Sunteți pe pagina 1din 10

ORDIN ADMINISTRATIE 794/2012

PUBLICA Vigoare

Emitent: Minister ! "#e$ #"% ri si #r&t' me%i ! i M'O' 1*0/2012 D&menii: Dese ri$ Am("!")e
Ordin privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
M.Of.Nr.130 din 23 februarie 2012 ORDIN Nr.794 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje In baza prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1. 35!200" privind or#anizarea $i fun%tionarea Mini$terului Mediului $i &adurilor' %u (odifi%arile $i %o(pletarile ulterioare' in te(eiul prevederilor art. 1) alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 21!2005 privind #e$tionarea a(bala*elor $i a de$eurilor de a(bala*e' %u (odifi%arile $i %o(pletarile ulterioare' ministrul mediului si padurilor e(ite ur(atorul ordin+ Art. 1. - (1) Operatorii e%ono(i%i' produ%atori $i i(portatori de a(bala*e de de$fa%ere' produ%atori!i(portatori de produ$e a(balate' pre%u( $i %ei %are $upraa(baleaza produ$e a(balate' %are i$i indepline$% in (od individual obie%tivele prevazute la art. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 21!2005 privind #e$tionarea a(bala*elor $i a de$eurilor de a(bala*e' %u (odifi%arile $i %o(pletarile ulterioare' $unt obli#ati $a raporteze a#entiei *udetene!re#ionale pentru prote%tia (ediului datele %uprin$e in ane,a nr. 1. (2) Operatorii e%ono(i%i %are au tran$ferat obli#atiile' %onfor( prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 21!2005' %u (odifi%arile $i %o(pletarile ulterioare' nu(ai pentru o parte din %antitatea de a(bala*e pentru %are $unt re$pon$abili $au nu(ai pentru o perioada dintr-un an %alendari$ti% au obli#atia de a raporta pentru %antitatile netran$ferate datele potrivit prevederilor alin. (1). (3) .atele de raportare $e tran$(it a#entiei *udetene!re#ionale pentru prote%tia (ediului in a %arei raza teritoriala e$te inre#i$trat $ediul $o%ial al operatorului e%ono(i%. Art. . - (1) Operatorii e%ono(i%i autorizati potrivit art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 21!2005' %u (odifi%arile $i %o(pletarile ulterioare' $unt obli#ati $a raporteze+ a) datele referitoare la %antitatile totale de a(bala*e pentru %are au in%/eiat %ontra%te %u operatorii e%ono(i%ii re$pon$abili' pre%u( $i %antitatile de de$euri de a(bala*e #e$tionate in for(atul prevazut in ane,a nr. 201 b) datele referitoare la %antitatile de a(bala*e pentru %are au preluat re$pon$abilitatea de la fie%are operator e%ono(i% in for(atul prevazut in ane,a nr. 22. (2) .atele de raportare $e tran$(it 0#entiei Nationale pentru &rote%tia Mediului. (3) Operatorii e%ono(i%i' produ%atori $i i(portatori de a(bala*e de de$fa%ere' produ%atori!i(portatori de produ$e a(balate' pre%u( $i %ei %are $upraa(baleaza produ$e a(balate' %are au tran$ferat obli#atiile de #e$tionare a de$eurilor de a(bala*e pentru %are $unt re$pon$abili' $unt obli#ati $a %o(uni%e operatorului e%ono(i% autorizat potrivit art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 21!2005' %u (odifi%arile $i %o(pletarile ulterioare' toate datele ne%e$are raportarii. Art. !. - Operatorii e%ono(i%i %are i$i indepline$% in (od individual obie%tivele' in totalitate $au partial' prevazute la art. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 21!2005' %u (odifi%arile $i %o(pletarile ulterioare' $unt obli#ati $a %o(uni%e a%ea$ta 0d(ini$tratiei 3ondului pentru Mediu' pana %el tarziu la data de 25 ianuarie a fie%arui an. Art. 4. - (1) Operatorii e%ono(i%i autorizati pentru de$fa$urarea a%tivitatii de %ole%tare' re%i%lare $au valorifi%are a de$eurilor de a(bala*e' %o(er%iantii de

