Sunteți pe pagina 1din 12

Liste

CAPITOLUL 10 LISTE 10.1. Utilizarea listelor ]n documente


De foarte multe ori paragrafe succesive ale unui document formeaz[ o list[ de op\iuni. Numerele de ordine sau marcajele elementelor elementelor unei liste pot fi introduse de la tastatur[ odat[ cu introducerea fiec[rui paragraf, dar Word ofer[ posibilitatea de a opta pentru numerotarea sau marcarea lor automat[. Fiecare paragraf este considerat un articol separat al listei =i prime=te cu num[r de ordine sau un marcaj propriu. Paragrafele pot fi numerotate sau marcate automat utiliz`nd comanda Format, Bullets and Numbering. La lansarea acestei comenzi este afi=at[ ferastra de dialog Bullets and Numbering, care contine trei sectiuni: 1. Bulleted pentru marcarea paragrafelor cu un simbol. 2. Numbered pentru numerotarea paragrafelor. 3. Outline Numbered permite crearea de liste pe mai multe niveluri.

10.2. Crearea listelor marcate


Pentru a crea o lista marcat[ trebuie parcurse urmatoarele etape: 1. Se pozi\ioneaz[ cursorul text acolo unde trebuie s[ apar[ lista. 2. Se aplic[ comanda Format, Bullets and Numbering. 3. Se selecteaz[ butonul Bulleted.

Figura 10.1 fereastra de dialog Bullets and Numbering 4. Se selecteaz[ modul de marcare al paragrafelor aplic`nd un clic pe unul din modelele puse la dispozi\ia utilizatorului (figura 10.1).

Procesoare de texte Microsoft Word 5. Se selecteaz[ butonul OK Dac[ utilizatorul nu este mul\umit de nici unul din modelele propuse, el poate defini propriul mod de marcare select`nd butonul Customize din fereastra de dialog Bullets and Numbering. Pe ecran apare fereastra de dialog Customize Bulleted List (figura 10.2).

Figura 10.2 fereastra de dialog Customize Bulleted List Dac[ nici unul din marcajele din zona Bullet character nu este cel dorit se apas[ butonul Bullet. Pe ecran apare fereastra de dialog Symbol (figura 10.3) din care se alege un simbol nou. Un font care con\ine multe simboluri este Windings. Fontul se poate selecta din lista derulant[ Font.

Figura 10.3 fereastra de dialog Symbol

Liste Se ]nchide fereastra de dialog Symbol, aplic`nd un clic pe butonul OK Dac[ se aplic[ un clic pe butonul Font se deschide fereastra de dialog Font (figura 10.4) care ofer[ op\iuni suplimentare de modificare a marcajelor. }n aceast[ fereastr[ de dialog se pot modifica: fontul, stilul, culoarea, m[rimea =i efectele marcajului respectiv.

Figura 10.4 fereastra de dialog Font Se ]nchide fereastra de dialog Font, aplic`nd un clic pe butonul OK. Modific[rile f[cute pot fi observate ]n partea dreapt[ a ferestrei, ]n caseta Preview. }n aceast[ caset[ apare o list[ miniaturizat[ marcat[ cu simbolul ales. Pozi\ia marcajului fa\[ de marginea util[ a paginii se stabile=te ]n zona Bullet Position Indent at. Pozi\ia textului fa\[ marginea util[ a paginii se stabile=te ]n zona Text position Indednt at. Modific[rile se observ[ =i ]n caseta Preview. }n momentul ]n care rezultatul, observat ]n caseta Preview este mul\umitor se aplic[ un clic pe butonul OK Dup[ selectarea simbolului cu care vor fi marcate elementele listei, acestea se introduc ap[s`nd tasta <Enter> la sf`r=itul fiec[rui paragraf. Word introduce marcajul selectat la ]nceputul fiec[rui paragraf. La sf`r=itul ultimului paragraf din list[ se apas[ tasta <Enter> de dou[ ori.

