Sunteți pe pagina 1din 7

HOTRRE nr. 224 din 5 martie 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a msuril r c !

inan"ate din # ndul Eur pean $gric l pentru %e&v ltare Rural prin 'r gramul (a"i nal de %e&v ltare Rural 200)*20+,
Avnd n vedere prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2 ! privind spri"inul pentru de#voltare rural$ a%ordat din &ondul European Agri%ol pentru 'e#voltare Rural$ (&EA'R)( ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.9)*/2 6 de sta+ilire a normelor de apli%are a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2 !( ale Regulamentului Consiliului (CE E,RA-./) nr. 1.6 !/2 2 privind Regulamentul 0inan%iar apli%a+il +ugetului general al Comunit$1ii Europene( %u modi0i%$rile 2i %omplet$rile ulterioare( pre%um 2i ale .rdonan1ei de urgen1$ a 3uvernului nr. -).200- privind gestionarea 0ondurilor neram+ursa+ile destinate 0inan1$rii politi%ii agri%ole %omune alo%ate de la Comunitatea European$( pre%um 2i a 0ondurilor de %o0inan1are 2i pre0inan1are alo%ate de la +ugetul de stat( apro+at$ %u modi0i%$ri prin 4egea nr. 4/2.200-( %u modi0i%$rile 2i %omplet$rile ulterioare( n temeiul art. 1 8 din Constitu1ia Romniei( repu+li%at$( 2i al art. )* din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2 !( 0uvernul R m1niei adopt$ pre#enta 5ot$rre.

2$'3TO454 36 Obiectiv 7i disp &i"ii generale


$rt. +
8+9.+ie%tul pre#entei 5ot$rri l %onstituie sta+ilirea %adrului general pentru apli%area pro%edurilor de evaluare( sele%1ie( %ontra%tare( a%5i#i1ii( plat$( %ontrol 2i monitori#are( a0erente proie%telor %o0inan1ate din &ondul European Agri%ol pentru 'e#voltare Rural$( denumit n %ontinuare &EA'R( prin 6rogramul 7a1ional de 'e#voltare Rural$ 2 )82 19( denumit n %ontinuare 67'R( pe ntreaga perioad$ de derulare a programului( n regiunile eligi+ile n %adrul .+ie%tivului de %onvergen1$. 8296rin 67'R se 0inan1ea#$ in%lusiv dou$ s%5eme transparente de a"utor de stat( ale %$ror prevederi sunt de stri%t$ interpretare 2i apli%are. A%este s%5eme( instituite/apro+ate prin ordin al ministrului agri%ulturii 2i de#volt$rii rurale( sunt a0erente m$surii 129( 2i anume: a9;%5ema <; 19/2 8 =;timularea >//8urilor %are pro%esea#$ produse agri%ole n vederea o+1inerii unor produse alimentare( altele de%t %ele prev$#ute n ane?a nr. 1 la -ratatul CE( pre%um 2i a %elor %are des0$2oar$ a%tivit$1i de pro%esare a produselor agri%ole n vederea o+1inerii 2i utili#$rii surselor de energie regenera+il$ 2i a +io%om+usti+ililor=( denumit$ n %ontinuare <; 19/2 8@ b9;%5ema <; 28/2 8 =;timularea mi%rontreprinderilor din domeniul prelu%r$rii primare a produselor 0orestiere lemnoase 2i nelemnoase=( denumit$ n %ontinuare <; 28/2 8.

