P. 1
CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA

CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA

|Views: 5,151|Likes:
Published by dimitriosLeo

More info:

Published by: dimitriosLeo on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA COMENTARIU *** PARTEA GENERALĂ CUVÂNT ÎNAINTE Alexei Barbăneagră, doctor în drept, conferenţiar Se spune

, pe bună dreptate, că dreptul penal se modifică o dată cu timpurile în care ia naştere. În baza lui "se poate reconstitui sistemul de valori şi de civilizaţie, caracteristic societăţii care a emanat dreptul penal. El reflectă întotdeauna atât cultura perioadei în care este creat Codul penal, cât şi cultura poporului care l-a elaborat. Mai mult chiar, Codul penal este o parte a culturii. Din el se poate înţelege condiţia morală a societăţii, sistemul de valori pe care este edificat statul. Se mai poate observa şi locul pe care-l ocupă omul în stat şi drepturile ce i se cuvin, precum şi locul pe care-l ocupă puterea"1. Noul Cod penal al Republicii Moldova, nefiind o excepţie, reflectă schimbările produse în societatea contemporană, evoluţia sistemelor de politică penală din ţara noastră, relaţiile acesteia cu normele de drept penal internaţional şi cu tratatele internaţionale ratificate de statul nostru. Este cert că apărarea valorilor sociale se realizează preponderent prin mijloace de ordin economic, social, educativ. Acest lucru se înfăptuieşte însă şi prin intermediul normelor juridice prevăzute de dreptul administrativ, financiar, civil, funciar, al muncii etc. În sistemul dreptului, un rol deosebit îi revine dreptului penal care defineşte cele mai importante valori sociale, a căror violare este pedepsită prin aplicarea de sancţiuni penale. Întrucât societatea şi-a reevaluat valorile şi a creat o nouă politică penală a statului, actualul Cod penal reflectă acest efort care a pornit de la necesităţile apărării, în primul rând, a valorilor ei supreme: personalitatea omului şi drepturile lui, proprietatea, mediul, pacea şi securitatea umană, ordinea constituţională, suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova etc. Elaborarea Codului penal a urmărit şi alte scopuri: excluderea caracterului declarativ al normelor penale şi al clişeelor ideologice, perfecţionarea legislaţiei penale pentru a eficientiza lupta cu criminalitatea organizată, corupţia şi alte manifestări de această natură. Aşadar, noul Cod penal are o formă şi o structură esenţial modificate în raport cu CP din 1961. Partea generală şi cea specială cuprind 31 de capitole şi 393 de articole. Capitolele Infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război; Infracţiuni contra familiei şi minorilor; Infracţiuni în domeniul informaticii; Infracţiuni săvârşite de persoanele care gestionează organizaţii comerciale, obşteşti sau alte organizaţii nestatale sunt noi sau modificate în mod substanţial. Au fost operate modificări în denumirea altor capitole, în conţinutul lor fiind introduse multe componenţe de infracţiuni noi, necunoscute anterior legislaţiei noastre penale. Printre momentele-cheie din partea generală a Codului penal menţionăm că în alin.1 art.1 este stipulată unicitatea legislaţiei penale: "Prezentul cod este unica lege penală a Republicii Moldova". Această prevedere are o importanţă deosebită. Este cunoscut faptul existenţei în alte ţări a legilor speciale, care, concomitent cu CP, sunt acte normative în baza cărora poate surveni răspunderea penală. Codificarea tuturor normelor penale într-un singur cod asigură aplicarea operativă şi corectă a legislaţiei penale. O altă stipulare importantă a Codului penal este că acesta "se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Dacă există neconcordanţe cu actele internaţionale privind drepturile fundamentale ale omului, au prioritate şi se aplică direct reglementările internaţionale" (a se vedea prevederile alin.3 art.1). Această normă penală derivă din conţinutul art.7 al CRM care consfinţeşte faptul că numai Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o altă lege sau un alt act juridic care contravin prevederilor Constituţiei nu au putere juridică. Pornind de la această prevedere constituţională, instanţele judecătoreşti, la efectuarea justiţiei, urmează să aprecieze conţinutul legii sau al oricărui alt act juridic ce reglementează raporturile juridice

litigioase şi, în cazurile necesare, să aplice Legea Supremă ca act juridic normativ cu acţiune directă. Instanţele de judecată aplică în mod direct Constituţia: a) dacă prevederile Constituţiei, ce urmează a fi aplicate, nu conţin indicaţii referitoare la adoptarea unei legi speciale, ce ar reglementa aplicarea acestor prevederi ale Constituţiei; b) dacă instanţa judecătorească stabileşte că legea care a fost adoptată până la intrarea în vigoare a Constituţiei (27 august 1994) contravine prevederilor ei2. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Constituţiei Republicii Moldova atenţionează instanţele judecătoreşti că "la efectuarea justiţiei, instanţele judecătoreşti urmează să ţină cont de obligativitatea de a aplica dispoziţiile constituţionale cu privire la drepturile şi libertăţile omului în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte, precum şi de prioritatea reglementărilor internaţionale faţă de legile interne, pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Republica Moldova este parte"3. Este revăzut şi scopul legii penale. Conform art.2 al CP, "legea penală apără, împotriva infracţiunilor, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, mediul, orânduirea constituţională, suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea şi securitatea omenirii, precum şi întreaga ordine de drept. Legea penală are, de asemenea, drept scop prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni". Deci, prioritatea valorilor sociale ocrotite de noul Cod penal este alta decât în CP anterior: personalitatea - societatea - statul. Pentru prima dată în CP sunt incluse principiile legislaţiei penale. Acestea sunt:
• • • • •

principiul legalităţii (art.3) , principiul umanismului (art.4), principiul democratismului (art.5), principiul caracterului personal al răspunderii penale (art.6), principiul individualizării răspunderii penale şi al pedepsei penale (art.7).

Evident că în sistemul de principii un loc deosebit îl ocupă principiul constituţional al legalităţii, care are următoarea formulare în noul Cod penal: "nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârşirea unei infracţiuni, nici supus unei pedepse penale, decât în baza unei hotărâri a instanţei de judecată şi în strictă conformitate cu legea penală" (art.3 CP). Principiile legislaţiei penale şi corelarea acestora permit aprecierea statutului juridic al persoanei care a săvârşit infracţiunea, drepturile şi obligaţiunile statului în legătură cu acest fapt. Principiile enunţate sunt strâns legate între ele, completându-se reciproc. În Codul penal actual sunt formulate mai detaliat şi normele ce reglementează acţiunea legii penale în timp şi în spaţiu, efectul ei retroactiv, modalitatea de extrădare a persoanelor care au săvârşit infracţiuni. Importante modificări sunt introduse, de asemenea, în capitolul Infracţiunea; noţiunea de infracţiune este definită ca o faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală. Înlocuind termenul socialpericulos, ca unul având o conotaţie ideologică, cu termenul prejudiciabil, legiuitorul s-a bazat pe faptul că orice infracţiune aduce, în primul rând, un prejudiciu real valorilor sociale ocrotite de lege sau creează primejdia reală pentru ca un astfel de prejudiciu să fie adus. În acelaşi capitol sunt concretizate normele penale ce ţin de acţiunea legii penale în timp şi în spaţiu. Pornind de la caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei penale, legea penală clasifică, pentru prima dată, infracţiunile în următoarele categorii: uşoare, mai puţin grave, grave, deosebit de grave şi excepţional de grave. Clasificarea infracţiunilor are o importanţă decisivă nu numai la numirea categoriilor şi mărimii pedepsei, ci şi la rezolvarea problemelor ce vizează recunoaşterea recidivei periculoase, deosebit de periculoase, a răspunderii penale pentru

pregătirea de infracţiune, a liberării de răspundere penală a minorilor, la stabilirea termenelor prescripţiei tragerii la răspundere penală etc. Introducerea institutului de încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei este de o deosebită importanţă în domeniul dreptului penal şi al celui procesual-penal. Conform art.80 CP, în cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei, iar instanţa de judecată acceptă acest acord, pedeapsa pentru acţiunea imputată se reduce cu 1/3 din pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracţiune. În temeiul prevederilor art.504 CPP, acordul de recunoaştere a vinovăţiei este o tranzacţie încheiată între acuzatorul de stat şi învinuit sau, după caz, inculpat, care şi-a dat consimţământul de a-şi recunoaşte vina în schimbul unei pedepse reduse. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se întocmeşte în scris (art.505 CPP) cu participarea obligatorie a apărătorului, învinuitului sau inculpatului în cazul infracţiunilor uşoare, mai puţin grave şi grave. Instituţia în cauză are un rol extrem de important în efectuarea justiţiei. Conform datelor statistice, "în sistemul de justiţie american, negocierea recunoaşterii vinovăţiei a devenit esenţială şi a câştigat din ce în ce mai mult teren. În 1995, 43583 de acuzaţi, sau 92% din cei condamnaţi pentru delicte grave în instanţele federale, au pledat "vinovat". În mod virtual, toate aceste pledoarii "vinovat" au constituit rezultatul negocierilor de recunoaştere a vinovăţiei. Pentru comparaţie, în 1995, numai 10000 de inculpaţi au fost judecaţi în instanţele federale de către un judecător sau de către un complet de juraţi. Din cauza aglomerării din instanţele federale, ar fi imposibil să fie judecate încă alte 40000 de procese pe an. Fără negocierea de recunoaştere a vinovăţiei, cazurile civile nu ar mai avea nici o şansă să fie judecate în instanţele federale, deoarece procesele penale au prioritate în faţa acţiunilor civile"4. Novatoare sunt şi stipulările din art.20 CP, care prevede cazul fortuit. Fapta săvârşită în caz fortuit nu constituie infracţiune, deoarece îi lipseşte trăsătura esenţială - cea a vinovăţiei. Sunt absolut noi şi prevederile referitoare la răspunderea penală a persoanelor juridice stipulate în noul Cod penal. În plan european, acestei probleme i-au fost dedicate mai multe convenţii, rezoluţii, recomandări ale Consiliului Europei şi Uniunii Europene, unele dintre ele sau răsfrânt pozitiv asupra dreptului penal al Republicii Moldova. De exemplu, potrivit Convenţiei privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal din 04.11.1998, Republica Moldova a inclus o serie de sancţiuni concrete pentru acţiunile infracţionale ale persoanei juridice în domeniul securităţii ecologice (art.223, 224, 225,227, 228, 229, 230, 231, 232, 235). Este semnificativă şi Recomandarea R(88) privind răspunderea întreprinderilor persoane juridice pentru infracţiunile comise în activitatea lor5. Scopul Recomandării este de a încuraja adoptarea de măsuri de ordin legislativ pentru ca, pe de o parte, întreprinderile să poată fi declarate responsabile pentru infracţiunile comise în activitatea lor, fără a exonera însă de răspundere persoanele fizice care au săvârşit fapta, iar pe de altă parte - să se creeze un sistem de sancţiuni şi măsuri adaptate întreprinderilor, în scopul realizării unei sancţionări eficiente a activităţilor ilicite, a prevenirii comiterii de noi infracţiuni şi a reparării prejudiciilor cauzate prin infracţiune6. În sensul acesta, legiuitorul a stabilit răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracţiunile economice (art.236, 237, 239, 240, 241, 244, 245), din domeniul informaticii (259, 260, 261) etc. Principiile pe care le formulează Recomandarea în cauză au menirea să ghideze regimul răspunderii penale a persoanelor juridice7:

o persoană juridică poate răspunde pentru infracţiunile comise în exerciţiul activităţii sale, chiar dacă aceste infracţiuni sunt străine de obiectul întreprinderii şi indiferent dacă a fost identificată sau nu persoana fizică ce le-a săvârşit; întreprinderea trebuie exonerată de răspundere atunci când conducerea sa nu este implicată în comiterea infracţiunii şi a luat toate măsurile necesare pentru prevenirea săvârşirii ei;

aplicarea de sancţiuni penale trebuie să se facă numai atunci când acestea sunt cerute de natura infracţiunii.29).46).) au ca semn calificativ săvârşirea diferitelor acţiuni în interesul unui grup criminal sau al unei organizaţii (asociaţii) criminale. de consecinţele ei pentru societate şi de necesitatea de a preveni alte infracţiuni.45). semnul calificativ .3 lit. lărgind esenţial aria aplicării amenzii. termen omis din limbajul juridic.b). constrângerea fizică sau psihică. Aceste forme sunt: a) participaţia simplă (art. au fost elucidate sub aspect structural. 325 alin. legiuitorul a specificat formele participaţiei la infracţiune. Deci.b). Prin muncă neremunerată în folosul comunităţii legiuitorul prevede antrenarea condamnatului .284 din partea specială a CP prevede răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizaţii criminale.în afara timpului serviciului de bază sau de studii . În noul CP nu mai există nici noţiunea de recidivist deosebit de periculos. cum ar fi cea administrativă. 335 alin. Pentru a evita multiplele greşeli în practica judiciară legate de calificarea activităţii infracţionale. În noul CP se pune accentul pe pedepsele nonprivative de libertate. se consideră repetare a infracţiunii săvârşirea a două sau a mai multor infracţiuni identice ori omogene. d) organizaţia (asociaţia) criminală (art. omisiune care a dus la comiterea infracţiunii.săvârşirea infracţiunii de către o persoană condamnată anterior pentru aceeaşi infracţiune. lit.c). Noul CP a lărgit lista cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei. În continuarea aceleiaşi idei. Sunt modificate şi categoriile pedepselor. Astfel. cu condiţia că persoana nu a fost condamnată pentru vreuna din ele şi nu a expirat termenul de prescripţie.c). În mod special persoanele exercitând funcţii de conducere trebuie să răspundă pentru omisiunea îndeplinirii obligaţiunilor lor.a fost exclus. 326 alin.3. lucru extrem de important în lupta cu criminalitatea. A fost modificată şi noţiunea de repetare a infracţiunii.3 lit.30). în alegerea şi aplicarea sancţiunii trebuie să se acorde o atenţie deosebită obiectivelor nonrepresive: prevenirea comiterii de noi infracţiuni şi repararea prejudiciului suferit de victima infracţiunii8. De exemplu.47). riscul întemeiat. numeroase componenţe de infracţiuni (art.2 lit. Au fost recunoscute suplimentar drept cauze care înlătură caracterul penal al faptei şi reţinerea infractorului.4 din Protocolul nr.324 alin. cât şi cea specială a CP conţin norme penale care au menirea de a eficientiza lupta împotriva crimei organizate. 328 alin. Deopotrivă cu legitima apărare şi starea de extremă necesitate. stabilind noi pedepse: munca neremunerată în folosul comunităţii şi arestul. Ultimele două modificări au fost operate şi sunt un rezultat al aducerii legislaţiei RM în corespundere cu prevederile CEDO.3 lit.3 lit. în funcţie de gradul de coordonare şi de organizare a acţiunilor participanţilor la săvârşirea faptei penale.3.a). în CP sunt introduse noţiunile de infracţiune unică (art. în actualul cod. Atât partea generală. 332 alin.28). forme care. infracţiune continuă (art. de gravitatea culpei întreprinderii.• • • angajarea răspunderii întreprinderii nu trebuie să ducă la exonerarea de răspundere a persoanelor fizice implicate în comiterea infracţiunii.a). enunţăm că art.c). prevederile art. c) grupul criminal organizat (art. infracţiune prelungită (art. Conform art. Pentru fapte de mai mică gravitate este indicată recurgerea la alte forme de răspundere.7 CEDO stipulează că "nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicţiile aceluiaşi stat pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă conform legii şi procedurii penale ale acestui stat". 352 alin. b) participaţia complexă (art. aceste cauze vor permite cetăţenilor să-si realizeze plenar apărarea drepturilor şi libertăţilor ce le sunt garantate.3 lit.44). prevăzute de aceeaşi normă penală. 327 alin. semn caracteristic legislaţiei penale precedente .3 lit. În acest sens. 336 alin.31 CP.a) etc.

137).1 art.1 art.în baza hotărârii instanţei de judecată. determinată de autorităţile administraţiei publice locale (alin. Evidenţiem totuşi în calitate de exemplu de perfecţionare a legislaţiei naţionale sub imperiul prevederilor tratatelor internaţionale. Presupunând că metoda ştiinţifică este . fiind primul comentariu al unui Cod penal al Republicii Moldova. Dar ea reuneşte şi ordonează aspectele esenţiale ale conţinutului CP în vigoare după o formă şi nişte reguli demult stabilite. Calificarea infracţiunilor. lichidarea. În lista cauzelor care înlătură răspunderea penală este de menţionat împăcarea (art. Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei.într-un penitenciar. clonarea (art. Prin arest se înţelege privarea de libertate a persoanei pe un termen de la 3 până la 6 luni (alin. definirea într-o formă raţională a noţiunilor. au fost extinse considerabil termenele pedepsei cu închisoarea aplicate în cazul unui concurs de infracţiuni şi al unui cumul de sentinţe. cap. Conotaţia semantică a unor termeni sau expresii cuprinse în cap. Într-un capitol aparte (cap.68 CP). de asemenea. Esenţa conceptului de închisoare constă în privarea de libertate a persoanei vinovate de săvârşirea unei infracţiuni prin izolarea impusă a acesteia de mediul normal de viaţă şi plasarea ei . aplicarea normelor penale. Prin detenţiune pe viaţă legiuitorul prevede privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieţii (art. Evident că într-un succint cuvânt introductiv nu pot fi supuse analizei normele penale noi. expresiilor şi a semnelor calificative ale faptei incriminate de legea penală în accepţiunea noului cod.IX . Nu mai puţin importante sunt modificările operate în partea specială a CP. corelarea conţinutului prevederilor normelor. tratamentele inumane (art.71 CP). privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. şi categoriile pedepselor aplicate persoanelor juridice: amenda.84.67 CP). un act de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă. Capitolul X este consacrat măsurilor de siguranţă care au drept scop înlăturarea unui pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prejudiciabile. Conform art. ecocidul (art. printre care evidenţiem cap.la muncă. În categoriile pedepselor sunt incluse închisoarea şi detenţiunea pe viaţă. dintre două norme speciale.136). Metoda principală folosită la scrierea acestui Comentariu şi firul lui călăuzitor au la bază expunerea succintă a tezelor esenţiale din fiecare articol (partea generală) şi a elementelor componenţelor de infracţiune (partea specială).135).XII al CP. Lucrarea de faţă. al concurenţei dintre normele generale şi cele speciale. dintre o parte şi un întreg va permite determinarea şi constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârşite şi semnele componenţei infracţiunii imputate. al concurenţei normelor penale. 85 CP. Împăcarea este personală şi poate fi realizată din momentul pornirii urmăririi penale şi până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată.XI . Pentru prima dată în legea penală a Republicii Moldova sunt stabilite.Infracţiuni ecologice. La fel. intitulat Calificarea infracţiunilor va facilita.. Infracţiuni contra libertăţii. Închisoarea se stabileşte pe un termen de la 6 luni până la 25 de ani. încălcarea dreptului umanitar internaţional (art.109 CP). în cazul unui concurs de infracţiuni închisoarea poate să fie numită pe un termen ce nu depăşeşte 30 de ani. iar în cazul unui cumul de sentinţe pedeapsa definitivă nu poate depăşi termenul de 35 de ani de închisoare.144) etc. unele denumiri ale normelor penale: genocidul (art.IX) sunt formulate noţiunea şi categoriile de liberare de pedeapsă penală. nu are şi nici nu poate avea drept obiect domeniul considerat definitivat al ştiinţei dreptului penal. Situaţia criminogenă a condiţionat necesitatea criminalizării unor fapte care periclitează valorile sociale şi a grupării unor norme penale în capitole noi. evidenţiază ocrotirea valorilor social-umane şi obligaţiunile Republicii Moldova în legătură cu aderarea la convenţiile internaţionale. de asemenea.138). Denumirea capitolelor şi ierarhizarea lor în partea specială denotă prioritatea valorilor sociale ocrotite de către stat. cinstei şi demnităţii persoanei etc. infracţiunile de război. pe un anumit termen . cel puţin din simplul motiv că acestea sunt numeroase. în cazul unui concurs de infracţiuni. Înseşi denumirile primelor capitole: Infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii.Infracţiuni în domeniul informaticii etc.

elaborări teoretice şi metodice aparte. legate logic între ele şi cu prevederile celorlalte coduri. Editura Lumina-Lex. rezervând astfel spaţiu pentru alte idei şi sugerând articolul la care cititorul poate apela pentru a găsi rapid răspunsul căutat. schimbarea mentalităţii şi susţinerea libertăţii gândirii şi spiritului specialiştilor în materie de drept penal. anumite carenţe inerente unor lucrări de acest gen. ele urmând a fi conturate aparte în diverse articole. Nu este de neglijat nici motivul pentru care Centrul de Drept al Avocaţilor. intervenţia în topica şi expresiile la care ţin autorii cu atât mai mult cu cât acestea. . procesual-penală. savanţi şi practicieni care reprezintă patru instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova şi judecători ai Curţii Supreme de Justiţie şi ai Judecătoriei Militare. acesta înscriindu-se perfect obiectivului pe care îl urmărim de mai mulţi ani: formarea unui stat bazat pe drept. civilă.Teorie şi practică judiciară. Astfel. De aceea. 2000. pe cât s-a putut. Pe de altă parte. propuneri şi critici exprimate de persoane avizate. Astfel. pag. interpretări. Capitolele au fost comentate în ordinea dictată de Codul penal. Comentariul de faţă conţine. fapt important în condiţiile societăţii noastre. partea specială. ---------------------1 Vasile Dobrinoiu. mai au circulaţie în acest areal. Codul civil. se schimbă frecvent. ale Republicii Moldova: Codul de procedură penală.7. pe care îl reprezint. de exemplu: FMI . Excepţie a făcut capitolul XIII Înţelesul unor termeni sau expresii în prezentul cod care a fost ataşat la lucrare fără a fi comentat. fiind mai întinse decât le permite de obicei scopul şi studiul unui comentariu de acest tip.1 . Sperăm ca iniţiativa noastră de elaborare şi editare a Comentariului la Codul penal să constituie un imbold în menţinerea interesului specialiştilor pentru domeniul dat şi al studenţilor . ca şi dezvoltarea părţilor sale. Drept penal. Codul de procedură civilă. precizie conceptuală şi formulări clare. În ultimul deceniu s-a înregistrat un progres însemnat în editarea multor lucrări importante ale autorilor din domeniul dreptului din Republica Moldova. nu şi-au găsit loc în lucrarea de faţă. fapt care le încadrează personalitatea în spiritualitatea epocii şi le subliniază vocaţia de savanţi şi cercetători. În dorinţa de a elabora un comentariu care să reprezinte o expunere ordonată în unităţi complexe ale gândirii dialectice. de exemplu. Asemenea noului Cod penal.cunoscută de cei care vor beneficia de acest Comentariu şi considerând că aceştia înţeleg că întregul. ne-am orientat spre coerenţă. a fost păstrat stilul de expunere propriu fiecărui autor. critici. am evitat. denumirile sub care sunt cunoscute diferite organizaţii naţionale şi internaţionale sunt prezentate prin abrevierile şi siglele devenite uzuale. În aceste şi alte cazuri contextul va ajuta cititorul să deducă sensul concret al frazei scrise. În afară de aceasta. a fost propusă o listă a abrevierilor lexemelor şi sintagmelor frecvent folosite şi uşor descifrabile. niciodată şi nicăieri nu a fost şi nici nu va exista un CP perfect. Aceste obiecţii subiective. fără îndoială. Comentariul a fost scris de un grup de specialişti avizaţi în domeniul dreptului penal. autorii au renunţat la sublinierea şi relevarea în parte a continuităţii logice a fiecărui detaliu deja comentat. de asemenea noi. este imposibil a prevedea potenţialele modificări de relaţii sociale. iar în altele . promovarea independenţei justiţiei. În cazul în care unele abrevieri comportă un sens dublu.seria de 29 de volume care cuprinde Tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.Banca Naţională a Moldovei. Bucureşti. În condiţiile în care legislaţia penală. recunoaştem că şi autorii comentariului de faţă au emis suficiente observaţii şi propuneri concrete de îmbunătăţire a Codului penal. Codul muncii etc. RM . s-a recurs la utilizarea abrevierii în cauză. BNM . s-a pronunţat pentru un proiect de scriere şi publicare a unui asemenea comentariu important.Fondul Monetar Internaţional. dar uşor descifrabil. TI în unele texte înseamnă Tratate internaţionale. un cod care nu ar lăsa loc pentru obiecţii.pentru înţelegerea dreptului penal ca disciplină cognitivă. se bazează pe spiritul logic. fiind receptivi la eventualele sugestii. Pentru a facilita accesul la textul comentat. vol. deşi arhaizante. procesual-civilă etc.Republica Moldova etc.

6 Florin Streteanu. 7 Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei.2 din 30 ianuarie 1996 cu modificările introduse prin HP CSJ nr.86. 2002. Recomandarea R(88) privind răspunderea întreprinderilor persoane juridice pentru infracţiunile comise în activitatea lor. 2002. abreviere alin. 2000 Dec. Iniţiativa Juridică din Europa Centrală şi de Est. 5 Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei. Chişinău.200. p. 3 Ibidem. Cartier. Tr. p.HP CSJ nr. pag.3. Recomandarea adoptată la 20 octombrie 1988.2. = articol şi derivatele BNM = Banca Naţională a Moldovei cap.38 din 20 decembrie 1999. Chişinău = Decizia Tribunalului Chişinău DEX = Dicţionarul explicativ al limbii române DTI = Departamentul Tehnologii Informaţionale DUDO = Declaraţia Universală a Drepturilor Omului FMI = Fondul Monetar Internaţional HG = Hotărârea Guvernului HP CSJ = Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie HP JSRM = Hotărârea Plenarei Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova 2 . Editura Rosetti. Bucureşti. CA = Decizia Curţii de Apel Dec. 4 Asociaţia Avocaţilor Americani. Răspunderea penală a persoanei juridice. = abreviat. Răspunderea penală a persoanei juridice. Editura Rosetti. Bucureşti. 8 Florin Streteanu. pag. Radu Chiriţă. Radu Chiriţă. adoptată la 20 octombrie 1988. pag. negocierea de recunoaştere a vinovăţiei şi simplificarea procedurii penale: Care este calea cea mai bună pentru Moldova?. 10-11 iunie 1999 (manuscris). = alineat şi derivatele AP = revista Avocatul poporului art. = capitolul şi derivatele CC = Codul civil CCA = Codul contravenţiilor administrative CE = Consiliul Europei CEDO = Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului CEl = Codul electoral CEx = Codul de executare CF = Codul familiei CFisc. ABREVIERI: abr. Materialele Forumului Internaţional privind încadrarea juridică de recunoaştere a vinovăţiei.200-201. = Codul fiscal CG = Convenţiile de la Geneva din 1949 CIP = Curtea Internaţională Penală CÎS = Camera Înregistrării de Stat CJC = Codul jurisdicţiei constituţionale CM = Codul muncii CP = Codul penal CPC = Codul de procedură civilă CPP = Codul de procedură penală CRM = Constituţia Republicii Moldova CU = Curtea Europeană a Drepturilor Omului DE = Dicţionarul enciclopedic.

Infracţiunea săvârşită din imprudenţă Articolul 19. Principiul caracterului personal al răspunderii penale Articolul 7. CODUL PENAL ŞI PRINCIPIILE APLICĂRII LUI Articolul 1. Principiul democratismului Articolul 6. Principiul umanismului Articolul 5. = punct şi derivatele pag. PARTEA GENERALĂ Capitolul I. Timpul săvârşirii faptei Articolul 10. = ordin şi derivatele p. Gradul prejudiciabil al infracţiunii Articolul 16. Principiul individualizării răspunderii penale şi pedepsei penale Articolul 8. = sentinţa şi derivatele SFS = Serviciul Fiscal de Stat TI = Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte TVA = taxa pe valoarea adăugată ULIM = Universitatea Liberă Internaţională din Moldova USM = Universitatea de Stat din Moldova CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA. = rezoluţie şi derivatele RM = Republica Moldova şi derivatele RND = Revista Naţională de Drept sec. Infracţiunea săvârşită cu două forme de vinovăţie Articolul 20. INFRACŢIUNEA Articolul 14. Noţiunea de infracţiune Articolul 15. = număr şi derivatele ONU = Organizaţia Naţiunilor Unite ord. Legea penală a Republicii Moldova Articolul 2. Aplicarea legii penale în spaţiu Articolul 12. Iresponsabilitatea Articolul 24. Principiul legalităţii Articolul 4. Fapta săvârşită fără vinovăţie (cazul fortuit) Articolul 21. Clasificarea infracţiunilor Articolul 17. Subiectul infracţiunii Articolul 22.JM = Judecătoria Militară M = monitor şi derivatele MA = Ministerul Apărării MAI = Ministerul Afacerilor Interne MF = Ministerul Finanţelor MO = Monitorul Oficial MS = Ministerul Sănătăţii nr. Infracţiunea săvârşită cu intenţie Articolul 18. = pagina şi derivatele PPA = Primul Protocol adiţional rec. Responsabilitatea Articolul 23. Locul săvârşirii faptei Articolul 13. Extrădarea Capitolul II. Acţiunea legii penale în timp Articolul 9. Scopul legii penale Articolul 3. Efectul retroactiv al legii penale Articolul 11. Răspunderea pentru infracţiunea săvârşită în stare de ebrietate . = recomandare şi derivatele reg = regulament şi derivatele rez. = secţiune şi derivatele sent.

Liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă Articolul 56. LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ Articolul 53. Participaţia simplă Articolul 45. Infracţiunea continuă Articolul 30. Prescripţia tragerii la răspundere penală Capitolul VII. Componenţa infracţiunii Capitolul VI. Tentativa de infracţiune Articolul 28. Pluralitatea de infracţiuni Articolul 33. Etapele activităţii infracţionale Articolul 26. Participaţia complexă Articolul 46. a unui titlu special. Reţinerea infractorului Articolul 38. Liberarea de răspundere penală Articolul 54. Participanţii Articolul 43. Liberarea condiţionată de răspundere penală Articolul 60. Liberarea de răspundere penală a minorilor Articolul 55. Recidiva Capitolul III. Constrângerea fizică sau psihică Articolul 40. Participaţia Articolul 42. Formele participaţiei Articolul 44. Riscul întemeiat Capitolul IV. Temeiul răspunderii penale Articolul 52. PARTICIPAŢIA Articolul 41. Organizaţia (asociaţia) criminală Articolul 48. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor fizice Articolul 63. Munca neremunerată în folosul comunităţii . Liberarea de răspundere penală în legătură cu schimbarea situaţiei Articolul 59. Pregătirea de infracţiune Articolul 27. Starea de extremă necesitate Articolul 39. Liberarea de răspundere penală în legătură cu căinţa activă Articolul 58. RĂSPUNDEREA PENALĂ Articolul 50. Concursul de infracţiuni Articolul 34.Articolul 25. Infracţiunea prelungită Articolul 31. Grupul criminal organizat Articolul 47. Favorizarea Capitolul V. PEDEAPSA PENALĂ Articolul 61. Legitima apărare Articolul 37. Retragerea gradului militar. Amenda Articolul 65. Noţiunea şi scopul pedepsei penale Articolul 62. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător Articolul 64. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate Articolul 66. Infracţiunea unică Articolul 29. Liberarea de răspundere penală în legătură cu renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii Articolul 57. Exces de autor Articolul 49. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Articolul 36. Răspunderea penală Articolul 51. Repetare a infracţiunii Articolul 32. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat Articolul 67. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI Articolul 35.

Liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave Articolul 96. Privarea unei persoane juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător de dreptul de a exercita o anumită activitate Articolul 74. Circumstanţele agravante Articolul 78. Aplicarea pedepsei în cazul executării hotărârii unui stat străin Articolul 87. Aplicarea pedepsei pentru recidivă de infracţiuni Articolul 83. Închisoarea Articolul 71. INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR Articolul 75. Liberarea de pedeapsă a minorilor Articolul 94. Calcularea termenelor pedepsei şi computarea arestului preventiv Capitolul IX. Detenţiunea pe viaţă Articolul 72. Trimiterea într-o unitate militară disciplinară Articolul 70. Amnistia Articolul 108. Graţierea . Internarea într-o instituţie psihiatrică Articolul 101. Modul determinării termenului pedepsei definitive în cazul cumulării diferitelor pedepse Articolul 88.Articolul 68. Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă Articolul 93. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei Articolul 91. Amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vârstă de până la 8 ani Articolul 97. Deducerea duratei de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter medical Articolul 103. Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen Articolul 92. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINŢELE CONDAMNĂRII Articolul 107. Categoriile penitenciarelor în care se execută pedeapsa cu închisoare Articolul 73. Aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege Articolul 80. LIBERAREA DE PEDEAPSA PENALĂ Articolul 89. Criteriile generale de individualizare a pedepsei Articolul 76. Aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni Articolul 85. Aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată Articolul 82. Aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe Articolul 86. Prescripţia executării sentinţei de condamnare Capitolul X. prelungirea şi încetarea aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical alienaţilor Articolul 102. Scopul şi tipurile măsurilor de siguranţă Articolul 99. Liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei Articolul 95. schimbarea. Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante Articolul 79. Stabilirea. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical Articolul 100. Confiscarea specială Capitolul XI. Aplicarea pedepsei pentru participaţie Articolul 84. Noţiunea şi categoriile liberării de pedeapsa penală Articolul 90. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor sau punerea lor sub curatelă Articolul 104. Circumstanţele atenuante Articolul 77. MĂSURILE DE SIGURANŢĂ Articolul 98. Lichidarea persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător Capitolul VIII. Aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei Articolul 81. Expulzarea Articolul 106. Arestul Articolul 69. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ Articolul 105.

