Sunteți pe pagina 1din 5

Criza din Libia, majorarea preului petrolului

Which countries depend most on Libyan oil? LIBYA produces 1.7m of the world's 88m barrels a day (b/d of o!l. "#$% cou&tr!es !mport 1.'m b/d( a&d $h!&a a&other 1)*(***. "ur chart shows wh!ch of L!bya's ma!& e+port mar,ets are most depe&de&t o& !t for the!r o!l. At the top of the l!st( Irela&d o&ly accou&ts for a t!&y fract!o& of L!bya's o!l e+ports. Italy !s by far the b!--est !mporter. !& '*1* !t too, /70(*** b/d from !ts former colo&y. As o!l pr!ces sur-e am!d the co&t!&u!&u&rest !& the Arab world( !mporters w!ll loo, to 1aud! Arab!a to ma,e up a&y shortfall2 3raducere. $are su&t 45r!le care dep!&d cel ma! mult de petrolul l!b!a&6 2LIBIA produce 1(7 m!l!oa&e d!& lume( 88m de bar!l! pe 7! (b / d de ule!. 85r!le membre ale "$%# !mporta 1(' 9B / d( !ar $h!&a 1)*.***. :raf!cul &ostru arat5 care su&t cele ma! depe&de&te p!ete de e+por de petrol ale L!b!e!. ;& partea de sus a l!ste!( Irla&da &u repre7!&t5 dec<t o m!c5 parte d!& e+portur!le de petrol ale L!b!e!. Ital!a este de departe cel ma! mare !mportator. =& '*1*( a a>ut /70*** b /. $a o cre?tere a pre4ur!lor petrolulu! pe fo&dul tulbur5r!lor co&t!&ue =& lumea arab5( !mportator!! >or c5uta s5 !mpace Arab!a 1aud!t5 pe&tru a compe&sa or!ce def!c!t.2 http.//www.eco&om!st.com/blo-s/da!lychart/'*11/*'/l!bya&@o!l

Sursa 1:

Criza din Libia, majorarea preului petrolului i economia americana *8.*/.'*11

Areul be&7!&e! a crescut cu /B de ce&!/-alo&ul( ech!>ale&t cu 1C0 de m!l!oa&e de dolar! surplus de cheltu!el! 7!l&!c pe&tru posesor!! de auto>eh!cule amer!ca&!. D&a d!&tre co&sec!&tele !mporta&te ale co&fl!ctelor d!& "r!e&tul 9!Eloc!u este cresterea pretulu! petrolulu!. $e co&sec!&te poate ea a>aea asupra eco&om!e! amer!ca&e6 $orespo&de&tulu!