8+9-ermenii =programare=( =regiune=( =a?$=( =m$sur$=( =opera1iune=( =monitori#are( evaluare=( =strategie de de#voltare lo%al$=( =+ene0i%iar=( =%5eltuial$ pu+li%$=( =.+ie%tiv de %onvergen1$= au n1elesul din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2 ! privind spri"inul pentru de#voltare rural$ a%ordat din &ondul European Agri%ol pentru 'e#voltare Rural$ (&EA'R)( pu+li%at n Aurnalul .0i%ial al ,niunii Europene( seria 4 nr. 2)) din 21 o%tom+rie 2 !. 829Bn n1elesul pre#entei 5ot$rri( termenii 2i e?presiile de mai "os au urm$toarele semni0i%a1ii: a967'R 8 repre#int$ do%umentul programati% ela+orat potrivit Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2 !( n +a#a %$ruia vor 0i a%%esate sumele alo%ate Romniei pentru perioada de programare 2 )8 2 19@ b935idul soli%itantului 8 repre#int$ o detaliere te5ni%$ 2i 0inan%iar$ a 0ie%$rei m$suri 2i %uprinde setul de in0orma1ii ne%esare soli%itantului pentru preg$tirea( derularea 2i implementarea proie%tului( ela+orat pentru 0ie%are m$sur$ de %$tre Agen1ia de 6l$1i pentru 'e#voltare Rural$ 2i 6es%uit( denumit$ n %ontinuare A6'R6@ este disponi+il la sediul %entral al A6'R6( la %entrele regionale ale A6'R6 2i la o0i%iile "ude1ene ale A6'R6( pre%um 2i pe site8ul A6'R6 2i al /inisterului Agri%ulturii 2i 'e#volt$rii Rurale( denumit n %ontinuare /A'R@ c9%ontra%t de 0inan1are 8 repre#int$ do%umentul "uridi% n%5eiat ntre A6'R6 2i +ene0i%iar( prin %are se sta+iles% o+ie%tul( drepturile 2i o+liga1iile p$r1ilor( durata de e?e%u1ie( valoarea( plata( pre%um 2i alte dispo#i1ii 2i %ondi1ii spe%i0i%e( prin %are se a%ord$ asisten1$ 0inan%iar$ neram+ursa+il$ din &EA'R n s%opul atingerii o+ie%tivelor m$surilor %uprinse n 67'R@ d9anga"ament 8 repre#int$ do%umentul n%5eiat de un soli%itant al spri"inului a%ordat pentru utili#area dura+il$ a terenurilor agri%ole 2i 0orestiere( prin %are se o+lig$ s$ respe%te %ondi1iile 2i modalitatea de a%ordare a pl$1ilor de %$tre Agen1ia de 6l$1i 2i >nterven1ie n Agri%ultur$( denumit$ n %ontinuare A6>A@

$rt. 2

e9proie%t eligi+il 8 repre#int$ proie%tul %are ndepline2te %ondi1iile minime prev$#ute n 0i2a te5ni%$ a m$surii 2i %are poate 0i sele%tat( %on0orm %riteriilor sta+ilite prin 67'R( pentru a primi asisten1$ 0inan%iar$ neram+ursa+il$ din &EA'R@ !9%5eltuieli eligi+ile generale 8 se n%adrea#$ n %ategoria de %5eltuieli eligi+ile %omune tuturor m$surilor 2i repre#int$ %osturile ne%esare pentru preg$tirea 2i implementarea proie%telor 0inan1ate din 67'R@ g9%5eltuieli eligi+ile spe%i0i%e 8 repre#int$ %5eltuielile privind reali#area de investi1ii pentru 0ie%are dintre m$surile %uprinse n 67'R@ :9%osturi generale ale proie%tului 8 repre#int$ a%ele %osturi ne%esare pentru preg$tirea 2i implementarea proie%tului( %onstnd n %5eltuieli pentru %onsultan1$( proie%tare( monitori#are 2i management( in%lusiv ta?ele pentru eli+erarea %erti0i%atelor( %on0orm art. !! din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.9)*/2 6 de sta+ilire a normelor de apli%are a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2 ! privind spri"inul pentru de#voltare rural$ a%ordat din &ondul European Agri%ol pentru 'e#voltare Rural$ (&EA'R)( pu+li%at n Aurnalul .0i%ial al ,niunii Europene( seria 4 nr. 968 din 29 de%em+rie 2 6( pre%um 2i %ele privind o+1inerea avi#elor 2i autori#a1iilor ne%esare implement$rii proie%telor( a2a %um sunt a%estea prev$#ute n legisla1ia na1ional$@ i9s%5em$ de a"utor de stat transparent$ 8 repre#int$ instrumentul de %o0inan1are din &EA'R a proie%telor a0erente m$surii 129 =Cre2terea valorii ad$ugate a produselor agri%ole 2i 0orestiere=( %u respe%tarea %riteriilor prev$#ute n Regulamentul Comisiei (CE) nr. ) /2 1 privind apli%area art. 8) 2i 88 din -ratatul CE la a"utoarele de stat pentru ntreprinderi mi%i 2i mi"lo%ii( %u modi0i%$rile 2i %omplet$rile ulterioare( pu+li%at n Aurnalul .0i%ial al ,niunii Europene( seria 4 nr. 1 din 19 ianuarie 2 1@ ;9s%5ema de minimis 8 repre#int$ instrumentul de %o0inan1are din &EA'R a proie%telor a0erente m$surilor 912 =;pri"in pentru %rearea 2i de#voltarea de mi%rontreprinderi=( 919 =n%ura"area a%tivit$1ilor turisti%e= 2i 922 =Renovarea( de#voltarea satelor( m+un$t$1irea servi%iilor de +a#$ pentru e%onomia 2i popula1ia rural$ 2i punerea n valoare a mo2tenirii rurale=( %u respe%tarea %riteriilor prev$#ute n Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.998/2 6 privind apli%area art. 8) 2i 88 din -ratatul CE la a"utoarele de minimis( pu+li%at n Aurnalul .0i%ial al ,niunii Europene( seria 4 nr. 9)9 din 28 de%em+rie 2 6@ <9avi# %u re%omand$ri la studiul de 0e#a+ilitate privind n%adrarea n spe%i0i%ul ar5ite%tural lo%al 8 repre#int$ do%umentul eli+eratele un organism %ompetent pentru proie%tele spe%i0i%e m$surilor 919 =n%ura"area a%tivit$1ilor turisti%e= 2i 922 =Renovarea( de#voltarea satelor( m+un$t$1irea servi%iilor de +a#$ pentru e%onomia 2i popula1ia rural$ 2i punerea n valoare a mo2tenirii rurale=( %u privire la atestarea respe%t$rii %riteriului de n%adrare n ar5ite%tura spe%i0i%$ lo%al$@ l9mi"loa%e de transport spe%iali#ate 8 repre#int$ autove5i%ulele adaptate la %erin1ele de transport n %ont propriu al materiei prime 2i/sau al produ%1iei o+1inute 2i %are sunt prev$#ute n studiul de 0e#a+ilitate sau n memoriul "usti0i%ativ( ane?ate %ererii de 0inan1are( ve5i%ulele %are ndeplines% a%elea2i %erin1e 2i au o 0un%1ie spe%i0i%$ %e ne%esit$ adapt$ri ale %aroseriei 2i/sau e%5ipamente spe%iale( pre%um 2i mi"loa%ele de transport prev$#ute %a eligi+ile n 0i2ele m$surilor din %adrul 67'R@ m9%on0li%t de interese 8 repre#int$ situa1ia n %are e?ist$ leg$turi ntre stru%turile a%1ionariatului +ene0i%iarului 2i o0ertan1ii a%estuia( ntre mem+rii %omisiei de evaluare 2i o0ertan1i sau atun%i %nd o0ertantul %2tig$tor de1ine pa%5etul ma"oritar de a%1iuni n dou$ 0irme parti%ipante pentru a%ela2i tip de a%5i#i1ie n %adrul a%5i#i1iilor reali#ate de soli%itan1ii priva1i ai 0ondurilor neram+ursa+ile &EA'R.

