Sunteți pe pagina 1din 116
Lucrarea este recomandata spre editare de Senatul Universitatii de Studii Europene din Moldova Autori: Ceban Cristina, doctor in drept, conferentiar cercetitor, cercetator stiintific superior Recenzent: ‘Alexandru Burian, doctor habilitat in drept, profesor universitar Descrrerea CIP a CaMERE! NATIONALE A CARTIL Ceban Cristina Dreptul Uniunii Europene: {pentru uaul studentilor]/Ceban Cristina; Inst. de Istorie, Stat 5 Drept a ASM, Univ.de Studii Europene din Moldova,- Ch.: Inst. dé Tstorie, Stat si Drept a A§M, 2013 (Tipogr. ” Vizual Desing” SRL).- 303p. Bibliogr. in notele de subsol, -100ex. ISBN 978-9975-4078-7-8 341.1(4)(075.8) C33 CUPRINS._ INTRODUCERE..... vy CAPITOLULI GENERALITATI. ! § 1, Blementele definitorii ale unei organi © §2, Celemai importante organizafi intemajionale. © 2.1 Organizatia Natiunilor Uni 2.2 Organizafia Atlanticului de Nord © 23 Consilinl Buropei.. on... oe © 2.4 Onganizatia pentru Securitate Caeser : CAPITOLUL IT hablo. INSTITUIREA COMUNT) TATILOR: EUROPENE... 30 § L. Ideea infiintarii unei Europe unite ... 30 82. Comunitatea Europeand. a Carbunelut (CHCO)..36 13. Comiinitated Econdmick Europeant cent Coriuniatea Buropeana a Energiei Atomice (CEEA).... 45 § 4. Dezvoltarea istoricd a Comunitifilor Europene..... 58 § 5. Modificarile tratatelor constitutive... 78 V5.1, Actul Unic European (1986) 78 \ 5,2. Tratatul dela Maastricht (1992)... 80 \ 5.3. Tratatul de a Amsterdam (1997). 84 V5, 4, Tratatul dela Nisa (2001)... 85 5. 5. Perspective ale Uniunii Europiene . 87 CAPITOLUL HL IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR... § L, Izvoarele originare (primare) .... § 2, lzvoarele secundare (derivate) respectirii dreptului la aparare autoritiii de hiora judecat ....eesesenene 102 certitudinii jutidice § 4, Jurisprudenta instanfelor comunitate si cutuma 106 CAPITOLULIV V RAPORTUL DINTRE DREPTUL COMUNITAR SI DREPTUL INTERN AL STATELOR MEMBRE ... 108 § 1. Elemente de drept comunitar european. § 2. Dreptul comunit si dreptul internafional public... § 3. Supremafia dreprului comunitar, © $4, Aplicarea dreptului unional ia timp, spatiu si asupra persoan besten i tg § 5. Cetajenia european& Eat seesecaessen 17 § 6. Dreptul comunitar si tradifia constitutionala. national (exemplul dreptului ritanic) ......susseinnnnne LA CAPITOLUL V i . ENSTITUTHLE COMUNITARE, § 1. Nofiuni generale.. 127 v, §3. Comisia Europeani..... 138 © §4, Parlamentul European... : 143, \ § 5. Organelé comunitare de jurisdicf 156 5.1. Curtea de Justitie a Comunititilor Europene............ 156 5.2. Tribunalul de Prima Instanf ... 5.3, Tribunalul Funcfiei Publice § 6. Curtea de Conturi a Com § 7. Alte organisme comunitare. a § 8. Institutii comunitare financiare ....... sce ITZ § 9. Functionarea Institutilor si Organelor Uniunii Europene... 175 CAPITOLUL VI ADERAREA DE NOI STATE LA UNIUNEA EUROPEANA SI POSIBILITATEA TESIRIL STATELOR DIN ACEASTA ORGANIZATIE INTERNATIONALA... ove 182 §1. Aderarea la Uniunea Eutopeani, eat et 182 §2, lesirea, sau excluderea unui stat membru din Uniunea EUPOpeannh cc ssssssteciecensssnnceveen atl ett tees! §3. Cooperarea consolidata sau intensificata .. Fell DREPTUL. UNIUNIL EUROPENE CAPITOLUL VL ft Lista.de abrevieri CELE PATRU LIBERTAJI FUNDAMENTALE ... 195 eee eee ot ACP - Tirile din Africa, zona Caraibelor gi Pacific asoci- §L Libera circulagie a marfurilor 196 ate la Comunitatea European’ prin Conventia de la §2 Libera circulatie a fortei de munca gi Hbertatea de stabilire 210 Lome (Cotonou) §3 Libera circulajie a capitalurilor 222 AELS — - Asociatia Europeani a Liberului Schimb (engl. §4 Libera circulatie a servi 224 EFTA- Buropean Free Trade, Ass ign) art, - articol alin. ~ alineat AUE — - Actul Unic European BEI + Banca European’ de Investitii BERD — - Banca Zuropeana pentru Reconstructie si Dezvoltare BCE —~ Banca Central Europeanti BGBI - Bundesgesetzblatt (:..) BVerfGE - Hotardre a Curfii Constitufionale Germane CE - Comunitatea Buropeana CEE —_- Comunitatea Economica European’ CEEA — - Comunitatea European’ a Energiei Atomice CECO = = Comunitatea Europeand-a Carbun Ofelului CEDO — - Curtea European a Drepturilor Omului cr = Curtea de Justifie a Comunitiilor Buropene COREPER -Comitetul Reptezentantilor Permanenti we Zs

S-ar putea să vă placă și