn ( x) 2 ' Qn21 ( x)e x dx

( Qn21 % Pn' #i grQn-1 = n - 1) 323

2P)

dx ~ % ' Qn ( x)dx , unde: x ~ ~ Qn*1 ( x) % ' Pn ( x)dx cu grQn+1=n+1 #i Qn ( x) polinom cu gr Q =n.

' P ( x) ln xdx % Q
n

n *1

( x) ln x 2 ' Qn*1 ( x)

3P)

' P ( x) arcsin xdx % Q


n

n *1

( x) arcsin x 2 '

Qn*1 ( x) 1 2 x2

dx

cu Qn*1 ( x) % ' Pn ( x)dx polinom de grad (n+1); se elimin" radicalul din ultima integral" prin una dintre substitu!iile lui Euler. De asemenea, n unele cazuri sunt convenabile substitu!iile trigonometrice: 6 x % sin t ( x % cos t ) 3 5dx % cos tdt (dx % 2 sin tdt ) 3 2 2 2 2 4 1 2 x % 1 2 sin t %| cos t | ( 1 2 x % 1 2 cos t %| sin t |) #i se ob!ine integrala unei func!ii ra!ionale n sint #i cost. 4P)
dx % 1 * x2

' P ( x)arctgxdx % Q
n

n *1

( x)arctgx 2 ' Qn*1 ( x)

% Qn*1 ( x)arctgx 2 ' R ( x)dx

cu R func!ie ra!ional" n x #i Qn*1 ( x ) % ' Pn ( x ) dx polinom. 5P)


x ' Pn ( x)a dx % Pn ( x)

ax 1 2 Pn' ( x)a x dx % ln a ln a '

% Pn ( x)

ax 1 2 Qn21 ( x)a x dx (grQn -1(x) = n - 1). ln a ln a '

VI. Integrale eliptice

n cazul

' RQx,

Pn ( x ) dx cu grPn = n ; 3, primitivele nu se pot

exprima, n general , prin combina!ii finite de func!ii elementare #i aceast" clas" de integrale se numesc integrale eliptice. Integralele eliptice se pot reprezenta sub una dintre formele: 324

dt 6 (0 T k T 1) 3 I (k , t ) % ' 2 2 k t 1 sin 2 3 3 1P) 5 I (0, t ) % t * C ; 3 1 1 * sin t dt dt t 3 I (1, t ) % ' %' % ln * C1 (tg % u ) 2 | cos t | 2 1 2 sin t 2 3 1 2 sin t 4
6 E (k , t ) % 1 2 k 2 sin 2 t dt (0 T k T 1) ' 3 3 2P) 5 E (0, t ) % t * C 2 ; 3 E (1, t ) % ' 1 2 sin 2 t dt % ' | cos t | dt % sin t * C3 3 4

func!iile I(k,t), E(k,t) se numesc func$ii eliptice; integrale de acest tip apar n calculul lungimii unui arc de elips" din plan.
VII. Integrale care nu se exprim# prin combina$ii liniare finite de func$ii elementare:
sin x dx (sinusul integral); x cos x dx (cosinusul x

'

'

integral);
2

dx ' ln x (logaritmul integral);

ex ' x dx (exponen!ialul integral);


2

2x ' e dx (integrala lui Poisson);

' cos x dx

#i

' sin x dx
2

(integralele lui

Fresnel) #i integralele eliptice


Aplica$ii:

' R ( x,

Pn ( x) )dx (grPn = n ; 3).

1. ' 2.

( x 2 * 1) 2 1 x 2 dx % dx % x 2 arctgx * C 1 * x2 ' 1 * x2

cos 2 x cos 2 x 2 sin 2 x dx dx dx % ' cos 2 x sin 2 x ' cos 2 x sin 2 x dx % ' sin 2 x 2 ' cos 2 x %

% 2ctgx 2 tgx * C

325

b L O dMx* J dx dx 1 1 2a K N 3. ' 2 % ' % ' % 2 2 ax * bx * c a O a O b L b L > > Mx* J 2 2 Mx* J 2 2 2a K 4a 2a K 4a N N

Q a 8 0;

>% b 2 2 4 ac

6 1 2ax * b 2 > * C; > 9 0 3 ln 3 > 2ax * b * > b 6 3 %t 2 3 3x * % 52 * C; > % 0 prin substitu!ia: 5 2a 3 2ax * b 3 4dx % dt 2ax * b 3 2 3 2 > arctg 2 > * C ; > A 0 3 4 4.' a 2 2 x 2 dx % ' a 2 2 a 2 sin 2 t a cos tdt % a 2 ' cos 2 tdt % 6 x % a sin t ; dx % a cos tdt 3 x " [ 2 a, a ] 5 : : t " [2 , ] 3 2 2 4 2 a a2 a2 a2 a2 t dt t t C t ( 1 cos 2 ) sin 2 sin t cos t * C % % * % * * % * 2 ' 2 4 2 2 a2 2 a2 % 2 % t* a2 a2 x a2 x x2 sin t 1 2 sin 2 t * C % arcsin * 12 2 * C % 2 2 a 2 a a x x C B arcsin * 2 a 2 2 x 2 E * C D a a G F

