Sunteți pe pagina 1din 0

FI TEHNIC DE SECURITATE

n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
Revizia (data): 11.11.2010 Versiune 6.11

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 1 aparinnd 11
1. Identificarea substanei/amestecului i a societii/ntreprinderii
1.1 Element de identificare a produsului
Catalog Nr. 102432
Numele produsului Cloroform pentru cromatografia de gaze SupraSolv
Numr de nregistrare
REACH
Pentru aceasta substanta sau utilizarea sa nu este disponibil un numar
d e inregistrare, deoarece substanta sau utilizarea sa sunt exceptate
de l a inregistrare conform Articolului 2 al regulamentului REACH (CE)
Nr 190 7/2006, tonajul anual nu necesita inregistrarea, sau
inregistrarea este prevazuta pentru un termen ulterior.

1.2 Utilizri relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizri contraindicate
Utilizri identificate Reactiv pentru analiz
Pentru informatii suplimentare despre utilizari, va rugam consultati por
talul Merck Chemicals.

1.3 Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate
Societatea Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Germania * Tel: +49 6151 72-0
Departamentul responsabil Merck Romania SRL * email: securitate@merck.ro
Reprezentana regional: Merck Romania SRL * Calea Plevnei, nr. 139, et. 2, corp C, Bucuresti,
sector 6 * Tel: 004 021 3198850 * Fax: 004 021 319 8848

1.4 Numr de telefon care poate
fi apelat n caz de urgen
0728 306470

Identificarea distribuitorului:(tampila distribuitorului)
2. Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanei sau a amestecului
Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Cancerogenitatea, Categoria 2, H351
Toxicitate acut, Categoria 4, Oral(), H302
Iritarea pielii, Categoria 2, H315
Toxicitate asupra unui organ int specific - expunere repetat, Categoria 2, H373
Pentru textul complet al acestor fraze H menionate n aceast seciune, se va consulta Seciunea 16.

Clasificare (67/548/CEE sau 1999/45/CE)
Xn; R22 - 48/20/22
Xi; R38
Carc.Cat.3; R40
Pentru textul complet al frazelor R menionate n acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102432
Numele produsului Cloroform pentru cromatografia de gaze SupraSolv

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 2 aparinnd 11
2.2 Elemente pentru etichet
Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Pictograme de pericolCuvnt de avertizare
Atenie

Fraze de pericol
H351 Susceptibil de a provoca cancer.
H302 Nociv n caz de nghiire.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor n caz de expunere prelungit sau repetat.
H315 Provoac iritarea pielii.

Fraze de precauie
P302 + P352 N CAZ DE CONTACT CU PIELEA: splai cu mult ap i spun.
P314 Consultai medicul, dac nu v simii bine.

Utilizare limitat numai pentru instalaii industrial.

Marcare redus (125 ml)
Pictograme de pericolCuvnt de avertizare
Atenie

Fraze de pericol
H351 Susceptibil de a provoca cancer.

Utilizare limitat numai pentru instalaii industrial.

Nr. Index 602-006-00-4

Etichetare (67/548/CEE sau 1999/45/CE)
Simbol(uri) Xn Nociv

Fraza(e)
indicnd R (risc)
22-38-40-48/20/22 Nociv n caz de nghiire. Iritant pentru piele. Posibil efect
cancerigen - dovezi insuficiente. Nociv: pericol de efecte
grave asupra sntii la expunere prelungit prin inhalare i
prin nghiire.
Fraz(e) S 36/37 Purtai echipament de protecie i mnui corespunztoare.

Informaii suplimentare
Numai pentru cercetare, dezvoltare, analiz sau procese industriale specifice (76/769/CEE).


Nr.CE 200-663-8 Eticheta CE
FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102432
Numele produsului Cloroform pentru cromatografia de gaze SupraSolv

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 3 aparinnd 11
Marcare redus (125 ml)
Simbol(uri) Xn Nociv

Fraza(e)
indicnd R
(risc)
22-40-48/20/22 Nociv n caz de nghiire. Posibil efect cancerigen - dovezi
insuficiente. Nociv: pericol de efecte grave asupra sntii la
expunere prelungit prin inhalare i prin nghiire.
Fraz(e) S 36/37 Purtai echipament de protecie i mnui corespunztoare.