72 CRM. Alin. Persoana care gestionează o organizaţie comercială. CALIFICAREA INFRACŢIUNII Articolul 113. Infracţiuni militare Articolul 129. determină faptele ce constituie infracţiuni şi prevede pedepsele ce se aplică infractorilor. 3. Dacă există neconcordanţe cu actele internaţionale privind drepturile fundamentale ale omului. adoptarea legilor organice ce reglementează contravenţiile. Mijloacele de transport Articolul 133. este forma de exprimare a dreptului penal şi principalul lui izvor. Rudenia CAPITOLUL I CODUL PENAL ŞI PRINCIPIILE APLICĂRII LUI Articolul 1. Persoana care se bucură de protecţie internaţională Articolul 123. au prioritate şi se aplică direct reglementările internaţionale. Valori culturale Articolul 134. Noţiunea de antecedente penale Articolul 111. Specificul legii penale îl constituie sistemul ei codificat. toate legile noi. Timpul de război Articolul 128. Reabilitarea judecătorească Capitolul XII. ÎNŢELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN PREZENTUL COD Articolul 119. Fapta săvârşită în public Articolul 132. Proporţii deosebit de mari. CP. Calificarea infracţiunilor în cazul unui concurs de infracţiuni Articolul 115. Noul Cod penal al RM a fost adoptat la 18 aprilie 2002 şi a intrat în vigoare la 12 iunie 2003. (3) Prezentul cod se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. daune considerabile şi daune esenţiale Articolul 127.Articolul 109. LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA (1) Prezentul cod este unica lege penală a Republicii Moldova. Prin urmare. Persoana cu funcţie de răspundere Articolul 124. Stingerea antecedentelor penale Articolul 112. care conţin norme juridico-penale. (2) Codul penal este actul legislativ care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale ale dreptului penal. Împăcarea Articolul 110. Teritoriul Articolul 121. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei normelor penale Articolul 116.1 art. funcţionarii publici. Noţiunea de calificare a infracţiunii Articolul 114. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre două norme speciale Articolul 118. CP are forţă juridică obligatorie pe întregul teritoriu al republicii şi urmează a fi respectat întocmai de către organele puterii de stat. Mercenar Articolul 131. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg Capitolul XIII. obştească sau altă organizaţie nestatală Articolul 125. 2. . pedepsele şi regimul executării acestora sunt de competenţa Parlamentului RM. proporţii mari. persoanele fizice şi juridice. 1. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre normele generale şi cele speciale Articolul 117. Armele Articolul 130. ca act normativ-juridic.1 stabileşte că CP este unica lege penală a RM. necesită a fi incluse în CP şi nu pot fi aplicate separat. În conformitate cu art. Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător Articolul 126. Dispoziţii generale Articolul 120. Secretul de stat Articolul 122.

independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova. În legătură cu aceasta. art. indicând semnele ei concrete. 8. a unei nave aeriene sau navale (art. inclusiv CP. împotriva infracţiunilor.278). în caz de neconcordanţă. Articolul 2. Scopurile CP determină structura şi conţinutul acestuia. izvor al dreptului penal al RM. categoriile şi mărimea pedepsei pentru săvârşirea faptei penale. El conţine regulile de comportament ce au un caracter general-obligatoriu şi se răsfrânge asupra unui cerc nedeterminat de persoane. 5. a cărei esenţă se exprimă prin faptul că nici un alt act normativ-juridic nu trebuie să contravină legii penale. precum şi întreaga ordine de drept. Norma comentată defineşte două scopuri: de apărare şi de prevenire. drepturile şi libertăţile acesteia. Conform art. prioritate li se acordă reglementărilor internaţionale. 1. terorismul (art.1 stipulează că CP se aplică în conformitate cu prevederile CRM şi ale actelor internaţionale la care RM este parte.4 CRM. Aceste prevederi constituţionale sunt cuprinse în normele penale ce reglementează principiile aplicării Codului penal. suveranitatea.21 stipulează prezumţia nevinovăţiei. 6. dreptul internaţional este. art. Noul CP corespunde prevederilor legii fundamentale. prioritate i se acordă legii penale.16 din CRM consfinţeşte principiul egalităţii tuturor persoanelor în faţa legii. Pe normele dreptului internaţional se întemeiază şi prevederile cap. deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren. art. dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care RM este parte şi legile ei interne. precizează aria activităţii prejudiciabile.217). orânduirea constituţională. adoptat de Parlamentul RM. reglementează temeiurile liberării de răspundere şi de pedeapsă penală. indiferent de locul săvârşirii infracţiunii sau de cetăţenia infractorului. Stabilind faptele infracţionale şi pedepsele pentru săvârşirea lor.I al părţii speciale a CP referitoare la infracţiunile contra păcii şi securităţii omenirii şi infracţiunile de război. În conformitate cu prevederile alin. fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false (art. proprietatea. mediul înconjurător. art. temeiurile şi condiţiile răspunderii penale. poartă un caracter normativ. să-şi stabilească relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional. alin. Constituţia este legea supremă a republicii care determină baza juridică a întregului sistem de drept al RM. De exemplu. încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor etc.8 CRM. art. RM foloseşte legea sa penală. stabileşte principiile şi dispoziţiile dreptului penal. drept scop prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.22 confirmă neretroactivitatea legii.236). 7. cu forţă juridică supremă. iar. Legile şi alte acte normative nu pot să contravină CRM. Prin urmare. Codul penal al RM: • • • • • este un act intern unic. 4. persoana.2 art.Aplicarea exactă a legislaţiei penale de către organele de ocrotire a normelor de drept constituie o condiţie inerentă respectării şi realizării legislaţiei într-un stat de drept.20 consacră accesul liber la justiţie. de asemenea. .72 stabileşte că legislaţia penală se adoptă de Parlament etc.25 stabileşte inviolabilitatea libertăţii şi siguranţei persoanei. art.3 art. pentru un şir de infracţiuni: circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. pacea şi securitatea omenirii. Multiple norme ale CP sunt întemeiate pe tratatele internaţionale la care RM este parte. psihotrope sau a precursorilor (art. Normele de drept internaţional ratificate de RM constituie temei juridic pentru legislaţia penală. (2) Legea penală are. scopul legii penale. RM se obligă să respecte Carta ONU şi tratatele la care este parte. de asemenea.275). SCOPUL LEGII PENALE (1) Legea penală apără. în sensul îndeplinirii obligaţiunilor asumate.

nu există pedeapsă fără lege).1 art. CP plasează pe primul loc apărarea juridică a omului şi a personalităţii lui. fiind înscris în Declaraţia Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului din 1789. Prevenirea specială se realizează prin aplicare de măsuri cu caracter juridico-penal asupra persoanelor ce au săvârşit infracţiuni. 3. Conform art. pag. în momentul în care au fost săvârşite". prin liberarea de pedeapsă penală. vol.1.2 art.15 al Pactului. 4.1.2). 3.2 art. adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948 (TI. economie şi în alte sfere sociale ale societăţii şi ale statului. Scopul legii penale constă. pag. Asigurarea păcii şi securităţii omenirii a fost ridicată la nivel de scop al legii penale pentru prima dată în actualul CP. 4. a mediului.12-17). calitative. 6. Ierarhia valorilor ocrotite de legea penală este construită după schema: personalitatesocietate-stat. Principiul legalităţii în domeniul dreptului are două aspecte: a) Legalitatea incriminării. O dată cu funcţia apărării (alin. Esenţa acestui principiu este cristalizată în dictonul "Nullum crimen sine lege. "orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată cât timp vinovăţia sa nu a fost stabilită în mod legal". în vigoare de la 3 septembrie 1953 (TI. exprimată prin regula "Nu există infracţiune fără lege" (Nullum crimen sine lege). legiuitorul a luat în consideraţie schimbările esenţiale. societăţii. vol.2. (2) Interpretarea extensivă defavorabilă şi aplicarea prin analogie a legii penale sunt interzise. CP proclamă că legea penală mai are drept scop prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. adoptat de acelaşi organism la 16 decembrie 1966 (TI.1.341-358). În lege sunt enumerate blocurile de bază ale sistemului de relaţii sociale care constituie obiectul juridico-penal al apărării. şi ulterior în Pactul Internaţional cu Privire la Drepturile Civile şi Politice. Prevenirea generală se adresează tuturor persoanelor şi constă în abţinerea. de asemenea.30-50). După cel de al doilea război mondial. alin. semnată la 4 noiembrie 1950 la Roma. a ordinii constituţionale. Astfel formulat. presupune că nici o persoană nu poate fi trasă la răspundere penală pentru o faptă care. pag. "nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau inacţiuni care nu constituie un act delictuos. Menţionăm că legea penală nu numai apără relaţiile sociale de atentatele criminale. Principiul legalităţii a fost formulat în doctrina penală de către Cezare Becaria. 2. Articolul 3. dar influenţează şi asupra conştiinţei şi a comportamentului subiecţilor ce intră în asemenea relaţii. interese ale persoanei. 1. drepturile şi libertăţile omului şi ale cetăţeanului. potrivit dreptului naţional sau internaţional. Apărarea prioritară a personalităţii se deduce din prevederile art.24-25 CRM şi din tradiţia ce există în statele cu o democraţie dezvoltată. statului.2. suveranităţii. În calitate de obiect al protecţiei juridico-penale se proclamă ocrotirea tuturor formelor de proprietate.2 vizează prevenirea generală şi cea specială. prin stabilirea minuţioasă a cauzelor care înlătură răspunderea penală şi consecinţele condamnării etc. PRINCIPIUL LEGALITĂŢII (1) Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârşirea unei infracţiuni nici supus unei pedepse penale. Conform art. 7. vol. decât în baza unei hotărâri a instanţei de judecată şi în strictă conformitate cu legea penală.2 CEDO. Stabilind acest scop. scopul principal al CP constă în apărarea celor mai importante relaţii sociale de atentatele criminale. nu era prevăzută de lege ca infracţiune. Interzicerea juridico-penală presupune prin esenţă prevenirea atentatelor infracţionale asupra relaţiilor sociale ocrotite de lege. care au avut loc în politică.6 alin. principiul legalităţii a fost reafirmat în DUDO. 5. Principiul legalităţii în materia dreptului penal a fost formulat pentru prima oară în timpul Revoluţiei burgheze din Franţa. sub imperiul fricii de răspundere şi pedeapsă penală a persoanelor cu labilitate afectivă de a săvârşi fapte prejudiciabile. În conformitate cu alin. la momentul săvârşirii ei. Specificând rolul de prevenire al legii penale. Scopurile legii penale se realizează prin diversificarea şi individualizarea pedepselor. . în apărarea altor. independenţei şi integrităţii teritoriale a RM. baza cărora este stabilită de CRM. 5. nulla poena sine lege" (Nu există infracţiune fără lege. diverse.

pag. 5. persoana ca valoare supremă a societăţii. 4. Infracţiunile îndreptate împotriva omenirii. demnităţii omului sunt plasate în primele capitole (I-V) ale părţii speciale a CP şi sunt considerate. Prin aceeaşi lege a fost introdusă în sistemul de sancţiuni penale o formă nouă. Potrivit acestui principiu. în mod prioritar. umanismul se manifestă prin crearea multor instituţii de individualizare şi.1983 (TI. art. în adoptarea unui nou sistem de pedepse (art. (2) Legea penală nu urmăreşte scopul de a cauza suferinţe fizice sau de a leza demnitatea omului. astfel. pedeapsa cu moartea este abolită. şi numai în condiţiile prevăzute de lege. Conform alin.1 alin. 2. în sensul că legea penală poate fi aplicată numai pentru acele fapte care erau prevăzute de lege ca infracţiuni la momentul comiterii lor. Nimeni nu poate fi supus la torturi. decurge consecinţa că izvor al dreptului penal nu poate fi decât legea în sensul art. Textul legii evidenţiază locul important al omului şi al drepturilor şi libertăţilor lui printre aceste valori. 6. în art. 7. 1. demnitatea. 3. Articolul 4.1. vieţii. în al doilea rând.detenţia pe viaţă. adică prin operaţiunea logico-juridică de stabilire a înţelesului ei: nu se pot crea infracţiuni. drepturile şi libertăţile acesteia. persoanei care a săvârşit o infracţiune trebuie să i se aplice numai pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune. proprietatea etc. Nimeni nu poate fi condamnat la o astfel de pedeapsă şi executat.1 al Protocolului nr. b) Legalitatea pedepsei şi a măsurilor ce pot fi luate în cazul săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală este exprimată în doctrină de dictonul "Nulla poena sine lege" (Nu există pedeapsă fără lege).76. onoarea şi alte atribute ale personalităţii umane şi dezvoltării sale libere.366-368). Principiul legalităţii este caracterizat şi de faptul că pedepsele pentru infracţiuni sunt stabilite de lege din timp. în a cărui bază sunt apărate interesele şi drepturile fundamentale ale omului. vol..3 CP.). de atenuare a răspunderii penale (art. în primul rând. se interzice aplicarea legii penale prin analogie. nu se pot adăuga sau exprima elemente din lege. Umanismul dreptului penal se exprimă. instanţa având posibilitatea să aleagă o pedeapsă de o anumită natură şi durată. dispunând că numai legea prevede ce fapte constituie infracţiuni.2 art. . Legalitatea incriminării se aplică asupra mai multor instituţii ale dreptului penal şi. Din acest punct de vedere. astfel evidenţiindu-se importanţa pe care o acordă dreptul penal acestor valori umane. reglementările privitoare la minori. din care a fost exclusă pedeapsa cu moartea. s-a instituit un sistem închegat de măsuri educative (supravegherea părinţilor. mai cu seamă. care a fost înlocuită cu o nouă pedeapsă privativă de libertate .principiul legalităţii incriminării constituie o puternică garanţie juridică a respectării drepturilor şi libertăţilor persoanei. PRINCIPIUL UMANISMULUI (1) Întreaga reglementare juridică are menirea să apere. Umanismul se manifestă.04.6 CEDO Privind abolirea pedepsei cu moartea din 28. prin interpretarea legii penale. libertăţii.1 şi 2 CP. privativă de libertate .detenţia pe viaţă. internarea minorului într-o instituţie specială de învăţământ şi reeducare etc. Aceste infracţiuni sunt sancţionate sever. În al patrulea rând. În afară de sistemul circumstanţelor atenuante. nici la pedepse sau tratamente crude. De un real umanism sunt. inumane sau degradante. 8. în special. În această privinţă s-a prevăzut că limita răspunderii penale începe de la 14 ani. 6. deosebit de grave şi excepţional de grave. de persoana infractorului (art. în majoritatea lor. Umanismul este un principiu al dreptului penal. 78 CP). prin valorile sociale şi morale ocrotite de normele de drept. în lege se prevede că instanţa trebuie să ţină seama de gradul prejudiciabil al faptei şi. pentru legislaţia noastră penală. Conform art.76 CP).2 CP sunt indicate aceste valori (persoana.62 CP). în al treilea rând. grave. legalitatea impune aplicarea principiului activităţii legii penale. în materia aplicării legii penale în timp.104 CP). 7.

91 CP). 1. le consideră infracţiuni. Prin principiul democratismului se exprimă mai elocvent tocmai faptul că se apără. O dovadă în plus este înlocuirea răspunderii penale pentru unele infracţiuni cu răspunderea administrativă (art. 12. care sunt indicaţi de voinţa şi conştiinţa juridică a societăţii. 4. Articolul 5. Potrivit acestui principiu. naştere sau orice altă situaţie. rasă. pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale. deci. începând cu ordinea de drept. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească persoana condamnată. În contradicţie cu practicile dreptului totalitar. liberarea de pedeapsa penală datorită schimbării situaţiei (art. Urmând acest principiu. înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă printr-o pedeapsă mai blândă (art. şi vor răspunde penal acei infractori. exprimă voinţa şi conştiinţa societăţii. interese sociale. Pe planul dreptului penal. religie. care sunt acceptate de societate. Aceste prevederi sunt garantate de CRM. fie acesta cetăţean al RM. culoare. limbă.popor şi "kratos" . ca trăsătură fundamentală a societăţii. CP consacră principiul democratismului drept unul fundamental. Rezultă. pedeapsă. Noţiunea de democratism vine din antichitate. 3. în persoana organului său legislativ Parlamentul -.2: "Nimeni nu va fi supus la torturi. lexemul nominativ fiind de provenienţă greacă ("demos" . În sfârşit. în special a închisorii. nici la pedepse sau tratamente crude. cu convieţuirea socială. 10. Toţi membrii societăţii. cu activitatea organelor de stat şi a celor publice. cât şi de către alte persoane. avere. art. întreaga reglementare juridică penală exprimă voinţa şi conştiinţa societăţii şi serveşte interesele întregii colectivităţi. Peste tot este vorba de interese sociale.93 CP). că reglementarea penală cu privire la infracţiune. apartenenţă la o minoritate naţională. acest principiu reflectă democraţia. 2.putere). sunt considerate infracţiuni acele fapte. amânarea executării pedepsei pentru femeile gravide şi pentru femeile ce au copii în vârstă de până la 8 ani (art. cu persoana omului.94 CP).90 CP) sau liberarea de executarea pedepsei înainte de termen (art. se află într-o situaţie egală în raport cu prevederile legii penale. cetăţean străin sau apatrid.96 CP). cu proprietatea publică şi cea privată.54.55 CP) sau cu liberarea de răspundere penală pe alte motive (art. conform căreia poporul este considerat izvor al puterii de stat. 11. Potrivit acestui principiu. Conform alin. familia.97 CP). precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât de către condamnaţi. umanismul dreptului penal se manifestă din plin în concepţia şi reglementarea executării pedepsei.9. cât şi în calitate de destinatari ai exigenţelor acestei legi.24 alin. origine naţională sau socială. liberarea de executarea pedepsei penale a persoanelor grav bolnave (art. începând cu preşedintele ţării şi până la ultimul locuitor. răspundere penală etc. împotriva infracţiunilor. sunt decretate drept pedepse acele măsuri de constrângere penală. întregul drept penal constituie un tabel de valori sociale apărate împotriva infracţiunilor printr-o gamă de măsuri dictate de interesele colective şi de conştiinţa morală a întregii societăţi. PRINCIPIUL DEMOCRATISMULUI (1) Persoanele care au săvârşit infracţiuni sunt egale în faţa legii şi sunt supuse răspunderii penale fără deosebire de sex. pe care societatea. În numeroase cazuri legea prevede posibilitatea executării pedepsei cu închisoarea fără privare de libertate: condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art. drepturile şi libertăţile acestuia. de interese publice şi de interese individuale legitime.95 CP). (2) Apărarea drepturilor şi intereselor unei persoane nu poate fi realizată prin încălcarea drepturilor şi intereselor altei persoane sau ale unei colectivităţi. . opinii politice sau orice alte opinii.61 CP. corectarea condamnatului. prescripţia executării sentinţei de condamnare (art.2 art. 56-60 CP). atât în calitate de beneficiari ai ocrotirii juridico-penale.92 CP). inumane ori degradante". liberarea de pedeapsa penală a minorilor (art. noua concepţie de înfăptuire a justiţiei penale (în CP anterior principiul democratismului nu a fost înscris) exclude privilegiile. o formă a puterii sociale. imunităţile sau inegalităţile de tratament în aplicarea legii penale.

7.16 alin.93 CP) etc. agenţi ai statului. cu condiţia că ele nu au contribuit nemijlocit la aplicarea violenţei sau nu s-au folosit de ea pentru a însuşi averea victimei (p. În cazul în care se admit excepţii. 5. la exercitarea justiţiei sunt antrenate masele de oameni ai muncii: iau parte la dezbaterea şi elaborarea diferitelor legi penale.91 CP). Conform principiului democratismului. intitulat Circumstanţele care exclud urmărirea penală. naţionalitate. Răspunderea pentru măsurile criminale ordonate într-un cadru instituţionalizat (în cadrul statului sau al unor organizaţii politice) nu poate reveni decât persoanelor. în art. Aceasta înseamnă că numai infractorul poate fi tras la răspundere penală. în urma înţelegerii prealabile. De aceea moartea infractorului are drept consecinţă stingerea răspunderii penale. care au acţionat în numele acestuia. cu excepţia cazurilor de reabilitare.18. a avut ca intenţie săvârşirea unui furt sau jaf. acestea se întemeiază pe dispoziţiile legii şi pe împrejurări reale. Aşadar. instanţa de judecată trebuie să supună analizei probele pentru fiecare învinuire. apartenenţă politică. În materie de drept penal nu poate fi concepută răspunderea pentru altă persoană sau pentru fapta altuia. al liberării de pedeapsa penală a minorilor (art.275 CPP. în cazul liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen (art. HP CSJ nr.07. 7.1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului). 4. sex.respectiv ca furt sau jaf. origine etnică. 6. În cazul. prevăzute de lege.2 CRM. a sancţiunilor şi consecinţelor ce decurg din aceasta.. fără deosebire de rasă. acest principiu impune regula potrivit căreia răspunderea penală are caracter personal: numai persoana vinovată de săvârşirea unei infracţiuni este trasă la răspundere penală. religie.5 din 6. Articolul 6. (2) Răspunderii penale şi pedepsei penale este supusă numai persoana care a săvârşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea penală. în privinţa fiecărui inculpat şi să le aprecieze în ansamblu cu toate materialele dosarului (p.5. nu poate fi efectuată şi urmează a fi încetată în cazurile în care. 2. 8. în care sunt învinuiţi câţiva inculpaţi de săvârşirea câtorva infracţiuni. organizator. Dacă un grup de persoane.7 al HP CSJ nr. În cazul tragerii la răspundere penală a mai multor persoane care au săvârşit o infracţiune în grup. iar dacă este pornită.7 din 15. conform căruia toţi cetăţenii RM sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice. În conformitate cu principiul enunţat. răspunderea penală are un caracter personal. Principiul democratismului în dreptul penal constituie materializarea principiului egalităţii persoanelor consacrat în art. 1. trebuie stabilită vina fiecărui membru al grupului în săvârşirea acestei infracţiuni şi rolul fiecăruia în realizarea laturii obiective a infracţiunii concrete.1993 Cu privire la sentinţa judiciară). opinie. 6. Astfel. sunt antrenate colective de oameni la reeducarea şi corectarea celor condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art. deoarece în dreptul penal nimeni nu poate răspunde pentru fapta altuia. complice sau instigator) în procesul infracţional. Nu se admite apărarea drepturilor şi a intereselor legale ale unei persoane prin lezarea drepturilor şi intereselor legale ale altei persoane. 5) a intervenit decesul făptuitorului. Principiul caracterului personal al răspunderii penale este recunoscut şi în dreptul penal internaţional. este stipulat că urmărirea penală nu poate fi pornită. avere sau origine socială. 3. De exemplu.90 CP). limbă.. Poate fi trasă la răspundere penală numai persoana care a săvârşit fapta indiferent de rolul acesteia (autor. toate persoanele sunt egale şi răspund în faţa legii fără excepţii. .11. acţiunile lui trebuie să fie încadrate drept tâlhărie. PRINCIPIUL CARACTERULUI PERSONAL AL RĂSPUNDERII PENALE (1) Persoana este supusă răspunderii penale şi pedepsei penale numai pentru fapte săvârşite cu vinovăţie. iar acţiunile altor persoane . iar unul din participanţi a aplicat sau a ameninţat să aplice o violenţă periculoasă pentru viaţa şi sănătatea victimei.

62-74 ale părţii generale a CP. gradul prejudiciului se determină în raport cu distincţia ce se face între vătămarea materială şi starea de pericol creată prin infracţiune. personalitatea făptuitorului.33 al Statutului CIP de la Roma. numărul actelor ce formează această acţiune. Articolul 7. 3. 8. civil sau militar. latura obiectivă şi cea subiectivă ale infracţiunii săvârşite. în art. Categoriile şi limitele pedepselor sunt reglementate.07. prin valoarea sa cantitativă. relativ la infracţiunile cu durată . din numărul celor menţionate. în partea specială a CP. conform căruia persoanei recunoscute vinovate de săvârşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în partea specială a prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile părţii generale a CP. nu liberează această persoană de răspunderea penală. cu excepţia cazurilor în care: a) această persoană era obligată juridic să execute ordinele acestui guvern sau ale acestui şef. natura acestui obiect. natura urmărilor. Cu privire la caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei săvârşite: acest grad de pericol poate fi determinat în raport cu un şir de criterii: obiectul juridic al infracţiunii săvârşite. 2. deseori gradul de prejudiciu poate fi apreciat şi rezultă din conţinutul elementului material. realizarea lor integrală sau parţială etc. de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului. Acest principiu este reglementat în art. prin rezultatele subsecvente produse. Neexecutarea ordinului sau dispoziţiei ilegale exclude răspunderea penală. ordinul de săvârşire a infracţiunii de genocid sau a unei infracţiuni contra umanităţii se consideră oricând ilegal (art. 4. de persoana celui vinovat şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.gradul prejudiciului este în funcţie de consumarea. 1.1998). În raport cu latura subiectivă a infracţiunii săvârşite. Acest principiu este reglementat şi în alin. la individualizarea răspunderii penale şi a pedepsei penale. nu va asigura atingerea scopului pedepsei. valoarea lui. adică din natura acţiunii sau inacţiunii ce constituie elementul material al infracţiunii săvârşite.75 CP cu privire la criteriile generale de individualizare a pedepsei. pot constitui elementele de apreciere a pericolului social concret. starea lui psiho-fizică. care a executat ordinul guvernului (statului) sau al şefului. structura . mai ales. (2) Nimeni nu poate fi supus de două ori urmăririi penale şi pedepsei penale pentru una şi aceeaşi faptă. prejudiciul se determină prin analiza formei de vinovăţie cu care a operat făptuitorul.364 CP: persoana care a săvârşit o infracţiune intenţionată întru executarea ordinului sau a dispoziţiei vădit ilegale poartă răspundere penală în temeiuri generale. numărul acţiunilor în raport cu caracterul lor. valoarea concretă a unor posibile scopuri sau motive ce au stimulat voinţa făptuitorului etc. de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea. La stabilirea categoriei şi a termenului pedepsei. eventualele prejudicii produse etc. 6. 7. determinantă în aprecierea gradului de prejudiciu al infracţiunii poate fi natura valorilor sociale în jurul cărora se creează relaţiile de apărare socială. de motivul acesteia. 9. Pentru scopurile acestui articol.8. Relativ la latura obiectivă a infracţiunii săvârşite. instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârşite. 5. precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia. din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârşirea infracţiunii. mai mult sau mai puţin necesar pentru realizarea materială a infracţiunii. 17. Alteori. b) această persoană nu ştia că ordinul este ilegal. caracterul lor repetat. PRINCIPIUL INDIVIDUALIZĂRII RĂSPUNDERII PENALE ŞI PEDEPSEI PENALE (1) La aplicarea legii penale se ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite. relativ la infracţiunile condiţionate de un obiect material.6 art. Cu privire la persoana făptuitorului. c) ordinul nu a fost vădit ilegal. de persoana celui vinovat. În raport cu obiectul juridic al infracţiunii. Relativ la consecinţele infracţiunii. O pedeapsă mai aspră. se stabileşte numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă. în general. se au în vedere coordonatele tipice ale infractorului. Faptul că infracţiunea ce cade sub incidenţa Statutului CIP a fost săvârşită de o persoană. prin numărul rezultatelor.

186 CP. Ordinea publicării şi intrării în vigoare a actelor oficiale este prevăzută de Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale din 6 iulie 1994. Prin urmare. să motiveze aplicarea unei condamnări cu suspendarea pedepsei. gradul prejudiciabil al tentativei de infracţiune este mai mic decât al infracţiunii consumate. a comis una din infracţiunile prevăzute de alin.biologică normală. Acest principiu nu exclude posibilitatea ca pentru o infracţiune să i se aplice aceluiaşi infractor mai multe sancţiuni penale. comportamentul lui la serviciu şi acasă. 11.. efectele acestor circumstanţe fiind reglementate de art. 12. hotărârile Parlamentului. 15.exprimă principiul unicităţii răspunderii penale (Non bis in idem) şi comportă următoarea semnificaţie: pentru o singură infracţiune există o singură răspundere penală. stabilirea unei pedepse sub limita minimă. profesional etc.11.77 CP. 13. Pentru stabilirea legii care trebuie aplicată în cazul săvârşirii unei infracţiuni concrete este necesar a clarifica două împrejurări: timpul acţiunii legii penale şi timpul săvârşirii infracţiunii.4 art. Circumstanţele atenuante la stabilirea pedepsei penale sunt indicate în art. prevăzute în art. iar cele ce agravează pedeapsa sunt cuprinse în art.2 art. depinde de circumstanţele concrete ale dosarului examinat. La individualizarea pedepsei penale instanţa trebuie să ţină cont şi de etapele activităţii criminale.4 din art. din categoria infracţiunilor prevăzute de art.13 HP CSJ nr. familial. de asemenea. a unei boli grave. conform alin. dar nu a fost condamnată pentru această faptă penală. dar numai în măsura în care aceste sancţiuni se cumulează din raţiuni diferite şi dacă ele au funcţii diferite. disciplinară etc. 14. iar gradul prejudiciabil al pregătirii de infracţiune.1 al legii menţionate. 9. 16. Instanţa de judecată este obligată. starea sănătăţii. particularităţile psihice ale acestuia. ca circumstanţe atenuante sau agravante. de asemenea.186-192 CP se consideră repetate acele infracţiuni săvârşite de o persoană care. Potrivit prevederilor alin.7 din 15. studii. legăturile sale cu mediul social. dacă sancţiunea legii penale prevede şi alte pedepse în afară de închisoare. Prevederile alin. comportamentul infractorului înainte şi după săvârşirea infracţiunii. deoarece.1 din articolele menţionate. în unele împrejurări.78 CP. Circumstanţele ce ţin de persoana făptuitorului pot servi. poate să nu ajungă la măsura care serveşte drept temei de tragere la răspundere penală a persoanei. (p. Acest principiu este reflectat şi în normele din partea specială a CP. urmează să fie clarificată atitudinea inculpatului faţă de muncă.7 . Totuşi. De exemplu. Se consideră în acţiune legea penală care a intrat în vigoare şi care nu şi-a pierdut puterea de acţiune. ACŢIUNEA LEGII PENALE ÎN TIMP Caracterul infracţional al faptei şi pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârşirii faptei. decretele Preşedintelui RM. micromediul din care provine. pedepsele principale pot fi însoţite de pedepse complementare ori li se pot asocia măsurile de siguranţă. toate legile promulgate de Preşedintele RM.1993 Cu privire la sentinţa judiciară).76 CP. rezolvarea chestiunilor legate de amânarea executării sentinţei. stabilirea categoriei de penitenciare. 10. . Aceasta nu înseamnă că răspunderea penală nu poate coexista cu alte forme de răspundere juridică. 1. Instanţele de judecată sunt obligate să motiveze stabilirea pedepsei privative de libertate. trecerea la o pedeapsă mai blândă. capacitatea de muncă. prevăzută de legea penală pentru infracţiunea respectivă. cum ar fi răspunderea civilă. Articolul 8. anterior.25-27 CP. Care date anume cu privire la persoana inculpatului trebuie să le ia în consideraţie instanţa de judecată şi să le menţioneze la motivarea pedepsei. 2.conform cărora nimeni nu poate fi supus de două ori urmăririi penale şi pedepsei penale pentru una şi aceeaşi faptă . existenţa invalidităţii. de regulă. informaţiile cu privire la antecedentele penale etc. Referirea în sentinţă numai la faptul că pedeapsa a fost stabilită "ţinându-se cont de persoana celui vinovat" este insuficientă. hotărârile şi dispoziţiile Guvernului.

3.07. indiferent de timpul survenirii urmărilor. În cazul în care unele titluri. 4. Aplicarea legii penale depinde de stabilirea corectă a timpului săvârşirii infracţiunii. asupra activităţii infracţionale se aplică legea penală în vigoare la momentul săvârşirii faptei concrete. Articolul 9. În corespundere cu prevederile alin. 5. inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa. ameliorează situaţia persoanei ce a comis infracţiunea are efect retroactiv. 3. împreună. Legea enunţată prevede şi alte modalităţi de intrare în vigoare a actului oficial.1 art. în locul lor indicându-se "Secret de stat". Prin săvârşire a faptei se înţelege atât infracţiunea consumată. adică activitatea de pregătire pentru săvârşirea infracţiunii şi tentativa de infracţiune. De aceea se aplică legea penală care acţionează la momentul săvârşirii acţiunii (inacţiunii) prejudiciabile. se consideră timpul când a fost săvârşită acţiunea (inacţiunea) prejudiciabilă.2 din Legea nr.3 al Legii nr. b) în caz de uşurare a pedepsei. Actele oficiale pot fi difuzate la radio şi televiziune (art. Retroactivitatea este strict limitată de lege. 6.173-XIII). îşi încetează acţiunea numai dacă a fost abrogată. articole ale actului oficial conţin secret de stat. 1.10 CP. La săvârşirea infracţiunii prin participaţie. adică se extinde asupra persoanelor care au săvârşit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi. c) în alte moduri care ameliorează situaţia persoanei ce a comis infracţiunea. în alt mod. legea obţine calitatea de retroactivitate în trei situaţii: a) în cazul înlăturării caracterului infracţional al faptei. discuţiile exprimate în doctrina penală. intră în vigoare după schimbul instrumentelor de ratificare sau după remiterea actelor aprobate depozitarului spre păstrare în conformitate cu normele de drept internaţional sau în alt mod şi termen. (2) Legea penală care înăspreşte pedeapsa sau înrăutăţeşte situaţia persoanei vinovate de săvârşirea unei infracţiuni nu are efect retroactiv. Astfel. indiferent de structura componenţei de infracţiune în legea penală (materială sau formală). EFECTUL RETROACTIV AL LEGII PENALE (1) Legea penală care înlătură caracterul infracţional al faptei. conform prevederilor art. 1. prin aceasta. au fost schimbate condiţiile şi circumstanţele. acestea se omit la publicare.173-XIII din 06. a devenit caducă. actele normative ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice. capitole. 2. 2. îndreptate spre un scop comun. actul oficial al cărui conţinut constituie secret de stat intră în vigoare la data adoptării sau la data prevăzută în acel act şi se comunică doar instituţiilor interesate (art. a expirat termenul indicat în lege.173XIII). Articolul 10. La infracţiunea continuă se aplică legea penală în vigoare la momentul încetării de către vinovat a infracţiunii sau la momentul depistării faptei de către organele de drept. înlăturând. care. CP a rezolvat problema despre timpul săvârşirii infracţiunii. care uşurează pedeapsa ori. formează o infracţiune unică. indiferent de timpul survenirii urmărilor. dar au antecedente penale. Timp al săvârşirii infracţiunii prelungite se consideră timpul săvârşirii ultimei acţiuni din seria de acţiuni identice. Legea penală îşi pierde puterea. Actele internaţionale. ale BNM şi ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare intră în vigoare la data publicării lor în MO al RM sau la data indicată în text. care au condiţionat adoptarea legii concrete.actele Curţii Constituţionale şi ale Curţii de Conturi. stabilite de părţile contractante. a fost schimbată prin altă lege. TIMPUL SĂVÂRŞIRII FAPTEI Timpul săvârşirii faptei se consideră timpul când a fost săvârşită acţiunea (inacţiunea) prejudiciabilă. a fost declarată nulă prin hotărâre definitivă a instanţei competente.8 al Legii nr.1994. Prin efect retroactiv al legii penale se înţelege calitatea de extindere a acţiunii legii penale asupra persoanelor care au săvârşit diverse fapte înainte de intrarea în vigoare a acestei legi. Timpul săvârşirii faptei. cât şi cea neconsumată. . De exemplu. fapta se consideră consumată din momentul îndeplinirii de către autor a laturii obiective a infracţiunii.

la individualizarea . Articolul 11. b) persoanele care execută pedeapsa.10 CP. Prevederile alin. poate fi supusă răspunderii penale în conformitate cu prezentul cod dacă în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se dispune altfel. îmblânzirea regimului de ispăşire a pedepsei cu închisoarea.1 art. (3) Cetăţenii străini şi apatrizii care nu domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova şi au săvârşit infracţiuni în afara teritoriului ţării poartă răspundere penală în conformitate cu prezentul cod şi sunt traşi la răspundere penală pe teritoriul Republicii Moldova dacă infracţiunile săvârşite sunt îndreptate împotriva intereselor Republicii Moldova. prin introducerea unor condiţii suplimentare pentru răspunderea penală. De exemplu. dacă aceştia nu au fost condamnaţi în statul străin. care este mult mai favorabilă pentru persoana vinovată. (6) În baza prezentului cod sunt supuse răspunderii penale şi persoanele care au săvârşit infracţiuni la bordul unei nave militare maritime sau aeriene aparţinând Republicii Moldova. 5. 4. conform prezentului cod. împotriva păcii şi securităţii omenirii sau constituie infracţiuni de război.2 art. dar au antecedente penale.10 CP se extind asupra a trei categorii de persoane. (2) Cetăţenii Republicii Moldova şi apatrizii cu domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova care au săvârşit infracţiuni în afara teritoriului ţării sunt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul cod. c) persoanele care au executat pedeapsa. prin micşorarea termenului minimal şi a celui maximal al pedepsei. înregistrată într-un port sau aeroport al Republicii Moldova şi aflată în afara spaţiului acvatic sau aerian al Republicii Moldova. Uşurarea pedepsei se efectuează prin transferarea infracţiunii dintr-o categorie gravă în alta mai puţin gravă. Persoana care a săvârşit o infracţiune pe o navă maritimă sau aeriană. prin excluderea din sancţiunea alternativă a pedepsei mai grave sau a celei complementare. pedeapsa numită de instanţa de judecată se micşorează în limitele prevăzute de noua lege penală. acestea devenind subiecţi ai legii noi: a) persoanele care au săvârşit faptele respective până la intrarea în vigoare a legii.3. Activitatea infracţională se înlătură prin metoda decriminalizării. reducerea termenelor de prescripţie şi de stingere a antecedentelor penale. La atenuarea pedepsei pentru infracţiunea care se ispăşeşte de către persoana vinovată. în conformitate cu tratatele internaţionale. (4) Sub incidenţa legii penale nu cad infracţiunile săvârşite de reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care. amânarea executării pedepsei pentru femeile gravide şi pentru cele cu copii în vârstă de până la 8 ani etc. (5) Infracţiunile comise în apele teritoriale şi în spaţiul aerian al Republicii Moldova se consideră săvârşite pe teritoriul Republicii Moldova. adică prin excluderea faptei infracţionale din rândul celor incriminate. (7) Pedepsele şi antecedentele penale pentru infracţiunile comise în afara teritoriului Republicii Moldova sunt luate în considerare. 6. prin înlocuirea în sancţiunea normei a tipului pedepsei cu una mai uşoară. legea penală care înăspreşte pedeapsa sau agravează situaţia persoanei vinovate de săvârşirea unei infracţiuni nu are efect retroactiv. a. prin introducerea modificărilor în partea generală a CP cu referinţă la vârsta unor categorii de infractori. APLICAREA LEGII PENALE ÎN SPAŢIU (1) Toate persoanele care au săvârşit infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi trase la răspundere penală în conformitate cu prezentul cod. precum şi pentru infracţiunile prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. extinderea temeiurilor pentru liberarea condiţionată înainte de termen sau înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă. 7. În corespundere cu alin. prin modificări de legislaţie ce au loc în procesul depenalizării pedepselor. indiferent de locul ei de aflare. Prin alte moduri care ameliorează situaţia persoanei vinovate trebuie înţelese prevederile noii legi. nu sunt supuse jurisdicţiei penale a Republicii Moldova. prin micşorarea cercului subiecţilor infracţiunii ş.

