Sunteți pe pagina 1din 10

SEMNELE SUSCEPTIBILE DE A CONSTITUI MRCI

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE DREPT I TIINE ADMINISTRATIVE SPECIALIZARE:TIINE JURIDICE DOBRE ELENA-ROXANA, ANUL II, ZI, GR. DOMENIUL: DREPTUL PROPRIETII INTELECTUALE COORDONATOR: LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR CONSTANTIN ANEC!ITOAE

-2011S"#$"%" &'&(")*+,+%" -" . (/$&*+*'+ #01(+ -1"2"1.*-

CUPRINS: 3. 5. . 9. I$*1/-'("1"444444444444444444444444444.5 D"2+$+6+. #01(++44444444444444444444444...........5 R"7%"#"$*.1". 8'1+-+(0 . &"#$"%/1 &'&(")*+,+%" -" . 2+ #01(+4444..........5 C':+$*"%"44444444444444444444444444.........5 4.1 Cuvintele obinuite...3 4.2 Combinaiile de cuvinte3 4.3 Numele de persoane..........3 4.4 Numele geografice4 ;. L+*"1"%", (+21"%" <+ +$+6+.%"%"4444444444444444444449 =. D"&"$"%"4444444444444444444444444444..; >. E%"#"$*"%" 2+7'1.*+:"444444444444444444444.........; ?. F/1#"%" *1+-+#"$&+/$.%"444444444444444444444....= .1 !entru produse.." .2 !entru servicii..." ?.C'%/1++%" <+ (/#,+$.6++%" -" ('%/1+444444444444444444....= @.P1"A"$*.1". &/$/10444444444444444444444444...> 3B.C/#,+$.6++%" -" "%"#"$*"444444444444444444444...> 33. S"#$"%" (.1" $' )/* 2+ C$1"7+&*1.*" (. #01(+4444444444444...? 35.C/$(%'A++4444444444444444444444444444..? 3 . B+,%+/71.2+"444444444444444444444444444.@

I$*1/-'("1" #$rcile de fabric$% sau de comer nu repre&int$ o creaie a timpurilor noastre% ele au ap$rut 'nc$ din secolul al ()-lea. *n pre&ent m$rcile de fabric$ i de comer% precum i m$rcile de servicii% sunt utili&ate pe larg 'n toate t$rile i au un rol deosebit de important 'n aciunea de promovare a v+n&$rilor% at+t pe piaa intern$% c+t i pe cea e,tern$. !rin intermediul m$rcilor se stimulea&$ competiia 'ntre comerciani% cu privire la calitatea produselor% care indubitabil% 'n timp va duce la o 'mbun$t$ire a produselor i serviciilor. #arca permite consumatorilor s$ diferenie&e produsele e,istente de acelai gen pe pia$ i tot odat$ le confer$ posibilitatea de a alege calitatea dorit$ 'ntre produse similare. -adar este de 'nteles% c$ se dorete 'n toate $rile a se implementa un sistem% c+t mai eficient% care s$ asigure protecia i utili&area m$rcilor 'n interesul produc$torilor i consumatorilor% dat fiind faptul c$ acestea aduc un aport important 'n de&voltarea economic$. D"2+$+6+. #01(++ )ndiferent de accepiune% o definiie e,act$ i complet$ a m$rcii trebuie s$ aib$ 'n vedere elementele sale eseniale. #arca este un semn distinctiv% care diferenia&$ produsele i serviciile unei persoane prin garania unei calit$i determinate i constante% form+nd 'n condiiile legii% obiectul unui drept e,clusiv.1 R"7%"#"$*.1". 8'1+-+(0 . &"#$"%/1 &'&(")*+,+%" &0 -":+$0 #01(+ !otrivit ./art.0 3 lit. a01 din 2egea nr. 431444 5pot constitui m$rci semnele distinctive cum ar fi6 cuvintele% inclusiv nume de persoane% desene% litere% cifre% elemente figurative% forme tridimensionale i% 'n special forma produsului sau ambala7ului sau combinaiile de culori% precum i orice combinaie a acestor semne8.2 C':+$*"%"

)oan #acovei% 9reptul !ropriet$ii )ntelectuale% :d. ;niversit$ii 5-le,andru )oan Cu&a8% )ai% 2002% p. <3. 2 2egea nr. 4 din 1< aprilie 144 % privind m$rcile i indicaiile geografice% #.=f. nr. 3<032>.0<.2010.