#urope! L!bere la Fash!&-to&( Galer!u 1ela. Aretul petrolulu! a co&t!&uat sa at!&-a c!fre record( postHreces!u&e( !& co&d!t!!le !& care fortele f!dele colo&elulu! 9oammar :addaf! !&fru&ta populat!a( !&trHu& s!&-eros ra7bo! c!>!l( !& L!b!a. Lupte apr!-e se poarta !& aprop!erea u&u! port che!e( pe&tru comertul cu t!te!. 1! pe&tru ca &!me&! &u poate a&t!c!pa c!t de afectate >or f! product!a s! e+portul de petrol d!& L!b!a( p!etele se adaptea7a mar!&d pretur!le. La bursa de marfur! d!& 1tatele D&!te( pretul a aEu&s !er! la 1*).CC bar!lul I dupa ce !& cursul 7!le! at!&sese aproape 1*7 dolar!( cel ma! mare &!>el de la '0 septembr!e '**8. La Lo&dra( pretul e de 11)( *C dolar! pe bar!l. La be&7!&ar!!le amer!ca&e cresterea pretur!lor a fost accelerata( aEu&-!&duHse la &!>ele care &u erau a&t!c!pate( dec!t !& cel ma! rau ca7( lu&a >!!toare. %e la m!Elocul lu! februar!e( c!&d a debutat re>olta d!& L!b!a( pretul a crescut cu /B de ce&t!H-alo&ul( ceea ce !&seam&a 1C0 de m!l!oa&e de dolar!( surplus de cheltu!el! pe&tru posesor!! de auto>eh!cule amer!ca&!( !& f!ecare 7!. L!b!a este cel ma! mare productor de t!te! d!& Afr!ca s! co&fl!ctul care durea7a deHacum de patru saptam!&! are fara !&do!ala( co&sec!&te. "f!c!al!tat! d!& acea tara spu& ca !&stalat!!le de e+ploatare co&t!&ua sa fu&ct!o&e7e( dar e+portur!le( care se c!frea7a acum la 1() de m!l!oa&e de bar!l! pe 7!( >or a>ea de sufer!t pe&tru u& t!mp. Ier!( a>!oa&e l!b!e&e au atacat po7!t!! ale m!l!ta&t!lor !& portul Jas La&ouf( !& !&cercarea de a opr! !&a!&tarea fortelor rebele catre cap!tala( 3r!pol!. Aortul respect!> este u& d!spo7!t!> che!e !& e+portul de petrol. "r-a&!7at!a 1tatelor Aroductoare de Aetrol ("A#$ s!Ha supl!me&tat product!a( !& !&cercarea de a compe&sa p!erder!le d!& L!b!a. Arab!a 1aud!ta( Kuwe!t( #m!ratele Arabe D&!te s! L!-er!a !&te&t!o&ea7a sa adau-e !& f!ecare 7! pe p!ete( u& m!ll!o& de bar!l!. Adm!&!strat!a "bama !a !& co&s!derare folos!rea u&or ca&t!tat! de t!te! d!& re7er>ele de stat( pe&tru a opr! mar!rea pretur!lor( care per!cl!tea7a crestereaHs! asa f!ra>aMa eco&om!e!. Aceasta re7er>a a fost !&au-urata de adm!&!strat!a amer!ca&a !& t!mpul embar-oulu! arab d!& 1B7/. Je7er>ele se afla !& depo7!te subtera&e !& statele 3e+as s! Lou!s!a&a( f!!&d de c!rca 7'7 de m!l!oa&e de bar!l! de petrol( ca&t!tate suf!c!e&ta pe&tru a sat!sface co&sumul amer!ca& t!mp de /7 de 7!le. #+pert!! cred ca o astfel de masura ar putea duce la scaderea pretur!lor pe terme& scurt( dupa aceea cererea urm!&d sa creasca pe fo&dul redresar!! eco&om!ce( ceea ce >a pu&e pres!u&! supl!me&tare asupa p!etelor petrolulu!. Alt! spec!al!st! spu& ca L!b!a afectea7a !& spec!al p!etele europe&e( !& t!mp ce 1tatele D&!te au alte surse s! &u au mot!>e de pa&!ca. http.//www.europal!bera.or-/co&te&t/art!cle/'//1'1*.html

Sursa 2 : Exporturile de petrol din Libia au fost oprite 1) mart!e '*11 A-e&4!a I&ter&a4!o&al5 pe&tru #&er-!e (AI# a a&u&4at mar4! (1) mart!e '*11 c5 produc4!a de petrol d!& L!b!a a fost opr!t5 d!& cau7a luptelor d!&tre rebel! ?! for4ele lo!ale colo&elulu! 9uammar :addaf!( tra&sm!te AA. ;& cel ma! rece&t raport lu&ar publ!cat de AI# pare Nc5 a =&cet!&!t la o p!c5tur5O( deoarece escaladarea >!ole&4elor a dus la e+odul petrol!?t!lor str5!&! ?! a determ!&at compa&!!le petrol!ere s5H?! =&ch!d5 opera4!u&!le d!& L!b!a. 15pt5m<&a trecut5( d!rectorul -e&eral al -rupulu! e&er-et!c austr!ac "9G( Folf-a&- Jutte&storfer( a a&u&4at c5 "9G cump5r5 ca&t!t54! m!c! de 4!4e! d!& L!b!a ?! >a co&t!&ua s5 fac5 ach!7!4!!( =& c!uda turbule&4elor d!& statul &ordHafr!ca&. ;& '*1*( L!b!a a fur&!7at "9G apro+!mat!> //.*** bar!l! ech!>ale&t petrol/7! (boe ( =& Eur de 1*P d!& produc4!a total5 a -rupulu! austr!ac. Aceste l!>r5r! au sc57ut puter&!c de la =&ceputul co&fl!ctulu! d!& L!b!a( afect<&d >aloarea pre4ulu! ac4!u&!lor "9G. "9G are =& L!b!a 1' l!ce&4e de produc4!e ?! e+plorare( !ar co&tractele pe&tru produsele petrol!ere d!& L!b!a su&t >alab!le p<&5 =& '*/'. $ele ma! e+puse compa&!! e&er-et!ce la L!b!a su&t. "9G (Austr!a ( #LI (Ital!a ?! Jepsol (1pa&!a ( co&form f!rme! de bro,eraE $heu>reu+. :rupul austr!ac "9G este ac4!o&arul maEor!tar al Aetrom( cu o part!c!pa4!e de )1(*1P( =& >reme ce 9!&!sterul #co&om!e! ?! $omer4ulu! de4!&e u& pachet de '*(0CP d!& ac4!u&!( !ar Qo&dul Aropr!etatea '*(11P. Aetrom este cea ma! mare compa&!e rom<&easc5 de petrol ?! -a7e( cu act!>!t54! =& sectoarele #+plorare ?! Aroduc4!e( Jaf!&are ?! Aroduse Aetroch!m!ce( 9ar,et!&-( :a7e Laturale ?! #&er-!e. Aetrom e+ploatea75 re7er>e do>ed!te de petrol ?! -a7e est!mate la *(B m!l!arde bar!l! ech!>ale&t petrol( are o capac!tate ma+!m5 a&ual5 de raf!&are de opt m!l!oa&e to&e ?! c!rca ))* de sta4!! de d!str!bu4!e carbura&4! =& Jom<&!a. $ompa&!a de4!&e( de aseme&ea( o re4ea !&ter&a4!o&al5 de ')7 be&7!&5r!!( local!7ate =& Jepubl!ca 9oldo>a( Bul-ar!a ?! 1erb!a. http.//www.f!&a&c!arul.ro/'*11/*//1)/e+portur!leHdeHpetrolHd!&Hl!b!aHauHfostHopr!te/

