CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA COMENTARIU *** PARTEA GENERALĂ CUVÂNT ÎNAINTE Alexei Barbăneagră, doctor în drept, conferenţiar Se spune

, pe bună dreptate, că dreptul penal se modifică o dată cu timpurile în care ia naştere. În baza lui "se poate reconstitui sistemul de valori şi de civilizaţie, caracteristic societăţii care a emanat dreptul penal. El reflectă întotdeauna atât cultura perioadei în care este creat Codul penal, cât şi cultura poporului care l-a elaborat. Mai mult chiar, Codul penal este o parte a culturii. Din el se poate înţelege condiţia morală a societăţii, sistemul de valori pe care este edificat statul. Se mai poate observa şi locul pe care-l ocupă omul în stat şi drepturile ce i se cuvin, precum şi locul pe care-l ocupă puterea"1. Noul Cod penal al Republicii Moldova, nefiind o excepţie, reflectă schimbările produse în societatea contemporană, evoluţia sistemelor de politică penală din ţara noastră, relaţiile acesteia cu normele de drept penal internaţional şi cu tratatele internaţionale ratificate de statul nostru. Este cert că apărarea valorilor sociale se realizează preponderent prin mijloace de ordin economic, social, educativ. Acest lucru se înfăptuieşte însă şi prin intermediul normelor juridice prevăzute de dreptul administrativ, financiar, civil, funciar, al muncii etc. În sistemul dreptului, un rol deosebit îi revine dreptului penal care defineşte cele mai importante valori sociale, a căror violare este pedepsită prin aplicarea de sancţiuni penale. Întrucât societatea şi-a reevaluat valorile şi a creat o nouă politică penală a statului, actualul Cod penal reflectă acest efort care a pornit de la necesităţile apărării, în primul rând, a valorilor ei supreme: personalitatea omului şi drepturile lui, proprietatea, mediul, pacea şi securitatea umană, ordinea constituţională, suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova etc. Elaborarea Codului penal a urmărit şi alte scopuri: excluderea caracterului declarativ al normelor penale şi al clişeelor ideologice, perfecţionarea legislaţiei penale pentru a eficientiza lupta cu criminalitatea organizată, corupţia şi alte manifestări de această natură. Aşadar, noul Cod penal are o formă şi o structură esenţial modificate în raport cu CP din 1961. Partea generală şi cea specială cuprind 31 de capitole şi 393 de articole. Capitolele Infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război; Infracţiuni contra familiei şi minorilor; Infracţiuni în domeniul informaticii; Infracţiuni săvârşite de persoanele care gestionează organizaţii comerciale, obşteşti sau alte organizaţii nestatale sunt noi sau modificate în mod substanţial. Au fost operate modificări în denumirea altor capitole, în conţinutul lor fiind introduse multe componenţe de infracţiuni noi, necunoscute anterior legislaţiei noastre penale. Printre momentele-cheie din partea generală a Codului penal menţionăm că în alin.1 art.1 este stipulată unicitatea legislaţiei penale: "Prezentul cod este unica lege penală a Republicii Moldova". Această prevedere are o importanţă deosebită. Este cunoscut faptul existenţei în alte ţări a legilor speciale, care, concomitent cu CP, sunt acte normative în baza cărora poate surveni răspunderea penală. Codificarea tuturor normelor penale într-un singur cod asigură aplicarea operativă şi corectă a legislaţiei penale. O altă stipulare importantă a Codului penal este că acesta "se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Dacă există neconcordanţe cu actele internaţionale privind drepturile fundamentale ale omului, au prioritate şi se aplică direct reglementările internaţionale" (a se vedea prevederile alin.3 art.1). Această normă penală derivă din conţinutul art.7 al CRM care consfinţeşte faptul că numai Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o altă lege sau un alt act juridic care contravin prevederilor Constituţiei nu au putere juridică. Pornind de la această prevedere constituţională, instanţele judecătoreşti, la efectuarea justiţiei, urmează să aprecieze conţinutul legii sau al oricărui alt act juridic ce reglementează raporturile juridice

litigioase şi, în cazurile necesare, să aplice Legea Supremă ca act juridic normativ cu acţiune directă. Instanţele de judecată aplică în mod direct Constituţia: a) dacă prevederile Constituţiei, ce urmează a fi aplicate, nu conţin indicaţii referitoare la adoptarea unei legi speciale, ce ar reglementa aplicarea acestor prevederi ale Constituţiei; b) dacă instanţa judecătorească stabileşte că legea care a fost adoptată până la intrarea în vigoare a Constituţiei (27 august 1994) contravine prevederilor ei2. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Constituţiei Republicii Moldova atenţionează instanţele judecătoreşti că "la efectuarea justiţiei, instanţele judecătoreşti urmează să ţină cont de obligativitatea de a aplica dispoziţiile constituţionale cu privire la drepturile şi libertăţile omului în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte, precum şi de prioritatea reglementărilor internaţionale faţă de legile interne, pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Republica Moldova este parte"3. Este revăzut şi scopul legii penale. Conform art.2 al CP, "legea penală apără, împotriva infracţiunilor, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, mediul, orânduirea constituţională, suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea şi securitatea omenirii, precum şi întreaga ordine de drept. Legea penală are, de asemenea, drept scop prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni". Deci, prioritatea valorilor sociale ocrotite de noul Cod penal este alta decât în CP anterior: personalitatea - societatea - statul. Pentru prima dată în CP sunt incluse principiile legislaţiei penale. Acestea sunt:
• • • • •

principiul legalităţii (art.3) , principiul umanismului (art.4), principiul democratismului (art.5), principiul caracterului personal al răspunderii penale (art.6), principiul individualizării răspunderii penale şi al pedepsei penale (art.7).

Evident că în sistemul de principii un loc deosebit îl ocupă principiul constituţional al legalităţii, care are următoarea formulare în noul Cod penal: "nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârşirea unei infracţiuni, nici supus unei pedepse penale, decât în baza unei hotărâri a instanţei de judecată şi în strictă conformitate cu legea penală" (art.3 CP). Principiile legislaţiei penale şi corelarea acestora permit aprecierea statutului juridic al persoanei care a săvârşit infracţiunea, drepturile şi obligaţiunile statului în legătură cu acest fapt. Principiile enunţate sunt strâns legate între ele, completându-se reciproc. În Codul penal actual sunt formulate mai detaliat şi normele ce reglementează acţiunea legii penale în timp şi în spaţiu, efectul ei retroactiv, modalitatea de extrădare a persoanelor care au săvârşit infracţiuni. Importante modificări sunt introduse, de asemenea, în capitolul Infracţiunea; noţiunea de infracţiune este definită ca o faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală. Înlocuind termenul socialpericulos, ca unul având o conotaţie ideologică, cu termenul prejudiciabil, legiuitorul s-a bazat pe faptul că orice infracţiune aduce, în primul rând, un prejudiciu real valorilor sociale ocrotite de lege sau creează primejdia reală pentru ca un astfel de prejudiciu să fie adus. În acelaşi capitol sunt concretizate normele penale ce ţin de acţiunea legii penale în timp şi în spaţiu. Pornind de la caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei penale, legea penală clasifică, pentru prima dată, infracţiunile în următoarele categorii: uşoare, mai puţin grave, grave, deosebit de grave şi excepţional de grave. Clasificarea infracţiunilor are o importanţă decisivă nu numai la numirea categoriilor şi mărimii pedepsei, ci şi la rezolvarea problemelor ce vizează recunoaşterea recidivei periculoase, deosebit de periculoase, a răspunderii penale pentru

pregătirea de infracţiune, a liberării de răspundere penală a minorilor, la stabilirea termenelor prescripţiei tragerii la răspundere penală etc. Introducerea institutului de încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei este de o deosebită importanţă în domeniul dreptului penal şi al celui procesual-penal. Conform art.80 CP, în cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei, iar instanţa de judecată acceptă acest acord, pedeapsa pentru acţiunea imputată se reduce cu 1/3 din pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracţiune. În temeiul prevederilor art.504 CPP, acordul de recunoaştere a vinovăţiei este o tranzacţie încheiată între acuzatorul de stat şi învinuit sau, după caz, inculpat, care şi-a dat consimţământul de a-şi recunoaşte vina în schimbul unei pedepse reduse. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se întocmeşte în scris (art.505 CPP) cu participarea obligatorie a apărătorului, învinuitului sau inculpatului în cazul infracţiunilor uşoare, mai puţin grave şi grave. Instituţia în cauză are un rol extrem de important în efectuarea justiţiei. Conform datelor statistice, "în sistemul de justiţie american, negocierea recunoaşterii vinovăţiei a devenit esenţială şi a câştigat din ce în ce mai mult teren. În 1995, 43583 de acuzaţi, sau 92% din cei condamnaţi pentru delicte grave în instanţele federale, au pledat "vinovat". În mod virtual, toate aceste pledoarii "vinovat" au constituit rezultatul negocierilor de recunoaştere a vinovăţiei. Pentru comparaţie, în 1995, numai 10000 de inculpaţi au fost judecaţi în instanţele federale de către un judecător sau de către un complet de juraţi. Din cauza aglomerării din instanţele federale, ar fi imposibil să fie judecate încă alte 40000 de procese pe an. Fără negocierea de recunoaştere a vinovăţiei, cazurile civile nu ar mai avea nici o şansă să fie judecate în instanţele federale, deoarece procesele penale au prioritate în faţa acţiunilor civile"4. Novatoare sunt şi stipulările din art.20 CP, care prevede cazul fortuit. Fapta săvârşită în caz fortuit nu constituie infracţiune, deoarece îi lipseşte trăsătura esenţială - cea a vinovăţiei. Sunt absolut noi şi prevederile referitoare la răspunderea penală a persoanelor juridice stipulate în noul Cod penal. În plan european, acestei probleme i-au fost dedicate mai multe convenţii, rezoluţii, recomandări ale Consiliului Europei şi Uniunii Europene, unele dintre ele sau răsfrânt pozitiv asupra dreptului penal al Republicii Moldova. De exemplu, potrivit Convenţiei privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal din 04.11.1998, Republica Moldova a inclus o serie de sancţiuni concrete pentru acţiunile infracţionale ale persoanei juridice în domeniul securităţii ecologice (art.223, 224, 225,227, 228, 229, 230, 231, 232, 235). Este semnificativă şi Recomandarea R(88) privind răspunderea întreprinderilor persoane juridice pentru infracţiunile comise în activitatea lor5. Scopul Recomandării este de a încuraja adoptarea de măsuri de ordin legislativ pentru ca, pe de o parte, întreprinderile să poată fi declarate responsabile pentru infracţiunile comise în activitatea lor, fără a exonera însă de răspundere persoanele fizice care au săvârşit fapta, iar pe de altă parte - să se creeze un sistem de sancţiuni şi măsuri adaptate întreprinderilor, în scopul realizării unei sancţionări eficiente a activităţilor ilicite, a prevenirii comiterii de noi infracţiuni şi a reparării prejudiciilor cauzate prin infracţiune6. În sensul acesta, legiuitorul a stabilit răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracţiunile economice (art.236, 237, 239, 240, 241, 244, 245), din domeniul informaticii (259, 260, 261) etc. Principiile pe care le formulează Recomandarea în cauză au menirea să ghideze regimul răspunderii penale a persoanelor juridice7:

o persoană juridică poate răspunde pentru infracţiunile comise în exerciţiul activităţii sale, chiar dacă aceste infracţiuni sunt străine de obiectul întreprinderii şi indiferent dacă a fost identificată sau nu persoana fizică ce le-a săvârşit; întreprinderea trebuie exonerată de răspundere atunci când conducerea sa nu este implicată în comiterea infracţiunii şi a luat toate măsurile necesare pentru prevenirea săvârşirii ei;

în afara timpului serviciului de bază sau de studii . 352 alin.b). prevederile art. în alegerea şi aplicarea sancţiunii trebuie să se acorde o atenţie deosebită obiectivelor nonrepresive: prevenirea comiterii de noi infracţiuni şi repararea prejudiciului suferit de victima infracţiunii8. de gravitatea culpei întreprinderii.3. 328 alin.a) etc.4 din Protocolul nr.a fost exclus.3 lit. lărgind esenţial aria aplicării amenzii. au fost elucidate sub aspect structural. în actualul cod. Ultimele două modificări au fost operate şi sunt un rezultat al aducerii legislaţiei RM în corespundere cu prevederile CEDO.30).c). semn caracteristic legislaţiei penale precedente . aceste cauze vor permite cetăţenilor să-si realizeze plenar apărarea drepturilor şi libertăţilor ce le sunt garantate. în CP sunt introduse noţiunile de infracţiune unică (art.45). omisiune care a dus la comiterea infracţiunii. se consideră repetare a infracţiunii săvârşirea a două sau a mai multor infracţiuni identice ori omogene.a). constrângerea fizică sau psihică. Au fost recunoscute suplimentar drept cauze care înlătură caracterul penal al faptei şi reţinerea infractorului. Astfel.) au ca semn calificativ săvârşirea diferitelor acţiuni în interesul unui grup criminal sau al unei organizaţii (asociaţii) criminale. prevăzute de aceeaşi normă penală. De exemplu. numeroase componenţe de infracţiuni (art.324 alin. termen omis din limbajul juridic.29). Noul CP a lărgit lista cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei. infracţiune prelungită (art.44). stabilind noi pedepse: munca neremunerată în folosul comunităţii şi arestul. În mod special persoanele exercitând funcţii de conducere trebuie să răspundă pentru omisiunea îndeplinirii obligaţiunilor lor. cu condiţia că persoana nu a fost condamnată pentru vreuna din ele şi nu a expirat termenul de prescripţie. cum ar fi cea administrativă. În continuarea aceleiaşi idei. b) participaţia complexă (art.3 lit. de consecinţele ei pentru societate şi de necesitatea de a preveni alte infracţiuni. enunţăm că art. 326 alin. În noul CP nu mai există nici noţiunea de recidivist deosebit de periculos.46). 332 alin. Deopotrivă cu legitima apărare şi starea de extremă necesitate.c).47). Atât partea generală. legiuitorul a specificat formele participaţiei la infracţiune. aplicarea de sancţiuni penale trebuie să se facă numai atunci când acestea sunt cerute de natura infracţiunii.• • • angajarea răspunderii întreprinderii nu trebuie să ducă la exonerarea de răspundere a persoanelor fizice implicate în comiterea infracţiunii.a).284 din partea specială a CP prevede răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizaţii criminale.b). Pentru fapte de mai mică gravitate este indicată recurgerea la alte forme de răspundere. lucru extrem de important în lupta cu criminalitatea. A fost modificată şi noţiunea de repetare a infracţiunii. În noul CP se pune accentul pe pedepsele nonprivative de libertate. Sunt modificate şi categoriile pedepselor.3 lit. cât şi cea specială a CP conţin norme penale care au menirea de a eficientiza lupta împotriva crimei organizate.3 lit. forme care. c) grupul criminal organizat (art.săvârşirea infracţiunii de către o persoană condamnată anterior pentru aceeaşi infracţiune. Aceste forme sunt: a) participaţia simplă (art. Deci.3. Prin muncă neremunerată în folosul comunităţii legiuitorul prevede antrenarea condamnatului . riscul întemeiat.31 CP. lit.28). 335 alin. 327 alin.c). Pentru a evita multiplele greşeli în practica judiciară legate de calificarea activităţii infracţionale.7 CEDO stipulează că "nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicţiile aceluiaşi stat pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă conform legii şi procedurii penale ale acestui stat". infracţiune continuă (art.3 lit. în funcţie de gradul de coordonare şi de organizare a acţiunilor participanţilor la săvârşirea faptei penale. d) organizaţia (asociaţia) criminală (art. Conform art.3 lit. În acest sens.2 lit. 336 alin. 325 alin. semnul calificativ .

pe un anumit termen . definirea într-o formă raţională a noţiunilor. Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei. în cazul unui concurs de infracţiuni. cap. determinată de autorităţile administraţiei publice locale (alin. încălcarea dreptului umanitar internaţional (art. ecocidul (art. Pentru prima dată în legea penală a Republicii Moldova sunt stabilite. de asemenea..XI .144) etc.XII al CP. Presupunând că metoda ştiinţifică este . expresiilor şi a semnelor calificative ale faptei incriminate de legea penală în accepţiunea noului cod. iar în cazul unui cumul de sentinţe pedeapsa definitivă nu poate depăşi termenul de 35 de ani de închisoare. Prin arest se înţelege privarea de libertate a persoanei pe un termen de la 3 până la 6 luni (alin.135).68 CP). al concurenţei normelor penale. clonarea (art. Dar ea reuneşte şi ordonează aspectele esenţiale ale conţinutului CP în vigoare după o formă şi nişte reguli demult stabilite. corelarea conţinutului prevederilor normelor.84. infracţiunile de război. şi categoriile pedepselor aplicate persoanelor juridice: amenda. Închisoarea se stabileşte pe un termen de la 6 luni până la 25 de ani. Metoda principală folosită la scrierea acestui Comentariu şi firul lui călăuzitor au la bază expunerea succintă a tezelor esenţiale din fiecare articol (partea generală) şi a elementelor componenţelor de infracţiune (partea specială). Evident că într-un succint cuvânt introductiv nu pot fi supuse analizei normele penale noi. În lista cauzelor care înlătură răspunderea penală este de menţionat împăcarea (art. Înseşi denumirile primelor capitole: Infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii. unele denumiri ale normelor penale: genocidul (art. Conform art. Lucrarea de faţă. aplicarea normelor penale.136). Împăcarea este personală şi poate fi realizată din momentul pornirii urmăririi penale şi până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată. Conotaţia semantică a unor termeni sau expresii cuprinse în cap.IX .IX) sunt formulate noţiunea şi categoriile de liberare de pedeapsă penală. Evidenţiem totuşi în calitate de exemplu de perfecţionare a legislaţiei naţionale sub imperiul prevederilor tratatelor internaţionale.67 CP). nu are şi nici nu poate avea drept obiect domeniul considerat definitivat al ştiinţei dreptului penal.în baza hotărârii instanţei de judecată.Infracţiuni în domeniul informaticii etc.1 art. cel puţin din simplul motiv că acestea sunt numeroase.71 CP). fiind primul comentariu al unui Cod penal al Republicii Moldova. Denumirea capitolelor şi ierarhizarea lor în partea specială denotă prioritatea valorilor sociale ocrotite de către stat.într-un penitenciar. un act de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă. printre care evidenţiem cap. La fel. 85 CP. Infracţiuni contra libertăţii.1 art.138). Capitolul X este consacrat măsurilor de siguranţă care au drept scop înlăturarea unui pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prejudiciabile. tratamentele inumane (art. cinstei şi demnităţii persoanei etc. dintre două norme speciale.la muncă. evidenţiază ocrotirea valorilor social-umane şi obligaţiunile Republicii Moldova în legătură cu aderarea la convenţiile internaţionale. Nu mai puţin importante sunt modificările operate în partea specială a CP.109 CP). lichidarea. în cazul unui concurs de infracţiuni închisoarea poate să fie numită pe un termen ce nu depăşeşte 30 de ani. intitulat Calificarea infracţiunilor va facilita. de asemenea. Prin detenţiune pe viaţă legiuitorul prevede privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieţii (art. Calificarea infracţiunilor. al concurenţei dintre normele generale şi cele speciale. privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.Infracţiuni ecologice. În categoriile pedepselor sunt incluse închisoarea şi detenţiunea pe viaţă. Esenţa conceptului de închisoare constă în privarea de libertate a persoanei vinovate de săvârşirea unei infracţiuni prin izolarea impusă a acesteia de mediul normal de viaţă şi plasarea ei .137). dintre o parte şi un întreg va permite determinarea şi constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârşite şi semnele componenţei infracţiunii imputate. Într-un capitol aparte (cap. Situaţia criminogenă a condiţionat necesitatea criminalizării unor fapte care periclitează valorile sociale şi a grupării unor norme penale în capitole noi. au fost extinse considerabil termenele pedepsei cu închisoarea aplicate în cazul unui concurs de infracţiuni şi al unui cumul de sentinţe.

Codul muncii etc. un cod care nu ar lăsa loc pentru obiecţii. denumirile sub care sunt cunoscute diferite organizaţii naţionale şi internaţionale sunt prezentate prin abrevierile şi siglele devenite uzuale. civilă. acesta înscriindu-se perfect obiectivului pe care îl urmărim de mai mulţi ani: formarea unui stat bazat pe drept. vol. a fost propusă o listă a abrevierilor lexemelor şi sintagmelor frecvent folosite şi uşor descifrabile. elaborări teoretice şi metodice aparte. am evitat.Teorie şi practică judiciară. fapt important în condiţiile societăţii noastre. precizie conceptuală şi formulări clare. legate logic între ele şi cu prevederile celorlalte coduri. Editura Lumina-Lex. ne-am orientat spre coerenţă. Drept penal.7. propuneri şi critici exprimate de persoane avizate. În aceste şi alte cazuri contextul va ajuta cititorul să deducă sensul concret al frazei scrise. pe care îl reprezint. Pe de altă parte. niciodată şi nicăieri nu a fost şi nici nu va exista un CP perfect. Comentariul a fost scris de un grup de specialişti avizaţi în domeniul dreptului penal. de exemplu. recunoaştem că şi autorii comentariului de faţă au emis suficiente observaţii şi propuneri concrete de îmbunătăţire a Codului penal. Aceste obiecţii subiective. este imposibil a prevedea potenţialele modificări de relaţii sociale. pag. interpretări. În ultimul deceniu s-a înregistrat un progres însemnat în editarea multor lucrări importante ale autorilor din domeniul dreptului din Republica Moldova.1 . Comentariul de faţă conţine. schimbarea mentalităţii şi susţinerea libertăţii gândirii şi spiritului specialiştilor în materie de drept penal. BNM .seria de 29 de volume care cuprinde Tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. intervenţia în topica şi expresiile la care ţin autorii cu atât mai mult cu cât acestea. În cazul în care unele abrevieri comportă un sens dublu. 2000. nu şi-au găsit loc în lucrarea de faţă. De aceea. Codul civil. fiind mai întinse decât le permite de obicei scopul şi studiul unui comentariu de acest tip. ---------------------1 Vasile Dobrinoiu. Pentru a facilita accesul la textul comentat. mai au circulaţie în acest areal. iar în altele . Asemenea noului Cod penal. Sperăm ca iniţiativa noastră de elaborare şi editare a Comentariului la Codul penal să constituie un imbold în menţinerea interesului specialiştilor pentru domeniul dat şi al studenţilor . Nu este de neglijat nici motivul pentru care Centrul de Drept al Avocaţilor. RM . se schimbă frecvent.Fondul Monetar Internaţional. rezervând astfel spaţiu pentru alte idei şi sugerând articolul la care cititorul poate apela pentru a găsi rapid răspunsul căutat. ale Republicii Moldova: Codul de procedură penală. s-a pronunţat pentru un proiect de scriere şi publicare a unui asemenea comentariu important. fiind receptivi la eventualele sugestii. de asemenea noi. pe cât s-a putut. Excepţie a făcut capitolul XIII Înţelesul unor termeni sau expresii în prezentul cod care a fost ataşat la lucrare fără a fi comentat.Banca Naţională a Moldovei. .Republica Moldova etc. ele urmând a fi conturate aparte în diverse articole. anumite carenţe inerente unor lucrări de acest gen. Bucureşti. Astfel. procesual-civilă etc. s-a recurs la utilizarea abrevierii în cauză.pentru înţelegerea dreptului penal ca disciplină cognitivă.cunoscută de cei care vor beneficia de acest Comentariu şi considerând că aceştia înţeleg că întregul. fapt care le încadrează personalitatea în spiritualitatea epocii şi le subliniază vocaţia de savanţi şi cercetători. se bazează pe spiritul logic. TI în unele texte înseamnă Tratate internaţionale. dar uşor descifrabil. Capitolele au fost comentate în ordinea dictată de Codul penal. partea specială. deşi arhaizante. a fost păstrat stilul de expunere propriu fiecărui autor. În afară de aceasta. În dorinţa de a elabora un comentariu care să reprezinte o expunere ordonată în unităţi complexe ale gândirii dialectice. Codul de procedură civilă. În condiţiile în care legislaţia penală. Astfel. fără îndoială. de exemplu: FMI . critici. autorii au renunţat la sublinierea şi relevarea în parte a continuităţii logice a fiecărui detaliu deja comentat. ca şi dezvoltarea părţilor sale. promovarea independenţei justiţiei. procesual-penală. savanţi şi practicieni care reprezintă patru instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova şi judecători ai Curţii Supreme de Justiţie şi ai Judecătoriei Militare.

Editura Rosetti. 2002. abreviere alin. = articol şi derivatele BNM = Banca Naţională a Moldovei cap. 3 Ibidem. Cartier. = abreviat.HP CSJ nr.2 din 30 ianuarie 1996 cu modificările introduse prin HP CSJ nr. Iniţiativa Juridică din Europa Centrală şi de Est. Recomandarea R(88) privind răspunderea întreprinderilor persoane juridice pentru infracţiunile comise în activitatea lor. 10-11 iunie 1999 (manuscris). Tr. p. Editura Rosetti. 7 Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei. pag. p. Chişinău. 2002.86.2. negocierea de recunoaştere a vinovăţiei şi simplificarea procedurii penale: Care este calea cea mai bună pentru Moldova?. adoptată la 20 octombrie 1988. 5 Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei. Răspunderea penală a persoanei juridice. Radu Chiriţă. = capitolul şi derivatele CC = Codul civil CCA = Codul contravenţiilor administrative CE = Consiliul Europei CEDO = Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului CEl = Codul electoral CEx = Codul de executare CF = Codul familiei CFisc. 6 Florin Streteanu. Răspunderea penală a persoanei juridice. Chişinău = Decizia Tribunalului Chişinău DEX = Dicţionarul explicativ al limbii române DTI = Departamentul Tehnologii Informaţionale DUDO = Declaraţia Universală a Drepturilor Omului FMI = Fondul Monetar Internaţional HG = Hotărârea Guvernului HP CSJ = Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie HP JSRM = Hotărârea Plenarei Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova 2 . Bucureşti. pag. Materialele Forumului Internaţional privind încadrarea juridică de recunoaştere a vinovăţiei. Bucureşti. CA = Decizia Curţii de Apel Dec. 8 Florin Streteanu.200. = Codul fiscal CG = Convenţiile de la Geneva din 1949 CIP = Curtea Internaţională Penală CÎS = Camera Înregistrării de Stat CJC = Codul jurisdicţiei constituţionale CM = Codul muncii CP = Codul penal CPC = Codul de procedură civilă CPP = Codul de procedură penală CRM = Constituţia Republicii Moldova CU = Curtea Europeană a Drepturilor Omului DE = Dicţionarul enciclopedic.200-201.3. pag. = alineat şi derivatele AP = revista Avocatul poporului art.38 din 20 decembrie 1999. Recomandarea adoptată la 20 octombrie 1988. 2000 Dec. Radu Chiriţă. 4 Asociaţia Avocaţilor Americani. ABREVIERI: abr.

Principiul individualizării răspunderii penale şi pedepsei penale Articolul 8. Locul săvârşirii faptei Articolul 13. Răspunderea pentru infracţiunea săvârşită în stare de ebrietate . = secţiune şi derivatele sent. = punct şi derivatele pag. Subiectul infracţiunii Articolul 22. Infracţiunea săvârşită cu două forme de vinovăţie Articolul 20. Scopul legii penale Articolul 3. CODUL PENAL ŞI PRINCIPIILE APLICĂRII LUI Articolul 1. = sentinţa şi derivatele SFS = Serviciul Fiscal de Stat TI = Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte TVA = taxa pe valoarea adăugată ULIM = Universitatea Liberă Internaţională din Moldova USM = Universitatea de Stat din Moldova CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA. Extrădarea Capitolul II. Aplicarea legii penale în spaţiu Articolul 12. Timpul săvârşirii faptei Articolul 10. Noţiunea de infracţiune Articolul 15. INFRACŢIUNEA Articolul 14. Efectul retroactiv al legii penale Articolul 11. Fapta săvârşită fără vinovăţie (cazul fortuit) Articolul 21. = rezoluţie şi derivatele RM = Republica Moldova şi derivatele RND = Revista Naţională de Drept sec. Infracţiunea săvârşită din imprudenţă Articolul 19. Principiul umanismului Articolul 5. Legea penală a Republicii Moldova Articolul 2. Principiul legalităţii Articolul 4. = ordin şi derivatele p. PARTEA GENERALĂ Capitolul I.JM = Judecătoria Militară M = monitor şi derivatele MA = Ministerul Apărării MAI = Ministerul Afacerilor Interne MF = Ministerul Finanţelor MO = Monitorul Oficial MS = Ministerul Sănătăţii nr. Responsabilitatea Articolul 23. = pagina şi derivatele PPA = Primul Protocol adiţional rec. Acţiunea legii penale în timp Articolul 9. Principiul caracterului personal al răspunderii penale Articolul 7. = recomandare şi derivatele reg = regulament şi derivatele rez. Gradul prejudiciabil al infracţiunii Articolul 16. Iresponsabilitatea Articolul 24. Infracţiunea săvârşită cu intenţie Articolul 18. Principiul democratismului Articolul 6. = număr şi derivatele ONU = Organizaţia Naţiunilor Unite ord. Clasificarea infracţiunilor Articolul 17.

Categoriile pedepselor aplicate persoanelor fizice Articolul 63. Răspunderea penală Articolul 51. Recidiva Capitolul III. Liberarea de răspundere penală în legătură cu căinţa activă Articolul 58. Liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă Articolul 56. Pregătirea de infracţiune Articolul 27. Retragerea gradului militar. Participaţia complexă Articolul 46. Formele participaţiei Articolul 44. Temeiul răspunderii penale Articolul 52. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător Articolul 64.Articolul 25. Riscul întemeiat Capitolul IV. Favorizarea Capitolul V. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Articolul 36. Participaţia simplă Articolul 45. Legitima apărare Articolul 37. Liberarea de răspundere penală Articolul 54. Participanţii Articolul 43. Exces de autor Articolul 49. RĂSPUNDEREA PENALĂ Articolul 50. Tentativa de infracţiune Articolul 28. Liberarea de răspundere penală în legătură cu renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii Articolul 57. Liberarea de răspundere penală a minorilor Articolul 55. Grupul criminal organizat Articolul 47. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI Articolul 35. a unui titlu special. PEDEAPSA PENALĂ Articolul 61. PARTICIPAŢIA Articolul 41. Starea de extremă necesitate Articolul 39. Etapele activităţii infracţionale Articolul 26. Participaţia Articolul 42. Infracţiunea prelungită Articolul 31. Constrângerea fizică sau psihică Articolul 40. LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ Articolul 53. Amenda Articolul 65. Organizaţia (asociaţia) criminală Articolul 48. Componenţa infracţiunii Capitolul VI. Infracţiunea continuă Articolul 30. Pluralitatea de infracţiuni Articolul 33. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat Articolul 67. Liberarea condiţionată de răspundere penală Articolul 60. Liberarea de răspundere penală în legătură cu schimbarea situaţiei Articolul 59. Noţiunea şi scopul pedepsei penale Articolul 62. Munca neremunerată în folosul comunităţii . Infracţiunea unică Articolul 29. Repetare a infracţiunii Articolul 32. Reţinerea infractorului Articolul 38. Concursul de infracţiuni Articolul 34. Prescripţia tragerii la răspundere penală Capitolul VII. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate Articolul 66.

Aplicarea pedepsei pentru participaţie Articolul 84. Circumstanţele atenuante Articolul 77. Stabilirea. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINŢELE CONDAMNĂRII Articolul 107. Aplicarea pedepsei în cazul executării hotărârii unui stat străin Articolul 87.Articolul 68. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei Articolul 91. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical Articolul 100. Amnistia Articolul 108. MĂSURILE DE SIGURANŢĂ Articolul 98. Detenţiunea pe viaţă Articolul 72. Deducerea duratei de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter medical Articolul 103. prelungirea şi încetarea aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical alienaţilor Articolul 102. Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă Articolul 93. schimbarea. Aplicarea pedepsei pentru recidivă de infracţiuni Articolul 83. Arestul Articolul 69. Expulzarea Articolul 106. Confiscarea specială Capitolul XI. Internarea într-o instituţie psihiatrică Articolul 101. Graţierea . Categoriile penitenciarelor în care se execută pedeapsa cu închisoare Articolul 73. Noţiunea şi categoriile liberării de pedeapsa penală Articolul 90. Aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată Articolul 82. Aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege Articolul 80. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ Articolul 105. Privarea unei persoane juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător de dreptul de a exercita o anumită activitate Articolul 74. Prescripţia executării sentinţei de condamnare Capitolul X. Aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei Articolul 81. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor sau punerea lor sub curatelă Articolul 104. Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen Articolul 92. Criteriile generale de individualizare a pedepsei Articolul 76. LIBERAREA DE PEDEAPSA PENALĂ Articolul 89. Amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vârstă de până la 8 ani Articolul 97. Închisoarea Articolul 71. Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante Articolul 79. Calcularea termenelor pedepsei şi computarea arestului preventiv Capitolul IX. Lichidarea persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător Capitolul VIII. Aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni Articolul 85. Liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave Articolul 96. INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR Articolul 75. Trimiterea într-o unitate militară disciplinară Articolul 70. Aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe Articolul 86. Modul determinării termenului pedepsei definitive în cazul cumulării diferitelor pedepse Articolul 88. Liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei Articolul 95. Scopul şi tipurile măsurilor de siguranţă Articolul 99. Liberarea de pedeapsă a minorilor Articolul 94. Circumstanţele agravante Articolul 78.

72 CRM. CP.1 art. Proporţii deosebit de mari. Dacă există neconcordanţe cu actele internaţionale privind drepturile fundamentale ale omului. adoptarea legilor organice ce reglementează contravenţiile. Mijloacele de transport Articolul 133. Timpul de război Articolul 128. Infracţiuni militare Articolul 129. (2) Codul penal este actul legislativ care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale ale dreptului penal. obştească sau altă organizaţie nestatală Articolul 125. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei normelor penale Articolul 116. Alin. ÎNŢELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN PREZENTUL COD Articolul 119. Mercenar Articolul 131. Persoana care se bucură de protecţie internaţională Articolul 123. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg Capitolul XIII. proporţii mari. au prioritate şi se aplică direct reglementările internaţionale. daune considerabile şi daune esenţiale Articolul 127.1 stabileşte că CP este unica lege penală a RM. Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător Articolul 126. Stingerea antecedentelor penale Articolul 112. Secretul de stat Articolul 122. Noul Cod penal al RM a fost adoptat la 18 aprilie 2002 şi a intrat în vigoare la 12 iunie 2003. . Persoana cu funcţie de răspundere Articolul 124. Teritoriul Articolul 121. Dispoziţii generale Articolul 120. Noţiunea de antecedente penale Articolul 111.Articolul 109. 1. Calificarea infracţiunilor în cazul unui concurs de infracţiuni Articolul 115. determină faptele ce constituie infracţiuni şi prevede pedepsele ce se aplică infractorilor. CP are forţă juridică obligatorie pe întregul teritoriu al republicii şi urmează a fi respectat întocmai de către organele puterii de stat. Armele Articolul 130. Persoana care gestionează o organizaţie comercială. Prin urmare. Valori culturale Articolul 134. 3. este forma de exprimare a dreptului penal şi principalul lui izvor. CALIFICAREA INFRACŢIUNII Articolul 113. Împăcarea Articolul 110. toate legile noi. Noţiunea de calificare a infracţiunii Articolul 114. persoanele fizice şi juridice. Rudenia CAPITOLUL I CODUL PENAL ŞI PRINCIPIILE APLICĂRII LUI Articolul 1. LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA (1) Prezentul cod este unica lege penală a Republicii Moldova. funcţionarii publici. necesită a fi incluse în CP şi nu pot fi aplicate separat. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre normele generale şi cele speciale Articolul 117. 2. Reabilitarea judecătorească Capitolul XII. pedepsele şi regimul executării acestora sunt de competenţa Parlamentului RM. care conţin norme juridico-penale. În conformitate cu art. Specificul legii penale îl constituie sistemul ei codificat. Fapta săvârşită în public Articolul 132. ca act normativ-juridic. (3) Prezentul cod se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre două norme speciale Articolul 118.

Pe normele dreptului internaţional se întemeiază şi prevederile cap.72 stabileşte că legislaţia penală se adoptă de Parlament etc.4 CRM. Noul CP corespunde prevederilor legii fundamentale. indiferent de locul săvârşirii infracţiunii sau de cetăţenia infractorului. Stabilind faptele infracţionale şi pedepsele pentru săvârşirea lor. În legătură cu aceasta.20 consacră accesul liber la justiţie. să-şi stabilească relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.278). Conform art. art. alin. art. Scopurile CP determină structura şi conţinutul acestuia.8 CRM. a unei nave aeriene sau navale (art. proprietatea. Prin urmare. în sensul îndeplinirii obligaţiunilor asumate. încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor etc. orânduirea constituţională. categoriile şi mărimea pedepsei pentru săvârşirea faptei penale. . iar. prioritate li se acordă reglementărilor internaţionale. stabileşte principiile şi dispoziţiile dreptului penal. Legile şi alte acte normative nu pot să contravină CRM. reglementează temeiurile liberării de răspundere şi de pedeapsă penală. psihotrope sau a precursorilor (art.21 stipulează prezumţia nevinovăţiei. persoana. de asemenea. deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren. El conţine regulile de comportament ce au un caracter general-obligatoriu şi se răsfrânge asupra unui cerc nedeterminat de persoane.16 din CRM consfinţeşte principiul egalităţii tuturor persoanelor în faţa legii. izvor al dreptului penal al RM. Aceste prevederi constituţionale sunt cuprinse în normele penale ce reglementează principiile aplicării Codului penal. De exemplu. 1. precum şi întreaga ordine de drept. adoptat de Parlamentul RM. fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false (art. Codul penal al RM: • • • • • este un act intern unic. temeiurile şi condiţiile răspunderii penale. Articolul 2.25 stabileşte inviolabilitatea libertăţii şi siguranţei persoanei. în caz de neconcordanţă. art.3 art. dreptul internaţional este. 5. 6. RM se obligă să respecte Carta ONU şi tratatele la care este parte. cu forţă juridică supremă. pacea şi securitatea omenirii. Multiple norme ale CP sunt întemeiate pe tratatele internaţionale la care RM este parte. precizează aria activităţii prejudiciabile.2 art. În conformitate cu prevederile alin. 4. Norma comentată defineşte două scopuri: de apărare şi de prevenire. 7.236).217). poartă un caracter normativ. drept scop prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.Aplicarea exactă a legislaţiei penale de către organele de ocrotire a normelor de drept constituie o condiţie inerentă respectării şi realizării legislaţiei într-un stat de drept. drepturile şi libertăţile acesteia. independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova. (2) Legea penală are. SCOPUL LEGII PENALE (1) Legea penală apără. a cărei esenţă se exprimă prin faptul că nici un alt act normativ-juridic nu trebuie să contravină legii penale. mediul înconjurător. dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care RM este parte şi legile ei interne. inclusiv CP. suveranitatea. împotriva infracţiunilor. prioritate i se acordă legii penale. de asemenea. indicând semnele ei concrete. Constituţia este legea supremă a republicii care determină baza juridică a întregului sistem de drept al RM. art.I al părţii speciale a CP referitoare la infracţiunile contra păcii şi securităţii omenirii şi infracţiunile de război.275). terorismul (art. art. 8. pentru un şir de infracţiuni: circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. Normele de drept internaţional ratificate de RM constituie temei juridic pentru legislaţia penală.1 stipulează că CP se aplică în conformitate cu prevederile CRM şi ale actelor internaţionale la care RM este parte.22 confirmă neretroactivitatea legii. scopul legii penale. art. RM foloseşte legea sa penală.

2.2 vizează prevenirea generală şi cea specială. 3. de asemenea. fiind înscris în Declaraţia Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului din 1789. 1. Articolul 3. Scopurile legii penale se realizează prin diversificarea şi individualizarea pedepselor. societăţii. Menţionăm că legea penală nu numai apără relaţiile sociale de atentatele criminale. În lege sunt enumerate blocurile de bază ale sistemului de relaţii sociale care constituie obiectul juridico-penal al apărării. care au avut loc în politică. Conform art. a ordinii constituţionale.2 CEDO. vol. în apărarea altor. După cel de al doilea război mondial. O dată cu funcţia apărării (alin.6 alin. Principiul legalităţii a fost formulat în doctrina penală de către Cezare Becaria.2 art. Prevenirea specială se realizează prin aplicare de măsuri cu caracter juridico-penal asupra persoanelor ce au săvârşit infracţiuni.24-25 CRM şi din tradiţia ce există în statele cu o democraţie dezvoltată.2. exprimată prin regula "Nu există infracţiune fără lege" (Nullum crimen sine lege). alin. calitative. semnată la 4 noiembrie 1950 la Roma. (2) Interpretarea extensivă defavorabilă şi aplicarea prin analogie a legii penale sunt interzise. decât în baza unei hotărâri a instanţei de judecată şi în strictă conformitate cu legea penală.1. 5. CP proclamă că legea penală mai are drept scop prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. Asigurarea păcii şi securităţii omenirii a fost ridicată la nivel de scop al legii penale pentru prima dată în actualul CP. scopul principal al CP constă în apărarea celor mai importante relaţii sociale de atentatele criminale. şi ulterior în Pactul Internaţional cu Privire la Drepturile Civile şi Politice. În calitate de obiect al protecţiei juridico-penale se proclamă ocrotirea tuturor formelor de proprietate. nu era prevăzută de lege ca infracţiune. 4. Stabilind acest scop.1 art. Specificând rolul de prevenire al legii penale. a mediului. dar influenţează şi asupra conştiinţei şi a comportamentului subiecţilor ce intră în asemenea relaţii. la momentul săvârşirii ei. Ierarhia valorilor ocrotite de legea penală este construită după schema: personalitatesocietate-stat. 3.2.1. "nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau inacţiuni care nu constituie un act delictuos. 5. pag. Conform art. interese ale persoanei. Scopul legii penale constă. PRINCIPIUL LEGALITĂŢII (1) Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârşirea unei infracţiuni nici supus unei pedepse penale. sub imperiul fricii de răspundere şi pedeapsă penală a persoanelor cu labilitate afectivă de a săvârşi fapte prejudiciabile. drepturile şi libertăţile omului şi ale cetăţeanului. suveranităţii. economie şi în alte sfere sociale ale societăţii şi ale statului. "orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată cât timp vinovăţia sa nu a fost stabilită în mod legal". adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948 (TI. CP plasează pe primul loc apărarea juridică a omului şi a personalităţii lui. 4. Astfel formulat. pag. nu există pedeapsă fără lege).1. Apărarea prioritară a personalităţii se deduce din prevederile art. vol. Interzicerea juridico-penală presupune prin esenţă prevenirea atentatelor infracţionale asupra relaţiilor sociale ocrotite de lege. în vigoare de la 3 septembrie 1953 (TI. 7. prin stabilirea minuţioasă a cauzelor care înlătură răspunderea penală şi consecinţele condamnării etc.2). Esenţa acestui principiu este cristalizată în dictonul "Nullum crimen sine lege. diverse. baza cărora este stabilită de CRM.341-358). vol.30-50). independenţei şi integrităţii teritoriale a RM. adoptat de acelaşi organism la 16 decembrie 1966 (TI. nulla poena sine lege" (Nu există infracţiune fără lege. 6. legiuitorul a luat în consideraţie schimbările esenţiale. Prevenirea generală se adresează tuturor persoanelor şi constă în abţinerea.15 al Pactului. pag. potrivit dreptului naţional sau internaţional. Principiul legalităţii în domeniul dreptului are două aspecte: a) Legalitatea incriminării. principiul legalităţii a fost reafirmat în DUDO. în momentul în care au fost săvârşite". statului.2 art.12-17). Principiul legalităţii în materia dreptului penal a fost formulat pentru prima oară în timpul Revoluţiei burgheze din Franţa. prin liberarea de pedeapsă penală. . presupune că nici o persoană nu poate fi trasă la răspundere penală pentru o faptă care. În conformitate cu alin.

pentru legislaţia noastră penală. vieţii.. Umanismul se manifestă.62 CP). în mod prioritar. deosebit de grave şi excepţional de grave. Principiul legalităţii este caracterizat şi de faptul că pedepsele pentru infracţiuni sunt stabilite de lege din timp. în a cărui bază sunt apărate interesele şi drepturile fundamentale ale omului. În afară de sistemul circumstanţelor atenuante. De un real umanism sunt. legalitatea impune aplicarea principiului activităţii legii penale. în primul rând. Conform alin. în al doilea rând.1 şi 2 CP.366-368).1 al Protocolului nr. b) Legalitatea pedepsei şi a măsurilor ce pot fi luate în cazul săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală este exprimată în doctrină de dictonul "Nulla poena sine lege" (Nu există pedeapsă fără lege). şi numai în condiţiile prevăzute de lege. pedeapsa cu moartea este abolită. s-a instituit un sistem închegat de măsuri educative (supravegherea părinţilor. (2) Legea penală nu urmăreşte scopul de a cauza suferinţe fizice sau de a leza demnitatea omului.1983 (TI. 2.1 alin. astfel. Legalitatea incriminării se aplică asupra mai multor instituţii ale dreptului penal şi. 6. pag. Nimeni nu poate fi supus la torturi.6 CEDO Privind abolirea pedepsei cu moartea din 28.1. de persoana infractorului (art.principiul legalităţii incriminării constituie o puternică garanţie juridică a respectării drepturilor şi libertăţilor persoanei. reglementările privitoare la minori. 78 CP). nici la pedepse sau tratamente crude. Articolul 4. În această privinţă s-a prevăzut că limita răspunderii penale începe de la 14 ani. persoanei care a săvârşit o infracţiune trebuie să i se aplice numai pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune.detenţia pe viaţă. PRINCIPIUL UMANISMULUI (1) Întreaga reglementare juridică are menirea să apere. Aceste infracţiuni sunt sancţionate sever. Infracţiunile îndreptate împotriva omenirii. în art. drepturile şi libertăţile acesteia. Textul legii evidenţiază locul important al omului şi al drepturilor şi libertăţilor lui printre aceste valori. Nimeni nu poate fi condamnat la o astfel de pedeapsă şi executat. în majoritatea lor.104 CP). instanţa având posibilitatea să aleagă o pedeapsă de o anumită natură şi durată. Prin aceeaşi lege a fost introdusă în sistemul de sancţiuni penale o formă nouă. Umanismul dreptului penal se exprimă.detenţia pe viaţă. libertăţii.2 art. se interzice aplicarea legii penale prin analogie. Potrivit acestui principiu. persoana ca valoare supremă a societăţii. mai cu seamă.76.). inumane sau degradante. din care a fost exclusă pedeapsa cu moartea.2 CP sunt indicate aceste valori (persoana. . în al treilea rând. prin valorile sociale şi morale ocrotite de normele de drept.76 CP). grave. demnitatea. dispunând că numai legea prevede ce fapte constituie infracţiuni. 3. onoarea şi alte atribute ale personalităţii umane şi dezvoltării sale libere. 1. decurge consecinţa că izvor al dreptului penal nu poate fi decât legea în sensul art. astfel evidenţiindu-se importanţa pe care o acordă dreptul penal acestor valori umane.3 CP. umanismul se manifestă prin crearea multor instituţii de individualizare şi. Din acest punct de vedere. demnităţii omului sunt plasate în primele capitole (I-V) ale părţii speciale a CP şi sunt considerate. În al patrulea rând. vol. 7. 4. în special. prin interpretarea legii penale. internarea minorului într-o instituţie specială de învăţământ şi reeducare etc. care a fost înlocuită cu o nouă pedeapsă privativă de libertate . Conform art. nu se pot adăuga sau exprima elemente din lege. proprietatea etc. 7. de atenuare a răspunderii penale (art. adică prin operaţiunea logico-juridică de stabilire a înţelesului ei: nu se pot crea infracţiuni. în adoptarea unui nou sistem de pedepse (art. în lege se prevede că instanţa trebuie să ţină seama de gradul prejudiciabil al faptei şi. privativă de libertate . Umanismul este un principiu al dreptului penal. în sensul că legea penală poate fi aplicată numai pentru acele fapte care erau prevăzute de lege ca infracţiuni la momentul comiterii lor. 6.04. art. 8. 5. în materia aplicării legii penale în timp.

cât şi în calitate de destinatari ai exigenţelor acestei legi. interese sociale. familia. 10. Prin principiul democratismului se exprimă mai elocvent tocmai faptul că se apără. Toţi membrii societăţii.93 CP). precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât de către condamnaţi. prescripţia executării sentinţei de condamnare (art. începând cu ordinea de drept. 1. fie acesta cetăţean al RM. nici la pedepse sau tratamente crude. În sfârşit. origine naţională sau socială. În numeroase cazuri legea prevede posibilitatea executării pedepsei cu închisoarea fără privare de libertate: condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art. (2) Apărarea drepturilor şi intereselor unei persoane nu poate fi realizată prin încălcarea drepturilor şi intereselor altei persoane sau ale unei colectivităţi.61 CP. ca trăsătură fundamentală a societăţii. atât în calitate de beneficiari ai ocrotirii juridico-penale. cetăţean străin sau apatrid. 12. cu proprietatea publică şi cea privată. acest principiu reflectă democraţia. întregul drept penal constituie un tabel de valori sociale apărate împotriva infracţiunilor printr-o gamă de măsuri dictate de interesele colective şi de conştiinţa morală a întregii societăţi. PRINCIPIUL DEMOCRATISMULUI (1) Persoanele care au săvârşit infracţiuni sunt egale în faţa legii şi sunt supuse răspunderii penale fără deosebire de sex. art. sunt decretate drept pedepse acele măsuri de constrângere penală.putere). care sunt indicaţi de voinţa şi conştiinţa juridică a societăţii. o formă a puterii sociale. împotriva infracţiunilor. Potrivit acestui principiu. pe care societatea. Articolul 5. Urmând acest principiu.55 CP) sau cu liberarea de răspundere penală pe alte motive (art. şi vor răspunde penal acei infractori. înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă printr-o pedeapsă mai blândă (art. inumane ori degradante". cât şi de către alte persoane. Pe planul dreptului penal. apartenenţă la o minoritate naţională. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească persoana condamnată.90 CP) sau liberarea de executarea pedepsei înainte de termen (art. rasă.2 art. cu convieţuirea socială. limbă. amânarea executării pedepsei pentru femeile gravide şi pentru femeile ce au copii în vârstă de până la 8 ani (art.96 CP). deci.91 CP). opinii politice sau orice alte opinii.2: "Nimeni nu va fi supus la torturi. Rezultă. cu persoana omului. în persoana organului său legislativ Parlamentul -. Conform alin. naştere sau orice altă situaţie.24 alin. 56-60 CP). liberarea de pedeapsa penală a minorilor (art. în special a închisorii. pedeapsă. noua concepţie de înfăptuire a justiţiei penale (în CP anterior principiul democratismului nu a fost înscris) exclude privilegiile. liberarea de pedeapsa penală datorită schimbării situaţiei (art.54. că reglementarea penală cu privire la infracţiune. pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale. se află într-o situaţie egală în raport cu prevederile legii penale. . Peste tot este vorba de interese sociale. Noţiunea de democratism vine din antichitate.9.97 CP). începând cu preşedintele ţării şi până la ultimul locuitor. O dovadă în plus este înlocuirea răspunderii penale pentru unele infracţiuni cu răspunderea administrativă (art. religie. de interese publice şi de interese individuale legitime. umanismul dreptului penal se manifestă din plin în concepţia şi reglementarea executării pedepsei. lexemul nominativ fiind de provenienţă greacă ("demos" . imunităţile sau inegalităţile de tratament în aplicarea legii penale. 4. 11.popor şi "kratos" . În contradicţie cu practicile dreptului totalitar.95 CP). liberarea de executarea pedepsei penale a persoanelor grav bolnave (art.94 CP). le consideră infracţiuni. Aceste prevederi sunt garantate de CRM. 3. cu activitatea organelor de stat şi a celor publice. culoare. 2. drepturile şi libertăţile acestuia. care sunt acceptate de societate. CP consacră principiul democratismului drept unul fundamental. avere. conform căreia poporul este considerat izvor al puterii de stat. exprimă voinţa şi conştiinţa societăţii. Potrivit acestui principiu. corectarea condamnatului. răspundere penală etc. întreaga reglementare juridică penală exprimă voinţa şi conştiinţa societăţii şi serveşte interesele întregii colectivităţi.92 CP). sunt considerate infracţiuni acele fapte.

În cazul în care se admit excepţii. 6. religie. acestea se întemeiază pe dispoziţiile legii şi pe împrejurări reale. Astfel.275 CPP. în urma înţelegerii prealabile. agenţi ai statului. iar acţiunile altor persoane . deoarece în dreptul penal nimeni nu poate răspunde pentru fapta altuia. . prevăzute de lege.18. este stipulat că urmărirea penală nu poate fi pornită.7 din 15. 2. În materie de drept penal nu poate fi concepută răspunderea pentru altă persoană sau pentru fapta altuia. avere sau origine socială. PRINCIPIUL CARACTERULUI PERSONAL AL RĂSPUNDERII PENALE (1) Persoana este supusă răspunderii penale şi pedepsei penale numai pentru fapte săvârşite cu vinovăţie. fără deosebire de rasă. a sancţiunilor şi consecinţelor ce decurg din aceasta. 1. Principiul democratismului în dreptul penal constituie materializarea principiului egalităţii persoanelor consacrat în art. complice sau instigator) în procesul infracţional.7 al HP CSJ nr. 8. Nu se admite apărarea drepturilor şi a intereselor legale ale unei persoane prin lezarea drepturilor şi intereselor legale ale altei persoane. 3. cu condiţia că ele nu au contribuit nemijlocit la aplicarea violenţei sau nu s-au folosit de ea pentru a însuşi averea victimei (p. Dacă un grup de persoane. care au acţionat în numele acestuia. 4. 7. intitulat Circumstanţele care exclud urmărirea penală. în art. a avut ca intenţie săvârşirea unui furt sau jaf. în privinţa fiecărui inculpat şi să le aprecieze în ansamblu cu toate materialele dosarului (p. în care sunt învinuiţi câţiva inculpaţi de săvârşirea câtorva infracţiuni. În cazul.respectiv ca furt sau jaf. 6. (2) Răspunderii penale şi pedepsei penale este supusă numai persoana care a săvârşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea penală. sex. Articolul 6. cu excepţia cazurilor de reabilitare.90 CP).5 din 6. instanţa de judecată trebuie să supună analizei probele pentru fiecare învinuire. răspunderea penală are un caracter personal. 5) a intervenit decesul făptuitorului. opinie.16 alin. acţiunile lui trebuie să fie încadrate drept tâlhărie.5. conform căruia toţi cetăţenii RM sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice.11. De aceea moartea infractorului are drept consecinţă stingerea răspunderii penale. Principiul caracterului personal al răspunderii penale este recunoscut şi în dreptul penal internaţional. sunt antrenate colective de oameni la reeducarea şi corectarea celor condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art.2 CRM.91 CP). 5. al liberării de pedeapsa penală a minorilor (art.1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului). origine etnică.1993 Cu privire la sentinţa judiciară). În cazul tragerii la răspundere penală a mai multor persoane care au săvârşit o infracţiune în grup. Aşadar..93 CP) etc. Poate fi trasă la răspundere penală numai persoana care a săvârşit fapta indiferent de rolul acesteia (autor. HP CSJ nr. 7. De exemplu. trebuie stabilită vina fiecărui membru al grupului în săvârşirea acestei infracţiuni şi rolul fiecăruia în realizarea laturii obiective a infracţiunii concrete. limbă. acest principiu impune regula potrivit căreia răspunderea penală are caracter personal: numai persoana vinovată de săvârşirea unei infracţiuni este trasă la răspundere penală. iar unul din participanţi a aplicat sau a ameninţat să aplice o violenţă periculoasă pentru viaţa şi sănătatea victimei. la exercitarea justiţiei sunt antrenate masele de oameni ai muncii: iau parte la dezbaterea şi elaborarea diferitelor legi penale. toate persoanele sunt egale şi răspund în faţa legii fără excepţii. Conform principiului democratismului.07. Aceasta înseamnă că numai infractorul poate fi tras la răspundere penală. Răspunderea pentru măsurile criminale ordonate într-un cadru instituţionalizat (în cadrul statului sau al unor organizaţii politice) nu poate reveni decât persoanelor. în cazul liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen (art. apartenenţă politică.. În conformitate cu principiul enunţat. naţionalitate. nu poate fi efectuată şi urmează a fi încetată în cazurile în care. iar dacă este pornită. organizator.

determinantă în aprecierea gradului de prejudiciu al infracţiunii poate fi natura valorilor sociale în jurul cărora se creează relaţiile de apărare socială. natura urmărilor. Faptul că infracţiunea ce cade sub incidenţa Statutului CIP a fost săvârşită de o persoană. (2) Nimeni nu poate fi supus de două ori urmăririi penale şi pedepsei penale pentru una şi aceeaşi faptă. gradul prejudiciului se determină în raport cu distincţia ce se face între vătămarea materială şi starea de pericol creată prin infracţiune. În raport cu latura subiectivă a infracţiunii săvârşite. 9. mai ales. 2.62-74 ale părţii generale a CP. de persoana celui vinovat. în art. prin rezultatele subsecvente produse. natura acestui obiect. 4. 17. Cu privire la persoana făptuitorului.75 CP cu privire la criteriile generale de individualizare a pedepsei. Alteori. Acest principiu este reglementat şi în alin. Pentru scopurile acestui articol. numărul acţiunilor în raport cu caracterul lor. care a executat ordinul guvernului (statului) sau al şefului. caracterul lor repetat. Categoriile şi limitele pedepselor sunt reglementate.8. 1. de motivul acesteia. În raport cu obiectul juridic al infracţiunii. pot constitui elementele de apreciere a pericolului social concret. la individualizarea răspunderii penale şi a pedepsei penale. Neexecutarea ordinului sau dispoziţiei ilegale exclude răspunderea penală. starea lui psiho-fizică. din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârşirea infracţiunii. Relativ la consecinţele infracţiunii. deseori gradul de prejudiciu poate fi apreciat şi rezultă din conţinutul elementului material. eventualele prejudicii produse etc.33 al Statutului CIP de la Roma. O pedeapsă mai aspră. b) această persoană nu ştia că ordinul este ilegal. cu excepţia cazurilor în care: a) această persoană era obligată juridic să execute ordinele acestui guvern sau ale acestui şef. precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia. prejudiciul se determină prin analiza formei de vinovăţie cu care a operat făptuitorul. La stabilirea categoriei şi a termenului pedepsei. mai mult sau mai puţin necesar pentru realizarea materială a infracţiunii. se stabileşte numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă. structura . de persoana celui vinovat şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală. relativ la infracţiunile cu durată . din numărul celor menţionate. 7. latura obiectivă şi cea subiectivă ale infracţiunii săvârşite. realizarea lor integrală sau parţială etc. se au în vedere coordonatele tipice ale infractorului.gradul prejudiciului este în funcţie de consumarea. nu va asigura atingerea scopului pedepsei. de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea. 6. PRINCIPIUL INDIVIDUALIZĂRII RĂSPUNDERII PENALE ŞI PEDEPSEI PENALE (1) La aplicarea legii penale se ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite. civil sau militar. 8. în general. prin valoarea sa cantitativă. c) ordinul nu a fost vădit ilegal. prin numărul rezultatelor. instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârşite. personalitatea făptuitorului. conform căruia persoanei recunoscute vinovate de săvârşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în partea specială a prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile părţii generale a CP. Articolul 7.364 CP: persoana care a săvârşit o infracţiune intenţionată întru executarea ordinului sau a dispoziţiei vădit ilegale poartă răspundere penală în temeiuri generale. adică din natura acţiunii sau inacţiunii ce constituie elementul material al infracţiunii săvârşite. valoarea concretă a unor posibile scopuri sau motive ce au stimulat voinţa făptuitorului etc. ordinul de săvârşire a infracţiunii de genocid sau a unei infracţiuni contra umanităţii se consideră oricând ilegal (art.07. numărul actelor ce formează această acţiune. 3. Cu privire la caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei săvârşite: acest grad de pericol poate fi determinat în raport cu un şir de criterii: obiectul juridic al infracţiunii săvârşite. de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului.1998). relativ la infracţiunile condiţionate de un obiect material. valoarea lui.6 art. Acest principiu este reglementat în art. 5. nu liberează această persoană de răspunderea penală. în partea specială a CP. Relativ la latura obiectivă a infracţiunii săvârşite.

deoarece. legăturile sale cu mediul social. comportamentul infractorului înainte şi după săvârşirea infracţiunii. conform alin. micromediul din care provine. Acest principiu este reflectat şi în normele din partea specială a CP. anterior. Ordinea publicării şi intrării în vigoare a actelor oficiale este prevăzută de Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale din 6 iulie 1994. hotărârile şi dispoziţiile Guvernului. profesional etc. 9. rezolvarea chestiunilor legate de amânarea executării sentinţei. urmează să fie clarificată atitudinea inculpatului faţă de muncă. dacă sancţiunea legii penale prevede şi alte pedepse în afară de închisoare.13 HP CSJ nr. stabilirea unei pedepse sub limita minimă.78 CP.1 din articolele menţionate.4 art. Care date anume cu privire la persoana inculpatului trebuie să le ia în consideraţie instanţa de judecată şi să le menţioneze la motivarea pedepsei. ca circumstanţe atenuante sau agravante. .11. 11. toate legile promulgate de Preşedintele RM. De exemplu. de asemenea. a unei boli grave. Totuşi.2 art. Circumstanţele ce ţin de persoana făptuitorului pot servi. iar gradul prejudiciabil al pregătirii de infracţiune.77 CP. prevăzute în art. studii. 1. gradul prejudiciabil al tentativei de infracţiune este mai mic decât al infracţiunii consumate. cum ar fi răspunderea civilă. efectele acestor circumstanţe fiind reglementate de art. starea sănătăţii. disciplinară etc. ACŢIUNEA LEGII PENALE ÎN TIMP Caracterul infracţional al faptei şi pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârşirii faptei. Instanţele de judecată sunt obligate să motiveze stabilirea pedepsei privative de libertate.1993 Cu privire la sentinţa judiciară). La individualizarea pedepsei penale instanţa trebuie să ţină cont şi de etapele activităţii criminale. de asemenea. 14. depinde de circumstanţele concrete ale dosarului examinat. stabilirea categoriei de penitenciare. Circumstanţele atenuante la stabilirea pedepsei penale sunt indicate în art. trecerea la o pedeapsă mai blândă.4 din art. 16. hotărârile Parlamentului. Acest principiu nu exclude posibilitatea ca pentru o infracţiune să i se aplice aceluiaşi infractor mai multe sancţiuni penale. Referirea în sentinţă numai la faptul că pedeapsa a fost stabilită "ţinându-se cont de persoana celui vinovat" este insuficientă. din categoria infracţiunilor prevăzute de art.exprimă principiul unicităţii răspunderii penale (Non bis in idem) şi comportă următoarea semnificaţie: pentru o singură infracţiune există o singură răspundere penală. Aceasta nu înseamnă că răspunderea penală nu poate coexista cu alte forme de răspundere juridică.76 CP. 13. Se consideră în acţiune legea penală care a intrat în vigoare şi care nu şi-a pierdut puterea de acţiune. Pentru stabilirea legii care trebuie aplicată în cazul săvârşirii unei infracţiuni concrete este necesar a clarifica două împrejurări: timpul acţiunii legii penale şi timpul săvârşirii infracţiunii.7 din 15. poate să nu ajungă la măsura care serveşte drept temei de tragere la răspundere penală a persoanei. (p. Instanţa de judecată este obligată. dar nu a fost condamnată pentru această faptă penală.186-192 CP se consideră repetate acele infracţiuni săvârşite de o persoană care. să motiveze aplicarea unei condamnări cu suspendarea pedepsei. existenţa invalidităţii. capacitatea de muncă.conform cărora nimeni nu poate fi supus de două ori urmăririi penale şi pedepsei penale pentru una şi aceeaşi faptă . comportamentul lui la serviciu şi acasă. 2.7 . de regulă. familial.. iar cele ce agravează pedeapsa sunt cuprinse în art. 10. 12. prevăzută de legea penală pentru infracţiunea respectivă. pedepsele principale pot fi însoţite de pedepse complementare ori li se pot asocia măsurile de siguranţă. particularităţile psihice ale acestuia. informaţiile cu privire la antecedentele penale etc. dar numai în măsura în care aceste sancţiuni se cumulează din raţiuni diferite şi dacă ele au funcţii diferite. Prin urmare. Prevederile alin. a comis una din infracţiunile prevăzute de alin. în unele împrejurări. Articolul 8. Potrivit prevederilor alin. decretele Preşedintelui RM.1 al legii menţionate.biologică normală.186 CP. 15.25-27 CP.

indiferent de timpul survenirii urmărilor. c) în alte moduri care ameliorează situaţia persoanei ce a comis infracţiunea. conform prevederilor art. a fost schimbată prin altă lege.173XIII). Legea enunţată prevede şi alte modalităţi de intrare în vigoare a actului oficial. EFECTUL RETROACTIV AL LEGII PENALE (1) Legea penală care înlătură caracterul infracţional al faptei. Prin efect retroactiv al legii penale se înţelege calitatea de extindere a acţiunii legii penale asupra persoanelor care au săvârşit diverse fapte înainte de intrarea în vigoare a acestei legi. . CP a rezolvat problema despre timpul săvârşirii infracţiunii. care. acestea se omit la publicare. Timp al săvârşirii infracţiunii prelungite se consideră timpul săvârşirii ultimei acţiuni din seria de acţiuni identice. La infracţiunea continuă se aplică legea penală în vigoare la momentul încetării de către vinovat a infracţiunii sau la momentul depistării faptei de către organele de drept. care uşurează pedeapsa ori. Actele oficiale pot fi difuzate la radio şi televiziune (art. ale BNM şi ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare intră în vigoare la data publicării lor în MO al RM sau la data indicată în text. Retroactivitatea este strict limitată de lege. Astfel. 1. 4. împreună. prin aceasta. În corespundere cu prevederile alin. 3.8 al Legii nr. adică activitatea de pregătire pentru săvârşirea infracţiunii şi tentativa de infracţiune. Prin săvârşire a faptei se înţelege atât infracţiunea consumată.173-XIII). înlăturând. legea obţine calitatea de retroactivitate în trei situaţii: a) în cazul înlăturării caracterului infracţional al faptei. adică se extinde asupra persoanelor care au săvârşit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi. în alt mod. îşi încetează acţiunea numai dacă a fost abrogată.2 din Legea nr. 2. în locul lor indicându-se "Secret de stat". articole ale actului oficial conţin secret de stat. capitole. Legea penală îşi pierde puterea. au fost schimbate condiţiile şi circumstanţele. intră în vigoare după schimbul instrumentelor de ratificare sau după remiterea actelor aprobate depozitarului spre păstrare în conformitate cu normele de drept internaţional sau în alt mod şi termen. a devenit caducă. cât şi cea neconsumată.actele Curţii Constituţionale şi ale Curţii de Conturi. actele normative ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice. actul oficial al cărui conţinut constituie secret de stat intră în vigoare la data adoptării sau la data prevăzută în acel act şi se comunică doar instituţiilor interesate (art. Articolul 10. dar au antecedente penale. 2. indiferent de structura componenţei de infracţiune în legea penală (materială sau formală).173-XIII din 06. 1.3 al Legii nr. fapta se consideră consumată din momentul îndeplinirii de către autor a laturii obiective a infracţiunii. 3. stabilite de părţile contractante. Actele internaţionale. indiferent de timpul survenirii urmărilor. TIMPUL SĂVÂRŞIRII FAPTEI Timpul săvârşirii faptei se consideră timpul când a fost săvârşită acţiunea (inacţiunea) prejudiciabilă. ameliorează situaţia persoanei ce a comis infracţiunea are efect retroactiv. 5. care au condiţionat adoptarea legii concrete. Timpul săvârşirii faptei. asupra activităţii infracţionale se aplică legea penală în vigoare la momentul săvârşirii faptei concrete. se consideră timpul când a fost săvârşită acţiunea (inacţiunea) prejudiciabilă. (2) Legea penală care înăspreşte pedeapsa sau înrăutăţeşte situaţia persoanei vinovate de săvârşirea unei infracţiuni nu are efect retroactiv. formează o infracţiune unică. Articolul 9. a expirat termenul indicat în lege. a fost declarată nulă prin hotărâre definitivă a instanţei competente.1994. 6. În cazul în care unele titluri. îndreptate spre un scop comun. De exemplu.07.1 art. discuţiile exprimate în doctrina penală.10 CP. b) în caz de uşurare a pedepsei. La săvârşirea infracţiunii prin participaţie. Aplicarea legii penale depinde de stabilirea corectă a timpului săvârşirii infracţiunii. De aceea se aplică legea penală care acţionează la momentul săvârşirii acţiunii (inacţiunii) prejudiciabile. inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa.

a. prin introducerea modificărilor în partea generală a CP cu referinţă la vârsta unor categorii de infractori. La atenuarea pedepsei pentru infracţiunea care se ispăşeşte de către persoana vinovată. (3) Cetăţenii străini şi apatrizii care nu domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova şi au săvârşit infracţiuni în afara teritoriului ţării poartă răspundere penală în conformitate cu prezentul cod şi sunt traşi la răspundere penală pe teritoriul Republicii Moldova dacă infracţiunile săvârşite sunt îndreptate împotriva intereselor Republicii Moldova.3. b) persoanele care execută pedeapsa. Prin alte moduri care ameliorează situaţia persoanei vinovate trebuie înţelese prevederile noii legi. poate fi supusă răspunderii penale în conformitate cu prezentul cod dacă în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se dispune altfel. prin micşorarea cercului subiecţilor infracţiunii ş. Articolul 11. prin modificări de legislaţie ce au loc în procesul depenalizării pedepselor. precum şi pentru infracţiunile prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. (7) Pedepsele şi antecedentele penale pentru infracţiunile comise în afara teritoriului Republicii Moldova sunt luate în considerare. prin micşorarea termenului minimal şi a celui maximal al pedepsei. acestea devenind subiecţi ai legii noi: a) persoanele care au săvârşit faptele respective până la intrarea în vigoare a legii.2 art. legea penală care înăspreşte pedeapsa sau agravează situaţia persoanei vinovate de săvârşirea unei infracţiuni nu are efect retroactiv. în conformitate cu tratatele internaţionale. nu sunt supuse jurisdicţiei penale a Republicii Moldova. Activitatea infracţională se înlătură prin metoda decriminalizării. 7. care este mult mai favorabilă pentru persoana vinovată. înregistrată într-un port sau aeroport al Republicii Moldova şi aflată în afara spaţiului acvatic sau aerian al Republicii Moldova. dar au antecedente penale. c) persoanele care au executat pedeapsa. reducerea termenelor de prescripţie şi de stingere a antecedentelor penale. împotriva păcii şi securităţii omenirii sau constituie infracţiuni de război. Persoana care a săvârşit o infracţiune pe o navă maritimă sau aeriană. În corespundere cu alin. (6) În baza prezentului cod sunt supuse răspunderii penale şi persoanele care au săvârşit infracţiuni la bordul unei nave militare maritime sau aeriene aparţinând Republicii Moldova.10 CP se extind asupra a trei categorii de persoane. dacă aceştia nu au fost condamnaţi în statul străin. 6. adică prin excluderea faptei infracţionale din rândul celor incriminate. la individualizarea . conform prezentului cod. prin excluderea din sancţiunea alternativă a pedepsei mai grave sau a celei complementare. De exemplu. îmblânzirea regimului de ispăşire a pedepsei cu închisoarea. prin introducerea unor condiţii suplimentare pentru răspunderea penală.1 art. (2) Cetăţenii Republicii Moldova şi apatrizii cu domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova care au săvârşit infracţiuni în afara teritoriului ţării sunt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul cod. 4. extinderea temeiurilor pentru liberarea condiţionată înainte de termen sau înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă. (5) Infracţiunile comise în apele teritoriale şi în spaţiul aerian al Republicii Moldova se consideră săvârşite pe teritoriul Republicii Moldova. prin înlocuirea în sancţiunea normei a tipului pedepsei cu una mai uşoară. pedeapsa numită de instanţa de judecată se micşorează în limitele prevăzute de noua lege penală. Prevederile alin. APLICAREA LEGII PENALE ÎN SPAŢIU (1) Toate persoanele care au săvârşit infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi trase la răspundere penală în conformitate cu prezentul cod. (4) Sub incidenţa legii penale nu cad infracţiunile săvârşite de reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care. 5. amânarea executării pedepsei pentru femeile gravide şi pentru cele cu copii în vârstă de până la 8 ani etc. indiferent de locul ei de aflare.10 CP. Uşurarea pedepsei se efectuează prin transferarea infracţiunii dintr-o categorie gravă în alta mai puţin gravă.

