Sunteți pe pagina 1din 8

Prof. Popa Gabriela Prof.

Popa Gabriela
LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE
SEMESTRUL I - Clasa a IX-a / X SEMESTRUL I - Clasa a IX-a/ X
I.Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la următoarele I. Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la următoarele
cerinţe: cerinţe:
,, A rămas Mara, săraca, văduvă cu doi copii, „Sunt săraci, sărăcuţii, că n-au tată; e săracă
sărăcuţii de ei, dar era tânără şi voinică şi harnică şi şi ea, c-a rămas văduvă, cu doi copii; cui, Doamne,
Dumnezeu a mai lăsat să aibă şi noroc. ar putea să-i lase când se duce la târg? Cum, când e
Nu-i vorbă, Bârzovanu, răposatul, era, când a atât de bine să-i vezi?!
fost, mai mult cârpaci decât cizmar şi şedea mai Umblă Mara prin lume, aleargă sprintenă, se
bucuros la birt decât acasă; tot le-au mai rămas însă târguieşte şi se ceartă cu oamenii, se mai ia şi de cap
copiilor vreo două sute de pruni pe lunca Murăşului, câteodată, plânge şi se plânge c-a rămas văduvă, şi
viuţa din dealul despre Păuliş şi casa, pe care muma apoi se uită împregiur să-şi vadă copiii şi iar râde.
lor o căpătase de zestre. Apoi, mare lucru pentru o «Tot n-are nimeni copii ca mine!» îşi zice ea,
precupeaţă, Radna e Radna, Lipova e numai aci şi nimeni nu poate să ştie aceasta mai bine decât
peste Murăş, iar la Arad te duci în două ceasuri. dânsa, care toată ziua vede mereu copii şi oameni şi
Marţi dimineaţa Mara-şi scoate şatra şi nu poate să vadă fiinţă omenească fără ca s-o pună
coşurile pline în piaţa de pe ţărmurele drept al alături de copiii ei. Mult sunt sănătoşi şi rumeni,
Murăşului, unde se adună la târg de săptămână voinici, plini de viaţă, deştepţi şi frumoşi, răi sunt,
murăşenii până de pe la Sovârşin şi Soboteliu şi mare minune, şi e lucru ştiut că oamenii de dai
podgorenii până de pe la Cuvin. Joi dimineaţa ea Doamne numai din copii răi se fac.
trece Murăşul şi întinde şatra pe ţărmurele stâng, Mai sunt şi zdrenţăroşi şi desculţi şi
unde se adună bănăţenii până de pe la Făget, nepeptănaţi şi obraznici, sărăcuţii mamei; dar tot cam
Căpălnaş şi Sân-Miclăuş. Vineri noaptea, după aşa este şi ea însăşi; cum altfel ar putea fi o văduvă
cântatul cocoşilor, ea pleacă la Arad, ca ziua s-o săracă? Cum ar putea să fie copiii săraci, care îşi
prindă cu şatra întinsă în piaţa cea mare, unde lumea petrec viaţa în târg, printre picioarele oamenilor?”
se adună din şapte ţinuturi.” (Ioan Slavici, Mara)
( Mara-Ioan Slavici) a) Dati sinonime următoarelor cuvinte: sprintenă,
a) Dati sinonime următoarelor cuvinte: şatră, birt, minune, a se târgui, voinic.
precupeaţă, răposat. b) Daţi antonime următoarelor cuvinte: frumoşi,
b) Daţi antonime următoarelor cuvinte: săracă, deştept, viaţă, săraci.
bucuros, întinde, ziua. c) Alcătuiţi enunţuri în care următoarele cuvinte să
c) Alcătuiţi enunţuri în care următoarele cuvinte să fie omonime: cui, mare,cap, copii .
fie omonime: drept, vie, casă, ceas. d) Extrage din text patru arhaisme si regionalisme.
d) Extrage din text patru arhaisme si regionalisme. e) Identificaţi următoarele figuri de stil: ,, săraci,
e) Identificaţi următoarele figuri de stil:,, tânără şi sărăcuţii”, ,, se târguieşte şi se ceartă”, ,, văduvă
voinică şi harnică”; ,, Radna e Radna”, ,, coşurile săracă”.
pline”. f) Precizaţi care sunt membri familiei descrise în
f) Precizaţi care sunt membri familiei descrise în fragmentul de mai sus. Precizaţi câteva caracteristici
fragmentul de mai sus. Precizaţi câteva caracteristici ale fiecăruia.
ale fiecăruia. g) Identificaţi prefixele şi sufixele din următoarele
g) Identificaţi prefixele şi sufixele din următoarele cuvinte: nepeptănaţi, omenească.
cuvinte: ţărmurele, ţinuturi.

