Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 3

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur,
Cnd a nop ii ntunerec nstelatul rege maur
Las norii lui molateci nfoia i n pat ceresc,
Iar luna argintie, ca un palid dulce soare,
Vr ji aduce peste lume printr-a stelelor ninsoare,
Cnd n straturi luminoase basmele copile cresc.

Mergi, tu, luntre-a vie ii mele, pe-a vis rii lucii valuri,
Pn unde-n ape sfinte se ridic mndre maluri,
Cu dumbr vi de laur verde i cu lunci de chiparos,
Unde-n ramurile negre o cntare-n veci suspin ,
Unde sfin ii se prembl n lungi haine de lumin ,
Unde-i moartea cu-aripi negre i cu chipul ei frumos.

Una-i lumea-nchipuirii cu-a ei visuri fericite,


Alta-i lumea cea aievea, unde cu sudori muncite
Te ncerci a stoarce lapte din a stncei coaste seci;
Una-i lumea-nchipuirii cu-a ei mndre flori de aur,
Alta unde cerci via a s-o-ntocme ti, precum un faur
Cearc-a da fierului aspru forma cuget rii reci. [...]
[Mihai Eminescu, Memento mori (Panorama de ert ciunilor)]

1. Formuleaz dou enun uri n care s ilustrezi polisemia verbului a pate.


2. Men ioneaz dou motive pentru care s-a utilizat cratima n versul
Una-i lumea-nchipuirii cu-a ei visuri fericite.
3. Motiveaz lipsa acordului articolului posesiv la atributul substantival n genitiv,
din structura pe-a vis rii lucii valuri.
4. Explic efectul expresiv ob inut de poet prin repetarea adverbului unde, n strofa a doua.
5. Transcrie patru structuri/ versuri care eviden iaz reveria eminescian , n textul dat.
6. Precizeaz dou elemente de prozodie, din poezia citat .
7. Men ioneaz patru m rci lexico-gramaticale prin care se eviden iaz prezen a
eului liric n textul citat.
8. Motiveaz diversitatea imaginilor vizual-cromatice n textul eminescian.
9. Comenteaz , n 6 10 rnduri, versurile: Iar luna argintie, ca un palid dulce soare,/
Vr ji aduce peste lume printr-a stelelor ninsoare,/ Cnd n straturi luminoase basmele
copile cresc, prin sublinierea rela iei dintre ideea poetic i mijloacele artistice folosite.
10. Eviden iaz semnifica iile antitezei din strofa a treia.

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

4 puncte
4 puncte

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Scrie un text de tip argumentativ, de 15 20 de rnduri, despre coal , pornind de la urm toarea
colar e un fel de infla ie* de valori. (G. C linescu, Aforisme i
afirma ie: Prea mult indulgen
reflecii)

*infla ie n text, este folosit cu sens conotativ: sc dere a valorilor autentice

Aten ie! n redactarea textului de tip argumentativ, trebuie:


- s respec i construc ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate acestuia;
4 puncte

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 3

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

- s ai con inutul i structura adecvate argument rii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa de
afirma ia dat ; enun area i dezvoltarea corespunz toare a cel pu in dou argumente adecvate ipotezei,
formularea unei concluzii pertinente;
12 puncte
- s respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i
de punctua ie).
4 puncte
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu
precizat .

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu, de 2 3 pagini, n care s prezin i instan ele comunic rii narative dintr-o povestire
studiat . n elaborarea eseului, vei avea n vedere urm toarele repere:
- prezentarea a patru caracteristici ale speciei literare povestirea, cu referire la un text studiat;
- prezentarea instan elor comunic rii narative (autor, narator, personaj, cititor) n povestirea studiat ;
- eviden ierea unor modalit i ale nar rii n povestirea studiat ;
- exprimarea unei opinii asupra specificului instan elor comunic rii narative din povestirea pentru care
ai optat.

Not ! Ordinea integr rii reperelor n cuprinsul lucr rii este la alegere.
Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte (cte 4 puncte pentru fiecare cerin / reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare
3 puncte; abilit i de analiz i de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte;
a ezarea n pagin , lizibilitatea 1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 3