Sunteți pe pagina 1din 17

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Galati

Forme ale taxelor vamale i impactul lor asupra relaiilor economice internaionale

Lect. Dr. Univ. Iacob Doina Masteranda : Tihov Anastasia

CUPRINS
CUPRINS...................................................................................................................... 2 Cap.1 Taxe vamale...................................................................................................... 2 1. 1 Definiie i caracterizare ..................................................................................... 2 1.2 Clasificarea taxelor vamale.................................................................................. 1. Taxele vamale !e import....................................................................................... " Cap.2 #plicarea taxelor vamale..................................................................................$ 2.1 Tarif%l vamal ........................................................................................................ $ 2.2 &%ncii ale taxelor vamale..................................................................................... ' Cap. . Taxele vamale !%p( inte)rarea Rom*niei +n Uni%nea ,%ropean(.................1.1 Uni%nea vamala.................................................................................................. 1.2 #cor!%rile internaionale privin! taxele vamale..................................................11 Cap.. Sit%aia act%al( a import%rilor i export%rilor..................................................12 ..1 ,vol%ia import%rilor i a export%rilor +n perioa!a 2--./2--'.............................12 I0.2Sit%aia import%rilor i export%rilor +n 2--'........................................................1

Cap.1 Taxe vamale

1. 1 Definiie i caracteri are

Taxe vamale sunt sumele de lei ce se !ncasea"# de or$anele vamale %entru im%ortul, e&%ortul 'i tran"itul de m#rfuri. (rin ta&ele vamale statul %oate s# %rote)e"e economia na*ional#. Ta&ele vamale sunt un im%o"it indirect ce a%are ca urmare a interven*iei statului !n rela*iile comerciale interna*ionale. Acest im%o"it se adau$# la %re*ul m#rfurilor care trec $rani*a unui stat, atunci c+nd are loc o v+n"are sau o cum%#rare %e %lan intern. Aceste ta&e sunt su%ortate de consumator iar cele mai cunoscute ta&e vamale sunt cele de im%ort. Ta&ele vamale a%ar ca urmare a interven*iei statului !n rela*iile comerciale interna*ionale. Acestea au un caracter com%le& 'i e&ercit# o mare influen*# asu%ra com%etitivit#*ii 'i schimbului %e %lan interna*ional. ,tatul %oate interveni at+t !n mod direct, c+t 'i indirect. -n mod direct %rin: M#suri cantitative asu%ra im%orturilor 'i e&%orturilor. /e$lementarea schimburilor.

-n mod indirect %rin: Im%o"itarea schimbului 0ta&e vamale1.

Ta&ele vamale sunt e&%rimate !n %rocente 'i sunt fi&ate %entru fiecare fel da marf#, c#ruia !i cores%unde un cod format din o%t cifre.

1.! Clasificarea taxelor vamale Ta&ele vamale se %ot clasifica du%a mai multe criterii.

Clasificarea taxelor vamale

I.

Ta&ele vamale !n func*ie de obiectul im%unerii: a.1 Taxe vamale "e import
.

se %erce% asu%ra m#rfurilor str#ine 0im%ortate1 la intrarea lor !ntr o anumi2 *ar# 0 *ara im%ortatoare1. cuantumul ta&elor vamale de im%ort este diferen*iat !n func*ie de felul m#rfurilor im%ortate: instala*ii, utila)e, materii %rime, bunuri de consum.