7.6 art. dar au imunitate diplomatică. 5. dacă altfel nu este prevăzut de tratatele internaţionale. precum şi la soluţionarea chestiunilor privind amnistia în condiţii de reciprocitate în temeiul hotărârii instanţei de judecată.11. În conformitate cu prevederile alin. Art.11.12/107 din 03. Pentru infracţiunile menţionate cetăţenii străini şi apatrizii sunt pasibili de răspundere pe teritoriul RM dacă ei nu au fost supuşi pedepsei în statul străin (alin.1994). În conformitate cu Legea din 17. Conform prevederilor alin. alte infracţiuni prevăzute de tratatele internaţionale la care RM este parte. Aceasta este o prevedere a tratatelor internaţionale în care sunt enumerate categoriile de persoane care se bucură de imunitate diplomatică de jurisdicţie. indiferent de cetăţenie. prin care se înţelege extinderea jurisdicţiei RM asupra cetăţenilor RM. nu cad sub incidenţa legii penale şi nu sunt supuse jurisdicţiei penale a RM. Prin sintagma cetăţean străin.1024-XIV înţelege orice persoană care nu este cetăţean al RM şi nici cetăţean al unui alt stat. noţiunea de teritoriu al RM reflectă spaţiul acvatic. solul şi subsolul delimitate prin graniţe şi supuse suveranităţii statului. aceste condiţii presupun aflarea navei în spaţiul deschis acvatic sau aerian în afara teritoriului RM. conform CP. care săvârşesc infracţiuni pe teritoriul RM sunt pasibile de răspundere. b) aceste persoane nu au fost judecate în statul străin pentru fapta săvârşită. frontieră de stat este linia ce desparte pe uscat şi pe apă teritoriul RM de teritoriile statelor vecine.5 art. incluse în CP. Sunt supuşi răspunderii penale cetăţenii RM şi apatrizii care domiciliază permanent pe teritoriul RM şi au săvârşit infracţiuni în afara teritoriului RM (alin. 6. Prin acţiunea legii penale în spaţiu se înţelege aplicarea acestei legi pe un teritoriu determinat şi în raport cu anumite persoane care au săvârşit o infracţiune. 3. indicat în alin.2 art.4 art.5 al articolului comentat. împotriva păcii şi securităţii omenirii. cât şi în statul pe al cărui teritoriu a fost săvârşită. în sensul Legii cetăţeniei. 8. Principiul teritorial de aplicare a legii penale în spaţiu este completat de principiul cetăţeniei.11) în cazul în care: a) acţiunea săvârşită este recunoscută drept infracţiune atât în RM.1024-XIV din 02.11. aerian.3 art. 4.1 art. Imunitatea diplomatică nu înlătură ilegalitatea şi pedepsirea faptei săvârşite de diplomat. apatrizilor şi a cetăţenilor străini care au săvârşit infracţiuni în afara RM. infracţiunile săvârşite în limitele apelor teritoriale sau ale spaţiului aerian al RM sunt recunoscute drept fapte săvârşite pe teritoriul RM.2000. 1.275-XIII din 10.06.11. navele maritime nemilitare şi navele aeriene înregistrate în porturile RM au un statut juridic similar cu teritoriul RM.2 CP.11 CP fixează două principii de aplicare a legii penale în spaţiu: principiul teritorialităţii şi principiul cetăţeniei. dar are dovada apartenenţei sale la un alt stat. adică persoana care nu are cetăţenia RM şi nici dovada apartenenţei sale la un alt stat. infracţiunile de război enumerate în cap. Persoanele menţionate care au săvârşit infracţiuni în afara teritoriului RM sunt supuse răspunderii penale dacă infracţiunile lor sunt îndreptate împotriva intereselor RM. Prin urmare. 1994 Cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor consideră cetăţean străin persoana care nu are cetăţenia RM. Prin apatrid Legea nr.I al părţii speciale a CP.11 se descifrează în sensul că persoanele care au săvârşit infracţiuni. adică împotriva oricăror interese din cele enumerate în alin. dar numai stabileşte ordinea de realizare a răspunderii penale.1994 privind frontiera de stat a RM. 2.11. Legea nr. Aceasta înseamnă că . jurisdicţia statului se extinde şi asupra navelor militare maritime sau aeriene ale RM indiferent de locul aflării lor. Teritoriul RM se stabileşte prin frontieră de stat. Persoanele care se folosesc cu reacredinţă de dreptul de imunitate diplomatică sunt declarate persoane nongrata şi li se propune părăsirea RM.05. În anumite condiţii.1 art.11 CP). nr. nu RM. Prevederea din alin. stabileşte că toate persoanele. Potrivit alin. iar în plan vertical delimitează spaţiul aerian şi subsolul RM de spaţiul aerian şi subsolul statelor vecine (a se vedea MO nr. Principiul teritorialităţii de aplicare a legii penale în spaţiu. se înţelege o persoană care aparţine unui stat străin.pedepsei pentru o nouă infracţiune săvârşită de aceeaşi persoană pe teritoriul Republicii Moldova.

La săvârşirea infracţiunii comise peste hotarele RM.03. dacă această componenţă de infracţiune este formală. 4.1994 Cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în RM şi admit posibilitatea extrădării cetăţenilor străini şi a apatrizilor ce au săvârşit infracţiuni după hotarele RM.18 CRM).2 art.03] 1. Art.infracţiunile săvârşite la bordul navelor menţionate se consideră săvârşite pe teritoriul RM şi cad sub incidenţa CP.541-550 CPP). indiferent de timpul survenirii urmărilor. Articolul 12. nu pot fi extrădaţi (alin. spre a fi judecat sau spre a-şi executa pedeapsa. legislaţia penală (art. Această categorie de persoane este supusă răspunderii penale conform prevederilor CP al RM.12. NOŢIUNEA DE INFRACŢIUNE . chiar dacă această faptă nu se pedepseşte în statul în care a fost săvârşită fapta. EXTRĂDAREA (1) Cetăţenii Republicii Moldova şi persoanele cărora li s-a acordat azil politic în Republica Moldova.12 prevede că locul săvârşirii faptei se consideră spaţiul în care persoana a acţionat. CAPITOLUL II INFRACŢIUNEA Articolul 14.locul în care persoana trebuia sau putea să acţioneze. în vigoare 12. Locul săvârşirii infracţiunii coincide. Articolul 13.25 al Legii nr. cu timpul săvârşirii faptei.1978).12 în redacţia Legii nr. în baza acordului de asistenţă juridică).1975 şi 17.7 art. care se află pe teritoriul său.19 CRM). Prin loc al săvârşirii infracţiunii se înţelege un spaţiu determinat în care s-a săvârşit fapta infracţională. Aceste informaţii vor fi luate în consideraţie la individualizarea pedepsei pentru o nouă infracţiune şi la soluţionarea chestiunilor privind amnistia în condiţii de reciprocitate. dar se află pe teritoriul ţării pot fi extrădaţi numai în baza unui tratat internaţional la care Republica Moldova este parte sau în condiţii de reciprocitate în temeiul hotărârii instanţei de judecată. în temeiul hotărârii instanţei de judecată. 1. Prin extrădare se înţelege acţiunea de predare de către un stat altui stat a unui infractor.13 CP se întemeiază pe principiul consfinţit în alin. Strasbourg 15.05.11. în cazul în care aceeaşi persoană a săvârşit o nouă infracţiune pe teritoriul RM (alin. el va răspunde conform legii penale a RM. 2.275-XIII din 10. în caz de săvârşire a unei infracţiuni în străinătate. de obicei.10. Condiţiile şi procedura de extrădare se reglementează de tratatele internaţionale la care RM este parte. Paris 13. dar care se află pe teritoriul republicii.11). în caz de săvârşire a unei infracţiuni în străinătate. În acest caz extrădarea se face numai în concordanţă cu prevederile tratatelor internaţionale sau dacă extrădarea este întemeiată pe o hotărâre a instanţei de judecată (Convenţia Europeană de Extrădare. (2) Cetăţenii străini şi apatrizii care au săvârşit infracţiuni în afara teritoriului Republicii Moldova. deoarece locul şi timpul sunt noţiuni ce se află în interdependenţă logică şi nu pot exista decât într-o atare ambianţă. nu se exclude posibilitatea de extrădare a cetăţeanului RM în baza unor acorduri bilaterale (de exemplu.19 CRM şi pe cel din art.13 CP) şi procesual-penală (art.211-XV din 29.2 art. 2.1 art. Cetăţenii RM nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi din republică (alin. 3. Instanţa de judecată ia în consideraţie pedepsele şi antecedentele penale ale persoanelor pentru infracţiunile săvârşite în afara teritoriului RM. 9. Dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii cu respectarea tratatelor internaţionale la care RM este parte (alin.3 art. LOCUL SĂVÂRŞIRII FAPTEI Locul săvârşirii faptei se consideră locul unde a fost săvârşită acţiunea (inacţiunea) prejudiciabilă. Reglementările enunţate au fost preluate şi de legea penală care prevede regula conform căreia cetăţenii RM şi persoanele cărora li s-a acordat azil politic în RM.1957 şi protocoalele adiţionale la această convenţie. Prevederile alin. dacă participantul a acţionat pe teritoriul RM. În acelaşi timp.13 CP).06.03. [Art. iar în cazul inacţiunii . nu pot fi extrădaţi şi sunt supuşi răspunderii penale conform prezentului cod.2 art.

unica lege penală a RM (alin.2 CP sau în crearea unui pericol pentru acestea. În definiţia infracţiunii dată în alin. c) săvârşită cu vinovăţie. legal recunoscut şi similar termenului socialpericulos. Numai în măsura în care ele (gândurile. 5.1 CP). răspunderea penală şi pedeapsa penală sunt instituţiile fundamentale ale dreptului penal. ideile. Prin faptă se înţelege manifestarea exterioară a comportamentului unei persoane sub formă de acţiune sau inacţiune prejudiciabilă. deoarece problema răspunderii penale şi a pedepsei penale se pune numai după ce s-a săvârşit infracţiunea. dar. De exemplu. pentru o expunere uniformă a textului. Pentru ca fapta să constituie infracţiune.58 CP).14 CP infracţiunea este caracterizată ca o faptă prejudiciabilă. Inacţiunea constă într-o comportare pasivă. Infracţiunea. ideile. săvârşită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală. deşi. d) pasibilă de pedeapsă penală. în unele articole din CP. vom utiliza termenul prejudiciabil. şi nu "socialpericuloasă". Subliniind ideea că infracţiunea. utilizând. ca faptă prejudiciabilă. cauzează un prejudiciu valorilor sociale indicate în art. legiuitorul recunoaşte că infracţiunea este o faptă social-prejudiciabilă. Acţiunea este o comportare activă prin care se încalcă o normă prohibitivă ce interzice o anumită activitate.1 CP. 3. Din acest punct de vedere este logic faptul că legiuitorul a abordat în CP mai întâi concepţia privitoare la infracţiune. Fapta prejudiciabilă constituie temeiul real al răspunderii penale (alin. Acest principiu este în deplin acord cu . care a produs urmări dăunătoare.14 CP sunt enunţate trăsăturile (semnele) esenţiale ale acesteia prin care ea se distinge de alte fapte. fiind lipsită de importanţă. În limbaj obişnuit. Această trăsătură este impusă de principiul legalităţii consacrat în alin. Pentru ca fapta (acţiunea sau inacţiunea) prejudiciabilă să constituie infracţiune. formal.2 CP. Sub acest aspect prin faptă (acţiune sau inacţiune) într-o accepţie generală se înţelege activitatea desfăşurată laolaltă cu urmările produse. conţine semnele unei fapte prevăzute de prezentul cod. fără o substanţă reală a acestora. care constă în vătămarea unor valori sociale indicate expres în art. prevăzută de legea penală. Infracţiunea determină răspunderea penală şi pedeapsa penală. acţiunea de furt încalcă interdicţia ce rezultă din art. Astfel. în neîndeplinirea unei obligaţiuni impuse de lege sau de alte acte normative. se poate vorbi de infracţiune. (2) Nu constituie infracţiune acţiunea sau inacţiunea care. De aici concluzia că nu pot fi apreciate drept infracţiuni gândurile. convingerile) s-au concretizat într-o acţiune sau într-o inacţiune incriminată. În lipsa uneia dintre aceste trăsături nu există infracţiune. cuvintele prejudiciabil şi periculos au acelaşi sens şi fac parte din acelaşi câmp semantic.1 art.1 art. 1.7 CP din 1961. b) prevăzută de legea penală. convingerile persoanei.2 art. ea trebuie să fie prevăzută în CP . În art. persoană care nu prezintă pericol social (art. nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni. totodată.51 CP). Caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei reprezintă elementul ei material şi dezvăluie esenţa socială a infracţiunii de a cauza o daună valorilor sociale apărate de legea penală sau de a crea un pericol pentru acestea. 2.186 CP. Drept confirmare a acestei teze. Acţiunea sau inacţiunea obţine semnificaţie juridico-penală prin capacitatea reală de a produce o urmare negativă. legiuitorul s-a pronunţat în favoarea termenului faptă prejudiciabilă.59) etc.(1) Infracţiunea este o faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă. ea trebuie să fie: a) prejudiciabilă. 4. De aceea în continuare. neacordarea de ajutor unui bolnav de către o persoană care. cum era prevăzută în art. în virtutea legii sau a regulilor speciale.1 art. conform căruia CP "determină faptele ce constituie infracţiuni". apoi pe cea referitoare la instituţiile enunţate.162 CP. era obligată să îl acorde constituie infracţiunea prevăzută de art. adică social-periculoasă. şi expresii cum ar fi faptă care nu prezintă pericol social (art. Elementul material al infracţiunii este criteriul principal de deosebire a infracţiunii de alte acte delictuoase şi determină gradul prejudiciabil al infracţiunii.

cum sunt omorul şi tâlhăria. nu poate fi vorba de infracţiune. Descrierea caracterului prejudiciabilităţii infracţiunii a rămas în afara reglementării legislative. O dată cu prevederea faptei în lege. Infracţiunea fără pedeapsă nu are sens juridic penal. iar cel formal . O asemenea calificare poate fi dată numai în măsura în care fapta a fost săvârşită cu vinovăţie. deşi formal conţine semnele unei infracţiuni.art. nu ar fi avut nici o importanţă (art. Problema privind recunoaşterea lipsei gradului prejudiciabil al faptei săvârşite se soluţionează de organele urmăririi penale şi de instanţa de judecată în fiecare caz concret în parte. Între caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei şi prevederea faptei în legea penală există o strânsă legătură.6 şi 51 CP). devine o categorie penală.14 CP). Atât acţiunea.7 CP). Aceasta înseamnă că pentru tragerea la răspundere penală este necesar a stabili ca fapta. . La aplicarea legii penale se ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite (art. 7. să dispună de un anumit grad de prejudiciabilitate.39 CP).23 CP). ea fiind lăsată pe seama teoriei dreptului penal şi a jurisprudenţei.ca faptă prevăzută de legea penală. În cazul în care fapta a fost săvârşită fără vinovăţie (art. prin conţinutul lor concret nu vor putea fi niciodată vădit lipsite de importanţă. dar. dacă în urma acestei constrângeri persoana nu putea săşi dirijeze acţiunile (art. Articolul 15.72 din CRM). În partea specială a CP toate infracţiunile sunt sancţionate cu pedepse penale. În acelaşi timp. Elementul material caracterizează infracţiunea ca faptă prejudiciabilă. ci le recunoaşte.17-19 CP).n) alin.VI şi IX CP). GRADUL PREJUDICIABIL AL INFRACŢIUNII Gradul prejudiciabil al infracţiunii se determină conform semnelor ce caracterizează elementele infracţiunii: obiectul.3 CP). Numai prin stabilirea pedepselor pentru săvârşirea infracţiunilor legea penală îşi realizează scopul urmărit: apărarea valorilor sociale şi prevenirea săvârşirii faptelor prejudiciabile (art.3 art. nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni (alin. cu toate consecinţele ce decurg din acest statut. 6. care conţine semnele formale ale unei infracţiuni.14 CP este material-formală. în lipsa pedepsei penale pentru infracţiunea săvârşită. Noţiunea de infracţiune expusă în art. 1. Legea nu creează caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei.2 art.72 din Constituţie şi exclude interpretarea extensivă defavorabilă şi aplicarea prin analogie a legii penale (art. fiind lipsită de importanţă.15 CP. Incriminarea şi dezincriminarea faptei sunt de competenţa legiuitorului (lit. care. subiectul şi latura subiectivă.1-2 CP). Ele (caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei) impun prevederea faptei în legea penală ca infracţiune când pericolul acesteia a crescut şi tot ele sunt factorul principal care impune dezincriminarea faptei în cazul în care gradul ei prejudiciabil a scăzut.15 CP este dată numai caracteristica generală a criteriilor care determină gradul prejudiciabil al infracţiunii. Liberarea de răspunderea penală şi de pedeapsa penală sunt aspecte ale principiului individualizării răspunderii penale şi pedepsei penale.7 CP). ea obţine o formă juridică. Persoana poate fi supusă răspunderii penale şi pedepsei penale numai pentru fapte săvârşite cu vinovăţie (art. cât şi inacţiunea prejudiciabilă trebuie să reprezinte o manifestare psihică conştientă şi volitivă a persoanei (art. Codul penal anterior nu prevedea dispoziţii referitoare la criteriile care determină aceste două laturi ale prejudiciabilităţii. De aceea nu constituie infracţiune fapta care. CP prevede liberarea de răspunderea penală şi de pedeapsa penală (cap.20 CP) sau a fost săvârşită sub influenţa constrângerii fizice sau psihice. Simpla constatare a prevederii faptei prejudiciabile în legea penală nu este suficientă pentru calificarea acesteia drept infracţiune. Lipsa vădită de importanţă a faptei se ia în consideraţie în raport cu specificul faptelor care constituie infracţiuni. 8. deoarece unele dintre acestea. În art. latura obiectivă. iar prin conţinutul ei concret este în mod vădit lipsită de importanţă. Criteriile după care se determină gradul prejudiciabil al infracţiunii sunt indicate în art. Fapta nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni în cazul în care aduce o atingere minimă valorii apărate de legea penală. Nu constituie infracţiune nici fapta prejudiciabilă săvârşită de o persoană în stare de iresponsabilitate (art.

(5) Infracţiuni deosebit de grave se consideră infracţiunile săvârşite cu intenţie pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depăşeşte 15 ani. De exemplu.1 art.25-27 CP) şi de alţi factori. (3) Infracţiuni mai puţin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv. Infracţiunile din partea specială a CP nu sunt plasate la întâmplare. El depinde. De exemplu. după metoda săvârşirii infracţiunii (semn al laturii obiective) jaful (art. latura obiectivă. Caracterul prejudiciabil reprezintă caracteristica calitativă a pericolului unui grup de infracţiuni care atentează la una şi aceeaşi valoare socială.15 CP.164 CP). La schimbarea gradului prejudiciabil acesta se oglindeşte în sancţiunea pentru infracţiunea dată.187 CP) prezintă un grad prejudiciabil mai mare decât furtul (art. subiectul şi latura subiectivă. răpirea unei persoane. ca infracţiune contra vieţii. Gradul prejudiciabil este concret în cazul în care e stabilit de către instanţa de judecată la individualizarea răspunderii penale şi pedepsei penale. Acestea sunt semnele obiective şi subiective ce caracterizează elementele componenţei de infracţiune: obiectul. omorul. de caracterul valorii sociale împotriva căreia este îndreptată infracţiunea din grupul dat.03.2. De exemplu.4147 CP).198 CP) etc.197 CP) este mai periculoasă decât aceeaşi faptă săvârşită din imprudenţă (art. grave. infracţiunea de distrugere sau deteriorare intenţionată a bunurilor (art. 5.05. (6) Infracţiuni excepţional de grave se consideră infracţiunile săvârşite cu intenţie pentru care legea penală prevede detenţiune pe viaţă. se deosebeşte calitativ de orice alt fel de infracţiuni (după obiectul de atentare).V şi VI. poate fi pedepsită cu închisoarea pe un termen concret în limitele de la 6 luni până la 3 ani sau poate fi liberată de răspunderea penală conform art. cum este furtul (alin.211-XV din 29. CLASIFICAREA INFRACŢIUNILOR (1) În funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil. de exemplu. În raport cu caracterul prejudiciabil legiuitorul stabileşte gradul pericolului fiecărei infracţiuni din grupul cu acelaşi caracter prejudiciabil. Din acest punct de vedere. VIII şi IX din partea generală a CP.16 modificat prin Legea nr. etapele activităţii infracţionale (art. Gradul prejudiciabil constă din caracteristica cantitativă a unei infracţiuni în raport cu alte infracţiuni din grupul celora care au acelaşi caracter prejudiciabil. deosebit de grave şi excepţional de grave. mai puţin grave. în funcţie de criteriile menţionate.03] . infracţiunile prevăzute de prezentul cod sunt clasificate în următoarele categorii: uşoare. De aceea caracterul prejudiciabil al infracţiunii depinde de locul pe care infracţiunea dată îl ocupă în sistemul părţii speciale a CP.186 CP).186 CP). toate infracţiunile contra vieţii au un caracter prejudiciabil. (4) Infracţiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 15 ani inclusiv. ori mai aspră. (2) Infracţiuni uşoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de până la 2 ani inclusiv. persoana în vârstă de până la 18 ani. săvârşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală. în limitele infracţiunilor contra patrimoniului. În funcţie de forma vinovăţiei (semn al laturii subiective). Articolul 16. în vigoare din 12. ţinându-se cont de criteriile din cap.54 CP. 4. Criteriile care determină gradul prejudiciabil al infracţiunii sunt indicate în art. Gradul prejudiciabil depinde şi de formele de participaţie la săvârşirea infracţiunii (art. adică de obiectul juridic al infracţiunii.06. 3. Gradul prejudiciabil este legal (abstract). care a săvârşit o infracţiune mai puţin gravă. [Art. prezintă un grad prejudiciabil sporit şi este mai aspru pedepsită decât aceeaşi faptă săvârşită de o persoană ori de două sau mai multe persoane (art. care va fi ori mai blândă. cele contra patrimoniului altul etc. El este stabilit de legiuitor şi se ia în consideraţie la incriminarea faptei în natura şi limitele pedepselor prevăzute pentru ea. Astfel. în primul rând. ci în funcţie de importanţa pe care o dă legiuitorul valorilor sociale.

146 CP). traficul de fiinţe umane. precum şi forma vinovăţiei. Din interpretarea logică şi semantică a conţinutului acestei norme juridice rezultă că în categoria dată se includ infracţiunile sancţionate numai cu închisoarea fie drept unicul tip de pedeapsă.63 CP). este considerată o infracţiune deosebit de gravă. aceeaşi infracţiune este inclusă în diferite categorii din cele 5 menţionate în art. la baza acestei clasificări stă expresia juridică a caracterului şi gradului prejudiciabil al faptei. de până la 15 ani.48) şi infracţiuni deosebit de periculoase contra statului (cap. la categoria infracţiunilor uşoare. incriminat în art. 6. această infracţiune se consideră excepţional de gravă. şi forma vinovăţiei. iar în unele articole se întâlneau şi noţiuni cum ar fi: infracţiuni ce nu prezintă un mare pericol social (art. În funcţie de circumstanţele agravante ale componenţei de infracţiune. Toate infracţiunile deosebit de grave şi excepţional de grave sunt săvârşite în mod intenţionat.149 CP). La baza clasificării infracţiunilor în deosebit de grave şi excepţional de grave stau următoarele criterii: categoria pedepsei şi mărimea prevăzută de sancţiunea articolului din partea specială a CP.262 CP).2 art. .1. 4. Infracţiuni mai puţin grave şi grave se consideră faptele intenţionate sau săvârşite din imprudenţă.2 art. De exemplu. fie ca alternativă altor categorii de pedepse.3 ea este apreciată drept infracţiune excepţional de gravă. În art. La categoria celor deosebit de grave se referă acele infracţiuni pentru care sancţiunea normei de incriminare prevede numai pedeapsa maximă cu închisoarea pe un termen ce depăşeşte 15 ani. pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de până la 2 ani inclusiv. munca forţată (art.închisoarea şi mărimea ei maximă. persoanele juridice care au săvârşit infracţiunile prevăzute în alin.71) şi deosebit de gravă (art. deosebit de grave şi excepţional de grave. ea este o infracţiune deosebit de gravă (alin.2 şi 3 art. De fapt. Aceeaşi faptă.1.221 CP) etc. La infracţiunile mai puţin grave se referă omorul săvârşit în stare de afect (art. prin urmare. Aceste infracţiuni se referă. distrugerea sau deteriorarea intenţionată a monumentelor de istorie şi cultură se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 până la 3000 de unităţi convenţionale sau cu arest până la 6 luni (art.16 CP este legiferată clasificarea infracţiunilor în funcţie de caracterul şi gradul lor prejudiciabil. 2.3 art. Acest cod însă nu preciza semnele acestor categorii de infracţiuni şi nu conţinea criterii unice pentru clasificarea lor. infracţiunea de însuşire în proporţii deosebit de mari a bunurilor se pedepseşte cu închisoarea de la 10 până la 25 de ani şi. din care cauză ea se pedepseşte cu închisoarea de la 16 până la 25 de ani sau cu detenţiune pe viaţă. 3. CP din 1961 definea infracţiunea gravă (art. La infracţiunile uşoare se referă faptele intenţionate sau săvârşite din imprudenţă. dacă se încadrează în limitele prevederilor alin.21 CP în general nu pot fi sancţionate cu închisoarea (art. iar în cazul calificării în baza prevederilor alin. eschivarea de la acordarea ajutorului material părinţilor sau soţului se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 200 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată de până la 180 de ore în folosul comunităţii (art. favorizarea infracţiunii (art.168 CP). În funcţie de aceste criterii.I din partea specială). infracţiunile sunt clasificate în 5 categorii: uşoare. În cazul în care sancţiunea prevede pentru pedeapsa cu închisoarea o alternativă în formă de detenţiune pe viaţă. Banditismul însă (art. Mai mult. mai puţin grave. grave. Infracţiunile de tipul celora cum sunt lipsirea de viaţă din imprudenţă a două sau a mai multor persoane (alin.195 CP).203 CP). huliganismul agravat (alin. De exemplu. pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoarea pe un termen de până la 5 ani şi.323 CP) etc. prevăzută pentru ea în sancţiunea articolului respectiv din partea specială a CP.2. se includ în categoria infracţiunilor grave.23). de asemenea.165 CP. încălcarea regulilor de zbor (art.283 CP) este o infracţiune excepţional de gravă.16 CP.287 CP) etc. respectiv. Însă în partea specială a CP unele infracţiuni sunt sancţionate numai cu pedepse de altă natură. De exemplu. 5. constituie o infracţiune gravă în cazul calificării faptei în cadrul dispoziţiilor alin. care se manifestă prin una din categoriile de pedeapsă .

în funcţie de categoria infracţiunii săvârşite. sunt reglementate termenele de prescripţie ale executării sentinţei de condamnare (art.180 CP). Dacă latura obiectivă a infracţiunii se caracterizează şi prin anumite semne referitoare la timpul. De exemplu. aplicarea mijloacelor şi metodelor interzise de ducere a războiului (art. însă ea poate fi dedusă din dispoziţiile art. adică prevederea ei ca infracţiune în legea penală.17-18 CP.79 CP) şi în cazul unui concurs de infracţiuni (art. În cazul infracţiunilor agravate conştiinţa făptuitorului trebuie să cuprindă şi aceste circumstanţe. survenirea acestor urmări. b) intenţia indirectă se manifestă în situaţia în care persoana îşi dă seama de gradul prejudiciului faptei.4 art.5 din 6 iulie 1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului). 1. prevede urmările prejudiciabile ale acesteia şi doreşte survenirea acestor urmări. cele săvârşite se încadrează în componenţa de infracţiune de furt (p. Atribuirea infracţiunii la una din categoriile indicate în art. Articolul 17.311 şi lit. reguli. Înţelegerea caracterului prejudiciabil al faptei săvârşite atât prin intenţie directă. 3. nu doreşte. În CP nu se defineşte noţiunea de vinovăţie. În cazul în care făptuitorul în situaţia creată consideră că acţionează pe ascuns.2-3 HP CSJ nr. în primul rând. acţiunii sau inacţiunii prin care se realizează activitatea infracţională.312 CP) etc. În raport cu categoriile infracţiunilor. însă admite în mod conştient survenirea acestor urmări.2 art. mijloacele sau modul săvârşirii infracţiunii. persoana care nu ştia precis de graviditatea părţii vătămate nu poate să poarte răspunderea penală pentru infracţiunea agravată cum este omorul unei femei gravide (p. Intenţia în norma penală citată este caracterizată sub aspectul manifestării ei în două modalităţi: a) intenţia directă se manifestă în situaţia în care persoana îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale.84 CP). le-a dorit sau admitea.90 CP). nu se aplică condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei (alin. care. Numai persoana vinovată de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală (art. împreună cu motivul şi scopul.17 CP nu cere cunoaşterea de către făptuitor şi a caracterului ilicit al faptei.16 CP) are importanţă teoretică şi practică. favorizarea infracţiunii (art.143 CP) etc. Astfel.72 CP).26 CP).6. cât şi prin intenţie indirectă înglobează reprezentarea în conştiinţa persoanei a obiectului infracţiunii. Înţelegerea caracterului prejudiciabil al faptei şi prevederea urmării ei constituie elementul intelectiv al intenţiei. Însă gradul prejudiciabil al unor fapte prevăzute în CP ca infracţiuni este legat. încălcarea intenţionată a legislaţiei privind accesul la informaţie (art. Dispoziţia art. INFRACŢIUNEA SĂVÂRŞITĂ CU INTENŢIE Se consideră că infracţiunea a fost săvârşită cu intenţie dacă persoana care a săvârşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale. Ea reprezintă atitudinea psihică conştientă şi volitivă a persoanei în procesul comiterii infracţiunii. interdicţii sau de o activitate ilegală. prevăzută în art. 2. efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale de către medic (art.a) alin.8 CP din 1961. înţelegerea trebuie să cuprindă şi aceste semne.2 art. locul. a prevăzut urmările ei prejudiciabile. prevede urmările ei prejudiciabile. Clasificarea infracţiunilor (art. se consideră infracţiune de jaf atunci când infractorul îşi dă seama că săvârşeşte infracţiunea în prezenţa părţii vătămate sau a altor persoane.a) alin. se aplică pedeapsa mai blândă decât cea prevăzută de lege (art.97 CP) etc. în mod conştient. iar dorinţa sau admiterea în mod conştient a survenirii urmării prejudiciabile reprezintă elementul ei volitiv.16 CP atrage după sine şi anumite consecinţe juridice. denunţarea calomnioasă şi mărturia mincinoasă săvârşite în circumstanţe agravante (lit. în CP sunt incriminate actele de pregătire a infracţiunilor (art. De exemplu. De exemplu.17 CP reproduce întocmai definiţia intenţiei.323).14 HP CSJ nr.7. se stabilesc categoriile penitenciarelor în care se execută pedeapsa cu închisoarea (art. ca formă a vinovăţiei. de încălcarea de către făptuitor a unor legi. Art.160 CP). constituie latura subiectivă a infracţiunii.9 din 15 noiembrie 1993 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre omor intenţionat). 51 CP) poate fi supusă răspunderii penale şi pedepsei penale. .

26 CP) şi tentativa de infracţiune (art. dar sfârşitul letal nu a survenit din cauza circumstanţelor ce nu au depins de voinţa lui (p. Intenţia indirectă se exclude şi în cazul infracţiunilor cu componenţe formale. În cazul intenţiei spontane simple intenţia de a săvârşi infracţiunea apare din cauza unor condiţii în care se află persoana şi se realizează imediat sau după o perioadă scurtă de timp din momentul apariţiei ei. Motivul şi scopul infracţiunii relevă faptul că persoana care o săvârşeşte urmăreşte şi doreşte o anumită finalitate. În astfel de cazuri. 7. De exemplu. aruncând victima într-o prăpastie. urmarea prejudiciabilă a cărora nu este un semn obligatoriu al laturii obiective. HP CSJ nr.se manifestă diferit. cât şi cu intenţie indirectă. persoana. Previziunea în cazul intenţiei indirecte presupune înţelegerea posibilităţii survenirii reale a consecinţelor prejudiciabile (p. şi inevitabilitatea survenirii ei.acela al prevederii urmării prejudiciabile a faptei cu intenţie directă şi indirectă . una din ele ia un cuţit de pe masă şi o ucide pe cealaltă. Persoana care activează cu intenţie directă doreşte survenirea urmării prejudiciabile şi îşi depune voit eforturile pentru atingerea rezultatului dorit.1997 Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind infracţiunile legate de mijloacele narcotice).147 CP) şi vătămarea gravă sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii în stare de afect (art. Această modalitate a intenţiei spontane constituie un semn ce caracterizează latura subiectivă a unor componenţe de infracţiuni. Săvârşind fapta penală prin intenţie directă. Rezultă că reglementarea intenţiei în art. iar în cazul altor infracţiuni ea poate fi considerată drept circumstanţă atenuantă la stabilirea pedepsei (art.9 din 15. făptuitorul prevede nu numai posibilitatea. ci.12 din 27. cum sunt omorul săvârşit în stare de afect (art.În astfel de cazuri conştiinţa făptuitorului trebuie să cuprindă şi înţelegerea că el săvârşeşte o faptă interzisă. Teoria şi legea penală cunoaşte şi alte modalităţi ale intenţiei. de regulă. De exemplu. . 4. Delimitarea intenţiei directe de intenţia indirectă are importanţă teoretică şi practică.3 HP CSJ nr. în timpul unei sfezi dintre două persoane. Elementul volitiv al intenţiei se caracterizează printr-o anumită atitudine volitivă faţă de urmarea prejudiciabilă.3. infracţiunea de expediere ilegală de substanţe narcotice se consideră consumată din momentul primirii coletului poştal sau a bagajului cu astfel de substanţe de către instituţia de comunicaţie sau de punctul de recepţie a bagajelor (p. Prin urmare.03. După timpul apariţiei intenţiei ea poate fi spontană şi premeditată. de nepăsare faţă de producerea urmării prejudiciabile. o atitudine de indiferenţă. intenţia din afect apare în mod subit sub imperiul unor tulburări sau al altor stări de provocare ca reacţie imediată la aceste provocări. la săvârşirea infracţiunii prin intenţie indirectă. Însă în CP o mare parte de infracţiuni au componenţe formale. 6. pruncuciderea (art. nu o doreşte. dacă omorul intenţionat poate fi săvârşit atât cu intenţie directă.9 din 15 noiembrie 1993 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre omor intenţionat). adică atunci când acţiunile vinovatului demonstrau că el a prevăzut survenirea morţii. ci şi inevitabilitatea morţii ei. Spre deosebire de intenţia directă. el va fi tras la răspundere penală pentru urmarea prejudiciabilă care a survenit real şi pe care acesta o admisese în mod conştient. prevăzând posibilitatea survenirii reale a urmării prejudiciabile.27 CP) pot fi săvârşite numai cu intenţie directă. Intenţia spontană se manifestă în două forme: simplă şi din afect. În astfel de cazuri persoana acţionează numai cu intenţie directă. De exemplu. dorea aceasta. Are.76 CP). Dacă vinovatul a activat cu intenţie indirectă. Astfel.11.17 CP este orientată spre infracţiunile cu componenţe materiale. 5.3 HP CSJ nr. pregătirea (art. deci. persoana prevede nu numai posibilitatea survenirii reale a urmării prejudiciabile. elementul volitiv se caracterizează prin dorinţa de a săvârşi acţiunea sau inacţiunea prejudiciabilă indiferent de faptul survenirii unor urmări materiale.156 CP).1993 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre omor intenţionat).146 CP). tentativa de omor este posibilă numai cu intenţie directă. Un alt aspect al elementului intelectiv . Spre deosebire de intenţia spontană simplă. însă o admite în mod conştient.

171 CP.b) alin. inculpatul şi apărătorul lui având posibilitatea în proces de a folosi orice mijloc de probă pentru a o infirma. banditismul (art. creându-şi condiţii favorabile pentru realizarea ei. îşi dă seama că această abatere de la regulile de circulaţie rutieră creează un pericol pentru securitatea participanţilor la trafic. De regulă. Concluziile instanţei judecătoreşti cu privire la vinovăţia sau nevinovăţia inculpatului trebuie să fie motivate în sentinţă.7 şi 15 CP). dorind în egală măsură survenirea oricăreia din aceste urmări. în acest interval de timp.3 art. crearea sau conducerea unei organizaţii criminale (art. 8. adică după rezultat. Sarcina dovedirii vinovăţiei revine acuzării. 1. După gradul de concretizare a intenţiei. rezultat pe care nu-l doreşte şi nici nu-l acceptă. a prevăzut urmările ei prejudiciabile. La baza acestei aprecieri pot sta încrederea făptuitorului în experienţa şi pregătirea sa profesională. Acţiunile lui vor fi calificate ca viol al unei persoane minore în vârstă de până la 14 ani în baza lit. deşi trebuia şi putea să le prevadă.18 CP este prevăzută imprudenţa ca formă a vinovăţiei sub două modalităţi: a) sineîncrederea exagerată (uşuratică) şi b) neglijenţa. de aceea ea apare mai prejudiciabilă decât intenţia spontană. prevede urmările ei prejudiciabile. indicându-se probele cercetate (p. Înţelegerea caracterului prejudiciabil al faptei este legată. Vinovăţia nu se prezumă. în condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea. intenţia premeditată sporeşte gradul prejudiciabil al faptei şi al făptuitorului. făptuitorul ştie că victima nu are vârsta de 14 ani şi o violează.283 CP). De exemplu. În cazul intenţiei concrete persoana prevede şi doreşte survenirea unui rezultat bine determinat. persoana plănuieşte şi se pregăteşte în vederea săvârşirii infracţiunii. Factorul intelectiv al sineîncrederii exagerate constă în înţelegerea de către făptuitor a caracterului prejudiciabil al activităţii sale şi în prevederea urmării prejudiciabile ce poate surveni din cauza ei. Articolul 18. Prevederea în cadrul sineîncrederii exagerate presupune nu numai prevederea posibilităţii producerii urmării prejudiciabile. admiţând că ea poate fi şi minoră. dar consideră uşuratic că prin felul în care acţionează îl va evita. În astfel de situaţii. dezvoltând o viteză inadmisibilă pe o rută din raza oraşului. ci şi posibilitatea preîntâmpinării unei astfel de urmări. de nerespectarea unor reguli de precauţie stabilite pentru a evita survenirea unor consecinţe prejudiciabile în procesul de desfăşurare a anumitor activităţi.145 CP). însă îşi imaginează în linii generale urmările posibile. cum sunt omorul intenţionat săvârşit cu premeditare (lit. în concepţia făptuitorului. pentru practica judiciară are importanţă clasificarea ei în intenţie concretă şi intenţie nedeterminată. de regulă.284 CP) etc. În acest caz făptuitorul va fi tras la răspundere penală pentru viol în funcţie de vârsta pe care de fapt o avea victima. Sineîncrederea exagerată se caracterizează prin faptul că persoana îşi dă seama că. INFRACŢIUNEA SĂVÂRŞITĂ DIN IMPRUDENŢĂ Se consideră că infracţiunea a fost săvârşită din imprudenţă dacă persoana care a săvârşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale. dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate ori nu îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale. nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile. la săvârşirea infracţiunii de viol făptuitorul nu ştia precis vârsta victimei. În cazul intenţiei nedeterminate făptuitorul prevede şi doreşte să cauzeze un prejudiciu. această activitate prezintă un anumit grad prejudiciabil. De exemplu. motociclistul.1 HP CSJ nr. ar trebui să evite rezultatul prevăzut. În art.a) alin. starea tehnică a .9 din 15 noiembrie 1993 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre omor premeditat). Posibilitatea preîntâmpinării urmărilor se bazează pe aprecierea unor temeiuri şi împrejurări care. 2.2 art. intenţia premeditată este un semn ce caracterizează latura subiectivă a unor astfel de infracţiuni. În alte cazuri premeditarea poate fi luată în vedere la individualizarea pedepsei ca semn ce determină gradul prejudiciabil al infracţiunii (art. De exemplu.Intenţia premeditată presupune un anumit interval de timp de la apariţia ideii de a săvârşi infracţiunea până la realizarea ei. De exemplu.

ci din posibilitatea unui individ mediu. îl acceptă în mod conştient şi nu face nici un efort pentru preîntâmpinarea lui.41 CP) şi exclude posibilitatea pregătirii şi tentativei la ele (art. instrucţiuni legale care reglementează modul de desfăşurare a unor activităţi sau din anumite reguli de convieţuire socială bazate pe experienţa de viaţă. ci pe hazard. pot împiedica survenirea rezultatului şi care. nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmării prejudiciabile. 7. 5. Posibilitatea de prevedere este o condiţie subiectivă a neglijenţei şi se stabileşte în funcţie de particularităţile individuale ale făptuitorului. care. Neglijenţa ca modalitate a imprudenţei există atunci când persoana nu îşi da seama de caracterul prejudiciabil al faptei. persoana. urmează a fi calificată ca omor intenţionat. precum şi alte împrejurări de natură să prevină producerea rezultatului prejudiciabil. prevăzând posibilitatea survenirii rezultatului. Când făptuitorul nu se bazează pe nici un temei care ar putea preîntâmpina rezultatul. de fapt. reguli. Sintagma din art. concrete ale persoanei. 4. Crearea pericolului survenirii urmării prejudiciabile din cauza sineîncrederii exagerate sau a neglijenţei.18 CP reglementează imprudenţa în cele două modalităţi menţionate numai în cazurile infracţiunilor cu componenţe materiale.26 HP CSJ Cu privire la practica judiciară în cauzele de omor intenţionat). art. deşi trebuia şi putea să le prevadă. întrucât în asemenea caz ea echivalează cu acceptarea urmărilor prevăzute. şi această încredere îl însoţeşte pe tot parcursul activităţii sale. La intenţie. 3. De exemplu. de rezultat. Factorul volitiv al sineîncrederii exagerate reprezintă eforturile pe care le depune făptuitorul la desfăşurarea activităţii cu nerespectarea regulilor de precauţie în condiţiile încrederii sale în anumiţi factori care. în concepţia sa. este necesar ca persoana să poată prevedea natura şi dimensiunile lui. În general. Excepţie fac infracţiunile cu componenţe formale prevăzute expres în partea specială a CP (art. vinovăţia sa va îmbrăca forma intenţiei. Articolul 19. Prin urmare. Numai atunci când persoana care trebuia să prevadă şi să preîntâmpine rezultatul faptei sale a putut. obligaţiunea de a prevedea rezultatul este o condiţie obiectivă a neglijenţei şi la stabilirea ei nu se iau în considerare particularităţile individuale ale persoanei concrete.26-27 CP). În situaţia sineîncrederii exagerate făptuitorul crede sincer. Dacă se va stabili că persoana nicicum nu putea să prevadă producerea rezultatului. acţiunile altor persoane. dar greşit. pregătirea şi experienţa lui profesională sau de viaţă. ar fi trebuit să prevadă rezultatul acţiunii sale. în lipsa unui rezultat real. şi nu infracţiune (art. sunt temeiuri de a se vorbi despre prezenţa vinovăţiei în formă de neglijenţă.18 CP trebuia să prevadă exprimă obligaţiunea persoanei de a prevedea posibilitatea survenirii urmării prejudiciabile.235 alin. dar nu din imprudenţă (p. au fost apreciaţi exagerat.20 CP). pe întâmplare. în urma exploziei căruia au murit oameni. Obligaţiunea de prevedere se deduce nu din posibilităţile individuale. chiar nici atunci când rezultatul a fost preîntâmpinat de alte persoane sau din întâmplare nu a survenit. exagerat că rezultatul nu se va produce. În dreptul penal esenţa neglijenţei constă în faptul că persoana trebuia şi putea să prevadă posibilitatea producerii rezultatului prejudiciabil. Această obligaţiune rezultă din diferite norme.345 CP). 6. INFRACŢIUNE SĂVÂRŞITĂ CU DOUĂ FORME DE VINOVĂŢIE . acţiunea persoanei care a instalat pe terenul său un dispozitiv explozibil. Astfel. Pe lângă obligaţiunea de a prevedea rezultatul (trebuia să-l prevadă). În lipsa obligaţiunii de a prevedea posibilitatea survenirii rezultatului se exclude vinovăţia.mecanismelor. obişnuit. lipsa de înţelegere a gradului prejudiciabil al faptei şi al prevederii producerii rezultatului ei deosebesc imprudenţa de toate celelalte forme şi modalităţi ale vinovăţiei. nu atrage răspunderea penală a făptuitorului. însă nu şia onorat această obligaţiune. circumstanţele concrete ale situaţiei în fiecare caz aparte. activând în condiţiile făptuitorului.1 art. va exista o faptă săvârşită fără vinovăţie. Specificul acestei forme de vinovăţie rezultă şi din faptul că CP nu prevede răspunderea penală pentru participaţia la săvârşirea infracţiunilor din imprudenţă (art.

terorismul soldat cu decesul unei persoane din imprudenţă (alin. Ca exemple de infracţiuni formale agravate care pot fi săvârşite cu două forme de vinovăţie sunt: internarea ilegală într-o instituţie psihiatrică. oricât de prejudiciabile ar fi urmările ei. respectiv. lăsarea în primejdie.20 CP reglementează un aspect al principiului vinovăţiei. 3. Art.278 CP) etc. se produc urmări mai grave care.2 art. luarea de ostatici care a dus la decesul victimei din imprudenţă (alin. Din dispoziţiile art. ori decesul victimei (alin. se consideră în general infracţiuni intenţionate şi asupra lor se răsfrâng toate consecinţele ce decurg din acest statut al lor. precum şi decesul victimei (alin. şi imprudenţă faţă de urmarea mai gravă.72 CP) etc. Astfel de infracţiuni în art. În consecinţă. care a provocat decesul victimei (alin. nici nu trebuia sau nu putea să le prevadă. legate. însă fapta se consideră săvârşită fără vinovăţie. Articolul 20. conform art. infracţiunea se consideră intenţionată. Sub aspect obiectiv infracţiunile cu două forme de vinovăţie constau dintr-o faptă iniţială. conform legii. Urmarea mai gravă provocată din imprudenţă prin fapta săvârşită cu intenţie apare astfel drept circumstanţă agravantă la infracţiunile săvârşite cu intenţie.20 CP rezultă două situaţii în care între acţiunea (inacţiunea) şi urmarea prejudiciabilă survenită există legătură cauzală. stabilirea recidivei (art.149 CP.2 art. în practica judiciară la încadrarea juridică a unor asemenea fapte s-ar fi impus aplicarea regulilor concursului de infracţiuni.Dacă. De regulă.169 CP). De exemplu.151 CP). Sub aspect subiectiv. infracţiunile se săvârşesc cu intenţie sau din imprudenţă. ce stă la baza acţiunii iniţiale.3 art. care a provocat din imprudenţă decesul victimei (alin. se caracterizează sub aspectul laturii subiective prin reunirea cumulativă a intenţiei şi imprudenţei. sancţiunea pentru această incriminare fiind cu mult mai aspră decât sancţiunile prevăzute pentru fiecare din infracţiunile unite.4 art.3 art. Nici o faptă săvârşită fără vinovăţie.1 art. de clasificarea lor (art. provocarea ilegală a avortului care a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.16 CP). Cunoaşterea trăsăturilor specifice ale infracţiunilor cu două forme de vinovăţie are o mare importanţă practică. care exclude incriminarea obiectivă în dreptul penal al RM.280 CP) etc.3 art. conform circumstanţelor cauzei. după construcţia lor.280 CP şi.280 CP). au format o singură infracţiune de luare de ostatici care a provocat decesul unei persoane din imprudenţă (alin. 4. răspunderea penală pentru atare urmări survine numai dacă persoana a prevăzut urmările prejudiciabile. 2. care a cauzat din imprudenţă vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. În partea specială a CP infracţiunile cu două forme de vinovăţie după construcţia lor sunt incriminate sub forme de infracţiuni materiale agravate şi infracţiuni formale agravate. realizându-se un concurs ideal: infracţiunea iniţială comisă cu intenţie şi alta din imprudenţă. 1. ele.159 CP). conducând la o consecinţă mai gravă. Dacă CP nu ar fi incriminat infracţiunile săvârşite cu două forme de vinovăţie în partea specială a CP ca infracţiuni distincte. al cărei rezultat se amplifică. Ele. FAPTA SĂVÂRŞITĂ FĂRĂ VINOVĂŢIE (CAZUL FORTUIT) Fapta se consideră săvârşită fără vinovăţie dacă persoana care a comis-o nu îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale. Însă unele infracţiuni. atrag înăsprirea pedepsei penale şi care nu erau cuprinse de intenţia făptuitorului. aceste infracţiuni se caracterizează prin intenţie.19 CP. fiind unite de legiuitor într-o componenţă. La infracţiunile materiale agravate săvârşite cu două forme de vinovăţie se referă: vătămarea intenţionat gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. 1. luarea de ostatici şi lipsirea de viaţă din imprudenţă sunt fapte incriminate ca infracţiuni concrete în alin.19 CP sunt definite ca infracţiuni săvârşite cu două forme de vinovăţie. . categoriile penitenciarelor în care se execută pedeapsa cu închisoarea (art.34 CP).2 art. nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile şi. Or. în art. nu poate fi recunoscută drept infracţiune. drept rezultat al săvârşirii cu intenţie a infracţiunii. dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate sau dacă persoana nu a prevăzut posibilitatea survenirii acestor urmări. de exemplu.163 CP). deşi trebuia şi putea să le prevadă.

În cazul infracţiunilor cu componenţe formale. ce a dus la moartea unei persoane. 283-286.312 CP. art.292 alin. nici nu trebuia şi nici nu putea să le prevadă. ruperea unei piese la o maşină etc. atac de cord etc.195. Or. Dacă se va stabili că persoana care se crede cu bună-credinţă atacată şi circumstanţele concrete ale cauzei. în situaţia în care martorul este de bunăcredinţă.).(4). art. 273 alin. 166 alin. 189 alin. or. art. 317 alin. art. prevăzut de alin. De exemplu. 151. etc. În prima situaţie persoana care a comis fapta nu îşi dă seama şi. 196 alin.171.290 alin. art. din care cauză comite un accident de circulaţie. (2) şi (3). că se află în faţa unui atac. o stare fiziologică (leşin. se interpretează drept infracţiune săvârşită fără vinovăţie. În exemplul invocat conducătorul autovehiculului a produs un accident rutier fără vinovăţie. 147. ele.2.260. aceasta se consideră săvârşită fără vinovăţie în înţelesul art. neprevăzute de conştiinţa şi voinţa făptuitorului. fapta se consideră săvârşită fără vinovăţie. prevăzută de art. . 172. în situaţia în care un conducător de automobil a săvârşit un accident. art.217 alin. 287 alin. în care fapta se săvârşeşte fără vinovăţie. îi dădeau temeiuri de a aprecia acţiunile părţii vătămate ca atac ce-i dă dreptul de a se apăra.197 alin. SUBIECTUL INFRACŢIUNII (1) Sunt pasibile de răspundere penală persoanele fizice responsabile care. (3) şi (4). Acţiunea (inacţiunea) care a determinat rezultatul neprevăzut trebuie să fie o faptă prevăzută de legea penală. trăsnet etc. 3. în primul rând. art. este aceea în care persoana nu îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al faptei sale.145. conform circumstanţelor cauzei.190 alin.342. 186-188.(2). nu întrunesc componenţa infracţiunii de mărturie mincinoasă. că ele sunt adevărate. 270. art.). 350. când o persoană este convinsă. conform circumstanţelor cauzei. art.(2). defecţiune care nu a fost descoperită la revizia tehnică a maşinii.(2).288 alin. Neprevederea cauzelor care au acţionat şi a rezultatului produs are un caracter obiectiv şi general.(2) şi (3). au împlinit vârsta de 16 ani.20 CP. art. declaraţiile necorespunzătoare adevărului. 175. (2) Persoanele fizice care au vârsta între 14 şi 16 ani sunt pasibile de răspundere penală numai pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. art. furtună. dacă persoana nu îşi dădea seama sau nu trebuia şi nici nu putea să înţeleagă caracterul prejudiciabil al acţiunilor (inacţiunilor) sale.212 alin.264 CP. 280. nici nu putea să înţeleagă caracterul prejudiciabil al acţiunilor (inacţiunilor) sale. Pentru existenţa acestei situaţii este necesar a stabili dacă fapta săvârşită îndeplineşte următoarele condiţii ce se desprind din reglementarea menţionată: Rezultatul acţiunii (inacţiunii) persoanei trebuie să se datoreze unor împrejurări obiective. Persoana care a săvârşit fapta trebuie să fi fost în imposibilitate de a prevedea împrejurarea care a dus la producerea rezultatului.).275.(2) şi (3). conform circumstanţelor cauzei. legitima apărare aparentă (putativă sau imperfectă).192 alin.3 art. 281. Cauza imprevizibilă se poate datora şi imprudenţei victimei (apare brusc în faţa automobilului în viteză) sau comportării unor vieţuitoare (o viespe îl înţeapă în ochi pe conducătorul unui automobil în timp ce se află la volan.).(2) şi (3). 271. împrejurare care nu ar fi putut fi prevăzută de nici o altă persoană aflată în situaţia şoferului. Articolul 21. art. La această situaţie se referă. nici nu putea să înţeleagă caracterul prejudiciabil al acţiunilor (inacţiunilor) sale. persoana nu-şi dădea seama şi.(2).164. în condiţiile situaţiei apărute nici o persoană nu putea să le prevadă. art. se consideră săvârşite fără vinovăţie. în momentul săvârşirii infracţiunii.(3). din cauza unei defecţiuni tehnice de construcţie a motorului. de asemenea.305.(2). art. A doua situaţie. inclusiv comportamentul părţii vătămate. art. 152 alin. În asemenea cazuri trebuie să existe împrejurări reale care să creeze făptuitorului certitudinea că se află în faţa unui atac. diferite instalaţii sau mecanisme (scurtcircuit.(2). 268.(2) şi (3).(2). De exemplu. Împrejurările imprevizibile pot fi: naturale (cutremur. nu prevede posibilitatea survenirii urmării ei şi. în baza unor date obiective şi a unor condiţii subiective. Numai atunci când fapta întruneşte cumulativ toate condiţiile subiective şi obiective enunţate.(2).

2 art. de persoană vinovată de săvârşirea infracţiunii (alin. (5) Răspunderea penală a persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracţiunea săvârşită. Astfel. b) persoana juridică este vinovată de efectuarea unei activităţi ce nu corespunde actelor de constituire sau scopurilor declarate.25-27 CP). iar în cazul constatării vârstei prin numărul minimal sau maximal de ani.305-XV din 11 iulie 2003 privind modificarea Codului penal al Republicii Moldova (MO nr. luna.1 art. Aceasta înseamnă că.2 art. Din alin.211-XV din 29. o anumită limită de vârstă.1 art.1 CP). 5.06. ea trebuie să fi atins. de făptuitor (art.(3) Persoana juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă există una din următoarele condiţii: a) persoana juridică este vinovată de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a dispoziţiilor directe ale legii.6 al HP CSJ nr. Se consideră că persoana a atins vârsta anumită nu în ziua naşterii. 223-246.5 şi art.51 CP).6.21 CP sunt indicate semnele ce caracterizează în general persoana fizică ca subiect al infracţiunii. Însă vârsta minorului este luată în considerare la individualizarea răspunderii penale şi a pedepsei penale. până la atingerea vârstei de 14 ani. [Art.1 art.05. c) fapta care cauzează sau creează pericolul cauzării de daune în proporţii considerabile persoanei. art.11. aprobată. 259-261. art. În cadrul urmăririi penale şi judecării cauzei trebuie să se dovedească vârsta precisă a minorului (ziua. 221. 6. Subiect al infracţiunii poate fi atât persoana care a săvârşit o infracţiune consumată. care este numit de expert. ci începând cu ziua următoare.2 art. de persoană care a săvârşit o infracţiune (alin. Minorii între vârsta de 14 ani şi 16 ani poartă răspundere penală numai pentru săvârşirea infracţiunilor indicate expres în alin.10. 2. (4) Persoana juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător poartă răspundere penală pentru infracţiunile săvârşite. autor. organizator. şi persoana juridică. utilizată de organul sau persoana împuternicite cu funcţii de conducere a persoanei juridice respective.). În alin.19.2 art.). Acestea sunt: vârsta cerută de lege şi responsabilitatea. anul naşterii).153-154 din 22 iulie 2003)] 1. şi nu de la naştere. alin. Temeiurile răspunderii penale sunt unice şi se aplică în egală măsură faţă de orice persoană care a împlinit vârsta cerută de lege (art. 257. Vârsta generală pentru tragerea la răspundere penală a persoanei fizice este de 16 ani. instigator sau complice (art.1 art. 4.215-218. sancţionată.). 3. art. se deduce din vârsta minimală a acestei persoane presupusă de expertiză (p.21 CP rezultă că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu poate fi subiect al infracţiunii.1 art.26. în momentul comiterii infracţiunii.42 CP).21 modificat prin Legea nr. ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii pentru efectuarea unei anumite activităţi.17. La constatarea vârstei de către expertiza medico-legală ziua naşterii urmează să fie considerată ultima zi a acelui an. Această chestiune se soluţionează în conformitate cu cerinţele legii de procedură penală. alin.37 din 12 noiembrie 1997 Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei în cadrul examinării cauzelor privind infracţiunile săvârşite de minori). persoana în . omul dobândeşte capacităţile psihice care-i dau posibilitate de a conştientiza acţiunile sale şi de a şi le putea stăpâni. În CP subiectul infracţiunii apare şi sub denumirea de infractor (alin.27 CP etc.2003 în vigoare din 12. numai la o anumită vârstă. inexistenţa responsabilităţii persoanei fizice este absolută şi în nici un caz nu se va putea dovedi existenţa ei.03 şi Legea nr. prevăzute în art. societăţii sau statului a fost săvârşită în interesul acestei persoane juridice sau a fost admisă. alin.51 CP etc. 248-251.18 CP etc. din punct de vedere penal. Or. Prin acest articol CP recunoaşte ca subiect al infracţiunii deopotrivă cu persoana fizică. Pentru ca o persoană să poată fi subiect al infracţiunii.21. cât şi cea care comite o infracţiune neconsumată (art.

c) ea poartă răspundere penală numai pentru infracţiunile prevăzute expres în alin.1 art.61 CC). Pe cale de deducţie. Norma citată indică următoarele semne ce caracterizează persoana juridică drept subiect al infracţiunii: a) să fie constituită în ordinea şi modul prevăzute de lege.1 Dispoziţii generale cu privire la antrepriză şi la prestări servicii şi sec. alin.21 că poate fi subiect al infracţiunii numai acea persoană juridică. poate fi reclamant şi pârât în instanţa de judecată. b) să desfăşoare activitate de întreprinzător.71 CP). sec. poate să dobândească şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale.21 CP. Referitor la problema vârstei de la care este posibilă răspunderea penală. De exemplu.54 CP şi în conformitate cu prevederile procedurii penale. vârsta subiectului special în norma de incriminare nu este determinată.21 CP reglementează particularităţile răspunderii penale a persoanei juridice ca subiect al infracţiunii.125 dă interpretarea legislativă a activităţii de întreprinzător desfăşurată ilegal. 7. de Legea nr. trebuie să avem în vedere că o mare parte din infracţiunile prevăzute în partea specială a CP pot fi săvârşite numai de persoane care au atins o anumită vârstă.1 art. închisoarea ca pedeapsă faţă de ei poate fi aplicată pe un termen ce nu depăşeşte 15 ani (art. Alt semn ce caracterizează persoana fizică drept subiect al infracţiunii este responsabilitatea. De exemplu. În aceste cazuri subiect al infracţiunii poate fi persoana fizică care a împlinit 18 ani sau o altă vârstă stabilită de lege pentru a ocupa aceste funcţii sau pentru a exercita aceste activităţi. 11.55 CC.4 art. 12. 308 CP).306. CP nu dă noţiunea de persoană juridică. În alte cazuri. din această interpretare s-ar putea formula şi înţelesul activităţii legale de întreprinzător. care desfăşoară activitatea de întreprinzător ce corespunde dispoziţiilor acestor acte legislative şi normative. persoana care efectuează urmărirea penală (art. Răspunderea penală a persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de întreprinzător nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracţiunea săvârşită. De aceea pot fi subiecţi ai infracţiunii numai acele persoane juridice.4 art. faţă de minori nu se aplică detenţiunea pe viaţă (art.3 şi 4 art. a 2-a Antrepriza. să-şi asume obligaţiuni. Noţiunea şi caracteristica responsabilităţii şi iresponsabilităţii sunt expuse în comentariul la art. infracţiunile de atragere a minorilor în activitatea criminală sau la consumul ilegal de droguri pot fi săvârşite numai de persoane care au atins vârsta de 18 ani (art.vârstă de până la 18 ani poate fi liberată de răspunderea penală în temeiul prevederilor art.22-23 CP.332 din 1999 Privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate. Prin urmare. Însă această activitate este reglementată expres de CC în cap. persoana juridică poate fi subiect al infracţiunii de la data înregistrării ei de către stat. lucrătorul transportului feroviar. Nu orice persoană juridică în sensul art. persoana cu funcţii de răspundere (art. naval sau aerian (art.de a recunoaşte în legislaţia penală persoana juridică drept subiect al răspunderii penale. . Actualul CP a mers pe calea recomandată ţărilor-membre de Consiliul Europei . 9.4 art. Persoanele juridice pot fi trase la răspundere penală numai pentru infracţiunile prevăzute de alin. medicul (art. Ea se consideră constituită în momentul înregistrării şi din acest moment are capacitatea de folosinţă (alin. săvârşirea infracţiunii de către un minor constituie o circumstanţă atenuantă la stabilirea pedepsei (art.307 CP).70) etc. 8. Conform art. 10. judecătorul (art. de Legea nr.55 CC poate fi subiect al infracţiunii.21 CP şi în articolul corespunzător din partea specială a CP.XI. CP în art.263) etc. În această situaţie persoana fizică trebuie să posede semnele prevăzute în alin.208-209 CP). Astfel. însă este indicat caracterul activităţii persoanei sau funcţiile pe care le ocupă. În concepţia CP din 1961 persoana juridică nu putea fi subiect al infracţiunii. persoană juridică este organizaţia care posedă un patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu. ce desfăşoară activitate de întreprinzător. CP stabileşte în alin.21 CP.845 din 3 ianuarie 1992 Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (cu modificările corespunzătoare).76 CP).60 CC) şi de exerciţiu (alin.160 CP).327. 328 CP).1 art.

întrucât o persoană iresponsabilă nu poate acţiona cu vinovăţie (cu intenţie sau imprudenţă). IRESPONSABILITATEA (1) Nu este pasibilă de răspundere penală persoana care.51 CP). Aceşti doi factori există în mod cumulativ. Articolul 23. numai persoana responsabilă poate fi subiect al infracţiunii. pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical. Faţă de o asemenea persoană. Responsabilitatea este consecinţa existenţei capacităţii biopsihice a persoanei de a-şi da seama de caracterul prejudiciabil al faptei şi de a-şi manifesta voinţa şi dirija acţiunile.21 CP responsabilitatea este prevăzută ca semn ce caracterizează persoana fizică în calitate de subiect al infracţiunii. 4. Articolul 22. În lit. În literatura juridică responsabilitatea este denumită şi capacitate penală sau imputabilitate. Factorul intelectiv este determinat de capacitatea persoanei de a înţelege caracterul prejudiciabil al faptei. Responsabilitatea trebuie să existe în momentul săvârşirii faptei.21 CP. Art. Acesta din urmă este denumit şi psihologic. Responsabilitatea persoanei este prezumată şi nu trebuie dovedită. în baza hotărârii instanţei de judecată. responsabilitatea este premisa vinovăţiei. pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical. Responsabilitatea este starea psihologică proprie omului normal şi este opusă iresponsabilităţii prevăzute de art.3 art. Între responsabilitate şi vinovăţie există o strânsă legătură. deci. 2. Trebuie să facem distincţie între responsabilitate şi răspunderea penală. Factorul volitiv constă în capacitatea persoanei de a-şi manifesta voinţa şi de a-şi dirija acţiunile. 1. Responsabilitatea presupune doi factori: un factor intelectiv şi unul volitiv. adică responsabilitatea sau iresponsabilitatea lor.22 CP se dă noţiunea de responsabilitate. deşi a săvârşit infracţiunea în stare de responsabilitate. adică nu putea să-şi dea seama de acţiunile ori inacţiunile sale sau nu putea să le dirijeze din cauza unei boli psihice cronice. 3. Însă în cazurile în care apar îndoieli cu privire la starea de responsabilitate a bănuitului. Astfel. învinuitului sau inculpatului. la starea de iresponsabilitate. Răspunderea penală reprezintă o condamnare publică care obligă infractorul să suporte consecinţele prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită. 1.22 CP) şi caracterizează criteriile ce stau la bază ei. prevăzute de prezentul cod. Ambele criterii determină numai în mod cumulativ iresponsabilitatea persoanei. (2) Nu este pasibilă de pedeapsă persoana care. În art. organele urmăririi penale şi instanţele judecătoreşti sunt obligate să stabilească starea psihică a acestora. în baza hotărârii instanţei de judecată.23 CP. . Lipsa unuia dintre aceştia duce la inexistenţa responsabilităţii şi. Numai o persoană responsabilă. Dacă lipseşte responsabilitatea. este supusă răspunderii penale (alin. o infracţiune. iar în art. norma dată exclude răspunderea penală a persoanei iresponsabile.a). Faţă de o asemenea persoană. precum şi capacitatea de a-şi manifesta voinţa şi a-şi dirija acţiunile. iar după însănătoşire .23 CP dă noţiunea de iresponsabilitate ca stare psihologică opusă responsabilităţii (art. Reglementările art. Prin urmare.23 CP rezultă că la baza iresponsabilităţii stau două criterii: medical şi juridic. Potrivit alin.ea poate fi supusă pedepsei.13. a unei tulburări psihice temporare sau a altei stări patologice. nu se mai poate pune problema vinovăţiei ca semn al infracţiunii. în timpul săvârşirii unei fapte prejudiciabile. b) şi c) alin. înainte de pronunţarea sentinţei de către instanţa de judecată s-a îmbolnăvit de o boală psihică care a lipsit-o de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile ori inacţiunile sale sau de a le dirija. RESPONSABILITATEA Responsabilitatea este starea psihologică a persoanei care are capacitatea de a înţelege caracterul prejudiciabil al faptei. se afla în stare de iresponsabilitate. 2. responsabilitatea constituie şi o premisă a răspunderii penale. care a săvârşit o faptă cu vinovăţie. Din dispoziţiile cuprinse în art.2 art.21 sunt prevăzute unele condiţii speciale privitoare la specificul laturii obiective şi al laturii subiective ale infracţiunilor săvârşite de persoana juridică.1 art.23 CP sunt de principiu.

