Sunteți pe pagina 1din 10

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Municipiul Pascani Adresa postala: Str. Stefan cel Mare. nr.16, Pascani, jud. Iasi, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 0232718250, In atentia: Cristina Simon sau Laura Pascu, Email: achizitii@primariapascani.ro, Fax: +40 0232718250, Adresa internet (URL): www.primariapascani.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI SI PIETONAL N MUNICIPIUL PASCANI

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari Executarea Locul principal de prestare: Municipiul Pascani Codul NUTS: RO213 - Iasi

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Lucrari de reabilitare si modernizare strazi, trotuare, scari si alei pietonale, instalatii electrice de iluminat public, amenajare spatii verzi, doua fntni arteziene si relocare conducta de alimentare cu gaz metan. Valoarea totala estimata a contractului, este de 15.088.266 lei fara TVA Aceasta cuprinde: - 14.030.851 lei fara TVA - reprezintand valoarea estimata a lucrarilor de constructii montaj din Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv Formular F1 (Subcap. 1.3- Amenajari pentru protectia mediului, Cap.4 -Cheltuieli pentru investitia de baza, Subcap.5.1.1 Organizare de santier); - 1.057.415 lei fara TVA - reprezentnd cheltuieli diverse si neprevazute.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2) 45233260-9 Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2) 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-06-2013 09:08

Pagina 1/10

Fisa de date
1.STRAZI: - Str. Fntnele:, S=9680 mp, S trotuare=6900 mp; - Str. Ceferistilor: S=12800 mp, S trotuare=6100 mp; Pista biciclisti 2 benzi cu L=1060 m - Str. Mihai Eminescu: S=4959 mp, S trotuare=3080 mp; - Str. Izvoarelor: S=3500 mp, S trotuare=2100 mp; - Str. Republicii: S=3810 mp, S trotuare=1690 mp; 2.SCARI SI ESPLANADA: - Scari mari (200 trepte), S=2234 mp - Scari mici (180 trepte), S=2156 mp - Esplanada (zona pietonala cu jardiniere, doua fntni arteziene ), S=13617 mp - Instalatii electrice de iluminat: Pi = 80 Kw - Relocare conducta de gaz metan de joasa presiune, L=23 m 3. AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - Amenajari spatii verzi lucrari de pregatire a terenului, nierbari, plantare arbori si arbusti Valoarea estimata fara TVA: 15,088,266.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


36 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare
Da Garantie de participare - 250000 lei, n conformitate cu prevederile art. 43^1 alineatul (2), litera a), din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 84-88 din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Valabilitatea garantiei pentru participare - minim 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire: a) Scrisoare de garantie, conform formularului J / Instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate de asigurari, care se prezinta n original si va fi anexata / atasata la coletul cu oferta; b) ordin de plata, confirmat de banca emitenta, n contul RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Pascani; Garantia trebuie sa fie irevocabila. Mod de restituire: n conformitate cu prevederile art. 88 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Ofertantul pierde garantia de participare n conformitate cu prevederile art. 87 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Note: -Ofertele care nu sunt nsotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata n documentatia de atribuire sunt respinse n cadrul sedintei de deschidere a ofertelor; -n cazul ofertantilor sau grupului de ofertanti din categoria IMM, valoarea garantiei de participare se reduce la 50%.(facnd dovada n acest sens prin prezentarea documentelor prevazute n Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare) - Formular 2. Pentru a beneficia de prevederile Lg.346/2004, fiecare membru al unei asocieri trebuie sa se ncadreze n categoria IMM- urilor; -Pentru asociere, garantia de participare trebuie constituita n numele asocierii, prin lider; -Contestatorul pierde o parte din garantia de participare, n conformitate cu art. 278^ 1 din OUG 34/2006, daca depune o contestatie, care va fi respinsa de catre CNSC. Data la care se determina echivalenta leu / valuta, este cursul comunicat de BNR la data publicarii Invitatiei de participare.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da Garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA se constituie n oricare dintre formele de la art. 90 alin. (1)(3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, printr-un instrument de garantare, emis n conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, instrument care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (ofertantul castigator are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia A.C., la Trezoreria Pascani iar suma initiala care se depune nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului fara TVA). Ofertantul va opta pentru una din cele doua modalitati de constituire si va mentiona acest lucru in cadrul propunerii tehnice. n cazul ofertantilor care se regasesc n categoria ntreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facnd dovada n acest sens) garantia de buna executie se constituie n procent de 50% din cuantumul precizat n documentatia de atribuire.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


