Sunteți pe pagina 1din 5

Codul civil este un act normativ care cuprinde cele mai importante reglementri referitoare la raporturile dintre persoanele

fizice i juridice private, inclusiv statul, atunci cnd acesta particip la raporturi juridice n calitate de persoan privat. El a fost promulgat n anul 186 i a intrat n vigoare din anul 186!. "e atunci, n ciuda unor numeroase eforturi de modificare, care au culminat prin pregtirea i finalizarea unor noi proiecte de Cod civil, care erau menite a#l nlocui complet, n anii 1$ %, 1$&1 i '%% , Codul Civil adoptat n vremea lui (le)andru *oan Cuza rmne n mod su+stan,ial nemodificat. Codul civil romn este n esen,a sa o preluare a Codul civil francez, adoptat n anul 18% , n timpul lui -apoleon *. .n timpul e)ilului de pe insula /fnta Elena, acesta cita Codul civil ca fiind cea mai mare realizare a sa, afirma,ie confirmat de faptul c acesta este nc n vigoare n 0ran,a i a fost preluat n majoritatea ,rilor europene, precum i n multe alte ,ri de tradi,ie juridic european1 2(devrata mea glorie nu const n faptul c am ctigat patruzeci de +tlii3 4aterloo va terge amintirea attor +iruin,e, ceea ce va tri venic este Codul meu civil5 6-apoleon ctre C7arles 8ristan de 9ont7olon n timpul e)ilului de pe insula /f. Elena: Codul civil a fost un instrument important de unificare a ;rincipatelor, el nlocuind Codul Calima7 din 9oldova 6181&: i respectiv Codul Caragea, care era aplica+il n <ara =omneasc 61818:. Codul civil romn are 1$1 articole, mpr,ite n trei cr,i, astfel1 6*: "espre persoane 6astzi a+rogat i nlocuit n principal de Codul familiei, adoptat n 1$! :, 6**: "espre +unuri i ose+itele modificri ale propriet,ii i 6***: "espre diferitele moduri n care se do+ndete proprietatea. ;rincipii ale procesului civil. ;rincipiul contradictorialitatii. "reptul la aparare. -ulitatea 7otararii. ;roces ec7ita+il. 6 *.C.C.>. /ectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. '!%8 din '% martie '%%&: Cuprins pe materii1 "rept procesual civil. ;rincipii ale procesului civil. ;rincipiul contradictorialitatii. "reptul la aparare. -ulitatea 7otararii. ;roces ec7ita+il. *ndice alfa+etic1 # ;rincipiul contradictorialitatii. # "reptul la aparare. # -ulitatea 7otararii. # ;roces ec7ita+il. # Cod. ;roc. Civ 1 art. 1'&, 1'$ *n procesul civil, partile au posi+ilitatea legala de a participa in mod activ la desfasurarea judecatii, atat prin sustinerea si dovedirea drepturilor proprii, cat si prin dreptul de a

com+ate sustinerile partii potrivnice si de a#si e)prima pozitia fata de masurile pe care instanta le poate dispune. (ceste drepturi legale ale participantilor la judecata sunt asigurate prin respectarea unui principiu fundamental al procesului civil, principiul contradictorialitatii. ;entru asigurarea contradictorialitatii in procesul civil, instanta are o+ligatia de a pune in discutia partilor toate aspectele de fapt si de drept pe +aza carora va solutiona litigiul. -erespectarea acestui principiu, care asigura implicit si respectarea dreptului la aparare, este sanctionata cu nulitatea 7otararii. -otiunea de proces ec7ita+il presupune respectarea si aplicarea principiului contradictorialitatii, cat si a dreptului la aparare, iar potrivit art. 1'$ alin. 1 c.pr.civ., judecatorul are indatorirea sa faca respectate si sa respecte el insusi principiul contradictorialitatii si celelalte principii