5 al articolului comentat. stabileşte că toate persoanele.4 art. apatrizilor şi a cetăţenilor străini care au săvârşit infracţiuni în afara RM.1994 privind frontiera de stat a RM. alte infracţiuni prevăzute de tratatele internaţionale la care RM este parte. Legea nr.11. aerian. Principiul teritorialităţii de aplicare a legii penale în spaţiu. dar au imunitate diplomatică.05. se înţelege o persoană care aparţine unui stat străin.1 art. 2. Teritoriul RM se stabileşte prin frontieră de stat. prin care se înţelege extinderea jurisdicţiei RM asupra cetăţenilor RM. nr. solul şi subsolul delimitate prin graniţe şi supuse suveranităţii statului.6 art. 4. aceste condiţii presupun aflarea navei în spaţiul deschis acvatic sau aerian în afara teritoriului RM. adică persoana care nu are cetăţenia RM şi nici dovada apartenenţei sale la un alt stat.11) în cazul în care: a) acţiunea săvârşită este recunoscută drept infracţiune atât în RM. Imunitatea diplomatică nu înlătură ilegalitatea şi pedepsirea faptei săvârşite de diplomat.1 art.2 CP. 1994 Cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor consideră cetăţean străin persoana care nu are cetăţenia RM. infracţiunile săvârşite în limitele apelor teritoriale sau ale spaţiului aerian al RM sunt recunoscute drept fapte săvârşite pe teritoriul RM. nu cad sub incidenţa legii penale şi nu sunt supuse jurisdicţiei penale a RM. b) aceste persoane nu au fost judecate în statul străin pentru fapta săvârşită. dar are dovada apartenenţei sale la un alt stat.pedepsei pentru o nouă infracţiune săvârşită de aceeaşi persoană pe teritoriul Republicii Moldova.11.11. cât şi în statul pe al cărui teritoriu a fost săvârşită. dacă altfel nu este prevăzut de tratatele internaţionale. jurisdicţia statului se extinde şi asupra navelor militare maritime sau aeriene ale RM indiferent de locul aflării lor. indicat în alin. În conformitate cu Legea din 17. Aceasta înseamnă că .I al părţii speciale a CP. conform CP. 5.3 art. Prin sintagma cetăţean străin. în sensul Legii cetăţeniei. împotriva păcii şi securităţii omenirii. infracţiunile de război enumerate în cap. noţiunea de teritoriu al RM reflectă spaţiul acvatic.11 CP fixează două principii de aplicare a legii penale în spaţiu: principiul teritorialităţii şi principiul cetăţeniei. navele maritime nemilitare şi navele aeriene înregistrate în porturile RM au un statut juridic similar cu teritoriul RM. Pentru infracţiunile menţionate cetăţenii străini şi apatrizii sunt pasibili de răspundere pe teritoriul RM dacă ei nu au fost supuşi pedepsei în statul străin (alin. Prin acţiunea legii penale în spaţiu se înţelege aplicarea acestei legi pe un teritoriu determinat şi în raport cu anumite persoane care au săvârşit o infracţiune. Prin apatrid Legea nr.5 art. precum şi la soluţionarea chestiunilor privind amnistia în condiţii de reciprocitate în temeiul hotărârii instanţei de judecată. În anumite condiţii. Sunt supuşi răspunderii penale cetăţenii RM şi apatrizii care domiciliază permanent pe teritoriul RM şi au săvârşit infracţiuni în afara teritoriului RM (alin.12/107 din 03. 8. dar numai stabileşte ordinea de realizare a răspunderii penale. Prevederea din alin. Conform prevederilor alin. 7. Art.11 CP). indiferent de cetăţenie. Persoanele care se folosesc cu reacredinţă de dreptul de imunitate diplomatică sunt declarate persoane nongrata şi li se propune părăsirea RM. Aceasta este o prevedere a tratatelor internaţionale în care sunt enumerate categoriile de persoane care se bucură de imunitate diplomatică de jurisdicţie.1994). Prin urmare.11 se descifrează în sensul că persoanele care au săvârşit infracţiuni. Persoanele menţionate care au săvârşit infracţiuni în afara teritoriului RM sunt supuse răspunderii penale dacă infracţiunile lor sunt îndreptate împotriva intereselor RM. Principiul teritorial de aplicare a legii penale în spaţiu este completat de principiul cetăţeniei. iar în plan vertical delimitează spaţiul aerian şi subsolul RM de spaţiul aerian şi subsolul statelor vecine (a se vedea MO nr.1024-XIV din 02.275-XIII din 10. În conformitate cu prevederile alin. frontieră de stat este linia ce desparte pe uscat şi pe apă teritoriul RM de teritoriile statelor vecine. 3.2000. 1. care săvârşesc infracţiuni pe teritoriul RM sunt pasibile de răspundere.11.11. 6. adică împotriva oricăror interese din cele enumerate în alin.06.1024-XIV înţelege orice persoană care nu este cetăţean al RM şi nici cetăţean al unui alt stat. Potrivit alin.2 art. incluse în CP. nu RM.

EXTRĂDAREA (1) Cetăţenii Republicii Moldova şi persoanele cărora li s-a acordat azil politic în Republica Moldova. 9.10. Articolul 13. CAPITOLUL II INFRACŢIUNEA Articolul 14. spre a fi judecat sau spre a-şi executa pedeapsa.1957 şi protocoalele adiţionale la această convenţie. chiar dacă această faptă nu se pedepseşte în statul în care a fost săvârşită fapta.11).infracţiunile săvârşite la bordul navelor menţionate se consideră săvârşite pe teritoriul RM şi cad sub incidenţa CP. Această categorie de persoane este supusă răspunderii penale conform prevederilor CP al RM.03. În acelaşi timp. în caz de săvârşire a unei infracţiuni în străinătate. Articolul 12. în cazul în care aceeaşi persoană a săvârşit o nouă infracţiune pe teritoriul RM (alin. care se află pe teritoriul său. În acest caz extrădarea se face numai în concordanţă cu prevederile tratatelor internaţionale sau dacă extrădarea este întemeiată pe o hotărâre a instanţei de judecată (Convenţia Europeană de Extrădare. în caz de săvârşire a unei infracţiuni în străinătate. NOŢIUNEA DE INFRACŢIUNE . în vigoare 12. Prin loc al săvârşirii infracţiunii se înţelege un spaţiu determinat în care s-a săvârşit fapta infracţională.3 art. 2.05. dacă participantul a acţionat pe teritoriul RM. Prin extrădare se înţelege acţiunea de predare de către un stat altui stat a unui infractor. Dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii cu respectarea tratatelor internaţionale la care RM este parte (alin.7 art. Prevederile alin. indiferent de timpul survenirii urmărilor. dar care se află pe teritoriul republicii. Condiţiile şi procedura de extrădare se reglementează de tratatele internaţionale la care RM este parte. 1. nu se exclude posibilitatea de extrădare a cetăţeanului RM în baza unor acorduri bilaterale (de exemplu.25 al Legii nr. dacă această componenţă de infracţiune este formală. Paris 13.19 CRM). el va răspunde conform legii penale a RM.12.1975 şi 17.2 art. Strasbourg 15. (2) Cetăţenii străini şi apatrizii care au săvârşit infracţiuni în afara teritoriului Republicii Moldova. La săvârşirea infracţiunii comise peste hotarele RM.1 art.11.19 CRM şi pe cel din art.275-XIII din 10.1994 Cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în RM şi admit posibilitatea extrădării cetăţenilor străini şi a apatrizilor ce au săvârşit infracţiuni după hotarele RM.12 prevede că locul săvârşirii faptei se consideră spaţiul în care persoana a acţionat.03] 1. iar în cazul inacţiunii .2 art. Aceste informaţii vor fi luate în consideraţie la individualizarea pedepsei pentru o nouă infracţiune şi la soluţionarea chestiunilor privind amnistia în condiţii de reciprocitate.06.03. Art.541-550 CPP). Locul săvârşirii infracţiunii coincide.13 CP se întemeiază pe principiul consfinţit în alin.13 CP).13 CP) şi procesual-penală (art.2 art. LOCUL SĂVÂRŞIRII FAPTEI Locul săvârşirii faptei se consideră locul unde a fost săvârşită acţiunea (inacţiunea) prejudiciabilă. dar se află pe teritoriul ţării pot fi extrădaţi numai în baza unui tratat internaţional la care Republica Moldova este parte sau în condiţii de reciprocitate în temeiul hotărârii instanţei de judecată. [Art.211-XV din 29. 3. Reglementările enunţate au fost preluate şi de legea penală care prevede regula conform căreia cetăţenii RM şi persoanele cărora li s-a acordat azil politic în RM. deoarece locul şi timpul sunt noţiuni ce se află în interdependenţă logică şi nu pot exista decât într-o atare ambianţă. cu timpul săvârşirii faptei. Cetăţenii RM nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi din republică (alin.locul în care persoana trebuia sau putea să acţioneze. nu pot fi extrădaţi (alin. legislaţia penală (art. în temeiul hotărârii instanţei de judecată. de obicei. Instanţa de judecată ia în consideraţie pedepsele şi antecedentele penale ale persoanelor pentru infracţiunile săvârşite în afara teritoriului RM. 4. în baza acordului de asistenţă juridică). nu pot fi extrădaţi şi sunt supuşi răspunderii penale conform prezentului cod.1978).12 în redacţia Legii nr.18 CRM). 2.

adică social-periculoasă.162 CP.59) etc. ca faptă prejudiciabilă.2 CP sau în crearea unui pericol pentru acestea. Elementul material al infracţiunii este criteriul principal de deosebire a infracţiunii de alte acte delictuoase şi determină gradul prejudiciabil al infracţiunii.1 CP. dar. convingerile) s-au concretizat într-o acţiune sau într-o inacţiune incriminată. Prin faptă se înţelege manifestarea exterioară a comportamentului unei persoane sub formă de acţiune sau inacţiune prejudiciabilă. Fapta prejudiciabilă constituie temeiul real al răspunderii penale (alin. care constă în vătămarea unor valori sociale indicate expres în art. Caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei reprezintă elementul ei material şi dezvăluie esenţa socială a infracţiunii de a cauza o daună valorilor sociale apărate de legea penală sau de a crea un pericol pentru acestea. În limbaj obişnuit. vom utiliza termenul prejudiciabil. fiind lipsită de importanţă. şi expresii cum ar fi faptă care nu prezintă pericol social (art. cum era prevăzută în art. Numai în măsura în care ele (gândurile. legiuitorul s-a pronunţat în favoarea termenului faptă prejudiciabilă. Acţiunea sau inacţiunea obţine semnificaţie juridico-penală prin capacitatea reală de a produce o urmare negativă. utilizând. Pentru ca fapta să constituie infracţiune. legiuitorul recunoaşte că infracţiunea este o faptă social-prejudiciabilă. fără o substanţă reală a acestora. şi nu "socialpericuloasă".2 art. Această trăsătură este impusă de principiul legalităţii consacrat în alin. deoarece problema răspunderii penale şi a pedepsei penale se pune numai după ce s-a săvârşit infracţiunea. săvârşită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală. acţiunea de furt încalcă interdicţia ce rezultă din art. ideile. totodată. deşi. persoană care nu prezintă pericol social (art. legal recunoscut şi similar termenului socialpericulos. era obligată să îl acorde constituie infracţiunea prevăzută de art. În definiţia infracţiunii dată în alin. nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni.14 CP infracţiunea este caracterizată ca o faptă prejudiciabilă. cuvintele prejudiciabil şi periculos au acelaşi sens şi fac parte din acelaşi câmp semantic.(1) Infracţiunea este o faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă. d) pasibilă de pedeapsă penală. Acţiunea este o comportare activă prin care se încalcă o normă prohibitivă ce interzice o anumită activitate. care a produs urmări dăunătoare. ea trebuie să fie: a) prejudiciabilă.58 CP). în virtutea legii sau a regulilor speciale. se poate vorbi de infracţiune. (2) Nu constituie infracţiune acţiunea sau inacţiunea care. Sub acest aspect prin faptă (acţiune sau inacţiune) într-o accepţie generală se înţelege activitatea desfăşurată laolaltă cu urmările produse. Acest principiu este în deplin acord cu .1 art. c) săvârşită cu vinovăţie.1 art. De exemplu. cauzează un prejudiciu valorilor sociale indicate în art. conform căruia CP "determină faptele ce constituie infracţiuni". ideile. b) prevăzută de legea penală. Infracţiunea. Subliniind ideea că infracţiunea. Din acest punct de vedere este logic faptul că legiuitorul a abordat în CP mai întâi concepţia privitoare la infracţiune. convingerile persoanei. Inacţiunea constă într-o comportare pasivă. formal. 1.14 CP sunt enunţate trăsăturile (semnele) esenţiale ale acesteia prin care ea se distinge de alte fapte. De aici concluzia că nu pot fi apreciate drept infracţiuni gândurile. în neîndeplinirea unei obligaţiuni impuse de lege sau de alte acte normative.2 CP. Drept confirmare a acestei teze. În art. 4. pentru o expunere uniformă a textului.186 CP. răspunderea penală şi pedeapsa penală sunt instituţiile fundamentale ale dreptului penal. În lipsa uneia dintre aceste trăsături nu există infracţiune. neacordarea de ajutor unui bolnav de către o persoană care. în unele articole din CP.1 art. De aceea în continuare. prevăzută de legea penală.unica lege penală a RM (alin. 3. 5. Infracţiunea determină răspunderea penală şi pedeapsa penală. ea trebuie să fie prevăzută în CP . apoi pe cea referitoare la instituţiile enunţate.1 CP). Astfel. conţine semnele unei fapte prevăzute de prezentul cod. 2.7 CP din 1961.51 CP). Pentru ca fapta (acţiunea sau inacţiunea) prejudiciabilă să constituie infracţiune.

iar cel formal . nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni (alin. deoarece unele dintre acestea. care.7 CP). În partea specială a CP toate infracţiunile sunt sancţionate cu pedepse penale.6 şi 51 CP). De aceea nu constituie infracţiune fapta care. să dispună de un anumit grad de prejudiciabilitate. deşi formal conţine semnele unei infracţiuni. Fapta nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni în cazul în care aduce o atingere minimă valorii apărate de legea penală. . Persoana poate fi supusă răspunderii penale şi pedepsei penale numai pentru fapte săvârşite cu vinovăţie (art. cum sunt omorul şi tâlhăria.23 CP). O dată cu prevederea faptei în lege.ca faptă prevăzută de legea penală. În cazul în care fapta a fost săvârşită fără vinovăţie (art.20 CP) sau a fost săvârşită sub influenţa constrângerii fizice sau psihice. ea fiind lăsată pe seama teoriei dreptului penal şi a jurisprudenţei.72 din CRM). 1. Aceasta înseamnă că pentru tragerea la răspundere penală este necesar a stabili ca fapta.3 art. Ele (caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei) impun prevederea faptei în legea penală ca infracţiune când pericolul acesteia a crescut şi tot ele sunt factorul principal care impune dezincriminarea faptei în cazul în care gradul ei prejudiciabil a scăzut.3 CP).17-19 CP). GRADUL PREJUDICIABIL AL INFRACŢIUNII Gradul prejudiciabil al infracţiunii se determină conform semnelor ce caracterizează elementele infracţiunii: obiectul. dacă în urma acestei constrângeri persoana nu putea săşi dirijeze acţiunile (art. fiind lipsită de importanţă. Codul penal anterior nu prevedea dispoziţii referitoare la criteriile care determină aceste două laturi ale prejudiciabilităţii. Lipsa vădită de importanţă a faptei se ia în consideraţie în raport cu specificul faptelor care constituie infracţiuni. CP prevede liberarea de răspunderea penală şi de pedeapsa penală (cap. Numai prin stabilirea pedepselor pentru săvârşirea infracţiunilor legea penală îşi realizează scopul urmărit: apărarea valorilor sociale şi prevenirea săvârşirii faptelor prejudiciabile (art. nu ar fi avut nici o importanţă (art. nu poate fi vorba de infracţiune. iar prin conţinutul ei concret este în mod vădit lipsită de importanţă. Incriminarea şi dezincriminarea faptei sunt de competenţa legiuitorului (lit. Infracţiunea fără pedeapsă nu are sens juridic penal. Articolul 15.14 CP).art. În art. subiectul şi latura subiectivă. Elementul material caracterizează infracţiunea ca faptă prejudiciabilă. Între caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei şi prevederea faptei în legea penală există o strânsă legătură. Atât acţiunea. Problema privind recunoaşterea lipsei gradului prejudiciabil al faptei săvârşite se soluţionează de organele urmăririi penale şi de instanţa de judecată în fiecare caz concret în parte.15 CP. La aplicarea legii penale se ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite (art. O asemenea calificare poate fi dată numai în măsura în care fapta a fost săvârşită cu vinovăţie.15 CP este dată numai caracteristica generală a criteriilor care determină gradul prejudiciabil al infracţiunii.n) alin.14 CP este material-formală. cu toate consecinţele ce decurg din acest statut. prin conţinutul lor concret nu vor putea fi niciodată vădit lipsite de importanţă. Liberarea de răspunderea penală şi de pedeapsa penală sunt aspecte ale principiului individualizării răspunderii penale şi pedepsei penale. devine o categorie penală. dar. ea obţine o formă juridică. în lipsa pedepsei penale pentru infracţiunea săvârşită. latura obiectivă.VI şi IX CP). 6.2 art. 7.72 din Constituţie şi exclude interpretarea extensivă defavorabilă şi aplicarea prin analogie a legii penale (art. Descrierea caracterului prejudiciabilităţii infracţiunii a rămas în afara reglementării legislative. Simpla constatare a prevederii faptei prejudiciabile în legea penală nu este suficientă pentru calificarea acesteia drept infracţiune. Criteriile după care se determină gradul prejudiciabil al infracţiunii sunt indicate în art. ci le recunoaşte. 8. cât şi inacţiunea prejudiciabilă trebuie să reprezinte o manifestare psihică conştientă şi volitivă a persoanei (art. Nu constituie infracţiune nici fapta prejudiciabilă săvârşită de o persoană în stare de iresponsabilitate (art.1-2 CP). Noţiunea de infracţiune expusă în art. Legea nu creează caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei. În acelaşi timp.7 CP).39 CP). care conţine semnele formale ale unei infracţiuni.

după metoda săvârşirii infracţiunii (semn al laturii obiective) jaful (art.2. Astfel. El este stabilit de legiuitor şi se ia în consideraţie la incriminarea faptei în natura şi limitele pedepselor prevăzute pentru ea. Gradul prejudiciabil este legal (abstract). se deosebeşte calitativ de orice alt fel de infracţiuni (după obiectul de atentare). subiectul şi latura subiectivă.1 art. (3) Infracţiuni mai puţin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv. adică de obiectul juridic al infracţiunii. La schimbarea gradului prejudiciabil acesta se oglindeşte în sancţiunea pentru infracţiunea dată.186 CP). toate infracţiunile contra vieţii au un caracter prejudiciabil. cele contra patrimoniului altul etc.4147 CP).25-27 CP) şi de alţi factori. Gradul prejudiciabil constă din caracteristica cantitativă a unei infracţiuni în raport cu alte infracţiuni din grupul celora care au acelaşi caracter prejudiciabil. săvârşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală. CLASIFICAREA INFRACŢIUNILOR (1) În funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil.16 modificat prin Legea nr.197 CP) este mai periculoasă decât aceeaşi faptă săvârşită din imprudenţă (art. Caracterul prejudiciabil reprezintă caracteristica calitativă a pericolului unui grup de infracţiuni care atentează la una şi aceeaşi valoare socială. în primul rând. cum este furtul (alin. În funcţie de forma vinovăţiei (semn al laturii subiective). care va fi ori mai blândă. care a săvârşit o infracţiune mai puţin gravă. infracţiunile prevăzute de prezentul cod sunt clasificate în următoarele categorii: uşoare.V şi VI. (5) Infracţiuni deosebit de grave se consideră infracţiunile săvârşite cu intenţie pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depăşeşte 15 ani. de exemplu.198 CP) etc. VIII şi IX din partea generală a CP. în funcţie de criteriile menţionate. infracţiunea de distrugere sau deteriorare intenţionată a bunurilor (art. Criteriile care determină gradul prejudiciabil al infracţiunii sunt indicate în art. De aceea caracterul prejudiciabil al infracţiunii depinde de locul pe care infracţiunea dată îl ocupă în sistemul părţii speciale a CP. 4. etapele activităţii infracţionale (art. ori mai aspră. prezintă un grad prejudiciabil sporit şi este mai aspru pedepsită decât aceeaşi faptă săvârşită de o persoană ori de două sau mai multe persoane (art. în limitele infracţiunilor contra patrimoniului. răpirea unei persoane.187 CP) prezintă un grad prejudiciabil mai mare decât furtul (art. latura obiectivă. (6) Infracţiuni excepţional de grave se consideră infracţiunile săvârşite cu intenţie pentru care legea penală prevede detenţiune pe viaţă. De exemplu.211-XV din 29. În raport cu caracterul prejudiciabil legiuitorul stabileşte gradul pericolului fiecărei infracţiuni din grupul cu acelaşi caracter prejudiciabil. ca infracţiune contra vieţii. El depinde. în vigoare din 12. grave.05. ţinându-se cont de criteriile din cap. 5. poate fi pedepsită cu închisoarea pe un termen concret în limitele de la 6 luni până la 3 ani sau poate fi liberată de răspunderea penală conform art.54 CP. omorul. Gradul prejudiciabil este concret în cazul în care e stabilit de către instanţa de judecată la individualizarea răspunderii penale şi pedepsei penale.06.186 CP). (2) Infracţiuni uşoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de până la 2 ani inclusiv. De exemplu.03] . Din acest punct de vedere. Infracţiunile din partea specială a CP nu sunt plasate la întâmplare. 3. Acestea sunt semnele obiective şi subiective ce caracterizează elementele componenţei de infracţiune: obiectul.03. Gradul prejudiciabil depinde şi de formele de participaţie la săvârşirea infracţiunii (art.164 CP). de caracterul valorii sociale împotriva căreia este îndreptată infracţiunea din grupul dat. [Art. (4) Infracţiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 15 ani inclusiv. persoana în vârstă de până la 18 ani.15 CP. Articolul 16. deosebit de grave şi excepţional de grave. ci în funcţie de importanţa pe care o dă legiuitorul valorilor sociale. De exemplu. mai puţin grave.

închisoarea şi mărimea ei maximă. iar în unele articole se întâlneau şi noţiuni cum ar fi: infracţiuni ce nu prezintă un mare pericol social (art. Acest cod însă nu preciza semnele acestor categorii de infracţiuni şi nu conţinea criterii unice pentru clasificarea lor. aceeaşi infracţiune este inclusă în diferite categorii din cele 5 menţionate în art.16 CP.1.2 art. Infracţiunile de tipul celora cum sunt lipsirea de viaţă din imprudenţă a două sau a mai multor persoane (alin. distrugerea sau deteriorarea intenţionată a monumentelor de istorie şi cultură se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 până la 3000 de unităţi convenţionale sau cu arest până la 6 luni (art. prevăzută pentru ea în sancţiunea articolului respectiv din partea specială a CP.323 CP) etc. se includ în categoria infracţiunilor grave. încălcarea regulilor de zbor (art. prin urmare. În cazul în care sancţiunea prevede pentru pedeapsa cu închisoarea o alternativă în formă de detenţiune pe viaţă. fie ca alternativă altor categorii de pedepse. 2. . este considerată o infracţiune deosebit de gravă. Aceeaşi faptă. La infracţiunile uşoare se referă faptele intenţionate sau săvârşite din imprudenţă. ea este o infracţiune deosebit de gravă (alin.63 CP). favorizarea infracţiunii (art.149 CP). huliganismul agravat (alin. la baza acestei clasificări stă expresia juridică a caracterului şi gradului prejudiciabil al faptei. De fapt. respectiv. De exemplu. şi forma vinovăţiei. Din interpretarea logică şi semantică a conţinutului acestei norme juridice rezultă că în categoria dată se includ infracţiunile sancţionate numai cu închisoarea fie drept unicul tip de pedeapsă. pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoarea pe un termen de până la 5 ani şi. CP din 1961 definea infracţiunea gravă (art. La baza clasificării infracţiunilor în deosebit de grave şi excepţional de grave stau următoarele criterii: categoria pedepsei şi mărimea prevăzută de sancţiunea articolului din partea specială a CP. De exemplu. incriminat în art. la categoria infracţiunilor uşoare. constituie o infracţiune gravă în cazul calificării faptei în cadrul dispoziţiilor alin.2 art. iar în cazul calificării în baza prevederilor alin. persoanele juridice care au săvârşit infracţiunile prevăzute în alin. mai puţin grave.195 CP). La infracţiunile mai puţin grave se referă omorul săvârşit în stare de afect (art. În funcţie de aceste criterii. Aceste infracţiuni se referă. De exemplu. 4.262 CP).2. din care cauză ea se pedepseşte cu închisoarea de la 16 până la 25 de ani sau cu detenţiune pe viaţă. La categoria celor deosebit de grave se referă acele infracţiuni pentru care sancţiunea normei de incriminare prevede numai pedeapsa maximă cu închisoarea pe un termen ce depăşeşte 15 ani. 6. această infracţiune se consideră excepţional de gravă. infracţiunile sunt clasificate în 5 categorii: uşoare. traficul de fiinţe umane. În art.I din partea specială). eschivarea de la acordarea ajutorului material părinţilor sau soţului se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 200 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată de până la 180 de ore în folosul comunităţii (art.203 CP).1. 5.146 CP).283 CP) este o infracţiune excepţional de gravă. Banditismul însă (art.3 art.168 CP). pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de până la 2 ani inclusiv. 3. de până la 15 ani.2 şi 3 art. munca forţată (art. care se manifestă prin una din categoriile de pedeapsă . Mai mult.16 CP este legiferată clasificarea infracţiunilor în funcţie de caracterul şi gradul lor prejudiciabil. Însă în partea specială a CP unele infracţiuni sunt sancţionate numai cu pedepse de altă natură.71) şi deosebit de gravă (art. deosebit de grave şi excepţional de grave.21 CP în general nu pot fi sancţionate cu închisoarea (art. Toate infracţiunile deosebit de grave şi excepţional de grave sunt săvârşite în mod intenţionat.3 ea este apreciată drept infracţiune excepţional de gravă. precum şi forma vinovăţiei. de asemenea.287 CP) etc.165 CP.48) şi infracţiuni deosebit de periculoase contra statului (cap. grave.221 CP) etc. În funcţie de circumstanţele agravante ale componenţei de infracţiune. infracţiunea de însuşire în proporţii deosebit de mari a bunurilor se pedepseşte cu închisoarea de la 10 până la 25 de ani şi. Infracţiuni mai puţin grave şi grave se consideră faptele intenţionate sau săvârşite din imprudenţă. dacă se încadrează în limitele prevederilor alin.23).

84 CP). mijloacele sau modul săvârşirii infracţiunii. constituie latura subiectivă a infracţiunii.72 CP). În raport cu categoriile infracţiunilor. De exemplu. Intenţia în norma penală citată este caracterizată sub aspectul manifestării ei în două modalităţi: a) intenţia directă se manifestă în situaţia în care persoana îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale. în CP sunt incriminate actele de pregătire a infracţiunilor (art. Astfel. locul.a) alin. adică prevederea ei ca infracţiune în legea penală. în funcţie de categoria infracţiunii săvârşite. însă admite în mod conştient survenirea acestor urmări. Însă gradul prejudiciabil al unor fapte prevăzute în CP ca infracţiuni este legat. survenirea acestor urmări. de încălcarea de către făptuitor a unor legi.6. 51 CP) poate fi supusă răspunderii penale şi pedepsei penale. Atribuirea infracţiunii la una din categoriile indicate în art. . prevede urmările prejudiciabile ale acesteia şi doreşte survenirea acestor urmări. în primul rând.323).16 CP) are importanţă teoretică şi practică.5 din 6 iulie 1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului). aplicarea mijloacelor şi metodelor interzise de ducere a războiului (art. Articolul 17. cât şi prin intenţie indirectă înglobează reprezentarea în conştiinţa persoanei a obiectului infracţiunii. Ea reprezintă atitudinea psihică conştientă şi volitivă a persoanei în procesul comiterii infracţiunii.17 CP nu cere cunoaşterea de către făptuitor şi a caracterului ilicit al faptei. acţiunii sau inacţiunii prin care se realizează activitatea infracţională. încălcarea intenţionată a legislaţiei privind accesul la informaţie (art.180 CP). Art.a) alin. Înţelegerea caracterului prejudiciabil al faptei şi prevederea urmării ei constituie elementul intelectiv al intenţiei. iar dorinţa sau admiterea în mod conştient a survenirii urmării prejudiciabile reprezintă elementul ei volitiv.14 HP CSJ nr. care.2 art. nu se aplică condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei (alin.2 art. denunţarea calomnioasă şi mărturia mincinoasă săvârşite în circumstanţe agravante (lit.312 CP) etc.97 CP) etc. favorizarea infracţiunii (art.16 CP atrage după sine şi anumite consecinţe juridice. cele săvârşite se încadrează în componenţa de infracţiune de furt (p.160 CP). Dispoziţia art.311 şi lit. Clasificarea infracţiunilor (art. însă ea poate fi dedusă din dispoziţiile art. De exemplu.90 CP).2-3 HP CSJ nr. 1.8 CP din 1961. Numai persoana vinovată de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală (art. se stabilesc categoriile penitenciarelor în care se execută pedeapsa cu închisoarea (art.4 art. a prevăzut urmările ei prejudiciabile. persoana care nu ştia precis de graviditatea părţii vătămate nu poate să poarte răspunderea penală pentru infracţiunea agravată cum este omorul unei femei gravide (p. se consideră infracţiune de jaf atunci când infractorul îşi dă seama că săvârşeşte infracţiunea în prezenţa părţii vătămate sau a altor persoane. efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale de către medic (art.79 CP) şi în cazul unui concurs de infracţiuni (art. prevede urmările ei prejudiciabile. 3. împreună cu motivul şi scopul. De exemplu. 2. Dacă latura obiectivă a infracţiunii se caracterizează şi prin anumite semne referitoare la timpul. ca formă a vinovăţiei. INFRACŢIUNEA SĂVÂRŞITĂ CU INTENŢIE Se consideră că infracţiunea a fost săvârşită cu intenţie dacă persoana care a săvârşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale. sunt reglementate termenele de prescripţie ale executării sentinţei de condamnare (art. b) intenţia indirectă se manifestă în situaţia în care persoana îşi dă seama de gradul prejudiciului faptei. reguli. În CP nu se defineşte noţiunea de vinovăţie. În cazul infracţiunilor agravate conştiinţa făptuitorului trebuie să cuprindă şi aceste circumstanţe. În cazul în care făptuitorul în situaţia creată consideră că acţionează pe ascuns. înţelegerea trebuie să cuprindă şi aceste semne.26 CP). interdicţii sau de o activitate ilegală. nu doreşte.17 CP reproduce întocmai definiţia intenţiei.7. se aplică pedeapsa mai blândă decât cea prevăzută de lege (art. în mod conştient. Înţelegerea caracterului prejudiciabil al faptei săvârşite atât prin intenţie directă.143 CP) etc. prevăzută în art.9 din 15 noiembrie 1993 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre omor intenţionat).17-18 CP. le-a dorit sau admitea.

1993 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre omor intenţionat). de nepăsare faţă de producerea urmării prejudiciabile. făptuitorul prevede nu numai posibilitatea.1997 Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind infracţiunile legate de mijloacele narcotice). 6. Persoana care activează cu intenţie directă doreşte survenirea urmării prejudiciabile şi îşi depune voit eforturile pentru atingerea rezultatului dorit. infracţiunea de expediere ilegală de substanţe narcotice se consideră consumată din momentul primirii coletului poştal sau a bagajului cu astfel de substanţe de către instituţia de comunicaţie sau de punctul de recepţie a bagajelor (p. deci. şi inevitabilitatea survenirii ei.9 din 15 noiembrie 1993 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre omor intenţionat). 7.17 CP este orientată spre infracţiunile cu componenţe materiale. 5. cât şi cu intenţie indirectă. prevăzând posibilitatea survenirii reale a urmării prejudiciabile. Teoria şi legea penală cunoaşte şi alte modalităţi ale intenţiei. Elementul volitiv al intenţiei se caracterizează printr-o anumită atitudine volitivă faţă de urmarea prejudiciabilă.3 HP CSJ nr. persoana.3. pregătirea (art.156 CP). De exemplu. De exemplu. În astfel de cazuri. o atitudine de indiferenţă.12 din 27.147 CP) şi vătămarea gravă sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii în stare de afect (art. tentativa de omor este posibilă numai cu intenţie directă. în timpul unei sfezi dintre două persoane. Previziunea în cazul intenţiei indirecte presupune înţelegerea posibilităţii survenirii reale a consecinţelor prejudiciabile (p.11.3 HP CSJ nr. Această modalitate a intenţiei spontane constituie un semn ce caracterizează latura subiectivă a unor componenţe de infracţiuni. După timpul apariţiei intenţiei ea poate fi spontană şi premeditată. intenţia din afect apare în mod subit sub imperiul unor tulburări sau al altor stări de provocare ca reacţie imediată la aceste provocări. 4. elementul volitiv se caracterizează prin dorinţa de a săvârşi acţiunea sau inacţiunea prejudiciabilă indiferent de faptul survenirii unor urmări materiale. În cazul intenţiei spontane simple intenţia de a săvârşi infracţiunea apare din cauza unor condiţii în care se află persoana şi se realizează imediat sau după o perioadă scurtă de timp din momentul apariţiei ei. aruncând victima într-o prăpastie. Motivul şi scopul infracţiunii relevă faptul că persoana care o săvârşeşte urmăreşte şi doreşte o anumită finalitate. el va fi tras la răspundere penală pentru urmarea prejudiciabilă care a survenit real şi pe care acesta o admisese în mod conştient. una din ele ia un cuţit de pe masă şi o ucide pe cealaltă. Săvârşind fapta penală prin intenţie directă. Spre deosebire de intenţia spontană simplă.9 din 15. HP CSJ nr. Dacă vinovatul a activat cu intenţie indirectă. dacă omorul intenţionat poate fi săvârşit atât cu intenţie directă. iar în cazul altor infracţiuni ea poate fi considerată drept circumstanţă atenuantă la stabilirea pedepsei (art. Prin urmare. Rezultă că reglementarea intenţiei în art. Însă în CP o mare parte de infracţiuni au componenţe formale.acela al prevederii urmării prejudiciabile a faptei cu intenţie directă şi indirectă . dorea aceasta. persoana prevede nu numai posibilitatea survenirii reale a urmării prejudiciabile. cum sunt omorul săvârşit în stare de afect (art. însă o admite în mod conştient. Delimitarea intenţiei directe de intenţia indirectă are importanţă teoretică şi practică. În astfel de cazuri persoana acţionează numai cu intenţie directă.În astfel de cazuri conştiinţa făptuitorului trebuie să cuprindă şi înţelegerea că el săvârşeşte o faptă interzisă.27 CP) pot fi săvârşite numai cu intenţie directă. Are. nu o doreşte.03.146 CP). Un alt aspect al elementului intelectiv .se manifestă diferit.76 CP). Astfel. . Intenţia spontană se manifestă în două forme: simplă şi din afect. pruncuciderea (art. dar sfârşitul letal nu a survenit din cauza circumstanţelor ce nu au depins de voinţa lui (p. la săvârşirea infracţiunii prin intenţie indirectă.26 CP) şi tentativa de infracţiune (art. De exemplu. ci. ci şi inevitabilitatea morţii ei. Intenţia indirectă se exclude şi în cazul infracţiunilor cu componenţe formale. de regulă. urmarea prejudiciabilă a cărora nu este un semn obligatoriu al laturii obiective. Spre deosebire de intenţia directă. adică atunci când acţiunile vinovatului demonstrau că el a prevăzut survenirea morţii.

banditismul (art. îşi dă seama că această abatere de la regulile de circulaţie rutieră creează un pericol pentru securitatea participanţilor la trafic. ci şi posibilitatea preîntâmpinării unei astfel de urmări.1 HP CSJ nr. De regulă. indicându-se probele cercetate (p. crearea sau conducerea unei organizaţii criminale (art.a) alin. La baza acestei aprecieri pot sta încrederea făptuitorului în experienţa şi pregătirea sa profesională. nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile.7 şi 15 CP). persoana plănuieşte şi se pregăteşte în vederea săvârşirii infracţiunii.145 CP). În cazul intenţiei concrete persoana prevede şi doreşte survenirea unui rezultat bine determinat. INFRACŢIUNEA SĂVÂRŞITĂ DIN IMPRUDENŢĂ Se consideră că infracţiunea a fost săvârşită din imprudenţă dacă persoana care a săvârşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale. De exemplu. În astfel de situaţii. În alte cazuri premeditarea poate fi luată în vedere la individualizarea pedepsei ca semn ce determină gradul prejudiciabil al infracţiunii (art. Înţelegerea caracterului prejudiciabil al faptei este legată. intenţia premeditată sporeşte gradul prejudiciabil al faptei şi al făptuitorului. de aceea ea apare mai prejudiciabilă decât intenţia spontană. De exemplu. În cazul intenţiei nedeterminate făptuitorul prevede şi doreşte să cauzeze un prejudiciu.284 CP) etc. starea tehnică a . de nerespectarea unor reguli de precauţie stabilite pentru a evita survenirea unor consecinţe prejudiciabile în procesul de desfăşurare a anumitor activităţi. în acest interval de timp. la săvârşirea infracţiunii de viol făptuitorul nu ştia precis vârsta victimei. în concepţia făptuitorului. Sarcina dovedirii vinovăţiei revine acuzării. pentru practica judiciară are importanţă clasificarea ei în intenţie concretă şi intenţie nedeterminată.283 CP). a prevăzut urmările ei prejudiciabile. în condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea. motociclistul. În acest caz făptuitorul va fi tras la răspundere penală pentru viol în funcţie de vârsta pe care de fapt o avea victima.171 CP. În art. 8. cum sunt omorul intenţionat săvârşit cu premeditare (lit.Intenţia premeditată presupune un anumit interval de timp de la apariţia ideii de a săvârşi infracţiunea până la realizarea ei.2 art. de regulă. adică după rezultat. 1. dezvoltând o viteză inadmisibilă pe o rută din raza oraşului. dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate ori nu îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale. De exemplu.9 din 15 noiembrie 1993 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre omor premeditat). inculpatul şi apărătorul lui având posibilitatea în proces de a folosi orice mijloc de probă pentru a o infirma. Concluziile instanţei judecătoreşti cu privire la vinovăţia sau nevinovăţia inculpatului trebuie să fie motivate în sentinţă. admiţând că ea poate fi şi minoră. însă îşi imaginează în linii generale urmările posibile. această activitate prezintă un anumit grad prejudiciabil. Articolul 18. Factorul intelectiv al sineîncrederii exagerate constă în înţelegerea de către făptuitor a caracterului prejudiciabil al activităţii sale şi în prevederea urmării prejudiciabile ce poate surveni din cauza ei. 2. Prevederea în cadrul sineîncrederii exagerate presupune nu numai prevederea posibilităţii producerii urmării prejudiciabile. Vinovăţia nu se prezumă. Acţiunile lui vor fi calificate ca viol al unei persoane minore în vârstă de până la 14 ani în baza lit. creându-şi condiţii favorabile pentru realizarea ei. dar consideră uşuratic că prin felul în care acţionează îl va evita. dorind în egală măsură survenirea oricăreia din aceste urmări. rezultat pe care nu-l doreşte şi nici nu-l acceptă. După gradul de concretizare a intenţiei. De exemplu.b) alin. ar trebui să evite rezultatul prevăzut. Posibilitatea preîntâmpinării urmărilor se bazează pe aprecierea unor temeiuri şi împrejurări care.3 art. prevede urmările ei prejudiciabile.18 CP este prevăzută imprudenţa ca formă a vinovăţiei sub două modalităţi: a) sineîncrederea exagerată (uşuratică) şi b) neglijenţa. intenţia premeditată este un semn ce caracterizează latura subiectivă a unor astfel de infracţiuni. făptuitorul ştie că victima nu are vârsta de 14 ani şi o violează. Sineîncrederea exagerată se caracterizează prin faptul că persoana îşi dă seama că. deşi trebuia şi putea să le prevadă.