7. b) tulburările psihice temporare.23 CP prin expresia "nu putea să-şi dea seama de acţiunile şi inacţiunile sale sau nu putea să le dirijeze". Or. Federaţia Rusă. persoana simte impulsul de a da foc. psihologic). Faţă de o asemenea persoană. c) stările patologice.1 art. dacă nu a expirat termenul de prescripţie sau dacă nu există alte motive pentru liberarea ei de răspundere penală şi de pedeapsă (art. redusă. Persoana recunoscută iresponsabilă la momentul săvârşirii faptei prejudiciabile nu poate fi subiect al infracţiunii şi nici nu poate fi trasă la răspundere penală. Iresponsabilitatea persoanei se stabileşte la momentul săvârşirii infracţiunii. persoana care suferă de o boală psihică cronică.2 art.23 CP cere ca incapacitatea persoanei de a-şi da seama de acţiunile şi inacţiunile sale sau de a le dirija să fie determinată de anumite cauze care se referă la criteriul medical al iresponsabilităţii. Această stare psihică este strâns legată de incapacitatea intelectuală a persoanei (factorul intelectiv). însă pot servi drept temei pentru stabilirea . Criteriul juridic (psihologic) al iresponsabilităţii are la bază doi factori: intelectiv şi volitiv. distruge sau îşi însuşeşte bunurile altei persoane etc.23 CP printr-o enumerare generalizatoare juridico-penală a tuturor tipurilor de boli psihice. încât a lipsit-o de capacitatea de a-şi da seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori de a le dirija. însă poate să se manifeste şi independent. iar după însănătoşire ea poate fi supusă pedepsei. La baza acestei responsabilităţi stă o tulburare psihică ce nu-i permite persoanei să înţeleagă în deplină măsură caracterul şi gradul prejudiciabil al acţiunilor (inacţiunilor) sale sau să şi le dirijeze. cu condiţia ca la momentul săvârşirii faptei boala psihică a persoanei să fi atins un asemenea grad.98-102 CP. Îmbolnăvirea de o boală psihică după săvârşirea infracţiunii. nu serveşte drept temei pentru liberarea făptuitorului de răspundere penală. Prevederile alin. 6. pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical. a cărei efectuare este obligatorie în cazurile în care apar îndoieli cu privire la starea de responsabilitate a persoanei care a săvârşit o faptă prejudiciabilă. nu are capacitatea de a se abţine de la impulsul de a incendia. din cauza stării psihice bolnăvicioase. 8. 4.102 CP). Criteriul medical constă din faptul că lipsa capacităţii intelectuale şi volitive a persoanei este efectul unor asemenea cauze cum sunt: a) bolile psihice cronice. înainte de pronunţarea sentinţei s-a îmbolnăvit de o boală psihică. De exemplu. în baza hotărârii judecătoreşti. De exemplu. în principiu. o responsabilitate parţială. 5. şi acest fapt se soluţionează în baza tuturor materialelor cauzei. tulburări psihice şi stări patologice cunoscute de psihiatrie şi capabile de a afecta activitatea normală a psihicului persoanei (criteriul juridic. Numai prezenţa criteriului juridic (psihologic) nu dă temei pentru recunoaşterea persoanei iresponsabile. alin. criteriul medical al iresponsabilităţii este exprimat în art. Polonia etc. de a distruge prin foc şi. exceptând faptul că înţelege caracterul prejudiciabil al unei asemenea fapte. pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical prevăzute de art.3. Recunoaşterea iresponsabilităţii persoanei este de competenţa instanţelor judecătoreşti. în cazul unei astfel de tulburări psihice cum este piromania. Legislaţia penală a unor ţări (Germania. care sunt expuşi în art. Factorul intelectiv al iresponsabilităţii se manifestă prin faptul că persoana "nu putea să-şi de seama de acţiunile şi inacţiunile sale" în momentul săvârşirii faptei prejudiciabile. deşi a săvârşit infracţiunea în stare de responsabilitate. printre care şi în baza expertizei psihiatrice. Aceste tulburări psihice nu exclud responsabilitatea.23 CP interzic tragerea la răspundere penală a persoanei care. nu înţelege că prin acţiunile sale suprimă viaţa victimei. Pentru ca persoana să fie recunoscută iresponsabilă se cere prezenţa ambelor criterii ale iresponsabilităţii. Astfel. Această stare psihică presupune lipsa capacităţii persoanei de a înţelege caracterul adevărat al faptei şi caracterul prejudiciabil al acesteia. Factorul volitiv al iresponsabilităţii se caracterizează prin lipsa capacităţii persoanei de a-şi dirija acţiunile sau inacţiunile în momentul săvârşirii infracţiunii şi este determinat de afectarea sferei volitive a psihicului persoanei. şi nu îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunilor întreprinse.) recunoaşte o stare intermediară între responsabilitate şi iresponsabilitate. în baza hotărârii instanţei judecătoreşti. Însă faţă de aceste persoane.

produsă de alcool sau de alte substanţe. paranoie alcoolică etc. Starea de ebrietate obişnuită. prevăzute în art.54 CP. tulburarea psihică temporară sau starea patologică. care îngreuiază considerabil capacitatea lor de a înţelege sensul acţiunilor şi de a le dirija. substanţelor narcotice sau toxice. Articolul 24. În funcţie de cauzele ebrietăţii şi de influenţa ei asupra săvârşirii infracţiunii. Diferenţa dintre ele nu constă în gradul de gravitate a ebrietăţii. În caz de săvârşire a infracţiunii de către un alcoolic. Aceste dispoziţii ale art. despre care se vorbeşte în art. narcoman sau toxicoman. conform art. nu este liberată de răspundere penală. concomitent cu pedeapsa pentru . din cauza căreia persoana este lipsită de capacitatea de înţelegere şi de dirijare a voinţei sale. persoana care a săvârşit o infracţiune în stare de ebrietate nu este liberată de răspunderea penală. De obicei.24 CP.24 CP au importanţă juridico-penală în practica judiciară. Însă în cazul în care făptuitorul a ajuns la starea de ebrietate independent de voinţa sa (prin înşelăciune i se dă persoanei o băutură în care s-a introdus o substanţă narcotică sau este constrâns să consume substanţe toxice etc.) sau starea de ebrietate nu se află în legătură cu infracţiunea. Cauzele ebrietăţii. precum şi de gravitatea infracţiunii săvârşite. instanţa de judecată.24 CP. 9.37 p.23 CP). faţă de persoana care a săvârşit o faptă prejudiciabilă prevăzută de legea penală. Astfel. indiferent de gradul ei de gravitate.23). Ţinând cont de gradul de deficienţă mintală. Pentru stabilirea arieraţiei învinuitului sau inculpatului minor. Starea de ebrietate patologică în psihiatrie este recunoscută ca o tulburare psihică (delirium tremens. Norma citată are în vedere starea de ebrietate obişnuită (simplă. instanţa de judecată poate să nu recunoască această stare ca circumstanţă agravantă. poate fi liberat de răspunderea penală şi internat într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare ori faţă de el se pot aplica alte măsuri de constrângere cu caracter educativ. 2.7 din 12 noiembrie 1997 Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei în cadrul examinării cauzelor privind infracţiunile săvârşite de minori). O astfel de stare de ebrietate. simplă. fiziologică) în care a ajuns persoana ca efect al folosirii alcoolului. gradul şi influenţa ei asupra săvârşirii infracţiunii trebuiesc stabilite. dacă există avizul medical corespunzător. nu poate fi considerată stare de iresponsabilitate.unei pedepse mai blânde sau pentru aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical. halucinaţii alcoolice. Cauzele ebrietăţii. deoarece lipseşte criteriul medical al ei (boala psihică cronică. săvârşirea infracţiunii în stare de ebrietate este o circumstanţă care agravează pedeapsa făptuitorului. asistent social. gradul şi influenţa ei asupra săvârşirii infracţiunii se iau în considerare la stabilirea pedepsei. însă tulburările psihice ale persoanei care nu exclud responsabilitatea pot fi recunoscute drept circumstanţe atenuante la stabilirea pedepsei (art.). fiziologică trebuie deosebită de starea de ebrietate patologică. starea de ebrietate se consideră de către instanţele judecătoreşti ca circumstanţă agravantă în cazurile în care această stare a contribuit la săvârşirea infracţiunii de către cel ce a consumat alcool sau substanţe ebriante. minorul. persoana care a săvârşit o faptă prejudiciabilă într-o atare stare fiind recunoscută iresponsabilă (art. RĂSPUNDEREA PENTRU INFRACŢIUNEA SĂVÂRŞITĂ ÎN STARE DE EBRIETATE Persoana care a săvârşit o infracţiune în stare de ebrietate. or. 1. ele se iau în consideraţie la stabilirea pedepsei.77 CP).104 CP. În aceste cazuri suntem în prezenţa celor două criterii (medical şi juridic) ale iresponsabilităţii. pedagog) sau de către expertul-psihiatru (HP CSJ nr. Iresponsabilitatea trebuie deosebită de arieraţia (înapoierea mintală) minorilor. Potrivit art. instanţa de judecată este în drept a nu o considera drept circumstanţă agravantă (art. organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti sunt obligate să dispună efectuarea expertizei de către specialişti în domeniul psihologiei (psiholog. în baza art. ori a altor substanţe cu efect ebriant sau narcotizant. 3. 4.76 CP). CP nu recunoaşte o astfel de responsabilitate intermediară.

219). pregătirea infracţiunii. Apariţia ideii. respectându-se prevederile art. tentativa şi producerea rezultatului prejudiciabil. ultima chiar şi exteriorizată. este interzisă prin ameninţare cu pedeapsa penală circulaţia ilegală a substanţelor narcotice şi psihotrope (art. (3) Răspunderea pentru pregătirea de infracţiune şi pentru tentativă de infracţiune se stabileşte. al prevenirii săvârşirii infracţiunilor în stare de ebrietate. Pentru recunoaşterea infracţiunii drept consumată are importanţă de principiu momentul consumării infracţiunii.drept infracţiuni consumate. ca în cazul tentativei. iar în cazul producerii rezultatului . tâlhăria se consideră consumată din momentul atacului însoţit de aplicarea sau ameninţarea cu aplicarea violenţei.218 CP) şi organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul acestor substanţe (art. jaful şi escrocheria se consideră consumate dacă averea a fost sustrasă şi infractorul are o posibilitate reală de a o folosi sau dispune de ea la dorinţa sa (p. 239. De exemplu. 5. 1. legiuitorul a incriminat numai actele de pregătire. Articolul 25. infracţiunea consumată conţine toate semnele ce caracterizează componenţa infracţiunii. periculoase pentru viaţa şi sănătatea . dacă nu au ajuns în faza producerii rezultatului din motive ce nu au depins de voinţa făptuitorului drept infracţiuni neconsumate. 271 etc. şi nu doar unele. 146. 242.25 al CP sunt legiferate etapele activităţii infracţionale fără a se da o definiţie acestei noţiuni.). drept componenţe materiale. în art.25 CP). 2. conform articolului corespunzător din Partea specială a prezentului cod. ca şi pentru infracţiunea consumată. De exemplu.1 art.209 CP) şi la organizarea sau întreţinerea speluncilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope (art. furtul.5 din 6 iulie 1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului). ETAPELE ACTIVITĂŢII INFRACŢIONALE (1) Infracţiunea se consideră consumată dacă fapta săvârşită întruneşte toate semnele constitutive ale componenţei de infracţiune.26 şi 27.145. prin etape ale activităţii infracţionale se înţeleg fazele. calea infracţională). dacă nu au fost materializate prin acţiuni de pregătire sau de tentativă. ► Infracţiunile. integrându-se în fapta consumată. Luând în seamă specificul activităţii psihice a minorilor şi efectul negativ al substanţelor narcotice şi psihotrope asupra dezvoltării organismului lor.103 CP. căile prin care trece fapta infracţională în desfăşurarea ei până la producerea rezultatului (iter-criminis. O dată cu consumarea infracţiunii. În scopul apărării sănătăţii publice şi a convieţuirii sociale. au rămas în afara legii penale. ► Infracţiunile cu componenţe formale dobândesc forma consumată în momentul săvârşirii acţiunii prejudiciabile. prescrierea lor ilegală (art. tentativa de infracţiune (începerea executării) şi finalizarea infracţiunii prin producerea rezultatului dorit. 147.217 CP). cu trimitere la art. Astfel.81.16 din HP CSJ nr. Momentul consumării infracţiunii depinde de construcţia juridică a componenţei de infracţiune din partea specială a CP.25 CP incriminează actele de pregătire şi tentativa. Infracţiunea se consideră consumată dacă fapta săvârşită întruneşte toate semnele constitutive ale componenţei de infracţiune (alin. poate să aplice faţă de aceste persoane măsurile de constrângere cu caracter medical prevăzute în art.219 CP). Spre deosebire de CP din 1961. legea penală prevede răspunderea penală pentru atragerea minorilor la consumul ilegal de droguri. În teoria dreptului penal. deliberarea. Pornind de la teza că numai acţiunile (inacţiunile) pot fi recunoscute infracţiuni şi de la periculozitatea lor pe parcursul desfăşurării activităţii infracţionale. art. singura reţinută pentru încadrarea juridică şi sancţionarea ei. medicamente sau alte substanţe cu efect narcotizant (art. (2) Se consideră infracţiune neconsumată pregătirea de infracţiune şi tentativa de infracţiune.infracţiunea săvârşită. se consideră consumate în momentul survenirii rezultatului. Au componenţe materiale şi alte infracţiuni prevăzute de partea specială a CP (art. Prin urmare. activităţile efectuate în fazele precedente în vederea producerii rezultatului îşi pierd propria lor individualitate. 3. În evoluţia sa această activitate parcurge anumite faze: apariţia ideii infracţionale. luarea hotărârii. deliberarea şi luarea hotărârii.

5. 167.177. organizarea unei formaţiuni paramilitare ilegale (art.30 CP).166.03. indiferent de atingerea de către infractor a scopului pus (p. 179. 312 etc.25 CP se dă noţiunea infracţiunii neconsumate. 203 CP etc. În afară de aceasta. ameninţarea cu omorul sau vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii constituie infracţiune dacă a existat pericolul realizării acestei ameninţări (art. însoţită de ameninţare. deosebit de grave şi excepţional de grave.1997 Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind infracţiunile legate de mijloacele narcotice şi substanţele cu efect puternic şi toxic). răspunderea penală este prevăzută numai pentru actele de pregătire a infracţiunii mai puţin grave. organizarea de grupuri criminale în scopul terorizării condamnaţilor porniţi pe calea corectării sau săvârşirii atacurilor asupra administraţiei penitenciarelor (art.1998 Cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre purtarea.136 CP pot provoca o catastrofă ecologică. şantajul . intenţia de a dobândi prin banditism arme şi muniţii se consideră infracţiune consumată din momentul organizării bandei (p. 178. Dispoziţiile art. art. Delimitarea infracţiunii consumate de cea neconsumată are importanţă juridico-penală. În alin. De exemplu. 4. Or.217 CP (p. în cazul infracţiunii continue amnistia se aplică numai cu condiţia ca acţiunea sau inacţiunea începută să înceteze până la data intrării în vigoare a actului de amnistie. Astfel. ca pentru infracţiunea consumată. comercializarea ilegală.26 CP). punerea intenţionată a altei persoane în pericol de contaminare cu maladia SIDA constituie infracţiune consumată prevăzută de art. cu trimitere la art. amnistia nu se aplică.victimei.81 CP pentru infracţiunile neconsumate stabilesc unele procedee de aplicare a pedepsei mai favorabile decât pentru infracţiunea consumată şi interzice aplicarea pedepsei de detenţiune pe viaţă pentru infracţiunile neconsumate. păstrarea. În funcţie de momentul consumării infracţiunii se rezolvă unele probleme privind aplicarea amnistiei şi prescripţiei de tragere la răspunderea penală. circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. a muniţiilor sau a substanţelor explozive.07. încât ele se consumă chiar din momentul pregătirii lor.2 art.3 art. ► Unele infracţiuni sunt construite în aşa fel. păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor).2 art.3 din HP CSJ nr. ► Infracţiunea prelungită se consumă în momentul săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni infracţionale (art. crearea sau conducerea unei organizaţii criminale (art. grave. psihotrope sau a precursorilor acestora se consideră infracţiune consumată din momentul săvârşirii a cel puţin unei acţiuni din cele menţionate în art. ele nefiind pedepsite în cazul infracţiunilor uşoare (alin.11. 290.16 HP CSJ nr.31 din 9. La infracţiunile cu componenţe formale se referă de asemenea şi alte infracţiuni din partea specială a CP (de exemplu. O astfel de construcţie au şi infracţiunile de organizare a unei rebeliuni armate (art.340 CP). 194.din momentul înaintării cerinţei.25 CP.).2 art.10 din HP CSJ nr. răspunderea penală pentru pregătirea şi tentativa de infracţiune se stabileşte conform articolului corespunzător din partea specială a CP. ► Infracţiunea continuă se consideră consumată în momentul încetării activităţii infracţionale sau din cauza survenirii unor evenimente care împiedică această activitate (alin. care constă din pregătirea şi tentativa de infracţiune (a se vedea comentariul la art.284 CP). ► Alte infracţiuni se consideră consumate din momentul creării unei stări de pericol real pentru valoarea socială ocrotită de legea penală.286 CP) etc.278 CP) etc. .1.26 şi 27 CP). 307 alin.282 CP). justa calificare a acţiunilor făptuitorului drept infracţiune consumată sau neconsumată are şi consecinţe diferite. transportarea.12 din 27.15 din 6.1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului). infracţiunea de ecocid se consideră consumată din momentul în care acţiunile descrise în art. De exemplu. 202. Dacă infracţiunea continuă începută până la actul de amnistie durează şi după intrarea lui în vigoare.26 şi 27 CP.29 CP).212 CP. De exemplu. conform alin. sustragerea armelor de foc. fabricarea.155 CP). infracţiune de terorism consumat constituie chiar şi ameninţarea cu săvârşirea actelor de terorism (art. 311. La această categorie de fapte se referă infracţiunile prevăzute de art.

pregătirea unor documente personale false pentru a evita identificarea după săvârşirea infracţiunii etc. plănuirea infracţiunii şi repartizarea rolurilor între participanţi. Ele numai creează condiţii pentru săvârşirea infracţiunii. Asemenea forme se exclud în cazul infracţiunilor săvârşite din imprudenţă. grave.26 CP privind caracterul intenţionat al actelor de pregătire constituie semnele subiective ale pregătirii de infracţiune. fabricarea sau adaptarea mijloacelor ori instrumentelor.1 art. sau crearea intenţionată.1 art.1 art. însă se creează o stare de pericol potenţială pentru această valoare socială ocrotită de legea penală. activitatea trebuie să fie caracterizată de anumite semne obiective şi subiective. fabricarea sau adaptarea mijloacelor ori a instrumentelor în vederea săvârşirii infracţiunii. În atare cazuri infracţiunea trebuie să nu-şi producă efectul din motive independente de voinţa făptuitorului. Din această definiţie rezultă că.1 art. Prin expresia din alin.42 CP). (2) Răspunderii penale şi pedepsei penale sunt supuse numai persoanele care au săvârşit pregătirea unei infracţiuni mai puţin grave. pe altă cale. Alin. 3. Din felul în care se manifestă actele de pregătire. ele pot fi de natură intelectuală ori materială.26 CP. Cerinţa alin. la baza căreia stă intenţia. Actele de pregătire trebuie să fie săvârşite numai de persoana care are nemijlocit intenţia de a săvârşi infracţiunea ca autor sau coautor al ei. În cazul actelor de pregătire. 4. infracţiunea nu şi-a produs efectul. decât autorul sau coautorii. din cauze independente de voinţa făptuitorului. de condiţii pentru săvârşirea ei legiuitorul a recunoscut că orice acte de pregătire efectuate cu scopul săvârşirii infracţiunii cad sub incidenţa alin. de exemplu. Prin expresia sau crearea intenţionată. 2. pregătirea unei arme de foc pentru săvârşirea unui atac tâlhăresc nu se cuprinde în latura obiectivă a tâlhăriei prevăzute în art. bunurilor furate etc. De .25 CP şi determinate de etapele de desfăşurare a activităţii infracţionale privesc numai activitatea infracţională. Formele infracţiunii prevăzute în art.1 art.26 CP nu a enumerat în mod exhaustiv toate actele posibile de pregătire de infracţiune. La semnele obiective se referă prevederile alin. patrimoniul victimei presupuse nu este lezat. constituie acte de complicitate (alin.26 CP. de condiţii pentru săvârşirea ei dacă. înţelegerea prealabilă cu alte persoane de a procura sau comercializa bunurile furate etc. nefiind obligatorii.. sunt posibile la toate infracţiunile intenţionate.1 art.26 CP se dă o definiţie mai desfăşurată a pregătirii de infracţiune decât în alin. Latura obiectivă a pregătirii de infracţiune are un şir de particularităţi: Actele de pregătire nu fac parte din latura obiectivă a infracţiunii ce se pregăteşte şi sunt exterioare acesteia.188 CP şi se consideră criminală numai în baza alin. De exemplu. deosebit de grave sau excepţional de grave.15 CP din 1961. Atunci când ele sunt înfăptuite de altă persoană. PREGĂTIREA DE INFRACŢIUNE (1) Se consideră pregătire de infracţiune înţelegerea prealabilă de a săvârşi o infracţiune.1 art. procurarea.6. pentru a considera o activitate drept act de pregătire pedepsit penal. Aceste acte de pregătire pot fi de natură intelectuală (procurarea de informaţii şi de date privitoare la săvârşirea infracţiunii. Actele de pregătire de natură materială constau din procurarea. 1. ca formă a vinovăţiei. Un act de pregătire de natură intelectuală poate fi înţelegerea prealabilă de a săvârşi o infracţiune. pe altă cale.) şi de natură materială (pregătirea unor ascunzişuri pentru tăinuirea uneltelor infracţiunii.26 CP infracţiunea nu şi-a produs efectul se înţelege că actele de pregătire nu au ajuns până la etapa începerii tentativei sau în cazul infracţiunilor cu componenţe formale .1 art. Actele de pregătire pot fi pedepsite numai în cazul în care "din cauze independente de voinţa făptuitorului. Actele de pregătire.). infracţiunea nu şi-a produs efectul".26 CP privind crearea condiţiilor pentru săvârşirea infracţiunii şi întreruperea actelor de pregătire din cauze independente de voinţa făptuitorului.5 art. Articolul 26.până la săvârşirea primei acţiuni ce constituie latura obiectivă a acestor componenţe de infracţiuni. a furtului. În alin. Actele de pregătire nu lezează nemijlocit obiectul infracţiunii zămislite.

ca pentru infracţiune consumată. TENTATIVA DE INFRACŢIUNE Se consideră tentativă de infracţiune acţiunea sau inacţiunea intenţionată îndreptată nemijlocit spre săvârşirea unei infracţiuni dacă.). în cazul tentativei de omor. 7.7 din 29.9 din 15 noiembrie 1993 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre omor intenţionat). 5. Făptuitorul. cu condiţia că ele conţin elementele constitutive ale altei infracţiuni consumate (alin. Mai mult.56 CP. 8. din cauze independente de voinţa făptuitorului. prevede posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile de pe urma infracţiunii pe care o pregăteşte şi doreşte să săvârşească această infracţiune. iar sub aspect subiectiv presupune caracterul intenţionat al acestor acte.56 CP).25 CP).şi în baza art. încât ele se consumă din momentul începerii actelor de pregătire. Alin. ele fiind pedepsite în cazul tuturor infracţiunilor intenţionate.290 CP. în cazul violului.08. conform art. pentru procurarea ilegală a unei arme de foc cu scopul pregătirii unui omor intenţionat. Dacă actele de pregătire a unei infracţiuni prin natura lor constituiau o altă infracţiune. teama de răspunderea penală etc.14 din HP CSJ nr. indiferent de gravitatea lor. tentativa reprezintă. 6. constituie temei pentru liberarea de răspunderea penală pentru pregătirea infracţiunii.26 CP.3 al comentariului la art. Sub aspect obiectiv. Infracţiunile din imprudenţă nu pot să apară sub formă de acte de pregătire. făptuitorul va fi tras la răspundere penală pentru pregătirea omorului intenţionat în baza art. va fi considerată renunţare de bună voie la săvârşirea infracţiunii.exemplu. Dacă faţă de victimă se aplică forţa fizică sau ameninţarea cu scopul de a săvârşi un raport sexual cu ea. prin actele de executare. grave. suntem în prezenţa unui concurs de infracţiuni. nu exclude răspunderea penală (p. Sub aspect obiectiv. De exemplu. dar acest scop n-a fost atins din motive ce nu depind de voinţa vinovatului. în cazul pregătirii de infracţiune făptuitorul acţionează cu intenţie directă. iar în unele cazuri chiar îi cauzează o anumită daună. În cazul pregătirii unei infracţiuni uşoare.2 art. El îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunilor de pregătire a infracţiunii. respectându-se prevederile art.12. 2.26. Latura subiectivă a pregătirii de infracţiune constă în caracterul ei intenţionat. Tentativa de infracţiune cu componenţe formale este posibilă numai atunci când latura lor obiectivă se constituie din diferite acţiuni prevăzute în dispoziţiile normei de incriminare. Articolul 27. 1. aceasta nu şi-a produs efectul. cu trimitere la art. în primul rând.1999 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre infracţiunile sexuale). iar pentru procurarea ilegală a armei de foc . prin urmare. Răspunderea penală a făptuitorului în cazul pregătirii de infracţiune se stabileşte conform articolului corespunzător din partea specială a CP. . refuzul care a fost determinat de imposibilitatea continuării ulterioare a acţiunilor criminale în virtutea unor împrejurări apărute contrar voinţei vinovatului nu poate fi considerat benevol şi.3 din HP CSJ nr. legiuitorul a considerat că actele de pregătire nu prezintă gradul prejudiciabil caracteristic infracţiunii şi le-a lăsat în afara incriminării. În acest caz persoana poartă răspunderea penală doar pentru acţiunile pregătitoare deja săvârşite în vederea producerii rezultatului infracţiunii. un început de executare a acţiunii îndreptate nemijlocit împotriva valorii sociale ocrotite de CP. De exemplu. Unele infracţiuni sunt construite în aşa fel.3 art.26 CP prevede răspunderea penală numai pentru persoanele care au săvârşit acte de pregătire a unei infracţiuni intenţionate mai puţin grave. care. Codul penal din 1961 incrimina nelimitat actele de pregătire.1994 cu modificările din 20. În aceste situaţii făptuitorul poartă răspunderea penală în baza articolului din partea specială a CP.75 şi 81 CP. tentativa implică efectuarea unor acte ce fac parte din latura obiectivă a infracţiunii începute. De exemplu. deosebit de grave şi excepţional de grave. violul se consideră infracţiune consumată din momentul în care s-a început raportul sexual.145 CP raportat la art. în care sunt incriminate ca infracţiuni distincte actele de pregătire (mai detaliat a se vedea p. Dacă actele de pregătire sunt întrerupte din motive subiective (mila faţă de victimă. atentează la obiectul concret şi creează pericolul real de a-i cauza o daună. nu este necesară o încadrare suplimentară a urmărilor reale survenite pentru victimă (p.

De exemplu.09. fiindu-i milă de chinurile ei.56 CP). ci şi în cazul înlăturării producerii rezultatului. nu îl hrăneşte. la ducerea până la capăt a infracţiunii. însă acţiunea nu a fost dusă până la sfârşit din cauză că partea vătămată s-a apărat şi au intervenit alte persoane. Sub acest aspect CSJ a explicat instanţelor judecătoreşti că tentativa de omor este posibilă numai cu intenţie directă (p.) (p. de obicei. În funcţie de gradul de realizare a tentativei. el fiind înlăturat. îşi argumentează opinia prin exemplul devenit clasic: o mamă.7 din 29. ea poate apărea în formă întreruptă (neconsumată) sau în formă consumată. constituie tentativă consumată fapta persoanei care nu a avut posibilitatea de a dispune de bunurile sustrase din punga victimei din cauză că a fost observată de victimă şi de alte persoane şi reţinută îndată de ei. Numai dacă există atare circumstanţe. cheamă salvarea. Tentativă asupra unui obiect nul este atunci când persoana atentează la valorile sociale ocrotite de legea penală. 5. O altă trăsătură a aspectului obiectiv al tentativei constă în faptul că acţiunea a cărei executare a fost începută nu şi-a produs efectul din cauze independente de voinţa făptuitorului. Dacă persoana a renunţat.13 din HP CSJ nr. De regulă. actele de executare a tentativei se săvârşesc prin acţiuni. lămureşte medicilor ce otravă i-a dat victimei şi. În teoria dreptului penal posibilitatea tentativei prin inacţiune este discutabilă. însă acţiunile comise nu au pricinuit şi nu au putut pricinui daună din . ea nu poate fi trasă la răspunderea penală şi se liberează de răspundere penală în legătură cu renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii.08. ci numai pentru urmarea efectiv produsă până la înlăturarea morţii victimei. trebuie constatat faptul dacă inculpatul a acţionat cu scopul de a săvârşi raportul sexual şi dacă forţa aplicată a servit drept mijloc spre a-şi atinge scopul.13 şi 21 din HP CSJ nr. care întrerup acţiunile şi fac imposibilă continuarea lor sau care înlătură producerea rezultatului.9 din 15. din cauze ce nu depind de voinţa făptuitorului.7 din 29.1994 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre infracţiunile sexuale).1993 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre omor intenţionat). Cauzele independente de voinţa făptuitorului care împiedică producerea efectului în cazul tentativei sunt diverse. Însă art.1994 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre infracţiunile sexuale). cauzare a leziunilor corporale. Tentativa sub aspect subiectiv se distinge prin caracterul intenţionat al actelor ei. benevol şi definitiv. În funcţie de caracterul intenţionat al tentativei şi al cauzelor ce înlătură producerea rezultatului. infractorul îi aplică lovituri cu cuţitul în regiunea cutiei toracice. s-a explicat instanţelor judecătoreşti că. în scopul de a omorî victima. De exemplu. cu excepţia cazurilor în care actele tentativei conţin o altă infracţiune consumată (art. 4. există tentativa întreruptă când. îi salvează viaţa. în scopul uciderii copilului nounăscut. În cazul dat făptuitorul nu va răspunde pentru tentativa de omor. Tentativa este consumată în cazul în care acţiunea a început şi a fost dusă până la capăt. Renunţarea de bună voie la infracţiune poate apărea nu numai la întreruperea voluntară a actelor de tentativă. De asemenea. tentativa poate apărea sub formă de tentativă asupra unui obiect nul sau de tentativă cu mijloace nule. Practica judiciară a RM recunoaşte constant că tentativa de infracţiune poate fi săvârşită numai cu intenţie directă. îi dă un antidot. De exemplu. datorită acestor măsuri. insultă etc. la soluţionarea cauzelor cu privire la tentativa de viol cu aplicarea forţei fizice sau a constrângerii psihice. 3. după ce a administrat o substanţă otrăvitoare victimei cu intenţia de a o ucide. huliganism. Cei care pledează pentru existenţa tentativei prin inacţiune. Ele se constituie din împrejurări apărute contrar voinţei făptuitorului.11.3 din HP CSJ nr. Tentativa întreruptă (neconsumată) este atunci când acţiunea începută este întreruptă şi nu mai poate fi continuată pentru a-şi produce efectul din cauze independente de voinţa făptuitorului. o persoană. dar nu s-a produs rezultatul.toate cele săvârşite urmează a fi calificate ca tentativă de viol (p.27 CP nu exclude tentativa şi prin inacţiuni. acţiunile vinovatului pot fi recunoscute drept tentativă de viol şi numai ele dau posibilitatea de a delimita tentativa de viol de alte acte criminale (acte de desfrâu.

care este alcătuită. potrivit stării de fapt ori potrivit legii. Infracţiunea este complexă în cazul în care în conţinutul ei de bază sau agravant intră. Articolul 28. Prin unitate naturală se înţelege consacrarea juridică a entităţii naturale. Unitatea legală de infracţiune este compusă din două sau mai multe acţiuni sau inacţiuni.prin acţiunile întreprinse . 9. încât . prin ele însele. ca circumstanţă agravantă. în conţinutul său calificativ.6 din HP CSJ nr. moartea victimei nu a survenit. Tentativa cu mijloace nule este în cazul în care consumarea infracţiunii nu a fost posibilă din cauza insuficienţei sau defectuozităţii mijloacelor folosite. Infracţiunea unică se poate prezenta sub forma unităţii naturale şi legale. Infracţiunea complexă se poate prezenta sub forma unei componenţe de infracţiune de bază sau sub forma unei componenţe de infracţiune agravante. 4. prin natura sa. făptuitorul a instalat. deoarece obiectul lipsea în momentul atentatului sau avea calităţi atât de bune. comercializarea ilegală. infracţiunea cu acţiuni alternative. ce dobândeşte caracter complex. poate fi de două feluri: infracţiune unică simplă şi infracţiune unică continuă (art. transportarea. din cauza insuficienţei mijloacelor folosite de făptuitor.29 CP). b) când printr-un sistem de acţiuni (inacţiuni) se realizează conţinutul unei infracţiuni unice. Conţinutul de bază se formează prin reuniunea a două sau a mai multor infracţiuni care îşi pierd autonomia şi devin părţi componente ale infracţiunii complexe. Vinovatul a fost condamnat pentru tentativă de omor. Unitatea naturală. o singură infracţiune pentru care se aplică o singură pedeapsă. De exemplu. muniţii.cauza greşelii făptuitorului. 2. o acţiune (inacţiune) sau un rezultat prejudiciabil care constituie. a avut drept efect numai deteriorarea automobilului şi cauzarea unor leziuni corporale victimei. în conţinutul unei infracţiuni. în general. dintr-o singură acţiune sau inacţiune ce produce un rezultat prejudiciabil unic unui obiect distinct şi este comisă printr-o singură formă de vinovăţie. Prin unitatea de infracţiune se înţelege situaţia în care o activitate infracţională.1998 Cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre punerea. păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor). ca element sau ca circumstanţă agravantă. 3. De exemplu. Conţinutul complex cu formă agravantă include. Explozia. un dispozitiv explozibil sub automobilul ei. nefiind puternică.11. Legislaţia penală distinge următoarele modalităţi ale unităţii legale de infracţiuni: infracţiunea prelungită (art. se prelungeşte în timp. substanţe explozive. 6. care în acel moment nu aveau capacităţile iniţiale. acesta va purta răspunderea penală pentru tentativă de sustragere a substanţelor explozive (p.31 din 9. sustragerea armelor de foc.31 CP). infracţiunea complexă. păstrarea. cu scopul de a suprima viaţa victimei. Infracţiunea simplă se deosebeşte de infracţiunea continuă prin faptul că elementul material al infracţiunii continue. 5. elementul material sau rezultatul unei infracţiuni distincte şi care sunt reunite. dacă făptuitorul a sustras arme. Infracţiunea cu acţiuni alternative se caracterizează prin prevederea în conţinutul normei penale a unor acţiuni (inacţiuni) care pot produce urmări omogene.30 CP). deoarece. două sau mai multe urmări prejudiciabile care ar putea constitui. infracţiunea repetată (art. fabricarea. până intervine forţa contrară care îi pune capăt (momentul epuizării). 1. Această infracţiune se . a muniţiilor sau a substanţelor explozive.nu putea fi vătămat. care poate consta într-o acţiune (inacţiune). fiecare în parte. 7. prin voinţa legiuitorului. o infracţiune incriminată distinct în lege. INFRACŢIUNEA UNICĂ Infracţiunea unică reprezintă o acţiune (inacţiune) sau un sistem de acţiuni (inacţiuni) care se califică conform dispoziţiei unei singure norme a legii penale. dar el era sigur că cele sustrase au capacităţile necesare. Pornind de la conţinutul legal al definiţiei infracţiunii unice. distingem două modalităţi ale acesteia: a) când printr-o acţiune (inacţiune) se realizează conţinutul unei infracţiuni unice. o faptă prevăzută de legea penală. formată dintr-o acţiune (inacţiune) ori din mai multe acţiuni (inacţiuni) se consideră. în funcţie de elementul său obiectiv.

dezertarea (art. 1. 1. cât şi de faptă prevăzută de legea penală.194 CP) etc. trebuie să fie comise în temeiul unei rezoluţii unice. c) acţiunile să fie săvârşite de aceeaşi persoană. a altor persoane ori a organelor competente. Calitatea de infracţiuni permanente o pot avea evadarea din locurile de deţinere (art. (2) Infracţiunea continuă se consumă din momentul încetării activităţii infracţionale sau datorită survenirii unor evenimente care împiedică această activitate. întreruperi ce survin în desfăşurarea activităţii infracţionale. faze ale infracţiunii finale. alcătuind în ansamblu o infracţiune.07. Infracţiunile continue pot fi de două tipuri: infracţiuni succesive şi infracţiuni permanente. Infracţiunea este prelungită în cazul în care persoana săvârşeşte. Această activitate poate înceta din cauza intervenţiei făptuitorului. 4. Cea de-a doua condiţie constă în faptul că activităţile materiale săvârşite la diferite intervale de timp. În cazul infracţiunii continue nu există pluralitate de infracţiuni.317 CP). O trăsătură distinctă a infracţiunii continue constă în faptul că acţiunile distincte din care se compune infracţiunea consumată sunt considerate numai etape. Infracţiunea prelungită presupune următoarele condiţii: a) săvârşirea mai multor acţiuni sau inacţiuni. caracterizată prin două sau mai multe acţiuni infracţionale identice. Articolul 30. ce ţine de materialitatea activităţii infracţionale. ce se cuprind de intenţia unică a infractorului şi alcătuiesc în concursul .5 din 06. INFRACŢIUNEA PRELUNGITĂ (1) Se consideră infracţiune prelungită fapta săvârşită cu intenţie unică. comise cu un singur scop. sub aspectul realizării unei activităţi infracţionale. la diferite intervale de timp. este aceea a săvârşirii mai multor acţiuni sau inacţiuni. Acţiunile reluate pot avea atât calitatea de infracţiune. dar în realizarea unei rezoluţii unice. însuşirea şi utilizarea ilicită a energiei electrice. care poate să nu releve gradul de pericol social al unei infracţiuni decât examinate în cumul. până la încetarea activităţii infracţionale. Instanţa supremă judiciară (CSJ). Infracţiunile succesive se caracterizează prin anumite pauze. timp nedeterminat.consideră consumată din momentul săvârşirii oricăreia dintre acţiunile de alternativă prevăzute în norma penală. la diferite intervale de timp. Articolul 29. Infracţiunea continuă se caracterizează prin faptul că latura obiectivă a acesteia constă într-o acţiune (inacţiune) care durează în timp în mod natural. acţiuni sau inacţiuni care prezintă. termice sau a gazelor naturale (art. de întrerupere. (2) Infracţiunea prelungită se consumă din momentul săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni infracţionale. b) acţiunile sau inacţiunile să fie săvârşite în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale. a activităţii infracţionale. a indicat că "la delimitarea unei sustrageri repetate de cea prelungită judecătoriile trebuie să ţină cont de faptul că sustragerea prelungită trebuie considerată sustragerea în mai multe rânduri a averii proprietarului. conţinutul aceleiaşi infracţiuni. Sensul juridic al noţiunii de acţiune (inacţiune) trebuie înţeles într-o accepţiune mai largă. care nu cunoaşte momente de discontinuitate. fiecare în parte. prin HP nr. fiind necesară săvârşirea a cel puţin două acţiuni care. fiecare în parte.290 CP ). Calitatea de infracţiuni continue succesive o pot avea acţiunile de purtare ilegală a armelor şi muniţiilor (art. Prima condiţie. 3. INFRACŢIUNEA CONTINUĂ (1) Se consideră infracţiune continuă fapta care se caracterizează prin săvârşirea neîntreruptă. Infracţiunile permanente se caracterizează printr-o activitate continuă. 4. având acelaşi scop de însuşire ilegală a averii.371 CP) etc. pentru a se integra în infracţiunea prelungită. 2. 3. care prezintă. care se compune dintr-un şir de acţiuni criminale identice. în cumul.1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului. 2. reluate de făptuitor. alcătuiesc o singură infracţiune. componenţa aceleiaşi infracţiuni.

).şi unitatea de subiect. 3.2 ale componenţelor infracţiunilor prevăzute de art. fie în momentul intervenţiei altor factori. cu condiţia că persoana nu a fost condamnată pentru vreuna din ele şi nu a expirat termenul de prescripţie. Intenţia unică a făptuitorului trebuie să cuprindă sub aspect intelectiv previziunea desfăşurării eşalonate. în rate. fiind prevăzută în componenţa de bază sau agravanta unei singure infracţiuni. Cea de-a treia condiţie presupune . 160 alin. Activitatea infracţională prelungită în timp ia sfârşit fie în momentul renunţării de bună voie a făptuitorului la săvârşirea infracţiunii.2 etc. prevăzute de aceeaşi normă penală. În prezentul CP această formă a repetării este întâlnită frecvent. 7. fiind prevăzută ulterior în alin. precum şi dacă termenele de prescripţie pentru tragerea la răspundere penală pentru infracţiunea anterior săvârşită au expirat". a întregii activităţi infracţionale.151 alin. b) persoana să nu fi fost condamnată pentru vreuna din ele şi să nu fi expirat termenul de prescripţie.186-192 CP. având calitatea de circumstanţă agravantă în cadrul infracţiunilor contra persoanei (a se vedea art. Cea de-a doua condiţie presupune situaţia ca persoana să nu fi fost condamnată pentru vreuna dintre infracţiunile săvârşite în mod repetat sau să nu fi expirat termenul de prescripţie. adică săvârşirea infracţiunii de una şi aceeaşi persoană sau de mai mulţi participanţi. Condiţiile infracţiunii repetate sunt: a) săvârşirea în mod repetat a două sau a mai multor infracţiuni identice sau omogene.54 CP.3. cum ar fi descoperirea faptei de către organele competente.17 HP CSJ nr. Articolul 31.pe lângă unitatea de rezoluţie infracţională . Infracţiunile repetate identice sunt acelea care cad sub incidenţa unei norme penale. 4. 5. presupune prezenţa unei hotărâri unice strict determinate. Această formă a repetării este definită în componenţa infracţiunii prevăzute de art. neintervenirea unor obstacole neprevăzute. 186 alin. Determinarea unităţii rezoluţiei infracţionale. care ar fi determinat luarea unei noi decizii infracţionale etc.5 din 6 iulie 1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului.2.dorinţa comiterii în mod repetat a acţiunilor ce vor alcătui prin cumul o infracţiune unică. Repetarea ca formă a unităţii de infracţiuni se deosebeşte de repetarea (concursul real) ca formă a pluralităţii de infracţiuni prin faptul că săvârşirea repetată a două sau a mai multor infracţiuni identice sau omogene este incriminată. "sustragerea nu poate să fie încadrată drept repetată. dar care atentează asupra unui obiect generic unic. (2) Săvârşirea a două sau mai multor infracţiuni prevăzute la diferite articole ale prezentului cod este considerată ca repetare a infracţiunii în cazurile prevăzute în Partea specială a prezentului cod. 2.186 alin. care ar putea indica asupra mai multor activităţi infracţionale distincte. 152 alin. Consumarea infracţiunii prelungite are loc în ultimul moment al epuizării ultimei acţiuni sau inacţiuni infracţionale. Repetarea ca formă a unităţii de infracţiuni trebuie delimitată de repetarea prevăzută în cadrul infracţiunilor prelungite şi repetarea ca formă a pluralităţii de infracţiuni. ca proces psihic. dacă el a fost stins în conformitate cu art. Pornind de la definiţia enunţată nu va putea fi considerată drept repetată următoarea infracţiune de sustragere. iar sub aspect volitiv . REPETARE A INFRACŢIUNII (1) Se consideră repetare a infracţiunii săvârşirea a două sau mai multor infracţiuni identice ori omogene.3.4 CP şi constituie circumstanţă agravantă. comiterea acţiunilor prin metode şi procedee de acelaşi fel.său o singură infracţiune". În corespundere cu prevederile p. dacă antecedentul penal este scos pentru infracţiunea anterior săvârşită de către infractor în ordine de amnistie sau graţiere. Prima condiţie cerută pentru existenţa infracţiunii repetate este ca infracţiunile să fie identice sau omogene. 6. Infracţiunile repetate omogene se caracterizează prin săvârşirea unor acţiuni distincte de natură diferită. dacă termenele de prescripţie . 1. etc.

2.32 modificat prin Legea nr. 5. în cazurile prevăzute în partea specială a prezentului cod.prevăzute de art. săvârşeşte două sau mai multe infracţiuni prevăzute la diferite articole sau la diferite alineate ale unui articol din prezentul cod. Aceleaşi explicaţii le oferă şi CSJ în p. înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele sau dacă a săvârşit o infracţiune după pronunţarea sentinţei.85 CP. pluralitatea de infracţiuni se prezintă sub următoarele forme: concursul de infracţiuni.32 CP. în timpul executării pedepsei. Formele pluralităţii se aseamănă prin condiţia săvârşirii a două sau a mai multor infracţiuni şi prin unicitatea subiectului şi se deosebesc prin existenţa sau inexistenţa unei hotărâri definitive de condamnare între faptele ce constituie pluralitatea de infracţiuni.33 CP. în care este fixat că "se consideră repetate acele infracţiuni ce au fost săvârşite de o persoană care. iar în situaţia recidivei infracţiunile sunt separate printr-o condamnare definitivă. de fapt.2 al prezentului articol stabileşte că săvârşirea a două sau a mai multor infracţiuni prevăzute de diferite articole ale prezentului cod este considerată ca repetare. Articolul 33. anterior. CONCURSUL DE INFRACŢIUNI (1) Se consideră concurs de infracţiuni săvârşirea de către o persoană a două sau mai multor infracţiuni. formă consacrată în art. dar înainte de executarea completă a pedepsei. în cazul concursului de infracţiuni sunt săvârşite două sau mai multe infracţiuni. dar nu a fost condamnată pentru aceasta".03] 1. printr-o singură acţiune (inacţiune).1 din articolele menţionate. Se consideră pluralitate de infracţiuni săvârşirea a două sau a mai multor infracţiuni în acelaşi timp sau la intervale diferite de timp de aceeaşi persoană. formă prevăzută prin conţinutul art. [Art. Alin. (2) Concursul de infracţiuni poate fi ideal şi real. (4) Concursul real există atunci când persoana.06. 2. descrise în comentariul la art. şi recidiva. înainte de începerea executării pedepsei.05.03.4 art. 1. Pentru existenţa concursului de infracţiuni sunt valabile condiţiile care rezultă din definiţia legală a pluralităţii de infracţiuni. Modalitatea dată a unităţii de infracţiuni atestă. Articolul 32. cât şi omogene. concurs de infracţiuni sau recidivă. 3. prin diferite acţiuni (inacţiuni) de sine stătătoare. dacă persoana nu a fost condamnată pentru vreuna din ele şi dacă nu a expirat termenul de prescripţie.2 al prezentului articol două forme ale concursului de infracţiuni: concursul ideal şi concursul real.60 CP pentru infracţiunea anterior săvârşită au expirat sau antecedentele penale au fost stinse în condiţiile prevăzute de art. în vigoare din 12. înainte ca infractorul să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna din ele. o asemenea situaţie este stipulată doar prin prevederile alin. CP reglementează prin prevederile alin.17 din 19 iunie 2000 privind aplicarea în practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. săvârşeşte două sau mai multe infracţiuni prevăzute la diferite articole sau la diferite alineate ale unui articol din prezentul cod. Recidiva ca formă a pluralităţii de infracţiuni se caracterizează prin comiterea din nou a unei infracţiuni după pronunţarea sentinţei. dar înainte de executarea completă a pedepsei.111 şi 112 CP. Explicaţiile au menirea să atenţioneze că semnul calificativ săvârşirea infracţiunii de o persoană condamnată anterior pentru una şi aceeaşi infracţiune urmează a fi luat în consideraţie doar la individualizarea pedepsei şi stabilirea categoriei penitenciarului în care urmează să execute pedeapsa persoana condamnată. După cum s-a menţionat.211-XV din 29. a comis una din infracţiunile prevăzute la alin. PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI (1) Pluralitatea de infracţiuni constituie. Deosebirea dintre acestea este . situaţia repetării unor infracţiuni atât identice. după caz. Astfel. prevăzute la diferite articole sau la diferite alineate ale unui singur articol din Partea specială a prezentului cod.5 al HP nr. În această situaţie pluralitatea de infracţiuni este compusă din termenul neexecutat al pedepsei şi infracţiunea din nou săvârşită.186 CP. (3) Concursul ideal există atunci când persoana.

întruneşte elementele mai multor infracţiuni.următoarea: concursul real apare ca urmare a săvârşirii a două sau a mai multor acţiuni. 3. în baza unor rezoluţii sau forme de vinovăţie separate. 6. distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor (art. (2) Recidiva se consideră periculoasă: a) dacă persoana anterior condamnată de două ori la închisoare pentru infracţiuni intenţionate a săvârşit din nou cu intenţie o infracţiune. în structura concursului ideal se vor reuni fapte consumate şi activităţi infracţionale neconsumate. 4. b) conexitatea de efect.27. care dau naştere infracţiunilor concurente. Conexitatea de scop apare când se săvârşeşte o infracţiune în scopul de a uşura săvârşirea unei alte infracţiuni. săvârşeşte două sau mai multe infracţiuni prevăzute de diferite componenţe de infracţiune. 145 alin. cumulul ideal al unui omor săvârşit intenţionat şi din imprudenţă există în cazul în care o persoană. Va exista un concurs real şi în cazul comiterii a două sau a mai multor infracţiuni simultane sau succesive. Concursul real de infracţiuni există în cazul în care o persoană. (3) Recidiva se consideră deosebit de periculoasă: a) dacă persoana anterior condamnată de trei sau mai multe ori la închisoare pentru infracţiuni intenţionate a săvârşit din nou cu intenţie o infracţiune. Sub aspect subiectiv. Particularităţile concursului real rezidă în faptul că acţiunile sunt comise prin diferite acţiuni (inacţiuni) de sine stătătoare. De exemplu. generează mai multe infracţiuni. care apar în mod succesiv sau simultan.a) şi k) CP). Acţiunea acestei persoane a fost încadrată ca atentat la viaţa colaboratorului poliţiei (art. Astfel. Articolul 34. b) dacă persoana anterior condamnată pentru o infracţiune intenţionată gravă sau deosebit de gravă a săvârşit din nou cu intenţie o infracţiune gravă sau deosebit de gravă.350 CP). Pentru prezenţa concursului ideal de infracţiuni este caracteristică prezenţa unei singure acţiuni (inacţiuni) comune pentru conţinutul a două sau a mai multor componenţe de infracţiuni şi prezenţa a două sau a mai multor urmări prejudiciabile. 7. infracţiunile pot fi toate intenţionate ori toate din imprudenţă. săvârşeşte şi omorul din imprudenţă al altei persoane. dar în baza unor forme de vinovăţie sau rezoluţii separate. RECIDIVA (1) Se consideră recidivă comiterea cu intenţie a uneia sau mai multor infracţiuni de o persoană cu antecedente penale pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie. Conexitatea de efect priveşte cazul în care se săvârşeşte o infracţiune pentru tăinuirea unei alte infracţiuni săvârşite. Drept exemplu de concurs ideal de infracţiuni poate servi împrejurarea în care o persoană a aruncat o grenadă asupra unor colaboratori de poliţie în incinta unei încăperi în care se aflau şi alte persoane. prin aceeaşi împuşcătură. cu ajutorul falsului. omor etc. 5. din cauza împrejurărilor în care are loc şi a urmărilor produse. care se află în legătură cauzală cu această acţiune (inacţiune). de exemplu. b) dacă persoana anterior condamnată pentru o infracţiune excepţional de gravă a săvârşit din nou o infracţiune deosebit de gravă sau excepţional de gravă. între infracţiunile respective existând o legătură de conexitate care poate fi de două tipuri: a) conexitatea de scop. se săvârşeşte o infracţiune de fals pentru ca apoi. iar concursul ideal se constituie din săvârşirea unei singure acţiuni (inacţiuni) care. există concurs ideal în cazul în care printr-o acţiune (inacţiune) săvârşită de aceeaşi persoană. un omor se săvârşeşte pentru ascunderea unei alte infracţiuni: de sustragere. Potrivit textului legii. de exemplu. sau unele intenţionate şi altele din culpă. din cauza împrejurărilor în care a avut loc şi a urmărilor pe care lea produs.3 lit. să se săvârşească o infracţiune de delapidare. . tentativă de omor asupra a două sau a mai multor persoane cu mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane (art. prin acţiuni (inacţiuni) distincte.197 CP).

În corespundere cu prevederile alin. Prima modalitate se caracterizează prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni intenţionate după ce infractorul a fost condamnat de două ori la închisoare pentru infracţiuni intenţionate. care serveşte ca temei la individualizarea judiciară a pedepsei. fapt ce rezultă expres din conţinutul prezentului articol. 5.81 CP) etc. săvârşeşte din nou una sau mai multe infracţiuni intenţionate. Recunoaşterea persoanei ca recidivist constituie o cauză personală de agravare a pedepsei. b) comiterea unor infracţiuni de o anumită gravitate. b) săvârşirea din nou cu intenţie a uneia sau a mai multor infracţiuni. Recidiva simplă poate fi definită ca fiind situaţia în care persoana. în conformitate cu prevederile art.(1)-(3) se ţine cont şi de hotărârile definitive de condamnare pronunţate în străinătate. în cazul recidivei nu se poate beneficia de facilităţile prevăzute în legătură cu aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată (art. 4. 3. d) stinse sau în caz de reabilitare. în conformitate cu prevederile alin. c) pentru faptele care nu constituie infracţiuni conform prezentului cod. după ce infractorul a fost condamnat de trei sau mai multe ori la închisoare pentru infracţiuni intenţionate. Infracţiunea din nou săvârşită trebuie să fie a doua la număr. 6. indiferent dacă infracţiunea din nou săvârşită sau cea anterioară au fost săvârşite din imprudenţă.4 şi 5 art.82 CP). Infracţiunea din nou săvârşită este a doua la număr. după executarea unei condamnări pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate. Particularităţile de bază care trebuie să fie întrunite pentru ca o persoană să poată fi recunoscută recidivist sunt: a) existenţa unei condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate urmată de apariţia antecedentelor penale.1 art. dar şi prezenţa antecedentelor penale care se sting sau sunt anulate în condiţiile prevăzute de art. b) pentru infracţiunile săvârşite din imprudenţă. b) pentru infracţiunile săvârşite din imprudenţă .6 art. recunoscute de instanţa de judecată a Republicii Moldova.77 CP.exclude starea de recidivă. A două modalitate se caracterizează prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni grave sau deosebit de grave (alin.111 şi 112. la stabilirea stării de recidivă nu se ţine cont de antecedentele penale: a) pentru infracţiunile săvârşite în timpul minoratului . Recidiva deosebit de periculoasă se prezintă de asemenea sub două modalităţi: Prima modalitate se caracterizează prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni intenţionate. . A doua modalitate se caracterizează prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni grave sau deosebit de grave după ce infractorul a fost condamnat anterior pentru săvârşirea unei infracţiuni excepţional de grave (alin. Pentru recunoaşterea persoanei ca recidivist este necesară nu numai condamnarea de fapt a persoanei. 3) recidiva deosebit de periculoasă. distingem trei modalităţi ale recidivei: 1) recidiva simplă. Infracţiunea din nou săvârşită trebuie să fie cel puţin a patra la număr. 2) recidiva periculoasă.16 CP).16 CP) cu intenţie după ce infractorul a fost condamnat anterior pentru săvârşirea unei infracţiuni grave sau deosebit de grave. starea de recidivă prevede un mod mai aspru de aplicare a pedepsei în limitele prevăzute de sancţiunea normei penale (art. 2.111 şi 112 CP.în situaţia în care făptuitorul săvârşeşte din nou o infracţiune în timpul minoratului sau după ce a devenit major. în perioada de până la momentul stingerii antecedentelor penale.(4) La stabilirea stării de recidivă în cazurile prevăzute la alin. şi anume: recidiva constituie circumstanţă agravantă generală.5 al prezentului articol. 1. (5) La stabilirea stării de recidivă nu se ţine cont de antecedentele penale: a) pentru infracţiunile săvârşite în timpul minoratului. Infracţiunea din nou săvârşită este a treia la număr. Recidiva periculoasă se prezintă sub două modalităţi care se bazează pe două criterii: a) condamnarea obligatorie a infractorului la pedeapsa cu închisoarea. Bazându-ne pe conţinutul acestui articol.

În CP din 18 aprilie 2002 legislatorul a stabilit cauzele care înlătură caracterul penal al faptei într-un capitol separat. dat fiind faptul că persoana care l-a admis a luat măsurile necesare pentru a preveni dăunarea intereselor ocrotite de lege. iar prejudiciul se justifică dacă în timpul reţinerii infractorului aceasta a fost unica metodă de a-l reţine.c) pentru faptele care nu constituie infracţiuni. În cazul riscului întemeiat lipseşte şi elementul vinovăţiei. cu liberarea de pedeapsa penală (cap. condiţiile în care antecedentele penale se anulează sunt expres stipulate în conţinutul articolelor nominalizate (a se vedea comentariul la art. Prin dezincriminarea unor fapte se înlătură toate consecinţele condamnării. Includerea stării de extremă necesitate în categoria cauzelor care înlătură caracterul penal al infracţiunii este condiţionată de faptul că persoana poate fi expusă unor pericole generate de evenimente. Aceste norme se încadrau în Titlul II denumit Infracţiuni. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei nu trebuie să fie confundate cu normele de liberare de răspundere penală (cap.IX) şi cu cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării (cap. LEGITIMA APĂRARE .13) şi extrema necesitate (art. 4. care fac ca faptei prevăzute de legea penală să îi lipsească una din trăsăturile esenţiale ale infracţiunii: caracterul prejudiciabil. situaţii. în condiţiile legii.111 şi 112 CP). astfel fapta prezentându-se ca o activitate social-utilă. 1. prevederea în lege. vinovăţia.35-40). 8. deoarece are drept scop realizarea unor acţiuni socialmente utile.XI). se au în vedere infracţiunile care nu mai sunt prevăzute în legea penală în legătură cu dezincriminarea acestora (art. b) reţinerea infractorului. d) stinse sau în caz de reabilitare. III. e) riscul întemeiat. În acest caz persoana nu acţionează cu vinovăţie. Activitatea de reţinere a infractorului. Se consideră socialmente utile acţiunile legate de cauzarea unui prejudiciu persoanei care a comis o infracţiune şi care se sustrage de la răspunderea penală. împrejurări. Articolul 36. d) constrângerea fizică sau psihică. iar fiecărei cauze i-a rezervat câte un articol în parte (art. cauză din care făptuitorul nu-şi poate dirija acţiunile. iar fapta comisă nu prezintă caracter prejudiciabil. nu constituie infracţiune. căci făptuitorul nu a acţionat cu voinţă liberă. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei sunt determinate de diverse stări. diverse întâmplări cu caracter accidental. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI Se consideră cauze care înlătură caracterul penal al faptei: a) legitima apărare. Drept cauză care înlătură caracterul penal al faptei este considerat şi riscul întemeiat.111 şi 112. care ar fi generat starea de recidivă. Drept temei pentru instituirea legitimei apărări în calitate de cauză care înlătură caracterul penal al faptei serveşte atât lipsa caracterului prejudiciabil. ci constrâns de necesitatea apărării valorilor sociale ameninţate grav prin atac periculos. Temeiul includerii constrângerii fizice sau psihice în categoria cauzelor care înlătură caracterul penal al infracţiunii este generat de lipsa libertăţii de voinţă şi acţiune (inacţiune) a făptuitorului. c) starea de extremă necesitate.10 CP). 6. în conformitate cu prevederile art. În CP din 1961 au existat doar două cauze care înlăturau caracterul penal al faptei: legitima apărare (art. conform prezentului cod. în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni. cât şi lipsa de vinovăţie. 5. 3. CAPITOLUL III CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI Articolul 35. Temeiurile enunţate vor produce efecte de înlăturare a caracterului penal al faptei numai cu privire la persoana care a acţionat efectiv sub imperiul constrângerii.VI). energii. 7.14). 2. Acest lucru se realizează în CP pentru prima dată. cerinţă impusă de subiectul infracţiunii. Reţinerea infractorului şi predarea acestuia organelor de drept va constitui un impediment la săvârşirea de noi infracţiuni.

8. pentru a-l realiza. o comportare violentă a omului îndreptată împotriva unei valori sociale ocrotite de lege. 7. fiind în stare de legitimă apărare. Atacul este o agresiune.este esenţial modificat. averii. inclusiv anunţând organele abilitate cu funcţii de combatere a criminalităţii. Făptuitorul a fost condamnat pentru omor intenţionat. prin atac îndreptat împotriva sa ori împotriva altei persoane se înţeleg acţiunile agresorului contra vieţii persoanei. la faptele de încălcare a drepturilor şi libertăţilor sale.2 art. libertăţii. săvârşită în stare de legitimă apărare. Conţinutul legitimei apărări . În cazul unui atac în viitor persoana are posibilitatea de a preveni pericolul. indică obiectiv că atacul va începe. Nu se încadrează în conceptul de legitimă apărare presupusul atac în viitor. . Prin atac direct se înţeleg acţiunile îndreptate nemijlocit asupra valorilor ocrotite de lege. sănătăţii.2 din CRM acordă fiecărei persoane dreptul la viaţă. însoţită de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe.36. (2) Este în stare de legitimă apărare persoana care săvârşeşte fapta pentru a respinge un atac direct. Atacul nu este direct în cazul în care între agresor şi victimă se află un obstacol material (poartă închisă. pentru a împiedica pătrunderea. şantaj. a fost impusă să acţioneze pentru a apăra valorile sociale periclitate de un atac. pentru a preîntâmpina un furt din bunurile sale. În literatura de specialitate este comentată speţa referitoare la fapta unei persoane care. 9. prevăzută de legea penală. Apărarea nu va fi considerată legitimă dacă riposta agresorului a fost întreprinsă după consumarea atacului. fapta cade sub incidenţa prevederilor legitimei apărări. Atacul este imediat în cazul în care acesta s-a dezlănţuit şi se află în curs de desfăşurare. dar cuvintele. Dacă atacul nu a fost declanşat. îndreptat împotriva sa. imediat. onoarei. El se va consuma în momentul în care a luat sfârşit şi pericolul pentru valorile protejate de lege nu mai există. (3) Este în legitimă apărare şi persoana care săvârşeşte fapta. Un atac verbal sau scris (insultă. Ideea de legitimă apărare este în consens direct cu drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului prevăzute în DUDO. Atacul va fi real dacă există obiectiv. material şi real. prin mijloace legitime.26 alin.13 CP din 1961. precum şi dreptul de a reacţiona independent.24 alin. demonstrarea armei etc. 6. CEDO etc. care sunt în măsură să producă o modificare în substanţa fizică a valorilor sociale protejate de lege. 3.1 şi art. Se consumă o dată cu încetarea agresiunii. deoarece fapta săvârşită în condiţiile enunţate de lege nu este prejudiciabilă. 2. 1. Stipulările din art. într-un spaţiu de locuit sau într-o altă încăpere. a conectat gardul din sârmă la o sursă de curent electric. instrumentele etc. 4. denunţare calomnioasă etc. prevăzută la alin. Legitima apărare este o acţiune pe care o realizează o persoană săvârşind o faptă prevăzută de legea penală pentru a înlătura efectele unui atac care periclitează valorile sociale ocrotite de lege. Lipseşte şi vinovăţia persoanei care. a altei persoane sau împotriva unui interes public şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public. zid.(1) Nu constituie infracţiune fapta. dar nu este presupus de persoană. Potrivit alin. uşă) sau o distanţă mai mare în spaţiu. Legitima apărare este o activitate social-utilă.) nu este considerat drept atac material. gesturile. Victimă a devenit o persoană care trecea întâmplător pe lângă gard. la integritate fizică şi psihică.în redacţia noului CP . se foloseşte forţa fizică. integrităţii corporale.(2). armele. 5. Atacul va fi material dacă. noile prevederi lărgind aria de acţiune a normei în comparaţie cu prevederile art.

Prin ameninţare cu aplicarea unei asemenea violenţe se înţeleg acţiunile prin care făptuitorul îşi dezvăluie intenţia reală de aplicare a unei violenţe periculoase pentru viaţa sau sănătatea victimei. indiferent de funcţia pe care o ocupă.07. Prin spaţiu de locuit se înţelege o încăpere în care persoana locuieşte permanent sau temporar. precum şi altă violenţă care. iar reţinerea infractorului se întreprinde în cazul în care persoana a fost prinsă asupra faptului sau imediat după săvârşirea infracţiunii.1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului).07. De exemplu. putea fi cauzată sau a fost cauzată de făptuitor. a capacităţii de muncă.spre privarea făptuitorului de libertate şi aducerea lui la organele de urmărire penală sau la alt organ al puterii de stat. garajele şi alte construcţii de gospodărie. Temeiurile. Prin reţinere a infractorului se înţeleg acţiunile de cauzare a unor prejudicii în timpul captării şi predării organelor de drept a persoanei care a comis o infracţiune şi care se sustrage de la răspunderea penală. dreptul de moştenire etc. posibilitatea de a fugi de la locul atacului sau posibilitatea de a se adresa organelor de poliţie. iar scopul reţinerii infractorului . dar stabilă. beciurile. pregătirea specială. 1.Dreptul la legitimă apărare îl are orice persoană.5 din 06. săvârşită în scopul reţinerii persoanei care a comis o infracţiune şi al predării ei organelor de drept. respectiv. prevăzută de legea penală. deşi nu a cauzat o daună ca cea menţionată. edificiile. Legitima apărare are tangenţe cu reţinerea infractorului (art. menite pentru amplasarea bunurilor materiale (HP CSJ nr. Prin noţiunea de altă încăpere se înţelege un spaţiu delimitat dintr-o construcţie cu funcţia de locuinţă. distrugerea bunurilor materiale în proporţii deosebit de mari etc.1992.5 din 06. 15. dreptul de proprietate. în spaţiul de locuit. Drepturile persoanei atacate sunt diverse. c) mărimea daunei cauzate infractorului în timpul legitimei apărări şi al reţinerii infractorului poate să fie mai mare decât dauna care.37) şi cu starea de extremă necesitate (art. Prin interes public se înţelege o stare.I). iar mărimea daunei pricinuite în timpul stării de extremă necesitate trebuie să fie mai mică în raport cu urmările care s-ar fi putut produce dacă pericolul iminent nu ar fi fost înlăturat. b) scopul legitimei apărări este orientat spre prevenirea infracţiunii. dreptul cetăţenilor de a aduce forţat la poliţie sau în faţa altui organ al puterii de stat a persoanei prinse asupra faptului de săvârşire a unei infracţiuni sunt stabilite de legislaţia procesual-penală (Titlul V. 11. a creat la momentul aplicării ei un pericol real pentru viaţa şi sănătatea victimei. construcţiile. în urma căreia a survenit o tulburare de scurtă durată a sănătăţii sau o pierdere neînsemnată. pe ascuns sau deschis.38). Diferenţele dintre aceste trei cauze care înlătură caracterul penal al faptei sunt următoarele: a) legitima apărare se realizează numai în timpul desfăşurării unui atac direct. 16. Pătrundere înseamnă intrarea ilegală. De exemplu. demonstrarea pistolului. dreptul locativ. . vătămarea intenţionat gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. aceste trei cauze care exclud caracterul penal al faptei au un cadru comun: utilitatea acţiunilor întreprinse pentru binele societăţii. 12.5 al HP CSJ nr. drept violenţă periculoasă pentru viaţă şi sănătate urmează a fi considerată cauzarea unei vătămări mai puţin grave sau uşoare integrităţii corporale sau sănătăţii victimei. REŢINEREA INFRACTORULUI Nu constituie infracţiune fapta. cuţitului. Exceptând asemănarea de formă a acestora cu infracţiunile. hambarele. Articolul 37. 10. procedura reţinerii. Prin noţiunea de pericol grav se înţeleg consecinţele ireparabile care pot surveni pentru persoana atacată: pierderea vieţii. Conform p. 14. cap. briciului etc. imediat. 13. 2. material şi real. o activitate care vizează o instituţie publică şi buna ei funcţionare.