ale procesului civil. ;rin sentinta nr. 1'? din 1' aprilie '%%?, 8ri+unalul @ucuresti A sectia a *** A a civila, a admis, in parte, cererea formulata de reclamantul B.C., in contradictoriu cu paratii /C 2(.D.5 /(, Compania ;. de E. /( si (. ;. (. ;. /., a constatat ca reclamantul este indreptatit la masuri reparatorii prin ec7ivalent si a respins, ca neintemeiata, cererea de constatare a nulitatii contractului de vanzare#cumparare actiuni nr. 1?6F1$$$, a conventiei de cesiune a contractului susmentionat si a actului aditional la acelasi contract. *mpotriva acestei sentinte a declarat apel (. ;. (. ;. /. si B. C., iar prin decizia nr. '6%F( din & mai '%%?, Curtea de (pel @ucuresti A sectia a *** Aa civila, a respins, ca neintemeiata, e)ceptia de necompetenta materiala a sectiei civile a 8ri+unalului @ucuresti si e)ceptia lipsei de interes invocate de catre (. ;. (. ;. /. 3 a respins ca nefondat apelul declarat de catre parata impotriva sentintei civile nr. 1' ? din 1' septem+rie '%%', pronuntata de 8ri+unalul @ucuresti A sectia a *** A a3 a admis apelul formulat de reclamantul B. C. impotriva aceleiasi sentinte, a sc7im+at, in parte, sentinta apelata, in sensul ca a o+ligat pe parata (. ;. (. ;. /. sa acorde reclamantului actiunile solicitate, cu prioritate la o societatea comerciala tranzactionata pe piata de capital si a mentinut celelalte dispozitii ale sentintei. *nalta Curte de Casatie si >ustitie, prin decizia nr. &!8 din octom+rie '%%!, a admis recursurile declarate de reclamantul B. C. si de catre parata (.;.(.;./. 6in prezent (C(/: impotriva deciziei nr. '6%F( din & mai '%%! a Curtii de (pel @ucuresti A sectia a *** A a civila, pe care a casat#o si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. "upa parcurgerea acestui ciclu procesual, cauza a fost inregistrata su+ nr. '88 6F1F'%%! pe rolul Curtii de (pel @ucuresti A sectia a *** A a civila si pentru cauze cu minori si de familie, iar prin decizia nr. ?8$F( din 1! iunie '%%6, s#a luat act ca apelantul B. C. renunta la drept A art. ' & c.pr.civ. privind judecata capetelor de cerere de la pct. 1 si ', anume la despagu+irile prevazute de Gegea nr. 1%F'%%1, respectiv la toate drepturile

cuvenite conform Gegii nr. 1%F'%%1, si s#a respins ca nefondat apelul declarat de apelantul B. C. *nstanta de apel a constatat, in esenta, urmatoarele1 (pelantul B. C., la data de '$ mai '%%! 6in fata *naltei Curti de Casatie si >ustitie: a depus cerere prin care a aratat ca 2intelege sa renunte la capetele 1 si ' din cererea introductiva de instanta formulata in dosarul nr. ! !8F'%%1 al 8ri+unalului @ucuresti A sectia a *** A a civila si anume la orice masuri reparatorii in +aza Gegii nr. 1%F'%%1, modificata prin Gegea nr. ' &F'%%!, pentru cele de 66,66H actiuni emise de /. /(=, deoarece a renuntat la notificarea nr. '6& F'%%1 trimisa 0;/, iar la termenul din 1 iunie '%%6 a facut precizarea e)presa ca renunta la dreptul de a cere despagu+iri, anume la aplicarea Gegii nr. 1%F'%%1. ;otrivit art. ' & C.pr.civ., in caz de renuntare la insasi dreptul pretins, instanta va da o 7otarare prin care va respinge cererea pe fond si va 7otari asupra c7eltuielilor. 