Sunteți pe pagina 1din 53

Tema nr. 3 Cutai o program colar pentru o disciplin tehnic, la nivel liceeal.

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI


CENTRUL NAIONAL PENTRU DEZVOLTAREA NVMNTULUI PROFESIONAL I TE NIC P ARE TVET RO !""#$"%&'((!."#."%

Anexa nr.5 la OMEdC nr.1847 din 29.08.2007

CURRICULUM Pen)r* C+a,a a -II . a LICEU TE NOLO/IC r*)a 0r12re,345 0r3n COALA DE ARTE I E!ERII

Ca+3637area8 TE NICIAN ENER/ETICIAN


Profil: Tehnic

Profil: Tehnic Nivelul: 3 Calificarea: Tehnician energetician

!""(

AUTORI8
Profesor inginer, grad didactic I Profesor inginer, grad didactic I Profesor inginer, grad didactic I Profesor inginer, grad didactic I Profesor inginer grad didactic I Profesor inginer, grad didactic I Profesor inginer grad didactic I Profesor inginer grad didactic I

STAN CARMEN CARANA CAMELIA MARICA MARIANA DRU IANA OLARIU LUCREIA SEPTIMIA CIMAN AMELIA STNCULEANU LUCICA / EOR/ IU TATIANA

Colegiul Tehnic Energetic Bucureti Bucureti Colegiul Tehnic PA ! "I#$% &ala'i Colegiul Tehnic Energetic ()*nicu +)lcea Colegiul Tehnic Energetic Bucureti &ru, -colar Energetic Ti*ioara Colegiul Tehnic ."i*itrie !eonida% Iai &ru, -colar Tehnologic ."/ 0ili,escu% Bu12u &ru, -colar Industrial 3f/ Panteli*on%Bucureti

ASISTEN UIP P ARE TVET R19* D1r3n 4 doctor inginer, Ins,ector de s,ecialitate, C/N/"/I/P/T/ P10e,7* An2e+a 5 ,rofesor inginer, Ins,ector de s,ecialitate, C/N/"/I/P/T

Profil: Tehnic Nivelul: 3 Calificarea: Tehnician energetician

PLAN DE NVMNT LICEU TE NOLO/IC r*)a 0r12re,345 C+a,a a -II'a Ar3a 7*rr37*+ar5 Te:n1+1233 Pr163+8 Te:n37 Ca+3637area8 TE NICIAN ENER/ETICIAN C*+)*r5 ;e ,0e73a+3)a)e ,3 0re25)3re 0ra7)375 M1;*+*+ I: S3,)eme ;e )ran,m3)ere a m3975r33 M1;*+*+ II: U)3+3<area a0+37a=33+1r ;e )30 CAD M1;*+*+ III: Te:n373 ;e m5,*rare >n ;1men3* M1;*+*+ IV: S3,)eme ;e a*)1ma)3<are M1;*+*+ V: S3,)eme ;e a7=31nare e+e7)r375 M1;*+*+ VI: C3r7*3)e e+e7)r37e M1;*+*+ VII: A,am?+5r3 me7an37e 33" 1re Total ore6an din care: Total ore6an din care : Total ore6an din care: Total ore6an din care: Total ore6an din care: Total ore6an din care: Total ore6an din care:

la9orator tehnologic instruire ,ractic2 la9orator tehnologic instruire ,ractic2 la9orator tehnologic instruire ,ractic2 la9orator tehnologic instruire ,ractic2 la9orator tehnologic instruire ,ractic2 la9orator tehnologic instruire ,ractic2 la9orator tehnologic instruire ,ractic2

78 : 7; 33 ;< 5 << : 2= 33 8 > =? : 72 78 : 7; =? : 72

Total ore"an# $% ore"sptm&n ' (( sptm&ni ) ((% ore S)a233 ;e 0re25)3re 0ra7)375 M1;*+*+ VIII: Total ore6an S5n5)a)ea 93 ,e7*r3)a)ea m*n733 din care: M1;*+*+ I-: C3r7*3)e e+e7)r1n37e Total ore6an din care:

%!" 1re 7: la9orator tehnologic 27 instruire ,ractic2 27 >2 la9orator tehnologic 27 instruire ,ractic2 7: %3! 1re << la9orator tehnologic 33 instruire ,ractic2 5 << la9orator tehnologic 33 instruire ,ractic2 5 TOTAL CD! 1re$an

Total ore"an: (% ore"sptm&n ' * sptm&ni"an) $+% ore C*rr37*+*m >n ;e<41+)are +17a+5 M1;*+*+ -: Total ore6an Ana+3<area ,3,)em*+*3 ener2e)37 din care: M1;*+*+ -I: Total ore6an M1n3)1r3<area 3n,)a+a)33+1r ,3 e7:30amen)e+1r din care: ener2e)37e T1)a+ 1re$an8 # 1re$,50)5m@n5 A 33 ,50)5m@n3 B%3! 1re
Profil: Tehnic Nivelul: 3 Calificarea: Tehnician energetician 7

I. NOT DE PREZENTARE Pre<en)area 7a+36375r33


Noul siste* al calific2rilor ,rofesionale este ela9orat de #/Ed/C/ @n ,arteneriat cu angaAatorii i al'i factori interesa'i, ,entru a oferi a9solven'ilor un ,rofil cerut de sectoarele econo*ice i de servicii/ AngaAatorii se i*,lic2 @n acest fel i *ai *ult @n ,arteneriate educa'ionale, aAut)nd la creterea calit2'ii ,rocesului de for*are, influen')nd ceea ce se @nva'2 i oferind condi'ii ,entru ca @nv2'2*)ntul s2 r2s,und2 schi*92rilor tehnologice tot *ai ra,ide/ A9solven'ii noului siste* de for*are ,rofesional2, do9)ndesc a9ilit2'i, cunotin'e, de,rinderi i o serie de a9ilit2'i cheie i unit2'i de co*,eten'2 tehnice generale transfera9ile, cu sco,ul de a s,riAini ,rocesul de @nv2'are continu2, ,rin ,osi9ilitatea unei reconversii ,rofesionale fleBi9ile c2tre *eserii @nrudite/ 0iecare dintre calific2rile ,rofesionale au ,rev21ute unit2'i de co*,eten'2 cheie i unit2'i de co*,eten'2 ,rofesionale/ Co*,eten'ele ,rofesionale sunt gru,ate @n unit2'i de co*,eten'2 generale i s,eciali1ate/ Cererea ,ie'ei i necesitatea for*2rii ,rofesionale la nivel euro,ean au re,re1entat *otivele esen'iale ,entru includerea a9ilit2'ilor cheie @n cadrul 3PP5urilor/ Tinerilor tre9uie s2 li se ofere ,osi9ilitatea de a do9)ndi co*,eten'e de 9a12 care sunt i*,ortante ,e ,ia'a *uncii/ Progra*ele au fost conce,ute astfel @nc)t s2 de1volte a9ilit2'i de care tinerii au nevoie ,entru ocu,area unui loc de *unc2, ,entru asu*area rolului @n societate ca ,ersoane res,onsa9ile, care se instruiesc ,e tot ,arcursul vie'ii/ Aceste cerin'e, necesare unei vie'i ada,tate la eBigen'ele societ2'ii conte*,orane, au fost @ncor,orate @n a9ilit2'ile cheie/ 0iecare nivel ,arcurs @n do*eniul electric, i*,lic2 do9)ndirea unor a9ilit2'i, cunotin'e i de,rinderi care ,er*it a9solven'ilor fie s2 se angaAe1e, fie s25i continue ,reg2tirea la un nivel su,erior/ Preg2tirea for'ei de *unc2 calificate @n confor*itate cu standardele euro,ene ,resu,une desf2urarea instruirii 9a1ate ,e strategii *oderne de ,redare i evaluare, centrate ,e elev/ AngaAa'i fiind, a,oi vor ,utea desf2ura sarcini non5rutiniere care i*,lic2 cola9orarea @n cadrul unei echi,e/ Preg2tirea viitorilor a9solven'i ai colii de arte i *eserii @n do*eniul electric este g)ndit2 s2 'in2 ,asul cu cerin'ele actuale, @ncerc)ndu5se i o orientare c2tre activitatea infor*a'ional2 i ini'ierea @n utili1area tehnologiilor de ulti*2 or2/ Prin unit2'ile de co*,eten'2 s,eciali1ate din cadrul ,rogra*elor de la nivelul 3, elevul este solicitat @n *ulte activit2'i ,ractice care @i sti*ulea12 creativitatea/ $ activitate creativ2 va duce la o l2rgire se*nificativ2 a eB,erien'ei i la a,licarea contient2 a cunotin'elor do9)ndite/ Tehnicianul energetician are ca sco, anali1area siste*ului energetic,,relucrarea ,ara*etrilor *2sura'i, *onitori1area instalatiilor si echi,a*entelor energetice, *entenan'a echi,a*entelor i auto*ati1area siste*ului energetic//

Profil: Tehnic Nivelul: 3 Calificarea: Tehnician energetician

Un3)a)ea ;e 71m0e)en=5

% SISTEME DE TRANSMITERE A MICRII C1m0e)en=a ! Anali1ea12 rolul func'ional al organelor de *aini din cadrul trans*isiilor *ecanice/ 3 %." # C & ( D E %" %% %! %3 %# %C Nr. 7re;3)e M % ' S3,)eme ;e )ran,m3)ere a m3975r33 M !. U)3+3<area a0+37a=33+1r ;e )30 CAD M 3' Te:n373 ;e m5,*rare >n ;1men3* M # ' SI,)eme ;e a*)1ma)3<a're M C ' S3,)eme ;e a7=31nare e+e7)r375 M & ' C3r7*3)e e+e7)r37e M ( ' A,am?+5r3 me7an37e S5n5)a)ea 93 ,e7*r3)a)ea m*n733SPr M D C3r7*3)e e+e7)r1n37eSPr M E Ana+3<area ,3,)em*+*3 ener2e)37CDL M %" . M1n3)1r3<area 3n,)a+a=33+1r 93 e7:30amen)e+1r ener2e)37eCDL Ver3637are M %% '

A/RE/AREA UNITILOR DE COMPETENE N MODULE

UTILIZAREA APLICAIILOR DE TIP CAD

Coordonea12 lucr2ri de *ontaA ,entru organe de *aini i *ecanis*e/ EBecut2 lucr2ri de reglare i @ntre'inere ale trans*isiilor *ecanice/ Anali1ea1C s,ecificul ,roiectului/ IdentificC i utili1ea1C ele*ente hard i soft ,entru a reali1a a,lica'ii/ Inter,retea1C i *odific2 desene @n 2"/ +i1uali1ea12 i inter,retea1C ,re1entCri @n 3"/ EB,lic2 structura instala'iilor 6 siste*elor de *2surare/ EBecut2 o,era'ii ,reg2titoare ,entru utili1area tehnicilor de *2surare/ tili1ea12 tehnici de *2surare ,entru deter*inarea 6 *onitori1area *2ri*ilor tehnice s,ecifice ,roceselor industriale/ Caracteri1ea12 siste*ele de reglare auto*at2/ Pre1int2 func'ionarea co*,onentelor siste*elor de reglare auto*at2/


%."

TE NICI DE MSURARE N DOMENIU

%."

%."

SISTEME DE AUTOMATIZA' RE

SISTEME DE ACIONARE ELECTRIC

CIRCUITE ELECTRICE

ASAMFLRI MECANICE

Anali1ea12 func'ionarea siste*elor de auto*ati1are s,ecifice do*eniului/ 3electea12 co*,onentele unui siste* de ac'ionare s,ecific do*eniului/ (eali1ea12 siste*e de ac'ionare electric2/ r*2rete func'ionarea siste*elor de ac'ionare electric2 (eali1ea12 circuite electrice de curent continuu Dc/c/E (eali1ea12 circuite electrice de curent alternativ Dc/a/E tili1ea12 a,arate de c/a de Aoas2 tensiune/ 3ta9ilete ,rocesul tehnologic de asa*9lare/ (eali1ea12 ,roduse s,ecifice ,rin asa*9l2ri nede*onta9ile/ Efectuea12 lucr2ri de asa*9lare de*onta9il2/
A,lic2 legisla'ia ,rivind securitatea i s2n2tatea la locul de *unc2, ,revenirea i stingerea incendiilor/ Planific2 ac'iuni de evitare i de reducere a riscurilor identificate la locul de *unc2/


%."

%."

%."

SNTATEA I SECURITATEA MUNCII

%."

Coordonea12 activit2'ile @n ca1 de accident/ Identific2 ti,uri de circuite electronice/ Evaluea12 ,erfor*an'ele circuitelor electronice/ Conectea12 circuitele electronice @n echi,a*ente i instala'ii/


%."

CIRCUITE ELECTRONICE

ANALIZAREA SISTEMULUI ENER/ETIC

Pre1int2 co*,onentele siste*ului energetic Anali1ea12 diferitele *oduri de ,roducere a energiei electrice/ 3u,raveghea12 trans,ortul energiei electrice Anali1ea12 *odul de distri9u'ie a energiei electrice/ 3u,raveghea12 instala'iile i echi,a*entele energetice/ r*2rete func'ionarea @n condi'ii nor*ale a instala'iilor i echi,a*entelor energetice/ %."


%."

MONITORI ZAREA INSTALAIILOR I EC IPAMENTE LOR ENER/ETICE

3u,raveghea12 *anevrele @n instalatiile si echi,a*entele energetice


Creea12 i *en'ine rela'ii ,rofesionale/ &estionea12 conflictele/ &estionea12 ate,t2rile factorilor interesa'i/


%."

MANA/EMEN' TUL RELAIILOR INTERPERSO' NALE

COMUNICARE /NDIRE CRITIC I REZOLVARE DE PROFLEME

3us'ine ,re1ent2ri ,e te*e ,rofesionale/ Ela9orea12 docu*ente ,e te*e ,rofesionale/


Identific2 ,ro9le*e co*,leBe/

".C

".C

MODUL I 8 SISTEME DE TRANSMITERE A MICRII


I. L17*+ m1;*+*+*3 >n 7a;r*+ 0+an*+*3 ;e >n45=5m@n). L3,)a 71m0e)en=e+1r ,0e73637e *n3)5=33 ;e 71m0e)en=5 ;3n m1;*+ #odulul .S3,)eme ;e )ran,m3)ere a m3975r33% face ,arte din curriculu*5ul de nivel 3, 7+a,a a -II'a +37e* )e:n1+1237 r*)a 0r12re,345. #odulul face ,arte din .Cultura de s,ecialitate% Daria curricular2 FTehnologiiFE i are alocate un nu*2r de #E ;e 1re $ an, din care: +a?1ra)1r )e:n1+1237 . D 1reG 3n,)r*3re 0ra7)375 ,50)5m@na+5 . #% 1reG #odulul HS3,)eme ;e )ran,m3)ere a m3975r33I asigur2 for*area de co*,eten'e tehnice i de a9ilit2'i ,ractice necesare @n eBecutarea lucr2rilor de *ontaA, reglare i @ntre'inere a organelor de *aini i *ecanis*elor de trans*itere i transfor*are a *ic2rii/ Con'inuturile ,rev21ute se vor ,arcurge @n orele de instruire ,ractic2 s2,t2*)nal2 i @n cadrul la9oratorului tehnologic/ Lista unit,ilor de competen,e relevante pentru modul# %3. S3,)eme ;e )ran,m3)ere a m3975r33 % 7re;3) $(.$. Anali1ea12 rolul func'ional al organelor de *aini din cadrul trans*isiilor 5 *ecanice/ 5 $(.+. Coordonea12 lucr2ri de *ontaA ,entru organe de *aini i *ecanis*e/ 5 $(.(. EBecut2 lucr2ri de reglare i @ntre'inere ale trans*isiilor *ecanice/

II. Ta?e+*+ ;e 71re+are a 71m0e)en=e+1r 93 71n=3n*)*r3+1r Un3)5=3 ;e 71m0e)en=e %3.S3,)eme ;e )ran,m3)ere a m3975r33 C1m0e)en=e Con'inuturi te*atice Or2ane ;e ma93n3: curele, ca9luri, lan'uri, osii, ar9ori, ro'i din'ate, ro'i de curea, ro'i de fric'iune, variatoare, lag2re, cu,laAe, ghidaAe Cara7)er3<are: denu*ire, *aterial, construc'ie, ,ara*etrii geo*etrici si constructivi S3m?1+*r3 : s,ecifice organelor de *aini i *ecanis*elor $(.+. Coordoneaz lucrri de montaj pentru organe de maini i mecanisme/ D17*men)a=3a )e:n375: desen de ansa*9lu, sche*a cine*atic2, sche*a de *ontaA L*7r5r3 ,0e73637e: ,reg2titoare, *ontare, de*ontare, aAustare Re2+aJe: 92taie radial2 i frontal2 a danturii, ar9orilor,

$(.$. Analizeaz rolul funcional al organelor de maini din cadrul transmisiilor mecanice

$(.(. Execut lucrri de reglare i ntreinere ale transmisiilor mecanice

,aralelis*ul ar9orilor i danturilor, aAustarea Aocurilor, coaBialitatea ar9orilor i lag2relor, aAustarea curselor n)re=3nere: verific2ri curente, ungere, cur2'ire, conservare Pr1)e7=3a me;3*+*3 : colectarea i de,o1itarea uleiurilor u1ate res,ectand legisla'ia de ,rotec'ie a *ediului