5.'

dx ax * bx * c
2

cu a 8 0 #i I # R astfel nct ax2+bx+c > 0, &x " I

'

dx ax 2 * bx * c

%'

dx #i apar dou" cazuri dup" cum b 2 > a[( x * ) 2 2 ] 2a 4a

a > 0 #i a < 0:

326

I. a > 0 +

'

dx ax * bx * c
2

1 a

'

b L O dM x * J 2a K N b 2> 2 (x * )2 U ( ) 2a 2a

6 3 3 %5 3 3 4

b b > 1 * ( x * ) 2 2 2 ] * C1 ; daca > 9 0 (se ia semnul*) ln[ x * 2a 2a 4a a b 1 1 * ax 2 * bx * c ] * C 2 ; daca > A 0 (se ia semnul -) ln[ x * 2 a a a

II. a < 0+ >>0 #i avem:

'

dx ax 2 * bx * c

1 2a

'

b L O dM x * J 2a K N O >L O b L M J x* J M 2a J 2 M 2a K N K N
2 2

1 arcsin 2a

x*

b 2a * C % 3 > 2a

1 2ax * b * C3 arcsin 2a >

6.'

sin xdx dx d Qcos x R 1 cos x 2 1 %' %' % ln *C % 2 sin x sin x cos 2 x 2 1 2 cos x * 1

x 2 2 sin 2 1 2 * C % 1 ln tg 2 x * C % ln tg x * C % ln x 2 2 2 2 2 cos 2 2 7.' arctgxdx % ' ( x)$arctgxdx % xarctgx 2 ' 1 d (1 * x 2 ) 1 % xarctgx 2 ln(1 * x 2 ) * C 2 ' 2 1* x 2 x dx % xarctgx 2 1 * x2

327

8.' x 2 * a 2 dx % ' ( x)$ x 2 * a 2 dx % x x 2 * a 2 2 ' % x x2 * a2 2 ' x2 * a2 x2 * a2 dx * a 2 ' dx x2 * a2 %

x 2 dx x2 * a2

% x x 2 * a 2 2 ' x 2 * a 2 dx * a 2 ln( x * x 2 * a 2 ) + ' x 2 * a 2 dx % 9. I n % ' x 2 a2 x * a2 * ln( x * x 2 * a 2 ) * C 2 2

dx x2 * a2 xdx % * a 2 I n*1 + dx % ' x 2 2 2 n 2 2 n *1 2 n *1 ' (x * a ) (x * a ) (x * a ) n"N $ O L 1 1 x 2 2 I n % a I n*1 * ' xM M 2n( x 2 * a 2 ) n J J dx % a I n*1 2 2n( x 2 * a 2 ) n * 2n I n + N K 6 1 B 2n 2 1 C x * I n E; n ; 1 3 I n*1 % 2 D 2 2 n 3 2n a F 2n( x * a ) G +5 1 dx x 3I % x * C ; I % % arctg * C 2 0 1 1 2 2 ' 3 x *a a a 4
dx 2 I n22 % cos 2 x

10.I n % ' tg n xdx % ' tg n22 x(tg 2 x * 1 2 1)dx % ' tg n22 x

' tg

n22

xd (tgx) 2 I n22

tg n21 x % 2 I n22 , cu n ; 2 + n 21

6 tg n21 x I % 2 I n22 3 3 n n 1 2 +5 3 I % x * C ; I % tgxdx % sin x dx % 2 ln | cos x | *C 0 1 1 2 ' ' cos x 3 4

B 1 x*2C 2 x 2 * 2 x * 13 3x * 4 dx % ' D dx % 11.' 2 2 2 2 2 2 2 x * 1E ( x 2 2)( x * 1) G F x 2 2 ( x * 1) % ln | x 2 2 | * (I 2 % '


2

L 1 O 3 1 x 1 2 2 4M * arctgx J 2 2 J 2 2 ln( x * 1) 2 2arctgx * C M 2 x * 1 N 2( x * 1) 2 K

dx caz particular din 10.) ( x * 1) 2


328

12.'

x *1 x * x2 * 2x * 2

dx % '

t (t * 2) 1 t 3 * 4t 2 * 6t * 4 2(t * 1) 1 t 2 * 2t * 2 dt dt % 2 (t * 1) 2 4' (t * 1) 3 t

6 x2 * 2x * 2 % t 2 x 3 t2 2 2 3 x % 3 2(t * 1) 3 3 1 t 2 * 2t * 2 dx dt % 5 2 2 ( 1 ) t * 3 3 2 t 2 * 2t * 2 2 2 x x * * % 3 2(t * 1) 3 3 2 4x * x * 2x * 2 % t % 1 1 t 3 * 3t * 3 t 1 (t * 1) 2 * (t * 1) * 1 * dt % * dt d (t * 1) % 4' 4 ' (t * 1) 3 4 4' (t * 1) 3 1 1 1 1 t 1 % * ln | t * 1 | 2 2 *C + 4 4 4 t * 1 8 (t * 1) 2


x *1 x * x * 2x * 2
2

+' 2

dx %

1 1 ( x * x 2 * 2 x * 2 ) * ln | x * 1 * x 2 * 2 x * 2 | 2 4 4 *C
1 1

2x * 3 2 2 x2 * 2x * 2 8( x * 1 * x 2 * 2 x * 2 ) 2
3 1

13.'

