Sunteți pe pagina 1din 18

PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF.

POPA GABRIELA
Limba şi literatura română
Profesor : Popa Gabriela
Planificarea calendaristică
Grupul Şcolar Construcţii Nicolae Mihăescu Târgovişte
Clasa a IX-a A
Anul şcolar 2009-2010
Curriculum aplicat: T.C. (3 ore/ săptămână)
Semestrul I
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
crt. învaţare asociate ore
1. Recapitulare 2 S1
Test predictiv 1 14-18.09.2009

PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
2. 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru Text-suport: S2
Unitatea I studiu; Adam şi Eva de Tudor Arghezi 2 21-25.09
2.4 analizarea componentelor structurale şi -argumentarea apartenenţei la genul liric
Joc şi joacă expresive ale textelor literare studiate şi -tema, motiv, viziunea depre lume; 1
discutarea rolului acestora în tratarea temelor -simboluri centrale, elemente de versificaţie,
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor figuri de stil; -discurs argumentativ oral;
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de - text ficţional. exprimarea orală a reacţiilor şi a
comunicare opiniilor faţă de texte literare.
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice Limbă şi comunicare 1 S3
în receptarea diverselor texte Derivarea cu prefixe şi sufixe 28.09-2.10
2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în -niveluri ale receptării textelor orale şi scrise:
dezvoltarea aceleiaşi teme literare morfosintactic, lexico-semantic
1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor Text-suport: Porunca de Tudor Arghezi 2 S3
reacţii şi opinii privind textele receptate -argumentarea apartenenţei la genul liric 1 S4
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale -tema, motiv, viziunea depre lume; 5-9.10
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale -simboluri centrale, elemente de versificaţie,
3.1identificarea structurilor argumentative într- figuri de stil; -discurs argumentativ oral;
un text dat - text ficţional. exprimarea orală a reacţiilor şi a
3.3. argumentarea unui punct de vedere privind opiniilor faţă de texte literare.
textele studiate Limbă şi comunicare 1 S4
Relaţii semantice:sinonimia, antonimia
-niveluri ale receptării textelor orale şi scrise:
morfosintactic, lexico-semantic
Text-suport:Pedeapsa de T.Arghezi 1 S4
-argumentarea apartenenţei la genul liric 2 S5
-tema, motiv, viziunea depre lume; 12-16.10
-simboluri centrale, elemente de versificaţie,
figuri de stil; -discurs argumentativ oral;
- text ficţional. exprimarea orală a reacţiilor şi a
opiniilor faţă de texte literare.
Limbă şi comunicare 1 S5
Relaţii semantice: omonimia, polisemia
-niveluri ale receptării textelor orale şi scrise:
morfosintactic, lexico-semantic
Text-suport: După melci de Ion Barbu 3 S6
Eul liric; 19-23.10
-argumentarea apartenenţei la genul liric
-tema, motiv, viziunea depre lume;
-simboluri centrale, elemente de versificaţie,
figuri de stil; -discurs argumentativ oral;
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
Text-suport : Mara de Ioan Slavici 1 S9
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru Temă. Motive. Viziune narativă 3 S10
studiu; Construcţia subiectului;Construcţia 16-20.11
2.4 analizarea componentelor structurale şi personajelor – modalităţi de caracterizare
3. Unitatea II expresive ale textelor literare studiate şi Moduri de expunere; Narator/ instanţe
Familia discutarea rolului acestora în tratarea temelor narative; Oralitatea
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor Limbă şi comunicare 1 S11
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de Stil direct/ Stil indirect 1 23-27.11
comunicare Monologul interior 1
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice reguli şi tehnici de construire a monologului
în receptarea diverselor texte (povestire / relatare orală, descriere orală,
2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în argumentare orală)
dezvoltarea aceleiaşi teme literare Descrierea
1.4 redactarea unor texte diverse Interpretarea sensului cuvintelor în context
1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor Text-suport: 3 S12
reacţii şi opinii privind textele receptate Tren de plăcere de Ion Luca Caragiale 30.11-4.12
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale Temă, motiv, viziune narativă
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale Construcţia subiectului schiţei
3.1identificarea structurilor argumentative într- Construcţia personajelor
un text dat -discurs argumentativ oral;
3.3. argumentarea unui punct de vedere privind - exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor faţă
textele studiate de texte literare.
Comicul. Surse ale comicului.
Limbă şi comunicare 2 S13
Cunoaşterea sensului corect al cuvintelor 7-11.12
Factori care perturbă receptarea mesajelor
orale
Recapitulare în vederea lucrării scrise 1 S13
semestriale 1 S14
Lucrare scrisă semestrială 1 14-18.12
Discutarea subiectelor şi a modului de
tratare a acestora 1
Text-suport: 3 S15
Hronicul şi cântecul vârstelor de Lucian 4-8.01.2010
Blaga 1
Temă, structură S16
Ficţiunea şi realitatea 11- 15.01
Memorialistica
Limbă şi comunicare 2 S16
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA Textul juridico-administrativ
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA

Semestrul II

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


crt. învaţare asociate ore
1. 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru Text-suport : 3 S18-12.02
studiu; Ciocoii vechi şi noi de Nicolae Filimon
Unitatea III : 2.4 analizarea componentelor structurale şi Temă, motive, viziune narativă 2 S2
Scene din expresive ale textelor literare studiate şi Construcţia subiectului; Construcţia 15-19.02
viaţa de ieri şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor personajelor; Moduri de expunere
de azi 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor Limbă şi comunicare 1 S2
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de Monologul. Tipuri de monolog. Monologul 1
comunicare interior 1 S3
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice Arhaismele 22-26.02
în receptarea diverselor texte Text-suport: 2 S3
2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în Repaosul duminical de I. L. Caragiale 1 S4
dezvoltarea aceleiaşi teme literare Temă, motiv, viziune narativă 1-5.03
1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor Construcţia subiectului
reacţii şi opinii privind textele receptate Moduri de expunere
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale Limbă şi comunicare 2 S4
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale Dialogul-Tipuri. Reguli ale dialogului.
3.1identificarea structurilor argumentative într- Tehnici ale dialogului eficient
un text dat Interviul : Amintiri din ziua a şaptea - de 1 S5
3.3. argumentarea unui punct de vedere privind vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino, Tita 8-12.03
textele studiate Chiper 1
Articolul : De la Poiana Ţapului la Skate
Park
Interviul ; articolul – aplicaţii
Evaluare 1 S5

PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
Text-suport : Balta-Albă de Vasile 3 S6
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru Alecsandri 1 S7
studiu; Temă. Motiv. Viziune despre lume 22-26.03
2.4 analizarea componentelor structurale şi Construcţia subiectului
2. Unitatea IV – expresive ale textelor literare studiate şi Personajul literar
Aventură, discutarea rolului acestora în tratarea temelor Modurile de expunere
călătorie 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor Ironia ; autoironia ; comicul
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de Povestirea în ramă
comunicare Limbă şi comunicare 1 S7
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice Povestirea orală şi scrisă 1
în receptarea diverselor texte Componentele actului de comunicare 1 S8
2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în Funcţiile actului de comunicare 29.03-2.04
dezvoltarea aceleiaşi teme literare Text-suport: 2 S8
1.4 redactarea unor texte diverse Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu 2 S9
1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor Temă. Motiv. Viziune despre lume 12-16.04
reacţii şi opinii privind textele receptate Raportul realitate istorică - ficţiune literară
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale Relaţii spaţiale şi temporale
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale Moduri de expunere. Naraţiunea
3.1identificarea structurilor argumentative într- Limbă şi comunicare 1 S9
un text dat Rolul expresiv al părţilor de vorbire 1 S10
3.3. argumentarea unui punct de vedere privind Limbajul naratorului – limbajul personajelor 1 19-23.04
textele studiate Personajul literar. Modalităţi de caracterizare
Limbă şi comunicare
Transformarea vorbirii directe în vorbire 1 S10
indirectă 1 S11
Rezumatul 1 26-30.04
Anunţul publicitar
Literatura de frontieră : Metropole de Liviu 1 S11
Rebreanu 1 S12
Jurnalul: Jurnal de Liviu Rebreanu 1 3-7.05
Eseul : « Aventură, călătorie » 1
Evaluare 1 S13
Limbă şi comunicare S13
Folosirea pluralului în locul singularului 1 10-14.05
Scrierea cu majusculă 1
Recapitulare în vederea lucrării scrise 2
semestriale S1417-21.05
Lucrare scrisă semestrială 1
Discutarea lucrării scrise 1
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
Recapitulare Mijloace interne de îmbogăţire a 2 S18
finală vocabularului. Relaţii semantice Genurile
literare. Reflectarea aceleiaşi teme literare în
genuri şi specii diferite

PLANIFICAREA DETALIATĂ UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Unitatea I: Joc şi joacă


Clasa: IX A / an şcolar: 2009-2010 profesor: POPA GABRIELA

Conţinuturi Competente specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


Recapitulare - exerciţii de argumentare a încadrării unui text Fişe de lucru Test
Test predictiv literar în gen şi specie
- exerciţii de vocabular şi morfo-sintaxă
• Ficţiunea literară: 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii -exerciţii de exprimare a opiniei în urma Tudor Arghezi : Observarea
şi opinii privind textele receptate receptării textului studiat; Versuri de sistematică a
Text-suport: 2.4. analizarea componentelor structurale şi elevilor
Adam şi Eva de Tudor expresive ale textelor literare studiate şi discutarea -exerciţii de identificare a simbolurilor; abecedar 1/p6
Arghezi rolului acestora în tratarea temelor -interpretarea versurilor (comentare); 2/p6
Structura şi expresivitatea 2.6 aplicarea conceptelor de specialitate1 în analiza -exerciţii de selectare a versurilor reprezentative Manualul 5,8/p6
şi discutarea textelor literare studiate pentru un eveniment sau pentru o idee; Texte selectate
textului poetic; Argumentarea 7/p6
2.2. identificarea temei textelor propuse pentru
apartenenţei la genul liric studiu
-identificarea sensurilor unor cuvinte,a temei
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale poeziilor,a motivelor literare; 2,10/p6
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale -recunoaşterea mijl. artistice folosite de poet. 12,13/p7,
Limbă şi comunicare 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în -exerciţii de identificare a cuvintelor derivate; Manualul 1,2/p7
Derivarea cu prefixe şi sufixe receptarea diverselor texte -exerciţii de alcătuire a familiilor lexicale cu 1,3,4,5,6/p7
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de ajutorul prefixelor şi sufixelor;
comunicare - exerciţii de vocabular
• Ficţiunea literară: 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii -exerciţii de exprimare a opiniei în urma Tudor Arghezi : Observarea
şi opinii privind textele receptate receptării textului studiat; Versuri de sistematică a
Text-suport: Porunca de 2.4. analizarea componentelor structurale şi elevilor
Tudor Arghezi Structura şi -exerciţii de identificare a simbolurilor; abecedar
1
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
expresivitatea textului poetic expresive ale textelor literare studiate şi discutarea -interpretarea versurilor (comentare); Manualul 12/p10
Textul ficţional rolului acestora în tratarea temelor -exerciţii de selectare a versurilor reprezentative 1,4/p9
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate2 în analiza 8/p10
şi discutarea textelor literare studiate pentru un eveniment sau pentru o idee;
9,10/p10
2.2. identificarea temei textelor propuse pentru -identificarea sensurilor unor cuvinte,a temei
2,3/p11
studiu poeziilor,a motivelor literare;
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale -recunoaşterea mijl. artistice folosite de poet.
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale
Limbă şi comunicare 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în -exerciţii de vocabular Manualul 1,2,3,4/p10
Relaţii semantice:sinonimia, receptarea diverselor texte -recunoaşterea sinonimelor, antonimelor şi
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
antonimia exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de alcătuirea enunţurilor cu acestea, cu precizarea
comunicare sensurilor acestora

