Sunteți pe pagina 1din 24

www.academiafemeilor.

ro

1


!"#$%&%' )'*%&%+", $-
!./$"0
123%4 5*.&+%& 5'$+*- &67-$%&.*'. %$ &-58-1


www.academiafemeilor.ro

2

CuprlnsCuvnt nainte
Capitolul 1:
Bazele comunic!rii

Capitolul 2:
Ia-"i timpul pentru a comunica personal

Capitolul 3:
nva"! limbajul corpului

Capitolul 4:
nva"! s! fii un bun ascult!tor

Capitolul 5:
Fii clar cu privire la ceea ce spui

Capitolul 6:
Utilizarea atingerilor n timpul vorbirii

Capitolul 7:
Importan"a angaj!rii ntr-o bun! comunicare

n ncheiere
www.academiafemeilor.ro

3
!-9:$+ ;$.%$+'


uesl poaLe prea o func(le de baza de exerclLaL, esLe adesea dlflcll s
comunlcm verbal unul cu cellalL, pur sl slmplu, in cadrul csnlclel.
Ma[orlLaLea oamenllor descoper c, in loc s comunlce eflclenL, acesLla
Llnd s se clondneasc, lucru care, deslgur, nu esLe snLos penLru
exercl(lul de comunlcare sl nu esLe snLos nlcl penLru csnlcle. ClLesLe mal
[os LoaLe lnforma(llle de care al nevole.!"#$%&%' )'*%&%+", $- &".$%&%'
Chldul Lu penLru o comunlcare excelenL

www.academiafemeilor.ro

4


!.5%+68-8 <=
/01'2' &34-$%&"*%%
>'/-7.+


lnv(nd cum s comunlcl eflclenL sl fr conoLa(ll sau emo(ll negaLlve, vel
reusl s creezl o plaLform ldeal, unde ambele pr(l se vor slm(l
conforLabll. Mal [os v prezenLm cLeva modallL(l pe care le puLe(l
adopLa sau, in unele cazurl, evlLa, penLru a puLea aborda o form eflclenL
de comunlcare in cadrul rela(lel:www.academiafemeilor.ro

5
?./'8'

LvlLa(l uLlllzarea lgnorrll sau LraLamenLulul sllen(los. AcesLea nu
func(loneaz aproape nlclodaL sl nlcl nu aduc nlclun beneflclu slLua(lel.
Cu slguran(, exlsL nevola de a dlscuLa la un momenL daL in cadrul acesLel
slLua(ll, mal ales c cel mal mul(l oamenl ar conflrma fapLul c acesLla sunL
realmenLe neslgurl cu prlvlre la moLlvul exlsLen(el unel slLua(ll negaLlve, de
la bun incepuL.
rln urmare, prln depunerea eforLulul de a dlscuLa efecLlv clar ;l eflclenL,
ambele pr(l ar puLea fl lmpllcaLe in cauza real a slLua(lel urLe curenLe, lar
apol vor fl capablle de a merge inalnLe inLr-o manler producLlv sl pozlLlv.
lnv(nd s comunlcm cu respecL unul cu cellalL esLe un alL elemenL
foarLe lmporLanL ce Lrebule lnclus in exercl(lul comunlcrll. 8emarclle
neplcuLe sl degradanLe vor conLrlbul numal negaLlv la o slLua(le de[a
neplcuL.
rln urmare, in incercarea de a comunlca sl in(elege grl[lle, Lrebule s exlsLe
un nlvel de demnlLaLe sl respecL in alegerea cuvlnLelor uLlllzaLe.
lncercarea de a rnl cealalL parLe pe cL poslbll poaLe prea saLlsfcLoare
penLru mlscarea respecLlv, ins aceasLa esLe rareorl o bun solu(le pe
Lermen lung sl poaLe chlar deLerlora rela(la in mod lreparabll.
www.academiafemeilor.ro

6
!.5%+68-8 @=
5067% +%48-2 8'$+*- 0 &34-$%&0 8'*#3$02
>'/-7.+


uln cauza sLllulul de vla( ocupaL al ma[orlL(ll oamenllor, a devenlL o
pracLlc relaLlv normal s comunlcm in cadrul rela(lel de csLorle, prln
alLe cl decL comunlcare verbal real. AcesLa esLe un oblcel foarLe
perlculos de formaL, inLrucL, in cele dln urm, nlcluna dlnLre pr(l nu isl va
mal lua Llmpul, sau nu va mal depune eforLurl penLru a mal comunlca, lar
acesL lucru prevesLesLe dezasLrul.

