Sunteți pe pagina 1din 10

LEGE cu privire la zonele economice libere Nr.440-XV din 27.07.

2001
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.108-109/834 din 06.09.2001

***
!"#N$ Articolul 1. Dispoziii generale Articolul 2. nelesul unor noiuni Articolul 3. Dreptul aplicabil Articolul 4. Crearea zonelor libere Articolul 5. Administrarea zonelor libere Articolul 6. Rezidenii zonelor libere Articolul . Regimul !amal Articolul ". Regimul #iscal Articolul $. Regimul !alutar Articolul 1%. Regimul de !ize &i de 'nregistrare Articolul 11. Relaiile de munc( &i protecia social( Articolul 12. )oluionarea litigiilor Articolul 13. *araniile de stat Articolul 14. ncetarea acti!it(ii zonei libere Articolul 15. Dispoziii tranzitorii &i #inale C

Not: n cu rin!ul l"#ii$ !inta#%"l" &Mini!t"rul 'cono%i"i& (i &)" arta%"ntul *a%al& !" +nlocui"!c$ r"! "ctiv$ cu !inta#%"l" &Mini!t"rul 'cono%i"i (i ,o%"r-ului& (i &."rviciul *a%al& confor% /"#ii nr.280-0*1 din 14.12.2002$ +n vi#oar" 30.03.2008

+arlamentul adopt( prezenta lege organic(. %r&icolul 1. Dispoziii generale ,1- .onele economice libere ,zonele antreprenoriatului liber-/ denumite 'n continuare zone libere/ s'nt p(ri ale teritoriului !amal al Republicii 0oldo!a/ separate din punct de !edere economic/ strict delimitate pe tot perimetrul lor/ 'n care pentru in!estitorii auto1toni &i str(ini s'nt permise/ 'n regim pre#erenial/ genuri ale acti!it(ii de 'ntreprinz(tor/ 'n condiiile legii. ,2- 2otarele zonelor libere s'nt asimilate #rontierelor !amale ale Republicii 0oldo!a. 3eritoriul zonelor libere este delimitat de restul (rii prin 'ngr(dire sigur(. +aza 1otarelor zonelor libere se asigur( de c(tre organele de paz( de stat ale Republicii 0oldo!a/ 'n baza contractelor 'nc1eiate de acestea cu Administraia zonei respecti!e. 4a( de persoanele #izice &i mi5loacele de transport se aplic( sistemul de trecere autorizat( a 1otarelor zonei libere/ al c(rui mod de #uncionare este stabilit prin 1ot(r're de *u!ern. ,3- .onele libere se creeaz( 'n scopul acceler(rii dez!olt(rii social6economice a anumitor teritorii &i a (rii 'n ansamblu prin7 a- atragerea in!estiiilor auto1tone &i str(ine8 b- implementarea te1nicii &i te1nologiilor moderne8 c- dez!oltarea produciei orientate spre e9port8 d- aplicarea e9perienei a!ansate din domeniul produciei &i a managementului8 e- crearea locurilor de munc(. ,4- .onelor libere/ 'n scopul realiz(rii obiecti!elor asumate/ li se acord( regimuri pre#ereniale de stimulare a acti!it(ii de 'ntreprinz(tor. 0odi#ic(ri ale regimului &i ale modului

de des#(&urare a acti!it(ii de 'ntreprinz(tor 'ntr6o zon( liber( s'nt posibile numai prin introducerea unor modi#ic(ri 'n prezenta lege. ,5- .ona liber( poate #i alc(tuit( din c'te!a subzone. Regimurile &i modul de e#ectuare a acti!it(ii de 'ntreprinz(tor &i de gestiune s'nt identice 'n toate subzonele.
45rt.1 %odificat rin /"#"a nr.280-0*1 din 14.12.2002$ +n vi#oar" 30.03.20086 45rt.1 %odificat rin /"#"a nr.394-0* din 01.11.20016

%r&icolul 2. nelesul unor noiuni n sensul prezentei legi se de#inesc urm(toarele noiuni7 !u78on 6 parte izolat( teritorial de restul zonei libere8 autori8a-i" "ntru d"!f(urar"a unui anu%it #"n d" activitat" 6 permisiune scris(/ eliberat( de Administraia zonei libere rezidentului acestei zone pe o anumit( perioad( de timp pentru des#(&urarea genului de acti!itate permis 'n zona respecti!( &i pre!(zut 'n contractul 'nc1eiat 'ntre Administraie &i rezident8 d"8voltar"a infra!tructurii 8on"i li7"r" 6 construcia &i reparaia cl(dirilor &i instalaiilor/ construcia drumurilor/ instalarea utila5ului &i organizarea apro!izion(rii cu ap(/ electricitate/ gaz/ instalarea reelelor de telecomunicaii &i organizarea leg(turii tele#onice &i alte asemenea lucr(ri ,ser!icii- pe teritoriul zonei libere/ pe care Administraia zonei libere le consider( #a!orabile pentru dez!oltarea &i #uncionarea zonei8 fonduri fi9" 6 cl(diri &i construcii de producie/ depozite/ terenuri/ instalaii te1nice/ utila5/ inclusi! articole de birotic( &i ma&ini/ cu e9cepia mi5loacelor de transport de pasageri/ utilizate 'n procesul de e9ecutare a acti!it(ii de 'ntreprinz(tor 'n zona liber(8 activitat" co%"rcial "9t"rn : comercializare angro a m(r#urilor importate 'n zona liber( din a#ara teritoriului !amal al Republicii 0oldo!a &i li!rate la e9port8 activitat" d" tran! ort : transportare a m(r#urilor importate sau e9portate prin zona liber( cu mi5loace de transport aerian sau na!al.
45rt.2 co% l"tat rin /"#"a nr.34-0*1 din 28.02.2008$ +n vi#oar" 04.02.20086