2 1* 4 x dx % ' x 2 (1 * x 4 ) 3 dx x

p%

m *1 1 S Z; % n 3

1 *1 2 % 2 " Z + 1* 4 x % t3 + 4 x % t3 21 + 1 4

3 4 6 3 x % (t 2 1) +5 3 3 2 3 4dx % 4(t 2 1) 1 3t dt

329

2 1* 4 x 3 4 2 % 2 1 t 1 12t 2 (t 3 2 1) 3 dt % 12 ' (t 6 2 t 3 )dt % [( 1 ) ] dx t ' x ' 12 7 12 4 12 t 2 t * C % 3 (1 * 4 x ) 7 2 33 (1 * 4 x ) 4 * C 7 4 7


3

14.'

2 (2 x 3 * 1) 2 3 3 26 dx % ' x (1 * 2 x ) dx x6

m % 26, n % 3, p %

25 2 2 m *1 2 5 m *1 S Z; % S Z; *p% * % 21 " Z 3 n 3 n 3 3

1 * 2 x3 3 % t , 2 * x 23 % t 23 + 23x 24 dx % 3t 2 dt + 3 x
2 O 1* 2x 3 L 24 O 1 * 2 x L 3 3 2 4 +'x M 1 x J dx % ' x M J dx % 2 ' (t ) t dt % 2 ' t dt % 3 3 N x K N x K 26 3 3 2 3 2 3

t5 1 O 1 * 2 x3 L % 2 *C % 2 3 M J *C 5 5 N x3 K

3. Integrala Riemann (definit#). Criterii de integrabilitate %i clase de func$ii integrabile


Fie a, b " R cu a < b #i func!ia f : [a, b] ! R , unde [a,b] V R. Se nume#te diviziune (divizare) a intervalului compact [a,b] notat" prin >, o mul!ime finit" #i ordonat" cresc"tor de elemente {x0,x1,...,xn} V [a,b] cu a = x0 < x1 < ... <xi-1 < xi < ... <xn = b. Avem atunci > = { a = x0 < x1 < ... <xi-1 < xi < ... <xn = b } #i elementele xi " [a,b] (i = 0, 1, ..., n) se numesc
punctele diviziunii >, iar [xi-1, xi] = Ii ( i % 1, n ) se numesc intervale par$iale ale diviziunii >, deci [a, b] % W I i . Lungimea intervalului Ii este
i %1 n

330

xi 2 xi 21 % Xxi 9 0 (i % 1, n) #i

notat

> % U (>) % max{xi 2 xi 21 | i % 1,..., n} se

not

nume#te norma diviziunii >, evident Xxi T ||>|| pentru &i " {1, 2, ..., n}. Dac"
xi 2 xi 21 % b2a n

pentru i % 1, n , atunci > este o diviziune

echidistant# #i avem xi % a * i (b 2 a ) (i % 1, n) . Se va nota prin D([a, b]) n

sau D (cnd nu este pericol de confuzie) mul$imea diviziunilor lui [a, b]. Pentru &> " D([a, b]) cu > = { a = x0 < x1 < ... <xn = b } se nume#te
mul$ime de puncte intermediare notat# (Y>) cu:

Y > % {Y i | &Y i " I i ; i % 1, n} , unde Yi sunt arbitrar alese pe Ii. Familia


tuturor mul$imilor de puncte intermediare asociat" unei diviz"ri > se va

nota prin [Y] = {(Y>) = (Yi)1TiTn; &Yi " Ii}. Pe mul!imea diviziunilor lui [a, b], D([a, b]), se define#te o rela$ie
de fine$e: &>1, >2 " D([a, b]) se spune c" >2 este mai fin# dect >1,

notat >1 V >2, dac" >2 con!ine cel pu!in un element mai mult dect >1.
* Avem: >1 V >2 , Zxi* cu x * i " > 2 si x i S > 1 , deci >1 = { a = x0 < x1 < ...

