Sunteți pe pagina 1din 126

LABORATOR 9

1. Sta ii meteorologice automate: 1.1. Principii generale de construc ie #i func ionare; 1.2. Criterii de alegere a sta%iilor meteorologice; 1.3. Tipuri de sta ii meteorologice automate; 1.3.1. Sta ii personale; 1.3.2. Sta ii industriale, agricole, etc.;
1.3.2.1. Sta ii meteo portabile cu configura ie fix&; 1.3.2.2. Sta ii meteo configurabile; 1.3.2.3. Sta ii meteo f&r& elemente n mi#care; 1.3.2.4. Sta ii meteo pentru aplica ii speciale; 1.3.2.5. Compararea unor modele de sta ii meteo;

O sta%ie meteorologic& automat& (AWS) este definit& ca o sta%ie meteorologic& la care observa%iile sunt f&cute #i transmise automat" (WMO, 1992a). La o AWS, m&sur&torile instrumentale sunt citite sau primite de c&tre o unitate central& de achizi ie de date. Datele colectate de la dispozitivele de m&surare autonome pot fi prelucrate pe plan local la AWS sau n alt& parte, de exemplu, la procesorul central al re elei (WMO, 1989a). Sta%iile meteorologice automate pot fi proiectate ca un concept integrat de diverse dispozitive n combina%ie cu sisteme de achizi ii de date m&surabile #i unit& i de prelucrare a acestora. Un astfel de sistem combinat de instrumente, interfe%ele )i sisteme de prelucrare )i transmitere, este numit de obicei, sistem automat de colectare a datelor meteorologice (AWOS) sau sisteme automate de observarea (ASOS).

Obiectivele sta#iilor meteorologice automate Sta%ii meteorologice automate sunt utilizate pentru cre#terea num&rului )i fiabilit&%ii observa%iilor de suprafa%&. Ele realizeaz& acest lucru prin: (a) cre#terea densit&%ii re%elei existente cu furnizarea de date de siteuri noi #i de site-uri care sunt greu accesibile sau inospitaliere; (b) furnizarea, pentru posturile cu echipaj, de date n afara orelor de lucru; (c) cre)terea fiabilit&%ii m&sur&torilor utiliznd tehnologie sofisticat& #i tehnici de m&surare moderne, digitale; (d) asigurarea omogenit&%ii re elelor prin standardizarea tehnicilor de m&surare; (e) care s& satisfac& nevoile )i cerin%ele observa%ionale noi; (f) reducerea erorilor umane; (g) sc&derea costurilor opera%ionale, prin reducerea num&rului de observatori; (h) ob%inerea de m&sur&tori #i de raport&ri cu frecven & mare, sau n mod continuu.

Sta iile meteorologice automate, comparativ cu cele clasice, prezint& o serie de avantaje dintre care amintim: permit efectuarea de m&sur&tori ale parametrilor meteorologici ca #i a altor parametri, cum sunt cei ce caracterizeaz& calitatea aerului sau a apei, n zone greu accesibile; datorit& noilor genera ii de senzori, precizia datelor ob inute este crescut& iar gama parametrilor pe pot fi m&sura i, mult l&rgit&; ofer& posibilitatea ob inerii #i prelucr&rii unui volum mult mai mare de date datorit& leg&rii acestor sta ii la un calculator #i, de asemenea, transmiterea n timp real a datelor la centrele de colectare; sunt utile pentru urm&rirea unor fenomene cu dinamic& rapid& #i pentru avertiz&ri prin efectuarea observa iilor la intervale de timp scurte sau n mod continuu.

1.1. Principii generale de construc ie $i func ionare O sta ie automat&, indiferent de firma produc&toare #i de domeniul pentru care este utilizat&, are urm&toarele p&r i componente: - setul de senzori pentru m&surarea diferi ilor parametri, func ie de specificul activit& ii c&reia i este destinat&; - adaptori care realizeaz& legarea senzorilor la un multiplexor ceea ce permite accesarea fiec&rui senzor n parte; - convertor analog - digital; - memorie tampon pentru stocarea datelor; - microprocesor care asigur& n fapt func ionarea sta iei prin integrarea dup& un anumit program a fiec&rui senzor; - dispozitive de ie#ire a datelor. Acestor componente li se ad&ug& programe de calculator de diverse grade de complexitate, programe pentru achizi ia datelor #i vizualizarea datelor nregistrate, programe pentru prelucrarea lor precum #i programe personalizate pentru aplica ii specifice fiec&rui beneficiar.