Procesoare de texte Microsoft Word

10.3. Exemplu:
S[ se introduc[ urm[torul text: Banca Rom`n[ de Dezvoltare organizeaz[ selec\ie de candida\i ]n vederea ocup[rii unor posturi de economi=ti. Condi\ii de participare: Studii superioare economice. Cuno=tin\e privind activitatea bancar[. V`rsta ]ntre 25 35 ani. }nscrierea la selec\ie se face p`n[ la data de 20. 07. 1999 prin depunerea la sediu a unei cereri =i a unui curriculum vitae. Acest text con\ine o list[ alc[tuit[ din trei elemente - condi\iile de participare la concurs. Pentru introducerea textului se parcurg urmatorii pa=i: 1. Se introduce primul paragraf (de la Banca ... p`n[ la ...de participare). Se apas[ tasta <Enter> . 2. Se aplic[ comanda Format, Bullets and Numbering . 3. Din fereastra de dialog Bullets and Numbering se selecteaz[ butonul Bullet. 4. Dac[ simbolul nu este ]n nici unul din modelele oferite de Word, se selecteaz[ un model (la care se va modifica simbolul) =i se aplica un clic pe butonul Customize. 5. }n fereastra Customize Bullets List se aplic[ un clic pe butonul Bullet. 6. }n fereastra Symbol se selecteaz[ fontul Windings, =i apoi al treilea simbol din r`ndul patru. Se selecteaz[ butonul OK 7. Se stabilesc pozi\iile marcajului =i ale textului: Bullet position Indent at 0.25 Text position Indent at 0.55 8. Se selecteaz[ butonul OK din fereastra Customize Bulleted List. 9. Se selecteaz[ butonul OK din fereastra Bullets and Numbering. 10. Marcajul apare ]n dreptul primului paragraf din list[. Se introduce textul acestui paragraf: studii superioare economice. Se apas[ tasta <Enter>. 11. Se introduce cel de-al doilea paragraf: cuno=tin\e privind activitatea bancar[. Se apas[ tasta <Enter>. 12. Se introduce al treilea paragraf. Se apas[ tasta <Enter> de dou[ ori. 13. Se introduce ultimul paragraf.

10.4. Crearea listelor numerotate


Pentru a crea o list[ numerotat[ trebuie parcur=i urm[torii pa=i: 1. Se pozi\ioneaz[ cursorul text acolo unde trebuie s[ apar[ lista. 2. Se aplic[ comanda Format, Bullets and Numbering. 3. Se selecteaz[ butonul Numbered. 4. Se selecteaz[ modul de numerotare al paragrafelor aplic`nd un clic pe unul din modelele puse la dispozi\ia utilizatorului (figura 10.5). 5. Se selecteaz[ butonul OK

Liste

Dac[ utilizatorul nu este mul\umit de nici unul din modelele propuse, el poate defini propriul mod de numerotare select`nd butonul Customize din fereastra de dialog Bullets and Numbering. Pe ecran apare fereastra de dialog Customize Numbered and List (figura 10.6). }n caseta Number format este afi=at formatul de afi=are specificat. Unele caractere din aceast[ caset[ apar pe fond gri, altele pe fond alb. Simbolurile care sunt afi=ate pe fond gri se vor modifica de la un paragraf la altul ]n func\ie de modul de numerotare, cele afi=ate pe fond alb r[m`n fixe la toate paragrafele. De exemplu dac[ caseta con\ine formatul 1 primul paragraf va fi numerotat cu 1., al doilea cu 2., etc.