b.1 Taxe vamale "e export se %erce% asu%ra m#rfurilor autohtone la e&%ortul acestora !n strain2tate. sunt a%licate la un nomenclator redus de m2rfuri 0de re$ul# la materii %rime sau semifabricate1, %e un interval limitat de tim% sau asu%ra m2rfurilor al c2ror e&%ort doresc s2 l limite"e. c.# Taxe vamale "e tran it II. se %erce% asu%ra m2rfurilor str2ine care se afl2 in trecere %e teritoriul *2rii res%ective. Du%2 sco%ul lor, ta&ele vamale sunt: a.) Taxe vamale fiscale se %erce% cu unicul sco% de a aduce un anumit venit statului. au ca sco% crearea unei bariere %entru m2rfurile straine %rin care se urmare'te s2 se elimine concuren*a str2in2 %e %ia*a *2rii res%ective 'i reali"area e&%ansiunii %e %ie*ele e&terne. c.) Taxe vamale prefereniale acord# %referin*e comer*ului cu anumite *#ri %entru unele cate$orii de m#rfuri. se folosesc !ntre *#rile care constituie o $ru%are vamal# !nchis# sau !n rel*ii cu niveluri diferite de de"voltare 'i cele care se afl# !n curs de de"voltare. d.) Taxe vamale "e retorsiune $"e r'spuns 1 III. se a%lic# de c#tre stat ca ras%uns dat unui alt stat care im%une restric*ii la im%ortul de m#rfuri. Du%# modul de %erce%ere, ta&ele vamale %ot fi: a.) Taxe vamale specifice sunt ta&ele care se calculea"#, se a%lic# 'i se !ncasea"# %e unit#*i de m#sur# natural# 0cutii, buc#*i, volum, ca%acitate etc1 b.) Taxe vamale a"(valorem
1

vamal al

b.) Taxe vamale protecioniste $pro%i&itive#

se stabilesc 'i se !ncasea"# asu%ra valorii m#rfurilor.

c.) Taxe vamale alternative d.) Taxe vamale se oniere acele ta&e se %arctic# de c#tre statele membre ale U.E. !n cadrul %oliticii a$rare. e.) Taxe vamale compuse $mixte# 3 %resu%un combinarea ta&elor vamale ad valorem cu ta&ele vamale s%ecifice 'i se a%lic# !m%reun# %rin !nsumare. I4. -n func*ie de modul de stabilire, ta&ele vamale %ot fi: o%o"abile !n mod $eneral fa*# de orice alt stat strain, fi&ate %rin hot#r+rea autonoma a statului res%ective. b.1 Taxe vamale convenionale valabile numai fa*# de statul cu al c#rui consim*#m+nt au fost fi&ate. a.1 Taxe vamale autovorne

1.) Taxele vamale "e import *a a impo a&il' Determinarea sumei care trebuie %l#tit# se face %rin a%licarea %rocentului ta&ei vamale asu%ra valorii m#rfurilor aflate !n vam#, e&%rimat# !n lei. Tariful vamal %revede c# valoarea !n vam# re%re"int# acea valoare care constituie ba"a de calcul a ta&elor vamale %rev#"ute !n Tariful vamal al /om+niei. Metoda %rin care se determin# valoarea m#rfurilor aflate !n vam# este metoda valorii tran"ac*ionale, la care se face referire !n Tariful 4amal de Im%ort al /om+niei. Aceast# metod# %resu%une c# valoarea m#rfurilor im%ortate este e$al# cu valoarea tran"ac*iei, adic# %re*ul %l#tit %entru m#rfuri c#nd acestea sunt v+ndute, la care se adau$# o serie de elemente. Aceste elemente sunt: Elemente obli$atorii 5omisioane 0cu e&ce%*ia comisionului de cum%#rare1. Ambala)e. A%orturi 3 elemente care sunt furni"ate la un %re* redus sau f#r# %lat# v+n"atorului sau fabricantului !n m#sura !n care %re*ul efectiv %l#tit nu include aceste cheltuieli 0e&%: etichete, utila)e, %iese de schimb1.
"

/edeven*e. (rodusul oric#rei rev+n"#ri.

Elemente o%*ionale -

5heltuieli de trans%ort %e %arcurs e&tern. 5heltuieli de mani%ulare %e %arcurs e&tern. 5heltuieli de asi$urare %e %arcurs e&tern.

-n *ara noastr# sunt incluse !n valoarea !n vam# at+t elementele obli$atorii c+t 'i cele o%*ionale.
Transformarea +n lei a pre%rilor i c2elt%ielilor exprimate +n mone!( str(in( se face la c%rs%l !e sc2im3 com%nicat i sta3ilit !e 4NR. C%rs%l !e sc2im3 se com%nic( s(pt(m*nal.