1.2. Criterii de alegere a statiilor meteorologice automate cerin ele tehnice impuse de caietul de sarcini al sta iei meteo; parametrii pe care sta ia meteo trebuie s& i m&soare; precizia cu care se impun a fi realizate m&sur&ri pentru fiecare valoare a parametrilor impu#i; condi iile de exploatare: normale; speciale (necesari senzori cu nc&lzire sau cu rezisten a m&rit& la coroziune); modul de consultare a datelor; online; stocare #i prelucrare ulterioar&; distan a observatorului fa & de punctul de m&surare (de transmisie) n cazul online; modul de transmisie a informa iilor; fondurile financiare disponibile pentru achizi ie;

1.3.1. Sta iile meteorologice personale Recomandate pentru cerin e obi#nuite #i fonduri limitate. Sta iile meteo personale sunt destinate pasiona ilor meteo (inclusiv cele profesionale din aceast& categorie) pentru m&surarea local& a parametrilor meteo cu scop informativ. Sunt de mai multe feluri: A) Sta iile meteo clasice: Asigur& func ii de termometru, higrometru, barometru cu prognoz& (cu sau f&r& afi#area presiunii relative, cu sau f&r& realizarea histogramei barometrice) #i sunt recomandate pentru a fi utilizate de cei interesa i, acas& sau la birou. Sta iile meteo personale clasice ofer& utilizatorului valorile celor mai importan i parametri meteo, f&r& posibilitatea nregistr&rii acestora ntro baz& de date.

Sta ia meteo WS 9232 este destinat& amatorilor care sunt interesa i de urm&rirea celor mai importan i parametri meteo (temperatura/umiditatea aerului interior/exterior #i presiunea atmosferic&), f&r& gestionarea valorilor m&surate pe un PC. Pe lng& afi#area parametrilor meteo, sta ia ofer& fazele lunii #i o histogram& barometric& pentru ultimele 24 de ore. Graficul presiunii atmosferice reprezint& un ajutor util n n elegerea prognozei meteo furnizate de aparat. Valorile afi#ate pe ecranul mare al sta iei, sunt u#or vizibile #i de la distan &. Senzorul exterior termo/higro este cu transmisie ultrarapid& IT+, #i se instaleaz& ferit de razele solare directe.

WS 9232
La Crosse Technology

KN-WS400, Konig

B) Sta ii meteo personale, profesionale Asigur& func ii de termometru, higrometru, barometru, anemometru, pluviometru, heliograf, cu sau f&r& leg&tur& la PC #i sunt dedicate n primul rnd pasiona ilor meteo. Aceste sta ii sunt recomandate #i n nv& &mnt, precum #i petru ini ierea speciali#tilor din agricultur& #i industrie n efectuarea #i interpretarea m&sur&torilor meteo.

WS 2-550, La Crosse Technology

Statia WS 2-550 este cea mai nou& si cea mai performant& din gama sta iilor profesionale La Crosse Technology. Se compune dintr-un ansamblu de senzori #i o consol&, care comunic& ntre ei wireless pe o raz& de 100 m. nregistreaz& n memoria proprie 3.000 de rnduri de date, iar consola se poate racorda la un calculator pentru nregistrarea unei baze de date #i prelucrarea datelor. WS 2-550 m&soar& cu precizie ridicat& majoritatea parametrilor meteo cu ajutorul senzorilor performan i #i este caracterizat& printr-un design special #i o instalare usoar&.

WS 3650, La Crosse Technology

Sta ia meteo WS 3650 este un model nou din gama La Crosse Technology. Are ecran tactil #i leg&tur& la calculator. M&sur&torile anemometrului, pluviometrului #i termo-higrometrului sunt transmise de emi &torul din termo-higrometru la consola sta iei. Transmisia datelor de la senzori c&tre consol& este realizat& cu ajutorul undelor de 868 MHz pn& la 100 m n spa iu liber. Sta ia poate stoca 1.750 rnduri de date cu posibilitatea regl&rii frecven ei citirilor de la 1 minut la 24 ore. Software-ul din consol& asigur& prelucrarea #i publicarea datelor m&surate.