III. S*2e,)33 me)1;1+1237e #odulul HS3,)eme ;e )ran,m3)ere a m3975r33I nu este condi'ionat sau de,endent de celelalte *odule din curriculu*/ Parcurgerea con'inuturilor *odulului i adecvarea strategiilor didactice utili1ate are dre,t sco, for*area co*,eten'elor tehnice generale aferente calific2rilor de nivel 3/ A9ordarea *odular2 va oferi ur*2toarele avantaAe: *odulul este orientat asu,ra celui care @nva'2, ur*2rind valorificarea dis,oni9ilit2'ilor saleG fiind o structur2 fleBi9il2, *odulul ,oate @ncor,orat, @n orice *o*ent al ,rocesului educativ, noi *iAloace sau resurse didacticeG *odulul ,er*ite individuali1area @nv2'2rii i articularea educa'iei for*ale i infor*aleG *odulul ofer2 *aBi*u* de deschidere, ,e de o ,arte @n ,lan ori1ontal, iar ,e alt2 ,arte, @n ,lan vertical, ,este 6 l)ng2 alte *odule ,arcurseG @n ,relungirea acestora ,ot fi ad2ugate *ereu noi *odule, ceea ce se @nscrie @n linia i*,erativului educa'iei ,er*anente/ Hn ela9orarea strategiei didactice, ,rofesorul6*aistru instructor va tre9ui s2 'in2 sea*a de ur*2toarele ,rinci,ii: Elevii @nva'2 cel *ai 9ine atunci c)nd consider2 c2 @nv2'area r2s,unde nevoilor lor/ Elevii @nva'2 c)nd fac ceva i c)nd sunt i*,lica'i activ @n ,rocesul de @nv2'are/ Elevii au stiluri ,ro,rii de @nv2'are/ Ei @nva'2 @n *oduri diferite, cu vite1e diferite i din eB,erien'e diferite/ Partici,an'ii contri9uie cu cunotin'e se*nificative i i*,ortante la ,rocesul de @nv2'are/ Elevii @nva'2 *ai 9ine atunci c)nd li se acord2 ti*, ,entru a ordona% infor*a'iile noi i a le asocia cu cunotin'ele vechi%/ Procesul de ,redare 5 @nv2'are tre9uie s2 ai92 un caracter activ i centrat ,e elev/ Hn acest sens cadrul didactic tre9uie s2 ai92 @n vedere ur*2toarele as,ecte i *odalit2'i de lucru: Di-eren,ierea sarcinilor .i timpului alocat, prin# 2ra;area ,ar73n3+1r ;e +a *91r +a ;36373+, *)3+3<@n; >n a7e,) ,en, 639e ;e +*7r*G 63Aarea *n1r ,ar73n3 ;e,7:3,e, 0e 7are e+e433 ,5 +e a?1r;e<e >n r3)m*r3 93 +a n34e+*r3 ;36er3)eG 63Aarea ;e ,ar73n3 ;36er3)e 0en)r* 2r*0*r3 ,a* 3n;343<3 ;36er3=3, >n 6*n7=3e ;e a?3+3)5=3G 0re<en)area )eme+1r >n ma3 m*+)e m1;*r3 Kra01r), ;3,7*=3e ,a* 2ra637LG Activit2'ile din cadrul orelor de instruire ,ractic2 vor vi1a cu ,rec2dere: inter,retarea docu*enta'iei tehnice necesare *ontaAului ti,urile de scule, dis,o1itive i utilaAe folosite la *ontaA eBecu'ia ,ractic2 a asa*9larilor ,reci1ate verificarea *ontaAelor reali1ate/ ca,acitatea de co*unicare, asu*are de sarcini i res,onsa9ilit2'i lucrul @n echi,2 Ti,urile de a,lica'ii se vor sta9ili corelat cu calificarea @n care se ,reg2tesc elevii, re1olvarea sarcinilor de lucru f2c)ndu5se ,rin a,lica'ii individuale sau ,e gru,uri de elevi, favori1)nd lucrul @n echi,2 i res,onsa9ilitatea ,entru sarcina ,ri*it2/

Diferenierea rspunsului, prin: utili1area autoevalu2rii i solicitarea elevilor @n a5i fiBa o9iective/ Evaluarea continu2 a elevilor va fi reali1at2 de c2tre cadrele didactice ,e 9a1a unor ,ro9e care se refer2 eB,licit la criteriile de ,erfor*an'2 i la condi'iile de a,lica9ilitate din 3PP 5 uri, iar ca *etode de evaluare reco*and2*: $9servarea siste*atic2 a co*,orta*entului elevilor, activitate care ,er*ite evaluarea ca,acit2'ilor i atitudinilor lor fa'2 de o sarcin2 dat2/ Investiga'ia/ Autoevaluarea, ,rin care elevul co*,ar2 nivelul la care a aAuns cu o9iectivele i standardele educa'ionale i @i ,oate i*,une 6 *odifica ,rogra*ul ,ro,riu de @nv2'are/ #etoda lucr2rilor ,ractice !ucrul cu *odele 3e reco*and2 utili1area ur*2toarelor instru*ente de evaluare: 0ie de o9serva'ie 0ie de lucru !ucr2ri ,ractice s,ecifice do*eniului i calific2rii Cadrele didactice au ,osi9ilitatea de a decide asu,ra nu*2rului de ore alocat fiec2rei te*e, @n func'ie de: ,0e73637*+ ;1men3*+*3 93 7a+36375r33, ;3637*+)a)ea )eme+1r, n34e+*+ ;e 7*n19)3n=e an)er31are a+e 2r*0*+*3 3n,)r*3), 71m0+eA3)a)ea 93 4ar3e)a)ea ma)er3a+*+*3 ;3;a7)37 *)3+3<a). (eco*and2* ur*2toarele con'inuturi te*atice: %. Or2ane ;e ma93n38

O,33
Ar?1r3 La25re C*0+aJe /:3;aJe (ol func'ional, cerin'e i*,use, ,2r'i co*,onente, ti,uri constructive, *ateriale, do*enii de utili1are, si*9oli1are, lucr2ri de @ntre'inere i reglare, res,ectarea nor*elor de ,rotec'ia *ediului i NT3#/ !. Tran,m3,33 me7an37e8 Tran,m3,33 0r3n 7*re+e Tran,m3,33 0r3n 7a?+*r3 Tran,m3,33 0r3n +an=*r3 Tran,m3,33 7* r1=3 ;e 6r37=3*neG 4ar3a)1are Tran,m3,33 0r3n r1=3 ;3n=a)e (ol func'ional, ,2r'i co*,onente, ti,uri constructive, avantaAe 4de1avantaAe, *ateriale, do*enii de utili1are, si*9oli1are, o,era'ii de *ontaA, 3"+5uri s,ecifice, lucr2ri de @ntre'inere i reglare, res,ectarea nor*elor de ,rotec'ia *ediului i NT3#/ 3e consider2 c2 nivelul de pregtire teoretic .i tehnologic este reali/at corespun/tor dac sunt 0ndeplinite toate criteriile de per-orman,/

MODULUL II8 UTILIZAREA APLICAIILOR DE TIP CAD L17*+ m1;*+*+*3 >n 7a;r*+ 0+an*+*3 ;e >n45=5m@n). L3,)a 71m0e)en=e+1r ,0e73637e *n3)5=33 ;e 71m0e)en=5 ;3n m1;*+. #odulul . tili1area a,lica'iilor de ti, CA"% se studia12 @n 7+a,a a -II'a +37e* )e:n1+1237 r*)a 0r12re,345, @n vederea asigur2rii ,reg2tirii de s,ecialitate @n calific2ri din ,rofilul tehnic/ #odulul face ,arte din .Cultura de s,ecialitate% Daria curricular2 FTehnologiiFE i are alocate un nu*2r de 33 ;e 1re $ an, din care: )e1r3e . %( 1reG +a?1ra)1r )e:n1+1237 . %& 1reG Lista unitilor de competene rele ante pentru modul %#. U)3+3<area a0+37a=33+1r ;e )30 CAD 5 $*.$. Anali1ea12 s,ecificul ,roiectului/ 5 $*.+. Identific2 i utili1ea12 ele*ente hard i soft ,entru a reali1a a,lica'ii/ 5 $*.(. Inter,retea12 i *odific2 desene @n 2"/ $*.*.+i1uali1ea12 i inter,retea12 ,re1ent2ri @n 3"/ Ta?e+*+ ;e 71re+are a 71m0e)en)e+1r ,3 71n=3n*)*r3+1r Un3)5=3 ;e 71m0e)en=e C1m0e)en=e 3n;343;*a+e C1n=3n*)*r3 )ema)37e AvantaAele utili1arii a,licatiilor de ti, CA" fata de *etodele traditionale: calitate acuratete ti*, de eBecutie si revi1uire eficienta cost transferul infor*atiilor/ #eniuri derulante CA": 0ile, Edit, +ieI, Insert, 0or*at, Tools, "raI, #odifJ, Bonus, Kel,/ Butoane din 9ara instru*entelor de lucru: desenarea *odificarea editarea o9iectelor ele*entare selectarea ,unctelor geo*etrice s,ecifice: intersectie, ,unct *edian, ,er,endiculare, ca,ete de linie % 7re;3)

I.

%#. U)3+3<area a0+37a=33+1r ;e )30 CAD

$*.$.Analizeaz! specificul proiectului.

$*.+."dentific! i utilizeaz! elemente #ard i soft pentru a realiza aplicaii/

%#. U)3+3<area a0+37a=33+1r ;e )30 CAD

$*.(."nterpreteaz! i modific desene n $D%

$*.*.&izualizeaz i interpreteaz! prezent!ri n 'D.

Ele*ente hard: ,rocesor (A# video "isL C"5($#/ 3oft adecvat do*eniului D*ecanic, electronic, electro*ecanic, electric, construc'ii, teBtileE/ Procedee de 9a12 ,entru desenare CA": aranAare co,iere colorare racordare stergere translatare/ Cotare: liniara dia*etre ra1a unghiuri inclinata/ PregCtirea *ediului de desenare: lansare @n eBecu'ie a ,rogra*ului nu*ele i locul de *e*orare al fiierului unitC'ile de *Csurare utili1ate di*ensiunea hartiei/ Editare teBt ,e desen: caracteristici teBt ,e un rand ,e *ai *ulte randuri stergere teBt ti,arire co,iere *utare co,iere desene din CA" in Mord/ #etode de @*9un2t2'ire a solu'iei D,lan co*,leB, *unca cu al'ii, res,onsa9ilitC'i, aranAa*ente de lucruE #odalit2'i de ,roiectare @n 3"/ 3u,rafe'e s,a'iale: intre doua linii cur9e eBtrudate de revolutie/ "e1voltCri ,osi9ile ale ,rocesului de *odelare @n 3": feed59acL, ,lan co*,leB, docu*enta'ie tehnicC, res,onsa9ilitC'i, aranAa*ente de lucru D9irouri de ,roiectareE/

III.

S*2e,)33 me)1;1+1237e

#odulul .U)3+3<area a0+37a=33+1r ;e )30 CADI ofer2 elevilor o,ortunitatea de a5i for*a co*,eten'e tehnice @n leg2tur2 cu ,roiectarea asistat2 de calculator/ Progra*a *odulului tre9uie utili1at2 @*,reun2 cu 3tandardul de Preg2tire Profesional2, ,entru a corela, @n ,er*anen'2, criteriile de performan ale co*,eten'elor agregate @n *odul cu con'inuturile incluse, re1ultate din condiiile de aplica(ilitate ale criteriilor de ,erfor*an'2 res,ective/ Parcurgerea con'inuturilor este o9ligatorie, dar se i*,une a9ordarea fleBi9il2 i diferen'iat2 a acestora, @n func'ie de resursele dis,oni9ile i de nevoile locale de for*are/ Pentru for*area co*,eten'elor sta9ilite ,rin curriculu*, ,rofesorul are li9ertatea de a de1volta anu*ite con'inuturi i de a le ealona @n ti*,, utili1)nd activit2'i variate de @nv2'are, cu caracter ,re,onderent a,licativ/ Ta9elul de corelare @ntre co*,eten'e i con'inuturi, ,re1entat la ,unctul II, s,ecific2 din ce unitate de co*,eten'2 ,rovin co*,eten'ele care se agreg2 i care sunt con'inuturile ce ,er*it ,rofesorului s2 for*e1e, elevului s2 de*onstre1e i evaluatorului s2 evalue1e ,erfor*an'a vi1at2 de res,ectivele co*,eten'e/ 3e va 'ine cont de fa,tul c2 ,rofesorul are li9ertatea de a alege ordinea con'inuturilor i *odul de organi1are a activit2'ilor de @nv2'are, @n ra,ort cu eB,erien'a i vi1iunea ,ro,rie/ Autorii recomand parcurgerea coninuturilor n urmtoarea ordine: Tema %8 Pre<en)area 3n)er6e=e3 2ra637e. ;/ Ele*ente de interfa'2/ 2/ 3,ecifica'ii i reco*and2ri de lucru/ Tema !8 De,enarea 3n)era7)345. ;/ 3iste*ul de coordonate/ 2/ $9iecte 6 entit2'i grafice vectoriale/ 3/ Preg2tirea lucrului/ 7/ 3,ecificarea 6 intr,ducerea coordonatelor/ =/ 3electarea entit2'ilor desenate/ </ Controlul ,rin ,anora*are al afi2rii desenului/ Tema 38 C1men<3 0en)r* ;e,enare D!INE, (AN, O!INE, #!INE, CI(C!E, A(C, P!INE, P$!N&$N, (ECTAN&, "$N T, 3P!INE, E!!IP3E, P$INT, (E+C!$ ", TAB!EE/ Tema #8 C1men<3 0en)r* e;3)are Km1;3637are 93 71n,)r*7=3eL DE(A3E, C$PN, #I(($(, $003ET, A((AN, #$+E, ($TATE, 3CA!E, 3T(ETCK, T(I#, EOTEN", B(EAP, CKA#0E(, 0I!!ET, EOP!$"E, !EN&TKEN, A!I&NE/ Tema C8 C1men<3 93 6a73+3)5=3 aJ*)5)1are D!I3T, I", "I3T, A(EA, "I+I"E, #EA3 (E, 3TAT 3, co*en1i de corectare a greelilor, co*en1i ,entru re@*,ros,2tarea i*aginii, co*en1i ,entru accesarea infor*a'iilor de asisten'2, salvarea, @nchiderea i reluarea sesiunii de lucruE/ Tema &8 TeA)e ,7r3,e >n ;e,en/ ;/ Co*en1i de scriere a desenului/ 2/ 0or*atare i stiluri de teBt/ 3/ Editarea teBtelor eBistente/ Tema (8 Pr10r3e)5=3 ,3m?1+1237e 93 ;e em6a<5 3D. ;/ Culoarea o9iectelor/ 2/ Ti,uri de linie/ 3/ &rosi*i de linei/ 7/ Eleva'ia i grosi*ea ,e vertical2/ =/ #odificarea ,ro,riet2'ilor de o9iecte/

Tema D8 a9*rarea K*m0+erea 7* m1;e+eL. Tema E8 C1)area >n ;e,en. Tema %"8 Pr13e7)area )r3;3men,31na+5. M1;e+area 3D. ;/ Conce,erea tridi*ensional2 a ,roiectelor/ +i1uali1are 3"/ 2/ "esenarea @n 3" a o9iectelor ordinare/ C3 i MC3/ 3/ "esenarea @n 3d cu o9iecte 3" Dsu,rafe'e i solideE/ 7/ +i1uali1area u*9rit2% a ,roiectelor 3"/ Tema %%8 T305r3rea ;e,ene+1r. Procesul de ,redare @nv2'are tre9uie s2 ai92 un caracter activ i centrat ,e elev/ Hn acest sens se reco*and2 reali1area unei evalu2ri ini'iale care s2 ,er*it2 o9'inerea unor infor*a'ii relevante des,re stilul de @nv2'are al elevilor Dauditiv, vi1ual, ,racticE i ti,ul de inteligen'2 al acestora/ Aceste infor*a'ii vor sta la 9a1a ada,t2rii strategiilor de ,redare5@nv2'are la ,articularit2'ile elevilor/ Plec)nd de la ,rinci,iul integr2rii, care asigur2 accesul @n coal2 a oric2rui co,il, acce,t)nd c2 fiecare co,il este diferit, se va avea @n vedere utili1area de *etode s,ecifice ,entru de1voltarea co*,eten'elor ,entru acei elevi care ,re1int2 deficien'e integra9ile, ada,t)ndu5le la s,ecificul condi'iilor de @nv2'are i co*,orta*ent Dutili1area de ,rogra*e individuali1ate, ,reg2tirea de fie individuale ,entru elevii care au nevoie i care le cer, utili1area instru*entelor aAut2toare de @nv2'are, aducerea de laude chiar i ,entru cele *ai *ic ,rogrese i sta9ilirea @*,reun2 a ,ailor ur*2toriE/ Alegerea tehnicilor de instruire revine ,rofesorului, care are sarcina de a individuali1a i de a ada,ta ,rocesul didactic la ,articularit2'ile elevilor, de a centra ,rocesului de @nv2'are ,e elev, ,e nevoile i dis,oni9ilit2'ile sale, @n sco,ul unei valorific2ri o,ti*e ale acestora, individuali1area @nv2'2rii, l2rgirii ori1ontului i ,ers,ectivelor educa'ionale, de a diferen'ia sarcinile i ti*,ului alocat /a/ Hn conteBt, lucrul @n gru,, si*ularea, ,ractica @n atelier 6 la locul de *unc2, discu'iile de gru,, ,re1ent2rile video, *ulti*edia i electronice, te*ele i ,roiectele integrate, vi1itele etc/ contri9uie la @nv2'area eficient2, ,rin de1voltarea a9ilit2'ilor de co*unicare, negociere, luarea deci1iilor, asu*area res,onsa9ilit2'ii, s,riAin reci,roc, ,recu* i a s,iritului de echi,2, co*,eti'ional i creativit2'ii elevilor / Cadrele didactice au ,osi9ilitatea de a decide asu,ra nu*2rului de ore alocat fiec2rei te*e, @n func'ie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunotin'e anterioare ale gru,ului instruit, de co*,leBitatea *aterialului didactic i*,licat @n strategia de didactic2 i rit*ul de asi*ilare a cunotin'elor i de for*are a de,riderilor, ,ro,rii gru,ului instruit/ !ocul de desf2urare a instruirii se reco*and2 a fi un la9orator de infor*atic2, @n care 4 ,entru o,ti*i1area de*ersului didactic 4 este necesar s2 eBiste o dotare *ini*al2 care ,resu,une un nu*2r de calculatoare egal cu nu*2rul elevilor din gru,2, conectate @n re'ea i cu acces la toate serviciile INTE(NET/ Configura'ia calculatoarelor tre9uie s2 ,er*it2 rularea a,lica'iilor ,rin care vor fi for*ate co*,eten'ele s,ecifice/ Hn la9orator tre9uie s2 eBiste de ase*enea, o i*,ri*ant2, dis,o1itive ,eriferice i de *e*orare eBtern2/ n retro,roiector sau un ecran cu cristale lichide facilitea12 instruirea interactiv2 ,er*i')nd ,roiec'ia i*aginilor for*ate ,e ecranul *onitorului/ Pentru a se asigura contactul cu echi,a*ente s,ecifice do*eniului care nu eBist2 @n unitatea de @nv2'2*)nt se reco*and2 efectuarea unor vi1ite didactice la agen'i econo*ici de ,rofil, institute de cercetare i de ,roiectare/ 3,ecificul disci,linei i*,une *etode didactice interactive, reco*and)nd cu ,rec2dere a,lica'iile ,ractice individuale, *etoda desco,eririi, a de*onstra'iei, conversa'ia euristic2/ "ina*ica acestui do*eniu este eBtre* de ra,id2/ Aceasta ,resu,une actuali1area ,er*anent2 a ,roduselor soft ,rin ,re1entarea celor *ai noi versiuni, astfel @nc)t a9solven'ilor s2 le fie *ai uor s2 se ada,te1e in activitatea ,roductiv2/ Pentru a evita disfunc'iile ,rovocate de eventualele erori ale elevilor ,e ,arcursul instruirii, este necesar ca ,rofesorul s2 ur*2reasc2 strict fiecare elev, ceea ce ,resu,une recurgerea la un siste* ordonat de ,re1entare a facilit2'ilor unui ,rogra*, ,as cu ,as, @n rit* i*,us/ "u,2 aceea,