• Ficţiunea literară: 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii -exerciţii de exprimare a opiniei în urma Tudor Arghezi : Observarea
şi opinii privind textele receptate receptării textului studiat; Versuri de sistematică a
Text-suport:Pedeapsa de 2.4. analizarea componentelor structurale şi
T.Arghezi Structura şi -exerciţii de identificare a simbolurilor; abecedar elevilor
expresive ale textelor literare studiate şi discutarea
-interpretarea versurilor (comentare); Manualul 5,6,8/p11
expresivitatea textului poetic rolului acestora în tratarea temelor
7/p11
Tema şi motivul literar 2.6 aplicarea conceptelor de specialitate3 în analiza -exerciţii de selectare a versurilor reprezentative
şi discutarea textelor literare studiate 13/p12
pentru un eveniment sau pentru o idee; 1/p11]
2.2. identificarea temei textelor propuse pentru
studiu
-identificarea sensurilor unor cuvinte, a temei 12/p12
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale poeziilor,a motivelor literare; 5/p10
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale -recunoaşterea mijl. artistice folosite de poet. 3/p11
Limbă şi comunicare 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în - exerciţii de vocabular Manualul 5/p10
Relaţii semantice: omonimia, receptarea diverselor texte -recunoaşterea şi omonimelor şi alcătuirea 1,2/p12
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
polisemia exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de enunţurilor cu acestea, precum şi cu anumite
comunicare cuvinte polisemantice, cu precizarea sensurilor
acestora

2
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
3
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
• Ficţiunea literară: 1.2 identificarea elementelor specifice din - exerciţii de identificare a temei şi a motivelor Manualul Observarea
Text-suport: După melci de structura unor tipuri textuale studiate literare Dicţionar de sistematică a
Ion Barbu Structura şi 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii - exerciţii de argumentare a încadrării textului termeni literari elevilor
şi opinii privind textele receptate într-un gen literar-exprimarea opiniilor cu privire Texte selectate 1,8/p20
expresivitatea textului poetic
Genul liric. Eul liric 1.4 redactarea unor texte diverse la textul nou însuşit;
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor -identificarea versusilor se exprimă o anumită 2,6/p20
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de idee sau un eveniment,un simbol;
comunicare
-identificarea făpturilor fabuloase care apar în text 3,5/p20,3/p20
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru 6/p20
studiu
şi de realizare a portretizării lor;
10,12,6/20
2.4. analizarea componentelor structurale şi -exerciţii de identificare a imaginilor vizuale şi
expresive ale textelor literare studiate şi discutarea auditive ce nuanţează universul fabulos al 11/p20
rolului acestora în tratarea temelor poemului;
2.6. aplicarea conceptelor de specialitate4 în analiza -exerciţii de descriere a peisajului,a naturii; 1,4,2/p20
şi discutarea textelor literare studiate -prezentarea monologului interior al copilului
3/p20
refugiat la adăpost; 4/p20
Limbă şi comunicare 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în - exerciţii de identificare şi corectare a erorilor Manualul 3,4/p22
Confuzia paronimică. receptarea diverselor texte semantice
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor 1,2/p22
Pleonasmul. Tautologia exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de Fişe de lucru
3, 4, 5/p23
comunicare
• Ficţiune şi realitate: 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în -exerciţii de lectură şi de identificare a trăsăturilor Manualul Observarea
receptarea diverselor texte textului nonficţional; sistematică a
Text-suport: Homo ludens de 2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale
Johan Huizinga comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale - compararea textului ficţional cu cel nonficţional Fişe de lucru elevilor
Textul nonficţional 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru -exerciţii de identificare a temei textului; Texte selectate 5/p28
studiu -prezentarea argumentelor folosite de autor pentru 1/p27
2.4. analizarea componentelor structurale şi a-şi susţine punctul de vedere
expresive ale textelor literare studiate şi discutarea 2,3/p27
rolului acestora în tratarea temelor
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
comunicare
1.4 redactarea unor texte diverse
3.1identificarea structurilor argumentative într-un
text dat
3.3. argumentarea unui punct de vedere privind
textele studiate
Limbă şi comunicare 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în - exerciţii de identificare a tehnicilor argumentării Manualul Observarea
Textul argumentativ receptarea diverselor texte - exerciţii de argumentare orală şi scrisă Fişe de lucru sistematică a
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de elevilor
comunicare
4
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
3.1 identificarea structurilor argumentative într-
un text dat
Eseul argumentativ/ Eseul 3.2. identificarea elementelor dintr-un text care -dezbatere privind modul în care este abordată Observarea
structurat: Joc şi joacă confirmă sau infirmă o opinie privitoare la textul tema jocului în textele studiate; sistematică a
respectiv
3.3. argumentarea unui punct de vedere privind -redactarea unui eseu nestructurat, cu elevilor
textele studiate; accentuarea originalităţii viziunii artistice a
poetului.
Limbă şi comunicare 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în - exerciţii de identificare şi corectare a greşelilor Manualul Chestionarea
Anacolutul receptarea diverselor texte gramaticale Fişe de lucru orală
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
1,2,3/p30
comunicare
Evaluare 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3.1, 3.3. -exerciţii de evaluare pe marginea unui text dat : Test sumativ
rezumare, identificare a personajelor, specificare
a trăsăturilor acestora, precizare a temei şi
motivelor, redactare a unui paragraf explicativ-
argumentativ.

