Sunteți pe pagina 1din 6

Contract de publicitate

Contract de publicitate Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ........................................................... S.N.C./S.C..S/S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ....................................................., str. ................................ nr. ......, bloc .........., scara ......, etaj ........, (localitatea) apartament ......, judetul/sectorul ................., avand codul unic de inregistrare nr. .................., atribut fiscal .......................... si numar de ordine in registrul comertului ......../.........../........., contul nr. .......................... deschis la ......................., telefon .................., fax ......................., reprezentata prin ........................, cu functia de .................................., in calitate de prestator de servicii denumit, in continuare, agentie si 1.2. S.C. ............................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./.S.R.L. cu sediul social in ......................................... str. ..................................,. nr. ......., bloc ......, scara .....,. etaj ......, (localitatea) apartament ......, judetul/sectorul ...................., avand codul unic de inregistrare nr. ..............., atribut fiscal .......................... si numar de ordine in registrul comertului ......../........./..........., contul nr. ..........................., deschis la ......................., telefon ..................., fax ......................, reprezentata prin ........................, cu functia de .................................., in calitate de client sau 1.2. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia .................................., cu sediul in ..................................., (localitatea) str. .............................. nr. ........., bloc ......., scara ......, etaj ......, apartament ......., judetul/sectorul .........................., inscrisa la ............................., in registrul ......................................, sub nr. ................, din ................., avand contul nr. ......................., deschis la ..............................., telefon ..........................., fax .........................., reprezentata de .........................................., cu functia de ..................., in calitate de client sau 1.2. Asociatia familiala ..................................., cu sediul in ................................................................, (localitatea) str. ................................................. nr. ......., bloc ......, scara ......, apartament ......,judetul/sectorul ..................., posesoarea autorizatiei nr. .................. din ......................................, eliberata de ......................., avand contul nr. ........................., 1

deschis la .................., telefon ................, fax ..................., reprezentata de ............................., cu functia de .........................., in calitate de client sau 1.2. ............................................................., cu domiciliul in ..............................................................., (numele si prenumele) (localitatea) str. ............................................ nr. ................, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ........................, posesorul/posesoarea autorizatiei numarul .........................., din ............................., eliberata de ......................, persoana fizica care desfasoara activitate in mod independent, in calitate de client au convenit sa incheie prezentul contract de publicitate, cu respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Agentia va efectua servicii de publicitate clientului astfel: a) prospectarea interna si/sau externa a pietei, la cererea clientului, astfel cum se mentioneaza explicit in anexa ............................; b) propune, dezvolta si aplica strategii pentru toate necesitatile clientului: c) dezvolta sau adapteaza linii de creatie si le pune in aplicare in conformitate cu planul de mass-media adoptat de parti (anexa ....................); d) asigura producerea tuturor materialelor ce urmeaza a se prezenta in mass-media; e) ofera servicii de prospectare a pietei, de cumparare a spatiilor din mass-media, planificand campaniile de publicitate prin intermediul mijloacelor specifice; f) efectueaza servicii de supervizare corespunzatoare obtinerii de rezultate eficiente in procesul de publicitate, asigurand o legatura constanta cu clientul; g) organizeaza promotii de vanzare de materiale la puncte infiintate in acest scop; h) propune si dezvolta evenimente speciale in scop publicitar, organizeaza relatii publice cu presa, promovare de imagine etc. 2.2. Obiectul de activitate al prezentului contract poate fi dezvoltat de parti prin act aditional. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Durata contractului este de ........ zile/saptamani/luni incepand cu data semnarii lui. IV. PRETUL CONTRACTULUI 4.1. Costul proiectului este de ............... LEI/EURO/USD. 4.2. Pretul contractului se stabileste astfel: a) comisionul de productie este de 7% din valoarea neta a proiectului, adica .......................... LEI/EURO/USD; 2

b) comisionul de mass-media este de 7% din valoarea neta a proiectului, adica ............. LEI/EURO/USD. Total ............. LEI/EURO/USD. 4.3. Pentru obtinerea acordului clientului, prestatorul ii va prezenta acestuia o estimare care va contine descrierea amanuntita a proiectului si costurile aferente. 4.4. Pe baza estimarii agreate de client, acesta se obliga sa plateasca pretul astfel: a) integral la data de ..................; sau b) in rate, dupa cum urmeaza: rata I ...............................; rata a II-a ....... % la data de ..................; etc. 4.5. Facturarea se face integral/pe transe conform prevederilor pct. 4.4. 4.6. Platile se vor face din contul clientului in contul prestatorului, ambele indicate in partea introductiva a prezentului contract. V. OBLIGATIILE PARTILOR 5.1. Prestatorul (executantul) se obliga: a) sa execute materialele promotionale la termenele si in conditii corespunzatoare; b) sa difuzeze materialele promotionale mass-media; c) sa urmareasca prezentarea lor la standardele impuse de client. d) sa obtina de la furnizorii sai acordul pentru expunere si folosinta a materialelor livrate, cum sunt: fotografii, schite si altele. 5.2. Obligatiile beneficiarului sunt urmatoarele: a) sa prezinte prestatorului cerintele sale de publicitate; b) sa-si dea acordul in cel mai scurt timp pentru proiectul prezentat de prestator; c) sa aprobe continutul si forma materialelor publicitare pe parcursul executiei si in forma finala; d) sa plateasca pretul contractului in cuantumurile si la termenele stabilite prin prezentul contract. 5.3. Prestatorul poarta intreaga raspundere pentru cantitatea si calitatea materialelor produse pentru client si se obliga sa le puna la dispozitia acestuia ori de cate ori le va solicita, pe toata durata prezentului contract. VI. CLAUZA PENALA 6.1. Pentru neindeplinirea la timp sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea in culpa se obliga sa plateasca penalitati de .....% pe zi de intarziere din valoarea proiectului sau/si daune-interese pentru pagubele suferite. VII. CLAUZE DE VALIDITATE 7.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. 3

Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din culpa sa, a determinat incetarea contractului. 7.2. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul con- tract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris, de cealalta parte. Acordul scris trebuie comunicat cedentului in termen de ...... zile de la data la care cedentul i-a cerut acest acord, in caz contrar prezumandu-se ca partea respectiva a consimtit cesiunea contractului. 7.3. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral/unei instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti: a) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti; b) incalca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract; c) este declarata in incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare judiciara (faliment) inainte de inceperea executarii clauzelor prezentului contract. 7.4. Partea care invoca o cauza de incetare a prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin ..... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. 7.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. VIII. FORTA MAJORA 8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege. 8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de .................. (zile, ore) producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 8.3. Daca in termen de ........................... de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile (zile, ore) au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI 9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. 9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare reco- mandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data 4

mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 9.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. X. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA MATERIALELOR 10.1. Dreptul de proprietate asupra materialelor produse de catre prestator si prezentate publicului prin intermediul mass-media precum si prin alte mijloace de publicitate apartine clientului, cu conditia de a-si fi executat obligatia de plata prevazuta de prezentul contract. 10.2. Clientul are dreptul sa mai foloseasca materialele produse de catre prestator prin efectul prezentului contract, dupa incetarea acestuia, fara o alta plata, suplimentara. XI. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE 11.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executari clauzelor prezentului contract, potrivit angajamentului anexa. XII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 12.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva, pe cale amiabila, de catre reprezentantii partilor, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti. 12.2. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie. sau 12.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente. XIII. CLAUZE FINALE 13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile con- tractante. 13.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 12.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ................. exemplare, din 5

care ............ . PRESTATOR

CLIENT