Sunteți pe pagina 1din 44

Republica Moldova PARLAMENTUL COD Nr. 443 din 24.12.2004 CODUL DE EXECUTARE AL REPUBLICII MOLDOVA* Publicat : 05.11.

2010 n Monitorul Oficial Nr. 214-220 art Nr : 704

CARTEA A DOUA EXECUTAREA HOTR RILOR CU CARACTER PENAL T i ! l u lV EXECUTAREA PEDEP"ELOR PENALE #I A M"URILOR DE "I$URAN% Capi!olul XV DI"PO&I%II $ENERALE A'!icolul ()*+ Legi la!ia e"ecu!ional-#enal$ %1& Legi la!ia #ri'ind e"ecutarea (ot$rrilor cu caracter #enal %legi la!ia e"ecu!ional-#enal$& con t$ din #re)entul cod *i din actele nor+ati'e ado#tate n confor+itate cu ace ta. %2& Legi la!ia e"ecu!ional-#enal$ regle+entea)$ +odul *i condi!iile e"ecut$rii #ede# ei, deter+in$ +i-loacele de cori-are a conda+na!ilor, tabile*te +odul de e"ecutare a +$ urilor de iguran!$ *i #re'enti'e, a'nd dre#t co# #rotec!ia dre#turilor, libert$!ilor *i intere elor legiti+e ale #er oanei, #recu+ *i acordarea de a-utor conda+na!ilor la ada#tarea lor ocial$. %3& Legi la!ia e"ecu!ional-#enal$ e a#lic$ n confor+itate cu .on titu!ia /e#ublicii Moldo'a *i cu tratatele interna!ionale la care /e#ublica Moldo'a e te #arte. 0ac$ e"i t$ neconcordan!e ntre regle+ent$rile tratatelor interna!ionale n do+eniul dre#turilor *i libert$!ilor funda+entale ale o+ului la care /e#ublica Moldo'a e te #arte *i #re'ederile #re)entului cod, #rioritate au regle+ent$rile tratatelor interna!ionale. %4& 0ac$, n #roce ul a#lic$rii #re'ederilor #re)entului cod au a actelor nor+ati'e ado#tate n confor+itate cu ace ta, e con tat$ c$ nor+a -uridic$ ce ur+ea)$ a fi a#licat$ contra'ine #re'ederilor .on titu!iei *i e te e"#u $ ntr-un act -uridic care #oate fi u#u controlului con titu!ionalit$!ii, organul care a con tatat ace t fa#t e i)ea)$ .urtea .on titu!ional$ n +odul tabilit de lege. %5& /eali)area reco+and$rilor tructurilor inter tatale co+#etente n #roble+a e"ecut$rii (ot$rrilor cu caracter #enal *i trata+entului conda+na!ilor con tituie obiecti'ul #oliticii de e"ecutare a (ot$rrilor cu caracter #enal. A'!icolul ())+ 1c!iunea legi la!iei e"ecu!ional-#enale n #a!iu, n ti+# *i a u#ra #er oanelor %1& Legi la!ia e"ecu!ional-#enal$ e a#lic$ #e ntreg teritoriul /e#ublicii Moldo'a. 1lte +odalit$!i de ac!iune a legi la!iei e"ecu!ional-#enale #ot fi tabilite #rin tratate interna!ionale la care /e#ublica Moldo'a e te #arte. %2& 2"ecutarea (ot$rrilor cu caracter #enal, a#$rarea dre#turilor, libert$!ilor *i intere elor legiti+e ale #er oanelor fa!$ de care e e"ecut$ a tfel de (ot$rri, #recu+ *i acordarea de a-utor conda+na!ilor la ada#tarea lor ocial$ e efectuea)$ n confor+itate cu legi la!ia e"ecu!ional#enal$ n 'igoare la +o+entul a#lic$rii lor. Legi la!ia e"ecu!ional-#enal$ #oate a'ea efect ultraacti'. .aracterul ultraacti' al nor+ei e ti#ulea)$ n legea nou$. 3n ca)ul n care n ti+#ul e"ecut$rii (ot$rrilor -udec$tore*ti cu caracter #enal nt n 'igoare +ai +ulte legi, e a#lic$ legea cea +ai fa'orabil$. %3& 0e!inerea #er oanelor care beneficia)$ de un anu+it grad de i+unitate e efectuea)$ n confor+itate cu #re'ederile .on'en!iei de la 4iena cu #ri'ire la rela!iile di#lo+atice, nc(eiate la 15 a#rilie 1671, .on'en!iei de la 4iena cu #ri'ire la rela!iile con ulare, nc(eiate la 24 a#rilie 1673, #recu+ *i cu #re'ederile altor tratate interna!ionale la care /e#ublica Moldo'a e te #arte.

A'!icolul (),+ Princi#iile legi la!iei e"ecu!ional- #enale %1& 2"ecutarea (ot$rrilor cu caracter #enal e efectuea)$ n ba)a #rinci#iilor legalit$!ii, de+ocrati +ului, u+ani +ului, re #ect$rii dre#turilor, libert$!ilor *i de+nit$!ii u+ane, egalit$!ii conda+na!ilor n fa!a legii, diferen!ierii, indi'iduali)$rii *i #lanific$rii e"ecut$rii #ede# elor #enale, a#lic$rii ra!ionale a +i-loacelor de cori-are a conda+na!ilor *i ti+ul$rii co+#orta+entului re #ectuo fa!$ de lege. %2& M$ urile de iguran!$ e e"ecut$ n ba)a #rinci#iilor dre#tului #enal n co#ul nl$tur$rii #ericolului *i #rent+#in$rii $'r*irii fa#telor #re'$)ute de legea #enal$. %3& M$ urile #re'enti'e e e"ecut$ n ba)a #rinci#iilor *i cu re #ectarea legi la!iei #roce ual#enale. Capi!olul XVI "TATUTUL -URIDIC AL CONDAMNATULUI A'!icolul ().+ Princi#iile de ba)$ ale tatutului -uridic al conda+natului %1& .onda+natul are dre#turile, libert$!ile *i obliga!iile cet$!enilor /e#ublicii Moldo'a, cu e"ce#!iile *i re tric!iile tabilite de #re)entul cod *i de actele nor+ati'e ado#tate n confor+itate cu ace ta. /e tric!ia dre#turilor #rocla+ate n art.20-24 din .on titu!ia /e#ublicii Moldo'a nu e ad+ite. %2& .onda+natul cet$!ean tr$in au a#atrid are dre#turile *i obliga!iile tabilite n acordurile interna!ionale la care /e#ublica Moldo'a e te #arte, n legi la!ia /e#ublicii Moldo'a #ri'ind tatutul -uridic al cet$!enilor tr$ini *i a#atri)ilor, cu e"ce#!iile *i re tric!iile #re'$)ute de #re)entul cod *i de actele nor+ati'e ado#tate n confor+itate cu ace ta. A'!icolul ()/+ 0re#turile conda+natului %1& .onda+natului i e garantea)$: a& dre#tul de a fi infor+at de in titu!ia au organul care a igur$ e"ecutarea #ede# ei, n li+ba #e care o n!elege, de #re dre#turile *i obliga!iile ale, +odul *i condi!iile de e"ecutare a #ede# ei, #recu+ *i de #re +odificarea +odului *i condi!iilor de e"ecutare a #ede# ei8 b& dre#tul la a#$rarea *i re #ectarea de c$tre in titu!ia au organul care a igur$ e"ecutarea #ede# ei a de+nit$!ii, dre#turilor *i libert$!ilor #e care le are, inclu i' de a nu fi u#u la tortur$ *i nici la #ede# e au trata+ente cu cru)i+e, inu+ane au degradante, #recu+ *i, indiferent de con i+!$+ntul $u, unei e"#erien!e +edicale au *tiin!ifice care i #une n #ericol 'ia!a au $n$tatea, beneficiind, du#$ ca), de +$ uri de #rotec!ie din #artea tatului8 c& dre#tul de a adre a #eti!ii %cereri, recla+a!ii, #ro#uneri, e i)$ri& ad+ini tra!iei in titu!iei ori organului care a igur$ e"ecutarea #ede# ei au organelor ierar(ic u#erioare, in tan!ei de -udecat$, #rocuraturii, autorit$!ilor ad+ini tra!iei #ublice centrale *i locale, a ocia!iilor ob*te*ti, altor in titu!ii *i organi)a!ii, inclu i' interna!ionale8 d& dre#tul la a i ten!$ -uridic$ #e ba)$ de contract din #artea a'oca!ilor, #recu+ *i a altor #er oane autori)ate $ acorde a tfel de a i ten!$8 e& dre#tul la ocrotirea $n$t$!ii8 f& dre#tul la a igurare ocial$, inclu i' la #en ie. %2& .onda+natul are *i alte dre#turi #re'$)ute de legi la!ie. %3& 2"ercitarea dre#turilor #er oanelor conda+nate nu #oate fi ngr$dit$ dect n li+itele *i n condi!iile #re'$)ute de #re)entul cod, de .odul de #rocedur$ #enal$ *i de alte legi *i deter+inate de +odul *i de condi!iile de e"ecutare a #ede# ei #enale concrete. %4& /eali)area dre#turilor conda+natului nu trebuie $ le)e)e dre#turile *i intere ele legiti+e ale altor #er oane, inclu i' conda+na!i, #recu+ *i $ ncalce +odul *i condi!iile de e"ecutare a #ede# ei. A'!icolul (,0+ Obliga!iile conda+natului %1& .onda+natul e te obligat: a& $ re #ecte #re'ederile legi la!iei e"ecu!ional-#enale du#$ ce a luat cuno*tin!$ de ele, n +odul #re'$)ut de #re)entul cod8 b& $ re #ecte de+nitatea celorlal!i conda+na!i, a #er onalului in titu!iei au organului care a igur$ e"ecutarea #ede# ei, a altor #er oane8 c& $ e"ecute cerin!ele legale ale ad+ini tra!iei in titu!iei au organului care a igur$ e"ecutarea #ede# ei, inclu i' $ e #re)inte la olicitarea ad+ini tra!iei *i $ dea e"#lica!ii n c(e tiunile

referitoare la e"ecutarea #ede# ei. %2& Nee"ecutarea de c$tre conda+nat a obliga!iilor ce i re'in, #recu+ *i nende#linirea cerin!elor legale ale ad+ini tra!iei in titu!iei au organului care a igur$ e"ecutarea #ede# ei atrag r$ #underea #re'$)ut$ de legi la!ie. A'!icolul (,(+ Mi-loacele #rinci#ale de cori-are a conda+natului %1& Princi#alele +i-loace de cori-are a conda+natului nt: +odul *i condi!iile de e"ecutare a #ede# ei, +unca ocial-util$, +unca educati'$, in truirea #rofe ional$, n'$!$+ntul general, influen!a e"ercitat$ de ocietate. %2& Mi-loacele de cori-are e a#lic$ !inndu- e cont de categoria infrac!iunii, de #er onalitatea *i co+#orta+entul conda+natului, confor+ unui #rogra+ indi'idual *i continuu. Capi!olulXVII TRIMITEREA HOTR RILOR CU CARACTER PENAL "PRE EXECUTARE #I A"I$URAREA EXECUTRII LOR A'!icolul (,1+ 9ri+iterea (ot$rrilor #re e"ecutare %1& 9ri+iterea (ot$rrilor -udec$tore*ti #re e"ecutare re'ine in tan!ei care a -udecat cau)a n #ri+$ in tan!$. %2& :ot$rrea #ri'ind #edea# a nc(i orii au deten!iunii #e 'ia!$ n #ri'in!a #er oanei care, #n$ la r$+nerea ei definiti'$, nu e afla n tare de are t #re'enti' e tri+ite organului afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul conda+natului #entru e cortarea lui la locul de de!inere. %3& :ot$rrea -udec$torea c$ #ri'ind nlocuirea #ede# ei n confor+itate cu art.74 alin.%5& din .odul #enal, #recu+ *i #ri'ind anularea liber$rii de #edea# a #enal$ n te+eiul art.60-67 din .odul #enal, e tri+ite, du#$ ca), organului afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul conda+natului #entru e cortarea lui la locul de de!inere. %4& :ot$rrea #ri'ind a#licarea +$ urii de iguran!$ e tri+itein titu!iei au organului co+#etent $ a igure e"ecutarea +$ urii de iguran!$ n +odul tabilit n ca#itolul ;;4<<< din #re)entul cod. %5& :ot$rrea #ri'ind a#licarea +$ urii #re'enti'e e tri+ite de c$tre in titu!ia au organul care a ado#tat-o in titu!iei au organului co+#etent $ a igure e"ecutarea +$ urii #re'enti'e n +odul tabilit n titlul 4< din #re)entul cod. %7& /egi+ul de e"ecutare a #ede# ei #entru fiecare #er oan$ conda+nat$ la #edea# a nc(i orii, deten!iunii #e 'ia!$ e tabile*te confor+ #re'ederilor #re)entului cod. A'!icolul (,2+ <n titu!iile *i organele care a igur$ e"ecutarea #ede# ei %1& 2"ecutarea #ede# ei #ri'ati'e de dre#tul de a ocu#a anu+ite func!ii au de a e"ercita o anu+it$ acti'itate, #ede# ei retragerii gradului +ilitar au #ecial, a titlului #ecial, a gradului de calificare %cla ificare& *i a di tinc!iilor de tat, #ede# ei +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii, e"ecutarea (ot$rrilor #ri'ind conda+narea cu u #endarea condi!ionat$ a e"ecut$rii #ede# ei, #ri'ind liberarea condi!ionat$ de #edea# $ nainte de ter+en, #ri'ind nlocuirea #$r!ii nee"ecutate din #edea# $ cu o #edea# $ +ai blnd$, #ri'ind liberarea de #edea# $ a +inorilor, #ri'ind a+narea e"ecut$rii #ede# ei a#licate fe+eilor gra'ide *i fe+eilor care au co#ii n 'r t$ de #n$ la 5 ani, #recu+ *i e"ecutarea #ede# elor a#licate #er oanelor -uridice altele dect #edea# a a+en)ii, e a igur$ de c$tre organul de #roba!iune, cu e"ce#!ia tabilit$ n art.257 din #re)entul cod. [Art.173 al.(1) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-11 !0".07.11 art. #7$ %2& 2"ecutarea #ede# ei a+en)ii a#licate #er oanelor fi)ice au -uridice e e"ecut$ de c$tre e"ecutorii -udec$tore*ti. %3& 2"ecutarea #ede# ei a+en)ii a#licate conda+na!ilor care e"ecut$ #edea# a nc(i orii au deten!iunii #e 'ia!$ e a igur$ de c$tre #enitenciare. %4& 2"ecutarea #ede# ei nc(i orii *i deten!iunii #e 'ia!$ e a igur$ de c$tre #enitenciare. %5& 2"ecutarea de c$tre +ilitarii n ter+en *i +ilitarii cu ter+en redu a #ede# ei +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii e a igur$ de c$tre co+andantul unit$!ii +ilitare.

A'!icolul (,3+ <n titu!iile *i organele care a igur$ e"ecutarea +$ urilor de iguran!$ %1& 2"ecutarea +$ urilor de con trngere cu caracter +edical e a igur$ de c$tre in titu!iile curati'e #eciali)ate. %2& 2"ecutarea (ot$rrilor -udec$tore*ti #ri'ind a#licarea +$ urilor de con trngere cu caracter +edical alcoolicilor *i narco+anilor conda+na!i care e"ecut$ #edea# a nc(i orii au deten!iunii #e 'ia!$ e a igur$ de c$tre #enitenciare. 0ac$, du#$ eliberarea din locurile de de!inere, e te nece ar$ continuarea trata+entului +edical for!at, e"ecutarea (ot$rrii e a igur$ de c$tre in titu!iile +edicale #eciali)ate. %3& 2"ecutarea (ot$rrilor -udec$tore*ti #ri'ind a#licarea +$ urilor de con trngere cu caracter educati' e a igur$ de c$tre organul de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul +inorului, de c$tre in titu!ia #ecial$ de n'$!$+nt *i de reeducare au in titu!ia curati'$ *i de reeducare. %31& :ot$rrile -udec$tore*ti #ri'ind a#licarea ca tr$rii c(i+ice e e"ecut$ de c$tre in titu!iile +edicale n co+un cu in titu!iile #enitenciare, confor+ /egula+entului a#robat de =u'ern. [Art.174 al.31) d%clarat n%con&tit'(ional prin )**1" din 3.0".13, MO1" -1"5! 3.0".13 art. 7+ ,n -i.oar% 04.07.13$ [Art.174 al.(31) introd'& prin LP34 din 4.05.1 , MO1 6-1 #! .06.1 art.405+ ,n -i.oar% 01.07.1 $ %4& 2"ecutarea (ot$rrilor #ri'ind e"#ul)area cet$!enilor tr$ini *i a#atri)ilor e a igur$ de c$tre organele afacerilor interne. %5& 2"ecutarea (ot$rrilor #ri'ind confi carea #ecial$ e a igur$ de c$tre oficiile de e"ecutare. A'!icolul (,*+ <n titu!iile *i organele care a igur$ e"ecutarea +$ urilor #re'enti'e %1& 2"ecutarea obliga!iei de a nu #$r$ i localitatea e a igur$ de c$tre organul afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul #re'enitului. %2& 2"ecutarea obliga!iei de a nu #$r$ i !ara e a igur$ de c$tre organul afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul #re'enitului. [Art.175 al.( ) modificat prin LP304 din 6.1 .1 , MO4"!05.03.13 art.150+ ,n -i.oar% 05.03.13$ %3& 2"ecutarea garan!iei #er onale au garan!iei unei organi)a!ii e a igur$ de c$tre #er oanele care *i-au a u+at anga-a+entul de a garanta co+#orta+entul core #un)$tor al #re'enitului. %4& 2"ecutarea ridic$rii #ro'i)orii a #er+i ului de conducere a +i-loacelor de tran #ort e a igur$ de c$tre organul de #oli!ie rutier$ n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul #re'enitului. %5& 9ran +iterea ub u#ra'eg(ere a +ilitarului e a igur$ de c$tre co+andantul unit$!ii +ilitare. %7& 9ran +iterea ub u#ra'eg(ere a +inorului e a igur$ de c$tre #er oanele care -au obligat $ a igure co+#orta+entul core #un)$tor al #re'enitului. %7& .ontrolul a u#ra #re'enitului liberat #ro'i)oriu ub control -udiciar au #e cau!iune e a igur$ de c$tre organul afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul #re'enitului. %5& >u#ra'eg(erea e"ecut$rii are t$rii la do+iciliu e a igur$ de c$tre organul afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul #re'enitului. %6& 2"ecutarea are tului #re'enti' e a igur$ de c$tre #enitenciare, inclu i' de c$tre i)olatoarele de ur+$rire #enal$ ale 0e#arta+entului in titu!iilor #enitenciare al Mini terului ?u ti!iei. A'!icolul (,*(+ <n titu!iile care a igur$ e"ecutarea re!inerii %1& /e!inerea de #n$ la 72 de ore, ca +$ ur$ #roce ual$ de con trngere, e a igur$ n i)olatoarele de deten!ie #ro'i)orie, cu e"ce#!ia re!inerii +ilitarilor care e efectuea)$ n garni)oan$ au n co+enduirea +ilitar$ a garni)oanei, cu re #ectarea dre#turilor *i libert$!ilor funda+entale ale o+ului *i a condi!iilor adec'ate de de!inere. %2& Per oana re!inut$ n condi!iile alin. %1& e te u#u $ i+ediat e"a+enului +edical la intrarea *i la ie*irea din locul de deten!ie, #recu+ *i la cerere, inclu i' #e cont #ro#riu, #e toat$ #erioada

deten!iei. 2"a+enul +edical e efectuea)$ n condi!ii de confiden!ialitate. La efectuarea e"a+enului +edical e a#lic$ #re'ederile art. 232 alin. %3& din #re)entul cod. [Art.1751 al.( ) introd'& prin LP 5 din 0".11.1 , MO 63- 6#! 1.1 .1 art."55+ alin%at'l 'nic d%-in% al.(1)$ [Art.1751 introd'& prin LP " din 01.03.1 , MO54-5#! 3.03.1 art.176$ A'!icolul (,)+ .ontrolul -udiciar %1& <n titu!iile *i organele #ecificate n art.173 *i 174 din #re)entul cod co+unic$ in tan!ei de -udecat$ de #re e"ecutarea au i+#o ibilitatea e"ecut$rii (ot$rrilor cu caracter #enal. %2& .onda+natul au alte #er oane ale c$ror dre#turi *i intere e legiti+e nt nc$lcate #rin actele in titu!iei au organului care a igur$ e"ecutarea (ot$rrilor cu caracter #enal #ot ataca ace te acte n +odul tabilit de legi la!ie. A'!icolul (,,+ .ontrolul #rocurorului Procurorul e"ercit$, n +odul tabilit de lege, controlul re #ect$rii legi la!iei de c$tre ad+ini tra!ia in titu!iilor *i organelor care a igur$ e"ecutarea (ot$rrilor cu caracter #enal. A'!icolul (,.+ .ontrolul de#arta+ental %1& 1cti'itatea in titu!iilor *i organelor care a igur$ e"ecutarea (ot$rrilor cu caracter #enal e te u#u $, n +odul tabilit de actele nor+ati'e, unui control de#arta+ental din #artea organelor ierar(ic u#erioare. %2& 3n cadrul controlului a u#ra +odului de #unere n e"ecutare a (ot$rrilor cu caracter #enal, 0e#arta+entul in titu!iilor #enitenciare #oate anula actele *i deci)iile #re'$)ute de #re)entul cod, e+i e de ad+ini tra!ia in titu!iei #enitenciare cu nc$lcarea #re'ederilor legale. A'!icolul (,/+ .ontrolul e"ercitat de organi)a!ii na!ionale *i interna!ionale Organi)a!iile na!ionale *i interna!ionale care a igur$ #rotec!ia dre#turilor *i libert$!ilor funda+entale ale o+ului #ot e"ercita controlul e"ecut$rii (ot$rrilor cu caracter #enal n +odul tabilit de actele na!ionale *i@ au interna!ionale. A'!icolul (.0+ .ontrolul ci'il %1& .o+i iile de +onitori)are, care nt organe #er+anente, f$r$ tatut de #er oan$ -uridic$, efectuea)$ controlul ci'il %+onitori)area& a u#ra re #ect$rii dre#turilor o+ului n in titu!iile care a igur$ deten!ia #er oanelor. %2& Modul de for+are a co+i iilor de +onitori)are a acti'it$!ii in titu!iilor care a igur$ deten!ia #er oanelor, arcinile *i atribu!iile de ba)$ ale ace tora nt regle+entate de Legea nr.235-;4< din 13 noie+brie 2005 #ri'ind controlul ci'il a u#ra re #ect$rii dre#turilor o+ului n in titu!iile care a igur$ deten!ia #er oanelor. A'!icolul (.(+ 4i)itarea in titu!iilor care a igur$ de!inerea #er oanelor %1& 3n ti+#ul e"ercit$rii func!iilor de er'iciu au dre#tul de a 'i)ita in titu!iile care a igur$ de!inerea #er oanelor, f$r$ #er+i iune #ecial$: a& Pre*edintele Parla+entului /e#ublicii Moldo'a8 b& Pre*edintele /e#ublicii Moldo'a8 c& Pri+ul-+ini tru al /e#ublicii Moldo'a8 d& de#utatul n Parla+ent8 e& a'ocatul #arla+entar, +e+brii con iliului con ultati' *i alte #er oane care i n o!e c8 f& Procurorul =eneral al /e#ublicii Moldo'a, #rocurorul care e"ercit$ controlul a u#ra e"ecut$rii (ot$rrilor cu caracter #enal n teritoriul re #ecti'8 g& #er oana cu func!ie de r$ #undere co+#etent$ a organului ierar(ic u#erior in titu!iei au organului care a igur$ e"ecutarea #ede# ei #enale8 (& -udec$torul care a e"a+inat au e"a+inea)$ cau)a #enal$, confor+ co+#eten!ei teritoriale8 i& re#re)entantul organi)a!iei interna!ionale care, confor+ actelor na!ionale *i@ au interna!ionale la care /e#ublica Moldo'a e te #arte, are ace t dre#t8 -& +e+brul co+i iei de +onitori)are. %2& <n titu!iile care a igur$ de!inerea #er oanelor #ot fi 'i)itate de alte #er oane cu #er+i iunea #ecial$ a ad+ini tra!iei ace tor in titu!ii ori a #er oanelor cu func!ie de r$ #undere ale organelor ierar(ic u#erioare au n ba)a (ot$rrii in tan!ei de -udecat$, iar n ca)ul #re'eni!ilor - *i n ba)a (ot$rrii organului de ur+$rire #enal$ au a in tan!ei de -udecat$, n