...<xi-1 < xi < ... <xn = b } #i >2 = {a = x0 < x1< ...<xi-1< xi* < xi < ... <xn = b}.
Rela$ia de fine$e este o rela!ie de ordine par!ial" pe D([a, b]) #i n

plus, &>1, >2 " D([a, b]) exist" > " D([a, b]) astfel nct >1 V > #i >2 V > (pentru >1, >2 date se consider" > = >1[>2 #i avem >1 V >, >2 V >). Fie f : [a, b] ! R, &> " D([a, b]) #i &Y> " [Y] num"rul:

= f (Y )( x 2 x
i %1 i i

i 21

) % \ f (>, Y > ) se nume#te sum# (integral#) Riemann

definit" de func!ia f, diviziunea > #i mul!imea de puncte intermediare Y>. 331

Defini$ia V.2

1.) Func!ia f : [a, b] ! R este integrabil" Riemann pe [a, b] dac" exist" IR " R cu proprietatea: (V.6) &] > 0, Z^ > 0 astfel nct &> " D([a, b]) cu ||>|| < ^ #i &(Y>) avem: + I R 2 \ f ( >, Y > ) A % , (V.6') Z lim \ f (>, Y > ) % I R , &Y > " [Y ]
> !0

2.) Num"rul IR se nume#te integrala (definit#) Riemann din f pe [a, b], notat":
(V.7) I R % ' f ( x)dx sau I R % ' fdx sau I R % ' f sau I R %
a a a b b b

[ a ,b ]

'f

Observa$ii:

1. Din defini!ia V.2 rezult" c" f este integrabil" Riemann dac" exist"
||>||!0

lim \ f (>, Y > ) % I R , independent de mul!imea de puncte intermediare Y>

asociat" lui > (&Y> " [Y]). 2. Din defini!ia V.2 avem:
b

'

fdx % 2 ' fdx (a A b) .


a

3. Dac" exist" I R % ' fdx , acest num"r este unic determinat (din
a

unicitatea limitei unei func!ii).


4. O func$ie integrabil# Riemann

pe [a, b] se va numi func$ie

R-integrabil#.
5. Vom nota: R[a, b] = {f | f : [ a, b] ! R ; f integrabil" Riemann} mul$imea tuturor func$iilor f : [ a, b] ! R , R-integrabile.

332

Teorema V.3

Fie f : [ a, b] ! R (a, b " R; a < b). Func!ia f este R-integrabil", dac" #i numai dac", exist" IR " R cu proprietatea: &(>n)n&1 V D([a, b]) un #ir de
R diviziuni cu #irul normelor || > n || __ ! 0 #i &( Y > n )n&1 V [Y] un #ir de

puncte intermediare ( Y > n asociat lui >n cu n & 1), rezult" c" #irul sumelor Riemann (\ f ( > n ; Y > n )) n;1 este convergent cu limita egal" cu IR.
Demonstra$ie Presupunem f " R[a, b] #i I R % ' f #i pentru &]> 0,
a
R 0 #i Y > n " [Y] (n & 1) fixa!i. Din (V.6) fie >n " D([a, b]) cu ||>n|| _ _! R 0, Zn0 ; 1 astfel nct ||>n|| < ^, &n ; n0, defini!ia V.2 pentru ||>n|| _ _!

atunci din (V.6) rezult"


n !`

I R 2 \ f (> n , Y >n ) A % , &n ; n0 +

+ Z lim \ f (> n , Y > n ) % I R . Fie IR " R cu proprietatea din enun!ul teoremei #i s" dovedim c" f "R[a, b] , (V.6$) din defini!ie. Presupunem, prin reducere la absurd, c" exist" ]0 > 0 cu proprietatea &^ > 0, Z>0 " D([a, b]) cu ||>0|| < ^ #i exist" Y > 0 astfel nct I R 2 \ f (> 0 , Y > 0 ) ; % 0 . Considernd

^ "{ , , ,..., ,...} + #irul (>n)n;1 V D([a, b]) cu || > n ||A


n n
n

1 1 1 1 2 3

1 n

1 , exist" #irul n

Y > cu ( Y > "[Y]) astfel nct (*) I R 2 \ f (> n , Y > ) ; % 0 pt n ; 1 . Conform


R ipotezei, cum ||>n|| _ 0 rezult" \ f ( > n ; Y > n ) nu tinde la IR, ceea ce _!

contrazice proprietatea lui I R din enun! #i atunci f " R[a, b] cu I R % ' f .


a

Consecin$a V.4

Fie f : [ a, b] ! R o func!ie R-integrabil", atunci au loc afirma!iile:

333

(i)

R &(>n)n&1 V D([a, b]) cu || > n || __ ! 0 #i &( Y > n )n&1 un #ir de puncte

intermediare (cu Y > n asociat lui >n), atunci #irul sumelor Riemann
(\ f ( > n ; Y > n )) n;1 este convergent la I R % ' fdx n R.
a b

(ii)

6 k 1 n O 1 b L lim 3n!` n = f M a * n (b 2 a) J % b 2 a 'a fdx 3 K k %1 N (V.8)5 n OkL b 3Pentru a % 0 si b % 1 lim 1 f M J % ' fdx = a n !` n 3 k %1 N n K 4
Demonstra$ie (i) Afirma!ia este consecin!" direct" din teorema

precedent" folosind nota!ia din defini!ie: I R % ' fdx .


a

(ii) &n ; 1, consider"m >n o diviziune echidistant" dat" prin:


k > n % {a * (b 2 a ) | n, k % 1,2,..., n} #i consider"m: n

Y > % 5a *
n

6 4

k b2a R _ _! 0 #i folosind Q b 2 a R | k % 1, 2,..., n a b , atunci || > n ||% n n c