5. opun rezistenţă folosind arme sau au săvârşit un atac în grup. . Colaboratorii poliţiei aplică forţa fizică. 4. colaboratorii poliţiei sunt supuşi răspunderii penale conform legislaţiei în vigoare. a mijloacelor speciale şi a armei de foc). Prin pericol iminent se înţelege situaţia. 1. adică să fi ajuns pe cale să se producă.16 din comentariul art. integritatea corporală. Acţiunile de reţinere a infractorului pot fi diverse: imobilizare prin legare. dacă acţiunile de acest fel nu pot fi respinse pe alte căi şi cu alte mijloace. moartea acestuia. ce ameninţă viaţa şi sănătatea oamenilor. 4. persoanelor de vârstă înaintată. care pun în primejdie existenţa. anumite stări ale organismului omului: foame. 2. reacţii manifestate de animale. Pentru depăşirea atribuţiilor în timpul reţinerii (aplicarea forţei. incendii. sete sau maladii. 6. izolare în încăperi sigure. inundaţii. starea de extremă necesitate şi legitima apărare au fost deja comentate (a se vedea explicaţiile la p. Starea de extremă necesitate se prezintă ca o ciocnire de interese ocrotite de legea penală şi apare în cazul în care legiuitorul admite sacrificarea valorii mai puţin importante în favoarea celei mai importante. sănătatea făptuitorului sau a altor persoane ori un interes public. integritatea cuiva sau a ceva. inclusiv procedeele speciale de luptă. îşi dă seama că provoacă urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat. dacă metodele nonviolente nu asigură îndeplinirea obligaţiunilor ce le revin (art. întâmplările. (2) Este în stare de extremă necesitate persoana care săvârşeşte fapta pentru a salva viaţa. a mijloacelor speciale sau a armei de foc trebuie să fie precedată de un avertisment privind intenţia recurgerii la ele cu acordarea unui timp suficient pentru reacţia de răspuns. să nu poată fi înlăturat decât prin comiterea unei fapte prevăzute de legea penală. Sunt stipulate şi interdicţiile de aplicare a armei de foc contra femeilor şi minorilor. a mijloacelor speciale şi a armei generează un pericol direct pentru viaţa şi sănătatea cetăţenilor şi a colaboratorilor poliţiei. pericolul să ameninţe viaţa. prevăzută de legea penală.168 CPP). 3. Articolul 38. Condiţiile stării de extremă necesitate privitoare la pericolul social conform legii sunt: • • • pericolul să fie iminent.15 al Legii cu privire la poliţie). 5. (3) Nu este în stare de extremă necesitate persoana care. să-l aducă forţat la poliţie sau în faţa altui organ al puterii de stat. 8. integritatea corporală sau sănătatea sa. STAREA DE EXTREMĂ NECESITATE (1) Nu constituie infracţiune fapta. 7. precum şi contra oamenilor cu evidente deficienţe fizice. fapte ale persoanei săvârşite intenţionat sau din imprudenţă. cu excepţia cazurilor în care tergiversarea aplicării forţei fizice. în momentul săvârşirii faptei. deoarece nu este săvârşită cu vinovăţie. Orice persoană este în drept să reţină infractorul. poate conduce la alte urmări grave. Fapta săvârşită în stare de extremă necesitate nu constituie infracţiune. săvârşită în stare de extremă necesitate. Deosebirile dintre reţinerea infractorului. dacă făptuitorul a fost prins asupra faptului de săvârşire a infracţiunii sau a încercat să se ascundă sau să fugă după aceasta (art. cu excepţia cazurilor în care ei au săvârşit un atac armat. Sursele pericolului care ameninţă valorile sociale ocrotite de lege pot fi de natură diferită: cutremure.3. pentru curmarea infracţiunilor. pentru înfrângerea rezistenţei opuse cerinţelor legale.36 CP). a altei persoane ori un interes public de la un pericol iminent care nu poate fi înlăturat altfel. în cazuri excepţionale. cauzare de daune integrităţii corporale sau sănătăţii. Legea prevede că aplicarea forţei.

sănătatea persoanei. legitima apărare şi reţinerea infractorului au fost date în comentariul la p.2 al articolului nominalizat prevede situaţia (starea) în care făptuitorul îşi menţine posibilitatea de a-şi dirija acţiunile în urma constrângerii fizice sau psihice. Pericolul iminent este îndreptat împotriva valorilor sociale enumerate expres în lege: viaţa. în urma căreia persoana menţine posibilitatea de a-şi dirija acţiunile. CONSTRÂNGEREA FIZICĂ SAU PSIHICĂ (1) Nu constituie infracţiune fapta. unica situaţie de lichidare a pericolului. 11.6. Alin. nu-şi dirijează voinţa în mod liber şi săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală. Spre deosebire de legitima apărare. Atât în cazul constrângerii fizice. Condiţiile acţiunii de salvare a valorilor sociale ocrotite de lege sunt: • • • pericolul nu poate fi înlăturat decât prin comiterea unei fapte prevăzute de legea penală. Articolul 39. pompierii. Constrângerea psihică constă într-o ameninţare asupra psihicului persoanei care. pot fi deduse din conţinutul legii. 1. Condiţiile constrângerii fizice şi psihice. Starea de extremă necesitate nu poate servi drept argument juridic de liberare a făptuitorului de răspundere materială în cazurile în care prejudiciul este adus unei persoane nevinovate de apariţia pericolului. constrângerea să fie de natură gravă. Din acest motiv nu pot invoca starea de extremă necesitate persoanele care. dacă în urma acestei constrângeri persoana nu putea să-şi dirijeze acţiunile. înfruntă pericolul (lucrătorii de poliţie. pericolul grav să nu poată fi înlăturat în alt mod decât prin săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. interesul public. medicii şi persoanele care au avut o altă posibilitate de a evita pericolul etc. 2. sub imperiul acestei presiuni şi ca urmare a ei.3 art. sfera de protecţie a stării de extremă necesitate este mai restrânsă. săvârşirea faptei prevăzute de legea penală a fost unicul mijloc. prevăzută de legea penală. 8.). Alin.1 al prezentului articol stabileşte două forme distincte de înlăturare a caracterului penal al faptei: constrângerea fizică şi constrângerea psihică.38. 7. integritatea corporală ori bunurile persoanei. să pună în pericol viaţa. Constrângerea fizică este o presiune condiţionată de o energie străină care îl pune pe făptuitor în imposibilitatea de a-şi dirija în mod liber voinţa şi îl determină să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. 4. integritatea corporală. cu toate că nu sunt stipulate expres de lege.36 CP. sănătatea.38). 9. Pericolul iminent se consideră inevitabil. 5. Deosebirile dintre starea de extremă necesitate. să nu se cauzeze urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu ar fi fost înlăturat (alin.16 art. 10. Conform regulilor generale ale răspunderii penale. cât şi în cel al constrângerii psihice se înlătură caracterul penal al faptei. În cazul în care . întrucât infracţiunii îi lipseşte una din trăsăturile esenţiale: vinovăţia. dacă nu poate fi înlăturat altfel decât prin comiterea unei fapte prevăzute de legea penală. care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege ca rezultat al constrângerii fizice sau psihice. (2) Răspunderea penală pentru cauzarea de daune intereselor ocrotite de legea penală prin constrângere psihică sau fizică. nu există vinovăţie în cazul în care făptuitorul este lipsit de capacitatea de a-şi manifesta voinţa şi a-şi dirija acţiunile. se stabileşte în condiţiile art. Acestea sunt: • • • existenţa sau exercitarea asupra făptuitorului a unei acţiuni de constrângere fizică sau psihică. în virtutea obligaţiunilor de serviciu. 3.

conţinea ameninţarea de a provoca un dezastru social. care a admis riscul. tehnică.1990) defineşte noţiunea de risc profesional care. RISCUL ÎNTEMEIAT (1) Nu constituie infracţiune fapta. 4. 2. farmacologie.33 al legii nominalizate. precum şi impactul pe care îl poate avea asupra relaţiilor sociale.persoana are posibilitatea de a-şi alege un anumit comportament şi a lua o decizie sau alta se vor aplica prevederile stării de extremă necesitate. CAPITOLUL IV PARTICIPAŢIA Articolul 41. Legea cu privire la poliţie (nr. persoana a riscat pentru a-şi atinge scopurile personale. PARTICIPAŢIA . nu constituie infracţiune acţiunea colaboratorului de poliţie care a fost săvârşită într-o situaţie de risc profesional justificat. Riscul se consideră întemeiat dacă îndeplineşte următoarele condiţii: • • scopul social util nu putea fi atins fără acţiunile (inacţiunile) însoţite de risc. persoana care a riscat nu a luat toate măsurile pentru a proteja interesele şi valorile ocrotite de legea penală. în viziunea noastră. (2) Riscul se consideră întemeiat dacă scopul socialmente util urmărit nu a putut fi realizat fără un anumit risc şi dacă persoana care l-a admis a luat măsurile necesare pentru a preveni cauzarea de daune intereselor ocrotite de lege.416-XII din 18. sfera de producere etc. este o formă a riscului întemeiat. prevăzută de legea penală. 7. în legislaţia penală a fost introdusă o nouă cauză care înlătură caracterul penal al faptei: riscul întemeiat. conţinea ameninţarea de a provoca un dezastru ecologic.ştiinţă. Riscul se consideră neîntemeiat. (3) Riscul nu poate fi considerat întemeiat dacă era cu bună-ştiinţă îmbinat cu pericolul pentru viaţa persoanei sau cu pericolul provocării unui dezastru ecologic ori social. Pentru a nu frâna activitatea persoanei în diferite domenii . Articolul 40. 5. deşi aceasta are semnele acţiunilor pentru care este prevăzută răspunderea penală. Noţiunea de risc înseamnă o acţiune (inacţiune) cu posibile consecinţe dăunătoare. scopul social-util putea fi atins prin alte mijloace şi acţiuni care nu presupuneau risc. Progresul tehnico-ştiinţific este imposibil fără a introduce noi tehnologii. 1. Conform prevederilor art. Riscul profesional este considerat justificat. Evaluarea gradului de risc exprimă probabilitatea acestuia de a se produce. iar scopul legitim nu putea fi realizat prin acţiuni ce nu ar fi implicat riscul şi colaboratorul poliţiei. fără a realiza experimente în diferite domenii ale activităţii fiinţei umane. medicină. care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege în cazul riscului întemeiat pentru realizarea scopurilor socialmente utile. dacă acţiunea săvârşită decurgea în mod obiectiv din informaţia asupra faptelor şi circumstanţelor de care dispunea colaboratorul poliţiei. 6. Riscul întemeiat înlătură răspunderea penală pentru dauna cauzată intereselor şi valorilor ocrotite numai în cazul în care persoana care a riscat nu a avut la dispoziţie nici o altă cale de a atinge scopul social util. -. a întreprins toate măsurile posibile pentru a preîntâmpina consecinţele negative. 3.12. persoana care a riscat a întreprins toate măsurile pentru a nu leza interesele şi valorile sociale ocrotite de legea penală. dacă: • • • • • • era cu bună-ştiinţă îmbinat cu primejdia pentru viaţa unei persoane.

Pentru existenţa participaţiei. e) cooperarea mai multor persoane să nu fie cerută de conţinutul legal al infracţiunii. trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii: a) să existe pluralitate de făptuitori. participaţia propriu-zisă este condiţionată de săvârşirea faptei cu intenţie de către cel puţin două persoane: instigator-autor. Participarea la infracţiune a mai multor persoane înseamnă că două sau mai multe persoane. Existenţa legăturii interne subiective cu privire la săvârşirea infracţiunii încă nu înseamnă participare la fapta penală. Condiţia se realizează când cooperează cel puţin două persoane. Infracţiunea poate fi săvârşită de una sau mai multe persoane împreună. stabileşte cercul de persoane responsabile pentru această activitate infracţională. De exemplu. 2. ţinând seama de importanţa sau de aportul acestei contribuţii.Se consideră participaţie cooperarea cu intenţie a două sau mai multor persoane la săvârşirea unei infracţiuni intenţionate. 3. Potrivit naturii ei. a. instituţia participaţiei îndeplineşte în acelaşi timp şi un rol special. adică nu numai a persoanelor care săvârşesc nemijlocit acţiuni ce formează latura obiectivă a infracţiunii concrete. . Deci. b) să existe o legătură subiectivă (coeziune psihică) între participanţi. deoarece un asemenea îndemn nu a avut efect determinant în dezlănţuirea agresiunii. însă nu va exista participaţie penală. trebuie să existe o cooperare materială sau intelectuală a participanţilor. ţinând cont de momentul în care are loc. dacă aceasta a dus la întărirea hotărârii infracţionale. deoarece lipseşte legătura subiectivă dintre participanţi. ea se divizează în principală şi secundară.42 CP. complici sau organizatori. conform căruia participanţi la infracţiune sunt persoanele care contribuie la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori. 7. Legătura subiectivă (coeziunea psihică) dintre participanţi este indicată direct în art. nu constituie instigare faptul de a striga persoanelor care loveau victima cu parii că aceasta "trebuie omorâtă". 5. determină problema răspunderii penale a participanţilor la infracţiune. săvârşesc fapta prevăzută de legea penală (acţiune sau inacţiune). În anumite împrejurări. Supunându-se regulilor generale ale dreptului penal pentru combaterea infracţionalităţii. Dacă la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală participă mai mulţi făptuitori. 6. Dacă unii au cooperat din imprudenţă. dacă aceasta nu a luat o formă de ajutorare a infractorului. dar şi a persoanelor care au luat parte la infracţiune în calitate de instigatori. organizatori. Pluralitatea de făptuitori este consacrată în art. 4. prevăzute de partea specială a CP.41 CP. din punct de vedere subiectiv. Specificul participaţiei. ca formă deosebită a activităţii infracţionale. îndreptată împotriva unuia şi aceluiaşi obiect. 1. reglementează ordinea şi limitele răspunderii participanţilor. d) una şi aceeaşi faptă prevăzută de legea penală să fie săvârşită de către toţi participanţii. Participaţia penală există numai atunci când persoanele respective au cooperat cu intenţie. fără ca aceasta să fie necesară pentru existenţa conţinutului legal al infracţiunii. intenţia trebuie constatată în raport cu fiecare persoană care a cooperat. această contribuţie poate fi materială sau intelectuală. autor-complice ş. ea există înainte de începerea executării acţiunii (inacţiunii) sau în timpul executării acesteia până la momentul terminării ei. c) fapta să fie săvârşită în cooperare materială sau intelectuală. instigatori sau complici. se poate vorbi despre participaţie la această faptă. Pentru ca să existe elementul de participaţie penală. conform căruia se consideră participaţie cooperarea cu intenţie a două sau a mai multor persoane la săvârşirea unei infracţiuni intenţionate. nu una. aceasta trebuie constatată în raport cu fiecare participant. ci o simplă cooperare materială. caracteristic numai pentru ea: ilustrează criteriile obiective şi cele subiective necesare activităţii infracţionale comune. Nu constituie un act de participaţie nici faptul de exprimare a aprobării acţiunilor infracţionale. va fi o complicitate intelectuală. dacă legea cere pentru sancţionarea faptei săvârşite existenţa intenţiei. pe lângă legătura subiectivă. care constă în faptul că persoanele contribuie într-o formă sau alta la săvârşirea infracţiunii prevăzute de legea penală.

Săvârşirea aceleiaşi fapte prevăzute de legea penală înseamnă că pentru toţi participanţii la activitatea infracţională comună există o componenţă de infracţiune comună. ori că pentru unii dintre ei fapta este consumată. Fapta este una şi aceeaşi pentru toţi participanţii. Participanţi sunt persoanele care contribuie la săvârşirea unei infracţiuni în calitate de autor. 10. ci o pluralitate naturală sau constitutivă de făptuitori. instigator sau complice. Toate condiţiile expuse trebuie întrunite cumulativ. iresponsabilităţii sau din alte cauze prevăzute de prezentul cod.contravenţie sau abatere. e necesar ca actele participanţilor să fie îndreptate împotriva aceluiaşi obiect juridic. (2) Se consideră autor persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală. organizator. prin orice metode. precum şi persoana care a săvârşit infracţiunea prin intermediul persoanelor care nu sunt pasibile de răspundere penală din cauza vârstei. contribuţia autorului constând tocmai în săvârşirea acţiunii sau inacţiunii care constituie latura obiectivă a infracţiunii. iar fapta să se realizeze cel puţin în forma tentativei sau pregătirii de infracţiune. iar în raport cu alţii . Pentru existenţa participaţiei penale propriu-zise se cere ca pluralitatea de făptuitori să fie ocazională. Se consideră autor al infracţiunii persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală. determină o altă persoană să săvârşească o infracţiune. organizator. (5) Se consideră complice persoana care a contribuit la săvârşirea infracţiunii prin sfaturi. 1. Ca să existe participaţie. Indivizibilitatea faptei este considerată ca reală.8. autoratul se distinge prin caracterul său esenţial şi necesar. iar pentru alţii e în formă de tentativă. prestare de informaţii. Din aceleaşi considerente nu se poate ca aceeaşi faptă în raport cu unii participanţi să constituie infracţiune. nu se poate considera că aceasta există în raport cu unii şi nu există în raport cu alţii. va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârşire a infracţiunii. iresponsabilităţii sau din alte cauze prevăzute de prezentul cod. instigatori sau complici). şi nu în funcţie de încadrarea juridică pe care ar putea să o obţină ţinându-se seama de diferiţi participanţi. aşa cum o prevede legea penală. Din cauza . Dacă pentru existenţa infracţiunii legea prevede cooperarea mai multor persoane. poate exista participaţie la o asemenea faptă dacă autorul sau coautorul are calitatea cerută de lege. şi nu indispensabilă. 9. Mai este necesar un detaliu: cooperarea mai multor persoane să nu fie cerută de conţinutul legal al infracţiunii. (3) Se consideră organizator persoana care a organizat săvârşirea unei infracţiuni sau a dirijat realizarea ei. În raport cu ceilalţi participanţi (organizatori. întâmplătoare în raport cu conţinutul legal al infracţiunii. obiectivă. (6) Participanţii trebuie să întrunească semnele subiectului infracţiunii. Ca atare. PARTICIPANŢII (1) Participanţii sunt persoanele care contribuie la săvârşirea unei infracţiuni în calitate de autor. instigator sau complice. indicaţii. Lipsa oricăreia dintre ele cauzează inexistenţa participaţiei propriu-zise. precum şi persoana care a săvârşit infracţiunea prin intermediul persoanelor care nu sunt pasibile de răspundere penală din cauza vârstei. 3. precum şi persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor. care poate să se realizeze în două forme: o însumare simplă a forţelor pentru producerea urmărilor prevăzute de lege şi condiţionarea reciprocă a acţiunilor participanţilor. încadrare ce depinde de vinovăţie şi care poate fi diferită de la participant la participant. urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte. O expresie exterioară a cooperării conţine asocierea acţiunilor participanţilor. 2. precum şi persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizaţie criminală ori a dirijat activitatea acestora. Când pentru realizarea conţinutului legal al infracţiunii se pretinde subiectului activ o anumită calitate (subiect special). (4) Se consideră instigator persoana care. atunci nu se mai realizează participaţia penală. acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole. Articolul 42.

poştă etc. nu dă ajutor etc. lovirea etc. în care o faptă prevăzută de legea penală a fost săvârşită în mod nemijlocit de către două sau mai multe persoane împreună. ca formă de participaţie. fără interpunerea unei alte persoane. Este considerat autor acela care la omor împuşcă victima. adică despre persoana fizică care a săvârşit. o faptă prevăzută de legea penală. problema rolului şi funcţiilor ei nu apare.42 CP. Na va exista coautorat dacă fiecare inculpat acţionează independent şi în momente diferite. iar altul . de exemplu. Acţiunile organizatorului pot consta în recrutarea membrilor grupului organizat sau ai organizaţiei criminale. animale vătămătoare etc. lovind.1-5).organizatori. Autorul contribuie. Ea poate exista numai în participaţie. Nici instigarea. În astfel de cazuri poate fi vorba pur şi simplu despre subiectul infracţiunii. Dacă infracţiunea este săvârşită de o singură persoană.cealaltă parte a ei (ameninţarea. nefiind instigată sau ajutată de cineva. el desemnează o anumită formă de contribuţie la săvârşirea unei infracţiuni. fiindcă fapta prevăzută de legea penală poate fi săvârşită în mod nemijlocit fără să fie necesare alte contribuţii. adică în acele cazuri în care. pentru realizarea acelei contribuţii. instigatori. în sensul tehnic al termenului. a încetat a mai avea calitatea care condiţiona acea calificare şi. foloseşte sau frânează propria sa energie fizică (ucide. 6. nici organizatorul nu pot exista în afara autoratului. autoratul este unica formă de contribuţie la infracţiunea care poate exista şi în afara participaţiei. .IV CP Participaţia că participanţi sunt persoanele care contribuie la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori. 4. Atunci când actele de instigare sau de complicitate sunt incriminate ca infracţiuni de sine stătătoare. complici. cel care le comite este autor. adică acţiunea sau inacţiunea. fax.42 alin. pe de o parte. instigatori sau complici (art. Cu toate acestea. efectuarea unor acte de executare. în timp ce acesta din urmă poate exista de sine stătător. precum şi persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizaţie criminală ori a dirijat activitatea acestora. 5. sustrage. nu devine autor acela care a dobândit această calitate după săvârşirea faptei la care a participat. în comun. 7. în împărţirea rolurilor între membrii grupului criminal sau ai organizaţiei criminale. în coordonarea acţiunilor participanţilor nemijlocit la locul săvârşirii infracţiunii sau de la distanţă. substanţe explozive. Prin nemijlocit se înţelege. coautoratul este acea formă a participaţiei.caracterul de act de executare pe care trebuie să-l aibă contribuţia autorului la săvârşirea faptei. În acelaşi sens s-a exprimat şi legiuitorul. 8. În caz de coautorat. cu vinovăţie. autoratul (ca şi termenul autor) nu poate fi înţeles decât în corelaţie cu termenii complicitate (complice) şi instigare (instigator) sau organizare (organizator). iar pe de altă parte . prin intermediul mijloacelor tehnice: telefon. Noţiunea de autor. este una corelativă. poştă electronică. în mod nemijlocit. ori dinamizează sau se foloseşte de energia fizică a unei forţe străine (arme. la săvârşirea faptei indiferent dacă. iar nu instigator sau complice.) şi în acţiunile fiecăruia va fi o infracţiune consumată sub formă de coautorat. contribuţia sa se caracterizează prin faptul că a realizat în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală. în întocmirea planului săvârşirii infracţiunii. nici complicitatea. Când însă autorul a săvârşit infracţiunea împreună cu alţi participanţi. Sub aspect obiectiv. deoarece este clar că numai ea a executat latura obiectivă a infracţiunii. luarea bunului). la furt îşi însuşeşte lucruri din posesia altuia. alături de autor. distruge. mortal victima. toxice. după săvârşirea faptei.). în raport cu alte forme de contribuţie posibile. unul din coautori poate realiza numai o parte a acţiunii infracţionale (de exemplu. prevăzută în alin. Calitatea cerută pentru autor trebuie să existe în momentul săvârşirii faptei: dacă nu pierde calitatea de autor cel care. fiindcă nu se poate realiza conţinutul acesteia. acţionează şi alte persoane. Coautori sunt persoanele care au cooperat ocazional şi în baza unei legături subiective cu acte de executare (nemijlocit) la comiterea în comun a aceleiaşi fapte prevăzute de legea penală. loveşte. viceversa.2 art. 9. nu se poate vorbi despre săvârşirea faptei. Fără executarea nemijlocită a acţiunii (inacţiunii) de către autor. de exemplu .din răzbunare. care îndeplinesc alte roluri funcţionale .).specificului său. Se consideră organizator al infracţiunii persoana care a organizat săvârşirea unei infracţiuni sau a dirijat realizarea ei. organizatori. indicând în cap.

participanţii la infracţiune trebuie să întrunească semnele constitutive ale subiectului infracţiunii. ci sprijină (înlesneşte.42 alin. complicele efectuează acte de sprijinire a activităţii autorului. un duşman. cât şi de complice. cei care nu au această calitate nu fac decât să-i ajute). Conform art. instigator este persoana care. îndeamnă o altă persoană. Deci. instigatorul este un participant sui-generis la infracţiune. 11. instigarea este fapta unei persoane (instigator) care determină. cu intenţie. înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau care. cu intenţie. cu intenţie. complicele nu realizează fapta în mod nemijlocit. oferire de informaţii. desfăşoară o activitate materială. Uneori complicele poate contribui chiar la efectuarea actelor de executare. complice este persoana care a contribuit la săvârşirea infracţiunii prin sfaturi. Cea de-a doua persoană acceptă îndemnul sau propunerea. d) organizaţie (asociaţie) criminală. Instigatorul însă are ideea de săvârşire a infracţiunii. pe care o transmite altei persoane. Instigatorul contribuie la săvârşirea infracţiunii prin transmiterea către cel instigat a ideii săvârşirii infracţiunii şi prin determinarea luării de către acesta a hotărârii de a săvârşi fapta. acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole. în schimbul unei recompense.5 CP. Deci. În timpul în care autorul efectuează acte de executare şi realizează în mod nemijlocit materialitatea faptei. promite că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că-l va favoriza pe făptuitor. să fie persoane fizice şi responsabile. numai aceste persoane pot efectua acte de executare.10. va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârşire a infracţiunii. de coautor. pentru a transmite hotărârea luată altei persoane. urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte. în calitate de coautori. fiecare realizând latura obiectivă a infracţiunii. chiar dacă ulterior nu-şi onorează promisiunea. la care nu poate fi autor decât o persoană care are o anumită calitate. Articolul 44. Aşadar. dar această contribuţie nu are ea însăşi caracterul unui act de executare. este caracterul său de contribuţie indirectă la săvârşirea infracţiunii. deci. contribuţia sa rămâne.42 alin. chiar dacă nu participă la săvârşirea materială a infracţiunii. externă. ajută) realizarea acesteia de către autor. complicitatea este o formă a participaţiei penale ce constă în activitatea persoanei care. înainte ori în timpul săvârşirii faptei. care. o altă persoană (instigat) să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. devenind autor al infracţiunii. trece apoi în mod concret la săvârşirea ei. din motive personale.6 CP. după ce a luat hotărârea de a săvârşi o infracţiune. b) participaţie complexă. Ca formă a participaţiei penale. în raport cu celelalte forme ale participaţiei penale. Conform art. PARTICIPAŢIA SIMPLĂ Infracţiunea se consideră săvârşită cu participaţie simplă dacă la săvârşirea ei au participat în comun. Conform art. Articolul 43. ceea ce caracterizează complicitatea. fiind decisă să comită fapta prevăzută de legea penală.42 alin. fiindcă complicele nu are calitatea de a efectua acte cu caracter de executare în cazul faptei săvârşite. . c) grup criminal organizat. ia hotărârea şi execută fapta la care a fost îndemnată sau instigată). 12. făcând ca aceasta să ia hotărârea şi să o pună în executare (de exemplu. 14. Caracteristică instigării este împrejurarea că instigatorul. Analiza formelor participaţiei va fi efectuată în cadrul comentariului la art. indicaţii. să-l rănească grav pe rivalul său.44-47 CP. precum şi persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor. Un alt participant la infracţiune este instigatorul. două sau mai multe persoane. determină o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. care rezultă din trecerea ei la executarea infracţiunii. care se deosebeşte atât de autor. la realizarea laturii obiective a acesteia. FORMELE PARTICIPAŢIEI În funcţie de gradul de coordonare a acţiunilor participanţilor se deosebesc următoarele forme de participaţie: a) participaţie simplă. activitate de sprijinire (este cazul infracţiunilor proprii. După cum se poate observa. prin orice mijloace. Aceasta înseamnă că fiecare dintre participanţii la infracţiune trebuie să aibă vârsta prevăzută de legea penală.4 CP.

11. nu dă ajutor. În acest sens urmează să fie considerate drept acte de coautorat. 5. prin care se înfăptuieşte direct acţiunea sau inacţiunea incriminată. cât şi în cadrul unei participaţii simple (omogene) la care toţi participanţii au calitatea de autori (coautori). precum şi luarea bunului). pe de o parte.direct şi indirect -.1. nu denunţă etc.cealaltă parte a ei (ameninţarea.) ori dinamizează sau se foloseşte de energia fizică a unei forţe străine (arme. Autorul contribuie. În ceea ce priveşte participaţia penală la infracţiunile complexe cu subiect special. Pentru existenţa coautoratului trebuie să se constate că cel puţin doi participanţi au săvârşit în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală. Pentru existenţa coautoratului trebuie să fie întrunite anumite condiţii: sub aspect subiectiv. la săvârşirea faptei indiferent dacă.42 alin. în cazul infracţiunii complexe de tâlhărie în formă consumată autorul trebuie să realizeze în întregime acţiunea infracţională (ameninţarea ori constrângerea etc. are calitatea de coautor nu numai persoana care lezează cele două obiecte . şi acelea prin care se contribuie. 4. deci de coautorat. Dacă s-ar lua în consideraţie fiecare acţiune separat.caracterul de act de executare pe care trebuie să-l aibă contribuţia autorului la săvârşirea faptei. loveşte. 2. În aceste cazuri fapta se săvârşeşte în coautorat. toxice. distruge. în art. De exemplu. Vor fi coautori ambii inculpaţi. sustrage. iar celălalt a deposedat victima de bunurile ce le avea asupra sa. şi nu de complicitate. cu toate că s-ar putea ca nici una din lovituri să nu fie mortală. 8.) şi în acţiunile fiecăruia se va fixa o infracţiune consumată sub formă de coautorat. Coautoratul poate exista atât în cadrul unei participaţii complexe (eterogene). deci că au efectuat acte de executare a acesteia. lovirea etc. în baza unei legături subiective cu acte de executare (nemijlocit). Prin nemijlocit se înţelege. prin act de executare sau de săvârşire nemijlocită a faptei se înţelege orice act de conduită exterioară. în mod nemijlocit. Sunt şi situaţii în care fapta prevăzută de legea penală se săvârşeşte nemijlocit şi în mod direct nu de o singură persoană. Există coautorat şi în cazul în care mai mulţi infractori lovesc victima cu intenţia de a o ucide. iar altul . 7. În sensul strict al termenului. de asemenea. iar pe de altă parte . ar exista autorat la infracţiunea de vătămare corporală. la care doi sau mai mulţi participanţi au calitatea de autori (coautori). ci şi cea care lezează numai unul din acestea pentru comiterea infracţiunii complexe.. dar luate împreună aceste acţiuni constituie coautorat la infracţiunea de omor. defineşte noţiunea de autor drept persoană care săvârşeşte în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală. 10. În cazul coautoratului apare un raport complex de cauzalitate. cum ar fi actele de paralizare a energiei. acestea au cauzat moartea. iar alt inculpat a lovit victima. chiar indirect. pe când în caz de coautorat unul din coautori poate realiza numai o parte a acţiunii infracţionale (luarea bunului. la comiterea în comun a aceleiaşi fapte prevăzute de legea penală. cât şi acela care o imobilizează ori încearcă să o dezarmeze. substanţe explozive. ca urmare a împletirii lor. actele prin care un inculpat a ţinut victima spre a putea fi lovită. Sunt consideraţi coautori ai faptei de omor atât acela care loveşte mortal victima. 12. de ridicare sau lichidare a unui obstacol din calea săvârşirii faptei. altfel chiar dacă s-ar constata actele . 6. însă. sunt coautori la tâlhărie ambii inculpaţi care au aplicat violenţele. 9. animale vătămătoare etc. În literatura de specialitate şi în practica judiciară se consideră acte de executare.). împreună luate. chiar dacă numai unul dintre ei a ameninţat cu cuţitul. pentru realizarea acelei contribuţii. fără interpunerea unei alte persoane. chiar dacă numai unul dintre ei şi-a însuşit bunurile victimei. Coautori sunt persoanele care au cooperat ocazional. 3. la efectuarea faptei incriminate. Această constatare implică însă înţelegerea clară a noţiunii de acte de executare a faptei incriminate.1. efectuarea unor acte de executare. CP. trebuie să se constate legătura dintre coautori. foloseşte sau frânează propria energie fizică (ucide. ci de mai multe. alţii având calitatea de instigatori sau de complici.

acestora li se vor aplica dispoziţiile cu privire la concursul de infracţiuni. produs din imprudenţă. nu vom considera că există coautorat ca formă de participaţie. este săvârşit actul de executare necesar pentru realizarea infracţiunii respective. de asemenea. Dacă legătura subiectivă se realizează ulterior consumării infracţiunii. lovind. rezultat prevăzut şi dorit sau acceptat de fiecare dintre ei. sub aspect subiectiv. 16. nu mai poate exista legătura subiectivă. pe lângă cele necesare realizării acţiunii ca autor. coautoratul. 19. în care o faptă prevăzută de legea penală a fost săvârşită în mod nemijlocit de către două sau mai multe persoane împreună. Dacă la săvârşirea unei infracţiuni au participat în calitate de coautori mai multe persoane. nu determină sancţionarea lor separată pentru instigare. în comun. unii cu cuţitele. Intenţia coautorului trebuie să cuprindă ştiinţa şi voinţa că. şi faptul că acţiunea sa principală se adaugă la acţiunea. de asemenea. dintre care una dorea să se răzbune pe un duşman al său care se afla într-un grup de oameni. Dacă o parte din coautori lezează şi alte valori sociale apărate de legea penală. ci toţi trebuie să îndeplinească această cerinţă legală. Toţi au acţionat simultan. propunând celorlalte să acţioneze împreună. nu mai există coautorat. însă pentru rezultatul mai grav. nu există coautorat la furt dacă unul din inculpaţi a luat bunul spre a-l folosi. în situaţia în care există instigator sau complice. alţii . 15. în afară de faptul că acţiunea sau inacţiunea întreprinsă de el este prejudiciabilă şi că rezultatul dorit sau acceptat este de asemenea prejudiciabil. prin activitatea lui unită cu a celorlalţi coautori. De exemplu.cu alte obiecte şi cu picioarele. fiecare persoană este considerată autor al unei fapte distincte. coautoratul este acea formă a participaţiei. în sensul că toţi coautorii prevăd urmările prejudiciabile ale acţiunilor şi le urmăresc sau doar admit posibilitatea survenirii acestora. şi pe acelea că la fapta lui principală se adaugă o altă faptă. 13. condiţie necesară a participaţiei (şi a coautoratului). fiind vorba de o activitate comună a coautorilor. activitatea coautorilor trebuie să fie îndreptată împotriva aceluiaşi obiect juridic. Pentru existenţa coautoratului considerăm necesară existenţa următoarelor condiţii: a) să se realizeze o legătură subiectivă între coautori. Coautoratul este posibil în timpul actului iniţial. 14. Astfel. a altui coautor. Nu va exista coautorat dacă fiecare inculpat acţionează independent şi în momente diferite. mortal victima. principală. care au început să o lovească şi ei. La săvârşirea faptei penale în coautorat. 20. Legătura subiectivă se stabileşte când cel puţin un coautor prevede. Legătura subiectivă poate interveni înainte sau în timpul executării acţiunii. De exemplu. 21. au mai venit patru persoane. De exemplu. 22. Legătura se poate stabili şi în timpul executării acţiunii. primul inculpat va răspunde ca tăinuitor. dacă în timpul omorului unul dintre infractori a distrus şi bunurile victimei. Sub aspect obiectiv. principală. fiind suficient ca instigatorul sau complicele să ştie acest lucru. După consumarea furtului de către celălalt inculpat. b) acţiunea să fie comisă împreună. împrejurarea că unele dintre acestea au avut iniţiativa comiterii faptei. 18. fiind uniţi la suprimarea vieţii victimei. contribuind la înfrângerea rezistenţei victimei. au hotărât să-i folosească pe acei oameni din grup şi au executat în comun acţiunea. ci o simplă cooperare materială. Prin urmare. la coautorat fiecare dintre coautori trebuie să prevadă. iar actele lor vor putea fi doar conexe. mai multe persoane. el va . a altei persoane. 17. altfel ar urma să răspundă fiecare în calitate de autor al faptei cu dublă formă de vinovăţie.materiale de cooperare. din răzbunare. iar legătura subiectivă s-a stabilit înainte de punerea în executare a acţiunii. trebuie ca fiecare coautor să acţioneze datorită acestui mobil şi să urmărească acest scop. se realizează numai cu intenţie. fiecare fiind considerat autor al faptei. autorul poate să nu ştie că este ajutat de alte persoane în săvârşirea faptei. în timp ce inculpatul lovea victima. Spre deosebire de faptul că. unde iniţiativa aparţine unei sau unor persoane. deci nu numai unul din ei. În lipsa legăturii subiective nu există coautorat. în comun. În acest caz se realizează participaţia sub forma coautoratului. În cazul infracţiunilor care presupun în conţinutul lor legal un anumit mobil sau scop. Deşi a avut loc o cooperare materială.

răspunde şi pentru infracţiunea de distrugere a bunurilor, prevăzută de art.197-198 CP, cu condiţia ca ceilalţi coautori să nu fi ştiut de aceste acţiuni. 23. Prin urmare, pentru existenţa coautoratului se cere, pe lângă realizarea unei legături subiective dintre coautori, şi comiterea acţiunii, împreună sau în comun, adică persoanele respective să săvârşească împreună acţiunea care face parte din latura obiectivă a conţinutului infracţiunii. Cu alte cuvinte, coautorii trebuie să efectueze acte de săvârşire nemijlocită, de executare directă a faptei prevăzute de legea penală. Articolul 45. PARTICIPAŢIA COMPLEXĂ (1) Infracţiunea se consideră săvârşită cu participaţie complexă dacă la săvârşirea ei participanţii au contribuit în calitate de autor, organizator, instigator sau complice. (2) Latura obiectivă a infracţiunii cu participaţie complexă poate fi realizată: a) de un singur autor; b) de doi sau mai mulţi autori. 1. Pentru existenţa participaţiei nu are relevanţă felul contribuţiei făptuitorilor şi nici calitatea în care au acţionat aceştia. Există participaţie penală atât în cazul în care toţi făptuitorii au cooperat în aceeaşi formă la săvârşirea infracţiunii (coautori), cât şi atunci când contribuţiile lor iau forme diferite (organizatori, instigatori, complici, autori, coautori şi instigatori, autor şi complice etc.). În primul caz participaţia este simplă (art.44 CP), iar în al doilea caz - complexă (art.45 CP). 2. Condiţia participaţiei complexe se realizează în cazul în care cooperează intenţionat cel puţin două persoane la săvârşirea unei infracţiuni, una din ele fiind autor, iar celelalte având diferite roluri: instigator, organizator, complice. Pentru existenţa acestei condiţii, legea, în general, nu cere decât să fie mai multe persoane, indiferent dacă unele dintre ele sunt majore sau minore, femei sau bărbaţi, cetăţeni ai RM sau persoane fără cetăţenia RM, subiecţi speciali sau care nu au această calitate. Toate persoanele care cooperează trebuie să îndeplinească însă condiţiile pentru a răspunde din punct de vedere penal. 3. Numai activitatea infracţională comună a mai multor persoane constituie o altă formă de pricinuire a daunei obiectelor apărate de lege, formă calitativ nouă, în comparaţie cu infracţionalitatea individuală. Această formă de activitate infracţională dă temei de a fi examinată drept participaţie, spre deosebire de mulţimea infracţiunilor de sine stătătoare, săvârşite chiar şi în unul şi acelaşi timp şi îndreptate spre unul şi acelaşi obiect, de mai multe persoane. 4. Nici instigarea, nici organizarea, nici complicitatea nu pot exista în afara autoratului, în timp ce acesta din urmă poate exista de sine stătător, fiindcă fapta prevăzută de legea penală poate fi săvârşită în mod nemijlocit fără să fie necesare alte contribuţii. 5. Când însă autorul a săvârşit infracţiunea împreună cu alţi participanţi, contribuţia lui se caracterizează prin faptul că a realizat în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, adică acţiunea sau inacţiunea. Prin nemijlocit se înţelege, pe de o parte, efectuarea unor acte de executare, fără interpunerea unei alte persoane, iar pe de altă parte - caracterul de act de executare pe care trebuie să-l aibă contribuţia autorului la săvârşirea faptei. O atare formă de participaţie este reglementată în art.45 CP. 6. Participaţia complexă, prevăzută în art.45 alin.1 CP, poate să se realizeze în cazul participării la săvârşirea infracţiunii, pe lângă autor, şi a organizatorului. În cazul participaţiei complexe (art.45 alin.1 CP), organizatorul pune la cale infracţiunea, iar autorul o execută nemijlocit. 7. Participaţia complexă, prevăzută în art.45 alin.1 CP, poate să se realizeze, de asemenea, în cazul participării la săvârşirea infracţiunii, pe lângă autor, şi a instigatorului. 8. Conform art.45 alin.1 CP, la participaţia complexă la săvârşirea infracţiunii de către autor poate contribui, în afară de organizator şi instigator, şi complicele. Pentru existenţa complicităţii nu are relevanţă dacă între autor şi complice a existat sau nu o înţelegere, nici dacă, în momentul săvârşirii faptei, autorul a cunoscut cine este complicele care l-a ajutat. Deci,

complicele are previziunea acţiunii (inacţiunii) pe care urmează să o execute autorul (coautorul), a urmărilor ei periculoase şi înţelege că actul său se alătură acţiunii (inacţiunii) autorului. De asemenea, el doreşte sau acceptă să se producă urmările prevăzute. Astfel, dacă făptuitorul a ştiut că tâlhăria la care a acceptat să contribuie cu acte de ajutor va fi comisă prin punerea victimei în stare de inconştienţă ca urmare a folosirii unor narcotice, contribuţia sa va constitui complicitate la tâlhărie, chiar dacă autorul a săvârşit sustragerea folosind violenţa, deoarece a cunoscut că infracţiunea va fi săvârşită în una din modalităţile alternative de realizare a laturii obiective a tâlhăriei şi a voit să participe la comiterea acesteia. 9. Atitudinea psihică a complicelui se caracterizează prin voinţa de a săvârşi fapta de înlesnire a autorului. Cunoscând activitatea pe care acesta o va desfăşura şi prevăzând rezultatul prejudiciabil al faptei, complicele îl doreşte sau îl acceptă. De remarcat complexitatea atitudinii psihice a complicelui; activitatea sa volitivă are în vedere nu numai fapta proprie (doreşte să-l ajute pe autor), ci şi fapta autorului (doreşte să se obţină un anumit rezultat prin intermediul acestuia). Pe plan intelectiv nu este suficient ca complicele să-şi imagineze că actele sale vor avea ca finalitate înlesnirea activităţii autorului; mai trebuie să-şi dea seama şi de caracterul activităţii pe care o va desfăşura autorul, pe baza actelor de sprijin, ca şi de rezultatele posibile, drept urmare a acestei activităţi. De aici imposibilitatea tragerii la răspundere a complicelui pentru actele comise de autor, dar pe care complicele nu le-a prevăzut, nu trebuia şi nici nu putea să le prevadă. 10. Îndemnul este o îmbiere la o acţiune (inacţiune) infracţională. Dacă nu este urmat de determinare, fiindcă hotărârea era deja luată de instigat (autor), dar acesta mai avea unele ezitări cu privire la punerea ei în executare, îndemnul poate constitui doar complicitate intelectuală, fiindcă a contribuit la consolidarea hotărârii infracţionale. De exemplu, nu există instigare la avort dacă îndemnul de a întrerupe sarcina nu a avut caracter determinant, ci doar a întărit hotărârea autorului de a comite fapta. În acest caz va exista complicitate la avort, mai ales că cel care a solicitat întreruperea sarcinii i-a procurat autorului unele substanţe şi instrumentele necesare intervenţiei chirurgicale. De data aceasta, inculpatul comite atât o complicitate morală, prin întărirea hotărârii autorului de a comite întreruperea sarcinii în condiţii ilicite, cât şi o complicitate materială, prin punerea la dispoziţia autorului a substanţelor şi instrumentelor necesare întreruperii sarcinii. Se subliniază just în motivarea soluţiei necesitatea ca îndemnul, pentru a constitui instigare, să aibă caracter determinant, adică să fi fost hotărâtor în luarea deciziei autorului de a săvârşi infracţiunea; în caz contrar, îndemnul constituie un act de complicitate morală. 11. Din sensul art.45 alin.1 CP se deduce că, în cazul participaţiei complexe, în săvârşirea infracţiunii pot participa, alături de autor, ceilalţi participanţi, fie doar unul din ei, fie toţi împreună. 12. Participaţia complexă se poate realiza în orice caz de săvârşire a infracţiunilor cu subiect special, deoarece la săvârşirea acestor infracţiuni se cere existenţa calităţii speciale doar la autorul infracţiunii, şi nu la ceilalţi participanţi (organizator, instigator, complice). 13. Conform art.45 alin.2 CP, participaţia complexă se poate realiza şi în cazurile participării nemijlocite la săvârşirea unei infracţiuni a două sau a mai multor persoane în calitate de coautori, cu condiţia ca, în afară de ei, la săvârşirea acestei infracţiuni să participe şi alţi participanţi: organizatorul, instigatorul sau complicele. În absenţa unor asemenea împrejurări, vom fi în prezenţa unei participaţii simple. Articolul 46. GRUPUL CRIMINAL ORGANIZAT Grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracţiuni. 1. Această formă de participaţie se deosebeşte de altele, descrise anterior, după criteriul ei de stabilitate, de statornicie. 2. Statornicia grupului organizat este indicată de durata existenţei acestui grup în timp. Durata poate consta din timpul ce s-a scurs de la formarea grupului până la săvârşirea primei

infracţiuni din numărul celor plănuite de membrii grupului. Ea poate consta, de asemenea, din durata de timp, în care membrii grupului au săvârşit infracţiuni. 3. Pe lângă criteriul de timp, gradul înalt de coordonare şi statornicie a legăturilor dintre membrii grupului criminal poate fi indicat de existenţa unui plan bine determinat de activitate infracţională, cu desemnarea rolurilor şi funcţiilor membrilor grupului, a unor acte şi operaţiuni concrete. 4. Totodată, statornicia relaţiilor dintre membrii grupului, la rândul său, exprimă nu doar gradul înalt de coordonare a acţiunilor şi comportării lor, dar şi caracterul retras, nivelul de izolare de societate al acestei formaţiuni infracţionale (cu regulile sale de comunicare, de subordonare, disciplină etc.). 5. Criteriul statorniciei, de obicei, presupune intenţia membrilor grupului criminal organizat de a săvârşi nu doar o singură infracţiune, ci mai multe (de exemplu, grupul criminal organizat sa format cu scopul de a ataca sistematic grupurile de turişti din zona de odihnă etc.). Totodată, statornicia grupului criminal organizat poate să se manifeste prin acţiunile multiple de organizare, plănuire şi pregătire detaliată a unei infracţiuni. 6. Din cele explicate rezultă că fiecare persoană ce intră în grupul criminal organizat nu este un simplu participant la acest grup, ci membru al grupului, indiferent de locul şi funcţiile ce i-au fost încredinţate în cadrul desfăşurării planului de activitate criminală. Aceste concluzii rezultă şi din faptul că legea nu limitează participarea la grupul organizat doar prin acţiuni de autorat sau coautorat, cum este cazul participaţiei simple sau complexe. 7. Membrii de rând ai grupului criminal organizat pot să nu ştie de unele infracţiuni concrete, săvârşite de alţi membri ai acestui grup. În asemenea situaţii ei vor purta răspundere penală doar pentru participarea în grupul criminal organizat şi pentru faptele lor personale, săvârşite de ei întru executarea planului activităţii criminale a grupului organizat, conform articolelor respective ale părţii speciale a CP. 8. Sustragere săvârşită de către un grup de persoane se consideră săvârşirea acţiunilor la care au participat două sau mai multe persoane care s-au înţeles, în prealabil sau ocazional, să săvârşească în comun infracţiunea şi care au participat nemijlocit la realizarea ei. Această formă de participare încadrează şi acţiunile persoanelor care fac parte din grupul criminal, deşi nu au participat nemijlocit la sustragerea averii, însă până la săvârşirea sustragerii, în procesul înţelegerii prealabile dintre participanţii grupului, a avut loc repartizarea de comun acord a rolurilor: unii stau la pândă lângă locul săvârşirii infracţiunii, alţii ameninţă cu aplicarea violenţei, percheziţionează victima, au o atitudine ce le demonstrează victimelor că orice rezistenţă nu are nici un rost etc. (p.18 din HP CSJ nr.5 din 6.07.1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului). 9. Însuşi faptul instruirii grupului criminal organizat, dacă acesta nu este prevăzut de partea specială a CP, conduce la răspundere penală pentru pregătirea în vederea săvârşirii acelor infracţiuni, în care scop a şi fost creat acest grup criminal (art.26 CP). 10. Săvârşirea infracţiunii de către un grup organizat serveşte pentru multe componenţe de infracţiune prevăzute în partea specială a CP drept criterii calificative (deosebit de agravante): furtul (art.186, alin.3, lit.b), jaful (art.187, alin.3, lit.b), tâlhăria (art.188, alin.3, lit.b), escrocheria (art.190, alin.3) etc. 11. În cazul săvârşirii de către un grup criminal organizat a unei infracţiuni care în partea specială a CP nu cuprinde - nici în conţinutul de bază şi nici în cel calificativ (agravat) - indicele săvârşirii infracţiunii de către un grup organizat, faptul săvârşirii infracţiunii de către un grup organizat se va considera circumstanţă agravantă la numirea pedepsei, conform art.77, alin.1 CP. Articolul 47. ORGANIZAŢIA (ASOCIAŢIA) CRIMINALĂ (1) Se consideră organizaţie (asociaţie) criminală o reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între membrii organizaţiei şi structurile ei, a funcţiilor de administrare, asigurare şi executare a intenţiilor criminale ale organizaţiei în scopul de a influenţa activitatea economică şi de altă

corupţia etc. a funcţiilor de administrare. organizaţiile criminale dispun de servicii de informaţii. (6) Membrul organizaţiei criminale poate fi liberat de răspundere penală în cazul în care a declarat benevol despre existenţa organizaţiei criminale şi a ajutat la descoperirea infracţiunilor săvârşite de ea ori a contribuit la demascarea organizatorilor. Organizate în scopuri infracţionale. Societăţile. 7. criminală. Persoanele selecţionate de societăţile. nelegală. în afară de statornicie. organizaţiile şi asociaţiile criminale implică un înalt grad de organizare interioară.). aeronave. ramuri rentabile. Pentru existenţa unei organizaţii (asociaţii) criminale trebuie să fie întrunite câteva condiţii prevăzute expres de legea penală. de mijloace şi tehnici moderne de culegere şi prelucrare a datelor şi informaţiilor. organizaţiile şi asociaţiile criminale.una ascunsă. 4. Comunitatea stabilă a acestor grupuri criminale. arme etc.. Ea poate fi constituită din două sau mai multe grupuri criminale. asigurare şi executare a intenţiilor sale criminale. Având un înalt grad de organizare şi dispunând de un sistem de conspirativitate adecvat activităţii criminale la nivel naţional şi internaţional. organizaţiile criminale recurg la acţiuni majore deosebite şi variate. (4) Organizatorul şi conducătorul organizaţiei criminale poartă răspundere pentru toate infracţiunile săvârşite de această organizaţie. în alte forme. societăţile. asociaţiile şi organizaţiile criminale se constituie sub denumiri legale în scopul obţinerii unor profituri maxime şi vizează domenii ori sectoare. (5) Membrul organizaţiei criminale poartă răspundere penală numai pentru infracţiunile la a căror pregătire sau săvârşire a participat. una legală şi cu un anumit loc în societate. iar pe de altă parte . financiare sau politice.46 CP. inclusiv coruperea şi atragerea unor funcţionari guvernamentali. 2. în cadrul acestora fiind selectate numai persoane profesioniste. 1. Noţiunea de grup criminal este comentată la art. . 8. se caracterizează printr-un grad sporit de coordonare a activităţii membrilor ei. 6. a conducătorilor sau a membrilor organizaţiei respective. industrie electronică. Organizaţiile (asociaţiile) criminale pot lua diferite forme: constituite din infractori de "profesie". în vederea realizării scopurilor iniţiale: de a influenţa activitatea economică şi de altă natură a persoanelor fizice şi juridice sau de a o controla. în vederea obţinerii de avantaje şi realizării de interese economice. sub denumiri de firme comerciale. Prevederile alin. şi conduse de persoane care ocupă funcţii înalte în societate şi în viaţa publică.47 CP reglementează noţiunea de organizaţie (asociaţie) criminală. ocupă funcţii înalte în lumea de afaceri şi în aparatul de stat şi se folosesc de situaţia şi influenţa lor politică şi economică în scopuri criminale. Activitatea organizaţiei (asociaţiei) criminale se întemeiază pe diviziune. 3. 5. în vederea obţinerii de avantaje şi a realizării de interese economice.natură a persoanelor fizice şi juridice sau de a o controla. Organizaţia (asociaţia) criminală constituie o reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă. fundaţii etc. ce implică manipularea.. rezistente la eforturi de orice fel şi capabile să folosească tehnica modernă din dotare (automobile. industriale etc. precum şi de sisteme adecvate de conspirativitate. înfiinţate sub denumiri de instituţii de învăţământ. cu bună pregătire. (2) Infracţiunea se consideră săvârşită de o organizaţie criminală dacă a fost comisă de un membru al acesteia în interesul ei sau de o persoană care nu este membru al organizaţiei respective. între membrii organizaţiei şi structurile ei. comerţ. la însărcinarea acesteia. sistem bancar-valutar etc. firme industriale şi comerciale. membrii acestor societăţi şi organizaţii criminale pot duce o dublă existenţă: pe de o parte. financiare sau politice.. Dotaţi cu mijloace şi tehnologii moderne. în alte forme. (3) Organizator sau conducător al organizaţiei criminale se consideră persoana care a creat organizaţia criminală sau o dirijează.1 art. nave.

poştă electronică. în întocmirea planului săvârşirii infracţiunilor.3 lit.47 alin. Această prevedere legală este o expresie a politicii penale în combaterea criminalităţii organizate pe toate căile legale şi recunoscute atât de legislaţia naţională. însă. 2. 14.VI al părţii generale a CP. Acţiunile organizatorului pot consta în recrutarea membrilor sau a organizaţiei criminale. bazândune pe faptul că pedeapsa pentru aceste infracţiuni este sporită şi este strict reglementată în partea specială a CP (de exemplu. Excesul de autor este o formă specifică de săvârşire a infracţiunii de către unul sau mai mulţi participanţi şi constă în faptul că el (ei) săvârşesc activităţi infracţionale care nu au fost cuprinse de intenţia celorlalţi participanţi.vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. organizatorul şi conducătorul organizaţiei criminale poartă răspundere pentru toate infracţiunile săvârşite de această organizaţie (art. organizarea şi desfăşurarea unor afaceri comerciale şi industriale în plan naţional şi internaţional. Organizaţiile criminale au diverse direcţii de activitate: traficul şi comerţul cu stupefiante. cât şi de cea internaţională. Această prevedere legală se explică prin caracterul închegat. desfăşurarea traficului de valori şi valută.47 alin.h) din CP). fax.47 alin. Organizator sau conducător al organizaţiei criminale se consideră persoana care a creat organizaţia criminală sau o dirijează (art. bine organizat şi prin coordonarea strictă a activităţilor membrilor organizaţiei criminale. Ţinând cont de aceasta.47 alin. ea se echivalează cu o circumstanţă agravantă. alin. Această prevedere legală este aplicabilă chiar şi în cazul în care organizatorul sau conducătorul organizaţiei criminale nu ştia despre săvârşirea acestei infracţiuni. cu condiţia ca membrii organizaţiei criminale să fi acţionat în vederea realizării scopurilor propuse de organizaţia criminală. la însărcinarea acesteia (art. 13. suplimentar la cele reglementate în cap.3 CP). 10. Pentru excesul de autor.). în împărţirea rolurilor între membrii organizaţiei criminale. elaborarea unor scenarii pentru ocuparea posturilor în viaţa economică şi politică a societăţii prin metode şi mijloace adecvate. Articolul 48.jaful etc. Spre deosebire de membrii organizaţiei criminale. art. în coordonarea acţiunilor participanţilor nemijlocit la locul săvârşirii infracţiunii sau de la distanţă. Infracţiunea se consideră săvârşită de o organizaţie criminală dacă a fost comisă de un membru al acesteia în interesul organizaţiei sau de o persoană care nu este membru al organizaţiei respective.151 alin. Membrul organizaţiei criminale poate fi liberat de răspundere penală în cazul în care a declarat benevol despre existenţa organizaţiei criminale şi a ajutat la descoperirea infracţiunilor săvârşite de ea ori a contribuit la demascarea organizatorilor.76 lit. poştă etc. organizarea şi desfăşurarea unor lovituri asupra depozitelor de valori şi asupra instituţiilor bancare. de exemplu.b) CP . ceilalţi participanţi nu sunt pasibili de răspundere penală. EXCES DE AUTOR Se consideră exces de autor săvârşirea de către autor a unor acţiuni infracţionale care nu au fost cuprinse de intenţia celorlalţi participanţi.6 CP). 1.2 CP). a conducătorilor sau a membrilor organizaţiei respective (art. Numai în cazul participaţiei penale şi în urma unei înţelegeri dintre participanţi este rezonabil să vorbim despre cazurile de săvârşire de către autor a unor acţiuni infracţionale care nu au fost cuprinse de intenţia celorlalţi participanţi. În astfel de . Contribuţia membrului organizaţiei criminale la descoperirea infracţiunilor organizate se consideră circumstanţă atenuantă (art. inclusiv manipularea alegerilor etc. Săvârşirea infracţiunii de către membrii organizaţiei criminale sau în interesul unei organizaţii criminale nu se consideră circumstanţă agravantă.4 CP).5).9. art.77 CP. legislatorul a prevăzut circumstanţa dată ca pe o formă expresă de liberare de răspunderea penală. care poartă răspundere penală numai pentru infracţiunile la a căror pregătire sau săvârşire au participat (art.47. 11. iniţierea.3 lit.c) CP . 12. adică atunci când la săvârşirea unei infracţiuni intenţionate au participat două sau mai multe persoane. Excesul de autor are particularităţi specifice: există ca instituţie de drept penal doar în cazul participaţiei penale. conform art.187 alin. prin intermediul mijloacelor tehnice: telefon.

Prin ajutor dat pentru a îngreuia sau zădărnici urmărirea penală se înţelege ajutorul acordat infractorului în intervalul de timp încadrat în perioada de la săvârşirea infracţiunii până . Însă în acest caz nu suntem în prezenţa unei favorizări.1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului). cum ar fi instigatorul.49. fără o înţelegere stabilită dinainte sau în timpul săvârşirii infracţiunii.07. indicaţi în art. ori pentru a-i asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii.49 CP cuprinde atât autorul infracţiunii. fie pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii. Dacă un grup de persoane. 5. Persoanele care au participat împreună la săvârşirea infracţiunii nu vor răspunde pentru acţiunile unuia dintre participanţi. iar unul dintre participanţi a aplicat sau a ameninţat să aplice violenţa periculoasă pentru viaţa şi sănătatea victimei. survenite ca urmare a acţiunilor altor participanţi la infracţiune. Favorizarea poate fi săvârşită numai prin acţiuni. Art. judecata sau executarea pedepsei.49 CP reglementează favorizarea nepromisă dinainte. a urmelor acesteia sau a obiectelor dobândite pe cale criminală.42 CP.). şi aceşti participanţi nu au susţinut actele respective şi nu au aderat la ele. paznicul de la un depozit vede că un infractor pătrunde în depozit. 4. obligaţiuni impuse prin lege sau alte acte normative. şi nici scopul de a i se asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii. care a mai săvârşit o faptă neprevăzută în înţelegerea prealabilă dintre participanţi şi fără contribuţia lor. a urmelor acesteia sau a obiectelor dobândite pe cale criminală atrag răspunderea penală. care ajută un infractor. 5. acţiunile acestuia vor fi încadrate în infracţiunea de tâlhărie. 1. în condiţiile art. nu mai poate fi vorba de săvârşirea infracţiunii în împrejurările indicate. săvârşind acte infracţionale suplimentare. cu condiţia că ele nu au contribuit nemijlocit la aplicarea violenţei sau nu s-au folosit de acţiuni violente pentru a-şi însuşi averea victimei (p. Un simplu ajutor dat unui infractor. ea fiind una din formele implicării în infracţiune. prin acţiunile sale.). adică o asemenea activitate intenţionată. prin care nu se urmăreşte îngreuierea sau zădărnicirea urmăririi penale. în timpul unui atentat concomitent al mai multor persoane. numai în cazul în care nu au fost promise din timp. FAVORIZAREA Favorizarea infractorului. din obligaţiuni asumate în urma încheierii unui contract sau de serviciu etc. simplul fapt de a trata un infractor bolnav nu constituie infracţiune de favorizare. 4. care nu pot fi incriminate celorlalţi infractori-participanţi.18 din HP CSJ nr. în sensul art. a judecăţii sau executarea pedepsei. nu constituie elementul material al favorizării (de exemplu. Articolul 49. a avut drept intenţie săvârşirea unui furt sau a unui jaf. dar nu întreprinde nici o măsură de curmare sau împiedicare a infracţiunii) sau în prezenţa unei infracţiuni distincte (de exemplu. fie pentru a îngreuia sau zădărnici urmărirea penală.5 din 6.). ci a unei complicităţi la infracţiune (de exemplu. pentru a îngreuia sau zădărnici urmărirea penală. 3. dacă acestea nu sunt făcute pentru a îngreuia sau zădărnici înfăptuirea justiţiei etc. organizatorul sau complicele. 323 CP. cum ar fi tăinuirea mijloacelor sau a instrumentelor de săvârşire a infracţiunii. Răspunderea pentru inacţiune este posibilă doar atunci când în obligaţiunile unei persoane intră împiedicarea survenirii unor consecinţe infracţionale (de exemplu. Noţiunea de infractor în sensul art. judecata sau executarea pedepsei. 3. Elementul material al favorizării constă în acţiunea de a da ajutor unui infractor. în urma înţelegerii prealabile. cât şi pe ceilalţi participanţi la infracţiune. poate fi considerată coautor la infracţiunea cu consecinţe infracţionale mai grave doar în cazul în care ea a avut intenţia atingerii acestor consecinţe mai grave. este vădit în afara limitelor înţelegerii prealabile. deoarece ele nu au fost cuprinse de intenţia celorlalţi participanţi. însă ţinând cont de faptul că nedenunţarea prin noua legislaţie penală a fost decriminalizată. abuzul de serviciu etc. iar acţiunile celorlalţi participanţi vor fi încadrate drept furt sau jaf. Persoana care a cauzat victimei.323. precum şi tăinuirea mijloacelor sau instrumentelor de săvârşire a infracţiunii.cazuri suntem în prezenţa unei situaţii în care unul din autori. Prin inacţiuni poate fi săvârşită doar nedenunţarea. o daună mai mică decât consecinţele infracţionale mai grave. 2.

Există intenţie în cazul în care făptuitorul ştia că s-a săvârşit o infracţiune şi că dă ajutor unui infractor. înfietorii. fraţii şi surorile drepte. rezultat pe care îl urmăreşte sau îl acceptă.49 CP. . a faptelor infracţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit. în numele legii. Favorizarea are loc numai în condiţiile prevăzute în art. Favorizarea infractorului poate fi efectuată prin ascunderea infractorului.134 CP). prin tăinuirea în ascunzători a armelor infracţiunii. prin acţiunea sa. Ajutorul dat unui infractor pentru a îngreuia sau zădărnici judecata presupune atât întârzierea sau împiedicarea efectuării actelor de procedură penală. păstrarea sau distrugerea banilor. obiectelor şi a altor valori sau mijloace dobândite de terţe persoane în urma săvârşirii infracţiunii. documente. 8. bunica şi nepoţii (art. prin acordare de locuinţe. CAPITOLUL V RĂSPUNDEREA PENALĂ Articolul 50. a conştientizat (a prevăzut) că prin acest ajutor s-ar putea îngreuia sau zădărnici urmărirea penală. pe hainele infractorului sau ale jertfei sau pe alte obiecte (de exemplu.323 CP. RĂSPUNDEREA PENALĂ Se consideră răspundere penală condamnarea publică. 6. a urmelor acesteia sau a obiectelor dobândite pe cale criminală şi. deosebit de grave sau excepţional de grave. de administrare a probelor în faza de judecată în prima instanţă sau în căile de atac. mijloace de transport. Favorizarea dinainte nepromisă se referă doar la infracţiunile grave. amprente). Prin tăinuire a obiectelor dobândite pe cale criminală se înţelege procurarea. Promisiunea dinainte de favorizare a infractorului. ci acte de complicitate. urme de sânge. Prin tăinuire a urmelor infracţiunii se înţelege distrugerea. alimente.42 alin.5 CP. a urmelor lăsate de mijloacele sau instrumentele infracţiunii la faţa locului. 7. atunci când prezenţa lui este obligatorie sau când s-a emis un mandat de arest preventiv. Din punctul de vedere al laturii subiective. copiii. haine. a urmelor acesteia sau a obiectelor dobândite pe cale criminală ori promisiunea din timp de procurare sau vindere a unor atare obiecte nu constituie acte de favorizare în sensul art. ori i-ar asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii: tăinuirea mijloacelor sau a instrumentelor de săvârşire a infracţiunii. de tăinuire a mijloacelor sau a instrumentelor de săvârşire a infracţiunii. picioare sau de alte părţi ale corpului infractorului.). intervenite înainte sau în timpul săvârşirii infracţiunii de către infractor. conform art. 13. mijloacelor sau instrumentelor cu ajutorul cărora a fost săvârşită infracţiunea. de vopsea etc. pentru întârzierea sau eludarea urmăririi penale ori pentru sustragerea infractorului de la urmărirea penală. Rude apropiate ale persoanei care a săvârşit infracţiunea sunt consideraţi părinţii. bunicul. 12. indiferent de termen. Favorizarea infracţiunilor uşoare şi mai puţin grave nu implică răspunderea penală. 10. favorizarea se săvârşeşte cu intenţie. grimare etc. Ajutorul dat unui infractor pentru a îngreuia sau zădărnici executarea pedepsei priveşte în primul rând sustragerea acestuia de la executarea pedepsei cu închisoarea sau de la plata amenzii la care a fost condamnat printr-o sentinţă definitivă. prin schimbarea formei sau a conţinutului sau distrugerea lor. 15. Favorizatorul poate impune obstacole în descoperirea probelor prin tăinuirea mijloacelor sau a instrumentelor de săvârşire a infracţiunii. creează o stare de pericol pentru înfăptuirea justiţiei. cât şi sustragerea infractorului de la judecată.16 CP. schimbarea formei sau a conţinutului urmelor infracţiunii lăsate de mâini (de exemplu. copiii înfiaţi. Nu sunt pasibili de răspundere penală pentru favorizarea infracţiunii soţul (soţia) şi rudele apropiate ale persoanei care a săvârşit infracţiunea. condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrângere prevăzute de lege. Categoriile infracţiunilor sunt reglementate în art. 14. 9. judecata sau executarea pedepsei. O condiţie esenţială a favorizării constă în faptul ca ajutorul acordat unui infractor să nu fie o aducere la îndeplinire a unei înţelegeri anterioare.la trimiterea lui în judecată. 11.

Înfăptuirea ordinii de drept penal prin aplicarea constrângerii penale nu se face direct. caz în care realizarea ordinii de drept penal este posibilă numai prin constrângere. 8. există din momentul săvârşirii infracţiunii şi constă în obligaţiunea infractorului de a suporta consecinţele săvârşirii ei. culturală. măsurile de constrângere cu caracter educativ (art. măsurile de constrângere cu caracter medical (art. constrângerea statală. 5. 3. adică acţiuni (inacţiuni) prejudiciabile. Tragerea efectivă la răspundere se realizează în cadrul raportului procesual penal în scopul apărării ordinii de drept împotriva infracţiunilor. ci şi dreptul de a aplica o sancţiune penală. sistemul sancţiunilor din CP (art. Conduita ilicită constă într-o acţiune sau inacţiune contrară prevederilor normelor juridice. Răspunderea penală este o formă a răspunderii juridice care constă. prevăzute de legea penală. Categoriile de persoane care pot fi trase la răspunderea penală sunt reglementate în art.104 CP) etc. religioasă.165 CPP). nemijlocit. drept ce aparţine statului. prin aplicarea sancţiunilor de drept penal care se realizează în cadrul răspunderii juridice penale. în diverse grade. juridică.50 CP. adică prin constatarea existenţei elementelor răspunderii penale şi aplicarea sancţiunilor legale. al normelor şi sancţiunilor juridice.1. ci este efectul. în cazurile reglementate de art. Răspunderea penală nu este un element al infracţiunii. care-l exercită prin organele sale specializate. Ea atrage răspunderea juridică a persoanei vinovate. ele putând fi atât persoane fizice.3 şi 4 CP. conform art. chiar dacă în unele cauze şedinţele judiciare au fost secrete. Pentru realizarea acesteia. sunt: arestul preventiv (art. Măsurile de constrângere. la ele are acces publicul şi sentinţa (hotărârea) de condamnare totdeauna se pronunţă public. cat şi în mod concret (judiciar). 2. imediat după săvârşirea faptei şi încălcarea normei penale. 6. fără îndoială. însă. 4. adică în încălcarea prevederilor normelor juridice. ci indirect. sechestrarea sau confiscarea specială (art. În sens larg. Fapte infracţionale sunt acelea care întrunesc condiţiile prevăzute în art. pe loc. Condamnarea publică constă în faptul că şedinţele de judecată în cauzele penale sunt deschise. Tragerea la răspundere penală a infractorului se poate face doar de către organele de stat competente şi în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. consecinţa acesteia. săvârşită de o persoană cu capacitate de răspundere pentru faptele sale.14 CP. în condamnarea publică. Individualizarea constă în activitatea de stabilire a răspunderii penale şi de aplicare a sancţiunilor prevăzute pentru fiecare infracţiune atât în mod abstract (legal). Răspunderea penală nu se confundă însă cu raportul juridic penal în cadrul căruia. prin intermediul răspunderii penale. cât şi persoane juridice. În cazul răspunderii juridice se pot remarca o serie de caracteristici conferite de specificul dreptului. precum şi reglementarea aplicării lor. prin răspundere penală se înţelege nu numai obligaţiunea celui care a săvârşit o infracţiune de a suporta o sancţiune. de faptul că implică. ea se realizează.62-74). ca formă a răspunderii juridice. urmăreşte combaterea raţională şi eficientă a . prin răspundere penală se înţelege obligaţiunea unei persoane de a suporta o sancţiune penală din cauză că a săvârşit o infracţiune. reţinerea (art.99-103 CP). iar sentinţele (hotărârile) de condamnare sunt pronunţate în numele legii.21 CP.21 alin. Existenţa fenomenului infracţional demonstrează.106 CP). în numele legii. În această accepţiune răspunderea penală se apropie în mare măsură de conţinutul raportului juridic penal. că unii membri ai societăţii încalcă legea penală prin săvârşirea unor infracţiuni. săvârşite cu vinovăţie şi pasibile de pedeapsă penală. În sens restrâns. 7. Dintr-o perspectivă mai largă se poate aprecia că răspunderea juridică este o expresie specifică a ideii de responsabilitate socială în conformitate cu care fiecare om trebuie să îşi asume şi să suporte consecinţele faptelor sale. în sensul art. a faptelor infracţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit. condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrângere prevăzute de lege. Răspunderea penală. morală. Răspunderea indivizilor pentru comportamentele lor poate avea forme diverse: politică.50 CP.185 CPP).

