Sunteți pe pagina 1din 5

CALCULUL STRUCTURILOR METALICE !

I MIXTE O"EL-BETON LA AC"IUNEA FOCULUI


Drd.ing., Afronie Eugen-Marius, University Eftimie Murgu , Re#i$a, Romnia, e.afronie@uem.ro

Abstract: Fire resistance of metal and steel-concrete mixed construction can be determined using simplified methods based on tables or calculus formula provided by European normative. For singular conditions, in case of complex structures or particular situations, may be necessary performing an advanced numerical analysis using dedicated software for thermal and mechanical analysis of structures subjected to high temperatures, as well as establishing fire scenario based on natural fire pattern. Present paper exposes the principles of examining structural elements subjected to fire action, calculation methods and an example of applied European normative.

Keywords: siguran$%, foc, temperatur%, structuri, o$el 1. Introducere Siguran!a la foc a unei structuri presupune atingerea urm"toarelor obiective: - asigurarea capacit"!ii portante a structurii de rezisten!" a construc!iei pentru o anumit" perioad" de timp; - limitarea prin proiectare a gener"rii #i r"spndirii focului n construc!ie; - limitarea prin proiectare a r"spndirii focului c"tre construc!iile nvecinate; - posibilitatea p"r"sirii cl"dirii de c"tre ocupan!i n timp util sau a salv"rii acestora; - asigurarea siguran!ei echipelor de salvare #i de interven!ie n situa!ii de urgen!". Asigurarea acestor obiective se face printr-o serie de m"suri active #i pasive. M"surile active sunt reprezentate de toate mijloacele care se activeaz" n momentul izbucnirii unui incendiu, cum ar fi sistemele automate de detec!ie #i stingere a focului. ntre m"surile pasive se pot enumera: asigurarea corespunz"toare a c"ilor de evacuare func!ie de specificul #i particularit"!ile cl"dirii, protejarea sau eliminarea surselor poten!iale de incendiu n momentul proiect"rii cl"dirii, limitarea propag"rii focului printr-o compartimentare adecvat" #i nu n ultimul rnd asigurarea prin proiectare a unei rezistente corespunz"toare la ac!iunea temperaturilor nalte care pot ap"rea n cazul unui incendiu, pentru elementele structurii portante a cl"dirii, pentru durata impusa de rezistenta la foc. n Romnia, normativul P118/99 [1] [5] ofer" condi!iile tehnice de proiectare #i realizare a construc!iilor pentru protec!ia la ac!iunea focului #i ofer" informa!ii privind modul de asigurare a m"surilor enumerate mai sus func!ie de specificul cl"dirii. Normativul stabile#te ncadrarea cl"dirilor n cinci grade de rezisten!" la foc, func!ie de durata minim" de rezisten!" la foc a elementelor structurii portante, ns", pn" nu demult, n Romnia nu au existat normative care s" stabileasc" o metodologie de evaluare prin calcul a rezistentei la foc a elementelor structurale aflate intr-o anumit" stare de solicitare. 2. Principii ale verific%rii elementelor structurale la ac$iunea focului Principiul care genereaz" determinarea rezistentei unui element structural alc"tuit din o!el sau din beton la ac!iunea focului este c" temperaturile nalte produse n cazul unui incendiu reduc rezisten!a #i rigiditatea acestor materiale. n figura 1. este ar"tat" varia!ia factorilor de reducere pentru rezisten!a #i modulul de elasticitate a o!elului obi#nuit supus temperaturilor ridicate. n momentul n care temperaturile de pe sec!iunea transversal" a unui element structural au produs reducerea rezisten!ei

