Sunteți pe pagina 1din 5

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

CAPITOLUL 26. INELE Ş I CORPURI;

26.1. Să se arate în fiecare din urmă toarele cazuri, c ă mulţimea considerată are o structur ă

algebrică de inel, fa ţă de legile de compoziţie specificate:

a) fa ţă de x * y = x + y 3; x y = xy 3 x 3 y + 12;

b) fa ţă de x * y = x + y + 2; x y = 2 xy + 4 x + 4 y + 6;

c) A = {2 k + 1 k } fa ţă de x * y = x + y + 1; x y = 2 xy + 1 x + 2 y 1 ;

1

1

2

2

d) fa ţă de x * y = x + y 5; x y = xy 5 x 5 y + 30;

e) A = {x + y5 || x, y } fa ţă de adunarea şi înmulţirea numerelor reale;

f) A = {x + iy| x, y } fa ţă de adunarea ş i înmulţirea numerelor complexe;

  x

| x, y } fa ţă de adunarea ş i înmulţirea matricelor;   y x |

 

g) A =

y |


(

x

y |

| x, z , y } fa ţă de adunarea ş i înmulţirea matricelor; z |

h) A =    0

i) × fa ţă de x

1

, y

1

 


|

|
|

)* x

(

, y
2

) = ( x 1 + x 2 , y 1 + y 2 );
2

( x

, y
1

1

)x

(

, y
2

) = ( x 1 x 2 , x 1 y 2 + x 2 y 1 + y 1 y 2 );
2

j) × fa ţă de (x, y)* x ' , y ' = ( x + x ', y + y '); (x, y)(x ', y ') = ( xx ' , 0);

0

0 | a , b , c } fa ţă de adunarea ş i înmulţirea matricelor.

c |

 

a 0

b

0

k) A =    0

  0

26.2. Să se arate că inelele de la exerciţiul precedent, punctele a), b), c), d), e), f) nu au

divizori ai lui zero.

26.3. Să se arate în fiecare din urmă toarele cazuri c ă mulţimea considerată are o structur ă

algebrică de corp fa ţă de legile de compoziţie specificate:

a) fa ţă de x * y = x + y + 2; x y = xy + 2 x + 2 y + 2;

b) fa ţă de x * y = x + y 7; x y = xy 7 x 7 y + 56;

c) fa ţă de x * y = x + y 4; x y = xy 4 x 4 y + 20;

d) A = {x + y3 || x, y } fa ţă de adunarea ş i înmulţirea numerelor reale;

e) fa ţă de x * y =

3 x 3 + y 3 ; x y = x y;

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

  a 5 b | f) K =     | a
a
5 b |
f) K = 
| a , b ∈ ℚ} fa ţă de adunarea şi înmulţirea matricelor;
 
b
a
 |
a + b
4 b
|
g) K = 
| a , b ∈ ℚ} fa ţă de adunarea ş i înmulţirea matricelor;
 
− b
a − b
 |
h)
ℝ × ℝ fa ţă de (x, y)* x ' , y '  = ( x + x ', y + y '); (x, y)∘(x ', y ') = ( xx ' − yy ' , xy ' + x ' y).
26.4. a) Să se arate că pe ℤ legile de compoziţie:
x * y = x + y − 2; x ∘ y = xy − 2 x − 2 y + 6
determin ă o structură de inel comutativ.
b) Să se arate c ă func ţia f : ℤ → ℤ, f (x) = x + 2 realizeaz ă izomorfismul între inelul (ℤ, + , ⋅ ) ş i
inelul de la a).
26.5. a) Să se arate că pe ℤ legile de compoziţie:
x * y = x + y + 1; x ∘ y = xy + x + y
determin ă o structură de inel comutativ.
b) Să se arate că pe ℤ legile de compoziţie:
x * y = x + y − 1; x ∘ y = xy − x − y + 2
determin ă o structură de inel comutativ.
c) Să se arate c ă între inelele de la A ş i B există un izomorfism de forma f (x) = ax + b , a , b ∈ ℝ, a
≠ 0.
26.6. a) Să se arate că pe A = {x + y√3 |||| x, y ℤ } adunarea ş i înmulţirea determină o structur ă
de inel.
  x
y  |
b) Să se arate că pe M =  
 
 | x, y ∈ ℤ} adunarea ş i înmulţirea matricelor determin ă o
3 y x
 |
structură de inel.
y
c) Să se arate c ă inelele de la a) ş i b) sunt izomorfe prin func ţia: f : A → M , f (x + y√3) =
x
.
 3 y x 
26.7. a) Să se arate că pe A = {x + y√7 |||| x, y ℤ } adunarea ş i înmulţirea determină o structur ă
de inel.
  x
y  |
b) Să se arate că pe M = 
| x, y ∈ ℤ} adunarea ş i înmulţirea matricelor determin ă o
  7 y x  |
structură de inel.

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

c) Să se arate c ă inelele de la a) ş i b) sunt izomorfe.