FEDR 80,35% Bugetul National 17,65% Bugetul Local 2%

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-06-2013 09:08

Pagina 2/10

Fisa de date
III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; c) HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor; d) Ordin M.D.L.P.L. nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotarrea Guvernului nr. 28/2008; e) Ordin ANRMAP nr. 509 / 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie; f) alte acte normative privind achizitiile publice de pe site-ul www.anrmap.ro; g) OUG nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute n obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora; h) Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii; i) Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile;

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-06-2013 09:08

Pagina 3/10

Fisa de date
- Pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare , ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere Formularul 1 - Declaratie privind demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare - semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca ndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate n documentatia de atribuire. Declaratia va fi nsotita de o anexa n care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de ndeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Nota 1: Acest formular trebuie prezentat de ofertant / ofertanti asociati prin liderul asocierii; - n cazul n care uzeaza de dreptul prevazut la aliniatul de mai sus , ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma ndeplinirea cerintelor de calificare, atunci cnd primeste din partea autoritatii contractante o solicitare n acest sens, n termenul prevazut n respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare; - Declaratie privind nencadrarea n prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 - Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal - Formularul A; Nota 2: Acest formular trebuie prezentat de ofertant / ofertanti asociait / tertul sustinator (dupa caz); - Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG nr. 34 / 2006 - Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal - Formularul B; Nota 3 :Acest formular trebuie prezentat de ofertant/ ofertanti asociati/ tertul sustinator (dupa caz), art. 181 lit. a), c^1) si d); - Certificat de atestare fiscala privind ndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele; - Certificat de atestare fiscala privind ndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele; Nota 4: a) Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Se solicita certificate doar pentru punctul/punctele de lucru implicate n derularea contractului; c) Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate a fi ndeplinite n conformitate cu prevederile Art. 9 din Ordinul 509 / 2011; - Certificat de cazier fiscal al ofertantului; - Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Declaratie pe proprie raspundere - Formularul C; Nota 5: Acest formular trebuie prezentat de ofertant / ofertanti asociati / subcontractanti/ terti sustinatori (dupa caz); - Declaratie Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(conf.Ordin 314/2010) - Declaratie pe proprie raspundere completare Formular C1; Nota 6: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/ofertanti asociati (dupa caz); - Declaratie privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006 - Declaratie pe proprie raspundere - completare Formular C2; Nota 7: Acest formular trebuie prezentat de ofertant / ofertanti asociati / subcontractanti /terti sustinatori (dupa caz); Persoanele ce detin functii de decizie n cadrul autoritatii contractante n ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire n sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: 1.Ing.PANTAZI DUMITRU - primar 2.Ing. AXINTE VASILE - viceprimar 3.Ec. ZANET GICA - administrator public 4.Ec. LABONTU ANGELICA - director economic 5.Cons. Jr.ZUZAN MIRCEA- secretar UAT 6.Ing. PERTU IULIAN -inspector de spec.Gospodarie Comunala 7.Ing. SIMON CRISTINA - consilier Achizitii Publice 8.Ing. PASCU LAURA - consilier Achizitii Publice 9.Jr. COJOCARU IONUT LUCIAN - Consilier juridic 10.Jr. SANDU PETRONELA-ALINA- Consilier juridic 11.Ing.PRISECARU OVIDIU-CIPRIAN - Inspector - Urbanism, Amenajarea Teritoriului 12.Ing. PAVEL MIRELA - RITA - Consilier - Programe Europene 13.Ing. ANDREI MAGDALENA - Consilier - Programe Europene 14.Ec. GRIGORAS ANA - Consilier -Buget, Financiar, Contabilitate 15.Ing.BLASCU SORIN CLAUDIU - Consilier- Com. Intern de P.P.M. - Consilieri Locali: 16. ACSINTE DIANA-ELENA, 17. ALEXA PETRU-BOGDAN, 18. APOSTOL CARMEN-ELENA, 19. BALAU VASILE, 20. CRACIUN EMILIAN, 21. DANU ION, 22.ENEA NECULAI, 23.HALDAN VASILE, 24.IONESCU DRAGOS, 25. IONITA IOAN, 26.MIHUT BENONE,27. NEDELCU GABRIELA, 28.NICHIFOR DORIN, 29. PINTILIE MARIUS-NICOLAE, 30.PLESCA VASILE, 31. RACILA FLORIN, 32. TOMA ANDREI CODRIN,33.VOINEA STEFAN ; NOTA 8: n cazul n care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma ndeplinirea cerintelor de calificare din cadrul capitolului III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-06-2013 09:08