rit*ul de instruire ,oate diferi @n func'ie de ,articularit2'ile fiec2rui elev/ Preg2tirea @n la9oratorul de infor*atic2 are o s,ecificitate care se 9a1ea12, @n ,rinci,al, ,e reali1area eta,2 cu eta,2, de c2tre fiecare elev, a instruc'iunilor ,rofesorului: neres,ectarea acestei cerin'e conduce la ,au1e% nedorite si incetinirea rit*ului de instruire/ Pentru ,roiectarea didactic2 eficient2, ,rofesorul tre9uie s25i ,ro,un2 finali1area unei eta,e de instruire @ntr5o edin'2 de lucru de 2 ore, astfel @nc)t s2 nu *ai fie necesar2 reluarea ulti*elor secven'e din edin'a anterioar2/ A,lica'iile ,re1entate efectiv elevilor, tre9uie s2 ai92 ca o9iect, ,e c)t ,osi9il, ,ro9le*e concrete ale activit2'ilor ,roductive din do*eniul de activitate ,entru a su9linia avantaAele utili12rii siste*elor infor*atice/ Achi1i'ia tre,tat2 a cunotin'elor i de,rinderilor ,oate fi sti*ulat2 ,rintr5o ,re1entare atractiv2 i *otivant2 a ,rogra*elor/ Evaluarea tre9uie s2 vi1e1e *ai ales inter,retarea creativ2 a infor*a'iilor i ca,acitatea de a re1olva o situa'ie5,ro9le*2 cu aAutorul calculatorului/ Instruirea interactiv2 s,ecific2 acestei disci,line contri9uie ,rintre altele i la contienti1area fa,tului c2 un 9un utili1ator al calculatorului are anse *ai *ari de reuit2 @n ac'iunea de integrare socio5,rofesional2/ "in dorin'a de a ,reg2ti un utili1ator i nu un creator de soft, ,re1entul curriculu* vi1ea12 for*area unui s,ecialist care s2 ,ercea,2 calculatorul ca ,e un instru*ent de lucru a9solut necesar @n condi'iile *oderni12rilor tehnologice, un instru*ent ,rin care s25i valorifice su,erior ca,acitatea de *unc2 i creativitatea i s25i reduc2 ti*,ul de lucru/ "e aceea, co*,eten'ele ,ro,use direc'ionea12 instruirea c2tre for*area unor a9ilit2'i de utili1are a siste*elor infor*atice @n str)ns2 corelare cu ,reg2tirea la disci,linele de s,ecialitate, ,entru a accentua i *ai *ult caracterul utilitar al ,rogra*elor descrise i ,entru a *otiva su,erior elevii @n ,rocesul instructiv/ Pornind de la ,re*isa, avut2 @n vedere ,rin co*,eten'ele ,rev21ute la disci,linele din cadrul ,reg2tirii de s,ecialitate, c2 infor*ativ, elevii sunt @n ,osesia ele*entelor teoretice necesare ,entru @n'elegerea i utili1area ,achetelor a,licative de ,rogra*e, s5a ,us un accent deose9it ,e descrierea i eBersarea facilit2'ilor oferite de aceste ,rogra*e i ,e for*area de,rinderilor de a le valorifica @n activitatea curent2 a viitorului s,ecialist/ Achi1i'ia noilor cunotin'e, integrarea acestora @n siste*ul celor anterioare i valorificarea lor ,rin transfer i creativitate, vi1ea12 for*area unui s,ecialist ca,a9il s2 r2s,und2 cerin'elor cu ,ronun'at caracter a,licativ, cerinte s,ecifice econo*iei actuale i, *ai ales, do*eniului electronic2 i auto*ati12ri/ 3e consider2 c2 nivelul de pregtire teoretic .i tehnologic este reali/at corespun/tor dac sunt 0ndeplinite toate criteriile de per-orman,/

M1;*+*+ III8 TE NICI DE MSURARE N DOMENIU I. L17*+ m1;*+*+*3 >n 7a;r*+ 0+an*+*3 ;e >n45=5m@n). L3,)a 71m0e)en=e+1r ,0e73637e *n3)5=33 ;e 71m0e)en=5 ;3n m1;*+

#odulul .Te:n373 ;e m5,*rare >n ;1men3*I se studia12 @n 7+a,a a -II'a +37e* )e:n1+1237 r*)a 0r12re,345, @n vederea asigur2rii ,reg2tirii de s,ecialitate @n calific2ri din ,rofilul tehnic/ #odulul face ,arte din .Cultura de s,ecialitate% Daria curricular2 FTehnologiiFE i are alocate un nu*2r de && ;e 1re $ an, din care: )e1r3e . 33 1reG +a?1ra)1r )e:n1+1237 . D 1re 3n,)r*3re 0ra7)375 . !C 1reG Lista unitilor de competene rele ante pentru modul Hn *odulul .Te:n373 ;e m5,*rare >n ;1men3*% au fost agregate co*,eten'e dintr5o unitate de a9ilit2'i cheie i o unitate de co*,eten'e tehnice generale: 3. Mana2emen)*+ re+a=33+1r 3n)er0er,1na+e ".C 7re;3)e 5 (.+. &estionea12 conflicte/ 5 (.(. &estionea12 ate,t2rile factorilor interesa'i/ %&. Te:n373 ;e m5,*rare >n ;1men3* % 7re;3) 5 $1.$.EB,lic2 structura instala'iilor6siste*elor de *2surare/ 5 $1.+. EBecut2 o,era'ii ,reg2titoare ,entru utili1area tehnicilor de *2surare/ $1.(. tili1ea12 tehnici de *2surare ,entru deter*inarea 6 *onitori1area *2ri*ilor 5 tehnice s,ecifice ,roceselor industriale/

II. Ta?e+*+ ;e 71re+are a 71m0e)en=e+1r ,3 71n=3n*)*r3+1r Un3)5=3 ;e 71m0e)en=e C1m0e)en=e 3n;343;*a+e C1n=3n*)*r3 )ema)37e "nstalaii i sisteme de msurare 5 Clasificarea instala'iilor i siste*elor de *2surare du,2 func'iile @nde,linite: de verificare 6 testare i diagnosticare a echi,a*entelor, instala'iilor, siste*elor industrialeG de su,raveghere i control a ,roceselor industriale 5 Ele*ente co*,onente de 9a12 ale instala'iilor i siste*elor de *2surare Drol func'ional, variante constructiveE: *iAloace de *2surare, traductoare, ada,toare, @nregistratoare, echi,a*ente ,entru achi1i'ia, trans*iterea i ,relucrarea datelor, ele*ente de auto*ati1are 5 (e,re1ent2ri grafice ale structurii unei instala'ii 6 unui siste* de *2surare Dsche*e structuraleE 5 Ti,uri de structuri ale siste*elor de *2surare D@n lan', ,aralel2, @n 9ucl2E, sche*e structurale, ,rinci,ii de func'ionare/ Aplicaii practice de utili1are a sche*elor structurale ,entru identificarea co*,onentelor i verificarea leg2turilor dintre co*,onentele unei instala'ii de *2surare date

%&. Te:n373 ;e m5,*rare >n ;1men3*

$1.$. Explic structura instalaiilor ) sistemelor de msurare%

%&. Te:n373 ;e m5,*rare >n ;1men3*

$1.+. Execut operaii pregtitoare pentru utilizarea te#nicilor de msurare%

Documentaia te#nic specific lucrrilor de msurare ) monitorizare a mrilor te#nice caracteristice proceselor industriale Dc2r'i tehnice ale a,aratelor i echi,a*entelor de *2surare utili1ate, instruc'iuni de utili1areE Criterii de selectare a mijloacelor i metodelor de msurare : caracteristicile o9iectului *2surat sau a ,rocesului controlatG ,ara*etrul controlat Dvalori ,rogno1ateEG indicatori *etrologici i econo*ici ai *iAloacelor de *2surare accesi9ile o,eratoruluiG ti,ul de ,roduc'ie Dunicate, serie *ic2, serie *are sau *as2E @n cadrul c2reia se reali1ea12 ,rocese de *2surareG ,roductivitatea i*,us2 *2sur2riiG costul a,lic2rii *etodei *peraii pregtitoare pentru utilizarea te#nicilor de msurare: asigurarea condi'iilor de *icrocli*at, reglaAe ,rev21ute @n instruc'iunile de utili1are, selectarea do*eniilor de *2surare @n func'ie de valoarea ,rogno1at2 Dunde este ca1ulE, verificarea leg2turilor func'ionale dintre co*,onente Aplicaii practice 5 de utili1are a docu*enta'iei tehnice s,ecifice ,entru identificarea condi'iilor i*,use la eB,loatarea *iAloacelor de *2surare i echi,a*entelor utili1ateG 5 de deter*inare a unor valori ,rogno1ate ale *2ri*ilor fi1ice *2surateG 5 de utili1are a sche*elor structurale ,entru identificarea co*,onentelor i verificarea leg2turilor dintre co*,onentele unei instala'ii de *2surare date ,etode de msurare 5 #etode directe 5 #etode indirecte 5 #etode i*,licite ,ijloace pentru msurarea mrimilor te#nice caracteristice proceselor industriale: 5 geo*etrice D*2suri ter*inale ,entru lungi*i i unghiuri, rigle, u9lere, *icro*etre, ra,ortoare, co*,aratoare, indicatoare de nivel, ,lani*etre, do1atoare volu*etriceE 5 *ecanice Ddina*o*etre, *ano*etre, vacuu*etre, vite1o*etre, turo*etre, accelero*etre, de9it*etreE 5 fi1ico5chi*ice D9alan'e, densi*etre, v)sco1i*etre, ceasuri i crono*etreE 5 ter*ice Dter*o*etre, contoare ter*iceE 5 electrice Da*,er*etre, volt*etre, oh**etre, Iatt*etre, contoare electriceE Aplicaii practice 5 de *2surare direct2 a *2ri*ilor geo*etrice, *ecanice, fi1ico5chi*ice, ter*ice i electriceG 5 de reali1are a instala'iilor de *2surare du,2 o sche*2 dat2G 5 de *2surare6*onitori1are a *2ri*ilor fi1ice s,ecifice unor ,rocese industriale, folosind instala'ii de *2surare dat2G 5 de ,relucrare i anali1are a re1ultatelor *2sur2rii Dcalcule *ate*atice, trasare de grafice i diagra*e, co*,arare cu

%&. Te:n373 ;e m5,*rare >n ;1men3*

$1.(% +tilizeaz te#nici de msurare pentru determinarea ) monitorizarea mrimilor te#nice specifice proceselor industriale%

3.Mana2emen' )*+ re+a=33+1r 3n)er0er,1na+e

(.+. -estioneaz conflictele%

3.Mana2emen' )*+ re+a=33+1r 3n)er0er,1na+e

(.(. -estioneaz ateptrile factorilor interesai%

valori no*inale sau li*it2, toleran'eE Exerciii de grup ,entru anali1area re1ultatelor *2sur2rii, sta9ilirea unor tendin'e @n evolu'ia ,ara*etrului 6 ,rocesului controlat, a unor cau1e i solu'ii de o,ti*i1are 6 re*ediere/

III. S*2e,)33 me)1;1+1237e #odulul 2Tehnici de msurare 0n domeniu3 ofer2 elevilor o,ortunitatea de a5i for*a co*,eten'e tehnice @n leg2tur2 cu selectarea i utili1area *iAloacelor i *etodelor de *2surare, dar i a a9ilit2'ilor de anali1are a re1ultatelor *2sur2rii/ Progra*a *odulului tre9uie utili1at2 @*,reun2 cu 3tandardul de Preg2tire Profesional2, ,entru a corela, @n ,er*anen'2, criteriile de per-orman, ale co*,eten'elor agregate @n *odul cu con'inuturile incluse, re1ultate din condi,iile de aplica4ilitate ale criteriilor de ,erfor*an'2 res,ective/ Parcurgerea con'inuturilor este o9ligatorie, dar se i*,une a9ordarea fleBi9il2 i diferen'iat2 a acestora, @n func'ie de resursele dis,oni9ile i de nevoile locale de for*are/ Pentru for*area co*,eten'elor sta9ilite ,rin curriculu*, ,rofesorul are li9ertatea de a de1volta anu*ite con'inuturi i de a le ealona @n ti*,, utili1)nd activit2'i variate de @nv2'are, cu caracter ,re,onderent a,licativ/ Ta9elul de corelare @ntre co*,eten'e i con'inuturi, ,re1entat la ,unctul III, s,ecific2 din ce unit2'i de co*,eten'2 ,rovin co*,eten'ele care se agreg2 i care sunt con'inuturile ce ,er*it ,rofesorului s2 for*e1e, elevului s2 de*onstre1e i evaluatorului s2 evalue1e ,erfor*an'a vi1at2 de res,ectivele co*,eten'e/ 3e va 'ine cont de fa,tul c2 ,rofesorul are li9ertatea de a alege ordinea con'inuturilor i *odul de organi1are a activit2'ilor de @nv2'are, @n ra,ort cu eB,erien'a i vi1iunea ,ro,rie/ Autorii re71man;5 ,arcurgerea con'inuturilor @n ur*2toarea ordine: %. Te:n373 93 )e:n1+1233 ;e m5,*rare a m5r3m3+1r 7ara7)er3,)37e 0r17e,e+1r )e:n1+1237e ;/;/ Procese de *2surare - ti,uri de ,rocese: ,rocese de *2surare i verificare @n cercetare i la9oratoare de de1voltare, @n do*eniul controlului tehnic ,recu* i al @ncerc2rilor instala'iilorG *ari ,rocese industriale @n fluB i ,rocese individuale descentrali1ateG - co*,onentele ,rocesului de *2surare: *2surand, etaloane, *iAloace de *2surare ;/2/ #etode de *2surare 5 #etode directe 9a1ate ,e co*,ara'ia si*ultan2 ;:; direct2 D*etode diferen'iale, *etode de 1eroE, ,rin su9stitu'ie sau ,rin ,er*utareG 9a1ate ,e co*,ara'ia si*ultan2 ;:n D*etode adi'ionare, *etode de ra,ortEG 9a1ate ,e co*,ara'ia succesiv2/ 5 #etode indirecte 5 #etode i*,licite ;/3/ #iAloace ,entru *2surarea *2ri*ilor tehnice caracteristice ,roceselor industriale: 5 geo*etrice D*2suri ter*inale ,entru lungi*i i unghiuri, rigle, u9lere, *icro*etre, ra,ortoare, co*,aratoare, indicatoare de nivel, ,lani*etre, do1atoare volu*etriceE 5 *ecanice Ddina*o*etre, *ano*etre, vacuu*etre, vite1o*etre, turo*etre, accelero*etre, de9it*etreE 5 fi1ico5chi*ice D9alan'e, densi*etre, v)sco1i*etre, ceasuri i crono*etreE 5 ter*ice Dter*o*etre, contoare ter*iceE 5 electrice Da*,er*etre, volt*etre, oh**etre, Iatt*etre, contoare electriceE ;/7/ Instala'ii i siste*e de *2surare 5 Clasificarea instala'iilor i siste*elor de *2surare du,2 func'iile @nde,linite:

5 5 5

de verificare 6 testare i diagnosticare a echi,a*entelor, instala'iilor, siste*elor industrialeG de su,raveghere i control a ,roceselor industriale Ele*ente co*,onente de 9a12 ale instala'iilor i siste*elor de *2surare Drol func'ional, variante constructiveE: *iAloace de *2surare, traductoare, ada,toare, @nregistratoare, echi,a*ente ,entru achi1i'ia, trans*iterea i ,relucrarea datelor, ele*ente de auto*ati1are (e,re1ent2ri grafice ale structurii unei instala'ii 6 unui siste* de *2surare Dsche*e structuraleE Ti,uri de structuri ale siste*elor de *2surare D@n lan', ,aralel2, @n 9ucl2E, sche*e structurale, ,rinci,ii de func'ionare/

!. U)3+3<area )e:n373+1r ;e m5,*rare 0en)r* ;e)erm3narea $ m1n3)1r3<area m5r3m3+1r )e:n37e ,0e73637e 0r17e,e+1r 3n;*,)r3a+e. 2/;/ Nor*e de tehnica securit2'ii *uncii 2/2/ "ocu*enta'ia tehnic2 s,ecific2 lucr2rilor de *2surare 6 *onitori1are a *2rilor tehnice caracteristice ,roceselor industriale Dc2r'i tehnice ale a,aratelor i echi,a*entelor de *2surare utili1ate, instruc'iuni de utili1areE 2/3/ Criterii de selectare a *iAloacelor i *etodelor de *2surare : caracteristicile o9iectului *2surat sau a ,rocesului controlatG ,ara*etrul controlat Dvalori ,rogno1ateEG indicatori *etrologici i econo*ici ai *iAloacelor de *2surare accesi9ile o,eratorului Dsensi9ilitateaG re1olu'iaG do*eniul 6 do*eniile de *2surareG valoarea divi1iuniiG ti*,ul de r2s,unsG dura9ilitateaG Auste'eaG fidelitateaG ,reci1iaG clase de ,reci1ieG fia9ilitatea *etrologic2EG ti,ul de ,roduc'ie Dunicate, serie *ic2, serie *are sau *as2E @n cadrul c2reia se reali1ea12 ,rocese de *2surareG ,roductivitatea i*,us2 *2sur2riiG costul a,lic2rii *etodei 2/7/ $,era'ii ,reg2titoare ,entru utili1area tehnicilor de *2surare: asigurarea condi'iilor de *icrocli*at, reglaAe ,rev21ute @n instruc'iunile de utili1are, selectarea do*eniilor de *2surare @n func'ie de valoarea ,rogno1at2 Dunde este ca1ulE, verificarea leg2turilor func'ionale dintre co*,onente 2/=/ A,lica'ii ,ractice 5 de utili1are a docu*enta'iei tehnice s,ecifice ,entru identificarea condi'iilor i*,use la eB,loatarea *iAloacelor de *2surare i echi,a*entelor utili1ateG 5 de deter*inare a unor valori ,rogno1ate ale *2ri*ilor fi1ice *2surateG 5 de *2surare direct2 a *2ri*ilor geo*etrice, *ecanice, fi1ico5chi*ice, ter*ice i electriceG 5 de utili1are a sche*elor structurale ,entru identificarea co*,onentelor i verificarea leg2turilor dintre co*,onentele unei instala'ii de *2surare date 5 de reali1are a unor instala'iilor de *2surare du,2 o sche*2 dat2G 5 de *2surare 6 *onitori1are a *2ri*ilor fi1ice s,ecifice unor ,rocese industriale, folosind o instala'ie de *2surare dat2G 5 de ,relucrare i anali1are a re1ultatelor *2sur2rii Dcalcule *ate*atice, trasare de grafice i diagra*e, co*,arare cu valori no*inale sau li*it2, toleran'eE Procesul de ,redare @nv2'are tre9uie s2 ai92 un caracter activ i centrat ,e elev/ Hn acest sens se reco*and2 reali1area unei evalu2ri ini'iale care s2 ,er*it2 o9'inerea unor infor*a'ii relevante des,re stilul de @nv2'are al elevilor Dauditiv, vi1ual, ,racticE i ti,ul de inteligen'2 al acestora/ Aceste infor*a'ii vor sta la 9a1a ada,t2rii strategiilor de ,redare5@nv2'are la ,articularit2'ile elevilor/ Plec)nd de la ,rinci,iul integr2rii, care asigur2 accesul @n coal2 a oric2rui co,il, acce,t)nd c2 fiecare co,il este diferit, se va avea @n vedere utili1area de *etode s,ecifice ,entru de1voltarea co*,eten'elor ,entru acei elevi care ,re1int2 deficien'e integra9ile, ada,t)ndu5le la s,ecificul condi'iilor de @nv2'are i co*,orta*ent Dutili1area de ,rogra*e individuali1ate, ,reg2tirea de fie individuale ,entru elevii care au nevoie i care le cer, utili1area instru*entelor aAut2toare de @nv2'are, aducerea de laude chiar i ,entru cele *ai *ic ,rogrese i sta9ilirea @*,reun2 a ,ailor ur*2toriE/

