PROF.

POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

Limba şi literatura română Profesor : Popa Gabriela Planificarea calendaristică Grupul Şcolar Construcţii Nicolae Mihăescu Târgovişte
Clasa a IX-a A Anul şcolar 2009-2010 Curriculum aplicat: T.C. (3 ore/ săptămână) Semestrul I
Nr. crt. 1. Unitatea de învaţare Recapitulare Test predictiv Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. de ore 2 1 Săptămâna S1 14-18.09.2009 Observaţii

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
2. Unitatea I Joc şi joacă

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
2 1

PROF. POPA GABRIELA
S2 21-25.09

2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu; 2.4 analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate 2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale 3.1identificarea structurilor argumentative întrun text dat 3.3. argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate

Text-suport: Adam şi Eva de Tudor Arghezi -argumentarea apartenenţei la genul liric -tema, motiv, viziunea depre lume; -simboluri centrale, elemente de versificaţie, figuri de stil; -discurs argumentativ oral; - text ficţional. exprimarea orală a reacţiilor şi a
opiniilor faţă de texte literare.

Limbă şi comunicare Derivarea cu prefixe şi sufixe
-niveluri ale receptării textelor orale şi scrise: morfosintactic, lexico-semantic

1

S3 28.09-2.10 S3 S4 5-9.10

Text-suport: Porunca de Tudor Arghezi -argumentarea apartenenţei la genul liric -tema, motiv, viziunea depre lume; -simboluri centrale, elemente de versificaţie, figuri de stil; -discurs argumentativ oral; - text ficţional. exprimarea orală a reacţiilor şi a
opiniilor faţă de texte literare.

2 1

Limbă şi comunicare Relaţii semantice:sinonimia, antonimia
-niveluri ale receptării textelor orale şi scrise: morfosintactic, lexico-semantic

1

S4

Text-suport:Pedeapsa de T.Arghezi -argumentarea apartenenţei la genul liric -tema, motiv, viziunea depre lume; -simboluri centrale, elemente de versificaţie, figuri de stil; -discurs argumentativ oral; - text ficţional. exprimarea orală a reacţiilor şi a
opiniilor faţă de texte literare.

1 2

S4 S5 12-16.10

Limbă şi comunicare Relaţii semantice: omonimia, polisemia
-niveluri ale receptării textelor orale şi scrise: morfosintactic, lexico-semantic

1

S5

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

Text-suport: După melci de Ion Barbu Eul liric; -argumentarea apartenenţei la genul liric -tema, motiv, viziunea depre lume; -simboluri centrale, elemente de versificaţie, figuri de stil; -discurs argumentativ oral;

3

S6 19-23.10

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
1 3

PROF. POPA GABRIELA
S9 S10 16-20.11

3.

Unitatea II Familia

2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu; 2.4 analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare 1.4 redactarea unor texte diverse 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate 2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale 3.1identificarea structurilor argumentative întrun text dat 3.3. argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate

Text-suport : Mara de Ioan Slavici Temă. Motive. Viziune narativă Construcţia subiectului;Construcţia personajelor – modalităţi de caracterizare Moduri de expunere; Narator/ instanţe narative; Oralitatea Limbă şi comunicare Stil direct/ Stil indirect Monologul interior
reguli şi tehnici de construire a monologului (povestire / relatare orală, descriere orală, argumentare orală)

1 1 1

S11 23-27.11

Descrierea Interpretarea sensului cuvintelor în context Text-suport: Tren de plăcere de Ion Luca Caragiale Temă, motiv, viziune narativă Construcţia subiectului schiţei Construcţia personajelor -discurs argumentativ oral; - exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor faţă
de texte literare.

3

S12 30.11-4.12

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

Comicul. Surse ale comicului. Limbă şi comunicare Cunoaşterea sensului corect al cuvintelor Factori care perturbă receptarea mesajelor orale Recapitulare în vederea lucrării scrise semestriale Lucrare scrisă semestrială Discutarea subiectelor şi a modului de tratare a acestora Text-suport: Hronicul şi cântecul vârstelor de Lucian Blaga Temă, structură Ficţiunea şi realitatea Memorialistica Limbă şi comunicare Textul juridico-administrativ PROF. POPA GABRIELA

2

S13 7-11.12 S13 S14 14-18.12 S15 4-8.01.2010 S16 11- 15.01

1 1 1 1 3 1

2

S16

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
Semestrul II Nr. crt. 1. Unitatea de învaţare Unitatea III : Scene din viaţa de ieri şi de azi

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

Competenţe specifice 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu; 2.4 analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate 2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale 3.1identificarea structurilor argumentative întrun text dat 3.3. argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate

Conţinuturi asociate Text-suport : Ciocoii vechi şi noi de Nicolae Filimon Temă, motive, viziune narativă Construcţia subiectului; Construcţia personajelor; Moduri de expunere Limbă şi comunicare Monologul. Tipuri de monolog. Monologul interior Arhaismele Text-suport: Repaosul duminical de I. L. Caragiale Temă, motiv, viziune narativă Construcţia subiectului Moduri de expunere Limbă şi comunicare Dialogul-Tipuri. Reguli ale dialogului. Tehnici ale dialogului eficient Interviul : Amintiri din ziua a şaptea - de vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino, Tita Chiper Articolul : De la Poiana Ţapului la Skate Park Interviul ; articolul – aplicaţii Evaluare

Nr. de ore 3 2 1 1 1 2 1

Săptămâna S18-12.02 S2 15-19.02 S2 S3 22-26.02 S3 S4 1-5.03 S4 S5 8-12.03

Observaţii

2 1 1

1

S5

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
3 1

PROF. POPA GABRIELA
S6 S7 22-26.03

2.

Unitatea IV – Aventură, călătorie

2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu; 2.4 analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare 1.4 redactarea unor texte diverse 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate 2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale 3.1identificarea structurilor argumentative întrun text dat 3.3. argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

Text-suport : Balta-Albă de Vasile Alecsandri Temă. Motiv. Viziune despre lume Construcţia subiectului Personajul literar Modurile de expunere Ironia ; autoironia ; comicul Povestirea în ramă Limbă şi comunicare Povestirea orală şi scrisă Componentele actului de comunicare Funcţiile actului de comunicare Text-suport: Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu Temă. Motiv. Viziune despre lume Raportul realitate istorică - ficţiune literară Relaţii spaţiale şi temporale Moduri de expunere. Naraţiunea Limbă şi comunicare Rolul expresiv al părţilor de vorbire Limbajul naratorului – limbajul personajelor Personajul literar. Modalităţi de caracterizare Limbă şi comunicare Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă Rezumatul Anunţul publicitar Literatura de frontieră : Metropole de Liviu Rebreanu Jurnalul: Jurnal de Liviu Rebreanu Eseul : « Aventură, călătorie » Evaluare Limbă şi comunicare Folosirea pluralului în locul singularului Scrierea cu majusculă Recapitulare în vederea lucrării scrise semestriale Lucrare scrisă semestrială Discutarea lucrării scrise

1 1 1 2 2

S7 S8 29.03-2.04 S8 S9 12-16.04

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

S9 S10 19-23.04 S10 S11 26-30.04 S11 S12 3-7.05 S13 S13 10-14.05 S1417-21.05

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
Recapitulare finală

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
2

PROF. POPA GABRIELA
S18

Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Relaţii semantice Genurile literare. Reflectarea aceleiaşi teme literare în genuri şi specii diferite

PLANIFICAREA DETALIATĂ UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Unitatea I: Joc şi joacă Clasa: IX A / an şcolar: 2009-2010 Conţinuturi
Recapitulare Test predictiv • Ficţiunea literară: Text-suport: Adam şi Eva de Tudor Arghezi Structura şi expresivitatea textului poetic; Argumentarea apartenenţei la genul liric Limbă şi comunicare Derivarea cu prefixe şi sufixe • Ficţiunea literară: Text-suport: Porunca de Tudor Arghezi Structura şi
1

profesor: POPA GABRIELA Activităţi de învăţare
- exerciţii de argumentare a încadrării unui text literar în gen şi specie - exerciţii de vocabular şi morfo-sintaxă -exerciţii de exprimare a opiniei în urma receptării textului studiat; -exerciţii de identificare a simbolurilor; -interpretarea versurilor (comentare); -exerciţii de selectare a versurilor reprezentative pentru un eveniment sau pentru o idee; -identificarea sensurilor unor cuvinte,a temei poeziilor,a motivelor literare; -recunoaşterea mijl. artistice folosite de poet. -exerciţii de identificare a cuvintelor derivate; -exerciţii de alcătuire a familiilor lexicale cu ajutorul prefixelor şi sufixelor; - exerciţii de vocabular -exerciţii de exprimare a opiniei în urma receptării textului studiat; -exerciţii de identificare a simbolurilor;

Competente specifice

Resurse
Fişe de lucru Tudor Arghezi : Versuri de abecedar Manualul Texte selectate

Evaluare
Test
Observarea sistematică a elevilor

1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate 2.4. analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor 2.6 aplicarea conceptelor de specialitate1 în analiza şi discutarea textelor literare studiate 2.2. identificarea temei textelor propuse pentru studiu 2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate 2.4. analizarea componentelor structurale şi

1/p6 2/p6 5,8/p6 7/p6 2,10/p6 12,13/p7, 1,2/p7 1,3,4,5,6/p7

Manualul

Tudor Arghezi : Versuri de abecedar

Observarea sistematică a elevilor

Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
expresivitatea textului poetic Textul ficţional