9. uneori deosebit de severe (cum este. anume semnele ce caracterizează elementele infracţiunii (componenţa de infracţiune): obiectul. Articolul 51. art.56 CP (liberarea de răspundere penală în legătură cu renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii). sau a unor măsuri de constrângere penală sau procedurală (de exemplu. (2) Răspunderii penale este supusă numai persoana vinovată de săvârşirea infracţiunii prevăzute de legea penală. art. Temeiul juridic al răspunderii penale îl constituie componenţa infracţiunii. Acolo unde nu există infracţiune. detenţiunea pe viaţă sau închisoarea pe termen lung).52 CP). şi din dispoziţiile de procedură penală.1 CP reglementează temeiurile de bază ale răspunderii penale: temeiul real şi cel juridic.59 CP (liberarea condiţionată de răspundere penală) şi art.. Bineînţeles. fiind o faptă gravă. pedeapsă sau măsuri de constrângere.15 CP. este exprimată în hotărârea de condamnare şi de aplicare a pedepsei penale corespunzătoare. Art.60 CP (prescripţia tragerii la răspundere penală) infractorul care a săvârşit infracţiunea poate fi liberat totuşi de răspundere penală. măsurile de constrângere cu caracter medical sau educativ (art. răspunderea penală poate fi realizată numai în cadrul naşterii relaţiilor juridico-penale.54 CP (liberarea de răspundere penală a minorilor). adică condamnarea publică de către stat a faptei prejudiciabile săvârşite şi a infractorului. ilegal şi fără rost. sau arestul preventiv. stipulată în legea penală. aceste liberări pot fi efectuate numai până la pronunţarea sentinţei de condamnare. Explicaţia admiterii acestui temei constă în faptul că infracţiunea. Realizarea răspunderii penale. art. reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale. 10. Temeiul real al răspunderii penale este un fapt juridic prescris. Noţiunea şi esenţa răspunderii penale sunt legate nemijlocit de noţiunea şi esenţa relaţiilor juridico-penale. adică detenţiunea pe viaţă sau închisoarea. 1. de exemplu.58 CP (liberarea de răspundere penală în legătură cu schimbarea situaţiei).55 CP (liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă). adică pericol social sau o stare de prejudiciu. precum şi instanţele de judecată. art. În cazurile prevăzute de art. Emiterea legii penale care prevede răspunderea penală pentru săvârşirea uneia sau altei fapte prejudiciabile nu generează nici o relaţie juridico-penală. măsurile de constrângere penală sau procedurale etc. 11. creează o stare de prejudiciu. iar componenţa infracţiunii. Pornind de la cele menţionate. şi din celelalte dispoziţii din partea generală şi din partea specială a CP.99-104 CP etc. Răspunderea penală constituie o consecinţă inevitabilă a săvârşirii infracţiunii. art. Răspunderea penală fără infracţiune ar fi o răzbunare ori un lucru arbitrar. latura obiectivă. procuratura. Acest punct de vedere se desprinde. TEMEIUL RĂSPUNDERII PENALE (1) Temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârşită. 2. 3. Temeiul juridic al răspunderii penale îl constituie componenţa infracţiunii (a se vedea comentariul la art. Numai din momentul săvârşirii de către o persoană a unei infracţiuni concrete. componenţă prin care se stabileşte gradul de prejudiciabilitate al infracţiunii. iar răspunderea penală prin aplicare de pedepse. statului îi aparţine dreptul şi obligaţiunea de a-i aplica acestei persoane măsuri de condamnare şi constrângere. . care alcătuiesc conţinutul răspunderii penale. nu poate şi nici nu trebuie să existe răspundere penală. Temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârşită. anume comiterea unei infracţiuni. în mod implicit. stipulată în legea penală. pentru că la acest moment ultima este deja realizată.51 alin.57 CP (liberarea de răspundere penală în legătură cu căinţa activă).infracţiunilor prin posibilitatea adaptării acestui sistem în funcţie de particularităţile fiecărui infractor şi de gravitatea fiecărei infracţiuni. deoarece după pronunţarea ei poate fi vorba numai de liberarea de pedeapsa penală. Conform art.). subiectul şi latura subiectivă determină gradul prejudiciabil al infracţiunii. are menirea să prevină astfel de fapte. reţinerea etc. dar nicidecum nu coincid. Funcţiile statului de tragere la răspundere penală a persoanei care a săvârşit infracţiunea le exercită organele de urmărire penală.

77 CP.II este viaţa şi sănătatea persoanei etc. dintre care două obiective: obiectul şi latura obiectivă.2 CP. În conformitate cu aceste prevederi legale. art.2 CP se prevede că răspunde penal doar acela care a săvârşit fapta infracţională.51 alin. gravitatea consecinţelor ei etc. după nivelul său de dezvoltare intelectuală şi psihologică corespunde vârstei de 14 ani. 1. subiectul infracţiunii. în cazul existenţei circumstanţelor agravante.1 CP reglementează componenţa de infracţiune ca bază juridică pentru calificarea infracţiunii potrivit unui articol concret din CP.17-22 CP (intenţia. vârsta. lucrurile. 8. proprietatea.). Persoana care. independenţa şi integritatea teritorială a RM. pacea şi securitatea omenirii. Din acest punct de vedere. stabilite de legea penală.art. nu poate fi subiect al infracţiunii prevăzute de art. drepturile şi libertăţile acesteia. Numai legea penală arată când există răspunderea penală (când s-a săvârşit o infracţiune) şi când organele judiciare pot trage persoana la răspundere penală. conform raportului de expertiză judiciară psihiatrică. care constă în obiectele. ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracţiune concretă. autoritatea publică şi securitatea de stat în cap. şi două subiective: subiectul şi latura subiectivă.I al părţii speciale a CP îl constituie pacea şi securitatea omenirii. Componenţa de infracţiune constă din totalitatea semnelor obiective şi a celor subiective. recidivei. suveranitatea. Articolul 52.) sau poate fi atenuată (de exemplu.XVII etc. 7.art. îl constituie persoana. În lipsa a cel puţin unui element sau semn principal al componenţei de infracţiune.) şi în alte articole ale părţii generale şi ale celei speciale ale CP. în cazul existenţei circumstanţelor atenuante. orânduirea constituţională.52 alin. Legea penală mai prevede că. mediul. La determinarea gradului prejudiciabil al infracţiunii săvârşite este necesar să fie luat în consideraţie cumulul de circumstanţe în care a fost comis actul criminal concret: forma vinovăţiei. adică numai în cazurile şi în limitele indicate de legea penală. care se poate face numai în limitele prevăzute de lege (de exemplu.XIII.82 CP etc. obiectul material al infracţiunii de omor intenţionat (art.). amnistia . COMPONENŢA INFRACŢIUNII (1) Se consideră componenţă a infracţiunii totalitatea semnelor obiective şi subiective. O mare parte din infracţiuni au un obiect material. ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracţiune concretă. precum şi întreaga ordine de drept. metoda. graţierea . este supusă răspunderii penale numai persoana vinovată de săvârşirea infracţiunii prevăzute de legea penală. doar acela care este vinovat de săvârşirea ei. 3. 5.108 CP etc.145 .4. Situaţia este similară în cazul înlăturării răspunderii penale.2 CP. 2.172. Fiecare din grupurile de infracţiuni reglementate de partea specială a CP se clasifică în capitole după obiectul generic (de grup): securitatea publică şi ordinea publică în cap. Obiectul infracţiunii. temeiul juridic al răspunderii penale lipseşte. responsabilitatea etc. imprudenţa. Comentariul desfăşurat al obiectului infracţiunii se dă în capitolele şi articolele concrete din partea specială a CP (de exemplu.107 CP.51 alin. Conform art. Obiectul infracţiunii constă în valorile şi relaţiile sociale împotriva cărora sunt îndreptate faptele care constituie elementul material al infracţiunii şi care sunt vătămate sau puse în pericol prin săvârşirea acestora. în anumite cazuri. răspunderea penală şi obligaţiunea de a suporta pedeapsa sau de a răspunde penal trebuie să se facă în strictă conformitate cu legea penală. stabilite de legea penală. împrejurările şi stadiul de săvârşire a infracţiunii.76 CP etc. motivele. 9. Componenţa de infracţiune se formează din patru grupe de semne ce caracterizează cele patru elemente ale infracţiunii. (2) Componenţa infracţiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracţiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod. Art. art. art. conform art. în art. răspunderea penală poate fi agravată (de exemplu. bunurile sau corpul persoanei faţă de care sau împotriva căreia a fost îndreptată acţiunea sau inacţiunea criminală (de exemplu.). Răspunderea penală revine totdeauna unei persoane. Elementele şi semnele componenţei de infracţiune sunt reglementate în art. cel al infracţiunilor incriminate de cap. obiectul infracţiunilor din cap. 6.

Latura subiectivă constă în totalitatea condiţiilor cerute de lege cu privire la atitudinea psihică a infractorului faţă de materialitatea faptei săvârşite.21 al CP. şi urmarea sau rezultatul prejudiciabil al infracţiunii. tocmai din cauză că loveşte într-o valoare pe care legea o apără. externă.311 CP) etc. denunţarea calomnioasă (art. în textul incriminator. neglijenţa criminală faţă de paza bunurilor proprietarului (art. o scrisoare de ameninţare folosită pentru a şantaja sau alta pentru a da sfaturi cum să fie săvârşită infracţiunea.145 CP). Obligativitatea existenţei unui rezultat. În accepţiunea art. În cazul anumitor infracţiuni.2 art. jaful (art.12 CP).163 CP). pentru că orice infracţiune aduce atingere unei valori sociale ocrotite de legea penală şi pentru că. refuzul sau eschivarea martorului ori a părţii vătămate de a face declaraţii (art. comportarea umană activă. Este vorba de un subiect special al infracţiunii. să îndeplinească.bunurile altei persoane etc. Prin acţiune se săvârşesc majoritatea infracţiunilor. Nu există infracţiune care să nu producă un rezultat.22. pe lângă condiţiile indicate deja. Semnul principal ce intră în structura laturii subiective a oricărei infracţiuni este . mijloacele. 8.200 CP). subiectului i se cere. De exemplu. la momentul săvârşirii infracţiunii au atins vârsta de 16 ani. 23 CP. cel al infracţiunii de furt (art.17. deoarece nu la orice infracţiune valoarea socială ce constituie obiectul juridic este susceptibilă de încorporare într-un lucru. Latura obiectivă a infracţiunii constă din totalitatea condiţiilor privitoare la actul de conduită. pentru existenţa propriu-zisă a faptei penale sau pentru ca ea să îmbrace o formă calificată. 9. cum ar fi omorul intenţionat (art. Semnele principale ale ei sunt: acţiunea sau inacţiunea prejudiciabilă. Dintre infracţiunile lipsite de obiect material pot fi menţionate calomnia (art.CP) îl constituie corpul persoanei. Prin inacţiune se înţelege rămânerea în inactivitate. precum şi pentru infracţiunile grave. urmarea sau rezultatul este o modificare pe care acţiunea sau inacţiunea incriminată a produs-o în lumea obiectivă. prevăzută de legea penală. definind formele şi modalităţile vinovăţiei. reglementată de art.308 CP) poate fi doar persoana care efectuează urmărirea penală.9 CP). adeseori.186 CP) . interzisă şi descrisă prin textul incriminator al infracţiunii. este luată în consideraţie şi responsabilitatea persoanei. Prin inacţiune se săvârşesc astfel de infracţiuni ca lăsarea în primejdie (art. locul săvârşirii faptei (art. 5. În afară de persoană fizică şi juridică şi vârstă. modul. precum şi persoanele juridice. 10. 6. o condiţie specială. pasivitatea. Prin acţiune se înţelege activitatea fizică.). potrivit legii. drept subiecţi ai infracţiunii sunt considerate persoanele fizice responsabile care. Nu toate infracţiunile au un obiect material. alte acte normative sau care decurg din contracte etc.187 CP) etc. Din punct de vedere fizic. 11. în mod obligatoriu.21 CP. bun sau persoană.170 CP). cu respectarea anumitor condiţii prevăzute de alin. metoda.337 CP) poate fi doar un cetăţean al RM etc. 18 CP. Semnele secundare ale laturii obiective sunt timpul (art.3 şi 4 art. socialmente periculoasă. împrejurările săvârşirii infracţiunii etc. ca semn principal al subiectului. impuse prin lege. Persoanele fizice care au atins vârsta de 14 ani sunt pasibile de răspundere penală numai pentru săvârşirea infracţiunilor deosebit de grave şi excepţional de grave. subiect al infracţiunii de trădare de Patrie (art. prevăzută de legea penală. ranga cu care a fost spartă uşa în timpul furtului etc. a unei urmări e determinată implicit de dispoziţiile art. 7. cerute de lege pentru existenţa infracţiunii. este prejudiciabilă.). În cazul infracţiunilor formale urmarea constă într-o stare de pericol care. subiect al infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală (art. fiind subînţeleasă. orice atingere se concretizează într-o anumită acţiune sau inacţiune care.313 CP) etc.21 CP. Obiectul material nu trebuie confundat cu instrumentul (mijlocul) material de care infractorul s-a folosit ori s-a putut servi la comiterea faptei (de exemplu. urmarea sau rezultatul prejudiciabil şi raportul de cauzalitate dintre acţiunea sau inacţiunea prejudiciabilă. 4. Infractorul se abţine să acţioneze în sensul îndeplinirii unei obligaţiuni de serviciu sau civice. care. a urmărilor prejudiciabile ale infracţiunii. prevăzute expres de alin. nu este menţionată. pentru ca acea faptă să constituie infracţiune. adică să aibă o calitate specială. arată că acestea constau în prevederea sau lipsa de prevedere a rezultatului.

cum ar fi căinţa activă. 2.2 CP) sau lipsa vinovăţiei în cazul legitimei apărări (art. În cazul unor infracţiuni se cere existenţa unei duble forme de vinovăţie (art. 12. g) prescripţiei de tragere la răspundere penală. 15.337 CP) constă în dăunarea pricinuită suveranităţii. Prin liberarea de răspundere penală se prezumă renunţarea din partea statului la condamnarea şi aplicarea unei pedepse infractorilor în schimbul înlocuirii acesteia prin pedepse de ordin administrativ sau prin aplicarea unor măsuri de siguranţă cu caracter medical şi educativ. delimitând totodată această instituţie de instituţia liberării de pedeapsa penală prevăzută în cap. 13.19 CP).18 CP). pe cale de consecinţă. liberarea condiţionată de răspundere penală.20 CP). c) renunţării de bună voie la săvârşirea infracţiunii. b) tragerii la răspundere administrativă. cum ar fi lipsa gradului prejudiciabil al unei infracţiuni (art. 3.17 CP) sau din imprudenţă (art. cauzele care înlătură răspunderea penală şi pedeapsa penală sunt instituţii. 1. componenţa infracţiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracţiunii potrivit unui articol concret din CP. Prin scop al infracţiunii se înţelege obiectivul urmărit de infractor. punerea în executare a deciziei. 4.8 şi 9 art.IX CP. 5. care nu au fost cunoscute legislaţiei penale anterioare. În cazul anumitor infracţiuni. În esenţa lor.36 CP). CAPITOLUL VI LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ Articolul 53. în situaţia liberării de răspundere penală infracţiunea se realizează în toate trăsăturile sale esenţiale.). Liberarea de răspundere penală se aplică numai faţă de persoanele în acţiunile cărora sunt prezente elementele constitutive ale unei infracţiuni şi se deosebesc de cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. d) căinţei active. care a fost prevăzută numai ca modalitate de liberare de pedeapsa penală . Ţinând cont de natura juridică a instituţiei răspunderii penale. a căror menire constă în faptul de a nu admite aplicarea pedepselor penale în cazurile în care este iraţională aplicarea acestora: caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei săvârşite este redus şi calităţile personale ale făptuitorului oferă această posibilitate. care a fost prevăzută numai în calitate de circumstanţă atenuantă (alin. securităţii de stat şi capacităţii de apărare a RM etc. prin textele de incriminare ale acestora sunt prevăzute şi alte condiţii referitoare la scop şi motiv. e) schimbării situaţiei. Prezentul articol conţine şi unele modalităţi de liberare de răspundere penală. Prin motiv al infracţiunii se înţelege impulsul intern din care se naşte decizia infracţională şi. Vinovăţia poate fi intenţionată (art. întrucât. Fapta se consideră săvârşită fără vinovăţie doar în cazurile indicate expres în lege (art.38 CP) etc. în majoritatea cazurilor nu este obligatorie înlocuirea răspunderii penale prin alte măsuri de constrângere cu caracter extrapenal. LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ Persoana care a săvârşit o faptă ce conţine semnele componenţei de infracţiune poate fi liberată de răspundere penală de către instanţa de judecată în cazurile: a) minorilor. scopul infracţiunii de trădare de patrie (art. inviolabilităţii teritoriale. pentru completarea laturii subiective. Conform art. prin săvârşirea acţiunii sau inacţiunii ce constituie elementul material al infracţiunii (de exemplu. 14. în timp ce în situaţia cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei infracţiunea nu se realizează prin lipsa unor trăsături esenţiale ale infracţiunii.37 CP din 1961). legiuitorul a introdus modificări în privinţa modalităţilor ce servesc drept temei pentru ca persoana care a săvârşit o faptă ce conţine semnele componenţei de infracţiune să poată fi liberată de răspunderea penală.52 alin. f) liberării condiţionate. Numai constatarea corectă a componenţei de infracţiune poate sta la baza calificării concrete a unei fapte conform prevederilor părţii speciale a CP.2 CP.vinovăţia. Bineînţeles.14 alin. sau al stării de extremă necesitate (art.

cum ar fi: căinţa sinceră.X) şi specificate ca măsuri de siguranţă în art. autodenunţarea. Aplicarea liberării de răspundere penală minorilor este posibilă numai în cazul respectării următoarelor condiţii cumulative: a) infracţiunea trebuie să fie săvârşită pentru prima oară. prevăzute în partea generală (cap.16 CP). LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ CU TRAGEREA LA RĂSPUNDERE ADMINISTRATIVĂ (1) Persoana care a săvârşit pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală şi trasă la răspundere administrativă de către instanţa de judecată dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale. b) arest contravenţional de până la 90 de zile.05.16 CP din 1961).(1). LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ A MINORILOR (1) Persoana în vârstă de până la 18 ani care a săvârşit pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală în conformitate cu prevederile procedurii penale dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale.43 CP din 1961). Drept condiţii care ar putea servi ca temei de constatare că persoana poate fi corectată fără a fi supusă răspunderii penale pot fi considerate diverse circumstanţe atenuante ce se referă atât la personalitatea infractorului. în conformitate cu alin.03. . contribuţia activă la descoperirea infracţiunii.06. c) instanţa de judecată trebuie să constate că procesul de corectare a individului este posibil fără ca făptuitorul să fie supus răspunderii penale. li se pot aplica măsurile de constrângere cu caracter educativ. În corespundere cu prevederile alin.(art.114. 2. [Art.05. 2. 4.104. în vigoare din 12. (2) Persoanelor liberate de răspundere penală. c) constatarea faptului că persoana poate fi corectată fără a fi supusă răspunderii penale.03] 1. Articolul 54.2 al prezentului articol.211-XV din 29. faţă de minori pot fi aplicate o serie de măsuri de constrângere cu caracter educativ. când persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani a comis în adevăr pentru prima dată o infracţiune. (2) Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu alin. 3. prevăzute la art. Infracţiunea se consideră comisă pentru prima oară. care a fost considerată drept cauză de nepedepsire a activităţii infracţionale neconsumate.55 modificat prin Legea nr. 5. [Art. Esenţa acestui tip de liberare de răspundere penală constă în aceea că fapta comisă rămâne a fi considerată infracţiune.211-XV din 29. în cazul în care sunt întrunite condiţiile indicate anterior. Articolul 55. în vigoare din 12. dispune înlocuirea răspunderii penale cu o altă formă de răspundere juridică ce atrage aplicarea unor sancţiuni cu caracter administrativ. în condiţiile limitativ prevăzute de lege pentru unele infracţiuni de o gravitate redusă. sau în cazul în care această infracţiune este comisă nu pentru prima dată. Drept temei pentru aplicarea acestei modalităţi de înlocuire a răspunderii penale poate servi prezenţa cumulativă a următorilor indici: a) comiterea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave. Se consideră uşoară sau mai puţin gravă infracţiunea pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoarea pe un termen de până la 2 ani sau până la 5 ani inclusiv (art.03] 1. cât şi la fapta săvârşită. b) infracţiunea trebuie să fie uşoară sau mai puţin gravă.(1) li se pot aplica următoarele sancţiuni administrative: a) amendă în mărime de până la 150 unităţi convenţionale. dar cu condiţia că pentru infracţiunea anterior săvârşită au trecut termenele de prescripţie pentru tragerea la răspundere penală sau au fost stinse antecedentele penale.03. însă instanţa de judecată. renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii (art.54 completat prin Legea nr.06. repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate şi alte împrejurări. b) comiterea infracţiunii pentru prima oară.

Sancţiunile respective nu reprezintă o pedeapsă penală. nu atrage după sine apariţia unei stări de repetare. printr-o înştiinţare la timp a organelor de drept sau prin alte măsuri întreprinse. Legislaţia penală română o consideră cauză de nepedepsire a tentativei de infracţiune. LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ ÎN LEGĂTURĂ CU RENUNŢAREA DE BUNĂ VOIE LA SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNII (1) Se consideră renunţare de bună voie la săvârşirea infracţiunii încetarea de către persoană a pregătirii infracţiunii sau încetarea acţiunilor (inacţiunilor) îndreptate nemijlocit spre săvârşirea infracţiunii. 6. 1. care trebuie să fie evaluat avându-se în vedere toate condiţiile concrete de săvârşire. ARTICOLUL 56. Comparativ cu legislaţia anterioară. (4) Organizatorul şi instigatorul infracţiunii nu se supun răspunderii penale dacă aceste persoane. 7. timpul. (2) Persoana nu poate fi supusă răspunderii penale pentru infracţiune dacă ea. 8. ce se raportează la modul comiterii faptei. Unii autori au considerat renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii drept o cauză care înlătură caracterul penal al infracţiunii în urma dispariţiei intenţiei făptuitorului de a duce până la capăt activitatea infracţională începută. pe parcursul executării . atitudine care poate să se manifeste prin căinţă faţă de victimă. benevol şi definitiv. prin atitudinea acestuia faţă de organele judiciare. prin eforturi depuse pentru a înlătura rezultatul infracţiunii. 5. Prin comiterea pentru prima oară a infracţiunii se înţelege fie comiterea în adevăr pentru prima dată a unei infracţiuni. Dacă instanţa de judecată apreciază că sunt îndeplinite condiţiile pentru înlocuirea răspunderii penale. cu toate că instanţa poate să aprecieze negativ o atare situaţie şi să aplice pentru infracţiunea din nou săvârşită o pedeapsă mai aspră. de aceea nu atrag apariţia antecedentelor penale.55 alin. ţinându-se cont şi de cuantumul prejudiciului produs. din care rezultă că el regretă fapta comisă. 4. Condiţia ce se referă la posibilitatea corectării persoanei fără a fi condamnată penal are la bază informaţii conform cărora făptuitorul poate fi corectat fără a i se aplica o pedeapsă. Comiterea din nou a unei infracţiuni. a renunţat la ducerea până la capăt a acesteia. categoria infracţiunilor pentru care poate fi dispusă înlocuirea răspunderii penale prin răspundere administrativă a fost lărgită. dacă persoana era conştientă de posibilitatea consumării infracţiunii. (3) Persoana care a renunţat de bună voie la ducerea infracţiunii până la capăt este supusă răspunderii penale numai în cazul în care fapta săvârşită conţine o altă infracţiune consumată. au preîntâmpinat ducerea de către autor a infracţiunii până la capăt. fiind incluse în această categorie infracţiuni pentru comiterea cărora pedeapsa maximă nu poate depăşi cinci ani de închisoare. cum ar fi atitudinea vinovatului.3. locul săvârşirii infracţiunii etc. care constă în recunoaşterea faptei.2 CP: a) amendă în mărime de până la 150 de unităţi convenţionale. iar actualul CP atestă această cauză ca o modalitate de liberare de răspundere penală. dar cu condiţia că au expirat termenele de prescripţie de tragere la răspundere penală ori sunt stinse antecedentele penale pentru infracţiunea comisă anterior ori alte condiţii ce oferă posibilitatea de a stabili că fapta nu este comisă în mod repetat. prin colaborarea în vederea descoperirii infracţiunii şi a altor participanţi la infracţiune. mijloacele. aplică una din sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute în art. b) arest contravenţional de până la 90 de zile. totodată. Această cauză este reţinută când persoana. Complicele infracţiunii nu se supune răspunderii penale dacă a întreprins toate măsurile ce depindeau de el pentru a preîntâmpina comiterea infracţiunii. precum şi de caracterul prejudiciabil concret al faptei comise. fie comiterea repetată a unei infracţiuni. după aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter administrativ. prin străduinţa de a acoperi paguba pricinuită.

1999 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre infracţiunile sexuale p. Renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii trebuie deosebită de căinţa activă îndreptată spre micşorarea volumului rezultatului produs.4 al prezentului articol sunt formulate condiţiile speciale de liberare de răspundere penală a organizatorului. Astfel. din proprie voinţă. acordarea de ajutor în vederea cercetării infracţiunii. Renunţarea de bună voie poate avea loc atât pe parcursul actelor de pregătire. teama de pedeapsă. la repetarea actelor infracţionale. persoana nu poate să fie supusă răspunderii penale. Dacă într-o anumită situaţie există îndoială asupra motivului care l-a determinat pe făptuitor să întrerupă executarea. ei vor răspunde în mod penal. cât şi prin formă activă (distrugerea mijloacelor şi instrumentelor de săvârşire a infracţiunii). renunţă la comiterea în continuare a infracţiunii. mila faţă de victimă. Anume din aceste considerente nu poate fi recunoscută drept renunţare de bună voie la săvârşirea infracţiunii refuzul persoanei. 4. Complicele nu va fi supus răspunderii penale dacă acesta a întreprins toate măsurile necesare şi dependente de el pentru preîntâmpinarea comiterii infracţiunii. nefiind constrâns de nimeni şi de nimic. dacă prin toate măsurile întreprinse au preîntâmpinat comiterea activităţii infracţionale de către autor şi neadmiterea urmărilor prejudiciabile. dar numai pentru urmarea efectiv produsă dacă prin activitatea anterioară se va produce. dar măsurile întreprinse pot fi recunoscute de instanţa de judecată drept circumstanţe ce atenuează răspunderea penală. dar pentru totdeauna. 3. instigatorul nu au reuşit să preîntâmpine comiterea infracţiunii de către autor. se consideră că este un caz de renunţare de bună voie la săvârşirea infracţiunii. cât şi al tentativei de infracţiune. de exemplu. prin refuzul instigatorului de a plăti recompensa pentru comiterea infracţiunii etc. Organizatorul şi instigatorul sunt liberaţi de răspundere penală. În alin. Dacă organizatorul. În acest caz persoana poartă răspundere doar pentru acţiunile săvârşite real şi cu condiţia că ele conţin elementele constitutive ale altei infracţiuni". făptuitorul nu va răspunde. de exemplu . precum şi al tentativei de infracţiune.12. Renunţarea este considerată definitivă din momentul în care activitatea infracţională a fost întreruptă nu doar temporar. conştient. Motivele care l-au determinat pe făptuitor să renunţe pot fi din cele mai diverse: căinţa. remuşcarea. pentru tentativă de omor în caz de renunţare de bună voie la săvârşirea infracţiunii. după primul insucces. Renunţarea este benevolă atunci când făptuitorul. 7.14 s-a stipulat că "refuzul benevol de a săvârşi infracţiunea de viol urmează să fie examinat ca circumstanţă care exclude răspunderea penală pentru aceste infracţiuni. în sensul că nu se cunoaşte cu certitudine că renunţarea se datorează unei cauze independente de voinţa făptuitorului sau unei cauze determinate de voinţa acestuia. 6. abandonează executarea începută. instigatorului şi complicelui infracţiunii în caz de renunţare de bunăvoie la săvârşirea infracţiunii. Activitatea din care ar rezulta că făptuitorul a renunţat poate să se manifeste atât prin formă pasivă (renunţarea la executarea următoarelor acţiuni). înainte ca executarea să se fi terminat. Renunţarea nu poate fi considerată voluntară în cazul în care făptuitorul a abandonat executarea din cauza că a întâlnit în calea sa diverse obstacole ce nu pot fi depăşite ori în urma convingerii că mijloacele şi instrumentele pe care le are asupra sa în condiţiile date nu-i permit să ducă infracţiunea la capăt. Lichidarea pagubei. Însă independent de motivele care au servit ca temei pentru ca persoana să renunţe la comiterea infracţiunii. 8. o vătămare corporală gravă sau de orice alt grad. acte efectuate după consumarea infracţiunii.38 din 20.prin măsuri active de înştiinţare la timp a organelor de drept sau prin convingerea autorului de a se reţine de la comiterea infracţiunii. Renunţarea de bună voie există numai în cazul în care conduita anterioară a făptuitorului nu întruneşte trăsăturile altei infracţiuni. bănuiala că avantajele materiale ce le-ar obţine ar fi prea mici în raport cu riscul asumat etc. care lasă dubiu asupra realităţii faptelor.actelor de pregătire. de exemplu. 2. Prin HP CSJ nr. dându-şi seama că poate continua activitatea infracţională. 5. 9. situaţia rezolvându-se în favoarea făptuitorului. sunt .

este necesară cel puţin prezenţa unuia din următoarele temeiuri: a) fapta săvârşită să nu prezinte pericolul social al unei infracţiuni datorită schimbării situaţiei în limitele unei întreprinderi. a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau. s-a autodenunţat de bună voie.prin prevederile art. au comis o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă şi. 3. Condiţia a treia presupune autodenunţarea de bună voie. nu mai prezintă pericol social. instituţii. în alt mod. dar din proprie iniţiativă. LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ ÎN LEGĂTURĂ CU CĂINŢA ACTIVĂ (1) Persoana care pentru prima oară a săvârşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală dacă ea. 1.55 CP. datorită schimbării situaţiei. LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ ÎN LEGĂTURĂ CU SCHIMBAREA SITUAŢIEI Persoana care pentru prima oară a săvârşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală dacă. pentru ca o persoană să fie liberată de răspundere penală datorită schimbării situaţiei. la data judecării cauzei. c) persoana s-a autodenunţat de bună voie. se va stabili că persoana sau fapta săvârşită nu mai prezintă pericol social. urmează să reţinem situaţia că la data judecării cauzei se va stabili că persoana sau fapta săvârşită. Articolul 58. Prin compensarea daunei materiale cauzate sau repararea prejudiciului pricinuit prin infracţiune se au în vedere reîntoarcerea contraechivalentului lucrului pierdut. precum de alte probe. cât şi la activitatea altor persoane care au contribuit la comiterea infracţiunii. a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau a reparat în alt mod prejudiciul pricinuit de infracţiune. din diferite motive. prevăzute în partea specială a CP. În corespundere cu prevederile art. reîntoarcerea unui obiect de acelaşi fel sau compensarea sub o altă formă a pagubei pricinuite. trădării de Patrie etc. când persoana. dării de mită. localităţi sau chiar ale unui stat prin . 2. au săvârşit infracţiunea pentru prima oară. Primele două condiţii au fost deja descrise în comentariul efectuat la art. liberarea de răspundere penală în legătură cu căinţa activă este posibilă numai în cazul în care sunt întrunite următoarele condiţii cumulative: a) persoana a săvârşit o infracţiune pentru prima dată. statului. 1. În calitate de temei suplimentar. societăţii. ele fiind valabile şi pentru prezentul articol.2 include modalităţile speciale de liberare de răspundere penală. a contribuit activ la descoperirea acesteia. se prezintă la organele abilitate pentru a-şi recunoaşte vinovăţia de comiterea unei infracţiuni. informaţii.57 CP. Alin.(1). Dar sfera de aplicare a acestei modalităţi de liberare de răspundere penală a fost îngustată prin introducerea a două condiţii limitative: acest tip poate fi aplicat numai persoanelor care. după săvârşirea infracţiunii. Contribuţia activă la descoperirea infracţiunii se caracterizează prin prezentarea de date. în condiţiile alin. acte. 5. În noul CP este prevăzută liberarea de răspundere penală în legătură cu căinţa activă pentru pregătirea actului de terorism. a săvârşit o infracţiune de altă categorie poate fi liberată de răspundere penală numai în cazurile prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod. Temeiul aplicării liberării de răspundere penală în cazurile respective constă în posibilitatea acordată de stat persoanelor care comit astfel de infracţiuni de a evita tragerea la răspundere penală prin preîntâmpinarea cauzării unor daune grave cetăţenilor. 4.drept o modalitate distinctă de liberare de răspundere penală. b) infracţiunea comisă este uşoară sau mai puţin gravă. a reparat prejudiciul pricinuit de infracţiune. a contribuit activ la descoperirea infracţiunii.recunoscute .57 CP . în primul rând. Datele respective pot să se refere atât la activitatea persoanei care se denunţă. (2) Persoana care. Liberarea de răspundere penală în baza temeiurilor indicate în acest articol a fost prevăzută şi în legislaţia anterioară. Din conţinutul legii rezultă că. care anterior nu au fost cunoscute organelor de urmărire penală. datorită schimbării situaţiei. în al doilea rând. 2. Articolul 57. 6.

2. e) 25 de ani de la săvârşirea unei infracţiuni excepţional de grave.57 CP. 1. c) persoana nu prezintă pericol. Atare condiţii pot fi înrolarea persoanei în armată. revocarea stării excepţionale etc. 5. persoana va săvârşi o infracţiune pentru care. Articolul 59. conform prezentului cod. o dată cu expirarea acestui termen. (3) În cazul săvârşirii de către persoană a unei noi infracţiuni. care permit ca un anumit tip de infracţiuni să-şi piardă concret pericolul social al unei infracţiuni.2). fiind întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de art. Articolul 60. În corespundere cu prevederile art. nu mai sunt necesare aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter penal faţă de persoana respectivă. datorită schimbării situaţiei.16 al prezentului CP în categoria infracţiunilor uşoare şi mai puţin grave sunt incluse infracţiunile pentru care legea penală prevede pedeapsă maximă cu închisoarea pe un termen de până la 5 ani inclusiv. (4) Prescripţia se va întrerupe dacă. Dacă există temeiurile enunţate.66 CPP alin. LIBERAREA CONDIŢIONATĂ DE RĂSPUNDERE PENALĂ În privinţa persoanei puse sub învinuire pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave.(1). până la expirarea termenelor prevăzute la alin. prescripţia se calculează pentru fiecare infracţiune separat. liberarea condiţionată de răspundere penală este posibilă în cazul în care sunt întrunite următoarele condiţii cumulative: a) persoana este pusă sub învinuire pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave. fiind posibilă corectarea acesteia fără aplicarea unei pedepse penale. prin alte condiţii care exclud săvârşirea unor noi infracţiuni analogice. În situaţia în care învinuitul respectă condiţiile stabilite. urmărirea penală poate fi suspendată condiţionat. se căieşte sincer de comiterea infracţiunii. Se consideră că persoana nu prezintă pericol social în cazul în care nu este anterior condamnată. iar acesta acceptă să depună mărturii şi şă dea explicaţii referitoare la învinuirea înaintată. procedura în cauza penală urmează a fi încetată. dacă corectarea acestei persoane este posibilă fără aplicarea unei pedepse penale. îmbolnăvirea gravă etc. stabilindu-se faţă de învinuit una sau mai multe obligaţiuni care urmează să fie îndeplinite pe parcursul termenului de suspendare a urmăririi penale. sociale sau politice de mari proporţii. cu liberarea ulterioară de răspundere penală în conformitate cu procedura penală. b) persoana să înceteze a mai fi social-periculoasă datorită schimbării situaţiei şi condiţiilor exterioare de activitate în care ea se afla în momentul comiterii infracţiunii.. procurorul înaintează judecătorului de instrucţie un demers prin care solicită liberarea de răspundere penală a învinuitului.2 p.întreprinderea unor reforme economice. poate fi aplicată . nu este dependentă de alcool sau droguri. 3. b) 5 ani de la săvârşirea unei infracţiuni mai puţin grave. care îşi recunoaşte vinovăţia şi nu prezintă pericol social. Procedura de suspendare condiţionată de răspundere penală se dispune pe un termen de până la un an. c) 15 ani de la săvârşirea unei infracţiuni grave.59 CP. b) persoana îşi recunoaşte vinovăţia. d) 20 de ani de la săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave. schimbarea banilor. introducerea cartelelor. În corespundere cu prevederile art. 3. Prin recunoaştere a vinovăţiei se are în vedere situaţia în care învinuitului i s-a explicat dreptul de a tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa (art. fiindcă. (2) Prescripţia curge din ziua săvârşirii infracţiunii şi până la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată. 4. PRESCRIPŢIA TRAGERII LA RĂSPUNDERE PENALĂ (1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârşirii infracţiunii au expirat următoarele termene: a) 2 ani de la săvârşirea unei infracţiuni uşoare.

3. Prescripţia răspunderii penale constă în stingerea dreptului statului de a pedepsi şi a obligaţiunii infractorului de a suporta consecinţele faptei sale. aplicarea prescripţiei se realizează de către instanţa de judecată şi. În această situaţie termenul de prescripţie pentru prima infracţiune începe să curgă simultan cu cel de-al doilea termen de prescripţie. Prin prevederile art. 5. (7) Termenele prescripţiei de tragere la răspundere penală se reduc pe jumătate pentru persoanele care la data săvârşirii infracţiunii erau minori. Prescripţia produce efecte asupra tuturor infracţiunilor. după trecerea unui anumit interval de timp prevăzut de lege de la data săvârşirii infracţiunii. indiferent dacă aceasta a fost sau nu descoperită ori infractorul .identificat. poate fi aplicată pedeapsa cu închisoarea pe un termen mai mare de doi ani. 4. care se referă la aplicarea prescripţiei răspunderii penale: a) expirarea termenelor indicate în lege. În funcţie de gravitatea infracţiunii săvârşite. detenţiunea pe viaţă se va înlocui cu închisoare pe un termen de 35 de ani. Într-o asemenea situaţie timpul suspendării prescripţiei nu intră în termenul de prescripţie. Însă persoana nu poate fi trasă la răspundere penală dacă de la data săvârşirii infracţiunii au trecut 25 de ani şi prescripţia nu a fost întreruptă prin săvârşirea unei noi infracţiuni. iar prescripţia se calculează pentru fiecare infracţiune separat. douăzeci şi cinci de ani. actelor de identitate etc. În cazul infracţiunilor prelungite termenul de prescripţie începe să curgă din momentul săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni infracţionale. În cazul săvârşirii de către o persoană a unei infracţiuni excepţional de grave. cinci ani. 6. cincisprezece ani. Cursul termenului de prescripţie se întrerupe dacă în perioada acestuia se săvârşeşte o nouă infracţiune pentru care. Dacă instanţa nu va găsi posibilă aplicarea prescripţiei şi liberarea de răspundere penală.pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 2 ani. b) pe parcursul termenelor indicate în lege nu se va săvârşi o infracţiune de o anumită gravitate. legea stabileşte următoarele 5 tipuri de prescripţie: doi ani. douăzeci de ani. dacă instanţa nu va găsi raţional de a aplica prescripţia. potrivit alin. Aceasta înseamnă că data începerii curgerii termenului de prescripţie este ziua săvârşirii infracţiunii. (8) Prescripţia nu se aplică persoanelor care au săvârşit infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii. dacă persoana care a săvârşit infracţiunea se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată prin schimbarea domiciliului. cu excepţia celor săvârşite contra păcii şi omenirii. Prin aceasta se are în vedere că se pierde beneficiul timpului scurs până la comiterea celei de a doua infracţiuni. În cazul infracţiunii continue data începerii curgerii termenului de prescripţie se consideră momentul încetării activităţii infracţionale din care infracţiunea se consideră consumată. moment din care începe să curgă de la început primul termen al prescripţiei. iar curgerea prescripţiei se reia din momentul reţinerii persoanei sau al autodenunţării. 7. dacă de la data săvârşirii infracţiunii au trecut 25 de ani şi prescripţia nu a fost întreruptă prin săvârşirea unei noi infracţiuni.I din partea . 1. Calcularea prescripţiei în acest caz începe din momentul săvârşirii unei infracţiuni noi. Prescripţia se suspendă. infracţiuni de război sau alte infracţiuni prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.60 CP sunt stabilite trei condiţii cumulative. (6) Aplicarea prescripţiei faţă de persoana care a săvârşit o infracţiune excepţional de gravă se decide de către instanţa de judecată. care sunt imprescriptibile şi sunt stabilite prin prevederile cap. detenţiunea pe viaţă se va înlocui cu închisoare pe 35 de ani. Cu toate acestea.4 al prezentului articol. (5) Curgerea prescripţiei se suspendă dacă persoana care a săvârşit infracţiunea se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată. curgerea prescripţiei se reia din momentul reţinerii persoanei sau din momentul autodenunţării. În aceste cazuri. c) persoana să nu se sustragă de la urmărirea penală. determinată prin natura şi specia pedepsei ce poate fi aplicată pentru comiterea acesteia. persoana nu poate fi supusă răspunderii penale. 2.

Aplicarea pedepsei penale numai de către instanţele de judecată este o măsură de garanţie constituţională a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi ale persoanei concrete (art.în urma infracţiunii . disciplinar sau civil. de alte măsuri de siguranţă. b) este o sancţiune prevăzută de lege pentru o anumită încălcare a normelor de drept penal. corectarea condamnatului. Ca sancţiune de drept penal. Pedeapsa penală ca măsură de constrângere statală se deosebeşte. CAPITOLUL VII PEDEAPSA PENALĂ Articolul 61. cât şi a altor persoane. d) este o măsură de corectare. NOŢIUNEA ŞI SCOPUL PEDEPSEI PENALE (1) Pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată. precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea condamnaţilor.. 3. conform căruia individul are îndatoriri faţă de colectivitate şi este supus numai îngrădirilor stabilite de lege în scopul exclusiv al asigurării recunoaşterii şi respectului drepturilor şi libertăţilor celorlalţi şi în vederea satisfacerii cerinţelor juste ale moralei. Alin. 5. privaţiune pentru cel care a săvârşit o infracţiune. 9. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. în primul rând.104 CP).. cât şi din partea altor persoane.. apoi corectarea condamnatului. 4.persoanelor care au săvârşit infracţiuni.29 DUDO.se aplică . Noţiunea de pedeapsă penală formulată de legiuitor corespunde pe deplin actelor normativ-juridice internaţionale referitoare la drepturile omului şi la comportarea cu condamnaţii. 8. în numele legii. e) cauzează anumite lipsuri şi restricţii drepturilor persoanei condamnate. societăţii. deci totdeauna poartă caracter personal..unei anumite persoane. f) în urma aplicării pedepsei penale persoanei respective îi sunt cauzate anumite lipsuri şi restricţii în drepturi (a se vedea dispoziţia art. ea corespunde întru totul cerinţelor art. al doilea . c) se aplică numai de către instanţa de judecată.99 CP) şi măsurile de constrângere cu caracter educativ (a se vedea comentariul de la art.specială.2 al acestui articol este formulat pe nou scopul pedepsei penale. persoanelor care au săvârşit infracţiuni.. Numai pedeapsa penală serveşte drept temei al antecedentelor penale. precum şi reîntoarcerea. b) este un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului.. reîncadrarea vinovatului în societate după ispăşirea pedepsei echitabile. Pedeapsa penală este definită ca o sancţiune juridică cu următoarele trăsături: a) este o măsură de constrângere statală. În al doilea rând. În alin. Primul este formulat prin sintagma: "pedeapsa penală . e) această măsură este aplicată numai faţă de persoana concretă care a săvârşit o infracţiune prevăzută de actualul CP. precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea condamnaţilor. pedeapsa: a) este instituită şi folosită numai de către stat. ordinii publice şi bunăstării generale într-o societate democratică. statului."se aplică de instanţele de judecată. 1. . 6.".21 CRM). 2. pedeapsa penală se diferenţiază de alte sancţiuni juridice sau de constrângerea aplicată în mod contravenţional. 7. Mai întâi pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale. d) este o măsură de represiune.62 CP). cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor. Restabilirea echităţii sociale presupune restabilirea drepturilor lezate . infractorul fiind ajutat să se corecteze şi făcut să înţeleagă că trebuie să respecte legile şi normele de convieţuire socială. în numele legii.1 al prezentului articol prevede temeiurile de drept penal şi de drept procesual-penal ale aplicării pedepsei juridice. cum ar fi măsurile de constrângere cu caracter medical (a se vedea comentariul de la art. (2) Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale. c) este prevăzută de lege şi aplicată de instanţele de judecată. în numele legii". Persoanele vinovate de comiterea infracţiunilor indicate sunt judecate indiferent de perioada de timp care a trecut de la comiterea infracţiunii. De exemplu.

a unui titlu special. ca o măsură de constrângere şi institut de drept aplicat faţă de persoana care a săvârşit o infracţiune concretă. 11. a unui titlu special. (4) Retragerea gradului militar.7 alin. Articolul 62.79 CP). dar şi de către alte persoane (prevenţia generală). inumane sau degradante. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat se aplică numai în calitate de pedeapsă complementară. Prin aplicarea pedepsei se urmăreşte prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. dă posibilitate să se ţină seama de aprecierile şi cerinţele legiuitorului referitoare la sancţiuni atunci când instanţa de judecată aplică o măsură mai blândă decât cea prevăzută pentru infracţiunea săvârşită. începând cu cele mai blânde (a se vedea comentariul de la art. cât şi ca pedepse complementare. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat. Acest concept stipulat în alin. implicând o privaţiune de drepturi. 1. Prezentul articol (alin. circumstanţelor acesteia şi persoanei vinovate. 10. c) retragere a gradului militar. respectiv. 13. o restrângere a acestora.1) prevede pedepsele ce pot fi aplicate persoanelor fizice care au săvârşit infracţiuni. închisoarea. orientează instanţele de judecată spre determinarea pedepselor persoanelor care au săvârşit infracţiuni uşoare sau mai puţin grave. 12.detenţiunea pe viaţă.7.2 CP). (2) Munca neremunerată în folosul comunităţii. 10 ale Pactului Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (art. ea nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. de la acest sistem (a se vedea comentariul la art. El trebuie convins că respectarea legii penale este o necesitate şi că numai prin respectarea legii el va putea evita aplicarea şi executarea altor pedepse. f) trimiterea într-o unitate militară disciplinară (pentru militarii care îndeplinesc serviciul militar în termen. Exceptând faptul că pedeapsa îndeplineşte o funcţie de constrângere. e) arest. b) privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. Pedeapsa.Echitatea socială a pedepsei se realizează atunci când faţă de persoana care a încălcat legea penală se aplică sancţiunea penală corespunzătoare gradului prejudiciabil al infracţiunii comise. Consecutivitatea pedepselor în sistemul vizat: în primul rând. Acest sistem de pedepse fixat de legiuitor începe cu cea mai blândă . 2.amenda . de bunuri. constituie şi un avertisment pentru alte persoane care ar putea să săvârşească infracţiuni. d) munca neremunerată în folosul comunităţii. reîncadrarea lui în activitatea societăţii. din care rezultă că nimeni nu va fi supus la tortură. Corectarea condamnatului. Această concepţie se deduce din scopul legii penale (art.de către condamnaţi (prevenţia specială).2 al prezentului articol corespunde cerinţelor art. arestul. trimiterea într-o unitate militară disciplinară. ca scop al pedepsei penale. (3) Amenda. Orice persoană privată de libertate va fi tratată cu umanitate şi cu respectarea demnităţii inerente persoanei umane (art. se exclude pedeapsa penală pentru una şi aceeaşi faptă (art. privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate se aplică atât ca pedepse principale. în al doilea rând. presupune conştientizarea de către infractor a celor săvârşite şi reîntoarcerea. nici la pedepse sau tratamente crude. De asemenea.5 DUDO şi art. detenţiunea pe viaţă se aplică numai în calitate de pedepse principale. în primul rând .şi se termină cu cea mai aspră .2 CRM). CATEGORIILE PEDEPSELOR APLICATE PERSOANELOR FIZICE (1) Persoanelor fizice care au săvârşit infracţiuni li se pot aplica următoarele pedepse: a) amendă.16 CP). pornind.2 CP).24 alin. . g) închisoare. h) detenţiune pe viaţă.3 CEDO).

în anumite cazuri prevăzute pentru infracţiunea concretă. arestul. Pedeapsa complementară este acea care îndeplineşte rolul de completare a represiunii şi este aplicabilă numai după o pedeapsă principală. Prin pedeapsă principală se înţelege acea pedeapsă pe care instanţa de judecată o poate aplica în singularitate pentru fapta penală săvârşită. O parte din categoriile pedepselor enumerate în acest articol nu pot fi aplicate unor persoane condamnate (a se vedea comentariul la art. Pedeapsa principală poate fi însoţită.74 CP). b) privare de dreptul de a exercita o anumită activitate. În afară de pedepsele nominalizate. Amenda este aplicată de instanţa de judecată persoanelor juridice ca pedeapsă principală (a se vedea comentariul la art. închisoarea. aplicarea lui umană şi constă în corespunderea pedepsei cu fapta săvârşită. (2) Amenda se aplică în calitate de pedeapsă principală. AMENDA (1) Amenda este o sancţiune pecuniară ce se aplică de instanţa de judecată în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul cod. deosebit de grave şi excepţional de grave. luând în consideraţie circumstanţele infracţiunii şi personalitatea celui vinovat (a se vedea comentariul la art. trimiterea într-o unitate militară disciplinară. 8. precum şi datele ce-l caracterizează pe inculpat care au fost dovedite la examinarea cauzei în instanţa de judecată şi luate în consideraţie la determinarea pedepsei.7 CP). Conţinutul şi comentariile noţiunilor respective se vor citi în context cu cele de la art. 7. 1. c) lichidare. Privarea persoanei juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate poate fi aplicată de către instanţa de judecată ca pedeapsă principală sau complementară (a se vedea comentariul la art. 2.6474 CP. 3.2 determină în mod direct numai pedepsele principale. Pentru prima dată în CP al RM legiuitorul a prevăzut anumite pedepse faţă de persoanele juridice care desfăşoară activităţi de întreprinzător. dar şi în calitate de pedeapsă complementară (a se vedea comentariul la art. 4. acest sistem permite instanţelor de judecată aplicarea celor mai exigente pedepse faţă de persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor grave. Acestea sunt: munca neremunerată în folosul comunităţii. În sentinţă este necesar să reflectăm detaliat circumstanţele care atenuează sau agravează răspunderea vinovatului. CATEGORIILE PEDEPSELOR APLICATE PERSOANELOR JURIDICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE DE ÎNTREPRINZĂTOR (1) Persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător li se pot aplica următoarele pedepse: a) amendă. . Articolul 64.67.73 CP). detenţiunea pe viaţă. în categoria pedepselor principale pot fi aplicate amenda şi privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite. Alin.Sistemul pedepselor penale reflectă pe deplin principiul echităţii sociale. 5. 68. (3) Privarea persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător de dreptul de a exercita o anumită activitate şi lichidarea acesteia se aplică atât ca pedepse principale. de o pedeapsă complementară. Articolul 63. Unitatea convenţională de amendă este egală cu 20 de lei.64 CP). 71 CP). cât şi ca pedepse complementare. 4. 6. Lichidarea persoanei juridice de asemenea poate fi aplicată de către instanţa de judecată ca pedeapsă principală. Concomitent aceste măsuri pot fi aplicate şi în calitate de pedepse complementare. Totodată. 3. (2) Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale.

ţinându-se cont de situaţia materială a celui vinovat. b) mărimea daunei cauzate. Aici legiuitorul a accentuat că la determinarea mărimii amenzii trebuie să avem în vedere caracterul şi gravitatea infracţiunii săvârşite. 155.(3).64 modificat prin Legea nr. cuantumul căreia este stabilit de legea penală pentru anumite infracţiuni. 4. Ca pedeapsă principală amenda este prevăzută drept alternativă a altor tipuri de pedepse (a se vedea. 3. precum şi în cazurile înlocuirii părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă (art. 156 CP). suma amenzii este prevăzută în unităţi convenţionale. mărimea amenzii trebuie stabilită în aşa mod ca să nu-l pună pe infractor în situaţia de a nu-şi îndeplini îndatoririle privitoare la întreţinerea.000 de unităţi convenţionale.000 unităţi convenţionale. c) situaţia economico-financiară a întreprinderii. luându-se în considerare situaţia economico-financiară a persoanei juridice. (5) În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite ca pedeapsă principală sau complementară. luându-se ca bază mărimea unităţii convenţionale la momentul săvârşirii infracţiunii. [Art. Amenda ca pedeapsă principală poate fi folosită. în cazurile aplicării de către instanţa de judecată a unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege pentru infracţiunea concretă (art. de exemplu. .67.(3) Mărimea amenzii pentru persoanele fizice se stabileşte în limitele de la 150 la 1. art. Suma amenzii se înlocuieşte cu arest sau închisoare.154. instanţa de judecată poate.21 alin. calculându-se 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru 50 unităţi convenţionale de amendă. în funcţie de caracterul şi gravitatea infracţiunii săvârşite. (7) În cazul în care condamnatul nu este în stare să plătească amenda stabilită ca pedeapsă principală sau complementară. instanţa de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea patrimoniului. în funcţie de caracterul şi gravitatea infracţiunii săvârşite. potrivit prevederilor art. de asemenea. Cuantumul general al amenzii pentru persoanele fizice este stabilit în limitele 150-1. Cuantumul general al amenzii pentru persoanele juridice este stabilit în limitele de la 500 până la 10.000 unităţi convenţionale. 92 CP). calculându-se o lună de arest sau închisoare pentru 50 unităţi convenţionale. iar pentru infracţiunile comise din interes material până la 5. a cărei esenţă constă în achitarea de către condamnat în contul statului a unei anumite sume de bani.000 unităţi convenţionale. educarea. totodată ţinându-se cont de situaţia materială a celui vinovat.68 sau 70.305-XV din 11 iulie 2003] 1. 5. (6) Amenda în calitate de pedeapsă complementară poate fi aplicată numai în cazurile în care ea este prevăzută ca atare pentru infracţiunea corespunzătoare.79 CP). 6. instanţa de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu arest sau închisoare în limitele termenelor prevăzute la art. Pornind de la cele expuse.000 de unităţi convenţionale.000 de unităţi convenţionale. Pentru infracţiunile comise din interes material cuantumul amenzii pentru persoanele fizice poate ajunge până la 5. mărimea amenzii pentru persoanele juridice se stabileşte în limitele de la 500 la 10. În aceste cazuri suma concretă se apreciază în funcţie de: a) caracterul şi gravitatea infracţiunii săvârşite. Pentru o anumită stabilitate. Cuantumul special al amenzii este stabilit pentru fiecare infracţiune în parte. învăţătura persoanelor faţă de care are asemenea obligaţiuni legale. În caz de eschivare cu rea-voinţă a persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător de la achitarea amenzii fixate. (4) În cazurile prevăzute la art. O unitate convenţională este egală cu 20 de lei. să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu muncă neremunerată în folosul comunităţii. de mărimea daunei cauzate. 2. Amenda este o pedeapsă principală sau complementară pecuniară.

de către condamnat a deciziei instanţei de judecată de a achita în termen amenda stabilită.7. În cazul în care condamnatul nu este în stare să achite amenda. instanţa de judecată trebuie să se bazeze pe cerinţele ca pedeapsa să poată fi executată. (4) La aplicarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate în calitate de pedeapsă complementară la amendă sau muncă neremunerată în folosul comunităţii. 13. dar şi persoana celui vinovat. fără motive obiective. În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite. instanţa de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea patrimoniului. 8. dacă. În cazul în care condamnatul nu este în stare să plătească amenda stabilită. executorul public. calculându-se 60 de ore de muncă neremunerată pentru 50 de unităţi convenţionale de amendă. instanţa de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii prin arest sau închisoare. 15. 10. Articolul 65. 14. ţinând cont de caracterul infracţiunii săvârşite de cel vinovat în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în timpul exercitării unei anumite activităţi. În caz de eschivare cu rea-voinţă a persoanelor juridice de la achitarea amenzii fixate. iar la aplicarea ei în calitate de pedeapsă complementară la arest. La înlocuirea amenzii prin arest sau închisoare se calculează o lună de arest sau închisoare pentru 50 de unităţi convenţionale neachitate. fapt care va conduce implicit la îngreuierea vieţii condamnatului. La determinarea sumei amenzii instanţa de judecată în fiecare caz concret ia în consideraţie nu numai gravitatea infracţiunii comise. la cererea condamnatului. influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului.5 art. motivul acesteia. să nu-l lipsească pe condamnat şi pe familia acestuia de mijloace de existenţă. să fie posibilă (reală). (2) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi stabilită de instanţa de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani. instanţa de judecată. poate amâna sau eşalona plata pe un termen de până la un an (a se vedea CEx). Achitarea amenzii de către condamnat se efectuează în termenul stabilit de către instanţa de judecată şi documentele de confirmare a acesteia urmează a fi prezentate instanţei. circumstanţele cauzei care atenuează sau agravează răspunderea. în calitate de pedeapsă principală.88 CP). La aplicarea. 16. instanţa de judecată poate înlocui suma neachitată a amenzii cu muncă neremunerată în folosul comunităţii. termenul ei se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii. PRIVAREA DE DREPTUL DE A OCUPA ANUMITE FUNCŢII SAU DE A EXERCITA O ANUMITĂ ACTIVITATE (1) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcţie sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul la săvârşirea infracţiunii. conform prevederilor alin. 9. 11. Prin eschivare cu rea-voinţă se înţelege neîndeplinirea conştientă.5 al prezentului articol. Amenda ca pedeapsă penală se deosebeşte de cea administrativă prin faptul că ea se stabileşte de judecată şi atrage antecedente penale. în funcţie de suma amenzii. instanţa de judecată va considera imposibilă păstrarea de către acesta a dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. la trimiterea . (3) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi aplicată ca pedeapsă complementară şi în cazurile când nu este prevăzută în calitate de pedeapsă pentru infracţiunile din Partea specială a prezentului cod. îi atenuează pedeapsa stabilită sau îl liberează complet de executarea acesteia (a se vedea comentariul la p. a amenzii condamnatului care s-a aflat sub arest preventiv până la numirea cauzei spre judecare. 12. instanţa judiciară. condiţiile de viaţă ale familiei acestuia. Funcţia de constrângere a pedepsei prin amendă poate fi realizată şi prin micşorarea patrimoniului persoanei vinovate. ţinând cont de termenul aflării sub arest preventiv. Stabilind amenda maximă (prevăzută în articolul respectiv al părţii speciale a CP).

într-o unitate militară disciplinară sau la închisoare, termenul ei se calculează din momentul executării pedepsei principale. 1. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate se aplică atât ca pedeapsă principală, cât şi în calitate de pedeapsă complementară. Această categorie de pedeapsă este constituită din două interdicţii diferite: privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii şi privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. 2. Interzicerea acestui drept este determinată de obicei de activitatea infracţională a condamnatului care s-a folosit de funcţia sau profesia sa ori de o anumită activitate pentru a săvârşi infracţiunea. Prin săvârşirea infracţiunii folosindu-se de funcţia, de profesia sa, condamnatul este considerat nedemn să o mai exercite în continuare, pe o anumită perioadă de timp, stabilită de instanţa de judecată, între 1 şi 5 ani. 3. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii ca măsură de pedeapsă poate fi aplicată faţă de persoanele care se află în serviciu în organele de stat sau în administraţia publică locală, precum şi faţă de cele care gestionează organizaţii comerciale, obşteşti sau alte organizaţii nestatale. 4. Măsura de pedeapsă enunţată se realizează prin rezilierea contractului de muncă între condamnat şi administraţia respectivă. Acest fapt este confirmat de inscripţiile operate în carnetul de muncă, şi anume: în ce temei, pe ce perioadă şi de la care funcţii sau activitate este îndepărtat condamnatul. 5. Privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate ca măsură de pedeapsă presupune interzicerea, în baza sentinţei de judecată, de a practica activitatea nominalizată de către o persoană concretă. Astfel de activitate poate fi de natura aceleia de care condamnatul s-a folosit la săvârşirea infracţiunii. Ea include atât activitatea de bază (serviciul), de exemplu, medicina, pedagogia, justiţia, conducerea mijloacelor de transport în bază de contract etc., cât şi activitatea în afara serviciului, de exemplu, conducerea transportului personal, vânătoarea etc. 6. Decizia de a priva condamnatul de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate este adoptată de instanţa de judecată în baza materialelor dosarului, ţinând cont de gravitatea infracţiunii săvârşite, de persoana celui vinovat şi de circumstanţele cauzei care agravează răspunderea etc. (a se vedea comentariul la art.75 CP). 7. Instanţa de judecată, la emiterea sentinţei, nu poate interzice condamnatului să ocupe în genere o funcţie de răspundere, dar trebuie să nominalizeze care funcţii anume în organele de stat, ce activitate şi pe ce perioadă condamnatul nu are dreptul să le ocupe. 8. Prin dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate se înţelege un post într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de stat sau a administraţiei publice locale ori o subdiviziune, filială a lor, în care persoana respectivă, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări deţine anumite drepturi şi obligaţiuni în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie sau organizatorico-economice (a se vedea prevederile art.123 şi 124 CP şi comentariul acestui articol). 9. Pedeapsa de privare a dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau ca pedeapsă complementară la pedeapsa sub formă de amendă sau muncă neremunerată în folosul comunităţii, se execută de către serviciile de executare de la locul de trai al condamnaţilor. 10. Conform alin.3 art.65 CP, aceste două măsuri se pot aplica drept pedepse complementare şi în cazurile în care ele nu sunt prevăzute în articolele părţii speciale a prezentului cod. În aceste cazuri caracterul infracţiunii comise e determinat în funcţie de postul ocupat sau de activitatea practicată şi de posibilitatea infractorului de a le utiliza în scopul săvârşirii noilor infracţiuni. Dacă infracţiunea nu este legată de activitatea profesională, inculpatul nu poate fi privat de dreptul de a exercita această activitate. 11. Faptul că la momentul emiterii sentinţei inculpatul nu ocupa încă o anumită funcţie de stat şi nu practica activitatea cu care a fost legată infracţiunea, nu poate fi piedică pentru aplicarea acestor pedepse. Mai mult, instanţa poate aplica pedepsele enunţate şi în cazul în care infractorul îndeplinea anumite funcţii, obligaţiuni temporare la comandă sau indicaţie.

12. Modul de aplicare a pedepselor menţionate este stabilit concret în alin.4 art.65, şi anume: când ele sunt numite în calitate de pedepse complementare la amendă sau la muncă neremunerată în folosul comunităţii, termenul se calculează din momentul rămânerii definitive a hotărârii (sentinţei), iar când ele sunt aplicate în calitate de pedepse complementare la arest, la trimiterea într-o unitate militară disciplinară sau la închisoare - din momentul terminării executării pedepsei principale. Articolul 66. RETRAGEREA GRADULUI MILITAR, A UNUI TITLU SPECIAL, A GRADULUI DE CALIFICARE (CLASIFICARE) ŞI A DISTINCŢIILOR DE STAT În caz de condamnare pentru o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă, instanţa de judecată, ţinând cont de circumstanţele săvârşirii infracţiunii, poate retrage condamnatului gradul militar, titlul special, gradul de calificare (clasificare) şi distincţiile de stat. 1. Această categorie de pedeapsă poate fi aplicată numai în calitate de pedeapsă complementară (a se vedea alin.4 art.62 CP). Pornind de la cerinţele alin.5 art.90 CP, ea poate fi aplicată şi în caz de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 2. Retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat poate fi aplicată în caz de condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave (a se vedea comentariul de la art.16 CP), ţinând cont de circumstanţele săvârşirii infracţiunii şi de persoana infractorului. 3. Gradul militar este o menţiune a persoanei care îndeplineşte o anumită activitate militarizată. El se confirmă în corespundere cu Statutul Forţelor Armate şi cu Regulamentul serviciului militar persoanei concrete în timpul serviciului activ sau în retragere. 4. Titlul special este, de asemenea, o menţiune de stat acordată persoanelor respective care ocupă în modul stabilit de lege o funcţie în organele publice şi îndeplineşte anumite funcţii, atribuie anumite drepturi şi obligaţiuni. 5. Gradul de calificare (clasificare) reprezintă o anumită apreciere a persoanei, determinată în modul stabilit de organele respective în diverse domenii. 6. Distincţia de stat este menţiune de stat ce constă în aprecierea unor merite deosebite în ştiinţă, cultură, producţie etc. Ea se confirmă în modul stabilit special de şeful statului şi atrage după sine anumite drepturi, înlesniri. 7. Instanţa de judecată care a luat decizia privind retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat, în calitate de pedeapsă complementară, imediat după intrarea în vigoare a sentinţei, printr-o sesizare, aduce această decizie la cunoştinţa organului care i-a conferit condamnatului gradul, titlul sau distincţia respectivă. La sesizare se anexează şi copia sentinţei. 8. Organul respectiv va efectua modificările necesare în documentele de conferire a gradului, titlului sau distincţiei şi va lua măsurile respective de privare de dreptul de purtare şi de înlesnirile pe care le acordă aceste grade, titluri sau distincţii. Despre aceasta va fi informată instanţa. 9. Retrogradarea gradului militar poate fi aplicată nu numai persoanelor concrete în timpul serviciului activ, dar şi celor ce au trecut în rezervă. 10. Instanţa de judecată nu este în drept de a priva condamnatul de titlul sau gradul ştiinţific. 11. În caz de anulare a sentinţei de condamnare pe căile ordinare de atac în instanţa de apel sau recurs, instanţa este obligată să sesizeze organul respectiv şi să expedieze în adresa lui copia hotărârii de anulare a pedepsei. Articolul 67. MUNCA NEREMUNERATĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII (1) Munca neremunerată în folosul comunităţii constă în antrenarea condamnatului, în afara timpului serviciului de bază sau de studii, la muncă, determinată de autorităţile administraţiei publice locale. (2) Munca neremunerată în folosul comunităţii se stabileşte pe un termen de la 60 la 240 de ore şi este executată de la 2 la 4 ore pe zi.

(3) În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la munca neremunerată în folosul comunităţii, ea se înlocuieşte cu arest, calculându-se o zi de arest pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. (4) Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată persoanelor recunoscute ca invalizi de gradele I şi II, militarilor, femeilor gravide, femeilor care au copii în vârstă de până la 8 ani, persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani şi persoanelor care au atins vârsta de pensionare. (5) Munca neremunerată în folosul comunităţii va fi prestată timp de cel mult 18 luni, timp care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. [Art.67 modificat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, în vigoare din 12.06.03] 1. Munca neremunerată în folosul comunităţii poate fi aplicată numai în calitate de pedeapsă principală (a se vedea art.62 alin.2 CP). Condamnatul nu va fi remunerat pentru astfel de muncă, indiferent de volumul sau calitatea acesteia, adică este o muncă gratuită. 2. Astfel de activitate se efectuează de către condamnat în afara timpului serviciului de bază sau de studii. Caracterul muncii, locul şi volumul ei sunt determinate de autorităţile administraţiei publice locale şi nu poate depăşi 4 ore pe zi. 3. În funcţie de caracterul infracţiunii săvârşite şi de persoana inculpatului, munca neremunerată în folosul comunităţii poate fi stabilită pe un termen de la 60 până la 240 de ore. De obicei, această pedeapsă se aplică pentru infracţiuni uşoare şi mai puţin grave, care prevăd o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare (a se vedea art.153, 157, 202, 222, 256, 261, 288, 303, 351, 352, 357 CP) sau pentru care în calitate de pedeapsă nici nu se aplică închisoarea (a se vedea art.177, 178, 196, 199, 203, 204, 241, 249, 255, 256, 355 CP). 4. Constrângerea prin aplicarea acestei pedepse constă în faptul că munca neremunerată poartă un caracter obligatoriu pentru condamnat. 5. În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la îndeplinirea muncii neremunerate în folosul comunităţii, pedeapsa cu munca neremunerată în folosul comunităţii se înlocuieşte prin arest, calculele respective fiind prevăzute în acest articol. 6. Prin eschivare cu rea-voinţă se înţelege neîndeplinirea conştientă de către condamnat, fără motive, într-un termen rezonabil (îndelungat) a obligaţiunilor determinate de către administraţia publică locală. 7. Faptul eschivării cu rea-voinţă a condamnatului de la îndeplinirea muncii corespunzătoare trebuie semnalat de către organul care execută pedeapsa în judecata care a aplicat această măsură, alăturând şi demersul de a efectua înlocuirea acestei pedepse cu una mai aspră în condiţiile legii. 8. Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată persoanelor indicate în alin.4 al prezentului articol, cu condiţia că la momentul examinării dosarului în judecată sunt anexate documentele respective ale condamnaţilor care certifică invaliditatea: vârsta, existenţa copiilor până la 8 ani, starea de gestaţie a femeilor etc. 9. Pedeapsa enunţată trebuie să fie ispăşită de către condamnat în termen de cel mult 18 luni de la data rămânerii definitive în vigoare a hotărârii judecătoreşti. Neîndeplinirea fără motive reale a muncii neremunerate în folosul comunităţii în termenul vizat trebuie considerată ca eschivare cu rea-voinţă de la pedeapsa numită şi atrage consecinţele indicate în alin.3 al prezentului articol. 10. În cazul în care condamnatul în timpul executării pedepsei nominalizate este recunoscut invalid de gradul I sau II, organul de executare înaintează instanţei judecătoreşti o prezentare privind liberarea de executarea ulterioară a pedepsei, iar în caz de graviditate a condamnatei prezentare privind suspendarea executării pedepsei până la naştere, apoi persoana este liberată de executare, deoarece cade sub altă interdicţie - are copil în vârstă de până la 8 ani. Articolul 68. ARESTUL (1) Arestul constă în privarea de libertate pe un termen de la 3 la 6 luni care se execută în instituţii special destinate ţinerii sub arest în condiţiile prevăzute de Codul execuţional.