1.3.2. Sta ii industriale, agricole, etc. Sta iile meteorologice industriale/agricole sunt destinate speciali#tilor #i se caracterizeaz& prin precizie, robuste e, fiabilitate #i rezisten & n condi ii deosebite de exploatare. Aceste calit& i asigur& continuitatea furniz&rii parametrilor meteorologici pentru utilizator, n vederea preg&tirii deciziilor operative sau/#i pentru realizarea bazelor de date necesare n cercetare/studiu. Pot fi de mai multe feluri: 1.3.2.2. Sta ii meteo portabile cu configura ie fix&: Asigur& instalare #i pornire rapid& #i pot fi destinate pentru: - nregistrarea autonom& a parametrilor pe durat& lung& (sta ia meteo Portlog), sau - transmiterea online a parametrilor m&sura i la distan &, pe o durat& limitat& de timp (sta ia meteo Hazmat), sau - nregistrarea autonom& #i de lung& durat& a parametrilor meteo #i transmiterea acestora la solicitarea utilizatorului prin modem GSM (WS-GP1).

Sta ia meteorologic& PortLog, RainWise Inc.


Dezvoltat pentru m&sur&ri #i nregistr&ri n locuri ndep&rtate, sta ia meteo portabil& PORTLOG lucreaz& ca un sistem complet independent. Nu are nevoie de alimentare cu energie. Bateria nc&rcat& de la modul fotovoltaic alimenteaz& continuu sistemul pe toat& suprafa a Romniei. Periodicitatea nregistr&rilor e reglabil& de la un minut pn& la o or&. Memoria RAM de 128K stocheaz& datele pe un an cu periodicitatea de o nregistrare pe or&. Software-ul Windowscompatibil descarc& #i prelucreaz& datele nregistrate. To i senzorii sunt calibra i n conformitate cu normele NIST. Logger-ul cu to i senzorii, nc&rc&torul de baterie, busola #i trepiedul de fixare intr& ntr-un geamantan rezistent, cu nchidere securizat&. PORTLOG poate fi pus n func iune complet de o persoan& n mai pu in de 3 de minute. Sta ia industrial& PORTLOG m&soar& #i nregistreaz&: viteza vntului, direc ia vntului, temperatura, umiditatea relativ&, punctul de rou&, presiunea barometric&, radia ia solar&, precipita iile.

Sta ie meteo HAZMAT, RainWise Inc. Sta ia meteorologic& HAZMAT HM-1 furnizeaz& informa ii pentru monitorizarea parametrilor meteo n situa ii de pericol (explozii, incendii, scurgeri de gaze toxice, etc.), fiind astfel un real ajutor pentru echipele de interven ie n solu ionarea acestor situa ii de risc major. Sta ia meteo conlucreaz& cu software-ele CAMEO/ALOHA, care evalueaz& #i prognozeaz& n form& grafic& dispersia factorilor de risc. Sta ia meteorologic& HM-1 a fost conceput& pentru interven ii rapide, fiind instalabil& n 2 minute de o persoan&. HM-1 combin& performan a ridicat& cu o durabilitate excelent& la un pre rezonabil. Avantajele principale sunt: - pornire rapid& (sub 2 minute); - structur& compact& #i robust&; - raz& de comunica ie m&rit&; - display real-time;

Statie meteorologica WS-GP1, Delta-T Devices WS-GP1 este o sta ie meteorologic& livrat& gata de utilizare. Senzorii de calitate ridicat& ai WS-GP1 au fost ale#i n a#a fel ca produsul s& poat& fi utilizat cu succes n cercetare, agricultur& #i aplica ii pentru studierea mediului. U$or de utilizat: - Portabil&; - Precablata pentru instalare u#oar&; - Op iuni PDA #i modem GSM pentru desc&rcarea m&sur&torilor. Livrat& cu toate componentele: - Senzori preci#i #i fiabili; - Catarg trepied de 2 m; - Program software preinstalat pentru nregistrarea m&sur&torilor meteorologice. Sta ia WS-GP1 are senzori pentru m&surarea precipita iilor, radia iei solare, vitezei vntului, direc iei vntului, umidit& ii relative $i temperaturii aerului.