(i) se ob!ine (V.8). Fie f : [ a, b] ! R func!ie m"rginit" cu m % inf f ( x), M % sup f ( x) #i


x"[ a ,b ] x"[ a ,b ]

> " D([a, b]) cu > = {a = x0 < x1 < < xn = b}, not"m:

mi ( f ) % inf

x"[ xi 21 , xi ]

f ( x), M i ( f ) % sup f ( x)
x"[ xi 21 , xi ]

#i consider"m sumele integrale:


s f (> ) % = mi ( xi 2 xi 21 ) suma inferioar# Dardoux #i
i %1 n n

S f (>) % = M i ( xi 2 xi 21 ) suma superioar# Darboux.


i %1

334

Defini$a V.3

Fie f : [ a, b] ! R func!ie m"rginit". 1.) Num"rul sup s > ( f ) % I se nume#te integrala Darboux inferioar# a
>"D[ a ,b ]

func$iei f, notat": I % ' fdx .


a

Num"rul

>"D [ a ,b ]

inf S > ( f ) % I se nume#te integrala Darboux superioar# a


b

func$iei f, notat": I % ' fdx .


a

2.) Func!ia m"rginit" f este integrabil# Darboux dac", prin defini!ie,

'

fdx % ' fdx % I D #i num"rul respectiv ID"R se nume#te


a

integrala

Darboux a func$iei f pe [a, b]. Consecin$a V.5

Din defini!ia precedent" rezult" direct urm"toarele propriet"!i ale sumelor integrale Darboux: (1P) 0 T M i 2 mi % d f ( I i ) T M 2 m T 2 || f ||` , &i "{1,..., n} ( || f ||` % sup | f ( x) | norma uniform# a lui f)
x"[ a ,b ]
n 6 S ( ) s ( ) ( M i 2 mi )X xi T > > 2 > % = f 3 f i %1 3 not 3 (2P) 5X xi % xi 2 xi 21 cu X xi T|| > || 3 n 3 S f (>) 2 s f (> ) % = d f ( I i )X xi 3 i %1 4

not

= (M
i %1

2 mi )

6 3 S f (> ) 2 s f (> ) T max{M i 2 mi | i % 1, 2,..., n} 1 (b 2 a ) (3P) 5 3 4Dac" | f ( x) 2 f ( y ) |T 7 , &x, y " I i + S f (> ) 2 s f (> ) T 7 (b 2 a )

(4P) &>1, >2 " D([a, b]) cu >1 V >2, avem: ||>1|| & ||>2||; sf(>1) ' sf(>2);
335

Sf(>1) ; Sf(>2); Sf(>2) - sf(>2) ' Sf(>1) - sf(>1); (5P) Dac" f : [ a, b] ! R m"rginit", &>1, >2 " D([a, b]) avem:
s (> ) T S f (> 2 ) 6 3 f 1 5s (> ) T b fdx T b fdx T S (> ) f 2 'a 3 4 f 1 'a

Demonstra$ia n bibliografie ([15], [24], [30], [49]). Observa$ii:

1.

Dac" divizarea >" D([a, b]) cre#te (n sensul rela!iei de fine!e), atunci

sumele superioare Darboux S> descresc #i sumele inferioare Darboux s> cresc. 2. Orice sum" inferioar" Darboux s> este mai mic" sau egal" cu orice
Consecin$a V.6

sum" superioar" Darboux S>. Fie f : [ a, b] ! R m"rginit", atunci &>" D([a, b]), avem: (6P) s f ( > ) T \ f (>, Y > ) T S f ( > ), &Y > " [Y ] (7P) s f (>) % inf \ f (>, Y > ); S f (>) % sup\ f (>, Y > )
Y> Y>

Demonstra$ie (6P) Fie &>" D([a, b]) cu >={a=x0< x1<<xn = b}

#i Y> = (Yi)1'i'n fixa!i n Ii = [xi-1, xi] (i = 1,2,,n) + mi ' f(Yi) ' Mi, i = 1,2,,n #i cu Xxi = xi- xi-1 > 0 +
s f (>) % = miXxi T = f (Y i )Xxi % \ f (>, Y > ) T = M iXxi % S f (>)
i %1 i %1 i %1 n n n

(7P)

Pentru

&i

"

{1,2,,n},

exist"

(Y ik ) k ;1 V I i

astfel

nct

k f (Y ik ) ! mi pentru k ! ` #i pentru Y > % (Y ik )1TiTn V [Y ], &k ; 1 , avem:

336

k lim \ f (>, Y > ) % lim = f (Y ik )Xxi % = miXxi % s f (> ) #i dup" teorema de k !` k !` i %1 i %1

convergen!" a #irurilor monotone (T. lui Weierstrass) adev"rat" n R +

s f (>) % inf \ f (>, Y > ) .


Y>

La fel se arat" c" S f (>) % sup\ f (>, Y > ) .