2.3 Alte pericole
Necunoscut.

3. Compoziie/informaii privind componenii
Formula CHCl CHCl (Hill)
Nr. CAS 67-66-3
Nr. Index 602-006-00-4
Nr.CE 200-663-8
Masa molecular 119,38 g/mol


4. Msuri de prim ajutor
4.1 Descrierea msurilor de prim ajutor
Dup inhalare: aer curat. n cazul opririi respiraiei: se aplic respiraie gur-la-gur sau
ventilarea mecanic, iar dac este necesar masca cu oxigen! Chemai imediat medicul.

Dup contactul cu pielea: splai cu mult ap. ndeprtai mbrcmintea contaminat.

Dup contactul cu ochii: cltii cu mult ap. Chemai imediat oftalmologul.

Dac este ingerat Mare grij Pericol prin aspirare Se va ine tractul respirator curat. Se va chema
de urgen medicul. Dup aceea administrai: crbune activat (20 - 40 g n suspensie 10 %). In
caz de vomitare spontan: Pericol de aspiraie. Posibil blocaj respirator. Chemai medicul.

4.2 Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate
Tuse, Insuficien respiratorie, stop respirator, Ameeli, narcoz, agitaie, spasme, ameeal
(mbtare), Ameeal, Vrsturi, Tulburri de stomac/intestine, tulburri cardiovasculare, Dureri
de cap, ataxie (coordonare locomotorie dezordonat )
Efect de uscare puternic ce conduce la o piele aspr i crpat.

4.3 Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare
Laxativ: Sulfat de sodiu (1 lingur/1/4 l ap ).

5. Msuri de combatere a incendiilor
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunztoare
Se vor folosi metode de stingere adecvate condiiilor locale i mediului nconjurtor.

Mijloace de stingere necorespunztoare
Pentru aceasta substanta/amestec, nu sunt date limitari ale agentilor ex istenti.

5.2 Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz
Neinflamabil.
Cldura ambiental poate genera vapori periculoi.
n caz de incendiu se poate degaja:
Acid clorhidric gazos, Fosgen

FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102432
Numele produsului Cloroform pentru cromatografia de gaze SupraSolv

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 4 aparinnd 11
5.3 Recomandri destinate pompierilor
echipamentelor speciale de protecie pentru pompieri
Nu staionai n zona periculoas fr aparat autonom de respirat. Pentru a evita contactul cu
pielea, pstrai o distan de siguran i purtai mbrcminte de protecie adecvat.

Informaii suplimentare
Se vor suprima gazele/vaporii/ceaa folosind un jet de ap. Se va avea grij ca apa folosit la
stingerea incendiilor s nu contamineze apa de suprafa sau pnza de ap freatic.

6. Msuri de luat n caz de dispersie accidental
6.1 Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen
Indicatie pentru personalul neimplicat in situatii de urgenta Nu se inspir vaporii, aerosolii. A se
evita contactul cu substana. Se va asigura ventilaie adecvat. Evacuati zona periculoasa,
respectati procedurile valabile in caz de urg enta, consultati un specialist.

Sfaturi pentru personalul care intervine n situaii de urgen: Echipament de protectie, vezi
sectiunea 8.

6.2 Precauii pentru mediul nconjurtor
A nu se arunca la canalizare.

6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie
Acoperiti scurgerile. Colectati, captati si indepartati prin pompare mat eriile varsate.
Respectati eventualele restrictii de materiale (vezi sectiunea 7.2 si 10 .5)
Strngei cu un material absorbant de lichide (e.g. Chemozorb ). Trimitei pentru evacuare.
Curai zona afectat. Nu inhalai vaporii.

6.4 Trimiteri ctre alte seciuni
Indicatii despre tratarea deseurilor, vezi sectiune 13.

7. Manipularea i depozitarea
7.1 Precauii pentru manipularea n condiii de securitate
Lucrai cu glug. Nu inhalai substana. A se evita producerea de vapori/aerosoli.

7.2 Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti
Protejat de lumin. nchis ermetic.

A se depozita ntre +15 C i +25 C.

7.3 Utilizare final specific (utilizri finale specifice)
Cu exceptia utilizarilor mentionate in sectiunea 1.2, nu sunt prevazute alte utilizari specifice.

8. Controale ale expunerii/protecia personal
8.1 Parametri de control
Componente avnd limit de expunere profesional
Componente
Baz Valoare Praguri limit Valoare limit de expunere ce nu trebuie depit n
timpul oricrei perioade de lucru, Observaii

Cloroform (67-66-3)
ECTLV Absorbie cutanat: Poate fi absorbit prin piele.

Medie temporal. 2 ppm
10 mg/m


FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102432
Numele produsului Cloroform pentru cromatografia de gaze SupraSolv

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 5 aparinnd 11
RO OEL Medie temporal. 2 ppm
10 mg/m


Absorbie cutanat: Poate fi absorbit prin piele.


