Sunteți pe pagina 1din 8

CENTRUL NAIONAL DE EVALUARE I EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU EVALUAREA COMPETENELOR DIGITALE
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2014

Anexa nr. 2 la OMEN nr. 492 ! 29.VIII.201

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU EVALUAREA COMPETENELOR DIGITALE I. "TATUTUL DIGITALE PROBEI DE EVALUARE A COMPETENELOR

Proba de evaluare a compete !elor d"#"tale are $tatutul de prob% obl"#ator"e & cadrul e'ame ulu" de bacalaureat( pe tru ca d"da!"" de la toate )"l"erele( pro)"lur"le *" $pec"al"+%r"le,

II.

COMPETENE DE EVALUAT

-u t propu$e *apte dome "" de compete !%. 1. U#$l$%area &'()*#er*l*$ +$ 'r,an$%area -$+$erel'r Operarea corect% la "vel eleme tar De$cr"erea " ter)e!e" $"$temulu" de operare De$cr"erea or#a "+%r"" " )orma!""lor pe $uport e'ter Operarea cu d"$cur" lo#"ce( d"rectoare( )"*"ere Ut"l"+area u or acce$or"" ale $"$temulu" de operare /" do0$ Apl"carea modal"t%!"lor de t"p%r"re a u u" )"*"er Operarea cu ta$tatura *" mou$e1ul

2. E.$#'are .e #ex#e E umerarea *" apl"carea opera!""lor de ba+% ece$are prelucr%r"" u u" te't Ut"l"+area opera!""lor de ba+% & proce$area te'tulu" Apl"carea d")er"telor modal"t%!" de )ormatare a te'tulu" Ut"l"+area ava $at% a ed"torulu" de te'te De$cr"erea *" apl"carea corect% a modulu" de t"p%r"re a u u" docume t De$cr"erea )ac"l"t%!"lor de ut"l"+are a po*te" electro "ce( )a'ulu" Depr" derea redact%r"" corecte *" rap"de a u or docume te

. In-'r(a/$e +$ &'(*n$&are De)" "rea o!"u "lor le#ate de 2ar3"tectura4 I ter etulu" E umerarea $erv"c""lor o)er"te de I ter et *" de$cr"erea ace$tora E umerarea compo e telor ece$are acce$ulu" la I ter et Cla$")"carea *" )olo$"rea modulu" de adre$are & I ter et Ut"l"+area po$"b"l"t%!"lor de c%utare a " )orma!""lor Ut"l"+area $erv"c""lor o)er"te de I ter et
Pa#" a 5 d" 6 Pr',ra(a .e exa(en )en#r* e0al*area &'()e#en/el'r .$,$#ale Ba&ala*rea# 2014

Anexa nr. 2 la OMEN nr. 492 ! 29.VIII.201

De$cr"erea *" apl"carea m%$ur"lor de $ecur"tate & ut"l"+area I ter etulu" Ut"l"+area corect% a re#ul"lor de comportare & re!eaua I ter et Ut"l"+area opera!""lor de ba+% ece$are real"+%r"" u e" pa#" " 7TML I $erarea & pa#" a 0eb a eleme telor. te't( "ma#" e( tabel( 3"per1le#%tur% etc, Apl"carea opera!""lor de ba+% ece$are pe tru real"+area u e" pa#" " 0eb 8 cop"ere( mutare( *ter#ere( )ormatare Tra $)ormarea docume telor mult"med"a & pa#" " 0eb

4. C'n&e)#e .e 1a%2 ale Te3n'l',$e$ In-'r(a/$e$ 4IT5 Ide t")"carea compo e telor 3ard0are *" $o)t0are ale u u" calculator per$o al De$cr"erea )u c!"o %r"" u u" calculator per$o al De$cr"erea per)orma !elor u u" computer De)" "rea co ceptulu" de re!ea de calculatoare *" e umerarea ava ta9elor lucrulu" & re!ea De$cr"erea $"tua!""lor & care poate )" ut"l"+at u calculator & act"v"tatea +"l "c% Ar#ume tarea ece$"t%!"" $ecur"+%r"" computerelor *" a re!elelor De$cr"erea "mpl"ca!""lor ut"l"+%r"" calculatorulu"( d" pu ctul de vedere al $% %t%!"" De$cr"erea a$pectelor de ba+% le#ale pr"v" d ut"l"+area $o)t0are1ulu"

