Sunteți pe pagina 1din 8

Elemente de inginerie mecanica

CUPRINS

3.SISTEME DE VECTORI ALUNECATORI 3.1.Caracterul de vectori alunecători al forţelor

ce acţionează asupra unui rigid……………

14

3.2.Momentul unei forţe în raport cu un punct…

14

3.3.Momentul unei forţe în raport cu o axă……

17

3.4.Cuplul de forţe……………………………… 20 3.5.Torsor de reducere al unei forţe

aplicate unui rigid………………………… 21

13

Elemente de inginerie mecanica

CAPITOLUL 3

SISTEME DE VECTORI ALUNECĂTORI

3.1. CARACTERUL DE VECTORI ALUNECĂTORI AL FORŢELOR CE ACŢIONEAZĂ ASUPRA UNUI RIGID

poate fi

deplasat pe suportul ei, fără să se modifice efectul forţei asupra rigidului. În acest scop se consideră următoarele situaţii:

Se urmăreşte precizarea că, punctul de aplicaţie al unei forţe

precizarea că, punctul de aplicaţie al unei forţe situaţia 1 s i t u a ţ

situaţia 1

că, punctul de aplicaţie al unei forţe situaţia 1 s i t u a ţ i

situaţia 2

al unei forţe situaţia 1 s i t u a ţ i a 2 s i

situaţia 3

1 s i t u a ţ i a 2 s i t u a ţ

situaţia 4

Forţele aplicate solidului rigid nu au nici un efect, (situaţia 1): dacă solidul se află în repaus faţă de un reper fix îşi va păstra starea de repaus, dacă solidul se află în mişcare îşi va continua mişcarea.

Se consideră solidul rigid acţionat de o forţă F aplicată în punctul A pe

direcţia . Aplicând în punctul B pe direcţia două forţe F egale şi opuse, se obţine situaţia 3, care este aceeaşi cu situaţia 2. Situaţia 4 rezultă din suprimarea perechi de forţe egale şi opuse din punctele A şi B. Prin această operaţie nu s-a modificat efectul forţei asupra rigidului. Situaţiile 2,3,4 sunt echivalente şi exprimă posibilitatea deplasării

punctului de aplicaţie al forţei F , pe suportul ei, din punctul A în B. Rezultă deci că forţele ce acţionează asupra unui rigid pot fi reprezentate prin vectori alunecători.

3.2. MOMENTUL UNEI FORŢE ÎN RAPORT CU UN PUNCT

Momentul unei forţe (vector alunecător sau vector legat) în raport cu un

,dat de produsul vectorial

punct O (fig.3.1), reprezintă vectorul legat

dintre vectorul de poziţie al originii forţei şi vectorul forţă:

M OF

14

Elemente de inginerie mecanica

Elemente de inginerie mecanica Fig.3.1 M  O F r   F Caracteristicile sunt următoarele:

Fig.3.1

M



O F

r

 

F

Caracteristicile

sunt următoarele:

vectorului

(3.1)

moment

1)

Direcţia, perpendiculară

pe planul format de vectorii r şi F . 2) Sensul, este dat de regula produsului vectorial sau de regula şurubului cu pas dreapta: sensul de înaintare al şurubului situat în

punctul C, pe suportul vectorului moment şi aflat sub acţiunea forţei F . Sensul vectorului moment se obţine din deplasarea rezultată prin rotaţia efectuată în

sensul forţei F după punctul în care se face momentul. 3) Mărimea, este dată de produsul dintre modulul forţei şi perpendiculara din C pe suportul forţei numită braţul momentului (d). Conform definiţiei modulului produsului vectorial:

M



O F

definiţiei modulului produsului vectorial: M  O F  F  r  sin  unde

F r sin

unde este unghiul format din vectorii r şi F . Pe baza relaţiilor geometrice:

(3.2)

r  sin   OA  sin   OB  d sin   OA sin   OB d

se exprimă distanţa de la punctul O, faţă de care se face momentul forţei la

dreapta

F

ce reprezintă suportul forţei.

Rezultă astfel modulul vectorului moment în forma următoare:

M
M



O F

 F
F

d

(3.3)

Exprimarea analitică a vectorului moment se face pe baza definiţiei analitice a produsului vectorial:

i j k M  r  F  x y z (3.4)  O
i
j
k
M
 r 
F
x
y
z
(3.4)

O F
X
Y
Z
unde:
r  x  i  y  j  z  k ,
este
vectorul
de
poziţie
al
aplicaţie al forţei F ;
F  X  i  Y  j  Z  k,
este vectorul forţă F .

punctului

de

Componentele vectorul moment pe axele de coordonate vor fi:

15

Elemente de inginerie mecanica

M



O F

(yZ

Yz)

i

(zX

Zx)

j

(xY

Xy) k

(3.5)

iar unitatea de măsură în S.I. este (N.m). Observaţii

1) Momentul

unei

forţe în raport cu

un punct

poate fi nul atunci

când: r 0 F 0 r şi F sunt coliniari. Excluzând cazul F 0 , celelalte cazuri conduc la concluzia că momentul unei forţe în raport cu un punct este nul atunci când punctul se află pe suportul forţei. 2) Momentul unei forţe în raport cu un punct nu se modifică atunci când vectorul forţă se deplasează pe suportul lui (fig.3.2):

vectorul forţă se deplasează pe suportul lui (fig.3 .2): Fig.3.2 M M M O  O

Fig.3.2

M

M

M

O

O

O







F

F

F

F

r 1

r 2

F

M



O F

3) Momentul unei forţe în raport cu un punct nu se modifică atunci când punctul O se deplasează pe o dreaptă paralelă cu suportul forţei (fig.3.3):

pe o dreaptă paralelă cu suportul forţei (fig.3 .3): 4) Fig.3.3 Momentul unei forţe în raport

4)

Fig.3.3

Momentul

unei

forţe

în

raport

M

M

M



O F



O1 F

OF

 

r

F

r

1

F

M

O1F

cu

un

punct

se

modifică

prin

modificarea punctului faţă de care se calculează (fig.3.4):

punctului f aţă de care se calculează (fig.3 .4): Fig.3.4 16 M M M  O

Fig.3.4

16

M

M

M



O F





O1 F

O1 F

 

r

F

r

1

F

M



O F

C O

1

F

Elemente de inginerie mecanica

3.3. MOMENTUL UNEI FORŢE ÎN RAPORT CU O AXĂ

mecanica 3.3. MOMENTUL UNEI FORŢE ÎN RAPORT CU O AXĂ Fig.3.5 M   F 

Fig.3.5

M



F

u

M



O1 F

Întrucât

Fig.3.5 M   F  u  M  O1 F Întrucât u  1

u 1, rezultă:

M

u  M  M 
u
M
M


F



O1 F



O1 F

Prin

definiţie,

se

numeşte

moment

al

unei

forţe

F

în

raport

cu

o

axă

, (fig.3.5),

proiecţia pe axa

momentului forţei în raport cu un punct arbitrar de pe axă.

a

Dacă

se

consideră

u

versorul axei , momentul

forţei

este o mărime scalară comform relaţiilor:

F

în raport cu axa

cos

(3.5)

 

cos

(3.6)

În funcţie de expresia momentului forţei în raport cu punctul O 1 :

M



O1 F

r

1

F

se obţine din relaţia (4.6) că momentul unei forţe în raport cu o axă este dat de

produsul mixt al vectorilor u, r , F :

1

M



F

u

r F

1

(3.7)

Definiţia dată pentru momentul unei forţe în raport cu o axă are sens,

dacă se arată că oricare ar fi punctul de pe axă expresia

Considerând un alt punct O 2 pe dreapta se demonstrează că momentul forţei

în raport cu axa are aceeaşi expresie:

M

F

este aceeaşi.

M

F

u M

O2F

Observaţii 1) Momentul unei forţe în raport cu o axă este nul atunci când suportul forţei şi axa sunt coplanare, deci pot fi concurente, paralele sau confundate.