#rocedura c$rora e afl$ cau)a #enal$. %3& 3nregi tr$ri 'ideo *i fotografieri n in titu!iile care a igur$ e"ecutarea #ede# ei nc(i orii au deten!iunii #e 'ia!$, cu e"ce#!ia ca)urilor legate de #er oanele +en!ionate la alin.%1& al #re)entului articol, e fac cu #er+i iunea cri $ a ad+ini tra!iei in titu!iei re #ecti'e. %4& 3nregi trarea audio, 'ideo au fotografierea conda+na!ilor e efectuea)$ cu con i+!$+ntul cri al ace tora, cu e"ce#!ia ca)urilor #re'$)ute de lege. Capi!olul XVIII EXECUTAREA "ILIT A PEDEP"EI AMEN&II A'!icolul (.1+ Organul *i in titu!ia care a igur$ e"ecutarea #ede# ei a+en)ii 2"ecutarea #ede# ei a+en)ii ca #edea# $ #rinci#al$ au co+#le+entar$ e a igur$ de c$tre e"ecutorul -udec$tore c n a c$rui co+#eten!$ teritorial$, tabilit$ de ca+era teritorial$ a e"ecutorilor -udec$tore*ti, e afl$ do+iciliul conda+natului, iar n ca)ul conda+na!ilor care e"ecut$ #edea# a nc(i orii au a deten!iunii #e 'ia!$, e e"ecut$ *i de #enitenciar. A'!icolul (.2+ Modul de e"ecutare a #ede# ei a+en)ii %1& 1+enda e ac(it$ de c$tre conda+nat n +od bene'ol n ter+en de 30 de )ile de la data tabilirii ei. .onda+natul e te obligat $ infor+e)e i+ediat in tan!a de -udecat$ de #re ac(itarea a+en)ii. %2& 3n ca)ul n care conda+natul nu a ac(itat a+enda, in tan!a de -udecat$, n decur ul a 30 de )ile de la r$+nerea definiti'$ a (ot$rrii, tri+ite e"ecutorului -udec$tore c docu+entul e"ecutoriu #entru nca area ilit$ a a+en)ii. %3& 2"ecutorul -udec$tore c 'erific$ dac$ a+enda a fo t ac(itat$ *i, n ca)ul n care nu a fo t ac(itat$ de c$tre conda+nat, intentea)$ #rocedura de e"ecutare *i e"ecut$ docu+entul e"ecutoriu n confor+itate cu #re'ederile c$r!ii nti a #re)entului cod. .onco+itent cu a+enda, e 'or nca a *i c(eltuielile de e"ecutare. %4& 3n ca)ul n care e"ecutarea ilit$ nu a fo t #o ibil$ din cau)a li# ei au in uficien!ei de bunuri au din cau)a e c(i'$rii cu rea-'oin!$ de la ac(itarea a+en)ii, e"ecutorul -udec$tore c olicit$ in tan!ei care a -udecat cau)a n fond $ ado#te o nc(eiere n condi!iile art.74 din .odul #enal. %5& 3n ca)ul conda+natului care e"ecut$ #edea# a nc(i orii au a deten!iunii #e 'ia!$, in tan!a de -udecat$ tri+ite titlul e"ecutoriu de nca are ilit$ a a+en)ii #enitenciarului care a igur$ e"ecutarea #ede# ei. 3n ca)ul n care #er oana, #n$ la liberare din locul de deten!ie, nu a ac(itat a+enda, #enitenciarul tri+ite titlul e"ecutoriu e"ecutorului -udec$tore c n a c$rui co+#eten!$ teritorial$, tabilit$ de ca+era teritorial$ a e"ecutorilor -udec$tore*ti, e afl$ do+iciliul conda+natului, fa#t de #re care co+unic$ in tan!ei de -udecat$. Capi!olulXIX EXECUTAREA PEDEP"EI PRIVATIVE DE DREPTUL DE A OCUPA ANUMITE 4UNC%II "AU DE A EXERCITA O ANUMIT ACTIVITATE A'!icolul (.3+ Organul *i in titu!ia care a igur$ e"ecutarea #ede# ei #ri'ati'e de dre#tul de a ocu#a anu+ite func!ii au de a e"ercita o anu+it$ acti'itate %1& 2"ecutarea #ede# ei #ri'ati'e de dre#tul de a ocu#a anu+ite func!ii au de a e"ercita o anu+it$ acti'itate e a igur$ de c$tre organul de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ *i de f$*oar$ acti'itatea au *i are do+iciliul conda+natul. %2& 2"ecutarea #ede# ei #ri'ati'e de dre#tul de a ocu#a anu+ite func!ii au de a e"ercita o anu+it$ acti'itate tabilit$ ca #edea# $ co+#le+entar$ #ede# ei nc(i orii e te a igurat$ de c$tre in titu!ia care a igur$ e"ecutarea #ede# ei #rinci#ale, iar du#$ e"ecutarea ei - de c$tre organul de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ *i de f$*oar$ acti'itatea au *i are do+iciliul conda+natul. A'!icolul (.*+ Modul de e"ecutare a #ede# ei #ri'ati'e de dre#tul de a ocu#a anu+ite func!ii au de a e"ercita o anu+it$ acti'itate %1& <n tan!a de -udecat$ tri+ite (ot$rrea #ri'ind #ri'area de dre#tul de a ocu#a anu+ite func!ii

au de a e"ercita o anu+it$ acti'itate *i di #o)i!ia de e"ecutare organului de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ *i de f$*oar$ acti'itatea au *i are do+iciliul conda+natul. %2& Organul de #roba!iune tri+ite (ot$rrea -udec$torea c$ organului abilitat cu dre#tul de a di #une eliberarea conda+natului din func!ie au de a-i inter)ice e"ercitarea unei anu+ite acti'it$!i. %3& Organul abilitat ado#t$, n ter+en de 3 )ile, actul de eliberare din func!ie au de inter)icere de a e"ercita o anu+it$ acti'itate *i l re+ite, +#reun$ cu (ot$rrea -udec$torea c$, organului de #roba!iune. %4& Organul de #roba!iune, n ter+en de 5 )ile, infor+ea)$ in tan!a de -udecat$ de #re e"ecutarea (ot$rrii ei. %5& <ndiferent de fa#tul dac$ #er oana conda+nat$ ocu#$ o anu+it$ func!ie au e"ercit$ o anu+it$ acti'itate, organul de #roba!iune !ine e'iden!a conda+na!ilor, efectuea)$ controlul re #ect$rii de c$tre conda+na!i a interdic!iei, tabilite n (ot$rrea -udec$torea c$, de a ocu#a anu+ite func!ii au de a e"ercita o anu+it$ acti'itate, 'erific$ nde#linirea #re cri#!iilor (ot$rrii -udec$tore*ti de c$tre ad+ini tra!ia organi)a!iei n care lucrea)$ conda+natul, #recu+ *i de c$tre organele +#uternicite $ anule)e autori)a!ia #ri'ind e"ercitarea unei anu+ite acti'it$!i. A'!icolul (.)+ Obliga!iile ad+ini tra!iei organi)a!iei n care lucrea)$ conda+natul %1& Pre cri#!iile (ot$rrii -udec$tore*ti #ri'ind #ri'area de dre#tul de a ocu#a anu+ite func!ii au de a e"ercita o anu+it$ acti'itate nt obligatorii #entru ad+ini tra!ia organi)a!iei n care lucrea)$ conda+natul. %2& 1d+ini tra!ia organi)a!iei n care lucrea)$ conda+natul e te obligat$: a& n cel +ult 3 )ile de la #ri+irea co#iei de #e (ot$rrea -udec$torea c$ *i a a'i)ului organului de #roba!iune, $ elibere)e conda+natul din func!ie au $ i inter)ic$ $ e"ercite o anu+it$ acti'itate *i $ e"#edie)e organului de #roba!iune n*tiin!area de #re nde#linirea #re cri#!iilor (ot$rrii8 b& $ #re)inte, la olicitarea organului de #roba!iune, docu+entele ce !in de e"ecutarea #ede# ei8 c& n ca) de concediere a conda+natului #n$ la e"ecutarea definiti'$ a #ede# ei, $ n crie n carnetul lui de +unc$ interdic!ia tabilit$ n (ot$rrea -udec$torea c$, durata *i caracterul func!iei ce nu #oate fi ocu#at$ *i@ au ale acti'it$!ii ce nu #oate fi e"ercitat$8 d& $ co+unice, n ter+en de 3 )ile, organului de #roba!iune de #re +odificarea au ncetarea contractului indi'idual de +unc$ cu conda+natul. Capi!olul XX EXECUTAREA PEDEP"EI RETRA$ERII $RADULUI MILITAR "AU "PECIAL5 A TITLULUI "PECIAL5 A $RADULUI DE CALI4ICARE 6CLA"I4ICARE7 #I A DI"TINC%IILOR DE "TAT A'!icolul (.,+ Organul care a igur$ e"ecutarea #ede# ei retragerii gradului +ilitar au #ecial,a titlului #ecial, a gradului de calificare %cla ificare& *i a di tinc!iilor de tat 2"ecutarea #ede# ei retragerii gradului +ilitar au #ecial, a titlului #ecial, a gradului de calificare %cla ificare& *i a di tinc!iilor de tat e a igur$ de c$tre organul de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ *i de f$*oar$ acti'itatea au *i are do+iciliul conda+natul. A'!icolul (..+ Modul de e"ecutare a #ede# ei retragerii gradului +ilitar au #ecial, a titlului #ecial, a gradului de calificare %cla ificare& *i a di tinc!iilor de tat %1& <n tan!a de -udecat$ tri+ite (ot$rrea #ri'ind retragerea gradului +ilitar au #ecial, a titlului #ecial, a gradului de calificare %cla ificare& *i a di tinc!iilor de tat *i di #o)i!ia de e"ecutare organului de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ *i de f$*oar$ acti'itatea au *i are do+iciliul conda+natul. %2& Organul de #roba!iune tri+ite (ot$rrea -udec$torea c$ organului abilitat cu dre#tul de a di #une retragerea gradului +ilitar au #ecial, a titlului #ecial, a gradului de calificare

%cla ificare& au a di tinc!iilor de tat. %3& 0ac$ #er oana conda+nat$ e te +ilitar trecut n re)er'$, organul de #roba!iune tri+ite (ot$rrea organului ad+ini trati'-+ilitar de la locul de e'iden!$ a +ilitarului. %4& 3n cel +ult 2 luni, organul abilitat ado#t$ actul #ri'ind retragerea gradului +ilitar au #ecial, a titlului #ecial, a gradului de calificare %cla ificare& au a di tinc!iilor de tat *i l re+ite, +#reun$ cu (ot$rrea -udec$torea c$, organului de #roba!iune. %5& Organul de #roba!iune, n ter+en de 5 )ile, infor+ea)$ in tan!a de -udecat$ de #re e"ecutarea (ot$rrii ei. %7& Organul de #roba!iune ntre#rinde +$ urile nece are #ri'ind li# irea conda+natului de dre#turile *i nle nirile acordate n leg$tur$ cu de!inerea gradului, a titlului au a di tinc!iei ce i au retra . Capi!olul XXI EXECUTAREA PEDEP"EI MUNCII NEREMUNERATE N 4OLO"UL COMUNIT%II A'!icolul (./+ Organul care a igur$ e"ecutarea #ede# ei +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii %1& 2"ecutarea #ede# ei +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii e a igur$ de c$tre organul de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul conda+natului, n confor+itate cu #re'ederile #re)entului cod, ale /egula+entului cu #ri'ire la +odul de e"ecutare a #ede# ei #enale ub for+$ de +unc$ nere+unerat$ n folo ul co+unit$!ii, a#robat de =u'ern, *i ale altor acte nor+ati'e. %2& 3n ca)ul conda+n$rii +ilitarilor n ter+en *i +ilitarilor cu ter+en redu , e"ecutarea #ede# ei +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii e a igur$ de c$tre co+andantul unit$!ii +ilitare n confor+itate cu #re'ederile #re)entului cod, ale regula+entului +en!ionat la alin.%1& *i ale altor acte nor+ati'e. A'!icolul (/0+ Modul de e"ecutare a #ede# e +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii %1& <n tan!a de -udecat$ tri+ite (ot$rrea #ri'ind +unca nere+unerat$ n folo ul co+unit$!ii *i di #o)i!ia de e"ecutare organului de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ *i are do+iciliul conda+natul, care, n cel +ult 15 )ile, a igur$ e"ecutarea #ede# ei. %2& <n tan!a de -udecat$ tri+ite (ot$rrea #ri'ind +unca nere+unerat$ n folo ul co+unit$!ii *i di #o)i!ia de e"ecutare n #ri'in!a +ilitarilor n ter+en *i +ilitarilor cu ter+en redu conda+na!i co+andantului unit$!ii care, n cel +ult 15 )ile, a igur$ e"ecutarea #ede# ei. %3& Pedea# a e e"ecut$ de c$tre conda+nat la obiectele cu de tina!ie ocial$, deter+inate n +odul tabilit n art.162 din #re)entul cod. %4& Pedea# a e e"ecut$ de c$tre +ilitarul n ter+en *i +ilitarul cu ter+en redu n unitatea +ilitar$ n +odul tabilit de c$tre co+andantul ace tei unit$!i. %5& Munca nere+unerat$ n folo ul co+unit$!ii e e"ecut$ de la 2 la 4 ore #e )i, n afara ti+#ului acti'it$!ii de ba)$ au de tudii. %7& Munca nere+unerat$ n folo ul co+unit$!ii e e"ecut$ de c$tre +ilitarul n ter+en *i +ilitarul cu ter+en redu de la 2 la 4 ore #e )i, n ti+#ul liber de *edin!e, tabilite n confor+itate cu cerin!ele regula+entelor +ilitare, iar ca e"ce#!ie, *i n )ilele de du+inic$ *i de $rb$toare nelucr$toare. %7& Munca nere+unerat$ n folo ul co+unit$!ii #oate fi e"ecutat$, ca e"ce#!ie, *i n )ilele de du+inic$ *i n )ilele de $rb$toare nelucr$toare. %5& Munca nere+unerat$ n folo ul co+unit$!ii nu #oate fi e"ecutat$ n ti+#ul no#!ii au n condi!ii '$t$+$toare, n locuri #ericuloa e ori care #re)int$ ri c #entru $n$tatea au integritatea #er oanelor conda+nate ori #entru de)'oltarea +inorilor conda+na!i. %6& Munca #er oanei care e"ecut$ +unc$ nere+unerat$ n folo ul co+unit$!ii e organi)ea)$ n confor+itate cu #re'ederile legi la!iei #ri'ind #rotec!ia +uncii. %10& 3n ca)ul n care, n ti+#ul e"ecut$rii +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii, conda+natului i-a fo t cau)at #re-udiciu, recu#erarea #re-udiciului e efectuea)$ n confor+itate cu legi la!ia +uncii. %11& 1cordarea concediului anual la locul de +unc$ de ba)$ al conda+natului nu u #end$

e"ecutarea #ede# ei +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii. %12& 3n ca)ul n care, n ti+#ul e"ecut$rii #ede# ei, conda+natului i -a tabilit gradul < au << de in'aliditate f$r$ ter+en, #recu+ *i n ca)ul gra'idit$!ii conda+natei, organul de #roba!iune adre ea)$ in tan!ei de -udecat$ co+#etente un de+er #ri'ind liberarea de e"ecutarea ulterioar$ a #ede# ei +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii. A'!icolul (/(+ Obliga!iile organului care a igur$ e"ecutarea #ede# ei +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii %1& Organul de #roba!iune !ine e'iden!a conda+na!ilor la +unc$ nere+unerat$ n folo ul co+unit$!ii, e"#lic$ conda+natului +odul *i condi!iile e"ecut$rii #ede# ei, coordonea)$ cu autoritatea ad+ini tra!iei #ublice locale li ta obiectelor cu de tina!ie ocial$ la care conda+na!ii e"ecut$ #edea# a, controlea)$ +odul *i condi!iile de e"ecutare a #ede# ei, !ine e'iden!a u+ar$ a ti+#ului lucrat de conda+na!i, e"ercit$ alte atribu!ii tabilite de legi la!ie. %2& .o+andantul unit$!ii +ilitare !ine e'iden!a +ilitarilor conda+na!i la +unc$ nere+unerat$ n folo ul co+unit$!ii, e"#lic$ +ilitarului conda+nat +odul *i condi!iile de e"ecutare a #ede# ei, controlea)$ +odul *i condi!iile de e"ecutare a #ede# ei, !ine e'iden!a u+ar$ a ti+#ului lucrat de conda+na!i, a igur$ #re'enirea $'r*irii de c$tre +ilitarii n ter+en *i +ilitarii cu ter+en redu conda+na!i a unor noi infrac!iuni, tabile*te *i nl$tur$ cau)ele *i condi!iile $'r*irii unor noi infrac!iuni. A'!icolul (/1+ Obliga!iile autorit$!ilor ad+ini tra!iei #ublice locale n ceea ce #ri'e*te a igurarea e"ecut$rii +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii %1& 1utorit$!ile ad+ini tra!iei #ublice locale deter+in$ obiectele cu de tina!ie ocial$ la care conda+na!ii e"ecut$ #edea# a +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii. %2& Organul de #roba!iune, de co+un acord cu autorit$!ile ad+ini tra!iei #ublice locale, deter+in$ locul *i 'olu+ul de +unc$ #entru conda+nat, cu a-utorul organi)a!iilor *i a ocia!iilor identific$ obiectele la care #oate fi folo it$ +unca nere+unerat$n folo ul co+unit$!ii. A'!icolul (/2+ Obliga!iile ad+ini tra!iei organi)a!iei n care conda+natul e"ecut$ #edea# a +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii %1& 1d+ini tra!ia organi)a!iei n care conda+natul e"ecut$ #edea# a +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii 'erific$ calitatea lucrului efectuat de c$tre conda+nat, infor+ea)$ organul de #roba!iune de #re nu+$rul de ore lucrate au de #re nee"ecutarea 'olu+ului de +unc$ tabilit. %2& 3n ca) de #roducere a unui accident de +unc$, ad+ini tra!ia organi)a!iei, n cel +ai curt ti+# #o ibil, dar n nu +ai tr)iu de 72 de ore, 'a infor+a de #re cele nt+#late organul de #roba!iune. A'!icolul (/3+ Obliga!iile conda+natului %1& .onda+natul la +unca nere+unerat$ n folo ul co+unit$!ii e te obligat $ e #re)inte la citare la organul de #roba!iune, $ re #ecte +odul *i condi!iile de e"ecutare a #ede# ei, regula+entul de ordine interioar$ a organi)a!iei n care e te antrenat la +unc$, $ lucre)e con*tiincio la obiectele la care a fo t re#arti)at, $ e"ecute ter+enul de #re tare a +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii, $ infor+e)e organul de #roba!iune de #re c(i+barea do+iciliului au de #re i+#o ibilitatea te+#orar$ de a #re ta +unca. %2& 0ac$ #er oana conda+nat$ la +unca nere+unerat$ n folo ul co+unit$!ii nu e"ecut$ acea t$ #edea# $ au, n ti+#ul e"ecut$rii, are o conduit$ necore #un)$toare +anife tat$ #rin nende#linirea obliga!iilor care i re'in au #rin nde#linirea lor defectuoa $, organul de #roba!iune adre ea)$ in tan!ei de -udecat$ un de+er #ri'ind nlocuirea +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii cu o alt$ #edea# $, n condi!iile art.77 alin.%3& din .odul #enal. %3& Militarul conda+nat la +unc$ nere+unerat$ n folo ul co+unit$!ii e te obligat $ e #re)inte, confor+ graficului tabilit, la co+andantul unit$!ii +ilitare, $ re #ecte +odul *i condi!iile de e"ecutare a #ede# ei, regula+entele +ilitare, $ nu ncalce ordinea #ublic$, $ lucre)e con*tiincio la obiecti'ele la care a fo t re#arti)at $ e"ecute ter+enul de #re tare a +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii, $ infor+e)e co+andantul unit$!ii +ilitare de #re

i+#o ibilitatea te+#orar$ de a #re ta +unca. %4& 0ac$ +ilitarul conda+nat la +unc$ nere+unerat$ n folo ul co+unit$!ii nu e"ecut$ acea t$ #edea# $ au, n ti+#ul e"ecut$rii, are o conduit$ necore #un)$toare +anife tat$ #rin nende#linirea obliga!iilor care i re'in au #rin nde#linirea lor defectuoa $, co+andantul unit$!ii +ilitare adre ea)$ in tan!ei de -udecat$ un de+er #ri'ind nlocuirea +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii cu o alt$ #edea# $, n condi!iile art.77 alin.%3& din .odul #enal. Capi!olul XXII EXECUTAREA PEDEP"EI NCHI"ORII "ec8iu9ea (+ Di:po;i8ii <e9e'ale A'!icolul (/*+ <n titu!iile care a igur$ e"ecutarea #ede# ei nc(i orii %1& 2"ecutarea #ede# ei nc(i orii e a igur$ de #enitenciare confor+ #re'ederilor #re)entului cod *i ale actelor nor+ati'e ado#tate n confor+itate cu ace ta, inclu i' ale >tatutului e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i, a#robat de =u'ern. %2& Aa)eleacti'it$!iiin titu!iilor i te+ului #enitenciar, #rinci#iile de organi)are a ace tora, tatutul -uridic, dre#turile *i obliga!iile #er onalului i te+ului #enitenciar nt regle+entate n Legea cu #ri'ire la i te+ul #enitenciar. A'!icolul (/)+ 9ri+iterea (ot$rrii -udec$tore*ti #re e"ecutare %1& <n tan!a care a -udecat cau)a n fond tri+ite (ot$rrea de conda+nare la nc(i oare *i di #o)i!ia de e"ecutare ad+ini tra!iei locului de de!inere a conda+natului. %2& 1d+ini tra!ia locului de de!inere, n ter+en de 15 )ile de la #ri+irea di #o)i!iei de e"ecutare, tri+ite conda+natul n #enitenciar. %3& :ot$rrea #ri'ind conda+narea la nc(i oare n #ri'in!a #er oanei care, #n$ la r$+nerea definiti'$ a (ot$rrii, nu -a aflat n tare de are t #re'enti' au (ot$rrea #ri'ind nlocuirea #ede# ei a+en)ii cu #edea# a nc(i orii n condi!iile art.74 alin.%5& din .odul #enal *i di #o)i!ia de e"ecutare e tri+it organului afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ *i are do+iciliul conda+natul #entru e cortarea lui la locul de de!inere cel +ai a#ro#iat. %4& 0ac$, la #unerea n e"ecutare a (ot$rrii, -a con tatat c$ conda+natul care nu -a aflat n tare de are t #re'enti' a #$r$ it do+iciliul *i locul afl$rii lui nu e te cuno cut, organul afacerilor interne tri+ite in tan!ei de -udecat$ un ra#ort *i +aterialele nece are #entru darea n c$utare a conda+natului. %5& 3nc(eierea in tan!ei de -udecat$ #ri'ind c$utarea conda+natului e e"ecut$ de c$tre organul afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul conda+natului. A'!icolul (/,+ .ategoriile #enitenciarelor %1& Pedea# a nc(i orii, tabilit$ #rin (ot$rrea in tan!ei de -udecat$, e e"ecut$ n #enitenciare de ti# de c(i , e+inc(i *i nc(i , n confor+itate cu art.72 din .odul #enal. %2& Per oanele conda+nate care nu au a-un la +a-orat e"ecut$ #edea# a n #enitenciare #entru +inori au n ectoare e#arate ale #enitenciarelor ne #eciali)ate,cu a igurarea #entru ei a condi!iilor #enitenciarului #entru +inori. %3& Be+eile conda+nate e"ecut$ #edea# a n #enitenciare #entru fe+ei au n ectoare e#arate ale #enitenciarelor ne #eciali)ate, cu a igurarea #entru ele a condi!iilor #enitenciarului #entru fe+ei. Per oanele de e" fe+inin conda+nate care nu au a-un la +a-orat e"ecut$ #edea# a n #enitenciare #entru fe+ei, cu a igurarea #entru ele a condi!iilor #enitenciarului #entru +inori. A'!icolul (/.+ L$ area conda+na!ilor la #edea# a nc(i orii n i)olatoarele de ur+$rire #enal$ %1& 3n ca)uri e"ce#!ionale, #er oanele conda+nate #entru #ri+a dat$ la #edea# a nc(i orii, c$rora li -a tabilit e"ecutarea #ede# ei ntr-un #enitenciar de ti# e+inc(i , cu acordul lor cri *i la deci)ia *efului i)olatorului de ur+$rire #enal$, #ot fi l$ ate n i)olatorul de ur+$rire #enal$ #entru nde#linirea lucr$rilor de de er'ire go #od$rea c$. .onda+na!ii l$ a!i n i)olatorul de ur+$rire #enal$ e"ecut$ #edea# a n condi!iile #re'$)ute #entru regi+ul co+un al

#enitenciarului de ti# e+inc(i . %2& 0ac$ e te nece ar $ e efectue)e acte #rocedurale cu #ri'ire la o infrac!iune $'r*it$ de un conda+nat care e"ecut$ #edea# a nc(i orii au de o alt$ #er oan$, conda+natul, n ba)a nc(eierii -udec$torului de in truc!ie au a in tan!ei de -udecat$, #oate fi l$ at n i)olatorul de ur+$rire #enal$ au tran ferat n el #e o anu+it$ #erioad$ care nu #oate de#$*i ter+enul !inerii n tare de are t #re'$)ut n art.157 din .odul de #rocedur$ #enal$. A'!icolul (//+ 2 cortarea conda+na!ilor la locul e"ecut$rii #ede# ei %1& 9ri+iterea conda+na!ilor la locul e"ecut$rii #ede# ei *i tran ferarea lor ntr-un alt #enitenciar au loc ub e cort$, cu re #ectarea regulilor de de!inere e#arat$ a fe+eilor de b$rba!i, a +inorilor de adul!i, conda+na!ilor la #edea# a deten!iunii #e 'ia!$ de alte categorii de de!inu!i. .onda+na!ii bolna'i de tuberculo)$ n for+$ acti'$ au care nu au ur+at trata+entul co+#let al bolilor 'enerice ori cei care ufer$ de deregl$ri # i(ice, ce nu e"clud r$ #underea #enal$, 'or fi tran #orta!i e#arat de conda+na!ii $n$to*i, iar du#$ nece itate, confor+ ra#ortului +edicului, 'or fi n o!i!i de lucr$tori +edicali. %2& 9ran ferarea conda+na!ilor e face din contul tatului, n +odul *i n condi!iile tabilite de #re)entul cod *i de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. A'!icolul 100+ Pri+irea conda+natului n #enitenciar %1& Pri+irea conda+natului n #enitenciar e efectuea)$ de c$tre ad+ini tra!ia #enitenciarului, du#$ ce i e tabile*te identitatea, #e ba)a di #o)i!iei de e"ecutare, a (ot$rrii de conda+nare, a actelor de identitate, a altor docu+ente, n +odul #re'$)ut de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. %2& .onda+natului i e ntoc+e*te do ar #er onal. %3& Pri+irea conda+na!ilor e face n #a!ii #ecial a+ena-ate, fe+eile fiind e#arate de b$rba!i, iar +inorii fiind e#ara!i de adul!i. La #ri+irea conda+na!ilor #ot fi a#licate *i alte +odalit$!i de e#arare #re'$)ute la art.205. %4& 0u#$ #ri+ire, conda+natului i e #er+ite $ co+unice fa+iliei, a'ocatului au altei #er oane locul unde e te de!inut *i c(i+barea ace tuia. .o+unicarea e face n cri au telefonic, n +od gratuit. %5& 1d+ini tra!ia #enitenciarului, n ter+en de 15 )ile de la #ri+irea conda+natului, n*tiin!ea)$ in tan!a de -udecat$ de #re ace t fa#t, co+unic$ o!ului, uneia din rudele conda+natului au unei alte #er oane, indicate de el, locul de e"ecutare a #ede# ei. %7& <+ediat du#$ #ri+ire, conda+natul e #la ea)$ n nc$#erea de carantin$ #e o #erioad$ de #n$ la 15 )ile, n decur ul c$reia el e te u#u e"a+enului +edical n 'ederea deter+in$rii t$rii $n$t$!ii *i ca#acit$!ii de +unc$ *i #re crierii, du#$ nece itate, a trata+entului indi'idual. A'!icolul 10(+ 0o arul #er onal al conda+natului %1& 1d+ini tra!ia #enitenciarului ntoc+e*te #entru fiecare conda+nat do arul #er onal #re'$)ut n art.200 alin.%2& din #re)entul cod. %2& 0o arul #er onal al conda+natului cu#rinde: a& datele *i actul de identitate ale conda+natului8 b& fotografii din fa!$ *i din #rofil8 c& co#ie de #e (ot$rrea -udec$torea c$ de conda+nare la #edea# a nc(i orii8 d& di #o)i!ia de e"ecutare a (ot$rrii -udec$tore*ti8 e& anul, luna, )iua *i ora la care a nce#ut e"ecutarea #ede# ei8 f& ca)ierul -udiciar8 g& fi*a dactilo co#ic$8 (&docu+entele ntoc+ite n ur+a e"a+enelor +edicale8 i& docu+entele din care re)ult$ nde#linirea obliga!iilor #ri'ind a igurarea acce ului la di #o)i!iile legale *i docu+entele #ri'ind e"ecutarea #ede# ei nc(i orii8 -& docu+entele referitoare la +$ urile luate de c$tre ad+ini tra!ia #enitenciarului cu #ri'ire la e"ercitarea dre#turilor #er oanei conda+nate la #edea# a nc(i orii8 C& docu+entele referitoare la #artici#area conda+natului la acti'it$!ile ocioeducati'e, la in truirea *i for+area #rofe ional$ a ace tuia8 l& docu+entele referitoare la +$ urile de ti+ulare *i la anc!iunile di ci#linare a#licate n ti+#ul e"ecut$rii #ede# ei nc(i orii8

+& alte docu+ente ntoc+ite n ti+#ul e"ecut$rii #ede# ei nc(i orii care #ri'e c regi+ul de e"ecutare a ace teia. %3& .onda+natul la #edea# a nc(i orii *i a#$r$torul ace tuia au acce , n #re)en!a #er oanei anu+e de e+nate de *eful #enitenciarului, la do arul #er onal. %4& 0o arul #er onal #oate fi con ultat, cu e"ce#!ia itua!iilor n care ace ta e te cerut de organele abilitate, nu+ai cu acordul conda+natului. %5& 0atele cu caracter #er onal ale conda+na!ilor la #edea# a nc(i orii nt confiden!iale, #otri'it legii. A'!icolul 101+ /egi trele #ri'ind conda+na!ii la #edea# a nc(i orii 1d+ini tra!ia #enitenciarului ntoc+e*te: a& regi trul de e'iden!$ a #ri+irii conda+na!ilor, n care e con e+nea)$ anul, luna, )iua *i ora la care #er oana conda+nat$ a fo t #ri+it$ n #enitenciar8 b& regi trul de e'iden!$ a ti+ul$rilor a#licate conda+na!ilor8 c& regi trul de e'iden!$ a anc!iunilor di ci#linare a#licate conda+na!ilor8 d& regi trul de e'iden!$ a liber$rii condi!ionate nainte de ter+en a conda+na!ilor8 e& regi trul de e'iden!$ a #unerii n libertate a conda+na!ilor8 f& alte regi tre #ri'ind conda+na!ii la #edea# a nc(i orii. A'!icolul 102+ 0ocu+ente #ri'ind dece ul #er oanelor aflate n e"ecutarea #ede# ei nc(i orii 3n ca)ul dece ului conda+natului aflat n e"ecutarea #ede# ei nc(i orii, +edicul #enitenciarului ntoc+e*te certificatul de dece . A'!icolul 103+ 0i #o)i!ii generale #ri'ind e"ecutarea #ede# ei nc(i orii %1& 2"ecutarea #ede# ei *i u#ra'eg(erea co+#orta+entului conda+na!ilor nu trebuie $ ntreru#$ leg$turile lor cu o!ul, rudele *i alte #er oane a#ro#iate, #recu+ *i cu ocietatea ci'il$. %2& 3n #enitenciar e creea)$ er'iciul de #roba!iune, care *i de f$*oar$ acti'itatea n confor+itate cu #re)entul cod, cu >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i *i cu alte acte nor+ati'e. %3& Li ta *i nu+$rul de obiecte #e care conda+natul le #oate a'ea a u#ra a nt tabilite n >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. Aanii, 'alorile +obiliare, obiectele *i ub tan!ele inter)i e de#i tate la conda+na!i 'or fi ridicate *i tran +i e #re #$ trare au, du#$ ca), ni+icite n +odul *i n condi!iile tabilite n >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. %4& 1d+ini tra!ia #enitenciarului a igur$ !inerea in'entarului bunurilor de!inute de conda+nat, bunurilor ridicate de la conda+nat *i #$ trate #n$ la tingerea e"ecut$rii #ede# ei au ridicate *i ni+icite. <n'entarul e contra e+nea)$ de conda+nat. Modul de !inere *i co+#letare a in'entarului, +odul de ridicare, #$ trare, ni+icire au alt$ ge tionare a bunurilor inter)i e nt regle+entate n >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. %5& Obiectele *i ub tan!ele e"tra e din circuitul ci'il 'or fi ridicate *i nu e 'or re titui conda+natului. 0e #re de#i tarea unor a tfel de obiecte *i ub tan!e ad+ini tra!ia #enitenciarului co+unic$ nentr)iat #rocurorului. %7& .onda+na!ii, #recu+ *i nc$#erile n care ei locuie c #ot fi u#u e #erc(e)i!iei. Perc(e)i!ia cor#oral$ e face de o #er oan$ de acela*i e" cu conda+natul. %7& 3n ca)ul e'ad$rii conda+natului din #enitenciar, er'iciul co+#etent al #enitenciarului *i cel al 0e#arta+entului in titu!iilor #enitenciare a igur$ c$utarea conda+natului. 3n ca)ul n care conda+natul nu a fo t re!inut n decur de 45 de ore, ad+ini tra!ia #enitenciarului adre ea)$ in tan!ei de -udecat$ n a c$rei ra)$ teritorial$ e afl$ #enitenciarul un de+er #entru darea lui n c$utare. %5& 3nc(eierea in tan!ei de -udecat$ #ri'ind c$utarea conda+natului e e"ecut$ de c$tre organul afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul conda+natului *i @ au #enitenciarul.