6. E.$#'are .e &al&*l #a1elar Apl"carea opera!""lor eleme tare *" a co ceptelor de ba+% ale apl"ca!"e" de calcul tabelar Ut"l"+area op!"u "lor de )ormatare *" #e$t"o are a datelor d" )o"le de calcul Ut"l"+area )ormulelor *" a )u c!""lor Ut"l"+area corect% a op!"u "lor de t"p%r"re a u e" )o" de calcul Ut"l"+area u or te3 "c" *" procedee de real"+are de #ra)"ce *" d"a#rame Real"+area de "mport ob"ecte

7. Ba%e .e .a#e Apl"carea opera!""lor eleme tare *" a co ceptelor de ba+% ale apl"ca!"e" #e$t"o area ba+elor de date Operarea cu ba+e de date Ut"l"+area " )orma!""lor d" tr1o ba+% de date Crearea *" ut"l"+area )ormularelor Crearea *" ut"l"+area rapoartelor pe tru

8. Pre%en#2r$ Apl"carea opera!""lor de ba+% ece$are real"+%r"" u e" pre+e t%r" Ut"l"+area opera!""lor de ba+% ece$are pe tru real"+area u e" pre+e t%r" 1 cop"ere( mutare( *ter#ere Apl"carea modal"t%!"lor de )ormatare a u e" pre+e t%r" Ut"l"+area eleme telor #ra)"ce & pre+e tare Ut"l"+area d"a#ramelor Apl"carea e)ectelor de a "ma!"e *" de tra +"!"e & tr1o pre+e tare Ide t")"carea modal"t%!"lor de a real"+a t"p%r"rea pre+e t%r""
Pa#" a : d" 6 Pr',ra(a .e exa(en )en#r* e0al*area &'()e#en/el'r .$,$#ale Ba&ala*rea# 2014

Anexa nr. 2 la OMEN nr. 492 ! 29.VIII.201

III.

CONINUTURI
Co !" utur"le core$pu +%toare celor *apte dome "" de compete !% $u t.

1. U#$l$%area &'()*#er*l*$ +$ 'r,an$%area -$+$erel'r Modal"t%!" de por "re; opr"re corect%; repor "re a calculatorulu", Modal"t%!" de & c3"dere a u e" apl"ca!"" care u r%$pu de, I )orma!"" re)er"toare la re$ur$ele 3ard0are *" $o)t0are ale calculatorulu" <ver$"u e $"$tem de operare( t"pul proce$orulu"( memor"e " $talat% etc,= Ta$tatur". t"pur"( op!"u " $pec")"ce Ta$te. )u c!""( ta$te $pec"ale <$pec")"ce $"$temulu" de operare( pe tru depla$area cur$orulu" etc,=( ta$te de ed"tare( ta$te )u c!"o ale> -3ortcut1ur" 8 comb" a!"" de ta$te Impr"ma ta, Modal"t%!" de t"p%r"re a u u" docume t, Op!"u " de t"p%r"re, Opera!"" $pec")"ce proce$ulu" de t"p%r"re <" $talare & $"$tem a u e" "mpr"ma te( v"+ual"+area $tad"ulu" & care $e a)l% proce$ul de t"p%r"re( re$tartarea( re u !area la u proce$ de t"p%r"re= P"cto#rame ?ere$tre. de$cr"ere( opera!"" cu )ere$tre -pa!"ul de lucru( data *" ora $"$temulu"( volumul( op!"u " de a)"*are <op!"u " pe tru )u dal( $cree $aver etc,= Captur" de ecra D"$c lo#"c( d"rector( )"*"er. propr"et%!"( co !" ut Opera!"" cu d"rectoare *" )"*"ere. creare( cop"ere( mutare( *ter#ere( c%utare( rede um"re( op!"u " de v"+ual"+are a co !" utulu"( d"me $"u e( propr"et%!" -c3"mbarea d"$culu" de lucru cure t -c3"mbarea d"rectorulu" de lucru cure t Acce$or"" ale $"$temulu" de operare. Notepad( Pa" t( Calculator Apl"ca!"" pe tru ar3"varea )"*"erelor V"ru*" " )ormat"c" *" a t"v"ru*"