PROF. POPA GABRIELA
expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor 2.6 aplicarea conceptelor de specialitate2 în analiza şi discutarea textelor literare studiate 2.2. identificarea temei textelor propuse pentru studiu 2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate 2.4. analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor 2.6 aplicarea conceptelor de specialitate3 în analiza şi discutarea textelor literare studiate 2.2. identificarea temei textelor propuse pentru studiu 2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare

PROF. POPA GABRIELA
-interpretarea versurilor (comentare); -exerciţii de selectare a versurilor reprezentative pentru un eveniment sau pentru o idee; -identificarea sensurilor unor cuvinte,a temei poeziilor,a motivelor literare; -recunoaşterea mijl. artistice folosite de poet. -exerciţii de vocabular -recunoaşterea sinonimelor, antonimelor şi alcătuirea enunţurilor cu acestea, cu precizarea sensurilor acestora -exerciţii de exprimare a opiniei în urma receptării textului studiat; -exerciţii de identificare a simbolurilor; -interpretarea versurilor (comentare); -exerciţii de selectare a versurilor reprezentative pentru un eveniment sau pentru o idee; -identificarea sensurilor unor cuvinte, a temei poeziilor,a motivelor literare; -recunoaşterea mijl. artistice folosite de poet. - exerciţii de vocabular -recunoaşterea şi omonimelor şi alcătuirea enunţurilor cu acestea, precum şi cu anumite cuvinte polisemantice, cu precizarea sensurilor acestora

PROF. POPA GABRIELA
Manualul
12/p10

1,4/p9 8/p10 9,10/p10 2,3/p11

Limbă şi comunicare Relaţii semantice:sinonimia, antonimia • Ficţiunea literară: Text-suport:Pedeapsa de T.Arghezi Structura şi expresivitatea textului poetic Tema şi motivul literar

Manualul

1,2,3,4/p10

Tudor Arghezi : Versuri de abecedar Manualul

Limbă şi comunicare Relaţii semantice: omonimia, polisemia

Manualul

Observarea sistematică a elevilor 5,6,8/p11 7/p11 13/p12 1/p11] 12/p12 5/p10 3/p11 5/p10 1,2/p12

2 3

Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu. Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
• Ficţiunea literară: Text-suport: După melci de Ion Barbu Structura şi expresivitatea textului poetic Genul liric. Eul liric

PROF. POPA GABRIELA
1.2 identificarea elementelor specifice din
structura unor tipuri textuale studiate

PROF. POPA GABRIELA
- exerciţii de identificare a temei şi a motivelor literare - exerciţii de argumentare a încadrării textului într-un gen literar-exprimarea opiniilor cu privire la textul nou însuşit; -identificarea versusilor se exprimă o anumită idee sau un eveniment,un simbol; -identificarea făpturilor fabuloase care apar în text şi de realizare a portretizării lor; -exerciţii de identificare a imaginilor vizuale şi auditive ce nuanţează universul fabulos al poemului; -exerciţii de descriere a peisajului,a naturii; -prezentarea monologului interior al copilului refugiat la adăpost; - exerciţii de identificare şi corectare a erorilor semantice -exerciţii de lectură şi de identificare a trăsăturilor textului nonficţional; - compararea textului ficţional cu cel nonficţional -exerciţii de identificare a temei textului; -prezentarea argumentelor folosite de autor pentru a-şi susţine punctul de vedere

PROF. POPA GABRIELA
Manualul Dicţionar de termeni literari Texte selectate Observarea sistematică a elevilor
1,8/p20 2,6/p20 3,5/p20,3/p20 6/p20 10,12,6/20 11/p20 1,4,2/p20 3/p20 4/p20

1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii
şi opinii privind textele receptate

1.4 redactarea unor texte diverse 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare

2.2 identificarea temei textelor propuse pentru
studiu 2.4. analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor 2.6. aplicarea conceptelor de specialitate4 în analiza şi discutarea textelor literare studiate

Limbă şi comunicare Confuzia paronimică. Pleonasmul. Tautologia • Ficţiune şi realitate: Text-suport: Homo ludens de Johan Huizinga Textul nonficţional

Limbă şi comunicare Textul argumentativ

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu 2.4. analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare 1.4 redactarea unor texte diverse 3.1identificarea structurilor argumentative într-un text dat 3.3. argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare

Manualul Fişe de lucru Manualul Fişe de lucru Texte selectate

3,4/p22 1,2/p22 3, 4, 5/p23

Observarea sistematică a elevilor
5/p28 1/p27 2,3/p27

- exerciţii de identificare a tehnicilor argumentării - exerciţii de argumentare orală şi scrisă

Manualul Fişe de lucru

Observarea sistematică a elevilor

4

Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
un text dat

PROF. POPA GABRIELA
3.1 identificarea structurilor argumentative într3.2. identificarea elementelor dintr-un text care confirmă sau infirmă o opinie privitoare la textul respectiv 3.3. argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate; 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3.1, 3.3.