Unitatea II: Familia


Clasa: IX A / an şcolar: 2009-2010 profesor: POPA GABRIELA

Conţinuturi ( detalieri ) Competente specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


• Ficţiunea literară: -exerciţii de identificare a sensului unor cuvinte; Ioan Slavici : Mara 2/p41
Text-suport : Mara de Ioan 2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea - exerciţii de identificare a temei 1,2/p45
textelor literare sau nonliterare Fişe de lucru 3,2/p45
Slavici - exerciţii de reliefare a structurii textului Manualul
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale 1,2,3,4,5/p46
Temă. Motive. Viziune comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale - exerciţii de stabilire a ideilor principale şi de
1/p46,2,3,4,5/p47
narativă 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru rezumare a unor fragmente de text
1,2/p472/p52
Construcţia subiectului studiu -discuţii despre raportul dintre ficţiune şi realitate 1,3,4,5,6/p52
Construcţia personajelor – 2.6. aplicarea conceptelor de specialitate5 în şi despre motivele literare din text; 1,2,3,4/p53
analiza şi discutarea textelor literare studiate -identificarea modalităţilor descriptive şi narative;
modalităţi de caracterizare; 1/p54
1.4 redactarea unor texte diverse
Moduri de expunere - exerciţii de caracterizare a personajelor 2/p54

5
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
Narator/ instanţe narative - identific. instanţelor narative ale textului 3/p54
Oralitatea - exerciţii de argumentare a oralităţii stilului
Limbă şi comunicare 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în - exerciţii de identificare a trăsăturilor şi de Dicţionar de
Stil direct/ Stil indirect receptarea diverselor texte transformare a stilului direct în stil indirect termeni literari
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor Fişe de lucru
Monologul interior. Descrierea exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de - exerciţii de redactare a unor descrieri
Interpretarea sensului cuvinte- Manualul
comunicare
lor în context
• Ficţiunea literară: 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor - exerciţii de identificare a temei I. L. Caragiale : 1,2,3,4,5,6,7,8/p60
Text-suport: reacţii şi opinii privind textele receptate - exerciţii de reliefare a structurii textului Momente şi schiţe
Tren de plăcere de Ion Luca 1.2. identificarea elementelor specifice din - exerciţii de stabilire a ideilor principale şi de Manualul 1,2,3,4,5/p60
structura unor tipuri textuale studiate, rezumare a unor fragmente de text
Caragiale
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru
Temă, motiv, viziune narativă - exerciţii de caracterizare a personajelor 1/p61
studiu; 1.4 redactarea unor texte diverse
Construcţia subiectului schiţei 2.4. analizarea componentelor structurale şi
2/p61
Construcţia personajelor expresive ale textelor literare studiate şi
Comicul. Surse ale comicului. discutarea rolului acestora în tratarea temelor 3/p61
2.6. aplicarea conceptelor de specialitate6 în
analiza şi discutarea textelor literare studiate. 1/p61
Limbă şi comunicare 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în - exerciţii de evidenţiere a sensului cuvintelor în Manualul 1/p54
Cunoaşterea sensului corect al receptarea diverselor texte context; -exerciţii de precizare a sinonimelor
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor Dicţionare
cuvintelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de pentru anumite expresii şi a sensurilor altor
Factori care perturbă comunicare cuvinte, expresii, afirmaţii; -exerciţii de identi-
receptarea mesajelor orale 1.2. identificarea elementelor specifice din ficare a formei corecte a unor cuvinte sau expresii
structura unor tipuri textuale studiate, Fişe de lucru
din text; - exerciţii de recunoaştere a factorilor
2.5. compararea trăsăturilor definitorii ale
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale
care perturbă receptarea mesajului oral;
-comentarea rolului pe care ar trebui să-l aibă
fiecare personaj într-o situaţie de comunicare şi
precizarea caracteristicilor unei comunicări ce îşi
2.6. aplicarea conceptelor de specialitate7 în atinge scopul;
analiza şi discutarea textelor literare studiate -explicarea regulilor unui dialog eficient
Recapitulare în vederea 1.4 redactarea unor texte diverse - exerciţii de limbă şi comunicare
lucrării scrise semestriale 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor - discuţii despre modul diferit de ilustrare a
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
Lucrare scrisă semestrială comunicare aceleiaşi teme literare în operele studiate
Discutarea subiectelor şi a
modului de tratare a acestora

