Sunteți pe pagina 1din 238

G .

C A N T A C U Z I N O
C I A I T E V A
C O R P U R I B A R B A R E
D I N
A R M A T A R O M A N A
D E L A
A U G U S T U S
G A L L I E N U S
C U 0 P R E F A T A D E
N I C O L A E I O R G A
M e m b r u a l A c a d e m i e i R o n f i n e
M e m b r u c o r e s p o n d e n t a l I n s t i t u t u l u i d i n F r a n t a. . . ,. . . :

. . a . . . . . " .
. . . ;

?
_
? _ ,. ' ' ' -
- ,
. -
7
4 s
, ,
.
. . ,
. .
- - -

www.dacoromanica.ro

C A T E V A
c J
g .

C O R P U R I B A R B A R E
D I N
A R M A T A R O M A N A
D E L A
A U G U S T U S L A G A L L I E N U S

G . C A N T A C U Z I N O
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

E .
www.dacoromanica.ro
I N T R O D U C E R E

1 ) M o m m s e n ,

X I X , p . 1 s i u r m .


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

t o g a p r a e t e x t a


A M o n
a n ,
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.roc p t l e u r a r e i g
b i w O m o v
x a - r a y t u t )
v
5 i

.
www.dacoromanica.ro


r 7 s u n n

www.dacoromanica.ro
I I A u l i o n i l a l e s
s i
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
I r a n i a n s
J . I I . S . .

G r e e k s ,m a t i k ,
N a n a ,
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.roT r a i a n S a u l t , .
T a c t i c a ,
A l a I U l p i a


N o t . D i g n . O r .
C o h o r s I U ! p i a D a c o r u n t i n

1 5 7 ; N o t . D i g r . O r .
C .

K l i o ,


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro: : a lwww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


B a e t i e ( ) ) s i X X X I I , T a r -
r a c o n e n s i s ) ; S o h n h e n , R h e i n . M u s e u m , L e i
d i v i s i o n s a d m i n i s t r a t i v e s d e l ' E s p a g n e r o m a i n e ,
o p . l a u d .
2 7 ) B a e t i c a

N a t . H i s t . , I I I ,
( o p p i d a ) ,

N a t . H i s t . ,
P h i l o t o g a s ,o p . l a u d . ,
o p . l a u d . , p p . 5 0 0 - 5 0 2 .

i b i d e m ,
L e s d i v i s i o n s a d m i n i s t r a t i v e s d e l ' E s p a g n e r o m a l n e ,
www.dacoromanica.ro

G e n s V i s a ( i g o r w n .

g e n ( i l i t a ( e s


o p . l a n d . ,
G e n i l i u t iwww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
l ' A l g e r i e , 1 ,
l ' A f r i q u e d u N o r d ,


$ t i r t n o i d i n D a d e M a i v e n s i s i n A n a l . A c a d . R o m d n e p p .
A n . E p i g r . ,
( i e s a r n m c I t e S c h r i t t e n .


( d e
M a n . C a s t r o r a r n 7 ; N e n e H e i d e l b .

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


b cwww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro1 0 2 ) V e z i m a i s u s
1 0 3 ) C a s s i u s


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


A n . E p i g r . , 1 H ,
E p i g r . ,
( i ) O r i g i n e s , B u r g a r i i c l m r g i s d i c t i , q u L t c r e b r a p e r l i m i t e s
c o n s t i t u t a h a b d a c u l a b u r g o s d i c a n t .
7 ) C . T h e o d . V I I , 1 4 .
T h e o d .
C o l o n i z a r e a O l i e n t a h i
D i g i t . c d . 2 8 2 - 2 8 3 ; d e a e d i f , c i i s

b a r g u s

D e m u l l c a s t r . ,


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


2 1 ) A n . E p i g r . , A r c h . E r t , , s i t d ,

M o n u m e n t e l e f u n e r a r e d i n D a c i a S n p e r i o a r d
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


p r o s a l ( u t e )

e x s t ( a t i o n e ) M i c ( i a ) .
4 1 )T i ( h i c a n s i t u n ) .