Pagina 4/10

Fisa de date
- Persoanele juridice romne vor prezenta Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, care se va prezenta n original, copie legalizata sau copie conform cu originalul. Obiectul al contractului trebuie sa aiba corespondent n codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. - Nota: Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I , inainte de aprobarea raportului procedurii, prezentarea pentru conformitate a documentului in original sau in copie legalizata. - n cazul n care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, are obligatia de a prezenta Certificat constatator emis de ONRC - n cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de nregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic - Autorizare ANRE aferenta lucrarilor de relocare conducta de GN , L = 23 m. , conform Ord. nr. 89/ 2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare n domeniul gazelor naturale , cu modificarile si completarile ulterioare - Autorizare ANRE aferenta lucrarilor de executie de instalatii electrice de iluminat Obiect 2.SCARI SI ESPLANADA, conform ORDIN nr. 90 /2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic Nota: Cerinta Autorizare ANRE se considera a fi ndeplinita n conformitate cu prevederile Art. 7 din Ordinul 509 / 2011, aliniatul (1) si (2); (1) n cazul n care se impune, la criteriul de calificare "capacitatea de exercitare a activitatii profesionale", ATESTATE/AUTORIZARI...... ale Autoritatii Nationale de Reglementare n Domeniul Energiei (ANRE), ....... etc. pentru entitati juridice, n cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata ndeplinita daca unul dintre asociati - respectiv subcontractantul, daca este cazul - detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva; (2) Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai n nume propriu, nefiind o resursa transferabila; NOTA: Conform Anexei 2 din Ordinul 509/2011, in cazul in care subcontractantul detine atestatul /autorizarea solicitata, cerinta este indeplinita daca ofertantul are in obiectul de activitate executia lucrarilor pentru care este obligatorie autorizatia/atestatul si daca subcontractantul executa in totalitate lucrarile, pentru care se solicita atestatul /autorizarea.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Declaratie privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani; Cerinta minima: Valoarea cifrei medii de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin 25.000.000 lei; -IMM -urile beneficiaza de reducere de 50% din cuantumul mediei cifrei de afaceri globale; INFORMATII PRIVIND SUSTINEREA ECONOMICA SI FINANCIARA PENTRU OFERTANT, conform art. 186 din OUG 34/2006 si art.11^1 din HG 925/2006 (1)Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru ndeplinirea unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente ntre ofertant si persoana respectiva. (2)n cazul n care ofertantul si demonstreaza situatia economica si financiara invocnd si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Nota : Persoana/persoanele ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle n situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006. INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA: Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la ART. 186 alin. (2). din OUG 34/2006 Formular P - Acord de asociere Pentru fiecare asociat se va prezenta: Formularul D Fisa de informatii generale Modalitatea de indeplinire Formular D Fisa de informatii generale; Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR http://www.bnr.ro , (RON/EUR) 2012 4,4560; 2011 - 4,2379; 2010 4,2099; Formular 3 - Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului; Formular A - Declaratie privind nencadrarea n prevederile art.180 din OUG nr.34/2006); Formular B - Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG nr. 34 / 2006 - numai litera a), c^ 1) si d); Formularul C - Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Formular C2 - Declaratie privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006; Formular D Fisa de informatii generale;

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-06-2013 09:08

Pagina 5/10

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Experienta similara: a) Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, perioada fiind raportata la data limita de depunere a ofertelor; Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere - Formularul E, insotit de lista anexa la Formularul E; Modalitatea de indeplinire Se va prezenta: a) Declaratie pe proprie raspundere - Formularul E, insotit de lista anexa la Formularul E;