2. E.$#'are .e #ex#e Eleme te de " ter)a!% *" opera!"" $pec")"ce apl"ca!""lor de ed"tare a te'telor. de$c3"dere( & c3"dere etc, Docume te. $tructur%( opera!"" cu docume te <creare( de$c3"dere( mod")"care( $alvare( & c3"dere( v"+ual"+are etc,= Ob"ecte " $erate & docume t. . a tet( $ub$ol( #ra)"ce *" "ma#" "( )"*"ere( )orme prede)" "te( 3"perl" @1ur"( ca$ete te't( data cale dar"$t"c%( $"mbolur" etc, ?o tur". ume( d"me $"u e( $t"l( culoare( $t"l de $ubl" "ere( e)ecte etc, Para#ra)e. t"p al" "ere( $pa!"ere rA dur"( " de tare( umerotare( marcator"( culoare )u dal etc,
Pa#" a B d" 6 Pr',ra(a .e exa(en )en#r* e0al*area &'()e#en/el'r .$,$#ale Ba&ala*rea# 2014

Anexa nr. 2 la OMEN nr. 492 ! 29.VIII.201

Pa#" ". mar#" "( or"e tare( d"me $"u "( coloa e de te't( & treruper"( $ec!"u "( )u dal( umerotare etc, Tabulator". al" "ere( po+"!"o are etc, Cordur" *" l" "". $t"l( l%!"me( culoare etc, Tabele. opera!"" $pec")"ce <" $erare( mod")"care um%r de r& dur" *" coloa e( $c" dare celule etc,= I $trume te pe tru de$e are Nota de $ub$ol $au de $)Ar*"t de te't Opera!"" a$upra co !" utulu" docume tulu". po+"!"o are & docume t( " troducere te't( $electare etc, Come +" pe tru ed"tarea co !" utulu" docume tulu". " $erare ob"ecte( cop"ere( mutare( *ter#ere( c%utare te't( & locu"re te't etc, Come +" pe tru )ormatarea la "vel de caracter( para#ra)( pa#" %( ob"ecte " $erate etc> come +" pe tru cop"erea )ormatulu" Come +" pe tru corectarea #re*el"lor de orto#ra)"e *" a celor #ramat"cale Re#ul" #e erale de te3 oredactare *" e$tet"ca pa#" "" t"p%r"te Re#ul" de redactare a te'telor o)"c"ale $au de alt% atur% Op!"u " pe tru t"p%r"re

. In-'r(a/$e +$ &'(*n$&are Eleme te de "$tor"e a I ter etulu" Acce$ la I ter et. prov"der( modem( op!"u " de co )"#urare a $"$temulu" de operare pe tru $tab"l"rea le#%tur"" cu u prov"der T"pur" de comu "ca!"" Protocoale de tra $m"$"e 7o$t *" cl"e t Ca+e de date o 1l" e Protocolul 3ttp( 000 </orld /"de /eb=( )tp Adre$are & I ter et. adre$a IP( DNPa#" % 0eb( $"te( portal( motor de c%utare Apl"ca!"" de av"#are pe 0eb <bro0$ere=. eleme te #e erale de " ter)a!% Apl"ca!"" de po*t% electro "c% <de e'emplu Outloo@ E'pre$$= Apl"ca!"" pe tru co ver$a!"a & t"mp real -erv"c"" o)er"te de I ter et. po*ta electro "c% <e1ma"l=( co ver$a!"e & t"mp real <c3at=( #rupur" de d"$cu!""( comer! electro "c <e1commerce=( opera!"" ba care pr" I ter et <e1 ba @" #=( tele)o "e <VoIP=( v"deo *" aud"o co )er" !e Op!"u " $pec")"ce pe tru ut"l"+area po*te" electro "ce <c"t"re( & tocm"re( tr"m"tere( red"rec!"o are a u u" me$a9( ata*are )"*"ere( a#e da de adre$e( adm" "$trare co t etc,= Part"culat"t%!" ale co ver$a!"e" pe I ter et. acro "me( emot"co $( adre$are pol"t"coa$% Opera!"" de c%utare *" e'tra#ere a u or " )orma!"" )olo$" d motoarele de c%utare *" ut"l"+area ace$tora Op!"u " de ed"tare a pa#" "lor 0eb cu 7TML. " $erarea *" )ormatarea de te't <)o t( d"me $"u e( $t"l( culoare etc,=( "ma#" " <po+"!"o are( d"me $"u "( & cadrare & te't=( )u dal( le#%tur"( mapare=( tabele etc, -em %tura d"#"tal%
Pa#" a D d" 6 Pr',ra(a .e exa(en )en#r* e0al*area &'()e#en/el'r .$,$#ale Ba&ala*rea# 2014

Anexa nr. 2 la OMEN nr. 492 ! 29.VIII.201

Modal"t%!" de prote9are pe I ter et. ?"re0all( a t"v"ru$ etc, Re$pectarea le#"$la!"e" pr"v" d )olo$"rea )ac"l"t%!"lor o)er"te de I ter et