de$euri de a(bala*e $i operatorii de $alubritate %are de$fa$oara $i a%tivitatea de %ole%tare %a operator e%ono(i% autorizat pentru %ole%tarea de$eurilor de a(bala*e $unt obli#ati $a raporteze datele prevazute in ane,a nr. 3' tabelul 1 $au' dupa %az' tabelul 2' referitoare la a(bala*ele #e$tionate. (2) Operatorii de $alubritate $unt e,%eptati de la obli#atiile prevazute la alin. (1) pentru %antitatile de de$euri de a(bala*e %ole%tate $i raportate potrivit prevederilor art. 5. (3) .atele de raportare $e tran$(it a#entiei *udetene!re#ionale pentru prote%tia (ediului in a %arei raza teritoriala i$i de$fa$oara a%tivitatea operatorii e%ono(i%i %ole%tori' re%i%latori $i valorifi%atori' iar %o(er%iantii raporteaza datele la 0#entia Nationala pentru &rote%tia Mediului. (4) 4aportarea $e realizeaza pentru fie%are pun%t de lu%ru in parte' iar datele $unt tran$(i$e la a#entiile *udetene!re#ionale pentru prote%tia (ediului in a %aror raza teritoriala $e de$fa$oara a%tivitatea pun%tului de lu%ru. Art. ". - 0utoritatile ad(ini$tratiei publi%e lo%ale $unt obli#ate $a tran$(ita a#entiei *udetene!a#entiei re#ionale pentru prote%tia (ediului datele prevazute in ane,a nr. 4' privind de$eurile de a(bala*e %ole%tate prin $ervi%iul publi% de $alubrizare a lo%alitatii' in baza datelor furnizate de %atre operatorii $ervi%iului de $alubrizare %are de$erve$% lo%alitatea re$pe%tiva. Art. #. - .atele de raportare $e tran$(it in for(at ele%troni% 5.,l$6 prote*at i(potriva (odifi%arii datelor $i pe $uport /artie' pana %el tarziu la data de " februarie a fie%arui an pentru anul anterior %elui pentru %are $e realizeaza raportarea. Art. 7. - 0#entia Nationala pentru &rote%tia Mediului pune la di$pozitie' pe pa#ina de internet' for(atul de raportare 5,l$6. Art. $. - (1) 0ne,ele nr. 1-4 $e %o(pleteaza avand in vedere $i ur(atoarele pre%izari %u %ara%ter #eneral+ a) 7antitatile de a(bala*e' re$pe%tiv de de$euri de a(bala*e $e raporteaza in 8ilo#ra(e. b) 0(bala*ele din (ateriale %o(pozite $e raporteaza in fun%tie de (aterialul preponderent. %) 0%/izitiile intra%o(unitare de a(bala*e $i produ$e a(balate $e a$i(ileaza i(porturilor. d) In %oloana 5(aterial6' rubri%a 5altele6 va %uprinde nu(ai alte (ateriale de%at %ele no(inalizate in %oloana 0. e) 4ubri%a 5le(n6 va %uprinde atat le(nul' %at $i pluta. (2) .atele referitoare la produ$ele!a(bala*ele e,portate $i %ele aflate in tranzit pe teritoriul 4o(aniei nu $e in%lud in datele de raportare. (3) Identifi%area prin %oduri a de$eurilor de a(bala*e $e fa%e prin in%adrarea in unul dintre ur(atoarele %oduri prevazute in ane,a nr. 2 59i$ta %uprinzand de$eurile' in%lu$iv de$eurile peri%uloa$e6 la Hotararea Guvernului nr. )5 !2002 privind evidenta #e$tiunii de$eurilor $i pentru aprobarea li$tei %uprinzand de$eurile' in%lu$iv de$eurile peri%uloa$e' %u %o(pletarile ulterioare' %ate#oria 15 - .e$euri de a(bala*e+ 15 01 a(bala*e (in%lu$iv de$eurile de a(bala*e (uni%ipale %ole%tate $eparat) 15 01 01 a(bala*e de /artie $i %arton 15 01 02 a(bala*e de (ateriale pla$ti%e 15 01 03 a(bala*e de le(n 15 01 04 a(bala*e (etali%e 15 01 0: a(bala*e de $ti%la 15 01 10; a(bala*e %are %ontin reziduuri $au $unt %onta(inate %u $ub$tante peri%uloa$e 15 01 11; a(bala*e (etali%e %are %ontin o (atrita poroa$a for(ata din (ateriale peri%uloa$e (de e,e(plu' azbe$t)' in%lu$iv %ontainere #oale pentru $to%area $ub pre$iune). (4) &entru de$eurile de a(bala*e (uni%ipale %ole%tate i(preuna %u alte de$euri din a%ela$i (aterial' autoritatile ad(ini$tratiei publi%e lo%ale raporteaza %onfor( ane,ei nr. 4 nu(ai %antitatile de de$euri de a(bala*e. Art. 9. - 0d(ini$tratia 3ondului pentru Mediu pune la di$pozitia 0#entiei Nationale pentru &rote%tia Mediului' in for(at ele%troni%' pana la data de 31 ianuarie a fie%arui an' li$ta operatorilor e%ono(i%i inre#i$trati drept %ontribuabili pentru a(bala*e. Art. 1%. - 0#entiile *udetene!re#ionale pentru prote%tia (ediului $unt obli#ate $a tran$(ita datele %entralizate la 0#entia Nationala pentru &rote%tia Mediului pana %el tarziu la data de 1 (ai a fie%arui an. Art. 11. - (1) 4aportarile $e %on$tituie intr-o baza de date nationala' or#anizata la nivelul 0#entiei Nationale pentru &rote%tia Mediului.