elementului sub nivelul efortului de calcul produs de nc"rc"ri n situa!ia de incendiu, se consider" c" elementul respectiv #i-a epuizat capacitatea portant" sub ac!iunea focului. Normativul european EN1991-1-2 [3] descrie ac!iunile termice #i mecanice care trebuie luate n considerare pentru o structur" supus" ac!iunii focului, oferind modelele de foc normalizate, modelul de foc parametric, respectiv modele de foc natural, descrise n continuare: - Curba de foc normalizat" ISO, ar"tat" n figura 2. de#i este interna!ional recunoscut" #i deosebit de util" pentru efectuarea experimentelor, reprezint" o modelare s"rac" a realit"!ii, deoarece nu tine cont de nici un parametru fizic, considernd aceea#i evolu!ie a temperaturii n timp pentru orice cl"dire #i mai mult dect att, temperatura cre#te continuu n timp. n realitate, evolu!ia temperaturii ntr-un compartiment este direct legat" de o serie de parametrii cum sunt deschiderile, sarcina termic" #i viteza de propagare a focului. - Modelul de foc parametric ofer" curba timp - temperatur" func!ie de sarcina termic" #i deschiderile din pere!i #i !ine cont de asemenea #i de faza de regresie a temperaturii (figura 2.). Modelul este ns" limitat ca suprafa!" #i n"l!ime a compartimentului de incendiu #i presupune c" temperatura este aceea#i n ntreaga cl"dire, pe toat" n"l!imea, din momentul izbucnirii incendiului. - Modelul de foc natural Two Zone - One Zone este capabil s" urm"reasc" ntreaga evolu!ie a incendiului, din momentul declan#"rii pn" n faza de flashover #i terminnd cu regresia temperaturii #i reprezint", n acest moment, modelul de calcul cel mai avansat de evolu!ie a temperaturii intr-un compartiment de incendiu. Ini!ial, n"l!imea compartimentului de incendiu este mp"r!it" n dou", o zon" superioar" de fum cald" #i o zona inferioar" rece. Trecerea de la modelul cu dou" zone de temperatur" la modelul cu o singur" temperatur" pe ntreaga n"l!ime a compartimentului corespunde momentului

flashover din care se poate considera c" incendiul este generalizat n toat" cl"direa. Acest fenomen se produce n anumite condi!ii, spre exemplu atunci cnd temperatura gazelor fierbin!i din zona superioar" a atins 500! C . Avnd n vedere complexitatea ecua!iilor de echilibru ale masei #i energiei utilizate pentru a descrie mi#carea aerului cald n interac!iune cu deschiderile #i pere!ii compartimentului, este necesar" dezvoltarea de programe de calcul pentru determinarea curbelor de temperatur" bazate pe acest model. Incendiul este considerat o ac!iune excep!ional" #i, la fel ca n cazul nc"rc"rii seismice, se consider" coeficien!i de calcul redu#i ai ac!iunilor, fa!" de calculul la starea limita n combina!ia fundamentala. Pentru a ob!ine nc"rcarea de calcul, relevant" n cazul ac!iunii focului, cu care se determin" efortul de calcul la starea limit" de incendiu E fi,d , se utilizeaz" urm"toarea combina!ie accidental":

!#

GA

Gk + " 1,1Qk ,1 + !" 2,1Qk ,i (1)

unde: Gk este valoarea caracteristic" a nc"rc"rii permanente; Qk ,1 este valoarea caracteristic" a nc"rc"rii variabile dominante; Qk ,i sunt valorile caracteristice ale celorlalte nc"rc"ri variabile; ! GA este coeficientul par!ial de siguran!" pentru nc"rc"rile permanente la starea limit" de incendiu, ! GA = 1,0 ; ! 1,1 este coeficientul de combinare pentru nc"rcarea variabil" dominant"; ! 2 ,1 este coeficientul de combinare pentru restul nc"rc"rilor variabile. Exist" trei posibilit"!i de verificare a capacit"!ii portante a unui element structural din o!el sub ac!iunea focului: - Verificarea in domeniul timpului Se face verificarea ca timpul corespunz"tor ruinei elementului t f este superior timpului cerut

de rezisten!a la foc t req :


t f > t req (2) - Timpul corespunz"tor ruinei elementului este timpul pentru care rezisten!a elementului supus ac!iunii temperaturilor nalte atinge efortul de calcul corespunz"tor produs de nc"rc"ri n situa!ia de incendiu. - Verificarea n domeniul nc"rc"rii Se face verificarea ca la timpul cerut de rezisten!a la foc t req rezisten!a elementului

Rd , fi este superioar" efortului de calcul produs de nc"rc"ri n situa!ia de incendiu: Rd , fi > Ed , fi pentru t = treq (3) Aceast" verificare este metoda standard prezentat" n EN1993-1-2. - Verificarea in domeniul temperaturii Se face verificarea ca la timpul cerut de rezisten!a la foc t req temperatura pe sec!iunea elementului ! este mai mic" dect temperatura critic": ! < ! pentru t = t req (4)
cr