6
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
7
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
• Ficţiune şi realitate: 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor -exerciţii de lecturare a textului din manual; Lucian Blaga:
Text-suport: reacţii şi opinii privind textele receptate - exerciţii de identificare a temei; Hronicul şi
Hronicul şi cântecul -explicarea titlului fragmentului dat; cântecul vârstelor
1.2. identificarea elementelor specifice din Manualul 1/p68
vârstelor de Lucian Blaga -explicarea cuvintelor necunoscute din text şi a
structura unor tipuri textuale studiate;
Temă, structură conceptelor operaţionale corespunzătoare;
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru
Ficţiunea şi realitatea studiu;
-discuţii referitoare la motivele din text, la casa
2.4. analizarea componentelor structurale şi părintească, la chipul tatălui şi al mamei 2,3/p68
expresive ale textelor literare studiate şi - exerciţii de reliefare a structurii textului
discutarea rolului acestora în tratarea temelor - exerciţii de stabilire a ideilor principale şi de 2/p68;1,2/p68;
2.6. aplicarea conceptelor de specialitate8 în rezumare a unor fragmente de text 1,2,3,4/p68
analiza şi discutarea textelor literare studiate. -exerciţii de extragere a frazelor reprezentative
pentru caracterizarea părinţilor autorului şi de
comentare a acestora;
Limbă şi comunicare 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în - exerciţii de redactare a unor texte Manualul
Textul juridico-administrativ receptarea diverselor texte
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
comunicare
Text auxiliar: 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru -exerciţii de lecturare a textelor din manual; Marin Preda :
Moromeţii de Marin Preda studiu; -exerciţii de identificare a temei textului,cu referi- Moromeţii
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
1/p72
Temă, motiv, viziune narativă re la monologul lui Moromete („Moromeţii”,de
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de Planul dezbaterii
Construcţia subiectului şi a comunicare Marin Preda); 2/p72
personajelor 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor - exerciţii de stabilire a ideilor principale şi de
Text nonfictional rezumare a unor fragmente de text Manualul
reacţii şi opinii privind textele receptate
Codul familiei 2.4. analizarea componentelor structurale şi - exerciţii de caracterizare a personajelor
expresive ale textelor literare studiate şi discutarea -discuţie pe baza conflictului dintre generaţii
rolului acestora în tratarea temelor
-prezentarea propria opinie în legătură cu imagi-
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru
studiu;
nea familiei
2.6. aplicarea conceptelor de specialitate9 în -lectura textelor nonficţionale pe tema „Familia”;
analiza şi discutarea textelor literare studiate.
Evaluare -dezbateri pe tema sus-menţionată,cu referire la
textele nonfictionale din manual (p.75)
Literatură şi cinematografie 2.7 compararea limbajului cinematografic cu acela -discuţii referitoare la istoria cinematografiei CD- ul
Limbaj literar- limbaj al textului scris evidenţiindu-se cele mai importante realizări în
cinematografic domeniu;
Raportul text- imagine. -discuţii referitoare la sensul cuvintelor din dome- Planul dezbaterii
Concepte specifice niul cinematografiei,având în vedere şi modul în
8
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
9
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
cinematografiei care se realizează ecranizarea unui roman; - vizio-
Ecranizarea romanului narea ecranizării unui roman
Moromeţii - exerciţii de exprimare orală a reacţiilor şi opini-
ilor referitoare la modul de transpunere a textului
literar în limbaj cinematografic

Unitatea III : Scene din viaţa de ieri şi de azi


Clasa: IX A / an şcolar: 2009-2010 profesor: POPA GABRIELA

Conţinuturi ( detalieri ) Competente specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