A'!icolul 10*+ 0e!inerea e#arat$ a conda+na!ilor n #enitenciare %1& 3n #enitenciare e de!in e#arat: a& fe+eile - de b$rba!i8 b& +inorii - de adul!i8 c& #er oanele aflate ub are t #re'enti' - de conda+na!i8 d& #er oanele conda+nate #entru #ri+a dat$ - de #er oanele conda+nate care anterior au e"ecutat #edea# a nc(i orii *i care au antecedente #enale ne tin e8 e& conda+na!ii la #edea# a deten!iunii #e 'ia!$ - de ceilal!i conda+na!i8 f& conda+na!ii #entru $'r*irea infrac!iunii cu #artici#a!ie - de ceilal!i #artici#an!i la aceea*i infrac!iune8 g& conda+na!ii tran fera!i n regi+ ini!ial de de!inere n calitate de anc!iune di ci#linar$ - de conda+na!ii afla!i n regi+ ini!ial #entru #ri+a dat$8 (& conda+na!ii care, n 'irtutea func!iilor ocu#ate anterior, #ot fi a+enin!a!i cu r$)bunarea - de ceilal!i conda+na!i8 i& conda+na!ii care beneficia)$ de dre#tul de a e de#la a f$r$ e cort$ au n o!ire - de ceilal!i conda+na!i. %2& 3n co#ul #oririi iguran!ei conda+na!ilor au cre$rii condi!iilor #entru trata+entul lor, ad+ini tra!ia #enitenciarului #oate a#lica *i alte criterii de de!inere e#arat$ a conda+na!ilor dect cele #re'$)ute n alin.%1& al #re)entului articol. %3& 0e!inerea e#arat$ a conda+na!ilor n #enitenciar nu trebuie $ aib$ caracter di cri+inatoriu au $ le)e)e de+nitatea u+an$. A'!icolul 10)+ 1 igurarea ecurit$!ii #er onale a conda+na!ilor %1& >tatul a igur$ ecuritatea #er onal$ a conda+na!ilor. %2& La a#ari!ia #ericolului #entru ecuritatea #er onal$ a conda+natului, el e te n dre#t $ adre e)e oric$reia dintre #er oanele cu func!ie de r$ #undere a #enitenciarului o cerere #ri'ind a igurarea ecurit$!ii #er onale. 3n ace t ca), #er oana cu func!ie de r$ #undere e te obligat$ $ ntre#rind$ i+ediat +$ uri #entru a igurarea ecurit$!ii #er onale a conda+natului, iar, du#$ ca), *i +$ uri de #rotec!ie din #artea tatului. %3& 1d+ini tra!ia #enitenciarului ntre#rinde +$ urile de rigoare n 'ederea nl$tur$rii #ericolului #entru ecuritatea #er onal$ a conda+natului. A'!icolul 10,+ 1 igurarea libert$!ii con*tiin!ei *i libert$!ii confe ionale a conda+na!ilor %1& .onda+natului i e te garantat$ libertatea con*tiin!ei *i libertatea confe ional$. 2l e te n dre#t $ #rofe e)e orice religie, $ nu #rofe e)e nici o religie, $-*i e"#ri+e liber con'ingerile religioa e *i $ ac!ione)e n confor+itate cu ele, inclu i' $ e ali+ente)e, din cont #ro#riu, n confor+itate cu religia #rofe at$, n condi!iile #re'$)ute de #re)entul cod *i de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. %2& /eali)area dre#tului la libertatea con*tiin!ei *i libertatea confe ional$ nu trebuie $ contra'in$ ordinii interioare a #enitenciarului, nici $ le)e)e dre#turile *i libert$!ile altor #er oane. %3& 3n #enitenciare, conda+na!ilor li e #er+ite $ #artici#e la oficierea er'iciilor di'ine *i ritualurilor religioa e, $ e folo ea c$ de obiecte au literatur$ de cult. 3n ace t co#, ad+ini tra!ia #enitenciarului #une la di #o)i!ie nc$#eri #eciale. A'!icolul 10.+ 1cce ul conda+na!ilor la infor+a!ie %1& .onda+natului i e a igur$ acce ul la infor+a!ia difu)at$ #rin +i-loacele de infor+are n +a $. %2& 1d+ini tra!ia #enitenciarului are obliga!ia de a lua toate +$ urile nece are #entru a igurarea a#lic$rii di #o)i!iilor legale #ri'ind liberul acce la infor+a!iile #entru conda+na!i. %3& Penitenciarul a igur$ rece#!ionarea e+i iunilor radiofonice *i tele'i)ate. 3n li+itele regi+urilor de de!inere #re'$)ute n #re)entul cod *i n >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i, conda+natul #oate $ e folo ea c$ de a#arat de radio, tele'i)or, ca etofon #er onal au de orice alte a#arate autori)ate de c$tre ad+ini tra!ia #enitenciarului, cu condi!ia ac(it$rii

#l$!ii #entru energia electric$ con u+at$. %4& .onda+natului i e #er+ite $ #rocure, #rin re!eaua de co+er!, literatur$, $ abone)e *i $ #ri+ea c$ )iare *i re'i te, f$r$ a e li+ita nu+$rul lor, din contul +i-loacelor #ro#rii au ale altor #er oane. %5& .onda+natului i e inter)ice $ abone)e, $ #ri+ea c$, $ #rocure, $ #$ tre)e *i $ r$ #ndea c$ edi!ii care #ro#ag$ r$)boi, intoleran!$ etnic$, na!ional$, ra ial$ au religioa $, cultul 'iolen!ei *i cru)i+ii, #recu+ *i #ublica!ii cu caracter #ornografic. A'!icolul 10/+ 1 igurarea acce ului la di #o)i!iile legale *i docu+entele #ri'ind e"ecutarea #ede# elor #ri'ati'e de libertate %1& 0i #o)i!iile .odului #enal referitoare la e"ecutarea #ede# ei, ale #re)entului cod, ale >tatutului e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i, ale Legii #ri'ind acce ul la infor+a!ie, di #o)i!iile ordinelor e+i e n te+eiul #re)entului cod *i ale regula+entului de ordine interioar$ a #enitenciarului, #recu+ *i +odific$rile ace tora, nt adu e la cuno*tin!$ #er oanelor conda+nate au nt #u e la di #o)i!ia lor, n li+ba +oldo'enea c$ au n li+ba #e care o n!eleg, i+ediat du#$ #ri+irea n #enitenciar. %2& 9e"tele di #o)i!iilor legale #ecificate n alin.%1& al #re)entului articol e #un la di #o)i!ia #er oanelor conda+nate, n #enitenciare, n locuri acce ibile. %3& 3n ca)ul #er oanelor conda+nate care au deficien!e de co+unicare, di #o)i!iile legale #ecificate n alin.%1& al #re)entului articol li e aduc la cuno*tin!$ #rin +odalit$!i care $ #er+it$ n!elegerea ace tora. %4& 1ducerea la nde#linire a di #o)i!iilor alin.%1& *i %3& ale #re)entului articol e con e+nea)$ ntr-un #roce -'erbal. %5& Pre'ederile alin.%1& *i %3& ale #re)entului articol nt a igurate *i n ca)ul aducerii la cuno*tin!$ conda+natului a unui act deci)ional al ad+ini tra!iei #enitenciarului. A'!icolul 1(0+ .ore #onden!a *i con'orbirile telefonice ale conda+na!ilor %1& .onda+natul are dre#tul $ #ri+ea c$ *i $ e"#edie)e din cont #ro#riu, cri ori, telegra+e *i #eti!ii f$r$ a e li+ita nu+$rul lor n +odul *i n condi!iile tabilite de #re)entul cod *i de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. %2& .on!inutul core #onden!ei e"#ediate *i #ri+ite de conda+nat #oate fi u#u cen)urii. .ore #onden!a conda+natului cu a'ocatul, cu a'ocatul #arla+entar, cu +e+brii co+i iei de +onitori)are, organele de ur+$rire #enal$, #rocuratura, in tan!a de -udecat$, autorit$!ile ad+ini tra!iei #ublice centrale, organi)a!iile interna!ionale intergu'erna+entale care a igur$ #rotec!ia dre#turilor *i libert$!ilor funda+entale ale o+ului nu #oate fi u#u $ cen)urii. .ore #onden!a e e"#edia)$ au e tran +ite de tinatarului de c$tre ad+ini tra!ia locului de de!inere n decur de 24 de ore de la de#unerea au #ri+irea ei. %3& .onda+natul are dre#tul la con'orbiri telefonice de la telefonul #ublic, din cont #ro#riu, n +odul *i n condi!iile tabilite de #re)entul cod *i de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. Pentru a igurarea e"ercit$rii dre#tului la con'orbiri telefonice, ad+ini tra!ia #enitenciarului are obliga!ia de a lua +$ urile nece are #entru in talarea de telefoane #ublice n interiorul #enitenciarului. .on'orbirile telefonice, cu e"ce#!ia con'orbirilor cu #er oanele *i re#re)entan!ii in titu!iilor *i organelor +en!ionate n alin.%2& al #re)entului articol, #ot fi interce#tate. %4& .onda+natul are dre#tul la cel #u!in o con'orbire telefonic$ la dou$ $#t$+ni, cu o durat$ de 10 +inute, cu o!ul, cu o rud$ au cu o alt$ #er oan$ la alegerea lui. %5& Nu+$rul, #eriodicitatea *i durata con'orbirilor telefonice care #ot fi efectuate de conda+nat e tabile c de c$tre ad+ini tra!ia #enitenciarului, n func!ie de nu+$rul #er oanelor conda+nate *i al #o turilor telefonice #ublice in talate. A'!icolul 1((+ Pri+irea *i e"#edierea coletelor, #ac(etelor cu #ro'i)ii *i a banderolelor %1& 3n +odul *i n condi!iile tabilite de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i, conda+natului i e #er+ite $ #ri+ea c$ #ac(ete cu #ro'i)ii, colete *i banderole n nu+$r neli+itat. Medica+entele *i #rodu ele #arafar+aceutice, #ri+ite n core #undere cu #re cri#!iile

+edicale, e tri+it n ec!ia +edical$ a #enitenciarului #entru trata+entul conda+natului. %2& .oletele, #ac(etele cu #ro'i)ii *i banderolele e de c(id de c$tre conda+nat n #re)en!a lucr$torului +edical *i ub u#ra'eg(erea re#re)entantului ad+ini tra!iei #enitenciarului. %3& Aanii tran fera!i #e nu+ele conda+natului e de#un la contul lui de #eculiu. %4& .onda+natul #oate e"#edia o!ului, rudelor a#ro#iate au unei alte #er oane, #rin colet au banderol$, lucruri #er onale, iar +i-loacele b$ne*ti aflate la contul $u de #eculiu - #rin +andat #o*tal. A'!icolul 1(1+ Procurarea de c$tre conda+na!i a #rodu elor ali+entare *i obiectelor de #ri+$ nece itate %1& 3n +odul *i n condi!iile tabilite de #re)entul cod *i de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i, conda+natul #oate #rocura, u#li+entar la ra!ia ali+entar$ gratuit$, #rodu e ali+entare *i obiecte de #ri+$ nece itate din +i-loacele b$ne*ti ob!inute din +unca #re tat$ n ti+#ul e"ecut$rii #ede# ei, din #en ia au inde+ni)a!iile #ri+ite, #recu+ *i din alte +i-loace b$ne*ti aflate la contul $u de #eculiu. %2& .onda+na!ii in'ali)i de gradul < *i <<, #en ionarii, fe+eile conda+nate gra'ide au fe+eile conda+nate care au cu ine co#ii, u#li+entar la ra!ia ali+entar$ gratuit$, #ot folo i, f$r$ re tric!ii, banii afla!i la contul lor de #eculiu #entru #rocurarea #rodu elor ali+entare *i obiectelor de #ri+$ nece itate. %3& Li ta #rodu elor ali+entare *i a obiectelor de #ri+$ nece itate inter)i e #re 'n)are n #enitenciar e tabile*te de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. A'!icolul 1(2+ 3ntre'ederile conda+na!ilor %1& .onda+natul are dre#tul la ntre'ederi de curt$ *i de lung$ durat$, care e acord$ n +odul *i n condi!iile tabilite de #re)entul cod *i de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. 3n ca)urile #re'$)ute de #re)entul cod, confor+ di #o)i!iei *efului #enitenciarului, ntre'ederile de lung$ durat$ #ot a'ea loc n afara #enitenciarului, cu dre#tul de locuire a conda+natului +#reun$ cu +e+brii fa+iliei. %2& 3ntre'ederile de curt$ durat$ cu o!ul, rudele, iar n ca)uri e"ce#!ionale, cu autori)a!ia ad+ini tra!iei #enitenciarului, cu o alt$ #er oan$ indicat$ de conda+nat, e acord$ #e o durat$ de 1-4 ore. %3& 3ntre'ederile de lung$ durat$ cu o!ul, rudele, iar n ca)uri e"ce#!ionale, cu autori)a!ia ad+ini tra!iei #enitenciarului, cu o alt$ #er oan$ indicat$ de conda+nat, e acord$ #e o durat$ de la 12 ore la 3 )ile. %4& .onda+natul are dre#tul la cel #u!in o ntre'edere de curt$ durat$ #e lun$ *i la cel #u!in 4 ntre'ederi de lung$ durat$ #e an. 3ntre'ederi de lung$ durat$ nu e acord$ conda+natului aflat n regi+ ini!ial *i conda+natului la deten!iune #e 'ia!$. %5& Nu e te li+itat$ frec'en!a ntlnirilor cu a'ocatul, cu #er oanele care au dre#tul de a acorda a i ten!$ -uridic$, cu +ediatorul au cu alte #er oane #re'$)ute de lege. %7& .onda+natului bolna' de tuberculo)$ n for+$ acti'$ nu i e acord$ ntre'ederi de lung$ durat$. 3ntre'ederile de lung$ durat$ ce i e cu'in e nlocuie c cu ntre'ederi de curt$ durat$. A'!icolul 1(3+ 1 i ten!a di#lo+atic$ %1& Per oanele conda+nate care au alt$ cet$!enie dect cea a /e#ublicii Moldo'a au dre#tul de a e adre a in titu!iilor di#lo+atice au con ulare n /e#ublica Moldo'a ale tatului ai c$rui cet$!eni nt *i de a fi 'i)itate de func!ionarii ace tor in titu!ii di#lo+atice au con ulare. %2&1d+ini tra!ia #enitenciarului are obliga!ia $ coo#ere)e cu in titu!iile #re'$)ute n alin.%1& al #re)entului articol #entru acordarea a i ten!ei di#lo+atice #er oanelor conda+nate. %3& Per oanele conda+nate cu tatut de refugia!i au a#atri)i, #recu+ *i #er oanele conda+nate care au alt$ cet$!enie dect cea a /e#ublicii Moldo'a, al c$ror tat nu e te re#re)entat di#lo+atic au con ular n /e#ublica Moldo'a, #ot olicita ad+ini tra!iei #enitenciarului $ contacte)e autoritatea intern$ au interna!ional$ co+#etent$ *i #ot fi 'i)itate de re#re)entan!ii ace teia. A'!icolul 1(*+ Pli+b$rile conda+na!ilor .onda+natului, condi!iile de de!inere a c$ruia, n 'irtutea regi+ului au a anc!iunii di ci#linare a#licate, li+itea)$ aflarea lui la aer liber, i e acord$ o #li+bare )ilnic$ cu o durat$

de cel #u!in o or$, iar conda+natului +inor - de cel #u!in 2 ore. 1 tfel de #li+b$ri e fac ntr-un loc #ecial a+ena-at #e teritoriul #enitenciarului. A'!icolul 1()+ 0e#la area conda+na!ilor f$r$ e cort$ au n o!ire %1& .onda+natului care e"ecut$ #edea# a nc(i orii n regi+ co+un ori n regi+ de re ociali)are au care e te l$ at $ e"ecute lucr$ri de de er'ire go #od$rea c$ n #enitenciar i e #oate acorda dre#tul de de#la are f$r$ e cort$ au n o!ire n afara #enitenciarului dac$ a e"ecutat cel #u!in 1@3 din ter+enul #ede# ei, e te caracteri)at #o)iti' *i dac$ acea ta o cere #ecificul +uncilor n care e te antrenat. %2& 0re#tul la de#la are f$r$ e cort$ au n o!ire n afara #enitenciarului e acord$ conda+natului #rin di #o)i!ia cri $ a *efului #enitenciarului. Deful #enitenciarului tabile*te orarul *i itinerarul de#la $rilor conda+na!ilor. %3& 2 te inter)i $ de#la area f$r$ e cort$ au n o!ire n afara #enitenciarului a conda+natului care a $'r*it infrac!iune ce con tituie recidi'$ #ericuloa $ au deo ebit de #ericuloa $, conda+natului care a $'r*it infrac!iune deo ebit de gra'$ au e"ce#!ional de gra'$, conda+natului care e afl$ n #enitenciarul re #ecti' +ai #u!in de 7 luni, conda+natului care are anc!iuni di ci#linare ne tin e, conda+natului #entru infrac!iune inten!ionat$, $'r*it$ n #erioada e"ecut$rii #ede# ei, conda+natului bolna' de tuberculo)$ n for+$ acti'$, conda+natului care nu a ur+at trata+entul co+#let al bolii 'enerice, alcooli +ului, to"ico+aniei, narco+aniei, conda+natului care ufer$ de tulbur$ri # i(ice, ce nu e"clud re #on abilitatea. %4& .onda+na!ii care beneficia)$ de dre#tul de a e de#la a f$r$ e cort$ au n o!ire n afara #enitenciarului trebuie $ fie de!inu!i n nc$#eri e#arate de ceilal!i conda+na!i. Deful #enitenciarului, de co+un acord cu autorit$!ile ad+ini tra!iei #ublice locale, #rin di #o)i!ie cri $, #oate #er+ite unor a tfel de conda+na!i $ locuia c$ n c$+in, n afara #enitenciarului. %5& .o+#orta+entul conda+na!ilor care beneficia)$ de dre#tul de a e de#la a f$r$ e cort$ au n o!ire n afara #enitenciarului e regle+entea)$ n >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. %7& 3n ca)ul n care conda+natul ncalc$ regi+ul din #enitenciar, orarul au itinerarul de#la $rilor, #recu+ *i n ca)ul c(i+b$rii #ecificului +uncii au lucr$rilor e"ecutate *i di #ari!iei nece it$!ii de#la $rii n afara #enitenciarului, *eful #enitenciarului e te n dre#t $-*i anule)e di #o)i!ia #ri'ind acordarea dre#tului de a e de#la a f$r$ e cort$ au n o!ire n afara #enitenciarului. A'!icolul 1(,+ 0e#la area de curt$ durat$ n afara #enitenciarului %1& .onda+natul care e"ecut$ #edea# a nc(i orii n regi+ co+un au de re ociali)are au care e te l$ at $ efectue)e lucr$ri de de er'ire go #od$rea c$ n i)olatorul de ur+$rire #enal$, #recu+ *i conda+natul ncadrat n #rogra+ul de #reg$tire #entru liberare, dac$ e te caracteri)at #o)iti', #oate beneficia, n decur ul anului, de cel #u!in o de#la are de curt$ durat$, de #n$ la 5 )ile, n afara #enitenciarului #entru 'i)itarea fa+iliei, rudelor, tutorelui au curatorului, du#$ ca). %2& 3n ca) de dece , de boal$ gra'$ a o!ului au a unei rude a#ro#iate, de cala+itate natural$, care a cau)at #agube +ateriale con iderabile conda+natului au fa+iliei lui, #er oanele indicate la alin.%1& al #re)entului articol #ot beneficia de o de#la are de curt$ durat$ de#n$ la 7 )ile. %3& Per oanele indicate la alin.%1& al #re)entului articol care au co#ii n ca ele de co#ii ale #enitenciarelor #ot beneficia n decur ul anului de cel #u!in o de#la are de curt$ durat$, de #n$ la 7 )ile, #entru a-*i aran-a co#iii la rude au ntr-o alt$ ca $ de co#ii. .onda+na!ii care au co#ii in'ali)i #ot beneficia, cel #u!in de dou$ ori #e an, de o de#la are de curt$ durat$, de #n$ la 7 )ile, #entru a-i 'i)ita. %4& Per oanele indicate la alin.%1& al #re)entului articol #ot beneficia de dre#tul de a e de#la a, #e durata tabilit$ n .odul +uncii, #entru #artici#are la e iune n in titu!iile de n'$!$+nt u#erior au +ediu de #ecialitate. %5& .ererea conda+natului #ri'ind de#la area de curt$ durat$ n afara #enitenciarului e e"a+inea)$ n decur de 3 )ile, iar n leg$tur$ cu circu+ tan!e e"ce#!ionale - n decur de o )i. %7& 0e#la area de curt$ durat$ n afara #enitenciarului e acord$ #rin di #o)i!ia cri $ a