Cap.! +plicarea taxelor vamale


!.1 Tariful vamal Ta&ele vamale se calculea"# 'i !ncasea"# %e ba"a tarifului vamal. Tariful vamal este un instrument al %oliticii financiare 'i comerciale %rin care este stabilit 'i se a%lic# re$imul vamal al m#rfurilor ce se im%ort#. Tariful vamal re%re"int# cea mai veche form# de %olitic# comercial#. La !nce%ut au fost folosite %entru a %rote)a anumite sectoare economice. La !nce%utul secolului 6I6 lea, An$lia folosea ta&ele vamale %entru a 'i %rote)a a$ricultura contra concuren*ei str#ine. -n*ele$erea 'i a%licarea corect# a tarifului vamal necesit# clasificarea m#rfurilor 'i ta&elor vamale, %recum 'i definirea valorii !n vama, ori$inii m#rfurilor 'i teritoriului vamal. (ractic tariful vamal este un tabel, o list# sau un catalo$ !n care sunt !nscrise ta&ele vamale la care sunt su%use m#rfurile trecute %este $rani*a unui stat. Tarifele vamale %ot fi clasificate !n func*ie de mai multe criterii. Clasificarea tarifelor vamale

Tarifele vamale autonome 3 cu%rind ta&ele vamale mai ridicate 'i sunt a%licate de statele care nu au !ncheiat acorduri referitoarea la ta&ele vamale. Tarifele vamale convenionale 3 cu%rind ta&ele vamale cu un nivel mai sc#"ut 'i sunt a%licate de statele care au !ncheiat acorduri referitoare la ta&ele vamale.
5

Tarifele vamale protecioniste 3 cu%rind anumite m#suri restrictive cu %rivire la ta&ele vamale de im%ort folosite !n vederea %rote)#rii anumitor ramuri din economia na*ional#. Tarifele vamale ,enerale orice *ar#. Tarifele vamale "ifereniate 3 cu%rind ta&ele vamale ce se a%lic# numai %entru m#rfurile %rovenitedin anumite *#ri. Tarifele vamale pro%i&itive 3 cu%rind ta&ele vamale foarte ridicate care au ca sco% reducerea im%orturilor !n *ara res%ectiv#. Tariful vamal comun 3 este stabilit 'i %rcticat !n toate *#rile U.E. cu%rind ta&ele vamale ce se a%lic# m#rfurilor %rovenite din

!.! Funcii ale taxelor vamale 7. Func*ia ta&ei vamale ca instrument fiscal Formarea veniturilor statului

8. Func*ia ta&ei vamale ca instrument de %olitic# comercial# (olitica vamal# contribuie la stimularea 'i diversificarea %roduc*iei interne 'i a e&%ortului. A%are %rotec*ionismul vamal 0ta&e mari la %roduse manufacturate 'i ta&e mici la materiile %rime urm2rindu se !ncura)area im%ortului de materii %rime 'i de"voltarea noilor industrii1 Efecte ale ta&elor vamale asu%ra func*ion#rii economiei: (rote)area for*ei de munc# 'i locurile de munc# din anumite ramuri !n fa*a concuren*ei cu %roduse reali"ate !n str#in#tate la costuri mai mici. Diversificarea structurii industriale a unei *#ri %rin %rote)area acesteia de concuren*a str#in#. Ta&ele vamale sunt necesare %entru ca *#rile s# aib# %osibilitatea de a reali"a ne$ocieri comerciale, bilaterale 'i multilaterale. /educrea im%orturilor 'i stimularea %roduc*iei interne.

'

Cap.). Taxele vamale "up' inte,rarea Rom-niei .n Uniunea /uropean'