(2) <inteza datelor privind %antitatile anuale de a(bala*e $i de$euri de a(bala*e la nivel national $e prezinta pe pa#ina de internet a autoritatii %entrale pentru prote%tia (ediului' in vederea a$i#urarii a%%e$ului publi%ului la a%e$te infor(atii. Art. 1 . - 0ne,ele nr. 1-4 fa% parte inte#ranta din prezentul ordin. Art. 1!. - &rezentul ordin $e publi%a in Monitorul Ofi%ial al 4o(aniei' &artea I. Art. 14. - 9a data intrarii in vi#oare a prezentului ordin' Ordinul (ini$trului (ediului $i #o$podaririi apelor nr. "2:!2005 privind pro%edura de raportare a datelor referitoare la a(bala*e $i de$euri de a(bala*e' publi%at in Monitorul Ofi%ial al 4o(aniei' &artea I' nr. "2" din 1) o%to(brie 2005' $e abro#a. Mini$trul (ediului $i padurilor' &'s(l) *orb+l, 2u%ure$ti' februarie 2012. Nr. :"4.

ANE+A Nr' 1 Pr&% ,"t&ri si im#&rt"t&ri %e "m("!")e %e %es-",ere$ %e #r&% se "m("!"te$ s #r""m("!"t&ri %e #r&% se "m("!"te Denumirea operatorului economic: ........................... Localitatea: ................................................................ Adresa: ...................................................................... Tel./Fax/E-mail: .......................................................... od 70=N pentru a%tivitatea aferenta raportarii+.....................
7.>.I. ................................... 0nul pentru %are $e realizeaza raportarea+ ................ -abelul 1. Ambalaje introduse pe piata nationala.

?8ilo#ra(e@

0(bala*e folo$ite la a(balarea produ$elor introdu$e pe piata nationala4) Material 0(bala*e de de$fa%ere Aotal fabri%ate!i(portate1) (%ol. 3B5) 0 <ti%la &et 0lte pla$ti%e Aotal pla$ti% Hartie %arton 0lu(iniu Otel Aotal (etal 9e(n 0ltele AOA09+ 1 2 0(bala*e pri(are Aotal 3 0(bala*e $e%undare tran$port 0(bala*e %u %ontinut din %are+peri%ulo$3) a(bala* din %oloana 3 reutilizabil2) : $i de

din %are+ a(bala* Aotal reutilizabil2) 4 5

CCCCCCC 1 ) <e raporteaza nu(ai a(bala*ele de de$fa%ere de$tinate pietei nationale' definite prin Hotararea Guvernului nr. 21!2005 privind #e$tionarea a(bala*elor $i a de$eurilor de a(bala*e' %u (odifi%arile $i %o(pletarile ulterioare+ 0(bala*e de de$fa%ere - obie%tele proie%tate $i de$tinate a fi u(plute la pun%tele de vanzare' pre%u( $i obie%tele 5de uni%a folo$inta6 vandute u(plute $au de$tinate a fi u(plute in pun%tele de de$fa%ere $unt %on$iderate a(bala*e da%a indepline$% fun%tia de a(balare. =,e(ple de a(bala*e de de$fa%ere (da%a $unt de$tinate a fi u(plute la pun%tul de vanzare)+ pun#i pentru %u(paraturi din pla$ti% $au /artie' farfurii $i pa/are de uni%a folo$inta' fil(e aderente' pun#i pentru $andvi$uri' folia de alu(iniu. Nu $unt a(bala*e+ paletele pentru a(e$te%at' ta%a(urile de uni%a folo$inta.