Alegerea tehnicilor de instruire revine ,rofesorului, care are sarcina de a individuali1a i de a ada,ta ,rocesul didactic la ,articularit2'ile elevilor, de a centra ,rocesului de @nv2'are ,e elev, ,e nevoile i dis,oni9ilit2'ile sale, @n sco,ul unei valorific2ri o,ti*e ale acestora, individuali1area @nv2'2rii, l2rgirii ori1ontului i ,ers,ectivelor educa'ionale, de a diferen'ia sarcinile i ti*,ului alocat /a/ Hn conteBt, lucrul @n gru,, si*ularea, ,ractica @n atelier 6 la locul de *unc2, discu'iile de gru,, ,re1ent2rile video, *ulti*edia i electronice, te*ele i ,roiectele integrate, vi1itele etc/ contri9uie la @nv2'area eficient2, ,rin de1voltarea a9ilit2'ilor de co*unicare, negociere, luarea deci1iilor, asu*area res,onsa9ilit2'ii, s,riAin reci,roc, ,recu* i a s,iritului de echi,2, co*,eti'ional i creativit2'ii elevilor / "ate fiind co*,eten'ele vi1ate, se reco*and2 o ,ondere ridicat2 a eBerci'iilor de reali1are a unor instala'ii de *2surare, folosind docu*enta'ia tehnic2 s,ecific2, de culegere a infor*a'iilor de *2surare, de @nregistrare i de ,relucrare a acestora, Alegerea *iAloacelor didactice se va reali1a @n str)ns2 corela'ie cu *etodele didactice i cu con'inutul tiin'ific al lec'iei/ 3e vor folosi *iAloace didactice s,ecifice ca9inetelor i la9oratoarelor de *etrologie/ Instruirea ,ractic2 se va desf2ura @n s,a'ii s,ecial a*enaAate, dotate cores,un12tor/ 3e reco*and2 utili1area: fielor de lucruG fielor tehnologiceG sche*elor structuraleG c2r'ilor tehnice i instruc'iunilor de utili1are a *iAloacelor de *2surareG su,orturilor de curs 6 a,licative audio5video sau 6 i *ulti*ediaG soft5urilor educa'ionale s,ecifice/ Autorii reco*and2 desf2urarea ,rocesului instructiv5for*ativ confor* strategiilor *oderne de @nv2'are, eventual integrate @ntr5un siste* *ulti*edia, astfel @nc)t s2 fie *en'inut i sti*ulat interesul elevilor ,e tot ,arcursul lec'iilor i activit2'ilor a,licative reali1ate i s2 fie reali1at i*,actul dorit ,rin studierea acestei disci,line/ Evaluarea este i*,licit2 de*ersului ,edagogic curent, ,er*i')nd at)t ,rofesorului, c)t i elevului s2 cunoasc2 nivelul de achi1i'ionare a co*,eten'elor i a cunotin'elor, s2 identifice lacunele i cau1ele lor i s2 reali1e1e corec'iile care se i*,un, @n vederea regl2rii ,rocesului de ,redare 4 @nv2'are/ Calitatea evalu2rii c2reia @i vor fi su,ui elevii ,entru a o9'ine calific2rile re,re1int2 unul dintre factorii esen'iali care sus'in @ncrederea ,u9lic2 @n aceste calific2ri/ "in acest *otiv, se i*,une at)t asigurarea coeren'ei, caracterului realist i *otivant, rigorii, corectitudinii i eficien'ei ,rocesului de evaluare, c)t i de,lina aliniere a sarcinilor i*,use la standardele na'ionale definite @n cadrul fiec2rei calific2ri/ Caracteristicile unui siste* de evaluare eficient sunt: aliditatea Devaluarea tre9uie s2 *2soare ,erfor*an'a @n ra,ort cu co*,eten'ele vi1ateEG fidelitatea Dinstru*entul de evaluare generea12 re1ultate @n concordan'2 unele cu altele @n oca1ii diferite de c2tre to'i cei care evaluea12 i ,entru to'i eleviiEG aplica(ilitatea practic i renta(ilitatea Devaluarea tre9uie s2 fie ada,tat2 la resursele eBistente i la ti*,ul dis,oni9ilEG credi(ilitatea D,entru ca evaluarea i atestarea re1ultant2 s2 fie credi9ile, ele tre9uie s2 se 9ucure de @ncredere ,u9lic2EG compati(ilitatea cu n area eficient Devaluarea tre9uie s2 sus'in2 i s2 contri9uie la @nv2'area eficient2EG flexi(ilitatea Devaluarea tre9uie s2 facilite1e accesul i ,rogresarea, f2r2 a co*,ro*ite standardele na'ionaleE/ Evaluarea tre9uie s2 fie un ,roces continuu i su*ativ, referindu5se @n *od eB,licit la criteriile de ,erfor*an'2 i la condi'iile de a,lica9ilitate ale acestora, corelat2 cu ti,ul ,ro9elor de evaluare s,ecificate @n 3tandardul de Preg2tire Profesional2 ,entru fiecare co*,eten'2 i vi1)nd eBclusiv ,ro9ele de evaluare solicitate @n aceste standarde Dni*ic *ai ,u'in, ni*ic *ai *ultE/ "e*onstrarea altor a9ilit2'i, @n afara celor din co*,eten'ele s,ecificate, este li,sit2 de se*nifica'ie

@n cadrul evalu2rii/ 3e reco*and2 utili1area ur*2toarelor *etode i instru*ente de evaluare: o9servarea siste*atic2, ,e 9a1a unei fie de o9servareG ,ro9e ,ractic2G teste cu ite*i o9iectivi i se*io9iectiviG ,roiectulG autoevaluarea /a/ 3e consider2 c2 nivelul de pregtire teoretic .i tehnologic este reali/at corespun/tor dac sunt 0ndeplinite toate criteriile de per-orman,/

M1;*+*+ IV 8 SISTEME DE AUTOMATIZARE I. L17*+ m1;*+*+*3 >n 7a;r*+ 0+an*+*3 ;e >n45=5m@n). L3,)a 71m0e)en=e+1r ,0e73637e *n3)5=33 ;e 71m0e)en=5 ;3n m1;*+ Con'inuturile incluse @n structura *odulului SISTEME DE AUTOMATIZARE ofer2 elevilor cunotin'e care le vor ,er*ite s25i de1volte a9ilit2'i ,ractice ,rivind siste*ele de reglare auto*at2 , @n condi'iile ,artici,2rii lor ne*iAlocite i res,onsa9ile la un ,roces instructiv5for*ativ centrat ,e nevoile i as,ira'iile ,ro,rii/ #odulul HS3,)eme ;e a*)1ma)3<areI se studia12 @n 7+a,a a -II'a +37e* )e:n1+1237 r*)a 0r12re,345, @n vederea asigur2rii ,reg2tirii de s,ecialitate @n calific2ri din ,rofilul tehnic/ #odulul face ,arte din .Cultura de s,ecialitate% Daria curricular2 FTehnologiiFE i are alocate un nu*2r de 33 ;e 1re $ an, din care: )e1r3e . %( 1reG +a?1ra)1r )e:n1+1237 . E 1reG 3n,)r*3re 0ra7)375 . ( 1re. Lista unitilor de competene rele ante pentru modul %D.S3,)eme ;e a*)1ma)3<are % 7re;3) 5 $5.$. Caracteri1ea12 siste*ele de reglare auto*at2/ 5 $5.+. Pre1int2 func'ionarea co*,onentelor siste*elor de reglare auto*at2/ 5 $5.(. Anali1ea12 func'ionarea siste*elor de auto*ati1are s,ecifice do*eniului/

II. Ta?e+*+ ;e 71re+are a 71m0e)en=e+1r 93 71n=3n*)*r3+1r Un3)a)ea ;e 71m0e)en=e %D. SISTEME DE AUTOMATIZA' RE C1m0e)en=e %D.%. Caracterizeaz sistemele de reglare automat C1n=3n*)*r3 3che*a de ,rinci,iu a unui siste* de reglare auto*at2G #2ri*ile care intervin @n sche*a de ,rinci,iu a unui siste* de reglare auto*at2G (olul func'ional al co*,onentelor siste*ului de reglare auto*at2/ Ele*entele constructive ale co*,onentelor siste*elor de reglare: descriere, func'ionare i alegerea din cataloage/

%D. %D.!. SISTEME .rezint DE funcionarea AUTOMATIZA' componentelor RE sistemelor de reglare automat %D.3. %D. Analizeaz SISTEME DE funcionarea AUTOMATIZA' sistemelor de RE automatizare specifice domeniului

3iste*e de reglare auto*at2 s,ecifice do*eniului de ,reg2tire: caracteri1are i func'ionareG Para*etrii tehnici su,raveghea'i: *2ri*i electrice i neelectrice/

III. S*2e,)33 me)1;1+1237e

6arcurgerea con,inuturilor se va reali/a 0n integralitatea lor/ Pentru atingerea co*,eten'elor s,ecifice sta9ilite ,rin *odul, ,rofesorul are li9ertatea de a de1volta anu*ite con'inuturi, de a le ealona @n ti*,, de a utili1a activit2'i variate de @nv2'are, cu accentuare ,e cele cu caracter a,licativ, centrate ,e elev/ 3e reco*and2 ,arcurgerea con'inuturilor *odulului SISTEME DE AUTOMATIZARE @n ordinea ,re1entat2: %. S3,)eme ;e re2+are a*)1ma)58 ;/; 3che*a de ,rinci,iu/ ;/2 #2ri*ile care intervin @n sche*a de ,rinci,iu a unui siste* de reglare auto*at2: de intrare Dde referin'2 E, de reac'ie, a9aterea , de co*and2, de eBecu'ieDde reglareE, de ieire, ,ertur9a'iiG ;/3 Co*,onentele siste*ului de reglare auto*at2: rol, ele*ente constructive, func'ionare, alegerea din cataloage: traductoare de intrare i de reac'ieG ele*ente de co*,ara'ieG regulatoare auto*ateG ele*ente de eBecu'ie/ !. S3,)eme ;e re2+are a*)1ma)5 ,0e73637e ;1men3*+*3 ;e 0re25)3re8 ele*ente co*,onenteG func'ionareG ,ara*etrii tehnici su,raveghea'i: electrici i neelectrici/ /umrul de ore alocat fiecrei teme rm0ne la latitudinea cadrelor didactice care predau coninutul modulului, func'ie de dificultatea te*elor, de nivelul de cunotin'e anterioare ale colectivului cu care lucrea12 i de rit*ul de asi*ilare a cunotin'elor/ Instruirea teoretic2 i la9oratorul tehnologic se reco*and2 s2 se desf2oare @n ca9inete de s,ecialitate, dotate cu *ateriale didactice s,ecifice/ Evaluarea continu2 a elevilor va fi reali1at2 de c2tre cadrele didactice ,e 9a1a unor ,ro9e care se refer2 eB,licit la criteriile de ,erfor*an'2 i la condi'iile de a,lica9ilitate din 3PP 5 uri, iar ca *etode de evaluare reco*and2* : $9servarea siste*atic2 a elevilor ,e 9a1a unei fise de o9servare Investiga'ia/ Autoevaluarea, ,rin care elevul co*,ar2 nivelul la care a aAuns cu o9iectivele i standardele educa'ionale i @i ,oate i*,une 6 *odifica ,rogra*ul ,ro,riu de @nv2'are/ #etoda eBerci'iilor ,ractice !ucrul cu *odele Ca instru*ente de evaluare se ,ot folosi: 0ie de o9serva'ie i fie de lucru Chestionarul 0ie de autoevaluare #ini,roiectul 5 ,rin care se evaluea12 *etodele de lucru, utili1area cores,un12toare a 9i9liografiei, a *aterialelor i a instru*entelor, acurate'ea re,re1ent2rilor tehnice, *odul de organi1are a ideilor i a *aterialelor @ntr5un ,roiect/ Portofoliul, ca instru*ent de evaluare fleBi9il, co*,leB, integrator, ca o *odalitate de @nregistrare a ,erfor*an'elor colare ale elevilor/ 3e consider2 c2 nivelul de pregtire teoretic .i tehnologic este reali/at corespun/tor dac sunt 0ndeplinite toate criteriile de per-orman,/

M1;*+*+ V 8 SISTEME DE ACIONARE ELECTRIC

I. L17*+ m1;*+*+*3 >n 7a;r*+ 0+an*+*3 ;e >n45=5m@n). L3,)a 71m0e)en=e+1r ,0e73637e *n3)5=33 ;e 71m0e)en=5 ;3n m1;*+ #odulul .S3,)eme ;e a7=31nare e+e7)r375I se studia12 @n 7+a,a a -II'a +37e* )e:n1+1237 r*)a 0r12re,345, @n vederea asigur2rii ,reg2tirii de s,ecialitate @n calific2ri din ,rofilul tehnic/ #odulul face ,arte din .Cultura de s,ecialitate% Daria curricular2 FTehnologiiFE i are alocate un nu*2r de C" ;e 1re $ an, din care: +a?1ra)1r )e:n1+1237 . D 1reG 3n,)r*3re 0ra7)375 ,50)5m@na+5 . #! 1reG Lista unitilor de competene rele ante pentru modul %E. S3,)eme ;e a7=31nare e+e7)r375 % 7re;3) 5 $7.$. 3electea12 co*,onentele unui siste* de ac'ionare s,ecific do*eniului/ 5 $7.+. (eali1ea12 siste*e de ac'ionare electric2/ 5 $7.(. r*2rete func'ionarea siste*elor de ac'ionare electric2/ II. Ta?e+*+ ;e 71re+are a 71m0e)en=e+1r 93 71n=3n*)*r3+1r Un3)5=3 ;e 71m0e)en=e C1m0e)en=e 3n;343;*a+e $7.$. 1electeaz componentele unui sistem de acionare specific domeniului C1n=3n*)*r3 )ema)37e co*,onentele unui siste* de ac'ionare s,ecific do*eniului: *otoare electrice, *aini de lucru , instala'ie de co*and2 Da,aratele electrice i electronice de ac'ionare, co*and2, ,rotec'ie i se*nali1areE, siste* de trans*isie a *ic2rii rolul func'ional al co*,onentelor siste*ului de ac'ionare rolul func'ional al siste*ului de ac'ionare si*9oluri i nota'ii s,ecifice co*,onentelor din sche*a electric2 leg2turi func'ionale @ntre co*,onentele siste*ului de ac'ionare: electrice Dcu conductoare6ca9luriE i *ecanice Dcu,laAeE *2sur2tori cu oh**etrul ,entru verificarea continuit2'ii circuitului electric *anevre de conectare i de deconectare a *otorului de ac'ionare/ *2surarea ,ara*etrilor de func'ionare: intensitatea curentului electric, tensiunea electric2, tura'ia ur*2rirea vi1ual2 a func'ion2rii

%E. SISTEME DE ACIONARE ELECTRIC

$7.+. 2ealizeaz sisteme de acionare electric

$7.(. +rmrete funcionarea sistemelor de acionare electric -

III.

S*2e,)33 me)1;1+1237e

#odulul ,,S3,)eme ;e a7=31nare e+e7)r375I ofer2 elevilor o,ortunitatea de a5i for*a co*,eten'e tehnice @n leg2tur2 cu reali1area unor siste*e de ac'ionare s,ecifice fiec2rui do*eniu de calificare/

Parcurgerea con'inuturilor se va reali1a in integritatea lor, dar se i*,une a9ordarea fleBi9il2 i diferen'iat2 a acestora, @n func'ie de resursele dis,oni9ile i de nevoile locale de for*are/ Pentru for*area co*,eten'elor sta9ilite ,rin curriculu*, ,rofesorul are li9ertatea de a de1volta anu*ite con'inuturi i de a le ealona @n ti*,, utili1)nd activit2'i variate de @nv2'are, cu accentuare ,e cele cu caracter a,licativ, centrate ,e elev/ Autorii re71man;5 ,arcurgerea con'inuturilor @n ur*2toarea ordine: %. Pre<en)area ,3,)eme+1r ;e a7=31nare e+e7)r375 ,0e73637e ;1men3*+*3 ;/;/ "efinirea siste*ului de ac'ionare electric2/ ;/2/ (olul siste*ului de ac'ionare electric2 @n ansa*9lul tehnic din care face ,arte/ ;/3/ Co*,onentele siste*ului de ac'ionare Drecunoatere i rol func'ionalE: 5 #otoare electrice de ac'ionareG 5 A,arate electrice necesare : de co*uta'ie, de ,rotec'ie, de *2surareG 5 Conductoare i ca9luri electrice/ !. Rea+3<area ,3,)eme+1r ;e a7=31nare e+e7)r37a ,0e73637e ;1men3*+*3 2/;/ Citirea sche*ei electrice de actionare / 2/2/ Parcurgerea eta,elor de reali1are a siste*ului electric de ac'ionare/ 2/3/ #2surarea ,ara*etrilor de func'ionare: intensitatea curentului electric, tensiunea electric2, tura'ia *otorului de ac'ionare/ Nu*2rul de ore alocat fiec2rei te*e r2*)ne la latitudinea cadrelor didactice care ,redau con'inutul *odulului, func'ie de dificultatea te*elor, de nivelul de cunotin'e anterioare ale colectivului cu care lucrea12, de co*,leBitatea *aterialului didactic i*,licat @n strategia didactic2 i de rit*ul de asi*ilare a cunotin'elor/ Instruirea teoretic2 i la9oratorul tehnologic se reco*and2 s2 se desf2oare @n ca9inete de s,ecialitate, dotate cu *ateriale didactice s,ecifice : seturi de dia,o1itive sau6i fil*e didactice te*atice, ,lane didactice, ,ano,lii i *achete didactice sau6i func'ionale, seturi de sche*e de siste*e de actionare electrica, @n care ,ot fi eviden'iate echi,a*entele i a,aratele electrice co*,onente, 9i9liografie tehnic2 selectiv2 /a/ Alegerea tehnicilor de instruire revine ,rofesorului, care are sarcina de a individuali1a i de a ada,ta ,rocesul didactic la ,articularit2'ile elevilor, de a centra ,rocesul de @nv2'are ,e elev, ,e nevoile i dis,oni9ilit2'ile sale, @n sco,ul unei valorific2rii o,ti*e ale acestora, individuali1area @nv2'2rii, l2rgirea ori1ontului i ,ers,ectivelor educa'ionale, de a diferen'ia sarcinile i ti*,ul alocat /a/ Hn conteBt, lucrul @n gru,, si*ularea, ,ractica @n atelier 6 la9orator 6 la locul de *unc2, discu'iile de gru,, ,re1ent2rile video, *ulti*edia i electronice, vi1itele etc/ contri9uie la @nv2'area eficient2, ,rin de1voltarea a9ilit2'ilor de co*unicare, negociere, luarea deci1iilor, asu*area res,onsa9ilit2'ii, s,riAin reci,roc, ,recu* i a s,iritului de echi,2, co*,eti'ional i creativit2'ii elevilor / Evaluarea continu2 a elevilor va fi reali1at2 de c2tre cadrele didactice ,e 9a1a unor ,ro9e care se refer2 eB,licit la criteriile de ,erfor*an'2 i la condi'iile de a,lica9ilitate din 3PP 5 uri, iar ca *etode de evaluare reco*and2* : $9servarea siste*atic2 a elevilor ,e 9a1a unei fise de o9servare Investiga'ia/ Autoevaluarea, ,rin care elevul co*,ar2 nivelul la care a aAuns cu o9iectivele i standardele educa'ionale i @i ,oate i*,une 6 *odifica ,rogra*ul ,ro,riu de @nv2'are/ #etoda eBerci'iilor ,ractice !ucrul cu *odele Ca instru*ente de evaluare se ,ot folosi: 0ie de o9serva'ie i fie de lucru Chestionarul

0ie de autoevaluare #ini,roiectul 5 ,rin care se evaluea12 *etodele de lucru, utili1area cores,un12toare a 9i9liografiei, a *aterialelor i a instru*entelor, acurate'ea re,re1ent2rilor tehnice, *odul de organi1are a ideilor i a *aterialelor @ntr5un ,roiect/ Portofoliul, ca instru*ent de evaluare fleBi9il, co*,leB, integrator, ca o *odalitate de @nregistrare a ,erfor*an'elor colare ale elevilor/ !e consider c nivelul de pregtire teoretic .i tehnologic este reali/at corespun/tor dac sunt 0ndeplinite toate criteriile de per-orman,.