Etanol (64-17-5)
RO OEL Valorile limit admisibile
pentru expunere pe
termen scurt:
5.000 ppm
9.500 mg/m


Medie temporal. 1.000 ppm
1.900 mg/m


Proceduri de monitorizare recomandate
Metodele de masurare a agentilor chimici atmosferici la locul de munca t rebuie sa fie conforme cu cerintele
normativelor DIN EN 482 si DIN EN 68 9
8.2 Controale ale expunerii
Msuri de ordin tehnic
Masurile tehnice si regimurile de operare adecvate trebuie sa aiba prior itate asupra utilizarii
echipamentelor de protectie personala.
Vezi sectiunea 7.1.

Msuri de protecie individuale
mbrcmintea de protecie trebuie selectat specific locului de munc, n funcie de concentraia
i cantitatea de materiale cu risc manipulate. Rezistena, la chimicale, a mbrcminii de
protecie trebuie s fie stabilit cu furnizorul.

Msuri de igien
Schimbai imediat mbrcmintea contaminat. Aplicai o crem ecran de protecie a pielii.
Splai minile i faa dup lucrul cu substana.

Protecia ochilor / feei
Ochelari de protecie

Protecia minilor
contact total:
Materialul mnuii: Viton (R)
Grosimea mnuilor: 0,70 mm
Timpul de penetrare: > 480 min
contact prin stropire:
Materialul mnuii: cauciuc butil
Grosimea mnuilor: 0,7 mm
Timpul de penetrare: > 10 min

Mnuile de protecie a fi utilizate trebuie s respecte specifica iile directiveiCE 89/686/EEC i
a standardului EN374, de exemplu KCL 890 Vitoject (contact total), KCL 898 Butoject
(contact prin stropire).
Timpii pragului de rupere declarai mai sus au fost determinai de KCL prin teste delaborator
conform EN374 pe probe cu tipul mnuilor recomandate.
Aceast recomandare se aplic numai produselor declarate n foaia cu datele de sigurani
furnizat de noi precum i scopului specificat de noi.La dizolvare sau la amestecare cu alte
substane i n condiiile deviante de la cele declaraten EN374 v rugm contactai furnizorul
CE-mnui aprobate(ex. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Protecia respiraiei
cerut cnd sunt generai vapori/aerosoli.
Tipul filtrului recomandat: Filtru AX (EN 371)
Antreprenorul trebuie s se asigure c ntreinerea, curarea i testarea de dispozitivelor de
protecie respiratorie sunt efectuate n conformitate cu instruciunile productorului. Aceste
FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102432
Numele produsului Cloroform pentru cromatografia de gaze SupraSolv

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 6 aparinnd 11
msuri trebuie s fie documentate corespunztor.

Controlul expunerii mediului
A nu se arunca la canalizare.

9. Proprietile fizice i chimice
9.1 Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz
Form lichid

Culoare incolor

Miros dulce

Pragul de acceptare a mirosului Nu exist informaii disponibile.

pH Nu exist informaii disponibile.

unctul de topire -63 C

Temperatur de fierbere/interval
de temperatur de fierbere
ca. 61 C

Punctul de aprindere Metod: DIN 51755 Part 1
nu strlucete

Viteza de evaporare Nu exist informaii disponibile.

Inflamabilitatea (solid, gaz) Nu exist informaii disponibile.

Limit inferioar de explozie nu se aplic

Limit superioar de explozie nu se aplic

Presiunea de vapori 211 hPa
la 20 C

Densitatea de vapori relativ 4,25

Densitatea relativ 1,48 g/cm
la 20 C

Solubilitate n ap: 8 g/l
la 20 C

Coeficientul de partiie: n-
octanol/ap
log Pow: 2 (25 C)
Metod: (experimental)
(IUCLID) Nu este de ateptat un potenial de bioacumulare
apreciabil (log Pow 1-3).

Temperatura de autoaprindere Nu exist informaii disponibile.

Temperatura de descompunere Nu exist informaii disponibile.

Vscozitate dinamic 0,56 mPa.s
la 20 C

FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102432
Numele produsului Cloroform pentru cromatografia de gaze SupraSolv

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 7 aparinnd 11
Proprieti explozive Nu exist informaii disponibile.

Proprieti oxidante Nu exist informaii disponibile.

9.2 Alte informaii
Temperatur de aprindere necombustibil


10. Stabilitate i reactivitate
10.1 Reactivitate
Nu sunt asteptate reactii periculoase la manipularea produsului in confo rmitate cu scopul de
utilizare.