circumstanţele concrete ale situaţiei în fiecare caz aparte. dar nu din imprudenţă (p. acţiunea persoanei care a instalat pe terenul său un dispozitiv explozibil. de fapt. În general. De exemplu. La intenţie. de rezultat. îl acceptă în mod conştient şi nu face nici un efort pentru preîntâmpinarea lui.20 CP).26 HP CSJ Cu privire la practica judiciară în cauzele de omor intenţionat).235 alin. obligaţiunea de a prevedea rezultatul este o condiţie obiectivă a neglijenţei şi la stabilirea ei nu se iau în considerare particularităţile individuale ale persoanei concrete. concrete ale persoanei. 5. şi nu infracţiune (art. nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmării prejudiciabile. au fost apreciaţi exagerat. Factorul volitiv al sineîncrederii exagerate reprezintă eforturile pe care le depune făptuitorul la desfăşurarea activităţii cu nerespectarea regulilor de precauţie în condiţiile încrederii sale în anumiţi factori care.mecanismelor. pot împiedica survenirea rezultatului şi care. prevăzând posibilitatea survenirii rezultatului. Obligaţiunea de prevedere se deduce nu din posibilităţile individuale. ci din posibilitatea unui individ mediu. chiar nici atunci când rezultatul a fost preîntâmpinat de alte persoane sau din întâmplare nu a survenit. 3. Numai atunci când persoana care trebuia să prevadă şi să preîntâmpine rezultatul faptei sale a putut.41 CP) şi exclude posibilitatea pregătirii şi tentativei la ele (art. În lipsa obligaţiunii de a prevedea posibilitatea survenirii rezultatului se exclude vinovăţia. Specificul acestei forme de vinovăţie rezultă şi din faptul că CP nu prevede răspunderea penală pentru participaţia la săvârşirea infracţiunilor din imprudenţă (art. Sintagma din art. ar fi trebuit să prevadă rezultatul acţiunii sale. persoana. 7. acţiunile altor persoane. Posibilitatea de prevedere este o condiţie subiectivă a neglijenţei şi se stabileşte în funcţie de particularităţile individuale ale făptuitorului. pe întâmplare. vinovăţia sa va îmbrăca forma intenţiei. şi această încredere îl însoţeşte pe tot parcursul activităţii sale. sunt temeiuri de a se vorbi despre prezenţa vinovăţiei în formă de neglijenţă. activând în condiţiile făptuitorului. Astfel. în urma exploziei căruia au murit oameni.1 art. instrucţiuni legale care reglementează modul de desfăşurare a unor activităţi sau din anumite reguli de convieţuire socială bazate pe experienţa de viaţă. Această obligaţiune rezultă din diferite norme. va exista o faptă săvârşită fără vinovăţie. INFRACŢIUNE SĂVÂRŞITĂ CU DOUĂ FORME DE VINOVĂŢIE .26-27 CP). Articolul 19. 4. reguli. ci pe hazard. urmează a fi calificată ca omor intenţionat. Prin urmare. 6. însă nu şia onorat această obligaţiune. în lipsa unui rezultat real. În dreptul penal esenţa neglijenţei constă în faptul că persoana trebuia şi putea să prevadă posibilitatea producerii rezultatului prejudiciabil. nu atrage răspunderea penală a făptuitorului.18 CP trebuia să prevadă exprimă obligaţiunea persoanei de a prevedea posibilitatea survenirii urmării prejudiciabile. este necesar ca persoana să poată prevedea natura şi dimensiunile lui. precum şi alte împrejurări de natură să prevină producerea rezultatului prejudiciabil.345 CP). Excepţie fac infracţiunile cu componenţe formale prevăzute expres în partea specială a CP (art. obişnuit. care. Neglijenţa ca modalitate a imprudenţei există atunci când persoana nu îşi da seama de caracterul prejudiciabil al faptei. Pe lângă obligaţiunea de a prevedea rezultatul (trebuia să-l prevadă). dar greşit. deşi trebuia şi putea să le prevadă. în concepţia sa. Dacă se va stabili că persoana nicicum nu putea să prevadă producerea rezultatului. Când făptuitorul nu se bazează pe nici un temei care ar putea preîntâmpina rezultatul. Crearea pericolului survenirii urmării prejudiciabile din cauza sineîncrederii exagerate sau a neglijenţei.18 CP reglementează imprudenţa în cele două modalităţi menţionate numai în cazurile infracţiunilor cu componenţe materiale. În situaţia sineîncrederii exagerate făptuitorul crede sincer. lipsa de înţelegere a gradului prejudiciabil al faptei şi al prevederii producerii rezultatului ei deosebesc imprudenţa de toate celelalte forme şi modalităţi ale vinovăţiei. pregătirea şi experienţa lui profesională sau de viaţă. exagerat că rezultatul nu se va produce. întrucât în asemenea caz ea echivalează cu acceptarea urmărilor prevăzute. art.

fiind unite de legiuitor într-o componenţă. luarea de ostatici care a dus la decesul victimei din imprudenţă (alin. 1. stabilirea recidivei (art. infracţiunile se săvârşesc cu intenţie sau din imprudenţă. 3. În partea specială a CP infracţiunile cu două forme de vinovăţie după construcţia lor sunt incriminate sub forme de infracţiuni materiale agravate şi infracţiuni formale agravate.278 CP) etc. ele.20 CP reglementează un aspect al principiului vinovăţiei.4 art. provocarea ilegală a avortului care a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii. de exemplu. în art. nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile şi.1 art.3 art.280 CP).Dacă.19 CP. atrag înăsprirea pedepsei penale şi care nu erau cuprinse de intenţia făptuitorului. FAPTA SĂVÂRŞITĂ FĂRĂ VINOVĂŢIE (CAZUL FORTUIT) Fapta se consideră săvârşită fără vinovăţie dacă persoana care a comis-o nu îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale. ori decesul victimei (alin. . drept rezultat al săvârşirii cu intenţie a infracţiunii. se consideră în general infracţiuni intenţionate şi asupra lor se răsfrâng toate consecinţele ce decurg din acest statut al lor. şi imprudenţă faţă de urmarea mai gravă. răspunderea penală pentru atare urmări survine numai dacă persoana a prevăzut urmările prejudiciabile. conform art. De exemplu.20 CP rezultă două situaţii în care între acţiunea (inacţiunea) şi urmarea prejudiciabilă survenită există legătură cauzală. Însă unele infracţiuni. de clasificarea lor (art. conform legii. sancţiunea pentru această incriminare fiind cu mult mai aspră decât sancţiunile prevăzute pentru fiecare din infracţiunile unite.159 CP).149 CP. luarea de ostatici şi lipsirea de viaţă din imprudenţă sunt fapte incriminate ca infracţiuni concrete în alin. 2.2 art.2 art. 1. Nici o faptă săvârşită fără vinovăţie. terorismul soldat cu decesul unei persoane din imprudenţă (alin. nu poate fi recunoscută drept infracţiune. se produc urmări mai grave care. după construcţia lor. Articolul 20. deşi trebuia şi putea să le prevadă. lăsarea în primejdie. 4.19 CP sunt definite ca infracţiuni săvârşite cu două forme de vinovăţie. La infracţiunile materiale agravate săvârşite cu două forme de vinovăţie se referă: vătămarea intenţionat gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. Or. Ca exemple de infracţiuni formale agravate care pot fi săvârşite cu două forme de vinovăţie sunt: internarea ilegală într-o instituţie psihiatrică. Dacă CP nu ar fi incriminat infracţiunile săvârşite cu două forme de vinovăţie în partea specială a CP ca infracţiuni distincte. Din dispoziţiile art.169 CP).151 CP). conform circumstanţelor cauzei.163 CP). Astfel de infracţiuni în art. În consecinţă. respectiv. realizându-se un concurs ideal: infracţiunea iniţială comisă cu intenţie şi alta din imprudenţă. Sub aspect obiectiv infracţiunile cu două forme de vinovăţie constau dintr-o faptă iniţială. au format o singură infracţiune de luare de ostatici care a provocat decesul unei persoane din imprudenţă (alin. nici nu trebuia sau nu putea să le prevadă. precum şi decesul victimei (alin. care a cauzat din imprudenţă vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. legate. conducând la o consecinţă mai gravă. infracţiunea se consideră intenţionată. aceste infracţiuni se caracterizează prin intenţie.34 CP).2 art.16 CP). De regulă. Sub aspect subiectiv. categoriile penitenciarelor în care se execută pedeapsa cu închisoarea (art. însă fapta se consideră săvârşită fără vinovăţie.3 art. Ele. dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate sau dacă persoana nu a prevăzut posibilitatea survenirii acestor urmări. al cărei rezultat se amplifică.3 art. care a provocat din imprudenţă decesul victimei (alin. care a provocat decesul victimei (alin.72 CP) etc. care exclude incriminarea obiectivă în dreptul penal al RM.280 CP) etc. în practica judiciară la încadrarea juridică a unor asemenea fapte s-ar fi impus aplicarea regulilor concursului de infracţiuni. oricât de prejudiciabile ar fi urmările ei. Urmarea mai gravă provocată din imprudenţă prin fapta săvârşită cu intenţie apare astfel drept circumstanţă agravantă la infracţiunile săvârşite cu intenţie. Art. ce stă la baza acţiunii iniţiale.280 CP şi. Cunoaşterea trăsăturilor specifice ale infracţiunilor cu două forme de vinovăţie are o mare importanţă practică. se caracterizează sub aspectul laturii subiective prin reunirea cumulativă a intenţiei şi imprudenţei.

art. de asemenea.(2). În exemplul invocat conducătorul autovehiculului a produs un accident rutier fără vinovăţie. trăsnet etc. 281. 172. 317 alin.2. în situaţia în care un conducător de automobil a săvârşit un accident.305. art. art. art.260.(2) şi (3). art. Dacă se va stabili că persoana care se crede cu bună-credinţă atacată şi circumstanţele concrete ale cauzei. În cazul infracţiunilor cu componenţe formale.197 alin. A doua situaţie. când o persoană este convinsă. La această situaţie se referă. conform circumstanţelor cauzei. îi dădeau temeiuri de a aprecia acţiunile părţii vătămate ca atac ce-i dă dreptul de a se apăra. Acţiunea (inacţiunea) care a determinat rezultatul neprevăzut trebuie să fie o faptă prevăzută de legea penală. Neprevederea cauzelor care au acţionat şi a rezultatului produs are un caracter obiectiv şi general.). 270. SUBIECTUL INFRACŢIUNII (1) Sunt pasibile de răspundere penală persoanele fizice responsabile care. art.342.312 CP. nici nu putea să înţeleagă caracterul prejudiciabil al acţiunilor (inacţiunilor) sale.(2).(2) şi (3). 147. se consideră săvârşite fără vinovăţie. ruperea unei piese la o maşină etc. dacă persoana nu îşi dădea seama sau nu trebuia şi nici nu putea să înţeleagă caracterul prejudiciabil al acţiunilor (inacţiunilor) sale. 189 alin.275. art. în primul rând. 152 alin. legitima apărare aparentă (putativă sau imperfectă). este aceea în care persoana nu îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al faptei sale. în baza unor date obiective şi a unor condiţii subiective. că ele sunt adevărate. 268. art. atac de cord etc.(2) şi (3). diferite instalaţii sau mecanisme (scurtcircuit.212 alin. Articolul 21. art. în momentul săvârşirii infracţiunii. din cauza unei defecţiuni tehnice de construcţie a motorului.(2). (2) Persoanele fizice care au vârsta între 14 şi 16 ani sunt pasibile de răspundere penală numai pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. Pentru existenţa acestei situaţii este necesar a stabili dacă fapta săvârşită îndeplineşte următoarele condiţii ce se desprind din reglementarea menţionată: Rezultatul acţiunii (inacţiunii) persoanei trebuie să se datoreze unor împrejurări obiective. art.195. etc. (2) şi (3). art. neprevăzute de conştiinţa şi voinţa făptuitorului. art. Împrejurările imprevizibile pot fi: naturale (cutremur.217 alin. 273 alin. din care cauză comite un accident de circulaţie.(2).192 alin. declaraţiile necorespunzătoare adevărului. 271. ele.(2). nici nu putea să înţeleagă caracterul prejudiciabil al acţiunilor (inacţiunilor) sale.288 alin. nu prevede posibilitatea survenirii urmării ei şi. or. În prima situaţie persoana care a comis fapta nu îşi dă seama şi. De exemplu.3 art. 280. inclusiv comportamentul părţii vătămate.(2). aceasta se consideră săvârşită fără vinovăţie în înţelesul art. 3.(3). 166 alin. . au împlinit vârsta de 16 ani. că se află în faţa unui atac. Persoana care a săvârşit fapta trebuie să fi fost în imposibilitate de a prevedea împrejurarea care a dus la producerea rezultatului. 175. Numai atunci când fapta întruneşte cumulativ toate condiţiile subiective şi obiective enunţate.). (3) şi (4).(2). Cauza imprevizibilă se poate datora şi imprudenţei victimei (apare brusc în faţa automobilului în viteză) sau comportării unor vieţuitoare (o viespe îl înţeapă în ochi pe conducătorul unui automobil în timp ce se află la volan. ce a dus la moartea unei persoane. nu întrunesc componenţa infracţiunii de mărturie mincinoasă. art. conform circumstanţelor cauzei. 283-286.164. art.171. în situaţia în care martorul este de bunăcredinţă.20 CP. conform circumstanţelor cauzei.(2) şi (3). împrejurare care nu ar fi putut fi prevăzută de nici o altă persoană aflată în situaţia şoferului.290 alin. 287 alin. o stare fiziologică (leşin. se interpretează drept infracţiune săvârşită fără vinovăţie.(4).190 alin. fapta se consideră săvârşită fără vinovăţie. defecţiune care nu a fost descoperită la revizia tehnică a maşinii. 196 alin. în condiţiile situaţiei apărute nici o persoană nu putea să le prevadă.292 alin. În asemenea cazuri trebuie să existe împrejurări reale care să creeze făptuitorului certitudinea că se află în faţa unui atac. în care fapta se săvârşeşte fără vinovăţie. prevăzută de art.(2).). 350.). 186-188. persoana nu-şi dădea seama şi. prevăzut de alin.264 CP. 151. nici nu trebuia şi nici nu putea să le prevadă.145. De exemplu. art. furtună. Or.

Subiect al infracţiunii poate fi atât persoana care a săvârşit o infracţiune consumată. autor. care este numit de expert. şi persoana juridică.305-XV din 11 iulie 2003 privind modificarea Codului penal al Republicii Moldova (MO nr.03 şi Legea nr. o anumită limită de vârstă. (4) Persoana juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător poartă răspundere penală pentru infracţiunile săvârşite. până la atingerea vârstei de 14 ani. 6. (5) Răspunderea penală a persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracţiunea săvârşită.10. Minorii între vârsta de 14 ani şi 16 ani poartă răspundere penală numai pentru săvârşirea infracţiunilor indicate expres în alin.51 CP).1 CP). 5.11. societăţii sau statului a fost săvârşită în interesul acestei persoane juridice sau a fost admisă. Prin acest articol CP recunoaşte ca subiect al infracţiunii deopotrivă cu persoana fizică.). cât şi cea care comite o infracţiune neconsumată (art. În alin.19. Temeiurile răspunderii penale sunt unice şi se aplică în egală măsură faţă de orice persoană care a împlinit vârsta cerută de lege (art. Însă vârsta minorului este luată în considerare la individualizarea răspunderii penale şi a pedepsei penale.06. Pentru ca o persoană să poată fi subiect al infracţiunii. de persoană vinovată de săvârşirea infracţiunii (alin.1 art. din punct de vedere penal. Din alin. Acestea sunt: vârsta cerută de lege şi responsabilitatea. sancţionată. 257. art.). ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii pentru efectuarea unei anumite activităţi. 3. 223-246.17. luna. prevăzute în art. utilizată de organul sau persoana împuternicite cu funcţii de conducere a persoanei juridice respective. Or. aprobată. de persoană care a săvârşit o infracţiune (alin. alin.(3) Persoana juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă există una din următoarele condiţii: a) persoana juridică este vinovată de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a dispoziţiilor directe ale legii. persoana în .2003 în vigoare din 12.26.211-XV din 29. 248-251.153-154 din 22 iulie 2003)] 1. Se consideră că persoana a atins vârsta anumită nu în ziua naşterii.37 din 12 noiembrie 1997 Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei în cadrul examinării cauzelor privind infracţiunile săvârşite de minori). şi nu de la naştere. în momentul comiterii infracţiunii. La constatarea vârstei de către expertiza medico-legală ziua naşterii urmează să fie considerată ultima zi a acelui an. ea trebuie să fi atins. de făptuitor (art.42 CP). anul naşterii).2 art.18 CP etc. 259-261.1 art. se deduce din vârsta minimală a acestei persoane presupusă de expertiză (p.21 modificat prin Legea nr.1 art. numai la o anumită vârstă. În CP subiectul infracţiunii apare şi sub denumirea de infractor (alin. Aceasta înseamnă că. alin. ci începând cu ziua următoare. inexistenţa responsabilităţii persoanei fizice este absolută şi în nici un caz nu se va putea dovedi existenţa ei.1 art.25-27 CP). c) fapta care cauzează sau creează pericolul cauzării de daune în proporţii considerabile persoanei.21 CP rezultă că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu poate fi subiect al infracţiunii. alin. iar în cazul constatării vârstei prin numărul minimal sau maximal de ani.6 al HP CSJ nr. organizator.2 art.). Vârsta generală pentru tragerea la răspundere penală a persoanei fizice este de 16 ani.215-218. Astfel.2 art. Această chestiune se soluţionează în conformitate cu cerinţele legii de procedură penală.51 CP etc.21. În cadrul urmăririi penale şi judecării cauzei trebuie să se dovedească vârsta precisă a minorului (ziua. b) persoana juridică este vinovată de efectuarea unei activităţi ce nu corespunde actelor de constituire sau scopurilor declarate. 221. art. art. omul dobândeşte capacităţile psihice care-i dau posibilitate de a conştientiza acţiunile sale şi de a şi le putea stăpâni. 2.21 CP sunt indicate semnele ce caracterizează în general persoana fizică ca subiect al infracţiunii.1 art.05.5 şi art. [Art.27 CP etc. instigator sau complice (art.2 art. 4.6.

60 CC) şi de exerciţiu (alin. Nu orice persoană juridică în sensul art.vârstă de până la 18 ani poate fi liberată de răspunderea penală în temeiul prevederilor art. b) să desfăşoare activitate de întreprinzător.55 CC poate fi subiect al infracţiunii.71 CP). Astfel.4 art.4 art. Răspunderea penală a persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de întreprinzător nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracţiunea săvârşită.307 CP). infracţiunile de atragere a minorilor în activitatea criminală sau la consumul ilegal de droguri pot fi săvârşite numai de persoane care au atins vârsta de 18 ani (art. care desfăşoară activitatea de întreprinzător ce corespunde dispoziţiilor acestor acte legislative şi normative.22-23 CP. CP stabileşte în alin. persoana care efectuează urmărirea penală (art. naval sau aerian (art. Actualul CP a mers pe calea recomandată ţărilor-membre de Consiliul Europei .61 CC). trebuie să avem în vedere că o mare parte din infracţiunile prevăzute în partea specială a CP pot fi săvârşite numai de persoane care au atins o anumită vârstă. De exemplu. 11. De exemplu. alin. faţă de minori nu se aplică detenţiunea pe viaţă (art. de Legea nr.55 CC.160 CP). a 2-a Antrepriza.1 Dispoziţii generale cu privire la antrepriză şi la prestări servicii şi sec.3 şi 4 art. Însă această activitate este reglementată expres de CC în cap. persoana juridică poate fi subiect al infracţiunii de la data înregistrării ei de către stat. ce desfăşoară activitate de întreprinzător. Referitor la problema vârstei de la care este posibilă răspunderea penală. însă este indicat caracterul activităţii persoanei sau funcţiile pe care le ocupă. persoană juridică este organizaţia care posedă un patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu. În aceste cazuri subiect al infracţiunii poate fi persoana fizică care a împlinit 18 ani sau o altă vârstă stabilită de lege pentru a ocupa aceste funcţii sau pentru a exercita aceste activităţi.327. Conform art. În concepţia CP din 1961 persoana juridică nu putea fi subiect al infracţiunii. 9. lucrătorul transportului feroviar.208-209 CP).21 că poate fi subiect al infracţiunii numai acea persoană juridică.21 CP şi în articolul corespunzător din partea specială a CP. de Legea nr. De aceea pot fi subiecţi ai infracţiunii numai acele persoane juridice.845 din 3 ianuarie 1992 Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (cu modificările corespunzătoare). În această situaţie persoana fizică trebuie să posede semnele prevăzute în alin. 7. 10. poate fi reclamant şi pârât în instanţa de judecată. CP în art.332 din 1999 Privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate. medicul (art. 308 CP). Persoanele juridice pot fi trase la răspundere penală numai pentru infracţiunile prevăzute de alin. Ea se consideră constituită în momentul înregistrării şi din acest moment are capacitatea de folosinţă (alin. c) ea poartă răspundere penală numai pentru infracţiunile prevăzute expres în alin. vârsta subiectului special în norma de incriminare nu este determinată.4 art.XI. judecătorul (art. .21 CP.306. În alte cazuri.1 art. 12.263) etc. închisoarea ca pedeapsă faţă de ei poate fi aplicată pe un termen ce nu depăşeşte 15 ani (art.70) etc.76 CP).de a recunoaşte în legislaţia penală persoana juridică drept subiect al răspunderii penale. Pe cale de deducţie. din această interpretare s-ar putea formula şi înţelesul activităţii legale de întreprinzător.125 dă interpretarea legislativă a activităţii de întreprinzător desfăşurată ilegal.54 CP şi în conformitate cu prevederile procedurii penale. Noţiunea şi caracteristica responsabilităţii şi iresponsabilităţii sunt expuse în comentariul la art.21 CP. să-şi asume obligaţiuni.21 CP reglementează particularităţile răspunderii penale a persoanei juridice ca subiect al infracţiunii. 8. săvârşirea infracţiunii de către un minor constituie o circumstanţă atenuantă la stabilirea pedepsei (art. sec. Norma citată indică următoarele semne ce caracterizează persoana juridică drept subiect al infracţiunii: a) să fie constituită în ordinea şi modul prevăzute de lege. Alt semn ce caracterizează persoana fizică drept subiect al infracţiunii este responsabilitatea. CP nu dă noţiunea de persoană juridică. Prin urmare. poate să dobândească şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale.1 art. persoana cu funcţii de răspundere (art. 328 CP).1 art.

Aceşti doi factori există în mod cumulativ. la starea de iresponsabilitate.22 CP) şi caracterizează criteriile ce stau la bază ei. pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical. Factorul volitiv constă în capacitatea persoanei de a-şi manifesta voinţa şi de a-şi dirija acţiunile.21 CP responsabilitatea este prevăzută ca semn ce caracterizează persoana fizică în calitate de subiect al infracţiunii. 2. Lipsa unuia dintre aceştia duce la inexistenţa responsabilităţii şi. b) şi c) alin. numai persoana responsabilă poate fi subiect al infracţiunii. Responsabilitatea este consecinţa existenţei capacităţii biopsihice a persoanei de a-şi da seama de caracterul prejudiciabil al faptei şi de a-şi manifesta voinţa şi dirija acţiunile. învinuitului sau inculpatului.23 CP sunt de principiu. organele urmăririi penale şi instanţele judecătoreşti sunt obligate să stabilească starea psihică a acestora. în baza hotărârii instanţei de judecată. Însă în cazurile în care apar îndoieli cu privire la starea de responsabilitate a bănuitului. 2. Din dispoziţiile cuprinse în art.23 CP rezultă că la baza iresponsabilităţii stau două criterii: medical şi juridic. 1. iar după însănătoşire . pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical.3 art. a unei tulburări psihice temporare sau a altei stări patologice. deci. responsabilitatea este premisa vinovăţiei. Răspunderea penală reprezintă o condamnare publică care obligă infractorul să suporte consecinţele prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită. precum şi capacitatea de a-şi manifesta voinţa şi a-şi dirija acţiunile. Faţă de o asemenea persoană. care a săvârşit o faptă cu vinovăţie. Articolul 22. Acesta din urmă este denumit şi psihologic. RESPONSABILITATEA Responsabilitatea este starea psihologică a persoanei care are capacitatea de a înţelege caracterul prejudiciabil al faptei. Potrivit alin. Numai o persoană responsabilă. Factorul intelectiv este determinat de capacitatea persoanei de a înţelege caracterul prejudiciabil al faptei. înainte de pronunţarea sentinţei de către instanţa de judecată s-a îmbolnăvit de o boală psihică care a lipsit-o de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile ori inacţiunile sale sau de a le dirija. Dacă lipseşte responsabilitatea. nu se mai poate pune problema vinovăţiei ca semn al infracţiunii.21 sunt prevăzute unele condiţii speciale privitoare la specificul laturii obiective şi al laturii subiective ale infracţiunilor săvârşite de persoana juridică. iar în art. Trebuie să facem distincţie între responsabilitate şi răspunderea penală. În lit. Art. adică responsabilitatea sau iresponsabilitatea lor.21 CP.1 art. Responsabilitatea trebuie să existe în momentul săvârşirii faptei. În literatura juridică responsabilitatea este denumită şi capacitate penală sau imputabilitate. se afla în stare de iresponsabilitate. Responsabilitatea este starea psihologică proprie omului normal şi este opusă iresponsabilităţii prevăzute de art.2 art. Între responsabilitate şi vinovăţie există o strânsă legătură. Responsabilitatea presupune doi factori: un factor intelectiv şi unul volitiv.51 CP).a). 3. întrucât o persoană iresponsabilă nu poate acţiona cu vinovăţie (cu intenţie sau imprudenţă). În art. Responsabilitatea persoanei este prezumată şi nu trebuie dovedită. în baza hotărârii instanţei de judecată.23 CP. .13. norma dată exclude răspunderea penală a persoanei iresponsabile. Astfel. 4. IRESPONSABILITATEA (1) Nu este pasibilă de răspundere penală persoana care. Reglementările art. o infracţiune. în timpul săvârşirii unei fapte prejudiciabile. prevăzute de prezentul cod. (2) Nu este pasibilă de pedeapsă persoana care. Ambele criterii determină numai în mod cumulativ iresponsabilitatea persoanei. deşi a săvârşit infracţiunea în stare de responsabilitate.ea poate fi supusă pedepsei.22 CP se dă noţiunea de responsabilitate. adică nu putea să-şi dea seama de acţiunile ori inacţiunile sale sau nu putea să le dirijeze din cauza unei boli psihice cronice.23 CP dă noţiunea de iresponsabilitate ca stare psihologică opusă responsabilităţii (art. este supusă răspunderii penale (alin. responsabilitatea constituie şi o premisă a răspunderii penale. Prin urmare. 1. Articolul 23. Faţă de o asemenea persoană.

102 CP). în cazul unei astfel de tulburări psihice cum este piromania. 6. persoana care suferă de o boală psihică cronică. nu serveşte drept temei pentru liberarea făptuitorului de răspundere penală. dacă nu a expirat termenul de prescripţie sau dacă nu există alte motive pentru liberarea ei de răspundere penală şi de pedeapsă (art. 7. pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical prevăzute de art.23 CP prin expresia "nu putea să-şi dea seama de acţiunile şi inacţiunile sale sau nu putea să le dirijeze". Îmbolnăvirea de o boală psihică după săvârşirea infracţiunii. din cauza stării psihice bolnăvicioase. nu înţelege că prin acţiunile sale suprimă viaţa victimei. Polonia etc. criteriul medical al iresponsabilităţii este exprimat în art. care sunt expuşi în art.1 art.23 CP interzic tragerea la răspundere penală a persoanei care. La baza acestei responsabilităţi stă o tulburare psihică ce nu-i permite persoanei să înţeleagă în deplină măsură caracterul şi gradul prejudiciabil al acţiunilor (inacţiunilor) sale sau să şi le dirijeze. Însă faţă de aceste persoane. 8. psihologic). alin.98-102 CP. Această stare psihică este strâns legată de incapacitatea intelectuală a persoanei (factorul intelectiv). De exemplu. în baza hotărârii instanţei judecătoreşti. Faţă de o asemenea persoană. Or. Legislaţia penală a unor ţări (Germania. 4. De exemplu. printre care şi în baza expertizei psihiatrice. înainte de pronunţarea sentinţei s-a îmbolnăvit de o boală psihică. şi acest fapt se soluţionează în baza tuturor materialelor cauzei. deşi a săvârşit infracţiunea în stare de responsabilitate. Federaţia Rusă.2 art.3. Recunoaşterea iresponsabilităţii persoanei este de competenţa instanţelor judecătoreşti. însă pot servi drept temei pentru stabilirea . tulburări psihice şi stări patologice cunoscute de psihiatrie şi capabile de a afecta activitatea normală a psihicului persoanei (criteriul juridic. nu are capacitatea de a se abţine de la impulsul de a incendia.) recunoaşte o stare intermediară între responsabilitate şi iresponsabilitate. în baza hotărârii judecătoreşti. b) tulburările psihice temporare. Numai prezenţa criteriului juridic (psihologic) nu dă temei pentru recunoaşterea persoanei iresponsabile. Factorul volitiv al iresponsabilităţii se caracterizează prin lipsa capacităţii persoanei de a-şi dirija acţiunile sau inacţiunile în momentul săvârşirii infracţiunii şi este determinat de afectarea sferei volitive a psihicului persoanei. exceptând faptul că înţelege caracterul prejudiciabil al unei asemenea fapte. Criteriul juridic (psihologic) al iresponsabilităţii are la bază doi factori: intelectiv şi volitiv. o responsabilitate parţială. Factorul intelectiv al iresponsabilităţii se manifestă prin faptul că persoana "nu putea să-şi de seama de acţiunile şi inacţiunile sale" în momentul săvârşirii faptei prejudiciabile. iar după însănătoşire ea poate fi supusă pedepsei. şi nu îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunilor întreprinse. 5. Iresponsabilitatea persoanei se stabileşte la momentul săvârşirii infracţiunii. Pentru ca persoana să fie recunoscută iresponsabilă se cere prezenţa ambelor criterii ale iresponsabilităţii. distruge sau îşi însuşeşte bunurile altei persoane etc. Prevederile alin. în principiu.23 CP cere ca incapacitatea persoanei de a-şi da seama de acţiunile şi inacţiunile sale sau de a le dirija să fie determinată de anumite cauze care se referă la criteriul medical al iresponsabilităţii. redusă. Persoana recunoscută iresponsabilă la momentul săvârşirii faptei prejudiciabile nu poate fi subiect al infracţiunii şi nici nu poate fi trasă la răspundere penală. a cărei efectuare este obligatorie în cazurile în care apar îndoieli cu privire la starea de responsabilitate a persoanei care a săvârşit o faptă prejudiciabilă. c) stările patologice. persoana simte impulsul de a da foc. de a distruge prin foc şi. Astfel.23 CP printr-o enumerare generalizatoare juridico-penală a tuturor tipurilor de boli psihice. pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical. cu condiţia ca la momentul săvârşirii faptei boala psihică a persoanei să fi atins un asemenea grad. însă poate să se manifeste şi independent. Această stare psihică presupune lipsa capacităţii persoanei de a înţelege caracterul adevărat al faptei şi caracterul prejudiciabil al acesteia. Criteriul medical constă din faptul că lipsa capacităţii intelectuale şi volitive a persoanei este efectul unor asemenea cauze cum sunt: a) bolile psihice cronice. Aceste tulburări psihice nu exclud responsabilitatea. încât a lipsit-o de capacitatea de a-şi da seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori de a le dirija.