).1 Uniunea vamala Uniunea Euro%eana dore'te s# forme"e o %ia*# comun# unic# 'i de aceea uniunea vamal# este o condi*ie esen*iala a inte$r#rii economice a tuturor *#rilor membre. Uniunea vamal# face %osibil# ado%tarea unei %olitici comerciale comune, a unei %olitici de de"voltare a Uniunii Euro%ene, e&isten*a %ie*ei a$ricole comune 'i o coordonare eficient# a %oliticilor economice 'i monetare. Uniunea vamal# re%re"int# libera circula*ie a bunurilor 'i serviciilor !n interiorul frontierelor uniunii chiar dac# %ot e&ista ta&e interioare asu%ra v+n"2rilor care s2 !nso*easc# acest %roces. (ia*a comuna se caracteri"ea"# %rin libera circula*ie a bunurilor, serviciilor 'i a factorilor de %roduc*ie. Ti%urile de %olitici economice re%re"entative %entru %ia*a comuna se caracteri"ea"2 !n cele trei forme de manifestare ale inte$r2rii 'i anume: Uniunea economic2 3 %resu%une e&isten*a at+t a %ie*ei comune dar 'i unui $rad !nalt de coordonare, ado%tarea de %olitici comune in anumite domenii: re$lementarea %ie*ei unice, %olitica concuren*ei, %olitica vamala, %olitica comercial2, %olitica a$ricola, %olitica mediului, cercet2ri 'tiin*ifice, stabilitate monetara, %olitic2 social2. Uniunea monetar2 3 %resu%une: ado%tarea unei %olitici monetare comune, rata de schimb, convertibilitatea ca%italului 'i ado%tarea monedei unice. Uniunea economic2 'i monetar2 3 %resu%une folosirea unor %olitici comune !n domeniile cele mai im%ortante, coordonare macroeconomic2, %olitica bu$etar2, %olitic2 monetar2, securitate social2, im%o"itele etc. -n Uniunea Euro%ean# e&ist# doi %iloni in domeiul rela*iilor comerciale e&terne:

1-

%olitica comercial# comuna tariful vamal comun Inte$rarea /om+niei !n Uniunea Euro%eana nu a im%licat doar avanta)e le$ate

de de"voltarea economic#, ci 'i obli$a*ii, %rintre care 'i ado%tarea unei %olitici comerciale comune. Aceast# %olitic# comercial# %resu%une eliminarea ta&elor vamale la im%orturile din U.E. 'i ado%tarea tarifului vamal comun. De la data de 7 ianuarie 899: /om+nia a%lic# ta&ele vamale 'i m#surile de restric*ie sau %rohibi*ie ce sunt stabilite anual de 5omisia Euro%ean#. Tariful vamal comun nivelul ta&elor vamale actuale este mai redus !n com%ara*ie cu nivelul ta&elor !naintea inte$r#rii /om+niei !n U.E. Tariful vamal comun se a%lic# uniform %e teritoriul Uniunii Euro%ene, av+nd sco%ul de a evita distorsionarea schimburilor %rin intermediul ta&elor vamale. Acesta men*ine controlul la frontiera e&tern# a U.E.

).! +cor"urile internaionale privin" taxele vamale Unul dintre avanta)ele inte$r#rii /om+niei !n Uniunea Euro%ean# este fa%tul c# *ara noastr# are un $rad mai mare de deschidere c#tre e&terior datorit# %relu#rii Tarifului 4amal al U.E. . Inte$rarea !n Uniunea Euro%ean# face de asemenea, ca /om+nia s# aib# rela*ii comerciale cu mai multe *#ri. U.E. are acorduri de comer* liber cu *#ri %recum: /e%ublica Tunisia, /e%ublica Arab# Maroc, /e%ublica Arab# E$i%t, *#rile A5(. (olitica comercial# a *#rii nostre a fost re$lementat#, la data de 7 ianuarie 899:, de re$ulile Uniunii Euro%ene. Astfel, /om+nia s a retras din toate acordurile !n care era im%licat# 'i a trecut la a%licarea cadrului )uridic comunitar al rela*iilor comerciale e&terne ale Uniunii Euro%ene. Suprimarea taxelor vamale
11