Y>

Observa$ii:

1.) S-au definit pentru func!ia f : [ a, b] ! R dou" tipuri de integral": integrala Riemann #i integrala Darboux. 2.) Vom dovedi c" cele dou" tipuri de integrabilitate #i respectiv cele dou" integrale coincid. Din acest punct de vedere vom folosi n cele ce urmeaz" conceptul de func$ie integrabil# #i respectiv conceptul de integral#
definit# sau integral# Riemann. Teorema V.4 (Teorema lui Darboux)

Fie f : [ a, b] ! R o func!ie m"rginit", atunci urm"toarele afirma!ii sunt echivalente: (i) f este R-integrabil" (ii) f este integrabil" Darboux (iii)&] > 0, Z> " D([a, b]) astfel nct Sf(>)-sf(>) ' ] (iv) &] > 0 , Z^ > 0 astfel nct &> " D([a, b]) cu ||>|| < ^ + S f (>) s f (>) ' ] (V.9)

337

Demonstra$ie: (i) + (iv) Fie I R % ' fdx #i ] > 0 fixat, atunci


a

exist" ^ > 0 astfel nct | I R 2 \ f (>, Y > ) |T

]
2

, &> " D([a, b]) cu ||>|| < ^,

unde Y> este o mul!ime de puncte intermediare asociat" lui >. Dac" > = {a = x0 < x1 < < xn = b} " D([a, b]) cu ||>|| < ^ +
IR 2

T = f (Yi )X xi T I R * , &xi " [ xi 21 , xi ] % I i 2 i %1 2

+ IR 2 + IR 2

]
2

T = inf f (Y i )Xxi T = sup f (Y i )Xxi T I R *


i %1

]
2

Y i "I i

i %1 Y i "I i

]
2

T s f (> ) T S f (> ) T I R *

]
2

+ S f (> ) 2 s f (> ) T ] , &>" D([a, b])

cu ||>|| < ^ tocmai (V.9). Avem (iv) + (iii) #i (iii) + (ii) din (5P) consecin!a V.5: &] > 0, Z>0 cu S f (>0) s f (>0) < ] + 0 T ' fdx 2 ' fdx T ] + ' fdx % ' fdx #i f este o
a a a a b b b b

func!ie integrabil" Darboux.


(ii) + (iii) Fie
>

'

fdx % ' fdx % I D " R #i ] > 0 fixat, din


a

I D % sup s f (> ) % inf S f (> ) rezult" c": Z>1, >2 " D([a, b]) astfel nct
>

s f (>1 ) ; I D 2 ; S f (> 2 ) T I D * . Fie > = >1 [ >2 #i dup" propriet"!ile 2 2

] 6 3s f (> ) ; s f ( >1 ) ; I D 2 2 sumelor Daboux avem: 5 ] + 3S f ( > ) T S f (> 2 ) T I D * 2 4


]L O ]L O S f (>) 2 s f (>) T M I D * J 2 M I D 2 J % ] 2K N 2K N
338

(iv) + (i) S-au dovedit implica!iile: (iv) + (iii), (iii) + (ii) #i (ii) + (iii),

deci

'

fdx % ' fdx % I D .


a

Fie ]>0 fixat, dup" (iv) exist" ^ > 0 astfel nct S f (> ) 2 s f (> ) T ] , &> " D([a, b]) cu ||>|| < ^. Dar, pentru &> " D([a, b]) #i &Y> asociat" lui >, avem:
6s f (> ) T I D T S f (> ) 5s (> ) T \ (>, Y ) T S (> ) +| I D 2 \ f (>, Y > ) |T S f (> ) 2 s f (> ) T ] , f > f 4 f

&> " D([a, b]) cu ||>|| < ^ #i &Y> asociat" lui > + f este R-integrabil" cu

'

fdx % I D

(iii) + (iv) Fie ] > 0 fixat #i dup" (iii) exist" >* " D([a, b]) cu
* * * >* % {a % x0 A x1 A ... A xn % b} astfel nct S f (>* ) 2 s f (>* ) T

]
2

Consider"m > = {a = x0 < x1 < < xn = b} " D([a, b]) fixat" cu ||>|| < ^, 6 a ] unde 0 < ^ < min 5|| >* ||; b+ 2 p ( M 2 m) c 4
S f (> ) 2 s f (> ) % = ( M i 2 mi )Xxi % = ( M i 2 mi )Xxi * = ( M i 2 mi )Xxi
' '' i %1 n

cu

=$ %
o

I i e>* 8 0

n o O n L * * * * ; Ik % [ xk ( I i interiorul lui I i ) #i =$$ % = M = J( I i # I k 21 , x k ]) . k %1 N i K

Avem:

=$ T p ( M 2 m) || > ||T
i

]
2

#i

cum
p

* * M i 2 mi T M k 2 mk

dac" +

* * * * * * $$ Ii # Ik 2 xk ( = ( xi 2 xi 21 T xk 21 ) rezult": = T = ( M k 2 m k )Xx k T
* Ii # I k

]
2

k %1

S f (> ) 2 s f (> ) % =$ * =$$ T

]
2

]
2

%] .