) <e raporteaza o $in#ura data' atun%i %and $unt introdu$e in %ir%uitul de u(plere $i livrate pentru pri(a data. 3 ) <e raporteaza nu(ai a(bala*ele %are au %ontinut $ub$tante peri%uloa$e in$%riptionate %a atare potrivit Hotararii Guvernului nr. "3:!2010 privind %la$ifi%area' a(balarea $i eti%/etarea la introdu%erea pe piata a preparatelor peri%uloa$e. 7antitatile de a(bala*e %u %ontinut peri%ulo$ $unt tot a(bala*e pri(are $i $e re#a$e$% $i in %oloana 3. 4 ) <e raporteaza nu(ai a(bala*ele folo$ite la a(balarea produ$elor de$tinate pietei nationale $i $e in%lud $i a(bala*ele utilizate pentru a(balarea a(bala*elor de de$fa%ere. -abelul . Deseuri de ambalaje /estionate ?8ilo#ra(e@
.e$euri de a(bala*e e%ono(i% autorizat Material 7antitatea operator Operatiunea2) la %are a $upu$ Operatorul e%ono(i%1) autorizatde$eul operatorul pentru %ole%tarea' re%i%larea $i(entionat in valorifi%area de$eurilor de%oloana 2 a(bala*e .enu(irea 0 <ti%la ..................................... &et ..................................... 0lte pla$ti%e ..................................... Aotal pla$ti% Hartie %arton ..................................... 0lu(iniu ..................................... Otel ..................................... Aotal (etal 9e(n ..................................... 0ltele ..................................... AOA09+ 1 2 7>I 3 4 in%redintate unui

CCCCCCCCCCCCC 1 ) <e %o(pleteaza %ate o rubri%a di$tin%ta pentru fie%are dintre operatorii %are au preluat de$eurile de a(bala*e din (aterialul re$pe%tiv. 2 ) <e (entioneaza operatiunea la %are au fo$t $upu$e de$eurile potrivit ane,ei nr.3 la 9e#ea nr. 211!2011privind re#i(ul de$eurilor. In %azul in %are operatiunea de re%i%lare!valorifi%are $e fa%e prin e,port $au tran$fer intra%o(unitar' $e va $pe%ifi%a alaturi de denu(irea operatorului e%ono(i% $i tara de de$tinatie. NOA0+<e %o(pleteaza in tabel di$tin%t in %azul de$eurilor de a(bala*e peri%uloa$e. <e(natura autorizata $i $ta(pila Nu(ele $i prenu(ele+ .............. 3un%tia+ ................. .ata+ ................

ANE+A Nr' 2A O#er"t&rii e,&n&mi,i " t&ri."ti ,"re " #re! "t &(!i/"tii!e Denumirea operatorului economic autori!at: ........................... Localitatea: ................................................................ Adresa: ...................................................................... Tel./Fax/E-mail: .......................................................... .".#.: ................................... Anul pentru care se reali!ea!a raportarea: ................ Tabelul $. entrali!atorul ambalajelor si deseurilor de ambalaje %estionate &'ilo%rame(
0(bala*e pentru %are $-au preluat obli#atiile1) .in %are Material .e$euri de a(bala*e #e$tionate 4e%i%late Ealorifi%ate3)

0(bala*e %u 0(bala*e Aotal D 0(bala*e 0(bala*e $e%undare %ontinut %ol.(2B3B4) de Aotal pri(are $i deperi%ulo$2) de$fa%ere tran$port din %oloana 3 1 2 3 4 5

din %are+ din %are+ Aotal peri%uloa$e4) peri%uloa$e4) : ) "

0 <ti%la &et 0lte pla$ti%e Aotal pla$ti% Hartie %arton 0lu(iniu Otel Aotal (etal 9e(n 0ltele AOA09+
CCCCCCCCCCCCCC