%r&icolul '. Dreptul aplicabil ,1- +e teritoriul zonei libere acioneaz(7 a- acordurile internaionale la care Republica 0oldo!a este parte8 b- legislaia Republicii 0oldo!a8 c- actele normati!e ale *u!ernului8 d- actele normati!e ale Administraiei zonei libere/ adoptate 'n limitele competenei sale/ care nu contra!in prezentei legi. ,2- +roiectele de acte normati!e ale autorit(ilor administraiei publice care urmeaz( s( reglementeze acti!itatea zonelor libere s'nt supuse unei e9pertize obligatorii la 0inisterul ;conomiei &i Comerului &i la Agenia <aional( pentru +rotecia Concurenei. ,3- =n!estiiile pe teritoriul zonelor libere bene#iciaz( de protecia 5uridic( a statului. Regimul acti!it(ii in!estiionale &i de 'ntreprinz(tor 'n zona liber( nu poate #i mai puin #a!orabil/ dec't regimul stabilit pentru agenii economici care '&i des#(&oar( acti!itatea pe cealalt( parte a teritoriului !amal al Republicii 0oldo!a. ,4- >unurile din zonele libere nu pot #i e9propriate/ naionalizate/ rec1iziionate &i con#iscate/ dec't doar prin 1ot(r're 5udec(toreasc(. ,5- Dup( ac1itarea impozitelor/ ta9elor &i altor pl(i pre!(zute de legislaie/ in!estitorilor str(ini li se garanteaz( dreptul de a trans#era peste #rontiera Republicii 0oldo!a sumele 'n !alut( str(in(/ obinute de ei 'n calitate de pro#it ,di!idende-/ cele rezultate din !'nzarea integral( sau parial( a bunurilor ce le aparin ori a pac1etului de aciuni ,a cotei6p(ri- al 'ntreprinderii6 rezident/ precum &i din lic1idarea sau reorganizarea 'ntreprinderii 'n modul stabilit prin legi. ,6- .onele libere s'nt teritorii demilitarizate. n aceste zone nu se permite producerea/ transportarea &i p(strarea armamentului/ precum &i dislocarea unit(ilor militare. , - n zonele libere nu se admit acti!it(i interzise de legislaia Republicii 0oldo!a sau de acordurile internaionale la care Republica 0oldo!a este parte.

,"- )tatul nu poart( r(spundere pentru anga5amentele Administraiei zonei libere &i ale rezidenilor acestei zone/ iar Administraia &i rezidenii 6 pentru anga5amentele statului.
45rt.3 %odificat rin /"#"a nr.280-0*1 din 14.12.2002$ +n vi#oar" 30.03.20086

%r&icolul 4. Crearea zonelor libere ,1- .ona liber( este creat(/ la propunerea *u!ernului/ printr6o lege/ adoptat( de +arlament 'n corespundere cu prezenta lege/ care !a delimita 'n acest scop o parte sau c'te!a p(ri ale teritoriului Republicii 0oldo!a. n lege !or #i strict determinate 1otarele &i con#iguraia zonei respecti!e. ,2- *u!ernul !a elabora concepia general( de creare &i dez!oltare a zonei libere. ,3- =niiatori ai cre(rii zonelor libere pot #i autorit(ile administraiei publice centrale &i locale/ agenii economici &i di!erse organizaii care !or prezenta propunerile corespunz(toare. ,4- +ropunerile pri!ind crearea zonelor libere !or cuprinde7 a- scopurile cre(rii/ genurile acti!it(ii de 'ntreprinz(tor &i orientarea #uncional( a zonei libere8 b- studiul de #ezabilitate pri!ind oportunitatea cre(rii zonei libere8 c- proiectul planului de amplasare a zonei libere/ coordonat cu autorit(ile corespunz(toare ale administraiei publice centrale &i locale. ,5- )tudiul de #ezabilitate pri!ind oportunitatea cre(rii zonei libere !a conine7 a- delimitarea 1otarelor zonei8 b- caracteristica comple9( a potenialului social6economic al teritoriului/ inclusi! al in#rastructurilor de producie/ comercial( &i social(/ precum &i a relaiilor economice cu pieele internaionale8 c- argumentarea posibilit(ii de realizare a genurilor de acti!itate permise8 d- indicarea gradului de asigurare cu speciali&ti8 e- proiectul mecanismului economic de #uncionare8 #- #undamentarea etapelor &i termenelor de creare a zonei libere8 g- !olumul in!estiiilor necesare/ e!aluarea surselor &i a e#icienei acestora8 1- calculul #lu9ului preconizat de 'ncas(ri !alutare 'n zona liber(. ,6- .onele libere pot #i create pe teritoriile neocupate de imobile/ precum &i pe baza de 'ntreprinderi/ instituii/ organizaii. , - .onele libere nu pot #i create pe baza 'ntreprinderilor de importan( strategic( sau care des#(&oar( sau pot des#(&ura o acti!itate economic( e#icient( &i #(r( crearea de asemenea zone. ,"- +'n( la adoptarea deciziei asupra propunerii de creare a zonei libere se e#ectueaz( e9pertiza oportunit(ii cre(rii unei asemenea zone care este asigurat( de 0inisterul ;conomiei &i Comerului 'n comun cu Agenia <aional( pentru +rotecia Concurenei. ,$- ?a e#ectuarea e9pertizei se iau 'n considerare urm(torii #actori7 a- costul apro9imati! al cre(rii &i 'ntreinerii zonei libere8 b- a!anta5ul pentru economia naional( de pe urma #uncion(rii unei asemenea zone8 c- situaia social6economic( &i gradul de utilizare a #orei de munc( 'n regiunea unde se preconizeaz( crearea zonei libere8 d- apropierea zonei 'n cauz( de alte zone libere8 e- num(rul zonelor libere de5a e9istente 'n ar(. ,1%- +ropunerea pri!ind crearea zonei libere poate #i aprobat( numai 'n cazul 'n care e9pertiza !a stabili c( crearea acesteia !a 'mbun(t(i substanial situaia 'n economia naional( &i c( ameliorarea respecti!( poate #i obinut( numai pe aceast( cale. ,11- n cazul 'n care propunerea pri!ind crearea zonei libere !a #i acceptat(/ 0inisterul ;conomiei &i Comerului !a prezenta spre aprobare *u!ernului proiectul legii corespunz(toare. ,12- .ona liber( se consider( creat( dup( intrarea 'n !igoare a legii corespunz(toare.
45rt.4 %odificat rin /"#"a nr.280-0*1 din 14.12.2002$ +n vi#oar" 30.03.20086