www.academiafemeilor.ro

7


A.B" ;$ ).B"

rezenLm mal [os cLeva ponLurl despre cum s v aslgura(l c
comunlcarea verbal esLe o parLe vlLala a schlmbulul in cadrul unel
csnlcll snLoase sl ferlclLe:

Lsnd deoparLe fapLul c o anumlL canLlLaLe de Llmp penLru
concenLrarea pe comunlcarea verbal esLe oarecum foarLe necesar
penLru ca respecLlvul cuplu s reuseasc s men(ln un anumlL nlvel de
lnLlmlLaLe prln exercl(lul comunlcrll.

AcesL Llmp alocaL ofer ambelor pr(l oporLunlLaLea de a isl spune
prerea sl de a spune ce au pe sufleL, precum sl s se in(eleag reclproc
inLr-o manler neamenln(Loare.

MerlL s face(l asLa inLr-o aLmosfer prlmlLoare sl conforLabll, fr
orlce dlsLragerl, inLrucL va a[uLa flecare parLe s rmn concenLraL pe
cealalL sl pe lucrurlle ce sunL spuse.

ue asemenea, esLe lmporLanL s v pregLl(l pe slne penLru a comunlca
inLr-o manler non-combaLlv. rln depunerea eforLulul de a fl lublLor sl
blnd aLuncl cnd comunlca(l, ve(l incura[a ambele pr(l s fle mal
recepLlve la cele dlscuLaLe.
www.academiafemeilor.ro

8

uLe(l faclllLa un schlmb mal bun ;l prln uLlllzarea Lermenllor plcu(l ;l
prln uLlllzarea repeLaLa a incura[rllor. Men(lnerea schlmbulul verbal
prleLenos ;l lublLor va permlLe ob(lnerea mal mulLor rezulLaLe.
AsculLarea esLe ;l ea parLe dln cufundarea LoLal in forma verbal de
comunlcare.

lr ablllLaLea de a asculLa, nlcluna dlnLre pr(l nu va puLea in(elege
seslunea de comunlcare, ;l nlcl nu va duce la ob(lnerea vreunul rezulLaL
pozlLlv. AblllLaLea de a asculLa, pur sl slmplu, va demonsLra clar respecLul
purLaL celellalLe pr(l.

www.academiafemeilor.ro

9!.5%+68-8 C=
9$:07" 2%4;0<-2 &3*8-2-%
>'/-7.+

LsLe oarecum necesar s flm capablll s clLlm llmba[ul corpulul celellalLe
pr(l, penLru a in(elege mal blne ce se inLmpl ;l cum s gesLlonm mal
blne orlce slLua(le lnLervenlL. lnv(area clLlrll dlverselor semne de llmba[ al
corpulul va permlLe flecrel pr(l s in(eleag ;l s lnLerpreLeze mal blne
dorln(ele ;l nevolle parLenerulul sau parLenerel, precum ;l s ac(loneze in
concordanL penLru a le saLlsface in msura poslbll.

www.academiafemeilor.ro

10

www.academiafemeilor.ro

11
D$B'8'2'

Mal [os v prezenLm cLeva semne populare de llmba[ al Lrupulul, ce
poL fl uLlllzaLe penLru a lndlca celellalLe pr(l sLarea menLal ;l dlspozl(la
general a flecrula dlnLre vol:

Cchll seml-inchl;l, rlgldlLaLe la nlvelul gLulul ;l umerllor Lrdeaz, de
regul, o persoan care esLe fle supraL, fle nu esLe prea mul(umlL de
ceva anume.

AcesLe semnale poL fl uLlllzaLe eflclenL penLru a a[uLa la desLlnderea
orlcrel slLua(ll inalnLe de a se agrava, precum ;l penLru aLragerea
aLen(lel unel persoane asupra unul lucru care esLe mal plcuL ;l mal
pu(ln deran[anL.

