Sunteți pe pagina 1din 11

CUPRINS:

1. DEFINITIE
2. DURATA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
3. FORMA CONTRACTULUI DE MUNCA
4. CAPACITATEA JURIDICA A SALARIATULUI
5. CAPACITATEA JURIDICA A ANGAJATORULUI
6. CLAUZELE CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE MUNCA
7. CLAUZE SPECIFICE ALE CONTRACTULUI DE MUNCA
8. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SALARIATULUI
9. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI
10. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
11. INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
12. NULITATEA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
13. CONCEDIEREA SI FELURILE CONCEDIERII
14. DEMISIA SI EFECTELE DEMISIEI

2

1.DEFINITIE:
Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o
persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca
pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau
juridica, in schimbul unei renumeratii denumite salariu.
Incheind contractul de munca, persoana dobandeste calitatea de
angajat,revenindu-i drepturile si obligatiile prevazute in legislatia
muncii, in contractul colectiv de munca si in contractul individual de
munca.

2. DURATA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
Contractul individual de munc se ncheie pe durat
nedeterminat.
Prin excepie, contractul individual de munc se poate ncheia
i pe durat determinat, n condiiile expres prevzute de
lege.

3. FORMA CONTRACTULUI DE MUNCA
= Contractul individual de munca se incheie in baza
consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana.
= Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in
forma scrisa revine angajatorului.
= Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a
contractului.
= Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se
inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor,
care se transmite inspectoratului teritorial de munca.
3

= Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa
inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de
munca.
= Munca prestata in temeiul unui contract individual de
munca constituie vechime in munca.


4. CAPACITATEA JURIDICA A SALARIATULUI

- Persoana fizic dobndete capacitate de munc la mplinirea
vrstei de 16 ani.
- Persoana fizic poate ncheia un contract de munc n calitate
de salariat i la mplinirea vrstei de 15 ani, cu acordul
prinilor sau al reprezentanilor legali, pentru activiti
potrivite cu dezvoltarea fizic, aptitudinile i cunotinele sale,
dac astfel nu i sunt periclitate sntatea, dezvoltarea i
pregtirea profesional.
- ncadrarea n munc a persoanelor sub vrsta de 15 ani este
interzis.
- ncadrarea n munc a persoanelor puse sub interdicie
judectoreasc este interzis.
- ncadrarea n munc n locuri de munc grele, vtmtoare
sau periculoase se poate face dup mplinirea vrstei de 18
ani; aceste locuri de munc se stabilesc prin hotrre a
Guvernului.

5. CAPACITATEA JURIDICA A ANGAJATORULUI

n sensul prezentului cod, prin angajator se nelege persoana
fizic sau juridic ce poate, potrivit legii, s angajeze for de
munc pe baz de contract individual de munc.
Persoana juridic poate ncheia contracte individuale de
munc, n calitate de angajator, din momentul dobndirii
personalitii juridice.
4

Persoana fizic dobndete capacitatea de a ncheia contracte
individuale de munc n calitate de angajator, din momentul
dobndirii capacitii depline de exerciiu.

6. CLAUZELE CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE MUNCA

+ Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de
munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana
selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu
privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le
inscrie in contract sau sa le modifice.
+ Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea
angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre
angajator la momentul semnarii contractului individual de
munca sau a actului aditional, dupa caz.
+ Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa
caz, va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele
elemente:
identitatea partilor;
locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix,
posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor
din Romania sau altor acte normative, precum si fisa
postului, cu specificarea atributiilor postului;
criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului
aplicabile la nivelul angajatorului;
riscurile specifice postului;
data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al
unui contract de munca temporara, durata acestora;
durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
conditiile de acordare a preavizului de catre partile
contractante si durata acestuia;
5

salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor
salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care
salariatul are dreptul;
durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si
ore/saptamana;
indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza
conditiile de munca ale salariatului;
durata perioadei de proba.

+ Elementele de mai sus trebuie sa se regaseasca si in
continutul contractului individual de munca.
+ In timpul executarii contractului individual de munca impune
incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de
20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu
exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este
prevazuta in mod expres de lege.
+ La negocierea, incheierea sau modificarea contractului
individual de munca, oricare dintre parti poate fi asistata de
terti, conform propriei optiuni.
+ Cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil
incheierii contractului individual de munca, intre parti poate
interveni un contract de confidentialitate.

7. CLAUZE SPECIFICE ALE CONTRACTULUI DE MUNCA

n afara clauzelor eseniale, ntre pri pot fi negociate i
cuprinse n contractul individual de munc i alte clauze
specifice.
Sunt considerate clauze specifice, fr ca enumerarea s fie
limitativ:
a) clauza cu privire la formarea profesional;
b) clauza de neconcuren;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidenialitate.