2$'3TO454 336 Reguli de implementare =E2>35(E$ +6 Reguli privind msurile de investi"ii


$rt. ,
8+9,n soli%itant poate depune n a%ela2i timp mai multe proie%te pentru m$suri di0erite din %adrul 67'R( pentru a 0i %o0inan1ate din &EA'R. 829,n soli%itant poate depune proie%te pentru a 0i %o0inan1ate din &EA'R 2i n situa1ia n %are are n derulare proie%te de investi1ii di0erite( 0inan1ate prin 6rogramul ;A6AR'. 8,9,n +ene0i%iar poate depune un al doilea proie%t n %adrul a%eleia2i m$suri %o0inan1ate din &EA'R( %u %ondi1ia %a primul proie%t s$ 0ie 0inali#at( %u e?%ep1ia %elor %are apli%$ pentru s%5ema de a"utor de stat <; 19/2 8. 8496roie%tele soli%itan1ilor ai %$ror a%1ionari ma"oritari au n derulare alte proie%te 0inan1ate din &EA'R n %adrul a%eleia2i m$suri nu sunt eligi+ile( %u e?%ep1ia %elor %are apli%$ pentru s%5ema de a"utor de stat <; 19/2 8.

8+94a soli%itarea e?pres$ a unui +ene0i%iar de %o0inan1are din &EA'R( %u privire la %ontra%torii a%estuia %are nu se a%5it$ de o+liga1iile %ontra%tuale( A6'R6 poate( dup$ o veri0i%are preala+ila( s$ in%lud$ in0orma1iile despre a%e2ti 0urni#ori n 4ista %ontra%torilor %are nu 2i respe%t$ o+liga1iile %ontra%tuale 0a1$ de +ene0i%iarii %o0inan1$rii din &EA'R.

$rt. 4

8294ista %ontra%torilor %are nu 2i respe%t$ o+liga1iile %ontra%tuale 0a1$ de +ene0i%iarii %o0inan1$rii din &EA'R va putea 0i %onsultat$ pe site8ul o0i%ial al A6'R6.

$rt. 5
6entru anumite %ategorii de +ene0i%iari din %adrul m$surilor derulate din 67'R se apli%$ urm$toarele restri%1ii de 0inan1are: a9+ene0i%iarii nregistra1i n lista A6'R6 a de+itorilor pentru 6rogramul ;A6AR' 2i pentru &EA'R( pentru un an de la a%5itarea de+itului@ b9+ene0i%iarii %are au %ontra%te de 0inan1are re#iliate pentru nerespe%tarea o+liga1iilor %ontra%tuale( din ini1iativa A6'R6( pentru un an de la data re#ilierii@ c9+ene0i%iarii 6rogramului ;A6AR' sau ai %o0inan1$rii &EA'R( %are se a0l$ n situa1ii litigioase %u A6'R6( pn$ la solu1ionarea de0initiv$ a litigiului.