b) Completarea Formularului H - privind experienta similara insotit de certificari de buna executie prin care sa se confirme executarea b) Prezentarea unor certificari de buna executie pentru minim una - maxim 3 lucrarilor pana la (trei) lucrari de reabilitare strazi si pietonal din lista anexa la Formularul E, a concurenta valorii impuse; caror valoare cumulata este de minim 13.000.000 lei fara TVA. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt - Daca documentele sunt ntocmite n alta moneda, pentru autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei conversia n RON se va lua n considerare cursul mediu anual lucrarilor, vor preciza daca au fost efectuate n conformitate cu normele leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romniei / Banca profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfrsit. Centrala Europeana pentru anul respectiv. Se va prezenta: Formularul H privind experienta similara insotit de certificari de buna executie prin care sa se confirme executarea lucrarilor pana la concurenta valorii impuse; NOTA: 1.Cerinta se considera a fi ndeplinita n conformitate cu prevederile Art. 14 din Ordinul 509 / 2011; Prin formulele lucrari executate si duse la bun sfarsit si contract de lucrari finalizat se intelege: - lucrari receptionate partial care sunt insotite de P.V. de receptie partiala; sau - lucrari receptionate insotite de P.V. la terminarea lucrarilor; sau - lucrari receptionate insotite de P.V. de receptie finala. 2. In conformitate cu prevederile Anexei nr.1, din Ordinul 509 / 2011, precizam: In situatia n care contractele au fost semnate nainte de perioada de 5 ani, autoritatea contractanta va lua n considerare lucrarile executate si duse la bun sfrsit n perioada solicitata si va avea n vedere doar lucrarile executate n aceasta perioada Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari; Se va prezenta Formularul F, insotit de lista anexa; Declaratia trebuie sa cuprinda echipamentele tehnice, utilajele si instalatiile necesare executarii lucrarilor care fac obiectul contractului, in corelatie cu Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor - C8 si cu Lista consumurilor privind transporturile aferente propunerii tehnice C9; Pe parcursul evaluarii ofertelor autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita documente care atesta detinerea dotarilor necesare indeplinirii contractului; In cazul unei asocieri se vor lua in considerare dotarile si echipamentele tehnice ale tuturor ofertantilor parteneri asociati. In acest caz, declaratia privind utilajele, trebuie completata de catre liderul de asociere si sa cuprinda echipamentele tuturor partenerilor asociati; Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor Se va prezenta Formularul G; de conducere; Se va prezenta Formularul G; Declaratie privind informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor; Se va prezenta Formular G2; n cazul unei asocieri ofertantii vor prezenta n mod obligatoriu lista comuna cu personalul de conducere si cu persoanele responsabile pentru executia lucrarilor, cu nominalizarea expresa a pozitiei pe care o ocupa fiecare si firma de la care provin. Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca pentru indeplinirea contractului de lucrari dispune de cel putin urmatorul personal: 1. Coordonator de lucrari: - absolvent de studii superioare, n domeniul constructiilor cu diploma de licenta sau echivalenta; Se va prezenta: CV - Formular G1 in original; Copii ale diplomelor de studii care sa dovedeasca ndeplinirea cerintelor specifice solicitate; Declaratia de disponibilitate , iar la semnarea contractului de lucrari se va prezenta copie dupa contractul de munca, forma de colaborare, etc. Se va prezenta Formular G2; Se va prezenta Formularul F, insotit de lista anexa; Pe parcursul evaluarii ofertelor autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita documente care atesta detinerea dotarilor necesare indeplinirii contractului;

CV - Formular G1 in original; Copii ale diplomelor de studii care sa dovedeasca ndeplinirea cerintelor specifice solicitate; Declaratia de disponibilitate , iar la semnarea contractului de lucrari se va prezenta copie dupa contractul de munca, forma de colaborare, etc.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-06-2013 09:08