Sta ia WS-GP1 se poate instala n cteva minute #i necesit& ntre inere minim&. Bateria intern& asigur& func ionarea timp de 6 luni (perioada tipic& pentru o baterie alcalin&; perioad& este mult mai lung& n cazul bateriei op ionale cu litiu). Precis& Senzorii au fost ale#i pentru a asigura fiabilitate #i precizie ridicate. Bazat pe Data Loggerul GP1 performant, sistemul furnizeaz& date meteo de calitate ridicat& la un pre accesibil. Transferare simpl& a datelor Datele pot fi culese cu un PC notebook sau folosind un modem GSM. O alt& alternativ& pentru desc&rcarea #i vizualizarea datelor este programul Pocket DeltaLINK (op ional), care poate fi folosit #i pentru reconfigurarea set&rii de nregistrare a m&sur&torilor la fa a locului. Robust& Senzorii sunt fiabili #i potrivi i pentru medii solicitante. Trepiedul din o el galvanizat #i bra ul transversal din o el inoxidabil vopsit n alb asigur& o structur& fizic& excelent&.

http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/jsp/struts/calcDeclination

Reglarea la orizontal& a senzorului de radia ii solare

1.3.2.2. Sta ii meteo configurabile Pe baza caietului de sarcini pot include data logger(e), senzori, transmisie, accesorii. Sta iile configurabile asigur& m&surarea precis&, nregistrarea #i transmisia online a m&sur&torilor necesare pentru diverse aplica ii industriale #i agricole. Aceste sta ii pot fi dotate #i cu senzori pentru m&surarea cu precizie deosebit& a unor parametri meteo speciali. Sta ia meteorologic& WS-STD1 Sta ia meteorologic& WS-STD1 este sistemul standard, se bazeaz& pe data loggerul DL2e #i cuprinde 7 senzori (pentru precipita ii, viteza #i direc ie vnt, energie solar&, umiditate, temperatura aer #i sol), un catarg de 2 m, acoperi# pentru data logger #i accesorii. Este un sistem fiabil, rezistent #i potrivit pentru aplica ii de cercetare n condi ii dure de mediu. Unele elemente, ca de exemplu, loggerul, catargul #i unii dintre senzori, sunt de fapt identici cu cei folosi i n sistemul cu performan & ridicat&.

WS-STD1

Sta ie meteorologic& WS-HP1 Sistemul de nalt& performan & WS-HP1 are 7 senzori care m&soar& aceea#i parametri c& senzorii sta iei WSSTD1, dar unii senzori au performan e mai ridicate. Sistemul de nalt& performan & a fost conceput pentru aplica ii n care este nevoie de precizie ridicat& #i de func ionare ndelungat&. Se deosebe#te de sistemul standard prin folosirea unor senzori superiori pentru precipita ii, temperatura solului, viteza #i direc ia vntului, precum #i o memorie mai mare a loggerului DL2e. Ca #i n cazul tuturor sta iilor meteo produse de DeltaT, #i acest sistem de nalt& performan & se poate folosi ca punct de pornire pentru crearea unor alte configura ii, att mai simple, ct #i mai complexe.

1.3.2.3. Sta ii meteo f&r& elemente n mi$care Sunt utilizate pentru condi ii de exploatare normale #i speciale, cu configura ie fix& #i posibilitatea dot&rii cu senzor suplimentar. Principiul special de m&surare permite eliminarea elementelor n mi#care, nc&lzirea sta iei asigur& func ionarea n cele mai dificile condi ii (#i n mediu marin), iar rezisten a la vibra ii #i dotarea cu GPS permite instalarea acestor sta ii pe mijloace de transport n aplica ii de securitate civil& #i din domeniul militar. Aceste sta ii meteo asigur& precizie ridicat&, nu necesit& ntre inere sau calibrare #i se autotesteaza permanent.

MAWS 6056 B Utiliznd tehnologia varia iei cmpului termic brevetat& de IRDAM MAWS 6056 B m&soar&: - viteza vntului, - direc ia vntului, - temperatura aerului $i - presiunea atmosferic&. Este robust&, f&r& p&r i mobile, independent& #i integral inclus ntr-un instrument. 6056 B este utilizat pe tancuri, asociat la comanda tragerilor. Permite cre#terea preciziei tragerilor, innd cont de devia ia datorit& vntului, temperaturii aerului #i presiunii atmosferice. Ad&ugnd un senzor op ional de temperatur& pentru muni ie tip TEMPEX, sta ia furnizeaz& nc& o informa ie n plus pentru a calcula b&taia obuzelor.