Cauzele ebrietăţii. care îngreuiază considerabil capacitatea lor de a înţelege sensul acţiunilor şi de a le dirija. despre care se vorbeşte în art. Iresponsabilitatea trebuie deosebită de arieraţia (înapoierea mintală) minorilor. 2.). În funcţie de cauzele ebrietăţii şi de influenţa ei asupra săvârşirii infracţiunii.77 CP). Starea de ebrietate obişnuită. persoana care a săvârşit o faptă prejudiciabilă într-o atare stare fiind recunoscută iresponsabilă (art.7 din 12 noiembrie 1997 Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei în cadrul examinării cauzelor privind infracţiunile săvârşite de minori). RĂSPUNDEREA PENTRU INFRACŢIUNEA SĂVÂRŞITĂ ÎN STARE DE EBRIETATE Persoana care a săvârşit o infracţiune în stare de ebrietate. gradul şi influenţa ei asupra săvârşirii infracţiunii se iau în considerare la stabilirea pedepsei. organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti sunt obligate să dispună efectuarea expertizei de către specialişti în domeniul psihologiei (psiholog. gradul şi influenţa ei asupra săvârşirii infracţiunii trebuiesc stabilite.23). nu poate fi considerată stare de iresponsabilitate. poate fi liberat de răspunderea penală şi internat într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare ori faţă de el se pot aplica alte măsuri de constrângere cu caracter educativ. Astfel. fiziologică trebuie deosebită de starea de ebrietate patologică. instanţa de judecată poate să nu recunoască această stare ca circumstanţă agravantă. Pentru stabilirea arieraţiei învinuitului sau inculpatului minor. instanţa de judecată este în drept a nu o considera drept circumstanţă agravantă (art. paranoie alcoolică etc. simplă. halucinaţii alcoolice. produsă de alcool sau de alte substanţe. O astfel de stare de ebrietate.unei pedepse mai blânde sau pentru aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical. 9.76 CP). faţă de persoana care a săvârşit o faptă prejudiciabilă prevăzută de legea penală. indiferent de gradul ei de gravitate. 4. De obicei. precum şi de gravitatea infracţiunii săvârşite. instanţa de judecată. însă tulburările psihice ale persoanei care nu exclud responsabilitatea pot fi recunoscute drept circumstanţe atenuante la stabilirea pedepsei (art. Potrivit art. asistent social. din cauza căreia persoana este lipsită de capacitatea de înţelegere şi de dirijare a voinţei sale.24 CP. Ţinând cont de gradul de deficienţă mintală. în baza art. starea de ebrietate se consideră de către instanţele judecătoreşti ca circumstanţă agravantă în cazurile în care această stare a contribuit la săvârşirea infracţiunii de către cel ce a consumat alcool sau substanţe ebriante. Cauzele ebrietăţii. substanţelor narcotice sau toxice.37 p. Diferenţa dintre ele nu constă în gradul de gravitate a ebrietăţii. or. Însă în cazul în care făptuitorul a ajuns la starea de ebrietate independent de voinţa sa (prin înşelăciune i se dă persoanei o băutură în care s-a introdus o substanţă narcotică sau este constrâns să consume substanţe toxice etc.104 CP. conform art. 1. ori a altor substanţe cu efect ebriant sau narcotizant. pedagog) sau de către expertul-psihiatru (HP CSJ nr.24 CP. tulburarea psihică temporară sau starea patologică. În aceste cazuri suntem în prezenţa celor două criterii (medical şi juridic) ale iresponsabilităţii. nu este liberată de răspundere penală. narcoman sau toxicoman. Articolul 24.24 CP au importanţă juridico-penală în practica judiciară. 3. concomitent cu pedeapsa pentru . minorul. ele se iau în consideraţie la stabilirea pedepsei. persoana care a săvârşit o infracţiune în stare de ebrietate nu este liberată de răspunderea penală. Norma citată are în vedere starea de ebrietate obişnuită (simplă. dacă există avizul medical corespunzător.) sau starea de ebrietate nu se află în legătură cu infracţiunea.23 CP). săvârşirea infracţiunii în stare de ebrietate este o circumstanţă care agravează pedeapsa făptuitorului. Aceste dispoziţii ale art. fiziologică) în care a ajuns persoana ca efect al folosirii alcoolului. În caz de săvârşire a infracţiunii de către un alcoolic. prevăzute în art. CP nu recunoaşte o astfel de responsabilitate intermediară.54 CP. deoarece lipseşte criteriul medical al ei (boala psihică cronică. Starea de ebrietate patologică în psihiatrie este recunoscută ca o tulburare psihică (delirium tremens.

deliberarea. dacă nu au ajuns în faza producerii rezultatului din motive ce nu au depins de voinţa făptuitorului drept infracţiuni neconsumate. activităţile efectuate în fazele precedente în vederea producerii rezultatului îşi pierd propria lor individualitate. infracţiunea consumată conţine toate semnele ce caracterizează componenţa infracţiunii.145. tentativa de infracţiune (începerea executării) şi finalizarea infracţiunii prin producerea rezultatului dorit.209 CP) şi la organizarea sau întreţinerea speluncilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope (art. ca şi pentru infracţiunea consumată. Prin urmare.16 din HP CSJ nr. dacă nu au fost materializate prin acţiuni de pregătire sau de tentativă. În evoluţia sa această activitate parcurge anumite faze: apariţia ideii infracţionale. art.219). Luând în seamă specificul activităţii psihice a minorilor şi efectul negativ al substanţelor narcotice şi psihotrope asupra dezvoltării organismului lor. ► Infracţiunile cu componenţe formale dobândesc forma consumată în momentul săvârşirii acţiunii prejudiciabile.25 CP). jaful şi escrocheria se consideră consumate dacă averea a fost sustrasă şi infractorul are o posibilitate reală de a o folosi sau dispune de ea la dorinţa sa (p.103 CP. Au componenţe materiale şi alte infracţiuni prevăzute de partea specială a CP (art. medicamente sau alte substanţe cu efect narcotizant (art.drept infracţiuni consumate. se consideră consumate în momentul survenirii rezultatului. şi nu doar unele. poate să aplice faţă de aceste persoane măsurile de constrângere cu caracter medical prevăzute în art. (2) Se consideră infracţiune neconsumată pregătirea de infracţiune şi tentativa de infracţiune. ► Infracţiunile. tentativa şi producerea rezultatului prejudiciabil. 1.5 din 6 iulie 1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului).219 CP). Spre deosebire de CP din 1961.81. deliberarea şi luarea hotărârii. calea infracţională).218 CP) şi organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul acestor substanţe (art. 242. 146.25 al CP sunt legiferate etapele activităţii infracţionale fără a se da o definiţie acestei noţiuni. periculoase pentru viaţa şi sănătatea . 239. integrându-se în fapta consumată.26 şi 27. iar în cazul producerii rezultatului . respectându-se prevederile art. Apariţia ideii. singura reţinută pentru încadrarea juridică şi sancţionarea ei. 271 etc. În scopul apărării sănătăţii publice şi a convieţuirii sociale. prin etape ale activităţii infracţionale se înţeleg fazele. pregătirea infracţiunii. drept componenţe materiale. cu trimitere la art. Pentru recunoaşterea infracţiunii drept consumată are importanţă de principiu momentul consumării infracţiunii. furtul.1 art.25 CP incriminează actele de pregătire şi tentativa. este interzisă prin ameninţare cu pedeapsa penală circulaţia ilegală a substanţelor narcotice şi psihotrope (art. O dată cu consumarea infracţiunii. legea penală prevede răspunderea penală pentru atragerea minorilor la consumul ilegal de droguri. luarea hotărârii. În teoria dreptului penal. căile prin care trece fapta infracţională în desfăşurarea ei până la producerea rezultatului (iter-criminis. conform articolului corespunzător din Partea specială a prezentului cod. au rămas în afara legii penale. prescrierea lor ilegală (art. în art. ca în cazul tentativei. 2. Astfel. legiuitorul a incriminat numai actele de pregătire. 147. (3) Răspunderea pentru pregătirea de infracţiune şi pentru tentativă de infracţiune se stabileşte. ultima chiar şi exteriorizată. Pornind de la teza că numai acţiunile (inacţiunile) pot fi recunoscute infracţiuni şi de la periculozitatea lor pe parcursul desfăşurării activităţii infracţionale. 3. Articolul 25. Infracţiunea se consideră consumată dacă fapta săvârşită întruneşte toate semnele constitutive ale componenţei de infracţiune (alin.). De exemplu.217 CP). De exemplu.infracţiunea săvârşită. Momentul consumării infracţiunii depinde de construcţia juridică a componenţei de infracţiune din partea specială a CP. ETAPELE ACTIVITĂŢII INFRACŢIONALE (1) Infracţiunea se consideră consumată dacă fapta săvârşită întruneşte toate semnele constitutive ale componenţei de infracţiune. tâlhăria se consideră consumată din momentul atacului însoţit de aplicarea sau ameninţarea cu aplicarea violenţei. 5. al prevenirii săvârşirii infracţiunilor în stare de ebrietate.

a muniţiilor sau a substanţelor explozive. păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor). În afară de aceasta. intenţia de a dobândi prin banditism arme şi muniţii se consideră infracţiune consumată din momentul organizării bandei (p. De exemplu. încât ele se consumă chiar din momentul pregătirii lor. O astfel de construcţie au şi infracţiunile de organizare a unei rebeliuni armate (art. amnistia nu se aplică. 5.10 din HP CSJ nr. 202. Or.2 art. În funcţie de momentul consumării infracţiunii se rezolvă unele probleme privind aplicarea amnistiei şi prescripţiei de tragere la răspunderea penală.). ca pentru infracţiunea consumată. Dispoziţiile art. conform alin. 311.26 şi 27 CP). 167.340 CP). 203 CP etc. Dacă infracţiunea continuă începută până la actul de amnistie durează şi după intrarea lui în vigoare. infracţiune de terorism consumat constituie chiar şi ameninţarea cu săvârşirea actelor de terorism (art. . punerea intenţionată a altei persoane în pericol de contaminare cu maladia SIDA constituie infracţiune consumată prevăzută de art.2 art. ele nefiind pedepsite în cazul infracţiunilor uşoare (alin.1997 Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind infracţiunile legate de mijloacele narcotice şi substanţele cu efect puternic şi toxic). care constă din pregătirea şi tentativa de infracţiune (a se vedea comentariul la art. În alin.282 CP). transportarea. în cazul infracţiunii continue amnistia se aplică numai cu condiţia ca acţiunea sau inacţiunea începută să înceteze până la data intrării în vigoare a actului de amnistie.1.2 art. grave. organizarea de grupuri criminale în scopul terorizării condamnaţilor porniţi pe calea corectării sau săvârşirii atacurilor asupra administraţiei penitenciarelor (art. Astfel.30 CP). La infracţiunile cu componenţe formale se referă de asemenea şi alte infracţiuni din partea specială a CP (de exemplu.286 CP) etc.1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului). 178. organizarea unei formaţiuni paramilitare ilegale (art. răspunderea penală este prevăzută numai pentru actele de pregătire a infracţiunii mai puţin grave. răspunderea penală pentru pregătirea şi tentativa de infracţiune se stabileşte conform articolului corespunzător din partea specială a CP. crearea sau conducerea unei organizaţii criminale (art. art.136 CP pot provoca o catastrofă ecologică.155 CP).15 din 6.1998 Cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre purtarea.31 din 9. 307 alin.16 HP CSJ nr. 194. fabricarea.12 din 27. sustragerea armelor de foc.11.29 CP).166. ameninţarea cu omorul sau vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii constituie infracţiune dacă a existat pericolul realizării acestei ameninţări (art. însoţită de ameninţare.03.25 CP. cu trimitere la art. De exemplu.3 art. 290. psihotrope sau a precursorilor acestora se consideră infracţiune consumată din momentul săvârşirii a cel puţin unei acţiuni din cele menţionate în art.81 CP pentru infracţiunile neconsumate stabilesc unele procedee de aplicare a pedepsei mai favorabile decât pentru infracţiunea consumată şi interzice aplicarea pedepsei de detenţiune pe viaţă pentru infracţiunile neconsumate. justa calificare a acţiunilor făptuitorului drept infracţiune consumată sau neconsumată are şi consecinţe diferite. infracţiunea de ecocid se consideră consumată din momentul în care acţiunile descrise în art. La această categorie de fapte se referă infracţiunile prevăzute de art. ► Alte infracţiuni se consideră consumate din momentul creării unei stări de pericol real pentru valoarea socială ocrotită de legea penală. 4. păstrarea. ► Infracţiunea continuă se consideră consumată în momentul încetării activităţii infracţionale sau din cauza survenirii unor evenimente care împiedică această activitate (alin. 179.25 CP se dă noţiunea infracţiunii neconsumate. şantajul .284 CP).278 CP) etc.07.3 din HP CSJ nr. ► Infracţiunea prelungită se consumă în momentul săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni infracţionale (art. 312 etc. Delimitarea infracţiunii consumate de cea neconsumată are importanţă juridico-penală.217 CP (p.212 CP. comercializarea ilegală.26 şi 27 CP.victimei. circulaţia ilegală a substanţelor narcotice.din momentul înaintării cerinţei.177. indiferent de atingerea de către infractor a scopului pus (p. ► Unele infracţiuni sunt construite în aşa fel. deosebit de grave şi excepţional de grave. De exemplu.26 CP).

Un act de pregătire de natură intelectuală poate fi înţelegerea prealabilă de a săvârşi o infracţiune.1 art. 4. la baza căreia stă intenţia.6. 3. sunt posibile la toate infracţiunile intenţionate. (2) Răspunderii penale şi pedepsei penale sunt supuse numai persoanele care au săvârşit pregătirea unei infracţiuni mai puţin grave. Latura obiectivă a pregătirii de infracţiune are un şir de particularităţi: Actele de pregătire nu fac parte din latura obiectivă a infracţiunii ce se pregăteşte şi sunt exterioare acesteia. În cazul actelor de pregătire. de condiţii pentru săvârşirea ei legiuitorul a recunoscut că orice acte de pregătire efectuate cu scopul săvârşirii infracţiunii cad sub incidenţa alin. de exemplu. În alin.25 CP şi determinate de etapele de desfăşurare a activităţii infracţionale privesc numai activitatea infracţională. În atare cazuri infracţiunea trebuie să nu-şi producă efectul din motive independente de voinţa făptuitorului.5 art. Asemenea forme se exclud în cazul infracţiunilor săvârşite din imprudenţă.1 art. Aceste acte de pregătire pot fi de natură intelectuală (procurarea de informaţii şi de date privitoare la săvârşirea infracţiunii. Actele de pregătire de natură materială constau din procurarea.26 CP. 2.26 CP nu a enumerat în mod exhaustiv toate actele posibile de pregătire de infracţiune. însă se creează o stare de pericol potenţială pentru această valoare socială ocrotită de legea penală. Atunci când ele sunt înfăptuite de altă persoană.1 art. sau crearea intenţionată. fabricarea sau adaptarea mijloacelor ori instrumentelor. pe altă cale. decât autorul sau coautorii. bunurilor furate etc.26 CP infracţiunea nu şi-a produs efectul se înţelege că actele de pregătire nu au ajuns până la etapa începerii tentativei sau în cazul infracţiunilor cu componenţe formale . Actele de pregătire nu lezează nemijlocit obiectul infracţiunii zămislite.42 CP).1 art.26 CP.15 CP din 1961. de condiţii pentru săvârşirea ei dacă. a furtului. Ele numai creează condiţii pentru săvârşirea infracţiunii. pregătirea unei arme de foc pentru săvârşirea unui atac tâlhăresc nu se cuprinde în latura obiectivă a tâlhăriei prevăzute în art. procurarea. pregătirea unor documente personale false pentru a evita identificarea după săvârşirea infracţiunii etc. Formele infracţiunii prevăzute în art.până la săvârşirea primei acţiuni ce constituie latura obiectivă a acestor componenţe de infracţiuni. Prin expresia sau crearea intenţionată. ele pot fi de natură intelectuală ori materială. ca formă a vinovăţiei. Cerinţa alin. nefiind obligatorii. Alin. patrimoniul victimei presupuse nu este lezat. grave.188 CP şi se consideră criminală numai în baza alin. De .1 art. PREGĂTIREA DE INFRACŢIUNE (1) Se consideră pregătire de infracţiune înţelegerea prealabilă de a săvârşi o infracţiune. La semnele obiective se referă prevederile alin.1 art.) şi de natură materială (pregătirea unor ascunzişuri pentru tăinuirea uneltelor infracţiunii. Prin expresia din alin. activitatea trebuie să fie caracterizată de anumite semne obiective şi subiective. Din felul în care se manifestă actele de pregătire. pentru a considera o activitate drept act de pregătire pedepsit penal.). Din această definiţie rezultă că. 1.1 art. fabricarea sau adaptarea mijloacelor ori a instrumentelor în vederea săvârşirii infracţiunii. pe altă cale. constituie acte de complicitate (alin..26 CP privind crearea condiţiilor pentru săvârşirea infracţiunii şi întreruperea actelor de pregătire din cauze independente de voinţa făptuitorului. infracţiunea nu şi-a produs efectul". Actele de pregătire.26 CP privind caracterul intenţionat al actelor de pregătire constituie semnele subiective ale pregătirii de infracţiune. De exemplu. Actele de pregătire trebuie să fie săvârşite numai de persoana care are nemijlocit intenţia de a săvârşi infracţiunea ca autor sau coautor al ei.1 art. plănuirea infracţiunii şi repartizarea rolurilor între participanţi. Actele de pregătire pot fi pedepsite numai în cazul în care "din cauze independente de voinţa făptuitorului.26 CP se dă o definiţie mai desfăşurată a pregătirii de infracţiune decât în alin. deosebit de grave sau excepţional de grave. înţelegerea prealabilă cu alte persoane de a procura sau comercializa bunurile furate etc. Articolul 26. infracţiunea nu şi-a produs efectul. din cauze independente de voinţa făptuitorului.

ca pentru infracţiune consumată. 5. tentativa reprezintă. deosebit de grave şi excepţional de grave. 8. cu condiţia că ele conţin elementele constitutive ale altei infracţiuni consumate (alin. Dacă actele de pregătire a unei infracţiuni prin natura lor constituiau o altă infracţiune. va fi considerată renunţare de bună voie la săvârşirea infracţiunii.1999 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre infracţiunile sexuale).56 CP. iar sub aspect subiectiv presupune caracterul intenţionat al acestor acte.9 din 15 noiembrie 1993 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre omor intenţionat). Articolul 27. Dacă actele de pregătire sunt întrerupte din motive subiective (mila faţă de victimă.). în cazul pregătirii de infracţiune făptuitorul acţionează cu intenţie directă.3 din HP CSJ nr. Tentativa de infracţiune cu componenţe formale este posibilă numai atunci când latura lor obiectivă se constituie din diferite acţiuni prevăzute în dispoziţiile normei de incriminare. încât ele se consumă din momentul începerii actelor de pregătire. Mai mult. grave.75 şi 81 CP.3 art. 2. nu exclude răspunderea penală (p.şi în baza art. ele fiind pedepsite în cazul tuturor infracţiunilor intenţionate. Unele infracţiuni sunt construite în aşa fel. 7.56 CP). De exemplu. Sub aspect obiectiv. în primul rând. De exemplu. prin urmare.26. tentativa implică efectuarea unor acte ce fac parte din latura obiectivă a infracţiunii începute. Răspunderea penală a făptuitorului în cazul pregătirii de infracţiune se stabileşte conform articolului corespunzător din partea specială a CP.14 din HP CSJ nr.290 CP. atentează la obiectul concret şi creează pericolul real de a-i cauza o daună. un început de executare a acţiunii îndreptate nemijlocit împotriva valorii sociale ocrotite de CP.08.25 CP). respectându-se prevederile art. aceasta nu şi-a produs efectul. De exemplu. refuzul care a fost determinat de imposibilitatea continuării ulterioare a acţiunilor criminale în virtutea unor împrejurări apărute contrar voinţei vinovatului nu poate fi considerat benevol şi. suntem în prezenţa unui concurs de infracţiuni. teama de răspunderea penală etc. în cazul violului. iar în unele cazuri chiar îi cauzează o anumită daună. în cazul tentativei de omor. Făptuitorul. cu trimitere la art. În aceste situaţii făptuitorul poartă răspunderea penală în baza articolului din partea specială a CP. În cazul pregătirii unei infracţiuni uşoare. Dacă faţă de victimă se aplică forţa fizică sau ameninţarea cu scopul de a săvârşi un raport sexual cu ea. Latura subiectivă a pregătirii de infracţiune constă în caracterul ei intenţionat. în care sunt incriminate ca infracţiuni distincte actele de pregătire (mai detaliat a se vedea p. TENTATIVA DE INFRACŢIUNE Se consideră tentativă de infracţiune acţiunea sau inacţiunea intenţionată îndreptată nemijlocit spre săvârşirea unei infracţiuni dacă. care. făptuitorul va fi tras la răspundere penală pentru pregătirea omorului intenţionat în baza art.2 art. pentru procurarea ilegală a unei arme de foc cu scopul pregătirii unui omor intenţionat. Alin. Codul penal din 1961 incrimina nelimitat actele de pregătire.26 CP prevede răspunderea penală numai pentru persoanele care au săvârşit acte de pregătire a unei infracţiuni intenţionate mai puţin grave. conform art. legiuitorul a considerat că actele de pregătire nu prezintă gradul prejudiciabil caracteristic infracţiunii şi le-a lăsat în afara incriminării. . El îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunilor de pregătire a infracţiunii. indiferent de gravitatea lor.145 CP raportat la art. În acest caz persoana poartă răspunderea penală doar pentru acţiunile pregătitoare deja săvârşite în vederea producerii rezultatului infracţiunii. Infracţiunile din imprudenţă nu pot să apară sub formă de acte de pregătire.12. prevede posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile de pe urma infracţiunii pe care o pregăteşte şi doreşte să săvârşească această infracţiune. violul se consideră infracţiune consumată din momentul în care s-a început raportul sexual. dar acest scop n-a fost atins din motive ce nu depind de voinţa vinovatului. iar pentru procurarea ilegală a armei de foc . 1.7 din 29.exemplu. prin actele de executare. nu este necesară o încadrare suplimentară a urmărilor reale survenite pentru victimă (p. din cauze independente de voinţa făptuitorului. constituie temei pentru liberarea de răspunderea penală pentru pregătirea infracţiunii.1994 cu modificările din 20.26 CP. 6.3 al comentariului la art. Sub aspect obiectiv.

trebuie constatat faptul dacă inculpatul a acţionat cu scopul de a săvârşi raportul sexual şi dacă forţa aplicată a servit drept mijloc spre a-şi atinge scopul. Cei care pledează pentru existenţa tentativei prin inacţiune. Tentativă asupra unui obiect nul este atunci când persoana atentează la valorile sociale ocrotite de legea penală.1994 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre infracţiunile sexuale). În cazul dat făptuitorul nu va răspunde pentru tentativa de omor. 3. 5. Renunţarea de bună voie la infracţiune poate apărea nu numai la întreruperea voluntară a actelor de tentativă. ci şi în cazul înlăturării producerii rezultatului. la ducerea până la capăt a infracţiunii. În funcţie de caracterul intenţionat al tentativei şi al cauzelor ce înlătură producerea rezultatului. cu excepţia cazurilor în care actele tentativei conţin o altă infracţiune consumată (art.3 din HP CSJ nr. însă acţiunea nu a fost dusă până la sfârşit din cauză că partea vătămată s-a apărat şi au intervenit alte persoane. care întrerup acţiunile şi fac imposibilă continuarea lor sau care înlătură producerea rezultatului. Ele se constituie din împrejurări apărute contrar voinţei făptuitorului. dar nu s-a produs rezultatul. benevol şi definitiv. ci numai pentru urmarea efectiv produsă până la înlăturarea morţii victimei.7 din 29. Tentativa întreruptă (neconsumată) este atunci când acţiunea începută este întreruptă şi nu mai poate fi continuată pentru a-şi produce efectul din cauze independente de voinţa făptuitorului. De exemplu. Practica judiciară a RM recunoaşte constant că tentativa de infracţiune poate fi săvârşită numai cu intenţie directă. din cauze ce nu depind de voinţa făptuitorului.27 CP nu exclude tentativa şi prin inacţiuni. în scopul de a omorî victima. fiindu-i milă de chinurile ei. el fiind înlăturat. de obicei.1994 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre infracţiunile sexuale). îşi argumentează opinia prin exemplul devenit clasic: o mamă. În funcţie de gradul de realizare a tentativei.7 din 29. îi dă un antidot. Sub acest aspect CSJ a explicat instanţelor judecătoreşti că tentativa de omor este posibilă numai cu intenţie directă (p. Cauzele independente de voinţa făptuitorului care împiedică producerea efectului în cazul tentativei sunt diverse. lămureşte medicilor ce otravă i-a dat victimei şi.9 din 15. acţiunile vinovatului pot fi recunoscute drept tentativă de viol şi numai ele dau posibilitatea de a delimita tentativa de viol de alte acte criminale (acte de desfrâu. s-a explicat instanţelor judecătoreşti că. De exemplu. există tentativa întreruptă când. după ce a administrat o substanţă otrăvitoare victimei cu intenţia de a o ucide.13 din HP CSJ nr. însă acţiunile comise nu au pricinuit şi nu au putut pricinui daună din .1993 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre omor intenţionat). insultă etc. ea poate apărea în formă întreruptă (neconsumată) sau în formă consumată. tentativa poate apărea sub formă de tentativă asupra unui obiect nul sau de tentativă cu mijloace nule. cauzare a leziunilor corporale. De asemenea. actele de executare a tentativei se săvârşesc prin acţiuni. datorită acestor măsuri. cheamă salvarea. De exemplu.56 CP). huliganism. nu îl hrăneşte.09. O altă trăsătură a aspectului obiectiv al tentativei constă în faptul că acţiunea a cărei executare a fost începută nu şi-a produs efectul din cauze independente de voinţa făptuitorului. Tentativa sub aspect subiectiv se distinge prin caracterul intenţionat al actelor ei. o persoană. ea nu poate fi trasă la răspunderea penală şi se liberează de răspundere penală în legătură cu renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii. Tentativa este consumată în cazul în care acţiunea a început şi a fost dusă până la capăt.) (p. la soluţionarea cauzelor cu privire la tentativa de viol cu aplicarea forţei fizice sau a constrângerii psihice. De regulă.toate cele săvârşite urmează a fi calificate ca tentativă de viol (p. îi salvează viaţa. În teoria dreptului penal posibilitatea tentativei prin inacţiune este discutabilă.11. constituie tentativă consumată fapta persoanei care nu a avut posibilitatea de a dispune de bunurile sustrase din punga victimei din cauză că a fost observată de victimă şi de alte persoane şi reţinută îndată de ei.08. Numai dacă există atare circumstanţe. 4. Însă art. în scopul uciderii copilului nounăscut.13 şi 21 din HP CSJ nr. Dacă persoana a renunţat. infractorul îi aplică lovituri cu cuţitul în regiunea cutiei toracice.

deoarece obiectul lipsea în momentul atentatului sau avea calităţi atât de bune. infracţiunea complexă. 6. prin voinţa legiuitorului. prin natura sa. făptuitorul a instalat. Infracţiunea simplă se deosebeşte de infracţiunea continuă prin faptul că elementul material al infracţiunii continue. a muniţiilor sau a substanţelor explozive. 3. Unitatea legală de infracţiune este compusă din două sau mai multe acţiuni sau inacţiuni. din cauza insuficienţei mijloacelor folosite de făptuitor. în funcţie de elementul său obiectiv. nefiind puternică. 1. ca circumstanţă agravantă.11. infracţiunea repetată (art. Legislaţia penală distinge următoarele modalităţi ale unităţii legale de infracţiuni: infracţiunea prelungită (art. De exemplu. o acţiune (inacţiune) sau un rezultat prejudiciabil care constituie. care este alcătuită. o singură infracţiune pentru care se aplică o singură pedeapsă. muniţii. fabricarea. 9. INFRACŢIUNEA UNICĂ Infracţiunea unică reprezintă o acţiune (inacţiune) sau un sistem de acţiuni (inacţiuni) care se califică conform dispoziţiei unei singure norme a legii penale. sustragerea armelor de foc. care în acel moment nu aveau capacităţile iniţiale. Infracţiunea complexă se poate prezenta sub forma unei componenţe de infracţiune de bază sau sub forma unei componenţe de infracţiune agravante. potrivit stării de fapt ori potrivit legii. două sau mai multe urmări prejudiciabile care ar putea constitui. în general. elementul material sau rezultatul unei infracţiuni distincte şi care sunt reunite.prin acţiunile întreprinse . o faptă prevăzută de legea penală. Această infracţiune se . 4. 5. o infracţiune incriminată distinct în lege. Vinovatul a fost condamnat pentru tentativă de omor.30 CP). De exemplu. ce dobândeşte caracter complex. 2. acesta va purta răspunderea penală pentru tentativă de sustragere a substanţelor explozive (p. infracţiunea cu acţiuni alternative. formată dintr-o acţiune (inacţiune) ori din mai multe acţiuni (inacţiuni) se consideră. cu scopul de a suprima viaţa victimei.cauza greşelii făptuitorului. transportarea. Tentativa cu mijloace nule este în cazul în care consumarea infracţiunii nu a fost posibilă din cauza insuficienţei sau defectuozităţii mijloacelor folosite. Conţinutul de bază se formează prin reuniunea a două sau a mai multor infracţiuni care îşi pierd autonomia şi devin părţi componente ale infracţiunii complexe. dacă făptuitorul a sustras arme. Pornind de la conţinutul legal al definiţiei infracţiunii unice. se prelungeşte în timp. păstrarea. Unitatea naturală. comercializarea ilegală.1998 Cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre punerea. deoarece. un dispozitiv explozibil sub automobilul ei. până intervine forţa contrară care îi pune capăt (momentul epuizării).31 CP). a avut drept efect numai deteriorarea automobilului şi cauzarea unor leziuni corporale victimei. Infracţiunea unică se poate prezenta sub forma unităţii naturale şi legale. moartea victimei nu a survenit. Prin unitate naturală se înţelege consacrarea juridică a entităţii naturale. Infracţiunea cu acţiuni alternative se caracterizează prin prevederea în conţinutul normei penale a unor acţiuni (inacţiuni) care pot produce urmări omogene. distingem două modalităţi ale acesteia: a) când printr-o acţiune (inacţiune) se realizează conţinutul unei infracţiuni unice. Articolul 28.6 din HP CSJ nr. încât . Conţinutul complex cu formă agravantă include.31 din 9. Explozia. 7. ca element sau ca circumstanţă agravantă. în conţinutul său calificativ.nu putea fi vătămat. care poate consta într-o acţiune (inacţiune). Prin unitatea de infracţiune se înţelege situaţia în care o activitate infracţională. păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor).29 CP). Infracţiunea este complexă în cazul în care în conţinutul ei de bază sau agravant intră. fiecare în parte. substanţe explozive. b) când printr-un sistem de acţiuni (inacţiuni) se realizează conţinutul unei infracţiuni unice. în conţinutul unei infracţiuni. poate fi de două feluri: infracţiune unică simplă şi infracţiune unică continuă (art. prin ele însele. dar el era sigur că cele sustrase au capacităţile necesare. dintr-o singură acţiune sau inacţiune ce produce un rezultat prejudiciabil unic unui obiect distinct şi este comisă printr-o singură formă de vinovăţie.

Infracţiunile succesive se caracterizează prin anumite pauze. 3. (2) Infracţiunea continuă se consumă din momentul încetării activităţii infracţionale sau datorită survenirii unor evenimente care împiedică această activitate. fiecare în parte. a indicat că "la delimitarea unei sustrageri repetate de cea prelungită judecătoriile trebuie să ţină cont de faptul că sustragerea prelungită trebuie considerată sustragerea în mai multe rânduri a averii proprietarului. însuşirea şi utilizarea ilicită a energiei electrice. b) acţiunile sau inacţiunile să fie săvârşite în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale. Infracţiunile permanente se caracterizează printr-o activitate continuă. INFRACŢIUNEA CONTINUĂ (1) Se consideră infracţiune continuă fapta care se caracterizează prin săvârşirea neîntreruptă. ce ţine de materialitatea activităţii infracţionale. fiecare în parte. În cazul infracţiunii continue nu există pluralitate de infracţiuni. care poate să nu releve gradul de pericol social al unei infracţiuni decât examinate în cumul. la diferite intervale de timp. termice sau a gazelor naturale (art.371 CP) etc. componenţa aceleiaşi infracţiuni. în cumul. Articolul 29. fiind necesară săvârşirea a cel puţin două acţiuni care. Sensul juridic al noţiunii de acţiune (inacţiune) trebuie înţeles într-o accepţiune mai largă. întreruperi ce survin în desfăşurarea activităţii infracţionale. acţiuni sau inacţiuni care prezintă. Infracţiunea este prelungită în cazul în care persoana săvârşeşte. Infracţiunea prelungită presupune următoarele condiţii: a) săvârşirea mai multor acţiuni sau inacţiuni. 2.consideră consumată din momentul săvârşirii oricăreia dintre acţiunile de alternativă prevăzute în norma penală. Calitatea de infracţiuni continue succesive o pot avea acţiunile de purtare ilegală a armelor şi muniţiilor (art.1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului. timp nedeterminat. care se compune dintr-un şir de acţiuni criminale identice. având acelaşi scop de însuşire ilegală a averii. Calitatea de infracţiuni permanente o pot avea evadarea din locurile de deţinere (art. 1. 4. c) acţiunile să fie săvârşite de aceeaşi persoană. Cea de-a doua condiţie constă în faptul că activităţile materiale săvârşite la diferite intervale de timp. Acţiunile reluate pot avea atât calitatea de infracţiune. 3. sub aspectul realizării unei activităţi infracţionale.5 din 06. alcătuiesc o singură infracţiune.290 CP ). este aceea a săvârşirii mai multor acţiuni sau inacţiuni. (2) Infracţiunea prelungită se consumă din momentul săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni infracţionale. INFRACŢIUNEA PRELUNGITĂ (1) Se consideră infracţiune prelungită fapta săvârşită cu intenţie unică. Articolul 30. ce se cuprind de intenţia unică a infractorului şi alcătuiesc în concursul . trebuie să fie comise în temeiul unei rezoluţii unice.194 CP) etc. comise cu un singur scop. 2. 1.07. Această activitate poate înceta din cauza intervenţiei făptuitorului. alcătuind în ansamblu o infracţiune.317 CP). a activităţii infracţionale. cât şi de faptă prevăzută de legea penală. care prezintă. Instanţa supremă judiciară (CSJ). faze ale infracţiunii finale. dezertarea (art. care nu cunoaşte momente de discontinuitate. la diferite intervale de timp. de întrerupere. Prima condiţie. pentru a se integra în infracţiunea prelungită. dar în realizarea unei rezoluţii unice. Infracţiunile continue pot fi de două tipuri: infracţiuni succesive şi infracţiuni permanente. 4. conţinutul aceleiaşi infracţiuni. caracterizată prin două sau mai multe acţiuni infracţionale identice. a altor persoane ori a organelor competente. Infracţiunea continuă se caracterizează prin faptul că latura obiectivă a acesteia constă într-o acţiune (inacţiune) care durează în timp în mod natural. reluate de făptuitor. prin HP nr. O trăsătură distinctă a infracţiunii continue constă în faptul că acţiunile distincte din care se compune infracţiunea consumată sunt considerate numai etape. până la încetarea activităţii infracţionale.

dacă el a fost stins în conformitate cu art. în rate. Articolul 31. prevăzute de aceeaşi normă penală. Cea de-a doua condiţie presupune situaţia ca persoana să nu fi fost condamnată pentru vreuna dintre infracţiunile săvârşite în mod repetat sau să nu fi expirat termenul de prescripţie. 2. Prima condiţie cerută pentru existenţa infracţiunii repetate este ca infracţiunile să fie identice sau omogene. 3. b) persoana să nu fi fost condamnată pentru vreuna din ele şi să nu fi expirat termenul de prescripţie. care ar fi determinat luarea unei noi decizii infracţionale etc. 160 alin. Repetarea ca formă a unităţii de infracţiuni se deosebeşte de repetarea (concursul real) ca formă a pluralităţii de infracţiuni prin faptul că săvârşirea repetată a două sau a mai multor infracţiuni identice sau omogene este incriminată. Această formă a repetării este definită în componenţa infracţiunii prevăzute de art. "sustragerea nu poate să fie încadrată drept repetată. presupune prezenţa unei hotărâri unice strict determinate. Infracţiunile repetate omogene se caracterizează prin săvârşirea unor acţiuni distincte de natură diferită.şi unitatea de subiect. 4.186-192 CP.151 alin. În prezentul CP această formă a repetării este întâlnită frecvent.pe lângă unitatea de rezoluţie infracţională . 7.186 alin. neintervenirea unor obstacole neprevăzute. cum ar fi descoperirea faptei de către organele competente. Determinarea unităţii rezoluţiei infracţionale.2. fie în momentul intervenţiei altor factori. 5. 152 alin. REPETARE A INFRACŢIUNII (1) Se consideră repetare a infracţiunii săvârşirea a două sau mai multor infracţiuni identice ori omogene.3. a întregii activităţi infracţionale. având calitatea de circumstanţă agravantă în cadrul infracţiunilor contra persoanei (a se vedea art.2 etc. precum şi dacă termenele de prescripţie pentru tragerea la răspundere penală pentru infracţiunea anterior săvârşită au expirat".). Condiţiile infracţiunii repetate sunt: a) săvârşirea în mod repetat a două sau a mai multor infracţiuni identice sau omogene. Activitatea infracţională prelungită în timp ia sfârşit fie în momentul renunţării de bună voie a făptuitorului la săvârşirea infracţiunii.5 din 6 iulie 1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului. Intenţia unică a făptuitorului trebuie să cuprindă sub aspect intelectiv previziunea desfăşurării eşalonate.2 ale componenţelor infracţiunilor prevăzute de art.4 CP şi constituie circumstanţă agravantă. Pornind de la definiţia enunţată nu va putea fi considerată drept repetată următoarea infracţiune de sustragere. care ar putea indica asupra mai multor activităţi infracţionale distincte.dorinţa comiterii în mod repetat a acţiunilor ce vor alcătui prin cumul o infracţiune unică. Cea de-a treia condiţie presupune .său o singură infracţiune". (2) Săvârşirea a două sau mai multor infracţiuni prevăzute la diferite articole ale prezentului cod este considerată ca repetare a infracţiunii în cazurile prevăzute în Partea specială a prezentului cod. dacă termenele de prescripţie . În corespundere cu prevederile p. fiind prevăzută ulterior în alin. etc. dar care atentează asupra unui obiect generic unic. fiind prevăzută în componenţa de bază sau agravanta unei singure infracţiuni. iar sub aspect volitiv .17 HP CSJ nr. cu condiţia că persoana nu a fost condamnată pentru vreuna din ele şi nu a expirat termenul de prescripţie. 186 alin.3. 1. Infracţiunile repetate identice sunt acelea care cad sub incidenţa unei norme penale. dacă antecedentul penal este scos pentru infracţiunea anterior săvârşită de către infractor în ordine de amnistie sau graţiere. 6. Repetarea ca formă a unităţii de infracţiuni trebuie delimitată de repetarea prevăzută în cadrul infracţiunilor prelungite şi repetarea ca formă a pluralităţii de infracţiuni. Consumarea infracţiunii prelungite are loc în ultimul moment al epuizării ultimei acţiuni sau inacţiuni infracţionale. comiterea acţiunilor prin metode şi procedee de acelaşi fel. ca proces psihic. adică săvârşirea infracţiunii de una şi aceeaşi persoană sau de mai mulţi participanţi.54 CP.

5. cât şi omogene. Deosebirea dintre acestea este . în vigoare din 12. Aceleaşi explicaţii le oferă şi CSJ în p. pluralitatea de infracţiuni se prezintă sub următoarele forme: concursul de infracţiuni. în care este fixat că "se consideră repetate acele infracţiuni ce au fost săvârşite de o persoană care. CP reglementează prin prevederile alin. În această situaţie pluralitatea de infracţiuni este compusă din termenul neexecutat al pedepsei şi infracţiunea din nou săvârşită. în cazul concursului de infracţiuni sunt săvârşite două sau mai multe infracţiuni.85 CP.2 al prezentului articol două forme ale concursului de infracţiuni: concursul ideal şi concursul real.5 al HP nr. (3) Concursul ideal există atunci când persoana.05. printr-o singură acţiune (inacţiune). 2. în timpul executării pedepsei. (4) Concursul real există atunci când persoana. prevăzute la diferite articole sau la diferite alineate ale unui singur articol din Partea specială a prezentului cod. Alin. PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI (1) Pluralitatea de infracţiuni constituie. 3.186 CP. Astfel. a comis una din infracţiunile prevăzute la alin.32 modificat prin Legea nr. prin diferite acţiuni (inacţiuni) de sine stătătoare.17 din 19 iunie 2000 privind aplicarea în practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. iar în situaţia recidivei infracţiunile sunt separate printr-o condamnare definitivă. înainte ca infractorul să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna din ele. dar înainte de executarea completă a pedepsei. (2) Concursul de infracţiuni poate fi ideal şi real.4 art. Formele pluralităţii se aseamănă prin condiţia săvârşirii a două sau a mai multor infracţiuni şi prin unicitatea subiectului şi se deosebesc prin existenţa sau inexistenţa unei hotărâri definitive de condamnare între faptele ce constituie pluralitatea de infracţiuni. situaţia repetării unor infracţiuni atât identice.211-XV din 29.03] 1.33 CP.32 CP. înainte de începerea executării pedepsei.prevăzute de art. Articolul 32. CONCURSUL DE INFRACŢIUNI (1) Se consideră concurs de infracţiuni săvârşirea de către o persoană a două sau mai multor infracţiuni.1 din articolele menţionate. anterior. După cum s-a menţionat. după caz. dar nu a fost condamnată pentru aceasta".2 al prezentului articol stabileşte că săvârşirea a două sau a mai multor infracţiuni prevăzute de diferite articole ale prezentului cod este considerată ca repetare. dar înainte de executarea completă a pedepsei. formă consacrată în art. formă prevăzută prin conţinutul art. o asemenea situaţie este stipulată doar prin prevederile alin. Se consideră pluralitate de infracţiuni săvârşirea a două sau a mai multor infracţiuni în acelaşi timp sau la intervale diferite de timp de aceeaşi persoană. săvârşeşte două sau mai multe infracţiuni prevăzute la diferite articole sau la diferite alineate ale unui articol din prezentul cod. Recidiva ca formă a pluralităţii de infracţiuni se caracterizează prin comiterea din nou a unei infracţiuni după pronunţarea sentinţei.60 CP pentru infracţiunea anterior săvârşită au expirat sau antecedentele penale au fost stinse în condiţiile prevăzute de art. şi recidiva. Explicaţiile au menirea să atenţioneze că semnul calificativ săvârşirea infracţiunii de o persoană condamnată anterior pentru una şi aceeaşi infracţiune urmează a fi luat în consideraţie doar la individualizarea pedepsei şi stabilirea categoriei penitenciarului în care urmează să execute pedeapsa persoana condamnată. Pentru existenţa concursului de infracţiuni sunt valabile condiţiile care rezultă din definiţia legală a pluralităţii de infracţiuni. concurs de infracţiuni sau recidivă. înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele sau dacă a săvârşit o infracţiune după pronunţarea sentinţei. [Art. dacă persoana nu a fost condamnată pentru vreuna din ele şi dacă nu a expirat termenul de prescripţie. Articolul 33.03.06. descrise în comentariul la art. săvârşeşte două sau mai multe infracţiuni prevăzute la diferite articole sau la diferite alineate ale unui articol din prezentul cod. 2. de fapt. Modalitatea dată a unităţii de infracţiuni atestă. 1.111 şi 112 CP. în cazurile prevăzute în partea specială a prezentului cod.

6. distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor (art. b) conexitatea de efect. Articolul 34. 145 alin. omor etc. în structura concursului ideal se vor reuni fapte consumate şi activităţi infracţionale neconsumate. infracţiunile pot fi toate intenţionate ori toate din imprudenţă. Drept exemplu de concurs ideal de infracţiuni poate servi împrejurarea în care o persoană a aruncat o grenadă asupra unor colaboratori de poliţie în incinta unei încăperi în care se aflau şi alte persoane. Conexitatea de scop apare când se săvârşeşte o infracţiune în scopul de a uşura săvârşirea unei alte infracţiuni. b) dacă persoana anterior condamnată pentru o infracţiune intenţionată gravă sau deosebit de gravă a săvârşit din nou cu intenţie o infracţiune gravă sau deosebit de gravă. sau unele intenţionate şi altele din culpă. 4. dar în baza unor forme de vinovăţie sau rezoluţii separate. Acţiunea acestei persoane a fost încadrată ca atentat la viaţa colaboratorului poliţiei (art.a) şi k) CP). RECIDIVA (1) Se consideră recidivă comiterea cu intenţie a uneia sau mai multor infracţiuni de o persoană cu antecedente penale pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie. de exemplu. în baza unor rezoluţii sau forme de vinovăţie separate. tentativă de omor asupra a două sau a mai multor persoane cu mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane (art. un omor se săvârşeşte pentru ascunderea unei alte infracţiuni: de sustragere. . b) dacă persoana anterior condamnată pentru o infracţiune excepţional de gravă a săvârşit din nou o infracţiune deosebit de gravă sau excepţional de gravă. cu ajutorul falsului. întruneşte elementele mai multor infracţiuni. cumulul ideal al unui omor săvârşit intenţionat şi din imprudenţă există în cazul în care o persoană.350 CP). (3) Recidiva se consideră deosebit de periculoasă: a) dacă persoana anterior condamnată de trei sau mai multe ori la închisoare pentru infracţiuni intenţionate a săvârşit din nou cu intenţie o infracţiune. săvârşeşte şi omorul din imprudenţă al altei persoane. 3. (2) Recidiva se consideră periculoasă: a) dacă persoana anterior condamnată de două ori la închisoare pentru infracţiuni intenţionate a săvârşit din nou cu intenţie o infracţiune. între infracţiunile respective existând o legătură de conexitate care poate fi de două tipuri: a) conexitatea de scop. 5. Astfel. săvârşeşte două sau mai multe infracţiuni prevăzute de diferite componenţe de infracţiune. se săvârşeşte o infracţiune de fals pentru ca apoi. iar concursul ideal se constituie din săvârşirea unei singure acţiuni (inacţiuni) care. care se află în legătură cauzală cu această acţiune (inacţiune). Sub aspect subiectiv. care apar în mod succesiv sau simultan. prin acţiuni (inacţiuni) distincte. există concurs ideal în cazul în care printr-o acţiune (inacţiune) săvârşită de aceeaşi persoană. din cauza împrejurărilor în care a avut loc şi a urmărilor pe care lea produs. 7. de exemplu.27. Pentru prezenţa concursului ideal de infracţiuni este caracteristică prezenţa unei singure acţiuni (inacţiuni) comune pentru conţinutul a două sau a mai multor componenţe de infracţiuni şi prezenţa a două sau a mai multor urmări prejudiciabile.197 CP). din cauza împrejurărilor în care are loc şi a urmărilor produse.următoarea: concursul real apare ca urmare a săvârşirii a două sau a mai multor acţiuni.3 lit. Concursul real de infracţiuni există în cazul în care o persoană. să se săvârşească o infracţiune de delapidare. Particularităţile concursului real rezidă în faptul că acţiunile sunt comise prin diferite acţiuni (inacţiuni) de sine stătătoare. Potrivit textului legii. Va exista un concurs real şi în cazul comiterii a două sau a mai multor infracţiuni simultane sau succesive. De exemplu. prin aceeaşi împuşcătură. generează mai multe infracţiuni. care dau naştere infracţiunilor concurente. Conexitatea de efect priveşte cazul în care se săvârşeşte o infracţiune pentru tăinuirea unei alte infracţiuni săvârşite.

111 şi 112 CP.(4) La stabilirea stării de recidivă în cazurile prevăzute la alin. şi anume: recidiva constituie circumstanţă agravantă generală. Pentru recunoaşterea persoanei ca recidivist este necesară nu numai condamnarea de fapt a persoanei. (5) La stabilirea stării de recidivă nu se ţine cont de antecedentele penale: a) pentru infracţiunile săvârşite în timpul minoratului. Bazându-ne pe conţinutul acestui articol. Recidiva deosebit de periculoasă se prezintă de asemenea sub două modalităţi: Prima modalitate se caracterizează prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni intenţionate. b) pentru infracţiunile săvârşite din imprudenţă. 3. 6. A două modalitate se caracterizează prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni grave sau deosebit de grave (alin. în conformitate cu prevederile art. Recidiva simplă poate fi definită ca fiind situaţia în care persoana. indiferent dacă infracţiunea din nou săvârşită sau cea anterioară au fost săvârşite din imprudenţă.(1)-(3) se ţine cont şi de hotărârile definitive de condamnare pronunţate în străinătate.111 şi 112. fapt ce rezultă expres din conţinutul prezentului articol.16 CP). după executarea unei condamnări pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate. În corespundere cu prevederile alin. A doua modalitate se caracterizează prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni grave sau deosebit de grave după ce infractorul a fost condamnat anterior pentru săvârşirea unei infracţiuni excepţional de grave (alin.82 CP).exclude starea de recidivă.4 şi 5 art. Particularităţile de bază care trebuie să fie întrunite pentru ca o persoană să poată fi recunoscută recidivist sunt: a) existenţa unei condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate urmată de apariţia antecedentelor penale. Infracţiunea din nou săvârşită trebuie să fie cel puţin a patra la număr. 2) recidiva periculoasă. Recidiva periculoasă se prezintă sub două modalităţi care se bazează pe două criterii: a) condamnarea obligatorie a infractorului la pedeapsa cu închisoarea. 4.81 CP) etc.în situaţia în care făptuitorul săvârşeşte din nou o infracţiune în timpul minoratului sau după ce a devenit major. la stabilirea stării de recidivă nu se ţine cont de antecedentele penale: a) pentru infracţiunile săvârşite în timpul minoratului . starea de recidivă prevede un mod mai aspru de aplicare a pedepsei în limitele prevăzute de sancţiunea normei penale (art. Infracţiunea din nou săvârşită trebuie să fie a doua la număr.16 CP) cu intenţie după ce infractorul a fost condamnat anterior pentru săvârşirea unei infracţiuni grave sau deosebit de grave. . dar şi prezenţa antecedentelor penale care se sting sau sunt anulate în condiţiile prevăzute de art. care serveşte ca temei la individualizarea judiciară a pedepsei. după ce infractorul a fost condamnat de trei sau mai multe ori la închisoare pentru infracţiuni intenţionate.77 CP. Infracţiunea din nou săvârşită este a doua la număr. săvârşeşte din nou una sau mai multe infracţiuni intenţionate. b) comiterea unor infracţiuni de o anumită gravitate. în perioada de până la momentul stingerii antecedentelor penale.6 art. recunoscute de instanţa de judecată a Republicii Moldova. 1. 2. Prima modalitate se caracterizează prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni intenţionate după ce infractorul a fost condamnat de două ori la închisoare pentru infracţiuni intenţionate.1 art. c) pentru faptele care nu constituie infracţiuni conform prezentului cod. 5.5 al prezentului articol. b) pentru infracţiunile săvârşite din imprudenţă . Infracţiunea din nou săvârşită este a treia la număr. d) stinse sau în caz de reabilitare. 3) recidiva deosebit de periculoasă. distingem trei modalităţi ale recidivei: 1) recidiva simplă. în conformitate cu prevederile alin. în cazul recidivei nu se poate beneficia de facilităţile prevăzute în legătură cu aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată (art. Recunoaşterea persoanei ca recidivist constituie o cauză personală de agravare a pedepsei. b) săvârşirea din nou cu intenţie a uneia sau a mai multor infracţiuni.

cauză din care făptuitorul nu-şi poate dirija acţiunile.XI). 3. Se consideră socialmente utile acţiunile legate de cauzarea unui prejudiciu persoanei care a comis o infracţiune şi care se sustrage de la răspunderea penală. În cazul riscului întemeiat lipseşte şi elementul vinovăţiei. în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni. 5. vinovăţia. Drept temei pentru instituirea legitimei apărări în calitate de cauză care înlătură caracterul penal al faptei serveşte atât lipsa caracterului prejudiciabil.111 şi 112. astfel fapta prezentându-se ca o activitate social-utilă. Acest lucru se realizează în CP pentru prima dată. cât şi lipsa de vinovăţie.13) şi extrema necesitate (art. Aceste norme se încadrau în Titlul II denumit Infracţiuni. În CP din 18 aprilie 2002 legislatorul a stabilit cauzele care înlătură caracterul penal al faptei într-un capitol separat. III. care ar fi generat starea de recidivă. nu constituie infracţiune. Prin dezincriminarea unor fapte se înlătură toate consecinţele condamnării. Temeiurile enunţate vor produce efecte de înlăturare a caracterului penal al faptei numai cu privire la persoana care a acţionat efectiv sub imperiul constrângerii. c) starea de extremă necesitate. cu liberarea de pedeapsa penală (cap. b) reţinerea infractorului. 1. Includerea stării de extremă necesitate în categoria cauzelor care înlătură caracterul penal al infracţiunii este condiţionată de faptul că persoana poate fi expusă unor pericole generate de evenimente. d) constrângerea fizică sau psihică. Reţinerea infractorului şi predarea acestuia organelor de drept va constitui un impediment la săvârşirea de noi infracţiuni. În acest caz persoana nu acţionează cu vinovăţie. cerinţă impusă de subiectul infracţiunii.35-40).VI). care fac ca faptei prevăzute de legea penală să îi lipsească una din trăsăturile esenţiale ale infracţiunii: caracterul prejudiciabil. 6. se au în vedere infracţiunile care nu mai sunt prevăzute în legea penală în legătură cu dezincriminarea acestora (art. 4. dat fiind faptul că persoana care l-a admis a luat măsurile necesare pentru a preveni dăunarea intereselor ocrotite de lege. LEGITIMA APĂRARE . căci făptuitorul nu a acţionat cu voinţă liberă. e) riscul întemeiat. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei sunt determinate de diverse stări.10 CP). Temeiul includerii constrângerii fizice sau psihice în categoria cauzelor care înlătură caracterul penal al infracţiunii este generat de lipsa libertăţii de voinţă şi acţiune (inacţiune) a făptuitorului. 7. CAPITOLUL III CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI Articolul 35. situaţii. conform prezentului cod. în conformitate cu prevederile art. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI Se consideră cauze care înlătură caracterul penal al faptei: a) legitima apărare. împrejurări. 8. prevederea în lege. în condiţiile legii. iar prejudiciul se justifică dacă în timpul reţinerii infractorului aceasta a fost unica metodă de a-l reţine.14).111 şi 112 CP).IX) şi cu cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării (cap. diverse întâmplări cu caracter accidental. iar fiecărei cauze i-a rezervat câte un articol în parte (art. În CP din 1961 au existat doar două cauze care înlăturau caracterul penal al faptei: legitima apărare (art. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei nu trebuie să fie confundate cu normele de liberare de răspundere penală (cap. Drept cauză care înlătură caracterul penal al faptei este considerat şi riscul întemeiat. deoarece are drept scop realizarea unor acţiuni socialmente utile. 2. Articolul 36. Activitatea de reţinere a infractorului.c) pentru faptele care nu constituie infracţiuni. d) stinse sau în caz de reabilitare. energii. iar fapta comisă nu prezintă caracter prejudiciabil. ci constrâns de necesitatea apărării valorilor sociale ameninţate grav prin atac periculos. condiţiile în care antecedentele penale se anulează sunt expres stipulate în conţinutul articolelor nominalizate (a se vedea comentariul la art.

armele. săvârşită în stare de legitimă apărare. pentru a-l realiza. Atacul nu este direct în cazul în care între agresor şi victimă se află un obstacol material (poartă închisă. Atacul va fi material dacă. Legitima apărare este o acţiune pe care o realizează o persoană săvârşind o faptă prevăzută de legea penală pentru a înlătura efectele unui atac care periclitează valorile sociale ocrotite de lege. 7. prin atac îndreptat împotriva sa ori împotriva altei persoane se înţeleg acţiunile agresorului contra vieţii persoanei. Atacul este imediat în cazul în care acesta s-a dezlănţuit şi se află în curs de desfăşurare.(2). prin mijloace legitime. instrumentele etc. uşă) sau o distanţă mai mare în spaţiu. pentru a împiedica pătrunderea. se foloseşte forţa fizică.în redacţia noului CP .2 art. fapta cade sub incidenţa prevederilor legitimei apărări.(1) Nu constituie infracţiune fapta. Prin atac direct se înţeleg acţiunile îndreptate nemijlocit asupra valorilor ocrotite de lege. îndreptat împotriva sa. Un atac verbal sau scris (insultă. Nu se încadrează în conceptul de legitimă apărare presupusul atac în viitor. 4. În literatura de specialitate este comentată speţa referitoare la fapta unei persoane care. 2. o comportare violentă a omului îndreptată împotriva unei valori sociale ocrotite de lege. denunţare calomnioasă etc. Dacă atacul nu a fost declanşat. 6. într-un spaţiu de locuit sau într-o altă încăpere. demonstrarea armei etc. însoţită de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe. care sunt în măsură să producă o modificare în substanţa fizică a valorilor sociale protejate de lege. şantaj.26 alin. 5. Conţinutul legitimei apărări . Legitima apărare este o activitate social-utilă. Ideea de legitimă apărare este în consens direct cu drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului prevăzute în DUDO. sănătăţii. 3. deoarece fapta săvârşită în condiţiile enunţate de lege nu este prejudiciabilă. la faptele de încălcare a drepturilor şi libertăţilor sale. CEDO etc. (2) Este în stare de legitimă apărare persoana care săvârşeşte fapta pentru a respinge un atac direct. material şi real. Victimă a devenit o persoană care trecea întâmplător pe lângă gard. precum şi dreptul de a reacţiona independent. Apărarea nu va fi considerată legitimă dacă riposta agresorului a fost întreprinsă după consumarea atacului. 1. Lipseşte şi vinovăţia persoanei care. Atacul este o agresiune.2 din CRM acordă fiecărei persoane dreptul la viaţă.36. El se va consuma în momentul în care a luat sfârşit şi pericolul pentru valorile protejate de lege nu mai există. indică obiectiv că atacul va începe. la integritate fizică şi psihică. noile prevederi lărgind aria de acţiune a normei în comparaţie cu prevederile art. integrităţii corporale. Se consumă o dată cu încetarea agresiunii. (3) Este în legitimă apărare şi persoana care săvârşeşte fapta.13 CP din 1961. a conectat gardul din sârmă la o sursă de curent electric. zid. libertăţii. onoarei. inclusiv anunţând organele abilitate cu funcţii de combatere a criminalităţii. a fost impusă să acţioneze pentru a apăra valorile sociale periclitate de un atac. a altei persoane sau împotriva unui interes public şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public. prevăzută la alin. dar nu este presupus de persoană.) nu este considerat drept atac material. fiind în stare de legitimă apărare. imediat. gesturile. pentru a preîntâmpina un furt din bunurile sale.1 şi art.24 alin. 9. Stipulările din art.este esenţial modificat. averii. 8. În cazul unui atac în viitor persoana are posibilitatea de a preveni pericolul. Atacul va fi real dacă există obiectiv. prevăzută de legea penală. . Potrivit alin. Făptuitorul a fost condamnat pentru omor intenţionat. dar cuvintele.

dar stabilă. Pătrundere înseamnă intrarea ilegală. 10. REŢINEREA INFRACTORULUI Nu constituie infracţiune fapta. a creat la momentul aplicării ei un pericol real pentru viaţa şi sănătatea victimei. dreptul de moştenire etc. demonstrarea pistolului. 14. precum şi altă violenţă care. edificiile. aceste trei cauze care exclud caracterul penal al faptei au un cadru comun: utilitatea acţiunilor întreprinse pentru binele societăţii. dreptul locativ. prevăzută de legea penală.spre privarea făptuitorului de libertate şi aducerea lui la organele de urmărire penală sau la alt organ al puterii de stat. briciului etc. 13. 2. procedura reţinerii. Conform p.38).07. c) mărimea daunei cauzate infractorului în timpul legitimei apărări şi al reţinerii infractorului poate să fie mai mare decât dauna care. dreptul de proprietate. Temeiurile. imediat. Prin spaţiu de locuit se înţelege o încăpere în care persoana locuieşte permanent sau temporar. Prin noţiunea de pericol grav se înţeleg consecinţele ireparabile care pot surveni pentru persoana atacată: pierderea vieţii. hambarele. 1. respectiv. pe ascuns sau deschis. putea fi cauzată sau a fost cauzată de făptuitor. b) scopul legitimei apărări este orientat spre prevenirea infracţiunii. în spaţiul de locuit. cap.5 al HP CSJ nr.37) şi cu starea de extremă necesitate (art. săvârşită în scopul reţinerii persoanei care a comis o infracţiune şi al predării ei organelor de drept. iar reţinerea infractorului se întreprinde în cazul în care persoana a fost prinsă asupra faptului sau imediat după săvârşirea infracţiunii. iar mărimea daunei pricinuite în timpul stării de extremă necesitate trebuie să fie mai mică în raport cu urmările care s-ar fi putut produce dacă pericolul iminent nu ar fi fost înlăturat. Prin reţinere a infractorului se înţeleg acţiunile de cauzare a unor prejudicii în timpul captării şi predării organelor de drept a persoanei care a comis o infracţiune şi care se sustrage de la răspunderea penală.I). o activitate care vizează o instituţie publică şi buna ei funcţionare. deşi nu a cauzat o daună ca cea menţionată.07.1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului). Articolul 37. a capacităţii de muncă. indiferent de funcţia pe care o ocupă. 15. în urma căreia a survenit o tulburare de scurtă durată a sănătăţii sau o pierdere neînsemnată. vătămarea intenţionat gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. 12. construcţiile. Drepturile persoanei atacate sunt diverse. Prin ameninţare cu aplicarea unei asemenea violenţe se înţeleg acţiunile prin care făptuitorul îşi dezvăluie intenţia reală de aplicare a unei violenţe periculoase pentru viaţa sau sănătatea victimei. Diferenţele dintre aceste trei cauze care înlătură caracterul penal al faptei sunt următoarele: a) legitima apărare se realizează numai în timpul desfăşurării unui atac direct. Legitima apărare are tangenţe cu reţinerea infractorului (art.5 din 06. 16. . De exemplu. 11.1992. De exemplu. dreptul cetăţenilor de a aduce forţat la poliţie sau în faţa altui organ al puterii de stat a persoanei prinse asupra faptului de săvârşire a unei infracţiuni sunt stabilite de legislaţia procesual-penală (Titlul V. distrugerea bunurilor materiale în proporţii deosebit de mari etc. Prin noţiunea de altă încăpere se înţelege un spaţiu delimitat dintr-o construcţie cu funcţia de locuinţă.Dreptul la legitimă apărare îl are orice persoană. material şi real. cuţitului. Prin interes public se înţelege o stare. drept violenţă periculoasă pentru viaţă şi sănătate urmează a fi considerată cauzarea unei vătămări mai puţin grave sau uşoare integrităţii corporale sau sănătăţii victimei. posibilitatea de a fugi de la locul atacului sau posibilitatea de a se adresa organelor de poliţie. Exceptând asemănarea de formă a acestora cu infracţiunile.5 din 06. beciurile. pregătirea specială. menite pentru amplasarea bunurilor materiale (HP CSJ nr. garajele şi alte construcţii de gospodărie. iar scopul reţinerii infractorului .

în momentul săvârşirii faptei. inclusiv procedeele speciale de luptă. persoanelor de vârstă înaintată. reacţii manifestate de animale. precum şi contra oamenilor cu evidente deficienţe fizice. adică să fi ajuns pe cale să se producă. sete sau maladii. care pun în primejdie existenţa. în cazuri excepţionale. a mijloacelor speciale şi a armei de foc). Orice persoană este în drept să reţină infractorul. prevăzută de legea penală. dacă acţiunile de acest fel nu pot fi respinse pe alte căi şi cu alte mijloace. inundaţii. moartea acestuia. starea de extremă necesitate şi legitima apărare au fost deja comentate (a se vedea explicaţiile la p. întâmplările.168 CPP). cu excepţia cazurilor în care tergiversarea aplicării forţei fizice. Sunt stipulate şi interdicţiile de aplicare a armei de foc contra femeilor şi minorilor.16 din comentariul art. anumite stări ale organismului omului: foame. Starea de extremă necesitate se prezintă ca o ciocnire de interese ocrotite de legea penală şi apare în cazul în care legiuitorul admite sacrificarea valorii mai puţin importante în favoarea celei mai importante. 5. îşi dă seama că provoacă urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat. să nu poată fi înlăturat decât prin comiterea unei fapte prevăzute de legea penală.36 CP). pericolul să ameninţe viaţa. Deosebirile dintre reţinerea infractorului. a mijloacelor speciale sau a armei de foc trebuie să fie precedată de un avertisment privind intenţia recurgerii la ele cu acordarea unui timp suficient pentru reacţia de răspuns. a altei persoane ori un interes public de la un pericol iminent care nu poate fi înlăturat altfel. integritatea corporală. 1. . Pentru depăşirea atribuţiilor în timpul reţinerii (aplicarea forţei. să-l aducă forţat la poliţie sau în faţa altui organ al puterii de stat. integritatea corporală sau sănătatea sa. (3) Nu este în stare de extremă necesitate persoana care. 8. deoarece nu este săvârşită cu vinovăţie. 5. pentru curmarea infracţiunilor. cu excepţia cazurilor în care ei au săvârşit un atac armat. săvârşită în stare de extremă necesitate. Acţiunile de reţinere a infractorului pot fi diverse: imobilizare prin legare. ce ameninţă viaţa şi sănătatea oamenilor. dacă metodele nonviolente nu asigură îndeplinirea obligaţiunilor ce le revin (art. fapte ale persoanei săvârşite intenţionat sau din imprudenţă. 2. Colaboratorii poliţiei aplică forţa fizică. Fapta săvârşită în stare de extremă necesitate nu constituie infracţiune. integritatea cuiva sau a ceva. STAREA DE EXTREMĂ NECESITATE (1) Nu constituie infracţiune fapta. (2) Este în stare de extremă necesitate persoana care săvârşeşte fapta pentru a salva viaţa. izolare în încăperi sigure. a mijloacelor speciale şi a armei generează un pericol direct pentru viaţa şi sănătatea cetăţenilor şi a colaboratorilor poliţiei.3. Sursele pericolului care ameninţă valorile sociale ocrotite de lege pot fi de natură diferită: cutremure. Condiţiile stării de extremă necesitate privitoare la pericolul social conform legii sunt: • • • pericolul să fie iminent.15 al Legii cu privire la poliţie). pentru înfrângerea rezistenţei opuse cerinţelor legale. opun rezistenţă folosind arme sau au săvârşit un atac în grup. incendii. Legea prevede că aplicarea forţei. cauzare de daune integrităţii corporale sau sănătăţii. dacă făptuitorul a fost prins asupra faptului de săvârşire a infracţiunii sau a încercat să se ascundă sau să fugă după aceasta (art. sănătatea făptuitorului sau a altor persoane ori un interes public. poate conduce la alte urmări grave. 6. 4. 4. colaboratorii poliţiei sunt supuşi răspunderii penale conform legislaţiei în vigoare. 7. Articolul 38. Prin pericol iminent se înţelege situaţia. 3.

să nu se cauzeze urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu ar fi fost înlăturat (alin. unica situaţie de lichidare a pericolului. sănătatea persoanei. Condiţiile acţiunii de salvare a valorilor sociale ocrotite de lege sunt: • • • pericolul nu poate fi înlăturat decât prin comiterea unei fapte prevăzute de legea penală. 7. nu există vinovăţie în cazul în care făptuitorul este lipsit de capacitatea de a-şi manifesta voinţa şi a-şi dirija acţiunile. nu-şi dirijează voinţa în mod liber şi săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală. Pericolul iminent este îndreptat împotriva valorilor sociale enumerate expres în lege: viaţa. dacă nu poate fi înlăturat altfel decât prin comiterea unei fapte prevăzute de legea penală. prevăzută de legea penală.36 CP. legitima apărare şi reţinerea infractorului au fost date în comentariul la p. integritatea corporală. sănătatea. 2. Spre deosebire de legitima apărare. 8. interesul public. Articolul 39. constrângerea să fie de natură gravă. cât şi în cel al constrângerii psihice se înlătură caracterul penal al faptei.3 art.38. Alin. Condiţiile constrângerii fizice şi psihice. 1. 3. sub imperiul acestei presiuni şi ca urmare a ei. Deosebirile dintre starea de extremă necesitate.16 art. înfruntă pericolul (lucrătorii de poliţie. 5. medicii şi persoanele care au avut o altă posibilitate de a evita pericolul etc.1 al prezentului articol stabileşte două forme distincte de înlăturare a caracterului penal al faptei: constrângerea fizică şi constrângerea psihică. Constrângerea fizică este o presiune condiţionată de o energie străină care îl pune pe făptuitor în imposibilitatea de a-şi dirija în mod liber voinţa şi îl determină să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. Pericolul iminent se consideră inevitabil. pompierii. care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege ca rezultat al constrângerii fizice sau psihice. Starea de extremă necesitate nu poate servi drept argument juridic de liberare a făptuitorului de răspundere materială în cazurile în care prejudiciul este adus unei persoane nevinovate de apariţia pericolului. sfera de protecţie a stării de extremă necesitate este mai restrânsă. întrucât infracţiunii îi lipseşte una din trăsăturile esenţiale: vinovăţia. cu toate că nu sunt stipulate expres de lege. Atât în cazul constrângerii fizice. Conform regulilor generale ale răspunderii penale. săvârşirea faptei prevăzute de legea penală a fost unicul mijloc.38). Acestea sunt: • • • existenţa sau exercitarea asupra făptuitorului a unei acţiuni de constrângere fizică sau psihică.2 al articolului nominalizat prevede situaţia (starea) în care făptuitorul îşi menţine posibilitatea de a-şi dirija acţiunile în urma constrângerii fizice sau psihice. 9. integritatea corporală ori bunurile persoanei. se stabileşte în condiţiile art. CONSTRÂNGEREA FIZICĂ SAU PSIHICĂ (1) Nu constituie infracţiune fapta. În cazul în care . Constrângerea psihică constă într-o ameninţare asupra psihicului persoanei care. Din acest motiv nu pot invoca starea de extremă necesitate persoanele care. 4. Alin.). în virtutea obligaţiunilor de serviciu. pot fi deduse din conţinutul legii. dacă în urma acestei constrângeri persoana nu putea să-şi dirijeze acţiunile. 10. 11.6. pericolul grav să nu poată fi înlăturat în alt mod decât prin săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. să pună în pericol viaţa. (2) Răspunderea penală pentru cauzarea de daune intereselor ocrotite de legea penală prin constrângere psihică sau fizică. în urma căreia persoana menţine posibilitatea de a-şi dirija acţiunile.

medicină. Evaluarea gradului de risc exprimă probabilitatea acestuia de a se produce. 1. persoana care a riscat nu a luat toate măsurile pentru a proteja interesele şi valorile ocrotite de legea penală. Noţiunea de risc înseamnă o acţiune (inacţiune) cu posibile consecinţe dăunătoare. 5. 3. PARTICIPAŢIA . 6. în viziunea noastră. care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege în cazul riscului întemeiat pentru realizarea scopurilor socialmente utile. -. Riscul se consideră neîntemeiat. Articolul 40. deşi aceasta are semnele acţiunilor pentru care este prevăzută răspunderea penală.416-XII din 18. farmacologie. Riscul întemeiat înlătură răspunderea penală pentru dauna cauzată intereselor şi valorilor ocrotite numai în cazul în care persoana care a riscat nu a avut la dispoziţie nici o altă cale de a atinge scopul social util. Legea cu privire la poliţie (nr. conţinea ameninţarea de a provoca un dezastru social.33 al legii nominalizate. iar scopul legitim nu putea fi realizat prin acţiuni ce nu ar fi implicat riscul şi colaboratorul poliţiei. dacă: • • • • • • era cu bună-ştiinţă îmbinat cu primejdia pentru viaţa unei persoane. sfera de producere etc.1990) defineşte noţiunea de risc profesional care. persoana a riscat pentru a-şi atinge scopurile personale. (3) Riscul nu poate fi considerat întemeiat dacă era cu bună-ştiinţă îmbinat cu pericolul pentru viaţa persoanei sau cu pericolul provocării unui dezastru ecologic ori social. dacă acţiunea săvârşită decurgea în mod obiectiv din informaţia asupra faptelor şi circumstanţelor de care dispunea colaboratorul poliţiei. a întreprins toate măsurile posibile pentru a preîntâmpina consecinţele negative. este o formă a riscului întemeiat. persoana care a riscat a întreprins toate măsurile pentru a nu leza interesele şi valorile sociale ocrotite de legea penală. RISCUL ÎNTEMEIAT (1) Nu constituie infracţiune fapta. tehnică. Riscul se consideră întemeiat dacă îndeplineşte următoarele condiţii: • • scopul social util nu putea fi atins fără acţiunile (inacţiunile) însoţite de risc. Pentru a nu frâna activitatea persoanei în diferite domenii . prevăzută de legea penală. precum şi impactul pe care îl poate avea asupra relaţiilor sociale. 2.12. conţinea ameninţarea de a provoca un dezastru ecologic. nu constituie infracţiune acţiunea colaboratorului de poliţie care a fost săvârşită într-o situaţie de risc profesional justificat.persoana are posibilitatea de a-şi alege un anumit comportament şi a lua o decizie sau alta se vor aplica prevederile stării de extremă necesitate.ştiinţă. fără a realiza experimente în diferite domenii ale activităţii fiinţei umane. 4. 7. care a admis riscul. scopul social-util putea fi atins prin alte mijloace şi acţiuni care nu presupuneau risc. CAPITOLUL IV PARTICIPAŢIA Articolul 41. (2) Riscul se consideră întemeiat dacă scopul socialmente util urmărit nu a putut fi realizat fără un anumit risc şi dacă persoana care l-a admis a luat măsurile necesare pentru a preveni cauzarea de daune intereselor ocrotite de lege. Riscul profesional este considerat justificat. în legislaţia penală a fost introdusă o nouă cauză care înlătură caracterul penal al faptei: riscul întemeiat. Conform prevederilor art. Progresul tehnico-ştiinţific este imposibil fără a introduce noi tehnologii.

Existenţa legăturii interne subiective cu privire la săvârşirea infracţiunii încă nu înseamnă participare la fapta penală. 2. fără ca aceasta să fie necesară pentru existenţa conţinutului legal al infracţiunii. deoarece lipseşte legătura subiectivă dintre participanţi. care constă în faptul că persoanele contribuie într-o formă sau alta la săvârşirea infracţiunii prevăzute de legea penală. stabileşte cercul de persoane responsabile pentru această activitate infracţională. trebuie să existe o cooperare materială sau intelectuală a participanţilor. aceasta trebuie constatată în raport cu fiecare participant. organizatori. Legătura subiectivă (coeziunea psihică) dintre participanţi este indicată direct în art. Participaţia penală există numai atunci când persoanele respective au cooperat cu intenţie. participaţia propriu-zisă este condiţionată de săvârşirea faptei cu intenţie de către cel puţin două persoane: instigator-autor. ea există înainte de începerea executării acţiunii (inacţiunii) sau în timpul executării acesteia până la momentul terminării ei. 7.Se consideră participaţie cooperarea cu intenţie a două sau mai multor persoane la săvârşirea unei infracţiuni intenţionate. Specificul participaţiei. Deci. ci o simplă cooperare materială. adică nu numai a persoanelor care săvârşesc nemijlocit acţiuni ce formează latura obiectivă a infracţiunii concrete. De exemplu. Participarea la infracţiune a mai multor persoane înseamnă că două sau mai multe persoane. complici sau organizatori. autor-complice ş. ea se divizează în principală şi secundară. reglementează ordinea şi limitele răspunderii participanţilor. din punct de vedere subiectiv. va fi o complicitate intelectuală. îndreptată împotriva unuia şi aceluiaşi obiect. Condiţia se realizează când cooperează cel puţin două persoane. 1. nu constituie instigare faptul de a striga persoanelor care loveau victima cu parii că aceasta "trebuie omorâtă". Potrivit naturii ei.41 CP. pe lângă legătura subiectivă. ţinând seama de importanţa sau de aportul acestei contribuţii. instituţia participaţiei îndeplineşte în acelaşi timp şi un rol special. trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii: a) să existe pluralitate de făptuitori. nu una. .42 CP. instigatori sau complici. d) una şi aceeaşi faptă prevăzută de legea penală să fie săvârşită de către toţi participanţii. 5. Pentru ca să existe elementul de participaţie penală. Infracţiunea poate fi săvârşită de una sau mai multe persoane împreună. deoarece un asemenea îndemn nu a avut efect determinant în dezlănţuirea agresiunii. 3. Pluralitatea de făptuitori este consacrată în art. această contribuţie poate fi materială sau intelectuală. Dacă unii au cooperat din imprudenţă. În anumite împrejurări. dacă aceasta nu a luat o formă de ajutorare a infractorului. e) cooperarea mai multor persoane să nu fie cerută de conţinutul legal al infracţiunii. Nu constituie un act de participaţie nici faptul de exprimare a aprobării acţiunilor infracţionale. a. Dacă la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală participă mai mulţi făptuitori. intenţia trebuie constatată în raport cu fiecare persoană care a cooperat. 4. se poate vorbi despre participaţie la această faptă. săvârşesc fapta prevăzută de legea penală (acţiune sau inacţiune). conform căruia participanţi la infracţiune sunt persoanele care contribuie la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori. prevăzute de partea specială a CP. Supunându-se regulilor generale ale dreptului penal pentru combaterea infracţionalităţii. determină problema răspunderii penale a participanţilor la infracţiune. 6. b) să existe o legătură subiectivă (coeziune psihică) între participanţi. dacă aceasta a dus la întărirea hotărârii infracţionale. dacă legea cere pentru sancţionarea faptei săvârşite existenţa intenţiei. dar şi a persoanelor care au luat parte la infracţiune în calitate de instigatori. conform căruia se consideră participaţie cooperarea cu intenţie a două sau a mai multor persoane la săvârşirea unei infracţiuni intenţionate. caracteristic numai pentru ea: ilustrează criteriile obiective şi cele subiective necesare activităţii infracţionale comune. ca formă deosebită a activităţii infracţionale. c) fapta să fie săvârşită în cooperare materială sau intelectuală. însă nu va exista participaţie penală. ţinând cont de momentul în care are loc. Pentru existenţa participaţiei.

obiectivă. 1. determină o altă persoană să săvârşească o infracţiune. Din cauza . Pentru existenţa participaţiei penale propriu-zise se cere ca pluralitatea de făptuitori să fie ocazională. precum şi persoana care a săvârşit infracţiunea prin intermediul persoanelor care nu sunt pasibile de răspundere penală din cauza vârstei. Fapta este una şi aceeaşi pentru toţi participanţii. ci o pluralitate naturală sau constitutivă de făptuitori. urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte. O expresie exterioară a cooperării conţine asocierea acţiunilor participanţilor. indicaţii. încadrare ce depinde de vinovăţie şi care poate fi diferită de la participant la participant. Participanţi sunt persoanele care contribuie la săvârşirea unei infracţiuni în calitate de autor. şi nu în funcţie de încadrarea juridică pe care ar putea să o obţină ţinându-se seama de diferiţi participanţi. prin orice metode. Dacă pentru existenţa infracţiunii legea prevede cooperarea mai multor persoane. Ca să existe participaţie. precum şi persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizaţie criminală ori a dirijat activitatea acestora. Din aceleaşi considerente nu se poate ca aceeaşi faptă în raport cu unii participanţi să constituie infracţiune. nu se poate considera că aceasta există în raport cu unii şi nu există în raport cu alţii. va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârşire a infracţiunii. iar fapta să se realizeze cel puţin în forma tentativei sau pregătirii de infracţiune. (5) Se consideră complice persoana care a contribuit la săvârşirea infracţiunii prin sfaturi. contribuţia autorului constând tocmai în săvârşirea acţiunii sau inacţiunii care constituie latura obiectivă a infracţiunii. (2) Se consideră autor persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală. Mai este necesar un detaliu: cooperarea mai multor persoane să nu fie cerută de conţinutul legal al infracţiunii. (3) Se consideră organizator persoana care a organizat săvârşirea unei infracţiuni sau a dirijat realizarea ei. atunci nu se mai realizează participaţia penală. PARTICIPANŢII (1) Participanţii sunt persoanele care contribuie la săvârşirea unei infracţiuni în calitate de autor. (6) Participanţii trebuie să întrunească semnele subiectului infracţiunii. organizator. instigator sau complice. (4) Se consideră instigator persoana care. ori că pentru unii dintre ei fapta este consumată.8. instigatori sau complici). 2. Indivizibilitatea faptei este considerată ca reală. iar în raport cu alţii . Lipsa oricăreia dintre ele cauzează inexistenţa participaţiei propriu-zise. întâmplătoare în raport cu conţinutul legal al infracţiunii. iresponsabilităţii sau din alte cauze prevăzute de prezentul cod. prestare de informaţii. şi nu indispensabilă. 3. care poate să se realizeze în două forme: o însumare simplă a forţelor pentru producerea urmărilor prevăzute de lege şi condiţionarea reciprocă a acţiunilor participanţilor. Toate condiţiile expuse trebuie întrunite cumulativ. precum şi persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor. Săvârşirea aceleiaşi fapte prevăzute de legea penală înseamnă că pentru toţi participanţii la activitatea infracţională comună există o componenţă de infracţiune comună. acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole. autoratul se distinge prin caracterul său esenţial şi necesar. e necesar ca actele participanţilor să fie îndreptate împotriva aceluiaşi obiect juridic. iar pentru alţii e în formă de tentativă. Ca atare.contravenţie sau abatere. 10. precum şi persoana care a săvârşit infracţiunea prin intermediul persoanelor care nu sunt pasibile de răspundere penală din cauza vârstei. Articolul 42. În raport cu ceilalţi participanţi (organizatori. 9. poate exista participaţie la o asemenea faptă dacă autorul sau coautorul are calitatea cerută de lege. Se consideră autor al infracţiunii persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală. Când pentru realizarea conţinutului legal al infracţiunii se pretinde subiectului activ o anumită calitate (subiect special). iresponsabilităţii sau din alte cauze prevăzute de prezentul cod. instigator sau complice. aşa cum o prevede legea penală. organizator.

fax. În acelaşi sens s-a exprimat şi legiuitorul. în mod nemijlocit.). În astfel de cazuri poate fi vorba pur şi simplu despre subiectul infracţiunii. nu se poate vorbi despre săvârşirea faptei. alături de autor. Calitatea cerută pentru autor trebuie să existe în momentul săvârşirii faptei: dacă nu pierde calitatea de autor cel care. 4. 5. el desemnează o anumită formă de contribuţie la săvârşirea unei infracţiuni. Nici instigarea. ca formă de participaţie. adică în acele cazuri în care. substanţe explozive.1-5). prevăzută în alin. a încetat a mai avea calitatea care condiţiona acea calificare şi.) şi în acţiunile fiecăruia va fi o infracţiune consumată sub formă de coautorat.42 alin. deoarece este clar că numai ea a executat latura obiectivă a infracţiunii. Acţiunile organizatorului pot consta în recrutarea membrilor grupului organizat sau ai organizaţiei criminale.caracterul de act de executare pe care trebuie să-l aibă contribuţia autorului la săvârşirea faptei. nefiind instigată sau ajutată de cineva. 8. ori dinamizează sau se foloseşte de energia fizică a unei forţe străine (arme. la furt îşi însuşeşte lucruri din posesia altuia.cealaltă parte a ei (ameninţarea. în timp ce acesta din urmă poate exista de sine stătător. animale vătămătoare etc. nici complicitatea. lovirea etc. Cu toate acestea. după săvârşirea faptei.organizatori. iar nu instigator sau complice. Dacă infracţiunea este săvârşită de o singură persoană. efectuarea unor acte de executare. poştă etc. indicând în cap. instigatori sau complici (art. de exemplu . acţionează şi alte persoane. fiindcă fapta prevăzută de legea penală poate fi săvârşită în mod nemijlocit fără să fie necesare alte contribuţii. în întocmirea planului săvârşirii infracţiunii.din răzbunare. în care o faptă prevăzută de legea penală a fost săvârşită în mod nemijlocit de către două sau mai multe persoane împreună. iar altul . în sensul tehnic al termenului. cel care le comite este autor.specificului său. cu vinovăţie. pentru realizarea acelei contribuţii. nu dă ajutor etc. unul din coautori poate realiza numai o parte a acţiunii infracţionale (de exemplu. nici organizatorul nu pot exista în afara autoratului. Noţiunea de autor. În caz de coautorat. Ea poate exista numai în participaţie. în comun.). prin intermediul mijloacelor tehnice: telefon. în împărţirea rolurilor între membrii grupului criminal sau ai organizaţiei criminale. lovind. Atunci când actele de instigare sau de complicitate sunt incriminate ca infracţiuni de sine stătătoare. autoratul este unica formă de contribuţie la infracţiunea care poate exista şi în afara participaţiei. . fără interpunerea unei alte persoane. fiindcă nu se poate realiza conţinutul acesteia. iar pe de altă parte . distruge. organizatori. toxice.42 CP. în coordonarea acţiunilor participanţilor nemijlocit la locul săvârşirii infracţiunii sau de la distanţă. 9. mortal victima. Este considerat autor acela care la omor împuşcă victima. este una corelativă. în raport cu alte forme de contribuţie posibile. Prin nemijlocit se înţelege. problema rolului şi funcţiilor ei nu apare. la săvârşirea faptei indiferent dacă. adică acţiunea sau inacţiunea. poştă electronică. pe de o parte. Fără executarea nemijlocită a acţiunii (inacţiunii) de către autor. contribuţia sa se caracterizează prin faptul că a realizat în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală. care îndeplinesc alte roluri funcţionale .IV CP Participaţia că participanţi sunt persoanele care contribuie la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori. viceversa. 7. coautoratul este acea formă a participaţiei. Sub aspect obiectiv. de exemplu. instigatori. nu devine autor acela care a dobândit această calitate după săvârşirea faptei la care a participat. Na va exista coautorat dacă fiecare inculpat acţionează independent şi în momente diferite. luarea bunului). Coautori sunt persoanele care au cooperat ocazional şi în baza unei legături subiective cu acte de executare (nemijlocit) la comiterea în comun a aceleiaşi fapte prevăzute de legea penală. foloseşte sau frânează propria sa energie fizică (ucide. loveşte. adică despre persoana fizică care a săvârşit. sustrage. precum şi persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizaţie criminală ori a dirijat activitatea acestora. Când însă autorul a săvârşit infracţiunea împreună cu alţi participanţi. o faptă prevăzută de legea penală.2 art. Autorul contribuie. complici. Se consideră organizator al infracţiunii persoana care a organizat săvârşirea unei infracţiuni sau a dirijat realizarea ei. autoratul (ca şi termenul autor) nu poate fi înţeles decât în corelaţie cu termenii complicitate (complice) şi instigare (instigator) sau organizare (organizator). 6.

va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârşire a infracţiunii. ceea ce caracterizează complicitatea. Conform art. după ce a luat hotărârea de a săvârşi o infracţiune. înainte ori în timpul săvârşirii faptei. contribuţia sa rămâne. din motive personale. ia hotărârea şi execută fapta la care a fost îndemnată sau instigată).44-47 CP. Un alt participant la infracţiune este instigatorul. Uneori complicele poate contribui chiar la efectuarea actelor de executare. dar această contribuţie nu are ea însăşi caracterul unui act de executare. să-l rănească grav pe rivalul său. Aşadar. complicitatea este o formă a participaţiei penale ce constă în activitatea persoanei care. 11. ci sprijină (înlesneşte. la realizarea laturii obiective a acesteia. chiar dacă nu participă la săvârşirea materială a infracţiunii. este caracterul său de contribuţie indirectă la săvârşirea infracţiunii. instigator este persoana care. numai aceste persoane pot efectua acte de executare. Deci. c) grup criminal organizat. cei care nu au această calitate nu fac decât să-i ajute). complicele efectuează acte de sprijinire a activităţii autorului. Articolul 43. promite că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că-l va favoriza pe făptuitor. În timpul în care autorul efectuează acte de executare şi realizează în mod nemijlocit materialitatea faptei. instigatorul este un participant sui-generis la infracţiune. Articolul 44. Instigatorul contribuie la săvârşirea infracţiunii prin transmiterea către cel instigat a ideii săvârşirii infracţiunii şi prin determinarea luării de către acesta a hotărârii de a săvârşi fapta.10. externă. Conform art. chiar dacă ulterior nu-şi onorează promisiunea. înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau care. fiecare realizând latura obiectivă a infracţiunii. Cea de-a doua persoană acceptă îndemnul sau propunerea. în raport cu celelalte forme ale participaţiei penale. cu intenţie. o altă persoană (instigat) să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. . un duşman. FORMELE PARTICIPAŢIEI În funcţie de gradul de coordonare a acţiunilor participanţilor se deosebesc următoarele forme de participaţie: a) participaţie simplă. în schimbul unei recompense. prin orice mijloace. două sau mai multe persoane. Conform art.42 alin. participanţii la infracţiune trebuie să întrunească semnele constitutive ale subiectului infracţiunii. complicele nu realizează fapta în mod nemijlocit. acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole. fiind decisă să comită fapta prevăzută de legea penală. cât şi de complice. fiindcă complicele nu are calitatea de a efectua acte cu caracter de executare în cazul faptei săvârşite. care. cu intenţie. d) organizaţie (asociaţie) criminală. care rezultă din trecerea ei la executarea infracţiunii. Instigatorul însă are ideea de săvârşire a infracţiunii. pe care o transmite altei persoane. Deci. PARTICIPAŢIA SIMPLĂ Infracţiunea se consideră săvârşită cu participaţie simplă dacă la săvârşirea ei au participat în comun. 14. să fie persoane fizice şi responsabile.4 CP. După cum se poate observa. Analiza formelor participaţiei va fi efectuată în cadrul comentariului la art. indicaţii. Ca formă a participaţiei penale. trece apoi în mod concret la săvârşirea ei. 12. devenind autor al infracţiunii. cu intenţie. pentru a transmite hotărârea luată altei persoane. precum şi persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor. desfăşoară o activitate materială.42 alin. complice este persoana care a contribuit la săvârşirea infracţiunii prin sfaturi. la care nu poate fi autor decât o persoană care are o anumită calitate.6 CP. b) participaţie complexă. instigarea este fapta unei persoane (instigator) care determină. făcând ca aceasta să ia hotărârea şi să o pună în executare (de exemplu. oferire de informaţii. urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte. Caracteristică instigării este împrejurarea că instigatorul. de coautor.5 CP. Aceasta înseamnă că fiecare dintre participanţii la infracţiune trebuie să aibă vârsta prevăzută de legea penală. care se deosebeşte atât de autor. în calitate de coautori. deci. ajută) realizarea acesteia de către autor. activitate de sprijinire (este cazul infracţiunilor proprii. determină o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. îndeamnă o altă persoană.42 alin.

8. trebuie să se constate legătura dintre coautori. În aceste cazuri fapta se săvârşeşte în coautorat. În sensul strict al termenului. şi nu de complicitate. alţii având calitatea de instigatori sau de complici. în cazul infracţiunii complexe de tâlhărie în formă consumată autorul trebuie să realizeze în întregime acţiunea infracţională (ameninţarea ori constrângerea etc. 6. De exemplu. 2. cu toate că s-ar putea ca nici una din lovituri să nu fie mortală. la efectuarea faptei incriminate. în art. 7. pe când în caz de coautorat unul din coautori poate realiza numai o parte a acţiunii infracţionale (luarea bunului. distruge. la săvârşirea faptei indiferent dacă. Pentru existenţa coautoratului trebuie să se constate că cel puţin doi participanţi au săvârşit în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală. la care doi sau mai mulţi participanţi au calitatea de autori (coautori).. foloseşte sau frânează propria energie fizică (ucide. 9. cât şi în cadrul unei participaţii simple (omogene) la care toţi participanţii au calitatea de autori (coautori). În literatura de specialitate şi în practica judiciară se consideră acte de executare. deci de coautorat. de asemenea. în mod nemijlocit.42 alin. loveşte. toxice. chiar dacă numai unul dintre ei a ameninţat cu cuţitul. 11. lovirea etc.cealaltă parte a ei (ameninţarea.) ori dinamizează sau se foloseşte de energia fizică a unei forţe străine (arme. pentru realizarea acelei contribuţii. ci şi cea care lezează numai unul din acestea pentru comiterea infracţiunii complexe. însă. În acest sens urmează să fie considerate drept acte de coautorat. Dacă s-ar lua în consideraţie fiecare acţiune separat. prin act de executare sau de săvârşire nemijlocită a faptei se înţelege orice act de conduită exterioară. cât şi acela care o imobilizează ori încearcă să o dezarmeze. la comiterea în comun a aceleiaşi fapte prevăzute de legea penală. actele prin care un inculpat a ţinut victima spre a putea fi lovită. iar alt inculpat a lovit victima. 3. substanţe explozive. ca urmare a împletirii lor. Există coautorat şi în cazul în care mai mulţi infractori lovesc victima cu intenţia de a o ucide. În cazul coautoratului apare un raport complex de cauzalitate. 12. Această constatare implică însă înţelegerea clară a noţiunii de acte de executare a faptei incriminate. Sunt consideraţi coautori ai faptei de omor atât acela care loveşte mortal victima. Sunt şi situaţii în care fapta prevăzută de legea penală se săvârşeşte nemijlocit şi în mod direct nu de o singură persoană. precum şi luarea bunului). de ridicare sau lichidare a unui obstacol din calea săvârşirii faptei. sustrage.) şi în acţiunile fiecăruia se va fixa o infracţiune consumată sub formă de coautorat. dar luate împreună aceste acţiuni constituie coautorat la infracţiunea de omor. nu denunţă etc. Coautoratul poate exista atât în cadrul unei participaţii complexe (eterogene). Coautori sunt persoanele care au cooperat ocazional. defineşte noţiunea de autor drept persoană care săvârşeşte în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală. nu dă ajutor. 5. acestea au cauzat moartea. ar exista autorat la infracţiunea de vătămare corporală. 10. pe de o parte. În ceea ce priveşte participaţia penală la infracţiunile complexe cu subiect special. prin care se înfăptuieşte direct acţiunea sau inacţiunea incriminată. iar celălalt a deposedat victima de bunurile ce le avea asupra sa. iar pe de altă parte . CP. iar altul . ci de mai multe. cum ar fi actele de paralizare a energiei. altfel chiar dacă s-ar constata actele . deci că au efectuat acte de executare a acesteia. are calitatea de coautor nu numai persoana care lezează cele două obiecte .caracterul de act de executare pe care trebuie să-l aibă contribuţia autorului la săvârşirea faptei.1. 4. şi acelea prin care se contribuie. în baza unei legături subiective cu acte de executare (nemijlocit). sunt coautori la tâlhărie ambii inculpaţi care au aplicat violenţele. împreună luate. Prin nemijlocit se înţelege. efectuarea unor acte de executare.). chiar indirect. animale vătămătoare etc.direct şi indirect -. fără interpunerea unei alte persoane. chiar dacă numai unul dintre ei şi-a însuşit bunurile victimei.1. Autorul contribuie. Pentru existenţa coautoratului trebuie să fie întrunite anumite condiţii: sub aspect subiectiv. Vor fi coautori ambii inculpaţi.

de asemenea. Astfel. mortal victima. şi pe acelea că la fapta lui principală se adaugă o altă faptă. De exemplu. principală. de asemenea. ci o simplă cooperare materială. Pentru existenţa coautoratului considerăm necesară existenţa următoarelor condiţii: a) să se realizeze o legătură subiectivă între coautori. fiecare persoană este considerată autor al unei fapte distincte. 22. rezultat prevăzut şi dorit sau acceptat de fiecare dintre ei. Nu va exista coautorat dacă fiecare inculpat acţionează independent şi în momente diferite. Legătura subiectivă se stabileşte când cel puţin un coautor prevede. în afară de faptul că acţiunea sau inacţiunea întreprinsă de el este prejudiciabilă şi că rezultatul dorit sau acceptat este de asemenea prejudiciabil. lovind. pe lângă cele necesare realizării acţiunii ca autor. din răzbunare. b) acţiunea să fie comisă împreună. coautoratul. prin activitatea lui unită cu a celorlalţi coautori. Toţi au acţionat simultan. Prin urmare. propunând celorlalte să acţioneze împreună. deci nu numai unul din ei. fiind uniţi la suprimarea vieţii victimei. La săvârşirea faptei penale în coautorat. unii cu cuţitele. au mai venit patru persoane. dintre care una dorea să se răzbune pe un duşman al său care se afla într-un grup de oameni. altfel ar urma să răspundă fiecare în calitate de autor al faptei cu dublă formă de vinovăţie. fiind suficient ca instigatorul sau complicele să ştie acest lucru. unde iniţiativa aparţine unei sau unor persoane. sub aspect subiectiv. trebuie ca fiecare coautor să acţioneze datorită acestui mobil şi să urmărească acest scop. Legătura subiectivă poate interveni înainte sau în timpul executării acţiunii. nu mai există coautorat. Sub aspect obiectiv. în sensul că toţi coautorii prevăd urmările prejudiciabile ale acţiunilor şi le urmăresc sau doar admit posibilitatea survenirii acestora. nu determină sancţionarea lor separată pentru instigare. condiţie necesară a participaţiei (şi a coautoratului). nu există coautorat la furt dacă unul din inculpaţi a luat bunul spre a-l folosi. Legătura se poate stabili şi în timpul executării acţiunii. a altui coautor. Spre deosebire de faptul că. şi faptul că acţiunea sa principală se adaugă la acţiunea. iar legătura subiectivă s-a stabilit înainte de punerea în executare a acţiunii. 14.materiale de cooperare.cu alte obiecte şi cu picioarele. alţii . 19. iar actele lor vor putea fi doar conexe. De exemplu. însă pentru rezultatul mai grav. produs din imprudenţă. fiind vorba de o activitate comună a coautorilor. 21. În lipsa legăturii subiective nu există coautorat. coautoratul este acea formă a participaţiei. activitatea coautorilor trebuie să fie îndreptată împotriva aceluiaşi obiect juridic. În cazul infracţiunilor care presupun în conţinutul lor legal un anumit mobil sau scop. nu mai poate exista legătura subiectivă. mai multe persoane. care au început să o lovească şi ei. în timp ce inculpatul lovea victima. a altei persoane. ci toţi trebuie să îndeplinească această cerinţă legală. 20. în comun. Dacă legătura subiectivă se realizează ulterior consumării infracţiunii. Dacă o parte din coautori lezează şi alte valori sociale apărate de legea penală. nu vom considera că există coautorat ca formă de participaţie. este săvârşit actul de executare necesar pentru realizarea infracţiunii respective. Dacă la săvârşirea unei infracţiuni au participat în calitate de coautori mai multe persoane. 17. principală. După consumarea furtului de către celălalt inculpat. 13. De exemplu. Deşi a avut loc o cooperare materială. autorul poate să nu ştie că este ajutat de alte persoane în săvârşirea faptei. acestora li se vor aplica dispoziţiile cu privire la concursul de infracţiuni. contribuind la înfrângerea rezistenţei victimei. 18. În acest caz se realizează participaţia sub forma coautoratului. în comun. în care o faptă prevăzută de legea penală a fost săvârşită în mod nemijlocit de către două sau mai multe persoane împreună. Intenţia coautorului trebuie să cuprindă ştiinţa şi voinţa că. în situaţia în care există instigator sau complice. el va . primul inculpat va răspunde ca tăinuitor. 16. au hotărât să-i folosească pe acei oameni din grup şi au executat în comun acţiunea. Coautoratul este posibil în timpul actului iniţial. 15. dacă în timpul omorului unul dintre infractori a distrus şi bunurile victimei. se realizează numai cu intenţie. împrejurarea că unele dintre acestea au avut iniţiativa comiterii faptei. la coautorat fiecare dintre coautori trebuie să prevadă. fiecare fiind considerat autor al faptei.

răspunde şi pentru infracţiunea de distrugere a bunurilor, prevăzută de art.197-198 CP, cu condiţia ca ceilalţi coautori să nu fi ştiut de aceste acţiuni. 23. Prin urmare, pentru existenţa coautoratului se cere, pe lângă realizarea unei legături subiective dintre coautori, şi comiterea acţiunii, împreună sau în comun, adică persoanele respective să săvârşească împreună acţiunea care face parte din latura obiectivă a conţinutului infracţiunii. Cu alte cuvinte, coautorii trebuie să efectueze acte de săvârşire nemijlocită, de executare directă a faptei prevăzute de legea penală. Articolul 45. PARTICIPAŢIA COMPLEXĂ (1) Infracţiunea se consideră săvârşită cu participaţie complexă dacă la săvârşirea ei participanţii au contribuit în calitate de autor, organizator, instigator sau complice. (2) Latura obiectivă a infracţiunii cu participaţie complexă poate fi realizată: a) de un singur autor; b) de doi sau mai mulţi autori. 1. Pentru existenţa participaţiei nu are relevanţă felul contribuţiei făptuitorilor şi nici calitatea în care au acţionat aceştia. Există participaţie penală atât în cazul în care toţi făptuitorii au cooperat în aceeaşi formă la săvârşirea infracţiunii (coautori), cât şi atunci când contribuţiile lor iau forme diferite (organizatori, instigatori, complici, autori, coautori şi instigatori, autor şi complice etc.). În primul caz participaţia este simplă (art.44 CP), iar în al doilea caz - complexă (art.45 CP). 2. Condiţia participaţiei complexe se realizează în cazul în care cooperează intenţionat cel puţin două persoane la săvârşirea unei infracţiuni, una din ele fiind autor, iar celelalte având diferite roluri: instigator, organizator, complice. Pentru existenţa acestei condiţii, legea, în general, nu cere decât să fie mai multe persoane, indiferent dacă unele dintre ele sunt majore sau minore, femei sau bărbaţi, cetăţeni ai RM sau persoane fără cetăţenia RM, subiecţi speciali sau care nu au această calitate. Toate persoanele care cooperează trebuie să îndeplinească însă condiţiile pentru a răspunde din punct de vedere penal. 3. Numai activitatea infracţională comună a mai multor persoane constituie o altă formă de pricinuire a daunei obiectelor apărate de lege, formă calitativ nouă, în comparaţie cu infracţionalitatea individuală. Această formă de activitate infracţională dă temei de a fi examinată drept participaţie, spre deosebire de mulţimea infracţiunilor de sine stătătoare, săvârşite chiar şi în unul şi acelaşi timp şi îndreptate spre unul şi acelaşi obiect, de mai multe persoane. 4. Nici instigarea, nici organizarea, nici complicitatea nu pot exista în afara autoratului, în timp ce acesta din urmă poate exista de sine stătător, fiindcă fapta prevăzută de legea penală poate fi săvârşită în mod nemijlocit fără să fie necesare alte contribuţii. 5. Când însă autorul a săvârşit infracţiunea împreună cu alţi participanţi, contribuţia lui se caracterizează prin faptul că a realizat în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, adică acţiunea sau inacţiunea. Prin nemijlocit se înţelege, pe de o parte, efectuarea unor acte de executare, fără interpunerea unei alte persoane, iar pe de altă parte - caracterul de act de executare pe care trebuie să-l aibă contribuţia autorului la săvârşirea faptei. O atare formă de participaţie este reglementată în art.45 CP. 6. Participaţia complexă, prevăzută în art.45 alin.1 CP, poate să se realizeze în cazul participării la săvârşirea infracţiunii, pe lângă autor, şi a organizatorului. În cazul participaţiei complexe (art.45 alin.1 CP), organizatorul pune la cale infracţiunea, iar autorul o execută nemijlocit. 7. Participaţia complexă, prevăzută în art.45 alin.1 CP, poate să se realizeze, de asemenea, în cazul participării la săvârşirea infracţiunii, pe lângă autor, şi a instigatorului. 8. Conform art.45 alin.1 CP, la participaţia complexă la săvârşirea infracţiunii de către autor poate contribui, în afară de organizator şi instigator, şi complicele. Pentru existenţa complicităţii nu are relevanţă dacă între autor şi complice a existat sau nu o înţelegere, nici dacă, în momentul săvârşirii faptei, autorul a cunoscut cine este complicele care l-a ajutat. Deci,

complicele are previziunea acţiunii (inacţiunii) pe care urmează să o execute autorul (coautorul), a urmărilor ei periculoase şi înţelege că actul său se alătură acţiunii (inacţiunii) autorului. De asemenea, el doreşte sau acceptă să se producă urmările prevăzute. Astfel, dacă făptuitorul a ştiut că tâlhăria la care a acceptat să contribuie cu acte de ajutor va fi comisă prin punerea victimei în stare de inconştienţă ca urmare a folosirii unor narcotice, contribuţia sa va constitui complicitate la tâlhărie, chiar dacă autorul a săvârşit sustragerea folosind violenţa, deoarece a cunoscut că infracţiunea va fi săvârşită în una din modalităţile alternative de realizare a laturii obiective a tâlhăriei şi a voit să participe la comiterea acesteia. 9. Atitudinea psihică a complicelui se caracterizează prin voinţa de a săvârşi fapta de înlesnire a autorului. Cunoscând activitatea pe care acesta o va desfăşura şi prevăzând rezultatul prejudiciabil al faptei, complicele îl doreşte sau îl acceptă. De remarcat complexitatea atitudinii psihice a complicelui; activitatea sa volitivă are în vedere nu numai fapta proprie (doreşte să-l ajute pe autor), ci şi fapta autorului (doreşte să se obţină un anumit rezultat prin intermediul acestuia). Pe plan intelectiv nu este suficient ca complicele să-şi imagineze că actele sale vor avea ca finalitate înlesnirea activităţii autorului; mai trebuie să-şi dea seama şi de caracterul activităţii pe care o va desfăşura autorul, pe baza actelor de sprijin, ca şi de rezultatele posibile, drept urmare a acestei activităţi. De aici imposibilitatea tragerii la răspundere a complicelui pentru actele comise de autor, dar pe care complicele nu le-a prevăzut, nu trebuia şi nici nu putea să le prevadă. 10. Îndemnul este o îmbiere la o acţiune (inacţiune) infracţională. Dacă nu este urmat de determinare, fiindcă hotărârea era deja luată de instigat (autor), dar acesta mai avea unele ezitări cu privire la punerea ei în executare, îndemnul poate constitui doar complicitate intelectuală, fiindcă a contribuit la consolidarea hotărârii infracţionale. De exemplu, nu există instigare la avort dacă îndemnul de a întrerupe sarcina nu a avut caracter determinant, ci doar a întărit hotărârea autorului de a comite fapta. În acest caz va exista complicitate la avort, mai ales că cel care a solicitat întreruperea sarcinii i-a procurat autorului unele substanţe şi instrumentele necesare intervenţiei chirurgicale. De data aceasta, inculpatul comite atât o complicitate morală, prin întărirea hotărârii autorului de a comite întreruperea sarcinii în condiţii ilicite, cât şi o complicitate materială, prin punerea la dispoziţia autorului a substanţelor şi instrumentelor necesare întreruperii sarcinii. Se subliniază just în motivarea soluţiei necesitatea ca îndemnul, pentru a constitui instigare, să aibă caracter determinant, adică să fi fost hotărâtor în luarea deciziei autorului de a săvârşi infracţiunea; în caz contrar, îndemnul constituie un act de complicitate morală. 11. Din sensul art.45 alin.1 CP se deduce că, în cazul participaţiei complexe, în săvârşirea infracţiunii pot participa, alături de autor, ceilalţi participanţi, fie doar unul din ei, fie toţi împreună. 12. Participaţia complexă se poate realiza în orice caz de săvârşire a infracţiunilor cu subiect special, deoarece la săvârşirea acestor infracţiuni se cere existenţa calităţii speciale doar la autorul infracţiunii, şi nu la ceilalţi participanţi (organizator, instigator, complice). 13. Conform art.45 alin.2 CP, participaţia complexă se poate realiza şi în cazurile participării nemijlocite la săvârşirea unei infracţiuni a două sau a mai multor persoane în calitate de coautori, cu condiţia ca, în afară de ei, la săvârşirea acestei infracţiuni să participe şi alţi participanţi: organizatorul, instigatorul sau complicele. În absenţa unor asemenea împrejurări, vom fi în prezenţa unei participaţii simple. Articolul 46. GRUPUL CRIMINAL ORGANIZAT Grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracţiuni. 1. Această formă de participaţie se deosebeşte de altele, descrise anterior, după criteriul ei de stabilitate, de statornicie. 2. Statornicia grupului organizat este indicată de durata existenţei acestui grup în timp. Durata poate consta din timpul ce s-a scurs de la formarea grupului până la săvârşirea primei

infracţiuni din numărul celor plănuite de membrii grupului. Ea poate consta, de asemenea, din durata de timp, în care membrii grupului au săvârşit infracţiuni. 3. Pe lângă criteriul de timp, gradul înalt de coordonare şi statornicie a legăturilor dintre membrii grupului criminal poate fi indicat de existenţa unui plan bine determinat de activitate infracţională, cu desemnarea rolurilor şi funcţiilor membrilor grupului, a unor acte şi operaţiuni concrete. 4. Totodată, statornicia relaţiilor dintre membrii grupului, la rândul său, exprimă nu doar gradul înalt de coordonare a acţiunilor şi comportării lor, dar şi caracterul retras, nivelul de izolare de societate al acestei formaţiuni infracţionale (cu regulile sale de comunicare, de subordonare, disciplină etc.). 5. Criteriul statorniciei, de obicei, presupune intenţia membrilor grupului criminal organizat de a săvârşi nu doar o singură infracţiune, ci mai multe (de exemplu, grupul criminal organizat sa format cu scopul de a ataca sistematic grupurile de turişti din zona de odihnă etc.). Totodată, statornicia grupului criminal organizat poate să se manifeste prin acţiunile multiple de organizare, plănuire şi pregătire detaliată a unei infracţiuni. 6. Din cele explicate rezultă că fiecare persoană ce intră în grupul criminal organizat nu este un simplu participant la acest grup, ci membru al grupului, indiferent de locul şi funcţiile ce i-au fost încredinţate în cadrul desfăşurării planului de activitate criminală. Aceste concluzii rezultă şi din faptul că legea nu limitează participarea la grupul organizat doar prin acţiuni de autorat sau coautorat, cum este cazul participaţiei simple sau complexe. 7. Membrii de rând ai grupului criminal organizat pot să nu ştie de unele infracţiuni concrete, săvârşite de alţi membri ai acestui grup. În asemenea situaţii ei vor purta răspundere penală doar pentru participarea în grupul criminal organizat şi pentru faptele lor personale, săvârşite de ei întru executarea planului activităţii criminale a grupului organizat, conform articolelor respective ale părţii speciale a CP. 8. Sustragere săvârşită de către un grup de persoane se consideră săvârşirea acţiunilor la care au participat două sau mai multe persoane care s-au înţeles, în prealabil sau ocazional, să săvârşească în comun infracţiunea şi care au participat nemijlocit la realizarea ei. Această formă de participare încadrează şi acţiunile persoanelor care fac parte din grupul criminal, deşi nu au participat nemijlocit la sustragerea averii, însă până la săvârşirea sustragerii, în procesul înţelegerii prealabile dintre participanţii grupului, a avut loc repartizarea de comun acord a rolurilor: unii stau la pândă lângă locul săvârşirii infracţiunii, alţii ameninţă cu aplicarea violenţei, percheziţionează victima, au o atitudine ce le demonstrează victimelor că orice rezistenţă nu are nici un rost etc. (p.18 din HP CSJ nr.5 din 6.07.1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului). 9. Însuşi faptul instruirii grupului criminal organizat, dacă acesta nu este prevăzut de partea specială a CP, conduce la răspundere penală pentru pregătirea în vederea săvârşirii acelor infracţiuni, în care scop a şi fost creat acest grup criminal (art.26 CP). 10. Săvârşirea infracţiunii de către un grup organizat serveşte pentru multe componenţe de infracţiune prevăzute în partea specială a CP drept criterii calificative (deosebit de agravante): furtul (art.186, alin.3, lit.b), jaful (art.187, alin.3, lit.b), tâlhăria (art.188, alin.3, lit.b), escrocheria (art.190, alin.3) etc. 11. În cazul săvârşirii de către un grup criminal organizat a unei infracţiuni care în partea specială a CP nu cuprinde - nici în conţinutul de bază şi nici în cel calificativ (agravat) - indicele săvârşirii infracţiunii de către un grup organizat, faptul săvârşirii infracţiunii de către un grup organizat se va considera circumstanţă agravantă la numirea pedepsei, conform art.77, alin.1 CP. Articolul 47. ORGANIZAŢIA (ASOCIAŢIA) CRIMINALĂ (1) Se consideră organizaţie (asociaţie) criminală o reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între membrii organizaţiei şi structurile ei, a funcţiilor de administrare, asigurare şi executare a intenţiilor criminale ale organizaţiei în scopul de a influenţa activitatea economică şi de altă

47 CP reglementează noţiunea de organizaţie (asociaţie) criminală. 3. Organizate în scopuri infracţionale. Societăţile.46 CP. Comunitatea stabilă a acestor grupuri criminale. corupţia etc.1 art. ce implică manipularea. arme etc.. Noţiunea de grup criminal este comentată la art. (5) Membrul organizaţiei criminale poartă răspundere penală numai pentru infracţiunile la a căror pregătire sau săvârşire a participat. Persoanele selecţionate de societăţile. 5. Prevederile alin. . de mijloace şi tehnici moderne de culegere şi prelucrare a datelor şi informaţiilor. asigurare şi executare a intenţiilor sale criminale. 7. firme industriale şi comerciale. iar pe de altă parte . în alte forme. criminală. organizaţiile criminale dispun de servicii de informaţii. (2) Infracţiunea se consideră săvârşită de o organizaţie criminală dacă a fost comisă de un membru al acesteia în interesul ei sau de o persoană care nu este membru al organizaţiei respective. se caracterizează printr-un grad sporit de coordonare a activităţii membrilor ei. Având un înalt grad de organizare şi dispunând de un sistem de conspirativitate adecvat activităţii criminale la nivel naţional şi internaţional. în vederea realizării scopurilor iniţiale: de a influenţa activitatea economică şi de altă natură a persoanelor fizice şi juridice sau de a o controla. comerţ.). precum şi de sisteme adecvate de conspirativitate. 2. Organizaţia (asociaţia) criminală constituie o reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă. Dotaţi cu mijloace şi tehnologii moderne. 4. cu bună pregătire. în alte forme. Organizaţiile (asociaţiile) criminale pot lua diferite forme: constituite din infractori de "profesie". inclusiv coruperea şi atragerea unor funcţionari guvernamentali. (3) Organizator sau conducător al organizaţiei criminale se consideră persoana care a creat organizaţia criminală sau o dirijează. în vederea obţinerii de avantaje şi realizării de interese economice. ramuri rentabile. în vederea obţinerii de avantaje şi a realizării de interese economice. ocupă funcţii înalte în lumea de afaceri şi în aparatul de stat şi se folosesc de situaţia şi influenţa lor politică şi economică în scopuri criminale.. a funcţiilor de administrare.una ascunsă. fundaţii etc. Ea poate fi constituită din două sau mai multe grupuri criminale. Pentru existenţa unei organizaţii (asociaţii) criminale trebuie să fie întrunite câteva condiţii prevăzute expres de legea penală. sistem bancar-valutar etc. organizaţiile şi asociaţiile criminale. în afară de statornicie. nave. a conducătorilor sau a membrilor organizaţiei respective. 8. una legală şi cu un anumit loc în societate. (6) Membrul organizaţiei criminale poate fi liberat de răspundere penală în cazul în care a declarat benevol despre existenţa organizaţiei criminale şi a ajutat la descoperirea infracţiunilor săvârşite de ea ori a contribuit la demascarea organizatorilor. în cadrul acestora fiind selectate numai persoane profesioniste. şi conduse de persoane care ocupă funcţii înalte în societate şi în viaţa publică. Activitatea organizaţiei (asociaţiei) criminale se întemeiază pe diviziune.natură a persoanelor fizice şi juridice sau de a o controla. industrie electronică. aeronave. (4) Organizatorul şi conducătorul organizaţiei criminale poartă răspundere pentru toate infracţiunile săvârşite de această organizaţie.. organizaţiile şi asociaţiile criminale implică un înalt grad de organizare interioară. organizaţiile criminale recurg la acţiuni majore deosebite şi variate. financiare sau politice. înfiinţate sub denumiri de instituţii de învăţământ. financiare sau politice. societăţile. 6. asociaţiile şi organizaţiile criminale se constituie sub denumiri legale în scopul obţinerii unor profituri maxime şi vizează domenii ori sectoare. rezistente la eforturi de orice fel şi capabile să folosească tehnica modernă din dotare (automobile. la însărcinarea acesteia. între membrii organizaţiei şi structurile ei. membrii acestor societăţi şi organizaţii criminale pot duce o dublă existenţă: pe de o parte. nelegală. sub denumiri de firme comerciale. industriale etc. 1.