Pagina 6/10

Fisa de date
2. Sef santier - absolvent de studii superioare, n specialitatea drumuri si poduri cu diploma de licenta sau echivalenta; - experienta specifica: implicarea ntr-un proiect /contract in calitate de sef santier; Se va prezenta: CV - Formular G1 - in original, din care sa rezulte ocuparea functiei solicitate n cadrul a cel putin un proiect /contract pentru care se va mentiona denumire /numar, data, obiect, partile contractante; Copii ale diplomelor de studii care sa dovedeasca ndeplinirea cerintelor specifice solicitate . Declaratia de disponibilitate , iar la semnarea contractului de lucrari se va prezenta copie dupa contractul de munca, forma de colaborare, etc. 3. Responsabil tehnic cu executia. Domeniul II Constructii rutiere; Se va prezenta: CV - Formular G1 - in original; Copii ale certificatelor profesionale care sa dovedeasca ndeplinirea cerintelor specifice solicitate; Declaratia de disponibilitate iar la semnarea contractului de lucrari se va prezenta copie dupa contractul de munca, forma de colaborare, etc. 4. Responsabil cu controlul calitatii CQ; Se va prezenta: Decizie de numire in functie; Declaratia de disponibilitate iar la semnarea contractului de lucrari se va prezenta copie dupa contractul de munca, forma de colaborare, etc. CV - Formular G1 - in original, din care sa rezulte ocuparea functiei solicitate n cadrul a cel putin un proiect /contract, pentru care se va mentiona denumire /numar, data, obiect, partile contractante; Copii ale diplomelor de studii care sa dovedeasca ndeplinirea cerintelor specifice solicitate; Declaratia de disponibilitate , iar la semnarea contractului de lucrari se va prezenta copie dupa contractul de munca, forma de colaborare, etc.

CV - Formular G1 - in original; Copii ale certificatelor profesionale care sa dovedeasca ndeplinirea cerintelor specifice solicitate; Declaratia de disponibilitate iar la semnarea contractului de lucrari se va prezenta copie dupa contractul de munca, forma de colaborare, etc.

CV Formular G1 - in original; Decizie de numire in functie; Declaratia de disponibilitate iar la semnarea contractului de lucrari se va prezenta copie dupa contractul de munca, forma de colaborare, etc.

INFORMATII PRIVIND SUSTINEREA CAPACITATII TEHNICE SI / SAU Formular 4 - Angajament ferm privind sustinerea tehnica si/sau PROFESIONALA PENTRU OFERTANT conform art. 190 din OUG 34/2006 profesionala nsotit de Formular 4.1 privind lista de utilaje si art.11^1 din HG 925/2006; si/sau Formular 4.2. privind lista de personal (1)Capacitatea tehnica si / sau profesionala a operatorului economic poate fi si/sau sustinuta, pentru ndeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent Formular 4.3 Angajament ferm privind sustinerea tehnica de natura relatiilor juridice existente ntre operatorul economic si persoana experienta similara, insotit de Formular 4.4 privind lucrarile respectiva. similare; (2) n cazul n care ofertantul/candidatul si demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocnd si sustinerea acordata, n conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Formular A - Declaratie privind nencadrarea n prevederile art.180 din OUG nr.34/2006); Formular B- Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG nr. 34 / 2006 - numai litera a), c^ 1) si d); Formularul C - Declaratie privind calitatea de participant la procedura;

Nota : Persoana/persoanele ce asigura sustinerea tehnica si profesionala Formular C2 - Declaratie privind nencadrarea n situatiile nu trebuie sa se afle n situatia care determina excluderea din procedura de prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006; atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d). si art .69^1 din OUG 34/2006; Se va prezenta: Formular 4 - Angajament ferm privind sustinerea tehnica si/sau profesionala, nsotit de Formular 4.1 privind lista de utilaje, si/sau Formular 4.2. privind lista de personal si/sau Formular 4.3 Angajament ferm privind sustinerea tehnica experienta similara, insotit de formular 4.4 privind lucrarile similare. Formular A - Declaratie privind nencadrarea n prevederile art.180 din OUG nr.34/2006); Formular B- Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG nr. 34 / 2006 - numai litera a), c^ 1) si d); Formularul C - Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Formular C2 - Declaratie privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006; INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA; Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. n cazul n care oferta comuna este declarata cstigatoare, nainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata n conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006. Se va prezenta: Formularul P - Acord de asociere; Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si / sau profesionala se demonstreaza prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la art. 190 din OUG 34/2006,alin. (2). Formular P - Acord de asociere;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-06-2013 09:08