339

Deci: &] > 0, Z^ > 0 astfel nct &> " D([a, b]) cu ||>|| < ^ avem S f (>) s f (>) ' ] condi!ia (V.9) din (iv).
Consecin$a V.7

Fie f : [ a, b] ! R o func!ie m"rginit", atunci f este integrabil" Riemann, dac" #i numai dac", f este integrabil" Darboux #i cele dou" integrale coincid, adic":

'

f ( x)dx % ' f ( x)dx % ' f ( x)dx(% I R % I D % I " R ) .


a a

notat

Demonstra$ia este direct" conform echivalen!ei (i)f, (ii) din

teorema lui Darboux #i f se nume#te func$ie integrabil# pe [a, b], notat f "

R([a, b]).
Consecin$a V.8

Fie f : [ a, b] ! R m"rginit", atunci f este integrabil", dac" #i numai dac", Z(>n)n;1V D([a, b]) un #ir de diviziuni ale lui [a, b] cu #irul normelor
R _! 0 pentru n(`. ||>n||(0 pentru n(` astfel nct S f (> n ) 2 s f (> n ) _

Demonstra$ie Fie ] >0 fixat #i ^ > 0 dat prin (iv) din teorema lui

Darboux, atunci exist" N(]); 1, N(]) " N astfel nct ||>n|| ' ^ pentru &n ; N(]); deci S f ( > n ) 2 s f ( > n ) T ] , &n ; N(]) (din (iv)).
Consecin$a V.9

Fie f : [ a, b] ! R o func!ie m"rginit", atunci urm"toarele afirma!ii sunt echivalente: 1P) f este integrabil"; 2P) Z(>n)n;1V D([a, b]) cu ||>n||(0 pentru n(` astfel nct &( Y > n )n;1 V[Y] asociat lui >n, #irul \ f ( > n , Y > n ) este convergent n R.

340

k 21 k B C 3P) &n ; 1 #i & D a * (b 2 a ) E T Y k (b 2 a ) cu k = 1,2,,n n T a* n n F G Ob2a n L rezult" c", #irul numeric M este convergent n R. f (Y n = k )J N n k %1 K n;1

k O L Demonstra$ie: 1P+2P. Fie > n % M a * Q b 2 a R J V D[a, b] #i n N Kn;1


Y>n % Q Yk nR
k %1, n

+ >n %

b2a R ___ ! 0 #i avem: n !` n

\ f (> n , Y>n ) %
b

b2a n = f (Ynk ), &n ; 1 cu \ f (> n , Y>n ) n k %1

n ;1

#ir convergent n

R la I R % ' fdx .
a

k O L , &n ; 1 . 3P+2P rezult" imediat considernd > n % M a * Q b 2 a R J n N K k %1, n 2P+1P. Fie IR "R cu proprietatea: &(>n)n;1VD[a, b] cu:
R > n __ ! 0 #i Y>n " - g . Q n ; 1R avem: lim \ f (> n , Y >n ) % I R .
n !*`

$$ Fie >$ n , > n " D[a, b] cu n ; 1 cu


R R >$ ! 0, >$$ ! 0 #i Y >$n n __ n __

Q R

n ;1

, respectiv Y>$$ n

Q R

n ;1

atunci putem defini

#irurile:
$ $$ 6 3Q > n Rn ;1 cu > 2 n *1 % > n #i > 2 n % > n cu > n ! 0 #i deci #irul \ f ( > n , Y > n ) 5 Y>n cu Y >2 n*1 % Y >$ n #i Y>2 n % Y >$$ 3 n n ;1 4

Q R

este convergent n R, conform ipotezei. Dar

Q\ Q

( >$ ) n , Y >$ n

n ;1

#i

Q\

(>$$ ) n , Y > $$ n

n ;1

sunt sub#iruri ale #irului convergent \ f (> n , Y >n )

n ;1

, ele

341

sunt convergente c"tre aceea#i limit" #i deci Z IR "R cu proprietatea indicat". Fie > 0 n

Q R

n ;1

R V D[a, b] cu > 0 __ ! 0 o diviziune fixat". S" dovedim c" n

&]>0, Z > " > 0 n Prin


n

Q R

n ;1

a. . I R 2 \ f (>, Y > ) <], & Q Y > R " - g . . absurd,


n

reducere

la

presupunem

c"

se

poate
n

determina

0 R Y >0 " - g . a. . I R 2 \ f (> 0 ! I R s-a n , Y 0 ) 9 ], &n ; 1 dar cum \ f ( > n , Y 0 ) __ > >

ajuns la o contradic!ie, deci 1P. este adev"rat". Din 1P #i propriet"!ile sumelor Darboux, deducem c": I R 2 s f Q > R A ] #i I R 2 S f Q > R A ] , deci:
S f Q > R 2 s f Q > R % S f Q > R 2 s f Q > R T S f Q > R 2 I R * I R 2 s f Q > R A 2] , atunci

conform teoremei Darboux (iii) func!ia f este integrabil".