%r&icolul (. Administrarea zonelor libere

,1- +entru administrarea zonei libere/ 'n termen de 3% de zile de la intrarea 'n !igoare a legii pri!ind crearea acesteia/ *u!ernul #ormeaz( un organ de stat 6 Administraia zonei libere/ denumit( 'n continuare Administraie/ cu statut de persoan( 5uridic( &i care '&i des#(&oar( acti!itatea pe principii de auto#inanare. )ediul Administraiei se a#l( pe teritoriul zonei libere. ,2- Administraia este condus( de un administrator principal/ desemnat 'n #uncie de c(tre *u!ern pe baz( de contract 'nc1eiat pe un termen de 5 ani. Administratorul principal poart( r(spundere pentru acti!itatea Administraiei/ pentru asigurarea pazei 1otarelor zonei libere &i respectarea sistemului de trecere autorizat(. 4unciile/ drepturile &i obligaiile administratorului principal s'nt stabilite 'n contractul 'nc1eiat 'ntre acesta &i 0inisterul ;conomiei &i Comerului. ,3- Coordonarea &i controlul acti!it(ii zonelor libere intr( 'n atribuia *u!ernului/ #iind e#ectuate prin intermediul organelor de stat autorizate de acesta. Acti!itatea Administraiei este supus( unui audit anual. ,4- +rincipalele surse de !enituri ale Administraiei s'nt7 a- pl(ile &i ta9ele ac1itate pentru participarea la concursurile de obinere a dreptului de rezident al zonei libere &i 'nregistrarea 'n calitate de rezideni ai acesteia/ precum &i pentru eliberarea autorizaiilor pentru genurile corespunz(toare de acti!itate 'n zona respecti!(8 b- pl(ile &i ta9ele zonale stabilite de Administraie8 c- !eniturile de la darea 'n arend( a bunurilor &i terenurilor8 d- cotizaiile bene!ole ale rezidenilor zonei libere pentru dez!oltarea in#rastructurii acesteia8 e- donaiile8 #- alte !enituri legate de e9ercitarea #unciilor sale 'n condiiile legii. ,5- )tructura &i !olumul 'mputernicirilor acordate Administraiei se stabilesc prin legi &i prin acte normati!e ale *u!ernului. ,6- Administraia 'ndepline&te urm(toarele atribuii principale7 a- coordoneaz( acti!itatea de creare a in#rastructurii de producie &i neproducti!e a zonei libere8 b- menine 'n stare de lucru sistemele de apro!izionare cu electricitate/ ap( &i energie termic( de pe teritoriul zonei libere8 c- organizeaz( concursuri de obinere a dreptului de rezident al zonei libere &i 'nregistreaz( rezidenii/ le elibereaz( autorizaiile pentru des#(&urarea 'n zona respecti!( a unor genuri concrete ale acti!it(ii de 'ntreprinz(tor stabilite 'n lege8 d- asigur( meninerea 'n stare bun( a 'ngr(diturilor &i construciilor din perimetrul zonei libere/ e#ectueaz( controlul asupra respect(rii sistemului autorizat de trecere a 1otarelor zonei libere8 e- elaboreaz( &i asigur( realizarea programului de dez!oltare comple9( a zonei libere &i de protecie a mediului8 #- stabile&te/ de comun acord cu 0inisterul ;conomiei &i Comerului/ pl(i &i ta9e zonale8 g- 'ncaseaz( de la rezidenii zonei libere pl(ile de arend( &i alte pl(i pre!(zute de prezenta lege8 1- controleaz( modul 'n care rezidenii zonei libere respect( contractele 'nc1eiate cu ea/ precum &i legislaia/ normele &i regulile sanitaro6igienice8 i- 'ntreine relaiile cu )er!iciul @amal cu scopul de a asigura respectarea legislaiei !amale. , - Administraia '&i coordoneaz( acti!itatea cu autorit(ile administraiei publice locale 'n ce pri!e&te soluionarea problemelor sociale/ ecologice &i a celor care in de dez!oltarea in#rastructurii zonei libere. ,"- Deciziile Administraiei/ adoptate 'n limitele competenei sale/ s'nt obligatorii spre e9ecutare pentru toi rezidenii zonei libere. ,$- n con#ormitate cu legile &i cu actele normati!e ale *u!ernului/ Administraia determin( modul de dare 'n arend( a terenurilor/ modul de acordare a drepturilor de #olosin( a resurselor naturale/ precum &i a cl(dirilor/ construciilor &i #ondurilor #i9e care aparin sau care