AcesL lucru il indeprLeaz, de regul, pe cel ce slmLe negaLlvlsmul, de
slLua(la deran[anL, asLfel incura[nd un cadru mlnLal mal poLrlvlL.

1rebule re(lnuL fapLul ca nu LoaLe semnalele llmba[ulul corpulul sunL
negaLlve. ALuncl cnd lndlvldul se afl inLr-o sLare sexy", exlsLa unele
mlscrl ale corpulul mal mulL sau mal pu(ln subLlle, ce vor permlLe
celellalLe pr(l s rspund corespunzLor, dac i;l doresc asLa.

AcesLe gesLurl sunL lmporLanLe de inv(aL, inLrucL vor apropla cuplul
aLuncl cnd asemenea incercrl de semne ale llmba[ulul Lrupulul sunL
www.academiafemeilor.ro

12
blne clLlLe ;l cnd se ac(loneaz in consecln(. ln ma[orlLaLea cazurllor
cnd rspunsul esLe favorabll, parLea ce uLlllzeaz ablllL(lle de llmba[ al
corpulul penLru a comunlca va fl aLL de incura[aL ;l ferlclL, incL vor
crea o experlen( plcuLa ;l saLlsfcLoare penLru parLea respondenL.
ueslgur, comunlcare va devenl, asLfel, o experlen(a mal profund, ce
aduce impllnlre.
www.academiafemeilor.ro

13

!.5%+68-8 E=
9$:07" #" )%% -$ ;-$ 0#&-2+"+3*
>'/-7.+

lnv(nd s flm bunl asculLLorl vom ob(lne numeroase avanLa[e ;l, cel mal
adesea, permlLe lndlvldulul s par o persoan foarLe grl[ulle ;l dellcaL. Cu
slguran( merlL s inv(m cum s flm bunl asculLLorl, inLrucL
ma[orlLaLea oamenllor apreclaz mal mulL un bun asculLLor decL un bun
oraLor.www.academiafemeilor.ro

14
F#&-8+" &- .4'9"*.+

LsLe un bun incepuL s in(elegem c asculLarea nu esLe deloc o acLlvlLaLe
paslv. ue asemenea, nu se doresLe ca asculLarea s fle o acLlvlLaLe neuLr,
;l aLL.
ue fapL, bunll asculLLorl poL propune solu(ll bune ;l vallde, inLrucL acesLla
sunL capablll s in(eleag ;l s urmreasc dlversll facLorl conLrlbuLorll in
orlce slLua(le dlscuLaL.
uezvolLarea ablllL(ll de a fl un asculLLor aLenL permlLe lndlvldulul ;l s
,aud" lucrurl ce nu sunL verballzaLe, ins sunL suflclenL de lmporLanLe
penLru a neceslLa aLen(le.
uneorl, acesLe fragmenLe nerosLlLe de lnforma(le poL fl mulL mal
lnformaLlve decL ceea ce se spune cu adevraL in conversa(le, lar cnd
acesLe fragmenLe de lnforma(le permlL asculLLorulul s ac(loneze inLr-o
manler llnlsLlLoare ;l de a[uLor penLru vorblLor, poL fl ob(lnuLe numeroase
efecLe pozlLlve.
8unll asculLLorl sunL, de regula, cel care au capaclLaLea de a devenl, in cele
dln urm, persoane in(elepLe. AsculLarea sollclL un anumlL nlvel de
re(lnere ;l, prln urmare, permlLe persoanel s cugeLe la problema
verballzaL inalnLe de a face orlce [udeca(l sau de a da orlce rspuns.
rln slmpla asculLare, persoana permlLe cu adevraL celellalLe pr(l s
spun LoLul pan cnd esLe compleL saLlsfcuL.
www.academiafemeilor.ro

15
uup ce se inLmpl acesL lucru, persoana va fl mulL mal recepLlv la orlce
sfaLurl prlmlLe sau comenLarll reallzaLe, asLfel perml(nd ob(lnerea unul Llp
de solu(le. uou persoane ce vorbesc ;l incearc s fac schlmb de gndurl
;l vlzlunl nu vor a[uLa in nlclun fel o slLua(le de[a dellcaL.www.academiafemeilor.ro