*efului #enitenciarului, !inndu- e cont de ti+#ul nece ar #entru c$l$toria du -ntor . 9i+#ul afl$rii conda+natului n afara #enitenciarului e include n ter+enul de e"ecutare a #ede# ei. %7& .(eltuielile de de#la are n afara #enitenciarului le u#ort$ conda+natul. %5& 3n ca)ul circu+ tan!elor e"ce#!ionale care +#iedic$ re'enirea conda+natului n ter+enul tabilit, *eful organului afacerilor interne de la locul afl$rii conda+natului e te n dre#t, la cererea +oti'at$ a conda+natului, $ #relungea c$ #n$ la 3 )ile ter+enul de re'enire n #enitenciar, fa#t de #re care co+unic$ nentr)iat ad+ini tra!iei #enitenciarului. %6& 3n ca)ul n care conda+natul nu a re'enit n #enitenciar n ter+enul tabilit, organul afacerilor interne de la locul de de tina!ie a de#la $rii, n ba)a de+er ului *efului #enitenciarului, re!ine conda+natul #entru e cortarea lui la locul de de!inere cel +ai a#ro#iat, fa#t de #re care infor+ea)$ ad+ini tra!ia #enitenciarului. 3n ca)ul n care conda+natul nu a fo t re!inut n decur de 45 de ore din +o+entul #ar'enirii de+er ului, organul afacerilor interne, n ter+en de 24 de ore, infor+ea)$ ad+ini tra!ia #enitenciarului de #re ace t fa#t, ane"nd un ra#ort a u#ra re)ultatelor c$ut$rii conda+natului. 1d+ini tra!ia #enitenciarului, n +odul #re'$)ut de #re)entul cod, adre ea)$ in tan!ei de -udecat$ un de+er , cu ane"area +aterialelor nece are, #entru darea n c$utare a conda+natului. %10& 0e#la $rile #re'$)ute la alin.%1&-%4& ale #re)entului articol nu e acord$ conda+na!ilor care au $'r*it infrac!iuni ce con tituie recidi'$ #ericuloa $ au deo ebit de #ericuloa $, conda+na!ilor care au $'r*it infrac!iuni deo ebit de gra'e au e"ce#!ional de gra'e, conda+na!ilor care au anc!iuni di ci#linare ne tin e, conda+na!ilor #entru infrac!iuni inten!ionate, $'r*ite n #erioada e"ecut$rii #ede# ei, conda+na!ilor bolna'i de tuberculo)$ n for+$ acti'$, conda+na!ilor care nu au ur+at trata+entul co+#let al bolii 'enerice, alcooli +ului, to"ico+aniei, narco+aniei, conda+na!ilor care ufer$ de tulbur$ri # i(ice ce nu e"clud re #on abilitatea. A'!icolul 1(.+ .ontactele cu er'iciul de #roba!iune #enitenciar$ *i cu re#re)entan!ii a ocia!iilor ob*te*ti 1d+ini tra!ia #enitenciarului fa'ori)ea)$ contactele conda+na!ilor cu er'iciul de #roba!iune #enitenciar$ *i re#re)entan!ii a ocia!iilor ob*te*ti, care #ot acorda a i ten!$ +edical$, -uridic$ au # i(ologic$ conda+na!ilor, #recu+ *i #ot contribui la ada#tarea *i reintegrarea lor ocial$. "ec8iu9ea a 1=a+ Re<i>ul de de8i9e'e ?9 pe9i!e9cia'e @i >iAloacele de a:i<u'a'e a 'e<i>ului A'!icolul 1(/+ /egi+ul de de!inere n #enitenciare %1& /egi+ul de de!inere n #enitenciare a igur$ #a)a, u#ra'eg(erea *i i)olarea conda+na!ilor, e"ecutarea de c$tre ace*tia a obliga!iilor lor, reali)area dre#turilor *i intere elor lor legiti+e, ecuritatea #er onal$ *i re ociali)area conda+na!ilor, inclu i' #rin de!inerea e#arat$ a diferitelor categorii de conda+na!i, #rin di'er ificarea condi!iilor de de!inere n func!ie de ti#ul #enitenciarului tabilit de in tan!a de -udecat$ *i #rin c(i+barea condi!iilor de e"ecutare a #ede# ei. %2& 2"i t$ trei regi+uri de de!inere: ini!ial, co+un *i de re ociali)are. Particularit$!ile fiec$rui regi+ de de!inere nt tabilite de #re)entul cod. %3& Per onali)area #rin diferen!iere, indi'iduali)are *i #lanificare a e"ecut$rii #ede# ei e te regle+entat$ n >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. 1#licarea fa!$ de conda+nat a condi!iilor unui regi+ de de!inere +ai e'er, #articular au elect nu e ad+ite. %4& 9ran ferarea conda+natului dintr-un regi+ de de!inere ntr-un alt regi+ de de!inere, n cadrul aceluia*i #enitenciar, e efectuea)$ n te+eiul (ot$rrii co+i iei nfiin!ate n #enitenciar, din a c$rei co+#onen!$ fac #arte re#re)entan!i ai ad+ini tra!iei #enitenciarului, ai autorit$!ii ad+ini tra!iei #ublice locale, ai a ocia!iilor ob*te*ti, #eciali*ti n do+eniul # i(ologiei *i, du#$ ca), alte #er oane. 3n ca)ul +inorilor, n co+i ie 'or fi inclu*i *i re#re)entan!i ai autorit$!ii tutelare. Modul de con tituire *i co+#eten!a co+i iei+en!ionate nt tabilite n >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. %5& 9ran ferarea conda+natului dintr-un #enitenciar n alt #enitenciar de acela*i ti# e face la deci)ia directorului general al 0e#arta+entului in titu!iilor #enitenciare. %7& La tran ferarea conda+natului e iau n con iderare caracteri)$rile #er onalit$!ii lui

cu#rin e n do arul #er onal, inclu i' #ri'ind #artici#area lui la #rogra+ele de tudii *i ocioeducati'e. %7& 0eci)ia #ri'ind tran ferarea a dintr-un regi+ de de!inere ntr-un alt regi+ de de!inere, #recu+ *i dintr-un #enitenciar ntr-un alt #enitenciar de acela*i ti#, #oate fi conte tat$ de c$tre conda+nat n +odul tabilit n #re)entul ca#itol. A'!icolul 110+ /egi+ul #ecial n #enitenciare %1& 3n ca) de cala+it$!i naturale, e#ide+ii, e#i)ootii, a'arii, tulbur$ri de +a $, ne u#unere n gru# a conda+na!ilor, luare de o tatici, con-unctur$ e"tern$, r$)boi ori alte ca)uri de for!$ +a-or$ care #un n #ericol 'ia!a au $n$tatea oa+enilor, n #enitenciar #oate fi in tituit un regi+ #ecial. %2& 3n #erioada de ac!iune a regi+ului #ecial, n #enitenciar #oate fi u #endat$ reali)area unor dre#turi ale conda+na!ilor #re'$)ute n #re)entul cod, introdu $ #a)a *i u#ra'eg(erea nt$rit$, in tituit un +od #ecial de acce la obiecte, +odificat #rogra+ul )ilei, li+itat$ acti'itatea er'iciilor de #roduc!ie, co+unale *i de trai, cultural-educati'e, +edico- anitare *i a altor er'icii. %3& /egi+ul #ecial e in tituie #e un ter+en de #n$ la 30 de )ile, #rin ordinul +ini trului -u ti!iei, coordonat cu Procurorul =eneral, cu #o ibilitatea #relungirii ter+enului cu nc$ 30 de )ile. %4& 3n ca)ul a#ari!iei unui #ericol real #entru 'ia!a *i $n$tatea conda+na!ilor, a #er onalului #enitenciarului au a altor #er oane aflate #e teritoriul ace tuia, *eful #enitenciarului #oate a#lica, de ine t$t$tor, +$ urile #re'$)ute n alin.%2& al #re)entului articol, cu n*tiin!area nentr)iat$ a +ini trului -u ti!iei. Mini trul -u ti!iei aduce ace t fa#t la cuno*tin!a Procurorului =eneral *i, n decur de 24 de ore de la #ri+irea n*tiin!$rii, (ot$r$*te in tituirea regi+ului #ecial au anularea +$ urilor a#licate. 0eci)ia #ri'ind in tituirea regi+ului #ecial #oate fi conte tat$ n in tan!a de -udecat$ n +odul #re'$)ut n art.473 din .odul de #rocedur$ #enal$. %5& Pentru cur+area tulbur$rilor de +a $, ca)urilor de ne u#unere n gru#, #recu+ *i #entru eliberarea o taticilor, #ot fi i+#licate ubunit$!ile cu de tina!ie #ecial$. A'!icolul 11(+ Mi-loacele te(nice de #a)$, u#ra'eg(ere *i control %1& 3n co#ul ob!inerii infor+a!iei nece are de #re co+#orta+entul conda+na!ilor, #re'enirii e'ad$rii lor *i altor infrac!iuni, ad+ini tra!ia #enitenciarului e te n dre#t $ folo ea c$ +i-loace te(nice de #a)$, u#ra'eg(ere *i control. %2& .urentul electric #oate fi folo it n #artea de u a ngr$dirii e"terioare a #enitenciarului de ti# e+inc(i au nc(i , cu re #ectarea condi!iilor de #re'enire a accidentelor. %3& 1d+ini tra!ia #enitenciarului e te obligat$ $ infor+e)e conda+natul, contra e+n$tur$, de #re folo irea +i-loacelor te(nice de #a)$ care #ot #une n #ericol 'ia!a au $n$tatea #er oanei. %4& Li ta +i-loacelor te(nice de #a)$, u#ra'eg(ere *i control, #recu+ *i +odul de utili)are a lor e tabile c #rin acte nor+ati'e a#robate de =u'ern. A'!icolul 111+ 1cti'itatea o#erati'$ de in'e tiga!ii din #enitenciare %1& 3n confor+itate cu #re)entul cod, cu Legea #ri'ind acti'itatea o#erati'$ de in'e tiga!ii *i cu alte acte nor+ati'e, n #enitenciar e de f$*oar$ acti'itate o#erati'$ de in'e tiga!ii, care are dre#t co# $ a igure ecuritatea #er onal$ a conda+na!ilor, a #er onalului #enitenciarului *i a altor #er oane aflate #e teritoriul ace tuia, $ de#i te)e, $ #re'in$ *i $ de co#ere infrac!iunile ce e #reg$te c au e $'r*e c n #enitenciar *i nc$lc$rile ordinii tabilite de e"ecutare a #ede# ei, $ a igure ur+$rirea conda+na!ilor care au e'adat din #enitenciar *i acordarea de a-utor organelor co+#etente la de co#erirea infrac!iunilor. %2& 1cti'itatea o#erati'$ de in'e tiga!ii e efectuea)$ de c$tre er'iciul co+#etent al #enitenciarului *i cel al 0e#arta+entului in titu!iilor #enitenciare. A'!icolul 112+ 1#licarea for!ei fi)ice, +i-loacelor #eciale *i ar+ei de foc %1& 3n ca)ul o#unerii de c$tre conda+na!i a re)i ten!ei, ne u#unerii cerin!elor legale *i nte+eiate ale #er onalului i te+ului #enitenciar, #artici#$rii la tulbur$ri de +a $, lu$rii de o tatici, atac$rii altor #er oane au $'r*irii unor alte ac!iuni ocial-#ericuloa e, n ca)ul e'ad$rii

au re!inerii e'ada!ilor din #enitenciar, #recu+ *i n co#ul #re'enirii #ricinuirii de c$tre conda+na!i celor din -ur au ie a unor daune, #ot fi a#licate for!a fi)ic$, +i-loace #eciale *i ar+$ de foc. %2& .olaboratorii i te+ului #enitenciar nt n dre#t $ a#lice for!$ fi)ic$, +i-loace #eciale *i ar+$ de foc n confor+itate cu actele nor+ati'e. "ec8iu9ea a 2=a+ Co9di8iile >a!e'iale @i de !'ai5 a:i:!e98a >edicalB ?9 pe9i!e9cia'e A'!icolul 113+ Nu+$rul +a"i+ ad+i #entru de!inere n #enitenciar Nu+$rul +a"i+ de conda+na!i ad+i #entru de!inere n #enitenciar n regi+uri e#arate e tabile*te de c$tre +ini trul -u ti!iei. La luarea deci)iei, e !ine ea+a de condi!iile de +en!inere a regi+ului e"i tente n #enitenciar. A'!icolul 11*+ 3nc$#erile cu de tina!ie locati'$ #entru conda+na!i %1& 3nc$#erile de tinate ca)$rii de!inu!ilor trebuie $ core #und$ e"igen!elor de $n$tate *i igien$ ti#ulate n nor+ati'ele de con truc!ii ale /e#ublicii Moldo'a, inclu i' #ri'ind 'olu+ul, #a!iul, ilu+inatul, nc$l)itul *i 'entilarea. %2& Nor+a de #a!iu locati' tabilit #entru un conda+nat nu #oate fi +ai +ic$ de 4 +2. A'!icolul 11)+ <giena #er onal$ a conda+na!ilor %1& .onda+natului i e a igur$ #o ibilitatea de a-*i ati face ne'oile fi)iologice n condi!ii curate *i decente *i du#$ nece itate. %2& .onda+natului i e a igur$ #o ibilitatea de a face baie au du*, la te+#eraturi ad+i ibile, att de de ct nece it$ igiena general$, n $ nu +ai rar de o dat$ #e $#t$+n$. %3& 1d+ini tra!ia #enitenciarului nu e te n dre#t $ olicite conda+natului $ e tund$ #ilug, dect n ca)ul #re cri#!iei +edicului. A'!icolul 11,+ 3+br$c$+intea *i len-eria de #at ale conda+natului %1& .onda+natul e te n dre#t $ #oarte +br$c$+inte #ro#rie, a igurndu-i un a #ect decent *i +en!innd-o n cur$!enie. %2& 3n ca)ul n care conda+natul nu are +br$c$+inte #ro#rie du#$ anoti+#, ad+ini tra!ia #enitenciarului i a igur$ gratuit o garnitur$ de +br$c$+inte de +odelul tabilit de c$tre 0e#arta+entul in titu!iilor #enitenciare. %3& .onda+natul e te obligat $ #oarte ecu on, cu e"ce#!ia ca)urilor cnd e de#la ea)$ n afara #enitenciarului. %4& Biecare conda+nat e te a igurat cu un #at *i len-erie de #at, care e c(i+b$ cel #u!in o dat$ #e $#t$+n$. A'!icolul 11.+ 1li+entarea conda+na!ilor %1& .onda+na!ilor li e a igur$ de 3 ori #e )i, la ore #re tabilite, gratuit, (ran$ cald$. 1li+entarea conda+na!ilor e face, din contul +i-loacelor bugetului de tat, cu re #ectarea nor+elor +ini+e tabilite de =u'ern. %2& Be+eilor gra'ide conda+nate, +a+elor care al$#tea)$, conda+na!ilor +inori, conda+na!ilor care lucrea)$ n condi!ii grele *i noci'e, #recu+ *i conda+na!ilor bolna'i, confor+ indica!iilor +edicului, *i in'ali)ilor de gradul < *i << li e tabile*te o ra!ie ali+entar$ u#li+entar$. %3& 2 te inter)i $, n calitate de +$ ur$ de con trngere, reducerea cantit$!ii, calit$!ii *i a 'alorii calorice a (ranei eliberate conda+natului. %4& .onda+natului i e a igur$ acce #er+anent la a#$ #otabil$. A'!icolul 11/+ /efu)ul de (ran$ %1& 3n itua!ia n care conda+natul refu)$ $ #ri+ea c$ (rana, *eful #enitenciarului are obliga!ia $ l audie)e de ndat$ *i $ i olicite o declara!ie cri $, #entru a cunoa*te +oti'ele care au deter+inat luarea ace tei (ot$rri *i #entru a tabili #ri+ele +$ uri #entru re)ol'area itua!iei. <e*irea din refu)ul de (ran$ e con e+nea)$ ntr-o declara!ie cri $. %2& 0eclara!iile #re'$)ute n alin.%1& al #re)entului articol e naintea)$, n cel +ult 24 de ore,#rocurorului, care audia)$ conda+natul. %3& Deful #enitenciarului ia +$ uri #entru ca conda+natul care refu)$ $ #ri+ea c$ (rana $ fie e#arat de ceilal!i conda+na!i, ub u#ra'eg(erea #er+anent$ a +edicului, care a igur$

conda+natului a i ten!a +edical$ core #un)$toare a tfel nct 'ia!a ace tuia $ nu fie #u $ n #ericol. %4& 3n ca)ul n care $n$tatea au 'ia!a conda+natului care e afl$ n gre'a foa+ei e te e"#u $ unui #ericol gra' *i i+inent, iar el *i-a #ierdut ca#acitatea de di cern$+nt *i ra!iona+ent lucid, acea t$ tare fiind confir+at$ de doi +edici, dintre care cel #u!in unul nu acti'ea)$ n i te+ul #enitenciar, e #er+ite a#licarea ali+enta!iei #entru re+edierea $n$t$!ii *i al'area 'ie!ii lui. 1li+enta!ia e a#lic$ #e ntreaga #erioad$ a li# ei la conda+nat a ca#acit$!ii de di cern$+nt *i a ra!iona+entului lucid. A'!icolul 120+ 1 i ten!a +edical$ %1& 0re#tul la a i ten!$ +edical$ al #er oanelor conda+nate e te garantat. %2& 1 i ten!a +edical$ n #enitenciare e acord$ ori de cte ori e te nece ar au la cerere, de c$tre un #er onal calificat, n +od gratuit, #otri'it legii. %3& .onda+na!ii beneficia)$ n +od gratuit de trata+ent +edical *i de +edica+ente. A'!icolul 12(+ >er'iciul +edical n #enitenciare %1& Orice #enitenciar trebuie $ aib$ la di #o)i!ie er'iciul cel #u!in al unui +edic generali t, al unui +edic to+atolog *i al unui +edic # i(iatru. %2& 3n #enitenciarul cu ca#acitatea de cel #u!in 100 de locuri trebuie $ func!ione)e, n regi+ #er+anent, un centru curati' ta!ionar #entru acordarea de a i ten!$ +edical$ fiec$rui conda+nat. %3& .onda+na!ii bolna'i care au ne'oie de trata+ent +edical #eciali)at nt tran fera!i nentr)iat n in titu!iile +edicale #eciali)ate ale 0e#arta+entului in titu!iilor #enitenciare au n #italele Mini terului >$n$t$!ii. %4& 3n #enitenciare conda+na!ilor li e creea)$ condi!ii #entru #racticarea #ortului. A'!icolul 121+ .ontrolul t$rii de $n$tate a conda+na!ilor %1& 2"a+enul +edical al conda+natului e efectuea)$ la #ri+irea n #enitenciar *i, n ti+#ul e"ecut$rii #ede# ei, la olicitare *i n +od #eriodic, n $ nu +ai rar de o dat$ la 7 luni. 2"a+enul +edical e efectuea)$ n condi!ii de confiden!ialitate. %2& La o irea n #enitenciar, n ter+en de #n$ la 15 )ile, conda+natul e te c(e tionat *i u#u e"a+enului +edical *i igieni)$rii anitare n nc$#erile de carantin$ ale #enitenciarului. %3& Medicul care efectuea)$ e"a+enul +edical are obliga!ia de a e i)a #rocurorul *i a'ocatul #arla+entar n ca)ul n care con tat$ c$ #er oana conda+nat$ a fo t u#u $ la tortur$, trata+ente cu cru)i+e, inu+ane au degradante ori la alte rele trata+ente, #recu+ *i obliga!ia de a con e+na n fi*a +edical$ cele con tatate *i declara!iile #er oanei conda+nate n leg$tur$ cu ace tea. Per oana conda+nat$ are dre#tul de a cere $ fie e"a+inat$, din cont #ro#riu, la locul de de!inere, de un +edic din afara i te+ului #enitenciar, indicat de acea ta au de un +edic legi t. .on tat$rile +edicului din afara i te+ului #enitenciar e con e+nea)$ n fi*a +edical$ a #er oanei conda+nate, iar certificatul +edico-legal e ane"ea)$ la fi*a +edical$, du#$ ce #er oana conda+nat$ a luat cuno*tin!$ de con!inutul $u, contra e+n$tur$. [Art. 3 al.(3) modificat prin LP 5 din 0".11.1 , MO 63- 6#! 1.1 .1 art."55+ alin%at'l 'nic d%-in% al.(1)$ %4& .onda+natul beneficia)$ de a i ten!a tera#eutic$, c(irurgical$, # i(iatric$ *i to+atologic$. .onda+natul #oate, din cont #ro#riu, $ beneficie)e *i de er'iciile +edicului #ri'at. %5& 3n te+eiul (ot$rrii co+i iei +edicale #eciali)ate, conda+na!ii bolna'i de tuberculo)$, boli 'enerice, alcooli +, narco+anie au to"ico+anie nt u#u*i trata+entului obligatoriu. %7& .onda+natul #oate fi obligat $ u#orte c(eltuielile legate de trata+entul auto+util$rii inten!ionate, cu e"ce#!ia ca)ului #re'$)ut n art.226 alin.%4& din #re)entul cod. %7& 3n ca)ul unei boli gra'e au con tat$rii c$ #er oana conda+nat$ a fo t u#u $ la tortur$, trata+ente cu cru)i+e, inu+ane au degradante ori alte rele trata+ente, ad+ini tra!ia #enitenciarului a igur$ n*tiin!area, de ndat$, telegrafic ori #e o alt$ cale, fa+iliei, altor #er oane a#ro#iate conda+natului de #re ace t fa#t. A'!icolul 122+ .ontrolul efectuat de er'iciul +edical al #enitenciarului %1& >er'iciul +edical al #enitenciarului au +edicul care de er'e*te #enitenciarul e te obligat $ 'erifice regulat: a& cantitatea, calitatea, #re#ararea *i er'irea (ranei8

b& tarea anitaro-igienic$ a nc$#erilor *i a teritoriului #enitenciarului8 c& tarea *i cur$!enia +br$c$+intei, a a*ternutului conda+na!ilor, core #underea lor anoti+#ului. %2& Deful #enitenciarului e te obligat $ ia cuno*tin!$ de ra#ortul *i de reco+and$rile +edicului *i ale er'iciului +edical *i $ ntre#rind$ urgent +$ urile nece are. 0ac$ *eful #enitenciarului con ider$ c$, n cadrul #enitenciarului, re #ectarea reco+and$rilor e te i+#o ibil$ au c$ ace tea nt inacce#tabile, el #re)int$ 0e#arta+entului in itu!iilor #enitenciare un ra#ort, cu ane"area o#iniei +edicului au a er'iciului +edical. "ec8iu9ea a 3=a+ Mu9ca5 i9:!'ui'ea p'oCe:io9alB a co9da>9a8ilo'5 >u9ca educa!ivB cu co9da>9a8ii A'!icolul 123+ 1ntrenarea la +unc$ a conda+natului %1& .onda+natul #oate fi antrenat la +unc$ !inndu- e ea+a de tarea lui fi)ic$ *i # i(ic$ con tatat$ de c$tre +edic. %2& .onda+natul #oate fi antrenat la +unca ocial-util$ re+unerat$ n #roduc!ie, !inndu- e cont de a#titudinile lui *i, n +$ ura #o ibilit$!ii, de #ecialitate. %3& .onda+natul #oate fi antrenat la +unci nere+unerate. Muncile nere+unerate nt lucr$rile de ngri-ire *i a+ena-are a #enitenciarului *i a teritoriului, de +bun$t$!ire a condi!iilor de trai *i +edico- anitare de de!inere. La +unca nere+unerat$ conda+natul e te, de regul$, antrenat n afara orelor de lucru, cel +ult 2 ore #e )i, n $ nu +ai +ult de 10 ore #e $#t$+n$. %4& .onda+na!ii care au +#linit 'r ta de #en ionare *i conda+na!ii in'ali)i de gradul < *i << nt antrena!i la +unc$ la dorin!$. %5& Li ta lucr$rilor *i func!iilor #entru e"ercitarea c$rora e te inter)i $ antrenarea conda+na!ilor la #edea# a nc(i orii, inclu i' a +inorilor *i fe+eilor, e tabile*te de =u'ern. A'!icolul 12*+ .ondi!iile de antrenare a conda+na!ilor n +unci re+unerate %1& 3n func!ie de categoria #enitenciarului *i regi+ul de deten!ie, conda+na!ii nt antrena!i n +unci re+unerate n #enitenciare au n afara ace tora, n ectoarele, atelierele de #roducere au go #od$riile au"iliare ale #enitenciarelor, n lucr$rile de de er'ire a in titu!iilor #enitenciare, la ntre#rinderile din cadrul i te+ului #enitenciar, #recu+ *i la alte #er oane fi)ice au -uridice indiferent de for+a de #ro#rietate. %2& .on tituie antrenare n +unc$ n #enitenciar +uncile re+unerate #re tate de c$tre conda+na!i n celule, ne+i-locit #e teritoriul #enitenciarului, n ectoarele i)olate ale #enitenciarului, n atelierele de #roducere au n go #od$riile au"iliare aflate #e teritoriul #enitenciarului au n afara ace tuia, unde e te a igurat$ #a)a *i u#ra'eg(erea #er+anent$. %3& Muncile #re tate de conda+na!i nu con tituie rela!ii indi'iduale de +unc$ n en ul legi la!iei +uncii. %4& Pre'eni!ii, conda+na!ii la #edea# a nc(i orii n #enitenciarele de ti# nc(i au e+inc(i afla!i n regi+ ini!ial, #recu+ *i conda+na!ii la #edea# a deten!iunii #e 'ia!$ #ot fi antrena!i n +unci re+unerate doar n celule au n ateliere #ecial a+ena-ate n ace t co#. %5& .onda+na!ii enu+era!i n art.217 alin.%3& din #re)entul cod nu #ot fi antrena!i n +unci re+unerate n ectoarele i)olate ale #enitenciarului aflate n afara ace tuia *i la obiecti'ele la care nu nt a igurate #a)a *i u#ra'eg(erea #er+anent$ a conda+na!ilor. %7& 3n ba)a contractului nc(eiat ntre ad+ini tra!ia #enitenciarului *i #er oane fi)ice au -uridice, conda+na!ii #ot fi antrena!i ntr-o +unc$ re+unerat$ n afara #enitenciarului, n condi!iile #re'$)ute la art.217, 246E251 din #re)entul cod. %7& 9i+#ul de lucru *i de odi(n$ al conda+natului e tabile*te n confor+itate cu legi la!ia +uncii. 2'iden!a ti+#ului de +unc$ e !ine confor+ in truc!iunii a#robate de 0e#arta+entul in titu!iilor #enitenciare. %5& Munca conda+na!ilor e organi)ea)$ *i e de f$*oar$ cu re #ectarea #re'ederilor Legii ecurit$!ii *i $n$t$!ii n +unc$ nr.157-;4< din 10 iulie 2005, ale altor acte nor+ati'e n do+eniul ecurit$!ii *i $n$t$!ii n +unc$. A'!icolul 12)+ /etribuirea +uncii conda+na!ilor %1& Munca conda+na!ilor la #edea# a nc(i orii e retribuie n confor+itate cu legi la!ia +uncii. >alariul lunar al conda+na!ilor nu #oate fi +ai +ic dect alariul +ini+ #e !ar$, lundu-

e n con iderare inde"$rile *i +a-or$rile tabilite. %2& .uantu+ul +ini+ al alariului e te garantat conda+na!ilor nu+ai cu condi!ia e"ecut$rii de c$tre ei a obliga!iilor %nor+elor& de +unc$ n orele de #rogra+ tabilite de legi la!ie *i de contract. 3n cuantu+ul +ini+ al alariului nu e includ u#li+entele, #orurile la alariu, #re+iile, #recu+ *i celelalte reco+#en e. %3& >alariul conda+natului e tran fer$ #e contul lui de #eculiu. %4& /e!inerile din alariul conda+natului n te+eiul docu+entelor e"ecutorii nu #ot de#$*i 75F din c*tigul lunar. %5& 0in alariul conda+natului nu #ot fi re!inute c(eltuielile #entru ntre!inerea lui n decur ul e"ecut$rii #ede# ei, inclu i' #entru ali+enta!ie, +br$c$+inte *i a i ten!$ +edical$, cu e"ce#!ia #re'$)ut$ n art.232 alin.%7& din #re)entul cod. %7& .onda+na!ii nu r$ #und #entru #agubele #ro'ocate de u)ul nor+al al bunurilor #redate n folo in!$ au #entru cele #ro'enite din ri cul nor+al al +uncii. %7& <ndiferent de +$ri+ea re!inerilor, la contul de #eculiu al conda+natului e tran fer$ cel #u!in 25F din c*tigul lunar. %5& .onda+natul #oate e"#edia +i-loacele b$ne*ti aflate la contul lui de #eculiu o!ului, unei rude a#ro#iate au unei alte #er oane. A'!icolul 12,+ .oncediile .onda+natul care e te antrenat la +unci re+unerate cel #u!in 7 luni are dre#tul la concediu nere+unerat cu durata de 12 )ile calendari tice. .onda+natul care e"ecut$ #edea# a ntr-un #enitenciar de ti# de c(i #oate beneficia, #e #erioada concediului, de dre#tul de a e de#la a n afara #enitenciarului. A'!icolul 12.+ Modul de co+#en are #ri'ilegiat$ a )ilelor de +unc$ %1& .onda+natului care nu nc$lc$ regi+ul de de!inere *i nde#line*te con*tiincio arcinile de #roduc!ie i e #ot co+#en a #ri'ilegiat 4 )ile din durata #ede# ei cu 3 )ile de +unc$, iar conda+natului antrenat la lucr$ri ubterane au la lucr$ri cu condi!ii grele *i noci'e de +unc$, #otri'it li tei de +unci *i #rofe iuni a#robate de =u'ern - 3 )ile din durata #ede# ei cu 2 )ile de +unc$. [Art. 3" al.(1) modificat prin LP 13 din 1 .10.1 , MO 34- 36!0#.11. 1 art.74"$ %2& .alculul )ilelor confor+ co+#en $rii #ri'ilegiate a )ilelor de +unc$ e efectuea)$ lunar *i e a#rob$ de c$tre *eful #enitenciarului. A'!icolul 12/+ 1 igurarea conda+na!ilor cu #en ie %1& .onda+na!ii care au +#linit 'r ta de #en ionare *i au 'ec(i+ea n +unc$ cu'enit$, #recu+ *i conda+na!ii in'ali)i au dre#tul la #en ie n +$ri+ea tabilit$ de legi la!ie. %2& 1d+ini tra!ia #enitenciarului, la cererea conda+natului, ntre#rinde +$ uri de #erfectare a docu+entelor #entru calcularea #en iei *i de 'irare regulat$ a ace teia la contul de #eculiu al conda+natului, #n$ la eliberarea lui din #enitenciar au tran ferarea ntr-un alt #enitenciar. A'!icolul 130+ <n truirea conda+na!ilor %1& 3n #enitenciare e organi)ea)$ n +od obligatoriu n'$!$+ntul ecundar general al conda+na!ilor. %2& .onda+na!ii n 'r t$ de #e te 50 de ani, in'ali)ii de gradul <, #recu+ *i conda+na!ii la deten!iune #e 'ia!$ ur+ea)$ n'$!$+ntul ecundar general la dorin!$. %3& La olicitarea conda+natului, ad+ini tra!ia #enitenciarului *i autoritatea ad+ini tra!iei #ublice locale i creea)$ condi!ii #entru n'$!$+ntul ecundar #rofe ional au n'$!$+ntul u#erior. %4& .onda+natul antrenat la +unc$, n #erioada u !inerii e"a+enelor, beneficia)$ de concediu n condi!iile .odului +uncii. %5& 3n fiecare #enitenciar func!ionea)$ o bibliotec$ #entru u)ul tuturor categoriilor de conda+na!i, adec'at alc$tuit$ din literatur$ arti tic$ *i de in truire, iar conda+na!ii nt ncura-a!i $ frec'ente)e biblioteca. Bondul de carte e co+#letea)$ din contul 'eniturilor #ro#rii de c$tre 0e#arta+entul in titu!iilor #enitenciare, ad+ini tra!ia #enitenciarului, #recu+ *i din #on ori)$ri *i dona!ii cu concur ul in titu!iilor *i organi)a!iilor intere ate. %7& .rearea condi!iilor #entru n'$!$+ntul ecundar *i u#erior al conda+na!ilor, fondarea, reorgani)area *i lic(idarea in titu!iilor de n'$!$+nt din i te+ul #enitenciar e efectuea)$ n