4. C'n&e)#e .e 1a%2 ale Te3n'l',$e$ In-'r(a/$e$ 4IT5 U "tatea ce tral% <CPU= D"$po+"t"ve de " trare> mou$e( ta$tatur%( trac@ball( $ca er( touc3pad( l"#3t pe $( 9oE$t"c@$( camera v"deo( m"cro)o etc, D"$po+"t"ve de "e*"re> u "t%!" de a)"*are v"deo( ecra $au mo "tor( "mpr"ma te( plottere( d")u+oare( $" tet"+atoare de voce etc, D"$po+"t"ve de " trare 8 "e*"re> modem( touc3 $cree D"$po+"t"ve de $tocare Memor"" RAM( ROM( u "t%!" de m%$ur%> compararea pr" c"palelor t"pur" de d"$po+"t"ve de $tocare a datelor & )u c!"e de v"te+%( co$t( capac"tate etc, Co ceptul de $"$tem de operare> )u c!""le pr" c"pale ale u u" $"$tem de operare T"pur" de $o)t0are Rolul *" )u c!""le compo e telor u u" calculator per$o al ?actor" ce " )lue !ea+% per)orma !ele u u" computer. v"te+a CPU <u "t%!" de m%$ur%=( d"me $"u ea memor"e" RAM( apl"ca!""le T"pur" de re!ele <LAN( MAN( /AN( I ter et( I tra et( E'tra et= Parta9are re$ur$e( comu "ca!"" & re!ea> /orld /"de /eb Dreptur" de acce$ Ut"l"+area apl"ca!""lor & act"v"t%!" d" d")er"te dome "" V"ru*" " )ormat"c" *" a t"v"ru*" Er#o om"a po$tulu" de lucru M%$ur" de $% %tate *" $"#ura !% & ut"l"+area calculatorulu" A)ec!"u " provocate de u med"u de lucru " adecvat Le#"$la!"a re)er"toare la dreptur"le de autor pr"v" d produ$ele $o)t0are A$pecte eco om"ce ale ere$pect%r"" le#"$la!"e" <pe tru produc%tor( pe tru ut"l"+ator=

6. E.$#'are .e &al&*l #a1elar Eleme te de " ter)a!% *" opera!"" $pec")"ce apl"ca!""lor pe tru calcul tabelar. de$c3"dere( & c3"dere etc, Re#"$tre de calcul. $tructur%( opera!"" cu re#"$tre de calcul <creare( de$c3"dere( mod")"care( $alvare( & c3"dere( v"+ual"+are etc,= Pa#" ". mar#" "( or"e tare( d"me $"u "( )u dal( op!"u " pe tru )o" de calcul etc, ?o" de calcul. $tructur%( opera!"" $pec")"ce <creare( $electare( rede um"re( mutare( *ter#ere( culoare pa ou etc,= Ob"ecte " $erate & )oa"a de calcul. a tet( $ub$ol( #ra)"ce *" "ma#" "( )"*"ere( )orme prede)" "te( 3"perl" @1ur"( ca$ete te't( data cale dar"$t"c%( $"mbolur" etc, Opera!"" a$upra co !" utulu" )o"" de calcul. po+"!"o are( " troducere date( $electare celule( $electare rA dur" *" coloa e etc, Come +" pe tru mod")"carea $tructur"" )o"" de calcul. " $erarea de r& dur" ; coloa e( mod")"carea d"me $"u "lor r& dur"lor *" coloa elor( $c" darea celulelor
Pa#" a F d" 6 Pr',ra(a .e exa(en )en#r* e0al*area &'()e#en/el'r .$,$#ale Ba&ala*rea# 2014

Anexa nr. 2 la OMEN nr. 492 ! 29.VIII.201

Come +" pe tru ed"tarea co !" utulu" celulelor. " $erare( cop"ere; mutare <& cadrul acele"a*" )o" de calcul( alte" )o" de calcul act"ve( & tre re#"$tre etc,=( *ter#ere( c%utare te't( & locu"re te't( $ortare etc, Come +" pe tru )ormatarea celulelor <t"p date( al" "ere( )o t( bordur"( )u dal etc,= *" a ob"ectelor " $erate> cop"erea )ormatulu" I $trume te pe tru de$e are ?ormule. $tructur%( modal"t%!" de " troducere & celul% -er"" de date completate automat ?u c!"" <de e'emplu. m" ( ma'( cou t( $um( avera#e( ")= Re)er" !a relat"v%( ab$olut% $au m"'t% a u e" celule & )ormule $au )u c!"" Op!"u " pe tru t"p%r"re

