Sunteți pe pagina 1din 2

ORDIN nr. 2435 din 20 august 2012 privind clasarea n Lista monumentelor istorice grupa valoric!

"#" a imo$ilului din %tr. Dianei nr. & sectorul 2 municipiul 'ucure(ti
n conformitate cu dispoziiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare (i inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii i cultelor nr. 2.2)0*200+, cu modificrile i completrile ulterioare, av nd !n vedere "eferatul de aprobare nr. #.$2%&'( din 2) iulie 2*12, !n temeiul prevederilor art. 1# alin. (1) pct. 2 lit. d) i ale art. ## alin. (1) lit. d) din +e,ea nr. 422*2001 privind prote-area monumentelor istorice, republicat, cu modificrile ulterioare, precum i ale art. 11 alin. (1) i ()) din .otr rea /uvernului nr. &0*2010 privind or,anizarea i funcionarea (inisterului 'ulturii i 0atrimoniului 1aional, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul culturii (i patrimoniului na,ional emite prezentul ordin. #rt. 1 -1.2mobilul din 3tr. 4ianei nr. $, sectorul 2, municipiul 5ucureti, se claseaz ca monument istoric, ,rupa valoric 676, cod !n +ista monumentelor istorice 58228m87821*9#. -2.'oordonatele punctelor de contur ale zonei de protecie a monumentului istoric sunt date !n ane:a care face parte inte,rant din prezentul ordin. #rt. 2 4irecia patrimoniu cultural din cadrul (inisterului 'ulturii i 0atrimoniului 1aional comunic prezentul ordin 4ireciei pentru 'ultur i 0atrimoniul 1aional a (unicipiului 5ucureti pentru ducere la !ndeplinire. #rt. 3 4irecia pentru 'ultur i 0atrimoniul 1aional a (unicipiului 5ucureti va !ndeplini procedurile de comunicare !n termen de cel mult #* de zile de la data publicrii prezentului ordin. #rt. 4 0rezentul ordin se public !n (onitorul Oficial al "om niei, 0artea 2. 8;;;;8
(inistrul culturii i patrimoniului naional, /uiu 0a(otti

#N1234
<ona de protecie a imobilului monument istoric din 3tr. 4ianei nr. $, sectorul 2, municipiul 5ucureti 'oordonate puncte de contur
1r. pct. 8 1. 2. #. = (m) 9??26#,16? 9??2)?,1?* 9??266,?*) 'oordonate stereo %* > (m) #2%*)?,$9# #2%*6?,?2? #2%*%*,#)?

). 9. 6. %. ?. $. 1*. 11. 12. 1#. 1). 19. 16. 1%. 1?. 1$. 2*.

9??26#,66* 9??1%9,?** 9??192,)2* 9??12?,$)? 9??119,?96 9??*$2,$92 9??*$1,##6 9??*$#,#1$ 9??1**,1%? 9??1*),6$# 9??*?6,99) 9??12$,*96 9??1#?,$6* 9??1)2,)?# 9??16#,)1? 9??1%$,%)# 9??1?),1?$

#2%11),*1# #2%1*),9)$ #2%*$$,692 #2%*$9,)*2 #2%*$*,691 #2%*%6,$)) #2%*%6,2?) #2%*%1,$26 #2%*9),)#? #2%*)$,2%) #2%*26,221 #26$$9,$## #26$?6,966 #26$?9,#%* #26$6*,%?9 #26$%*,6#1 #26$6#,616

0ublicat !n (onitorul Oficial cu numrul %)* din data de 2 noiembrie 2*12