16

!.5%+68-8 G=
=%% &20* &- 8*%:%*' 20 &''0 &' #8-%
>'/-7.+

uneorl sunL uLlllzaLe cuvlnLe greslLe, sau, uneorl, poaLe Lonul greslL
impreun cu acesLea poL crea o slLua(le care alLfel nu ar fl apruL. rln
urmare, in incercarea de a fl clar ;l in(eles, lndlvldul Lrebule s fle cL mal
precls cu prlvlre la cele dlscuLaLe.www.academiafemeilor.ro

17A%% .+'$+


uneorl esLe necesar ca lndlvldul s fle aserLlv, aLL in ceea ce prlvesLe
manlera, cL ;l alegerea cuvlnLelor, penLru ca acesLa s fle luaL in serlos.
lr a fl zgomoLosl sau nepollLlcosl, esLe poslbll s ne aslgurm c ceea ce
vorblm va fl luaL in serlos ;l nu va fl lgnoraL, ca fllnd nelmporLanL sau frlvol.

ue asemenea, exprlmarea clar a nevollor ;l dorln(elor ar Lrebul s fle
incura[aL inLr-o rela(le snLoas, inLrucL aceasLa va oferl ambelor pr(l
oporLunlLaLea de a inv(a ;l de a respecLa modul de gndlre al celullalL ;l
percep(la sa asupra lucrurllor.
LvlLa(l s v forma(l oblcelul de a deplnde de oamenl ce clLesc prlnLre
rndurl sau ce anLlclpeaz nevolle celorlal(l. AcesL oblcel duce, de cele mal
mulLe orl, la o dezamglre lmens ;l o evenLual suprare aLuncl cnd
lucrurlle nu merg asa cum ar Lrebul.
un alL lucru ce Lrebule incura[aL esLe inv(area s nu ne cerem scuze penLru
anumlLe senLlmenLe ;l gndurl, inLrucL persoanele care dau consLanL
inapol vor sfr;l prln a nu mal fl luaLe in serlos.
1oLusl, in incercarea de a comunlca esLe recomandaL s (lnem LoaLe
emo(llle sub conLrol ;l s vorblm clar ;l ferm, fr a rldlca Lonul lnuLll.
www.academiafemeilor.ro

18
8especLul esLe foarLe lmporLanL de dobndlL aLuncl cnd exprlml clar ceea
ce esLe necesar, inLrucL cel care nu sunL capablll s csLlge respecLul
celorlal(l nu vor fl lua(l nlclodaL in serlos.
uneorl esLe necesar s repe(l cererea penLru a Le aslgura c elemenLele
verballzaLe sunL in(elese ;l respecLaLe corespunzLor. AcesL lucru va
permlLe celellalLe pr(l s in(eleag lmporLan(a problemel verballzaLe ;l s il
respecLe llmlLele.www.academiafemeilor.ro

19
!.5%+68-8 H=
>+%2%10*'0 0+%$?'*%23* @$ +%48-2 :3*;%*%%
>'/-7.+

Ma[orlLaLea oamenllor slmL nevole de a fl aLlnsl, in speclal in cadrul unel
rela(ll snLoase ;l ferlclLe. lr exerclLarea consLanL a facLorulul
lmporLanL al aLlngerll, ambele pr(l vor slm(l, in cele dln urm, lngredlenLul
llps, lar acesL lucru ar puLea duce la rezulLaLe deLrlmenLale.

www.academiafemeilor.ro

20


F+%$2'*'.


lnLr-o rela(le snLoas, esLe recomandaL s aLlngem ;l s flm aLlnsl zllnlc ;l
cL mal frecvenL poslbll. neceslLaLea aLlngerll esLe foarLe prlmar ;l de
baz, lar impllnlrea acesLel dorln(e va aduce un senLlmenL de apreclere ;l
impllnlre ambelor pr(l.

1rebule in(eles c nu LoaLe aLlngerlle Lrebule s duc, in mod ldeal, la o
anume form de acLlvlLaLe sexual, inLrucL aceasLa aduce cu slne preslune
;l esLe relaLlv nenecesar.