,unt scutite de la %lata ta&elor vamale urm#toarele cate$orii de bunuri: A)utoarele 'i dona*iile cu caracter social, umanitar, cultural, s%ortive, didactic %rimite de or$ani"a*ii sau asocia*ii non %rofit umanitare, culturale, ministere, sindicate, institu*ii de !nv#*#m+nt. (robele 'i materialele %entru e&%eriment#ri. 5#r*ile 'i alte ti%#rituri. ;biectele cu caracter cultural 'i didactic %rimate %e ba"a unor !n*ele$eri cu %artenerii e&terni. <unurile %rovenite din succesiuni testamentare sau a)utoarele cu caracter social, cultural, umanitar, a%ar*in+nd or$anelor administra*iei de stat %rimite de la re%re"entan*ii lor din str#in#tate. <unurile str#ine care devin %ro%rietate a statului rom+n %rin abandonare sau confiscare. Materialele %ublicitare de reclam# 'i documentare. <unurile destinate !nlocuirii unor %roduse im%ortate anterior sau bunuri e&%ortate anterior care se !na%oia"# !n *ar# nefiind admise la destina*ie. <unurile de ori$ine rom+n# . <unurile destinate e&%ortului sau care se %relucrea"# !n vederea e&%ortului. <unurile destinate a%#r#rii na*ionale.

Cap.0 Situaia actual' a importurilor i exporturilor


0.1 /voluia importurilor i a exporturilor .n perioa"a !110(!112 -n anul 899: e&%orturile au fost de 8=,>9 miliarde euro, adic# cu ?,@@ miliarde euro mai mult dec+t !n anul 899A, iar im%orturile au fost de @9,== miliarde euro, adic# cu 79,8@ miliarde mai mult dec+t 899A.
12

-n anul 899B e&%orturile /omaniei au !nsumat ??,A7? miliarde euro, iar im%orturile @A,7?> miliarde euro.5om%arativ cu anul 899:, e&%orturile au crescut cu 7?,BC o, iar im%orturile au crescut cu =,>C . -n anul 899= e&%orturile /om+niei au sc#"ut, !nsumand 8=,9? miliarde euro. Im%orturile au sc#"ut 'i mai drastic, la ?B,: miliarde euro .

I3.! Situaia importurilor i exporturilor .n !112 (rinci%alele rela*ii comerciale de im%ort 'i e&%ort ale /om+niei sunt !n %rinci%lal cu *#rile din Euro%a, 'i !n mod s%ecial cu *#rile care sunt membre ale Uniunii Euro%ene. 4aloarea e&%orturilor /om+niei !n Euro%a, !n anul 899= a !nre$istrat o valoare de 8@,A miliarde euro iar valoarea im%orturilor a !nre$istrat o valoare de ?8,> miliarde euro.

De asemenea *ara noastr# are rela*ii comerciale 'i cu *#rile din Asia, Africa, America 'i ;ceania. ,itua*ia $enerala a im%orturilor 'i e&%orturilor !n 899= este redat# !n $raficele urm#toare.

1.

DGraficele %rivind sita*ia e&%orturilor 'i im%orturilor /om+nie !n anul 899= au fost reali"ate %e ba"a datelor din <uletinul statistic de comer* interna*ional oferit de IE,,E.

11

Conclu ii
Ta&ele vamale influen*ea"a rela*iile economice interna*ionale doarece datorit# lor im%orturile 'i e&%orturile %ot sa creasc# sau s# scad#. ,tatul intervine !n rela*iile comerciale interna*ionale %rin aceste ta&e. -n condi*iile actuale ale economiei rom+ne'ti, ta&ele vamale sunt un mi)loc de l#r$ire a coo%er#rii economice cu alte *#ri. Inte$rarea /om+niei !n Uniunea Euro%ean# a fost un avanta) %entru de"voltarea rela*iilor comerciale datorit# diminu#rii nivelului ta&elor vamale .

1"

<iblio$rafie

7. 8. ?.

Iulian 4acarel, Finante %ublice, Ed. Didactica si %eda$o$ica, Iulian 4acarel, ,istemul im%o"itelor si ta&elor in Uniunea Geor$eta Dra$omir, ,istemul resurselor financiare %ublice,

<ucuresti, 899? Euro%eana si in /omania %roiectul E,EE 8F8997 Ed. Academica, Gala*i, 899>

>. @. A. :. B.

Le$ea nr. @99F8998 %rivind finan*ele %ublice Le$ea nr. @:7F899? %rivind 5odul fiscal Monitorul ;ficial al /om+niei 7==7 899> GGG.customs.ro GGG.codulfiscal.ro

1$