2. în cazurile în care ele săvârşesc infracţiuni în timpul serviciului militar în termen. Arestul aplicat militarilor se execută în camera de arest a garnizoanei respective încăpere special amenajată pentru deţinerea militarilor ce comit diverse încălcări de serviciu. precum şi în cazurile în care instanţa de judecată. indiferent de termenul mic al acestuia. Modalitatea executării arestului în camera nominalizată este reglementată de statutele militare şi de alte acte normative ale Forţelor Armate ale RM. 1.03. Acestor persoane. arestul nu poate fi aplicat persoanelor ce n-au împlinit vârsta de 16 ani. această pedeapsă nu poate fi aplicată persoanelor care au executat anterior o pedeapsă privativă de libertate. [Art.(2) La aplicarea arestului în locul muncii neremunerate în folosul comunităţii. În această unitate pot fi trimişi militarii care. ţinând cont de circumstanţele concrete şi de persoana condamnatului. Arestul este o măsură privativă de libertate şi constă în izolarea de societate a persoanei condamnate într-un penitenciar. au săvârşit infracţiuni li se poate aplica trimiterea într-o unitate militară disciplinară. 4. . El se aplică pe un termen de la 3 până la 6 luni. în cazurile prevăzute de lege. 5. în cazul eschivării cu rea-voinţă a condamnatului de la aceasta. În condiţiile actuale ale societăţii arestul poate fi aplicat în cazurile infracţiunilor uşoare. găseşte de cuviinţă să aplice. 3.211-XV din 29. în locul pedepsei cu închisoare pe un termen de până la 2 ani. precum şi alte infracţiuni. se creează condiţii speciale de executare a pedepsei pentru militarii în termen condamnaţi. iar în caz de înlocuire a muncii neremunerate cu arestul termenul arestului poate fi mai mic de 3 luni. dacă până la admiterea în aceste instituţii ei n-au trecut serviciul militar în termen). ţinând cont de circumstanţele cauzei şi de persoana condamnatului. găseşte de cuviinţă să aplice. Trimiterea într-o unitate militară disciplinară în locul închisorii nu poate fi aplicată persoanelor care au executat anterior o pedeapsă privativă de libertate. în timpul îndeplinirii serviciului militar în termen. Unitatea militară disciplinară este o nouă denumire care a înlocuit sintagma batalion disciplinar din CP anterior.05. termenul arestului poate fi mai mic de 3 luni. 5. (4) Militarii execută pedeapsa cu arest în camera de arest a comenduirii militare. 6. în cazurile în care instanţa de judecată. poartă uniforma militară şi sunt asigurate cu hrană conform normelor stabilite în armata naţională. în baza aplicării Statutelor militare. TRIMITEREA ÎNTR-O UNITATE MILITARĂ DISCIPLINARĂ Militarilor care. va avea un efect pozitiv asupra vinovatului. în timpul îndeplinirii serviciului militar în termen. Aceasta este o unitate militară deosebită în care. (3) Arestul nu poate fi aplicat persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani. 2. şi se aplică de către instanţă numai militarilor în termen şi persoanelor echivalate lor (studenţilor instituţiilor militare pentru infracţiunile săvârşite în timpul studiilor. Aceste condiţii sunt prevăzute de legislaţia executorie. Persoanele trimise să ispăşească pedeapsa într-o unitate militară disciplinară îşi păstrează statutul de militari. în vigoare din 12. separat de cel în care se execută închisoarea. au săvârşit infracţiuni uşoare. chiar şi în cazurile condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art.90 CP). nu li se aplică trimiterea într-o unitate militară disciplinară.68 completat prin Legea nr. în locul pedepsei cu închisoare pe un termen de până la 2 ani. Se presupune că regimul de izolare pentru condamnat. trimiterea într-o unitate militară disciplinară pe acelaşi termen. pe un termen de până la 2 ani. 3. trimiterea într-o unitate militară disciplinară pe acelaşi termen.03] 1. Arestul este o nouă măsură de constrângere statală în calitate de pedeapsă principală. Trimiterea într-o unitate militară disciplinară este o pedeapsă principală. Pornind de la caracterul strict al acestei pedepse. Conform CP. Articolul 69. 4.06. femeilor gravide şi femeilor care au copii în vârstă de până la 8 ani. femeilor gravide şi femeilor care au copii în vârstă de până la 8 ani.

7. 2. Această pedeapsă se ispăşeşte în penitenciar de tip închis. Persoanele condamnate la închisoare care nu au atins vârsta de 18 ani îşi ispăşesc pedeapsa în penitenciarele pentru minori. În caz de înlocuire a pedepsei închisorii cu trimiterea într-o unitate militară disciplinară. (2) Închisoarea se stabileşte pe un termen de la 6 luni la 25 de ani. Termenul de deţinere a condamnaţilor în închisoare este stabilit de la 6 luni până la 25 de ani în funcţie de gravitatea infracţiunii concrete. Instanţa de judecată. pedeapsa cu închisoare nu poate fi mai mare de 30 de ani. 1. iar în cazul unui cumul de sentinţe. 3. ţinând cont de circumstanţele cauzei şi de persoana condamnatului. termenul se calculează o zi pentru o zi. cu titlu de graţiere. ÎNCHISOAREA (1) Închisoarea constă în privarea de libertate a persoanei vinovate de săvârşirea unei infracţiuni prin izolarea impusă a acesteia de mediul normal de viaţă şi plasarea ei. închisoarea constă în privarea de libertate.91 CP). După ispăşirea pedepsei militarii se întorc în unităţile respective pentru efectuarea serviciului respectiv în termen până la executarea lui definitivă. De asemenea. DETENŢIUNEA PE VIAŢĂ (1) Detenţiunea pe viaţă constă în privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieţii. Articolul 70. Închisoarea are drept scop limitarea libertăţii persoanei şi efectuarea supravegherii asupra comportamentului condamnatului. 1. În perioada executării pedepsei în unitatea militară disciplinară militarii condamnaţi. se execută în penitenciare de tip deschis. ea nu poate depăşi termenul de 35 de ani. poate aplica această pedeapsă militarilor în termen în loc de închisoare. prevăzute de partea specială a prezentului cod şi de persoana vinovatului. într-un penitenciar. se află în situaţie de ostaşi şi poartă îmbrăcăminte şi semne de distincţie unice stabilite pentru această unitate militară disciplinară. Termenul închisorii pentru ei nu poate depăşi 15 ani. 11. 9. termenul închisorii nu poate depăşi 15 ani. (5) În cazul înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă cu o pedeapsă mai blândă. în baza hotărârii instanţei de judecată. indiferent de gradul militar şi de funcţia deţinută anterior. se aplică închisoarea pe un termen de 35 de ani. caporalilor. (3) Detenţiunea pe viaţă nu poate fi aplicată femeilor şi minorilor. stabilită prin sentinţa instanţei de judecată. Pedeapsa definitivă în formă de închisoare în cazul unui concurs de infracţiuni nu poate fi stabilită mai mare de 30 de ani. (4) La stabilirea pedepsei definitive în cazul unui concurs de infracţiuni. 5. cu titlu de graţiere. Pedeapsa în formă de închisoare. (3) La stabilirea pedepsei pentru o persoană care la data săvârşirii infracţiunii nu a atins vârsta de 18 ani. dar pe un termen ce nu depăşeşte 2 ani. semiînchis şi închis (a se vedea comentariul la art. Atunci când detenţiunea pe viaţă se înlocuieşte cu o pedeapsă mai blândă. legiuitorul prevede liberarea condiţionată şi de această pedeapsă (a se vedea alin.5 art. iar în cazul unui cumul de sentinţe. izolarea de societate a persoanei fizice prin deţinerea ei pe un anumit termen în baza şi în modul stabilit de lege.71 CP). Totodată. 4. ea nu poate depăşi termenul de 35 de ani. Drept categorie de pedeapsă. 8. 10. 6. Ea a fost introdusă în sistemul actual de pedepse în momentul abolirii pedepsei cu moartea (1995). Articolul 71. (2) Detenţiunea pe viaţă se stabileşte numai pentru infracţiunile excepţional de grave. însă numai în cazul în care . pe un anumit termen.72 CP). nu se aplică trimiterea într-o unitate disciplinară persoanelor angajate în Armata Naţională pe bază de contract. se aplică închisoarea pe un termen de 35 de ani (a se vedea comentariul la art. precum şi ofiţerilor.6. Detenţiunea pe viaţă este o pedeapsă principală ce constă în privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieţii. Timpul deţinerii condamnatului într-o unitate militară disciplinară nu intră în termenul de efectuare a serviciului militar.

2. penitenciar de tip semiînchis şi penitenciar de tip închis. în vigoare din 12. ca dovadă a realizării principiului umanismului. 2. 7. săvârşite cu intenţie (a se vedea comentariul la art. La această pedeapsă nu pot fi supuşi minorii şi femeile. . antecedentele penale şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite. 4.instanţa de judecată va considera că nu mai există necesitatea executării în continuare a pedepsei şi în care condamnatul a executat efectiv cel puţin 35 de ani de închisoare. (5) Persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani execută pedeapsa cu închisoare în penitenciare pentru minori. mai puţin grave şi grave. În penitenciarul pentru minori condamnaţii în vârstă de până la 18 ani. precum şi persoanele care au săvârşit infracţiuni ce constituie recidivă. 3. c) de tip închis. precum şi persoanele care au săvârşit infracţiuni ce constituie recidivă.5 al prezentului articol. de regulă.16 alin. la care RM a aderat în 1993. [Art. Pentru prima dată actualul CP a prevăzut categoriile penitenciarelor în care se execută pedeapsa cu închisoarea. 4. adoptată la 20 noiembrie 1989 la New York. La detenţiune pe viaţă sunt condamnate numai persoanele care au săvârşit cu intenţie infracţiuni excepţional de grave (a se vedea comentariul la art. (2) În penitenciare de tip deschis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni săvârşite din imprudenţă. Ele sunt: penitenciar de tip deschis. mai puţin grave şi grave. Funcţionarea penitenciarului pentru minori se bazează pe principiile generale şi pe cerinţele de regim stabilite de lege.18 CP).211-XV din 29. antecedentele penale şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite.03] 1. al atitudinii conştiincioase faţă de pregătirea profesională şi ridicarea nivelului de cultură generală. În scopul corijării condamnaţilor minori. Această pedeapsă se execută în condiţiile prevăzute de lege. 3. în aceste penitenciare este organizat un proces unic de instruire şi educaţie. (6) Femeile condamnate execută pedeapsa închisorii în penitenciare pentru femei.16. îndreptat spre educarea lor în spiritul respectării legilor. În penitenciare de tip închis îşi execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave. (7) Schimbarea categoriei penitenciarului se efectuează de către instanţa de judecată în corespundere cu legislaţia. Articolul 72.6 CP). Conform alin. 17 CP). persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani execută pedeapsa cu închisoarea în penitenciare pentru minori. b) de tip semiînchis. În penitenciare de tip semiînchis îşi execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni uşoare.03. (3) În penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni uşoare.06. 5. ţinându-se cont de personalitatea condamnatului. În penitenciare de tip deschis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni săvârşite din imprudenţă (a se vedea comentariul la art.72 completat prin Legea nr. 6. CATEGORIILE PENITENCIARELOR ÎN CARE SE EXECUTĂ PEDEAPSA CU ÎNCHISOARE (1) Pedeapsa cu închisoare se execută în următoarele penitenciare: a) de tip deschis.05. săvârşite cu intenţie. ţinându-se cont de personalitatea condamnatului. se deţin separat de condamnaţii adulţi. Această prevedere corespunde pe deplin cerinţelor Convenţiei Internaţionale cu privire la Drepturile Copilului. (4) În penitenciare de tip închis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave.

Această categorie de pedeapsă aplicată persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător este o noutate în dreptul penal al RM. 4. Organul respectiv. 3. (2) Lichidarea persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător se stabileşte în cazul în care instanţa de judecată constată că gravitatea infracţiunii săvârşite face imposibilă păstrarea unei atare persoane juridice şi prelungirea activităţii ei. Pentru săvârşirea infracţiunii concrete persoana juridică poate fi privată de dreptul de a exercita o anumită activitate pentru care dispune de autorizaţie sau licenţă din momentul intrării în vigoare a hotărârii respective. În baza sentinţei judecătoreşti. Persoana juridică se consideră lichidată din momentul radierii ei din Registrul de Stat. Aceste schimbări se efectuează atunci când condamnatul are o conduită ireproşabilă. de a emite acţiuni sau alte titluri de valoare. 5. o poate anula sau modifica în corespundere cu hotărârea instanţei de judecată în aşa fel ca să fie stabilite interdicţiile de a încheia anumite tranzacţii. În sentinţa instanţei trebuie să fie reflectat concret în ce teritoriu sau pentru ce perioadă a anului. Schimbarea categoriei penitenciarului se efectuează de către instanţa de judecată la propunerea administraţiei în corespundere cu legislaţia în vigoare. 4. 2. de a primi subvenţii. PRIVAREA UNEI PERSOANE JURIDICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE DE ÎNTREPRINZĂTOR DE DREPTUL DE A EXERCITA O ANUMITĂ ACTIVITATE (1) Privarea unei persoane juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător de dreptul de a exercita o anumită activitate constă în stabilirea interdicţiei de a încheia anumite tranzacţii.8. 2. Dizolvarea persoanei juridice se efectuează conform procedurii de lichidare a întreprinderii. 3. comunică instanţei judecătoreşti. înlesniri şi alte avantaje de la stat sau de a exercita alte activităţi. 1. Articolul 74. Se ştie că persoana juridică efectuează activitatea de întreprinzător în baza autorizaţiei sau a licenţei de activitate eliberate de organul de stat respectiv. de a emite acţiuni sau alte titluri de valoare.87 CC. pe cât timp şi de care activitate este privată de dreptul de a o exercita persoana juridică în cauză. 1. 6. care a eliberat autorizaţia sau licenţa persoanei juridice. prevăzută de prezentul Cod. În alte situaţii instanţa poate numi o altă pedeapsă persoanei juridice. CAPITOLUL VIII INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR . LICHIDAREA PERSOANEI JURIDICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE DE ÎNTREPRINZĂTOR (1) Lichidarea persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător constă în dizolvarea acesteia. Organul de stat. informează organul fiscal şi administraţia publică locală din raza de activitate a persoanei juridice despre executarea pedepsei numite. precum şi de prevederile art. lichidarea persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător se efectuează de Comisia de lichidare sau de lichidator conform legislaţiei în vigoare. înlesniri şi alte avantaje de la stat sau de a exercita alte activităţi. de a primi subvenţii. cu survenirea consecinţelor prevăzute de legislaţia civilă. Articolul 73. 7. Lichidarea acesteia se realizează prin dizolvare. În acest caz instanţa de judecată remite organului de stat respectiv sentinţa spre executare a pedepsei nominalizate faţă de persoana juridică recunoscută vinovată. Lichidarea persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător trebuie aplicată ca pedeapsă numai în cazul în care instanţa de judecată va constata că gravitatea infracţiunii săvârşite face imposibilă păstrarea acestei organizaţii şi prelungirea activităţii ei. (2) Privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate poate fi limitată la un anumit teritoriu sau la o anumită perioadă a anului şi se stabileşte pe un termen de până la 5 ani sau pe un termen nelimitat. stabilite de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinzător. după primirea sentinţei şi realizarea ei.

numai limita maximă a pedepsei.70 CP). de circumstanţele cauzei etc. . se stabileşte prin concurs de infracţiuni şi în cumul de sentinţe (art. arestul . a unui titlu special.68 CP). Condiţia esenţială pentru a stabili aplicarea corectă a pedepsei constă în calificarea exactă a infracţiunii săvârşite. În articolele CP care prevăd infracţiuni uşoare şi mai puţin grave este indicată. 3. 4. 2. Acest criteriu vizează limitele sancţiunii articolului corespunzător din partea specială a CP. Conform sensului legii. Legea penală acordă instanţei de judecată o posibilitate largă de aplicare în practică a principiului individualizării răspunderii penale şi a pedepsei penale.84 şi 85 CP). precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia. Conform art.66 CP) se pot aplica şi atunci când ele nu sunt prevăzute direct în calitate de pedepse complementare în sancţiunea articolului. dar şi tipul pedepsei. Acţiunea de aplicare a pedepsei penale este de competenţa exclusivă a instanţei de judecată. în limitele sancţiunii prevăzute de articolul concret conform căruia este calificată infracţiunea. Toate criteriile enumerate în lege poartă un caracter independent. de care este obligată să se conducă instanţa de judecată la aplicarea fiecărei pedepse.75 CP obligă instanţa de judecată să ţină cont de următoarele criterii de aplicare a pedepsei: a) pedeapsa se aplică în limitele fixate în partea specială a CP. Stabilirea corectă a pedepsei permite asigurarea scopurilor pedepsei. permit instanţei să decidă nu numai mărimea. Numind pedeapsa principală. amenda . instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârşite.79 CP.64 CP). conform căruia se califică infracţiunea. între limitele minime şi cele maxime indicate în articolele din partea specială.114 CRM. se stabileşte numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă. de persoana celui vinovat. din numărul celor menţionate. Prin criterii generale de individualizare a pedepsei se înţeleg cerinţele (regulile) stabilite de lege. ce depăşeşte limitele sancţiunii articolului. pentru fiecare persoană vinovată în parte. instanţa stabileşte unele pedepse complementare. În acest caz limitele minime ale pedepsei se stabilesc în baza normelor părţii generale a CP: termenul cel mai mic de închisoare. ţinând cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite. pedepsele complementare în formă de privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate (art. de regulă. La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei. nu va asigura atingerea scopului pedepsei. egal cu 6 luni (art. (2) O pedeapsă mai aspră.Articolul 75. Aplicarea pedepsei va fi corectă numai cu condiţia numirii acesteia în corespundere cu criteriile generale prevăzute de legislaţia penală. de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea. iar luate împreună ele asigură corectitudinea cu care instanţa de judecată aplică pedeapsa. instanţa stabileşte tipul şi mărimea pedepsei. CRITERIILE GENERALE DE INDIVIDUALIZARE A PEDEPSEI (1) Persoanei recunoscute vinovate de săvârşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a prezentului cod. Libertatea instanţei de a numi pedeapsa depinde în mare măsură de tipul sancţiunii.65 CP). Art. La o sancţiune relativ-determinată instanţa este în drept a alege mărimea unui anumit tip de pedeapsă. Pedeapsa se stabileşte mai jos de limita minimă în condiţiile indicate în art. Pedeapsa trebuie interpretată de infractor ca rezultat meritat pentru activitatea sa ilegală.egal cu 3 luni (art. Pedeapsa incorectă conduce la modificarea sentinţei sau chiar la anularea completă a ei. prevăzute de una şi aceeaşi sancţiune sau de partea generală a CP.150 de unităţi convenţionale (art. justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de către instanţele judecătoreşti. care includ două sau mai multe pedepse. Sancţiunile alternative. din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârşirea infracţiunii. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat (art. O pedeapsă mai aspră. retragere a gradului militar. În cazul în care se constată în acţiunile persoanei o componenţă de infracţiune. 1. de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului. de persoana celui vinovat. de motivul acesteia.

numai în baza faptei săvârşite. o concretizează şi o consolidează. Acest criteriu înseamnă că folosirea normelor părţii speciale cere concordanţă cu normele părţii generale. Activitatea infracţională are la bază anumite motive şi se îndreaptă spre atingerea unor scopuri. scopurile personale ş. vârsta. În funcţie de caracterul circumstanţelor atenuante sau agravante. Atribuirea infracţiunilor la una sau altă categorie produce anumite consecinţe juridice. invidia. dacă o circumstanţă serveşte drept semn constitutiv sau calificativ al componenţei concrete de infracţiune. grave. apropiindu-se de limita minimă sau maximă. motivele pot fi diferite: ura. care se realizează. ca faptă prejudiciabilă. particularităţi care s-au manifestat nu numai prin fapta comisă. De aceea. e) la aplicarea pedepsei se ia în consideraţie personalitatea infractorului. f) circumstanţele atenuante sau agravante au un rol deosebit de care se ţine cont la stabilirea pedepsei. pentru că infracţiunea comisă constituie doar un singur episod din comportamentul social al făptuitorului. d) la aplicarea pedepsei se ia în consideraţie motivul infracţiunii. este rezultatul manifestărilor calităţilor antisociale ale persoanei infractorului. Infracţiunea. a circumstanţelor atenuante sau agravante. De aici necesitatea şi obligativitatea pentru instanţa care a emis sentinţa şi pentru instanţele superioare care introduc . Aceste circumstanţe se referă la caracteristica faptei săvârşite. datoriile civice. excepţional de grave. se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături morale şi/sau intelectuale prin care se remarcă în cele mai diverse circumstanţe indiferent de timpul săvârşirii infracţiunii. fiecare dintre ele micşorează sau măreşte răspunderea penală. a. Totuşi. Caracteristica deplină a personalităţii infractorului se face în baza tuturor însuşirilor fizice şi psihice ale acestuia. în funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil. în funcţie de caz.76 şi 77 CP. Condiţiile social-psihologice şi de muncă. pe lângă cea principală. a personalităţii infractorului. legea în viaţa făptuitorului. Stabilirea motivelor şi a scopului infracţiunii are o importanţă deosebită pentru clarificarea gravităţii infracţiunii săvârşite. Categoriile infracţiunilor contribuie la individualizarea pedepselor şi la pedepsirea infractorilor. În asemenea mod. Toate aceste împrejurări au aceeaşi importanţă şi trebuie să fie luate în consideraţie în aceeaşi măsură de către instanţa de judecată la examinarea tuturor categoriilor de infracţiuni. gelozia. Art. sub aspect pozitiv sau negativ. infracţiunile sunt clasificate în următoarele categorii: uşoare. Importanţa lor pentru determinarea pedepsei este luată în consideraţie de legiuitor la numirea sancţiunilor. prin normele părţii speciale şi în corespundere cu ele. Fiecare dintre nuanţele ce caracterizează personalitatea infractorului se ia în consideraţie de către instanţa de judecată la stabilirea pedepsei şi.75 CP obligă instanţa să stabilească pedeapsa ţinând seama de circumstanţele atenuante sau agravante prevăzute de art.76 CP) ori agravante (art.16 CP. şi una complementară. antecedentele penale şi alte activităţi de manifestare ale infractorului au un rol important în elucidarea obiectivă a personalităţii acestuia. Motivul întotdeauna întrece intenţia. După conţinutul şi forma de manifestare. studiile. deosebit de grave. instanţa poate numi o pedeapsă mai uşoară sau mai aspră. caracterul. prezenţa acesteia în lista circumstanţelor atenuante (art. dar şi în timpul vieţii şi activităţii infractorului în alte condiţii. fără excepţie. comportamentul în cadrul familiei. răzbunarea. ce se caracterizează prin două semne: forma vinovăţiei şi mărimea sancţiunii ce prevede pedeapsa închisorii. huliganismul. Circumstanţele atenuante sau agravante sunt prevăzute în dispoziţiile articolelor părţii speciale şi în normele părţii generale ale CP.b) pedeapsa se aplică în strictă conformitate cu dispoziţiile părţii generale a CP.77 CP) nu poate servi drept temei pentru a mai agrava sau atenua pedeapsa. Pentru clasificarea infracţiunilor pe categorii legiuitorul a folosit caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei. personalitatea infractorului. cariera. c) la aplicarea pedepsei se ia în consideraţie gravitatea infracţiunii. mai puţin grave. Prevederile părţii generale a CP se referă la toate normele din partea specială. nu se poate determina definitiv personalitatea vinovatului. la caracteristica personalităţii infractorului şi sunt scoase de legiuitor în afara componenţei de infracţiune. procedând la o pedeapsă principală sau aplicând. temperamentul. În corespundere cu art.

1. Cerinţele enunţate exprimă tendinţa legiuitorului de a minimaliza posibilitatea apariţiei consecinţelor negative ale pedepsei aplicate pentru familia condamnatului. j) alte împrejurări. prin imitare. Această regulă conţine în esenţă două cerinţe: atingerea scopului pedepsei şi corectarea vinovatului. Pentru aceasta instanţa de judecată. Art.2 şi 3 art. pentru prima dată.c) este prevăzută drept circumstanţă atenuantă indiferent de termenul gravidităţii. e) săvârşirea infracţiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial ori din motive de compătimire. adică în lipsa antecedentelor penale pentru o infracţiune săvârşită mai înainte sau expirarea termenului de prescripţie. . dacă ele au provocat infracţiunea.schimbări în această sentinţă de a indica în hotărârea pronunţată circumstanţele agravante sau atenuante concrete care au fost luate în consideraţie de instanţă la numirea pedepsei. 5. neavând experienţă de viaţă. d) prezenţa copiilor minori în familia vinovatului. poate fi stabilită numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă. nu va asigura atingerea scopului scontat. Săvârşirea infracţiunii de către un minor (lit.76). 5. fapt ce împiedică determinarea corectă a comportamentului în situaţiile de conflict. în sens juridic. Numai cu respectarea acestei cerinţe instanţa poate numi o pedeapsă corectă.d) art. Menţionăm că infractorul minor este predispus spre corectare mai mult decât vârstnicul. Prezenţa copiilor minori în familia vinovatului (lit. stabilirea şi luarea în consideraţie a cărora este obligatorie la aplicarea pedepsei. iar psihicul acestuia este preponderent nestabil.2 art. din numărul celor menţionate. precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei lui. Iritarea şi nervozitatea excesivă care însoţesc perioada de gestaţie a multor femei slăbesc controlul acestora asupra acţiunilor lor. Minorul. CIRCUMSTANŢELE ATENUANTE La stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe atenuante: a) săvârşirea pentru prima dată a unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave. repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate. g) la stabilirea pedepsei instanţa ţine cont de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării vinovatului.76 CP enumără circumstanţele atenuante.b). f) preîntâmpinarea de către vinovat a urmărilor prejudiciabile ale infracţiunii săvârşite. condiţiile de trai ş. Instanţa trebuie să aleagă şi să aplice acel tip şi acea mărime a pedepsei.16 CP. h) contribuirea activă la descoperirea infracţiunii sau la arestarea infractorilor. Noţiunea de infracţiune uşoară sau mai puţin uşoară este elucidată în alin. Deseori minorii săvârşesc infracţiunea din ştrengărie. sub presiunea infractorilor adulţi. Atenuarea pedepsei unei femei gravide este importantă pentru a ocroti sănătatea femeii şi a urmaşilor ei. în limitele prevederilor articolului. care să corespundă scopurilor legii. c) săvârşirea infracţiunii de către o femeie gravidă. Circumstanţa ce micşorează pedeapsa are la bază principiul umanismului.75 CP) vizează pedepsele care variază de la cele mai blânde până la cele mai aspre. care se explică prin faptul că minorul are o concepţie despre lume în stadiu de formare. Săvârşirea infracţiunii de către o femeie gravidă (lit. Articolul 76. din sentimentul fals de tovărăşie (prietenie). b) săvârşirea infracţiunii de către un minor. 3. a integrităţii lor fizice şi psihice. adică de către o persoană care nu a atins vârsta de 18 ani. la numirea pedepsei. Prin sintagma înscrisă la lit. Toate criteriile generale examinate la aplicarea pedepsei trebuie să fie analizate în cumul. 2. care vor fi cele mai eficiente pentru atingerea scopului legii.76 CP se înţelege săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave. i) acţiunile ilegale sau imorale ale victimei. nu întotdeauna prevede consecinţele acţiunilor sale asupra societăţii. a.a) din art. şi nu faptic. este privită drept circumstanţă atenuantă. trebuie să ia în consideraţie: componenţa familiei vinovatului. Pedeapsa mai aspră. 4. starea materială. g) căinţa sinceră sau autodenunţarea. În sensul acestei circumstanţe este suficient un singur copil la educarea şi creşterea cărora participă vinovatul. Folosirea sancţiunilor alternative (alin.

9. Prin preîntâmpinare de către vinovat a urmărilor prejudiciabile ale infracţiunii se înţelege înlăturarea sau micşorarea acestor urmări. transportarea la timp de către vinovat a victimei la o instituţie medicală ca să nu survină moartea persoanei în urma cauzării leziunilor corporale. nu asigură copiilor susţinerea materială necesară. omorul unei persoane care suferă de o boală incurabilă. în timpul şi după săvârşirea infracţiunii. dar numele cărora nu sunt . Ea nu depinde de timpul care s-a scurs din momentul săvârşirii infracţiunii. Autodenunţarea poate servi oricând ca circumstanţă atenuantă. Prin toate acţiunile sale persoana vinovată se străduieşte să ajute organele de drept la stabilirea rolului fiecărei persoane care a participat la săvârşirea infracţiunii sau la descoperirea altor persoane care au participat nemijlocit la săvârşirea infracţiunii. a automobilului. boala persoanei care săvârşeşte infracţiunea. Contribuţia activă la descoperirea infracţiunii sau la arestarea infractorilor (lit. de exemplu.g) înseamnă trezirea conştiinţei vinovatului şi încercarea acestuia de a se corecta.Această condiţie se referă nu numai la femei. dacă organele de drept nu cunoşteau acest fapt. furtul de bani ori a medicamentelor necesare pentru vindecarea vinovatului sau a apropiaţilor săi. Astfel de acţiuni au loc atunci când vinovatul. reparaţia casei de locuit.e) se înţelege un cumul de circumstanţe nefavorabile pentru persoana dată. de motivele de comportament ale făptuitorului. întreprinde anumite acte prin care preîntâmpină sau înlătură consecinţele prejudiciabile care pot să apară. efectuată (în formă orală sau scrisă) de către persoana care a săvârşit infracţiunea.f) art. ale coparticipanţilor. 7. De exemplu. Prin căinţă sinceră vinovatul comunică din proprie iniţiativă organelor de drept despre infracţiunea săvârşită. Prin săvârşirea infracţiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial (lit. care pot condiţiona săvârşirea infracţiunii. după ce a săvârşit infracţiunea. Este necesară existenţa raportului cauzal între acţiunile săvârşite şi prezenţa factorilor reali. după răspândirea cu bună-ştiinţă a unor scorniri mincinoase despre victimă făptuitorul îşi cere scuze de la acesta în faţa vecinilor.76 CP legislatorul prevede 3 forme de acţiuni ale vinovatului care duc la minimalizarea consecinţelor infracţiunii şi de aceea este nevoie ca ele să fie luate în consideraţie în cadrul procesului de individualizare a pedepsei. Împrejurările grave de ordin personal sau familial sunt temporare. Autodenunţarea este o acţiune care facilitează descoperirea infracţiunii. Traiul împreună cu ei drept condiţie de atenuare a pedepsei nu este obligatoriu. De exemplu. Asemenea acţiuni ale vinovatului poartă denumirea de căinţă activă. De exemplu. Existenţa copiilor minori poate să nu fie considerată circumstanţă atenuantă în cazul în care vinovatul este lipsit (decăzut) din drepturile părinteşti. Motivul de compătimire presupune că făptuitorul a fost împins la infracţiune din milă faţă de persoana care suferă. restituie valoarea prejudiciului cauzat. Căinţa sinceră sau autodenunţarea (lit. În conţinutul lit. fără nici o presiune asupra sa din partea cuiva sau a organelor de drept. 6. de caracterul ei. Repararea benevolă a pagubei pricinuite presupune că vinovatul. 8. dar prezintă greutăţi materiale esenţiale cauzate de lipsa unui loc de muncă. explică împrejurările efectuării acţiunilor sale infracţionale.h) demonstrează căinţa sinceră a vinovatului care a săvârşit infracţiunea şi tendinţa acestuia de a-şi repara vina. Noţiunea de autodenunţare desemnează acţiunea de comunicare oficială către organele de drept. a membrilor familiei sale sau a apropiaţilor. descoperă identitatea acestora şi apreciază acţiunile sale ca fapte negative. de un salariu mic pentru întreţinerea familiei. Circumstanţa comentată trebuie deosebită de renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii (art. nu se ocupă de educarea lor sau a săvârşit faţă de copii anumite acţiuni penale. acordă ajutor material victimei pentru ca să se trateze. condiţii de trai nefavorabile. Aceasta se manifestă prin restabilirea stării iniţiale a obiectului atentării. după încetarea activităţii infracţionale cu adresarea de a contribui la descoperirea infracţiunii. a decesului lor etc. Această circumstanţă constă în faptul prezenţei acelui concurs de împrejurări care l-a împins la săvârşirea infracţiunii cu scopul de a înlătura sau uşura situaţia în care se află vinovatul. Prin repararea daunei cauzate se înţelege şi situaţia în care persoana vinovată îşi prezintă în mod public scuzele pe motiv de cauzare a unei daune morale. dar şi la bărbaţii responsabili de întreţinerea copiilor.56 CP).

spre deosebire de circumstanţele atenuante.76) legea oferă instanţei dreptul de a lua în consideraţie şi alte circumstanţe atenuante. precum şi cu aplicarea constrângerii fizice sau psihice. h) săvârşirea infracţiunii prin acte de o deosebită cruzime sau prin batjocorirea victimei. recidivă de infracţiuni sau săvârşirea infracţiunii ca îndeletnicire. g) instigarea minorilor la săvârşirea infracţiunii sau atragerea lor la participare în săvârşirea infracţiunii. care serveşte pentru vinovat drept sursă de existenţă de bază sau esenţială suplimentară.34. d) săvârşirea infracţiunii din motive de duşmănie sau ură socială. c) săvârşirea infracţiunii prin orice formă de participaţie. care nu sunt prevăzute de această normă. 10. de calamităţile naturale. i) săvârşirea infracţiunii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit. unde sunt tăinuite bunurile sau alte lucruri preţioase care au fost sustrase în momentul săvârşirii infracţiunii. a substanţelor explozive ori a dispozitivelor ce le imită. la identificarea locului unde se ascund ele. Enumerarea circumstanţelor agravante în art.31 CP. a muniţiilor. b) provocarea prin infracţiune a unor urmări grave. a substanţelor nocive şi radioactive. 2. e) săvârşirea infracţiunii asupra unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani. naţională.cunoscute. iar recidiva infracţiunii . CIRCUMSTANŢELE AGRAVANTE (1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe agravante: a) săvârşirea infracţiunii de către o persoană care anterior a mai săvârşit o infracţiune. să nu considere aceasta ca o circumstanţă agravantă. Un astfel de comportament prin sine însuşi provoacă o altă persoană şi îi dă un motiv de a săvârşi infracţiunea. n) săvârşirea infracţiunii cu folosirea încrederii acordate. 1. de aceea este considerată drept circumstanţă atenuantă. Instanţa de judecată are dreptul. a mijloacelor tehnice special pregătite.i) exprimă sensul că anume acţiunile victimei au servit drept pretext pentru săvârşirea infracţiunii. ca formă a infracţiunii repetate. cu tendinţa de a însuşi un câştig (avantaj) patrimonial. are caracter exhaustiv. este determinată de motive de profit. l) săvârşirea infracţiunii din interes material sau cu alte intenţii josnice. k) săvârşirea infracţiunii cu folosirea armei.(1) sunt prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod în calitate de semne ale acestor componenţe de infracţiuni. Circumstanţa considerată atenuantă şi argumentul instanţei de judecată în acest sens trebuie să fie indicate în hotărârea judecătorească.j) art. Lit. ele nu pot fi concomitent considerate drept circumstanţe agravante. a preparatelor medicamentoase şi a altor preparate chimico-farmacologice. Prin sintagma alte împrejurări (lit. Sintagma acţiunile ilegale sau imorale ale victimei dacă ele au provocat infracţiunea (lit. j) săvârşirea infracţiunii de către o persoană în stare de ebrietate.a) fixează repetarea şi recidiva de infracţiune ca varietăţi ale pluralităţii de infracţiuni.în comentariul la art. precum şi de dezordini de masă. rasială sau religioasă. (2) Dacă circumstanţele menţionate la alin. 11. f) săvârşirea infracţiunii asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti. Îndeletnicirea infracţională.77. Noţiunea de repetare a infracţiunii a fost expusă în comentariul la art. faţă de o femeie gravidă sau o persoană care se afla în stare de neputinţă. Prin săvârşirea infracţiunii sub formă de îndeletnicire trebuie înţeleasă o asemenea activitate infracţională sistematică (infracţiuni săvârşite mai mult de 3 ori) legată de îmbogăţirea ilegală. m) săvârşirea infracţiunii profitând de starea excepţională. Articolul 77. . Această circumstanţă este interpretată ca atenuantă indiferent de prezenţa sau absenţa stării de afect. în funcţie de caracterul infracţiunii.

8.d) presupune năzuinţa vinovatului de a demonstra. Toate formele participaţiei: simplă.9 din 15 noiembrie 1993 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre omor premeditat). gravitatea infracţiunii la care a fost atras minorul. compusă. Ea se răspândeşte numai asupra persoanelor care au atins vârsta de 18 ani. prin faptul săvârşirii infracţiunii. neomenie şi cinism. rasiale sau religioase (lit.b) trebuie să se înţeleagă urmările grave care nu sunt incluse în componenţa de infracţiune în calitate de semne calificative.). grup criminal organizat şi organizaţie criminală (a se vedea comentariile la art. 4.42-47 CP) au însemnătate la determinarea circumstanţei agravante. precum şi acţiunile în interesele societăţii sau ale unor cetăţeni aparte (curmarea contravenţiilor. Pentru a recunoaşte graviditatea. Semnul deosebitei cruzimi a fost tălmăcit în practica judiciară în legătură cu examinarea cazurilor de omor intenţionat. Minor se consideră copilul care nu a împlinit vârsta de 18 ani. .208. Săvârşirea infracţiunii prin participaţie (lit. Prin stare de neputinţă se înţelege o stare fizică sau psihică a victimei care nu-i permite să opună rezistenţă infractorului (vârstă înaintată.a se vedea HP CSJ RM nr. repartizează între ei rolurile. toate acestea nefiind în acelaşi timp semne ale componenţei de infracţiune. 209. 9. Săvârşirea infracţiunii în circumstanţele prevăzute de lit. 7. provocarea de daune grave persoanei. ca şi asupra unor sau altor reprezentanţi ai acestora (a se vedea comentariul la art. La aprecierea acestei circumstanţe agravante trebuie luate în consideraţie mijloacele de atragere a minorilor în activitatea infracţională. religie. Infractorul tinde a înceta activitatea de îndeplinire a obligaţiunilor de serviciu sau a celor obşteşti sau de a se răzbuna pentru ele. Prin urmări grave se înţeleg daunele secundare (auxiliare). Instigatoare sunt recunoscute acţiunile care au drept scop orientarea minorului spre săvârşirea infracţiunii (a se vedea art. pieirea în masă a animalelor. deoarece infractorul se foloseşte de starea de neputinţă a persoanelor indicate în această prevedere. făptuitorii mai răspunzând şi pentru participaţie la acea infracţiune la care a fost implicat sau atras minorul. Prin stipularea de la lit. de capacitatea scăzută de a se opune în caz de atentat. Prin participaţie infractorii îşi unesc forţele. vârsta minorului. Noţiunea de cruzime deosebită se îmbină atât cu metodele săvârşirii infracţiunii de omor.f) este condiţionată de activitatea de serviciu sau obştească a persoanei în raport cu care a fost săvârşită infracţiunea. Circumstanţele înscrise la lit. aceste urmări grave trebuie să fie într-un raport cauzal cu infracţiunea săvârşită care poate fi intenţionată sau din imprudenţă. Prin noţiunea de îndeplinire a îndatoririlor de serviciu se înţeleg acţiunile oricărei persoane care se referă la funcţiile ei de serviciu. neputinţa persoanei drept circumstanţă agravantă va trebui ca infractorul să fi fost conştient de acest fapt şi să fi profitat de el la săvârşirea infracţiunii. Motivul duşmăniei şi al urii naţionale.42 CP). acţionează coordonat cu riscul minim de a fi demascaţi. iar prin noţiunea de executare a obligaţiunilor obşteşti se are în vedere îndeplinirea de către cetăţeni a îndatoririlor obşteşti care le sunt special încredinţate. ce decurg din contractul de muncă cu întreprinderile şi organizaţiile indiferent de forma de proprietate înregistrate în modul stabilit.176 CP). maladii etc.e) amplifică pedeapsa. cât şi cu alte circumstanţe care demonstrează cruzimea deosebită a . netipice (atipice) pentru acţiunea sau inacţiunea dată care măreşte considerabil nivelul de gravitate al infracţiunii săvârşite.g) este inclusă pentru a proteja minorii de influenţa infractorilor adulţi.l) probează degradarea morală profundă a vinovatului. De aceea şi circumstanţa în cauză măreşte pedeapsa. gradul influenţei infractorilor. vârsta minoră (sub 14 ani). rasă. informarea organelor puterii despre infracţiunile săvârşite sau în pregătire etc.3. 5. Instigarea minorilor la săvârşirea infracţiunii sau atragerea lor la participare la infracţiune formează întotdeauna componenţe de infracţiuni de sine stătătoare (art. cauzarea unor daune materiale în proporţii mari sau în proporţii deosebit de mari etc. Circumstanţa agravantă prevăzută la lit. Săvârşirea infracţiunii prin acţiuni deosebit de crude sau prin batjocorire a victimei (lit. Practica judiciară recunoaşte drept astfel de urmări: moartea oamenilor. iar persoană în etate este considerat individul care a atins vârsta de pensionare.. 210 CP). 6. existenţa unui dispreţ faţă de o anumită naţiune.c) măreşte considerabil gravitatea şi pericolul daunei.

carierismul. forţa şi intensitatea lor.k) a articolului comentat.j) este starea care survine în urma consumului excesiv de băuturi alcoolice (beţie) sau substanţe narcotice. Se consideră una dintre cele mai răspândite condiţii ce contribuie la săvârşirea infracţiunii. apă etc. Prin circumstanţa din lit. Semnul unei cruzimi deosebite se depistează în cazurile în care. substanţele otrăvitoare şi bacteriologice periculoase. fiind măsura temporară luată pentru normalizarea situaţiei. avariile ş. epidemiile. 13. alunecările. tâlhărie ş.l) legea obligă instanţa de judecată să ia în consideraţie motivul. În categoria calamităţilor naturale se includ cutremurele. incendiile. După consumarea lor este necesară efectuarea unor lucrări importante de intervenţie şi restabilire.m) sunt utilizate de persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor de furt. schingiuirilor sau infracţiunea s-a săvârşit prin metode care. instituţiilor şi organizaţiilor. Drept mijloace care determină apariţia stării de ebrietate pot fi: alcoolul. de corespunderea totală sau parţială a cerinţelor reglementate de statutul mijloacelor indicate în această literă. 10. materialele radioactive care măresc capacitatea acţiunilor distrugătoare. care pun în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei. au fost îmbinate cu pricinuirea unor suferinţe deosebite victimei (aplicarea unui număr mare de leziuni corporale. Prin batjocorire se înţeleg acţiunile săvârşite într-o formă cinică şi brutală îndreptate asupra victimei cauzându-i suferinţe morale sau/şi psihice care-i înjosesc demnitatea. Circumstanţa expusă la lit. întreprinderilor. a.III. Prin folosirea armei. să nu considere starea de ebrietate drept circumstanţă agravantă. partea generală). Totodată circumstanţa comentată presupune infracţiunea săvârşită prin mijloace care prezintă un prejudiciu sporit. torturarea). Ebrietatea caracterizează negativ personalitatea celui vinovat. când vinovatul îşi dădea seama că prin acţiunile sale le pricinuieşte mari suferinţe (a se vedea HP CSJ din 15 noiembrie 1993). frica etc. Acestea pot fi arma de distrugere în masă. invidia. victima a fost supusă torturilor. Gradul beţiei fiziologice nu influenţează şi nu determină răspunderea penală a vinovatului. 11. deoarece vinovatul alege mijlocul ce creează un pericol sporit nu numai pentru persoana supusă acţiunilor făptuitorului. Starea de ebrietate (lit. O cruzime deosebită se poate manifesta şi prin săvârşirea infracţiunii în prezenţa rudelor apropiate ale victimei. Prin stare excepţională se înţelege regimul de drept special al activităţii organelor puterii de stat şi ale autoadministrării locale.). Baza motivatorie a acestor infracţiuni este determinată de propriul interes asupra intereselor legale ale altor persoane şi asupra celor obşteşti. Utilizarea celor enumerate şi a altor mijloace asemănătoare creează un real pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor. a. profund) influenţează comportamentul persoanei. leziunilor corporale. lipsirea îndelungată de hrană. în funcţie de caracterul infracţiunii. alte substanţe toxice. 12. dar şi pentru celelalte. Scopul acaparator se exprimă prin tendinţa persoanei spre profit şi îmbogăţire prin săvârşirea infracţiunii. Constrângerea psihică presupune diverse tipuri de ameninţare îndreptate asupra victimei sau asupra apropiaţilor ei prin aplicarea constrângerii fizice sau prin cauzarea unei daune materiale sau de alt gen (a se vedea comentariul la cap. Orice stadiu de ebrietate (uşor. Ele adeveresc faptul că persoanele care le săvârşesc sunt deosebit de periculoase. În calitate de alte motive josnice pot să apară răzbunarea. muniţiilor şi a altor mijloace se are în vedere utilizarea fizică sau psihică a însuşirilor distrugătoare ale acestora indiferent de gradul intensităţii şi de rezultatul acţiunilor lor. înecarea. Noţiunea de dezordinile . utilizarea unei toxine cu acţiune chinuitoare. Armele şi mijloacele săvârşirii infracţiunii indicate la lit. 14. substanţele narcotice. Prin constrângere fizică se înţelege orice formă de acţiune (influenţă) fizică asupra victimei la săvârşirea infracţiunii (cauzarea loviturilor. radiaţiile. mediu. iar rezultatul acestora ar putea fi catastrofal: nimicirea unor importante valori materiale. Circumstanţele enumerate la lit. cu bună-ştiinţa vinovatului. inundaţiile. Starea de ebrietate nu exclude responsabilitatea persoanei.k) apar ca izvor de pericol sporit. gelozia. jaf.i) prin conţinutul său se contrapune infracţiunii săvârşite prin folosirea armei şi a mijloacelor enumerate la lit. înainte de a săvârşi infracţiunea sau în procesul săvârşirii acesteia. arderea de viu. înăbuşirea. pentru mediu. Legea acordă instanţei de judecată dreptul ca.vinovatului. cauza care a determinat persoana la săvârşirea infracţiunii.

3. 5. incendieri sau alte acţiuni violente etc. de alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei. astfel discreditând organele puterii de stat.n) sporeşte răspunderea. Alin. Pot să folosească încrederea acordată atât persoanele cu funcţie de răspundere. deoarece acţiunile criminale se săvârşesc într-o împrejurare benefică pentru persoana vinovată. cât şi colaboratorii ce au anumite împuterniciri determinate. c) detenţiunea pe viaţă poate fi înlocuită cu închisoarea în termen de la 15 până la 25 de ani. b) amenda poate fi redusă până la limita de jos indicată în sancţiunea articolului corespunzător. 4. distrugeri. existenţa cărora. 2.78 sunt prevăzute urmările circumstanţelor agravante.285 CP). luate în consideraţie de instanţa de judecată la stabilirea pedepsei. de rolul vinovatului în săvârşirea infracţiunii. Articolul 79. (3) În cazul în care există circumstanţe agravante se poate aplica pedeapsa maximă prevăzută la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod. prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită. organizaţiile obşteşti şi comerciale în numele cărora acţionează el. dacă această limită este mai mică de 10 ani. confuzie. Articolul 78.78. Circumstanţa indicată la lit. Potrivit prevederilor alin.şi în cazul existenţei circumstanţelor atenuante excepţionale. pedeapsa complementară.3 art.2 art.76 şi 77 CP. Regula prevăzută în alin. revoltă. Vinovatul se foloseşte cu rea-credinţă de relaţiile de încredere acordate în interesul săvârşirii infracţiunii. 15. APLICAREA PEDEPSEI MAI BLÂNDE DECÂT CEA PREVĂZUTĂ DE LEGE (1) Ţinând cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei. poate fi înlăturată. Articolul comentat determină urmările circumstanţelor atenuante şi ale celor agravante prevăzute de art. Încrederea persoanei poate fi acordată în puterea funcţiei deţinute sau în baza raporturilor contractuale. permite instanţei de judecată să aplice pedeapsa maximă prevăzută de articolul corespunzător al părţii speciale a CP. (2) În cazul în care instanţa de judecată constată circumstanţe atenuante la săvârşirea infracţiunii. pedeapsa poate fi aplicată conform prevederilor art. de comportarea lui în timpul şi după consumarea infracţiunii. aceasta se înlocuieşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani. la existenţa circumstanţelor atenuante la săvârşirea infracţiunii pedeapsa complementară poate fi înlăturată dacă este prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită. precum şi de contribuirea activă a participantului unei infracţiuni săvârşite . pogromuri. aceasta se poate coborî până la limita de jos.4 art. pedeapsa poate fi redusă până la acest minim.5 . iar alin. pedeapsa principală se reduce sau se schimbă după cum urmează: a) dacă minimul pedepsei cu închisoare prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod este mai mic de 10 ani. legate de scopul şi motivele faptei.79. EFECTELE CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE ŞI AGRAVANTE (1) În cazul în care instanţa de judecată constată circumstanţe atenuante la săvârşirea infracţiunii. b) dacă se aplică amenda. de care se foloseşte inculpatul pentru a săvârşi fapta penală (a se vedea comentariul la art. 1. c) dacă pentru infracţiunea săvârşită se prevede detenţiune pe viaţă. la săvârşirea infracţiunii. coborârea pedepsei până la minimul sau ridicarea ei până la maximul prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod nu este obligatorie.în masă presupune tulburări sociale.78 CP prevede regulile indicate la individualizarea pedepsei în caz de concurs al circumstanţelor agravante şi al celor atenuante. (4) În caz de concurs al circumstanţelor agravante şi celor atenuante.1 art. răscoală. În alin.78 privind atenuarea pedepsei se răsfrânge numai asupra pedepsei principale care poate fi redusă sau schimbată de instanţa de judecată în următoarea ordine: a) închisoarea poate fi redusă până la limita minimă prevăzută de partea specială. (5) Dacă există circumstanţe atenuante excepţionale.

instanţa de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă. Articolul 80. Alin.79 CP concretizează conţinutul acestor circumstanţe excepţionale legându-le de: a) scopul şi motivele infracţiunii.76 CP.(1) nu se aplică persoanelor adulte în cazul infracţiunilor excepţional de grave sau în cazul recidivei de infracţiuni. instanţa de judecată le poate aplica o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de legea penală. b) rolul vinovatului. (3) În cazul condamnării persoanelor pentru comiterea infracţiunilor deosebit de grave. Termenul pedepsei sub limita minimă pentru comiterea infracţiunilor deosebit de grave constituie cel puţin două treimi din minimumul pedepsei prevăzute de articol pentru infracţiunea săvârşită (alin. c) contribuţia activă a participantului unei infracţiuni săvârşite în grup la descoperirea acesteia. Temei pentru stabilirea unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege serveşte existenţa unor circumstanţe excepţionale ce micşorează considerabil dauna infracţiunii săvârşite. deosebit de grave. 7. În al doilea rând. Prevederile alin. cât şi o totalitate de asemenea circumstanţe.79 nu se aplică persoanelor adulte în cazul săvârşirii infracţiunilor excepţional de grave sau în cazul recidivei de infracţiune (alin. Stipularea din alin. după cum se deduce din conţinutul alin. APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL ÎNCHEIERII ACORDULUI DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI În cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei. pentru comiterea infracţiunilor grave. nu au atins vârsta de 18 ani. Compararea pedepselor după rigurozitate se face prin aprecierea locului lor în conţinutul art. În al treilea rând. neenumerate în lege.în grup la descoperirea acesteia. . instanţa de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de legea penală. 2.62 CP. excepţional de grave sau a recidivei de infracţiuni. grave şi deosebit de grave. cât şi cumulul lor. 4. mai puţin grave. instanţa de judecată poate să nu aplice pedeapsa complementară prevăzută ca fiind o obligaţiune. pedeapsa poate fi stabilită sub limita minimă prevăzută de articolul corespunzător al părţii speciale a CP. Alin. excepţional de grave sau a recidivei de infracţiune la judecarea persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. iar instanţa de judecată acceptă acest acord. acţionează faţă de persoanele care au săvârşit infracţiuni uşoare. La stabilirea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege instanţa de judecată dispune de 3 variante. 6.79 CP. sau una mai blândă. dar constituind cel puţin două treimi din minimul pedepsei prevăzute de prezentul cod pentru infracţiunea săvârşită.3). 1. (5) Prevederile alin. pedeapsa pentru infracţiunea imputată se reduce cu o treime din pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracţiune. (2) Poate fi considerată excepţională atât o circumstanţă atenuantă. În calitate de circumstanţe excepţionale pentru o pedeapsă mai blândă pot servi atât circumstanţele separate distincte prevăzute în art. d) alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţei. instanţa de judecată poate stabili o pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută de articolul respectiv. 3. deosebit de grave. În primul rând. ori poate să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie. dar constituind cel puţin jumătate din minimul pedepsei prevăzute de prezentul cod pentru infracţiunea săvârşită. prevăzută de legea penală pentru infracţiunea respectivă. comportamentul acestuia în timpul şi după consumarea infracţiunii.3 şi 5 ale acestui articol. (4) Persoanelor care.4 al articolului dat determină termenul pedepsei mai blânde pentru comiterea infracţiunii grave. 5. la data săvârşirii infracţiunii.1 art.1 art.1 art. de altă categorie. precum şi alte circumstanţe ce atenuează răspunderea. constituind cel puţin jumătate din minimumul pedepsei prevăzute de partea specială pentru infracţiunea săvârşită.5).

art. însă norma dată include în numărul lor doar acele împrejurări. În conformitate cu prevederile alin. conştient.III. Prevederile alin.4 al articolului comentat se menţionează special că. gravitatea şi urmările infracţiunilor săvârşite anterior. Mărimea pedepsei pentru pregătirea de infracţiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăşi jumătate din maximumul celei mai aspre pedepse prevăzute în articolul corespunzător din partea specială a CP pentru infracţiunea consumată. Articolul 82. 1. recidivă periculoasă şi recidivă deosebit de periculoasă de infracţiuni se ţine cont de numărul. benevol. dar pentru tentativă de infracţiune ce nu constituie recidivă. În alin. Dispoziţia art. la stabilirea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată (pregătire sau tentativă) se iau în consideraţie circumstanţele în virtutea cărora infracţiunea nu a fost dusă până la capăt. caracterul. Procedura încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei se stabileşte prin legislaţia procesual-penală a RM (a se vedea cap. 3. (2) Mărimea pedepsei pentru recidivă nu poate fi mai mică de jumătate. În acest caz instanţa procedează la dezbateri judiciare cu privire la măsura de pedeapsă. iar pentru recidivă deosebit de periculoasă .81 CP limitează într-o anumită măsură pedeapsa pentru activitatea infracţională neconsumată.de cel puţin trei pătrimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod. 2. care s-a manifestat în acţiuni privind învingerea lor. acceptă acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi admite baza faptică a infracţiunii în legătură cu care inculpatul îşi recunoaşte vinovăţia. pentru recidivă periculoasă este de cel puţin două treimi. 4. Ele pot fi cele mai diverse. detenţiunea pe viaţă nu se aplică. Categoriile de infracţiuni faţă de care se aplică regula dată sunt prevăzute de CPP. Articolul 81. inculpat care şi-a dat consimţământul de a-şi recunoaşte vina în schimbul unei sentinţe reduse. nu poate depăşi trei pătrimi. care nu depind de voinţa vinovatului.504-509). Totodată se ia în consideraţie şi atitudinea vinovatului faţă de aceste circumstanţe. (3) Mărimea pedepsei pentru tentativă de infracţiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăşi trei pătrimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod pentru infracţiunea consumată. Dacă instanţa de judecată ajunge la concluzia că recunoaşterea de către inculpat a vinovăţiei este făcută în mod liber. după caz. fără presiune. Uşurarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată se întemeiază pe faptul că pregătirea şi tentativa sunt mai puţin dăunătoare decât infracţiunea consumată. precum şi de caracterul. (2) Mărimea pedepsei pentru pregătirea de infracţiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăşi jumătate din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod pentru infracţiunea consumată.1. 2. pentru pregătirea de infracţiune şi tentativa de infracţiune. de circumstanţele în virtutea cărora pedeapsa anterioară a fost insuficientă pentru corectarea vinovatului. gravitatea şi urmările infracţiunii noi. capacitatea şi pregătirea de a li se opune. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei este o tranzacţie încheiată între acuzatorul de stat şi învinuit sau. . 3. APLICAREA PEDEPSEI PENTRU RECIDIVĂ DE INFRACŢIUNI (1) La aplicarea pedepsei pentru recidivă. (4) Pentru pregătirea de infracţiune şi tentativa de infracţiune detenţiunea pe viaţă nu se aplică. În legislaţia penală a RM această normă este inclusă pentru prima dată.1 al prezentului articol.2 şi 3 art. Legea garantează învinuitului că recunoaşterea vinovăţiei va fi luată în consideraţie de către instanţă la stabilirea pedepsei.80 CP prevede că pedeapsa pentru infracţiunea imputată se reduce cu o treime din pedeapsa maximă prevăzută pentru infracţiunea comisă. APLICAREA PEDEPSEI PENTRU INFRACŢIUNEA NECONSUMATĂ (1) La aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată se ţine cont de circumstanţele în virtutea cărora infracţiunea nu a fost dusă până la capăt.

de cel puţin două treimi. Totodată se iau în consideraţie: a) numărul infracţiunilor săvârşite anterior.1 art. atitudinea lui negativă faţă de influenţa corectării.82 prevede ordinea stabilirii pedepsei în cazul recidivei. 2. cu referire la art. instigatorul şi complicele la o infracţiune. instanţa de judecată trebuie să ţină cont de contribuţia fiecăruia dintre coparticipanţi la săvârşirea infracţiunii. asupra întregii pregătiri şi săvârşiri a infracţiunii. 1. nu au trecut pe calea corectării şi săvârşesc din nou infracţiuni intenţionate. Organizatorul. Pentru recidivă pedeapsa nu poate fi mai mică decât jumătatea celei mai aspre pedepse prevăzute de articolul corespunzător din partea specială a CP. recidivei periculoase şi al celei deosebit de periculoase. conlucrează la stabilirea justă a pedepsei pentru fiecare dintre coparticipanţi. c) circumstanţele în virtutea cărora pedeapsa pentru infracţiunea anterioară nu şi-a atins scopul. ce cuprinde componenţa infracţiunii săvârşite în comun. Acest fapt este determinat de personalitatea recidivistului şi de gravitatea acţiunilor săvârşite. Caracterul şi gradul participării la infracţiune se stabilesc de către instanţa de judecată şi se determină nu numai în funcţie de îndeplinirea formală a rolului. Alin.75.42 CP. Mărimea pedepsei depinde de modalitatea recidivei. adică să compare gradul de vinovăţie al unui coparticipant cu al altuia. săvârşită cu intenţie se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.83 CP. Articolul 83. laolaltă cu circumstanţele atenuante şi agravante pentru fiecare coparticipant. pronunţând pedeapsa pentru fiecare infracţiune aparte. 3. În afară de condiţiile (criteriile) generale de individualizare a pedepsei la participaţie. La stabilirea pedepsei se ţine cont de contribuţia fiecăruia la săvârşirea infracţiunii. în cazul recidivei periculoase . b) caracterul. fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele. Articolul 84. Pentru recidiva simplă ea nu poate fi mai mică de jumătate. total sau parţial.34 CP. gravitatea şi urmările infracţiunii noi. APLICAREA PEDEPSEI PENTRU PARTICIPAŢIE Organizatorul. cât şi de rolul concret pe care l-a îndeplinit fiecare participant în procesul atentării. Calificarea corectă a infracţiunii săvârşite prin participaţie. dar şi de influenţa de fapt a acestei persoane asupra altor participanţi. 5. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvârşirea a două sau mai . Toţi aceşti factori. Alin. precum şi gravitatea infracţiunii. prevăzută de legea penală. APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL UNUI CONCURS DE INFRACŢIUNI (1) Dacă o persoană este declarată vinovată de săvârşirea a două sau mai multor infracţiuni prevăzute de diferite articole ale Părţii speciale a prezentului cod. stabileşte pedeapsa definitivă pentru concurs de infracţiuni prin cumul.de cel puţin trei pătrimi din maximumul celei mai aspre pedepse prevăzute pentru infracţiunea săvârşită. stabilirea exactă a temeiurilor şi limitelor răspunderii coparticipanţilor creează premisele pentru aplicarea unei pedepse juste coparticipanţilor infracţiunii. al pedepselor aplicate.1. după cum indică art. asupra caracterului infracţiunii. de contribuţia ei reală la săvârşirea infracţiunii şi de alte împrejurări. dar pe un termen nu mai mare de 30 de ani de închisoare. 3. gravitatea şi urmările comiterii lor. precum şi de prevederile art. d) caracterul. în pofida antecedentelor penale pentru infracţiuni premeditate. 4. iar pentru recidiva deosebit de periculoasă . Aprecierea infracţiunii săvârşite trebuie generalizată luându-se în consideraţie personalitatea vinovatului. Art.2 al acestui articol prevede mărimea pedepsei pentru recidivă.82 CP prevede sporirea obligatorie a mărimii minime a pedepsei penale stabilite persoanelor care. instanţa de judecată. Noţiunea modalităţilor de recidivă menţionate în această normă este dată în art. Acţiunea autorului (coautorilor) se califică numai în baza articolului concret din partea specială a CP. Aprecierea juridică şi calificarea acţiunilor coparticipanţilor depinde atât de forma participării. instigatorul şi complicele poartă răspundere penală conform articolului ce se încriminează autorului. 2.

3.(1)-(3) se stabileşte pedeapsa şi în cazul în care. instanţa de judecată nu este în drept să folosească metoda absorbirii pedepsei mai uşoare de pedeapsa mai aspră şi poate depăşi limitele sancţiunii acelui articol al CP care prevede o pedeapsă mai aspră. la pedeapsa principală. (3) Dacă pentru infracţiunile care intră în concurs sunt stabilite pedepse principale de diferite categorii. ele se execută de sine stătător. după pronunţarea sentinţei. (5) În cazul unui concurs de infracţiuni.4 art.multor infracţiuni uşoare şi/sau mai puţin grave. 5. în corespundere cu prevederile alin.87. al pedepselor complementare aplicate nu poate depăşi termenul sau mărimea maximă prevăzută de Partea generală a prezentului cod pentru această categorie de pedepse. Dacă infracţiunile săvârşite prin concurs sunt infracţiuni uşoare sau mai puţin grave. Oricum pedeapsa definitivă .7 CP). În cazul absorbirii. şi instanţa de judecată nu va găsi temeiuri pentru absorbirea unei pedepse de către alta. de asemenea. 6. Alin. În acest caz. 2. Conform alin. se constată că persoana condamnată este vinovată şi de comiterea unei alte infracţiuni săvârşite înainte de pronunţarea sentinţei în prima cauză. În acest caz. Cerinţa se bazează pe principiul individualizării pedepselor (art. deosebit de gravă sau excepţional de gravă. Pedeapsa complementară definitivă stabilită prin cumul. (4) Conform prevederilor alin. pot fi adăugate pedepse complementare.33 CP. se aplică ca pedeapsă definitivă detenţiunea pe viaţă. după pronunţarea sentinţei. în baza primei sentinţe. pot fi stabilite prin cumul total sau parţial. astfel de pedepse se execută de sine stătător. instanţa de judecată aplică pedeapsa pentru fiecare infracţiune aparte. în termenul definitiv al pedepsei se include durata pedepsei executate. când s-a stabilit o pedeapsă cu detenţiune pe viaţă şi una sau mai multe pedepse cu închisoare ori alte categorii de pedepse. (2) La pedeapsa principală aplicată în cazul unui concurs de infracţiuni poate fi adăugată oricare din pedepsele complementare prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod. complet sau parţial.87 CP.84 extinde cerinţele aplicării pedepsei prevăzute de norma dată şi în cazul în care.1 art. pedeapsa definitivă se va stabili prin cumulul total sau parţial al pedepselor aplicate. pedeapsa definitivă nu poate depăşi termenul sau mărimea maximă a pedepsei prevăzute pentru infracţiunea mai gravă din infracţiunile săvârşite. Noţiunea de concurs de infracţiuni (ideal şi real) este expusă în comentariul la art. Pedepsele complementare de acelaşi fel. Aplicarea pedepsei definitive prin concurs de infracţiuni depinde de gravitatea infracţiunilor săvârşite.2 art. pedeapsa definitivă poate fi stabilită şi prin absorbirea pedepsei mai uşoare de pedeapsa mai aspră. pedeapsa definitivă poate fi stabilită prin cumul total sau parţial sau prin absorbirea pedepsei mai uşoare de pedeapsa mai aspră. se stabilesc aparte pentru infracţiunile în cazul unui concurs. complet sau parţial. de asemenea. în termenul pedepsei se include durata pedepsei executate. şi numai după aceea se adaugă la pedeapsa definitivă (a se vedea HP CSJ nr. 4.13 din 20 decembrie 1993 Cu privire la practica de stabilire a pedepsei pentru săvârşirea mai multor infracţiuni sau mai multor sentinţe). Termenul neexecutat rămâne spre ispăşire. în baza primei sentinţe. se va considera că persoana condamnată este vinovată şi de comiterea unei alte infracţiuni săvârşite înainte de pronunţarea sentinţei în prima cauză.2 art. În acest caz. pedeapsa definitivă sub formă de închisoare nu poate depăşi 30 de ani. în cazul unui concurs de infracţiuni. În conformitate cu prevederile alin.84 CP. care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile de a căror săvârşire persoana a fost declarată vinovată. În cazul în care concursul de infracţiuni include cel puţin o infracţiune gravă. Astfel. Ele. În cazul imposibilităţii cumulării diferitelor categorii de pedepse principale şi în lipsa temeiului pentru absorbirea unei pedepse de către alta. dacă o persoană este declarată vinovată de săvârşirea a două sau a mai multor infracţiuni. a căror cumulare nu este prevăzută de art. total sau parţial.84 CP. dar în limitele termenului sau ale mărimii maxime prevăzute de partea generală a CP pentru această categorie de pedepse. 1.

În alin.3 art. după pronunţarea sentinţei. În corespundere cu alin. Articolul 86. în întregime sau parţial. fără a depăşi maximul sancţiunii fixat de către statul străin pentru o astfel de faptă. pedeapsa definitivă în cazul unui cumul de sentinţe trebuie să fie mai mare decât pedeapsa stabilită pentru săvârşirea unei noi infracţiuni şi decât partea neexecutată a pedepsei pronunţate prin sentinţa anterioară. instanţa de judecată înlocuieşte sancţiunea privativă de libertate pronunţată în statul străin cu o sancţiune prevăzută de propria lege penală pentru aceeaşi faptă. În acest caz. aplicând cursul de schimb în vigoare la momentul pronunţării hotărârii privind recunoaşterea hotărârii statului străin.85 CP se reglementează problema pedepsei definitive cu detenţiune pe viaţă când aceasta este stabilită prin cumul de sentinţe. (3) Pedeapsa definitivă în cazul unui cumul de sentinţe trebuie să fie mai mare decât pedeapsa stabilită pentru săvârşirea unei noi infracţiuni şi decât partea neexecutată a pedepsei pronunţate prin sentinţa anterioară a instanţei de judecată. 1. 7. (4) La cumularea pedepselor. Articolul 85. Pedeapsa definitivă sub formă de închisoare nu poate depăşi termenul de 35 de ani. prevăzut de art. instanţa de judecată adaugă. La aplicarea prin concurs de infracţiuni a pedepsei sub formă de detenţiune pe viaţă. pedeapsa definitivă nu poate depăşi termenul de 35 de ani de închisoare. (2) Orice parte a sancţiunii pronunţate în statul străin şi orice perioadă de detenţie provizorie executate de condamnat se deduc integral prin hotărârea instanţei de judecată privind recunoaşterea hotărârii statului străin. săvârşeşte o nouă infracţiune. (2) Cumularea pedepselor complementare în cazul unui cumul de sentinţe se efectuează în condiţiile art. la pedeapsa aplicată prin noua sentinţă partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentinţa anterioară. Dacă legea statului străin prevede o sancţiune mai mică decât minimul prevăzut în legea internă.85 prevede că .84 CP. Alin.1 art. pedeapsa definitivă va fi detenţiunea pe viaţă.85 se efectuează în condiţiile alin. 4. se utilizează în cazul în care condamnatul. pedeapsa cu închisoarea sau alte categorii de pedepse principale ca pedeapsă definitivă în corespundere cu alin. condamnatul a săvârşit o nouă infracţiune. Ordinea de aplicare a pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe.84 alin. (3) La executarea hotărârii statului străin privind aplicarea amenzii sau confiscarea unei sume de bani. şi nu acea parte a pedepsei care a rămas neexecutată cu cea nouă. 5.85.la aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe . 2. după pronunţarea sentinţei. APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL EXECUTĂRII HOTĂRÂRII UNUI STAT STRĂIN (1) La executarea hotărârii unui stat străin.84 se va aplica pedeapsa sub formă de detenţiune pe viaţă. instanţa de judecată va stabili cuantumul acesteia în valută naţională. fără a agrava situaţia penală a condamnatului stabilită prin hotărârea statului străin.4 art.2 art.2 art.trebuie să fie mai mare decât pedeapsa stabilită în baza primei sentinţe.85 CP. dacă prin una din sentinţe este stabilită pedeapsa detenţiunii pe viaţă. dar înainte de executarea completă a pedepsei.(2). dar înainte de executarea completă a pedepsei. . 3.la pedeapsa aplicată prin noua sentinţă instanţa de judecată adaugă în întregime sau parţial partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentinţa anterioară. instanţa de judecată nu va fi legată de acest minim şi va aplica o sancţiune corespunzătoare sancţiunii pronunţate în statul străin. pentru că instanţa de judecată cumulează total sau parţial pedepsele aplicate în sentinţe.3 art. APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL UNUI CUMUL DE SENTINŢE (1) Dacă. (4) Amenzile şi confiscările de bunuri rezultate din executarea hotărârilor unui stat străin revin Republicii Moldova. fără a fi prejudiciate drepturile statelor terţe. Cumularea pedepselor complementare în corespundere cu alin.