• Fictiunea literară: 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru -exerciţii de identificare a temei,a indicilor Nicolae Filimon : 1,2,5,6,7/p87
Text-suport : studiu; temporali, a situaţiilor sau personajelor ce aparţin Ciocoii vechi şi noi
2.5. compararea trăsăturilor definitorii ale spaţiului fictiv, dar şi realităţii; Fişe de lectură
Ciocoii vechi şi noi de Nicolae comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale
-exerciţii de selectare a unor pasaje referitoare la Fişe de lucru 3,4/p87;1,4/p87
Filimon 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în
Temă, motive, viziune narativă receptarea diverselor texte descrieri diverse;
Construcţia subiectului; 1.2. identificarea elementelor specifice din -exerciţii de argumentare a răspunsurilor; 3,5,6/p87;1,2,3/87
Construcţia personajelor; structura unor tipuri textuale studiate; -exerciţii de caracterizare a atitudinii naratorului; 3,6/p87
Moduri de expunere 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor -exerciţii de descriere a raporturilor dintre
reacţii şi opinii privind textele receptate personaje, a modului lor de viaţă; 3/p87;1,2,3/p87
2.6. aplicarea conceptelor de specialitate10 în -însuşirea conceptelor operaţionale
analiza şi discutarea textelor literare studiate.
Limbă şi comunicare 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor - exerciţii de construire a monologului prin Manualul 1,2/p88
Monologul. Tipuri de monolog. reacţii şi opinii privind textele receptate evidenţierea rolului elementelor verbale, Fişe de lucru 1/p89;5/p89
Monologul interior 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală Dicţionar de 2,3/p89
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de arhaisme
Arhaismele comunicare - exerciţii de identificare, exemplificare şi 3,4/p89
utilizare a arhaismelor
• Fictiunea literară: 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru -exerciţii de lecturare a textului din manual; I.L. Caragiale : 1,2,2,5/p95
Text-suport: studiu; - exerciţii de identificare a temei; Momente şi schiţe 2,1,2,1/p95
2.4. analizarea componentelor structurale şi -exerciţii de descriere;
Repaosul duminical de I. L. expresive ale textelor literare studiate şi discutarea
-exerciţii de selectare a unor pasaje Manualul
Caragiale rolului acestora în tratarea temelor
Temă, motiv, viziune narativă 2.6. aplicarea conceptelor de specialitate11 în reprezentative; 4,3,5,2,4/p95
Construcţia subiectului analiza şi discutarea textelor literare studiate. -exerciţii de argumentare a răspunsurilor date; 1/p95
Moduri de expunere 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor -exerciţii de menţionare a modalităţilor de 1/p95
reacţii şi opinii privind textele receptate producere a comicului în schiţa lui Caragiale; 3, 4/p95
3.1 identificarea structurilor argumentative -caracterizarea personajelor,cu exemplificarea
10
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
11
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
într-un text dat. mijloacelor/procedeelor, apelând la textul lui
1.4 redactarea unor texte diverse Caragiale
Limbă şi comunicare 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor -exerciţii de construire a unui dialog; Manualul 1,2/p96
Dialogul-Tipuri. Reguli ale exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de -exerciţii de enunţare a unor formule de iniţiere şi 1,2/p96
comunicare;
dialogului. Tehnici ale dialogului 1.2. identificarea elementelor specifice din de încheiere a unor dialoguri în diverse 1,2,3/p97;8/p97
eficient structura unor tipuri textuale studiate; circumstanţe; 1/p98
2.4. analizarea componentelor structurale şi -exerciţii de explicare a efectului comic produs de
expresive ale textelor literare studiate şi discutarea replici din schiţa „Căldură mare”,de I.L.Caragiale; 7/p97;2/p99
rolului acestora în tratarea temelor -exerciţii de adaptare a tonului,ritmului vorbirii,
2.6. aplicarea conceptelor de specialitate12 în mimicii şi gesticii la conţinutul dat;
analiza şi discutarea textelor literare studiate.
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor expri-
-exerciţii de precizare a cadrului,a tematicii şi a 1/p99
mării orale şi scrise în diverse situaţii de finalităţii unei discuţii;
comunicare -exerciţii de delimitare a etapelor argumentării şi 2/p99;3/p100
3.1identificarea structurilor argumentative într-un contraargumentării într-un dialog
text dat
3.3. argumentarea unui punct de vedere privind
textele studiate
• Ficţiune şi realitate 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
- evidenţierea trăsăturilor definitorii ale textului Texte selectate 3,4/ p.116
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
nonficţional
Interviul : Amintiri din ziua a
comunicare; Manualul
şaptea - de vorbă cu doamna 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor - exerciţii de relatare orală a unor experienţe
Zoe Cantacuzino, Tita Chiper reacţii şi opinii privind textele receptate personale;
Colecţii de
• Texte auxiliare 1.4 redactarea unor texte diverse - exerciţii de argumentare a unor puncte de vedere
interviuri şi articole
Articolul : De la Poiana referitoare la textul studiat
Ţapului la Skate Park - exerciţii de redactare a unor texte publicistice ;
Interviul ; articolul – aplicaţii
Evaluare curentă 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor -exerciţii de caracterizare a personajelor;
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de -exerciţii de exprimare a opiniei;
comunicare;
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor -descrierea vieţii din localitatea cuiva într-o zi de
reacţii şi opinii privind textele receptate duminică

Unitatea IV : Aventură, călătorie


Clasa: IX A / an şcolar: 2009-2010 profesor: POPA GABRIELA

Conţinuturi ( detalieri ) Competente specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