+odul tabilit de Mini terul ?u ti!iei, de co+un acord cu Mini terul 2duca!iei. A'!icolul 13(+ <n truirea #rofe ional$ a conda+na!ilor %1& 3n #enitenciare e organi)ea)$, n +od obligatoriu, in truirea #rofe ional$ a conda+na!ilor. %2& .rearea condi!iilor *i elaborarea #rogra+elor de in truire #rofe ional$ a conda+na!ilor e efectuea)$ n +odul tabilit de Mini terul ?u ti!iei, de co+un acord cu Mini terul 2duca!iei. %3& 0i#lo+ele, certificatele au orice alte docu+ente care ate t$ n u*irea unei +e erii, calificarea au recalificarea #rofe ional$ n cur ul e"ecut$rii #ede# ei nt recuno cute, n condi!iile legii, de Mini terul 2duca!iei *i de Mini terul 2cono+iei. A'!icolul 131+ Munca educati'$ cu conda+na!ii %1& Pentru organi)area +uncii educati'e cu conda+na!ii, ad+ini tra!ia #enitenciarului, cu concur ul autorit$!ilor #ublice *i a ocia!iilor ob*te*ti intere ate, creea)$ ba)a te(nico-+aterial$ re #ecti'$. %2& Munca educati'$ cu conda+na!ii e de f$*oar$ !inndu- e cont de #articularit$!ile indi'iduale ale #er oanei conda+natului, utili)ndu- e for+e indi'iduale au n gru# n ba)a +etodelor # i(o#edagogice. %3& Munca educati'$ e organi)ea)$ confor+ #rogra+elor elaborate de c$tre Mini terul 2duca!iei, de co+un acord cu Mini terul ?u ti!iei. "ec8iu9ea a *=a+ MB:u'ile de :!i>ula'e @i :a9c8iu9ile di:cipli9a'e aplica!e co9da>9a8ilo' A'!icolul 132+ M$ urile de ti+ulare a#licate conda+na!ilor %1& 3n +odul tabilit de #re)entul cod *i de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i, conda+natului care are o conduit$ regula+entar$, care d$ do'ad$ de tr$duin!$ n +unc$ au e te i+#licat n acti'it$!i educati'e, culturale, tera#eutice, de con iliere # i(ologic$ *i a i ten!$ ocial$, de in truire *colar$ *i for+are #rofe ional$ i #ot fi a#licate ur+$toarele +$ uri de ti+ulare: a& tingerea nainte de ter+en a anc!iunii di ci#linare a#licate anterior8 b& +en!iune8 c& #er+i iunea de a a'ea con'orbiri telefonice u#li+entare cu o durat$ de #n$ la 20 de +inute8 d& acordarea dre#tului la cantit$!i u#li+entare de #rodu e #ri+ite n colete, #ac(ete cu #ro'i)ii *i banderole8 e& #er+i iunea de a a'ea ntre'ederi de curt$ *i de lung$ durat$ u#li+entare. [Art. 43 al.(1) ,n r%dac(ia LP146 din 14.06.13, MO161-166! 6.07.13 art.51"$ %2& 3n calitate de +$ ur$ de ti+ulare, conda+na!ii care e"ecut$ #edea# a n #enitenciare de ti# de c(i #ot #ri+i #er+i iunea de a e de#la a n afara #enitenciarului n )ilele de re#au *i de $rb$toare nelucr$toare. A'!icolul 133+ Procedura a#lic$rii +$ urilor de ti+ulare %1& M$ urile de ti+ulare e e"#ri+$ n cri . %2& M$ urile de ti+ulare e a#lic$ de c$tre *eful #enitenciarului. Men!iunea e e"#ri+$, de a e+enea, *i de c$tre *eful deta*a+entului. %3& Pre+iul b$ne c n calitate de +$ ur$ de ti+ulare e 'irea)$ la contul de #eculiu al conda+natului. %4& 3ntre'ederile de curt$ *i de lung$ durat$ e acord$ u#li+entar celor tabilite n art.213 din #re)entul cod, n func!ie de ti#ul #enitenciarului *i de regi+ul de de!inere. %5& .onda+natului i e #oate tinge nainte de ter+en o ingur$ anc!iune di ci#linar$ a#licat$ anterior. >tingerea anc!iunilor di ci#linare nainte de ter+en are loc n ordinea a#lic$rii lor. [Art. 44 al.(5) modificat prin LP146 din 14.06.13, MO161-166! 6.07.13 art.51"$ %7& >anc!iunile di ci#linare tabilite n art.247 alin.%1& lit. e& *i f& din #re)entul cod #ot fi tin e nainte de ter+en nu+ai la e"#irarea a 7 luni din )iua e"ecut$rii anc!iunii di ci#linare. [Art. 44 al.(6) modificat prin LP146 din 14.06.13, MO161-166! 6.07.13 art.51"$ A'!icolul 13*+ 1bateri di ci#linare %1& .on tituie abateri di ci#linare ur+$toarele fa#te:

a& #re)en!a n )one inter)i e au la ore ne#er+i e n anu+ite )one din #enitenciar ori nere #ectarea orei de re'enire n #enitenciar8 b& tulburarea n orice +od a #rogra+elor ocioeducati'e care e derulea)$ n #enitenciar8 c& #rocurarea au de!inerea de bani, bunuri au de alte 'alori n alte condi!ii dect cele #re'$)ute de lege8 d& nere #ectarea nor+elor de igien$ colecti'$ au indi'idual$8 e& co+unicarea cu e"teriorul n alte condi!ii *i #rin alte +i-loace dect cele #re'$)ute de lege8 f& utili)area n alte condi!ii dect cele #re'$)ute de lege a bunurilor #u e la di #o)i!ie de ad+ini tra!ia #enitenciarului8 g& nere #ectarea oric$rei obliga!ii care re'ine #er oanei conda+nate la e"ecutarea #ede# ei #otri'it di #o)i!iilor #re)entului cod, ale >tatutului e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i *i ale regula+entului de ordine interioar$ a #enitenciarului, du#$ aducerea ace tora la cuno*tin!$ #otri'it art.206 din #re)entul cod, dac$ e te de natur$ $ aduc$ atingere ordinii au iguran!ei #enitenciarului. %2& /$ #underea di ci#linar$ nu e"clude r$ #underea #enal$ au ci'il$ a #er oanelor conda+nate. %3& Pentru fa#tele care, #otri'it legii #enale, con tituie infrac!iuni, #er onalul ad+ini tra!iei #enitenciarului are obliga!ia de a e i)a #rocurorul. 3n ace t ca), #oate fi a#licat$, n +od #ro'i)oriu, una din anc!iunile #re'$)ute n art.247 din #re)entul cod. A'!icolul 13)+ >anc!iunile di ci#linare a#licate conda+na!ilor %1& 3n +odul tabilit de #re)entul cod *i de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i, conda+natului i #ot fi a#licate ur+$toarele anc!iuni di ci#linare: a& a'erti +entul8 b& u #endarea dre#tului de a #ri+i colete, #ac(ete cu #ro'i)ii *i banderole, cu e"ce#!ia bunurilor nece are #entru igiena indi'idual$ *i a i ten!a +edical$, #e un ter+en de cel +ult 2 luni8 c& u #endarea dre#tului de a a'ea ntre'ederi de curt$ *i de lung$ durat$, #e un ter+en de cel +ult 3 luni8 d& interdic!ia de a locui n afara #enitenciarului, n ca)ul conda+natului care beneficia)$ de ace t dre#t8 e& i)olarea di ci#linar$: E #e un ter+en de cel +ult 15 )ile, n ca)ul conda+natului de!inut n #enitenciarul de ti# de c(i au e+inc(i 8 E #e un ter+en de cel +ult 20 de )ile, n ca)ul conda+natului de!inut n #enitenciarul de ti# nc(i 8 E #e un ter+en de cel +ult 7 )ile, n ca)ul fe+eii conda+nate8 E #e un ter+en de cel +ult 5 )ile, n ca)ul +inorului conda+nat8 f& tran ferarea din regi+ de re ociali)are n regi+ co+un8 g& tran ferarea n regi+ ini!ial. %2& 1#licarea anc!iunilor di ci#linare nu #oate ngr$di dre#tul la a#$rare, dre#tul de #eti!ionare, dre#tul la 'ot, dre#tul la core #onden!$, dre#tul la a i ten!$ +edical$, dre#tul la (ran$, +br$c$+inte *i condi!ii +ini+e de ca)are, dre#tul la #li+barea )ilnic$ *i dre#tul la odi(n$. %3& .onda+natul c$ruia i-a fo t a#licat$ anc!iunea #re'$)ut$ la alin. %1& lit. g& nu #oate fi tran ferat nainte de ter+en n regi+ co+un au n regi+ de re ociali)are. %4& >anc!iunile #re'$)ute la alin. %1& lit. b& *i e& nu e a#lic$ fe+eilor gra'ide *i +a+elor care au cu ine co#ii. 9er+enul +a"i+ tabilit #entru anc!iunea #re'$)ut$ la alin. %1& lit. b& e reduce la -u+$tate n ca)ul +inorilor. %5& Nu #ot fi a#licate anc!iuni cu caracter colecti' *i anc!iuni cor#orale. La a#licarea anc!iunilor e inter)ice tortura, trata+entele inu+ane au degradante. [Art. 46 ,n r%dac(ia LP146 din 14.06.13, MO161-166! 6.07.13 art.51"$ A'!icolul 13,+ Modul de a#licare *i de e"ecutare a anc!iunilor di ci#linare %1& >anc!iunile di ci#linare e e"#ri+$ n cri . %2& >anc!iunile di ci#linare e a#lic$ de c$tre *eful #enitenciarului. %3& 1#licarea +ai +ultor anc!iuni di ci#linare #entru o ingur$ nc$lcare di ci#linar$ nu e

ad+ite. %4& La a#licarea anc!iunii di ci#linare e iau n con iderare circu+ tan!ele de fa#t, #er oana conda+natului *i co+#orta+entul lui. %5& .onda+natul e te infor+at, contra e+n$tur$, de #re nc$lcarea care i e incu+b$ *i are dre#tul de a da e"#lica!ii n a#$rarea a. %7& >anc!iunea di ci#linar$ e a#lic$ n cel +ult 10 )ile, iar n ca)ul unei 'erific$ri u#li+entare - n cel +ult 30 de )ile de la data de#i t$rii nc$lc$rii. %7& 0irectorul general al 0e#arta+entului in titu!iilor #enitenciare e te n dre#t, n ca)uri e"ce#!ionale, #n$ la e"#irarea ter+enului li+it$ tabilit n alin.%7& al #re)entului articol, $ #relungea c$ ter+enul 'erific$rii u#li+entare cu 20 de )ile. %5& 0ac$ anc!iunea di ci#linar$ nu a fo t a#licat$ n ter+enul tabilit au n cel u#li+entar, conda+natul e con ider$ ab ol'it de #edea# $. %6& 0eci)ia #ri'ind a#licarea anc!iunii di ci#linare e aduce la cuno*tin!$ conda+natului, contra e+n$tur$. %10& >anc!iunea ub for+$ de i)olare di ci#linar$ e e"ecut$ n confor+itate cu >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. .onda+natului i)olat di ci#linar i nt inter)i e ntre'ederile, con'orbirile telefonice, #ri+irea coletelor, #ac(etelor cu #ro'i)ii *i banderolelor. 9otodat$, el beneficia)$ de #li+b$ri )ilnice cu durata de o or$ %conda+natul +inor E de cel #u!in 2 ore&. [Art. 47 al.(10) ,n r%dac(ia LP146 din 14.06.13, MO161-166! 6.07.13 art.51"$ %11& >anc!iunea ub for+$ de i)olare di ci#linar$ e #une n a#licare doar du#$ efectuarea e"a+enului +edical al conda+natului *i tabilirea fa#tului c$ e"ecutarea ace tei anc!iuni nu i 'a afecta $n$tatea *i tarea # i(ic$. .onda+na!ii i)ola!i di ci#linar nt e"a+ina!i )ilnic de +edicul #enitenciarului. 0in +oti'e de $n$tate, la #ro#unerea +edicului, e"ecutarea anc!iunii #oate fi ntreru#t$ #n$ la n $n$to*irea conda+natului. [Art. 47 al.(11) introd'& prin LP146 din 14.06.13, MO161-166! 6.07.13 art.51"$ A'!icolul 13.+ >tingerea *i anularea anc!iunilor di ci#linare %1& >anc!iunile di ci#linare #ot fi tin e au anulate. %2& 0ac$ n decur ul unui an de la data e"ecut$rii ulti+ei anc!iuni di ci#linare conda+natului nu i e a#lic$ o nou$ anc!iune, anc!iunea e con ider$ tin $, iar conda+natul e te con iderat ca nefiind anc!ionat. %3& >anc!iunea di ci#linar$ ub for+$ de declarare a conda+natului 'iolator al regi+ului de de!inere e tinge la e"#irarea unui an de la data declar$rii lui dre#t 'iolator al regi+ului de de!inere, iar n ca)ul co+iterii unei alte nc$lc$ri anc!ionate de c$tre *eful #enitenciarului -la e"#irarea unui an de la data a#lic$rii ulti+ei anc!iuni di ci#linare. %4& >anc!iunea di ci#linar$ #oate fi tin $ nainte de ter+en, n calitate de +$ ur$ de ti+ulare, n +odul tabilit n art.244 din #re)entul cod. %5& >anc!iunea di ci#linar$ tin $ nu #roduce efecte -uridice #entru conda+nat. %7& >anc!iunile di ci#linare a#licate #ot fi anulate #rin (ot$rrea definiti'$ a in tan!ei de -udecat$, #rin deci)ia 0e#arta+entului in titu!iilor #enitenciare, e+i $ n cadrul controlului de#arta+ental reali)at n confor+itate cu #re'ederile art. 175 din #re)entul cod, #rin di #o)i!ia cri $ a *efului #enitenciarului. %7& Plngerea +#otri'a deci)iei #ri'ind a#licarea anc!iunii di ci#linare e e"a+inea)$ n confor+itate cu #re'ederile .odului de #rocedur$ #enal$. Plngerea de#u $ nu u #end$ e"ecutarea anc!iunii di ci#linare, cu e"ce#!ia i)ol$rii di ci#linare. [Art. 4" al.(7) modificat prin LP146 din 14.06.13, MO161-166! 6.07.13 art.51"$ %5& 3n ca)ul n care anc!iunea di ci#linar$ a fo t anulat$, conda+natul e con ider$ ca nefiind anc!ionat. "ec8iu9ea a )=a+ Pe9i!e9cia'ele de !ip de:cDi:5 de !ip :e>i?9cDi: @i de !ip ?9cDi: A'!icolul 13/+ Penitenciarul de ti# de c(i %1& 3n #enitenciarul de ti# de c(i , conda+na!ii nt, de regul$, de!inu!i ub u#ra'eg(ere n +odul *i n condi!iile tabilite de #re)entul cod *i de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre

conda+na!i. %2& 3n regi+ ini!ial, conda+na!ii e afl$ ti+# de 3 luni din )iua intr$rii n #enitenciar. 9er+enul de 3 luni #oate fi de#$*it n ca)ul n care conda+natului declarat 'iolator al regi+ului de de!inere i-a fo t #relungit ter+enul de aflare n regi+ ini!ial au el a fo t rentor din regi+ul co+un n regi+ul ini!ial. .onda+na!ii care e"ecut$ #edea# a n regi+ ini!ial: a& nt n dre#t de a e de#la a liber, n inter'alul de ti+# de la de*te#tare #n$ la tingere, #e teritoriul #enitenciarului n li+itele tabilite de ad+ini tra!ia #enitenciarului8 b& nt n dre#t de a a'ea a u#ra lor *i de a utili)a obiecte de 'aloare *i bani. %3& 3n regi+ co+un, conda+na!ii, u#li+entar la #re'ederile alin.%2& al #re)entului articol: a& #ot fi antrena!i la +unc$ n afara #enitenciarului f$r$ u#ra'eg(ere8 b& #ot beneficia de o de#la are de curt$ durat$ n condi!iile art.217 din #re)entul cod. %4& 3n regi+ de re ociali)are, conda+na!ii, u#li+entar la #re'ederile alin.%2& *i %3& ale #re)entului articol, #ot beneficia de dre#tul de a locui +#reun$ cu fa+ilia ntr-un #a!iu locati' e#arat #e teritoriul #enitenciarului au n a#ro#ierea lui. A'!icolul 1*0+ Penitenciarul de ti# e+inc(i %1& 3n #enitenciarul de ti# e+inc(i , conda+na!ii nt de!inu!i cu #a)$ *i ub u#ra'eg(ere #er+anent$, n +odul *i n condi!iile tabilite de #re)entul cod *i de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. %2& 3n regi+ ini!ial, conda+na!ii e afl$ ti+# de 7 luni din )iua intr$rii n #enitenciar, n $ nu +ai +ult de o trei+e din durata #ede# ei. .onda+na!ii: a& nt re#arti)a!i n nc$#eri i)olate cu cel +ult 4 locuri8 b& #ot fi antrena!i la +unci care nu nece it$ ie*ire din #enitenciar. %3& 3n regi+ co+un, u#li+entar la #re'ederile alin.%2& al #re)entului articol, conda+na!ii nt n dre#t, n inter'alul de ti+# de la de*te#tare #n$ la tingere, $ e de#la e)e liber #e teritoriul #enitenciarului n li+itele tabilite de ad+ini tra!ia #enitenciarului, de a e+enea, $ fie antrena!i n +unci n afara #enitenciarului, cu condi!ia a igur$rii u#ra'eg(erii #er+anente. %4& 3n regi+ de re ociali)are, conda+na!ii, u#li+entar la #re'ederile alin.%2& *i %3& ale #re)entului articol: a& nt n dre#t de a a'ea a u#ra lor *i de a utili)a obiecte de 'aloare *i bani8 b& #ot fi antrena!i la +unc$ n afara #enitenciarului f$r$ u#ra'eg(ere8 c& #ot beneficia de o de#la are de curt$ durat$ n condi!iile art.217 din #re)entul cod. %5& 3n regi+ co+un *i n regi+ de re ociali)are, conda+na!ii #ot fi antrena!i n +unci n afara #enitenciarului dac$ di #un de dre#tul de de#la are f$r$ e cort$ au n o!ire, n condi!iile #re'$)ute la art.217 din #re)entul cod. A'!icolul 1*(+ Penitenciarul de ti# nc(i %1& 3n #enitenciarul de ti# nc(i , conda+na!ii nt de!inu!i cu #a)$ *i ub u#ra'eg(ere #er+anent$, n +odul *i n condi!iile tabilite de #re)entul cod *i de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. %2& 3n regi+ ini!ial, conda+na!ii e afl$ ti+# de 6 luni din )iua intr$rii n #enitenciar. .onda+na!ii: a& nt re#arti)a!i n nc$#eri i)olate cu cel +ult 2 locuri8 b& #ot fi antrena!i la +unci care nu nece it$ ie*ire din #enitenciar. %3& 3n regi+ co+un, conda+na!ii: a& nt re#arti)a!i n nc$#eri i)olate cu cel +ult 4 locuri8 b& #ot fi antrena!i la +unci care nu nece it$ ie*ire din #enitenciar, #recu+ *i n +unci n afara #enitenciarului, cu condi!ia a igur$rii #a)ei *i u#ra'eg(erii #er+anente8 c& e #ot de#la a liber n )ona locati'$ *i n nc$#erile de u) co+un ale ec!iei cu regi+ co+un n inter'alul de ti+# de la de*te#tare #n$ la tingere. %4& 3n regi+ de re ociali)are, u#li+entar la #re'ederile alin.%3& al #re)entului articol, conda+na!ii nt n dre#t $ e de#la e)e liber #e teritoriul #enitenciarului n li+itele tabilite de ad+ini tra!ia #enitenciarului, de a e+enea, $ fie antrena!i n +unci n afara #enitenciarului, cu condi!ia a igur$rii u#ra'eg(erii #er+anente. %5& 3n regi+ co+un *i n regi+ de re ociali)are, conda+na!ii #ot fi antrena!i n +unci n afara #enitenciarului dac$ di #un de dre#tul de de#la are f$r$ e cort$ au n o!ire, n condi!iile #re'$)ute la art.217 din #re)entul cod.

"ec8iu9ea a ,=a+ Pe9i!e9cia'ele pe9!'u >i9o'i A'!icolul 1*1+ 0i #o)i!ii generale %1& .onda+na!ii n 'r t$ de #n$ la 15 ani e"ecut$ #edea# a n #enitenciare #entru +inori n +odul *i n condi!iile tabilite de #re)entul cod *i de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. %2& .onda+na!ii care nu au +#linit 'r ta de 15 ani #ot e"ecuta #edea# a *i n ectoare e#arate ale #enitenciarelor #entru adul!i, n $ n condi!iile #enitenciarului #entru +inori. %3& .onda+na!ii +inori nt de!inu!i e#arat de conda+na!ii adul!i. %4& .onda+na!ilor +inori li e a igur$ o ra!ie ali+entar$ u#li+entar$. 2i au dre#tul de a #rocura neli+itat #rodu e ali+entare folo ind banii de #e contul lor de #eculiu. A'!icolul 1*2+ Particularit$!ile e"ecut$rii #ede# ei n #enitenciarul #entru +inori %1& /egi+ul de de!inere n #enitenciarul #entru +inori core #unde regi+ului tabilit #entru #enitenciarul de ti# e+inc(i , cu e"ce#!iile #re'$)ute de #re)enta ec!iune. %2& .onda+na!ii +inori #ot beneficia: a& n regi+ ini!ial - de ntre'ederi de curt$ durat$ cel #u!in o dat$ n lun$ *i de ntre'ederi de lung$ durat$ cel #u!in o dat$ n tri+e tru8 b& n regi+ co+un - de ntre'ederi de curt$ durat$ cel #u!in o dat$ n lun$ *i de ntre'ederi de lung$ durat$ cel #u!in o dat$ n dou$ luni8 c& n regi+ de re ociali)are - de ntre'ederi de curt$ durat$ cel #u!in o dat$ n lun$ *i de ntre'ederi de lung$ durat$ cel #u!in o dat$ n dou$ luni, cu dre#tul de a locui +#reun$ cu fa+ilia ntr-un #a!iu locati' e#arat #e teritoriul #enitenciarului au n a#ro#ierea lui. %3& 3n +odul *i n condi!iile tabilite de #re)entul cod *i de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i, u#li+entar la cele #re'$)ute n ec!iunea a 5-a din #re)entul ca#itol *i n alin. %2& al #re)entului articol, conda+na!ilor le #ot fi a#licate ur+$toarele +$ uri de ti+ulare: a& acordarea dre#tului de a 'i)ita +anife t$ri cultural-di tracti'e *i #orti'e n afara #enitenciarului, fiind n o!i!i de re#re)entan!i ai ad+ini tra!iei #enitenciarului, #e o durat$ de cel +ult 5 ore8 b& acordarea dre#tului de a ie*i din #enitenciar, fiind n o!i!i de re#re)entan!ii lor legali, #e o durat$ de cel +ult 5 ore. %4& 4i)itarea de c$tre conda+na!i a +anife t$rilor cultural-di tracti'e *i #orti'e #e ti+# de noa#te e te inter)i $. A'!icolul 1*3+ 9ran ferarea conda+na!ilor ntr-un alt #enitenciar La +#linirea 'r tei de 15 ani, co+i ia nfiin!at$ n #enitenciar n co+#onen!a enun!at$ la art.216 din #re)entul cod (ot$r$*te a u#ra o#ortunit$!ii e"ecut$rii n continuare a #ede# ei de c$tre conda+nat n #enitenciarul #entru +inori. 3n te+eiul (ot$rrii co+i iei, ad+ini tra!ia #enitenciarului adre ea)$ in tan!ei de -udecat$ un de+er #ri'ind tran ferarea conda+natului ntr-un alt #enitenciar au l$ area lui n acela*i #enitenciar. "ec8iu9ea a .=a+ Pe9i!e9cia'ele pe9!'u Ce>ei A'!icolul 1**+ 0i #o)i!ii generale %1& Be+eile conda+nate e"ecut$ #edea# a n #enitenciare #entru fe+ei n +odul *i n condi!iile tabilite de #re)entul cod *i de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i. %2& Be+eile conda+nate #ot e"ecuta #edea# a *i n ectoare e#arate ale #enitenciarelor #entru b$rba!i, n $ n condi!iile #enitenciarului #entru fe+ei. Per oanele de e" fe+inin care nu au a-un la +a-orat e"ecut$ #edea# a n condi!iile #enitenciarului #entru +inori. %3& /egi+ul de de!inere n #enitenciarul #entru fe+ei core #underegi+ului tabilit #entru #enitenciarul de ti# de c(i , de ti# e+inc(i au de ti# nc(i , n confor+itate cu #re'ederile art.72 alin.%2&, %3& *i %4& din .odul #enal. %4& Be+eile gra'ide *i +a+ele care au cu ele co#ii nu #ot fi de!inute n condi!iile #enitenciarului de ti# nc(i . 1ce tor de!inute nu e a#lic$ anc!iunea di ci#linar$ ub for+$ de

i)olare di ci#linar$. [Art. 55 al.(4) modificat prin LP146 din 14.06.13, MO161-166! 6.07.13 art.51"$ A'!icolul 1*)+ Particularit$!ile e"ecut$rii #ede# ei de c$tre fe+eile gra'ide *i +a+ele care au co#ii n 'r t$ de #n$ la 3 ani %1& 3n #enitenciare e a+ena-ea)$ nc$#eri #eciale #entru ngri-irea fe+eilor gra'ide *i cre*e #entru co#ii. %2& Be+eilor li e a igur$ #o ibilitatea de a na*te n #itale ce nu a#ar!in 0e#arta+entului in titu!iilor #enitenciare. 3n ca)ul na*terii co#ilului n #enitenciar, ace t fa#t nu 'a fi indicat n certificatul lui de na*tere. %3& 0u#$ na*tere, fe+eilor li e a igur$ ngri-ire +edical$ #eciali)at$ confor+ #re cri#!iilor +edicale. %4& La olicitare, +a+ei cu co#il n 'r t$ de #n$ la 3 ani i e creea)$ condi!ii de locuire n co+un. 3n ace t ca), ad+ini tra!ia #enitenciarului a igur$ o u#ra'eg(ere continu$, inclu i' +edical$, a co#ilului *i a +a+ei. %5& La +#linirea 'r tei de 3 ani, cu con i+!$+ntul cri al +a+ei *i cu acordul autorit$!ii tutelare, co#ilul e d$ n ngri-ire unei #er oane, indicate de ea, au in titu!iei #eciali)ate #entru co#ii. 1d+ini tra!ia #enitenciarului a igur$ +a+ei #o ibilitatea de a +en!ine leg$tura cu co#ilul $u, dac$ acea ta nu +#iedic$ de)'oltarea nor+al$ a co#ilului *i nu are efecte negati'e a u#ra lui. La cererea conda+natei, ad+ini tra!ia #enitenciarului #oate #relungi #n$ la 7 luni aflarea co#ilului +#reun$ cu +a+a. %7& Pentru a igurarea de)'olt$rii nor+ale *i ecurit$!ii co#ilului, n te+eiul deci)iei +oti'ate a *efului #enitenciarului cu acordul autorit$!ii tutelare, co#ilul #oate fi dat n ngri-ire unei #er oane au in titu!iei #eciali)ate #entru co#ii *i nainte de +#linirea 'r tei #re'$)ute n alin. %5& al #re)entului articol. %7& Be+eilor gra'ide *i +a+elor care al$#tea)$ li e a igur$ o ra!ie ali+entar$ u#li+entar$. 2le au dre#tul de a #rocura neli+itat #rodu e ali+entare folo ind banii de #e contul lor de #eculiu. Capi!olul XXIII DETEN%IUNEA PE VIA% A'!icolul 1*,+ .ondi!iile e"ecut$rii #ede# ei deten!iunii #e 'ia!$ %1& Pedea# a deten!iunii #e 'ia!$ e e"ecut$ n confor+itate cu condi!iile tabilite #entru e"ecutarea #ede# ei nc(i orii de #re)entul cod *i de >tatutul e"ecut$rii #ede# ei de c$tre conda+na!i, ntr-un #enitenciar #ecial de ti# nc(i , n regi+ ini!ial *i n regi+ co+un, cu #articularit$!ile tabilite n #re)entul ca#itol. %2& .onda+na!ii e"ecut$ #edea# a deten!iunii #e 'ia!$ n ca+ere cu cel +ult 4 locuri, ub o #er+anent$ u#ra'eg(ere 'i)ual$ *i@ au electronic$. %3& .onda+na!ii e"ecut$ #edea# a n regi+ ini!ial *i n regi+ co+un. 9ran ferarea n regi+ul co+un e #oate efectua du#$ e"ecutarea a 10 ani de #edea# $ n regi+ ini!ial. 3n func!ie de #er onalitatea, co+#orta+entul conda+natului *i gradul de #ericol #o ibil din #artea ace tuia, ter+enul tabilit de 10 ani #entru tran ferarea conda+natului n regi+ co+un #oate fi redu #rin deci)ia 0irectorului general al 0e#arta+entului in titu!iilor #enitenciare, luat$ n te+eiul (ot$rrii co+i iei nfiin!ate n #enitenciar n co+#onen!a enun!at$ la art.216 din #re)entul cod. %4& La olicitarea conda+na!ilor, n ca+ere, n func!ie de condi!iile deten!iei, e organi)ea)$ +unca lor. %5& 3n ca)ul n care conda+natul tran ferat n regi+ co+un ncalc$ regi+ul de de!inere, el #oate fi tran ferat n regi+ ini!ial #e un ter+en de cel +ult un an de la data a#lic$rii ulti+ei anc!iuni di ci#linare. Capi!olul XXIV AM NAREA EXECUTRII PEDEP"EI5 "U"PENDAREA EXECUTRII PEDEP"EI #I LIBERAREA DE PEDEAP" A'!icolul 1*.+ 1+narea e"ecut$rii #ede# ei %1& <n tan!a de -udecat$ #oate decide a+narea e"ecut$rii #ede# ei n te+eiul *i n condi!iile art.67 din .odul #enal.