7. Ba%e .e .a#e Eleme te de " ter)a!% *" opera!"" $pec")"ce apl"ca!""lor pe tru #e$t"u ea ba+elor de date. de$c3"dere( & c3"dere etc, Ca+a de date. $tructur%( pro"ectare( opera!"" cu ba+ele de date <creare( de$c3"dere( mod")"care( $alvare( & c3"dere( v"+ual"+are etc,= Tabele. $tructur%( c3e"e pr"mar%( " de'( cAmpur" <propr"et%!"= *" & re#"$tr%r"( opera!"" $pec")"ce <creare( " $erare date( v"+ual"+are date( mod")"care date( *ter#ere date( c%utare etc,= I tero#%r" $"mple *" mult"ple. $ur$% de date( opera!"" $pec")"ce <creare( )ormatare( v"+ual"+are date( mod")"care( *ter#ere( )"ltre( $ortare etc,= ?ormulare. $tructur%( $ur$% de date( opera!"" $pec")"ce <creare( )ormatare( v"+ual"+are *" " troducere date( mod")"care( *ter#ere etc,= Rapoarte. $tructur%( $ur$% de date( opera!"" $pec")"ce <creare( )ormatare( v"+ual"+are date( mod")"care( *ter#ere( a tet( $ub$ol( #rupare date( total( $ubtotal etc,= Real"+area u e" ba+e de date *" " tero#area e" 8. Pre%en#2r$ Eleme te de " ter)a!% *" opera!"" $pec")"ce apl"ca!""lor pe tru ed"tarea pre+e t%r"lor. de$c3"dere( & c3"dere etc, Pre+e t%r". $tructur%( opera!"" cu pre+e t%r" <creare( de$c3"dere( mod")"care( $alvare( & c3"dere( v"+ual"+are etc,= D"apo+"t"ve. or"e tare( d"me $"u "( $tructur%( opera!"" $pec")"ce <" $erare d"apo+"t"v ou( dupl"care( $electare( mutare( *ter#ere etc,= Ob"ecte " $erate & pre+e tare. a tet( $ub$ol( tabele( #ra)"ce( d"a#rame *" "ma#" "( )"*"ere( )orme prede)" "te( 3"perl" @1ur"( ca$ete te't( data cale dar"$t"c%( $"mbolur"( te't decorat"v( um%r d"apo+"t"v( v"deo( aud"o etc, I $trume te pe tru de$e are E)ecte de a "ma!"e *" de tra +"!"e Note pe tru pre+e tator Come +" pe tru ed"tarea te'tulu" *" a ob"ectelor co !" ute de d"apo+"t"v. " $erare( cop"ere; mutare <& cadrul acelu"a*" d"apo+"t"v( altu" d"apo+"t"v( alte" pre+e t%r" act"ve etc,=( *ter#ere( c%utare te't( & locu"re te't etc,
Pa#" a G d" 6 Pr',ra(a .e exa(en )en#r* e0al*area &'()e#en/el'r .$,$#ale Ba&ala*rea# 2014

Anexa nr. 2 la OMEN nr. 492 ! 29.VIII.201

Come +" pe tru )ormatare la "vel de te't( para#ra)( ob"ecte " $erate( d"apo+"t"v( e)ecte de a "ma!"e( e)ecte de tra +"!"e> cop"erea )ormatulu" E'pu ere d"apo+"t"ve. op!"u " $pec")"ce <d"apo+"t"v de & cepere a e'pu er""( a$cu dere d"apo+"t"ve( tempor"+are etc,=( " $trume te de av"#are pe ecra Re#ul" #e erale de te3 oredactare( e$tet"ca *" $u$!" erea u e" pre+e t%r" Op!"u " pe tru t"p%r"re

NOT9: Pr',ra(a .e exa(en e;#e real$%a#2 <n &'n-'r($#a#e &* )re0e.er$le )r',ra(el'r +&'lare <n 0$,'are. "*1$e&#ele )en#r* exa(en*l .e 1a&ala*rea# 2014 ;e ela1'rea%2 <n 1a%a )re0e.er$l'r )re%en#e$ )r',ra(e +$ n* 0$%ea%2 &'n/$n*#*l *n*$ (an*al an*(e.

Pa#" a 6 d" 6 Pr',ra(a .e exa(en )en#r* e0al*area &'()e#en/el'r .$,$#ale Ba&ala*rea# 2014