.06. Articolul comentat reglementează ordinea de executare a pedepsei pronunţate de instanţa de judecată a unui stat străin pe teritoriul căruia a fost săvârşită o infracţiune de către un cetăţean al RM sau apatrid ce domiciliază permanent pe teritoriul RM. nu corespunde cu legea penală a RM.1 art. unei zile de închisoare îi corespunde: a) o zi de arest sau o zi de deţinere într-o unitate militară disciplinară. Pentru stabilirea pedepsei definitive în cazul unui concurs de infracţiuni sau al unui cumul de sentinţe.87 modificat prin Legea nr.86. se execută de sine stătător. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat. instanţa de judecată se conduce de regulile enumerate în art.2 al acestui articol prevede că.2 art. dacă cetăţeanul sau apatridul domiciliat pe teritoriul RM a fost condamnat în străinătate pentru infracţiunea săvârşită acolo. categoria şi termenul pedepsei principale şi a celei complementare. fără a depăşi maximumul sancţiunii fixat de către statul străin pentru o astfel de faptă.03] 1. precum şi perioada de detenţie provizorie executată de condamnat. legea prevede ca pedeapsa aplicată de instanţa statului de executare să fie cât mai adecvată pedepsei statului de condamnare. dacă legea statului străin prevede o sancţiune mai mică decât minimumul sancţiunii prevăzute de legea internă. ce fel de pedepse se execută de sine stătător şi modul în care sunt ispăşite acestea. instanţa de judecată adoptă. Tot în favoarea condamnatului. (2) Celelalte pedepse. La aceste pedepse se referă: amenda.05. Când este vorba de executarea amenzii sau de confiscarea unei sume de bani. MODUL DETERMINĂRII TERMENULUI PEDEPSEI DEFINITIVE ÎN CAZUL CUMULĂRII DIFERITELOR PEDEPSE (1) La cumularea diferitelor pedepse principale aplicate în cazul unui concurs de infracţiuni sau al unui cumul de sentinţe. instanţa de judecată naţională stabileşte cuantumul acesteia în valută naţională. În urma soluţionării demersului de transfer. 2. dar se execută de sine stătător. trimiterea într-o unitate militară disciplinară. 3. termenul de pedeapsă care urmează să fie ispăşit în RM. 3. arestul şi deţinerea într-o unitate militară disciplinară.87. Conform prevederilor alin. aplicate prin hotărârea statului străin. Prin acordul bilateral al RM cu statul străin respectiv sau în baza tratatului multilateral respectiv la care ambele state sunt parte. cumulate cu arestul.87 CP. instanţa. 4. a unui titlu special. b) 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. Amenzile şi confiscările de bunuri căpătate din executarea hotărârii statului străin revin RM. conform CPP. În alin.87 sunt stabilite pedepsele care nu se cumulează cu închisoarea. prin hotărârea sa. Unei zile de închisoare îi corespunde o zi de arest sau o zi de deţinere într-o unitate militară disciplinară sau 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. la cumularea diferitelor modalităţi de pedepse principale ce ţin de închisoare. Prin natura sau prin durata sa această pedeapsă nu poate să o agraveze pe cea pronunţată în statul de condamnare şi nici să depăşească maximumul prevăzut de legea naţională. [Art. retragerea gradului militar. în vigoare din 12. 2.1.211-XV din 29. persoana condamnată este transferată în RM pentru aplicarea pedepsei în cazul executării hotărârii unui stat străin. cum ar fi sancţiunea cu privarea de libertate. cu deţinerea într-o unitate militară disciplinară sau cu închisoarea. În acest sens. aplicând cursul de schimb în vigoare la momentul pronunţării hotărârii. o poate adapta la pedeapsa prevăzută de legea naţională pentru infracţiuni de acelaşi gen. din pedeapsa aplicată de instanţa naţională se va scădea pedeapsa sau partea din pedeapsa executată în străinătate pentru aceeaşi infracţiune. Conform prevederilor alin. o încheiere de punere în executare a pedepsei pronunţate de statul străin. instanţa de judecată verifică legea penală a RM care prevede răspundere pentru o infracţiune similară cu cea comisă de condamnat. munca neremunerată în folosul societăţii.03. Articolul 87.1 art. privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. în care este indicat ce fel de pedepse pot fi cumulate. instanţa de judecată nu va fi legată de acest minimum şi va aplica o pedeapsă corespunzătoare celei pronunţate în statul străin. Dacă genul şi durata pedepsei pronunţate în statul străin. Alin. aceste pedepse sunt: arestul.

Prin urmare. în vigoare din 12. 4.1. 5. ţinând cont de termenul aflării sub arest preventiv. de arest.calculându-se o zi de arest preventiv pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. (3) Timpul aflării persoanei sub arest preventiv până la judecarea cauzei se include în termenul închisorii. trebuie să fie indicată ora de când începe curgerea termenului pedepsei. şi computarea pedepsei.(1). îi atenuează pedeapsa stabilită sau îl liberează complet de executarea acesteia. Articolul comentat reglementează ordinea calculării termenelor pedepsei.5 art.03] 1. de trimitere într-o unitate militară disciplinară şi de închisoare se calculează în luni şi ani. În alin. fapt ce s-a constatat în cursul executării pedepsei.88 stabileşte că termenele de pedepse ca privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. se admite calcularea acestora în zile.211-XV din 29.88 modificat prin Legea nr. cu excepţia cazului în care şi-a provocat singur boala. Alin. (6) Timpul în care condamnatul.88 reglementează problema computării timpului aflării persoanei sub arest preventiv până la judecarea cauzei.88 este special stabilită ordinea computării duratei arestului preventiv şi cea a executării pedepsei cu închisoarea. iar în termenul muncii neremunerate în folosul comunităţii . Acest timp se include în termenul pedepsei sub formă de închisoare. pentru infracţiunea săvârşită în străinătate se includ în termenul pedepsei.calculându-se o zi de arest preventiv pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. (4) Durata arestului preventiv şi cea a executării pedepsei cu închisoare.88 se deduce că. 2. cu excepţia muncii neremunerate în folosul comunităţii. La computarea sau cumularea pedepselor menţionate în alin. aplicate prin hotărâre a instanţei de judecată. calculându-se zi pentru zi. În durata executării pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comunităţii nu se include timpul în care condamnatul lipseşte de la locul de muncă.în ore. Alin. Dacă termenul este stabilit în zile. (5) Condamnatului care s-a aflat sub arest preventiv până la numirea cauzei spre judecare. în cazul extrădării persoanei în condiţiile legii. cu excepţia muncii neremunerate în folosul comunităţii. Prin computare se înţelege scăderea din durata de executare a unei pedepse privative de libertate a timpului reţinerii sau al arestului preventiv. Tot la acea oră persoana trebuie să fie liberată de pedeapsă. acestea se includ în termenul pedepsei în cazul extrădării persoanei în condiţiile legii (art. 3. a privării de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită .05. CALCULAREA TERMENELOR PEDEPSEI ŞI COMPUTAREA ARESTULUI PREVENTIV (1) Termenele de privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.13 CP). (2) La computarea sau cumularea pedepselor menţionate la alin. iar cele de muncă neremunerată în folosul comunităţii . în cursul executării pedepsei. la stabilirea în calitate de pedeapsă principală a amenzii. la aplicarea pedepsei condamnatului care s-a aflat sub arest preventiv până la numirea cauzei spre judecare. precum şi la înlocuirea pedepsei. dacă termenul este stabilit în ani sau în luni. se admite calcularea acestora în zile. iar cele de muncă neremunerată în folosul comunităţii . calculându-se o zi pentru o zi.06.3 art. Din sensul alin. deţinerea într-o unitate militară disciplinară şi al arestului.03. aplicate prin hotărârea instanţei de judecată pentru infracţiunea săvârşită în străinătate. la stabilirea în calitate de pedeapsă principală a amenzii. [Art.Articolul 88. deţinerii într-o unitate militară disciplinară şi al arestului.1 art. iar în termenul muncii neremunerate în folosul comunităţii . calculându-se o zi pentru o zi. urmează un tratament spitalicesc se include în durata executării pedepsei. el se încheie în ultima zi a anului sau a lunii expirate. de arest. aplicate conform sentinţei instanţei de judecată. calculându-se o zi pentru o zi. de deţinere într-o unitate militară disciplinară şi de închisoare se calculează în luni şi ani. precum şi cu înlocuirea pedepsei.4 art. instanţa de judecată.în ore. a privării de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

CONDAMNAREA CU SUSPENDAREA CONDIŢIONATĂ A EXECUTĂRII PEDEPSEI (1) Dacă. f) liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave. Controlul asupra comportării celor condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei îl exercită organele competente. a reparat prejudiciul cauzat şi nu mai prezintă pericol pentru societate. NOŢIUNEA ŞI CATEGORIILE LIBERĂRII DE PEDEAPSA PENALĂ (1) Prin liberare de pedeapsa penală se înţelege eliberarea persoanei care a săvârşit o infracţiune de la executarea reală. Condiţia reparării . va îndreptăţi încrederea ce i s-a acordat.90-98 CP). fapt constatat în cursul executării pedepsei. care dau dovadă de corectare şi reeducare.88). (3) În cazul condamnării pentru o infracţiune prin care s-au cauzat daune. Articolul 90. (2) Termenul de probă se stabileşte de instanţa de judecată în limitele de la 1 an la 5 ani. a pedepsei penale pronunţate prin hotărâre a instanţei de judecată. c) înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă. Timpul în care condamnatul urmează un tratament spitalicesc în cursul executării pedepsei cu închisoarea se include în termenul executării pedepsei. în termenul de probă pe care l-a fixat. CAPITOLUL IX LIBERAREA DE PEDEAPSA PENALĂ Articolul 89. la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracţiunile săvârşite cu intenţie şi de cel mult 7 ani pentru infracţiunile săvârşite din imprudenţă sau la stabilirea pedepsei de trimitere într-o unitate militară disciplinară. instanţa de judecată poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei cu condiţia că daunele au fost integral reparate până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti. d) liberarea de pedeapsă a minorilor. prin comportare exemplară şi muncă cinstită. g) amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vârstă de până la 8 ani. instanţa de judecată. Aceasta înseamnă că dacă. b) liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen. instanţa de judecată.activitate. 1. Legea penală (alin. iar asupra comportării militarilor .89 CP) a stabilit 7 categorii de liberare de pedeapsa penală (a se vedea comentariul la art. (2) Liberarea de pedeapsa penală se efectuează prin: a) condamnarea cu suspendare condiţionată a executării pedepsei.2 art. cu excepţia cazului în care condamnatul şi-a provocat el însuşi boala.comandamentul militar respectiv. În acest caz. ea poate fi liberată de executarea reală. Legislaţia penală în vigoare prevede şi posibilitatea liberării condamnaţilor de pedeapsa penală numită. ea poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate vinovatului. Deci persoanei i se determină o anumită pedeapsă reală şi totodată ea este liberată de executarea ei. Liberarea de pedeapsa penală se aplică numai de către instanţa de judecată şi numai faţă de acele persoane. ţinând cont de termenul aflării sub arest preventiv.6 art. persoana care a săvârşit o infracţiune a recunoscut vinovăţia. e) liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei. parţială sau totală a pedepsei pronunţate prin hotărârea instanţei de judecată. parţială sau totală. va ajunge la concluzia că nu este raţional ca acesta să execute pedeapsa stabilită. 2. la momentul examinării cauzei în judecată. instanţa de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă. 3. 6. ţinând cont de circumstanţele cauzei şi de persoana celui vinovat. În durata executării pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comunităţii nu se include timpul în care condamnatul lipseşte de la locul de muncă (alin. îi atenuează pedeapsa stabilită sau îl liberează complet de executarea acesteia. condamnatul nu va săvârşi o nouă infracţiune şi. indicând numaidecât în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiţionată a executării pedepsei şi termenul de probă.

încalcă în mod sistematic obligaţiile stabilite sau ordinea publică. (7) În decursul termenului de probă. c) să urmeze un tratament în caz de alcoolism. în întregime sau parţial.85. (10) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei săvârşeşte în termenul de probă o nouă infracţiune intenţionată. . instanţa de judecată. instanţa de judecată. toxicomanie sau de boală venerică. narcomanie. pot fi stabilite pedepse complementare. (5) În caz de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi dispusă în cazul în care prejudiciile au fost integral reparate până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti. e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă. însă. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei constă în faptul că instanţa de judecată. în decursul termenului de probă.03] 1. instanţa de judecată. (9) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. iar în cazul condamnării minorilor şi a femeilor care au copii până la 8 ani această condiţie nu este obligatorie. poate anula. pornind de la cauza concretă examinată. instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat: a) să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul organului competent. la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celor condamnaţi cu suspendarea executării pedepsei. poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi la trimiterea condamnatului pentru a executa pedeapsa stabilită prin hotărârea instanţei de judecată. ţinând cont de circumstanţele cauzei şi de persoana celui vinovat. (4) Persoanelor care au săvârşit infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave. (8) Dacă. fiind supus răspunderii administrative. la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celui condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.05. condamnatul cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei a avut o comportare corectă şi exemplară. d) să acorde o susţinere materială familiei victimei. poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea condamnării şi stingerea antecedentelor penale. pronunţă vinovatului o pedeapsă în formă de închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracţiunile săvârşite cu intenţie şi cel mult 7 ani pentru infracţiunile săvârşite din imprudenţă sau trimiterea condamnatului într-o unitate militară disciplinară. problema anulării sau menţinerii condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei se soluţionează de către instanţa de judecată. (11) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei săvârşeşte în termenul de probă o infracţiune din imprudenţă sau o infracţiune intenţionată mai puţin gravă. ajunge la concluzia că nu este raţional ca acesta să execute pedeapsa stabilită. instanţa de judecată îi stabileşte o pedeapsă în condiţiile art. [Art. în vigoare 12. condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu se aplică.integrale a daunei nu este obligatorie în cazul condamnării minorilor sau a femeilor care au copii în vârstă de până la 8 ani.03.90 modificat prin Legea nr. ea (judecata) poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate vinovatului.211-XV din 29. (6) Aplicând condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. precum şi în cazul recidivei.06. după expirarea a cel puţin jumătate din termenul de probă. obligaţiile stabilite anterior condamnatului ori adăuga altele noi. 2. b) să nu frecventeze anumite locuri. la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celui condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

3. Instanţa de judecată îşi argumentează decizia bazându-se pe materialele cauzei şi pe datele despre persoana vinovatului, indicând în mod obligatoriu motivele condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi termenul de probă. 4. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu se aplică faţă de persoanele care au săvârşit infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave, precum şi în cazul recidivei. 5. Apreciind termenul de probă, stabilit de alin.2 al prezentului articol între un an şi 5 ani, instanţa de judecată dă posibilitate reală vinovatului să-şi dovedească corectarea prin comportament exemplar şi muncă cinstită, nesăvârşind o nouă infracţiune. 6. Controlul asupra comportării condamnatului cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei îl exercită organul de executare de la locul de trai, de comun acord cu organele afacerilor interne, iar în privinţa militarilor - comandamentul unităţii militare. 7. Aplicând condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, trebuie să se ţină cont de scopul corectării vinovatului, al prevenirii de noi infracţiuni atât din partea condamnatului, cât şi din partea altor persoane. 8. Dacă în cazurile şi condiţiile menţionate instanţa de judecată poate suspenda condiţionat pedeapsa principală, atunci, în unele cazuri, ea poate pronunţa o pedeapsa complementară reală, bazându-se pe circumstanţele concrete. 9. Totodată, la aplicarea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, instanţa de judecată este în drept să stabilească vinovatului unele restricţii, prevăzute la alin.6 al prezentului articol. 10. La propunerea organului de executare sau a comandamentului militar care exercită controlul asupra comportării celui condamnat cu suspendarea condiţionată a pedepsei, instanţa de judecată poate anula, în întregime sau parţial, obligaţiunile, restricţiile stabilite anterior sau poate adăuga altele noi. 11. De asemenea, la propunerea organului de executare sau a comandamentului militar, după expirarea a cel puţin unei jumătăţi din termenul de probă, dacă condamnatul cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei a avut o comportare corectă şi exemplară, instanţa de judecată poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea condamnării şi stingerea antecedentelor penale. 12. Instanţa de judecată în acelaşi mod poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi la trimiterea condamnatului pentru a executa real pedeapsa stabilită. Atunci când condamnatul cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în decursul termenului de probă, încalcă în mod sistematic obligaţiunile stabilite sau ordinea publică, fiind supus răspunderii administrative, organul de executare înaintează în instanţa de judecată demersul respectiv privind anularea condamnării cu suspendarea condiţionată şi trimiterea pentru executarea pedepsei reale. 13. Se consideră sistematică săvârşirea de trei şi mai multe ori a unor încălcări ale obligaţiunilor stabilite sau ale ordinii publice. 14. În cazul în care condamnatul cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei săvârşeşte în termenul de probă o nouă infracţiune intenţionată, instanţa de judecată adaugă, în întregime sau parţial, la pedeapsa aplicată prin noua sentinţă partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentinţa anterioară (a se vedea comentariul la art.85 CP). 15. Atunci când condamnatul săvârşeşte în termenul de probă o infracţiune din imprudenţă sau o infracţiune intenţionată mai puţin gravă, problema anulării sau menţinerii condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei se soluţionează de către instanţa de judecată bazându-se pe circumstanţele concrete, luând în considerare nu numai caracterul şi prejudiciabilitatea cazului, dar şi persoana vinovatului, condiţiile, împrejurările săvârşirii acesteia. Deci, judecata în aceste cazuri poate, dar nu este obligată, să anuleze condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 16. La expirarea termenului de probă, dacă condamnatul cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei a îndeplinit condiţiile instanţei de judecată, el se consideră ca neavând antecedente penale (a se vedea comentariul de la art.111 CP).

Articolul 91. LIBERAREA CONDIŢIONATĂ DE PEDEAPSĂ ÎNAINTE DE TERMEN (1) Persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare, cu trimitere într-o unitate militară disciplinară sau arest şi care au reparat integral daunele cauzate de infracţiunea pentru care sunt condamnate li se poate aplica liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen dacă instanţa de judecată va considera posibilă corectarea condamnatului fără executarea deplină a pedepsei. Totodată, persoana poate fi liberată, în întregime sau parţial, şi de pedeapsa complementară. (2) Aplicând liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art.90 alin.(6) în termenul de pedeapsă rămas neexecutat. (3) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen se aplică condamnaţilor de către instanţa de judecată de la locul de executare a pedepsei, în baza propunerii organului care exercită controlul asupra executării pedepsei. (4) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată dacă condamnatul, care la momentul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 18 ani, a executat efectiv: a) cel puţin jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave; b) cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni grave; c) cel puţin trei pătrimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave, precum şi din pedeapsa aplicată persoanei anterior liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen, dacă liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen a fost anulată în condiţiile alin.(8). (5) Persoana care execută pedeapsa detenţiunii pe viaţă poate fi liberată condiţionat de pedeapsă înainte de termen dacă instanţa de judecată va considera că nu mai există necesitatea executării de mai departe a pedepsei şi dacă această persoană a executat efectiv cel puţin 35 de ani de închisoare. (6) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată minorilor dacă aceştia au executat efectiv: a) cel puţin o treime din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave; b) cel puţin jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni grave; c) cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave. (7) Controlul asupra comportării celor liberaţi condiţionat de pedeapsă înainte de termen îl exercită organele competente, iar asupra comportării militarilor - comandamentul militar respectiv. (8) Dacă, în termenul de pedeapsă rămas neexecutat: a) condamnatul încalcă ordinea publică, pentru care fapt i-a fost aplicată o sancţiune administrativă, sau se eschivează cu premeditare de la îndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată la aplicarea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată, la propunerea organului indicat la alin.(7), poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen şi la trimiterea condamnatului pentru a executa termenul de pedeapsă neexecutat; b) condamnatul săvârşeşte din imprudenţă o nouă infracţiune, anularea sau menţinerea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen se decide de instanţa de judecată; c) condamnatul săvârşeşte cu intenţie o nouă infracţiune, instanţa de judecată îi stabileşte pedeapsa în condiţiile art.85.

În acelaşi mod se aplică pedeapsa şi în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni din imprudenţă dacă instanţa de judecată anulează liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen. 1. Legislaţia în vigoare prevede posibilitatea liberării condiţionate a condamnatului de orice pedeapsă înainte de termen. O astfel de posibilitate se admite cu anumite condiţii în baza faptului că persoana respectivă, prin purtare exemplară şi atitudine cinstită într-un anumit termen de executare a pedepsei numite, denotă corectarea sa. 2. Esenţa liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen este cuprinsă în denumirea acesteia şi serveşte drept stimulator important la corectarea şi reeducarea condamnaţilor fără executarea deplină a pedepsei. 3. Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen se aplică persoanelor care execută pedeapsa cu închisoarea, cu trimiterea într-o unitate militară disciplinară sau arest cu condiţia că ele, în primul rând, au reparat integral daunele cauzate de infracţiune. În al doilea rând, e necesar ca aceste persoane condamnate în timpul executării pedepsei să dea dovadă de purtare exemplară şi atitudine cinstită. Ele pot fi liberate condiţionat înainte de termen în întregime sau parţial nu numai de pedeapsa principală, dar şi de cea complementară. 4. Drept bază pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen serveşte sesizarea instanţei de judecată de către organul de executare a pedepsei. 5. Sesizarea (demersul) de liberare condiţionată înainte de termen va conţine caracteristica condamnatului, conduita lui, atitudinea faţă de fapta săvârşită şi munca de corectare, regimul executării pedepsei în perioada respectivă. Actele necesare pentru prezentare în instanţa de judecată de la locul de executare a pedepsei se perfectează în conformitate cu CEx. 6. Pornind de la condiţiile concrete şi luând în consideraţie persoana condamnatului la aplicarea măsurii enunţate, instanţa de judecată îl poate constrânge pe condamnat să îndeplinească anumite obligaţiuni în termenul de pedeapsă rămas neexecutat, şi anume: a) să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul organului competent; b) să nu frecventeze anumite locuri; c) să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boală venerică; d) să acorde susţinere materială familiei victimei; e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă. 7. Pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen condamnatul care, la momentul săvârşirii infracţiunii, a atins vârsta de 18 ani trebuie să execute efectiv minimum o parte din termen: a) jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave; b) două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni grave; c) trei pătrimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave, precum şi din pedeapsa aplicată persoanei anterior liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen, dacă liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen a fost anulată în condiţiile alin.8 al prezentului articol. 8. În linii generale, liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen se poate realiza pentru condamnaţii la închisoare peste cel puţin 3 luni; pentru condamnaţii la arest - peste cel puţin o lună şi jumătate. 9. În mod deosebit poate fi aplicată liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen pentru persoanele condamnate la detenţiune pe viaţă. 10. Instanţa de judecată examinează materialele prezentate pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen prezentate de administraţia penitenciarelor sau a comenduirii unităţii militare speciale din raza activităţii judecăţii. 11. Controlul asupra comportării persoanelor liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen se execută de către organul de executare de comun acord cu organele afacerilor interne, iar în privinţa militarilor - de către comandamentul unităţilor militare.

conform alin. În acest termen de 1/3 se include şi termenul aflării sub arest preventiv a inculpatului în perioada urmăririi penale a cazului (a se vedea comentariul la art. din cele specificate la art. se calculează pornindu-se de la termenul real al pedepsei executate.85 CP). Totodată. persoana poate fi liberată. la pedeapsa nou-stabilită (conform prevederilor art. în lipsa propunerii organului indicat în p. În aceste cazuri trebuiesc respectate pe deplin prevederile art. poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen şi la trimiterea condamnatului pentru a executa termenul de pedeapsă neexecutat. De asemenea. Însă aceasta nu este o obligaţiune a judecăţii. pentru care i-a fost aplicată o sancţiune administrativă.16 CP). Concomitent cu înlocuirea pedepsei principale cu închisoarea printr-o pedeapsă mai blândă. instanţa de judecată poate alege orice pedeapsă mai blândă. LIBERAREA DE PEDEAPSĂ A MINORILOR . nu pot servi drept temei pentru anularea liberării condiţionate. Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsa cu închisoarea printr-o pedeapsă mai blândă poate fi aplicată de instanţa de judecată numai persoanelor condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave (a se vedea comentariul la art. Aceste pedepse sunt prevăzute în alin.a-f) art. persoana poate fi liberată.62.11 al comentariului. 14. de pedeapsa complementară. ţinând cont de comportarea condamnatului în timpul executării pedepsei.11 al comentariului la acest articol.88 CP).2 al prezentului articol. înlocuirea părţii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blândă poate fi aplicată numai după ce condamnatul a executat efectiv cel puţin o treime din termenul de pedeapsă şi numai dacă instanţa de judecată consideră posibilă corectarea condamnatului fără executarea deplină a pedepsei numite. instanţa de judecată. fapt reflectat în materialele prezentate de către administraţia penitenciarului respectiv. 4.1 lit.2 art. la discreţia instanţei de judecată rămâne anularea sau menţinerea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen în cazul în care condamnatul săvârşeşte din imprudenţă o nouă infracţiune. 3.12. 6. în întregime sau parţial. ţinând cont de comportarea lor în timpul executării pedepsei. (2) Înlocuirea părţii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blândă poate fi aplicată numai după ce condamnatul a executat efectiv cel puţin o treime din termenul de pedeapsă. Articolul 92. Atunci când condamnatul liberat condiţionat de pedeapsă înainte de termen săvârşeşte cu intenţie o nouă infracţiune. Instanţa de judecată. În caz de săvârşire a unei noi infracţiuni. în limitele prevăzute pentru fiecare categorie de pedepse. Stingerea antecedentelor penale. în cazurile înlocuirii părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă. 5. de la pedeapsa complementară. 13. ÎNLOCUIREA PĂRŢII NEEXECUTATE DIN PEDEAPSĂ CU O PEDEAPSĂ MAI BLÂNDĂ (1) În privinţa persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave.111 CP. Conform alin. (3) La înlocuirea părţii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blândă. 1. partea neexecutată a pedepsei stabilită prin sentinţa anterioară se adaugă. sau al eschivării lui cu premeditare de la îndeplinirea obligaţiunilor stabilite la aplicarea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen.85 CP. În cazurile încălcării de către condamnat în perioada termenului de pedeapsă rămas neexecutat a ordinii publice.62 CP. persoanei care execută o pedeapsă schimbată în una mai blândă. instanţa de judecată. în întregime sau parţial. la propunerea organelor enumerate în p. poate pronunţa o încheiere cu privire la înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă. Articolul 93. Însăşi încălcarea ordinii publice fără sancţiunea administrativă sau neîndeplinirea obligaţiunilor fără rea-voinţă. 2. instanţa de judecată pronunţă o nouă sentinţă şi pedeapsa nounumită se adaugă în întregime sau parţial la partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentinţa anterioară. în întregime sau parţial. poate pronunţa o încheiere cu privire la înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu alta mai blândă.

Stingerea antecedentelor penale în cazurile menţionate se calculează conform art. 2. 5. Conform HP CSJ din 12 noiembrie 1997 nr. 1. Realizând decizia instanţei de judecată. anul naşterii) acestuia. Prelungirea termenului de aflare a persoanei în aceste instituţii după atingerea vârstei de 18 ani este permisă numai până la absolvirea unei şcoli de cultură generală sau de meserii. 6. departament. este necesar a exclude din practica judiciară cazurile de aplicare neîntemeiată pentru minori a pedepsei de privare de libertate pe un termen scurt. cât şi din cadrul unei localităţi (regiuni). 3.18 ani. LIBERAREA DE PEDEAPSĂ DATORITĂ SCHIMBĂRII SITUAŢIEI Persoana care a săvârşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de pedeapsă dacă se va constata că.104. Aceasta înseamnă că. luna. fie până la absolvirea unei şcoli generale sau de meserii sau până la încheierea cursului de tratament. internarea minorilor într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare se efectuează pe un termen de până la atingerea majoratului .16 CP). 3. Legea penală a prevăzut liberarea de pedeapsă în funcţie de schimbarea situaţiei. Astfel de schimbări de situaţie se pot întâmpla independent de voinţa sau acţiunile .75 CP. Articolul 94. datorită schimbării situaţiei. la data judecării cauzei. 7. 2. b) în virtutea comportării ireproşabile după săvârşirea infracţiunii.104 CP. Această modalitate conţine două temeiuri echivalente ale liberării de pedeapsa penală: a) la data judecării cauzei. La punerea pe rol a unei cauze penale în care în calitate de inculpat este un minor.111 CP. instanţa de judecată este obligată să ia măsuri pentru constatarea exactă a vârstei (ziua. (2) Internarea minorilor într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau întro instituţie curativă şi de reeducare se stabileşte de către instanţa de judecată pe un termen de până la atingerea majoratului. fapta săvârşită şi-a pierdut caracterul prejudiciabil şi. lor li se poate aplica o pedeapsă neprivativă de libertate. la propunerea administraţiei instituţiei respective. dacă la momentul pronunţării sentinţei instanţa de judecată va constata că scopurile pedepsei pot fi atinse prin internarea minorului într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare. fapta săvârşită şi-a pierdut caracterul prejudiciabil. După atingerea majoratului aceste persoane se pot afla în instituţiile nominalizate numai dacă instanţa de judecată le-a prelungit termenul. în baza art. prevăzute în art. săvârşirea unei infracţiuni de către minor se consideră circumstanţă atenuantă. Drept schimbare a situaţiei pot fi considerate unele evenimente atât din cadrul ţării în general. precum şi prin aplicarea altor măsuri de constrângere cu caracter educativ. ţinând cont de faptul că pedeapsa pentru această categorie de infractori trebuie să fie subordonată în mare măsură scopului de corectare şi reeducare a celor vinovaţi şi celui de prevenire a săvârşirii de noi infracţiuni. La stabilirea pedepsei minorului instanţa de judecată va respecta cu stricteţe cerinţele art.(1) Minorii condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave pot fi liberaţi de pedeapsă de către instanţa de judecată dacă se va constata că scopurile pedepsei pot fi atinse prin internarea lor într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare.37. precum şi prin aplicarea altor măsuri de constrângere cu caracter educativ. întreprindere sau chiar din viaţa făptuitorului. când în conformitate cu Legea penală.75 CP. 4. 1. Instanţele judecătoreşti vor avea în vedere că. prevăzute la art. Liberarea de pedeapsă în funcţie de schimbarea situaţiei poate fi aplicată numai persoanelor care au săvârşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă (a se vedea comentariul la art. 8. persoana respectivă poate fi corectată fără executarea pedepsei. condamnatul este liberat de pedeapsa cuvenită cu motivarea respectivă. Actualul CP prevede liberarea de pedeapsa penală a minorilor pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave. persoana condamnată poate fi corectată fără executarea pedepsei. în virtutea comportării ireproşabile după săvârşirea infracţiunii.

(2) Persoana care.(1)-(3). se străduieşte să obţină aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical. pentru a se trata de alcoolism. 3. În baza hotărârii instanţei de judecată. atunci când el. nu poate fi trasă la răspundere penală. Acestei persoane instanţa de judecată îi poate aplica măsuri de constrângere cu caracter medical. faptul de recunoaştere în întregime a celor săvârşite.1 al prezentului articol.2 al acestui articol. în conformitate cu art. în al doilea rând. s-a îmbolnăvit de o boală psihică. Comportarea ireproşabilă presupune. dorind să se includă în viaţa societăţii. s-a îmbolnăvit de o altă boală gravă decât cea specificată la alin.95 CP. . Partea neexecutată a pedepsei poate fi înlocuită cu o pedeapsă mai blândă. Prin comportare ireproşabilă a vinovatului după săvârşirea infracţiunii se înţelege. s-a îmbolnăvit de o boală gravă. 5. 4. în cazul însănătoşirii lor. se angajează într-un serviciu. în primul rând. în timpul executării pedepsei. 1. dar se extind asupra tuturor cetăţenilor ţării.concluzia comisiei medicale a instituţiei care pune în executare pedeapsa condamnatului concret. narcomanie. prevăzute de prezentul Cod. LIBERAREA DE LA EXECUTAREA PEDEPSEI A PERSOANELOR GRAV BOLNAVE (1) Persoana care.1 art. după săvârşirea infracţiunii sau în timpul executării pedepsei. întreprinderii sau organizaţiei. O particularitate a acestor cazuri constă în faptul că liberarea persoanelor grav bolnave de executarea pedepsei se extinde asupra tuturor condamnaţilor indiferent de categoria infracţiunilor săvârşite şi de măsura de pedeapsă. O asemenea schimbare a situaţiei poate avea loc şi din voinţa făptuitorului. ea poate fi liberată de pedeapsă în baza deciziei instanţei de judecată. în timpul executării pedepsei. se îmbolnăvesc de o boală psihică. Anume aceste maladii conduc la imposibilitatea atingerii scopurilor pedepsei penale. 4. după săvârşirea infracţiunii sau în timpul executării pedepsei. Prevederile alin. faptul că vinovatul a restituit pe deplin dauna cauzată până la examinarea cauzei în judecată şi e caracterizat pozitiv la locul de trai şi de serviciu.60 şi 97. (3) Militarul aflat sub arest sau într-o unitate militară disciplinară se liberează de executarea ulterioară a pedepsei dacă s-a îmbolnăvit de o boală care îl face inapt pentru serviciul militar. (4) Persoanele menţionate la alin. este liberată de executarea pedepsei. se poate produce numai în cazurile îmbolnăvirii persoanei în timpul executării pedepsei de o boală psihică. Articolul 95. şi această boală împiedică executarea pedepsei. Liberarea persoanelor grav bolnave de executarea pedepsei. alta decât cea specificată la alin. să întrerupă relaţiile cu mediul infracţional.persoanei vinovate şi se referă nu numai la o persoana concretă. Astfel de boli pot fi tulburările psihice temporare sau o boală psihică cronică gravă. poate fi liberată de pedeapsă. orice persoană care.1 art. O faţetă a schimbării situaţiei pot fi considerate acţiunile vinovatului în acordarea ajutorului material. cel de dare a depoziţiilor obiective şi de acordare a ajutorului organelor de urmărire penală la stabilirea adevărului.23 CP. 5. ea. În caz de îmbolnăvire de o boală psihică a persoanei care execută pedeapsa. pot fi supuse pedepsei dacă nu au expirat termenele prescripţiei prevăzute la art. ce împiedică executarea pedepsei.95 se extind numai asupra persoanelor care. poate fi liberată de executarea pedepsei de către instanţa de judecată. Conform alin. acestor persoane li se pot aplica măsuri de constrângere cu caracter medical. 2. toxicomanie. conform alin. 6. ce o lipseşte de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile sale sau de a le dirija.(1). confirmată prin documentele medicale respective . Acestei persoane instanţa de judecată îi poate aplica măsuri de constrângere cu caracter medical. regiunii. Motiv pentru liberare serveşte boala survenită. fapt ce o lipseşte de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile sale sau de a şi le dirija. În cazul în care persoana în momentul săvârşirii faptei prejudiciabile se afla în stare de iresponsabilitate. în restituirea cheltuielilor de tratament pătimitului etc.

a renunţat la copil sau continuă să se eschiveze de la educarea lui după avertismentul făcut de organul care exercită controlul asupra comportamentului condamnatei faţă de care executarea pedepsei a fost amânată. c) trimite condamnata în instituţia corespunzătoare pentru executarea părţii neexecutate a pedepsei. Aceste cerinţe se aplică în măsură egală atât faţă de maturi. În cazul în care persoanei i-a fost aplicată măsura de constrângere cu caracter medical (a urmat un tratament spitalicesc). înrăutăţirea sănătăţii persoanei condamnate (pierderea parţială sau integrală a capacităţii de muncă etc. pierderea posibilităţii de a se deplasa. care sau îmbolnăvit în locurile de detenţie de o boală mintală cronică sau de o altă boală gravă. cât şi faţă de minori.95 CP este necesar a se stabili cu exactitate tipul maladiei şi timpul îmbolnăvirii vinovatului.60 şi 97 CP. legea prevede amânarea executării pedepsei pentru femeile gravide şi femeile care au copii în vârstă de până la 8 ani. 12. instanţa de judecată: a) liberează condamnata de executarea părţii neexecutate a pedepsei. Boala gravă sau invaliditatea totală a condamnatului servesc drept temei pentru liberarea de executare a pedepsei. militarul aflat sub arest sau într-o unitate militară disciplinară se liberează de executarea ulterioară dacă el s-a îmbolnăvit de o boală care îl face inapt pentru serviciul militar. poate să anuleze amânarea executării pedepsei şi să trimită condamnata pentru executarea pedepsei la locul stabilit în hotărârea judecătorească. instanţa de judecată îi stabileşte o pedeapsă în condiţiile art. Articolul 96.1-3 pedepsei în caz de însănătoşire cu condiţia să nu fi expirat termenele prescripţiei prevăzute la art. 8.22 din 29 octombrie 2001. cu excepţia celor condamnate la închisoare pe un termen mai mare de 5 ani pentru infracţiuni grave. 11. (3) La atingerea de către copil a vârstei de 8 ani. (2) În cazul în care vreuna din persoanele condamnate. Boala gravă poate provoca invaliditatea totală. Pentru liberarea de executarea pedepsei în corespundere cu alin. instanţa de judecată le poate amâna executarea pedepsei până la atingerea de către copil a vârstei de 8 ani. Prevederile alin. 7. Bazându-se pe principiul umanismului. Boala gravă presupune apariţia unei stări deosebit de periculoase a sănătăţii. (4) Dacă în perioada amânării executării pedepsei condamnata săvârşeşte o nouă infracţiune.95 CP. 9.2 art.4 al prezentului articol rezultă că instanţa de judecată decide în mod diferenţiat supunerea persoanelor menţionate la alin. la propunerea organului nominalizat.3 art. În conformitate cu alin. .Liberarea se efectuează de către instanţa de judecată în baza documentelor medicale respective concluzia comisiei medicale competente. deosebit de grave şi excepţional de grave împotriva persoanei. Conform HP CSJ nr. Lista acestor boli este stabilită de MA al RM. vorbi etc. şi nicidecum pur şi simplu schimbarea. până la pronunţarea sentinţei sau în perioada executării pedepsei.(1).). În aceste cazuri nu are importanţă când femeia a devenit gravidă.88 CP). Din alin. b) înlocuieşte partea neexecutată a pedepsei cu o pedeapsă mai blândă.3 al acestui articol se extind numai asupra militarilor care se află sub arest sau într-o unitate militară disciplinară şi numai în cazul în care militarul s-a îmbolnăvit de o boală care îl face inapt pentru serviciul militar. care împiedică executarea pedepsei. pot fi absolvite de pedeapsă pe motiv de boală persoanele condamnate la privaţiune de libertate. menţionate la alin. instanţa de judecată. acest termen se include în durata executării pedepsei (a se vedea comentariul la art. Partea neexecutată a pedepsei îi poate fi înlocuită cu o pedeapsă mai blândă sau el poate fi liberat în genere de executarea pedepsei (a se vedea CEx). AMÂNAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI PENTRU FEMEI GRAVIDE ŞI FEMEI CARE AU COPII ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 8 ANI (1) Femeilor condamnate gravide şi celor care au copii în vârstă de până la 8 ani.85. 10. 1. Lista bolilor grave este stabilită de Ministerul Sănătăţii al RM.

(3) Curgerea prescripţiei se întrerupe dacă persoana se sustrage de la executarea pedepsei sau dacă. prevăzute la art. ea se află sub supravegherea organului de executare a pedepsei. 139 şi 143. (4) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale stabilite pentru infracţiunile contra păcii şi securităţii omenirii sau pentru infracţiunile de război. e) 20 de ani. calculate din ziua în care aceasta a rămas definitivă: a) 2 ani. c) să trimită condamnata în instituţia corespunzătoare pentru executarea părţii neexecutate a pedepsei. Şi atunci când în acest scop condamnatei i-au fost create condiţiile respective. În cazul în care condamnata. În cazul în care graviditatea a apărut în timpul executării pedepsei sau copilul condamnatei s-a născut în penitenciar. şi nu o obligaţiune a acesteia. în caz de condamnare pentru o infracţiune gravă. Aplicarea prevederilor art. 7. erau minori. deosebit de grave sau excepţional de grave împotriva persoanei pentru care ele au fost condamnate la închisoare pe un termen de peste 5 ani. 8. în caz de condamnare pentru o infracţiune excepţional de gravă. 5. săvârşeşte cu intenţie o nouă infracţiune. 3. la propunerea organului nominalizat. Săvârşirea unei noi infracţiuni de către condamnată în perioada amânării executării pedepsei serveşte drept temei pentru stabilirea pedepsei în conformitate cu prevederile art. Articolul 97. la care se anexează raportul medical ce confirmă graviditatea sau copia adeverinţei de naştere a copilului şi dosarul personal al condamnatei. PRESCRIPŢIA EXECUTĂRII SENTINŢEI DE CONDAMNARE (1) Sentinţa de condamnare nu se pune în executare dacă acest lucru nu a fost făcut în următoarele termene. administraţia înaintează în instanţa de judecată demersul respectiv.91 CP. atitudinea ei faţă de educaţia copilului. luând în consideraţie gradul prejudiciabil al infracţiunii comise. după avertismentul respectiv al organului de executare instanţa de judecată. curgerea termenului de prescripţie începe din momentul prezentării persoanei pentru executarea pedepsei sau din momentul reţinerii acesteia. În cazul eschivării de la executarea pedepsei. la data săvârşirii infracţiunii. în caz de condamnare pentru o infracţiune mai puţin gravă. iar în caz de comitere a unei noi infracţiuni din momentul săvârşirii ei. c) 10 ani. a renunţat la copil sau se eschivează de la educarea lui. în caz de condamnare pentru o infracţiune deosebit de gravă. Ea poate fi aplicată în cazul în care instanţa va constata că persoana vinovată şi acţiunile ei nu prezintă un pericol real pentru societate. Aici un rol important are atitudinea condamnatei faţă de educaţia copilului şi întreţinerea lui. instanţa de judecată. în caz de condamnare pentru o infracţiune uşoară.2. poate să anuleze amânarea executării pedepsei şi să întoarcă condamnata pentru executarea pedepsei la locul stabilit prin hotărârea judecătorească anterioară.85 CP. 9. 4. (2) Termenele de prescripţie a executării pedepsei se reduc pe jumătate pentru persoanele care. 6. . până la expirarea termenelor prevăzute la alin.92 CP. b) să înlocuiască partea neexecutată a pedepsei cu o pedeapsă mai blândă conform art. folosindu-se de amânarea executării pedepsei. Principala menire a femeii rezidă în naşterea şi educarea copiilor în condiţii normale de viaţă. este în drept: a) să libereze condamnata de executarea părţii neexecutate a pedepsei conform art. la propunerea organului de executare de la domiciliul ei.(1) şi (2). d) 15 ani. La momentul expirării amânării şi atingerii de către copilul condamnatei a vârstei de 8 ani. b) 6 ani. conduita condamnatei. Executarea pedepsei poate fi amânată până la atingerea de către copilul condamnatei a vârstei de 8 ani.96 CP de amânare a executării pedepsei pentru femeile nominalizate este posibilă numai în cazul în care ele au săvârşit infracţiuni uşoare sau mai puţin grave. Amânarea executării pedepsei pentru femeile nominalizate constituie o posibilitate a instanţei de judecată.135-137. indiferent de categoria de pedeapsă. Această măsură nu poate fi aplicată femeilor care au săvârşit infracţiuni grave.

Curgerea prescripţiei se întrerupe numai în cazul în care persoana condamnată se sustrage de la executarea pedepsei sau dacă. Aplicarea măsurilor de siguranţă se efectuează numai de către instanţa de judecată şi este condiţionată de fapta săvârşită. care existau conform CP anterior.1 şi 2. Măsurile de siguranţă indicate în art. Măsurile de siguranţă sunt nişte sancţiuni de drept penal de constrângere cu caracter preventiv. 15 şi 20 de ani) se calculează din ziua în care sentinţa de condamnare a rămas definitivă. d) confiscarea specială.I al părţii speciale (art. Aceasta poate rămâne nerealizată din diverse motive cu caracter obiectiv sau subiectiv (aflarea într-un timp îndelungat a condamnatului în componenţa unui contingent militar în afara ţării. fiindcă sentinţa de condamnare nu mai poate fi pusă în executare. Măsurile de constrângere cu caracter medical şi cele cu caracter educativ durează atât cât există pericolul iminent. destinate preîntâmpinării săvârşirii unor fapte prevăzute de codul penal de către persoanele împotriva cărora ele se aplică şi orientate spre excluderea pericolului posibil. şi nu de măsura şi termenul de pedeapsă stabilite de instanţa de judecată. Conform dreptului internaţional. a se vedea şi comentariul la art. Minori se consideră persoanele care la data săvârşirii infracţiunii nu aveau vârsta de 18 ani. 3. curgerea prescripţiei începe din momentul prezentării acestora în organele respective sau din momentul reţinerii lor de către organele de drept. Măsurile de siguranţă stipulate în art.a-e). 5. adeseori ele având un caracter nedeterminat sau relativ determinat. 10. CAPITOLUL X MĂSURILE DE SIGURANŢĂ Articolul 98. 143 CP. Pentru persoanele care se eschivează de la executarea pedepsei. Nu se pune în executare sentinţa de condamnare pentru orice categorie de infracţiuni cu următoarele condiţii: a) dacă au expirat termenele respective stabilite în alin. Pentru minori termenele de prescripţie a executării pedepsei se reduc la jumătate. . 4. 7. 3. din cauza cărora persoana condamnată rămâne fără pedeapsă. care depind şi de starea psihică sau de corijarea persoanei liberate de răspundere penală.1. de natura şi gravitatea stării de pericol şi de posibilităţile înlăturării acestora. 6. 6. termenele de prescripţie nu se aplică pentru infracţiunile contra păcii şi securităţii omenirii sau pentru infracţiunile de război. până la expirarea termenelor prevăzute la alin. În caz de comitere de către condamnat a unei noi infracţiuni curgerea termenului de prescripţie începe din momentul săvârşirii infracţiunii. neglijenţa persoanelor care erau datoare să pună în aplicare pedeapsa respectivă etc. SCOPUL ŞI TIPURILE MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ (1) Măsurile de siguranţă au drept scop înlăturarea unui pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală. în conformitate cu art. 2. prevăzute de cap.98 sunt exhaustive. O inovaţie a noului CP este faptul că legea stabileşte prescripţia în funcţie de categoriile infracţiunilor. chiar în aceeaşi cauză.60 alin. Termenele prescripţiei (2. dar sunt revocabile. 1. 8.). b) măsurile de constrângere cu caracter educativ. 139.1 al prezentului articol (lit. Legiuitorul a stabilit necondiţionat prescripţia executării sentinţei de condamnare. c) expulzarea. ea săvârşeşte cu intenţie o nouă infracţiune. Prin prescripţia executării sentinţei de condamnare se înţelege expirarea unor anumite termene din ziua în care sentinţa a rămas definitivă.135-137. 2. b) dacă persoana condamnată nu s-a eschivat de la executarea pedepsei.54 CP. (2) Măsuri de siguranţă sunt: a) măsurile de constrângere cu caracter medical. aflarea lui în calitate de ostatic.8).98 alcătuiesc un sistem de sancţiuni de drept penal între care nu există o ierarhie şi pot fi aplicate în caz de necesitate concomitent.

Instanţa poate aplica o măsură de siguranţă numai în cazul în care a fost sesizată legal cu judecarea faptei prevăzute de legea penală şi în limitele faptei penale pentru care a fost sesizată.4. 4. nu le poate dirija. deoarece existenţa stării de pericol social a acestei persoane condiţionează luarea măsurii de siguranţă. Suspendarea executării pedepsei penale nu atrage suspendarea concomitentă a măsurilor de siguranţă. APLICAREA MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE CU CARACTER MEDICAL Persoanelor care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală în stare de iresponsabilitate sau care au săvârşit asemenea fapte în stare de responsabilitate. din care cauză ele sunt incapabile să-şi dea seama de acţiunile lor sau să le dirijeze.izolarea şi întreţinerea bolnavului în condiţii care ar asigura securitatea acestuia şi a altor persoane de activităţile bolnavului. Confiscarea specială poate fi coroborată cu orice altă măsură de siguranţă şi poate fi aplicată şi în cazul în care făptuitorului nu i se aplică pedeapsa penală în situaţia de încetare a procedurii penale de către instanţă din diferite motive legale de nereabilitare. Noţiunile de responsabilitate şi iresponsabilitate sunt stipulate în art. care este stabilită printr-un raport de expertiză psihiatrică de către medicii psihiatri la urmărirea penală sau la judecarea cauzei. indiferent de voinţa acestuia sau a reprezentanţilor lui. prelungirea. Însă aplicarea acestora dă făptuitorului sau persoanelor interesate posibilitatea să atace hotărârile instanţei conform prevederilor din CPP. La fel măsurile de siguranţă nu pot fi înlăturate prin amnistie. instanţa de judecată poate să le aplice următoarele măsuri de constrângere cu caracter medical. sau aceste persoane au fost în stare de responsabilitate la săvârşirea infracţiunii. Concluzia expertizei de psihiatrie în acest caz se ia în consideraţie de către instanţă în coroborare cu probele avute în cauza penală şi cu pericolul social determinat atât de starea psihică. c) starea de boală mintală a făptuitorului să prezinte un pericol pentru societate. această boală devenind o dereglare psihică cronică de lungă durată. schimbarea sau încetarea măsurii de constrângere cu caracter medical. graţiere. b) internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere riguroasă. cât şi de personalitatea făptuitorului. . prescripţie penală sau reabilitare a persoanei. dar s-au îmbolnăvit de o boală psihică fie până la judecarea cauzei. 6.constrângerea cu caracter medical asupra acestuia. pericol care necesită aplicarea măsurii de siguranţă . 1. protejându-l pe el însuşi şi pe alte persoane. Articolul 99. dar. Măsurile de siguranţă nu pot fi aplicate de către instanţă dacă nu a fost stabilită săvârşirea faptei prevăzute de legea penală ori fapta nu a fost săvârşită de către inculpat. până la pronunţarea sentinţei sau în timpul executării pedepsei. Această măsură include: . de fapta săvârşită. Pentru a fi luată măsura de constrângere cu caracter medical. pentru a exclude pericolul activităţii lui iresponsabile. din care cauză nu-şi poate da seama de acţiunile sau inacţiunile sale. Măsura de constrângere cu caracter medical poate fi aplicată doar persoanelor care au săvârşit fapta prevăzută de legea penală într-o stare psihică de iresponsabilitate şi nu sunt subiecţi pasibili de răspundere penală.22 şi 23 CP. 3. 2.admiterea în privinţa bolnavului a constrângerilor de drept în conformitate cu o hotărâre a instanţei de judecată. care se înfăptuiesc de către instituţiile curative ale organelor de ocrotire a sănătăţii: a) internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere obişnuită. Instanţa de judecată este competentă de stabilirea. fie după judecarea cauzei în timpul executării pedepsei penale. Aplicarea măsurii de constrângere cu caracter medical este numai de competenţa instanţei de judecată. b) făptuitorul să fie bolnav mintal. dacă au fost recunoscute iresponsabile. este necesar ca: a) făptuitorul să fi săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. 5. . s-au îmbolnăvit de o boală psihică. Scopul aplicării măsurii de constrângere cu caracter medical este îndreptat spre lecuirea sau îmbunătăţirea sănătăţii făptuitorului iresponsabil sau devenit astfel în timpul judecării ori executării pedepsei penale.

are nevoie de îngrijire spitalicească şi de tratament în condiţii de supraveghere obişnuită. . 6. legislaţia penală conţine stipularea că instituţiile curative în care se asigură executarea măsurii de constrângere cu caracter medical sunt de două tipuri: a) instituţii psihiatrice cu supraveghere obişnuită.12. Măsura de siguranţă în acest caz are un statut de sine stătător cu proceduri aparte. 2. fondul de asigurare medicală şi din alte surse neinterzise de lege. În cazul în care a fost adoptată o lege care exclude penalitatea faptei săvârşite.98) sunt garantate de stat (art. Temei pentru spitalizare în sensul art. Asistenţa psihiatrică staţionară se acordă în condiţii minime de restricţii. 1. prezintă un pericol deosebit pentru societate şi are nevoie de îngrijire spitalicească şi de tratament în condiţii de supraveghere riguroasă. Toate aceste acţiuni aplicate faţă de persoana spitalizată se consemnează în documentaţia medicală. b) instituţii psihiatrice cu supraveghere riguroasă. 4. Hotărârea instanţei de judecată se execută de către administraţia penitenciarului în care e deţinută persoana şi de către organul specializat de ocrotire a sănătăţii.05.99 şi 100. nu se exclude aplicarea în privinţa făptuitorului a măsurii de constrângere cu caracter medical dacă persoana a fost supusă acestei măsuri înainte de adoptarea actului de amnistie sau graţiere. Instituţiile psihiatrice privind asistenţa psihiatrică conform legii nr.44-46/310 din 21.a) şi b). 5. şi ţinând cont de gradul prejudiciabil al faptei săvârşite şi de prezenţa pericolului persoanei date pentru societate. în baza concluziilor experţilor psihiatri. nu este posibilă prevenirea prin alte metode a acţiunilor persoanei care prezintă un pericol nemijlocit pentru sine sau pentru cei din jur.99. din cauza stării psihice şi a caracterului faptei prejudiciabile săvârşite. În instituţiile de psihiatrie în care sunt internate persoanele conform hotărârii judecătoreşti statul instituie un serviciu de apărare a drepturilor pacienţilor.5. în formele şi în perioada în care.97 (MO nr. Măsurile de imobilizare fizică şi de izolare se aplică sub controlul permanent al personalului medical numai în situaţiile. 97 nu exclude aplicarea art. indicând doar instituţia psihiatrică cu supraveghere obişnuită sau. (2) Internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere riguroasă poate fi aplicată de către instanţa de judecată unui alienat care.16 din lege) şi sunt finanţate din fondul ocrotirii sănătăţii. căruia îi este transmisă persoana deţinută pentru tratamentul respectiv. care este independent de organele ocrotirii sănătăţii şi soluţionează reclamaţiile şi cererile pacienţilor în coroborare cu organele de urmărire penală sau cu instanţele judecătoreşti. Articolul 100. Nu înseamnă că pentru acest temei va fi încetată măsura de siguranţă. din cauza stării psihice şi a caracterului faptei prejudiciabile săvârşite. organul de urmărire penală şi instanţa sesizată cu asemenea cauză vor înceta procedura penală cu trimiterea materialelor organelor de ocrotire a sănătăţii pentru lecuirea acestor persoane în ordine generală. Tipul instituţiei psihiatrice (cu supraveghere obişnuită sau cu supraveghere riguroasă) în care urmează să fie spitalizată persoana este stabilit de instanţa de judecată. Liberarea de pedeapsă penală în conformitate cu prevederile art. INTERNAREA ÎNTR-O INSTITUŢIE PSIHIATRICĂ (1) Internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere obişnuită poate fi aplicată de către instanţa de judecată unui alienat care. respectându-se drepturile şi interesele lor legitime de către personalul medical.100 îl constituie hotărârea instanţei judecătoreşti. cu supraveghere riguroasă în conformitate cu prevederile art. 3. La aplicarea măsurii de constrângere cu caracter medical instanţa de judecată nu va indica termenul necesar pentru tratamentul făptuitorului şi nici instituţia concretă sau locul acesteia.99 lit. În cazul aplicării amnistiei sau graţierii pentru o faptă prevăzută de legea penală.89-95. stipulate în codul de procedură penală. după caz. (3) Persoanele internate în instituţii psihiatrice cu supraveghere riguroasă sunt deţinute în condiţii ce exclud posibilitatea săvârşirii de către ele a unei noi fapte prejudiciabile. În conformitate cu art.1402 din 16. care asigură securitatea persoanei spitalizate şi a altor persoane. prezentate în scris conform procedurii penale. după părerea medicului psihiatru.

libera dezvoltare a personalităţii umane (art. Schimbarea sau prelungirea măsurii de constrângere cu caracter medical poate fi efectuată şi din oficiu de către instanţă în baza unui control. În cazurile internării acestor persoane şi a persoanelor care necesită tratament în condiţii obişnuite. aviz în care urmează să fie descrisă starea sănătăţii sau schimbarea substanţială a acesteia din care rezultă necesitatea continuării aplicării acestei măsuri sau a încetării ei.35 din Legea RM privind asistenţa psihiatrică. alege forma acesteia în funcţie de boala mintală a persoanei. conform art. însă instanţei trebuie în acest caz să-i fie prezentată în mod obligator concluzia experţilor psihiatri. colaboratorii poliţiei sunt obligaţi să acorde ajutor personalului medical. 1. considerând că este necesar de a aplica o măsură de constrângere cu caracter medical.1 CRM). atât din oficiu. 2. dispune încetarea aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical în cazul însănătoşirii persoanei sau al unei astfel de schimbări a caracterului bolii care exclude necesitatea aplicării acestor măsuri. în baza unui control. urmărirea sau reţinerea acestora.101 stipulează faptul că numai instanţa de judecată este învestită cu funcţia de a stabili. PRELUNGIREA ŞI ÎNCETAREA APLICĂRII MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE CU CARACTER MEDICAL ALIENAŢILOR (1) Instanţa de judecată. cel puţin o dată la 6 luni.1 art. este obligată să examineze lunar persoana aflată la tratament şi să prezinte cel puţin o dată în 6 luni propunerile sale instanţei de judecată în a cărei rază se află . privind necesitatea aplicării acestei măsuri. efectuat cel puţin o dată la 6 luni. pentru asigurarea securităţii.3 prevede situaţia în care parvine avizul instituţiei psihiatrice. SCHIMBAREA.101 prevede pentru prima dată în legislaţia naţională posibilitatea persoanei supuse tratamentului sau reprezentantului acesteia de a cere unei instituţii medicale independente avizul de sănătate asupra persoanei căreia i se aplică măsuri de constrângere cu caracter medical. Alin. schimba. sau un aviz al unei instituţii medicale independente cu participarea reprezentanţilor acestora la examinarea cauzei. cu respectarea procedurilor judiciare pentru aceste cauze. de asemenea. Anume instanţa de judecată este garantul aplicării corecte a acestei măsuri în coroborare cu tratatele internaţionale la care RM este parte şi cu prevederile CRM despre apărarea valorilor supreme în stat. de caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei săvârşite. Alin. Persoana supusă tratamentului forţat sau reprezentantul acesteia are dreptul de a cere unei instituţii medicale independente avizul asupra stării de sănătate a persoanei căreia i se aplică măsuri de constrângere cu caracter medical. (3) Schimbarea măsurii de constrângere cu caracter medical sau prelungirea termenului de aplicare a ei se face. de instanţa de judecată. (2) Instanţa de judecată. care efectuează controlul acestei măsuri. prelungi sau înceta aplicarea măsurii de constrângere cu caracter medical. Articolul 101. 3. cât şi la cererea persoanei respective sau a reprezentantului acesteia. în care persoana este supusă tratamentului. când există necesitatea de a preveni tentativele de atac la viaţa şi sănătatea celor din jur. Conţinutul art. (4) Dacă instanţa de judecată nu va găsi necesară aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical unui alienat. în temeiul avizului instituţiei medicale. dar sub o supraveghere medicală obligatorie. intensiv din partea personalului medical. precum şi în cazul încetării aplicării unor astfel de măsuri. 5. ea îl poate încredinţa spre îngrijire rudelor sau tutorilor.6. drepturile şi libertăţile lui. Persoanele internate în instituţiile psihiatrice cu supraveghere riguroasă sunt supuse unui control permanent. Instituţia psihiatrică în care este spitalizată persoana. cum sunt demnitatea omului. STABILIREA. Raportul de expertiză psihiatrică şi avizul instituţiei medicale independente vor fi luate în consideraţie la stabilirea regimului instituţiei psihiatrice sau la respingerea de a aplica această măsură după examinarea tuturor materialelor şi probelor avute în dosar. 4.

DEDUCEREA DURATEI DE APLICARE A MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE CU CARACTER MEDICAL (1) Persoanei care. va adopta o hotărâre de încetare a măsurii de constrângere cu caracter medical şi va dispune predarea acestuia spre îngrijire rudelor sau tutorilor sub o supraveghere medicală obligatorie la locul de trai. (2) Persoanele menţionate la alin.101 poate fi supusă căilor de atac de către persoana spitalizată. după săvârşirea infracţiunii sau în timpul executării pedepsei.67 alin. şi. s-a îmbolnăvit de o boală psihică. Articolul 102.(1). În acest caz o zi aflată în instituţia psihiatrică se egalează cu o zi de închisoare.art. 1. Termenul necesar de constrângere cu caracter medical la stabilirea. de şeful staţionarului de psihiatrie şi de către procuror în condiţiile legii. schimbarea. 7.art. (2) În caz de aplicare a pedepsei după însănătoşire.88 CP.68 şi art. 2. Acest fapt urmează să fie documentat şi. 4. munca neremunerată . reprezentantul ei legal. instanţa de judecată îi poate aplica pedeapsa după însănătoşire dacă nu a expirat termenul de prescripţie sau dacă nu există alte motive pentru liberarea ei de răspundere penală şi de pedeapsă. ele vor fi tratate în instituţii medicale cu regim special. 3. prelungirea sau încetarea aplicării măsurii de constrângere cu caracter medical. dacă instanţa de judecată va stabili îmbunătăţirea stării sănătăţii unui alienat. pe de o parte. schimbarea acesteia în hotărârile instanţei nu este indicat. dacă nu a expirat termenul de prescripţie sau dacă nu există alte temeiuri de liberare de răspundere penală şi de pedeapsă penală. prelungirea. concomitent cu pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită. fapt ce exclude aflarea lui în această instituţie. din oficiu ori la cererea colectivului de muncă sau a organului de ocrotire a sănătăţii.starea de arest. iar după eliberare din locurile de deţinere. poate să aplice acestei persoane tratamentul medical forţat. 8. (3) Dacă persoanele menţionate la alin. APLICAREA MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE CU CARACTER MEDICAL A ALCOOLICILOR ŞI NARCOMANILOR SAU PUNEREA LOR SUB CURATELĂ (1) În caz de săvârşire a infracţiunii de către un alcoolic sau un narcoman. se deduce din termenul pedepsei stabilite.5. instanţa de judecată. care se scade din termenul stabilit pentru executare în închisoare. asemănător deducerii măsurii preventive . din care cauză ea este incapabilă să-şi dea seama de acţiunile sale sau să le dirijeze.64 alin. . izolarea acesteia pentru a exclude pericolul săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală. Dacă termenul de închisoare stabilit prin sentinţă este mai mic decât termenul de aflare în instituţia psihiatrică de constrângere cu caracter medical. Măsura de constrângere cu caracter medical în cazul pedepsei cu amendă urmează a fi executată în conformitate cu art. Noţiunea de aflare în instituţia psihiatrică în baza hotărârii judecătoreşti presupune din partea statului acţiuni de acordare a ajutorului medical persoanei devenite iresponsabile. durata de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter medical se deduce din termenul pedepsei. 6. în caz de însănătoşire. Articolul 103. În urma controlului efectuat din oficiu sau la propunerea instituţiei psihiatrice. Hotărârea adoptată de către instanţă în conformitate cu prevederile art.3. pedeapsa penală se consideră executată şi persoana este eliberată imediat.(1) au fost condamnate la pedeapsa cu închisoare. prelungirea şi încetarea aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical se examinează în ordinea prevăzută de procedura penală. vor fi supuse unui tratament forţat în instituţiile medicale cu regim special.staţionarul pentru a decide schimbarea. Stabilirea. condamnate la pedepse neprivative de libertate. în timpul executării pedepsei ele vor fi supuse unui tratament medical forţat. dacă este necesară continuarea unui astfel de tratament. pe de altă parte. arestul . dacă există avizul medical corespunzător. care se menţionează în partea dispozitivă a sentinţei.

(5) Dacă infracţiunea a fost săvârşită de o persoană care abuzează de alcool şi prin aceasta îşi pune familia într-o situaţie materială grea. în conformitate cu prevederile Legii privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool. dacă în cauză este anexată concluzia în scris a specialiştilor. 1. Articolul 104.12. deoarece aceste persoane sunt supuse tratamentului forţat în locurile de deţinere până la lecuire deplină. 4. experţi specialişti cu recomandările de posibilitate a tratamentului medical privitor la făptuitor şi lipsa contraindicaţiilor pentru aplicarea acestor măsuri. c) că acest pericol este determinat de starea sănătăţii. să provoace temerea că ar putea săvârşi alte fapte prevăzute de legea penală. d) obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologică. concomitent cu aplicarea pedepsei neprivative de libertate pentru infracţiunea săvârşită. (1) are un caracter exhaustiv. Tratamentul forţat al alcoolicilor şi narcomanilor. iar după eliberare din localurile de detenţie.54. . e) internarea minorului într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare. La aplicarea acestei măsuri se ia în considerare starea materială a minorului.2001. la cererea colectivului de muncă sau a rudelor apropiate ale persoanei în cauză. instanţa de judecată le poate aplica următoarele măsuri de constrângere cu caracter educativ: a) avertismentul.36-38 din 14. APLICAREA MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE CU CARACTER EDUCATIV (1) Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu art. instanţa de judecată.2002. Prin intoxicări cronice se înţelege orice proces de alterare psihofiziologică cu caracter permanent. 5. la iniţiativa rudelor făptuitorului. la propunerea instituţiei medicale în care se tratează persoana respectivă. nr. se aplică în penitenciare. Din textul enunţat rezultă că pentru aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical asupra alcoolicilor şi narcomanilor în cauza penală sunt necesare următoarele condiţii: a) săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. 3. (2) Enumerarea de la alin. să o pună sub curatelă. b) făptuitorul să prezinte pericol pentru societate. consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope. După stabilirea pedepsei. asupra căruia trebuie să se pronunţe obligator medicii psihiatri. instanţa poate pronunţa o hotărâre de încetare a tratamentului forţat de alcoolism sau narcomanie. 2. indicând aplicarea măsurii de constrângere cu caracter medical pentru alcoolici şi narcomani. la cererea colectivului de muncă sau din oficiu. aceştia vor fi trataţi în instituţiile medicale. narcologi. persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat. În cazul în care făptuitorului i se aplică o pedeapsă neprivativă de libertate. instanţa de judecată. poate fi aplicată de către instanţă concomitent cu pedeapsa penală. dacă este necesară continuarea unui astfel de tratament. în cazul condamnării cu închisoarea. acesta poate fi pus sub curatelă în conformitate cu prevederile alin. b) încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor. condiţionată de intoxicaţia cronică cu alcool sau cu substanţe narcotice.03.(4) Încetarea tratamentului medical forţat este dispusă de către instanţa de judecată. nr. d) pericolul social se datorează maladiei care presupune orice modificare a stării normale de sănătate care îl face pe făptuitor periculos pentru societate.5 art.713 din 06. MO. este în drept. c) obligarea minorului să repare daunele cauzate. nu va indica termenul acestei măsuri.103. în caz dacă familiile acestora se află într-o situaţie materială grea. Măsura de constrângere cu caracter medical asupra alcoolicilor sau narcomanilor. La propunerea instituţiei medicale în care făptuitorul se tratează forţat.

Avertismentul prevăzut la alin. aceştia. 5.104 nu este aplicabil. (4) În cazul eschivării sistematice de la măsurile de constrângere cu caracter educativ de către minor. 3) când dauna cauzată urmează să fie reparată de către făptuitorul minor prin munca lui proprie. Măsurile de constrângere cu caracter educativ sunt fixate în calitate de recomandări în standardele minimale ale ONU cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (p. Încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor. Prin stare materială a minorului se înţelege faptul dacă acesta este salarizat.104 modificat prin Legea nr. însă hotărârea poate fi înmânată şi în scris. decât în măsura realizării scopului educativ stipulat în lege.05. uneia sau a mai multor concomitent. [Art. Persoanele minore nu sunt izolate de societate.104 în privinţa minorilor care au săvârşit acţiuni pentru care aceştia nu pot fi supuşi răspunderii penale. dacă persoana vătămată acceptă. 6. Obligarea minorului de a repara paguba nu trebuie să se transforme în dependenţă faţă de persoana vătămată.211-XV din 29.1995).1 lit. în conformitate cu drepturile părinţilor.e) din alin. 7. În acest caz procedura în cauza penală urmează a fi încetată. în scopul reeducării făptuitorului şi al prevenirii altor infracţiuni.54 pentru care persoana se liberează de răspundere penală nu pot fi interpretate în sens larg. are bursă. dacă locuiesc împreună. 3. la propunerea organelor de stat specializate. 4. Obligarea minorului de a repara dauna cauzată se aplică în următoarele cazuri: 1) când minorul este obligat să întoarcă persoanei vătămate obiectul sustras sau alt obiect echivalent celui dispărut. Educarea şi reeducarea acestora. 2.internarea minorului într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare. Însă această măsură se deosebeşte calitativ de pedepsele penale prin care se realizează în final scopurile pedepsei penale într-o formă mai umană. Chiar dacă poate fi aplicat art. nu poate fi aplicat art. 2) când minorul poate repara în bani costul obiectului sau dauna cauzată stabilită de către materialele cauzei sau la înţelegerea părţilor. altă proprietate ori economii personale. Măsurile de constrângere cu caracter educativ prevăzute la alin. sub semnătură.54. după caz. ambii.II. în vigoare 12. pentru alte infracţiuni mai grave săvârşite de persoana dată art.a) presupune o apreciere negativă de drept a acţiunii făptuitorului şi concomitent o reacţie din partea societăţii în scopul educării şi reeducării acestuia.40/33 din 29. în cazul aplicării măsurii de constrângere cu caracter educativ. cu excepţia lit.18. instanţa de judecată. pensie. Din sensul legislaţiei penale măsurile de constrângere cu caracter educativ pot fi considerate drept măsuri de alternativă pentru pedepsele penale. sunt responsabili de minor.(3) Minorului îi pot fi aplicate concomitent câteva măsuri de constrângere cu caracter educativ.79 cu stabilirea unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege. persoana care nu a atins vârsta de 18 ani şi a săvârşit pentru prima dată o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală dacă s-a constatat posibilitatea corectării acesteia fără a fi supusă răspunderii penale. persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor de stat specializate este aplicată în cazul în care acestor persoane şi organe le sunt explicate responsabilităţile şi instanţa urmează să se încredinţeze de posibilitatea reală a acestora de a asigura măsura de constrângere cu caracter educativ. În conformitate cu prevederile art. Avertismentul este anunţat public făptuitorului. De asemenea. Prevederile art. pentru a asigura scopul pedepsei penale. În acest caz instanţa de judecată îi poate aplica acestei persoane măsuri de constrângere cu caracter educativ.1 pot fi aplicate în privinţa uneia şi aceleiaşi persoane.03. se efectuează mai efectiv.1 . 27 din Rezoluţia de la Beijing a ONU nr.03] 1. anulează măsurile aplicate şi decide trimiterea cauzei penale procurorului sau stabileşte pedeapsa conform legii în baza căreia persoana a fost condamnată.06. dacă el poate repara de sine stătător dauna . 8. În cazul în care minorul este încredinţat pentru supraveghere părinţilor.