26.8. a) Să se arate că pe A = {x + y5 |||| x, y } adunarea ş i înmulţirea determină o structur ă

de inel.

  x

b) Să se arate că pe M =  

 

y

5 y | | x, y } adunarea ş i înmulţirea matricelor determin ă o

x

|

structură de inel.

c) Să se arate c ă inelele de la a) ş i b) sunt izomorfe.

26.9. a) Să se arate că pe A = ×legile de compoziţie:

(a , b ) +


a ' , b '

  =

a + a ' , b + b '

a ' , b = ( a a ' b b ' , a b ' + a ' b )

'

(a , b )

determin ă o structură de inel.

b) Să se arate că pe [i] = {x + iy| x, y } adunarea ş i înmulţirea numerelor complexe determin ă

o structură de inel.

c) Inelele de la punctele a) ş i b) sunt izomorfe.

26.10. a) Să se arate că pe legile de compoziţie

x * y = x + y; x y = xy + Imx Imy

determin ă o structură de inel comutativ.

 

 

b) Să se arate că pe M =


|

x

0 x

y |

| x, y } adunarea ş i înmulţirea matricelor determin ă o structură

de inel.

c) Inelele de la punctele a) ş i b) sunt izomorfe.

26.11. a) Să se arate c ă pe legile de compoziţie

x * y = x + y 4; x y = xy 4 x 4 y + 20 determin ă o structură de corp comutativ.

b) Să se arate că f : , f (x) = x + 4 stabile ş te un izomorfism între corpul numerelor reale ş i

corpul de la a).

26.12. a) Să se arate că pe ( 0 , ) legile de compoziţie x * y = xy; x ∘∘ y = x ln y determină o

structură de corp comutativ.

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

b) Să se arate că între corpul numerelor reale ş i corpul de la punctul a) există un izomorfism f :

(0, ) de forma f (x) = a e bx .

26.13.

a) Să se arate că pe M = ( π , π ) legile de compoziţie

2

2

x * y = atan(tanx + tany + 5);

x * y = atan(5tanx + 5tany + tanx tany + 20); determin ă o structură de corp comutativ.

b) Să se arate că f : M , f (x) = atan( x 5) este un omomorfism de la corpul numerelor reale

la corpul de la a).

3

a) Să se arate că pe mulţimea ( 0, ) legile de compoziţie x * y = xy; x ∘∘ y = x ln y

26.14.

determină o structur ă de corp comutativ.

b) Între corpul numerelor reale ş i corpul de la punctul a) există un izomorfism f : (0, ) de

forma f (x) = a e bx .

26.15. a) Să se arate că pe mulţimea legile de compoziţie x * y =

determină o structur ă de corp comutativ.

7 x 7 + y 7 ; x ∘∘ y = xy

b) Între corpul numerelor reale ş i corpul de la a) există un izomorfism de forma f (x) = 7 x + y .

26.16. a) Să se arate că pe A = {x + y2 |||| x, y } adunarea ş i înmulţirea determină o

structură de corp.

  x


 

2

4 y |

x

|

|

| x, y } adunarea ş i înmulţirea matricelor determin ă o

b) Să se arate că pe B =

structură de corp.

c) Să se arate c ă corpurile de la a) ş i b) sunt izomorfe.

y

  a 0  || || a } adunarea ş i înmulţirea matricelor determină o   a 0  ||





26.17. a) Să se arate c ă pe A = 

structură de corp comutativ.

b) Să se arate că corpul numerelor reale este izomorf cu corpul de la a).

26.18. Fie ( A, + , · ) un inel comutativ, a ş i b două elemente idempotente ( a 2 = a , b 2 = b ).

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

Să se demonstreze că elementele ab , 1 a , 1 b sunt idempotente.

26.19. Fie (A, + , · ) un inel necomutativ, a , b A. Să se arate c ă dac ă 1 ab este inversabil,

atunci ş i 1 ba este inversabil.

26.20. Într-un inel se define ş te legea de compoziţie x * y = x + y xy.

a) Să se arate c ă * este asociativ ă ş i admite element neutru.

b) Dacă 1 x are simetric în inel, atunci x are simetric fa ţă de legea *.

26.21. Fie (A, + , · ) un inel cu proprietatea că x 12 = x pentru orice x A. Să se arate c ă x 2 =

x, x A.

26.22. Fie (A, + , · ) un inel cu proprietatea că x 2 = x pentru orice x A. Să se arate c ă :

a) x + x = 0, x A;

b) A este comutativ.

26.23. Se consideră K = {0,1 , a , b } un corp cu patru elemente. Să se arate c ă :

a) ab = 1 = ba ;

b) a 2 = b ; a 3 = 1; a 2 + a + 1 = 0.

26.24. Fie (A, + , · ) un inel. Dac ă a , b A atunci sunt echivalente:

a) aba = a ş i b a 2 b = 1;

b) ab = ba = 1;

c) aba = a ş i b este unic cu această proprietate.

[Salt la cuprins]