%2& 3n ca)ul n care condi!iile de a+nare #re'$)ute n art.67 din .odul #enal ur'in n fa)a e"ecut$rii de fa#t a #ede# ei, ad+ini tra!ia #enitenciarului au, du#$ ca), alt organ co+#etent naintea)$ un de+er in tan!ei de -udecat$ n a c$rei ra)$ teritorial$ e e"ecut$ #edea# a. La de+er e ane"ea)$ certificatul +edical de #re gra'iditate au, du#$ ca), certificatul de na*tere al co#ilului *i do arul #er onal al conda+natei. .ererea #entru a+narea e"ecut$rii #ede# ei #oate fi naintat$ *i de c$tre conda+nat. A'!icolul 1*/+ >u#ra'eg(erea #er oanei n #erioada #entru care a fo t a+nat$ e"ecutarea #ede# ei %1& <n tan!a care a -udecat cau)a n fond tri+ite (ot$rrea #ri'ind a+narea e"ecut$rii #ede# ei organului de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul conda+natei. %2& .onda+nata cu #ri'ire la care a fo t a+nat$ e"ecutarea #ede# ei e+nea)$ n in tan!a de -udecat$ obliga!ia de a e #re)enta, n ter+en de 5 )ile du#$ r$+nerea definiti'$ a (ot$rrii, la organul de #roba!iune. %3& Organul de #roba!iune, n ter+en de 5 )ile, co+unic$ in tan!ei de -udecat$ *i ad+ini tra!iei #enitenciarului au, du#$ ca), altui organ co+#etent de #re luarea la e'iden!$ a conda+natei. %4& Organul de #roba!iune ntre#rinde ac!iuni de u#ra'eg(ere *i #roba!iune a conda+natei #e toat$ #erioada #entru care a fo t a+nat$ e"ecutarea #ede# ei *i, n ca)ul ur'enirii condi!iilor #re'$)ute n art. 67 alin. %2& *i %3& din .odul #enal, naintea)$ in tan!ei de -udecat$ de+er ul re #ecti'. 0e+er ul e de#une la in tan!a de -udecat$ din ra)a teritorial$ unde *i de f$*oar$ acti'itatea organul de #roba!iune. :ot$rrea definiti'$ a in tan!ei de -udecat$, n ter+en de 5 )ile, e tri+ite in tan!ei care a -udecat cau)a n fond #entru a fi ane"at$ la do ar. %5& .onda+nata #oate #$r$ i, #e un ter+en +ai +are de 5 )ile, au c(i+ba do+iciliul ncuno*tin!nd n #realabil organul care e"ercit$ controlul a u#ra co+#orta+entului ei. A'!icolul 1)0+ >u #endarea e"ecut$rii #ede# ei <n tan!a de -udecat$ #oate decide u #endarea e"ecut$rii #ede# ei n te+eiul *i n condi!iile art.60 din .odul #enal. A'!icolul 1)(+ >u#ra'eg(erea #er oanei n #erioada #entru care a fo t u #endat$ e"ecutarea #ede# ei %1& <n tan!a care a -udecat cau)a n fond tri+ite (ot$rrea #ri'ind u #endarea e"ecut$rii #ede# ei organului de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul conda+natului. %2& .onda+natul cu #ri'ire la care a fo t u #endat$ e"ecutarea #ede# ei e+nea)$ n in tan!a de -udecat$ obliga!ia de a e #re)enta, n ter+en de 5 )ile du#$ r$+nerea definiti'$ a (ot$rrii, la organul de #roba!iune. %3& Organul de #roba!iune, n ter+en de 5 )ile, co+unic$ in tan!ei de -udecat$ de #re luarea la e'iden!$ a conda+natului. %4& Organul de #roba!iune ntre#rinde ac!iuni de u#ra'eg(ere *i #roba!iune a conda+natului, inclu i' de re #ectare a re tric!iilor tabilite de in tan!$, #e #erioada #entru care a fo t u #endat$ e"ecutarea #ede# ei *i, n ca)ul ur'enirii condi!iilor #re'$)ute n art.60 alin.%7&, %5& *i %6& din .odul #enal, naintea)$ in tan!ei de -udecat$ de+er ul re #ecti'. 0e+er ul e de#une la in tan!a de -udecat$ din ra)a teritorial$ unde *i de f$*oar$ acti'itatea organul de #roba!iune. :ot$rrea definiti'$ a in tan!ei de -udecat$, n ter+en de 5 )ile, e tri+ite in tan!ei care a -udecat cau)a n fond #entru a fi ane"at$ la do ar. %5& .onda+natul #oate #$r$ i, #e un ter+en +ai +are de 5 )ile, au c(i+ba do+iciliul ncuno*tin!nd n #realabil organul care e"ercit$ controlul a u#ra co+#orta+entului lui. %7& La e"#irarea ter+enului de #rob$ tabilit, organul de #roba!iune, n ter+en de 5 )ile, co+unic$ in tan!ei care a -udecat cau)a n fond de #re ncetarea ac!iunilor de u#ra'eg(ere. A'!icolul 1)1+ >u#ra'eg(erea +ilitarului conda+nat n #erioada #entru care a fo t a+nat$ au u #endat$ e"ecutarea #ede# ei >u#ra'eg(erea co+#orta+entului +ilitarului conda+nat n #erioada #entru care a fo t a+nat$ au u #endat$ e"ecutarea #ede# ei e te e"ercitat$ de c$tre co+anda+entul +ilitar re #ecti', n condi!iile art.256 *i 271 din #re)entul cod *i ale altor acte nor+ati'e.

A'!icolul 1)2+ .$utarea conda+natului cu #ri'ire la care a fo t a+nat$ au u #endat$ e"ecutarea #ede# ei %1& 3n ca)ul n care conda+natul nu -a #re)entat #entru a fi luat la e'iden!$ au a #$r$ it do+iciliul *i locul afl$rii lui nu e te cuno cut, organul de #roba!iune au, du#$ ca), co+anda+entul +ilitar ntre#rinde +$ uri ini!iale de c$utare, iar n ca)ul n care ace tea nu -au oldat cu ucce , du#$ e"#irarea a 15 )ile, tri+ite in tan!ei n a c$rei ra)$ teritorial$ *i de f$*oar$ acti'itatea organul de #roba!iune au e te di locat co+anda+entul +ilitar un de+er #entru di #unerea d$rii n c$utare. %2& 3nc(eierea in tan!ei de -udecat$ #ri'ind c$utarea conda+natului e e"ecut$ de c$tre organul afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ *i de f$*oar$ acti'itatea organul de #roba!iune au e te di locat co+anda+entul +ilitar. A'!icolul 1)3+ 1nularea a+n$rii e"ecut$rii #ede# ei au u #end$rii e"ecut$rii #ede# ei 2"ecutarea (ot$rrii in tan!ei de -udecat$ #ri'ind anularea a+n$rii e"ecut$rii #ede# ei au u #end$rii e"ecut$rii #ede# ei e te a igurat$ n condi!iile art.173 din #re)entul cod. A'!icolul 1)*+ Liberarea condi!ionat$ de #edea# $ nainte de ter+en au nlocuirea #$r!ii nee"ecutate din #edea# $ cu o #edea# $ +ai blnd$ <n tan!a de -udecat$ #oate decide liberarea condi!ionat$ de #edea# $ nainte de ter+en au nlocuirea #$r!ii nee"ecutate din #edea# $ cu o #edea# $ +ai blnd$, a#licnd, du#$ ca), co+#en area #ri'ilegiat$ a )ilelor de +unc$, n te+eiul *i n condi!iile art.61 *i 62 din .odul #enal. A'!icolul 1))+ Modul de naintare a de+er ului #entru liberarea condi!ionat$ de #edea# $ nainte de ter+en au #entru nlocuirea #$r!ii nee"ecutate din #edea# $ cu o #edea# $ +ai blnd$ %1& 3n ca)ul n care conda+natul ntrune*te condi!iile #re'$)ute n art.61 *i 62 din .odul #enal, ad+ini tra!ia locului de de!inere au co+anda+entul +ilitar, du#$ ca), ado#t$, n ter+en de o lun$, o (ot$rre #ri'ind #ro#unerea #entru liberarea condi!ionat$ de #edea# $ nainte de ter+en au #entru nlocuirea #$r!ii nee"ecutate din #edea# $ cu o #edea# $ +ai blnd$ au #ri'ind refu)ul n ace t en . %2& Pro#unerea #entru liberarea condi!ionat$ de #edea# $ nainte de ter+en au #entru nlocuirea #$r!ii nee"ecutate din #edea# $ cu o #edea# $ +ai blnd$ e de#une, n ter+en de 5 )ile de la data ado#t$rii (ot$rrii, la in tan!a de -udecat$ n a c$rei ra)$ teritorial$ e afl$ locul de de!inere. %3& 3n ca)ul n care ad+ini tra!ia locului de de!inere au co+anda+entul +ilitar, du#$ ca), refu)$ $ #ro#un$ liberarea condi!ionat$ de #edea# $ nainte de ter+en au nlocuirea #$r!ii nee"ecutate din #edea# $ cu o #edea# $ +ai blnd$, conda+natul #oate nainta un de+er #entru liberare au nlocuire ne+i-locit n in tan!a de -udecat$. A'!icolul 1),+ ?udecarea de+er ului #entru liberarea condi!ionat$ de #edea# $ nainte de ter+en au #entru nlocuirea #$r!ii nee"ecutate din #edea# $ cu o #edea# $ +ai blnd$ %1& La de+er ul #entru liberarea condi!ionat$ de #edea# $ nainte de ter+en au #entru nlocuirea #$r!ii nee"ecutate din #edea# $ cu o #edea# $ +ai blnd$ e ane"ea)$ do arul #er onal al conda+natului, do'e)ile +oti'elor de fa#t in'ocate *i, du#$ ca), calculul )ilelor confor+ co+#en $rii #ri'ilegiate a )ilelor de +unc$. 0e+er ul e -udec$ n condi!iile .odului de #rocedur$ #enal$. %2& 3n ca)ul n care in tan!a de -udecat$ re #inge de+er ul #entru liberarea condi!ionat$ de #edea# $ nainte de ter+en au #entru nlocuirea #$r!ii nee"ecutate din #edea# $ cu o #edea# $ +ai blnd$, de#unerea re#etat$ a de+er ului #oate a'ea loc du#$ nl$turarea +oti'elor de fa#t

*i@ au de dre#t in'ocate de in tan!$ la re #ingerea de+er ului. A'!icolul 1).+ >u#ra'eg(erea #er oanei liberate condi!ionat de #edea# $ nainte de ter+en %1& <n tan!a care a -udecat de+er ul n fond tri+ite (ot$rrea #ri'ind liberarea condi!ionat$ de #edea# $ nainte de ter+en organului de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ *i are do+iciliul conda+natul au e te di locat co+anda+entul +ilitar, du#$ ca), #recu+ *i in tan!ei care a -udecat cau)a n fond. %2& Per oana liberat$ condi!ionat de #edea# $ nainte de ter+en e+nea)$ n in tan!a de -udecat$ obliga!ia de a e #re)enta la organul de #roba!iune n ter+en de 5 )ile de la data r$+nerii definiti'e a (ot$rrii. %3& Organul de #roba!iune au, du#$ ca), co+anda+entul +ilitar, n ter+en de 5 )ile, co+unic$ ad+ini tra!iei locului de de!inere au, du#$ ca), unui alt organ co+#etent de #re luarea la e'iden!$ a #er oanei liberate condi!ionat nainte de ter+en. %4& Organul de #roba!iune au, du#$ ca), co+anda+entul +ilitar ntre#rinde ac!iuni de u#ra'eg(ere a conda+natului #e durata ter+enului condi!ionat *i, n ca)ul ur'enirii condi!iilor #re'$)ute n art.61 alin.%5& din .odul #enal, naintea)$ in tan!ei de -udecat$ un de+er #entru re'ocarea liber$rii condi!ionate. 0e+er ul e de#une la in tan!a de -udecat$ n a c$rei ra)$ teritorial$ *i de f$*oar$ acti'itatea organul de #roba!iune. %5& :ot$rrea in tan!ei de -udecat$ #ri'ind re'ocarea liber$rii condi!ionate nainte de ter+en e tri+ite #re e"ecutare confor+ art.173 din #re)entul cod. %7& :ot$rrea definiti'$ a in tan!ei de -udecat$ #ri'ind re'ocarea liber$rii condi!ionate, n ter+en de 5 )ile, e tri+ite in tan!ei care a -udecat cau)a n fond #entru a fi ane"at$ la do ar. %7& La e"#irarea ter+enului condi!ionat tabilit, organul de #roba!iune au, du#$ ca), co+anda+entul +ilitar, n ter+en de 5 )ile, co+unic$ in tan!ei care a -udecat cau)a n fond de #re ncetarea ac!iunilor de u#ra'eg(ere. A'!icolul 1)/+ .$utarea #er oanei liberate condi!ionat nainte de ter+en %1& 3n ca)ul n care #er oana liberat$ condi!ionat nainte de ter+en nu -a #re)entat #entru a fi luat$ la e'iden!$ au a #$r$ it do+iciliul *i locul afl$rii ei nu e te cuno cut, organul de #roba!iune au, du#$ ca), co+anda+entul +ilitar ntre#rinde +$ uri ini!iale de c$utare, iar n ca)ul n care ace tea nu -au oldat cu ucce , du#$ e"#irarea a 15 )ile, tri+ite in tan!ei n a c$rei ra)$ teritorial$ *i de f$*oar$ acti'itatea organul de #roba!iune au e te di locat co+anda+entul +ilitar un de+er #entru di #unerea d$rii n c$utare. %2& 3nc(eierea in tan!ei de -udecat$ #ri'ind c$utarea conda+natului e e"ecut$ de c$tre organul afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ *i de f$*oar$ acti'itatea organul de #roba!iune au e te di locat co+anda+entul +ilitar, du#$ ca). A'!icolul 1,0+ Liberarea de #edea# $ a +inorilor %1& :ot$rrea in tan!ei #ri'ind liberarea de #edea# $ a +inorilor, n te+eiul art.63 din .odul #enal, e tri+ite #entru e"ecutare organului de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ *i are do+iciliul +inorul, care a igur$ n o!irea *i #la area +inorului n in titu!ia #ecial$ de n'$!$+nt *i de reeducare au n in titu!ia curati'$ *i de reeducare. %2& 0e+er ul #ri'ind #relungirea ter+enului de aflare a #er oanei n in titu!ia #ecial$ de n'$!$+nt *i de reeducare au n in titu!ia curati'$ de reeducare *i du#$ +#linirea 'r tei de 15 ani e naintea)$ de c$tre ad+ini tra!ie in tan!ei de -udecat$ n a c$rei ra)$ teritorial$ e afl$ in titu!ia re #ecti'$. A'!icolul 1,(+ Liberarea de la e"ecutarea #ede# ei a #er oanelor gra' bolna'e %1& Liberarea de la e"ecutarea #ede# ei din cau)a bolii, n te+eiul art. 65 din .odul #enal, e di #une de c$tre in tan!a de -udecat$ n a c$rei ra)$ teritorial$ e afl$ in titu!ia au organul care a igur$ e"ecutarea #ede# ei. %2& 0e+er ul in titu!iei au organului care a igur$ e"ecutarea #ede# ei, +#reun$ cu ra#ortul +edical *i do arul #er onal al conda+natului, e de#une n ter+en de 5 )ile de la data con tat$rii bolii.

%3& :ot$rrea in tan!ei de -udecat$ #ri'ind liberarea #er oanelor de!inute de e"ecutarea #ede# ei cu a#licarea +$ urilor de con trngere cu caracter +edical e tri+ite ad+ini tra!iei locului de de!inere, iar n #ri'in!a altor #er oane - organului afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ in tan!a de -udecat$, care a igur$ n o!irea *i #la area lor n in titu!ia +edical$ re #ecti'$. %4& 3n ca)ul n care #er oana a #$r$ it in titu!ia +edical$ *i locul afl$rii ei nu e te cuno cut, in tan!a de -udecat$ n a c$rei ra)$ teritorial$ e afl$ in titu!ia +edical$ di #une darea ei n c$utare. 3nc(eierea #ri'ind c$utarea e e"ecut$ de c$tre organele afacerilor interne. %5& 0e #re fa#tul n $n$to*irii #er oanei, in titu!ia +edical$ co+unic$ in tan!ei de -udecat$ care a di #u a#licarea +$ urilor de con trngere cu caracter +edical #entru olu!ionarea c(e tiunii #ri'ind e"ecutarea n continuare a (ot$rrii. %7& :ot$rrea in tan!ei de -udecat$ #ri'ind nlocuirea #$r!ii nee"ecutate a #ede# ei cu o #edea# $ +ai blnd$ e e"ecut$ n +odul tabilit de #re)entul cod. A'!icolul 1,1+ 1+ni tia %1& 3n ca)ul a+ni tiei, n te+eiul art.107 din .odul #enal, care liberea)$ conda+natul de e"ecutarea n continuare a #ede# ei, fie reduce #edea# a au o co+ut$, in titu!iile *i organele care a igur$ e"ecutarea categoriei re #ecti'e de #edea# $ e"a+inea)$ a#licabilitatea actului de cle+en!$ fiec$rui conda+nat *i, du#$ ca), cu acordul conda+natului, naintea)$ un de+er in tan!ei de -udecat$ co+#etente confor+ art.470 din .odul de #rocedur$ #enal$. La de+er e ane"ea)$ do arul #er onal al conda+natului, do'e)ile +oti'elor de fa#t *i de dre#t in'ocate. 0e+er ul e -udec$ n condi!iile .odului de #rocedur$ #enal$. %2& .onda+natul e te n dre#t $ nainte)e #er onal un de+er in tan!ei de -udecat$ #entru e"a+inarea #o ibilit$!ii a#lic$rii actului de a+ni tie. 3n ace t ca), in titu!iile au organele care a igur$ e"ecutarea categoriei re #ecti'e de #edea# $ re+it in tan!ei de -udecat$ do arul #er onal al conda+natului. %3& <n tan!a de -udecat$ tri+ite (ot$rrea definiti'$ in titu!iei au organului care a igur$ e"ecutarea #ede# ei, #recu+ *i in tan!ei care a -udecat cau)a n fond. %4& <n titu!ia au organul +en!ionat n art.173-175 din #re)entul cod, care a igur$ e"ecutarea (ot$rrii, n ter+en de cel +ult 5 )ile, infor+ea)$ in tan!a de -udecat$ de #re e"ecutarea au i+#o ibilitatea e"ecut$rii (ot$rrii ei. %5& 1ctul de a+ni tie #roduce efecte -uridice *i a u#ra #er oanelor conda+nate de in tan!ele de -udecat$ ale /e#ublicii Moldo'a care e"ecut$ #edea# a #e teritoriul altui tat % tatul e"ecut$rii (ot$rrii&. 3n ace t en , 0e#arta+entul in titu!iilor #enitenciare, confor+ #re'ederilor tratatelor interna!ionale la care /e#ublica Moldo'a e te #arte, co+unic$ tatului e"ecut$rii (ot$rrii de #re ado#tarea actului de a+ni tie *i olicit$ +aterialele nece are olu!ion$rii c(e tiunii #ri'ind acordarea a+ni tiei. 0e#arta+entul in titu!iilor #enitenciare naintea)$ un de+er in tan!ei de -udecat$ care a ado#tat (ot$rrea de conda+nare r$+a $ definiti'$ #entru a e #ronun!a a u#ra a#lic$rii au nea#lic$rii actului de a+ni tie. %7& 0e#arta+entul in titu!iilor #enitenciare tri+ite tatului e"ecut$rii (ot$rrii (ot$rrea in tan!ei de -udecat$ #entru ncu'iin!area e"ecut$rii ei. 0e #re ncu'iin!area au nencu'iin!area e"ecut$rii (ot$rrii 0e#arta+entul in titu!iilor #enitenciare co+unic$ in tan!ei care a -udecat cau)a n fond *i in tan!ei care a deci acordarea a+ni tiei. %7& /e#ublica Moldo'a a#lic$ fa!$ de conda+nat a+ni tia acordat$ ntr-un alt tat % tatul #ronun!$rii (ot$rrii&. 3n ace t co#, tatul #ronun!$rii (ot$rrii, confor+ #re'ederilor tratatelor interna!ionale la care /e#ublica Moldo'a e te #arte, e te infor+at de #re ncu'iin!area au nencu'iin!area de c$tre in tan!a de -udecat$ a /e#ublicii Moldo'a a e"ecut$rii (ot$rrii tr$ine. A'!icolul 1,2+ =ra!ierea %1& Modul de e"a+inare a cererilor de gra!iere naintate de c$tre conda+na!i, #recu+ *i de c$tre alte #er oane, e tabile*te de /egula+entul de e"a+inare a cererilor de gra!iere *i de acordare a gra!ierii indi'iduale conda+na!ilor, a#robat de Pre*edintele /e#ublicii Moldo'a. %2& 3n ca)ul n care Pre*edintele /e#ublicii Moldo'a decretea)$ gra!ierea #er oanei conda+nate, in titu!ia au organul care a igur$ e"ecutarea decretului, n ter+en de cel +ult 5 )ile de la data #ublic$rii ace tuia, infor+ea)$ *eful tatului *i in tan!a care a -udecat cau)a n fond de #re e"ecutare, iar n ca)ul co+ut$rii #ede# ei, *i de #re #reluarea e"ecut$rii au i+#o ibilitatea e"ecut$rii decretului.

%3& <n titu!ia au organul care, n confor+itate cu art.173 din #re)entul cod, e te co+#etent $ u#ra'eg(e)e co+#orta+entul #er oanei liberate de #edea# $ n te+eiul actului de gra!iere cu un ter+en de #rob$ infor+ea)$ anual, #n$ la e"#irarea ter+enului de #rob$, Pre*edintele /e#ublicii Moldo'a a u#ra co+#orta+entului conda+natului. La e"#irarea ter+enului de #rob$ tabilit, in titu!ia au organul co+#etent, n ter+en de 5 )ile, co+unic$ Pre*edintelui /e#ublicii Moldo'a *i in tan!ei care a -udecat cau)a n fond de #re ncetarea +$ urilor de u#ra'eg(ere. %4& 1ctul de gra!iere e+i de Pre*edintele /e#ublicii Moldo'a #roduce efecte -uridice *i a u#ra #er oanelor conda+nate de in tan!ele de -udecat$ ale /e#ublicii Moldo'a, care e"ecut$ #edea# a #e teritoriul altui tat % tatul e"ecut$rii (ot$rrii&. 3n ace t en , Pre*edintele /e#ublicii Moldo'a, confor+ #re'ederilor tratatelor interna!ionale la care /e#ublica Moldo'a e te #arte, #oate olicita tatului e"ecut$rii (ot$rrii +aterialele nece are olu!ion$rii c(e tiunii #ri'ind a#licabilitatea gra!ierii. 3n ca)ul decret$rii gra!ierii #er oanei, de #re ace t fa#t e te infor+at tatul e"ecut$rii (ot$rrii, iar 0e#arta+entul in titu!iilor #enitenciare a igur$ ane"area co#iei de #e decret la do arul #er onal al conda+natului *i n*tiin!ea)$ in tan!a care a -udecat cau)a n fond. %5& 1ctul de gra!iere e+i ntr-un alt tat % tatul #ronun!$rii (ot$rrii& #roduce efecte -uridice a u#ra #er oanelor conda+nate de in tan!ele de -udecat$ ale ace tui tat, care e"ecut$ #edea# a #e teritoriul /e#ublicii Moldo'a. 3n ace t en , organul de leg$tur$, confor+ #re'ederilor tratatelor interna!ionale la care /e#ublica Moldo'a e te #arte, a igur$ infor+area Pre*edintelui /e#ublicii Moldo'a a u#ra e+iterii de c$tre tatul #ronun!$rii (ot$rrii a unui act de gra!iere a #er oanei care *i e"ecut$ #edea# a #e teritoriul /e#ublicii Moldo'a. Pre*edintele /e#ublicii Moldo'a decide a u#ra ncu'iin!$rii a#lic$rii actului de gra!iere *i infor+ea)$, n +odul tabilit, tatul #ronun!$rii (ot$rrii. Capi!olul XXV "TIN$EREA EXECUTRII PEDEP"EI A'!icolul 1,3+ >tingerea e"ecut$rii #ede# ei Prin tingerea e"ecut$rii #ede# ei e tinge ra#ortul -uridic de e"ecutare a #ede# ei #enale, adic$ obliga!ia conda+natului de a e"ecut$ #edea# a *i dre#tul organului de tat de a cere e"ecutarea #ede# ei. A'!icolul 1,*+ 9e+eiurile #entru tingerea e"ecut$rii #ede# ei %1& >tingerea e"ecut$rii #ede# ei are loc n ca)ul: a& e"ecut$rii efecti'e *i integrale a #ede# ei8 b& dece ului #er oanei conda+nate8 c& ado#t$rii unei (ot$rri de ac(itare a #er oanei conda+nate n cur ul e"ecut$rii #ede# ei au tri+iterii #re e"ecutare a (ot$rrii -udec$tore*ti8 d& inter'enirii unei legi #enale noi care e"clude caracterul #enal al fa#tei n cur ul e"ecut$rii #ede# ei au tri+iterii #re e"ecutare a (ot$rrii -udec$tore*ti8 e& inter'enirii unui act de a+ni tie total$ n cur ul e"ecut$rii #ede# ei au tri+iterii #re e"ecutare a (ot$rrii -udec$tore*ti8 f& inter'enirii unui act de gra!iere total$ n cur ul e"ecut$rii #ede# ei au tri+iterii #re e"ecutare a (ot$rrii -udec$tore*ti8 g& inter'enirii #re cri#!iei e"ecut$rii (ot$rrii #ri'ind conda+narea8 (& re #ect$rii de c$tre conda+nat a co+#orta+entului tabilit #rin (ot$rrea -udec$torea c$ *i e"#ir$rii ter+enului de #rob$8 i& n alte +#re-ur$ri #re'$)ute de lege. %2& 0e #re inter'enirea unor +#re-ur$ri tabilite n alin.%1& al #re)entului articol in titu!ia au organul care a igur$ e"ecutarea #ede# ei co+unic$ n cri in tan!ei care a -udecat cau)a n fond, ane"nd +ateriale #robatorii. %3& >tingerea e"ecut$rii #ede# ei n ca)ul #re'$)ut n alin.%1& lit.g& al #re)entului articol e di #une #rin nc(eierea +oti'at$ a in tan!ei de -udecat$, iar n celelalte ca)uri #re'$)ute n alin. %1& al #re)entului articol - n +odul tabilit de #re)entul cod. Po ibilitatea tingerii e"ecut$rii #ede# ei #oate fi e"a+inat$ *i n te+eiul cererii conda+natului, care e e"a+inea)$ confor+ art.471 *i 472 din .odul de #rocedur$ #enal$.