) <e raporteaza a(bala*ele pentru %are $-au preluat prin %ontra%t obli#atiile potrivit Hotararii Guvernului nr. 21!2005 privind #e$tionarea a(bala*elor $i a de$eurilor de a(bala*e' %u (odifi%arile $i %o(pletarile ulterioare. 2 ) <e raporteaza nu(ai a(bala*ele %are au %ontinut de produ$e peri%uloa$e (ar%ate potrivit Hotararii Guvernului nr. "3:!2010 privind %la$ifi%area' a(balarea $i eti%/etarea la introdu%erea pe piata a preparatelor peri%uloa$e. 7antitatile de a(bala*e %u %ontinut peri%ulo$ $unt tot a(bala*e pri(are $i $e re#a$e$% $i in %oloana 3. 3 ) <e raporteaza nu(ai %antitatile valorifi%ate prin alte operatiuni de%at re%i%lare. 4 ) <e raporteaza nu(ai de$eurile provenite de la a(bala*ele %are au %ontinut $ub$tante peri%uloa$e. -abelul . 0videnta modului de /estionare a deseurilor de ambalaje12 ?8ilo#ra(e@
Aip de (aterial;;)+....................... Modul de a(bala*e #e$tionare a de$eurilor de .enu(irea 7>I 7od &rovenienta3) 7antitatea Operatiunea3) operatorului de$eu2)

e%ono(i% 0 7ole%tate ....................................... AOA09 %ole%tat 4e%i%late1) ......................................... AOA09 re%i%lat Ealorifi%ate ener#eti% ................................... Ealorifi%ate prin alte for(e ....................................... AOA09 valorifi%at =,portate4) ....................................... AOA09 e,portat 1 2 3 4 5

CCCCCCCCC ;) .e$eurile de a(bala*e peri%uloa$e #e$tionate $e raporteaza in tabele di$tin%te. ;;) <e raporteaza %ate un tabel pentru fie%are tip de (aterial. .a%a %ole%torul e$te $i re%i%lator!valorifi%ator' $e %o(pleteaza in a(bele randuri %ore$punzatoare. 1 ) <e raporteaza atat %antitatile e,portate' %at $i %ele tran$ferate intra%o(unitar. 2 ) &otrivit Hotararii Guvernului nr. )5 !2002 privind evidenta #e$tiunii de$eurilor $i pentru aprobarea li$tei %uprinzand de$eurile' in%lu$iv de$eurile peri%uloa$e' %u %o(pletarile ulterioare. <e vor re$pe%ta pre%izarile art. ) din Ordinul (ini$trului (ediului $i padurilor nr. :"4!2012 privind pro%edura de raportare a datelor referitoare la a(bala*e $i de$euri de a(bala*e. 3 ) <e (entioneaza 57I6 pentru de$eurile de a(bala*e provenite din %o(ert $i indu$trie $i 5&6 pentru de$eurile %ole%tate de la populatie. 4 ) <e (entioneaza operatiunea la %are au fo$t $upu$e de$eurile potrivit ane,ei nr.3 la 9e#ea nr. 211!2011 privind re#i(ul de$eurilor. NOA0+ 7a(purile #ri nu $e %o(pleteaza. <e(natura autorizata $i $ta(pila Nu(ele $i prenu(ele+ .................. 3un%tia+ ............... .ata+ ...........

ANE+A Nr' 2B O#er"t&rii e,&n&mi,i " t&ri."ti$ #entr &#er"t&rii ,"re " in,0ei"t ,&ntr",t #entr #re%"re" &(!i/"tii!&r Denumirea operatorului economic contractant: ........................... Localitatea: ................................................................ Adresa: ...................................................................... Tel./Fax/E-mail: .......................................................... od 70=N pentru a%tivitatea aferenta raportarii+ .....................
7.>.I. ................................... &erioada pentru %are $e realizeaza raportarea+ ............................. 3antitatea de ambalaje introduse pe piata si de deseuri de ambalaje /estionate ?8ilo#ra(e@
Material 0(bala*e de de$fa%ere0(bala*e folo$ite la a(balarea produ$elor introdu$e pe piata fabri%ate!i(portate1) nationala4) Aotal 0(bala*e pri(are (%ol. 3B5) Aotal din 0(bala*e $e%undare de tran$port %are+Aotal din $i0(bala*e %u %ontinut 3 %are+peri%ulo$ ) din %oloana

a(bala* reutilizabil2) 0 <ti%la &et 0lte pla$ti%e Aotal pla$ti% Hartie %arton 0lu(iniu Otel Aotal (etal 9e(n 0ltele AOA09+ 1 2 3 4 5

a(bala* reutilizabil2) 3 :