-cest$ categorie cuprinde nume de companii% nume de familie% prenume%denumiri geografice% orice alte cuvinte sau grup$ri de cuvinte% inventate% sau nu% i sloganuri.3 3. C':+$*"%" /,+<$'+*" *n sens larg toate cuvintele% inclusiv cele folosite 'n limba7 curent% sunt semne susceptibile de a constitui o marc$ valid$.4 *ns$ legea% e,clude din r+ndul cuvintelor susceptibile de a constitui o marc$ urm$toarele cuvinte6 cuvintele u&uale 'n limba7ul curent sau 'n practicile comerciale loiale i constante? cele care se folosesc 'n comer pentru a desemna caracteristicile acesteia? cuvintele de natur$ a induce 'n eroare cu privire la regiunea geografic$% calitatea sau natura produsului% sau a serviciului? cele care s-ar constitui 'n m$rci contrare ordinii publice i% sau bunelor moravuri. *n general au fost 'nregistrate ca m$rci nume comune% cuvintele noi create prin combinarea altora i cuvintele de fante&ie sau inventate. 5. C/#,+$.6++%" -" (':+$*" *n r+ndul combinaiilor de cuvinte susceptibile de a constitui o marc$ pot fii incluse cuvintele compuse i sloganurile. Numele compuse cuprind forme% termeni ai limba7ului curent care pot constitui o marc$ valid$ cu condiia s$ nu desemne&e calitatea sau caracteristicile produsului% sau ale serviciului. @loganurile repre&int$ combinaii de cuvinte concise i frapante% av+nd 'n general rolul de a re&uma obiectul i3sau calit$ile produsului sau serviciului. < *n general rolul unui slogan este acela de a atrage clientul% are o funcie 'n esenial publicitar$. Aotui pentru ca un slogan s$ constituie marc$ este necesar ca acesta s$ fie de aa natur$% 'nc+t publicul s$-l recunoasc$ ca provenind de la o 'ntreprindere determinat$. . N'#"%" -" )"1&/.$" 2egea noastr$ permite folosire numelui ca marc$% f$r$ a distinge dup$ cum acesta este un nume de familie sau un prenume. Aotui pentru a constitui o marc$ numele trebuie sa aib$ un aspect e,terior caracteristic% fie prin combinarea sa cu anumite elemente figurative% fie prin grafie% culoare sau ae&are a literelor din care se compune. Ceea ce este prote7at aadar ca marc$ nu este numele 'n sine% ci aran7amentul% dispo&iia special$% culoarea sau forma caracterelor folosite pentru a scrie numele." *n situaia 'n care numele aparine unui ter acesta poate fi utili&at doar cu anumite condiii speciale care presupun acordul acestuia sau a succesorilor s$i% sau 'n ca&ul 'n care
3

Borld )ntellectual !ropertC =rganisation% )ntroducere 'n dreptul propriet$ii intelectuale% traducere de Dodica !+rvu% 2aura =prea% #agda 9inescu% :d. Dosseti% Eucureti% 2001% p. 1>2. 4 Fiorel Do% =ctavia @pineanu-#atei% 9rago Eogdan% 9reptul propriet$ii intelectuale. 9reptul propriet$ii industriale. #$rcile i indicaiile geografice% :d. -ll EecG% Eucureti% 2003% p. 40. < Fiorel Do% =ctavia @pineanu-#atei% 9rago Eogdan% 9reptul propriet$ii intelectuale. 9reptul propriet$ii industriale. #$rcile i indicaiile geografice% op. cit.% p. 41. " Holanda :minescu% Degimul 7uridic al m$rcilor% :d. 2umina 2e,% Eucureti% 144"% p. 41.