Figura 10.5 fereastra de dialog Bullets and Numbering - sec\iunea Numbered

Procesoare de texte Microsoft Word Figura 10.6 fereastra de dialog Customize Numbered List Se =terge tot continutul casetei Number format. Formatul de afi=are se stabile=te cu ajutorul casetelor Number Style =i Start at. Din lista Number Style se selecteaz[ modul de numerotare (cifre arabe, cifre romane, litere, etc.). }n caseta Start at se stabile=te valoarea de start a numerot[rii. Dup[ selectarea informa\iilor din aceste dou[ casete, ]n caseta Number format apare pe fond gri valoarea de start a numerot[rii (valoare care se va modifica de la un paragraf la altul). }nainte =i dup[ acest simbol se pot introduce =iruri de caractere care vor ram`ne fixe la toate paragrafele. De exemplu parantezele sau punctul de dup[ num[r. Dac[ se aplic[ un clic pe butonul Font se deschide fereastra de dialog Font (figura 10.7) care ofer[ noi op\iuni de modificare a marcajelor. }n aceast[ fereastr[ de dialog se pot modifica culoarea, m[rimea =i efectele caracterelor cu care se face numerotarea.

Figura 10.7 fereastra de dialog Font Se ]nchide fereatra de dialog Font, aplic`nd un clic pe butonul OK Modific[rile f[cute pot fi observate ]n partea st`ng[ a ferestrei, ]n caseta Preview. }n aceast[ caset[ apare o list[ miniaturizat[ numerotat[ cu caracterul ales. Pozi\ia caracterului de numerotare =i a textului paragrafelor se stabile=te ]n urm[toarele casete: Number Position modul de aliniere al caracterului de numerotare ]n spatiul dintre marginea util[ st`nga =i ]nceputul primei linii. Aligned at distan\a ]ntre marginea util[ st`nga a paginii =i ]nceputul primei linii. Text indentul st`ng al paragrafului. }n momentul ]n care rezultatul, observat ]n caseta Preview este multumitor se aplic[ un clic pe butonul OK

Liste Dup[ selectarea caracterului cu care vor fi numerotate elementele listei, acestea se introduc ap[s`nd tasta <Enter> la sf`r=itul fiec[rui paragraf. Word face automat numerotarea corect[ a fiec[rui paragraf. La sf`r=itul ultimului paragraf se apas[ tasta <Enter> de dou[ ori.

10.5. Exemplu
S[ se introduc[ urm[torul text: Un paragraf este: a) Textul dintre dou[ spatii. b) Textul dintre dou[ Enter-uri. c) Nici una din variante. Acest text con\ine o list[ numerotat[. Pentru numerotare au fost folosite literele mici ale alfabetului. Pentru introducerea textului se parcurg urm[torii pa=i: 1. Se introduce textul: Un paragraf este:. Se apas[ tasta <Enter>. 2. Se aplic[ comanda Format, Bullets and Numbering. 3. Din func\ia Bullets and Numbering se selecteaz[ butonul Numbered. 4. Presupunem c[ modul de numerotare nu este con\inut ]n nici unul din modelele oferite de Word. Se selecteaz[ un model de numerotare (al c[rui format se va modifica) =i se aplic[ un clic pe butonul Customize. 5. Se =terge con\inutul casetei Number format. 6. Din lista Number Style se selecteaz[ stilul de numerotare cu litere mici a, b, c... 7. }n caseta Start at se stabile=te valoarea ini\ial[ a numerot[rii litera a. 8. Dup[ completarea acestei casete, ]n Number format apare a . Se pozi\ioneaz[ cursorul text ]n aceast[ caset[ dup[ caracterul introdus. Se introduce o parantez[. Caracterul pe font gri se va modifica de la un paragraf la altul la primul va fi a, la al doilea b, etc. paranteza ram`n`nd fix[ la toate paragrafele. 9. Se stabilesc pozi\iile caracterului de numerotare =i ale textului: Number position Left Aligned at 0.25 Text 0.55 10. Se selecteaz[ butonul OK din fereastra Customize Numbered List. 11. Se selecteaz[ butonul OK ]n fereatra Bullets and Numbering. 12. }n dreapta primului paragraf apare a). Se introduce textul: textul dintre dou[ spa\ii. Se apas[ tasta <Enter>. 13. Se introduce al doilea paragraf al listei: textul dintre dou[ spa\ii. Se apas[ tasta <Enter>. 14. Se introduce al treilea paragraf al listei: nici una din variante. Se apas[ tasta <Enter>.