• Ficţiunea literară 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru -exerciţii de lecturare a textului din manual; V.Alecsandri Proză 1,2,3/p129
Text-suport : Balta-Albă de studiu; - exerciţii de identificare a temei;-indicarea scopului, Manualul 1,2/p135
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor locului şi timpului unei călătorii; -însuşirea conceptelor
12
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
Vasile Alecsandri reacţii şi opinii privind textele receptate operaţionale; -exerciţii de motivare a răspunsurilor 2,3/p135
Temă. Motiv. Viziune despre 2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea date; -precizarea itinerarului; -delimitarea unor pasaje 2,2,3/p136
lume textelor literare sau nonliterare reprezentative, stabilirea idei-lor principale şi 4/p135
2.4. analizarea componentelor structurale şi alcătuirea rezumatului; -precizarea modului de
Construcţia subiectului expresive ale textelor literare studiate şi discutarea
6,7,8/p135
expunere predominant şi a rolului procedeelor artistice;
Personajul literar rolului acestora în tratarea temelor 4,5,6,8/p136
- exerciţii referitoare la precizarea defectelor umane, a
Modurile de expunere 2.6. aplicarea conceptelor de specialitate13 în situaţiilor comice,a efectului expresiv al verbelor, a
1,5/p136
Ironia ; autoironia ; comicul analiza şi discutarea textelor literare studiate. unor figuri de stil utilizate în anumite descrieri;-carac-
Povestirea în ramă 1.4 redactarea unor texte diverse terizarea tânărului călător 1,2,4,7,/p136
9, 10/p136
Limbă şi comunicare 2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea -exerciţii de povestire a unei călătorii cu peripeţii Texte selectate p137,139
Povestirea orală şi scrisă textelor literare sau nonliterare (oral şi scris); Manualul
Componentele actului de 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor -exerciţii de identificare a erorilor sau a regulilor p138
comunicare reacţii şi opinii privind textele receptate ignorate în realizarea povestirii;
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
Funcţiile actului de comunicare exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de -menţionarea unor cuvinte ce se pot asocia 1/p139
comunicare; textele receptate; termenului de comunicare;
2.6. aplicarea conceptelor de specialitate în 14 -exerciţii de conversare pe o temă aleasă; 2,4/p140
analiza şi discutarea textelor literare studiate. -exerciţii de asociere a funcţiilor comunicării unor 5/p141
2.5. compararea trăsăturilor definitorii ale enunţuri adecvate;
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale -înţelegerea sintagmei „comportament verbal- 6,7/p141
nonverbal” şi identificarea unor elemente de acest
gen într-un fragment dat; 1,2,3,4/p142
-exerciţii de identificare a rolului factorilor 6/p143
comunicării sau funcţiilor comunicării

13
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
14
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
• Ficţiunea literară 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru -numirea unor caracteristici specifice vârstei Mihail Sadoveanu : 1,3,4/p145
Text-suport: studiu; maturităţii,a unor personaje cu o trăsătură comună Fraţii Jderi
Fraţii Jderi de Mihail 2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în şi a unor romane ale unui scriitor anume; G. Călinescu
Sadoveanu dezvoltarea aceleiaşi teme literare -exerciţii de identificare a scopului popasului lui Istoria literaturii 1,2,3,4,5/
2.5. compararea trăsăturilor definitorii ale române…
Temă. Motiv. Viziune despre comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale Ionuţ,a elementelor cadrului natural,a indicilor p150
lume 2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea temporali,a secvenţelor narative;
Raportul realitate istorică - textelor literare sau nonliterare -exerciţii de rezumare a unor scene; 6/p151
ficţiune literară 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor -precizarea grupurilor de personaje,a naturii 1,2,3/p151
Relaţii spaţiale şi temporale exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de conflictului,a arhaismelor şi regionalismelor; 5,6,7,8,9/151
comunicare;
Moduri de expunere. Naraţiunea -exerciţii de caracterizare a personajelor;
2.6. aplicarea conceptelor de specialitate15 în
analiza şi discutarea textelor literare studiate.
-exerciţii cu precizarea modului de expunere 10,11,12,13/ p152
1.4 redactarea unor texte diverse predominant, a ritmului naraţiunii şi a tablourilor 1,2,3/p152
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor descriptive; 5, 6/p152
reacţii şi opinii privind textele receptate -exerciţii de argumentare a răspunsului dat;
-exerciţii de însuşire a conceptelor operaţionale
Limbă şi comunicare 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor - exerciţii de evidenţiere a expresivităţii anumitor Tudor Vianu :
Rolul expresiv al părţilor de reacţii şi opinii privind textele receptate părţi de vorbire Arta prozatorilor
vorbire 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor - compararea aspectelor definitorii pentru limbajul români
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
Limbajul naratorului – limbajul comunicare; textele receptate;
personajelor şi al naratorului
personajelor 1.4 redactarea unor texte diverse - încadrarea personajelor într-o tipologie
Personajul literar. Modalităţi de - exerciţii de ilustrare a trăsăturilor personajelor şi
caracterizare a modalităţilor de caracterizare a acestora
- exerciţii de redactare a unor eseuri structurate
Limbă şi comunicare 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor - exerciţii de transformare a vorbirii directe în Texte selectate
Transformarea vorbirii directe în reacţii şi opinii privind textele receptate vorbire indirectă
vorbire indirectă 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor - exerciţii de rezumare a unor texte literare şi Anunţuri
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de publicitare
Rezumatul comunicare; textele receptate;
nonliterare; - identificarea şi ilustrarea trăsăturilor
Manualul
Anunţul publicitar 1.4 redactarea unor texte diverse definitorii ale anunţului publicitar
• Ficţiune şi realitate 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor -exerciţii de motivare a existenţei mirajului Manualul 1/p159
Literatura de frontieră : reacţii şi opinii privind textele receptate Occidentului pentru români;
Metropole de Liviu Rebreanu 2.6. aplicarea conceptelor de specialitate16 în -exerciţii de motivare a utilităţii notelor de 2/p159
analiza şi discutarea textelor literare studiate. călătorie; -exerciţii de însuşire a conceptelor
1.4 redactarea unor texte diverse
2.4. analizarea componentelor structurale şi
operaţionale; -precizarea rolului unui anumit 3/p159
expresive ale textelor literare studiate şi discutarea paragraf,a motivului călătoriei,a înţelesului unor
rolului acestora în tratarea temelor sintagme,a unui titlu potrivit; -înţelegerea 1,2,3,4,5/ p162