$rt. 8+9C5eltuielile privind %osturile generale ale proie%tului sunt eligi+ile da%$ respe%t$ prevederile art. )1 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2 ! 2i da%$ ndeplines% urm$toarele %ondi1ii: a9sunt prev$#ute sau re#ult$ din apli%area legisla1iei n vigoare n vederea o+1inerii de avi#e( a%orduri 2i autori#a1ii ne%esare implement$rii a%tivit$1ilor eligi+ile ale opera1iunii sau re#ult$ din %erin1ele minime impuse de 67'R si sunt soli%itate de A6'R6@ b9sunt a0erente unor studii 2i/sau anali#e nto%mite n %on0ormitate %u prevederile legisla1iei n vigoare@ c9sunt ne%esare n pro%esul de a%5i#i1ii pu+li%e pentru a%tivit$1ile eligi+ile ale opera1iunii@ d9sunt a0erente a%tivit$1ilor de %oordonare 2i supervi#are a e?e%u1iei 2i re%ep1iei lu%r$rilor de %onstru%1ii8 monta". 829C5eltuielile de %onsultan1$ 2i pentru managementul proie%tului sunt eligi+ile da%$ respe%t$ prevederile alin. (1) 2i vor 0i de%ontate propor1ional %u valoarea 0ie%$rei tran2e de plat$ a0erente proie%tului. 8,9Costurile generale ale proie%tului sunt eligi+ile ntr8un pro%ent de ma?imum 1 C( 0iind detaliate pentru 0ie%are m$sur$ n 35idul soli%itantului( intensitatea a%ord$rii 0iind n 0un%1ie de tipul 2i de %omple?itatea proie%tului. 849Bn %a#ul proie%telor %are ne%esit$ a%ord de mediu 2i studiu de impa%t de mediu( sele%1ia proie%telor se va e0e%tua 0$r$ o+ligativitatea pre#ent$rii a%estora( %u e?%ep1ia investi1iilor reali#ate prin m$sura 922 =Renovarea( de#voltarea satelor( m+un$t$1irea servi%iilor de +a#$ pentru e%onomia 2i popula1ia rural$ 2i punerea n valoare a mo2tenirii rurale=( iar perioada de timp dintre noti0i%area +ene0i%iarului 2i n%5eierea %ontra%tului de 0inan1are nu va putea dep$2i 6 luni. 859;tudiile de 0e#a+ilitate sau do%umenta1iile de avi#are a lu%r$rilor de interven1ie( a0erente %ererilor de 0inan1are depuse de +ene0i%iarii din %adrul m$surii 922 =Renovarea( de#voltarea satelor( m+un$t$1irea servi%iilor de +a#$ pentru e%onomia 2i popula1ia rural$ 2i punerea n valoare a mo2tenirii rurale= din 67'R( tre+uie s$ 0ie nto%mite sau a%tuali#ate %on0orm prevederilor Dot$rrii 3uvernului nr. 28.2008 privind apro+area %on1inutului8%adru al do%umenta1iei te5ni%o8e%onomi%e a0erente investi1iilor pu+li%e( pre%um 2i stru%turii 2i metodologiei de ela+orare a devi#ului general pentru o+ie%tive de investi1ii 2i lu%r$ri de interven1ii. 8-9;tudiul de 0e#a+ilitate 2i( dup$ %a#( do%umenta1ia de avi#are a lu%r$rilor de interven1ie( a0erente unui proie%t integrat( se reali#ea#$ %on0orm legisla1iei n vigoare pentru 0ie%are tip de investi1ie( integrarea reali#ndu8se printr8un devi# general %entrali#ator( nto%mit de proie%tantul %are ela+orea#$ do%umenta1ia a0erent$ investi1iei ma"oritare.

$rt. )
8+9C5eltuielile generale 2i spe%i0i%e ne%esare pentru reali#area proie%tului sunt eligi+ile da%$ sunt reali#ate 2i e0e%tiv pl$tite de +ene0i%iar dup$ data semn$rii %ontra%tului de 0inan1are 2i da%$ ndeplines%( %umulativ( urm$toarele %ondi1ii: a9sunt ne%esare pentru des0$2urarea proie%tului 2i n %on0ormitate %u prin%ipiile managementului 0inan%iar ade%vat( ale e%onomiei 2i ale e0i%ien1ei %osturilor@ b9sunt e0e%tuate n %on0ormitate %u prevederile %ontra%tului de 0inan1are n%5eiat %u A6'R6@ c9sunt nregistrate n eviden1ele %onta+ile ale +ene0i%iarului( sunt identi0i%a+ile 2i veri0i%a+ile 2i sunt sus1inute de originalele a%telor de plat$( pre%um 2i de do%umente "usti0i%ative( n %ondi1iile legii. 829Bn %a#ul su+%ontra%t$rii opera1iunilor de 0urni#are de +unuri( lu%r$ri sau servi%ii( %ontra%torul r$spunde n integralitate de respe%tarea prevederilor %ontra%tuale 0a1$ de +ene0i%iarii %o0inan1$rii prin &EA'R 2i este o+ligat s$ 0urni#e#e A6'R6 toate in0orma1iile legate de su+%ontra%tori( %on0orm %erin1elor A6'R6. ;u+%ontra%tarea total$ a a%5i#i1iei nu este permis$ pentru opera1iunile derulate pentru %o0inan1area din &EA'R.