M1;*+*+ VI8 CIRCUITE

ELECTRICE

I. L17*+ m1;*+*+*3 >n 7a;r*+ 0+an*+*3 ;e >n45=5m@n). L3,)a 71m0e)en=e+1r ,0e73637e *n3)5=33 ;e 71m0e)en=5 ;3n m1;*+ #odulul este ,arte integrant2 din cultura de s,ecialitate, ,reg2tire ,ractic2, +37e* )e:n1+1237 r*)a 0r12re,345, 7+a,a a -II'a. #odulul face ,arte din .Cultura de s,ecialitate% Daria curricular2 FTehnologiiFE i are alocate un nu*2r de #E ;e 1re $ an, din care: +a?1ra)1r )e:n1+1237 . D 1reG 3n,)r*3re 0ra7)375 ,50)5m@na+5 . #% 1reG Lista competenelor specifice unitii de competene din modul: !". C3r7*3)e e+e7)r37e 5 +%.$. (eali1ea12 circuite electrice de curent continuu Dc/c/E/ 5 +%.+. (eali1ea12 circuite electrice de curent alternativ Dc/a/E/ 5 +%.(. tili1ea12 a,arate de c/a/ de Aoas2 tensiune % 7re;3)

II. Ta?e+*+ ;e 71re+are a 71m0e)en=e+1r 93 71n=3n*)*r3+1r Un3)5=3 ;e 71m0e)en=e C1m0e)en=e 3n;343;*a+e C1n=3n*)*r3 )ema)37e (e1istoare: clasificare, *arcare @n clar i @n codul culorilor 3urse de c/c/: - ClasificareG - Para*etri: tensiunea la 9orne, re1isten'a intern2G !".C3r7*3)e e+e7)r37e +%.$. 2ealizeaz circuite electrice de c%c% &ru,area re1istoarelor i a surselor de c/c/: - serieG - ,aralelG - *iBt/ Circuite cu re1istoare i surse de c/c/: - reali1area circuitelorG - *2surarea tensiunilor la 9ornele co*,onentelorG - *2surarea intensit2'ilor din circuit/ Anali1area circuitelor de c/c/ ,e 9a1a valorilor *2surate utili1)nd legile i teore*ele studiate: - legea lui $h*G - teore*ele lui PirchhoffG - legea lui Qoule/

+%.+. 2ealizeaz circuite electrice de c%a%

!". C3r7*3)e e+e7)r37e

+%.(. +tilizeaz aparate de c%a de joas tensiune/

Co*,onente electrice ,asive de circuit: D9o9ine, condensatoareE: - clasificareG - co*,ortarea in curent alternativ/ Identificarea 9o9inelor i condensatoarelor du,2: - *arcaAG - as,ect/ (eali1area circuitelor de c/a/ cu re1istoare, condensatoare, 9o9ine: - circuite (!C serieG - circuite (!C ,aralel/ - (!C serie6@n ,aralel cu circuite C #2surarea ,ara*etrilor de circuit: - valori efective ale tensiunii la 9ornele co*,onentelorG 3i*ularea func'ion2rii circuitelor de c/a/ folosind un soft didactic D$(CA", sau orice alt soft care ,er*ite si*ularea func'ion2rii circuitelor de c/aE/ Inter,retarea re1ultatelor o9'inute ,e cale ,ractic2 i ,rin si*ulare: - co*,ararea re1ultatelor: tensiuni, intensit2'iG - calculul erorilor/ Identificarea a,aratelor de ,rotec'ie, co*utare i a rece,toarelor de Aoas2 tensiune : - siguran'eG - relee ter*ice/ Identificarea a,aratelor de co*utare: - relele ter*iceG - relee electro*agneticeG - @ntreru,toare auto*ateG - contactoareG - co*utatoare/ (ece,toare: - l2*,i cu incandescen'2G - l2*,i fluorescenteG - *otoare electrice (eali1area circuitelor de c/a/ de Aoas2 tensiune cu a,arate de ,rotec'ie, co*utare i rece,toare/ +erificarea func'ion2rii circuitelor de c/a/ de Aoas2 tensiune D*aBi* 22? +E

III. S*2e,)33 me)1;1+1237e Cadrele didactice au ,osi9ilitatea de a decide asu,ra nu*2rului de ore alocat fiec2rei te*e, @n func'ie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunotin'e anterioare ale gru,ului instruit, de co*,leBitatea *aterialului didactic i*,licat @n strategia didactic2 i rit*ul de for*are a de,rinderilor, ,ro,rii gru,ului instruit/ Hntre co*,eten'e i con'inuturi este o rela'ie 9iunivoc2, co*,eten'ele deter*in2 con'inuturile te*atice, iar ,arcurgerea acestora asigur2 do9)ndirea de c2tre elevi a co*,eten'elor dorite/ Pentru atingerea co*,eten'elor dorite, activit2'ile de instruire ,ractic2 utili1ate de cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv i centrat ,e elev, cu ,ondere s,orit2 ,e activit2'ile

,ractice i *ai ,u'in ,e cele teoretice: docu*entarea cu aAutorul Internetului, utili12ri de *ateriale i ,rogra*e @nregistrate ,e su,ort electronic, vi1ite de docu*entare la agen'ii econo*ici, lucr2ri ,ractice, teste de evaluare etc/ Instruirea se va reali1a @n la9oratoare tehnologice i ateliere cu o 9un2 dotare *aterial2/ Parcurgerea con'inuturilor i adecvarea strategiilor didactice vor vi1a i for*area ,rice,erilor i de,rinderilor ,ractice corelate cu no'iunile teoretice do9)ndite de elevi @n anii anteriori/ Prin natura activit2'ilor de @nv2'are, elevii vor tre9ui ,reg2ti'i ,entru a evolua @n situa'ii ada,tative co*,leBe, @n care nici din ,unct de vedere ,rofesional nu eBist2 r2s,unsuri FuniceF sau Fcele *ai 9uneF/ 3e va avea @n vedre utili1area *etodelor s,ecifice de lucru @n ca1ul elevilor cu cerin'e educa'ionale s,eciale/ Evaluarea tre9uie s2 fie corelat2 cu criteriile de ,erfor*an'2 i cu ti,ul ,ro9elor de evaluare care sunt ,reci1ate in 3tandardul de Preg2tire Profesional2/ 3e evaluea12 nu*ai co*,eten'ele cores,un12toare *odulului/ $ co*,eten'2 se evaluea12 o singur2 dat2/ "e*onstrarea unei alte a9ilit2'i @n afara celor din co*,eten'ele s,ecificate este li,sit2 de se*nifica'ie @n cadrul evalu2rii/ Elevii tre9uie evalua'i nu*ai @n ceea ce ,rivete do9)ndirea co*,eten'elor s,ecificate/ Pe ,arcursul *odulului se reali1ea12 evaluare continu2, ,rin a,licarea instru*entelor de evaluare continu2 ,rev21ute @n 3tandardul de Preg2tire Profesional2 D,ro9e orale, ,ro9e ,racticeE/ 3e reco*and2 docu*entarea ,e Internet acces)nd ,aginile de ,e site5ul La,,a/ro/ !e consider c nivelul de pregtire teoretic .i tehnologic este reali/at corespun/tor dac sunt 0ndeplinite toate criteriile de per-orman,.

MODULUL VII8 ASAMFLRI MECANICE I. L17*+ m1;*+*+*3 >n 7a;r*+ 0+an*+*3 ;e >n45=5m@n). L3,)a 71m0e)en=e+1r ,0e73637e *n3)5=33 ;e 71m0e)en=5 ;3n m1;*+ #odulul HA,am?+5r3 me7an37eI face ,arte din curriculu*5ul de nivel 3, 7+a,a a -II'a +37e* )e:n1+1237 r*)a 0r12re,345. Con'inuturile ,rev21ute se vor ,arcurge @n orele de instruire ,ractic2 s2,t2*)nal2 i @n cadrul la9oratorului tehnologic/ #odulul .Asa*9l2ri *ecanice%nu este condi'ionat sau de,endent de celelalte *odule din curriculu*/ Nu*2rul de ore alocat *odulului este de C" ;e 1re$an, distri9uite astfel: D 1re ;e +a?1ra)1r )e:n1+1237. #! 1re ;e 3n,)r*3re 0ra7)375 ,50)5m@na+5. Lista unitilor de competene rele ante pentru modul: !!. A,am?+5r3 me7an37e 5 ++.$. 3ta9ilete ,rocesul tehnologic de asa*9lare/ 5 ++.+. (eali1ea12 ,roduse s,ecifice ,rin asa*9l2ri nede*onta9ile/ 5 ++.(. Efectuea12 lucr2ri de asa*9lare de*onta9il2/ % 7re;3)

II. Ta?e+*+ ;e 71re+are a 71m0e)en=e+1r 93 71n=3n*)*r3+1r8 Un3)5=3 ;e 71m0e)en=e C1m0e)en=e 3n;343;*a+e ++.$.1ta(ilete procesul te#nologic de asam(lare C1n=3n*)*r3 )ema)37e Da)e 3n3=3a+e a+e 0r17e,*+*3 ;e a,am?+are: docu*enta'ia tehnic2, ,rogra*ul de ,roduc'ie Me)1;e ;e a,am?+are: *etoda interschi*9a9ilit2'ii totale, *etoda interschi*9a9ilit2'ii ,ar'iale, *etoda sort2rii, aAust2rii, regl2rii C1n;3=33 ma)er3a+e: utilaAe, 3"+5 uri, *ateriale s,ecifice A,am?+5r3 ne;em1n)a?3+e: ,rin ,resare, ,rin nituire, li,ire, sudare O0era=33: de ,reg2tire a re,erelor, de asa*9lare nede*onta9il2 a ,roduselor s,ecifice Re,*r,e: *ateriale, utilaAe i 3"+5 uri s,ecifice, docu*enta'ie tehnic2 A,am?+5r3 ;em1n)a?3+e: ,rin ,ene i tifturi, ,rin caneluri, conuri, filete, cu ele*ente elastice O0era=33: ,reg2tirea re,erelor ,entru asa*9lare, asigurarea organelor de asa*9lare necesare, asa*9larea ,ro,riu51is2 Re,*r,e: organe de asa*9lare, docu*enta'ie tehnic2, 3"+5uri

!!.ASAMFLRI MECANICE

++.+%2ealizeaz produse specifice prin asam(lri nedemonta(ile

++.(.Efectueaz lucrri de asam(lare demonta(il

III. S*2e,)33 me)1;1+1237e Parcurgerea con'inuturilor *odulului i adecvarea strategiilor didactice utili1ate are dre,t sco, for*area co*,eten'elor tehnice generale aferente calific2rilor de nivel 3/ A9ordarea *odular2 va oferi ur*2toarele avantaAe: *odulul este orientat asu,ra celui care @nva'2, ur*2rind valorificarea dis,oni9ilit2'ilor saleG fiind o structur2 fleBi9il2, *odulul ,oate @ncor,ora, @n orice *o*ent al ,rocesului educativ, noi *iAloace sau resurse didacticeG *odulul ,er*ite individuali1area @nv2'2rii i articularea educa'iei for*ale i infor*aleG *odulul ofer2 *aBi*u* de deschidere, ,e de o ,arte @n ,lan ori1ontal, iar ,e alt2 ,arte, @n ,lan vertical, ,este 6 l)ng2 alte *odule ,arcurseG @n ,relungirea acestora ,ot fi ad2ugate *ereu noi *odule, ceea ce se @nscrie @n linia i*,erativului educa'iei ,er*anente/ n e+a?1rarea ,)ra)e23e3 ;3;a7)37e, 0r16e,1r*+ 4a )re?*3 ,5 =3n5 ,eama ;e *rm5)1are+e 0r3n730338 Elevii @nva'2 cel *ai 9ine atunci c)nd consider2 c2 @nv2'area r2s,unde nevoilor lor/ Elevii @nva'2 c)nd fac ceva i c)nd sunt i*,lica'i activ @n ,rocesul de @nv2'are/ Elevii au stiluri ,ro,rii de @nv2'are/ Ei @nva'2 @n *oduri diferite, cu vite1e diferite i din eB,erien'e diferite/ Partici,an'ii contri9uie cu cunotin'e se*nificative i i*,ortante la ,rocesul de @nv2'are/ Elevii @nva'2 *ai 9ine atunci c)nd li se acord2 ti*, ,entru a ordona% infor*a'iile noi i a le asocia cu cunotin'ele vechi%/ Procesul de ,redare 5 @nv2'are tre9uie s2 ai92 un caracter activ i centrat ,e elev/ Hn acest sens cadrul didactic tre9uie s2 ai92 @n vedere ur*2toarele as,ecte i *odalit2'i de lucru: Diferenierea sarcinilor i timpului alocat, prin: gradarea sarcinilor de la uor la dificil, utili1)nd @n acest sens fie de lucruG fiBarea unor sarcini deschise, ,e care elevii s2 le a9orde1e @n rit*uri i la niveluri diferiteG fiBarea de sarcini diferite ,entru gru,uri sau indivi1i diferi'i, @n func'ie de a9ilit2'iG ,re1entarea te*elor @n *ai *ulte *oduri Dra,ort, discu'ie sau graficEG Diferenierea cunotinelor ele ilor, prin: a9ordarea tuturor ti,urilor de @nv2'are Dauditiv, vi1ual, ,ractic sau ,rin contact directEG utili1area verific2rii de c2tre un coleg, a verific2rii ,rin @ndru*2torG Diferenierea rspunsului, prin: utili1area autoevalu2rii i solicitarea elevilor de a5i i*,une o9iective/ Plec)nd de la ,rinci,iul integr2rii, care asigur2 accesul @n coal2 a tuturor co,iilor, acce,t)nd fa,tul c2 fiecare co,il este diferit, se va avea @n vedere utili1area de *etode s,ecifice ,entru de1voltarea co*,eten'elor/ Pentru acei elevi care ,re1int2 deficien'e integra9ile, *etodele se vor ada,ta la s,ecificul condi'iilor de @nv2'are i co*,orta*ent Dutili1area de ,rogra*e individuali1ate, ,reg2tirea de fie individuale ,entru elevii care au rit* lent de @nv2'are, utili1area instru*entelor aAut2toare de @nv2'are, aducerea de laude chiar i ,entru cele *ai *ici ,rogrese i sta9ilirea @*,reun2 a ,ailor ur*2toriE/ Evaluarea continu2 a elevilor va fi reali1at2 de c2tre cadrele didactice ,e 9a1a unor ,ro9e care se refer2 eB,licit la criteriile de ,erfor*an'2 i la condi'iile de a,lica9ilitate din 3PP 5 uri, iar ca *etode de evaluare reco*and2*: $9servarea siste*atic2 a co*,orta*entului elevilor, activitate care ,er*ite evaluarea ca,acit2'ilor i atitudinilor lor fa'2 de o sarcin2 dat2/ Investiga'ia/ Autoevaluarea, ,rin care elevul co*,ar2 nivelul la care a aAuns cu o9iectivele i standardele educa'ionale i @i ,oate i*,une 6 *odifica ,rogra*ul ,ro,riu de @nv2'are/ #etoda lucr2rilor ,ractice !ucrul cu *odele 3e reco*and2 utili1area ur*2toarelor instru*ente de evaluare:

0ie de o9serva'ie 0ie de lucru !ucr2ri ,ractice s,ecifice do*eniului i calific2rii Cadrele didactice au ,osi9ilitatea de a decide asu,ra nu*2rului de ore alocat fiec2rei te*e, @n func'ie de: s,ecificul do*eniului i calific2rii dificultatea te*elor nivelul de cunotin'e anterioare ale gru,ului instruit co*,leBitatea i varietatea *aterialului didactic utili1at rit*ul de asi*ilare a cunotin'elor i de for*are a a9ilit2'ilor ,ractice ,ro,rii gru,ului instruit/ Re71man;5m *rm5)1are+e 71n=3n*)*r3 )ema)37e: %. S)r*7)*ra 0r17e,*+*3 )e:n1+1237 ;e a,am?+are 5 o,era'iile i fa1ele de asa*9lare, *)nuirile, ,iesa de 9a12, co*,letul, su9ansa*9lul, ansa*9lul !. D17*men)e )e:n1+1237e ne7e,are rea+3<5r33 10era=3e3 ;e a,am?+are 5 sche*e de asa*9lare, fie tehnologice i ,lanuri de o,era'ii, ciclogra*a asa*9l2rii 3. Pre73<3a ;e 0re+*7rare 93 a,am?+are ' a9ateri di*ensionale, de for*2 i de ,o1i'ie #. Me)1;e ;e a,am?+are 5 *etoda interschi*9a9ilit2'ii totale, *etoda interschi*9a9ilit2'ii ,ar'iale, *etoda sort2rii, *etoda aAust2rii, *etoda regl2rii C. Pre25)3rea 03e,e+1r 0en)r* a,am?+are 5 retuare, r21uire, rodare, le,uire, lustruire, g2urire, ale1are, filetare, s,2lare &. A,am?+5r3 ne;em1n)a?3+e Pre1entarea general2 a asa*9l2rilor nede*onta9ile 5 asa*9l2ri ,rin ,resare D,rin @nc2l1ire sau r2cire, ,rin defor*areE 5 asa*9l2ri ,rin li,ire Dli,ire *oale, li,ire tare, *etode de li,ireE 5 asa*9l2ri ,rin nituire Dfa1ele o,era'iei de nituire, *aini de nituitE, NT3# la nituire 5 asa*9l2ri ,rin sudareG NT3# la sudare (. A,am?+5r3 ;em1n)a?3+e Pre1entarea general2 a asa*9l2rilor de*onta9ile 5 asa*9l2ri ,rin ,ene i tifturi, ,rin caneluri, ,rin conuri, cu ele*ente elastice 5 asa*9l2ri ,rin filet D,2r'i co*,onente, siguran'2 @n eB,loatare, asigurarea ,iuli'elor @*,otriva autodesfacerii, scule folosite la *ontare i de*ontareE Hntre co*,eten'e i con'inuturi este o rela'ie 9iunivoc2, co*,eten'ele deter*in2 con'inuturile te*atice, iar ,arcurgerea acestora asigur2 do9)ndirea de c2tre elevi a co*,eten'elor dorite/ Pentru do9)ndirea de c2tre elevi a co*,eten'elor ,rev21ute @n 3PP5uri, activit2'ile de @nv2'are 5 ,redare utili1ate de cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv i centrat ,e elev, cu accent ,re,onderent ,e activit2'ile de @nv2'are cu caracter ,ractic, a,licativ/ Pentru atingerea o9iectivelor ,rogra*ei i de1voltarea la elevi a co*,eten'elor vi1ate de ,arcurgerea *odulului, reco*and2* ca @n ,rocesul de @nv2'are 5 ,redare s2 se utili1e1e cu ,rec2dere *etode 9a1ate ,e ac'iune, cu* ar fi efectuarea unor lucr2ri ,ractice i de la9orator/ 3e consider2 c2 nivelul de pregtire teoretic .i tehnologic este reali/at corespun/tor dac sunt 0ndeplinite toate criteriile de per-orman,/