10.2 Stabilitate chimic
sensibil la cldur
Sensibilitate la lumin

Stabilizator
Etanol

10.3 Posibilitatea de reacii periculoase
Risc de explozie cu:
sensibil la oc, aliaje metalice, magneziu, Aluminiu, Fier, Amoniac, Amine, oxizi de azot, baze,
Oxigen, amide alcaline, compui organici nitro, Alcooli, hidroxizi alcalini, Metanol, Hidroxid de
sodiu, alcalii tari, alcoolai, Fluor, compui peroxi, Metale alcalino-pmntoase, Metale alcaline
Reacii violente posibile cu:
fosfine, bis(dimetilamino)dimetilstaniu, Metale, hidruri nemetalice

10.4 Condiii de evitat
nclzire puternic.

10.5 Materiale incompatibile
cauciuc, plastice variate

10.6 Produi de descompunere periculoi
n caz de incendiu: A se vedea capitolul 5.

11. Informaii toxicologice
11.1 Informaii privind efectele toxicologice
Toxicitate acut oral
LD50 obolan
Doz: 695 mg/kg
(RTECS)

LDLO uman
Doz: 2.514 mg/kg
(RTECS)
Simptome: Ameeal, Vrsturi, Prin aspirare se poate provoca un edem pulmonar sau o
pneomonie.
FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102432
Numele produsului Cloroform pentru cromatografia de gaze SupraSolv

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 8 aparinnd 11
Toxicitate acut prin inhalare
LCLO uman
Doz: 124,1 mg/l, 5 min
(RTECS)

LC50 obolan
Doz: 47,7 mg/l, 4 h
(IUCLID)
Simptome: Tuse, Insuficien respiratorie, absorbie
Toxicitate acut dermic
absorbie

Iritaia pielii
iepure
Rezultat: iritaie uoar
(IUCLID) Efect de uscare puternic ce conduce la o piele aspr i crpat.
Provoac iritarea pielii.
Iritaia ochilor
iepure
Rezultat: iritaie uoar
(IUCLID)
Toxicitate asupra unui organ int specific - o singur expunere
Substana sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe int, expunere
unic.
Toxicitate asupra unui organ int specific - expunere repetat
Poate provoca leziuni ale organelor n caz de expunere prelungit sau repetat.

Pericol prin aspirare
Nu exist o clasificare a toxicitaii la aspiraie

11.2 Informaii suplimentare
Informaii suplimentare
Efecte sistemice:
Dup absorbie:
Ameeli, ameeal (mbtare), agitaie, spasme, narcoz, stop respirator
Dup o expunere pe termen lung la agentul chimic:
scderea tensiunii arterial, Dureri de cap, ataxie (coordonare locomotorie dezordonat ),
Tulburri de stomac/intestine, tulburri cardiovasculare
Leziune a:
Ficat, Rinichi, Cardiac
Efect potenat de: etanol
Alte date:
Se va manipula conform normelor de igien industriale i a normelor de securitate.

12. Informaii ecologice
12.1 Toxicitate
FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102432
Numele produsului Cloroform pentru cromatografia de gaze SupraSolv

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 9 aparinnd 11
Toxicitate pentru peti
LC50
Specii: Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus)
Doz: 18 mg/l
Durat de expunere: 96 h
(IUCLID)
Toxicitate pentru dafnia i alte nevertebrate acvatice.
EC50
Specii: Daphnia magna
Doz: 79 mg/l
Durat de expunere: 48 h
(IUCLID)
EC5
Specii: E.sulcatum
Doz: > 6.560 mg/l
Durat de expunere: 72 h
(IUCLID) (concentraia toxic maxim admisibil)
Toxicitate asupra algelor
IC5
Specii: Scenedesmus quadricauda (alge verzi)
Doz: 1.100 mg/l
Durat de expunere: 8 d
(IUCLID) (concentraia toxic maxim admisibil)
Toxicitate pentru bacterii
EC5
Specii: Pseudomonas putida
Doz: 125 mg/l
Durat de expunere: 16 h
(IUCLID) (concentraia toxic maxim admisibil)
EC50
Specii: noroi/ml activat
Doz: 1.010 mg/l
Durat de expunere: 3 h
Metod: ndrumar de test OECD 209

12.2 Persisten i degradabilitate
Biodegradare
0 %
Durat de expunere: 14 d
Metod: ndrumar de test OECD 301C
Rezultat: Dificil biodagradabil.