PROF. POPA GABRIELA
-dezbatere privind modul în care este abordată tema jocului în textele studiate; -redactarea unui eseu nestructurat, cu accentuarea originalităţii viziunii artistice a poetului. - exerciţii de identificare şi corectare a greşelilor gramaticale -exerciţii de evaluare pe marginea unui text dat : rezumare, identificare a personajelor, specificare a trăsăturilor acestora, precizare a temei şi motivelor, redactare a unui paragraf explicativargumentativ.

PROF. POPA GABRIELA
Observarea sistematică a elevilor Manualul Fişe de lucru Chestionarea orală
1,2,3/p30

Eseul argumentativ/ Eseul structurat: Joc şi joacă

Limbă şi comunicare Anacolutul Evaluare

Test sumativ

Unitatea II: Familia Clasa: IX A / an şcolar: 2009-2010 Conţinuturi ( detalieri )
• Ficţiunea literară: Text-suport : Mara de Ioan Slavici Temă. Motive. Viziune narativă Construcţia subiectului Construcţia personajelor – modalităţi de caracterizare; Moduri de expunere
5

profesor: POPA GABRIELA Activităţi de învăţare
-exerciţii de identificare a sensului unor cuvinte; - exerciţii de identificare a temei - exerciţii de reliefare a structurii textului - exerciţii de stabilire a ideilor principale şi de rezumare a unor fragmente de text -discuţii despre raportul dintre ficţiune şi realitate şi despre motivele literare din text; -identificarea modalităţilor descriptive şi narative; - exerciţii de caracterizare a personajelor

Competente specifice
2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare sau nonliterare
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu 2.6. aplicarea conceptelor de specialitate5 în analiza şi discutarea textelor literare studiate 1.4 redactarea unor texte diverse

Resurse
Ioan Slavici : Mara Fişe de lucru

Evaluare
2/p41 1,2/p45 3,2/p45 1,2,3,4,5/p46 1/p46,2,3,4,5/p47 1,2/p472/p52 1,3,4,5,6/p52 1,2,3,4/p53 1/p54 2/p54

Manualul

Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
Narator/ instanţe narative Oralitatea Limbă şi comunicare Stil direct/ Stil indirect Monologul interior. Descrierea Interpretarea sensului cuvintelor în context • Ficţiunea literară: Text-suport: Tren de plăcere de Ion Luca Caragiale Temă, motiv, viziune narativă Construcţia subiectului schiţei Construcţia personajelor Comicul. Surse ale comicului. Limbă şi comunicare Cunoaşterea sensului corect al cuvintelor Factori care perturbă receptarea mesajelor orale

PROF. POPA GABRIELA
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare

PROF. POPA GABRIELA
- identific. instanţelor narative ale textului - exerciţii de argumentare a oralităţii stilului - exerciţii de identificare a trăsăturilor şi de transformare a stilului direct în stil indirect - exerciţii de redactare a unor descrieri

PROF. POPA GABRIELA
3/p54 Dicţionar de termeni literari Fişe de lucru Manualul I. L. Caragiale : Momente şi schiţe Manualul

1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate 1.2. identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate, 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu; 1.4 redactarea unor texte diverse 2.4. analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor 2.6. aplicarea conceptelor de specialitate6 în analiza şi discutarea textelor literare studiate.
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare 1.2. identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate, 2.5. compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale

- exerciţii de identificare a temei - exerciţii de reliefare a structurii textului - exerciţii de stabilire a ideilor principale şi de rezumare a unor fragmente de text - exerciţii de caracterizare a personajelor

1,2,3,4,5,6,7,8/p60 1,2,3,4,5/p60 1/p61 2/p61 3/p61 1/p61

2.6. aplicarea conceptelor de specialitate7 în
analiza şi discutarea textelor literare studiate

Recapitulare în vederea lucrării scrise semestriale Lucrare scrisă semestrială Discutarea subiectelor şi a modului de tratare a acestora

1.4 redactarea unor texte diverse 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare

- exerciţii de evidenţiere a sensului cuvintelor în context; -exerciţii de precizare a sinonimelor pentru anumite expresii şi a sensurilor altor cuvinte, expresii, afirmaţii; -exerciţii de identificare a formei corecte a unor cuvinte sau expresii din text; - exerciţii de recunoaştere a factorilor care perturbă receptarea mesajului oral; -comentarea rolului pe care ar trebui să-l aibă fiecare personaj într-o situaţie de comunicare şi precizarea caracteristicilor unei comunicări ce îşi atinge scopul; -explicarea regulilor unui dialog eficient - exerciţii de limbă şi comunicare - discuţii despre modul diferit de ilustrare a aceleiaşi teme literare în operele studiate

Manualul Dicţionare Fişe de lucru

1/p54

6 7

Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu. Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
• Ficţiune şi realitate: Text-suport: Hronicul şi cântecul vârstelor de Lucian Blaga Temă, structură Ficţiunea şi realitatea

PROF. POPA GABRIELA
1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate 1.2. identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate; 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu; 2.4. analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor 2.6. aplicarea conceptelor de specialitate8 în analiza şi discutarea textelor literare studiate.