15
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
16
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
implicării afective şi a stărilor sufleteşti transmise;
-exerciţii de precizare a caracteristicilor 1,2,3/p162
memorialisticii dintr-un fragment dat. -precizarea
conţinutului unui jurnal intim şi a unei posibile
• Ficţiune şi realitate definiţii;- discuţii referitoare la trăsăturile 4,5,6,7,8/ p163
Jurnalul: Jurnal de Liviu literaturii de frontieră 10/p163
Rebreanu - susţinerea argumentată a unei opinii despre text 1/p164
Eseul : « Aventură, călătorie » - exerciţii de utilizare a tehnicilor de argumentare 1,2,3/p165
- exprimarea în scris a reacţiilor şi opiniilor faţă
de textele literare şi nonliterare studiate
Evaluare 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor -exerciţii de formulare a ideilor principale şi de Fise de lucru
reacţii şi opinii privind textele receptate realizare a rezumatului unui text dat;
2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea -exerciţii de explicare a ideilor textului sau a unei
textelor literare sau nonliterare afirmaţii
3.3 argumentarea unui punct de vedere privind
textele studiate
Limbă şi comunicare 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor -exerciţii de identificare a pluralului majestăţii şi a Manualul
Folosirea pluralului în locul reacţii şi opinii privind textele receptate unor situaţii în care este folosit pluralul în locul
singularului 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor singularului;
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
Scrierea cu majusculă comunicare; textele receptate;
-exerciţii de motivare a scrierii cu majusculă;
Recapitulare în vederea lucrării 1.4 redactarea unor texte diverse -exerciţii de interpretare a limbajului naratorului şi
scrise semestriale 2.5. compararea trăsăturilor definitorii ale a personajelor
Lucrare scrisă semestrială comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale -dezbatere colectivă
Discutarea lucrării scrise
Limbă şi comunicare 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor -explicarea rolului punctelor de suspensie sau Manualul 1,2,3/p186
Semnele ortografice şi de reacţii şi opinii privind textele receptate motivarea folosirii lor; Fişe de lucru
punctuaţie 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor -motivarea folosirii liniilor de pauză sau a 4,5,6,7,8/ p186
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
comunicare; textele receptate;
punctelor, a parantezelor,a apostrofului şi a
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în ghilimelelor;
receptarea diverselor texte
• Ficţiune şi realitate 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor -enumerarea câtorva calităţi ale prietenului 1,2,3/p193
Corespondenţa:Mihai Eminescu reacţii şi opinii privind textele receptate fiecăruia;
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
Titu Maiorescu exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
-exerciţii de identificare a convenţiilor stilului
Convenţiile stilului epistolar comunicare; textele receptate; epistolar,a structurilor ce subliniază consecvenţa 1,2,3/p195
1.4 redactarea unor texte diverse emiţătorului şi a scopului scrisorii;
2.5. compararea trăsăturilor definitorii ale -deducerea relaţiilor dintre cei doi parteneri de
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale conversaţie şi importanţa existenţei acestor
scrisori pentru omenire;

PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
-exerciţii de identificare a exemplelor pentru
fiecare tip de corespondenţă (telegramă, e-mail, p197-p198
Corespondenţă privată şi oficială sms, biletul, cartea poştală, scrisoarea)
Limbă şi comunicare 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor -enumerarea părţilor discursului clasic; 1/p205
• Texte auxiliare reacţii şi opinii privind textele receptate -exerciţii de precizare a temei discursului,a
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor etapelor formării ştiinţifice a lui Stephen 2,3;2/p205
Discursul oratoric. exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
Text-suport: Discurs rostit la comunicare; textele receptate;
Hawking,a scopului discursului;
asociaţia britanică de boli 1.4 redactarea unor texte diverse -descrierea vieţii de familie a lui Stephen 4/p205
neuro-motorii din 17
2.6. aplicarea conceptelor de specialitate în Hawking; 1,2,3/p205
Birmingham, în octombrie analiza şi discutarea textelor literare studiate. -caracterizarea autorului discursului; 4/p205
1987 2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea -exerciţii de precizare a concluziei şi de
Structura discursului, modalităţi textelor literare sau nonliterare identificare a fragmentului potrivit
de organizare şi alcătuire
Evaluare 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor -evaluare curenta Fişe de lucru
Recapitulare finală reacţii şi opinii privind textele receptate - exerciţii de vocabular Manual
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
Mijloace interne de îmbogăţire a - exerciţii de utilizare în comunicarea orală şi
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
vocabularului. Relaţii semantice comunicare; textele receptate; scrisă a relaţiilor semantice Fişe de lucru
Genurile literare. Reflectarea 1.4 redactarea unor texte diverse - urmărirea temelor studiate în opere aparţinând
aceleiaşi teme literare în genuri 2.5. compararea trăsăturilor definitorii ale unor epoci şi autori diferiţi, în cadrul lucrului pe
şi specii diferite comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale grupe

PLANIFICARE ANUALA
Clasa IX A
An şcolar 2009-2010

17
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA
PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA

Curriculum aplicat:T.C./ 3 ore profesor: POPA GABRIELA

Semestrul. Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii

Unitatea I: Joc şi joacă 27 S1 – S9


I 14.09-13.11.2009
Unitatea II: Familia 27 S10 - S18
16.11.2009-29.01.2010
II Unitatea III : Scene din viaţa de ieri şi de azi 15 S1 - S5
8.02.2010-12.03.2010
Unitatea IV : Aventură, călătorie 39 S6 – S18
15.03-16.06.2010
TOTAL ORE ANUAL:108

PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA PROF. POPA GABRIELA