numele a fost anterior adoptat de c$tre un ter poate fi utili&at cu condiia% s$ nu constituie o fraud$ i s$ fie evitate posibilele confu&iuni prin intermediul unor meniuni e,prese. !entru constituirea unei m$rci se poate folosi i un nume istoric. @unt frecvent admise ca marc$% foarte cunoscute fiind% spre e,emplu m$rcile N-!=2:=N% CI;DCI)22% D-@!;A)N.> Jolosirea acestora presupune 'ns$% s$ nu li se aduc$ atingere 'n niciun fel memoriei acestora. !seudonimele nu ridic$ probleme speciale 'n 'nregistrarea lor ca m$rci% cu condiia ca ele s$ fie distinctive. 9. N'#"%" 7"/71.2+(" 2a momentul de fat$ sunt $ri 'n care numele geografice nu pot fi 'nregistrate ca m$rci. @pre e,emplu 'n Kermania% #area Eritanie% @pania% -ustria% @uedia% Norvegia i 9anemarca. @unt 'ns$ i $ri care accept$ acesta cum este ca&ul )taliei% Jranei% Eenelu,ului% @tatelor ;nite ale -mericii. *n ara noastr$ este posibil$ folosirea numelor geografice% at+t timp% c+t folosirea lor nu induce 'n eroare publicul cu privire la originea produsului% 'n ca&ul denumirilor str$ine% iar 'n ca&ul oraselor noastre% numele s$ nu fie la momentul depo&itului o indicaie geografic$ pentru produsele prote7ate ca marc$. L+*"1"%", (+21"%" <+ +$+6+.%"%" -ceste semne sunt e,pres prev$&ute de legea rom+n$. !entru a constitui o marc$ cifrele i literele trebuie s$ aib$ o form$ grafic$ distinct$. *n mod frecvent literele alese ca marc$ sunt iniialele unui nume. 9ei ele repre&int$ o prescurtare a numelui nu pot fi asimilate regimului numelui. @pre e,emplu marca J)-A 'n domeniul automobilelor. Cifrele% fiind semne cu putere de identificare% pot constitui m$rci valide. #arca nr. < de la CLanel desemnea&$ parfumuri i obiecte de 'mbr$c$minte% cifrele <<< repre&int$ o marc$ pentru bricLete% marca 4>11 desemnea&$% de asemenea% produse de parfumerie. 9ar cifrele folosite pentru codificarea produselor ori 'n scopuri funcionale nu pot fi 'nregistrate ca m$rci.

>

Constantin -necLitoae% )ntroducere 'n dreptul propriet$ii intelectuale% :diia a "-a% :d. Eren% Eucureti% 2011% p. 244. Fiorel Do% =ctavia @pineanu-#atei% 9rago Eogdan% 9reptul propriet$ii intelectuale. 9reptul propriet$ii industriale. #$rcile i indicaiile geografice% op. cit.% p. 44.

<

D"&"$"%" ;n desen distinctiv% cLiar lipsit de originalitate poate s$ fac$ obiectul unei 'nregistr$ri ca marc$. !entru a constitui o marc$ valid$% desenul% 'n situaia 'n care beneficia&$ de protecia dreptului de autor% nu trebuie s$ aduc$ atingere drepturilor autorului.4 :,emple de desene-m$rci care sunt prote7ate at+t prin dreptul de autor% c+t i prin dreptul la marc$ sunt persona7ele de desene animate. :,emple celebre sunt #icGeC #ouse% 9onald% -steri, i =beli,% Aom i MerrC.

E%"#"$*"%" 2+7'1.*+:" :lementele figurative cuprind o multitudine de forme i anume6 embleme% vinietele% eticLete% peisa7e% portrete% fotografii% bla&oane% desene% sigilii% amprente% reliefuri% pecei% li&iere. :mblemele sunt semne figurative cu valoare simbolic$ 'nsoit$ uneori de o devi&$. :mblemele naionale nu pot face obiectul 'nregistr$rii ca m$rci. 9e asemeni ele trebuie 'nsoite de un alt semn distinctiv pentru a fi valabile.

./-rt.0 4 lit e01 din 2egea nr. 43144 % #.=f. nr. 3<032>.0<.2010.

"