PROF. POPA GABRIELA
-exerciţii de lecturare a textului din manual; - exerciţii de identificare a temei; -explicarea titlului fragmentului dat; -explicarea cuvintelor necunoscute din text şi a conceptelor operaţionale corespunzătoare; -discuţii referitoare la motivele din text, la casa părintească, la chipul tatălui şi al mamei - exerciţii de reliefare a structurii textului - exerciţii de stabilire a ideilor principale şi de rezumare a unor fragmente de text -exerciţii de extragere a frazelor reprezentative pentru caracterizarea părinţilor autorului şi de comentare a acestora; - exerciţii de redactare a unor texte

PROF. POPA GABRIELA
Lucian Blaga: Hronicul şi cântecul vârstelor Manualul

1/p68

2,3/p68 2/p68;1,2/p68; 1,2,3,4/p68

Limbă şi comunicare Textul juridico-administrativ Text auxiliar: Moromeţii de Marin Preda Temă, motiv, viziune narativă Construcţia subiectului şi a personajelor Text nonfictional Codul familiei

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare

Manualul

2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu;
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare

1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate
2.4. analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor

2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu; 2.6. aplicarea conceptelor de specialitate9 în analiza şi discutarea textelor literare studiate.

-exerciţii de lecturare a textelor din manual; -exerciţii de identificare a temei textului,cu referire la monologul lui Moromete („Moromeţii”,de Marin Preda); - exerciţii de stabilire a ideilor principale şi de rezumare a unor fragmente de text - exerciţii de caracterizare a personajelor -discuţie pe baza conflictului dintre generaţii -prezentarea propria opinie în legătură cu imaginea familiei -lectura textelor nonficţionale pe tema „Familia”; -dezbateri pe tema sus-menţionată,cu referire la textele nonfictionale din manual (p.75) -discuţii referitoare la istoria cinematografiei evidenţiindu-se cele mai importante realizări în domeniu; -discuţii referitoare la sensul cuvintelor din domeniul cinematografiei,având în vedere şi modul în

Marin Preda : Moromeţii Planul dezbaterii Manualul

1/p72 2/p72

Evaluare Literatură şi cinematografie Limbaj literar- limbaj cinematografic Raportul text- imagine. Concepte specifice
8 9

2.7 compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris

CD- ul Planul dezbaterii

Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu. Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
cinematografiei Ecranizarea romanului Moromeţii

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
care se realizează ecranizarea unui roman; - vizionarea ecranizării unui roman - exerciţii de exprimare orală a reacţiilor şi opiniilor referitoare la modul de transpunere a textului literar în limbaj cinematografic

PROF. POPA GABRIELA

Unitatea III : Scene din viaţa de ieri şi de azi Clasa: IX A / an şcolar: 2009-2010 Conţinuturi ( detalieri )
• Fictiunea literară: Text-suport : Ciocoii vechi şi noi de Nicolae Filimon Temă, motive, viziune narativă Construcţia subiectului; Construcţia personajelor; Moduri de expunere

profesor: POPA GABRIELA Activităţi de învăţare Resurse
Nicolae Filimon : Ciocoii vechi şi noi Fişe de lectură Fişe de lucru

Competente specifice
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu;

Evaluare
1,2,5,6,7/p87 3,4/p87;1,4/p87 3,5,6/p87;1,2,3/87 3,6/p87 3/p87;1,2,3/p87

-exerciţii de identificare a temei,a indicilor temporali, a situaţiilor sau personajelor ce aparţin 2.5. compararea trăsăturilor definitorii ale spaţiului fictiv, dar şi realităţii; comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale -exerciţii de selectare a unor pasaje referitoare la 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în descrieri diverse; receptarea diverselor texte -exerciţii de argumentare a răspunsurilor; 1.2. identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate; -exerciţii de caracterizare a atitudinii naratorului; 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor -exerciţii de descriere a raporturilor dintre reacţii şi opinii privind textele receptate personaje, a modului lor de viaţă; 2.6. aplicarea conceptelor de specialitate10 în -însuşirea conceptelor operaţionale
analiza şi discutarea textelor literare studiate.