Modernizarea #i automatizarea re elei de sta ii meteorologice a ANM s-a materializat prin introducerea n activitate a 70 sta ii automate MAWS. n cadrul sta iilor meteorologice sunt derulate programe de observa ii #i m&sur&tori asupra parametrilor atmosferei joase #i a suprafe ei solului #i anume: temperatura aerului, presiunea atmosferic&, direc ia #i viteza vntului, umezeala aerului, temperatura suprafe ei solului, nebulozitate, vizibilitatea orizontal& a aerului, depuneri solide, grosimea #i caracterul stratului de z&pad&, actinometrie, durata de str&lucire a Soarelui, fenomene meteorologice. Un num&r de 5 sta ii meteorologice efectueaz& m&sur&tori asupra temperaturii apei m&rii, n&l imii #i frecven ei valurilor. Re eaua meteorologic& are sarcina de a transmite mesaje ALERT, ori de cte ori se produc fenomene meteorologice cu grad ridicat de risc.

1.3.2.4. Sta ii meteo pentru aplica ii speciale Sunt destinate aplica iilor industriale #i agricole n condi ii de exploatare deosebite sau pentru domenii speciale de utilizare (#tiin ele solului, plantelor, m&sur&tori de poten ial eolian, solar, pluviometrie, etc.). Monitor iriga ii GP1 + SM200 GP1 este un echipament puternic la ndemna speciali#tilor n iriga ii #i agricultorilor pentru a implementa control inteligent n iriga ii, a monitoriza procesul #i a optimiza iriga iile. GP1 permite reglarea ciclului de lucru al iriga iei astfel ca acesta s& fie n concordan & cu dinamica de absorb ie a solului. Sistemul este realizat dintr-un data logger GP1 la care se recordeaz& senzori pentru determinarea umidit& ii solului de tipul SM200 sau ThetaProbe de tipul ML2x.

Amplasnd un senzor n zona r&d&cinilor #i altul sub r&d&cini devine posibil s& men inem hidratarea optim& a culturii #i s& monitoriz&m iriga ia excesiv&. Controlul n timp real al iriga iei se poate baza pe mai mul i parametri, cum sunt umiditatea solului, temperatura #i cantitatea de precipita ii. Memoria mare din GP1 asigur& stocarea parametrilor de sol pe mai multe luni, afi#area grafic& ale acestora #i utilizarea lor pentru optimizarea iriga iei. Sistemul de monitorizare iriga ii GP1 ad&ug& inteligen a SWAT (Tehnologie de Utilizare Inteligent& a Apelor) la un controller central, sau la un timer obi#nuit.

1.3.2.5. Compararea unor modele de sta ii meteo

Sta iile automate Champbell Considerate standard pentru supravegherea meteorologic& din ntrega lume, aceste sta ii sunt utilizate att pentru m&sur&torile de zi cu zi ct #i n cercetarea #tiin ific&. Se caracterizeaz& prin precizie, robustetrea construc iei, domeniul larg de temperaturi n care func ioneaz& ca #i consumul redus de energie. Sunt recomandate pentru o gam& larg& de aplica ii: - supraveghere meteorologic&, studii climatologice; - evapotransmiratie, umiditatea solului, iriga ii; - combaterea integrat& a bolilor culturilor agricole; - aplicarea de ngr&#&minte #i pesticide; - prevederea nghe ului. Una din problemele practice deosebit de importante este cunoa#terea exact& a tuturor caracteristicilor #i condi iilor de instalare a senzorilor care trebuie s& coincid& cu scopul aplica iei propuse. Pentru aplica ii simple care necesit& un num&r limitat de senzori este recomandat& Sta ia BWS echipat& de exemplu numai cu senzori pentru direc ia #i viteza vntului, temperatura #i umezeala relativ& #i op ional, senzor pentru precipita ii. Acestora li se adaug& un program simplu PC 200 W, care permite vizualizarea citirilor curente #i colectarea datelor.

Campbell Scientific Inc (CSI) a fost nfiin at& n 1974 de Eric Campbell, Evan campbell #i Gaylon Campbell profesor la universitatea de stat din Washington. (www.campbellsci.com) n calitate de produc&tor de sta ii meteorologice firma CSI a produs #i livrat pn& n prezent circa 60.000 de sisteme de achizi ie.

Sistemele de achizi ii de date ct 100 #i ct 1007 Sta iile de m&surare CSI au fost #i sunt utilizate pe scar& larg& n aplica iile din agricultur&, n activit& ile zilnice #i de cercetare.