:ste important a nu se confunda aceast$ emblem$% care este o marc$% cu un alt semn distinctiv cu aceiai denumire% dar care are o cu totul alt$ semnificaie% i anume emblema unei societ$i comerciale.10 )maginile alc$tuite din portrete% fotografii pot fi 'n principiu% adoptate ca marc$. !oate fi folosit ca marc$ portretul propriu sau portretul unui ter% 'n acest din urm$ ca&% fiind necesar acordul terului. Finieta este un ansamblu de figuri% o dispo&iie de linii sau un desen. Constituind o ilustraie de mici demensiuni% cu sau f$r$ un subiect precis% vinieta se lipete pe produs.11 :ticLeta este alcatuit$ dintr-un suport pe care sunt 'nscrise informaiile despre produs. :ticLetele care conin informaii despre produs sunt descriptive% asfel 'nc+t nu pot constitui m$rci valabile. F/1#"%" *1+-+#"$&+/$.%" !rin forme tridimensionale legea 'nelege% 'n special% forma produsului sau a ambala7ului. #arca tridimensional$ poate fi constituit$ din forma produsului sau a ambala7ului sau poate acompania un produs sau prestarea unui serviciu.12 9ei acest tip de m$rci se aproprie de modele industriale ele au rol diferit% astfel modele industriale sunt creaii de form$ av+nd ca funcie s$ confere un aspect estetic nou% 'n vreme ce marca tridimensional$ este un mi7loc de atragere a clientelei. 3.P"$*1' )1/-'&" a0 Jorma produsului poate constitui o marc$ dac$ este caracteristic$. !entru ca forma unui produs sa poate fi 'nregistrat$ ca marc$ trebuie s$ 'ndeplinesc$ o cerint$ esenial$ i anume s$ permit$ consumatorului s$ disting$ produsul respectiv de cele ale altor produc$tori. Conform ./art.0 < lit. e01 din 2egea nr. 43144 5'nregistrarea ca marc$ e,clusiv a formei produsului nu este posibil$ dac$ aceast$ form$ este impus$ de natura produsului% 'n sensul c$% prin natura sa% produsul respectiv nu poate 'mbr$ca dec+t acea form$ i nici o alta8.13 9e asemeni este e,clus$ de la protecie% ca marc$% forma produsului care este necesar$ unui re&ultat teLnic i 'n situaia 'n care ea d$ o valoare substanial$ produsului. b0 Jorma ambala7ului este considerat$ ca av+nd aptitudinea de a diferenia produsul coninut de acel ambala7 de alte produse de acel gen% aparin+nd altor produc$tori. Cel mai bun e,emplu ar fi sticlele de Coca-Cola.

10

Fiores Do% =ctavia @pineanu-#atei% 9rago Eogdan% 9reptul propriet$ii intelectuale. 9reptul !ropriet$ii industriale. #$rcile i indicaiile geografice% op. cit., p. <1. 11 Constantin -necLitoae% )ntroducere 'n dreptul propriet$ii intelectuale% op. cit.% p. 244. 12 Fiorel Do% =ctavia @pineanu-#atei% 9rago Eogdan% #$rcile i indicaiile geografice% op. cit.% p. <2. 13 2egea nr. 4 din 144 % privind m$rcile i indicaiile geografice publicat$ 'n #.=f. nr. 3<032>.0<.2010.

>

5. P"$*1' &"1:+(++ Jorma tridimensional$ poate caracteri&a i un serviciu ca% de e,emplu% forma unui birou pentru un cabinet care funcionea&$ 'n aceea cl$dire. C'%/1++%" <+ (/#,+$.6++%" -" ('%/1+ #$rcile pot fi formate i din combinaii de culori ale produsului sau ambala7ului. 9ei 'n principiu o singura culoare nu poate fi utili&at$ deoarece s-ar crea situaia de monopol% aceast lucru nu este e,clus% dac$ respectiva culoare 'ndeplinete condiia esenial$ a distinctivit$ii. Cel mai bun e,emplu este culoarea orange 'n ca&ul serviciilor de telecomunicaii.

Cu sigurant$ nu s-ar putea 'nregistra ca marc$% de e,emplu culoarea roie 'n ca&ul merelor deoarece nu ar mai avea nimic distinctiv. Ceea ce se 'nregistrea&$ ca marc$ nu este e,clusiv o culoare sau o combinaie de culori% ci o marc$ 'n a c$rei componen$ intr$ un element ce poate fi e,primat cromatic% adic$ fie o marc$ figurativ$% fie una combinat$ cu un element figurativ. *ntr-o atare situaie% solicitantul dorete s$ se prote7e&e nu doar desenul% literele% cifrele% sau alte