CCCCCCCCCCCCC 1 ) <e raporteaza nu(ai a(bala*ele de de$fa%ere de$tinate pietei nationale' definite prin Hotararea Guvernului nr. 21!2005 privind #e$tionarea a(bala*elor $i a de$eurilor de a(bala*e' %u (odifi%arile $i %o(pletarile ulterioare+ 0(bala*e de de$fa%ere - obie%tele proie%tate $i de$tinate a fi u(plute la pun%tele de vanzare' pre%u( $i obie%tele 5de uni%a folo$inta6 vandute u(plute $au de$tinate a fi u(plute in pun%tele de de$fa%ere $unt %on$iderate a(bala*e da%a indepline$% fun%tia de a(balare. =,e(ple de a(bala*e de de$fa%ere (da%a $unt de$tinate a fi u(plute la pun%tul de vanzare)+ pun#i pentru %u(paraturi din pla$ti% $au /artie' farfurii $i pa/are de uni%a folo$inta' fil(e aderente' pun#i pentru $andvi$uri' folia de alu(iniu. Nu $unt a(bala*e+ paletele pentru a(e$te%at' ta%a(urile de uni%a folo$inta. 2 ) <e raporteaza o $in#ura data' atun%i %and $unt introdu$e in %ir%uitul de u(plere $i livrate pentru pri(a data. 3 ) <e raporteaza nu(ai a(bala*ele %are au %ontinut $ub$tante peri%uloa$e in$%riptionate %a atare potrivit Hotararii Guvernului nr. "3:!2010 privind %la$ifi%area' a(balarea $i eti%/etarea la introdu%erea pe piata a preparatelor peri%uloa$e. 7antitatile de a(bala*e %u %ontinut peri%ulo$ $unt tot a(bala*e pri(are $i $e re#a$e$% $i in %oloana 3. 4 ) <e raporteaza nu(ai a(bala*ele folo$ite la a(balarea produ$elor de$tinate pietei nationale $i $e in%lud $i a(bala*ele utilizate pentru a(balarea a(bala*elor de de$fa%ere. <e(natura autorizata $i $ta(pila operatorului e%ono(i% autorizat Nu(ele $i prenu(ele+ ...................... 3un%tia+...................... .ata+ ...................... AN04A Nr. !

O#er"t&ri e,&n&mi,i ,&!e,t&ri12$ re,i,!"t&ri$ 3"!&ri-i,"t&ri si ,&mer,i"nti %e %ese ri %e "m("!")e Denumirea operatorului economic: ........................... Localitatea: ................................................................ Adresa: ...................................................................... Tel./Fax/E-mail: ......................................................... .".#....................................) Autori!atie de mediu/nr. de inre%istrare *nr./data/valabilitate+: .................................... od 70=N+ ...................
0nul pentru %are $e realizeaza raportarea+ ................. 3olectori53omercianti ?8ilo#ra(e@
Material 7antitatea de de$euri a(bala*e %ole%tata de &rovenienta2) .e$euri de a(bala*e %o(er%ializate!tri(i$e la re%i%lare!valorifi%are!e,portate

Aotal 0 <ti%la &et 0lte pla$ti%e Aotal pla$ti% Hartie %arton 0lu(iniu Otel Aotal (etal 9e(n 0ltele AOA09+
CCCCCCCCCCCCC

din %are peri%uloa$e1) 2 3

7antitatea 4

Operatorul e%ono(i%3) 5

) <e raporteaza de$eurile %ole%tate %a de$euri peri%uloa$e. ) <e (entioneaza' dupa %az' 5populatie6' 5#enerator per$oana *uridi%a6' 5%ole%tor6' 5%o(er%iant6' in fun%tie de per$oanele *uridi%e $au fizi%e de la %are provin de$eurile de a(bala*e preluate. 3 ) <e in$%riu denu(irea $i 7>I ale %u(paratorului1 in %azul e,porturilor $au tran$ferului intra%o(unitar $e in$%riu denu(irea $i adre$a %o(paratorului' in%lu$iv tara. ;) <unt %on$iderati %ole%tori $i operatorii e%ono(i%i pre$tatori de $ervi%ii de $alubrizare' pentru %antitatile de de$euri de a(bala*e %ole%tate %a operator e%ono(i% autorizat pentru %ole%tarea de$eurilor de a(bala*e.
2