Ac(lunea aLlngerll ar Lrebul exerclLaL in prlmul rnd ca meLod de
LransmlLere a dragosLel, lnLlmlL(ll, conforLulul, ferlclrll ;l a orlcror alLor
conoLa(ll pozlLlve ce sunL snLoase penLru rela(le.

un gesL flzlc Landru poaLe avea mulLe rezulLaLe, poaLe chlar mal mulLe
decL cuvnLul rosLlL. Mul(l oamenl rspund pozlLlv aLlngerll flzlce, in
msura in care nu exlsL nlclo conoLa(le sexual, cu excep(la cazulul cnd
aLlngerea a avuL acesL scop speclflc.

Ma[orlLaLea oamenllor pur ;l slmplu nu cunosc urlasele efecLe pe care le
poaLe avea o slmpl aLlngere, asLfel fcnd greseala grav de a nu
incorpora aLlngerea in vle(lle lor de cuplu de zl cu zl.
www.academiafemeilor.ro

21

Ma[orlLaLea csnlclllor in pragul colapsulul au la baza, aproape inLoLdeauna,
llpsa aproape compleL a aLlngerllor, cu excep(la cazurllor cnd era lmpllcaL
sexul.

AcesLa esLe un scenarlu neferlclL de LrlL, inLrucL aLlngerlle spun mulLe
despre senLlmenLele de dragosLe ;l aproplere ale cuplulul in cadrul rela(lel.

Chlar ;l cnd avem o slmpl conversa(le cu cealalL parLe, poL fl lnl(laLe
cLeva aLlngerl penLru a a[uLa persoana cealalL s se !"#$%"&" ;l s fle mal
recepLlv la cele spuse.

www.academiafemeilor.ro

22

!.5%+68-8 I=
5483*+0$70 0$?0<"*%% @$+*63 ;-$" &34-$%&0*'
>'/-7.+

enLru a avea o csnlcle puLernlca ;l snLoas, ma[orlLaLea oamenllor
Lrebule s depun canLlLaLea poLrlvlL de eforL in procesul de consLruc(le.
AcesL proces de consLruc(le esLe, de regul, un eforL conLlnuu ce nu ar
Lrebul luaL de bun in orlce momenL.www.academiafemeilor.ro

23
J#+' %756*+.$+

lmpllcarea inLr-o bun comunlcare va permlLe cuplulul ;l s rezolve
problemele inalnLe ca acesLea s fle plerduLe de sub conLrol.

AblllLaLea de bun comunlcaLor va permlLe ambelor pr(l s isl exprlme
prerlle lndlvlduale fr a apela la msurl precum lnsulLe ;l alLe expresll
verbale negaLlve.

CapaclLaLea de a a[usLa arLa unel conversa(ll reclproc beneflce va a[uLa,
cu slguran(, la pregLlrea cuplulul penLru momenLe cnd confrunLrlle
les la suprafa(, inLrucL ablllLaLea precedenL de a conversa
corespunzLor il va a[uLa pe amndol s rmn focusa(l pe solu(lonarea
problemel in cea mal amlabll manler.

lmpllcarea inLr-o bun comunlcare il va a[uLa pe cel dol ;l s exploreze ;l
s ldenLlflce solu(ll poLrlvlLe cL mal rapld, in loc s ;ovle asupra
problemel.

AsLfel, problema poaLe fl llmlLaL, exlsLnd mal pu(lne sanse ca aceasLa
s degenereze ;l s acapareze vle(lle ambelor pr(l.
www.academiafemeilor.ro

24


D$ ;$&3'%'*'

LxlsL cLeva moLlve dlferlLe cu prlvlre la lmporLan(a lmpllcrll inLr-o bun ;l
solld comunlcare in cadrul csnlclel.
uneorl, aceasLa reprezlnL slngurul mod de a men(lne csnlcla in vla(a, in
speclal dac una dlnLre pr(l esLe lncapabll, dln moLlve de vrsLa, sau dln
moLlve medlcale, s se lmpllce in orlce acLlvlLaLe sexuala.
AblllLaLea de a avea o conversa(le bun cu celalalL aduce revlgorare ;l
llumlnare.

AcesL lucru esLe cu aLL mal lmporLanL cu cL csnlcla avanseaz ca numr
de anl ;l nu exlsL dlsLragerl precum copll sau locurl de munc ce le ocupa
Llmpul celor dol. ln acesLe cazurl, ablllLaLea de a comunlca a[uL csnlcla s
rmn in form.

S-ar putea să vă placă și