II Realizati o caracterizare a Marei, pornind de la II Realizati o caracterizare a Marei, pornind de la


citatul de mai sus. In realizarea acesteia veţi avea în citatul de mai sus. In realizarea acesteia veţi avea în
vedere următoarele: -încadrarea personajului într-o vedere următoarele:
operă literară; -încadrarea personajului într-o operă literară;
- rolul pe care-l ocupă personajul în operă; - rolul pe care-l ocupă personajul în operă;
-precizarea statutului/meseriei personajului în -precizarea statutului/meseriei personajului în
societatea în care trăieşte; societatea în care trăieşte;
-trăsături fizice, de caracter- cu citate din textul de -trăsături fizice, de caracter- cu citate din textul de
mai sus;-atitudinea faţă de copii; mai sus; -atitudinea faţă de copii;
-concluzii. -concluzii.
Prof. Popa Gabriela Prof. Popa Gabriela
LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE
SEMESTRUL I - Clasa a XII-a A.C SEMESTRUL I - Clasa a XII-a A.C
I. Citiţi cu atenţie textul şi răspundeţi la cerinţe: I. Citiţi cu atenţie textul şi răspundeţi la cerinţe:
Gerul aspru şi sălbatic strânge-n braţe-i cu jălire Gerul vine de la munte, la fereastră se opreşte,
Neagra luncă de pe vale care zace-n amorţire; Şi, privind la focul vesel care-n sobe străluceşte,
El ca pe-o mireasă moartă o-ncunună despre ziori El depune flori de iarnă pe cristalul îngheţat,
C-un văl alb de promoroacă şi cu ţurţuri lucitori. Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat.
(Vasile Alecsandri, Gerul) (Vasile Alecsandri, Gerul)
1. Selectează două cuvinte care aparţin câmpului 1. Selectează două cuvinte care aparţin câmpului
semantic al iernii semantic al iernii
2. Identifică următoarele figuri de stil : ,, Gerul 2. Identifică următoarele figuri de stil : ,, focul
aspru şi sălbatic”, ,, Neagra luncă” vesel”, ,, flori de iarnă”
3. Precizează tipul de rimă şi măsura primului vers. 3. Precizează tipul de rimă şi măsura primului vers.
4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente 4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente
în poezie. în poezie.

I. Umanismul I. Umanismul
1.Umanismul este un curent care apare în: 1.Umanismul este un curent care apare în:
a) Franţa; b) Italia; c) Anglia: a) Franţa; b) Italia; c) Anglia:
2. Principala preocupare a curentului era: 2. Principala preocupare a curentului era:
a) studierea limbilor clasice; b) realizarea a) studierea limbilor clasice; b) realizarea
,,omului universal”; c) realizarea tiparului. ,,omului universal”; c) realizarea tiparului.
3. Omul era considerat: 3. Omul era considerat:
a) o creaţie a Divinităţii; b) o fiinţă raţională; a) o creaţie a Divinităţii; b) o fiinţă raţională;
4. Discipline umaniste studiate erau: 4. Discipline umaniste studiate erau:
a) latina; b) retorica; c) filozofia; d) morala; a) latina; b) retorica; c) filozofia; d) morala;
5. Apare conceptul de ,,mecenat” care înseamnă: 5. Apare conceptul de ,,mecenat” care înseamnă:
a) eliberarea de sclavagism; b) artiştii/savanţii a) eliberarea de sclavagism; b) artiştii/savanţii erau
erau protejaţi de regi/seniori; c)ţăranii dădeau dări; protejaţi de regi/seniori; c)ţăranii dădeau dări;
6. Umanismul are caracter: 6. Umanismul are caracter:
a) clerical; b) anticlerical; a) clerical; b) anticlerical;
7. Umanismul românesc apare în secolul 7. Umanismul românesc apare în secolul
a) al XIV-lea; b) al XV-lea; c) al XVI-lea; a) al XIV-lea; b) al XV-lea; c) al XVI-lea;
8. Enumeraţi patru trăsături ale umanismului 8. Enumeraţi patru trăsături ale umanismului
românesc şi trei reprezentanţi ai acestuia. românesc şi trei reprezentanţi ai acestuia.