s'nt transmise 'n #olosin( Administraiei. Drepturile &i obligaiile Administraiei 'n domeniul utiliz(rii terenurilor s'nt reglementate de legile &i de actele normati!e ale *u!ernului 'n domeniul #unciar. ,1%- Administraia nu are dreptul s( inter!in( 'n acti!itatea economic( a rezidenilor zonei libere/ dac( aceast( acti!itate nu contra!ine legislaiei &i contractului 'nc1eiat 'ntre Administraie &i rezident. ,11- Administraia zonei libere/ administratorul principal &i ali lucr(tori ai Administraiei nu au dreptul s( des#(&oare acti!itate de 'ntreprinz(tor pe teritoriul zonei libere/ precum &i s( participe direct sau indirect la #ormarea capitalului social al persoanelor 5uridice care '&i des#(&oar( acti!itatea pe teritoriul zonei respecti!e. ,12- Retribuia muncii lucr(torilor Administraiei se e#ectueaz( 'n con#ormitate cu legislaia. ,13- Administraia e#ectueaz( con#orm legii gestiunea contabil( &i statistic( a acti!it(ii sale. Administratorul principal prezint( 'n mod sistematic 0inisterului ;conomiei &i Comerului rapoarte pri!ind acti!itatea des#(&urat( 'n zona liber(. 4orma &i termenele de prezentare a rapoartelor se stabilesc de c(tre 0inisterul ;conomiei &i Comerului.
45rt.3 %odificat rin /"#"a nr.280-0*1 din 14.12.2002$ +n vi#oar" 30.03.20086 45rt.3 %odificat rin /"#"a nr.444-0* din 02.11.03$ +n vi#oar" 21.11.036

%r&icolul ). Rezidenii zonelor libere ,1- Rezident al zonei libere/ denumit 'n continuare rezident/ poate #i orice persoan( #izic( sau 5uridic( 'nregistrat( con#orm legii 'n calitate de subiect al acti!it(ii de 'ntreprinz(tor 'n Republica 0oldo!a. ,2- )electarea rezidenilor se e#ectueaz( de c(tre Administraie pe baz( de concurs/ in'ndu6 se cont de !olumul &i caracterul in!estiiilor preconizate/ de necesitatea de creare a in#rastructurii de producie &i neproducti!e a zonei/ de meninerea orient(rii zonei libere spre #abricarea produciei industriale pentru e9port/ de teritoriul &i terenurile libere/ de asigurarea cu #or( de munc(/ ap(/ resurse energetice &i de alte criterii. ,3- ntreprinderile pe a c(ror baz( se creeaz( zona liber( s'nt obligate/ 'n termen de o lun(/ s( se 'nregistreze 'n calitate de rezideni. ,4- 0odul de des#(&urare a concursurilor 'n zonele libere se stabile&te 'n regulamentul cu pri!ire la concursuri/ aprobat de *u!ern. ,5- Condiiile de selectare a rezidenilor/ precum &i criteriile de determinare a 'n!ing(torilor la concursuri se stabilesc de c(tre administratorul principal de comun acord cu 0inisterul ;conomiei &i Comerului. ,6- +ersoana #izic( sau 5uridic( care a obinut dreptul de 'nregistrare 'n calitate de rezident/ 'nc1eie cu Administraia un contract pentru des#(&urarea 'n zona liber( a acti!it(ii de 'ntreprinz(tor. Contractul se 'nc1eie pentru 'ntreaga perioad( de acti!itate 'n zona respecti!(. , - n contract se indic(7 a- genul de acti!itate autorizat8 b- drepturile &i obligaiile rezidentului &i ale Administraiei8 c- proiectul economic care urmeaz( s( #ie realizat 'n zona liber( &i parametrii preconizai ai acestuia8 d- cuantumul pl(ilor zonale &i a ta9elor &i pl(ilor de arend(8 e- #acilit(ile acordate rezidentului de c(tre Administraie8 #- tipurile rapoartelor pe care le prezint( rezidentul8 g- responsabilit(ile p(rilor/ 'n caz de 'nc(lcare a cerinelor contractuale8 1- alte aspecte/ con#orm 'nelegerii dintre p(ri. ,"- +entru 'nregistrarea 'n calitate de rezident se percepe o ta9( 'n m(rimea stabilit( de Administraie de comun acord cu 0inisterul ;conomiei &i Comerului. ,$- n termen de 15 zile de la 'nregistrarea rezidentului/ Administraia prezint( c'te o copie de pe decizia de 'nregistrare autorit(ii administraiei publice locale &i organelor #iscal/ statistic &i !amal respecti!.