1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor Limbă şi comunicare Monologul. Tipuri de monolog. reacţii şi opinii privind textele receptate 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor Monologul interior exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de Arhaismele comunicare 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru • Fictiunea literară: studiu; Text-suport: 2.4. analizarea componentelor structurale şi Repaosul duminical de I. L. expresive ale textelor literare studiate şi discutarea Caragiale rolului acestora în tratarea temelor Temă, motiv, viziune narativă 2.6. aplicarea conceptelor de specialitate11 în analiza şi discutarea textelor literare studiate. Construcţia subiectului 1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor Moduri de expunere reacţii şi opinii privind textele receptate 3.1 identificarea structurilor argumentative

- exerciţii de construire a monologului prin evidenţierea rolului elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală - exerciţii de identificare, exemplificare şi utilizare a arhaismelor -exerciţii de lecturare a textului din manual; - exerciţii de identificare a temei; -exerciţii de descriere; -exerciţii de selectare a unor pasaje reprezentative; -exerciţii de argumentare a răspunsurilor date; -exerciţii de menţionare a modalităţilor de producere a comicului în schiţa lui Caragiale; -caracterizarea personajelor,cu exemplificarea

Manualul Fişe de lucru Dicţionar de arhaisme I.L. Caragiale : Momente şi schiţe Manualul

1,2/p88 1/p89;5/p89 2,3/p89 3,4/p89 1,2,2,5/p95 2,1,2,1/p95 4,3,5,2,4/p95 1/p95 1/p95 3, 4/p95

10 11

Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu. Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
într-un text dat.
1.4 redactarea unor texte diverse 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare;

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
1,2/p96 1,2/p96 1,2,3/p97;8/p97 1/p98 7/p97;2/p99 1/p99 2/p99;3/p100

Limbă şi comunicare Dialogul-Tipuri. Reguli ale dialogului. Tehnici ale dialogului 1.2. identificarea elementelor specifice din eficient structura unor tipuri textuale studiate;
2.4. analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor

2.6. aplicarea conceptelor de specialitate12 în analiza şi discutarea textelor literare studiate.
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare 3.1identificarea structurilor argumentative într-un text dat 3.3. argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare;

mijloacelor/procedeelor, apelând la textul lui Caragiale Manualul -exerciţii de construire a unui dialog; -exerciţii de enunţare a unor formule de iniţiere şi de încheiere a unor dialoguri în diverse circumstanţe; -exerciţii de explicare a efectului comic produs de replici din schiţa „Căldură mare”,de I.L.Caragiale; -exerciţii de adaptare a tonului,ritmului vorbirii, mimicii şi gesticii la conţinutul dat; -exerciţii de precizare a cadrului,a tematicii şi a finalităţii unei discuţii; -exerciţii de delimitare a etapelor argumentării şi contraargumentării într-un dialog

- evidenţierea trăsăturilor definitorii ale textului nonficţional Interviul : Amintiri din ziua a şaptea - de vorbă cu doamna 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor - exerciţii de relatare orală a unor experienţe personale; Zoe Cantacuzino, Tita Chiper reacţii şi opinii privind textele receptate - exerciţii de argumentare a unor puncte de vedere • Texte auxiliare 1.4 redactarea unor texte diverse referitoare la textul studiat Articolul : De la Poiana - exerciţii de redactare a unor texte publicistice ; Ţapului la Skate Park Interviul ; articolul – aplicaţii 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor Evaluare curentă -exerciţii de caracterizare a personajelor; exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de -exerciţii de exprimare a opiniei; comunicare; 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor -descrierea vieţii din localitatea cuiva într-o zi de duminică reacţii şi opinii privind textele receptate
Ficţiune şi realitate

Texte selectate Manualul Colecţii de interviuri şi articole

3,4/ p.116

Unitatea IV : Aventură, călătorie Clasa: IX A / an şcolar: 2009-2010 Conţinuturi ( detalieri )
• Ficţiunea literară

profesor: POPA GABRIELA Activităţi de învăţare
-exerciţii de lecturare a textului din manual; - exerciţii de identificare a temei;-indicarea scopului, locului şi timpului unei călătorii; -însuşirea conceptelor

Competente specifice
de
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu; 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor

Resurse
V.Alecsandri Proză Manualul

Evaluare
1,2,3/p129 1,2/p135

Text-suport :
12

Balta-Albă

Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
Vasile Alecsandri Temă. Motiv. Viziune despre lume Construcţia subiectului Personajul literar Modurile de expunere Ironia ; autoironia ; comicul Povestirea în ramă Limbă şi comunicare Povestirea orală şi scrisă Componentele actului de comunicare Funcţiile actului de comunicare

PROF. POPA GABRIELA
reacţii şi opinii privind textele receptate 2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare sau nonliterare
2.4. analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor

PROF. POPA GABRIELA
operaţionale; -exerciţii de motivare a răspunsurilor date; -precizarea itinerarului; -delimitarea unor pasaje reprezentative, stabilirea idei-lor principale şi alcătuirea rezumatului; -precizarea modului de expunere predominant şi a rolului procedeelor artistice; - exerciţii referitoare la precizarea defectelor umane, a situaţiilor comice,a efectului expresiv al verbelor, a unor figuri de stil utilizate în anumite descrieri;-caracterizarea tânărului călător

PROF. POPA GABRIELA
2,3/p135 2,2,3/p136 4/p135 6,7,8/p135 4,5,6,8/p136 1,5/p136 1,2,4,7,/p136 9, 10/p136 p137,139 p138 1/p139 2,4/p140 5/p141 6,7/p141 1,2,3,4/p142 6/p143

