Sunteți pe pagina 1din 4

,

tt :,- I

n L

RIDICAREA CURBELOR CARAC-I'ERISTICE LA VENTI LATOR CEI'JTR I I=U GAL

LJN

Principiul lr-rcrarii

Curbele caracteristice

ale unui ventilatcr sunt

reprezentarea graficd a variatiei presiurrii totale a verrtilatoruli-ri, a varia{iei randarnentulr-ri gi puterii absorl:ite irr [urrctie cle cicbit (STAS 7 465-Be):
Apt=f (Q);

l=f

(Q);

Pu=f (Q).

(1)

Presiunea total5 a ventilatorulur re p re zinta d ife re n{a d in Lre t. presiunea totald (statici + dinamicd) la refulare p, 9t presrunea

totala la aspira\ie pi,

I Lp, =l) 1' t'

,l I l'/ -, * tLl

p, *

v2

Z - [r,,*

r+)
9i p+

(2)

unde p, gi pa sunt presiuni statice, iar

,+

presiunr
SI

dinamice, ExprimAnd vitezele medii Ia refulare gi aspiralie V' fu prin debit se obtine:
Lp, = P,

Po

,+l+ +)
Lp 5=p rp

/D\ l.-]I

unde S, gi Su sunt secliunile la refulare 9i, respeciiv, la aspiratie pentru calculul presiunii totale (a sarcinii) Rezultd ventilatorului, trebuie nrdsurate:
.

cd

- sarcina staticd

/t 4

il:ir''

-sarcina

dinarnicd Lp,t =

p+l+ +l
L \'),' J,, )

-debitul Q, secliunile S,- gi Su fiind cunoscute.

Pentru ridicarea celorlalte doua curbe se va

rrrasLlre

puterea electricd absorbite Pu gi se va calcula randarnentul cr-r


relatia:
'r1-lL-.!tl

,DD

P
, ,,

'O,NI,
I ,,

{l't'
s,e

Debitul volumic de aer Q se mdsoard cu dia[ragrrra gi calculeazd cu relatia (STAS 7374-83).

W U=a,t ^ ^^n{)z - l41P


unde.

;ms/s1

/i-\

G Ap este diferenta de presiune (cddere-a-de'f,resiune pe diafragma); G p este densitatea fluidului amonie de diafragma [kg/rn3l; e d diametrul diaf ragmei; i c( coeficientul de debit; e e coeficientul de detenta Coeficientul de debit o este dat in tabele (STAS 7374-S?,) in funcfie de: - raportul de strangulare F=d/D, cu D diametrul (interior) al conductei pe care este montatd diafragrna; - tipul diafragmei (cu prize la D gi Dl?, cLt prize ineiare
etc.);

- un numdr Reynolds estimat al curgerii Tt-i conduct6:

Ite, =

V.D

t-i

i,

in efectuarea lucrdrii se va estima un debit Ia jurrnatatea


celui nominal (scris pe pldcuta ventilatorurlui) gi se va calcuia',1 gi, respectiv, Reo Coeficientul de detenta t se calculeaza cu relatia:

--

44

(:-

I-(o,.tt
\'r i '10)1'

r-0,3.5 P')
Fi;. r! :it: ,-'t

h
1\..'.,

\7)
i-r,i
h-,

rn care:
:,6

'*

{\.,/

x- exponEh-t-izeflfroijic lpentru aer N-l ,4 i );


Ap - cdderea de presiune pe diafragmS;
Pt

.::, '
.t

6
G

- presiunea absoluta amonte de diafragr115.,,;,""-r


,,,.i;.

2.lnstalatia experimentalS. Modul de lr-rcru

Fig. Nr.

lnstalalia experimentala (fig. nr. 1) se compune din: -ventilatorul centrif ugal (1 ); -motorul electric de antrenare (2); -conducta de refulare (3) cu seciiune petrate (75x75rnnr';; -conducta de aspiralie (4) cu 0 250 mm; -conducta de mdsurd a debitului (5) cu ,1, 104 mm; -diafragma (6) de tipul cu prize inelare gi ct-r diametruI d=50mm
,L-:

Pentru ridicarea curbelor caracteristice se n-lasoarS:


45

1) sarcina
p= 1 000kg/m3;

staticS.

ventilatorului Ap=

cu

rrtanc)t'l.le[;.t.;i

diferenliat (7); 2) cdderea de presiune pe diafragmS, l-lo qi /rp=1rg[-[.1 cu

3) presiunea amonte de diafragnrd, Hu gi


Pat-pt

pr=pat-pU[-{u

r-:Li

esiunea atmosfericd.

Pentru calculul coeficientului e se va lua valoareer rneoie a presiunii pr din cele 5 mdsurdtori. V0scozitatea qi densitatee:

temperatura clirr laboralor. Ventilalorirl se pon-le:;;te (;Li clapeta (10) inchisd gi se el'ectueazd pr!ma rndsr-trdl[,caire.

aerului se iau din tabele (Anexa nr.


Urmdtoarele

5 ), in

fr-rnctie

cie

4 mdsurdtori se
c,
I

efectueazd

Ia

Ceschicieri

succesive ale acesteia

Rezultatele mdsurltorilor tabelul urmdtor.


nr.
c11.

calcu lele necesar,

e se 'Li-ec
al-'t
t'l'tim
I

Pr-Pa=

H,l

Ha

-E) l--

a
m"/s

a
mr/h

I l-r

[-u

i.ll t.l

AP' mm
CA

mnl
CA

mm
CA

mm
CA

o/ /r:

CE

Dupd efectuarea mdsurdtorilor se calculeazd e gi se aiege

coeficientul de debit cx, (Anexa nr. B), astfel incat relatia calcul a debitului se poate scrie sub forma:
Q

cit-'

undeKesteoconstanta,
in

I{ "[H,

;m3is1

formula sarcinii dinamice

Att,t

p8'
1 /-

(r I
I

iStj ^ - -; t1! [ (-z r,, \r,' )


I

r)

l-

inlocuiesc valorile numerice ale Sr, Su, p/2 (in S.l.) gi AP6,=[i rfi2 cu Ap6 in N/m2, respectiv Ap6=KrQ2 in mm ca. Cu datele din tabel se traseazd curbele caracteristice, Ia o

scard convenabil aleasd,

in

aceeagi diagramS cu,Jr:L:itr-ii


11

exprimat in m'/h, Apt Tn mm ca,

in % gi Pa inr W.

46___