,1%- n zona liber( pot #i des#(&urate urm(toarele genuri de acti!itate7 a- producia industrial( a m(r#urilor de e9port/ cu e9cepia alcoolului etilic ,alcoolului etilic ra#inat/ alcoolului etilic cu t(ria mai mare de "%A !ol/ alcoolului etilic cu t(ria mai mic( de "%A !ol/ alcoolului te1nic/ alcoolului denaturat/ distilatelor de !in crude &i 'n!ec1ite/ altor deri!ai din alcool etilic- &i a produciei alcoolice8 b- sortarea/ ambalarea/ marcarea &i alte asemenea operaiuni cu m(r#urile tranzitate prin teritoriul !amal al Republicii 0oldo!a8 b1- acti!itate comercial( e9tern(8 b2- acti!itate de transport8 c- genuri au9iliare de acti!itate/ cum ar #i ser!iciile comunale/ de depozitare/ de construcii/ de alimentaie public( etc./ necesare des#(&ur(rii acti!it(ilor indicate la lit. a- &i b-. ,11- *enul prioritar de acti!itate !a #i producia industrial(. ,12- @olumul m(r#urilor ,ser!iciilor- importate anterior sau produse 'n zona liber(/ pe care rezidentul le realizeaz( pe restul teritoriului !amal al Republicii 0oldo!a/ nu poate dep(&i 3% la sut( din !olumul total de realizare a m(r#urilor ,ser!iciilor- timp de un an. ,13- )coaterea produciei alcoolice din zona liber( pe restul teritoriului !amal al Republicii 0oldo!a se permite numai pentru prezentare la e9poziii/ concursuri/ degust(ri/ a!'nd documentele necesare de 'nsoire. ;!idena &i marcarea produciei alcoolice se e#ectueaz( 'n con#ormitate cu legile &i cu actele normati!e ale *u!ernului. =mportul tutunului &i produselor din tutun 'n zona liber( &i producerea 'n ea a produselor din tutun s'nt strict interzise. ,14- Rezidenii des#(&oar( acti!it(ile menionate la alin.,1%- pe baza autorizaiei pentru #iecare gen de acti!itate aparte/ eliberate de Administraie pe baza contractului 'nc1eiat cu ace&tia con#orm regulamentului aprobat de c(tre administratorul principal de comun acord cu 0inisterul ;conomiei &i Comerului. ,15- Autorizaia pentru des#(&urarea acti!it(ii 'n zona liber( nu scute&te rezidentul de obligaia de a obine &i alte licene ,autorizaii- stabilite prin legi. ,16- Autorizaia pre!(zut( la alin.,14- se elibereaz(/ de regul(/ pentru termenul de !alabilitate a contractului 'nc1eiat 'ntre rezident &i Administraie. Autorizaia eliberat( rezidentului poate #i retras( sau aciunea ei poate #i suspendat( 'n cazul 'n care acesta nu 'ndepline&te condiiile contractului sau cerinele legislaiei. ,1 - Des#(&urarea 'n zona liber( a acti!it(ii de 'ntreprinz(tor de c(tre persoane #izice sau 5uridice care nu s'nt 'nregistrate 'n calitate de rezideni sau care nu dispun de autorizaia necesar( pentru aceast( acti!itate este interzis( &i atrage r(spunderea pre!(zut( de legislaie. ,1"- Administraia este 'n drept s( permit( nerezidenilor e#ectuarea pe teritoriul zonei libere de lucr(ri pri!ind dez!oltarea in#rastructurii acestei zone. ,1$- Rezidenii s'nt obligai de a declara m(r#urile numai la ser!iciul !amal ce supra!eg1eaz( acti!itatea zonei libere corespunz(toare. ,2%- Rezidenilor/ prin anularea 'nregistr(rii/ li se poate re!oca statutul de rezident 'n caz de7 a- nee9ecutare a condiiilor contractului 'nc1eiat 'ntre ace&tia &i Administraie8 b- 'nc(lcare de c(tre ace&tia a legislaiei sau a cerinelor stabilite de Administraie 'n limitele competenei sale stabilite prin legi &i prin actele normati!e ale *u!ernului8 c- e9isten( a unor date #alsi#icate 'n documentele prezentate de ace&tia Administraiei8 d- neac1itare a datoriilor la pl(ile &i ta9ele zonale obligatorii8 e- des#(&urare a acti!it(ii de 'ntreprinz(tor #(r( autorizaiile respecti!e 6 dup( e9pirarea a 3 luni de la data primirii 'n&tiin(rii despre 'nc(lcarea comis(. ,21- Rezidenii/ 'n condiiile legii/ pot contesta 'n Curtea de apel economic( aciunile Administraiei/ inclusi! cele pri!ind retragerea autorizaiei sau suspendarea acti!it(ii/ precum &i pri!ind retragerea statutului de rezident. ,22- Cuantumurile ta9elor de acordare a autorizaiilor se stabilesc de c(tre Administraie de comun acord cu 0inisterul ;conomiei &i Comerului.