STA/II DE PRE/TIRE PRACTIC

M1;*+*+ VIII8 SNTATEA I SECURITATEA MUNCII I. L17*+ m1;*+*+*3 >n 7a;r*+ 0+an*+*3 ;e >n45=5m@n). L3,)a 71m0e)en=e+1r ,0e73637e *n3)5=33 ;e 71m0e)en=5 ;3n m1;*+ #odulul HS5n5)a)ea 93 ,e7*r3)a)ea m*n733I se studia12 @n 7+a,a a -II'a +37e* )e:n1+1237 r*)a 0r12re,345, @n vederea asigur2rii ,reg2tirii de s,ecialitate @n calific2ri din ,rofilul tehnic/ #odulul face ,arte din .Cultura de s,ecialitate% Daria curricular2 FTehnologiiFE i are alocate un nu*2r de #D ;e 1re $ an, din care: +a?1ra)1r )e:n1+1237 . !# 1reG 3n,)r*3re 0ra7)375 . !# 1reG Lista unit,ilor de competen,e relevante pentru modul %!. SNTATEA I SECURITATEA MUNCII % 7re;3) $+.$. A,lic2 legisla'ia ,rivind securitatea i s2n2tatea la locul de *unc2, ,revenirea i 5 stingerea incendiilor/ 5 $+.+. Planific2 ac'iuni de evitare i de reducere a riscurilor identificate la locul de *unc2 5 $+.(. Coordonea12 activit2'ile @n ca1 de accident

II. Ta?e+*+ ;e 71re+are a 71m0e)en=e+1r 93 71n=3n*)*r3+1r Un3)a)ea ;e 71m0e)en=e %!. SNTATEA I SECURITATEA MUNCII C1m0e)en=e 3n;343;*a+e %!.%. Aplic legislaia pri ind securitatea i sntatea la locul de munc, pre enirea i stingerea incendiilor% C1n=3n*)*r3 )ema)37e #2suri de eli*inare a riscurilor la locul de *unc2: instructaAe, utili1area docu*enta'iei legisla'iei @n vigoare s,ecifice do*eniului 5 instructaAe ini'iale,curente i ,eriodice 5 docu*ente de infor*are: fie,afie, fil*e, cataloage, 9rouri, ,liante, instruc'iuni de lucru/ #2suri de igien2 i ,rotec'ia *uncii 5 fia individual2 de instructaA 5 echi,a*ente de lucru i echi,a*ente individuale i colective de ,rotec'ie 5 trus2 de ,ri* aAutor 5 *ateriale igienico5sanitare 5 *ateriale i *iAloace de stingere a incendiilor 3iste*e i dis,o1itive de ,rotec'ie/ 5 individuale i colective s,ecifice locului de *unc2/ #ateriale i *iAloace de ,revenirea i stingerea incendiilor: 5 a,2, nisi,, ,2turi, hidran'i, sting2toare cu s,u*2, cu ,raf, cu C$2

Un3)a)ea ;e 71m0e)en=e

C1m0e)en=e 3n;343;*a+e

C1n=3n*)*r3 )ema)37e !ocuri de *unc2 ,ericuloase s,ecifice do*eniului/ 3itua'ii deose9ite i factorii de risc de la locul de *unc2 5 situa'ii de risc: ,ertur92ri func'ionale, defec'iuni ale utilaAelor, neres,ectarea ,rinci,iilor ergono*ice, co*,orta*ent necores,un12tor al lucr2torului la locul de *unc2, starea fi1ic2 i ,sihic2 necores,un12toare a lucr2torului 5 accidente de *unc2 5 9oli ,rofesionale 5 avarii 5 incendii i eB,lo1ii Echi,a*ente de lucru i de ,rotec'ie s,ecifice locului de *unc2/ Pri*ul aAutor @n ca1 de accident/ 5 trusa de ,ri* aAutor Planul de ac'iune @n ca1 de accident la o situa'ie dat2/ 5 eli*inarea cau1elor 5 evacuarea accidenta'ilor 5 anun'area organelor a9ilitate, @n func'ie de ti,ul accidentului 3arcinile @n ca1 de accident ale echi,elor de interven'ie/ 5 individuale 5 de gru,

%!. %!.!. SNTATEA I .lanific aciuni SECURITATEA de e itare si de MUNCII reducere a riscurilor identificate la locul de munc%

%!. SNTATEA I SECURITATEA MUNCII %!.3. Coordoneaz acti itile n caz de accident%

III. S*2e,)33 me)1;1+1237e %. Con'inuturile incluse @n structura *odulului ofer2 elevilor cunotin'e care le vor ,er*ite s25i de1volte a9ilit2'i ,rivind securitatea la locul de *unca, s2n2tatea, ,revenirea i stingerea incendiilor, @n condi'iile ,artici,2rii lor ne*iAlocite i res,onsa9ile la un ,roces instructiv5for*ativ centrat ,e nevoile i as,ira'iile ,ro,rii/ /umrul de ore alocat fiecrei teme rm0ne la latitudinea cadrelor didactice care predau coninutul modulului, @n func'ie de dificultatea te*elor, de nivelul de cunotin'e anterioare ale colectivului cu care lucrea12, de co*,leBitatea *aterialului didactic i*,licat @n strategia didactic2 i de rit*ul de asi*ilare a cunotin'elor/ Hntre co*,eten'e i con'inuturi este o rela'ie 9iunivoc2, co*,eten'ele deter*in2 con'inuturile te*atice, iar ,arcurgerea acestora asigur2 do9)ndirea de c2tre elevi a co*,eten'elor dorite !. Parcurgerea con'inuturilor *odulului HS5n5)a)ea 93 ,e7*r3)a)ea m*n733I i adecvarea strategiilor didactice utili1ate are dre,t sco, for*area co*,eten'elor tehnice generale aferente nivelului 3 i cores,un12toare calific2rilor, @n sco,ul ,reg2tirii ,rofesionale ale elevilor i de1volt2rii ca,acit2'iilor care s2 le ,er*it2 do9)ndirea unei calific2ri su,erioare, de nivel 3R, sau a integr2rii ,e ,ia'a *uncii/ Instruirea ,ractic2 se reco*and2 s2 se desf2oare @n ateliere, dotate cu *ateriale didactice s,ecifice iar @n desf2urarea orelor de la9orator s2 se foloseasca : seturi de dia,o1itive sau6i fil*e didactice te*atice, ,lane didactice,

,ano,lii i *achete didactice sau6i func'ionale, 9i9liografie tehnic2 selectiv2 /a/ Plec)nd de la ,rinci,iul integr2rii, care asigur2 accesul @n coal2 a oric2rui co,il, acce,t)nd c2 fiecare co,il este diferit, se va avea @n vedere utili1area de *etode s,ecifice ,entru de1voltarea co*,eten'elor ,entru acei elevi care ,re1int2 deficien'e integra9ile, ada,t)ndu5le la s,ecificul condi'iilor de @nv2'are i co*,orta*ent Dutili1area de ,rogra*e individuali1ate, ,reg2tirea de fie individuale ,entru elevii care au nevoie i care le cer, utili1area instru*entelor aAut2toare de @nv2'are, aducerea de laude chiar i ,entru cele *ai *ici ,rogrese i sta9ilirea @*,reun2 a ,ailor ur*2toriE/ Alegerea tehnicilor de instruire revine ,rofesorului, care are sarcina de a individuali1a i de a ada,ta ,rocesul didactic la ,articularit2'ile elevilor, de a centra ,rocesului de @nv2'are ,e elev, ,e nevoile i dis,oni9ilit2'ile sale, @n sco,ul unei valorific2ri o,ti*e ale acestora, individuali1area @nv2'2rii, l2rgirii ori1ontului i ,ers,ectivelor educa'ionale, de a diferen'ia sarcinile i ti*,ului alocat /a/ Hn conteBt lucrul @n gru,, si*ularea, ,ractica @n atelier 6 la locul de *unc2, discu'iile de gru,, ,re1ent2rile video, ,re1ent2ri *ulti*edia i electronice, te*ele i ,roiectele integrate, vi1itele etc/ contri9uie la @nv2'area eficient2, ,rin de1voltarea a9ilit2'ilor de co*unicare, negociere, luarea deci1iilor, asu*area res,onsa9ilit2'ii, s,riAin reci,roc, ,recu* i a s,iritului de echi,2, co*,eti'ional i a creativit2'ii elevilor/ 3. Evaluarea este i*,licit2 de*ersului ,edagogic curent, ,er*i')nd at)t ,rofesorului, c)t i elevului s2 cunoasc2 nivelul de achi1i'ionare a co*,eten'elor i a cunotin'elor, s2 identifice lacunele i cau1ele lor i s2 reali1e1e corec'iile care se i*,un, @n vederea regl2rii ,rocesului de ,redare 4 @nv2'are/ Calitatea evalu2rii c2reia @i vor fi su,ui elevii ,entru a o9'ine calific2rile re,re1int2 unul dintre factorii esen'iali care sus'in @ncrederea ,u9lic2 @n aceste calific2ri/ "in acest *otiv, se i*,une at)t asigurarea coeren'ei, caracterului realist i *otivant, rigorii, corectitudinii i eficien'ei ,rocesului de evaluare, c)t i de,lina aliniere a sarcinilor i*,use la standardele na'ionale definite @n cadrul fiec2rei calific2ri/ Caracteristicile unui siste* de evaluare eficient sunt: aliditatea Devaluarea tre9uie s2 *2soare ,erfor*an'a @n ra,ort cu co*,eten'ele vi1ateEG fidelitatea Dinstru*entul de evaluare generea12 re1ultate @n concordan'2 unele cu altele @n oca1ii diferite de c2tre to'i cei care evaluea12 i ,entru to'i eleviiEG aplica(ilitatea practic i renta(ilitatea Devaluarea tre9uie s2 fie ada,tat2 la resursele eBistente i la ti*,ul dis,oni9ilEG credi(ilitatea D,entru ca evaluarea i atestarea re1ultant2 s2 fie credi9ile, ele tre9uie s2 se 9ucure de @ncredere ,u9lic2EG compati(ilitatea cu n area eficient Devaluarea tre9uie s2 sus'in2 i s2 contri9uie la @nv2'area eficient2EG

flexi(ilitatea Devaluarea tre9uie s2 facilite1e accesul i ,rogresarea, f2r2 a co*,ro*ite standardele na'ionaleE/ Evaluarea tre9uie s2 fie un ,roces continuu i su*ativ, referindu5se @n *od eB,licit la criteriile de ,erfor*an'2 i la condi'iile de a,lica9ilitate ale acestora, corelat2 cu ti,ul ,ro9elor de evaluare s,ecificate @n 3tandardul de Preg2tire Profesional2 ,entru fiecare co*,eten'2 i vi1)nd eBclusiv ,ro9ele de evaluare solicitate @n aceste standarde D ni*ic *ai ,u'in, ni*ic *ai *ultE/ "e*onstrarea altor a9ilit2'i, @n afara celor din co*,eten'ele s,ecificate, este li,sit2 de se*nifica'ie @n cadrul evalu2rii/ 3e reco*and2 utili1area ur*2toarelor *etode i instru*ente de evaluare: o9servarea siste*atic2, ,e 9a1a unei fie de o9servareG ,ro9e ,ractic2G teste cu ite*i o9iectivi i se*io9iectiviG ,roiectulG autoevaluarea / 3e consider2 c2 nivelul de pregtire teoretic .i practic este reali/at corespun/tor dac sunt 0ndeplinite toate criteriile de per-orman,/

M1;*+*+ I-8 CIRCUITE ELECTRONICE I. L17*+ m1;*+*+*3 >n 7a;r*+ 0+an*+*3 ;e >n45=5m@n). L3,)a 71m0e)en=e+1r ,0e73637e *n3)5=33 ;e 71m0e)en=5 ;3n m1;*+ Hn conce,erea ,rogra*ei ,entru *odulul HC3r7*3)e e+e7)r1n37eI s5a avut @n vedere necesitatea ca elevii s2 do9)ndeasc2 un set de co*,eten'e tehnice generale care s2 le ofere ,osi9ilitatea de a activa @ntr5un do*eniu @n care circuitele electronice constituie ,arte co*,onent2 a echi,a*entelor6 instala'iilor/ Progra*a este *enit2 s2 for*e1e i a9ilit2'i legate de de1voltarea rela'iilor inter,ersonale ,rin @ncuraAarea unui dialog constructiv, rela'ii de coo,erare i sus'inerea *uncii @n echi,2/ "o9)ndirea acestor a9ilit2'i este esen'ial2 @n ,reg2tirea ,entru ocu,area unui loc de *unc2, ,entru a se ,utea ada,ta la tehnologiile i la ,racticile de *unc2 @n schi*9are/ #odulul se adresea12 elevilor din 7+a,a a -II'a, +37e* )e:n1+1237 r*)a 0r12re,345. (e,arti1area orelor ,e for*e de activitate este ur*2toarea: Total ore 6 an (! 1re din care: +a?1ra)1r )e:n1+1237 !# 1re 3n,)r*3re 0ra7)375 #D 1re Lista unitilor de competene rele ante pentru modul !%. CIRCUITE ELECTRONICE 5 +$.$. Identific2 ti,uri de circuite electronice/ 5 +$.+. Evaluea12 ,erfor*an'ele circuitelor electronice/ 5 +$.(. Conectea12 circuite electronice @n echi,a*ente i instala'ii/ 3. Mana2emen)*+ re+a=33+1r 3n)er0er,1na+e 5 (.$. Creea12 i *en'ine rela'ii ,rofesionale/ % 7re;3)

",C7re;3)e

II. Ta?e+*+ ;e 71re+are a 71m0e)en=e+1r 93 71n=3n*)*r3+1r8 Un3)5=3 ;e 71m0e)en=e !%. C3r7*3)e e+e7)r1n37e C1m0e)en=e 3n;343;*a+e +$.$."dentific tipuri circuite electronice% de C1n=3n*)*r3 )ema)37e Circuite electronice de ti, analogic: 5surse de ali*entare 5a*,lificatoare: de tensiune, de curent, de ,utere 5oscilatoare: (C, !C 5*odulatoare6 de*odulatoare Circuite electronice de ti, digital: 5circuite digitale: ,or'i logice, codificatoare6 decodificatoare, *ulti,leBoare6 de*ulti,leBoare 5circuite integrate: nu*2r2toare, *e*orii, *icrocontrolere 5dis,o1itive de afiaA electronic

Para*etri s,ecifici circuitelor electronice8 5,entru surse de ali*entare: tensiuni, curen'i, ,uteri no*inale 5,entru a*,lificatoare: a*,lificare 5,entru oscilatoare: do*eniu de frecven'2, frecven'a de oscila'ie !%. +$.+.E alueaz 5,entru circuite logice: valori C3r7*3)e performanele circuitelor *ini*e i *aBi*e de tensiune i e+e7)r1n37e electronice curent la intrare6 ieire #2ri*i de *2surat: 5tensiuni, curen'i, i*,edan'e, ,uteri electrice, frecven'e, a*,lific2ri A,arate de *2sur2 i control adecvate: 5*ulti*etru, frecven'*etru 5oscilosco, Echi,a*ente6 instala'ii s,ecifice do*eniului 5de electroali*entare 5de a*,lificare @n curent sau !%. +$.(.Conecteaz circuite tensiune C3r7*3)e electronice n ec#ipamente 5de generare a se*nalelor electrice e+e7)r1n37e i instalaii 5de *odulare6 de*odulare a se*nalelor electrice 5de reglare auto*at2 5de co*and2 i control (eali1ea12 dialog constructiv i rela'ii de coo,erare ,e durata lucr2rilor ,ractice de *2surare i conectare a siste*elor electronice @n echi,a*ente6 instala'ii s,ecifice do*eniuluiG 3. Mana2emen)*+ (.$. Creeaz i menine 3us'ine *unca @n echi,2 i re+a=33+1r relaii profesionale a,licC *odalit2'i de @*9un2t2'ire a 3n)er0er,1na+e rela'iilor inter,ersonale ,e durata desfCurCrii lucr2rilor ,ractice de *2surare i conectare a siste*elor electronice @n echi,a*ente6 instala'ii s,ecifice do*eniului/ III. S*2e,)33 me)1;1+1237e #odulul 2C3r7*3)e e+e7)r1n37e3 este un ansa*9lu care ,oate fi ,arcurs inde,endent oferind elevilor cunotin'e i a9ilit2'i ,recise ,e care elevii le ,ot verifica @n diferite fa1e ale @nsuirii lor/ Cadrele didactice au ,osi9ilitatea de a decide asu,ra nu*2rului de ore alocat fiec2rei te*e, @n func'ie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunotin'e anterioare ale gru,ului instruit, de

co*,leBitatea *aterialului didactic i*,licat @n strategia didactic2 i de rit*ul de asi*ilare a cunotin'elor i for*are a de,rinderilor, ,ro,rii gru,ului instruit/ Instruirea ,ractic2 i la9oratorul tehnologic se vor desf2ura @n s,a'ii s,ecial a*enaAate, dotate cores,un12tor, cu res,ectarea legisla'iei @n vigoare/ Tema %8 S7:ema ?+17 a *ne3 ,*r,e ,)a?3+3<a)e ;e )en,3*ne (edresoare 0iltre de nete1ire 3ta9ili1atoare sche*2 electric2 rol func'ional Tema !8 Am0+3637a)1are ;/ A*,lificatoare de tensiune 2/ A*,lificatoare de curent 3/ A*,lificatoare de ,utere re,re1ent2ri si*9olice rol func'ional Tema 38 O,73+a)1are 7/ $scilatoare !C: sche*e de ,rinci,iu, rol func'ional $scilatoare (C: sche*e de ,rinci,iu, rol func'ional Tema #8 M1;*+a)1are$ ;em1;*+a)1are re,re1ent2ri si*9olice rol func'ional utili12ri @n do*eniu Tema C8 P1r=3 +1237e Ti,uri de ,or'i logice: -I, 3A , N , -I5N , 3A 5N si*9oluri ta9ele de adev2r Tema &8 C1;3637a)1are$ ;e71;3637a)1are re,re1ent2ri si*9olice rol func'ional utili12ri @n do*eniu Tema (8 M*+)30+eA1are$ ;em*+)30+eA1are re,re1ent2ri si*9olice rol func'ional utili12ri @n do*eniu Tema D8 Mem1r33 ;323)a+e rol func'ional utili12ri @n do*eniu Tema E8 M37r171n)r1+ere rol func'ional utili12ri @n do*eniu Tema %"8 D3,01<3)34e ;e a639aJ e+e7)r1n37 re,re1ent2ri si*9olice rol func'ional utili12ri @n do*eniu