A'!icolul 1,)+ 9er+enul e"ecut$rii efecti'e *i integrale a #ede# ei %1& Pedea# a a+en)ii e con ider$ e"ecutat$ n )iua ac(it$rii ei integrale. %2& Pedea# a #ri'ati'$ de dre#tul de a ocu#a anu+ite func!ii au de a e"ercita o anu+it$ acti'itate, #edea# a +uncii nere+unerate n folo ul co+unit$!ii, #edea# a tri+iterii ntr-o unitate +ilitar$ di ci#linar$ au #edea# a nc(i orii e con ider$ e"ecutat$ n ulti+a )i a ter+enului de #edea# $ tabilit. %3& Pedea# a retragerii gradului +ilitar au #ecial, a titlului #ecial, a gradului de calificare %cla ificare& *i a di tinc!iilor de tat e con ider$ e"ecutat$ n )iua ado#t$rii actului re #ecti' de c$tre organul au #er oana co+#etent$. [Art. 76 al.(3) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-11 !0".07.11 art. #7$ %4& 9er+enul de #rob$ e con ider$ e"#irat n ulti+a )i a ter+enului tabilit. A'!icolul 1,,+ Liberarea conda+natului la nc(i oare %1& .onda+natul la nc(i oare e te #u n libertate n #ri+a -u+$tate a ulti+ei )ile a ter+enului de #edea# $ tabilit. 0ac$ ter+enul #ede# ei e"#ir$ n )i de re#au au n )i de $rb$toare nelucr$toare, conda+natul e te eliberat n a-unul )ilei de re#au au al )ilei de $rb$toare nelucr$toare. La calcularea ter+enului n luni, ter+enul e"#ir$ la data re #ecti'$ a ulti+ei luni, iar dac$ luna n cau)$ nu are acea t$ dat$ - n ulti+a )i a ace tei luni. %2& O dat$ cu eliberarea, conda+natului i e re tituie lucrurile *i obiectele de #re! care i a#ar!in, banii de la contul de #eculiu, 'alorile +obiliare, actele #er onale, actele #ri'ind +unca lui *i i e eliberea)$ +andatul de e"ecutare a #ede# ei au de liberare de e"ecutare a #ede# ei. A'!icolul 1,.+ .on tatarea dece ului conda+natului %1& .ertificatul de dece ntoc+it confor+ art.203 din #re)entul cod e te, totodat$, *i actul con tatator. %2& 1d+ini tra!ia locului de de!inere co+unic$ de ndat$ fa#tul dece ului conda+natului #rocurorului *i in tan!ei de -udecat$ care a tri+i #re e"ecutare (ot$rrea. %3& 1d+ini tra!ia locului de de!inere ntoc+e*te actul de dece al conda+natului, la care e ane"ea)$ certificatul +edical, *i l tri+ite, #entru nregi trarea dece ului, la oficiul t$rii ci'ile n a c$ruira)$ teritorial$ -a #rodu dece ul. .o#ia de #e certificatul de dece e ane"ea)$ de c$tre ad+ini tra!ia locului de de!inere la do arul #er onal al conda+natului decedat. %4& 3n ca) de +oarte 'iolent$ au dac$ nu e cunoa*te cau)a ei, au n ca) de +oarte n ur+a unui accident de +unc$, con tatarea e face de c$tre +edicul legi t, cu ntoc+irea ra#ortului +edico-legal #e ba)a c$ruia e #ot face con tat$ri u#li+entare. 1d+ini tra!ia locului de de!inere co+unic$ de ndat$ de #re acea ta #rocurorului, a'ocatului #arla+entar, iar du#$ ca) *i organului co+#etent #entru #rotec!ia +uncii. A'!icolul 1,/+ 3n*tiin!area fa+iliei decedatului *i ridicarea cada'rului %1& 3n ca)ul dece ului conda+natului, ad+ini tra!ia locului de de!inere n*tiin!ea)$ de ndat$, telegrafic ori #e o alt$ cale, fa+ilia, alte #er oane a#ro#iate decedatului de #re dece *i de #re nece itatea #re)ent$rii ace tora #entru ridicarea cada'rului. %2& 3n ca)ul n care, ti+# de 3 )ile, nici un +e+bru al fa+iliei au nici o #er oan$ a#ro#iat$ nu -a #re)entat cu +i-loacele nece are #entru ridicarea cada'rului, ace ta e n(u+ea)$, din contul ad+ini tra!iei locului de de!inere, n locul #u la di #o)i!ie de c$tre #ri+$ria n a c$rei ra)$ teritorial$ e afl$ #enitenciarul. %3& La cererea fa+iliei decedatului, ad+ini tra!ia locului de de!inere e te obligat$ $ indice locul unde a fo t n(u+at cada'rul, dac$ n(u+area a fo t f$cut$ din contul ad+ini tra!iei. A'!icolul 1.0+ Aunurile, actele *i banii conda+natului decedat %1& 1d+ini tra!ia locului de de!inere co+unic$ fa+iliei de #re bunurile, actele *i banii conda+natului decedat *i i le #redau n locul de de!inere. %2& 0ac$, n ter+en de un an de la data dece ului conda+natului, bunurile, actele *i banii a#ar!innd decedatului nu au fo t ridicate de fa+ilie, ele trec n #ro#rietatea tatului. 0u#$ e"#irarea aceluia*i ter+en, dac$ nu -a aflat adre a fa+iliei decedatului, bunurile, actele *i banii

ace tuia trec n #ro#rietatea tatului. A'!icolul 1.(+ Obliga!iile ad+ini tra!iei #enitenciarului #ri'ind infor+area organelor afacerilor interne *i a in titu!iei +edicale %1& 3n ca)ul liber$rii conda+natului care e"ecut$ #edea# a n #enitenciar, ad+ini tra!ia #enitenciarului, cu cel #u!in 7 )ile nainte de data la care ur+ea)$ $ fie liberat, infor+ea)$ organul afacerilor interne de #re liberarea din locul de de!inere a conda+natului #entru infrac!iuni deo ebit de gra'e au e"ce#!ional de gra'e, #recu+ *i a #er oanei #er #ecti'a conda+n$rii c$reia a deter+inat a#licarea unor +$ uri de #rotec!ie de tat, n confor+itate cu Legea #ri'ind #rotec!ia de tat a #$r!ii '$t$+ate, a +artorilor *i a altor #er oane care acord$ a-utor n #roce ul #enal. Organul afacerilor interne ntre#rinde +$ urile nece are #entru a igurarea #rotec!iei #$r!ii '$t$+ate, a +artorilor *i a altor #er oane care au acordat a-utor n #roce ul #enal. %2& 3n ca)ul n care conda+natul ufer$ de tuberculo)$, ad+ini tra!ia #enitenciarului, cu cel #u!in 7 )ile nainte de data la care ace ta ur+ea)$ $ fie eliberat, infor+ea)$ in titu!ia +edical$ #eciali)at$ n a c$rei ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul conda+natului #entru a fi luat la e'iden!$. Capi!olul XXVI A-UTORUL ACORDAT PER"OANELOR ELIBERATE DIN LOCURILE DE DE%INERE A'!icolul 1.1+ Obliga!iile ad+ini tra!iei locului de de!inere la #reg$tirea de eliberare %1& 3n ca)ul eliber$rii condi!ionate nainte de ter+en, n co#ul #reg$tirii #entru eliberare, cu cel #u!in 7 luni nainte de e"#irarea ter+enului de e"ecutare a #ede# ei nc(i orii, conda+na!ii care *i e"ecut$ #edea# a n regi+ co+un *i care nu au anc!iuni di ci#linare ne tin e nt tran fera!i n regi+ de re ociali)are. %2& .u cel #u!in 3 luni nainte de e"#irarea ter+enului de e"ecutare a #ede# ei nc(i orii, ad+ini tra!ia locului de de!inere infor+ea)$ autorit$!ile ad+ini tra!iei #ublice locale *i agen!ia teritorial$ #entru ocu#area for!ei de +unc$ de #re a#ro#iata eliberare a conda+natului, de #re tudiile, ca#acitatea de +unc$ *i #ecialitatea lui. %3& 1d+ini tra!ia locului de de!inere a igur$ e"#licarea #re'ederilor legi la!iei n 'igoare cu #ri'ire la utili)area for!ei de +unc$, +odul de #la are n c+#ul +uncii *i dre#tul de a beneficia de o inde+ni)a!ie unic$. 3n ca)ul n care conda+natul *i e"#ri+$ dorin!a de a fi #la at n c+#ul +uncii #rin 1gen!ia Na!ional$ #entru Ocu#area Bor!ei de Munc$ de la locul de do+iciliu, ad+ini tra!ia locului de de!inere, n ter+en de 5 )ile, e"#edia)$ cererea la agen!ia teritorial$ #entru ocu#area for!ei de +unc$. %4& .onda+na!ii in'ali)i de gradul < au <<, #recu+ *i conda+na!ii b$rba!i care au +#linit 75 de ani *i fe+eile conda+nate care au +#linit 70 de ani #ot olicita #la area n a)iluri #entru in'ali)i au b$trni. 1d+ini tra!ia locului de de!inere, n ter+en de 5 )ile, e"#edia)$ organului de a i ten!$ ocial$ cererea conda+natului. A'!icolul 1.2+ 1cordarea de a-utor #er oanelor eliberate din locurile de de!inere %1& Per oana eliberat$ din locurile de de!inere e te a igurat$ cu bilet #entru de#la are la do+iciliu. .(eltuielile #entru #rocurarea biletului au +br$c$+intei nece are nt u#ortate de c$tre conda+nat. %2& 3n ca)ul n care conda+natul nu di #une de bani, el e te a igurat cu bilet *i +br$c$+inte din contul tatului. %3& 0e #re eliberarea #er oanelor care au ne'oie de n o!ire, fe+eilor gra'ide *i +inorilor ad+ini tra!ia locului de de!inere co+unic$, n #realabil, rudelor au altor #er oane indicate de conda+na!i. 3n ca)ul li# ei n o!itorului, ad+ini tra!ia a igur$ n o!irea lor #n$ la do+iciliu.

Capi!olul XXVII EXECUTAREA PEDEP"ELOR DE CTRE PER"OANE -URIDICE A'!icolul 1.3+ 2"ecutarea #ede# ei a+en)ii %1& 1+enda e ac(it$ n +od bene'ol de c$tre #er oana -uridic$ n decur de 30 de )ile de la data r$+nerii definiti'e a (ot$rrii -udec$tore*ti. %2& 0u#$ e"#irarea ter+enului de e"ecutare bene'ol$, in tan!a de -udecat$ tri+ite titlul e"ecutoriu #entru e"ecutare ilit$ e"ecutorului -udec$tore c n a c$rui co+#eten!$ teritorial$, tabilit$ de ca+era teritorial$ a e"ecutorilor -udec$tore*ti, *i are ediul conda+natul. %3& 2"ecutorul -udec$tore c, n ter+en de 10 )ile, 'erific$ +i-loacele b$ne*ti aflate #e conturile bancare ale #er oanei -uridice *i #re)int$ ordinul inca o in titu!iei financiare #entru 'irarea u+ei a+en)ii la contul indicat n titlul e"ecutoriu. [Art. "4 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.1 , MO##-10 ! 5.05.1 art.330$ %4& 0ac$, n decur de 30 de )ile de la data #ri+irii titlului e"ecutoriu de c$tre in titu!ia financiar$, ordinul inca o nu e e"ecut$ din +oti'ul li# ei au in uficien!ei +i-loacelor b$ne*ti, e"ecutorul -udec$tore c 'a di #une ur+$rirea bunurilor #er oanei -uridice n confor+itate cu #re'ederile c$r!ii nti din #re)entul cod. [Art. "4 al.(4) modificat prin LP33 din 06.05.1 , MO##-10 ! 5.05.1 art.330$ %5& 2"ecutorul -udec$tore c infor+ea)$, n ter+en de 5 )ile, in tan!a de -udecat$ de #re e"ecutarea (ot$rrii. A'!icolul 1.*+ 2"ecutarea #ede# ei #ri'$rii de dre#tul de a e"ercita o anu+it$ acti'itate %1& Pri'area de dre#tul de a e"ercita o anu+it$ acti'itate e a igur$ de c$tre organul de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ *i are ediul conda+natul. %2& :ot$rrea in tan!ei de -udecat$ #ri'ind #ri'area de dre#tul de a e"ercita o anu+it$ acti'itate e tri+ite organului de #roba!iune. %3& Organul de #roba!iune tri+ite (ot$rrea -udec$torea c$ organului abilitat cu dre#tul de a inter)ice conda+natului o anu+it$ acti'itate #entru a i ta acti'itatea inter)i $, #entru a retrage autori)a!ia au licen!a *i@ au #entru a +odifica tatutul #er oanei -uridice conda+nate. %4& 3n ter+en de 10 )ile, organul care a eliberat autori)a!ia au licen!a #entru e"ercitarea genului de acti'itate inter)i retrage autori)a!ia au licen!a re #ecti'$. 3n ca)ul inter)icerii e"ercit$rii unei acti'it$!i #entru care nu a fo t eliberat$ autori)a!ie au licen!$, .a+era 3nregi tr$rii de >tat a igur$ e"cluderea din tatutul #er oanei -uridice re #ecti'e a genului de acti'itate inter)i . %5& <nfor+a!ia de #re retragerea autori)a!iei au licen!ei ori de #re +odificarea tatutului #er oanei -uridice conda+nate e #ublic$ n Monitorul Oficial al /e#ublicii Moldo'a de c$tre organul care le-a efectuat *i e re+ite Mini terului 1facerilor <nterne, .entrului Na!ional 1nticoru#!ie, organului fi cal, #recu+ *i organului de #roba!iune c$ruia, u#li+entar, i e re+ite *i (ot$rrea in tan!ei de -udecat$. [Art. "5 al.(5) modificat prin LP1 0 din 5.05.1 , MO103! #.05.1 art.353+ ,n -i.oar% 01.10.1 $ %7& Organul de #roba!iune infor+ea)$, n ter+en de 5 )ile, in tan!a de -udecat$ de #re e"ecutarea (ot$rrii. A'!icolul 1.)+ 2"ecutarea #ede# ei lic(id$rii #er oanei -uridice %1& 0u#$ r$+nerea definiti'$ a (ot$rrii de conda+nare #rin care -a di #u lic(idarea #er oanei -uridice, in tan!a de -udecat$ tran +ite (ot$rrea a in tan!ei de -udecat$ co+#etente #entru a lua +$ uri *i a de f$*ura n continuare #roce ul de lic(idare, n confor+itate cu legi la!ia ci'il$. %2& 0e #re radierea #er oanei -uridice din /egi trul de tat al ntre#rinderilor #er oana co+#etent$ ncuno*tin!ea)$, n ter+en de 5 )ile, in tan!a de -udecat$ care a #ronun!at (ot$rrea de conda+nare #rin care -a di #u lic(idarea ntre#rinderii.

Capi!olul XXVIII EXECUTAREA M"URILOR DE "I$URAN% #I A INTERNRII 4OR%ATE NTR=O IN"TITU%IE 4TI&IOPNEUMOLO$IC A'!icolul 1.,+ <n titu!iile *i organele care a igur$ e"ecutarea +$ urilor de iguran!$ 2"ecutarea +$ urilor de iguran!$ e te a igurat$ de c$tre in titu!iile *i organele +en!ionate n art.174 din #re)entul cod. A'!icolul 1..+ Modul de a#licare a +$ urilor de con trngere cu caracter +edical n in titu!iile # i(iatrice *i de internare for!at$ ntr-o in titu!ie fti)io#neu+ologic$ %1& <n tan!a de -udecat$ tri+ite (ot$rrea #ri'ind a#licarea +$ urii de con trngere cu caracter +edical au internarea for!at$ ntr-o in titu!ie fti)io#neu+ologic$ organului afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul #er oanei u#u e trata+entului +edical for!at au, du#$ ca), ad+ini tra!iei locului de de!inere #entru a o e corta #e acea ta la in titu!ia # i(iatric$ au fti)io#neu+ologic$ #eciali)at$ a Mini terului >$n$t$!ii. %2& Organul afacerilor interne au, du#$ ca), ad+ini tra!ia locului de de!inere, n cel +ult 3 )ile de la #ri+irea (ot$rrii, co+unic$ in tan!ei de -udecat$ de #re internarea #er oanei n in titu!ia # i(iatric$ au fti)io#neu+ologic$ re #ecti'$ au de #re i+#o ibilitatea intern$rii. %3& 3n te+eiul (ot$rrii in tan!ei de -udecat$, in titu!ia # i(iatric$ au fti)io#neu+ologic$ a igur$ #ri+irea, internarea *i acordarea de a i ten!$ #er oanei u#u e trata+entului +edical for!at, fa#t de #re care co+unic$, n ter+en de 3 )ile, o!ului au re#re)entantului legal. %4& Modul de a#licare a +$ urilor de con trngere cu caracter +edical n in titu!iile # i(iatrice au fti)io#neu+ologice e te regle+entat de #re)entul cod, de Legea #ri'ind a i ten!a # i(iatric$ *i de alte acte nor+ati'e. %5& Periodic, o dat$ la 7 luni, in titu!ia # i(iatric$ au fti)io#neu+ologic$ e"#edia)$ in tan!ei de -udecat$ o infor+a!ie a u#ra t$rii $n$t$!ii #er oanei u#u e trata+entului +edical for!at. %7& >o!ul au re#re)entantul legal ori ad+ini tra!ia in titu!iei # i(iatrice au fti)io#neu+ologice, n te+eiul ra#ortului +edical #ri'ind tarea de $n$tate a #er oanei, #oate nainta un de+er in tan!ei de -udecat$, olicitnd ncetarea a#lic$rii +$ urilor de con trngere cu caracter +edical au c(i+barea ace tora. A'!icolul 1./+ 1#licarea +$ urilor de con trngere cu caracter +edical alcoolicilor *i narco+anilor %1& Modul de a#licare a +$ urilor de con trngere cu caracter +edical alcoolicilor *i narco+anilor e te regle+entat de #re)entul cod *i de regula+entul re #ecti' a#robat de =u'ern. %2& 3n ca)ul a#lic$rii +$ urilor de con trngere cu caracter +edical alcoolicilor au narco+anilor fa!$ de conda+natul la #edea# a ne#ri'ati'$ de libertate, in tan!a de -udecat$ e"#edia)$ (ot$rrea a in titu!iei +edicale #eciali)ate a Mini terului >$n$t$!ii, iar n ca)ul in tituirii curatelei - curatorului *i autorit$!ii tutelare. %3& Per oana u#u $ trata+entului +edical for!at e te obligat$ $ e #re)inte, n ter+en de 5 )ile, la in titu!ia +edical$ cu regi+ #ecial, fa#t de #re care e+nea)$ la #ronun!area (ot$rrii. %4& .onda+na!ii la #edea# a nc(i orii au deten!iunii #e 'ia!$ ur+ea)$ trata+entul for!at n locurile de de!inere. 0ac$ #er oana are ne'oie de continuarea unui a tfel de trata+ent *i du#$ eliberarea din locul de de!inere, ad+ini tra!ia #enitenciarului e"#edia)$, n ter+en de 5 )ile, in titu!iei +edicale #eciali)ate (ot$rrea -udec$torea c$, e"tra ul din fi*a +edical$ a conda+natului, alte +ateriale nece are *i infor+ea)$ de #re acea ta in tan!a de -udecat$. Per oana eliberat$ din locul de de!inere ur+ea)$ $ e #re)inte, n ter+en de 5 )ile, la in titu!ia +edical$ cu regi+ #ecial #entru trata+ent +edical for!at, fa#t de #re care e+nea)$ la eliberare. %5& <n titu!ia +edical$ cu regi+ #ecial infor+ea)$, n ter+en de 5 )ile, in tan!a de -udecat$, +e+brii fa+iliei #er oanei au alte rude ale ace teia, iar n ca)ul +inorilor - #$rin!ii au al!i re#re)entan!i legali *i autoritatea tutelar$ de #re #re)entarea #er oanei *i nce#erea trata+entului

+edical for!at. %7& Per oana u#u $ trata+entului +edical for!at e te obligat$ $ re #ecte regi+ul curati' din in titu!ia +edical$. %7& 0urata trata+entului +edical for!at nu #oate de#$*i 43 de )ile. 3n ca)uri e"ce#!ionale, la cererea in titu!iei +edicale, in tan!a de -udecat$ #oate #relungi trata+entul #n$ la 70 de )ile au l #oate reduce. %5& 1d+ini tra!ia in titu!iei +edicale au #er oana u#u $ trata+entului +edical for!at, n te+eiul ra#ortului +edical, #oate nainta un de+er in tan!ei de -udecat$ n a c$rei ra)$ teritorial$ e afl$ in titu!ia +edical$ #entru ncetarea a#lic$rii +$ urilor de con trngere cu caracter +edical au c(i+barea ace tora. %6& La e"#irarea ter+enului de trata+ent +edical for!at, #er oana e e"ternea)$ confor+ regulilor de e"ternare din in titu!ia +edical$, cu eliberarea certificatului +edical, infor+area re #ecti'$ a +edicului #eciali t de circu+ cri#!ie *i a in tan!ei de -udecat$. A'!icolul 1/0+ .$utarea #er oanei u#u e +$ urilor de con trngere cu caracter +edical %1& 0ac$, la #unerea n e"ecutare a +$ urilor de con trngere cu caracter +edical, -a con tatat c$ conda+natul nu -a #re)entat bene'ol n in titu!ia +edical$ #eciali)at$ au e e c(i'ea)$ n alt +od de la trata+entul +edical, in titu!ia +edical$ tri+ite organului afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul #er oanei un de+er *i co#ia de #e (ot$rrea in tan!ei de -udecat$. Organul afacerilor interne, n ter+en de cel +ult 3 )ile, a igur$ aducerea ilit$ a #er oanei la locul de trata+ent. %2& 0ac$ conda+natul a #$r$ it do+iciliul *i locul afl$rii lui nu e te cuno cut, organul afacerilor interne tri+ite in tan!ei de -udecat$ un ra#ort *i +aterialele nece are #entru darea lui n c$utare. 3nc(eierea in tan!ei de -udecat$ #ri'ind c$utarea conda+natului e e"ecut$ de c$tre organul afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul #er oanei. <n tan!a de -udecat$ tri+ite co#ia de #e nc(eiere in titu!iei +edicale #eciali)ate #entru infor+are. A'!icolul 1/(+ 1#licarea +$ urilor de con trngere cu caracter educati' %1& :ot$rrea in tan!ei de -udecat$, ado#tat$ n te+eiul art.54 *i 104 din .odul #enal, e e"#edia)$ organului de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul +inorului. %2& 1'erti +entul, ca +$ ur$ de con trngere, e face n cri , contra e+n$tur$, n ter+en de 5 )ile, n ediul organului de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul +inorului. Organul de #roba!iune infor+ea)$, n ter+en de 5 )ile, in tan!a de -udecat$ care a e"a+inat cau)a n fond de #re e"ecutarea (ot$rrii. %3& Organul de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul +inorului a igur$ #ri+irea e+n$turilor #er oanelor re #on abile #entru #la area, ca +$ ur$ de con trngere, a +inorului ub u#ra'eg(erea #$rin!ilor, #er oanelor care i nlocuie c au a organelor #eciali)ate de tat. Organul de #roba!iune infor+ea)$, n ter+en de 5 )ile, in tan!a de -udecat$ care a e"a+inat cau)a n fond de #re e"ecutarea (ot$rrii. %4& :ot$rrea #ri'ind obligarea, ca +$ ur$ de con trngere, a +inorului de a re#ara #re-udiciile cau)ate e e"#edia)$ #entru e"ecutare organului de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul +inorului. Organul de #roba!iune infor+ea)$, n ter+en de 5 )ile, in tan!a de -udecat$ de #re e"ecutarea (ot$rrii. %5& :ot$rrea #ri'ind obligarea, ca +$ ur$ de con trngere, a +inorului de a ur+a trata+entul +edical de reabilitare # i(ologic$ e tri+ite organului de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul +inorului, care a igur$ controlul e"ecut$rii de c$tre +inor a +$ urii cu caracter educati' a#licate. 3n ter+en de 5 )ile de la ter+inarea cur ului de trata+ent, organul de #roba!iune ncuno*tin!ea)$ de #re acea ta in tan!a de -udecat$, ane"nd re)ultatele trata+entului. %7& :ot$rrea #ri'ind internarea, ca +$ ur$ de con trngere, a +inoruluintr-o in titu!ie #ecial$ de n'$!$+nt *i de reeducare au ntr-o in titu!ie curati'$ *i de reeducare e tri+ite organului de #roba!iune n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul +inorului, care a igur$ #la area +inorului n in titu!ia tabilit$. Organul de #roba!iune infor+ea)$, n ter+en de 5 )ile, in tan!a de -udecat$ care a e"a+inat cau)a n fond de #re e"ecutarea (ot$rrii. %7& 3n ca)ul i+#o ibilit$!ii de a e"ecuta +$ urile de con trngere cu caracter educati', organul