,23- Rezidentul ine/ 'n modul stabilit/ e!idena contabil( &i statistic( a acti!it(ii sale/ prezint( sistematic Administraiei rapoarte pri!ind acti!itatea des#(&urat( 'n zon(. 4orma &i termenele de prezentare a rapoartelor se stabilesc de c(tre Administraie. ,24- ;!idena acti!it(ii de 'ntreprinz(tor des#(&urate de rezident 'n cadrul zonei libere trebuie s( se in( separat de e!idena acti!it(ii des#(&urate de acesta 'n a#ara zonei respecti!e. ,25- Controlul acti!it(ii rezidenilor se e#ectueaz( prin7 a- controale plani#icate 6 nu mai des de o dat( 'n decursul unui an calendaristic/ de c(tre toate organele de control concomitent8 b- controale neplani#icate 6 dac( e9ist( cel puin una din urm(toarele circumstane7 6 au #ost 'nc(lcate termenele stabilite de prezentare a rapoartelor #iscale/ statistice ori zonale sau acestea conin date neautentice8 6 au #ost 'nregistrate pl'ngeri sau alte petiii scrise pri!ind 'nc(lcarea legislaiei de c(tre rezident8 6 e9ist( temeiuri su#iciente de a considera c( aciunile rezidentului conin elementele unei in#raciuni8 6 Administraia are temeiuri su#iciente de a considera c( rezidentul 'ncalc( contractul 'nc1eiat 'ntre ei sau legislaia cu pri!ire la zonele libere. ,26- 3oate controalele pe teritoriul zonei libere se e#ectueaz( de comun acord cu Administraia &i 'n prezena reprezentanilor acesteia &i a rezidentului de la a c(rui nume a #ost prezentat( pl'ngerea sau a c(rui acti!itate constituie temei pentru e#ectuarea controlului. ,2 - +re!ederile alin.,26- nu se e9tind asupra controalelor e#ectuate de c(tre ser!iciul !amal. ,2"- >anca <aional( a 0oldo!ei e#ectueaz(/ 'n limitele competenei sale/ controlul asupra acti!it(ii rezidenilor con#orm ?egii cu pri!ire la >anca <aional( a 0oldo!ei.
45rt.6 co% l"tat 45rt.6 %odificat 45rt.6 %odificat 45rt.6 %odificat 45rt.6 co% l"tat 45rt.6 %odificat rin /"#"a nr.34-0*1 din 28.02.2008$ +n vi#oar" 04.02.20086 rin /"#"a nr.280-0*1 din 14.12.2002$ +n vi#oar" 30.03.20086 rin /"#"a nr.444-0* din 02.11.03$ +n vi#oar" 21.11.036 rin /"#"a nr.240-0* din 13.06.03$ +n vi#oar" 08.02.036 rin /"#"a nr.1313-0* din 26.02.20026 rin /"#"a nr.394-0* din 01.11.20016

%r&icolul 7. Regimul !amal ,1- +e teritoriul zonelor libere regimul !amal este asigurat de c(tre ser!iciul !amal al )er!iciului @amal a c(rui acti!itate este coordonat( sub aspect organizatoric cu Administraia. ,2- n termen de o lun( de la data intr(rii 'n !igoare a legii cu pri!ire la crearea unei zone libere )er!iciul @amal !a elabora regulamentul ser!iciului !amal din zona respecti!(/ mecanismul &i modul de asigurare te1nic( a #uncion(rii acestuia/ !a 'nainta propuneri *u!ernului pri!ind num(rul de personal &i #inanarea acti!it(ii ser!iciului 'n cauz(. ,3- +e teritoriul zonelor libere se stabile&te regimul de declarare obligatorie 'n !am( a m(r#urilor ,ser!iciilor- introduse pe &i scoase de pe acest teritoriu. =ntroducerea zilnic( 'n zona liber( a m(r#urilor auto1tone 'n scopuri necomerciale/ a!'nd !aloarea total( indicat( 'n documentele de 'nsoire a acestora/ care nu !a dep(&i 5% de euro inclusi!/ se realizeaz( #(r( completarea declaraiei !amale.
45lin.3 art.2 co% l"tat rin /"#"a nr.34-0*1 din 28.02.2008$ +n vi#oar" 04.02.20086

,4- +e teritoriul zonelor libere nu se aplic( regimul de contingentare &i liceniere la importul &i e9portul m(r#urilor ,ser!iciilor-.
45lin.3 "9clu! rin /"#"a nr.268-0*1 din 28.02.2006$ +n vi#oar" 08.09.20066

,6- )e consider( originare din zona liber( m(r#urile/ produse integral sau prelucrate integral 'n aceast( zon(/ dac(7 a- inter!ine sc1imbarea poziiei m(r#ii ,a codului de clasi#icare a m(r#ii- 'n nomenclatorul m(r#urilor la ni!elul unuia din primele patru semne8 sau b- costul m(r#urilor declarate ce se