17

Elemente de inginerie mecanica

Momentul unei forţe în raport cu o axă nu se modifică atunci când

forţa F se deplasează pe suportul acesteia. 3)Expresia analitică a momentului forţei în raport cu o dreaptă se poate

2)

obţine, dacă se consideră vectorii u, r, F având următoarele expresii:

u

cos

 

i

 

cos

 

j

 

cos



k

r

F

x

X

i

j

i

y

Y

j

z

Z

k

k

şi se aplică relaţia (3.7):

M



F

F

u r

 

cos

cos

cos

x

y

z

 

X

Y

Z

(3.8)

4)

În aplicaţii se poate calcula momentul unei forţe F în raport cu o axă ,ca fiind scalarul momentului

F în raport cu o axă  ,ca fiind scalarul momentului proiecţiei forţei F pe un

proiecţiei forţei F pe un plan perpen- dicular pe axa

, moment în raport cu punctul O în

care dreapta înţeapă planul.

'

F F

M

F " ;

u

u F

'

OF

deci:

M

F

0

(3.9)

Fig.3.6

  M
 
M

OF

sau:

M

F

(3.10)

Semnul (+) sau (-) indică acelaşi sens cu versorul u al axei sau sens contrar

(fig.3.6).

3.4. CUPLUL DE FORŢE

Cuplul de forţe reprezintă un sistem de două forţe paralele, de mărime egală şi de sens contrar, acţionând pe suporturi diferite (fig.3.7). Un cuplu de forţe aplicat unui rigid provoacă acestuia o tendinţă de rotaţie în jurul unei axe perpendiculare pe planul cuplului. Proprietăţile cuplului de forţe:

1) Suma forţelor cuplului şi suma proiecţiilor forţelor cuplului pe axa cuplului este nulă:

18

Elemente de inginerie mecanica

F F F F 0 F u F u F F u 0

1

2

1

2

unde u este versorul axei perpendiculare pe axa cuplului. 2) Suma momentelor forţelor cuplului, calculate în raport cu un este aceeaşi indiferent de punctul O ales:

M

O F

1

M

O F

2

r F r F r F r F

1

1

2

2

1

2

r r

1

2

F

punct

dar O  r  r O 2 şi rezultă: 1 1 2 M 
dar
O
 r  r
O 2
şi rezultă:
1
1
2
M
M
O
O
F
M

O F
O F
2
1
1
2

(3.11)

care reprezintă momentul cuplului.

3)

Momentul cuplului de forţe este un vector de mărime:

M
M
3) Momentul cuplului de forţe este un vector de mărime: M  d  F (3.12)

d F

(3.12)

unde d este braţul cuplului, (distanţa între suporturile celor două forţe), direcţia este perpendiculară pe planul cuplului, iar sensul este dat de regula şurubului drept.

Două cupluri sunt echivalente atunci când au acelaşi moment al cuplului.

4)

3.4. TORSOR DE REDUCERE AL UNEI FORŢE APLICATE UNUI RIGID

În statica rigidului se urmăreşte înlocuirea unui sistem de forţe dat cu un alt sistem mai simplu, care aplicat rigidului să aibă acelaşi efect mecanic în orice punct al rigidului. Astfel cele două sisteme de forţe sunt echivalente. Această echivalare a două sisteme de forţe se poate realiza dacă se defineşte torsorul de reducere al unei forţe aplicate unui rigid. Ca urmare, se consideră un

rigid acţionat într-un punct A de o forţă F (fig.3.8). Se urmăreşte determinarea

efectului mecanic exercitat intr-un punct O al rigidului, de forţa F aplicată în punctul A. În acest scop se aplică în punctul O două forţe egale şi direct opuse,

aplică în punctul O două forţe egale şi direct opuse, având suportul paralel cu cel al

având suportul paralel cu cel al forţei din punctul A, iar mărimea egală cu F ,

(fig.3.9).Forţa F din punctul A şi forţa - F din punctul O formează un cuplu de

forţe de moment:

M

OA

F



O F

forţa - F din punctul O formează un cuplu de forţe de moment: M  OA

fig.3.10

forţa - F din punctul O formează un cuplu de forţe de moment: M  OA

fig.3.9

forţa - F din punctul O formează un cuplu de forţe de moment: M  OA

fig.3.8

19

Elemente de inginerie mecanica

Torsorul de reducere al forţei F în punctul O reprezintă ansamblul

, (fig.3.10), şi se

format din forţa F şi momentul forţei F în punctul O,

notează simbolic astfel:

M OF

O

M



O F

F

OA

F

(3.13)

Torsorul de reducere al forţei F în punctul O, caracterizează efectul mecanic exercitat în punctul O de forţa F aplicată rigidului în punctul A.

20