Temperatura critic" pentru un element structural din o!el este temperatura atins" n sec!iunea transversal" pentru care rezisten!a diminuat" corespunz"tor acestei temperaturi egaleaz" efortul unitar de solicitare, rezultat din combina!ia excep!ional" de incendiu. Este de subliniat c" protec!ia termic"

a unui element structural din o!el, care trebuie aleas" astfel nct pe durata impus" de rezisten!a la ac!iunea focului temperatura n sec!iune s" nu ating" temperatura corespunz"toare ced"rii elementului, se determin" n consecin!" nu doar func!ie de masivitatea sec!iunii transversale, dar #i de gradul de solicitare al elementului respectiv. Avnd n vedere aspectele prezentate, considernd #i un scenariu de foc realist #i calculnd corespunz"tor sarcina termic", se pot atinge timpi de rezisten!" la foc de pn" la 30 minute #i chiar peste aceasta valoare pentru structuri metalice neprotejate, la care n mod uzual se impune o protec!ie termic" costisitoare, de cele mai multe ori n mod nejustificat. O alternativ" la utilizarea protec!iei termice pentru elementele metalice este #i utilizarea solu!iilor constructive cu elemente cu sec!iune compusa o!el-beton. Aceasta solu!ie are dublul avantaj ca betonul armat spore#te capacitatea portanta a elementului, att la temperatura normal" ct #i n situa!ia de incendiu #i ca prin prezenta betonului sec!iunea se nc"lze#te mai lent, cu avantaje directe n situa!ia de incendiu.

Figure 1: Varia"ia rezisten"ei #i rigidit$"ii o"elului func"ie de temperatur$

Figure 2: Foc normalizat #i foc parametric

3. Metode de calcul Normele europene ofer", n general, trei metode de calcul al rezistentei la ac!iunea focului: Metoda tabelara are la baza observa!iile f"cute n timpul experimentelor. Este foarte simpl" de utilizat, domeniul de aplicabilitate fiind ns" limitat, datorit" unui ansamblu de condi!ii geometrice impuse sec!iunilor. Aceast" metod" se aplica n mod uzual n cazul elementelor din beton sau mixte otel beton, dar nu este prezent" n normativul EN1993-1-2 pentru calculul elementelor din otel la ac!iunea focului [2]. Metode simplificate de calcul permit calculul capacit"!ii portante ultime pe baza unor formule sau nomograme de calcul, calibrate pe baza a numeroase ncerc"ri experimentale. Pentru elementele cu sec!iune mixt" o!el beton, spre exemplu, Comitetul interna!ional pentru dezvoltarea #i studiul elementelor tubulare (Comite Interna!ional pour le Developpement et l`Etude de la Construction Tubulaire - CIDECT) a editat un ghid de dimensionare care con!ine 42 de

nomograme de calcul pentru capacitatea portant" a stlpilor cu sec!iune circular" sau p"trat", umplu!i cu beton, func!ie de dimensiunile sec!iunii, procentul de armare, tipul de beton #i lungimea de flambaj a stlpului. Modele de calcul avansate presupun analiza numerica cu ajutorul unor programe de calcul specializate, dedicate analizei termice #i mecanice a structurilor supuse la ac!iunea temperaturilor nalte, validate prin ncerc"ri experimentale [4]. Modelele de calcul avansate sunt aplicabile pentru orice tip de curba de evolu!ie a temperaturii n compartimentul de incendiu, inclusiv pentru modele de foc natural #i pot fi utilizate pentru analiza ntregii structuri, lund n considerare #i efectele indirecte ale ac!iunii focului, cum ar fi dilatarea elementelor structurale. 6. Concluzii Lucrarea prezint" principiile verific"rii elementelor structurale la ac!iunea focului, metode de calcul, precum #i un exemplu de aplicare a normativelor europene.

Bibliografie [1] Norme tehnice de proiectare #i realizare a construc"iilor privind protec"ia la ac"iunea focului, indicativ P118, 1999. [2] EN 1993-1-2: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-2: General rules Structural fire design, European Committee for Standardization, Brussels, 1993.

[3] EN 1991-1-2: Eurocode 1 Actions on structures - Part 1-2: Actions on structures exposed to fire, European Comittee for Standardisation, Brussels. [4] CEC Agreement 7210-PA/PB/PC/PD/PE/PF/PR-060, Natural Fire Safety Concept Full Scale Test, Implementation in the Eurocodes and Development of an Userfriendly Design Tool, 2001. [5] http://www.firehouse.ro

S-ar putea să vă placă și