Teorema V.5.

Fie f : [a, b] ! R o func!ie monoton", atunci f este integrabil" (condi$ie


suficient#). Demonstra$ie: Presupunem f monoton cresc"toare, neconstant" #i

fie ] >0 fixat. Consider"m > = {a = x0 < x1< ...< xn = b}"D[a, b] #i a. .

> A

] . Avem: Mi mi T f (xi) - f (xi - 1) pentru i = 1, 2, ..., n f QbR 2 f Q a R

deci: Sf (>) - sf (>) = =

= Q M i 2 mi R Xxi T
i %1

>

=B F f Q x R 2 f Q x RC G%
i %1 i i 21

> B F f Q b R 2 f Q a RC GA]

dup" teorema Darboux (iii) f este func!ie integrabil".


Teorema V.6.

Fie f : [a, b] ! R o func!ie continu", atunci f este integrabil" (condi$ie


suficient#).

342

Demonstra$ie: Fie ] > 0 fixat #i f continu" pe [a, b] compact + f

uniform continu" pe [a, b]: &] >0, Z ^ a . &x, y" [a, b] cu | x - y| T ^ + f Q x R 2 f Q y R A


] . Fie > b2a

= {a = x0 < x1< ...< xn = b}"D[a, b] cu || >|| < ^, atunci


f Q xR 2 f Q yR A ] , &x, y"[xi 1, xi] pentru i = 1, ..., n, deci Mi mi = b2a

= sup =
n

x , y"- xi 21 , xi .

f Q xR 2 f Q yR T

] #i se ob!ine Sf (>) - sf (>) = b2a

= Q M i 2 mi R Xxi T
i %1

] n = Q xi 2 xi 21 R % ] dup" teorema Darboux (iii) f b 2 a i %1

este func!ie integrabil".


Teorema V.7.

Fie f : [a, b] ! R o func!ie care are un num"r finit de puncte de discontinuitate #i f m"rginit" (adic" punctele de discontinuitate sunt de prima spe!"), atunci f este integrabil" (condi$ie suficient#).
Demonstra$ie: Fie ] > 0 fixat #i ( x1 , x2 ,..., x p ) mul!imea punctelor

de discontinuitate ale lui f din [a, b]. Not"m

M % sup f Q x R ,
x"- a ,b .

m % inf f Q x R #i fie ^1 > 0 cu proprietatea 0 A ^1 A


x"- a ,b .

] . 8 p Q M 2 mR

Mul!imea A = [a, b] \

UQ x
j %1

2 ^1 , x j * ^1 este compact" din [a, b], atunci f

este continu" pe AV[a, b] compact", deci f este uniform continu" pe A #i exist" ^2 > 0 a. . f Q x R 2 f Q y R A
] &x, y"A cu |x - y| < ^2(*). b2a

343

Not"m ^ = min{^1, ^2} #i fie > = {a = x0 < x1< ...< xn = b}"D[a, b] fixat" cu || >|| < ^, atunci din (*) rezult": Mi mi = sup Sf (>) - sf (>) =
x , y"- xi 21 , xi .
n

f Q xR 2 f Q yR T

] dac" - xi , xi 21 . # A (**) + 2b 2 a

=QM
i %1

2 mi R Xxi % ?$ Q M i 2 mi R Xxi * ?$$ Q M i 2 mi R Xxi unde ?'

#i respectiv ?" sunt sume dup" to!i indicii i"{1, 2, ..., n} pentru care

- xi , xi 21 . # A #i respectiv exist" j"{1, ..., p} cu:


- xi 21 , xi . e Q x j 2 ^1 , x j * ^1 R 8 h .
Folosind (**) #i faptul c" Mi - mi T M m, &i"{1, 2, ..., n} avem: Sf (>) - sf (>) = T
T ] ?$Xxi * ( M 2 m)?$$Xxi T b2a

] ] ] ] Q b 2 a R * Q M 2 m R p Q 2^1 * 2^R T * 4 p^1 Q M 2 m R T * % ] . b2a 2 2 2

Astfel: &] > 0, Z> " D[a, b] cu ||>|| < ^ a. . Sf (>) - sf (>) < ] #i dup" teorema Darboux (iii) f este func!ie integrabil".
Defini$ia V.4. Fie IVR interval arbitrar #i f : I ! R.

1] Func!ia f este integrabil# pe compactul [a, b]# I, dac" f|[a, func!ie integrabil" #i not"m

b]

este

'
a

fdx % ' f |-a ,b. dx .


a

2] Func!ia f se nume%te local integrabil# pe I, dac" &x"I, Z 7x > 0 a. . f este integrabil" pe compactul Jx = I e[ x- 7x, x + 7x ].
Observa$ii:

1. Dac" f este integrabil" pe orice interval compact J # I, atunci f este local integrabil" pe I. 2. Se va demonstra c" este valabil" #i afirma!ia reciproc". 344