2.6. aplicarea conceptelor de specialitate13 în analiza şi discutarea textelor literare studiate. 1.4 redactarea unor texte diverse 2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare sau nonliterare 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate

-exerciţii de povestire a unei călătorii cu peripeţii (oral şi scris); -exerciţii de identificare a erorilor sau a regulilor ignorate în realizarea povestirii; 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de -menţionarea unor cuvinte ce se pot asocia termenului de comunicare; comunicare; textele receptate; 14 -exerciţii de conversare pe o temă aleasă; 2.6. aplicarea conceptelor de specialitate în -exerciţii de asociere a funcţiilor comunicării unor analiza şi discutarea textelor literare studiate. 2.5. compararea trăsăturilor definitorii ale enunţuri adecvate; comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale -înţelegerea sintagmei „comportament verbalnonverbal” şi identificarea unor elemente de acest gen într-un fragment dat; -exerciţii de identificare a rolului factorilor comunicării sau funcţiilor comunicării

Texte selectate Manualul

13 14

Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu. Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
• Ficţiunea literară

PROF. POPA GABRIELA
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu; 2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare
2.5. compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale

PROF. POPA GABRIELA
-numirea unor caracteristici specifice vârstei maturităţii,a unor personaje cu o trăsătură comună şi a unor romane ale unui scriitor anume; -exerciţii de identificare a scopului popasului lui Ionuţ,a elementelor cadrului natural,a indicilor temporali,a secvenţelor narative; -exerciţii de rezumare a unor scene; -precizarea grupurilor de personaje,a naturii conflictului,a arhaismelor şi regionalismelor; -exerciţii de caracterizare a personajelor; -exerciţii cu precizarea modului de expunere predominant, a ritmului naraţiunii şi a tablourilor descriptive; -exerciţii de argumentare a răspunsului dat; -exerciţii de însuşire a conceptelor operaţionale - exerciţii de evidenţiere a expresivităţii anumitor părţi de vorbire - compararea aspectelor definitorii pentru limbajul personajelor şi al naratorului - încadrarea personajelor într-o tipologie - exerciţii de ilustrare a trăsăturilor personajelor şi a modalităţilor de caracterizare a acestora - exerciţii de redactare a unor eseuri structurate - exerciţii de transformare a vorbirii directe în vorbire indirectă - exerciţii de rezumare a unor texte literare şi nonliterare; - identificarea şi ilustrarea trăsăturilor definitorii ale anunţului publicitar -exerciţii de motivare a existenţei mirajului Occidentului pentru români; -exerciţii de motivare a utilităţii notelor de călătorie; -exerciţii de însuşire a conceptelor operaţionale; -precizarea rolului unui anumit paragraf,a motivului călătoriei,a înţelesului unor sintagme,a unui titlu potrivit; -înţelegerea

PROF. POPA GABRIELA
Mihail Sadoveanu : Fraţii Jderi G. Călinescu Istoria literaturii române…

1,3,4/p145 1,2,3,4,5/ p150 6/p151 1,2,3/p151 5,6,7,8,9/151 10,11,12,13/ p152 1,2,3/p152 5, 6/p152

Text-suport: Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu Temă. Motiv. Viziune despre lume Raportul realitate istorică ficţiune literară Relaţii spaţiale şi temporale Moduri de expunere. Naraţiunea

2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare sau nonliterare
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare;

2.6. aplicarea conceptelor de specialitate15 în analiza şi discutarea textelor literare studiate. 1.4 redactarea unor texte diverse 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare; textele receptate;

Limbă şi comunicare Rolul expresiv al părţilor de vorbire Limbajul naratorului – limbajul personajelor Personajul literar. Modalităţi de caracterizare

Tudor Vianu : Arta prozatorilor români

1.4 redactarea unor texte diverse

1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor Limbă şi comunicare Transformarea vorbirii directe în reacţii şi opinii privind textele receptate 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor vorbire indirectă exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de Rezumatul comunicare; textele receptate; Anunţul publicitar 1.4 redactarea unor texte diverse • Ficţiune şi realitate

Texte selectate Anunţuri publicitare Manualul Manualul

Literatura de frontieră : Metropole de Liviu Rebreanu

1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate 2.6. aplicarea conceptelor de specialitate16 în analiza şi discutarea textelor literare studiate. 1.4 redactarea unor texte diverse
2.4. analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor

1/p159 2/p159 3/p159 1,2,3,4,5/ p162

15 16

Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu. Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
implicării afective şi a stărilor sufleteşti transmise; -exerciţii de precizare a caracteristicilor memorialisticii dintr-un fragment dat. -precizarea conţinutului unui jurnal intim şi a unei posibile definiţii;- discuţii referitoare la trăsăturile literaturii de frontieră - susţinerea argumentată a unei opinii despre text - exerciţii de utilizare a tehnicilor de argumentare - exprimarea în scris a reacţiilor şi opiniilor faţă de textele literare şi nonliterare studiate -exerciţii de formulare a ideilor principale şi de realizare a rezumatului unui text dat; -exerciţii de explicare a ideilor textului sau a unei afirmaţii