Procesoare de texte Microsoft Word

10.6. Crearea listelor cu mai multe niveluri


O astfel de list[ con\ine dou[ sau mai multe niveluri de marcaje sau de numerotare. De exemplu, o list[ numerotat[ poate con\ine o subnumerotare cu litere pentru fiecare element numerotat. Pentru a crea o list[ cu mai multe niveluri trebuie parcur=i urm[torii pa=i: 1. Se pozi\ioneaz[ cursorul acolo unde trebuie s[ apar[ lista. 2. Se aplic[ comanda Format, Bullets and Numbering. 3. Se selecteaz[ butonul Outline Numbered. 4. Se selecteaz[ modul de numerotare aplic`nd un clic pe unul din modelele puse la dispozi\ia utilizatorului (figura 10.8). 5. Se selecteaz[ butonul OK.

Figura 10.8 fereastra de dialog Bullets and Numbering - sec\iunea Outline Numbered Dac[ utilizatorul nu este mul\umit de nici unul din modelele propuse se selecteaz[ butonul Customize din fereastra de dialog Bullets and Numbering. Pe ecran apare fereastra de dialog Customize Outline Numbered List (figura 10.9).

Liste

Figura 10.9 fereastra de dialog Customize Outline Numbered List Formatul de numerotare sau marcare se stabile=te separat pentru fiecare nivel. Nivelul care va fi formatat trebuie selectat din lista Level. Modul de formatare al fiec[rui nivel este asem[n[tor modului de formatare al listelor numerotate. }n plus, de la nivelul doi ]n sus se activeaz[ caseta Previeu Level Number. Cu aceast[ op\iune se poate preciza ca formatul de numerotare de pe un nivel s[ con\in[ simbolurile nivelelor precedente. De exemplu, ]n urm[toarea list[: 1. ............... nivelul 1 1.1. .............. nivelul 2 1.1.1. .......... nivelul 3 2. .......... nivelul 1 2.1. .............. nivelul 2 num[rul nivelului 3 num[rul nivelului 2 num[rul nivelului 1 Dup[ selectarea modelului de numerotare se introduc elementele listei, ap[s`nd tasta <Enter> la sf`r=itul fiec[rui paragraf. La ap[sarea tastei <Enter> se creeaz[ un paragraf pe acela= nivel. Trecerea la un nivel inferior se face folosind butonul Decrese Indent de pe bara de instrumente Formating, sau ap[s`nd pe tasta <Tab> la ]nceputul paragrafului. Trecerea la un nivel superior se face folosind butonul Increase Indent de pe bara de comenzi Formatting, sau ap[s`nd combina\ia de taste <Shift>+<Tab> la ]nceputul paragrafului.