e9port( dep(&e&te costul m(r#urilor introduse 'n zona liber( din cauza cre&terii cu peste 35 la sut( a ponderii c1eltuielilor proprii. , - Asupra m(r#urilor ,ser!iciilor- care n6au #ost prelucrate su#icient 'n zona liber(/ la scoaterea lor din zon( pe restul teritoriului !amal al Republicii 0oldo!a se e9tind pre!ederile legislaiei !amale/ 'n partea ce se re#er( la coninutul componenei importului. ,"- Autoturismele importate pe teritoriul zonei libere pentru necesit(ile Administraiei &i rezidenilor se impun con#orm legislaiei. ,$- )e interzice introducerea pe teritoriul zonelor libere a m(r#urilor &i altor obiecte 'n cazul 'n care comercializarea lor este interzis( de legile Republicii 0oldo!a sau de acordurile internaionale la care Republica 0oldo!a este parte/ precum &i 'n cazul 'n care acestea7 a- prezint( pericol pentru alte m(r#uri &i obiecte din zona liber(8 b- pun 'n pericol starea moral( &i securitatea public(8 c- nu corespund normelor &i regulilor ecologice &i sanitaro6igienice pre!(zute de legislaie8 d- nu corespund cerinelor de calitate stabilite de legislaie. ,1%- ?i!r(rile de m(r#uri ,ser!icii- 'n zonele libere de pe restul teritoriului !amal al Republicii 0oldo!a s'nt asimilate e9portului/ iar li!rarea m(r#urilor ,ser!iciilor- din zona liber( pe restul teritoriului !amal al Republicii 0oldo!a s'nt asimilate importului &i se reglementeaz( 'n con#ormitate cu legislaia. ,11- 0(r#urile ,ser!iciile- a#late 'n zona liber( p'n( la momentul tra!ers(rii #rontierelor ei au regim de circulaie liber( &i se transmit de la un rezident la altul #(r( per#ectarea declaraiei !amale. ,12- ?a 'ncetarea acti!it(ii zonei ,subzonei- libere/ precum &i 'n cazul re!oc(rii statutului de rezident p'n( la 'ncetarea acti!it(ii zonei ,subzonei- libere/ rezidentul sau #ostul rezident plaseaz( m(r#urile/ introduse anterior sub regimul !amal de zon( liber(/ sub alt regim !amal 'n con#ormitate cu legislaia 'n !igoare. )tocurile de m(r#uri a#late 'n depozitare se plaseaz( la !aloarea lor iniial(/ iar m(r#urile utilizate ,acti!ele materiale pe termen lung- 6 la !aloarea lor rezidual(.
45rt.2 %odificat rin /"#"a nr.280-0*1 din 14.12.2002$ +n vi#oar" 30.03.20086 45rt.2 co% l"tat rin /"#"a nr.23-0*1 din 22.03.2002$ +n vi#oar" 20.04.20026 45rt.2 %odificat rin /"#"a nr.394-0* din 01.11.20016

%r&icolul *. Regimul #iscal ,1- Controlul asupra respect(rii legislaiei #iscale 'n cadrul zonelor libere 'l e9ercit( organele #iscale ale Republicii 0oldo!a. ,2- =mpozitul pe !enitul rezidenilor/ obinut de la li!rarea m(r#urilor ,ser!iciilor- din zona liber( pe restul teritoriului !amal al Republicii 0oldo!a/ se percepe con#orm legislaiei. ,3- Administraia are dreptul s( stabileasc( pl(i &i ta9e zonale. Cuantumul pl(ilor &i ta9elor zonale percepute de la rezideni de c(tre Administraie se stabile&te 'n contractul 'nc1eiat 'ntre ace&tia &i Administraie. ,4- Cu e9cepiile pre!(zute 'n prezentul articol/ #a( de acti!itatea zonelor libere se aplic( legislaia #iscal( a Republicii 0oldo!a.
45rt.8 %odificat rin /"#"a nr.268-0*1 din 28.02.2006$ +n vi#oar" 08.09.20066 45rt.8 %odificat rin /"#"a nr.394-0* din 01.11.20016

%r&icolul +. Regimul !alutar ,1- Ac1it(rile 'n numerar pe teritoriul zonelor libere se e#ectueaz( 'n !alut( naional(. ,2- Decont(rile prin !irament 'ntre Administraie/ rezideni &i agenii economici ai Republicii 0oldo!a se e#ectueaz( 'n con#ormitate cu legile &i cu actele normati!e ale *u!ernului. ,3- Asupra tranzaciilor dintre rezideni &i agenii economici ai Republicii 0oldo!a nu se e9tind cerinele legislaiei pri!ind repatrierea !alutei. ,4- Asupra tranzaciilor de e9port6import e#ectuate de c(tre rezideni cu subieci str(ini se e9tind cerinele stipulate 'n legislaie pri!ind repatrierea !alutei.

,5- Retribuirea muncii persoanelor care acti!eaz( 'n zona liber( se e#ectueaz( 'n !alut( naional(.
45rt.9 %odificat rin /"#"a nr.280-0*1 din 14.12.2002$ +n vi#oar" 30.03.20086