Senzori Campbell

Sta ia meteorologic& WatchDog model WD-2900ET Sta ia meteorologic& Watchdog ET900 permite s& se nregistreze #i s& se monitorizeze n timp real informa ii meteorologice locale, de la distan &. La sta ia meteo pot fi, de asemenea, conecta i 4 senzori suplimentari prin intermediul porturilor externe. Prin intermediul software-ul, se poate configura sta ia meteo pentru a nregistra datele de la senzorii utiliza i. Desc&rca i datele acumulate n memoria sta iei, utiliznd softwareul puternic SpecWare. SpecWare poate prezenta date #i n form& grafic& #i tabelar&.

Senzori interni

Utiliza i software-ul pentru a calcula zilele grad de cre#tere #i orele de frig, durata de umezire a frunzelor, temperatura #i umiditatea atmosferic&, sau pentru a vizualiza rapoarte zilnice, lunare, #i anuale. Modele de avertizare pentru apari ia bolilor #i al atacului insectelor ajut& utilizatorului n vederea Managementului Integrat. Sunt de asemenea disponibile module de calcul al evapotranspira iei pentru a ajuta la programarea irigarii. Fiecare canal are o capacitate de date de 3.100 m&sur&tori. Prin urmare, un interval de 30 minute de m&surare vor permite dataloggerului s& nregistreze timp de 64 de zile. Watchdog 900ET are porturi externe disponibile pentru intrare 3 senzori externi. Urm&torul tabel listeaz& senzorii disponibili op ional. To i senzorii includ un cablu de 2 m cu conector de tip jack. Pentru a conecta un senzor extern la logger, conecta i cablul senzorului n portul logger care a fost programat pentru acest senzor special. n cazul n care senzorul nu este conectat, mesajul "eroare senzor" va ap&rea pe ecranul LCD pentru portul loggerului respectiv pn& cnd senzorul este conectat.

Senzori externi

Calibrarea anemometrului Atunci cnd sta ia meteorologic& este amplasat& n teren pentru prima oar& sau mutat&, direc ia vntului trebuie s& fie calibrat&. Urm&toarea procedur& v& va permite s& se stabileasc& citiri precise privind direc ia vntului. 1. Porni i ecranul ap&snd butonul Display #i ap&sa i pe tastele s&geat& pn& cnd se afi#eaz& informa iile vntului. 2. Roti i ampenajul direc iei vntului pn& cnd acesta este ndreptat spre nord. 3. *innd ampenajul fix spre nord, ap&sa i #i ine i ap&sat butonul de resetare pn& cnd auzi i un serie de sunete constante (bipuri). Anemometrul este acum calibrat. Dac& utiliza i senzori externi, firul senzorului ar trebui s& fie introdus prin partea de jos a incintei sta iei, prin interiorul capacului de plastic crestat. Conecta i apoi cablurile senzorului n portul logger care a fost programat pentru a citi acest senzor.

Un ecran digital (LCD) afi#eaz& valorile reale ale parametrilor meteorologici nregistra i, sau a celor calcula i cum ar fi evapotranspira ia #i punctul de rou&. Ecranul LCD este activ numai dup& ce sta ia meteo este lansat& #i nregistreaz& date. Vezi LCD-ul pentru a confirma c& loggerul este n lucru #i pentru a abserva condi iile curente ale vremii. Ecranul va trece automat n stare latent& dup& 15 minute. Ecranul poate fi activat& sau dezactivat& ap&snd tasta Display. Citirile senzorilor sunt actualizate la fiecare 20 de secunde. n cazul n care apare pe ecran "eroare senzor", nseamn& c& senzorul extern nu este conectat corect sau nu func ioneaz& corect. Utiliza i tastele s&geat& pentru a derula nainte sau napoi prin citirile curente. Func ia de derulare este temporar suspendat& n timpul n care valorile sunt n curs de actualizare. Atunci cnd este atins& capacitatea maxim& de m&surare a loggerului, ecranul LCD va afi#a "Memory full". Sta ia trebuie s& fie desc&rcat& #i relansat& nainte de a putea colecta mai multe date.

Informa iile senzorilor sunt afi#ate dup& cum urmeaz&:

Pentru a utiliza sta ia meteo, este necesar software-ul SpecWare 6.0 - 9.0. Software-ul SpecWare este o parte integrant& a seriei WatchDog. - Utiliza i software-ul SpecWare la pentru programarea ini ial& sau pentru a configura sta ia meteo pentru folosirea senzorilor externi specifici. - Utiliza i software-ul SpecWare pentru a lansa statia meteo s& nregistreze parametrii specifica i la intervale de m&surare dorite. Pute i alege intervalele oferite de 1, 10, 15, 30, 60, #i 120 de minute. - Folosi i SpecWare software pentru a citi #i a salva datele nregistrate. - Odat& ce datele au fost desc&rcate pe computer, softwareul SpecWare ofer& o larg& varietate de op iuni de raportare #i op iuni pentru avertizarea atacului bolilor #i insectelor.

