Sunteți pe pagina 1din 1

I. Determinai C R a.

pn = C
x3

(1 p ) n , p ( 0,1) s reprezinte probabilitatea


n

Var A-CSIE 2013

elementar a unei variabile aleatoare lund valori n N * i media acesteia. II. Dac F ( x ) = 1 e 2 , x > 0 este funcia de repartiie a v.a.X, determinai:a . M 3 ( X ) ! b . cov( X 3 , X 2013 ) ! c . densitatea de repartiie a v.a. X 3 . III. Dac" variabilele bernoulliene ndeplinesc condi iile: P( X = 0 ) = 2 P(Y = 0 ) i
2 ,calculai: a .M $ X + 2Y ! # b .M ( X Y =0 )! c .D (Y X ) d . P( { X > 0} {Y < 0} ) i cercetai dac e%ist valori P ( X = 2013, Y = 2013) =

posibile pentru P(Y = 0 ) astfel nct variabilele date s fie independente. Var B-CSIE 2013

C , n N , > 0 s reprezinte ( + n )( + n + 1)( + n + 2) probabilitatea elementar a unei v.a.X lund valori naturale i M k ( X ), k = 1,2 .

I. Determinai C R a. p n =
x2

II. Dac F ( x ) = 1 e 3 , x > 0 este funcia de repartiie a v.a.X, determinai:a . M 2 ( X ) ! b . X , X ! c . densitatea de repartiie a v.a. X 2
2 &

III. 'ie v.a. bidimensional" discret" ( X , Y ) dat" prin: P( X = 0 ) = & p, P(Y = 0 ) = p , P (Y = 1) = P ( X = 0 ) P (Y = 0 ) , P ( X = 2013, Y = 1) = p 2 = P ( X = 2013, Y = 1) . Determina(i: a . P( { X < 10} {Y > 0} ) ! b . P (Y > 0 X <100 ) ! c . M (Y X = 2013) d D(Y X ) !e . valorile lui p pentru care: X )i * sunt v.a.i. Var C-CSIE 2013

, > 0 s reprezinte probabilitatea elementar a unei n+ unei variabile aleatoare lund valori n N * i media acesteia.

I. Determinai C R a. pn = c
x,

II. Dac F ( x ) = 1 e 2 , x > 0 este funcia de repartiie a v.a.X, determinai:a . M , ( X ) ! b . cov( X 10 , X 100 ) ! c . densitatea de repartiie a v.a. X , III. 'ie v.a. bidimensional" discret" ( X , Y ) dat" prin: P(Y = 0) = & p, P( X = 0) = 3 p i P ( X = 1) = P (Y = 0 ) P ( X = 0 ) , P ( X = 1, Y = 2013) = p 2 = P ( X = 1, Y = 2013) . Determina(i: a . P( { X = 0} {Y < 0} ) ! b . P (Y < 0 X > 0 ) ! c . M ( X Y =0 ) ! d D(Y X ) ! e . valorile lui p pentru care: X )i * sunt v.a.i.