11. departamentul de executare a pedepselor penale) pot prezenta instanţei de judecată un demers despre anularea măsurii aplicate şi tragerea vinovatului la răspundere penală. tratament inuman sau la pedeapsa cu moartea în statul în care urmează să fie expulzat. sau pentru a i se anunţa avertismentul etc. 2. de obiecte în locurile publice prin scriere. Dacă minorul se eschivează sistematic de la măsurile de constrângere cu caracter educativ. În cazul stabilirii altor pedepse. 9. pedagogi şi psihologi. Pentru a decide expulzarea se cer să fie întrunite următoarele condiţii: a) făptuitorul să fi săvârşit o infracţiune prevăzută de legea penală naţională sau a altui stat. administraţia instituţiei specializate de învăţământ şi de reeducare. Expulzarea nu poate fi adusă la îndeplinire dacă există motive serioase de a crede că cel expulzat riscă să fie supus la tortură sau tratament inuman în statul în care urmează sa fie expulzat. 4. Articolul 106. vopsire sau dacă au fost cauzate diferite alte daune neînsemnate. Dacă făptuitorul pe parcurs a dobândit cetăţenia RM. 10. Tragerea minorului la răspundere penală în cazul eschivării sistematice a acestuia de la măsura de constrângere cu caracter educativ se efectuează de către instanţă. Articolul 105. 12. Corijarea comportamentului. el va putea cere revocarea expulzării sau înlocuirirea acesteia cu o altă măsură necesară. c) rămânerea pe teritoriul RM a făptuitorului constituie un pericol social care impune aplicarea expulzării ca măsură de siguranţă. în cazul în care cauza este trimisă de către procuror în instanţă sau.(1) se va ţine cont de dreptul la respectarea vieţii private a acestora. iar acesta din urmă să nu aibă domiciliu în RM. 5. Dacă daunele au fost cauzate prin acţiuni de vandalism: deteriorare de plantaţii verzi. CONFISCAREA SPECIALĂ . Aceasta nu exclude situaţia în care părinţii sunt de acord. Expulzarea este o măsură de siguranţă de drept penal. curativă şi de reeducare. vocabularului minorului este o activitate de lungă durată.cauzată. Executarea expulzării se face de către organele de poliţie după executarea pedepsei cu închisoarea. instanţa stabileşte pedeapsa conform legii penale. dependente de starea familială sau de atragerea la săvârşirea infracţiunii de către inculpaţii adulţi. să repare dauna cauzată. la înţelegere cu partea vătămată. Obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologică este determinată de dereglările de comportament ale minorului. organele de tutelă şi curatelă. care nu au domiciliu în ţară şi care au fost condamnaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni. b) să nu existe motive serioase de a crede că prin expulzare persoana va fi supusă la tortură. minorul e obligat să repare personal aceste daune. d) făptuitorul să fie cetăţean străin sau apatrid. EXPULZAREA (1) Cetăţenilor străini şi apatrizilor care au fost condamnaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni li se poate interzice rămânerea pe teritoriul ţării. care poate fi coroborată cu prescripţiile şi recomandările specialiştilor: medici. 1. organele de stat specializate (comisiile pentru minori. Prin noţiunea de eschivare sistematică de la măsurile de constrângere cu caracter educativ se înţelege încălcarea (de trei şi mai multe ori) a măsurii aplicate: de a se prezenta pentru a repara dauna cauzată sau la tratamentul medical de reabilitare psihologică. aducerea la îndeplinire a expulzării are loc după executarea pedepsei. (3) La luarea deciziei privind expulzarea persoanelor prevăzute la alin. rezultată din situaţia de fapt şi de drept avută în cauză. (2) În cazul în care expulzarea însoţeşte pedeapsa cu închisoare sau cu arest. 3. hotărârea definitivă a instanţei se trimite organelor de poliţie pentru executare după ispăşirea pedepsei. deprinderilor. după caz. în conformitate cu prevederile normelor de procedură penală. să părăsească ţara. a cărei esenţă constă în obligarea cetăţenilor străini sau a apatrizilor.

forţată şi gratuită. sumele menţionate se restituie acestor persoane. dacă nu urmează a fi restituite persoanei vătămate sau nu sunt destinate pentru despăgubirea acesteia.). mecanisme. se confiscă contravaloarea acestora.). Ea se face în scopul excluderii pericolului de a fi săvârşite noi fapte penale. bani etc. Lucrurile deţinute împotriva unor prevederi legale fie de făptuitor.) care aparţin lui sau complicilor la infracţiune. . (3) Confiscarea specială se aplică persoanelor care au comis fapte prevăzute de prezentul cod. c) date pentru a determina săvârşirea unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor. În cazul în care bunurile utilizate la săvârşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni nu mai există. 8. maşini. schiţe. stupefiante etc. ori sunt deţinute contrar legii. nu sunt obiectele săvârşirii faptei penale.06. (4) Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabileşte o pedeapsă penală. e) deţinute contrar dispoziţiilor legale.46 CRM). (5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracţiunilor săvârşite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă. Confiscarea specială este o măsură de siguranţă de drept penal cu caracter patrimonial care constă în trecerea în patrimoniul statului a unor bunuri sau valori care au servit la săvârşirea faptei penale sau au rezultat din săvârşirea acesteia. 4. b) folosite sau destinate pentru săvârşirea unei infracţiuni. nave acvatice. fotografii. în vigoare din 12. lucruri pentru săvârşirea infracţiunii (unelte. medicamente.106 completat prin Legea nr. Sumele date drept mită sau pentru trafic de influenţă sunt confiscate în beneficiul statului. b) făptuitorul a utilizat obiecte. clădiri. Sumele obţinute prin proxenetism. sunt supuse confiscării speciale.211-XV din 29. 6.03. În acest caz caracterul licit al dobândirii se prezumă (art. clasării sau încetării procedurii penale de către instanţa de judecată. fie de altă persoană sunt supuse confiscării speciale.).(2). Pot fi supuse confiscării speciale şi bunurile menţionate la alin. În acest caz pot fi confiscate bunurile dobândite în urma activităţii criminale şi a spălării banilor (obiecte. sunt restituite părţii vătămate. [Art. materiale explozive. În cazul în care a avut loc o estorcare de mită şi persoana a sesizat organul de drept. atragerea minorilor la acţiuni de desfrâu şi prin alte fapte amorale etc.05. maşini.2 comentat în cazul adoptării sentinţei. arme confecţionate ilicit. Dacă făptuitorul nu mai deţine aceste obiecte sau sumele de bani. arme etc.03] 1. realizând latura obiectivă a infracţiunii (monede false. 7. dar care aparţin altor persoane şi care le-au acceptat ştiind despre dobândirea ilegală a acestor bunuri. 3. Lucrurile care au fost luate de la partea vătămată în timpul săvârşirii infracţiunii. în proprietatea statului a bunurilor utilizate la săvârşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni. alimente şi băuturi contrafăcute. 2. cecuri. Confiscarea specială poate fi aplicată respectându-se condiţiile alin. c) făptuitorul a dobândit produse prin fapta penală săvârşită. Nu pot fi supuse confiscării obiectele asupra cărora nu au fost prezentate probe că ele au fost dobândite ilicit. dacă sunt ale infractorului. (2) Sunt supuse confiscării speciale lucrurile: a) rezultate din fapta prevăzută de prezentul cod. nu sunt rezultate din fapta penală şi nu sunt excluse din circuitul civil. acesta va fi obligat să restituie echivalentul lor în bani. titluri de credit şi alte documente false. d) dobândite în mod vădit prin săvârşirea infracţiunii. este necesar a constata că: a) făptuitorul a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală indiferent dacă el a fost pedepsit penal sau absolvit de răspunderea penală în condiţiile legii (în cazul minorilor.(1) Confiscarea specială constă în trecerea. 5. dacă acestea nu sunt excluse din circuitul civil. Pentru a aplica confiscarea specială. persoanelor incapabile etc.

adică procesul penal nu se mai porneşte. nu se mai pune în mişcare acţiunea penală. Amnistia este actul de clemenţă. Chiar dacă lucrurile au fost confiscate în cauza penală prin hotărârea respectivă în conformitate cu p. 10.107 CP. 2. cât şi efectele amnistiei intervenite după condamnare. În cazul recunoaşterii acestui drept. navele acvatice confiscate se predau organelor competente pentru executarea confiscării sau pentru a fi distruse. dacă actul de sesizare nu este lămuritor sub aspectul naturii infracţiunii. cărora le-au fost lezate drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale. sau. Reglementarea efectelor amnistiei este cuprinsă în dispoziţiile art. fără echivoc. În cazul în care amnistia a intervenit înainte de sesizarea organelor judiciare. ea nu stinge dreptul persoanei vătămate de a introduce plângerea prealabilă. Persoanele oficiale implicate în urmărirea penală. Plângerea prealabilă adresată instanţei constituie deopotrivă un act de sesizare despre săvârşirea unei infracţiuni şi un act procesual de punere în mişcare a unei acţiuni penale. În schimb. CAPITOLUL XI CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINŢELE CONDAMNĂRII Articolul 107. interzicând orice urmărire în ceea ce le priveşte sau ştergând condamnările care le-au atins. a executării pedepsei. cauza nu poate fi soluţionată decât după cunoaşterea acestor împrejurări. Efectele amnistiei intervenite înainte de condamnare constau în înlăturarea răspunderii penale. cuprinse între data săvârşirii infracţiunii şi aceea a rămânerii hotărârii definitive.efect similar cu amnistia după condamnare -. Aceste dispoziţii prevăd atât efectele amnistiei intervenite înainte de condamnare. maşinile. Amnistia este o instituţie penală al cărei scop este înlăturarea pentru viitor a caracterului delictual al unor fapte penale. Obiectele. date şi elemente în baza cărora se poate efectua încadrarea juridică a faptei.9. ci şi relativ la dreptul de a formula o plângere sau un denunţ. În cazurile în care învinuitul sau persoana bănuită de săvârşirea infracţiunii se opune încetării procesului penal sau refuzului de pornire a procesului penal în legătură cu actul de amnistie. mecanismele. AMNISTIA (1) Amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei. 4. Dacă din însuşi cuprinsul actului de sesizare rezultă. În afara înlăturării răspunderii penale . amnistia antecondamnatorie produce şi o gamă de consecinţe juridice specifice. dacă făptuitorul este de acord cu aceasta). se va soluţiona cauza în acest stadiu. iar dacă s-a pornit. 6. banii. hârtiile de valoare.9 comentat. lucrurile confiscate pot fi întoarse în natură sau echivalentul lor în bani. şi care are ca efect înlăturarea răspunderii penale. 1. procesul va înceta. 3. armele. documentele. dacă acesta a fost trimis în judecată. judecarea cauzei sau executarea confiscării nu pot dobândi în nici un mod în proprietate lucrurile supuse confiscării. pot iniţia în procedura civilă acţiuni de redobândire a drepturilor lezate. al datei săvârşirii (înainte sau după apariţia actului de amnistie) sau al identităţii infractorului (în cazul în care actul de amnistie prevede unele excepţii personale). privitor la unele infracţiuni săvârşite anterior datei prevăzute în actul normativ. în funcţie de diferite momente. încetarea procesului penal sau refuzul de pornire a procesului penal pe această bază nu se admite. pe temeiuri social-politice şi din raţiuni de politică penală superioare celor care ar fi legitimat reacţia coercitivă a societăţii împotriva infractorilor. acordat prin lege organică. Amnistia se dovedeşte irelevantă nu numai cu privire la dreptul de a introduce plângerea prealabilă. În acest caz procesul continuă în mod obişnuit. persoanele terţe. ori nu se mai trimite infractorul în judecată. 5. iar actul de amnistie va putea fi aplicat . precum şi a altor consecinţe ale condamnării. în baza actului de clemenţă intervenit (se va pronunţa o ordonanţă de refuz în pornirea procesului penal. rezultând că aceasta este amnistiată. (2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate.

7. În cazul concursului de infracţiuni judecat în acelaşi proces. deoarece este vorba de un act al autorităţii legiuitoare. 9.107 CP stipulează că "amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate". În caz contrar.83-85 CP) în cazul concursului de infracţiuni sau de pluralitate intermediară. În cazul în care instanţa de recurs constată că infracţiunile pentru care s-a aplicat. infracţiunea amnistiată nu va fi luată în consideraţie la aplicarea sporului de pedeapsă (prevăzute de art. nefiind necesar a se recurge la argumentul auxiliar al imposibilităţii restituirii sumelor băneşti legal percepute. Excepţie fac împrejurările prevăzute de alin. Dacă actul de amnistie este adoptat în timpul judecării cererii sau propunerii de liberare condiţionată. ea răsfrângându-se astfel asupra ambelor fracţiuni ale pedepsei. 8. împrumutat din dreptul financiar. ea are unele limite strict reglementate de lege (de exemplu. sunt amnistiate. cât şi pentru toţi membrii societăţii. amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie).2 al art. şi nu pedeapsa rezultată. cât şi drepturile persoanei vătămate stabilite prin hotărârea de condamnare continuă a fi executate. adică chiar dacă acesta ar refuza amnistia. Totuşi. efectele vor opera numai cu privire la infracţiunile amnistiate. 12.275 p. În cazul pedepselor graţiate condiţionat în parte. fără a mai dispune înlăturarea dispoziţiilor art. în sensul că aplicarea amnistiei se face din oficiu. Suportul acestor dispoziţii îl reprezintă principiul potrivit căruia amnistia nu constituie o repunere în situaţia anterioară săvârşirii infracţiunii. . dezvăluite anterior. fiind valabil executată. deci pentru fiecare infracţiune în parte. Cu toate că amnistia are o largă arie de aplicare atât până la condamnarea făptuitorului. pedeapsa de 4 ani privaţiune de libertate cu suspendare condiţionată a executării pedepsei.5 CPP. iar dacă nu a fost trimis în judecată. care nu are relevanţă cu privire la aplicarea amnistiei. Unul dintre efectele specifice ale amnistiei intervenite după condamnare este înlăturarea executării pedepsei. dacă făptuitorul a fost trimis deja în judecată. deoarece a fost înlăturată răspunderea penală. 13. ea trebuie să înceteze procesul penal. mai întâi. procesul continuă până la capăt şi instanţa de judecată pronunţă o sentinţă de condamnare cu menţiunea că condamnatul este liberat de pedeapsă (art. indiferent de poziţia făptuitorului.în excluderea posibilităţii revocării graţierii condiţionate. 11.2 art. constând. Amnistia postcondamnatorie poate apărea oricând în perioada cuprinsă între data rămânerii definitive a hotărârii (sentinţei) de condamnare şi aceea a termenului de reabilitare de drept sau a intervenirii reabilitării judecătoreşti. cum s-a arătat deja. Aceasta nu înseamnă însă că are loc chiar înlăturarea răspunderii penale. Amnistia postcondamnatorie înlătură executarea pedepsei pronunţate în măsura în care aceasta nu a fost executată până la data actului de amnistiere. amenda deja încasată nu se restituie. făptuitorul neputând fi trimis penal în judecată numai pentru soluţionarea şi rezolvarea laturii civile. obligatoriu atât pentru organele statului. de exemplu. vor putea fi aplicate măsurile de siguranţă şi măsurile educative. amnistia produce un dublu efect. în înlăturarea executării restului de pedeapsă negraţiat şi apoi . În acest caz atât măsurile de siguranţă. Dacă actul de amnistie a intervenit în faza dezbaterilor judiciare. precum şi a celorlalte consecinţe ale condamnării. 14. 10. deoarece alin.doar în cazul constatării vinovăţiei persoanei. iar degradarea civică executată nu se mai înlătură. deoarece se are în vedere pedeapsa prevăzută de lege pentru fiecare din infracţiunile aflate în concurs. Astfel. aceasta se respinge ca rămasă fără obiect. Efectele amnistiei intervenite după condamnare constau în înlăturarea executării sancţiunilor. persoana vătămată se va putea adresa instanţei civile pentru valorificarea drepturilor sale. 15. Efectele amnistiei au un caracter obligatoriu.90 CP.4 CPP). cât şi după condamnarea acestuia. Expresia şi a celorlalte consecinţe ale condamnării vizează pedepsele complementare. Prin urmare. se va pronunţa o sentinţă de achitare de către instanţa de judecată. instanţa va trebui să analizeze şi să soluţioneze latura civilă a cauzei.

aceasta să fie reparată. se dispune înlăturarea executării pedepsei. luată pe cale de decret de către Preşedintele ţării. adică internarea persoanei iresponsabile.88 lit. ca toate celelalte cauze de înlăturare a răspunderii sau pedepsei penale. nu şi drepturile pe care le are persoana vătămată uneori în legătură cu latura penală (de exemplu. limitarea timpului liber şi stabilirea unor cerinţe speciale privind comportamentul minorului etc. sistemul nostru legislativ permite tragerea la răspundere pentru fiecare normă de drept în parte. Raţiunea acestei reglementări este legată de scopul măsurilor de siguranţă. deoarece ea este stinsă prin executare efectivă. Consacrând principiul cumulului răspunderilor juridice. exceptarea privitoare la consecinţele civile operează fie că este vorba de amnistia intervenită înainte de condamnare. (4) Graţierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate. amnistia intervenită lăsând neatinsă răspunderea disciplinară.98. fapta ca activitate infracţională. 18. 2. . potrivit regulilor proprii fiecărei ramuri. ori comutarea unei pedepse într-alta mai puţin grea. urmează ca atunci când s-a produs o pagubă. dreptul de a stinge procesul penal prin retragerea plângerii etc. constând. fapta ca activitate dăunătoare. într-un spital de boli mintale sau aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor. nu poate privi decât pedepsele neexecutate. disciplinară sau un delict civil. în tot sau în parte. (3) Graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare. Articolul 108.104 CP). conform alin. iar uneori şi al infractorului însuşi. Amnistia nu are efecte asupra răspunderii disciplinare.e) din CRM). 17. măsurile de constrângere cu caracter educativ. 103 CP). amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă. chiar dacă aplicarea sancţiunilor penale este înlăturată. (2) Graţierea se acordă de către Preşedintele Republicii Moldova în mod individual. Alte limitări de acţiune ale amnistiei constau în faptul că. prin care. din înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală. indiferent dacă fapta constituie o infracţiune sau o contravenţie administrativă.). expulzarea străinilor (art. în interesul apărării sociale. amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă.107 CP. Prin una şi aceeaşi faptă pot fi încălcate norme juridice ce aparţin diferitelor ramuri distincte de drept.105 CP) şi confiscarea specială (art. aceste din urmă drepturi stingându-se şi ele prin amnistie. Amnistia nu produce efecte asupra drepturilor persoanei vătămate (alin. Graţierea este o măsură a puterii de stat. în acelaşi timp. se va putea aplica şi una din sancţiunile prevăzute de CM.107 CP).98 CP. pentru anumite consideraţiuni de ordin social-politic şi de politică penală. Aşa stând lucrurile. şi abatere disciplinară. În cazul în care condamnatul a fost arestat preventiv şi i s-a aplicat o pedeapsă egală sau mai mică decât termenul arestării preventive. fără a influenţa existenţa infracţiunii. şi nu raportul juridic de drept civil. în totul sau în parte. impunând. GRAŢIEREA (1) Graţierea este actul prin care persoana condamnată este liberată. fie că este vorba de amnistia intervenită după condamnare. sau punerea lor sub tutelă (art. 1. prin drepturile persoanei vătămate se înţeleg drepturile privitoare la pretenţiile civile. în mod individual (art. dreptul de a depune plângere prealabilă. priveşte raportul juridic de drept penal. În alţi termeni. Starea de pericol ce rezultă din săvârşirea infracţiunilor şi imperativul prevenirii comiterii altora subzistă după aplicarea amnistiei. cu excepţia cazului în care se dispune altfel prin actul de graţiere. În cadrul prevederii acestor dispoziţii. prin însăşi esenţa ei. care a săvârşit infracţiuni fiind responsabilă. Justificarea acestei dispoziţii constă în faptul că amnistia. luarea măsurilor de siguranţă. Graţierea. oricine cauzează altuia o daună este obligat să o repare. cum ar fi: măsurile de constrângere cu caracter medical. Dacă infracţiunea săvârşită reprezintă. Potrivit dispoziţiilor de drept civil.16.106 CP). nu se va mai putea constata că pedeapsa este graţiată.2 art. După cum s-a menţionat. în temeiul art. de pedeapsa stabilită ori pedeapsa stabilită este comutată. Amnistia înlătură doar răspunderea penală. cum ar fi: internarea minorului într-o instituţie specială de învăţământ şi de educaţie sau într-o instituţie curativă şi de educaţie. (art.2 art.

4. indiferent dacă graţierea a fost cerută sau acordată din oficiu ori la propunerea organelor de drept. Art. totală sau parţială. în cazul graţierii parţiale.1 CP. 7. 11. Conform art. În partea finală a dispoziţiei art. şi nici asupra măsurilor educative.în suma acesteia). în actul prin care se acordă graţierea se poate dispune că aceasta stinge şi executarea pedepselor complementare. Acest alineat nu indică categoriile de pedepse complementare faţă de care graţierea nu are efecte. Graţierea este totală în cazul în care. deoarece aceste măsuri se iau pentru înlăturarea unor stări de pericol şi trebuie să dureze atât timp cât dăinuiesc aceste stări. a gradului de calificare (clasificare) sau a distincţiilor de stat). 5.3 şi 4 CP (amenda. nu va mai executa restul de pedeapsă. cu excepţia cazului în care se dispune altfel prin actul de graţiere. după aprecierea Preşedintelui ţării. 6. pedeapsa principală pronunţată prin sentinţa de condamnare a instanţei de judecată se înlocuieşte cu pedeapsa arătată în actul de graţiere. În cazul graţierii parţiale. Graţierea nu are efecte şi asupra drepturilor persoanei vătămate (a se vedea comentariul la art. ea nu poate fi refuzată de cel căruia i se acordă. adică printr-un act al puterii de stat. În cazul condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art.1 CP reglementează limitele graţierii: ea poate să fie.108 alin.).108 alin. condamnatul nu va mai executa fracţiunea de pedeapsă care i-a fost redusă. fie prin arătarea cuantumului reducerii (în ani.90 CP). privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. şi nu pedepsele stabilite pentru infracţiuni concurente (concurs de infracţiuni). fie prin indicarea unui coeficient de proporţie (de exemplu. indicându-se că graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare.3 CP cuprinde o limitare a efectelor graţierii şi. În cazul graţierii totale.4 CP. prin actul de graţiere. deci.108 alin. jumătate. Graţierea vizează pedeapsa aplicată definitiv. În cazul comutării pedepsei stabilite. prin urmare. retragerea gradului militar. iar termenul de probă se reduce în măsura în care graţierea s-a extins asupra pedepsei principale.107 CP). o treime etc.108 alin. În cazul graţierii totale. iar dacă începuse să execute pedeapsa. după întinderea efectelor sale. Graţierea implică o renunţare la dreptul statului de a pretinde executarea în totul sau în parte a unei pedepse sau executarea unui anumit tip de pedeapsă aşa încât nu poate fi admis ca persoanele cărora li se acordă graţierea să aibă facultatea de a împiedica aducerea la îndeplinire a acestei renunţări.în cazul pedepsei cu amendă .62 alin. condamnatul. Prin urmare. o îngrădire a regulii de drept înscrise în art. o pedeapsă mai aspră se înlocuieşte cu una mai blândă. deci. termenul de pedeapsă şi de probă se remite integral.16 CP). graţierea produce efecte nu numai asupra pedepsei principale. fiind acordată prin decretul Preşedintelui RM. are un caracter de măsură obligatorie şi. se înlătură integral executarea pedepsei pronunţate. 8. Pedepsele pentru care se acordă graţierea pot fi mai grave sau mai puţin grave. indicate în art. Dispoziţia art.108 alin. dacă nu a început executarea pedepsei. luni sau . 9. nu va mai executa pedeapsa căreia i se aplică graţierea. a unui titlu special. . ci şi asupra acelei părţi din termenul de probă care reprezintă durata pedepsei pronunţate de instanţă. sau să ia forma comutării. graţierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă. ea nu are efecte asupra tuturor pedepselor complementare. potrivit actului de graţiere. termenul de pedeapsă principală se reduce în mod corespunzător. Graţierea.3.3 CP se prevede însă că excluderea pedepselor complementare de la beneficiul graţierii nu operează în cazul în care actul de graţiere dispune altfel. bazat pe consideraţii de politică penală a statului. deoarece aceste măsuri sunt luate în folosul minorului. Graţierea constituie o comutare în cazul în care. Efectele graţierii trebuie să fie raportate la pedeapsa indicată în sentinţa de condamnare. Graţierea poate fi aplicată indiferent de categoria de infracţiuni săvârşită (oricare din cele prevăzute la art. prin refuzarea beneficiului graţierii. Graţierea este parţială când se înlătură numai o parte din executarea pedepsei pronunţate. 10.

1 CP. achitare. se cer întrunite. De exemplu. prevăzute de lege. dar numai până la retragerea completului de judecată pentru deliberare (art. anchetei judiciare.109 alin.109 alin. Împăcarea trebuie să fie totală. la stabilirea acestor împrejurări este necesar să se ia în vedere prevederile art. Categoriile infracţiunilor uşoare şi mai puţin grave sunt indicate în art. Ţinând cont de faptul că împăcarea părţilor poate avea loc doar în cazurile infracţiunilor uşoare şi mai puţin grave. în vigoare din 12. Din prevederile art.1 CP). [Art. cât şi cea civilă.1 CP) etc. necondiţionată şi definitivă. modalităţile şi termenele de realizare a acestora.II-IV din partea specială.179 alin. Cei cu capacitate de exerciţiu restrânsă se pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege. d) Împăcarea poate avea loc doar dacă ambele părţi (făptuitorul şi persoana vătămată ori reprezentanţii ei legali) consimt liber acest fapt. ÎMPĂCAREA (1) Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă. pe de o parte. iar infracţiuni mai puţin grave sunt jaful (art. Împăcarea este totală atunci când duce la stingerea completă a procesului în ce priveşte atât latura penală. (2) Împăcarea este personală şi produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale şi până la retragerea completului de judecată pentru deliberare.168 CP) etc. celelalte 2 persoane nu vor profita de efectele împăcării. O împăcare care întruneşte aceste cerinţe este un act din conţinutul căruia rezultă că a fost definitiv lichidat conflictul dintre părţi. iar procesul penal în privinţa lor va fi soluţionat până la sfârşit. c) Acordul de împăcare trebuie să fie explicit. cu condiţia ca maximumul special al pedepsei pentru infracţiunea prevăzută de CP să nu depăşească pedeapsa cu închisoarea pe 2 ani în cazul infracţiunilor uşoare şi de 5 ani . cumulativ. în condiţiile procesului medierii. indiferent de soluţia adoptată prin hotărârea de condamnare. expres.cele uşoare şi mai puţin grave. pe de altă parte. al cercetării sau anchetei penale.109 alin. împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. împăcarea este personală şi produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale şi până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată. de încetare a procesului penal pe alt temei legal decât acela al împăcării.05. Împăcarea se consideră personală atunci când se referă expres la persoanele cu care s-a căzut de acord. pentru ca împăcarea părţilor să constituie o ocazie de înlăturare a răspunderii penale. 4.16 alin. . 5.187 alin. iar nu dedus din anumite împrejurări. Împăcarea este o cauză de înlăturare a răspunderii penale pentru anumite infracţiuni. Împăcarea trebuie să intervină cel târziu până la retragerea completului de judecată pentru deliberare. El trebuie să includă angajamentele asumate de părţi. Împăcarea părţilor produce efecte numai asupra făptuitorilor cu care s-a realizat împăcarea. infracţiuni uşoare sunt violarea de domiciliu (art.03. iar persoana vătămată s-a împăcat doar cu o persoană.2 şi 3 CP raportate la articolele din partea specială a CP. Conform art.în cazul infracţiunilor mai puţin grave. Ea poate interveni în cursul procesului penal în orice moment: în momentul pornirii procesului penal. 2. următoarele condiţii: a) Împăcarea părţilor să se realizeze doar în cazurile în care este admisă de lege. De exemplu.. (3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu.109 modificat prin Legea nr.03] 1. precum şi în cazurile prevăzute de procedura penală. Ele sunt libere să se retragă în orice moment din procesul de împăcare. prevăzute la cap.2 şi 3 CP.Articolul 109. munca forţată (art. 3. reprezentanţii legali ai persoanei vătămate lipsite de capacitatea de exerciţiu sau persoana vătămată cu capacitate restrânsă de exerciţiu asistată de reprezentantul său legal sau de alte persoane prevăzute de lege.2 CP.16 alin. b) Împăcarea trebuie să intervină între făptuitor. şi persoana vătămată. infracţiuni prevăzute la capitolele II-VI din Partea specială. dacă fapta prevăzută de legea penală a fost săvârşită de 3 persoane.2 CP).211-XV din 29. indicate expres în art.06. adică mai înainte ca hotărârea să rămână definitivă. precum şi în cazurile prevăzute de procedura penală. .109 CP rezultă că.

deoarece părţile s-au împăcat în privinţa acţiunii penale.111 CP) sau reabilitarea judecătorească (art. s-a dispus încetarea urmăririi penale ori s-a pronunţat încetarea procesului penal.2 CP. Antecedentele penale au efecte juridice şi în cazul aplicării pedepselor penale.a) CP).82 alin. 6. condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu a fost anulată. 7. în termenul de probă. 4. e) condamnate la o pedeapsă mai blândă decât închisoarea . se consideră recidivă comiterea cu intenţie a uneia sau a mai multor infracţiuni de către o persoană cu antecedente penale pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie. de executarea pedepsei pronunţate prin sentinţa de condamnare. Extinderea efectelor juridice ale împăcării părţilor şi asupra laturii civile se explică prin faptul că acţiunea civilă în procesul penal este un accesoriu al acţiunii penale. Antecedentele penale generează consecinţe de drept nefavorabile pentru condamnat până la momentul stingerii antecedentelor penale sau acela al reabilitării. f) care au executat pedeapsa într-o unitate militară disciplinară sau au fost eliberate din aceasta înainte de termen. generând consecinţe de drept nefavorabile pentru condamnat până la momentul stingerii antecedentelor penale sau reabilitării. De exemplu.34 CP). din momentul (de la data) în care s-a încheiat actul juridic al împăcării şi nu din momentul când. d) condamnate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei dacă.dacă au expirat 2 ani după executarea pedepsei. mărimea pedepsei pentru recidivă nu poate fi mai mică de jumătate. potrivit actului de amnistie sau graţiere. STINGEREA ANTECEDENTELOR PENALE (1) Se consideră ca neavând antecedente penale persoanele: a) liberate de pedeapsă penală.34 alin. conform art.1 CP. g) condamnate la închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave . dispun încetarea urmăririi penale în faza de urmărire penală sau pronunţă încetarea procesului penal în faza de judecată. Antecedentele penale se iau în consideraţie la constatarea existenţei pluralităţii de infracţiuni. c) liberate. declară încetarea procesului penal atât în ceea ce priveşte latura penală. b) liberate.32 şi art. încetează după stingerea antecedentelor penale (art. şi anume a recidivei (art. Conform art. Organele judiciare (organele de urmărire penală.Împăcarea este necondiţionată atunci când stingerea conflictului nu este subordonată nici unei condiţii.1 din lit. care ar lăsa deschisă calea reluării procesului penal.77 alin. de răspunderea penală. iar pentru recidivă deosebit de periculoasă . 1.de cel puţin 3/4 din maximumul celei mai aspre pedepse prevăzute de articolul corespunzător din partea specială a CP. în faţa căruia s-a produs împăcarea sau căruia i s-a înfăţişat actul de împăcare. Articolul 110.după executarea pedepsei. este şi normal ca să nu mai subziste şi acţiunea civilă. Împăcarea trebuie să fie definitivă. Organul judiciar. 2. 5. 3. procurorul sau instanţa de judecată). Antecedentele penale pot servi şi drept circumstanţe agravante la stabilirea pedepselor penale de către instanţa de judecată (art. NOŢIUNEA DE ANTECEDENTE PENALE Antecedentele penale reprezintă o stare juridică a persoanei. ce apare din momentul rămânerii definitive a sentinţei de condamnare. cât şi în ceea ce priveşte latura civilă. Împăcarea părţilor stinge şi acţiunea civilă. 8. după caz. Relaţiile juridico-penale. Antecedentele penale sunt nişte urmări ale pedepsei penale ce apar din momentul rămânerii în vigoare a sentinţei de condamnare şi există până la stingerea lor sau până la reabilitarea pe cale judiciară a condamnatului. înlăturând răspunderea penală. potrivit actului de amnistie. Împăcarea părţilor. produce efecte şi pe plan procesual. constatând împăcarea părţilor.112 CP). Articolul 111. deoarece altfel ar constitui un act provizoriu. pentru recidiva periculoasă ea este în mărime de cel puţin 2/3. . apărute din momentul săvârşirii infracţiunii.

c) CP (liberarea de executarea pedepsei penale potrivit actului de graţiere) se produce din momentul emiterii Decretului Preşedintelui RM despre graţierea totală a condamnatului (a se vedea comentariul la art.1 lit.111 CP şi nesăvârşirea altor infracţiuni în acest termen.111 CP reglementează condiţiile de stingere a antecedentelor penale şi reabilitarea de drept a persoanelor care au săvârşit infracţiuni şi au fost liberate de răspunderea penală ori au executat pedepsele penale numite prin sentinţele instanţelor de judecată. 6.93 CP (liberarea de pedeapsă a minorilor).1 lit. 3.111 alin. Reabilitarea de drept (stingerea antecedentelor penale) se obţine în mod automat. (2) Dacă condamnatul. cum ar fi expirarea termenului indicat în art. atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege (art. a fost liberat înainte de termen de executarea pedepsei sau partea neexecutată a pedepsei i-a fost înlocuită cu o pedeapsă mai blândă. Deoarece legea leagă apariţia antecedentelor penale de numirea unei pedepse penale pentru condamnat. Stingerea antecedentelor penale în cazurile prevăzute în art. 4. cum ar fi concedierea din serviciu a unor categorii de persoane (militarii.a) CP numai persoanele liberate de pedeapsa penală.h) condamnate la închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni grave . persoana se consideră fără antecedente penale. prevăzute în cap. 5. Art. j) condamnate la închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni excepţional de grave dacă au expirat 10 ani după executarea pedepsei.IX CP şi exprimate în sentinţa de condamnare.1 lit. în conformitate cu art. în cazurile de liberare de răspundere penală şi în unele cazuri de liberare de pedeapsa penală indicate expres în lege (art.IX CP. expres indicate în articolele respective ale cap. Cad sub incidenţa prevederilor din art.111 alin. în plan moral şi social.111 alin. Prin reabilitarea unui fost condamnat se înţelege reintegrarea socială completă a acestuia. Graţierea parţială a condamnatului nu duce la stingerea antecedentelor penale.c) CP (liberarea de executarea pedepsei penale potrivit actului de amnistie) se produce din momentul emiterii sentinţei de condamnare şi de numire a pedepsei penale de către instanţa de judecată sau din momentul emiterii deciziei de către instanţa ierarhic superioară despre liberarea condamnatului de pedeapsă potrivit actului de amnistie. poliţiştii etc. i) condamnate la închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave . 89 CP).).111 alin.1 lit.d) CP în privinţa persoanelor condamnate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei se produce .108 CP). fără a se mai cere existenţa altor condiţii. art.97 CP (liberarea de pedeapsa penală datorită expirării termenului de prescripţie a executării sentinţei de condamnare).53.1 lit.94 CP (liberarea de pedeapsă în funcţie de schimbarea situaţiei) şi art. 2. 1.b) CP se produce din momentul emiterii ordonanţei de încetare a procesului penal potrivit actului de amnistie de către organul de urmărire penală. deoarece persoana are unele decăderi din drepturi şi unele obligaţiuni. de către procuror sau din momentul intrării în vigoare a sentinţei (deciziei) de încetare a procesului penal de către instanţa de judecată. în modul stabilit de lege. în virtutea legii. (3) Stingerea antecedentelor penale anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale. termenul stingerii antecedentelor penale se calculează pornindu-se de la termenul real al pedepsei executate. Celelalte cazuri de liberare de pedeapsa penală. şi alte limitări prevăzute de lege. nu duc la stingerea antecedentelor penale. Stingerea antecedentelor penale în cazurile prevăzute în art. Stingerea antecedentelor penale în cazurile prevăzute în art.dacă au expirat 6 ani după executarea pedepsei.dacă au expirat 8 ani după executarea pedepsei.111 CP) pentru acordarea reabilitării.111 alin. din momentul liberării de executarea pedepsei principale şi complementare. în situaţia pe care o avea înainte de condamnare sau liberare de răspunderea penală. 8. prin înlăturarea pentru viitor a tuturor incapacităţilor şi interdicţiilor ce decurg dintr-o hotărâre a unui organ judiciar şi prin repunerea fostului condamnat. 7. Stingerea antecedentelor penale în cazurile prevăzute în art.

conform art. În cazul executării pedepsei penale într-o unitate disciplinară. 11. Articolul 112. pornindu-se de la termenul real al pedepsei executate. conform art.111 alin.111 alin. la plata cărora a fost obligat prin hotărâre judecătorească. s-a descoperit că cel reabilitat a mai avut o condamnare care. cu excepţia detenţiunii pe viaţă (art. (4) Anularea reabilitării judecătoreşti se efectuează în cazul în care. (2) Reabilitarea anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale.71 CP).90 CP sau din momentul pronunţării încheierii instanţei de judecată despre anularea condamnării şi stingerea antecedentelor penale în conformitate cu art.la sfârşitul ultimei zile de arest executat. Pedepsele mai blânde decât închisoarea sunt toate celelalte pedepse penale pentru persoanele fizice.90 alin.(1) şi (2). după acordarea ei. e) condamnatul îşi are asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste. c) condamnatul a avut o comportare ireproşabilă. deoarece. conform art.e) CP.e) CP. ci .3 CP. a atins vârstă de pensionare sau este incapabil de muncă.111 alin. precum şi cheltuielile de judecată. din momentul liberării de executarea pedepsei principale şi a celei complementare. dacă persoana a executat pedeapsa cu închisoarea pe un termen de 1 an. Durata termenelor de stingere a antecedentelor penale depinde de termenul pedepsei efectiv executate. arestul (art. REABILITAREA JUDECĂTOREASCĂ (1) Dacă persoana care a executat pedeapsa penală a dat dovadă de o comportare ireproşabilă. 10. antecedentele penale. conform art.62 CP.111 alin. antecedentele penale se sting după expirarea unor termene concrete indicate expres în art. Reabilitarea judecătorească nu este obţinută în mod automat. poate să practice orice activitate legală. a fost liberat înainte de termen de executarea pedepsei sau partea neexecutată a pedepsei i-a fost înlocuită cu o pedeapsă mai blândă. 13. dacă ar fi fost cunoscută. 1. Drept condiţii pentru primirea cererii de reabilitare judecătorească pot fi: a) condamnatul nu a comis o nouă infracţiune. b) a expirat cel puţin jumătate din termenul prevăzut la art. d) condamnatul a achitat integral despăgubirile civile. 12. Dacă condamnatul. ci numai prin intervenţia organelor judecătoreşti.8 CP. În cazul executării pedepselor sub formă de închisoare sau detenţiune pe viaţă. persoana nu mai este considerată condamnată. îndată după executarea pedepsei.1 lit.64 CP). instanţa de judecată poate anula antecedentele penale până la expirarea termenelor de stingere a acestora. indicate în art. conducea la respingerea cererii de reabilitare. antecedentele penale se vor stinge după expirarea termenului de 2 ani din momentul executării efective a acestei pedepse etc. Caracteristic reabilitării judecătoreşti este faptul că pentru reabilitarea unui condamnat nu este suficient să fie îndeplinite condiţiile de reabilitare prevăzute de lege.2 CP. În cazul condamnării persoanei la o pedeapsă mai blândă decât închisoarea. Stingerea antecedentelor penale. în cazul arestului .g-j) CP. după stingerea antecedentelor penale.din momentul expirării termenului de probă stabilit prin sentinţa instanţei de judecată în conformitate cu art.68 CP) etc. Antecedentele penale în cazul amenzii se sting o dată cu achitarea integrală a sumei amenzii.111 alin.1 lit. la cererea sa. termenul stingerii antecedentelor penale se calculează. în modul stabilit de lege.1 lit. nu se poate face o nouă cerere decât după un an.111 alin. antecedentele penale se sting automat. Aceste pedepse pot fi amenda (art. De exemplu. 9. (3) În caz de respingere a cererii de reabilitare. Aceasta înseamnă reabilitarea totală a persoanei: ea nu se mai consideră condamnată. anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale. nemijlocit după executarea pedepsei într-o unitate militară disciplinară sau dacă persoana a fost eliberată din această unitate înainte de termen. chiar şi acele activităţi care sunt interzise persoanelor condamnate. se sting automat.

antecedentele penale se vor stinge (reabilitarea de drept) peste 6 ani după executarea efectivă a pedepsei (art. În cazul în care instanţa de judecată constată că neîndeplinirea acestei condiţii nu se datorează relei-voinţe a condamnatului. peste 3 ani după executarea efectivă a pedepsei. săvârşită de către condamnat până la stingerea antecedentelor penale. iar în al treilea este incapabil de muncă. prevăzute în art. pentru reabilitarea judecătorească sunt prevăzute mai multe termene diferenţiate în raport cu diferite categorii de condamnări şi se ţine cont de comportamentul condamnatului. în societate şi în familie pe toată perioada de la executarea pedepsei până la soluţionarea cererii de reabilitare. . Spre deosebire de reabilitarea de drept (art. Reabilitarea judecătorească va putea fi aplicată în acest caz. afacerilor cu droguri.d) CP prevede drept condiţie de admitere a cererii de reabilitare judecătorească şi faptul de achitare integrală a despăgubirilor civile la care a fost obligat condamnatul prin hotărâre judecătorească. lucrează ocazional. Nu pot fi invocate drept încălcări ale acestei condiţii de neachitare a despăgubirilor civile în situaţia în care partea civilă a renunţat benevol la despăgubiri. precum şi cheltuielile de judecată. sezonier etc. Art. că a respectat întocmai legile şi regulile de convieţuire socială. condamnatul să nu fi săvârşit vreo infracţiune. 3.111 CP). adeverind astfel că s-a corectat şi că merită reintegrarea socială completă şi din punct de vedere juridic. sau are destule mijloace de existenţă sub formă de depuneri în bancă. Art. în cazul succesiunii etc.este necesară constatarea judecătorească a îndeplinirii acestora şi pronunţarea reabilitării condamnatului prin hotărâre judecătorească.111 alin. 4. 2.1 CP. în alt caz a atins vârstă de pensionare.112 CP. 5.1 lit.b) CP.112 alin. prevăd că reabilitarea judecătorească nu poate fi iniţiată din oficiu sau la cererea altor persoane sau instituţii. de exemplu. Această condiţie presupune ca.a-e) CP prevede condiţiile de acordare a reabilitării judecătoreşti. dar examinarea ei se suspendă până la soluţionarea învinuirii. conform art. Dacă pentru noua infracţiune s-a pornit urmărirea penală împotriva condamnatului. cererea de reabilitare judecătorească nu este respinsă. Nu se consideră asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste a condamnatului în cazul cerşetoriei. Procedura de reabilitare judecătorească poate fi pornită doar la cererea persoanei care execută pedeapsa. reabilitarea judecătorească va putea fi aplicabilă doar după executarea pedepsei pentru o nouă infracţiune şi în prezenţa condiţiilor prevăzute expres în art. într-un caz condamnatul are asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste. a atins vârsta de pensionare sau este incapabil de muncă. Conform acestei prevederi. De exemplu.1 lit. în perioada cât antecedentele penale nu sunt stinse. Pentru verificarea îndeplinirii acestei condiţii.1 şi 2 art. b) să fi expirat cel puţin jumătate din termenul prevăzut de alin.1 lit.1 lit. jocurilor de noroc etc.112 alin. Condamnatul are asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste atunci când are un loc permanent sau provizoriu de muncă.112 alin. dacă condamnatul a executat pedeapsa de 4 ani de privaţiune de libertate pentru o infracţiune gravă.111 CP. pentru care legea prevede un termen de reabilitare unic şi fix.e) CP prevede drept condiţie de admitere a cererii de reabilitare judecătorească şi faptul că condamnatul are asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste. ea poate admite cererea de reabilitare a acestuia. În cazul aplicării pedepsei penale pentru noua infracţiune. Aceste prevederi legale.h) CP). Reabilitarea judecătorească nu poate fi obţinută în situaţia în care condamnatul nu dovedeşte că a avut tot timpul o comportare ireproşabilă. instanţa de judecată trebuie să administreze probe din care să rezulte buna conduită a condamnatului la locul de muncă. rezultă că orice infracţiune.112 alin. împiedică aplicarea reabilitării judecătoreşti. Aceste condiţii pot exista separat. condiţiile pentru acceptarea cererii de reabilitare judecătorească sunt: a) condamnatul să nu fi comis o nouă infracţiune. Deoarece legea nu indică expres categoriile de infracţiuni care ar împiedica aplicarea reabilitării judecătoreşti.1 lit.112 alin. c) condamnatul a avut o comportare ireproşabilă. prevăzută de partea specială a CP. Art.

3 CP). Calificarea infracţiunii cuprinde acea parte a procesului de aplicare a normelor juridice. 1. nu se poate înainta instanţei o nouă cerere decât după un an. determinat la art. necunoscută instanţei.) ale părţii generale din prezentul cod. Procesul aplicativ normelor juridico-penale cuprinde şi stabilirea pedepselor penale. anularea reabilitării judecătoreşti se efectuează în cazul în care. 1. dacă ar fi fost cunoscută. Calificarea infracţiunilor în cazul unui concurs de infracţiuni. pe legile şi categoriile logicii formale. Termenul de un an se calculează de la data respingerii cererii de reabilitare. b) consecinţele acestor activităţi ale persoanelor care efectuează urmărirea penală şi ale judecătorilor .1 art. în caz de respingere a cererii de reabilitare. antecedentele penale se sting automat. CAPITOLUL XII CALIFICAREA INFRACŢIUNII Articolul 113. reabilitarea anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale (a se vedea comentariul la art.33.21. sentinţă etc.111 CP. Conform art. şi anume. nemaifiind necesară reabilitarea judecătorească. Articolul 114. Aceasta poate obţine o calificare juridico-penală completă. NOŢIUNEA DE CALIFICARE A INFRACŢIUNII (1) Se consideră calificare a infracţiunii determinarea şi constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârşite şi semnele componenţei infracţiunii. care acţionează în numele legii.4 CP. care constă în alegerea normei juridico-penale. Noţiunea de calificare a infracţiunii prevăzută de alin. prevăzute de norma penală. a unei condamnări definitive a petiţionarului.2 CP. 3. Procesul identificării acestei corespunderi trebuie întemeiat pe principiile formulate de legea penală. 26.111 alin. Conform art. 8.).112 alin. art. precum şi executarea lor. Conform art. şi în fixarea acestei alegeri în actul de aplicare (ordonanţă. pe temelia metodologică a filozofiei. hotărâre.recunoaşterea şi consacrarea în documentele juridice corespunzătoare a coincidenţei semnelor faptei descoperite cu normele juridico-penale. deoarece nici una din aceste norme nu include în întregime fapta comisă. Cauza anulării reabilitării judecătoreşti o constituie deci existenţa. prin aplicarea cumulativă a două sau a mai multor norme penale. Efectuarea calificării juridico-penale oficiale este încredinţată de către stat unor organe speciale (de urmărire penală. precum şi pe recomandările CSJ.6. la momentul pronunţării hotărârii de reabilitare. 7. s-a descoperit că cel reabilitat a mai avut o condamnare care. decizie. conducea la respingerea cererii de reabilitare. stipulate într-un articol sau alineat al unui articol sau în două sau mai multe articole ori alineate ale părţii speciale. condamnare intervenită înăuntrul termenului de reabilitare sau al termenului de suspendare condiţionată a executării pedepsei (art. precum şi în articolele corespunzătoare (de exemplu. CALIFICAREA INFRACŢIUNILOR ÎN CAZUL UNUI CONCURS DE INFRACŢIUNI Calificarea infracţiunilor în cazul unui concurs de infracţiuni. determinată prin art. concret şi abstract. invocând articolele corespunzătoare din prezentul cod. se efectuează cu invocarea tuturor articolelor sau alineatelor unui singur articol din legea penală care prevăd faptele prejudiciabile săvârşite. după acordarea ei.112 alin. ale procuraturii şi instanţelor judecătoreşti). 27. ce prevede fapta prejudiciabilă dată. CRM. pe categoriile singular şi general. 41 etc. Dacă timp de un an survine reabilitarea de drept prevăzută în art. adevăr absolut şi relativ. trebuie efectuată cu invocarea a două sau a mai multor articole ori a alineatelor unui singur articol din legea penală.33.113 are două aspecte: a) procesul de determinare a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârşite şi semnele componenţei de infracţiune prevăzute de norma penală. 22. .90 CP) şi descoperită după rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a acordat reabilitarea. 2. (2) Calificarea oficială a infracţiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală şi de către judecători.3 CP.112 alin.

De exemplu. cuprinse în întregime de dispoziţiile a două sau mai multor norme penale şi constituind o singură infracţiune. cuprinsă deplin în dispoziţiile a două sau a mai multor norme juridico-penale.306 CP). de fapt. dacă la comiterea acestora legiuitorul nu prevede repetarea lor într-o singură agravantă. care se intersectează parţial. deoarece această activitate impune o apreciere social-politică şi juridică specială. azi persoana săvârşeşte o trădare de patrie prin divulgarea secretului de stat. b) fapta să fie cuprinsă deplin de dispoziţiile a două sau a mai multor norme penale. cum ar fi tragerea cu bună-ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate (art. Aceste acţiuni prejudiciabile constituie numai nişte episoade ale unei infracţiuni unice complexe. c) fiecare dintre normele juridico-penale care concurează ar fi suficientă pentru calificarea faptei infracţionale săvârşite. Nu formează un concurs real de infracţiuni componenţele de infracţiuni cu acţiuni alternative. Din contra. fapt ce duce la dublarea. dacă pentru comiterea acestora legiuitorul prevede repetarea lor într-o singură agravantă. deoarece asemenea acţiuni se califică numai în baza acestei agravante. care constituie o singură infracţiune. legiuitorul a determinat o pedeapsă penală mai blândă decât cea prevăzută pentru celelalte modalităţi de abuz de putere sau de serviciu. repetarea legii penale. iar dacă aceste infracţiuni au fost săvârşite succesiv. Concursul de infracţiuni trebuie deosebit de concurenţa normelor juridico-penale. când persoana printr-o singură acţiune (inacţiune) săvârşeşte două sau mai multe infracţiuni prevăzute de diferite alineate ale unui singur articol din CP. Pentru concurenţa normelor juridico-penale este necesară existenţa următoarelor condiţii: a) să se săvârşească o singură acţiune (inacţiune) simplă sau să se desfăşoare o activitate unică prelungită un timp mai îndelungat. separând într-o normă aparte abuzul de putere sau de serviciu. Necesitatea separării unei activităţi infracţionale într-o normă penală aparte dintr-un cerc de fapte infracţionale prevăzute de o altă normă penală este corectă.2. CALIFICAREA INFRACŢIUNILOR ÎN CAZUL CONCURENŢEI NORMELOR PENALE (1) Concurenţa normelor penale presupune săvârşirea de către o persoană sau de către un grup de persoane a unei fapte prejudiciabile. 1. 5. legiuitorul a determinat o pedeapsă penală mai aspră decât cea pentru abuz de putere sau serviciu. Tot ca episoade ale unei infracţiuni unice trebuie recunoscute acţiunile identice săvârşite succesiv.332 CP) constituie. iar peste o lună comite o altă trădare de patrie prin acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activităţii duşmănoase împotriva RM. 3.116-118. pe când obiectele nemijlocite pot fi diferite. există o concurenţă a normelor juridico-penale şi calificarea se efectuează numai în baza normei agravante mai aspre. Prin concurenţă a normelor juridico-penale se înţeleg cazurile în care este comisă o singură faptă infracţională. Pornind de la sarcinile concrete de luptă cu criminalitatea. la unele intervale de timp. d) să se aducă atingere unui singur obiect generic apărat de legea penală. Nu constituie un concurs real de infracţiuni două sau mai multe componente de infracţiuni identice. În cazul concursului ideal de infracţiuni. succesiv la un interval de timp. Bunăoară. aceste acţiuni formează un concurs real de infracţiuni şi trebuie să fie încadrate în baza tuturor alineatelor care prevăd faptele prejudiciabile săvârşite. la un interval de timp. 4. legiuitorul adeseori formulează noi norme penale. 2. ce poate fi determinată numai într-o normă aparte. (2) Alegerea uneia din normele concurente care reflectă cel mai exact natura juridică a faptei prejudiciabile comise se efectuează în condiţiile art. chiar săvârşite prin acţiuni de sine stătătoare. falsul în actele publice (art. se "suprapun" reciproc. Articolul 115. prin diferite acţiuni de sine stătătoare. Separând această normă.327 CP). o modalitate a unui abuz de putere sau de serviciu (art. . 3. cu care concurează.

însă nu orice activitate infracţională determinată de norma generală este neapărat activitatea infracţională prevăzută de norma specială.145) poate concura cu omorul săvârşit în stare de afect (art. omorul săvârşit în stare de afect (art.infracţiunea se califică în baza celei cu circumstanţe atenuante. CALIFICAREA INFRACŢIUNILOR ÎN CAZUL CONCURENŢEI DINTRE DOUĂ NORME SPECIALE Concurenţa dintre două norme speciale are următoarele varietăţi: a) dintre componenţa de infracţiune cu circumstanţe atenuante şi alta cu circumstanţe agravante . prin diferite acţiuni de sine stătătoare. De aceea concurenţa dintre două norme speciale poate avea următoarele varietăţi: a) concurenţa dintre o componenţă de infracţiune cu circumstanţe atenuante şi alta cu circumstanţe agravante. normele generale şi cele speciale pot fi aplicate împreună numai în cazurile în care sunt comise câteva infracţiuni ce constituie un concurs real de infracţiuni. adică ele au fost săvârşite succesiv. acest scop este atins prin aplicarea normei speciale. politice şi juridice ale situaţiei actuale. Articolul 117.umanismul legii penale -. Cea mai răspândită varietate a concurenţei normelor generale şi a celor speciale este concurenţa dintre componenţa de bază (norma generală).186) poate concura cu furtul deosebit de agravat (alin. CALIFICAREA INFRACŢIUNILOR ÎN CAZUL CONCURENŢEI DINTRE NORMELE GENERALE ŞI CELE SPECIALE (1) Normă generală se consideră norma penală care prevede două sau mai multe fapte prejudiciabile. 2. 1.3 art.cazuri particulare din acest număr de activităţi.specială. şi modalităţile calificative (norma specială) ale acestora. b) dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe atenuante . aceasta din urmă se află în raport de subordonare logică faţă de cele dintâi.146) poate concura cu pruncuciderea (art. 5. omorul intenţionat a două sau a mai multor persoane (lit.186).146). în cazul concurenţei dintre o componenţă de infracţiune cu circumstanţe atenuante şi alta cu .a) alin. cea care reflectă cel mai precis natura socială şi juridică a faptei prejudiciabile comise. prevăzută de alineatele întâi ale articolelor din partea specială. Prima normă este denumită generală.3 art. La concurenţa normelor juridico-penale trebuie utilizată pentru calificare numai una din normele concurente.infracţiunea se califică în baza normei penale care prevede pedeapsa mai blândă. De exemplu. 3. De exemplu. 4. 2. legiuitorul şi-a determinat direct. se aplică numai norma specială. La concurenţa normelor generale şi speciale. iar a doua . bazându-se pe diferite motive sociale. iar normă specială .2 art. c) concurenţa dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe agravante.116-118 CP. Această modalitate a concurenţei se caracterizează prin faptul că prima normă prevede un număr de activităţi infracţionale. Întrucât sarcina aplicării legii penale constă în transpunerea în viaţă a voinţei legiuitorului. iar a doua . poziţia faţă de această varietate a faptelor infracţionale. prevăzute în diferite alineate ale unuia şi aceluiaşi articol. Pornind de la principiul juridic general al dreptului penal . furtul agravat (alin. 1.4.infracţiunea se califică în baza normei penale care prevede o pedeapsă mai aspră.147). Separând norma specială de cea generală. Normele speciale pot fi atât agravantele. fără echivoc. c) dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe agravante . La calificarea infracţiunilor. Articolul 116. De exemplu. la anumite intervale de timp.norma penală care prevede numai cazurile particulare ale acestor fapte. Aceste condiţii sunt determinate de art. cât şi atenuantele componenţei de bază. deoarece orice activitate infracţională separată într-o normă aparte constituie neapărat o activitate infracţională stipulată de norma generală. b) concurenţa dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe atenuante. pe care el a prevăzut-o aparte. (2) În cazul concurenţei dintre norma generală şi cea specială.

3. pe lângă semnele generale ale subiectului infracţiunii. 4. Pornind de la scopul unic al componenţelor de infracţiune cu circumstanţe atenuante atenuarea răspunderii penale a vinovatului -. (2) Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg se efectuează în baza normei care cuprinde în întregime toate semnele faptei prejudiciabile săvârşite. una din ele cuprinzând fapta prejudiciabilă în întregime. obiectele a două sau a mai multor infracţiuni sunt omogene. 1. Ea are prioritate faţă de norma care prevede numai o parte din ceea ce a săvârşit infractorul. TERITORIUL Prin teritoriul Republicii Moldova şi teritoriul ţării se înţelege întinderea de pământ şi apele cuprinse între frontierele Republicii Moldova. În cazul concurenţei după obiect. DISPOZIŢII GENERALE Ori de câte ori legea penală foloseşte un termen sau o expresie dintre cele definite în prezentul capitol. stipulează şi scopul sau motivul infracţiunii date. 7. CALIFICAREA INFRACŢIUNILOR ÎN CAZUL CONCURENŢEI DINTRE O PARTE ŞI UN ÎNTREG (1) Concurenţa dintre o parte şi un întreg reprezintă existenţa a două sau a mai multor norme penale. La calificarea concurenţei după subiectul infracţiunii trebuie aplicată norma care. 4. stipulează şi semnele speciale ale subiectului acesteia. Concluzia dată are drept bază şi principiul juridic al dreptului penal . 3. numai că unul reprezintă o parte a altuia. La calificarea concurenţei după latura subiectivă trebuie aplicată norma care. deoarece numai astfel se poate atinge scopul scontat.individualizarea răspunderii penale.circumstanţe agravante se aplică numai norma cu circumstanţe atenuante. în cazul concurenţei dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe atenuante se aplică numai norma penală care prevede pedeapsa mai blândă. Toate îndoielile atât în privinţa dovedirii învinuirii. înţelesul lor este cel prevăzut la articolele ce urmează. obiectul vătămărilor medii ale integrităţii corporale sau ale sănătăţii este numai o parte a obiectului tâlhăriei. dintre care una cuprinde fapta infracţională în întregime. care prevede aplicarea justă a legii într-un asemenea mod încât oricine ar săvârşi o infracţiune să ispăşească pedeapsa meritată. ale laturii obiective şi ale celei subiective ale infracţiunii sau concomitent după câteva dintre ele. Articolul 121. Articolul 120. De aceea în toate cazurile unei atare modalităţi de concurenţă dintre o parte şi un întreg trebuie aplicată norma în care este specificat în întregime obiectul infracţiunii. 2. 5. 6. Regula generală în operaţiunile de calificare a infracţiunii cu privire la concurenţa dintre o parte şi un întreg constă în faptul că trebuie aplicată întotdeauna norma ce cuprinde în întregime toate semnele faptei infracţionale. modalitatea unei agravante mai aspre o absoarbe şi pe cea mai puţin aspră. Articolul 118. cât şi în privinţa calificării infracţiunii. subiectului. dacă este imposibil a le lichida. agravând răspunderea penală pentru infracţiunea dată. De exemplu. Această modalitate de concurenţă constă în faptul că există două sau mai multe norme.numai unele părţi ale ei. Concurenţa poate avea loc după semnele obiectului. iar altele . La calificarea concurenţei după latura obiectivă trebuie aplicată norma care descrie mai deplin semnele proprii faptei infracţionale. Aceste norme se află în raport de subordonare după conţinut. CAPITOLUL XIII ÎNŢELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN PREZENTUL COD Articolul 119. pe lângă forma de vinovăţie.numai unele părţi ale ei. trebuie să fie interpretate în folosul inculpatului. iar celelalte . cu subsolul şi spaţiul ei aerian. SECRETUL DE STAT . În cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg trebuie mai întâi să determinăm după care semne ale componenţei de infracţiune decurge această concurenţă. În cazul concurenţei dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe agravante.

organizaţie de stat sau a administraţiei publice locale ori într-o subdiviziune a lor. OBŞTEASCĂ SAU ALTĂ ORGANIZAŢIE NESTATALĂ Prin persoană care gestionează o organizaţie comercială. Articolul 124. prin numire. Articolul 122. Articolul 126. obştească sau altă organizaţie nestatală se înţelege persoana căreia. de recunoaştere. Articolul 125. economice. depăşeşte 1500 şi. pierdere. conform dreptului internaţional. b) desfăşurarea unor genuri de activitate interzise de legislaţie. de politică externă. comercializate. permanent sau provizoriu. c) desfăşurarea activităţii de întreprinzător prin intermediul filialelor. ori desfăşurarea acestei activităţi cu utilizarea unor coduri fiscale străine sau plastografiate. libertăţii şi demnităţii sale. dobândite. prin numire. depozitelor. transportate. unităţilor comerciale şi altor unităţi neînregistrate în modul stabilit de legislaţie. sucursalelor. într-o întreprindere. alegere sau în virtutea unei însărcinări.Prin secret de stat se înţeleg informaţiile protejate de stat în domeniul activităţii lui militare. anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor sau acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice. instituţie. (2) Prin persoană cu înaltă funcţie de răspundere se înţelege persoana cu funcţie de răspundere al cărei mod de numire sau alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi de legile organice. distruse. . utilizate. care. fie şeful guvernului. de contrainformaţii şi operative de investigaţii. precum şi persoanele cărora persoana cu înaltă funcţie de răspundere le-a delegat împuternicirile sale. respectiv 500 unităţi convenţionale de amendă. DAUNE CONSIDERABILE ŞI DAUNE ESENŢIALE (1) Se consideră proporţii deosebit de mari. reprezentanţelor. Articolul 123. inclusiv fiecare membru al organului colegial care exercită funcţiile şefului de stat conform constituţiei statului respectiv. primite. în cazul când folosirea sau indicarea lor este prevăzută de legislaţie. sustragere sau nimicire poate periclita securitatea statului. secţiilor. permanent sau provizoriu. păstrate. fie ministrul de externe al statului străin. anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice. fabricate. trecute peste frontiera vamală. precum şi membrii familiei lor care locuiesc împreună cu ei. PERSOANA CARE SE BUCURĂ DE PROTECŢIE INTERNAŢIONALĂ Prin persoană care se bucură de protecţie internaţională se înţelege: a) şeful statului străin. i se acordă. divulgare. PERSOANA CARE GESTIONEAZĂ O ORGANIZAŢIE COMERCIALĂ. are dreptul la protecţie specială contra oricărui atac asupra persoanei. i se acordă. magazinelor. precum şi membrii familiilor lor care îi însoţesc. valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane. PROPORŢII MARI. DESFĂŞURAREA ILEGALĂ A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR Prin desfăşurare ilegală a activităţii de întreprinzător se înţelege: a) desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea (reînregistrarea) la organele autorizate. prin stipularea legii. b) oricare reprezentant ori persoană cu funcţie de răspundere a statului străin sau oricare persoană cu funcţie de răspundere ori alt agent al organizaţiei internaţionale interguvernamentale care. d) desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără utilizarea mărcilor comerciale şi de fabrică şi fără indicarea în documente a codurilor fiscale. alegere sau în virtutea unei însărcinări. tehnico-ştiinţifice. a căror răspândire. la momentul săvârşirii infracţiunii. proporţii mari valoarea bunurilor sustrase. în organizaţia indicată sau într-o subdiviziune a acesteia. PERSOANA CU FUNCŢIE DE RĂSPUNDERE (1) Prin persoană cu funcţie de răspundere se înţelege persoana căreia. PROPORŢII DEOSEBIT DE MARI.

tractoare şi alte tipuri de maşini autopropulsate. scoaterii şi transmiterii ilicite a dreptului de proprietate asupra valorilor culturale. (3) Daunele cauzate de sustragerea sau circulaţia ilegală a substanţelor narcotice şi psihotrope se determină pornindu-se de la dozele mici sau mari ale acestora aprobate de Comitetul Permanent pentru Controlul asupra Drogurilor. dar făptuitorul îşi dădea seama că fapta ar putea ajunge la cunoştinţa publicului.05. cu intenţia însă ca fapta să fie auzită sau văzută. prin natura sau destinaţia lui. Articolul 134. existenţa persoanelor întreţinute. prevăzute de prezentul cod.(2) Caracterul considerabil sau esenţial al daunei cauzate se stabileşte luându-se în considerare valoarea. (2) Militarii care au săvârşit infracţiuni sunt traşi la răspundere penală în conformitate cu prevederile părţilor generală şi specială ale prezentului cod.126 în redacţia Legii nr. MIJLOACELE DE TRANSPORT Prin mijloace de transport se înţeleg toate tipurile de automobile. precum şi motocicletele şi alte mijloace de transport mecanice. alte circumstanţe care influenţează esenţial asupra stării materiale a victimei. chiar dacă în momentul săvârşirii faptei în acel loc nu era prezentă nici o persoană. în scopul primirii unei recompense materiale. Articolul 130.211-XV din 29. în vigoare din 12.03) Articolul 127. este întotdeauna accesibil publicului.03. ARMELE (1) Prin arme se înţeleg instrumentele. VALORI CULTURALE Prin valori culturale cu caracter religios sau laic se înţeleg valorile indicate în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie. starea materială şi venitul acesteia. (Art. săvârşite de persoanele care îndeplinesc serviciul militar în termen sau în bază de contract. (2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte ce ar putea fi folosite ca arme sau care au fost întrebuinţate pentru atac. dacă aceasta s-a produs faţă de două sau mai multe persoane. tramvaiele şi troleibuzele. cu excepţia reuniunilor care pot fi considerate cu caracter familial. c) într-un loc inaccesibil publicului. RUDENIA . contra modului stabilit de îndeplinire a serviciului militar. iar în cazul prejudicierii drepturilor şi intereselor ocrotite de lege . d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane. cantitatea şi însemnătatea bunurilor pentru victimă. FAPTA SĂVÂRŞITĂ ÎN PUBLIC Prin faptă săvârşită în public se înţelege fapta comisă: a) într-un loc care. neavând domiciliu permanent pe teritoriul acestuia şi nefiind împuternicită cu executarea unor obligaţii oficiale. TIMPUL DE RĂZBOI Prin timp de război se înţelege intervalul de la data declarării mobilizării sau a începerii operaţiilor de război până la data trecerii armatei la starea de pace. trec pregătirea militară obligatorie sau sunt chemate la concentrări.gradul lezării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. b) în orice alt loc accesibil publicului dacă în momentul săvârşirii faptei erau de faţă două sau mai multe persoane. Articolul 131. nefiind cetăţean al acestui stat. Articolul 133. Ştiinţă şi Cultură din 14 noiembrie 1970 privind măsurile îndreptate spre interzicerea şi prevenirea introducerii. MERCENAR Prin mercenar se înţelege persoana care activează pe teritoriul unui stat implicat într-un conflict armat sau în acţiuni militare. Articolul 128. Articolul 129. e) prin orice mijloace recurgând la care făptuitorul îşi dădea seama că fapta ar putea ajunge la cunoştinţa publicului. datorită naturii relaţiilor dintre persoanele participante. Articolul 132.06. INFRACŢIUNI MILITARE (1) Prin infracţiuni militare se înţeleg infracţiunile. piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispoziţii legale.

(1) Prin rudenie se înţelege legătura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. (2) Gradul de rudenie se stabileşte prin numărul de naşteri.05.134 completat prin Legea nr.06. iar în al doilea caz . rudenia este în linie dreaptă. [Art. copiii înfiaţi. înfietorii. bunicii şi nepoţii lor.03. copiii. În primul caz.03] . fraţii şi surorile. (3) Rudele unuia dintre soţi sunt afinii celuilalt soţ.211-XV din 29.în linie colaterală. (4) Rude apropiate sunt părinţii. în vigoare din 12. Linia şi gradul de afinitate sunt asimilate liniei şi gradului de rudenie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful