Sunteți pe pagina 1din 9

DCE I Amplificatoare elementare N. Cupcea

24

notiţe

Cap.4. Amplificatoare elementare cu tranzistoare

5. Influenţa circuitelor de polarizare asupra performanţelor amplificatoarelor elementare cu TBIP

Comparaţie între cele trei amplificatoare fundamentale:

- amplificarea de tensiune:

- negativă şi mare în valoare absolută pentru EM;

- pozitivă şi mare pentru BM;

- unitară(foarte aproape de 1, <1) pentru CM;

- amplificarea de curent:

- mare pentru EM;

- practic egală cu -1 pentru BM;

- mare pentru CM;

- impedanţa de intrare:

- medie pentru EM;

- foarte mică pentru BM;

- foarte mare pentru CM;

- impedanţa de ieşire:

- mare pentru EM;

- foarte mare pentru BM;

- foarte mică pentru CM;

- amplificarea de putere (sarcină rezistivă);

- foarte mare pentru EM;

- mare pentru BM;

- mare pentru CM;

Observaţie: tranzistorul este capabil de amplificare de putere în oricare

dintre cele trei conexiuni fundamentale

Conexiune

EM

BM

CM

amplificare

de

mare

mare

1

tensiune

negativă

pozitivă

amplificare de curent

mare

-1

mare

impedanţă de intrare

medie

foarte mică

foarte mare

impedanţă de ieşire

mare

foarte mare

foarte mică

amplificare de putere

foarte mare

mare

mare

DCE I Amplificatoare elementare N. Cupcea

25

notiţe

* performanţele calitative şi cantitative ale celor trei amplificatoare

fundamentale permit aprecierea rapidă a performanţele unei scheme mai complicate şi pot fi alese cele mai potrivite scheme pentru realizarea unei funcţii

de prelucrare analogică date.

* toate aceste performanţe sunt afectate, mai mult sau mai puţin, de

circuitele de polarizare ale tranzistorului. Aceste circuite, mai simple sau mai complicate, sunt necesare pentru precizarea PSF în jurul căruia variază

semnalele variabile. Mai mult, coordonatele PSF influenţează parametrii de regim dinamic ai tranzistorului şi, deci, performanţele dinamice ale amplificatorului. Din acest motiv, întotdeauna trebuie alese acele circuite de

polarizare care să asigure o stabilitate cât mai bună a PSF în condiţiile reale de funcţionare (dispersii ale parametrilor, variaţia temperaturii, variaţia tensiunilor de alimentare, îmbătrânirea componentelor, variaţia sarcinii).

* PSF trebuie astfel alese încât să asigure evoluţia semnalului variabil în

limitele necesare fără ca elementele active să intre în regiunile profund neliniare (saturaţie sau blocare).

* în general, condiţiile de proiectare a cicuitelor de polarizare vin în

contradicţie cu condiţiile de obţinere a unor performanţe maxime ale amplificatorului.

* pentru a pune în evidenţă şi sub formă numerică deosebirile dintre cele

trei amplificatoare elementare şi pentru a vedea influenţa circuitelor de polarizare, se va considera o schemă de polarizare clasică (cu patru rezistenţe) a unui tranzistor pentru precizarea PSF şi apoi schema respectivă va fi conectată

pe rând în fiecare din cele trei conexiuni fundamentale, în regim dinamic.

* se vor calcula parametrii circuitului atât pentru schema de principiu cât şi pentru amplificatorul complet, cu circuitele de polarizare.

pentru amplificatorul complet, cu circuitele de polarizare. * tranzistorul va fi caracterizat prin urm ă torii

* tranzistorul va fi caracterizat prin următorii parametri:

DCE I Amplificatoare elementare N. Cupcea

26

notiţe

- pentru regimul static: β

0

(aceasta permite neglijarea curentului de

BE = (considerat constant), ceilalţi

bază în raport cu alţi curenţi), V parametri fiind neglijaţi;