0ata de aceasta cerere, instanta de apel a apreciat ca se impune anularea 7otararii primei instante si pe fond respingerea actiunii formulata de B. C., in temeiul Gegii nr. 1%F'%%1. Cu privire la cererea apelantului B. C. de a se continua judecarea petitului actiunii referitor la nulitatea a+soluta, partiala, a contractului de vanzare#cumparare actiuni nr. 1?6 din & aprilie 1$$$, inc7eiat intre 0;/ 6actual (C(/: si (. D. /(, de constatare a nulitatii conventiei de cesiune inc7eiata intre (. D. /( si C. ;. de E. /(, cat si constatarea nulitatii a+solute a actului aditional din '% noiem+rie '%%% la contractul nr. 1?6 din & aprilie 1$$$, instanta de apel a constatat ca motivele formulate in ceea ce priveste aceasta cerere nu pot fi primite. /#a constatat ca apelantul a invocat in principal cauze care determina nulitati relative si nu nulitati a+solute ale acestui contract de privatizare, care prin esenta lui este un contract comercial, si nu cauze de nulitate a+soluta, care pentru persoanele fizice sunt prevazute de art. 1?%$ c.civ., iar pentru personale juridice de art. ? al. ' din "ecretul nr. ?1F1$! . Consimtamantul 6art. ! si $6$ c.civ.: cu viciile sale, eroare, dolul violenta, atrage nulitatea relativa si nu a+soluta a actului de privatizare. *n ce priveste celelalte conditii de vala+ilitate, ce ar atrage nulitatea a+soluta a actului de privatizare, s#a constatat ca nu au fost dovedite. "e asemenea, conventia pentru savarsirea infractiunii, sanctioneaza cu nulitatea a+soluta actul juridic pentru ilicitatea scopului imediat. Br, in speta apelantul nu a facut nici una din dovezile privitoare la nulitatea a+soluta a contractului de privatizare. *n consecinta, instanta de apel, fata de dispozitiile art. ' & C.pr.civ., a luat act de renuntarea la insusi dreptul pretins de reclamantul B. C. in temeiul Gegii nr. 1%F'%%1,

repu+licata si avand in vedere ca nu e)ista motive de constatare a nulitatii a+solute a contractului de privatizare, apelul su+ acest aspect a fost respins ca nefondat. ;rin considerentele aceleiasi decizii, in ceea ce priveste apelul declarat de (C(/, s#a constatat ca este nefondat, deoarece acesta se refera, in principal, la acordarea de despagu+iri in temeiul Gegii nr. 1%F'%%1 reclamantului B. C., iar acesta a renuntat la insusi dreptul pretins in +aza acestui act normativ. -u s#a primit nici critica vizand lipsa de interes a apelantului B. C., referitoare la anularea contractului de privatizare, deoarece s#a constatat ca interesul sau este nascut, actual si legitim, si tinde la revenirea actiunilor in portofoliul sau. *mpotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul B.C., criticand#o pentru nelegalitate, potrivit art. ?% pct. !, & si $ c.pr.civ., incadrarea in drept a criticilor formulate fiind facuta de catre instanta in conditiile art. ?%6 alin. ? C.pr.civ. *n dezvoltarea acestor motive de recurs s#au aratat urmatoarele1 "ecizia recurata a fost data cu incalcarea art. 1'&, coro+orat cu art. 1 6 c.pr.civ. si cu art. 6 alin. 1 din Conventia Europeana a "repturilor Bmului, potrivit carora 2orice persoana are dreptul la judecarea in mod pu+lic a cauzei sale5. ;otrivit dispozitiilor din codul de procedura civila A art. 1'& si 1 6 A pricinile se dez+at ver+al, daca legea nu dispune altfel si sunt pu+lice, iar partile pot formula note scrise asupra aspectelor dez+atute in sedinta pu+lica. Br, instanta de apel nu a pus in discutie, cu ocazia dez+aterilor, si fondul apelului privind aspectele legate de nulitatea privatizarii /C /., astfel ca de fapt dez+aterile pe fondul apelului nu au e)istat. ;otrivit art. ?