PROF. POPA GABRIELA
1,2,3/p162 4,5,6,7,8/ p163 10/p163 1/p164 1,2,3/p165
Fise de lucru

Ficţiune şi realitate

Jurnalul: Jurnal de Liviu Rebreanu Eseul : « Aventură, călătorie » Evaluare
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate 2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare sau nonliterare
3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate

Limbă şi comunicare Folosirea pluralului în locul singularului Scrierea cu majusculă Recapitulare în vederea lucrării scrise semestriale Lucrare scrisă semestrială Discutarea lucrării scrise Limbă şi comunicare Semnele ortografice şi de punctuaţie

1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate

-exerciţii de identificare a pluralului majestăţii şi a unor situaţii în care este folosit pluralul în locul 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor singularului; exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de -exerciţii de motivare a scrierii cu majusculă; comunicare; textele receptate; -exerciţii de interpretare a limbajului naratorului şi 1.4 redactarea unor texte diverse a personajelor 2.5. compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale -dezbatere colectivă
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate

Manualul

Manualul -explicarea rolului punctelor de suspensie sau Fişe de lucru motivarea folosirii lor; 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor -motivarea folosirii liniilor de pauză sau a exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de punctelor, a parantezelor,a apostrofului şi a comunicare; textele receptate; ghilimelelor; 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în
receptarea diverselor texte

1,2,3/p186 4,5,6,7,8/ p186

• Ficţiune şi realitate Corespondenţa:Mihai Eminescu Titu Maiorescu Convenţiile stilului epistolar

1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate

-enumerarea câtorva calităţi ale prietenului fiecăruia; 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor -exerciţii de identificare a convenţiilor stilului exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de epistolar,a structurilor ce subliniază consecvenţa comunicare; textele receptate; emiţătorului şi a scopului scrisorii; 1.4 redactarea unor texte diverse -deducerea relaţiilor dintre cei doi parteneri de 2.5. compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale conversaţie şi importanţa existenţei acestor scrisori pentru omenire;

1,2,3/p193 1,2,3/p195

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
Corespondenţă privată şi oficială Limbă şi comunicare • Texte auxiliare Discursul oratoric. Text-suport: Discurs rostit la asociaţia britanică de boli neuro-motorii din Birmingham, în octombrie 1987 Structura discursului, modalităţi de organizare şi alcătuire Evaluare Recapitulare finală Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Relaţii semantice Genurile literare. Reflectarea aceleiaşi teme literare în genuri şi specii diferite

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA
p197-p198 1/p205 2,3;2/p205 4/p205 1,2,3/p205 4/p205

-exerciţii de identificare a exemplelor pentru fiecare tip de corespondenţă (telegramă, e-mail, sms, biletul, cartea poştală, scrisoarea) 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor -enumerarea părţilor discursului clasic; reacţii şi opinii privind textele receptate -exerciţii de precizare a temei discursului,a 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor etapelor formării ştiinţifice a lui Stephen exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de Hawking,a scopului discursului; comunicare; textele receptate; -descrierea vieţii de familie a lui Stephen 1.4 redactarea unor texte diverse 17 Hawking; 2.6. aplicarea conceptelor de specialitate în -caracterizarea autorului discursului; analiza şi discutarea textelor literare studiate. -exerciţii de precizare a concluziei şi de 2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare sau nonliterare identificare a fragmentului potrivit
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate

-evaluare curenta

Fişe de lucru

- exerciţii de vocabular Manual 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor - exerciţii de utilizare în comunicarea orală şi exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de scrisă a relaţiilor semantice comunicare; textele receptate; Fişe de lucru - urmărirea temelor studiate în opere aparţinând 1.4 redactarea unor texte diverse 2.5. compararea trăsăturilor definitorii ale unor epoci şi autori diferiţi, în cadrul lucrului pe comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale grupe

PLANIFICARE ANUALA Clasa IX A An şcolar 2009-2010

17

Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA Curriculum aplicat:T.C./ 3 ore Semestrul. Unitatea de învăţare I Unitatea I: Joc şi joacă Unitatea II: Familia II

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA profesor: POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

Nr. ore 27 27 15 39

Săptămâna S1 – S9 14.09-13.11.2009 S10 - S18 16.11.2009-29.01.2010 S1 - S5 8.02.2010-12.03.2010 S6 – S18 15.03-16.06.2010

Observaţii

Unitatea III : Scene din viaţa de ieri şi de azi Unitatea IV : Aventură, călătorie

TOTAL ORE ANUAL:108

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA

PROF. POPA GABRIELA