Sursa 3: Economia Romaniei, afectata de razboiul din Libia si dezastrul din Japonia?

%e7astrul &atural d!& Rapo&!a s!( ma! ales( ra7bo!ul d!& L!b!a !&cep saHs! faca s!mt!te efectele asupra eco&om!e! mo&d!ale( !ar Joma&!a ar putea( la ra&dul sau( sa f!e !&flue&tata de aceste e>e&!me&te( ca parte !&te-ra&ta a eco&om!e! europe&e. %es!( deocamdata( este -reu de cua&t!f!cat !mpactul cutremurulu! d!& Rapo&!a( urmat de >alur!le tsu&am! s! de problemele de la ce&trala &ucleara d!& Qu,ush!ma asupra eco&om!e!( efectele pe care le are co&fl!ctul d!& L!b!a su&t clare s! !med!at >!7!b!le. A>a&d !& >edere ca L!b!a este al 1'Hlea producator de petrol la &!>el mo&d!al( fur&!7a&d u& t!te! de o cal!tate deoseb!ta( pretul a !&ceput sa se maEore7e pe p!etele !&ter&at!o&ale

!&ca d!& lu&a februar!e( ca&d au aparut pr!mele co&fru&tar! !&tre fortele colo&elulu! 9oammar :addaf!( aflat la co&ducerea tar!! de C' de a&!( s! trupele rebele( care sHau r!d!cat !mpotr!>a d!ctatur!! sale. I& urma pr!melor atacur! ale fortelor coal!t!e! !&ter&at!o&ale( cu acordul LA3"( pe&tru aHl !mp!ed!ca pe :addaf! saHs! omoare propr!! cetate&!( of!c!al! l!b!e&! au ame&!&tat ca >or !&che!a co&tracte doar cu tar!le care &u part!c!pa la atacur!( -e& $h!&a sau I&d!a. I& plus( a&al!st!! se tem de ra7bu&are d!& partea lu! :addaf!( pr!& d!stru-erea act!>elor compa&!!lor petrol!ere stra!&e d!& L!b!a. 3oate acestea au co&dus la cresterea pretulu! petrolulu! la cel ma! !&alt &!>el d!& ult!m!! do! a&!. 9art!( t!te!ul Bre&t (tra&7act!o&at pe p!ata d!& Lo&dra a aEu&s la pretul de 11) dolar!/bar!l. Ae&tru fur&!7or!! d!& Joma&!a( aceasta s!tuat!e poate sa repre7!&ta o scu7a perfecta pe&tru maEorarea pretur!lor la carbura&t!( potr!>!t a&al!st!lor. SJe-ula asa este. or!ce crestere a pretulu! petrolulu! pe p!ata mo&d!ala a dus la cresterea pretulu! be&7!&e! la &o!( ch!ar &eEust!f!cata. Ad!ca( ma! !&a!&te de a term!&a stocur!le la pretur!le ma! m!c!( d!str!bu!tor!! &ostr! au mar!t pretur!leS( a declarat( pe&tru T!are.com( eco&om!stul 9!rcea $osea. SI& mod '&ormal'( ar trebu! sa creasca pretur!le. T!c !&tre -h!l!mele( pe&tru ca deEa !& Joma&!a au crescut foarte mult pretur!le la be&7!&a( !&trHo per!oada scurta. #+!sta o react!e !mporta&ta a co&sumator!lor( cu m!scar!le de protest pas&!ce care au a>ut loc( dec! ar putea sa e+!ste ma! multa ate&t!e d!& partea d!str!bu!tor!lor( ca sa &u r!d!ce foarte( foarte mult. %ar &u pu& mare ba7a pe astaS( a completat eco&om!stul. Aotr!>!t spuselor sale( ca&d !&ter>!&e u& astfel de Sra7bo! pe petrolS( d!& pu&ctul de >edere al d!str!bu!tor!lor de be&7!&a este mome&tul perfect pe&tru a maEora pretur!le( a>a&d Eust!f!carea s!mpla a scump!r!! t!te!ulu!. I& plus( $osea este de parere ca Joma&!a( ca membra LA3"( ar trebu! sa se alature la !&ter>e&t!a d!& L!b!a( deoarece ar putea e+!sta s! be&ef!c!! eco&om!ce( dupa f!&al!7area operat!u&!lor. S1t!u ca e+!sta 'pac!f!st!' care &u doresc lucrul asta( dar este foarte !mporta&t( pe&tru ca sH ar putea obt!&e u& a>a&taE eco&om!c( pr!& ate&t!a ma! mare care ! se da. Joma&!a face parte d!&trHo -rupare( LA3"( !ar asa cum sHa !&tamplat s! !& Af-a&!sta& sau Ira,( locul Joma&!e! este !& LA3" s! de a!c! >!& s! a>a&taEe. e>e&tual come&7!( e>e&tuale act!>!tat! de refacere( de reco&stru!re( de reab!l!tare. Asta pe terme& ma! lu&- s! dep!&de foarte mult s! de ab!l!tatea &oastra de a obt!&e astfel de co&tracteS( a prec!7at $osea. Ae de alta parte( pretul be&7!&e! !& Joma&!a a crescut cu /* la suta !& ult!m!! do! a&!( t!mp !& care pretul petrolulu! ch!ar a sca7ut pe p!etele !&ter&at!o&ale. Astfel( !& op!&!a a&al!stulu! f!&a&c!ar Gale&t!& Io&escu( &u e+!sta &eaparat o corelat!e d!recta !&tre co&fl!ctul d!& L!b!a s! o e>e&tuala maEorare de pretur! la carbura&t!! >a&dut! !& Joma&!a( decat daca >or e+!sta mar! speculat!! pe p!ata !&ter&at!o&ala a petrolulu!( pe bursele de marfur! sau pe p!ata der!>atelor.