elemente figurative ca atare% ci i faptul c$ aceste sunt redate 'n anumite culori. 14 -ceste culori sau dup$ ca&% o singur$ culoare repre&int$ un element distinctiv al m$rcii% dar nu o marc$ 'n sine. P1"A"$*.1". &/$/10 Coninutul unei m$rci poate fi alc$tuit i din semnale sonore sau melodii simple. #$rcile sonore sau auditive vor 'nsoi un serviciu% sau un produs. :ste necesar ca ele s$ fie clare% e,presive i caracteristici. :le vor 'nsoi comerciali&area produsului% f$r$ a se limita la publicitate.1< C/#,+$.6++%" -" "%"#"$*" !rintre semnele care pot constitui o marc$ legea rom+n$ enumer$ i combinaiile de elemente. !rin combinarea elementelor% semnele necesare sau banale devin particulare% put+ndu-se folosi ca m$rci.1" 9e altfel doctrina distinge 'ntre marca comple,$ i marca compus$. #arca compus$ este format$ din mai multe elemente% care fiecare 'n sine% poate constitui o alt$ marc$ i cea compus$ este alc$tuit$ din mai multe elemente% care 'mpreun$ au caracterul distinctiv necesar. S"#$"%" (.1" $' )/* 2+ C$1"7+&*1.*" (. #01(+ #$rcile de fabric$ i de comer ce pot 'nela publicul cu privire la natura% calitatea sau orice alte caracteristici ale bunurilor% sau ale originii geografice ale acestora% 'n interesul public% nu sunt 'ndrept$ite s$ fie 'nregistrate. 1> *n ca&ul semnelor descriptive pentru originea geografic$ ce sunt false pentru produsele care nu provin din regiunea descris$ sau indicat$. -tunci c+nd contravin eticii sau politicii publice. Cum ar fi imaginile obscene si emblemele autorit$ilor publice% sau ale partidelor politice inter&ise. Nu 'n ultimul r+nd este inter&is a se 'nregistra ca marc$ semnele utili&ate de c$tre stat% de instituiile publice sau organi&aiile internaionale.

C/$(%'A++
14

Fiores Do% =ctavia @pineanu-#atei% 9rago Eogdan% 9reptul propriet$ii intelectuale. 9reptul !ropriet$ii industriale. #$rcile i indicaiile geografice% op. cit.% p. <". 1< )oan #acovei% 9reptul !ropriet$ii )ntelectuale% op. cit.% p. ">. 1" Constantin -necLitoae% )ntroducere 'n dreptul propriet$ii intelectuale% op. cit.% p. 302. 1> Borld )ntellectual !ropertC =rganisation% )ntroducere 'n dreptul propriet$ii intelectuale% traducere de Dodica !+rvu% 2aura =prea% #agda 9inescu% op. cit., p. 1> .
1>

-v+nd 'n vedere competivitatea actual$ de pe pia$ este necesar ca orice afacere s$ aiba o identitate proprie% s$ aiba un nume particular% dup$ care s$ fie recunoscut$ de c$tre potenialii clieni. )ndiferent dac$ vorbim despre un produs sau un serviciu al unei firme% este nevoie de un set de elemente care s$ asigure unicitatea i originalitatea acestuia. !rin 'nregistrarea m$rcii unice% respectiva companie poate preveni piratarea produselor i serviciilor sale% precum i confundarea sa cu ali ageni economici. #ai mult% dec+t at+t este important s$ ne 'nregistr$m marca pentru a evita ca o firm$ concurent$ s$ si-o ad7udece ea i 'n felul asta s$ ne pre7udicie&e eventuala afacere. 9ar cel mai important aspect este cel privitor la clienii i anume6 'nregistrarea unei m$rci ofer$ posibilitatea ca acetia s$ identifice produsele preferate datorit$ calitaii% marca devenind pentru consumatori o garanie a unei calit$i constante a produsului care poart$ acea marc$.

B+,%+/71.2+":
10 -necLitoae Constantin% )ntroducere 'n dreptul propriet$ii intelectuale% :ditura Eren% Eucureti% 2011. 20 :minescu Holanda% Degimul 7uridic al m$rcilor% :ditura 2umina 2e,% Eucureti% 144". 30 #acovei )oan% 9reptul propriet$ii intelectuale% :ditura ;niversit$ii 5-le,andru )oan Cu&a8% )ai% 2002. 40 !+rvu Dodica% =prea 2aura% 9inescu #agda% =rgani&aia #ondial$ a !ropriet$ii )ntelectuale% )ntroducere 'n proprietatea intelectual$% :ditura Dosseti% Eucureti% 2001. <0 Do Fiorel% @pineanu-#atei =ctavia% Eogdan 9rago% 9reptul propriet$ii intelectuale. 9reptul propriet$ii industriale. #$rcile i indicaiile geografice% :ditura -ll EecG% Eucureti% 2003. "0 2egea num$rul 4 din 1< aprilie 144 privind m$rcile i indicaile geografice.

10