Pagina 7/10

Fisa de date
INFORMATII PRIVIND PARTEA DIN CONTRACT PE CARE OPERATORUL ECONOMIC ARE EVENTUAL, INTENTIA SA O SUBCONTRACTEZE; Nominalizarea subcontractantilor si specializarea acestora daca este cazul. In cazul in care exista subcontractanti, acestia se vor identifica conform art. 188 alin (3) litera g)din OUG 34/2006. din care sa reiasa clar partea pe care doreste sa o subcontracteze. Se va prezenta: Formular I Declaratie privind partea/partile din contract care sunt ndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora; Formular I* - Model acord de subcontractare; Pentru subcontractantii nominalizati se vor prezenta : Formular C; Formular C2; NOTA: La ncheierea contractului , ofertantul castigator va, prezenta contractele ncheiate ntre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati n oferta. Formular I Declaratie privind partea/partile din contract care sunt ndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora; Formular I* - Model acord de subcontractare; Pentru subcontractantii nominalizati se vor prezenta : Formular C; Formular C2; NOTA: La ncheierea contractului , ofertantul castigator va, prezenta contractele ncheiate ntre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati n oferta.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Implementarea si certificarea Standardului de Management al Calitatii n conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. Se accepta ofertanti care dovedesc ca raportul de audit pentru certificare a fost finalizat si din acesta reiese ca se acorda certificarea. - Conform prevederilor Anexei 2, din Ordinul 509/2011, in cazul unei asocieri, documentul solicitat se va depune individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Cerinta, nu se considera a fi indeplinita daca certificarea apartine unui tert sustinator sau unui subcontractant; Implementarea si certificarea Sistemului de Management al Mediului n conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent. Se accepta ofertanti care dovedesc ca raportul de audit pentru certificare a fost finalizat si din acesta reiese ca se acorda certificarea. Conform prevederilor Anexei 2, din Ordinul 509/2011, in cazul unei asocieri, documentul solicitat se va depune individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. - Cerinta, nu se considera a fi indeplinita daca certificarea apartine unui tert sustinator sau unui subcontractant; Copie dupa certificat sau Raportul de audit; Modalitatea de indeplinire Copie dupa certificat sau Raportul de audit;

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-06-2013 09:08 Pagina 8/10

Fisa de date
Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel nct sa respecte n totalitate cerintele prevazute n caietele de sarcini din proiectul tehnic si cerinte beneficiar. Nota: In vederea elaborarii ofertei, ofertantul poate solicita vizitarea amplasamentul impreuna cu reprezentanti ai autoritatii contractante. Cerintele tehnice din Caietul de sarcini sunt obligatorii si minimale. Neprezentarea propunerii tehnice cu cerintele de mai sus, va conduce la respingerea ofertei ca fiind neconforma. Propunerea tehnica va contine : 1.Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3, conf. nr. 863/2008); 2.Lista consumurilor de resurse materiale (C6); 3.Lista consumurilor cu mana de lucru (C7); 4.Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (C8); 5.Lista consumurilor privind transporturile (C9); 6.Programul de asigurare a calitatii, care trebuie sa cuprinda descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului, in conformitate cu cerintele specificate in caietul de sarcini; 7.Planul de control al calitatii, verificari si incercari, asumat; 8.Planul de management al sanatatii si securitatii in munca pentru obiectivul de investitii in conformitate cu cerintele specificate in caietul de sarcini aplicat la conditiile contractului; 9.Planul de Management al Mediului pentru obiectivul de investitii aplicat la conditiile contractului; 10.Graficul General de realizare al lucrarii conform HG nr.863/2008 (F6); 11.Informatii cu privire la organizarea de santier ; 12.Termenul de garantie acordat lucrarii se solicita minim 24 luni ; 13.Indicarea modalitatii de constituire a garantiei de buna executie pentru care opteaza ofertantul; 14.Clauze administrative generale, insusite cu mentiunea Am citit si suntem de acord fara rezerve cu termenii si conditiile contractuale prevazute si consimtim ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita ca fiind cstigatoare sa semnam contractul de achizitie publica"; 15.Conform prevederilor art.36 alin 2. din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, propunerile de modificare a clauzelor contractuale se pot depune inclusiv odata cu oferta; 16.Declaratia privind protectia muncii Prin aceasta declaratie ofertantul trebuie sa ateste faptul ca la elaborarea ofertei a respectat prevederile Legii 319/2006, privind sanatatea si securitatea muncii si alte reglementari in domeniul protectiei muncii (institutia competenta pentru informatii privind reglementarile in domeniul sanatatii si securitatii in munca este Inspectia Muncii - www.inspectiamuncii.ro)- Formular R;