% pct. & c.pr.civ., recurentul sustine ca decizia civila recurata cuprinde motive straine de natura pricinii. (stfel, recurentul arata ca dupa renuntarea sa la drept in conditiile art. ' & c.pr.civ., petitul prezentei actiuni consta in 2constatarea nulitatii a+solute si totale a actului de vanzare#cumparare actiuni nr. 1?6 din & aprilie 1$$$ inc7eiat intre 0;/ 6(;(;/: si (. D. /(, a nulitatii conventiei de cesiune inc7eiata intre (.D. /( si Compania ;. de E. /(, si constatarea nulitatii a+solute a (ctului (ditional din '% ianuarie '%%% la contractul nr. 1?6 din &% F1$$$5, insa nu se arata in ce consta motivatia straina de natura pricinii, asa incat se constata ca instanta nu a fost legal investita cu solutionarea acestui motiv de recurs. *n ceea ce priveste motivul de recurs intemeiat pe dispozitiile art. ?% pct. $ c.pr.civ., reclamantul arata ca decizia recurata a fost data cu aplicarea gresita a legii, respectiv a dispozitiilor art. ? din "ecretul nr. ?1F1$! , art. ! c.civ. si art. $66, $68 si 11'$ c.civ.

E)aminand decizia in raport de motivul intemeiat in drept pe dispozitiile art. ?% pct. ! c.pr.civ., privind incalcarea formelor de procedura prevazute su+ sanctiunea nulitatii de art. 1%! alin. ' C.pr.civ. de catre instanta de apel, se constata urmatoarele1 =ecursul este intemeiat pentru cele ce succed. "ez+aterile in apel au avut loc la termenul din 1 iunie '%%6, asa cum rezulta din inc7eierea de dez+ateri, iar partile prezente au pus concluzii pe e)ceptiile lipsei de interes si a lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, instanta retinand dosarul in pronuntare numai asupra e)ceptiilor invocate. ;rin decizia ce face o+iectul prezentului recurs, instanta s#a pronuntat asupra fondului apelului reclamantului, privind nulitatea actelor de privatizare si a actelor su+secvente, fara ca partile sa dez+ata ver+al pricina, potrivit art. 1'6 C.pr.civ. ;rocedand astfel, decizia instantei de apel este lovita de nulitate, intrucat, in procesul civil, partile au posi+ilitatea legala de a participa in mod activ la desfasurarea judecatii, atat prin sustinerea si dovedirea drepturilor proprii, cat si prin dreptul de a com+ate sustinerile partii potrivnice si de a#si e)prima pozitia fata de masurile pe care instanta le poate dispune. (ceste drepturi legale ale participantilor la judecata sunt asigurate prin respectarea unui principiu fundamental al procesului civil, principiul contradictorialitatii, caruia instanta, la randul ei, tre+uie sa i se supuna. ;entru asigurarea contradictorialitatii in procesul civil, instanta are o+ligatia de a pune in discutia partilor toate aspectele de fapt si de drept pe +aza carora va solutiona litigiul. -erespectarea acestui principiu, care asigura implicit si respectarea dreptului la aparare, este sanctionata cu nulitatea 7otararii. 9ai mult, notiunea de proces ec7ita+il presupune respectarea si aplicarea principiului contradictorialitatii, cat si a dreptului la aparare, iar potrivit art. 1'$ alin. 1 c.pr.civ., judecatorul are indatorirea sa faca respectate si sa respecte el insusi principiul contradictorialitatii si celelalte principii ale procesului civil. ;entru considerentele e)puse, recursul a fost admis, decizia nr. ?8$ (F'%%6 a fost casata si cauza a fost trimisa spre rejudecarea apelului declarat de reclamant, aceleiasi instante.