Sunteți pe pagina 1din 2

Consiliul Superior al Magistraturii Institutul National a Magistraturii Examen de absolvire a Institutului National al Magistraturii 15-19 mai 2010 DREPT

CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL BAREM Varianta nr. 2 Subiectul nr. I din Drept civil Conditiile uzucapiunii de 10 pand la 20 de ani. Punctaj: 1,50 puncte - posesia utila; (0,50 pct.) - justul titlu; (0,50 pct.) - buna-credintA. (0,50 pct.) Subiectul nr. II din Drept procesual civil Prorogarea legalA de competent.A. Punctaj: 1,50 puncte - notiune; (0,25 pct.) - cazuri: art. 9; (0,25 pct.) art. 17; (0,50 pct.) art. 164-165 C.proc.civ. (0,50 pct.) Subiectul nr. III Subiect practic Drept civil si Drept procesual civil Punctaj: 7 puncte 1. ArAtati daca procedura de citare a pArtilor pentru primul termen de judecatA a lost legal indeplinitA. Motivati. (0,5 puncte) - Procedura de citare cu reclamantul nu a lost legal indeplinitA, deoarece, potrivit art. 93 Cod pr. civ., reclamantul trebuia citat la domiciliul sat), intrucat data cu alegerea de domiciliu, nu a indicat i persoana insarcinatA cu primirea actelor de procedura (0,25 pct.); - Procedura de citare cu parata nu a lost legal indeplinita, deoarece, potrivit art. 87 pct. 2 C.pr. civ., parka trebuia citatd prin reprezentantul legal (0,25 pct.).

2. Aratati motivat dack la termenul din 5 martie 2009, instanta trebuia s dispunA suspendarea judecatii pentru lipsa partilor. (0,5 puncte) Nu, deoarece procedura de citare a partilor pentru termenul din 5 martie 2009 nu era legal indeplinita. 3. ArAtati daca dispozitia instantei de la termenul din 30 aprilie 2009, de respingere a cererii reclamantului de audiere ca martor a numitului Sandu Ion, precum si motivarea acesteia, sunt corecte. Argumentati. (0,5 puncte) In mod corect, instanta a respins cererea de audiere a martorului (0,20 pct.), insA motivarea este gresita; aceasta trebuia s vizeze faptul ca, fatA de opozitia paratei (0,15 pct.), nu se putea proba Cu martori despre ceea ce se pretinde c s-ar fi zis inaintea confectiondrii actului. (0,15 pct.). Aratati motivat daca exceptia de prematuritate a cererii mai putea Ii invocatA in cazul 4. in care paratul nu a formulat intampinare. (0,5 puncte) Exceptia putea fi invocata si in absenta depunerii intampinarii (0,25 pct.), intrucat este o exceptie absolutA (0,25 pct.). 5. Redactati minuta. (2 puncte) Admite exceptia prematuritatii cererii. (0,25 pct.) Respinge cererea ca prematur introdusa. (1 pct.) Cu apel in termen de 15 zile de la comunicare. (0,25 pct.) PronuntatA in sedinta publicA, astazi, 30 aprilie 2009. (0,25 pct.) Semnatura presedintelui, (0,25 pct.) 6. Redactati considerentele (de la "analizand probele administrate...."). (3 puncte) Situatia de fapt: - partile au incheiat un contract de imprumut rara dobandA pentru suma de 250.000 EUR echivalent in lei la data platii, suma unnand a fi restituita la data vanzArii a celor doi jucAtori mentionati in contract, insA eel mai tarziu in 3 ani de la incheierea contractului de imprumut. (0,50 pct.) - cei doi jucatori au fost imprumutati cu titlu gratuit de catre parka' unor alte echipe, iar nu vAnduti; in consecinta, obligatia de restituire devine scadentA in 3 ani de la data incheierii contractului de imprumut, respectiv 10.08.2009. (1,5 pct.) In drept, sunt incidente dispozitiile art. 1581 si 1584 C.civ. (0,50 pct.) Cum cererea a fost introdusa la data de 30.01.2009, aceasta este prematur formulatd. (0,50 pct.)

Semnd tura membrilor Comisiei de elaborare a Subiectelor