Procesoare de texte Microsoft Word

10.7. Exemplu
S[ se creeze urm[toarea list[: 1. Colectarea =i prelucrarea primar[ a documentelor: 1.a) Identificarea documentelor 1.b) Selec\ionarea documentelor necesare 1.c) Achizi\ionarea documentelor selec\ionate 1.d) }nregistrarea documentelor selec\ionate 2. Analiza =i prelucrarea con\inutului documentului: 2.a) Prelucrerea bibliografic[ a documentelor 2.b) Descrierea con\inutului documentelor prin: clasificare indexare rezumare Lista care trebuie creat[ este structurat[ pe trei niveluri. Primul nivel este numerotat cu cifre. Al doilea nivel este numerotat cu litere. Pe acest nivel se p[streaz[ simbolul nivelului precedent. Al treilea nivel este marcat cu buline. Pe acest nivel nu sunt p[strare simbolurile nivelurilor precedente. Pentru introducerea textului se parcurg urm[torii pa=i: 1. Se pozi\ioneaz[ cursorul text ]n punctul ]n care trebuie inserat[ lista. 2. Se aplic[ comanda Format, Bullets and Numbering. 3. }n fereastra de dialog Bullets and Numbering se selecteaz[ butonul Outline Numbered. Se selecteaz[ un model =i se aplic[ un clic pe butonul Customize. 4. }n lista Level se selecteaz[ nivelul1. 5. Se =terge con\inutul casetei Number format. 6. Din lista Number style se selecteaz[ stilul de numerotare cu cifre arabe 1,2,3^ 7. }n caseta Start at se selecteaz[ num[rul 1. 8. Se pozi\ioneaz[ cursorul text ]n caseta Number format dup[ 1 =i se introduce un punct. 9. Se specific[ pozi\ia num[rului =i a textului pentru paragrafele de pe nivelul 1 folosind casetele Number position, Aligned at, Text. Modific[rile f[cute se observ[ ]n caseta Preview. 10. Din lista Level se selecteaz[ nivelul 2. 11. Se =terge con\inutul casetei Number format. 12. Din caseta Previous level number se selecteaz[ Level 1 (paragrafele de pe nivelul 2 au ]n fa\[ simbolul paragrafelor de pe nivelul 1). Dac[ ]n caseta Number format nu apare nimic se aplic[ un clic pe nivelul curent (2) =i se reiau pa=ii 11 =i 12. 13. Se pozi\ioneaz[ cursorul text ]n caseta Number format, dup[ simbolul ata=at nivelului 1 =i se introduce punctul (separatorul dintre caracterele celor dou[ nivele). 14. Se pozi\ioneaz[ cursorul text in caseta Number format dup[ punct =i se selecteaz[ modul de numerotare pe nivelul 2, din lista Number style. Nivelul 2 este numerotat cu litere mici, deci se va alege op\iunea a,b,c. 15. }n Start at se selectaz[ litera a. 16. }n caseta Number format, dup[ a se introduce paranteza ).

Liste 17. Se specific[ pozi\ia literelor =i a textelor pentru paragrafele de pe nivelul 2. 18. Din lista Level se selecteaz[ nivelul 3. 19. Se =terge con\inutul casetei Number format. 20. Din lista Number style se selecteaz[ modul de marcare a paragrafelor de pe nivelul 3. Dac[ ]n caseta Number format nu apare nimic, se aplic[ un clic pe nivelul curent (3) =i se reia pasul 20. 21. Se specific[ pozi\ia marcajelor =i a textelor de pe nivelul 3. 22. Se selecteaz[ butonul OK din fereastra de dialog Customize Outline Numbered List. 23. Se selecteaz[ butonul OK din fereastra de dialog Bullets and Numbering. 24. Se introduce primul paragraf: Colectarea =i prelucrarea primar[ a documentelor. Se apas[ tasta <Enter>. 25. La ap[sarea tastei <Enter> se creeaz[ un paragraf pe acela= nivel (1). Trecerea la nivelul urm[tor se face ap[s`nd pe tasta <Tab>. apoi se introduce al doilea paragraf: Identificarea documentelor. Se apas[ tasta <Enter>. 26. Se introduce al treilea paragraf: Selec\ionarea documentelor necesare. Se apas[ tasta <Enter>. 27. Se introduce al patrulea paragraf: Achizi\ionarea documentelor selec\ionate. Se apas[ tasta <Enter>. 28. Se introduce al cincilea paragraf: }nregistrarea documentelor achizi\ionate. Se apas[ tasta <Enter>. 29. Revenirea la nivelul 1 se face tast`nd combina\ia de taste <Shift>+<Tab>. Se introduce textul: Analiza =i prelucrarea con\inutului documentului. Se apas[ tasta <Enter>. 30. Urm[torul paragraf este pe nivelul 2, deci se apas[ tasta <Tab> =i se introduce textul: Prelucrarea bibliografic[ a documentului. Se apas[ tasta <Enter>. 31. Se introduce textul: descrierea con\inutului documentelor prin: . Se apas[ tasta <Enter>. 32. Urm[torul paragraf este pe nivelul 3, deci se apas[ tasta <Tab>. Se introduce textul: clasificare. Se apas[ tasta <Enter>. 33. Se introduce textul: indexare. Se apas[ tasta <Enter>. 34. Se introduce textul: rezumare. Pentru a termina lista se apas[ de dou[ ori tasta <Enter>.