III.Alcătuieşte enunţuri în care să utilizezi următorii III.Alege forma/ formele corectă/corecte : clasa întâi/
termeni: visuri / vise, nici o/ nicio; clasa întâia, foarfece(pl)/ foarfeci(pl), absolvă/
absolveşte, sanda/ sandală.

IV. Accentuaţi corect următorii termeni: caracter, IV. Accentuaţi corect următorii termeni: infim,
fenomen, aripă, antic. trafic, butelie, calcar.
Prof. Popa Gabriela
LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I - Clasa a X-a

I.Se dă textul:
,, - Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu bogăţia, ci liniştea colibei tale te face fericit.
Dar voi faceţi după cum vă trage inima, şi Dumnezeu să vă ajute şi să vă acoperă cu aripa bunătăţilor sale.
(...)
- Vorbă scurtă, răspunse Ghiţă, să rămânem aici, să cârpesc şi mai departe cizmele oamenilor, care umblă
toată săptămâna în opinci ori desculţi, iară dacă duminica e noroi, îşi duc cizmele în mână până la biserică, şi
să ne punem pe prispa casei la soare, privind eu la Ana, Ana la mine, amândoi la copilaş, iară d-ta la tustrei.
Iată liniştea colibei!” (Ioan Slavici, Moara cu noroc )
1.Dă sinonime contextuale pentru: mulţumit, să rămânem, să cârpesc, să ne punem.
2.Identifică şi defineşte specia literară în care se încadrează textul.
3.Argumentează în ce constă diferenţa de optică dintre cele două personaje, cu privire la modul de a-şi
organiza existenţa.
4.Care sunt mijloacele de expunere prezente în fragment.
5.Precizează momentul din construcţia subiectului cuprins în fragmentul citat.
6.Explică semnificaţia titlului nuvelei, făcând referire şi la conţinutul operei.

II. Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ
studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu:
acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de
caracterizare, limbaj etc.);
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele
textului narativ studiat;
- relevarea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau
prin citate comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în
construcţia personajului pentru care ai optat.

Prof. Popa Gabriela


LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I - Clasa a X-a

I. Se dă textul:
“ Maitreyi mi s-a părut, atunci, mult mai frumoasă, în sari de culoarea ceaiului palid, cu papuci albi
cusuţi în argint, cu şalul asemenea cireşelor galbene, şi buclele ei prea negre, ochii ei prea mari, buzele ei
prea roşii creau parcă o viaţă mai puţin umană în acest trup înfăşurat şi totuşi transparent, care trăia, s-ar fi
spus, prin miracol, nu prin biologie. O priveam cu oarecare curiozitate, căci nu izbuteam să înţeleg ce taină
ascunde faptura asta în mişcările ei moi, de mătase, în zâmbetul timid, preliminar de panică, şi mai ales în
glasul ei atât de schimbat în fiecare clipă.” (Maitreyi –Mircea Eliade)
1.Dă sinonime contextuale pentru următoarele cuvinte: transparent, miracol, taină, preliminar.
2.Identifică şi defineşte specia literară în care se încadrează textul.
3.Identifică următoarele figuri de stil:,, şalul asemenea cireşelor galbene”, ,, zâmbetul timid”;
4.Care sunt mijloacele de expunere prezente în fragment?
5.Precizează tipul de narator, persoana la care se realizează naraţiune cu exemple din text.
6.Explică utilizarea adverbului de timp ,,atunci” în cadrul textului.

II. Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o nuvelă
studiată. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu:
acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de
caracterizare, limbaj etc.);
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele
nuvelei studiate;
- relevarea principalei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative şi/ sau prin citate
comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema nuvelei în construcţia
personajului pentru care ai optat.
Prof. Popa Gabriela Prof. Popa Gabriela
LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I - Clasa a XII-a ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I - Clasa a XII-a
I. Se dă textul:
I. Se dă textul: ,,Vino să vezi! În târzia bogata căldură
,,Pustie e grădina, pustie casa toată închis între ziduri cine-ar mai sta?
În care o iubire crescuse an de an. Precum a mai fost, până-n cealaltă zare
Ce mari sunt azi copacii! Sub ramuri de castan încă o dată tărâmul să crească ar vrea.
Pridvorul alb în frunză de iederă înoată. Şi-n unghi săgetat
pământu-şi trimite cocorii
Fântâna părăsită rămase fără roată, spre cercul cel mare.
Se pierde şerpuirea potecii într-un lan,
Şi sub boltirea verde a codrului, oltean Lumina ce largă e!
Chilim* aştern arinii în zilele de zloată. Albastrul ce crud!
Unei noi creşteri, văratice-n toamnă, se pare
Cărările înguste zadarnic le cutreier! c-am fi hărăziţi şi aleşi.
Străine îmi sunt astăzi sau eu le sunt străin? Şi-o clipă ne e-ngăduit
Dar neschimbat prieten un ţârâit de greier, bănuitului Sud
să-i trimitem un gând fără greş.
Acelaşi ca şi-atuncea, în clipe de tăcere
Reînflorind visarea cu roze efemere, Între frunza ce cade
Îmi sângerează pieptul cu veşnicul său spin.“ şi ramura goală
(Ion Pillat, În toamnă) moartea se circumscrie
c-un gest de extatică boală.
* chilim – covor cu două feţe; scoarţă înflorată. Un joc îngânând cu lemnoasele membre
sună târziul, nebunul, caldul Septembre.”
1. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi (Lucian Blaga, Zi de septemvrie)
polisemia cuvântului roată . 1. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi
2. Precizează rolul cratimei în structura „Acelaşi ca şi- polisemia verbului a suna.
atuncea”. 2. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care
3. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 3.
poezie. 3.Menţionează două teme/ motive literare identificate
4. Prezintă două elemente prin care se realizează în poezie.
subiectivitatea în textul dat. 4. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin
5.Motivează, prin evidenţierea a două trăsături evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele
existente în text, prezenţa descrierii în poezie. artistice.
5. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic
(de exemplu: expresivitate, ambiguitate,
sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat.
II. Scrie un eseu în care să prezinţi tema şi viziunea II. Scrie un eseu în care să prezinţi tema şi viziunea
despre lume, reflectate într-un text poetic studiat din despre lume, reflectate într-un text poetic studiat din
opera lui Lucian Blaga. În elaborarea eseului, vei avea opera lui Tudor Arghezi. În elaborarea eseului, vei avea
în vedere următoarele repere: în vedere următoarele repere:
- evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea - evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea
textului poetic într-o tipologie, într-un curent cultural/ textului poetic într-o tipologie, într-un curent cultural/
literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică; literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică;
- prezentarea temei, reflectată în textul poetic ales, prin - prezentarea temei, reflectată în textul poetic ales, prin
referire la două imagini/ idei poetice; referire la două imagini/ idei poetice;
- sublinierea a patru elemente ale textului poetic, - sublinierea a patru elemente ale textului poetic,
semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a
poetului (de exemplu: imaginar poetic, titlu, incipit, poetului (de exemplu: imaginar poetic, titlu, incipit,
relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de
recurenţă, simbol central, figuri semantice – tropii, recurenţă, simbol central, figuri semantice – tropii,
elemente de prozodie etc.); elemente de prozodie etc.);
- exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în - exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în
care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în
textul poetic ales. textul poetic ales.
Prof. Popa Gabriela Prof. Popa Gabriela
LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I - Clasa a XIV-a ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I - Clasa a XIV-a
I. ,, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii I. Iisus lupta cu soarta şi nu primea paharul...
şi nu ucid Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea întruna.
cu mintea tainele ce le-ntâlnesc Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca varul
în calea mea Si-amarnica-i strigare stârnea în slăvi furtuna.
în flori, în ochi, pe buze ori morminte. .......................................................................
Lumina altora Deasupra fără tihnă, se frământau măslinii,
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns Păreau că vor să fugă din loc, să nu-l mai vadă...
în adâncimi de întuneric, Treceau bătăi de aripi prin vraiştea grădinii
dar eu, Si uliii de seară dau roată după pradă.
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină-....” (Vasile Voiculescu- In Grădina Ghetsemani)
(Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga) 1.Daţi sinonime următoarelor cuvinte: soartă, tihnă.
1.Comentează semnificaţia titlului poeziei. 2.Alcătuiţi enunţuri în care următoarele cuvinte să fie
2.Utilizaţi cuvântul ,,lumină” cu sens denotativ şi polisemantice: a frământa, roată.
conotativ. 3.Identificaţi următoarele figuri de stil: ,, chipu-i alb ca
3.Identifică mărci ale eu-lui poetic; comentează varul”, ,, măslinii,/Păreau că vor să fugă din loc”,
semnificaţia prezenţei eu-lui poetic, în poemul citat; ,,Paharul”.
4.Prezintă cele două moduri ale cunoaşterii sugerate de 4.Selectaţi 2 regionalisme /arhaisme din text.
opoziţia ,,lumina mea”- ,,lumina altora” , prin referire la 5.Prezentaţi trăsăturile lui Iisus aşa cum se desprind ele
concepţia filozofică a poetului din textul de mai sus.
5. Identificaţi următoarele figuri de stil:,, vraja 6.Precizaţi tipul de rimă din text şi măsura primelor 2
nepătrunsului ascuns”, ,, în flori, în ochi, pe buze ori versuri.
morminte”.
6.Precizaţi tipul de ritm şi rimă din text . II. Realizaţi o prezentare a modernismului.
II. Realizaţi o prezentare a tradiţionalismului. Veţi avea Veţi avea în vedere: - perioada în care apare curentul;
în vedere: - perioada în care apare curentul; -orientări; -orientări; - reviste şi reprezentanţi;
- reviste şi reprezentanţi; -trăsături caracteristice. -trăsături caracteristice.