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

d t .
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


I I I ,
I I I ,
D a d e ,
f i a
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.roi ( i d e l i s )
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

( G . D a i c o v i c i I n


m e a :
8 2 - 8 6 . 1 2 0 , 1 2 2 , 1 2 9 , 1 0 2 - 1 0 3 ) .
2 2 ) P a t e n t c o m p a r a B o l h a s c u B o l h a ( C h a b o t , 1 1 9 .
1 2 0 - 1 2 3 ; 1 2 7 ) , B o l a n a ( C h a b o t , 8 2 ) : B a n n a e i c u B e r m " ,
' B o n n e ( C h a b o t , P p . 1 2 5 , 1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 1 , 1 0 9 ) .
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.roNV u l p e , G l i H i r t d e l l ' I t a l i a I m p e r i a l e
E p h . D a c o - r o m a r i a ,

t u r n . ;

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro2 9 3 - ? 9 7 ;
O P .
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.roC e
www.dacoromanica.ro
P r a c p o s i t u s n ( u p w r i ) e x p l o ( r a t o r u m ) S e l o p e n s h u n ,T r i p u t i e n s e l

n u m P r u s e x p l o r a t o r u m G e r m a n i e ( i a n o r u m )W u m e r u s ) e x p l o r a ( o r ( u m )


G o m m .U n t e r g a n g d e r A n t i k e n W e l t ,

l o c o l a u d .S c h r i f t . , P .
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

d t t s C i n g u l u m m i l i t t a e .

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


c i i v n t i t lwww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


5 4 1

www.dacoromanica.ro

i b i d t m ,
i b k ' e m ,

( l b i t t e n ' s ,
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

6 .
8 1 ) S t r a b o , X V I I . 3 . 7 , d m i n t e s t e a c e a t v .
C h i c o r ; u s . , s i u r n " I . L \ I V ;
8 3 ) C a g n a t , A r t n 6 e r o m a i n e , p p . 2 0 4 - 2 ( , 9 ;
1 t l i e u s ,V , 3 3 ; S i n u s I t a l i c u s ,www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


W i d e n s .
www.dacoromanica.ro


I I I , p . 1 4 3 s i 1 5 1 , p l L X X I I I , s c e n a 2 ) 3 ; C o . c -www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

i .


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

R i p


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
d i e M a r c u s s i v d ,
- p .
V e x i l l a i i o w i n d M a r c o m a n n o s .www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


T ,1 1
a r c
i c r
( o .
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
E r d e l y i i f f r i z e n m , I


W e s t d e n t g e h o Z e : f c c h r i f f ,

www.dacoromanica.ro
c iwww.dacoromanica.ro
I I I ,


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


( H a k i m )

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
I n s e r i p M t . S e l

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro5 i
C i t h . ,

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

t i


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
y t i 3 O x u t a a g $ i c p c ? o ( ; ) t t a t o zwww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
T A B L A D E M A T E R I I


P a g ; n a
.
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


1 1 , 6
www.dacoromanica.ro


1 E 1
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

3 , 3 0 , 4 9 , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 ,
1 6 , 1 8 ,
www.dacoromanica.ro
1
www.dacoromanica.roi n f e r i o r 2 6 , 5 9 , 6 9 , 7 0 , 7 6 , 7 7 ,
8 9 , 9 6 , 1 0 3 , 1 0 6 , 1 0 8 , 1 4 8 , 1 5 4 , 1 6 5
M o g u n d a c u m 1 0 8 ,

1 7 2
C . N o n i u s C a e p i a n u s 1 2 0
N o r i c 2 6 , 2 7 , 6 1 , 1 1 1 , 1 4 7 , 1 7 9
N o v a e 1 5 8
N o v i o d u n u m 1 4 8
N u m i d i a 1 0 , 1 8 , 2 0 , 4 5 , 4 6 , 4 9 , 8 9 1 1 7 , .
1 6 7 , 1 9 5
N u m i z i 4 5 , 4 6 , 1 3 3 , 1 8 0
N y m p h a e 6 2
O r n . a c i 4 1 , 4 2
O r n o p a s d e s 5 6
O r o p h e r n e s 1 0
O s s e r o 8 3
O s r h o e n e 1 3 , 7 0 , 7 1
O s r h o e n 1 2 4 , 3 7 , 3 8 , 7 0 ,

www.dacoromanica.ro-
www.dacoromanica.ro6 8 , 6 9 . -www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

S E M

www.dacoromanica.ro


-
I
I
I
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

N0P


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro1
V
I
www.dacoromanica.ro- -

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


J S .

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și