Re71man;5r3 0en)r* +*7r5r3 ;e +a?1ra)1r8 ;/ +i1uali1area tensiunilor de la intrarea i ieirea unui surse de tensiune 2/ +i1uali1area se*nalelor de la intrarea i ieirea unui a*,lificator 3/ +i1uali1area se*analelor la ieirea unui oscilator 7/ Identificarea ti,urilor de ,or'i logice ,rin *2sur2tori =/ Identificarea circuitelor integrate digitale du,2 as,ect fi1ic i si*9ol </ tili1area cataloagelor ,entru identificarea ter*inalelor intrare6 ieire la circuitele integrate >/ +erificarea st2rii de func'ionare a echi,a*entelor6 instala'iilor, cu circuite integrate logice, din do*eniu Re71man;5r3 0en)r* a0+37a=33 0ra7)37e8 ;/ !ucr2ri ,ractice de conectare unei surse de ali*entare @n echi,a*ente6 instala'ii 2/ !ucr2ri ,ractice de conectare a unui a*,lificator @n echi,a*ente6 instala'ii 3/ !ucr2ri ,ractice de identificare a circuitelor integrate digitale du,2 as,ect fi1ic i *arcaA 7/ !ucr2ri ,ractice de *ontare6 de*ontare a circuitelor integrate digitale @n socluri =/ !ucr2ri ,ractice de utili1are a dis,o1itivelor de afiaA electronic @n echi,a*ente6 instala'ii din do*eniu </ !ucr2ri ,ractice de utili1are a *icrocontrolerelor @n echi,a*ente6 instala'ii din do*eniu >/ !ucr2ri ,ractice de identificare a ti,urilor de ,or'i logice, ,rin *2sur2tori, @n confor*itate cu ta9ela de adev2r Pentru evaluarea achi1i'iilor elevilor D@n ter*eni cognitivi, afectivi i ,erfor*ativiE se reco*and2 utili1area ur*2toarelor *etode: pro(e orale: @ntre92ri cu r2s,uns scurt, ,re1entare oral2 su9 for*a unei adres2ri sau unei o,inii, eBerci'ii de citire a docu*enta'iei tehnice, studii de ca1G pro(e practice: identificarea ti,urilor de siste*e electronice, evaluarea ,ara*etrilor s,ecifici unui siste* electronic, conectarea @n echi,a*ente6 instala'ii a siste*elor electronice i verificarea func'ionalit2'ii acestoraG instrumente de e aluare: fie de o9servare siste*atic2 ,rin care se ur*2resc eta,ele eBecut2rii unei lucr2ri de *2surare i conectare a unui siste* electronic @n echi,a*ente6 instala'ii s,ecifice do*eniului/ 0ia de verificare nu ,resu,une dec)t 9ifarea unei c2su'e de fiecare dat2 c)nd s5a de*onstrat 9una reali1are a unei sarcini/ Hn *o*entul @n care au fost 9ifate toate c2su'ele, evaluarea s5a @ncheiat cu succes/ 3e consider2 c2 nivelul de pregtire teoretic .i practic este reali/at corespun/tor dac sunt 0ndeplinite toate criteriile de per-orman,/

CURRICULUM N DEZVOLTARE LOCAL M1;*+*+ - 8 ANALIZAREA SISTEMULUI ENER/ETIC


I. L17*+ m1;*+*+*3 >n 7a;r*+ 0+an*+*3 ;e >n45=5m@n). L3,)a 71m0e)en=e+1r ,0e73637e *n3)5=33 ;e 71m0e)en=5 ;3n m1;*+ #odulul HAna+3<area ,3,)em*+*3 ener2e)37I se studia12 @n 7+a,a a -II +37e* )e:n1+1237 r*)a 0r12re,345, @n vederea asigur2rii ,reg2tirii de s,ecialitate @n calificarea .Tehnician energetician%/ #odulul face ,arte din .Curriculu* @n de1voltare local2% Daria curricular2 FTehnologiiFE i are alocate un nu*2r de && ;e 1re $ an, din care: )e1r3e' 33 1re +a?1ra)1r )e:n1+1237 . 33 1re Lista unitilor de competene rele ante pentru modul !#. ANALIZAREA SISTEMULUI ENER/ETIC 5 +*.$. Pre1int2 co*,onentele siste*ului energetic/ 5 +*.+. Anali1ea12 diferitele *oduri de ,roducere a energiei electrice/ 5 +*.(. 3u,raveghea12 trans,ortul energiei electrice/ +*.*. Anali1ea12 *odul de distri9u'ie a energiei electrice/ C. C1m*n37are ' C.%/ 3us'ine ,re1ent2ri ,e te*e ,rofesionale/ ' C.3. Ela9orea12 docu*ente ,e te*e ,rofesionale/ II. Ta?e+*+ ;e 71re+are a 71m0e)en=e+1r 93 71n=3n*)*r3+1r Un3)a)ea ;e 71m0e)en=5 !#.Ana+3<area ,3,)em*+*3 ener2e)37 C1m0e)en=e 3n;343;*a+e $3%4% Pre1int2 co*,onentele siste*ului energetic $3%$% Anali1ea12 diferitele *oduri de ,roducere a energiei electrice $3%' 3u,raveghea12 trans,ortul energiei electrice% C1n=3n*)*r3 Co*,onentele siste*ului energetic: centrale electrice, linii electrice, sta'ii i ,osturi de transfor*are/ (olul func'ional al co*,onentelor: centrale electrice, linii electrice, sta'ii i ,osturi de transfor*are/ Ti,uri de centrale: hidrocentrale, ter*ocentrale, centrale nucleare, centrale eoliene, centrale cu co*9usti9il neconven'ional/ Princi,iul de func'ionare al ti,urilor de centrale enu*erate/ Anali12 co*,arativ2: din ,unct de vedere al co*9usti9ililor, construc'iei, randa*entului, efectelor asu,ra *ediului/ !inii electrice: aeriene i su9terane Para*etrii de func'ionare: curen'i, tensiuni i frecven'2/ "efecte: deranAa*ente de i1ola'ie, deranAa*entele conductoarelor, deranAa*entele st)l,ilor, deranAa*ente @n ca9luri, la cutiile ter*inale, @n ele*entele auBiliare, distrugerea i1ola'iilor/ % 7re;3)

", C 7re;3)e

Un3)a)ea ;e 71m0e)en=5

C1m0e)en=e 3n;343;*a+e $3%3 Anali1ea12 *odul de distri9u'ie a energiei electrice/

C1n=3n*)*r3 Ti,uri de re'ele: radiale, cu coloane *agistrale, @n cascad2, @n 9ucl2, co*,leBe/ (e,re1entare sche*e: utili1are se*ne conven'ionale i si*9oluri s,ecifice ,entru re,re1entarea sche*elor ,rinci,ale i secundare de distri9u'ie/ Co*,arare: din ,unct de vedere al tensiunii, a eficien'ei utili12rii/ Consult2 surse: 9a1e de date, *anuale, articole, reviste de s,ecialitate, internet si selectea12 infor*a'iile cu ,rivire la centrale electrice, siste*e energetice Ela9orea1a referate, articole, studii de ca1 ,e te*e din continutul *odulului

5%4%1usine prezentri pe teme profesionale% C.C1m*n37are 5%'%Ela(oreaz documente pe teme profesionale

III. S*2e,)33 me)1;1+1237e %.#odulul HAna+3<area ,3,)em*+*3 ener2e)37I ofer2 elevilor o,ortunitatea de a5i for*a co*,eten'e de ,re1entare a co*,onentelor siste*ului energetic, de anali1are a diferitelor *oduri de ,roducere a energiei electrice, de su,raveghere a trans,ortului energiei electrice i de anali1are a *odului de distri9u'ie a energiei electrice/ Progra*a *odulului tre9uie utili1at2 @*,reun2 cu 3tandardul de Preg2tire Profesional2, ,entru a corela, @n ,er*anen'2, criteriile de per-orman, ale co*,eten'elor agregate @n *odul cu con'inuturile incluse, re1ultate din condi,iile de aplica4ilitate ale criteriilor de ,erfor*an'2 res,ective/ Parcurgerea con'inuturilor este o9ligatorie, dar se i*,une a9ordarea fleBi9il2 i diferen'iat2 a acestora, @n func'ie de resursele dis,oni9ile i de nevoile locale de for*are/ Pentru for*area co*,eten'elor sta9ilite ,rin curriculu*, ,rofesorul are li9ertatea de a de1volta anu*ite con'inuturi i de a le ealona @n ti*,, utili1)nd activit2'i variate de @nv2'are, cu caracter ,re,onderent a,licativ/ Ta9elul de corelare @ntre co*,eten'e i con'inuturi, ,re1entat la ,unctul III, s,ecific2 din ce unitate de co*,eten'2 ,rovin co*,eten'ele i ,er*it ,rofesorului s2 for*e1e, elevului s2 de*onstre1e i evaluatorului s2 evalue1e ,erfor*an'a vi1at2 de res,ectivele co*,eten'e/ 3e va 'ine cont de fa,tul c2 ,rofesorul are li9ertatea de a alege ordinea con'inuturilor i *odul de organi1are a activit2'ilor de @nv2'are, @n ra,ort cu eB,erien'a i vi1iunea ,ro,rie/ Autorii re71man;5 cadrelor didactice ,arcurgerea ur*2toarelor con'inuturi, cu ,reci1area c2 le ,ot co*,leta sau ada,ta cerin'elor colii i ale angaAatorilor: ;/ Pr1;*7erea ener23e3 e+e7)r37e. ;/;/ Producerea energiei electrice ,rin transfor*area energiei ter*iceG ;/2/ Producerea energiei electrice ,rin transfor*area energiei hidrauliceG ;/3/ Producerea energiei electrice ,rin transfor*area energiei eolieneG ;/7/ Producerea energiei electrice ,rin transfor*area energiei chi*iceG

;/=/ Producerea energiei electrice ,rin transfor*area energiei solare/ 2/ Tran,01r)*+ ener23e3 e+e7)r37e. 2/;/ !inii electrice su9teraneG 2/2/ !inii electrice aeriene/ 3/ D3,)r3?*=3a ener23e3 e+e7)r37e. 3/;/ 3che*e de distri9u'ie a energiei electrice la consu*atoriG 3/2/ Clasificarea consu*atorilor de energie electric2G 3/3/ Condi'ii de racordare ,entru rece,toarele cu caracter s,ecialG 3/7/ 3che*e de racordare a rece,toarelor unui consu*ator Dsche*e ,rinci,ale de distri9u'ie @n cl2diriEG 3/=/ 3che*e secundare de distri9u'ie/ Cadrele didactice au ,osi9ilitatea de a decide asu,ra nu*2rului de ore alocat fiec2rei te*e, @n func'ie de: s,ecificul do*eniului i calific2rii dificultatea te*elor nivelul de cunotin'e anterioare ale gru,ului instruit co*,leBitatea i varietatea *aterialului didactic utili1at rit*ul de asi*ilare a cunotin'elor i de for*are a a9ilit2'ilor ,ractice ,ro,rii gru,ului instruit/ !. Pr17e,*+ ;e 0re;are >n45=are tre9uie s2 ai92 un caracter acti i centrat pe ele % Hn acest sens se reco*and2 reali1area unei evalu2ri ini'iale care s2 ,er*it2 o9'inerea unor infor*a'ii relevante des,re stilul de @nv2'are al elevilor Dauditiv, vi1ual, ,racticE i ti,ul de inteligen'2 al acestora/ Aceste infor*a'ii vor sta la 9a1a ada,t2rii strategiilor de ,redare5@nv2'are la ,articularit2'ile elevilor/ Plec)nd de la ,rinci,iul integr2rii, care asigur2 accesul @n coal2 a oric2rui co,il, acce,t)nd c2 fiecare co,il este diferit, se va avea @n vedere utili1area de *etode s,ecifice ,entru de1voltarea co*,eten'elor ,entru acei elevi care ,re1int2 deficien'e integra9ile, ada,t)ndu5le la s,ecificul condi'iilor de @nv2'are i co*,orta*ent Dutili1area de ,rogra*e individuali1ate, ,reg2tirea de fie individuale ,entru elevii care au nevoie i care le cer, utili1area instru*entelor aAut2toare de @nv2'are, aducerea de laude chiar i ,entru cele *ai *ic ,rogrese i sta9ilirea @*,reun2 a ,ailor ur*2toriE/ Alegerea tehnicilor de instruire revine ,rofesorului, care are sarcina de a individuali1a i de a ada,ta ,rocesul didactic la ,articularit2'ile elevilor, de a centra ,rocesului de @nv2'are ,e elev, ,e nevoile i dis,oni9ilit2'ile sale, @n sco,ul unei valorific2ri o,ti*e ale acestora, individuali1area @nv2'2rii, l2rgirii ori1ontului i ,ers,ectivelor educa'ionale, de a diferen'ia sarcinile i ti*,ului alocat /a/ Hn conteBt, lucrul @n gru,, si*ularea, ,ractica @n la9orator 6 la locul de *unc2, discu'iile de gru,, ,re1ent2rile video, *ulti*edia i electronice, te*ele i ,roiectele integrate, vi1itele etc/ contri9uie la @nv2'area eficient2, ,rin de1voltarea a9ilit2'ilor de co*unicare, negociere, luarea deci1iilor, asu*area res,onsa9ilit2'ii, s,riAin reci,roc, ,recu* i a s,iritului de echi,2, co*,eti'ional i creativit2'ii elevilor / Alegerea *iAloacelor didactice se va reali1a @n str)ns2 corela'ie cu *etodele didactice i cu con'inutul tiin'ific al lec'iei// Instruirea ,ractic2 se va desf2ura @n s,a'ii s,ecial a*enaAate, dotate cores,un12tor/ 3e reco*and2 utili1area: fielor de lucruG fielor tehnologiceG sche*elor structuraleG c2r'ilor tehnice i instruc'iunilor de utili1are a *iAloacelor de *2surareG su,orturilor de curs 6 a,licative audio5video sau 6 i *ulti*ediaG

soft5urilor educa'ionale s,ecifice/ Autorii reco*and2 desf2urarea ,rocesului instructiv5for*ativ confor* strategiilor *oderne de @nv2'are, eventual integrate @ntr5un siste* *ulti*edia, astfel @nc)t s2 fie *en'inut i sti*ulat interesul elevilor ,e tot ,arcursul lec'iilor i activit2'ilor a,licative reali1ate i s2 fie reali1at i*,actul dorit ,rin studierea acestei disci,line/ E4a+*area este i*,licit2 de*ersului ,edagogic curent, ,er*i')nd at)t ,rofesorului, c)t i elevului s2 cunoasc2 nivelul de achi1i'ionare a co*,eten'elor i a cunotin'elor, s2 identifice lacunele i cau1ele lor i s2 reali1e1e corec'iile care se i*,un, @n vederea regl2rii ,rocesului de ,redare 4 @nv2'are/ Calitatea evalu2rii c2reia @i vor fi su,ui elevii ,entru a o9'ine calific2rile re,re1int2 unul dintre factorii esen'iali care sus'in @ncrederea ,u9lic2 @n aceste calific2ri/ "in acest *otiv, se i*,une at)t asigurarea coeren'ei, caracterului realist i *otivant, rigorii, corectitudinii i eficien'ei ,rocesului de evaluare, c)t i de,lina aliniere a sarcinilor i*,use la standardele na'ionale definite @n cadrul fiec2rei calific2ri/ Caracteristicile unui siste* de evaluare eficient sunt: aliditatea Devaluarea tre9uie s2 *2soare ,erfor*an'a @n ra,ort cu co*,eten'ele vi1ateEG fidelitatea Dinstru*entul de evaluare generea12 re1ultate @n concordan'2 unele cu altele @n oca1ii diferite de c2tre to'i cei care evaluea12 i ,entru to'i eleviiEG aplica(ilitatea practic i renta(ilitatea Devaluarea tre9uie s2 fie ada,tat2 la resursele eBistente i la ti*,ul dis,oni9ilEG credi(ilitatea D,entru ca evaluarea i atestarea re1ultat2 s2 fie credi9ile, ele tre9uie s2 se 9ucure de @ncredere ,u9lic2EG compati(ilitatea cu n area eficient Devaluarea tre9uie s2 sus'in2 i s2 contri9uie la @nv2'area eficient2EG flexi(ilitatea Devaluarea tre9uie s2 facilite1e accesul i ,rogresarea, f2r2 a co*,ro*ite standardele na'ionaleE/ Evaluarea tre9uie s2 fie un ,roces continuu i su*ativ, referindu5se @n *od eB,licit la criteriile de ,erfor*an'2 i la condi'iile de a,lica9ilitate ale acestora, corelat2 cu ti,ul ,ro9elor de evaluare s,ecificate @n 3tandardul de Preg2tire Profesional2 ,entru fiecare co*,eten'2 i vi1)nd eBclusiv ,ro9ele de evaluare solicitate @n aceste standarde D ni*ic *ai ,u'in, ni*ic *ai *ultE/ "e*onstrarea altor a9ilit2'i, @n afara celor din co*,eten'ele s,ecificate, este li,sit2 de se*nifica'ie @n cadrul evalu2rii/ 3e reco*and2 utili1area ur*2toarelor *etode i instru*ente de evaluare: o9servarea siste*atic2, ,e 9a1a unei fie de o9servareG ,ro9e ,racticeG teste cu ite*i o9iectivi i se*io9iectiviG autoevaluarea /a/ 3e consider2 c2 nivelul de pregtire teoretic .i tehnologic este reali/at corespun/tor dac sunt 0ndeplinite toate criteriile de per-orman,