6

8. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SALARIATULUI

Salariatul are urmatoarele drepturi:
6 dreptul la salarizare pentru munca depusa;
6 dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
6 dreptul la concediu de odihna anual;
6 dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
6 dreptul la demnitate in munca;
6 dreptul la securitate si sanatate in munca;
6 dreptul la acces la formarea profesionala;
6 dreptul la informare si consultare;
6 dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea
conditiilor de munca si a mediului de munca;
6 dreptul la protectie in caz de concediere;
6 dreptul la negociere colectiva si individuala;
6 dreptul de a participa la actiuni colective;
6 dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
6 alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de
munca aplicabile.

Salariatului ii revin urmatoarele obligatii:
6 obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a
indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
6 obligatia de a respecta disciplina muncii;
6 obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul
intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in
contractul individual de munca;
6 obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea
atributiilor de serviciu;
6 obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a
muncii in unitate;
6 obligatia de a respecta secretul de serviciu;
6 alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de
munca aplicabile.

7

9. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI

Angajatorul are urmatoarele drepturi:

sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui
salariat, in conditiile legii;
sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat,
sub rezerva legalitatii lor;
sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a
sarcinilor de serviciu;
sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice
sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului
colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
sa stabileasca obiectivele de performanta individuala,
precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.

Angajatorului in revin urmatoarele obligatii:

sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si
asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor
de munca;
sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice
avute in vedere la elaborarea normelor de munca si
conditiile corespunzatoare de munca;
sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege,
din contractul colectiv de munca aplicabil si din
contractele individuale de munca;
sa comunice periodic salariatilor situatia economica si
financiara a unitatii, cu exceptia informatiilor sensibile
sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa
prejudicieze activitatea unitatii. Periodicitatea
comunicarilor se stabileste prin negociere in contractul
colectiv de munca aplicabil;

8

sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu
reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor
susceptibile sa afecteze substantial drepturile si
interesele acestora;
sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in
sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si
impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si
sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta
calitatea de salariat a solicitantului;
sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal
ale salariatilor.


10. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

g Contractul individual de munc poate fi modificat numai prin
acordul prilor.

g Cu titlu de excepie, modificarea unilateral a contractului
individual de munc este posibil numai n cazurile i n
condiiile prevzute de prezentul cod.

g Modificarea contractului individual de munc se refer la
oricare dintre urmtoarele elemente:

j durata contractului;
j locul muncii;
j felul muncii;
j condiiile de munc;
j salariul;
j timpul de munc i timpul de odihn.
11. INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

9

Contractul individual de munc poate nceta astfel:
* de drept;
* ca urmare a acordului prilor, la data convenit de acestea;
* ca urmare a voinei unilaterale a uneia dintre pri, n cazurile
i n condiiile limitativ prevzute de lege.

12. NULITATEA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

e Nerespectarea oricreia dintre condiiile legale necesare
pentru ncheierea valabil a contractului individual de munc
atrage nulitatea acestuia.
e Constatarea nulitii contractului individual de munc produce
efecte pentru viitor.
e Nulitatea contractului individual de munc poate fi acoperit
prin ndeplinirea ulterioar a condiiilor impuse de lege.
e n situaia n care o clauz este afectat de nulitate, ntruct
stabilete drepturi sau obligaii pentru salariai, care contravin
unor norme legale imperative sau contractelor colective de
munc aplicabile, aceasta este nlocuit de drept cu dispoziiile
legale sau convenionale aplicabile, salariatul avnd dreptul la
despgubiri.
e Persoana care a prestat munca n temeiul unui contract
individual de munc nul are dreptul la remunerarea acesteia,
corespunztor modului de ndeplinire a atribuiilor de serviciu.
e Constatarea nulitii i stabilirea, potrivit legii, a efectelor
acesteia se pot face prin acordul prilor.
e Dac prile nu se neleg, nulitatea se pronun de ctre
instana judectoreasc.

13. CONCEDIEREA SI FELURILE CONCEDIERII
6 Concedierea reprezint ncetarea contractului individual de
munc din iniiativa angajatorului.
6 Concedierea poate fi dispus pentru motive care in de
persoana salariatului sau pentru motive care nu in de
persoana salariatului.
10


14. DEMISIA SI EFECTELE DEMISIEI

L Prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului
care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului
incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea
unui termen de preaviz.
L Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului.
Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul
salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de
proba.
L Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
L Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul
individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele
colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de
zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv
mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa
functii de conducere.
L Pe durata preavizului contractul individual de munca continua
sa isi produca toate efectele.
L In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual
de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat
corespunzator.
L Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii
termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale
de catre angajator la termenul respectiv.

L Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi
indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de
munca.

11

BIBLIOWEB: www.codulmuncii.roPROIECT REALIZAT DE:
Zaharia Ionela Loredana
Talaba Alina Iualiana
Frecatel Ana Maria
Cantea Nicoleta
Pavel Lavinia
Costis Daria

PROFESOR COORDONATOR:
Fetescu Elena