Prof. Popa Gabriela Prof. Popa Gabriela


LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I - Clasa a XIV-a ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I - Clasa a XIV-a
I. ,, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii I. Iisus lupta cu soarta şi nu primea paharul...
şi nu ucid Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea întruna.
cu mintea tainele ce le-ntâlnesc Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca varul
în calea mea Si-amarnica-i strigare stârnea în slăvi furtuna.
în flori, în ochi, pe buze ori morminte. .......................................................................
Lumina altora Deasupra fără tihnă, se frământau măslinii,
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns Păreau că vor să fugă din loc, să nu-l mai vadă...
în adâncimi de întuneric, Treceau bătăi de aripi prin vraiştea grădinii
dar eu, Si uliii de seară dau roată după pradă.
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină-....” (Vasile Voiculescu- In Grădina Ghetsemani)
(Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga)
1.Comentează semnificaţia titlului poeziei. 1.Daţi sinonime următoarelor cuvinte: soartă, tihnă.
2.Utilizaţi cuvântul ,,lumină” cu sens denotativ şi 2.Alcătuiţi enunţuri în care următoarele cuvinte să fie
conotativ. polisemantice: a frământa, roată.
3.Identifică mărci ale eu-lui poetic; comentează 3.Identificaţi următoarele figuri de stil: ,, chipu-i alb ca
semnificaţia prezenţei eu-lui poetic, în poemul citat; varul”, ,, măslinii,/Păreau că vor să fugă din loc”,
4.Prezintă cele două moduri ale cunoaşterii sugerate de ,,Paharul”.
opoziţia ,,lumina mea”- ,,lumina altora” , prin referire la 4.Selectaţi 2 regionalisme /arhaisme din text.
concepţia filozofică a poetului 5.Prezentaţi trăsăturile lui Iisus aşa cum se desprind ele
5. Identificaţi următoarele figuri de stil:,, vraja din textul de mai sus.
nepătrunsului ascuns”, ,, în flori, în ochi, pe buze ori 6.Precizaţi tipul de rimă din text şi măsura primelor 2
morminte”. versuri.
6.Precizaţi tipul de ritm şi rimă din text .
II. Realizaţi o prezentare a modernismului.
II. Realizaţi o prezentare a tradiţionalismului. Veţi avea Veţi avea în vedere: - perioada în care apare curentul;
în vedere: - perioada în care apare curentul; -orientări; -orientări; - reviste şi reprezentanţi;
- reviste şi reprezentanţi; -trăsături caracteristice. -trăsături caracteristice.
Prof. Popa Gabriela Prof. Popa Gabriela
LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I - Clasa a X-a ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I - Clasa a X-a
I. Se dă textul: I. Se dă textul:
,, - Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa, căci, dacă e ,, - Bătrâna ar putea să-şi ţie gura, grăi Lică după ce
vorba, nu bogăţia, ci liniştea colibei tale te face se văzu singur cu Ghiţă. Mă cunoşti?
fericit. Dar voi faceţi după cum vă trage inima, şi - Nu! răspunse Ghiţă răcit în tot corpul.
Dumnezeu să vă ajute şi să vă acoperă cu aripa - Atunci mă ştii de nume. Eu sunt Lică,
bunătăţilor sale.(...) sămădăul...Multe se zic despre mine, şi dintre multe,
- Vorbă scurtă, răspunse Ghiţă, să rămânem aici, să multe vor fi adevărate şi multe scornite. Tu vezi un
cârpesc şi mai departe cizmele oamenilor, care lucru: că umblu ziua-n amiaza mare pe drumul de
umblă toată săptămâna în opinci ori desculţi, iară ţară şi nimeni nu mă opreşte în cale, că mă duc în