$rt. 8
8+9Bn n1elesul pre#entei 5ot$rri 2i %on0orm 0i2elor m$surilor din 67'R( pentru %o0inan1are din &EA'R sunt eligi+ile %5eltuielile %u investi1iile %are au %a re#ultat urm$toarele: a9a%tive %orporale: (i)%onstru%1ii noi 2i/sau moderni#area %l$dirilor 0olosite pentru produ%1ie( servi%ii( in%lusiv turism( depo#itare( in%lusiv %onstru%1ii destinate prote%1iei mediului( in0rastru%tur$ intern$ 2i utilit$1i@ (ii)+ran2amente 2i ra%orduri ne%esare proie%telor( a2a %um sunt ele prev$#ute n 0i2ele m$surilor din 67'R@ (iii)%onstru%1ii noi 2i/sau moderni#area %l$dirilor a0erente servi%iilor pu+li%e de +a#$ pentru popula1ia rural$( pre%um 2i in0rastru%turii 0i#i%e de +a#$@ (iv)lu%r$ri de rea+ilitare 2i %onservare a o+ie%tivelor de patrimoniu@ (v)a%5i#i1ii sau a%5i#i1ii n leasing 0inan%iar de utila"e( instala1ii( e%5ipamente 2i dot$ri noi( de mi"loa%e de transport spe%iali#ate( pre%um 2i de alte mi"loa%e de transport sta+ilite prin 0i2a m$surii( da%$ leasingul 0inan%iar se derulea#$ pe perioada de implementare a proie%tului@ b9a%tive ne%orporale: (i)%osturile generale legate de reali#area investi1iilor prev$#ute la lit. a) pentru proie%tare 2i asisten1$ te5ni%$( asimilate %ategoriei de a%tive ne%orporale( dup$ %um urmea#$: studii de teren@ o+1inere de avi#e( a%orduri 2i autori#a1ii( in%lusiv avi#ul %u re%omand$ri la studiul de 0e#a+ilitate privind n%adrarea n spe%i0i%ul ar5ite%tural lo%al@ proie%tare 2i inginerie@ %onsultan1$@ (ii)a%5i#i1iile( in%lusiv a%5i#i1iile n leasing 0inan%iar( de EnoF85oF sau de %uno2tin1e te5ni%e ne+revetate( so0tFare( +revete 2i li%en1e pentru preg$tirea 2i implementarea proie%tului( da%$ leasingul 0inan%iar se derulea#$ pe perioada de implementare a proie%tului. 829A%tivele %orporale 2i ne%orporale re#ultate din implementarea proie%telor %o0inan1ate din &EA'R tre+uie s$ ndeplineas%$( %umulativ( urm$toarele %ondi1ii: a9s$ 0ie %onsiderate a%tive amorti#a+ile@ b9s$ 0ie a%5i#i1ionate n %ondi1ii de pia1$@ c9s$ 0ie in%luse n %ategoria a%tivelor proprii ale +ene0i%iarului 2i s$ 0ie utili#ate n e?%lusivitate n lo%a1ia n %are a +ene0i%iat de 0inan1are neram+ursa+il$ pentru minimum ! ani( termen %al%ulat din momentul n %are investi1ia a 0ost 0inali#at$. 8,96entru %ategoriile de +ene0i%iari ai %o0inan1$rii din &EA'R( %are( pe perioada derul$rii proie%tului( pre%um 2i n perioada de monitori#are( 2i s%5im+$ tipul 2i dimensiunea ntreprinderii avute la data depunerii %ererii de 0inan1are( n sensul tre%erii de la %ategoria de mi%rontreprindere la %ategoria de ntreprindere mi%$ sau mi"lo%ie( respe%tiv de la %ategoria ntreprindere mi%$ sau mi"lo%ie la %ategoria alte ntreprinderi( %5eltuielile pentru 0inan1are r$mn eligi+ile pe toat$ perioada derul$rii proie%tului 2i n perioada de monitori#are.