de #roba!iune, n te+eiul art.104 alin.%4& din .odul #enal, adre ea)$ un de+er in tan!ei de -udecat$. A'!icolul 1/((+ 1#licarea ca tr$rii c(i+ice .a trarea c(i+ic$ e efectuea)$ de c$tre in titu!iile +edicale n co+un cu in titu!iile #enitenciare, confor+ /egula+entului cu #ri'ire la +odul de e"ecutare a +$ urii de iguran!$ ca trarea c(i+ic$ a#robat de =u'ern, n ulti+ele 3 luni de i #$*ire a #ede# ei nc(i orii. [Art. #11 d%clarat n%con&tit'(ional prin )**1" din 3.0".13, MO1" -1"5! 3.0".13 art. 7+ ,n -i.oar% 04.07.13$ [Art. #11 introd'& prin LP34 din 4.05.1 , MO1 6-1 #! .06.1 art.405+ ,n -i.oar% 01.07.1 $ A'!icolul 1/1+ 2"#ul)area %1& <n tan!a de -udecat$ e"#edia)$ (ot$rrea a #ri'ind e"#ul)area #er oanei organului afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ a fo t de#i tat$ ori do+icilia)$ #er oana u#u $ e"#ul)$rii. %2& 0ac$ #er oana u#u $ e"#ul)$rii a fo t conda+nat$ la #edea# a nc(i orii, ad+ini tra!ia locului de de!inere, cu 5 )ile nainte de eliberarea #er oanei, tri+ite (ot$rrea -udec$torea c$, #entru a igurarea e"ecut$rii, organului afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ a fo t de#i tat$ ori a do+iciliat #er oana u#u $ e"#ul)$rii. %3& 3n ba)a (ot$rrii in tan!ei de -udecat$ *i la de+er ul organului afacerilor interne, Mini terul 9e(nologiilor <nfor+a!ionale *i .o+unica!iilor a igur$, n regi+ de urgen!$, a#licarea n actul de identitate a *ta+#ilei *i con e+narea +en!iunii #ri'ind e"#ul)area #er oanei. 3n ca)ul n care #er oana conda+nat$ nu #oate fi e"#ul)at$ din +oti'e de $n$tate, de li# $ a actelor nece are au din alte +oti'e, Mini terul 9e(nologiilor <nfor+a!ionale *i .o+unica!iilor eliberea)$ un #er+i de *edere #ro'i)oriu #entru #erioada nece ar$ nl$tur$rii i+#edi+entelor de e"#ul)are. %4& Organul afacerilor interne e"#ul)ea)$, n te+eiul tratatelor interna!ionale la care /e#ublica Moldo'a e te #arte, #er oana n !ara al c$rei cet$!ean e te ori n !ara de re*edin!$ au n alt$ !ar$. Organul afacerilor interne infor+ea)$ in tan!a de -udecat$, Mini terul 1facerilor 2"terne *i <ntegr$rii 2uro#ene *i alte autorit$!i intere ate de #re e"#ul)area au i+#o ibilitatea e"#ul)$rii #er oanei. %5& 0ac$ #er oana u#u $ e"#ul)$rii a fo t conda+nat$ la #edea# a nc(i orii *i ur+ea)$ a fi tran ferat$, #entru e"ecutarea n continuare a #ede# ei, n alt$ !ar$, n +odul tabilit n art.551557 din .odul de #rocedur$ #enal$, ad+ini tra!ia #enitenciarului e i)ea)$ Mini terul 9e(nologiilor <nfor+a!ionale *i .o+unica!iilor #entru a#licarea n actul de identitate a *ta+#ilei *i con e+narea +en!iunii #ri'ind e"#ul)area #er oanei. :ot$rrea #ri'ind e"#ul)area e con ider$ e"ecutat$ n )iua #red$rii tatului re #ecti' a conda+natului. 1d+ini tra!ia #enitenciarului a igur$ infor+area organelor #re'$)ute n alin.%4& al #re)entului articol de #re #redarea conda+natului. A'!icolul 1/2+ .onfi carea #ecial$ %1& <n tan!a de -udecat$ care, n te+eiul art.107 din .odul #enal, a di #u confi carea bunurilor utili)ate la $'r*irea infrac!iunii ori re)ultate din infrac!iune au contra'aloarea ace tora e"#edia)$ (ot$rrea a e"ecutorului -udec$tore c n a c$rui co+#eten!$ teritorial$, tabilit$ de ca+era teritorial$ a e"ecutorilor -udec$tore*ti, e afl$ bunurile. %2& 2"ecutorul -udec$tore c ridic$ *i tran +ite bunurile u#u e confi c$rii organului fi cal co+#etent, n +odul tabilit de =u'ern. 3n ca)ul confi c$rii ub tan!elor narcotice, # i(otro#e au a #recur orilor, ar+elor *i +uni!iilor, e"ecutorul -udec$tore c le ridic$ *i le tran +ite organului co+#etent. %3& 2"ecutorul -udec$tore c ncuno*tin!ea)$, n ter+en de 5 )ile, in tan!a de -udecat$ care a #ronun!at (ot$rrea de #re ridicarea *i tran +iterea obiectelor confi cate c$tre organele co+#etente.

T i ! l u l VI EXECUTAREA M"URILOR PREVENTIVE Capi!olul XXIX EXECUTAREA M"URILOR PREVENTIVE A'!icolul 1/3+ 9e+eiurile e"ecut$rii +$ urilor #re'enti'e M$ urile #re'enti'e e e"ecut$ n te+eiul ordonan!ei #rocurorului, (ot$rrii -udec$torului de in truc!ie au in tan!ei de -udecat$, ado#tate n condi!iile .odului de #rocedur$ #enal$. A'!icolul 1/*+ Pre'enitul %1& Pre'enit e con ider$ #er oana fa!$ de care e te a#licat$ o +$ ur$ #re'enti'$. %2& Per oana u#u $ unei +$ uri #re'enti'e, n confor+itate cu #rinci#iul #re)u+!iei ne'ino'$!iei, e con ider$ ne'ino'at$ *i trebuie tratat$ cu ne#$rtinire *i u+ani +, n condi!ii ce nu cau)ea)$ uferin!e fi)ice au +orale *i nu n-o e c de+nitatea #er oanei. %3& Per oana u#u $ unei +$ uri #re'enti'e are dre#turile, libert$!ile *i obliga!iile cet$!enilor /e#ublicii Moldo'a, cu e"ce#!iile *i re tric!iile tabilite de #re)entul cod *i de .odul de #rocedur$ #enal$. A'!icolul 1/)+ Obligarea de a nu #$r$ i localitatea au !ara %1& Ordonan!a au (ot$rrea #ri'ind a#licarea +$ urii #re'enti'e de obligare de a nu #$r$ i localitatea e tri+ite #re e"ecutare organului afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ *i are do+iciliul #re'enitul. %2& Ordonan!a au (ot$rrea #ri'ind a#licarea +$ urii #re'enti'e de obligare de a nu #$r$ i !ara e tri+ite #re e"ecutare organului afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ *i are do+iciliul #re'enitul, care a igur$ ridicarea #ro'i)orie a #a*a#ortului, *i >er'iciului 4a+al. [Art. #6 al.( ) modificat prin LP304 din 6.1 .1 , MO4"!05.03.13 art.150+ ,n -i.oar% 05.03.13$ %3& 0ac$, n leg$tur$ cu circu+ tan!e #er onale e"ce#!ionale, #re'enitul are ne'oie $ #$r$ ea c$ localitatea au !ara, el e te obligat $ de#un$ la autoritatea care a di #u a#licarea +$ urii #re'enti'e o cerere #ri'ind ob!inerea con i+!$+ntului de a #$r$ i localitatea au !ara. 0ac$ cererea a fo t acce#tat$, autoritatea +en!ionat$ i+ediat ncuno*tin!ea)$ de #re acea ta organul afacerilor interne n a c$ruira)$ teritorial$ *i are do+iciliul #re'enitul, care, n ca)ul oblig$rii de a nu #$r$ i !ara, a igur$ n cel +ai curt ti+# #o ibil re tituirea #a*a#ortului ridicat #ro'i)oriu *i infor+area organelor de frontier$. 0u#$ re'enirea la do+iciliu, #re'enitul e te obligat $ anun!e i+ediat autoritatea care a acce#tat cererea. %4& 3n ca)ul de#i t$rii tentati'ei de trecere a frontierei de tat f$r$ ncu'iin!area autorit$!ii care a di #u a#licarea +$ urii #re'enti'e, organul de frontier$ re!ine #re'enitul *i infor+ea)$ i+ediat organul afacerilor interne. %5& 3n ca)ul n care #re'enitul a nc$lcat obliga!iile i+#u e de +$ ura #re'enti'$ a#licat$, organul afacerilor interne adre ea)$ un de+er , cu ane"area +aterialelor ce confir+$ fa#tul nc$lc$rii interdic!iei, autorit$!ii care a di #u acea t$ +$ ur$ #re'enti'$ #entru a #roceda confor+ art.165 din .odul de #rocedur$ #enal$. A'!icolul 1/,+ =aran!ia #er onal$ au a unei organi)a!ii 0u#$ de#unerea garan!iei #er onale au a unei organi)a!ii, garantul e te obligat $ a igure co+#orta+entul core #un)$tor al #re'enitului, confor+ art.176-151 din .odul de #rocedur$ #enal$. 3n 'ederea a igur$rii garan!iei, garantul #oate a'ea ntre'ederi cu #re'enitul, #oate duce cu el di cu!ii #entru e"#licarea con ecin!elor nere #ect$rii +$ urii #re'enti'e a#licate. 3n ca)urile #re'$)ute n art.151 alin.%3& din .odul de #rocedur$ #enal$, garantul #oate adre a autorit$!ii care a di #u a#licarea +$ urii #re'enti'e o cerere #ri'ind retragerea garan!iei *i re tituirea u+ei b$ne*ti de#u e la contul de de#o)it al autorit$!ii re #ecti'e #entru a igurarea garan!iei. 0u#$ de#unerea cererii garantului #ri'ind renun!area la garan!ia a u+at$, autoritatea care a di #u a#licarea +$ urii #re'enti'e #rocedea)$ confor+art.165 din .odul de #rocedur$ #enal$.

A'!icolul 1/.+ /idicarea #ro'i)orie a #er+i ului de conducere a +i-loacelor de tran #ort 3nc(eierea in tan!ei de -udecat$ #ri'ind ridicarea #ro'i)orie a #er+i ului de conducere a +i-loacelor de tran #ort, confor+ art.152 din .odul de #rocedur$ #enal$, e tran +ite #re e"ecutare organului de #oli!ie rutier$ n a c$rui ra)$ teritorial$ *i are do+iciliul #re'enitul. Organul de #oli!ie rutier$ ridic$ #er+i ul de conducere de la #re'enit cu ntoc+irea unui #roce 'erbal, n care e indic$ #er oana care a efectuat ridicarea actului, datele #er onale ale #re'enitului, +oti'ul ridic$rii *i data ntoc+irii #roce ului-'erbal. Per+i ul de conducere e #$ trea)$ la organul de #oli!ie rutier$ #n$ la re'ocarea au nlocuirea +$ urii #re'enti'e a#licate. A'!icolul 1//+ >u#ra'eg(erea +ilitarului 0u#$ #ri+irea (ot$rrii #ri'ind tri+iterea ub u#ra'eg(ere a +ilitarului, confor+ art.153 din .odul de #rocedur$ #enal$, co+andantul unit$!ii +ilitare aduce la cuno*tin!a #re'enitului obliga!iile i+#u e de +$ ura #re'enti'$ a#licat$ *i con ecin!ele nere #ect$rii ei. .o+andantul unit$!ii +ilitare, la cererea organului de ur+$rire #enal$ au a in tan!ei de -udecat$, a igur$ #re)en!a #re'enitului la efectuarea ac!iunilor #roce uale. A'!icolul 200+ >u#ra'eg(erea +inorului 0u#$ tran +iterea +inorului ub u#ra'eg(ere, n confor+itate cu art.154 din .odul de #rocedur$ #enal$, organul de ur+$rire #enal$ au in tan!a de -udecat$ tri+ite cita!ie #er oanelor ub a c$ror u#ra'eg(ere e afla +inorul #entru a igurarea #re)en!ei +inorului la efectuarea ac!iunilor #roce uale. A'!icolul 20(+ 1 igurarea controlului #re'enitului liberat #ro'i)oriu %1& La liberarea #ro'i)orie ub control -udiciar au #e cau!iune a #re'enitului, n confor+itate cu art.161 *i 162 din .odul de #rocedur$ #enal$, in tan!a de -udecat$ tri+ite organului afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ do+icilia)$ #re'enitul (ot$rrea a #entru a igurarea re #ect$rii de c$tre ace ta a obliga!iilor tabilite. 3n ace t co#, re#re)entantul organului afacerilor interne #eriodic face 'i)ite la do+iciliul #re'enitului, ntre!ine leg$turi cu #re'enitul *i +e+brii fa+iliei lui, du#$ nece itate olicit$ de la ace*tia infor+a!ie de #re locul afl$rii #re'enitului. %2& 0aca, n ur+a controlului efectuat, e tabile*te c$ #re'enitul a nc$lcat obliga!iile tabilite, organul afacerilor interne e i)ea)$ -udec$torul de in truc!ie au in tan!a de -udecat$ *i #re)int$ ra#ortul cu re)ultatele controlului efectuat #entru a e #roceda confor+ #re'ederilor art.161 alin. %5& au art.163 *i 164 din .odul de #rocedur$ #enal$. %3& 0ac$ #er oana liberat$ #ro'i)oriu are ne'oie $ #$r$ ea c$ do+iciliul n leg$tur$ cu circu+ tan!e #er onale e"ce#!ionale, ea adre ea)$ o cerere +oti'at$ -udec$torului de in truc!ie au in tan!ei de -udecat$ care a di #u +$ ura #re'enti'$. 3n ca) de acce#tare acererii, #er oana #oate #$r$ i do+iciliul #e #erioada indicat$ n (ot$rrea -udec$torului de in truc!ie au a in tan!ei de -udecat$. :ot$rrea e aduce la cuno*tin!a organului afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul #re'enitului. 0u#$ re'enirea la do+iciliu, #re'enitul e te obligat $ ncuno*tin!e)e de #re acea ta organul care a acce#tat cererea *i organul afacerilor interne. A'!icolul 201+ 1re tarea la do+iciliu %1& ?udec$torul de in truc!ie au in tan!a de -udecat$ care a di #u a#licarea +$ urii #re'enti'e a are t$rii la do+iciliu tri+ite organului afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul #re'enitului (ot$rrea a #entru a igurarea e"ecut$rii ace teia. /e#re)entantul organului afacerilor interne face 'i)ite la do+iciliul #re'enitului, duce di cu!ii cu #re'enitul *i cu +e+brii fa+iliei lui. Organul afacerilor interne 'erific$ func!ionarea +i-loacelor electronice de control n ca)ul a#lic$rii interdic!iei #re'$)ute n art.155 alin.%4& #ct.2& din .odul de #rocedur$ #enal$ *i a igur$ ec(e trarea core #onden!ei *i interce#tarea co+unic$rilor confor+ #re'ederilor art.133-137 din .odul de #rocedur$ #enal$. %2& 3n ca)ul n care #re'enitul nu r$ #unde la a#elurile telefonice de control, un re#re)entant al organului afacerilor interne o e*te i+ediat la do+iciliul #re'enitului #entru 'erificarea cau)ei. 3n ca)ul n care e de#i tea)$ c$ +i-loacele electronice de control, re!eaua telefonic$ au a#aratul

de telefon nt defectate, re#re)entantul organului afacerilor interne ia +a urile nece are de nl$turare a ace tor defecte, a igurnd u#ra'eg(erea #re'enitului. 3n ace te ca)uri, #recu+ *i n ca)ul n care e tabile*te c$ #re'enitul a ncercat a deteriore)e inten!ionat +i-loacele electronice de control, re#re)entantul organului afacerilor interne ntoc+e*te un #roce -'erbal, care e e+nea)$ de c$tre #re'enit. %3& 0ac$ 'a de#i ta nc$lcarea condi!iilor are t$rii la do+iciliu, re#re)entantul organului afacerilor interne tri+ite -udec$torului de in truc!ie au in tan!ei de -udecat$ un ra#ort, cu ane"area re)ultatelor controlului efectuat, #entru a e lua +$ uri n confor+itate cu art.155 alin. %5& din .odul de #rocedur$ #enal$. %4& 0aca #er oana aflat$ ub are t la do+iciliu are ne'oie a #$r$ ea c$ do+iciliul n leg$tur$ cu circu+ tan!e #er onale e"ce#!ionale, ea adre ea)$ o cerere +oti'at$ -udec$torului de in truc!ie au in tan!ei de -udecat$ care a di #u +$ ura #re'enti'$. 3n ca) de acce#tare a cererii, #er oana #oate #$r$ i do+iciliul #e #erioada indicat$ n (ot$rrea -udec$torului de in truc!ie au a in tan!ei de -udecat$. :ot$rrea e aduce la cuno*tin!a organului afacerilor interne n a c$rui ra)$ teritorial$ e afl$ do+iciliul #re'enitului. 0u#$ re'enirea la do+iciliu, #re'enitul e te obligat a ncuno*tin!e)e de #re acea ta organul care a acce#tat cererea *i organul afacerilor interne. A'!icolul 202+ Locurile de are t #re'enti' %1& Per oanele fa!$ de care a fo t a#licat$ are tarea #re'enti'$ nt de!inute n #enitenciare. %2& 3n ca)ul ordon$rii e"#erti)ei n te+eiurile #re'$)ute n .odul de #rocedur$ #enal$, #recu+ *i n ca)ul nece it$!ii acord$rii unei a i ten!e +edicale de urgen!$, #er oanele indicate n alin.%1& al #re)entului articol #ot fi internate n in titu!iile curati'e ale i te+ului #enitenciar, iar n ca)uri e"ce#!ionale - n in titu!iile curati'e ale Mini terului >$n$t$!ii, a igurndu-li- e #a)a nece ar$. A'!icolul 203+ 1 igurarea ordinii de de!inere n locurile de are t #re'enti' %1& 1 igurarea ordinii de de!inere ub are t a #re'eni!ilor re'ine ad+ini tra!iei locurilor de are t #re'enti'. %2& 1d+ini tra!ia locurilor de are t #re'enti' *i de f$*oar$ acti'itatea n confor+itate cu #re)entul cod, cu .odul de #rocedur$ #enal$, cu Legea cu #ri'ire la i te+ul #enitenciar *i cu alte acte nor+ati'e. /egula+entul de ordine interioar$ a locului de are t #re'enti' e a#rob$ de Mini terul ?u ti!iei. %3& La cererea organului de ur+$rire #enal$, a -udec$torului de in truc!ie au a in tan!ei de -udecat$, ad+ini tra!ia locului de are t #re'enti' tran +ite #re'enitul ubdi'i)iunii de e cort$ a #oli!iei -udiciare #entru a fi adu n fa!a autorit$!ii re #ecti'e. A'!icolul 20*+ Per oanele de!inute n locurile de are t #re'enti' %1& 3n locurile de are t #re'enti' nt de!inute #er oanele are tate n te+eiul (ot$rrii -udec$torului de in truc!ie au a in tan!ei de -udecat$. %2& 3n locurile de are t #re'enti' #ot fi de!inute, de a e+enea: a& #er oanele conda+nate la #edea# a nc(i orii *i la #edea# a deten!iunii #e 'ia!$ n #ri'in!a c$rora (ot$rrea nu e te definiti'$8 b& #er oanele conda+nate la #edea# a nc(i orii *i la #edea# a deten!iunii #e 'ia!$ #n$ la tri+iterea lor ub e cort$ n locurile de e"ecutare a #ede# ei8 c& #er oanele l$ ate, n +odul tabilit de legi la!ie, n locul de are t #re'enti' #entru a nde#lini lucr$ri de de er'ire go #od$rea c$8 d& #er oanele l$ ate n locul de are t #re'enti' au tran ferate n ace t loc din locurile de e"ecutare a #ede# ei #entru efectuarea ac!iunilor de ur+$rire #enal$ n #roce e #enale ori n leg$tur$ cu -udecarea cau)elor n in tan!ele de -udecat$8 e& conda+na!ii e corta!i afla!i n tran)it. %3& Per oanele indicate la alin.%2& lit. a&, b&, d& *i e& al #re)entului articol nt de!inute n locurile de are t #re'enti' n +odul tabilit de #re)entul titlu. A'!icolul 20)+ >tatutul -uridic al #er oanei aflate ub are t #re'enti' %1& 0i #o)i!iile ca#itolului ;;<< din #re)entul cod referitoare la condi!iile de de!inere, la dre#turile *i obliga!iile #er oanelor conda+nate, la acti'it$!ile ocioeducati'e, la ti+ul$ri *i anc!iuni di ci#linare e a#lic$ n +od core #un)$tor #er oanelor aflate ub are t #re'enti' n

+$ ura n care nu contra'in di #o)i!iilor #re)entului titlu. %2& 1d+ini tra!ia locurilor de are t #re'enti' a igur$ e"ercitarea dre#turilor #re'enitului tabilite n .odul de #rocedur$ #enal$ *i n alte acte nor+ati'e. %3& Pre'eni!ii e de!in n ca+ere co+une, cu re #ectarea cerin!elor de!inerii e#arate #re'$)ute n art.306 din #re)entul cod. 3n ca)uri e"ce#!ionale, n co#ul a igur$rii ecurit$!ii #re'eni!ilor, e ad+ite in talarea lor n nc$#eri e#arate. %4& Pre'eni!ii nu au dre#tul la ntre'ederi de lung$ durat$. %5& Pre'eni!ii, cu acordul lor, #ot fi antrena!i la +unc$ #e teritoriul locului de are t #re'enti'. /e+unerarea +uncii #re'eni!ilor e face n +odul tabilit de legi la!ia +uncii. Pre'eni!ii #ot fi antrena!i la +unci nere+unerate #entru ngri-irea *i a+ena-area locului de are t #re'enti', a c$ror durat$nu #oate de#$*i 2 ore #e )i *i 7 ore #e $#t$+n$. %7& Pre'eni!ilor li e a#lic$ anc!iuni di ci#linare, !inndu- e cont de durata are t$rii #re'enti'e. Pre'eni!ii adul!i #ot fi #la a!i n i)olator di ci#linar #e cel +ult 10 )ile, iar #re'eni!ii +inori - #e cel +ult 5 )ile. [Art.306 al.(6) modificat prin LP146 din 14.06.13, MO161-166! 6.07.13 art.51"$ A'!icolul 20,+ 0o arul #er onal al #er oanei are tate #re'enti' %1& 1d+ini tra!ia locurilor de are t #re'enti' co+#letea)$ #entru fiecare #er oan$ are tat$ #re'enti' do arul #er onal #re'$)ut n art.200 alin.%2& din #re)entul cod. %2& 0o arul #er onal al #er oanei are tate #re'enti' cu#rinde: a& datele *i actul de identitate ale #er oanei are tate #re'enti'8 b& fotografii din fa!$ *i din #rofil8 c& co#ia de #e (ot$rrea #rin care -a di #u are tarea #re'enti'$ au #relungirea are t$rii #re'enti'e8 d& +andatul de are tare8 e& anul, luna, )iua *i ora la care a nce#ut e"ecutarea are t$rii #re'enti'e8 f& ca)ierul -udiciar8 g& fi*a dactilo co#ic$8 (& docu+entele ntoc+ite n ur+a e"a+enelor +edicale #re'$)ute la art.232 din #re)entul cod8 i& docu+entele din care re)ult$ nde#linirea obliga!iilor #re'$)ute la art.206 din #re)entul cod8 -& docu+entele referitoare la +$ urile luate de c$tre ad+ini tra!ia locului de are t #re'enti' cu #ri'ire la e"ercitarea dre#turilor #er oanei are tate #re'enti'8 C& docu+entele referitoare la a#licarea anc!iunilor di ci#linare n ti+#ul e"ecut$rii are t$rii #re'enti'e8 l& alte docu+ente ntoc+ite n ti+#ul e"ecut$rii are t$rii #re'enti'e. %3& Per oana are tat$ #re'enti' *i a#$r$torul ace teia au acce , n #re)en!a #er oanei anu+e de e+nate de conduc$torul locului de are t #re'enti', la do arul #er onal. %4& <n tan!a de -udecat$ are acce la do arul #er onal al #er oanei are tate #re'enti'. %5& 0o arul #er onal #oate fi con ultat, cu e"ce#!ia itua!iilor n care ace ta e te cerut de organele abilitate, nu+ai cu acordul #er oanei are tate #re'enti' *i al -udec$torului. %7& 0atele cu caracter #er onal ale #er oanelor are tate #re'enti' nt confiden!iale, #otri'it legii. A'!icolul 20.+ /egi trele #ri'ind #er oanele are tate #re'enti' 1d+ini tra!ia locului de are t #re'enti' ntoc+e*te: a& regi trul de e'iden!$ a #ri+irii #er oanelor are tate #re'enti', n care e con e+nea)$ anul, luna, )iua *i ora la care #er oana are tat$ a fo t #ri+it$ n locul de are t #re'enti'8 b& regi trul de e'iden!$ a #unerii n libertate a #er oanelor are tate #re'enti'8 c& alte regi tre de e'iden!$ a #er oanelor are tate #re'enti'. A'!icolul 20/+ 0e!inerea e#arat$ n locurile de are t #re'enti' %1& 3n locurile de are t #re'enti' e de!in e#arat: a& fe+eile - de b$rba!i8 b& +inorii - de adul!i8 c& #er oanele care #entru #ri+a dat$ e afl$ ub are t #re'enti' - de #er oanele care anterior au

fo t de!inute n #enitenciare8 d& #er oanele b$nuite, n'inui!ii au incul#a!ii de $'r*irea infrac!iunii - de b$nui!ii, n'inui!ii au incul#a!ii #entru #artici#a!ie la aceea*i infrac!iune8 e& #er oanele b$nuite au n'inuite de co+iterea unor infrac!iuni gra'e, deo ebit de gra'e *i e"ce#!ional de gra'e - de celelalte #er oane8 f& #er oanele care #n$ la are tare au de!inut func!ii de r$ #undere n autorit$!ile #ublice - de celelalte #er oane8 g& #er oanele care, n 'irtutea func!iilor ocu#ate anterior, #ot fi a+enin!ate cu r$)bunarea - de celelalte #er oane8 (& #er oanele bolna'e de boli infec!ioa e au care nece it$ o ngri-ire *i u#ra'eg(ere +edical$ #ecial$ - de celelalte #er oane8 i& #er oanele conda+nate de #er oanele aflate ub are t #re'enti'. %2& Per oanele l$ ate, n +odul tabilit de lege, n i)olatorul de ur+$rire #enal$ #entru nde#linirea lucr$rilor de de er'ire go #od$rea c$ a in titu!iei e de!in n nc$#eri e#arate, i)olat de #er oanele aflate ub are t #re'enti'. A'!icolul 2(0+ 9e+eiurile *i +odul de eliberare a #er oanelor aflate ub are t #re'enti' %1& 9e+eiuri #entru eliberarea #er oanei aflate ub are t #re'enti' nt: a& nlocuirea au re'ocarea +$ urii #re'enti'e8 b& liberarea #ro'i)orie8 c& ncetarea de dre#t a +$ urii #re'enti'e n condi!iile art.165 din .odul de #rocedur$ #enal$. %2& 2liberarea #er oanei aflate ub are t #re'enti' e face de c$tre *eful locului de are t #re'enti' n te+eiul (ot$rrii -udec$torului de in truc!ie au a in tan!ei de -udecat$. La e"#irarea ter+enului de !inere ub are t, eliberarea #er oanei aflate ub are t #re'enti' e face n te+eiul deci)iei *efului locului de are t #re'enti'. %3& :ot$rrea -udec$torului de in truc!ie au a in tan!ei de -udecat$ cu #ri'ire la eliberarea #er oanei aflate ub are t #re'enti' ur+ea)$ a fi e"ecutat$ i+ediat du#$ #ri+irea ei la locul de are t #re'enti'. 3n ca)ul n care ter+enul de are t nu a fo t #relungit au a e"#irat ter+enul +a"i+ de !inere ub are t, #re'enitul e te eliberat n )iua *i la ora e"#ir$rii ter+enului de !inere ub are t #re'enti', dac$ nu e te #ri+it$ #entru e"ecutare (ot$rrea -udec$torea c$ de conda+nare la nc(i oare au deten!iune #e 'ia!$. Per oanelor eliberate li e n+nea)$ actele, obiectele, banii #$ tra!i la conturile lor de #eculiu, #recu+ *i un certificat n care e indic$ ter+enul afl$rii ub are t #re'enti' *i te+eiurile eliber$rii.