dacă duminica e noroi, îşi duc cizmele în mână până oraş şi stau de vorbă cu domnii.
la biserică, şi să ne punem pe prispa casei la soare, Voi fi făcut ce voi fi făcut, nu-i vorba, dar am făcut
privind eu la Ana, Ana la mine, amândoi la copilaş, aşa, că orişicine poate să creadă ce-i place, însă
iară d-ta la tustrei. Iată liniştea colibei!” numeni nu ştie nimic. De aceea am să dau seamă
Ioan Slavici, Moara cu noroc despre douăzeci şi trei de turme de porci. M-ai
înţeles? Nu doară c-aş putea plăti tot ce se perde într-
1.Dă sinonime contextuale pentru: mulţumit, să un an. Ci pentru că de la mine nu cutează să fure, ba
rămânem, să cârpesc, îşi duc, să ne punem. să-l ferească D-zeu pe acela pe care aş crede că-l pot
2.Identifică şi defineşte specia literară în care se bănui. M-ai înţeles?”
încadrează textul. Ioan Slavici, Moara cu noroc
3.Argumentează în ce constă diferenţa de optică 1.Dă sinonime contextuale pentru: mă cunoşti,
dintre cele două personaje, cu privire la modul de a- răcit, scornite, place, cutează.
şi organiza existenţa. 2.Identifică şi defineşte specia literară în care se
4.Explică semnificaţia titlului nuvelei, făcând încadrează textul.
referire şi la conţinutul operei. 3. Interpretează atitudinea lui Lică, aşa cum rezultă
5.Alcătuiţi expresii cu cuvintele: mână, inimă. din replică.
4.Alcătuiţi expresii cu cuvintele: drum, gură.
5.Explică semnificaţia titlului nuvelei, făcând
referire şi la conţinutul operei.
II. Prezentaţi definiţia şi trăsăturile basmului. II. Argumentaţi prin 4 trăsături că o operă literară
studiată este basm cult.
III. Argumentaţi prin 4 trăsături că o operă literară III. Prezentaţi comparativ trăsăturile basmului cult şi
studiată este basm cult. cel popular.
Prof. Popa Gabriela Prof. Popa Gabriela
LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I - Clasa a XII-a seral ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I - Clasa a XII-a seral
I.Se dă textul: I.Se dă textul:
In vremea asta Cătălin, ,,- Hyperion, ce din genuni
Viclean copil de casă, Răsai c-o-ntreagă lume,
Ce împle cupele de vin Nu cere semne şi minuni
Mesenilor la masă, Care n-au chip şi nume ;
Un paj ce poartă pas cu pas Tu vrei un om să te socoţi,
A-mpărătesei rochii, Cu ei să te asemeni ?
Băiat din flori şi de pripas, Dar piară oamenii cu toţi,
Dar îndrăzneţ cu ochii, S-ar naşte iarăşi oameni,
Cu obrăjei ca doi bujori Ei numai doar durează-n vânt
De rumeni, bată-i vina, Deşerte idealuri-
Se furişează pânditor Când valuri află un mormânt,
Privind la Cătălina. Răsar în urmă valuri ;”
( Luceafărul, M. Eminescu) ( Luceafărul, M. Eminescu)
Cerinţe Cerinţe :
1.Precizaţi câte un sinonim contextual pentru următoarele 1.Precizaţi câte un sinonim contextual pentru următoarele
cuvinte : viclean, paj, rumeni. cuvinte: genuni , socoţi, durează.
2.Identificaţi următoarele figuri de stil: ,, Viclean 2.Identificaţi următoarele figuri de stil: ,,deşerte
copil”, ,, obrăjei ca doi bujori” idealuri”, ,,semne şi minuni”.
3. Alcătuiţi două enunţuri în care cuvântul ,,floare” să aibă 3. Alcătuiţi două enunţuri în care cuvântul răsar să aibă
sens denotativ şi conotativ. sens denotativ şi conotativ.
4. Utilizaţi următoarele cuvinte cu caracter polisemantic: 4. Utilizaţi următoarele cuvinte cu caracter
pas, ochi. polisemantic:chip, semne.
5.Încadraţi textul într-un curent literar pornind de la 5.Încadraţi textul într-un curent literar pornind de la
versurile de mai sus. versurile de mai sus.