10.8. Crearea rapid[ a listelor


Pentru a crea rapid o list[ marcat[ sau numerotat[, folosind stilul de list[ prestabilit (ultimul folosit prin aplicarea comenzii Format, Bullets and Numbering) se pot utiliza butoanele Bullets (pentru liste marcate) sau Numbering liste numerotate) din bara de instrumente Formating. (pentru

10.9. Crearea listelor pornind de la un text deja introdus


O list[ poate fi creat[ =i pornind de la un text deja introdus. Pentru a realiza acest lucru trebuie executa\i urm[torii pa=i: 1. Se selecteaz[ paragrafele care trebuie incluse ]n list[. 2. Se aplic[ comanda Format, Bullets and Numbering. 3. Se selecteaz[ modelul de list[ dorit. 4. Se aplic[ un clic pe butonul OK.

Procesoare de texte Microsoft Word

10.10. Rearanjarea elementelor unei liste


Unul din avantajele utiliz[rii programului Word pentru crearea listelor este posibilitatea rearanj[rii elementelor ]ntr-o list[. Pentru a ad[uga un paragraf nou la mijlocul unei liste: 1. Se pozi\ioneaz[ cursorul text la sf`r=itul paragrafului anterior punctului ]n care se dore=te inserarea. 2. Se apas[ tasta <Enter>. 3. Word va crea o intrare nou[, f[r[ con\inut, dar marcat[ sau numerotat[ corect. Se introduce textul corespunz[tor noului paragraf. Pentru a ad[uga un paragraf nou la sf`r=itul listei: 1. Se pozi\ioneaz[ cursorul text la sf`r=itul ultimului paragraf din list[. 2. Se apas[ tasta <Enter>. 3. Se introduce textul corespunz[tor noului paragraf. Pentru ca un paragraf s[ nu fie numerotat: 1. Se pozi\ioneaz[ cursorul text pe paragraful respectiv. 2. Se aplic[ un clic cu butonul drept al mouse-ului. 3. Pe ecran apare un meniu din care se alege op\iunea Skip Numbering. Pentru a reordona elementele unei liste: 1. Se selecteaz[ paragraful care trebuie mutat. Aten\ie! Trebuie s[ fie selectat =i semnul de sf`r=it de paragraf , care este ascuns ]n mod normal (cea mai simpl[ metod[ de verificare a selec\iei simbolului respectiv este folosirea butonului Show/Hide din bara de instrumente Standard. 2. Paragraful selectat se trage cu mouse-ul ]n noua pozi\ie, sau se folosesc tehnicile de t[iere (<Ctrl>+X) =i lipire (<Ctrl>+V). Pentru a schimba formatul unei liste: 1. Se selecteaz[ paragrafele listei. 2. Se aplic[ comanda Format, Bullets and Numbering =i se selecteaz[ noul mod de marcare sau numerotare. 3. Se aplic[ un clic pe butonul OK, pentru ca modific[rile s[ devin[ active. Pentru a elimina marcajele sau numerele dintr-o list[: 1. Se selecteaz[ paragrafele la care se vor elimina marcajele sau numerele. 2. Se aplic[ comanda Format, Bullets and Numbering. 3. }n cazul unei liste marcate se aplic[ un clic pe butonul Bullets. Se selecteaz[ None pentru a elimina marcajele. }n cazul unei liste numerotate se aplic[ un clic pe butonul Numbered. Se selecteaz[ None pentru a elimina numerotarea din list[. 4. Se aplic[ un clic pe butonul OK pentru ca modific[rile s[ devin[ active.