12.3 Potenial de bioacumulare
Coeficientul de partiie: n-octanol/ap
log Pow: 2 (25 C)
Metod: (experimental)
(IUCLID) Nu este de ateptat un potenial de bioacumulare apreciabil (log Pow 1-3).
12.4 Mobilitate n sol
Dstribuia n compartimentele de mediu
Adsorbie/Sol
log Koc: 1,72
Metod: (experimental)
Mobil n diverse tipuri de sol
FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102432
Numele produsului Cloroform pentru cromatografia de gaze SupraSolv

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 10 aparinnd 11


12.5 Rezultatele evalurii PBT i vPvB
Evaluarea PBT/vPvB nu este efectuata, deoarece evaluarea securitatii chi mice nu este
solicitata/realizata.
12.6 Alte efecte adverse
constanta lui Henry
14084 Pa*m/mol
(experimental) (IUCLID) Rspndirea preferabil n aer.

Informaii ecologice adiionale
Efecte biologice:
Pericliteaz sursele de ap potabil dac ptrund n sol /sau ape n cantiti mari.
Informaii suplimentare referitoare la ecologie
A nu se permite infiltrarea n ape, ape reziduale sau sol.

13. Consideraii privind eliminarea
Metode de tratare a deeurilor
Deseurile trebuie eliminate conform Directivei 2008/98 CE privind deseur ile, precum si in
conformitate cu alte reglementari nationale si locale. Pastrati chimicalele in recipientele
originale. Nu le amestecati cu alt e tipuri de deseuri. Manipulati recipientele necuratate cu
aceleasi prec autii ca si produsul.

Pentru actiuni privitoare la returnarea chimicalelor si containerelor, c onsultati
www.retrologistik.com, sau contactati-ne daca aveti intrebari suplimentare.

14. Informaii referitoare la transport
ADR/RID
UN 1888 CHLOROFORM, 6.1, III
IATA
UN 1888 CHLOROFORM, 6.1, III
IMDG
UN 1888 CHLOROFORM, 6.1, III
Ghid de Urgen (EmS) F-A S-A
Reglementrile de transport sunt considerate n conformitate cu reglementrile internaionale i
n forma aplicabil n Germania. Posibilele abateri naionale n alte ri nu sunt luate n
considerare.


15. Informaii de reglementare
15.1 Regulamente/legislaie n domeniul securitii, sntii i al mediului specifice (specific) pentru substana
sau amestecul n cauz
Regulamente UE
Reglementare referitoare la
riscul de accident major
96/82/EC
Nu se aplic Directiva 96/82/CE


Restricii profesionale Se va lua n considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecia
tineretului la locul de munc. Se va lua n considerare Directiva
92/85/CEE referitoare la securitatea i sntatea la locul de
munc a femeilor nsrcinate.
FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102432
Numele produsului Cloroform pentru cromatografia de gaze SupraSolv

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 11 aparinnd 11

Legislaie naional
Clasa de depozitare VCI 10 - 13 Alte lichide sau solide

15.2 Evaluarea securitii chimice

Pentru acest produs, nu a fost efectuata o evaluare de securitate chimic a.

16. Alte informaii
Textul complet al frazelor H referit n seciunile 2 i 3.
H302 Nociv n caz de nghiire.
H315 Provoac iritarea pielii.
H351 Susceptibil de a provoca cancer.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor n caz de expunere prelungit
sau repetat.
Text format din fraze R ce se refer la subtitlurile 2 i 3
R22 Nociv n caz de nghiire.
R38 Iritant pentru piele.
R40 Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente.
R48/20/22 Nociv: pericol de efecte grave asupra sntii la expunere
prelungit prin inhalare i prin nghiire.

Distribuitor (tampila):
Recomandri pentru formarea personalului
Se vor furniza informaii adfecvate, instruciuni i cursuri pentru operatori.

Reprezentana regional: Subsidiara Merck KGaA Romania /Merck Romania SRL * Calea
Plevnei, nr. 139, et. 2, corp C, Bucuresti, sector 6 * Tel: 004 021
3198850; Fax: 004 021 319 8848 E-mail: info.merck@merck.ro,
Web site: www.merck.ro
Legenda tuturor abrevierilor i a acronimelor utilizate n fia cu date de securitate
Abrevierile si acronimele utilizate pot fi gasite la www.wikipedia.org.


Informaiile prezentate aici se bazeaz pe nivelul actual al cunotinelor. Ele caracterizeaz produsul cu privire la
msurile de siguran corespunztoare. Ele nu reprezint o garanie a proprietilor produsului.