(relaţie care permite

(se

ţiile simplificate, suficient

pentru evidenţierea aspectelor urmărite). Generatorul de semnal, de rezistenţă

internă R = 1k , se cuplează capacitiv pentru a nu influenţa PSF iar sarcina

neglijează aceşti parametri

determinarea parametrului

0,6 V

- pentru regimul dinamic:

h

h

f

= 100,

S = 40I

C

h

f

/S

),

h

i cu relaţia

h

i

=

0

şi h

0

r =

0 =

pe ntru a putea

folosi rela

g

este con

stituită dintr

-o rezistenţă

-

elementele

de

circuit

R

s

au

= 3k

, de asemenea cuplată capacitiv.

valorile:

R

b1

=

3

0k

, R

b2

= 0k

1

R

e

=

1,2

k

, R =

c

3

k

iar E

c =

12V

.

,

- determinarea coordonatelor PSF se face calculând, mai întâi, tensiunea bazei faţă de masă, prin neglijarea curentului de bază:

V

B

=

R b 2

R

b1

+

R

b 2

E

c

=

3V

Tensiunea emitorului faţă de masă va fi:

V

E

=

V -V

B

BE

=

2,4 V

iar curentul de emitor (practic egal cu curentul de colector):

. Tensiunea colector – emitor este:

I

C

I

E

= 2

mA

V

CE

=

E

C

- R

C

I

C

- R

Se calculează parametrul

E

h

I

E

=

3,6V

. (tranzistorul este în RAN)

i al tranzistor ului:

h

i

=

h

f

=

h

f

=

100

S

 

40

I

40 2

C

=

1,25 k

a) Amplificator cu emitorul la ma să

- se scurtcircuiteaz

de decuplare

C ;

e

ă emitorul la masă în regim

dinamic printr-o capacitate

- sursa de semnal se cuplează prin capacitatea de cuplare

- sarcina se cuplează printr-o capacitate de cuplare,

C ;

c

C

b

;

- toate capacităţile au reactanţa foarte mică în comparaţie cu rezisten ţele echivalente la borne.

- se obţine schema electrică a unui amplificator cu emitorul la masă.

DCE I Amplificatoare elementare N. Cupcea

27

notiţe

DCE I Amplificatoare elementare N. Cupcea 27 noti ţ e * schema echivalent ă pentru regim

* schema echivalentă pentru regim dinamic (reguli):

ţ e * schema echivalent ă pentru regim dinamic (reguli): - Z i ş i Z

-

Z i şi Z sunt impedanţele de intrare, respectiv de ieşire din schema de

0

principiu;

- Z

in t este impedanţa de intrare în amplificator (adică ceea ce vede sursa

de semnal

- Z

s

pre

am

plificator);

ies este impedanţa pe care o oferă amplificatorul sarcinii (adică ceea

ce vede sarcina spre amplificator).

-

aceste

polarizare.

două

impeda nţe

sunt

afectate

de

elementele

circuitelor

de

Se calculează următoarele mărimi:

- amplifica rea de tensiune

A

u

:

A

u

=

h

f

Z

=

h

f

h

i

s

h

i

R

s

||

R

c

=

120

s este impedanţa totală văzută în colectorul tranzistorului;

-

-

- r zistenţa

amplificarea obţinută este negativă şi de valoare mare;

e

R

c

Z

necesară numai pentru polarizarea corectă a col ectorului

e care ar

reduce amplificarea de tensiune la jumătate în comparaţie cu valoare

fi avut-o dacă amplificatorul ar fi lucrat numai pe sarcina explicit ă,

a

p

R

s

.

DCE I Amplificatoare elementare N. Cupcea

28

notiţe

- amplificarea de curent,

A :

i

A

i

=

h

f

=

100

.

- impedanţa de intrare, Z :

i

= h = 1,25kΩ Z i . i - impedanţa de ieşire, Z 0 →
= h = 1,25kΩ
Z i
.
i
- impedanţa de ieşire,
Z
0 → ∞ .
- impedanţa de intrare în
a
m
plificator,
:
Z int
= R
|| R
|| Z = 1,07kΩ
.
Z int
b1
b2
i
(efectul rezistenţelor de
po
larizare n
u este prea important).
- amplificarea globală de curent:
I
I
I
R
I s
1
s
R c
b
2
1
R b 2
=
=
=
A
A ig
i
I
I
I
I
R
+ R
R
+ Z
g
2
1
g
c
s
b
1
i
R b 2

= 42,8.