6roie%tele depuse de +ene0i%iarii pu+li%i pentru 0inan1are prin &EA'R( respe%tiv %omunele 2i aso%ia1iile a%estora( se n%adrea#$ n %ategoria proie%telor negeneratoare de pro0it 2i sunt de utilitate pu+li%$.

$rt. /

$rt. +0
8+9'urata ma?im$ de e?e%u1ie a investi1iei %o0inan1ate din &EA'R este de 9 ani de la data n%5eierii %ontra%tului de 0inan1are. 8296rin e?%ep1ie de la prevederile alin. (1)( durata ma?im$ de e?e%u1ie este de 2 ani pentru investi1iile n a%5i#i1iile simple 0$r$ leasing 0inan%iar de utila"e( instala1ii( e%5ipamente 2i dot$ri noi( de mi"loa%e de transport spe%iali#ate( pre%um 2i de alte mi"loa%e de transport sta+ilite prin 0i2a m$surii. 8,9'urata ma?im$ de e?e%u1ie prev$#ut$ la alin. (1) 2i (2) poate 0i prelungit$ %u a%ordul preala+il al A6'R6 2i %u apli%area penalit$1ilor prev$#ute n %ontra%tul de 0inan1are( %u e?%ep1ia investi1iilor %are prev$d adaptarea la standardele %omunitare( %a# n %are a%east$ prelungire nu poate dep$2i termenul de gra1ie legal impus pentru adaptarea la standarde.

$rt. ++
7u sunt eligi+ile urm$toarele %ategorii de %5eltuieli 2i investi1ii: a9a%5i#i1ia de terenuri 2i alte imo+ile@ b9investi1iile privind opera1iunile de simpl$ nlo%uire@ c9a%5i#i1ia de e%5ipamente/+unuri se%ond85and@ d9%5eltuielile pentru lo%uin1e 2i sedii so%iale@

e9simpla a%5i#i1ie de a%1iuni ale unei ntreprinderi@ !9ta?a pe valoarea ad$ugat$( %u e?%ep1ia ta?ei pe valoarea ad$ugat$ nere%upera+il$( n %a#ul n %are este n mod real 2i de0initiv suportat$ de %$tre +ene0i%iari( al1ii de%t persoanele neimpo#a+ile( %on0orm art. )1 alin. (9) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.698/2 !@ g9do+nda 2i alte %omisioane a0erente %reditelor@ :9%5eltuielile a0erente leasingului 0inan%iar@ i9amen#ile( penalit$1ile 2i %5eltuielile de "ude%at$@ ;9%osturile ne%esare pentru operarea o+ie%tivelor de investi1ii@ <9a%5i#i1ia de drepturi de produ%1ie agri%ol$( de animale 2i plante anuale( pre%um 2i plantarea a%estora din urm$( n %a#ul investi1iilor agri%ole.

$rt. +2
8+9Contra%tul de 0inan1are pentru investi1iile %o0inan1ate din &EA'R( n integralitatea sa( pre%um 2i toate drepturile 2i o+liga1iile %e de%urg din a%esta nu pot 0a%e o+ie%tul %esiunii( 0$r$ a%ordul e?pres 2i preala+il al A6'R6. n %a# de imposi+ilitate( neimputa+il$ +ene0i%iarului( de a e?e%uta prevederile %ontra%tuale( a%tivitatea poate 0i preluat$ de su%%esorii s$i n drepturi( n %ondi1iile legii( %u apro+area preala+il$ a A6'R6. 829Gene0i%iarul %o0inan1$rii din &EA'R poate %onstitui garan1ii n 0avoarea unei institu1ii de %redit( su+ 0orma ga"$rii sau ipote%$rii asupra investi1iei %are 0a%e o+ie%tul %ontra%tului de 0inan1are( n %ondi1iile legii.

=E2>35(E$ 26 Reguli privind msurile de agr mediu 7i & ne de!av ri&ate


$rt. +,
8+9Bn %adrul 67'R este spri"init$ utili#area dura+il$ a terenurilor agri%ole prin intermediul m$surilor 211 =;pri"in pentru #ona montan$ de0avori#at$=( 212 =;pri"in pentru #one de0avori#ate 8 altele de%t #ona montan$= 2i 21* =6l$1i de agromediu=. 8296l$1ile e0e%tuate din &EA'R pentru m$surile prev$#ute la alin. (1) au un %ara%ter %ompensatoriu.

A6>A( potrivit 0un%1iilor delegate de Autoritatea de management pentru 67'R( denumit$ n %ontinuare A/8 67'R( 2i A6'R6 vor implementa 2i vor e0e%tua pl$1ile pentru m$surile prev$#ute la art. 19 alin. (1 ".