%r&icolul 10. Regimul de !ize &i de 'nregistrare ,1- n cazul in!estitorilor str(ini &i al lucr(torilor rezidenilor/ precum &i al persoanelor in!itate de c(tre administratorul principal al zonei libere ta9ele consulare pentru per#ectarea !izelor de ser!iciu ,business- nu se percep. ,2- Demersul administratorului principal al zonei libere constituie temei pentru eliberarea permisului de &edere &i a autorizaiei de anga5are in!estitorului str(in sau lucr(torului rezidentului zonei libere. %r&icolul 11. Relaiile de munc( &i protecia social( ,1- ?a 'ntreprinderile rezidente relaiile de munc( &i garaniile sociale se reglementeaz( con#orm legislaiei/ prin contracte colecti!e &i indi!iduale. Contractele nu pot conine pre!ederi ce ar limita drepturile stabilite de legislaie. ,2- C1estiunile ce in de crearea &i acti!itatea sindicatelor la 'ntreprinderile rezidente ale zonei libere se soluioneaz( 'n con#ormitate cu ?egea sindicatelor nr.112$6B=@ din iulie 2%%%. %r&icolul 12. )oluionarea litigiilor ,1- ?itigiile dintre rezideni/ dintre rezideni &i alte persoane 5uridice ale Republicii 0oldo!a sau Administraie se soluioneaz( de c(tre instanele 5udec(tore&ti competente ale Republicii 0oldo!a 'n corespundere cu legislaia. ,2- ?itigiile dintre persoanele #izice sau 5uridice str(ine &i rezideni/ dintre 'ntreprinderile cu in!estiii str(ine 6 rezideni &i alte persoane 5uridice ale Republicii 0oldo!a pot #i soluionate prin intermediul arbitra5ului internaional/ dac( legislaia Republicii 0oldo!a nu pre!ede alt#el.
45rt.12 %odificat rin /"#"a nr.394-0* din 01.11.20016

%r&icolul 1'. *araniile de stat ,1- .onele libere se creeaz( pentru o perioad( de cel puin 2% de ani. +erioada de #uncionare a unei zone libere se stabile&te 'n legea cu pri!ire la zona liber( respecti!(. ,2- n cazul 'n care s'nt adoptate legi noi care 'nr(ut(esc condiiile de acti!itate a rezidenilor 'n ceea ce pri!e&te regimurile !amal/ #iscal &i alte regimuri pre!(zute de legile re#eritoare la acti!itatea zonelor libere/ rezidenii s'nt 'n drept/ pe parcursul unei perioade de 1% ani/ dar care nu !a dep(&i termenul de #uncionare a zonei libere concrete/ s( acti!eze con#orm pre!ederilor legilor 'n !igoare p'n( la data punerii 'n aplicare a noilor legi. Aceast( norm( se !a aplica acti!it(ii des#(&urate de rezideni 'n cadrul proiectelor in!estiionale 'nregistrate p'n( la adoptarea legii noi.
45rt.13 %odificat rin /"#"a nr.34-0*1 din 28.02.2008$ +n vi#oar" 04.02.20086

%r&icolul 14. ncetarea acti!it(ii zonei libere ,1- Acti!itatea zonei libere 'nceteaz(7 a- la e9pirarea termenului de #uncionare a zonei libere/ pre!(zut 'n legea cu pri!ire la zona liber( concret(8 b- 'nainte de e9pirarea termenului de #uncionare a zonei libere dac( acti!itatea ei contra!ine obiecti!elor prezentei legi sau intereselor economice ale Republicii 0oldo!a. ,2- Decizia pri!ind 'ncetarea 'nainte de termen a acti!it(ii zonei libere este adoptat( de +arlament/ la propunerea *u!ernului. +rocedura de 'ncetare a #uncion(rii zonei libere &i modul de asigurare a garaniilor de stat pre!(zute pentru rezidenii zonelor libere la art. 13 alin. ,2- se stabile&te de *u!ern.
45rt.14 +n r"dac-ia /"#ii nr.394-0* din 01.11.20016

%r&icolul 1(. Dispoziii tranzitorii &i #inale

<ot(7 @ezi ?egea pentru interpretarea pre!ederilor unor acte legislati!e nr.2456B@= din 2%.1%.%5 ,1- ?egile pri!ind zonele antreprenoriatului liber care s'nt 'n !igoare la data intr(rii 'n !igoare a prezentei legi continu( s( #uncioneze 'n partea 'n care nu contra!in prezentei legi. ,2- n termen de o lun( de la data intr(rii 'n !igoare a prezentei legi/ )er!iciul @amal elaboreaz( regulamentul ser!iciului !amal 'n zona liber(/ mecanismul &i modul de asigurare te1nic( a #uncion(rii lui/ 'nainteaz( *u!ernului propuneri pri!ind num(rul de personal &i #inanarea acti!it(ii ser!iciului. ,3- *u!ernul/ 'n termen de 3 luni7 6 !a aduce actele sale normati!e 'n corespundere cu prezenta lege8 6 !a prezenta +arlamentului propuneri pentru aducerea legislaiei 'n !igoare 'n corespundere cu prezenta lege8 6 !a adopta actele normati!e necesare pentru e9ecutarea prezentei legi. ,4- Rezidentul zonei libere/ 'nregistrat 'nainte de intrarea 'n !igoare a prezentei legi/ are dreptul/ 'n decursul a 1% ani de la intrarea ei 'n !igoare/ s( acti!eze 'n baza pre!ederilor legilor pri!ind zonele libere concrete re#eritoare la regimurile #iscal &i !amal/ 'n !igoare la data 'nregistr(rii sale. Rezidentul/ 'n decursul a 3 luni de la intrarea 'n !igoare a prezentei legi/ !a comunica Administraiei decizia sa 'n acest sens/ 'n caz contrar/ el !a c(dea sub incidena prezentei legi. ,5- ?egea pri!ind zonele antreprenoriatului liber nr.14516B== din 25 mai 1$$3 se abrog(.
45rt.13 co% l"tat rin /"#"a nr.394-0* din 01.11.20016 !"E,E-#N.ELE !%"L%/EN. L # C2i3in4u5 27 iulie 2001. Nr. 440-XV. Eu0enia 1$.%!C# C

S-ar putea să vă placă și