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi
construcţie a unui personaj dintr-o nuvelă studiată. În viziunea despre lume, reflectate într-o nuvelă studiată. În
elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, - evidenţierea tipului de nuvelă pentru care ai optat şi a
semnificative pentru realizarea personajului ales (de trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie,
exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, într-un curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o
construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi orientare tematică;
de caracterizare, limbaj etc.); - prezentarea temei nuvelei, reflectată în textul narativ
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al ales, prin referire la două episoade/ secvenţe narative;
personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele - sublinierea a patru elemente ale textului narativ,
nuvelei studiate; semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a
- relevarea principalei trăsături a personajului ales, autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune, conflict,
ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative şi/ sau prin relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului,
citate comentate; particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă,
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre tehnici narative, construcţia personajului, modalităţi de
modul în care se reflectă o idee sau tema nuvelei în caracterizare, limbaj etc.);
construcţia personajului pentru care ai optat. - exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în
care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în
nuvela aleasă.
Prof. Popa Gabriela Prof. Popa Gabriela
LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I - Clasa a XI-a ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I - Clasa a XI-a
I. Povestirea I. Povestirea
1. este specie a genului: 1. principalul mod de expunere este:
a) liric; b) epic; c) dramatic; a) dialog; b) descriere; c) naraţiune.
2. acţiunea este prezentată: 2. are personaje:
a) pe un singur fir narativ; a) puţine şi slab caracterizate;
b) pe momentele subiectului; b) multe şi complex caracterizate;
c) în ordine cronologică; 3. dacă nararea se realizează la persoana a III-a,
3. dacă nararea se realizează la persoana a I-a, naratorul este:
naratorul este: a) obiectiv; b)subiectiv;
a) obiectiv; b)subiectiv; 4. ,,Fântâna dintre plopi” este o povestire care apare
4.,,Fântâna dintre plopi” este o povestire din ciclul: în anul: a) 1982; b) 1829; c)1928;
a) Decameronul; b) Hanu-Ancutei; c) Heptameronul; 5. Naratorul în ,,Fântâna dintre plopi” este:
5. Finalul este moralizator. In ce constă morala a) Neculai Isac; b) obiectiv; c) subiectiv;
textului.
II.Scrie un eseu de 2 pagini despre particularităţile de II.Scrie un eseu de 2 pagini în care să prezinţi tema şi
construcţie a unui personaj dintr-o nuvelă studiată. În viziunea despre lume, reflectate într-o nuvelă studiată. În
elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, - încadrarea într-o tipologie, într-un curent cultural/
semnificative pentru realizarea personajului ales (de literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică;
exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, - prezentarea temei nuvelei, reflectată în textul narativ
construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi ales, prin referire la două episoade/ secvenţe narative;
de caracterizare, limbaj etc.); - sublinierea a patru elemente ale textului narativ,
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a
personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune, conflict,
nuvelei studiate; relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului,
- relevarea principalei trăsături a personajului ales, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă,
ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative şi/ sau prin tehnici narative, construcţia personajului, modalităţi de
citate comentate; caracterizare, limbaj etc.);
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre - exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în
modul în care se reflectă o idee sau tema nuvelei în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în
construcţia personajului pentru care ai optat. nuvela aleasă.

III. Redactează o descriere de 10-15 rânduri, în stil III. Redactează o descriere de 10-15 rânduri, în stil
beletristic a unei grădini primăvara. In text vei integra beletristic a unui peisaj hibernal. In text vei integra patru
patru dintre următoarele cuvinte: liliac, colţul ierbii, dintre următoarele cuvinte: cristal, glacial, a potopi,
zglobii clopoţi, petec de zăpadă, a-şi scutura podoaba, steluţe, frig de crăpau pietrele,bârlog, hibernau, imens.
verde crud .

S-ar putea să vă placă și