M1;*+*+ -I MONITORIZAREA INSTALAIILOR I EC IPAMENTELOR


ENER/ETICE I. L17*+ m1;*+*+*3 >n 7a;r*+ 0+an*+*3 ;e >n45=5m@n). L3,)a 71m0e)en=e+1r ,0e73637e *n3)5=33 ;e 71m0e)en=5 ;3n m1;*+ #odulul HM1n3)1r3<area 3n,)a+a=33+1r ,3 e7:30amen)e+1r ener2e)37eI se studia12 @n 7+a,a a -II'a +37e* )e:n1+1237 r*)a 0r12re,345, @n vederea asigur2rii ,reg2tirii de s,ecialitate @n calific2ri din ,rofilul tehnic/ #odulul face ,arte din .Curriculu* @n de1voltare local2% Daria curricular2 FTehnologiiFE i are alocate un nu*2r de && ;e 1re $ an, din care: +a?1ra)1r )e:n1+1237 . 33 1re Lista unitilor de competene rele ante pentru modul !C. M1n3)1r3<area 3n,)a+a=33+1r ,3 e7:30amen)e+1r ener2e)37e 2=/ ;/ 3u,raveghea12 instala'iile i echi,a*entele energetice/ 2=/ 2/ r*2rete func'ionarea @n condi'ii nor*ale a instala'iilor i echi,a*entelor energetice/ 2=/ 3/ 3u,raveghea12 *anevrele @n instala'iile si echi,a*entele energetice ! ./@n;3re 7r3)375 93 re<1+4are ;e 0r1?+eme 2/; Identific2 ,ro9le*e co*,leBe II.Ta?e+*+ ;e 71re+are a 71m0e)en=e+1r 93 71n=3n*)*r3+1r Un3)a)ea ;e 71m0e)en=5 !C. M1n3)1r3<area 3n,)a+a=33+1r ,3 e7:30amen)e+1r ener2e)37e C1m0e)en=e 3n;343;*a+e $5% 4% 1upra eg#eaz instalaiile i ec#ipamentele energetice/ C1n=3n*)*r3 6ipuri de instalaii: instala'ii de ali*entare cu co*9usti9il, instala'ii de ali*entare cu aer, instala'ii de evacuare a ga1elor arse, instala'ii de ali*entare cu a,2, instala'ii de @nc2l1ire, instala'ii de aer co*,ri*at, instala'ii de drenare, instala'ii ,entru a,2 de r2cire, instala'ii de ulei ,entru ungere, instala'ii de ulei ,entru reglaA, instala'ii de fr)nare i ridicare, instala'ii cu caracter s,ecial Dinstala'ii auto*ate de averti1are i stingere @n ca1 de incendiuE Ec#ipamente: ca1an, tur9in2, condensator, regulator de vite12, ,re@nc2l1itoare, eAector, dega1or, ,o*,e, generator electric,echi,a*entele circuitului de ter*oficare, echi,a*ent hidro*ecanic 9araA Dstavile, van2 golire de fund, 9atardouri, instala'ii auBiliareE, echi,a*ent hidro*ecanic central2D9atardouri, gr2tar, vane cu @nchidere ra,id25+I(, instala'ie de egali1are 9atardouriE, hidroagregat Dtur9ina, generatorulE, ,o*,e. reactor nuclear, tur9ina cu a9ur, generator de a9ur Dschi*92tor de c2ldur2 inter*ediarE, ,o*,e, generatorul electric, condensatorul 2eguli de exploatare regi* de eB,loatare Dregi* nor*al de eB,loatare, regi* de eB,loatare cu restric'iiE %." 7re;3)

".C 7re;3)e

!C. M1n3)1r3<area 3n,)a+a=33+1r ,3 e7:30amen)e+1r ener2e)37e

$5% $% +rmrete funcionarea n condiii normale a instalaiilor i ec#ipamentelor energetice.

.arametrii de funcionare: electrici Dtensiune electric2, intensitate electric2, energie, frecven'2, re1istenta, i*,edan'2, ca,acitateEG neelectrici Dde9it, ,resiune, te*,eratur2, ,o1i'ie, volu*, nivel, tura'ie, vite12, ,K, v)sco1itate, salinitate, defor*a'ii, @nclin2ri, rosturi de dilatare, @nfiltr2ri de a,2, tasarea funda'ieiE ,ijloace de nregistrare: Aurnal de tur2, registre, ra,oarte tehnice, @nregistratoare electronice, instala'ii s,eciali1ate de su,raveghere Documentatie te#nic: instruc'iuni tehnice interne, foi de *anevr2, nor*e de ,roteci'ie a *unci "nter enii:

!C. M1n3)1r3<area 3n,)a+a=33+1r ,3 e7:30amen)e+1r ener2e)37e

$5% '% 1upra eg#eaz mane rele n instalaiile si ec#ipamentele energetice

*anevre curente, *anevre de coordonare, *anevre @n ca1 de avarii, D@nchidere5deschidere organe de reglare, *odificarea ,o1i'iei de lucru a organelor de reglare, o,rire6,ornireE Dispoziti e: @ntreru,2toare, co*utatoare, reostate, vane, cla,ete, organe de reglare

!. /@n;3re 7r3)375 93 re<1+4are ;e 0r1?+eme

2/;/ Identific2 ,ro9le*e co*,leBe

1ituaii pro(lem: calitatea muncii, proces de munc, interaciuni ntre oameni, sesizri, situaii de urgen 7specifice domeniului8 Anticiparea pro(lemei: corelarea factorilor determinani cu situaia pro(lem 7specifice domeniului8 Definirea pro(lemei: identificarea pro(lemei, cauze 7specifice domeniului8 2eflectarea: pune ntre(ri rele ante asupra pro(lemei9 compar situaia pro(lem cu situaia normal9 emite idei pri ind rolul lui n rezol area pro(lemei 7specifice domeniului8

III.

S*2e,)33 me)1;1+1237e

%. #odulul HM1n3)1r3<area 3n,)a+a=33+1r ,3 e7:30amen)e+1r ener2e)37eI ofer2 elevilor o,ortunitatea de a5i for*a co*,eten'e tehnice @n leg2tur2 cu su,ravegherea instala'iilor i echi,a*entelor energetice cu ur*2rirea func'ionarii @n condi'ii nor*ale a instala'iilor i

echi,a*entelor energetice ,recu* i cu su,ravegherea *anevrelor @n instala'iile i echi,a*entele energetice/ Progra*a *odulului tre9uie utili1at2 @*,reun2 cu 3tandardul de Preg2tire Profesional2, ,entru a corela, @n ,er*anen'2, criteriile de per-orman, ale co*,eten'elor agregate @n *odul cu con'inuturile incluse, re1ultate din condi,iile de aplica4ilitate ale criteriilor de ,erfor*an'2 res,ective/ Parcurgerea con'inuturilor este o9ligatorie, dar se i*,une a9ordarea fleBi9il2 i diferen'iat2 a acestora, @n func'ie de resursele dis,oni9ile i de nevoile locale de for*are/ Hntre co*,eten'e i con'inuturi este o rela'ie 9iunivoc2, co*,eten'ele deter*in2 con'inuturile te*atice, iar ,arcurgerea acestora asigur2 do9)ndirea de c2tre elevi a co*,eten'elor dorite/ Ta9elul de corelare @ntre co*,eten'e i con'inuturi, ,re1entat la ,unctul II, s,ecific2 din ce unit2'i de co*,eten'2 ,rovin co*,eten'ele care se agreg2 i care sunt con'inuturile ce ,er*it ,rofesorului s2 for*e1e, elevului s2 de*onstre1e i evaluatorului s2 evalue1e ,erfor*an'a vi1at2 de res,ectivele co*,eten'e/ 3e va 'ine cont de fa,tul c2 ,rofesorul are li9ertatea de a alege ordinea con'inuturilor i *odul de organi1are a activit2'ilor de @nv2'are, @n ra,ort cu eB,erien'a i vi1iunea ,ro,rie/ Autorii reco*and2 ,arcurgerea con'inuturilor *odulului HM1n3)1r3<area 3n,)a+a=33+1r ,3 e7:30amen)e+1r ener2e)37eI @n ur*2toarea ordine: Tema % .rezentarea tipurilor de instalaii energetice: 5 instala'ii de ali*entare cu co*9usti9il, instala'ii de ali*entare cu aer, instala'ii de evacuare a ga1elor arse, instala'ii de ali*entare cu a,2, instala'ii de @nc2l1ire, instala'ii de aer co*,ri*at, instala'ii de drenare, instala'ii ,entru a,2 de r2cire, instala'ii de ulei ,entru ungere, instala'ii de ulei ,entru reglaA, instala'ii de fr)nare i ridicare, instala'ii cu caracter s,ecial Dinstala'ii auto*ate de averti1are i stingere @n ca1 de incendiuE Tema ! .rezentarea ec#ipamentelor energetice: o Ec#ipamente termoenergetice: ca1an, tur9in2, condensator, regulator de vite12, ,re@nc2l1itoare, eAector, dega1or, ,o*,e, generator electric,echi,a*entele circuitului de ter*oficare, o Ec#ipamente #idroenergetice: echi,a*ent hidro*ecanic 9araA Dstavile, van2 golire de fund, 9atardouri, instala'ii auBiliareE, echi,a*ent hidro*ecanic central2D9atardouri, gr2tar, vane cu @nchidere ra,id25+I(, instala'ie de egali1are 9atardouriE, hidroagregat Dtur9ina, generatorulE, ,o*,e. o Ec#ipamente nucleare: reactor nuclear, tur9ina cu a9ur, generator de a9ur Dschi*92tor de c2ldur2 inter*ediarE, ,o*,e, generatorul electric, condensatorul Tema 3 .rezentarea regulilor de exploatare regi* de eB,loatare Dregi* nor*al de eB,loatare, regi* de eB,loatare cu restric'iiE Tema # .arametrii de funcionare din instalaiile i ec#ipamentele energetice : 5 electrici Dtensiune electric2, intensitate electric2, energie, frecven'2, re1istenta, i*,edan'2, ca,acitateEG 5 neelectrici Dde9it, ,resiune, te*,eratur2, ,o1i'ie, volu*, nivel, tura'ie, vite12, ,K, v)sco1itate, salinitate, defor*a'ii, @nclin2ri, rosturi de dilatare, @nfiltr2ri de a,2, tasarea funda'ieiE .rezentarea mijloacelor de nregistrare a parametrilor din instalatiile: 5 Aurnal de tur2, registre, ra,oarte tehnice, @nregistratoare electronice, instala'ii s,eciali1ate de su,raveghere

Tema C 6re/entarea inter eniilor ce se pot executa n instalaiile energetice: 5 *anevre curente, *anevre de coordonare, *anevre @n ca1 de avarii, D@nchidere5deschidere organe de reglare, *odificarea ,o1i'iei de lucru a organelor de reglare, o,rire6,ornireE .rezentarea dispoziti elor necesare n inter enii: 5 @ntreru,2toare, co*utatoare, reostate, vane, cla,ete, organe de reglare .rezentarea documentatiei te#nice: instruc'iuni tehnice interne, foi de *anevr2, nor*e de ,roteci'ie a *unci Cadrele didactice au ,osi9ilitatea de a decide asu,ra nu*2rului de ore alocat fiec2rei te*e, @n func'ie de: s,ecificul do*eniului i calific2rii dificultatea te*elor nivelul de cunotin'e anterioare ale gru,ului instruit co*,leBitatea i varietatea *aterialului didactic utili1at rit*ul de asi*ilare a cunotin'elor i de for*are a a9ilit2'ilor ,ractice ,ro,rii gru,ului instruit/ Pentru for*area co*,eten'elor sta9ilite ,rin curriculu*, ,rofesorul are li9ertatea de a de1volta anu*ite con'inuturi i de a le ealona @n ti*,, utili1)nd activit2'i variate de @nv2'are, cu caracter ,re,onderent a,licativ/ Cadrele didactice au ,osi9ilitatea de a decide asu,ra nu*2rului de ore alocat fiec2rei te*e, @n func'ie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunotin'e anterioare ale gru,ului instruit, de co*,leBitatea *aterialului didactic i*,licat @n strategia didactic2 i de rit*ul de asi*ilare a cunotin'elor i for*are a de,rinderilor, ,ro,rii gru,ului instruit/ !a9oratorul tehnologic se vor desf2ura @n s,a'ii s,ecial a*enaAate, dotate cores,un12tor, cu res,ectarea legisla'iei @n vigoare/ Parcurgerea con'inuturilor *odulului . M1n3)1r3<area 3n,)a+a=33+1r ,3 e7:30amen)e+1r ener2e)37e% i adecvarea strategiilor didactice utili1ate are dre,t sco, for*area co*,eten'elor tehnice generale aferente nivelului 3 i cores,un12toare calific2rilor, @n sco,ul ,reg2tirii ,rofesionale ale elevilor i de1volt2rii ca,acit2'ilor care s2 le ,er*it2 do9)ndirea unei calific2ri su,erioare, de nivel 3R, sau a integr2rii ,e ,ia'a *uncii/ A9ordarea *odular2 va oferi ur*2toarele avantaAe: *odulul este orientat asu,ra celui care @nva'2, res,ectiv asu,ra dis,oni9ilit2'ilor sale, ur*)nd s2 i le ,un2 *ai 9ine @n valoareG fiind o structur2 elastic2, *odulul ,oate @ncor,ora, @n orice *o*ent al ,rocesului educativ, noi *iAloace sau resurse didacticeG *odulul ,er*ite individuali1area @nv2'2rii i articularea educa'iei for*ale i infor*aleG *odulul ofer2 *aBi*u* de deschidere, ,e de o ,arte @n ,lan ori1ontal, iar ,e alt2 ,arte, @n ,lan vertical, ,este 6 l)ng2 alte *odule ,arcurse, @n ,relungirea acestora ,ot fi ad2ugate *ereu noi *odule ceea ce se @nscrie ,erfect @n linia i*,erativului educa'iei ,er*anente/ n e+a?1rarea ,)ra)e23e3 ;3;a7)37e, 0r16e,1r*+ 4a )re?*3 ,5 =3n5 ,eama ;e *rm5)1are+e 0r3n73033 a+e e;*7a=3e38 Elevii @nva'2 cel *ai 9ine atunci c)nd consider2 c2 @nv2'area r2s,unde nevoilor lor/ Elevii @nva'2 c)nd fac ceva i c)nd sunt i*,lica'i activ @n ,rocesul de @nv2'are/ Elevii au stiluri ,ro,rii de @nv2'are/ Ei @nva'2 @n *oduri diferite, cu vite1e diferite i din eB,erien'e diferite/ Partici,an'ii contri9uie cu cunotin'e se*nificative i i*,ortante la ,rocesul de @nv2'are/

Elevii @nva'2 *ai 9ine atunci c)nd li se acord2 ti*, ,entru a ordona% infor*a'iile noi i a le asocia al2turi de cunotin'ele vechi%/ Pr17e,*+ ;e 0re;are ' >n45=are )re?*3e ,5 a3?5 *n 7ara7)er a7)34 93 7en)ra) 0e e+e4. Pentru do9)ndirea de c2tre elevi a co*,eten'elor ,rev21ute @n 3PP5uri, activit2'ile de @nv2'are 5 ,redare utili1ate de cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv i centrat ,e elev, cu ,ondere s,orit2 ,e activit2'ile de @nv2'are i nu ,e cele de ,redare, ,e activit2'ile ,ractice i *ai ,u'in ,e cele teoretice/ "iferen'ierea sarcinilor i ti*,ului alocat, ,rin: o gradarea sarcinilor de la uor la dificil, utili1)nd @n acest sens fie de lucruG o fiBarea unor sarcini deschise, ,e care elevii s2 le a9orde1e @n rit*uri i la niveluri diferiteG o fiBarea de sarcini diferite ,entru gru,uri sau indivi1i diferi'i, @n func'ie de a9ilit2'iG o ,re1entarea te*elor @n *ai *ulte *oduri Dra,ort sau discu'ie sau graficE "iferen'ierea cunotin'elor elevilor, ,rin: o a9ordarea tuturor ti,urilor de @nv2'are Dauditiv, vi1ual, ,ractic sau ,rin contact directEG o for*area de ,erechi de elevi cu a,titudini diferite care se ,ot aAuta reci,rocG o utili1area verific2rii de c2tre un coleg, verific2rii ,rin @ndru*2tor, gru,urilor de studiu: "iferen'ierea r2s,unsului, ,rin: o utili1area autoevalu2rii i solicitarea elevilor de a5i i*,une o9iective/ Plec)nd de la ,rinci,iul integr2rii, care asigur2 accesul @n coal2 a tuturor elevilor, acce,t)nd fa,tul c2 fiecare elev este diferit, se va avea @n vedere utili1area de *etode s,ecifice ,entru de1voltarea co*,eten'elor ,entru acei elevi care ,re1int2 deficien'e integra9ile, ada,t)ndu5le la s,ecificul condi'iilor de @nv2'are i co*,orta*ent Dutili1area de ,rogra*e individuali1ate, ,reg2tirea de fie individuale ,entru elevii care au rit* lent de @nv2'are, utili1area instru*entelor aAut2toare de @nv2'are, aducerea de laude chiar i ,entru cele *ai *ici ,rogrese i sta9ilirea @*,reun2 a ,ailor ur*2toriE/ E4a+*area tre9uie s2 fie corelat2 cu criteriile de ,erfor*an'2 i cu ti,ul ,ro9elor de evaluare care sunt ,reci1ate in 3tandardul de Preg2tire Profesional2/ 3e evaluea12 nu*ai co*,eten'ele cores,un12toare *odulului/ $ co*,eten'2 se evaluea12 o singur2 dat2/ "e*onstrarea unei alte a9ilit2'i @n afara celor din co*,eten'ele s,ecificate este li,sit2 de se*nifica'ie @n cadrul evalu2rii/ Elevii tre9uie evalua'i nu*ai @n ceea ce ,rivete do9)ndirea co*,eten'elor s,ecificate/ Pe ,arcursul *odulului se reali1ea12 evaluare continu2, ,rin a,licarea instru*entelor de evaluare continu2 ,rev21ute @n 3tandardul de Preg2tire Profesional2 D,ro9e orale, ,ro9e ,racticeE/ Ca *etode de evaluare reco*and2*: $9servarea siste*atic2 a co*,orta*entului elevilor, activitate care ,er*ite evaluarea conce,telor, ca,acit2'ilor, atitudinilor lor fa'2 de o sarcin2 dat2/ Investiga'ia/ Autoevaluarea, ,rin care elevul co*,ar2 nivelul la care a aAuns cu o9iectivele i standardele educa'ionale i @i ,oate i*,une 6 *odifica ,rogra*ul ,ro,riu de @nv2'are/ #etoda eBerci'iilor ,ractice !ucrul cu *odele Ca instru*ente de evaluare se ,ot folosi: 0ie de o9serva'ie i fie de lucru Chestionarul

0ie de autoevaluare #ini,roiectul 5 ,rin care se evaluea12 *etodele de lucru, utili1area cores,un12toare a 9i9liografiei, a *aterialelor i a instru*entelor, acurate'ea re,re1ent2rilor tehnice, *odul de organi1are a ideilor i a *aterialelor @ntr5un ,roiect/ Portofoliul, ca instru*ent de evaluare fleBi9il, co*,leB, integrator, ca o *odalitate de @nregistrare a ,erfor*an'elor colare ale elevilor/

3e consider2 c2 nivelul de pregtire teoretic .i tehnologic este reali/at corespun/tor dac sunt 0ndeplinite toate criteriile de per-orman,/

Bi9liografie : htt,:66III/edu/ro6indeB/,h,6articles6curriculu*6c==<R=826Sstartnu*T7; 3ite accesat la data de ;>/?;/2?;7