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


PROPUNEREA FINANCIARA trebuie sa contina: Formularul de Oferta Formularul K ; Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv - FORMULARUL F1 (conf. Ordinului nr. 863/2008); Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte - FORMULARUL F2 (conf. Ordinului nr. 863/2008); NOTA: 1. Nu se completeaza rubrica dotari acestea fac obiectul unei proceduri de achizitie publica ulterioara ; 2. La elaborarea Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - FORMULARUL F1, se va avea in vedere incadrarea in liniile bugetare prezentate in Bugetul lucrarilor pentru obiectivul de investitii, publicat in SEAP; 3. Preturile cantitatilor nscrise n caietul de sarcini, nu pot fi trecute cu valoare zero, sub sanctiunea excluderii ofertei ca neconforma, in temeiul art 36, alin.(2), litera a) din OUG 34/2006. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta financiara va contine distinct si valoarea estimata de catre ofertanti a cheltuielilor diverse si neprevazute, si va fi prezentata astfel: Valoarea totala este de fara TVA, din care: - valoarea lucrarilor care urmeaza a fi executate este delei fara TVA; - valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de lei fara TVA, care reprezinta maxim 10 % din valoarea ofertata a lucrarilor de constructii-montaj, dar nu mai mult de 1.057.415 lei. La care se adauga TVA n valoare deLei. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta. Elaborarea ofertei financiare se va face tinand cont de cursul valutar al BNR din ziua publicarii invitatiei de participare .

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-06-2013 09:08

Pagina 9/10

Fisa de date
I. Prezentarea ofertei: Oferta va fi depusa la adresa: str. Stefan cel Mare nr.16, la registratura Primariei Municipiului Pascani; Documentele ofertei, respectiv: 1) Documentele de calificare sau declaratia pe propria raspundere, nsotita de anexa n care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de ndeplinire a criteriilor de calificare; 2) Propunerea tehnica; 3) Propunerea financiara; vor fi prezentate astfel: a) ofertantul trebuie sa prezinte cte un exemplar al ofertei si al documentelor n original si n copie, nsotite de opis. n eventualitatea unor discrepante ntre original si copie, va prevala originalul. b) documentele n original si copie vor fi tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate, semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul / reprezentantii autorizat /autorizati sa angajeze ofertantul n contract (conform Formularului L1); c) orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana / persoanele autorizata / autorizate sa semneze oferta. d) ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii n plicuri separate, marcnd corespunzator plicurile cu ORIGINAL si respectiv COPIE. Plicurile se vor introduce ntr-un plic exterior, nchis corespunzator si netransparent; e) plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, n cazul n care oferta respectiva este declarata ntrziata. Oferta tehnica, oferta financiara si documentele de calificare se vor introduce n plicuri distincte, marcate corespunzator; f) plicul exterior trebuie sa fie marcat numai cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE ........................... ora:............... g) daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la lit. f), autoritatea contractanta nu si asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei; II. Documente care nsotesc oferta: a) Scrisoare de naintare n conformitate cu Formularul L; b) mputernicirea n conformitate cu Formularul L1 , nsotita de copia actului de identitate a persoanei mputernicite; Oferta trebuie sa fie nsotita de mputernicirea scrisa, nregistrata, stampilata si semnata de catre reprezentantul legal al societatii prin care semnatarul este autorizat sa angajeze ofertantul n procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. c) Garantie pentru participare d) Documentele care dovedesc ncadrarea n categoria IMM (daca este cazul). Ofertantii care se prezinta la procedura de atribuire n calitate de IMM, vor prezenta alaturat garantiei de participare , documentele care dovedesc ca se ncadreaza n categoria IMM, - Formular 2 completat, nregistrat, semnat si stampilat , n conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. mputernicirea si garantia pentru participare, n original, inclusiv actele care fac dovada calitatii IMM se prezinta n plic separat de documentele ofertei. - Persoana prezenta la procedura de deschidere a ofertelor, va prezenta Delegatia Formular L2, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului in care se mentioneaza seria si nr. actului de identitate al delegatului , nsotita de o copie a actului de identitate. n acest sens delegatul va avea asupra sa documentul de identitate mentionat, n original, n vederea confruntarii datelor de identificare.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul Centre urbane. Tipul de finantare: Program / Proiect Program / Proiect: Programul Operational Regional - POR

VI.3) ALTE INFORMATII


n cazul n care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea n plic nchis, n vederea departajarii ofertelor.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Conform prevederilor de la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Achizitii Publice Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 16, camera 20, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Tel. +40 232718250, Email: achizitii@primariapascani.ro, Fax: +40 232718250, Adresa internet (URL): www.primariapascani.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-06-2013 09:08

Pagina 10/10