- efectul rezistenţei de colector

- amplificarea globală de tensiune:

A

ug

=

U

2

=

U

2

U

1

=

A

Z

int

U

g

U

1

U

g

u

Z

int

+

Z

g

=

(amplificarea de tensiune realizată de circuit este circa 25% realiza tranzistorul pe sarcina de 3k).

- impedanţa de ieşire a amplificatorului:

Z

ies

= Ζ

0

|| R

c

= R

c

=

2

k

.

- efectul rezistenţei de colector

- amplificarea de putere,

A

p

, pentru:

R

s

R

s

|| R

c

:

62 .

din ceea ce poate

A

p

=

| A

u

|

×

| A

i

|

=

120

×

100

=

12000

.

în absenţa rezistenţei de polar izare, R , amplificarea de putere maximă

ce ar fi putut fi realizată cu acest montaj

- amplificarea totală de putere - definită ca raportul dintre puterea dată în

sarcina R s şi puterea cedată de sursa de semnal va fi:

-

c

est

e de

24000;

A

pt

=

2

R I

s

s

U I

2

s

=

U I

g

g

U I

g

g

=

A

ug

×

A

ig

=

62

×

42,8

=

2654

(din cauza circuitelor de polarizare şi a valorii fini te a impedanţei de intrare medie, se obţine o amplificare de putere de numai circa 20% din amplificarea de putere maximă posibilă cu acest circuit, dar, totuşi, de valoare mare). * se pot folosi şi alte circuite de polarizare în curent continuu

DCE I Amplificatoare elementare N. Cupcea

29

b) Amplificator cu baza la masă

* schema electrică:

notiţe

cu baza la mas ă * schema electric ă : noti ţ e - se decupleaz

- se decuplează baza la masă prin capacitatea de decuplare

- generatorul se cuplează prin

- sarcina este cuplată capacitiv în colectorul tranzistorului, prin

- toate capacităţile sunt de valori mari.

C

b

;

C

e

la emitor;

C

c

;

* schema echivalentă pentru regim dinamic:

mari. C b ; C e la emitor; C c ; * schema echivalent ă pentru

Se calculează următoarele mărimi:

DCE I Amplificatoare elementare N. Cupcea

30

notiţe

- amplificarea de tensiune: h Z h f s f = = R A ub
- amplificarea de tensiune:
h
Z
h
f
s
f
=
=
R
A ub
c
h
h
i
i

R

s

=120.

- amplificarea este pozitivă, mare şi are aceeaşi valoare ca şi modulul amplificării de tensiune pentru amplificatorul cu EM;

- amplificarea de curent,

- impedanţa de intrare,

A ib

Z ib

:

, este –1;

Z

ib

h

i

h

f

+ 1

12,4

. (de valoare foarte mică).

- impedanţa de ieşire,

- impedanţa de intrare în amplificator,

Z →∞;

ob

Z

int

= Z

ib

|| R 12,3

e

Z

int

:

- practic neschimbată, pentru că

Z ib

este foarte mică.

- impedanţa de ieşire din amplificator,

.

Z

= Ζ

|| R

c

= R

c

= 3k

ies

ob

Z

ies

:

- influenţă foarte puternică a circuitului de polarizare care adaugă unui

generator de curent aproape ideal o impe

- amp lificarea globală de tensiune:

danţă în pa

ralel de numai 3k;

A

ug

=

U

2

=

U

2

U

1

=

A

Z

in

t

U

g

U

1

U

g

 

u

Z

int

+

Z

g

1,46.

- o reducere foarte puternică a amplificării de tensiune deoarece un

amplificator cu BM nu se comandă cu un generator de tensiune cu o impedanţă

internă aşa de mare; este necesar ca

- amplificarea globală de curent:

Z

g

<< Z

ib

!)