$rt. +4

$rt. +5
Bn e?e%utarea anga"amentului asumat( +ene0i%iarul m$surilor prev$#ute la art. 19 alin. (1) este o+ligat s$ respe%te urm$toarele %ondi1ii generale: a9anun1$ A6>A despre pierderea dreptului de utili#are a supra0e1ei %are 0a%e o+ie%tul anga"amentului@ b9in0ormea#$ noul utili#ator despre 0aptul %$ supra0a1a respe%tiv$ este su+ anga"ament 2i %$ a%esta poate soli%ita trans0erul anga"amentului pe numele s$u( n %alitate de nou utili#ator@ c9p$strea#$ 2i pune la dispo#i1ia A6>A pentru veri0i%are toate do%umentele relevante pentru anga"ament@ d9permite inspe%tarea 0ermei de %$tre repre#entan1i ai organismelor a+ilitate( n situa1ia n %are a 0ost sele%tat pentru %ontrol.

8+9Anga"amentele asumate pe o perioad$ de ! ani( potrivit 0i2elor m$surilor 211 =;pri"in pentru #ona montan$ de0avori#at$= 2i 212 =;pri"in pentru #one de0avori#ate 8 altele de%t #ona montan$=( nu sunt %ondi1ionate de men1inerea a%eleia2i supra0e1e pe durata %elor ! ani. 829;upra0e1ele pentru %are se soli%it$ anual spri"in pot varia %a dimensiune sau lo%a1ie( pl$1ile e0e%tundu8 se n 0un%1ie de supra0a1a pentru %are se apli%$ anual( %u %ondi1ia amplas$rii ntr8o #on$ de0avori#at$( desemnat$ n %adrul 67'R.

$rt. +-

$rt. +)
6entru +ene0i%iarii m$surii 21* =6l$1i de agromediu=( n %a#ul pierderii dreptului de utili#are a supra0e1ei %are 0a%e o+ie%tul anga"amentului sau a unei p$r1i a a%esteia( 0ermierul va pro%eda di0erit( dup$ %um urmea#$: a9nu returnea#$ pl$1ile primite( n situa1ia n %are noul utili#ator al supra0e1ei n %au#$ a%%ept$ s$ preia anga"amentul e?istent@ b9returnea#$ pl$1ile e0e%tuate pn$ la a%ea dat$ pentru respe%tiva supra0a1$( n situa1ia n %are noul utili#ator nu a%%ept$ preluarea anga"amentului e?istent.

=E2>35(E$ ,6 Reguli privind msurile de asisten" te:nic 7i ! rmare pr !esi nal

$rt. +8
8+9A/867'R este autoritatea dire%t responsa+il$ %u implementarea m$surilor 111 =&ormare pro0esional$ 8 training( in0ormare 2i di0u#are de %uno2tin1e=( 1*9 =&urni#area de servi%ii de %onsiliere 2i %onsultan1$ pentru agri%ultori= 2i !11 =Asisten1$ te5ni%$=. 829>mplementarea proie%telor %o0inan1ate din &EA'R( prev$#ute la alin. (1)( se reali#ea#$ dup$ %um urmea#$: a9pentru m$sura !11 =Asisten1$ te5ni%$=( prin: (i)A/867'R( pentru nevoile de asisten1$ te5ni%$ proprii( ale dire%1iilor pentru agri%ultur$ 2i de#voltare rural$ (denumite n %ontinuare 'A'R)( ale organismului de %erti0i%are 2i ale altor organisme impli%ate n derularea programului@ (ii)A6'R6 8 'ire%1ia de asisten1$ te5ni%$( pentru nevoile de asisten1$ te5ni%$ proprii( ale A6>A( ale inspe%toratelor teritoriale de regim silvi% 2i de vn$toare 2i ale altor organisme %$rora le vor 0i delegate 0un%1ii ale A6'R6@ b9pentru m$surile 111 =&ormare pro0esional$8training( in0ormare 2i di0u#are de %uno2tin1e=( 1*9 =&urni#area de servi%ii de %onsiliere 2i %onsultan1$ pentru agri%ultori= 8 la nivel %entral prin A/867'R( iar la nivel "ude1ean prin %ompartimentele de de#voltare rural$ ale 'A'R "ude1ene 2i a muni%ipiului Gu%ure2ti. 8,9;u+%ontra%tarea total$ a a%5i#i1iei nu este permis$ pentru opera1iunile derulate n %adrul m$surilor 111 =&ormare pro0esional$8training( in0ormare 2i di0u#are de %uno2tin1e=( 1*9 =&urni#area de servi%ii de %onsiliere 2i %onsultan1$ pentru agri%ultori= 2i !11 =Asisten1$ te5ni%$=. 8496entru implementarea m$surilor 111 =&ormare pro0esional$8training( in0ormare 2i di0u#are de %uno2tin1e=( 1*9 =&urni#area de servi%ii de %onsiliere 2i %onsultan1$ pentru agri%ultori= 2i !11 =Asisten1$ te5ni%$= se va ela+ora un manual de pro%eduri %are va %on1ine instru%1iuni de %oordonare( supervi#are( avi#are 2i monitori#are a proie%telor.