Care sunt sc imburile economice ale Romaniei cu Japonia si Libia

Aotr!>!t 9!&!sterulu! #co&om!e!( $omertulu! s! 9ed!ulu! de Afacer!( la sfars!tul a&ulu! '**8( >olumul total al sch!mbur!lor comerc!ale d!&tre Joma&!a s! Rapo&!a se s!tuau la &!>elul de )0*(' m!l!oa&e de dolar!( d!& care e+portul roma&esc era de 117() m!l!oa&e de dolar!( !ar !mportul de CC'(7 m!l!oa&e de dolar!. 9a! multe compa&!! Eapo&e7e a>eau !&>est!t!! !& Joma&!a( cum ar f! Koyo (rulme&t! ( Ya7a,! (cablaEe electr!ce pe&tru automob!le ( 3a,ata (p!ese auto ( QuE! 9a-&et!cs (p!ese aparate foto ( R3I (t!-ar! sau 1ews (cablaEe electr!ce . %e aseme&ea( e+!sta f!&a&tare Eapo&e7a s! pe&tru cate>a pro!ecte d!& Joma&!a( cum ar f! reab!l!tarea drumulu! &at!o&al %L0( moder&!7area s! reab!l!tarea l!&!e! de cale ferata Bucurest! H $o&sta&ta sau real!7area !&stalat!e! de desulfur!7are a -a7elor arse la comple+ul e&er-et!c 3urce&!. Joma&!a e+porta lem& s! art!cole d!& lem&( produse ch!m!ce/farmaceut!ce( !&-rasam!&te( !&caltam!&te( co&fect!!( ech!pame&te s! accesor!! electr!ce( !& t!mp ce( la !mport( predom!&a aparatura de !&alta teh&olo-!e( electro&!ce s! auto>eh!cule. I& ca7ul L!b!e!( sch!mbur!le comerc!ale se desfasoara ma! d!f!c!l( e+!sta&d colaborar! cu Joma&!a !& dome&!ul co&struct!!lor c!>!le s! de !&frastructura rut!era( !&stalat!! s! mater!al!! pe&tru sectorul de t!te! s! -a7e( sectorul ma&ufactur!er. Joma&!a e+porta( de altfel( -ra&e s! produse de lar- co&sum( a&!male >!!( !&trume&te med!cale s! med!came&te( &utretur! s! pest!c!de s! ser>!c!! de -e&ul cursur!lor de formare profes!o&ala sau perfect!o&are.

Bibliografie
www.eco&om!st.ro www.europal!bera.orwww.f!&a&c!arul.ro www.med!afa+.ro