Fiecare sta ie meteo este alimentat& de patru baterii AA alcaline. Bateriile au o via & de 8 luni de utilizare continu&. Ele sunt nlocuite de utilizator #i pot fi achizi ionate la nivel local. Sta ia trebuie s& fie relansat& dup& bateriile sunt scoase #i / sau nlocuite. Pentru a nlocui bateriile: 1. Scoate i #uruburile de pe capacul superior al sta iei (mai sus LCD). 2. Glisa i spre exterior bateriile din suportul lor. 3. Insera i noi baterii alcaline AA. 4. A#eza i capacul loca#ului bateriilor. 5. Strnge i #uruburile capacului. Sta ia meteo va emite un bip atunci cnd ultima baterie este introdus&. Acest lucru confirm& c& datalogger-ul este n lucru. Ecranul LCD nu se va aprinde pana cnd statia meteo nu a fost lansat&.

2007-ICDP

Sta ia agrometeorologic& iMETOS

Pessl Instruments GmbH Austria a fost nfiin at& n 1988 (www.metos.at), producnd echipamente pentru agricultur&, viticultur&, horticultur&, pomicultur&. Echipamentele firmei Pessl instruments furnizeaz& date meteorologice privind calitate a aerului, umiditatea solului #i nivelul apei. De asemenea furnizeaz& date pentru comanda echipamentelor de iriga ii #i a serelor, pentru avertizarea fenomenelor de nghe #i a fenomenelor de secet&. Aplica iile software permit prognoza apari iei atacului bolilor plantelor #i estimarea recoltelor. Sta ia agrometeorologic& iMETOS este constituit& n varianta minimal& dintr-un suport din o el inoxidabil, aluminiu sau eav& galvanizat& de care este prins& o carcas& con innd electronica sta iei. Aceasta este format& din: sistemul de achizi ie date, modem-ul GSM mpreun& cu antena pentru transferul datelor prin GPRS, sursa de alimentare format& din acumulator #i panoul solar, senzori specifici aplica iei.

Aplica ii posibile ale sta iei agrometeorologice iMETOS Pentru m&surarea cantit& ii de precipita ii ((iMETOS rain) sta ia este dotat& cu un pluviometru. Pentru monitorizarea nghe ului (iMETOS ice), sta ia va avea cel pu in un senzor de temperatur&. Senzorul de temperatur& poate fi cu cu un balon-rezervor pentru temperatura umed& sau cu 2 senzori: unul pentru temperatura umed& #i cel&lalt pentru temperatura uscat&. Sta ia mai poate fi prev&zut& #i cu un senzor pentru m&surarea temperaturii solului.

Pentru m&surarea temperaturii #i umidit& ii aerului (iMETOS ag) sta ia va avea, n partea de sus un ad&post meteorologic n care se afl& un senzor de temperatur& #i umiditate relativ&. Pentru determinarea posibilit& ii infect&rii cu rugin& a frunzelor de m&r (Apple scab) sau cu mana vi ei de vie, sta ia va fi dotat& cu un pluviometru #i cu un senzor de determinarea umidit& ii frunzelor. Un senzor pentru m&surarea temperaturii solului va ajuta la stabilirea: momentului r&s&ririi, a gradului de cre#tere a r&d&cinilor #i a mineraliz&rii cu azot. Pentru a calcula evapotranspira ia, vom avea nevoie n plus de un senzor care s& m&soare radia ia global& #i un altul care s& m&soare viteza vntului. Senzorul pentru m&surarea temperaturii solului este necesar la calculul modelelor de mboln&vire a plantelor. n plus fa & de ace#tia, iMETOS ag poate fi echipat cu senzori pentru m&surarea: direc iei vntului, a radia iei solare radiant fotoactiva, a presiunii barometrice a aerului, precum #i a m&sur&rii n infraro#u, de la distan &, a temperaturii #i chiar cu un num&r de tensiometre digitale.

iMETOS sm este destinat m&sur&torilor de umiditate a solului #i utilizeaz& senzori care au n componen & semne indicatoare ale nivelului apei. Sta ia se compune din minimum un senzor temperatur& sol #i poate fi echipat cu pn& la 6 senzori tip indicator nivel ap&. n afar& de acesta, poate avea n componen & oricare din senzorii iMETOS ag. iMETOS sm este destinat m&sur&torilor de umiditate ale solului #i utilizeaz& 4 tipuri de umiditate sol: Tensiometrul senzori tip indicator nivel ap& (watermark sensors) #i 4 blocuri de umiditate (gypsum sensors). iMETOS echo este destinat m&sur&torilor capacitive de umiditate a solului, oferindu-v& posibilitatea ad&ug&rii a pn& la 7 Echo Probes sonde. Pentru aplica ii n care este necesara monitorizarea vitezei #i direc iei vntului sta ia este dotat& cu un anemometru cu cupe #i o girueta. Datele achizi ionate de sta ia automat& iMETOS sunt transferate prin GPRS n pagina site-ului http://www.metos.at/fieldclimate.

Evolu ia temperaturii aerului, a umidit& ii relative $i a vntului n zilele de 23 $i 24 aprilie 2009

Efectele nghe urilor trzii din perioada 23-24 aprilie 2009 asupra l&starilor de nuc, fructelor de cire# #i florilor de p&r

Efectele nghe urilor trzii din perioada 23-24 aprilie 2009 asupra florilor de c&p#un, m&r #i prun

Determinarea CO2 Tehnica Non-Dispersiv& n infraro)u (NDIR) se bazeaz& pe faptul c& moleculele absorb lumin& (energie electromagnetic&) la regiuni spectrale la care lungimea de und& radiat& coincide cu nivelurile interne de energie molecular&. n conformitate cu teoria mecanic& cuantic& bine cunoscut& n chimie )i fizic& astfel de rezonan%e energetice exist& n regiunea spectral& medie-infraro)u, datorit& vibra%iilor interatomice. Deoarece diferite molecule sunt formate de c&tre atomi diferi%i (cu mase diferite) frecven%ele de rezonan%& vibra%ionale (#i lungimile de und&) sunt diferite pentru fiecare specie. Acest fapt constituie principiul de determinare a gazelor prin analiza spectral&. Prin detectarea cantit&%ii de lumin& absorbite, ntr-o regiune spectral& ngust&, care coincide cu lungimea de und& de rezonan & a combina%iei chimice selectate, determinarea devine o m&sur& a num&rului de molecule ale acestei substan%e, f&r& interferen e cu alte specii.

Propriet& ile bine cunoscute de detectare a gazelor prin tehnica non-dispersiv& n infraro)u (NDIR) sunt: - selectivitate ridicat& lipsit& de interferen e ncruci)ate; - sensibilitate )i acurate%e; - rezisten%& la condi%iile de mediu; - capabil de stocare pe lungi perioade de timp; - nu creeaz& probleme la expunerea la doze mari; - nu prezint& efect negativ de memorie - descrise de reguli fizice relativ simple (previzibile) WatchDog A160 Temp/RH/CO2 Data Logger Este un nregistrator de temperatur&, umiditate atmosferic& )i con%inut de CO2 n atmosfer&, care poate fi programat cu ajutorul aceluia)i software Specware 9 Pro.

Cum afecteaz& CO2 organismul uman?

Calibrare manual& Calibrarea manual& ar trebui s& se fac& n aer liber ntr-o zi nsorit&, cu aer curat #i n condi%ii de ventila ie intens&, rezultnd o valoare a CO2 de aproximativ 400 ppm. Nu se va calibra nregistratorul ntr-o zi ploioas&, deoarece umiditatea ridicat& vor afecta nivelul bioxidului de carbon. Nu se va calibra n locuri aglomerate, cu o mul ime de oameni sau n apropierea de surse de bioxid de carbon de mare concentra ia, cum ar fi zonele de refulare de la instala%iile de ventila ie sau co)uri de la sobe sau )eminee. A#eza i nregistratorul A160 n site-ul de calibrare #i porni i-l. Ap&sa i #i ine i ap&sat " SET ", " LOGS", #i " MIN / MAXT " pentru cel pu in 1 secund& pentru a intra n modul de calibrare. " 400ppm " #i " CO2" va clipi pe ecranul LCD. A#tepta i aproximativ 30 de minute. Clipirea se va opri dup& ce calibrarea se termin&. Ap&sa i #i ine i ap&sat " RESET" pentru mai mult de 1 secund& pentru a ie#i din procesul de calibrare.

S-ar putea să vă placă și