A

ig

=

I

s

I

s

I I

2 1

R

c

A

R

e

 

=

=

I

g

I

2

I R

I

1 g

c

+

R

s

i

R

e

+

Z

ib

rămâne

numai

- tranzistorului;

- amplificarea de putere,

influenţa

A pb

:

rezistenţei

de

polarizare

din

0,5.

colectorul

A

pb

=

| A

ub

|

×

| A

ib

|

=

120

×

1

=

120

- amplificarea de putere este mare datorită amplificării de tensiune;

* concluzie:

DCE I Amplificatoare elementare N. Cupcea

31

notiţe

- amplificatorul cu BM trebuie comandat cu un generator de tensiune cât

mai apropiat de cel ideal din cauza impedanţei de intrare de valoare foarte mică;

- în circuitul de ieşire, amplificatorul cu BM se comportă ca un generator

de curent, dar caracterul său este puternic modificat de rezistenţa de polarizare din colector.

c) Amplificator cu

* schema electrică:

col ector com

un (repetor pe emitor)

* schema electric ă : col ector com un (repetor pe emitor) * schema echivalent ă

* schema echivalentă în regim dinamic

pe emitor) * schema echivalent ă în regim dinamic * se calculeaz ă urm ă toarele

* se calculează următoarele mărimi:

- amplificarea de tensiune este

A

uc

=

1

;

-se verifică mai întâi faptul că:

S

Z

S

=

S

R

e

|| R

s

=

h

f

h

i

R ||R

e

s

69 >> 1.

DCE I Amplificatoare elementare N. Cupcea

lificarea de curent este A

Z ic

:

-

- impedanţa de intrare,

amp

ic

Z

ic

= h

i

+

(

h

f

+

1)

R

e

||

R

s

=

=

32

-101 ;

87,8

k

notiţe

- se constată contribuţia esenţială a celui de al doilea termen;

- impedanţa de ieşire, Z :

oc

Z

oc

=

h

i

+

Z

g

=

h

i

+

R

g

||

R

b1

||

R

b2

h

f

+1

 

h

f

+ 1

 

=

21,1

- impedanţa de ieşire este foarte mică;

- efectul rezistenţei generatorului de semnal este diminuat; - impedanţa de intrare în amplificator este:

Z

int

= R

b1

|| R

b2

|| Z

ic

= 6,91k

- este puternic influenţată de circuitul de polarizare; - impedanţa de ieşire din amplificator este:

Z

ies

= Z

oc

|| R

e

= 19,3

- este de valoare mică;

- conferă caracterul unui generator de tensiune pentru repetorul pe emitor;

- nu este afectată substanţial de rezistenţa de polarizare,

R

e ;

- amplificarea globală de tensiune:

A

ug

=

U

2

=

U

2

U

1

=

A

Z

int

=

1

×

6,91

U

g

U

1

U

g

 

ic

Z

int

+

Z

g

7,91

= 0,873

- reducerea amplificării de tensiune este dată de valoarea nu foarte mare a impedanţei de intrare;

- amplificarea globală de curent:

A ig

=

I

s

R

e

R

b

1

||

R

b

2

A

i

I

g

R

e

+

R

s

R

b

1

||

R

b

2

+

Z

ic

=

×

×

= − 2,27

- reducerea substanţială a amplificării de curent este determinată de valoarea mică a rezistenţelor din divizorul de polarizare a bazei în comparaţie cu impedanţa de intrare;

- amplificarea de putere este:

A

PC

=

| A

uc

|

×

| A

ic

|

=

1

×

101

=

101

- valoare mare a amplificării de puter e datorită amplificării de curent.

- amplificarea globală de putere amplificării globale de curent.

* concluzie:

va fi mult micşorată datorită micşorării

- eficienţa repetorului pe emitor este cu atât mai bună cu cât circuitul de

polarizare a bazei are o influenţă mai mică asupra impedanţei de intrare a circuitului.