Sunteți pe pagina 1din 2

Reguli constructive pentru armarea pere ţilor structurali,

conform CR 2 1 1.1:2012

Acoperirea cu beton a arm ăturilor se determină în conformitate cu SR EN 19921 1 şi Anexa Na ţ ional ă, respectiv NE 012 2

Înnadirea arm ăturilor:

nu se recomandă înn ădirea barelor verticale în zonele de cap ăt

armăturile verticale din inima pere ţ ilor se înnă desc pe 50d bL în zona A şi pe

40d bL în zona B ‘= arm ăturile orizontale se înn ădesc prin petrecere pe 50d bT

Ancorarea arm ăturilor se determină conform cap. 8.4 SR EN 19921 1 şi Anexa Naţ ional ă şi se spore şte cu 30% pentru DCH

Plasele care formează armarea continu ă a pere ţ ilor se vor lega cu agrafe care să asigure pozi ţ ia în timpul turnării. Se vor dispune cel puţ in:

4 agrafe φ 6/m 2 pentru bare cu d b,max 10mm

6 agrafe φ 6/m 2 pentru bare cu d b,max > 10mm d b,max reprezintă diametrul maxim al barelor prinse cu agrafe.

Armarea în câmp a pereţ ilor:

procent minim de armare conform tabel:

Zona

p min pentru a g >0,15g

peretelui

Bare orizontale

Bare verticale

 

A 0,25%

0,30%

 

B 0,20%

0,25%

Procentele de armare din tabel se referă la ambele fe ţe ale peretelui.

armă tura orizontal ă minim ă prevă zută în zona A se va prevedea pe încă un etaj deasupra acestei zone la cl ă diri cu 5 9 niveluri şi pe încă dou ă la cl ădiri mai înalte

diametrul minim este de 8 mm pentru armă tura orizontal ă şi de 10 mm pentru cea verticală

pasul maxim este de 250 mm pentru armătura orizontal ă şi de 350mm pentru cea vertical ă

la ultimul nivel armă tura orizontală va respecta p min =0,3%

Armarea local ă a pere ţilor la capete:

zonele de capăt se extind pe 0,1l w

coeficientul mecanic de armare ω v va fi cel puţ in egal cu 0,15 pentru zona A şi 0,12 pentru zona B

d min = 12 mm

Etrieri pe zonele de capăt:

d min =6mm, d bL /3 (d bL este diametrul maxim al armă turii longitudinale)

distan ţ e maxime admise între etrieri şi agrafe:

8 d bL 125 mm în zona A 10 d bL 200 mm în zona B

se determină astfel încât să prezinte cel pu ţ in aceeaşi rezisten ţă cu cea a armă turii orizontale din inima peretelui, cu care se înn ă desc