=E2>35(E$ 46 Reguli pentru m nit ri&are 7i evaluare


8+96entru e?aminarea progresului nregistrat de 67'R 2 )82 19( %omparativ %u o+ie%tivele propuse( institu1iile impli%ate n implementare des0$2oar$ a%tivit$1i de monitori#are 2i evaluare( pe +a#a datelor puse la dispo#i1ia a%estora de %$tre +ene0i%iarii de %o0inan1are din &EA'R. 829Gene0i%iarii %o0inan1$rii din &EA'R tre+uie s$ 0urni#e#e toate datele soli%itate de institu1iile impli%ate( att n perioada de implementare a proie%telor( %t si ulterior 0inali#$rii a%estora. 8,9/onitori#area spri"inului a%ordat +ene0i%iarilor prin s%5emele de minimis se va 0a%e distin%t( potrivit regulilor spe%i0i%e prev$#ute n s%5eme.

$rt. +/

=E2>35(E$ 56 Reguli generale pentru c ntr l


Gene0i%iarii m$surilor de spri"in %o0inan1ate din &EA'R asigur$ a%%esul la lo%ul de implementare a investi1iilor( nso1es% e%5ipele de %ontrol 2i pun la dispo#i1ia a%estora( n timp util( toate in0orma1iile 2i do%umentele relevante( %on0orm prevederilor pro%edurale spe%i0i%e de %ontrol( %orespun#$toare 0ie%$rei institu1ii responsa+ile.

$rt. 20

2$'3TO454 3336 %isp &i"ii !inale


$rt. 2+
8+96entru +ene0i%iarii %are primes% 0inan1are pentru proie%tele a0erente m$surilor %uprinse n a?a 9 din %adrul 67'R( potrivit regulii de minimis( pe +a#a de%lara1iei pe propria r$spundere( valoarea total$ a a"utoarelor de minimis a%ordate a%eluia2i +ene0i%iar nu va dep$2i 2 . euro pe durata a 9 ani 0is%ali( perioad$ %are va 0i evaluat$ pe o +a#$ %ontinu$( ast0el n%t pentru 0ie%are nou$ a%ordare a unui a"utor de minimis se va determina suma total$ a a"utorului de minimis a%ordat n anul 0is%al n %au#$( pre%um 2i pe perioada ultimilor 2 ani 0is%ali. 829Gene0i%iarul tre+uie s$ depun$ din proprie ini1iativ$ toate e0orturile pentru a lua %uno2tin1$ de toate in0orma1iile o0erite( ast0el n%t s$ %unoas%$ nainte de asumarea o+liga1iilor toate drepturile 2i o+liga1iile n$s%ute din %ontra%tul de 0inan1are.

$rt. 22

8+96revederile pre#entei 5ot$rri nu sunt apli%a+ile pentru urm$toarele m$suri din %adrul 67'R 2 )8 2 19: a9pentru m$surile din a?a 2 8 219 =6l$1i 7atura 2 pe teren agri%ol=( 221 =6rima mp$durire a terenurilor agri%ole=( 229 =6rima mp$durire a terenurilor nonagri%ole= 2i 22* =6l$1i 7atura 2 pe teren 0orestier=@ b9pentru m$surile din a?a * 8 *.1 =>mplementarea strategiilor de de#voltare lo%al$=( *.21 =>mplementarea proie%telor de %ooperare= 2i *.91 =&un%1ionarea grupurilor de a%1iune lo%al$( do+ndirea de %ompeten1e 2i animarea teritoriului=. 829;ta+ilirea %adrului spe%i0i% de 0inan1are 2i implementare a m$surilor prev$#ute la alin. (1) se va apro+a( dup$ %a#( prin 5ot$rre a 3uvernului.

$rt. 2,
A/867'R 2i A6'R6 pot sta+ili reguli detaliate de implementare pentru 0ie%are m$sur$( %are se apro+$ prin ordin al ministrului agri%ulturii si de#volt$rii rurale. 8HHHH8
6R>/8/>7>;-R, 243( 'O'E=25*TR32E$(5 Contrasemnea#$: p. /inistrul agri%ulturii 2i de#volt$rii rurale( 0:e rg:e $lbu? se%retar de stat p. /inistrul pentru ntreprinderi mi%i 2i mi"lo%ii( %omer1( turism 2i pro0esii li+erale( @te!an 3mre? se%retar de stat 'epartamentul pentru A0a%eri Europene( $drian 2i cnea? se%retar de stat /inistrul e%onomiei 2i 0inan1elor( Aaru;an A sganian

6u+li%at n /onitorul .0i%ial %u num$rul 1)6 din data de ) martie 2