<e(natura autorizata $i $ta(pila Nu(ele $i prenu(ele+ ...................... 3un%tia+ ...................... .ata+ ...................... Reciclatori56alorificatori 78ilo/rame9
7antitatea de de$euri de a(bala*e preluata Aotal 0 <ti%la &et 0lte pla$ti%e Aotal pla$ti% Hartie %arton 0lu(iniu Otel Aotal (etal 9e(n 0ltele AOA09+
CCCCCCCCCCCCC

.e$euri de a(bala*e &rovenienta )


2

Material

din %are peri%uloa$e1) 2

Metoda de 7antitatea 7antitatea re%i%lata valorifi%ata3) re%i%lare!valorifi%are4) 4 5

1) <e raporteaza de$eurile preluate %a de$euri peri%uloa$e. 2) <e (entioneaza' dupa %az' 5populatie6' 5#enerator per$oana *uridi%a6' 5%ole%tor6' 5%o(er%iant6' in fun%tie de per$oanele *uridi%e $au fizi%e de la %are provin de$eurile de a(bala*e preluate. 3) <e raporteaza nu(ai %antitatile de de$euri de a(bala*e valorifi%ate prin alte (etode de%at re%i%lare.

) <e pre%izeaza operatiunea la %are au fo$t $upu$e de$eurile potrivit ane,ei nr. 3 din 9e#ea nr. 211!2011 privind re#i(ul de$eurilor. <e(natura autorizata $i $ta(pila Nu(ele $i prenu(ele+ ................... 3un%tia+ ................... .ata+ ...................

ANE+A Nr' 4 A t&rit"ti "!e "%ministr"tiei # (!i,e !&,"!e Denumirea ............................................................................. Localitatea: ............................................................................ Adresa: .................................................................................. Tel./Fax/E-mail: ...................................................................... od ,#-"TA: ......................................................................... .opulatia care beneficia!a de colectare selectiva: ................ T"(e! ! 1' C"ntit"te" %e %ese ri %e "m("!")e ,&!e,t"te &'ilo%rame(
7antitatea de de$euri de a(bala*e %ole%tate 7antitatea de de$euri de a(bala*e in%redintata $eparat!$ortate din 1 de$eurile (uni%ipale ) Aotal 0 <ti%la &et 0lte pla$ti%e Hartie %arton 0lu(iniu Otel 9e(n 0ltele AOA09+
CCCCCCCCCCCCC

Material

din %are%atre peri%uloa$e2) re%i%latori 2 3

%atre %atre valorifi%atori %o(er%ianti 4 5

la eli(inare finala

1) <e raporteaza nu(ai %antitatile de de$euri de a(bala*e %ole%tate prin $i$te(ul de $alubrizare a lo%alitatii. Nu $e in%lud de$eurile de a(bala*e %ole%tate prin a%/izitie de %atre operatorul de $alubritate. 2 ) <e raporteaza de$eurile preluate %a de$euri peri%uloa$e. -abelul . Deseuri de ambalaje /estionate prin serviciile de salubri(are12 ?8ilo#ra(e@ Modul de a(bala*e2) 0 7ole%tate ............................................. AOA09 %ole%tat In%redintate pentru re%i%lare ............................................. AOA09 re%i%lare In%redintate pentru valorifi%are ener#eti%a #e$tionare a de$eurilor de .enu(irea operatorului 7>I e%ono(i% 1 2 7od de$eu3) 3

7antitatea 4

............................................. In%redintate for(e pentru valorifi%are prin alte

............................................. AOA09 valorifi%are


CCCCCCCCCCCCC 1 ) <e raporteaza di$tin%t' in tabele $eparate' de$eurile de a(bala*e peri%uloa$e $i %ele neperi%uloa$e. 2 ) In %azul in %are %ole%tarea' re$pe%tiv re%i%larea $au valorifi%area $e realizeaza de %atre (ai (ulti operatori e%ono(i%i' $e va in$era %ate un rand pentru fie%are dintre a%e$tia. 3 ) &otrivit Hotararii Guvernului nr. )5 !2002 privind evidenta #e$tiunii de$eurilor $i pentru aprobarea li$tei %uprinzand de$eurile' in%lu$iv de$eurile peri%uloa$e. NOA0+ 7a(purile #ri nu $e %o(pleteaza.

<e(natura autorizata $i $ta(pila Nu(ele $i prenu(ele+ .................... 3un%tia+ .................... .ata+ ....................