în întocmirea planului săvârşirii infracţiunilor.h) din CP). Săvârşirea infracţiunii de către membrii organizaţiei criminale sau în interesul unei organizaţii criminale nu se consideră circumstanţă agravantă. care poartă răspundere penală numai pentru infracţiunile la a căror pregătire sau săvârşire au participat (art. organizarea şi desfăşurarea unor lovituri asupra depozitelor de valori şi asupra instituţiilor bancare. organizarea şi desfăşurarea unor afaceri comerciale şi industriale în plan naţional şi internaţional. Organizaţiile criminale au diverse direcţii de activitate: traficul şi comerţul cu stupefiante.5). Articolul 48.c) CP . Ţinând cont de aceasta.3 CP). Contribuţia membrului organizaţiei criminale la descoperirea infracţiunilor organizate se consideră circumstanţă atenuantă (art. Membrul organizaţiei criminale poate fi liberat de răspundere penală în cazul în care a declarat benevol despre existenţa organizaţiei criminale şi a ajutat la descoperirea infracţiunilor săvârşite de ea ori a contribuit la demascarea organizatorilor.151 alin. bazândune pe faptul că pedeapsa pentru aceste infracţiuni este sporită şi este strict reglementată în partea specială a CP (de exemplu.4 CP). ea se echivalează cu o circumstanţă agravantă. 11. suplimentar la cele reglementate în cap.9. 10. însă. Această prevedere legală este aplicabilă chiar şi în cazul în care organizatorul sau conducătorul organizaţiei criminale nu ştia despre săvârşirea acestei infracţiuni. în împărţirea rolurilor între membrii organizaţiei criminale. Această prevedere legală este o expresie a politicii penale în combaterea criminalităţii organizate pe toate căile legale şi recunoscute atât de legislaţia naţională. inclusiv manipularea alegerilor etc.b) CP . la însărcinarea acesteia (art.).3 lit.47 alin. cu condiţia ca membrii organizaţiei criminale să fi acţionat în vederea realizării scopurilor propuse de organizaţia criminală.6 CP). 14. Pentru excesul de autor. Excesul de autor este o formă specifică de săvârşire a infracţiunii de către unul sau mai mulţi participanţi şi constă în faptul că el (ei) săvârşesc activităţi infracţionale care nu au fost cuprinse de intenţia celorlalţi participanţi. de exemplu. EXCES DE AUTOR Se consideră exces de autor săvârşirea de către autor a unor acţiuni infracţionale care nu au fost cuprinse de intenţia celorlalţi participanţi.76 lit.3 lit. În astfel de . în coordonarea acţiunilor participanţilor nemijlocit la locul săvârşirii infracţiunii sau de la distanţă. 2. Excesul de autor are particularităţi specifice: există ca instituţie de drept penal doar în cazul participaţiei penale. prin intermediul mijloacelor tehnice: telefon. Această prevedere legală se explică prin caracterul închegat. organizatorul şi conducătorul organizaţiei criminale poartă răspundere pentru toate infracţiunile săvârşite de această organizaţie (art. alin. Organizator sau conducător al organizaţiei criminale se consideră persoana care a creat organizaţia criminală sau o dirijează (art. fax. 12. legislatorul a prevăzut circumstanţa dată ca pe o formă expresă de liberare de răspunderea penală.47 alin. art. 1.2 CP).47 alin.VI al părţii generale a CP. adică atunci când la săvârşirea unei infracţiuni intenţionate au participat două sau mai multe persoane. ceilalţi participanţi nu sunt pasibili de răspundere penală. conform art. bine organizat şi prin coordonarea strictă a activităţilor membrilor organizaţiei criminale. poştă etc. Infracţiunea se consideră săvârşită de o organizaţie criminală dacă a fost comisă de un membru al acesteia în interesul organizaţiei sau de o persoană care nu este membru al organizaţiei respective.jaful etc. art. Numai în cazul participaţiei penale şi în urma unei înţelegeri dintre participanţi este rezonabil să vorbim despre cazurile de săvârşire de către autor a unor acţiuni infracţionale care nu au fost cuprinse de intenţia celorlalţi participanţi. Spre deosebire de membrii organizaţiei criminale.77 CP. a conducătorilor sau a membrilor organizaţiei respective (art. poştă electronică.vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii.187 alin. cât şi de cea internaţională. elaborarea unor scenarii pentru ocuparea posturilor în viaţa economică şi politică a societăţii prin metode şi mijloace adecvate.47. desfăşurarea traficului de valori şi valută. iniţierea. Acţiunile organizatorului pot consta în recrutarea membrilor sau a organizaţiei criminale. 13.47 alin.

judecata sau executarea pedepsei.323. Prin ajutor dat pentru a îngreuia sau zădărnici urmărirea penală se înţelege ajutorul acordat infractorului în intervalul de timp încadrat în perioada de la săvârşirea infracţiunii până . Articolul 49. organizatorul sau complicele. în timpul unui atentat concomitent al mai multor persoane.). iar acţiunile celorlalţi participanţi vor fi încadrate drept furt sau jaf. 4. obligaţiuni impuse prin lege sau alte acte normative. Persoanele care au participat împreună la săvârşirea infracţiunii nu vor răspunde pentru acţiunile unuia dintre participanţi. survenite ca urmare a acţiunilor altor participanţi la infracţiune. nu mai poate fi vorba de săvârşirea infracţiunii în împrejurările indicate. săvârşind acte infracţionale suplimentare. adică o asemenea activitate intenţionată. a judecăţii sau executarea pedepsei. Favorizarea poate fi săvârşită numai prin acţiuni.42 CP. nu constituie elementul material al favorizării (de exemplu. pentru a îngreuia sau zădărnici urmărirea penală. fie pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii.49. în condiţiile art. Persoana care a cauzat victimei. din obligaţiuni asumate în urma încheierii unui contract sau de serviciu etc. 5. FAVORIZAREA Favorizarea infractorului. 3. 323 CP. 5. deoarece ele nu au fost cuprinse de intenţia celorlalţi participanţi. dar nu întreprinde nici o măsură de curmare sau împiedicare a infracţiunii) sau în prezenţa unei infracţiuni distincte (de exemplu. care nu pot fi incriminate celorlalţi infractori-participanţi.18 din HP CSJ nr. o daună mai mică decât consecinţele infracţionale mai grave. simplul fapt de a trata un infractor bolnav nu constituie infracţiune de favorizare. 3.49 CP cuprinde atât autorul infracţiunii.). prin acţiunile sale.1992 Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului). Elementul material al favorizării constă în acţiunea de a da ajutor unui infractor. precum şi tăinuirea mijloacelor sau instrumentelor de săvârşire a infracţiunii. numai în cazul în care nu au fost promise din timp. Răspunderea pentru inacţiune este posibilă doar atunci când în obligaţiunile unei persoane intră împiedicarea survenirii unor consecinţe infracţionale (de exemplu. ea fiind una din formele implicării în infracţiune. a avut drept intenţie săvârşirea unui furt sau a unui jaf. prin care nu se urmăreşte îngreuierea sau zădărnicirea urmăririi penale. în urma înţelegerii prealabile. cum ar fi tăinuirea mijloacelor sau a instrumentelor de săvârşire a infracţiunii. Art. şi nici scopul de a i se asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii. abuzul de serviciu etc. Un simplu ajutor dat unui infractor. 1.07. paznicul de la un depozit vede că un infractor pătrunde în depozit. ci a unei complicităţi la infracţiune (de exemplu. Noţiunea de infractor în sensul art. însă ţinând cont de faptul că nedenunţarea prin noua legislaţie penală a fost decriminalizată. este vădit în afara limitelor înţelegerii prealabile.49 CP reglementează favorizarea nepromisă dinainte. iar unul dintre participanţi a aplicat sau a ameninţat să aplice violenţa periculoasă pentru viaţa şi sănătatea victimei. poate fi considerată coautor la infracţiunea cu consecinţe infracţionale mai grave doar în cazul în care ea a avut intenţia atingerii acestor consecinţe mai grave. ori pentru a-i asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii. cât şi pe ceilalţi participanţi la infracţiune. 2. acţiunile acestuia vor fi încadrate în infracţiunea de tâlhărie. Însă în acest caz nu suntem în prezenţa unei favorizări. a urmelor acesteia sau a obiectelor dobândite pe cale criminală. judecata sau executarea pedepsei. fie pentru a îngreuia sau zădărnici urmărirea penală. 4. fără o înţelegere stabilită dinainte sau în timpul săvârşirii infracţiunii. care a mai săvârşit o faptă neprevăzută în înţelegerea prealabilă dintre participanţi şi fără contribuţia lor. cum ar fi instigatorul. a urmelor acesteia sau a obiectelor dobândite pe cale criminală atrag răspunderea penală. şi aceşti participanţi nu au susţinut actele respective şi nu au aderat la ele.5 din 6. care ajută un infractor. în sensul art.). Prin inacţiuni poate fi săvârşită doar nedenunţarea. cu condiţia că ele nu au contribuit nemijlocit la aplicarea violenţei sau nu s-au folosit de acţiuni violente pentru a-şi însuşi averea victimei (p. Dacă un grup de persoane.cazuri suntem în prezenţa unei situaţii în care unul din autori. indicaţi în art. dacă acestea nu sunt făcute pentru a îngreuia sau zădărnici înfăptuirea justiţiei etc.

urme de sânge. Rude apropiate ale persoanei care a săvârşit infracţiunea sunt consideraţi părinţii. 15. pentru întârzierea sau eludarea urmăririi penale ori pentru sustragerea infractorului de la urmărirea penală. Prin tăinuire a urmelor infracţiunii se înţelege distrugerea. obiectelor şi a altor valori sau mijloace dobândite de terţe persoane în urma săvârşirii infracţiunii. favorizarea se săvârşeşte cu intenţie. înfietorii. prin schimbarea formei sau a conţinutului sau distrugerea lor.49 CP. documente. prin tăinuirea în ascunzători a armelor infracţiunii. haine. . Din punctul de vedere al laturii subiective. atunci când prezenţa lui este obligatorie sau când s-a emis un mandat de arest preventiv. prin acţiunea sa. 8. intervenite înainte sau în timpul săvârşirii infracţiunii de către infractor.la trimiterea lui în judecată. 9. Există intenţie în cazul în care făptuitorul ştia că s-a săvârşit o infracţiune şi că dă ajutor unui infractor. a urmelor acesteia sau a obiectelor dobândite pe cale criminală ori promisiunea din timp de procurare sau vindere a unor atare obiecte nu constituie acte de favorizare în sensul art. amprente). 11. prin acordare de locuinţe. Nu sunt pasibili de răspundere penală pentru favorizarea infracţiunii soţul (soţia) şi rudele apropiate ale persoanei care a săvârşit infracţiunea. 13. mijloacelor sau instrumentelor cu ajutorul cărora a fost săvârşită infracţiunea. picioare sau de alte părţi ale corpului infractorului. CAPITOLUL V RĂSPUNDEREA PENALĂ Articolul 50. 12.). judecata sau executarea pedepsei. Favorizatorul poate impune obstacole în descoperirea probelor prin tăinuirea mijloacelor sau a instrumentelor de săvârşire a infracţiunii. Favorizarea are loc numai în condiţiile prevăzute în art. mijloace de transport. pe hainele infractorului sau ale jertfei sau pe alte obiecte (de exemplu. rezultat pe care îl urmăreşte sau îl acceptă. alimente. 14. copiii înfiaţi. a urmelor acesteia sau a obiectelor dobândite pe cale criminală şi. Ajutorul dat unui infractor pentru a îngreuia sau zădărnici executarea pedepsei priveşte în primul rând sustragerea acestuia de la executarea pedepsei cu închisoarea sau de la plata amenzii la care a fost condamnat printr-o sentinţă definitivă. de tăinuire a mijloacelor sau a instrumentelor de săvârşire a infracţiunii. fraţii şi surorile drepte. 6. în numele legii. Favorizarea infractorului poate fi efectuată prin ascunderea infractorului. deosebit de grave sau excepţional de grave. Favorizarea infracţiunilor uşoare şi mai puţin grave nu implică răspunderea penală. condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrângere prevăzute de lege. păstrarea sau distrugerea banilor. ci acte de complicitate. schimbarea formei sau a conţinutului urmelor infracţiunii lăsate de mâini (de exemplu. 7. creează o stare de pericol pentru înfăptuirea justiţiei. indiferent de termen. bunicul. Ajutorul dat unui infractor pentru a îngreuia sau zădărnici judecata presupune atât întârzierea sau împiedicarea efectuării actelor de procedură penală. de vopsea etc. Favorizarea dinainte nepromisă se referă doar la infracţiunile grave. de administrare a probelor în faza de judecată în prima instanţă sau în căile de atac. a conştientizat (a prevăzut) că prin acest ajutor s-ar putea îngreuia sau zădărnici urmărirea penală. ori i-ar asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii: tăinuirea mijloacelor sau a instrumentelor de săvârşire a infracţiunii. bunica şi nepoţii (art. grimare etc.134 CP).16 CP. copiii. Promisiunea dinainte de favorizare a infractorului. 10. a faptelor infracţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit. cât şi sustragerea infractorului de la judecată. a urmelor lăsate de mijloacele sau instrumentele infracţiunii la faţa locului.5 CP. O condiţie esenţială a favorizării constă în faptul ca ajutorul acordat unui infractor să nu fie o aducere la îndeplinire a unei înţelegeri anterioare. Categoriile infracţiunilor sunt reglementate în art.42 alin. Prin tăinuire a obiectelor dobândite pe cale criminală se înţelege procurarea. conform art. RĂSPUNDEREA PENALĂ Se consideră răspundere penală condamnarea publică.323 CP.

8.99-103 CP).1. Măsurile de constrângere. 2. Tragerea la răspundere penală a infractorului se poate face doar de către organele de stat competente şi în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Înfăptuirea ordinii de drept penal prin aplicarea constrângerii penale nu se face direct. în cazurile reglementate de art. 7. juridică. culturală. în sensul art. Răspunderea penală este o formă a răspunderii juridice care constă. Dintr-o perspectivă mai largă se poate aprecia că răspunderea juridică este o expresie specifică a ideii de responsabilitate socială în conformitate cu care fiecare om trebuie să îşi asume şi să suporte consecinţele faptelor sale. Conduita ilicită constă într-o acţiune sau inacţiune contrară prevederilor normelor juridice. nemijlocit. adică în încălcarea prevederilor normelor juridice.50 CP. însă. urmăreşte combaterea raţională şi eficientă a . iar sentinţele (hotărârile) de condamnare sunt pronunţate în numele legii.185 CPP). cât şi persoane juridice. cat şi în mod concret (judiciar). constrângerea statală. fără îndoială. În sens larg. Categoriile de persoane care pot fi trase la răspunderea penală sunt reglementate în art. consecinţa acesteia. Existenţa fenomenului infracţional demonstrează. În sens restrâns. Pentru realizarea acesteia. în diverse grade. Răspunderea penală nu este un element al infracţiunii.21 alin. măsurile de constrângere cu caracter educativ (art. sistemul sancţiunilor din CP (art.104 CP) etc. de faptul că implică. În cazul răspunderii juridice se pot remarca o serie de caracteristici conferite de specificul dreptului. prin intermediul răspunderii penale. prin răspundere penală se înţelege nu numai obligaţiunea celui care a săvârşit o infracţiune de a suporta o sancţiune. Individualizarea constă în activitatea de stabilire a răspunderii penale şi de aplicare a sancţiunilor prevăzute pentru fiecare infracţiune atât în mod abstract (legal). ea se realizează. religioasă. la ele are acces publicul şi sentinţa (hotărârea) de condamnare totdeauna se pronunţă public. ci este efectul. ci indirect.3 şi 4 CP. ci şi dreptul de a aplica o sancţiune penală. care-l exercită prin organele sale specializate.165 CPP). prin aplicarea sancţiunilor de drept penal care se realizează în cadrul răspunderii juridice penale. 3. drept ce aparţine statului.62-74). săvârşită de o persoană cu capacitate de răspundere pentru faptele sale. prevăzute de legea penală. există din momentul săvârşirii infracţiunii şi constă în obligaţiunea infractorului de a suporta consecinţele săvârşirii ei.14 CP. Răspunderea penală nu se confundă însă cu raportul juridic penal în cadrul căruia. că unii membri ai societăţii încalcă legea penală prin săvârşirea unor infracţiuni. caz în care realizarea ordinii de drept penal este posibilă numai prin constrângere. în numele legii. măsurile de constrângere cu caracter medical (art. a faptelor infracţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit. sunt: arestul preventiv (art. În această accepţiune răspunderea penală se apropie în mare măsură de conţinutul raportului juridic penal. Tragerea efectivă la răspundere se realizează în cadrul raportului procesual penal în scopul apărării ordinii de drept împotriva infracţiunilor. prin răspundere penală se înţelege obligaţiunea unei persoane de a suporta o sancţiune penală din cauză că a săvârşit o infracţiune. 4. Răspunderea penală. Răspunderea indivizilor pentru comportamentele lor poate avea forme diverse: politică.106 CP). imediat după săvârşirea faptei şi încălcarea normei penale. morală. ca formă a răspunderii juridice. adică acţiuni (inacţiuni) prejudiciabile. ele putând fi atât persoane fizice.50 CP. 5.21 CP. sechestrarea sau confiscarea specială (art. pe loc. Fapte infracţionale sunt acelea care întrunesc condiţiile prevăzute în art. în condamnarea publică. Condamnarea publică constă în faptul că şedinţele de judecată în cauzele penale sunt deschise. al normelor şi sancţiunilor juridice. conform art. condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrângere prevăzute de lege. 6. chiar dacă în unele cauze şedinţele judiciare au fost secrete. săvârşite cu vinovăţie şi pasibile de pedeapsă penală. precum şi reglementarea aplicării lor. adică prin constatarea existenţei elementelor răspunderii penale şi aplicarea sancţiunilor legale. reţinerea (art. Ea atrage răspunderea juridică a persoanei vinovate.

adică condamnarea publică de către stat a faptei prejudiciabile săvârşite şi a infractorului.60 CP (prescripţia tragerii la răspundere penală) infractorul care a săvârşit infracţiunea poate fi liberat totuşi de răspundere penală. iar componenţa infracţiunii. Temeiul juridic al răspunderii penale îl constituie componenţa infracţiunii (a se vedea comentariul la art. detenţiunea pe viaţă sau închisoarea pe termen lung). adică pericol social sau o stare de prejudiciu. şi din celelalte dispoziţii din partea generală şi din partea specială a CP. anume semnele ce caracterizează elementele infracţiunii (componenţa de infracţiune): obiectul.57 CP (liberarea de răspundere penală în legătură cu căinţa activă). art. stipulată în legea penală. statului îi aparţine dreptul şi obligaţiunea de a-i aplica acestei persoane măsuri de condamnare şi constrângere. Explicaţia admiterii acestui temei constă în faptul că infracţiunea. uneori deosebit de severe (cum este. (2) Răspunderii penale este supusă numai persoana vinovată de săvârşirea infracţiunii prevăzute de legea penală. pedeapsă sau măsuri de constrângere. Răspunderea penală constituie o consecinţă inevitabilă a săvârşirii infracţiunii. de exemplu. latura obiectivă. aceste liberări pot fi efectuate numai până la pronunţarea sentinţei de condamnare. Art.59 CP (liberarea condiţionată de răspundere penală) şi art. are menirea să prevină astfel de fapte. Numai din momentul săvârşirii de către o persoană a unei infracţiuni concrete. iar răspunderea penală prin aplicare de pedepse. Bineînţeles. reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale. Articolul 51. fiind o faptă gravă. precum şi instanţele de judecată.51 alin. 11. Acolo unde nu există infracţiune. nu poate şi nici nu trebuie să existe răspundere penală. Temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârşită. care alcătuiesc conţinutul răspunderii penale. Funcţiile statului de tragere la răspundere penală a persoanei care a săvârşit infracţiunea le exercită organele de urmărire penală. art. ilegal şi fără rost.). art.infracţiunilor prin posibilitatea adaptării acestui sistem în funcţie de particularităţile fiecărui infractor şi de gravitatea fiecărei infracţiuni. 10.54 CP (liberarea de răspundere penală a minorilor). creează o stare de prejudiciu. Realizarea răspunderii penale. 2. anume comiterea unei infracţiuni.. sau a unor măsuri de constrângere penală sau procedurală (de exemplu. Temeiul real al răspunderii penale este un fapt juridic prescris.99-104 CP etc. . şi din dispoziţiile de procedură penală.56 CP (liberarea de răspundere penală în legătură cu renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii). Pornind de la cele menţionate. 9.15 CP.58 CP (liberarea de răspundere penală în legătură cu schimbarea situaţiei).52 CP). art. răspunderea penală poate fi realizată numai în cadrul naşterii relaţiilor juridico-penale. Acest punct de vedere se desprinde. Emiterea legii penale care prevede răspunderea penală pentru săvârşirea uneia sau altei fapte prejudiciabile nu generează nici o relaţie juridico-penală. sau arestul preventiv.1 CP reglementează temeiurile de bază ale răspunderii penale: temeiul real şi cel juridic. art. măsurile de constrângere cu caracter medical sau educativ (art. adică detenţiunea pe viaţă sau închisoarea. în mod implicit. stipulată în legea penală. subiectul şi latura subiectivă determină gradul prejudiciabil al infracţiunii. Conform art. deoarece după pronunţarea ei poate fi vorba numai de liberarea de pedeapsa penală. măsurile de constrângere penală sau procedurale etc. dar nicidecum nu coincid. 1. este exprimată în hotărârea de condamnare şi de aplicare a pedepsei penale corespunzătoare. Răspunderea penală fără infracţiune ar fi o răzbunare ori un lucru arbitrar. 3. În cazurile prevăzute de art.55 CP (liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă). pentru că la acest moment ultima este deja realizată. reţinerea etc. procuratura. Noţiunea şi esenţa răspunderii penale sunt legate nemijlocit de noţiunea şi esenţa relaţiilor juridico-penale. Temeiul juridic al răspunderii penale îl constituie componenţa infracţiunii. componenţă prin care se stabileşte gradul de prejudiciabilitate al infracţiunii. TEMEIUL RĂSPUNDERII PENALE (1) Temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârşită.

17-22 CP (intenţia. orânduirea constituţională. în art. La determinarea gradului prejudiciabil al infracţiunii săvârşite este necesar să fie luat în consideraţie cumulul de circumstanţe în care a fost comis actul criminal concret: forma vinovăţiei. Conform art. doar acela care este vinovat de săvârşirea ei.2 CP. adică numai în cazurile şi în limitele indicate de legea penală. obiectul infracţiunilor din cap. Fiecare din grupurile de infracţiuni reglementate de partea specială a CP se clasifică în capitole după obiectul generic (de grup): securitatea publică şi ordinea publică în cap. dintre care două obiective: obiectul şi latura obiectivă. art. cel al infracţiunilor incriminate de cap. 2. Art. Componenţa de infracţiune se formează din patru grupe de semne ce caracterizează cele patru elemente ale infracţiunii. Obiectul infracţiunii. îl constituie persoana. responsabilitatea etc.).II este viaţa şi sănătatea persoanei etc. Răspunderea penală revine totdeauna unei persoane. Obiectul infracţiunii constă în valorile şi relaţiile sociale împotriva cărora sunt îndreptate faptele care constituie elementul material al infracţiunii şi care sunt vătămate sau puse în pericol prin săvârşirea acestora. care se poate face numai în limitele prevăzute de lege (de exemplu. 5. 6. recidivei. autoritatea publică şi securitatea de stat în cap. Situaţia este similară în cazul înlăturării răspunderii penale.172.52 alin.) şi în alte articole ale părţii generale şi ale celei speciale ale CP.108 CP etc. obiectul material al infracţiunii de omor intenţionat (art. în cazul existenţei circumstanţelor atenuante.art. răspunderea penală poate fi agravată (de exemplu. vârsta.107 CP. temeiul juridic al răspunderii penale lipseşte. metoda. mediul.2 CP. nu poate fi subiect al infracţiunii prevăzute de art. 8. răspunderea penală şi obligaţiunea de a suporta pedeapsa sau de a răspunde penal trebuie să se facă în strictă conformitate cu legea penală. lucrurile.) sau poate fi atenuată (de exemplu. COMPONENŢA INFRACŢIUNII (1) Se consideră componenţă a infracţiunii totalitatea semnelor obiective şi subiective.76 CP etc. 9. 1. pacea şi securitatea omenirii. 7.51 alin. şi două subiective: subiectul şi latura subiectivă. în cazul existenţei circumstanţelor agravante.2 CP se prevede că răspunde penal doar acela care a săvârşit fapta infracţională. Elementele şi semnele componenţei de infracţiune sunt reglementate în art. proprietatea. Comentariul desfăşurat al obiectului infracţiunii se dă în capitolele şi articolele concrete din partea specială a CP (de exemplu. conform art. conform raportului de expertiză judiciară psihiatrică. împrejurările şi stadiul de săvârşire a infracţiunii.4. 3. amnistia . Articolul 52. precum şi întreaga ordine de drept. gravitatea consecinţelor ei etc. independenţa şi integritatea teritorială a RM.XVII etc. În conformitate cu aceste prevederi legale. ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracţiune concretă. Din acest punct de vedere. Numai legea penală arată când există răspunderea penală (când s-a săvârşit o infracţiune) şi când organele judiciare pot trage persoana la răspundere penală. stabilite de legea penală. este supusă răspunderii penale numai persoana vinovată de săvârşirea infracţiunii prevăzute de legea penală. Persoana care.77 CP. motivele. după nivelul său de dezvoltare intelectuală şi psihologică corespunde vârstei de 14 ani. în anumite cazuri. Legea penală mai prevede că. ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracţiune concretă.art. bunurile sau corpul persoanei faţă de care sau împotriva căreia a fost îndreptată acţiunea sau inacţiunea criminală (de exemplu. drepturile şi libertăţile acesteia. art. stabilite de legea penală.I al părţii speciale a CP îl constituie pacea şi securitatea omenirii.XIII. imprudenţa.145 .82 CP etc.51 alin. O mare parte din infracţiuni au un obiect material. În lipsa a cel puţin unui element sau semn principal al componenţei de infracţiune. (2) Componenţa infracţiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracţiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod. graţierea . Componenţa de infracţiune constă din totalitatea semnelor obiective şi a celor subiective.1 CP reglementează componenţa de infracţiune ca bază juridică pentru calificarea infracţiunii potrivit unui articol concret din CP. art.).). suveranitatea. care constă în obiectele. subiectul infracţiunii.

9 CP). care. interzisă şi descrisă prin textul incriminator al infracţiunii. 10. 23 CP. Nu există infracţiune care să nu producă un rezultat. este luată în consideraţie şi responsabilitatea persoanei. pentru existenţa propriu-zisă a faptei penale sau pentru ca ea să îmbrace o formă calificată.163 CP). urmarea sau rezultatul prejudiciabil şi raportul de cauzalitate dintre acţiunea sau inacţiunea prejudiciabilă. prevăzute expres de alin.200 CP). Prin inacţiune se săvârşesc astfel de infracţiuni ca lăsarea în primejdie (art. În cazul anumitor infracţiuni. Din punct de vedere fizic. arată că acestea constau în prevederea sau lipsa de prevedere a rezultatului.21 CP. a unei urmări e determinată implicit de dispoziţiile art. Latura obiectivă a infracţiunii constă din totalitatea condiţiilor privitoare la actul de conduită. Persoanele fizice care au atins vârsta de 14 ani sunt pasibile de răspundere penală numai pentru săvârşirea infracţiunilor deosebit de grave şi excepţional de grave. pentru că orice infracţiune aduce atingere unei valori sociale ocrotite de legea penală şi pentru că. cerute de lege pentru existenţa infracţiunii. 4. locul săvârşirii faptei (art. Prin acţiune se săvârşesc majoritatea infracţiunilor. adică să aibă o calitate specială. Dintre infracţiunile lipsite de obiect material pot fi menţionate calomnia (art. prevăzută de legea penală. În afară de persoană fizică şi juridică şi vârstă.22. prevăzută de legea penală. De exemplu. potrivit legii. precum şi pentru infracţiunile grave. împrejurările săvârşirii infracţiunii etc. 6. pe lângă condiţiile indicate deja. impuse prin lege. Prin inacţiune se înţelege rămânerea în inactivitate. reglementată de art. cum ar fi omorul intenţionat (art. ranga cu care a fost spartă uşa în timpul furtului etc.21 CP.).313 CP) etc. Obiectul material nu trebuie confundat cu instrumentul (mijlocul) material de care infractorul s-a folosit ori s-a putut servi la comiterea faptei (de exemplu. orice atingere se concretizează într-o anumită acţiune sau inacţiune care. tocmai din cauză că loveşte într-o valoare pe care legea o apără. în textul incriminator. definind formele şi modalităţile vinovăţiei. 7. cel al infracţiunii de furt (art.21 al CP.3 şi 4 art. drept subiecţi ai infracţiunii sunt considerate persoanele fizice responsabile care. 11. să îndeplinească. Semnele principale ale ei sunt: acţiunea sau inacţiunea prejudiciabilă. 5. Semnul principal ce intră în structura laturii subiective a oricărei infracţiuni este . subiectului i se cere. nu este menţionată. deoarece nu la orice infracţiune valoarea socială ce constituie obiectul juridic este susceptibilă de încorporare într-un lucru. în mod obligatoriu. o scrisoare de ameninţare folosită pentru a şantaja sau alta pentru a da sfaturi cum să fie săvârşită infracţiunea. o condiţie specială.186 CP) . Infractorul se abţine să acţioneze în sensul îndeplinirii unei obligaţiuni de serviciu sau civice. pentru ca acea faptă să constituie infracţiune. Este vorba de un subiect special al infracţiunii. 9.170 CP).CP) îl constituie corpul persoanei. În cazul infracţiunilor formale urmarea constă într-o stare de pericol care. urmarea sau rezultatul este o modificare pe care acţiunea sau inacţiunea incriminată a produs-o în lumea obiectivă. subiect al infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală (art. modul. adeseori. denunţarea calomnioasă (art. Nu toate infracţiunile au un obiect material. precum şi persoanele juridice. cu respectarea anumitor condiţii prevăzute de alin. jaful (art. comportarea umană activă. subiect al infracţiunii de trădare de Patrie (art. şi urmarea sau rezultatul prejudiciabil al infracţiunii. pasivitatea. metoda.187 CP) etc.308 CP) poate fi doar persoana care efectuează urmărirea penală. alte acte normative sau care decurg din contracte etc. ca semn principal al subiectului. În accepţiunea art.2 art. Latura subiectivă constă în totalitatea condiţiilor cerute de lege cu privire la atitudinea psihică a infractorului faţă de materialitatea faptei săvârşite. 18 CP.).337 CP) poate fi doar un cetăţean al RM etc. refuzul sau eschivarea martorului ori a părţii vătămate de a face declaraţii (art. la momentul săvârşirii infracţiunii au atins vârsta de 16 ani. Semnele secundare ale laturii obiective sunt timpul (art. bun sau persoană.12 CP).bunurile altei persoane etc. socialmente periculoasă. 8. mijloacele. a urmărilor prejudiciabile ale infracţiunii.311 CP) etc.145 CP). externă. neglijenţa criminală faţă de paza bunurilor proprietarului (art. este prejudiciabilă. Obligativitatea existenţei unui rezultat. fiind subînţeleasă.17. Prin acţiune se înţelege activitatea fizică.

întrucât. în majoritatea cazurilor nu este obligatorie înlocuirea răspunderii penale prin alte măsuri de constrângere cu caracter extrapenal. c) renunţării de bună voie la săvârşirea infracţiunii. cum ar fi lipsa gradului prejudiciabil al unei infracţiuni (art. Prin motiv al infracţiunii se înţelege impulsul intern din care se naşte decizia infracţională şi. LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ Persoana care a săvârşit o faptă ce conţine semnele componenţei de infracţiune poate fi liberată de răspundere penală de către instanţa de judecată în cazurile: a) minorilor. pe cale de consecinţă.38 CP) etc. punerea în executare a deciziei.18 CP). liberarea condiţionată de răspundere penală. sau al stării de extremă necesitate (art.19 CP). b) tragerii la răspundere administrativă. securităţii de stat şi capacităţii de apărare a RM etc.2 CP) sau lipsa vinovăţiei în cazul legitimei apărări (art. Numai constatarea corectă a componenţei de infracţiune poate sta la baza calificării concrete a unei fapte conform prevederilor părţii speciale a CP. 13. componenţa infracţiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracţiunii potrivit unui articol concret din CP. d) căinţei active. Prin scop al infracţiunii se înţelege obiectivul urmărit de infractor. e) schimbării situaţiei.37 CP din 1961). f) liberării condiţionate.36 CP). 5. În cazul anumitor infracţiuni. 3. Prin liberarea de răspundere penală se prezumă renunţarea din partea statului la condamnarea şi aplicarea unei pedepse infractorilor în schimbul înlocuirii acesteia prin pedepse de ordin administrativ sau prin aplicarea unor măsuri de siguranţă cu caracter medical şi educativ. care a fost prevăzută numai în calitate de circumstanţă atenuantă (alin. scopul infracţiunii de trădare de patrie (art.52 alin.17 CP) sau din imprudenţă (art.). CAPITOLUL VI LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ Articolul 53. În cazul unor infracţiuni se cere existenţa unei duble forme de vinovăţie (art. care nu au fost cunoscute legislaţiei penale anterioare.337 CP) constă în dăunarea pricinuită suveranităţii. Ţinând cont de natura juridică a instituţiei răspunderii penale. 12. Liberarea de răspundere penală se aplică numai faţă de persoanele în acţiunile cărora sunt prezente elementele constitutive ale unei infracţiuni şi se deosebesc de cauzele care înlătură caracterul penal al faptei.14 alin. În esenţa lor. inviolabilităţii teritoriale. a căror menire constă în faptul de a nu admite aplicarea pedepselor penale în cazurile în care este iraţională aplicarea acestora: caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei săvârşite este redus şi calităţile personale ale făptuitorului oferă această posibilitate. Conform art.vinovăţia. care a fost prevăzută numai ca modalitate de liberare de pedeapsa penală . prin textele de incriminare ale acestora sunt prevăzute şi alte condiţii referitoare la scop şi motiv. g) prescripţiei de tragere la răspundere penală.IX CP. legiuitorul a introdus modificări în privinţa modalităţilor ce servesc drept temei pentru ca persoana care a săvârşit o faptă ce conţine semnele componenţei de infracţiune să poată fi liberată de răspunderea penală. cauzele care înlătură răspunderea penală şi pedeapsa penală sunt instituţii. 14.2 CP. în situaţia liberării de răspundere penală infracţiunea se realizează în toate trăsăturile sale esenţiale. delimitând totodată această instituţie de instituţia liberării de pedeapsa penală prevăzută în cap. în timp ce în situaţia cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei infracţiunea nu se realizează prin lipsa unor trăsături esenţiale ale infracţiunii.20 CP). pentru completarea laturii subiective. prin săvârşirea acţiunii sau inacţiunii ce constituie elementul material al infracţiunii (de exemplu. Vinovăţia poate fi intenţionată (art.8 şi 9 art. 2. cum ar fi căinţa activă. 15. 1. Fapta se consideră săvârşită fără vinovăţie doar în cazurile indicate expres în lege (art. Bineînţeles. Prezentul articol conţine şi unele modalităţi de liberare de răspundere penală. 4.

03] 1. 3. însă instanţa de judecată. c) constatarea faptului că persoana poate fi corectată fără a fi supusă răspunderii penale. Aplicarea liberării de răspundere penală minorilor este posibilă numai în cazul respectării următoarelor condiţii cumulative: a) infracţiunea trebuie să fie săvârşită pentru prima oară.05. Se consideră uşoară sau mai puţin gravă infracţiunea pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoarea pe un termen de până la 2 ani sau până la 5 ani inclusiv (art.(1) li se pot aplica următoarele sancţiuni administrative: a) amendă în mărime de până la 150 unităţi convenţionale.16 CP). b) arest contravenţional de până la 90 de zile. în vigoare din 12. autodenunţarea. 5.(1).05.03. Infracţiunea se consideră comisă pentru prima oară. 2. (2) Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu alin.16 CP din 1961).03] 1. dar cu condiţia că pentru infracţiunea anterior săvârşită au trecut termenele de prescripţie pentru tragerea la răspundere penală sau au fost stinse antecedentele penale. renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii (art.2 al prezentului articol. contribuţia activă la descoperirea infracţiunii. dispune înlocuirea răspunderii penale cu o altă formă de răspundere juridică ce atrage aplicarea unor sancţiuni cu caracter administrativ. cum ar fi: căinţa sinceră. LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ A MINORILOR (1) Persoana în vârstă de până la 18 ani care a săvârşit pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală în conformitate cu prevederile procedurii penale dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale.03.55 modificat prin Legea nr. 2.06.211-XV din 29. în condiţiile limitativ prevăzute de lege pentru unele infracţiuni de o gravitate redusă. LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ CU TRAGEREA LA RĂSPUNDERE ADMINISTRATIVĂ (1) Persoana care a săvârşit pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală şi trasă la răspundere administrativă de către instanţa de judecată dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale. În corespundere cu prevederile alin. faţă de minori pot fi aplicate o serie de măsuri de constrângere cu caracter educativ. Drept condiţii care ar putea servi ca temei de constatare că persoana poate fi corectată fără a fi supusă răspunderii penale pot fi considerate diverse circumstanţe atenuante ce se referă atât la personalitatea infractorului.(art. prevăzute la art. li se pot aplica măsurile de constrângere cu caracter educativ.211-XV din 29. când persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani a comis în adevăr pentru prima dată o infracţiune.43 CP din 1961). b) comiterea infracţiunii pentru prima oară. în cazul în care sunt întrunite condiţiile indicate anterior. cât şi la fapta săvârşită. prevăzute în partea generală (cap. [Art. sau în cazul în care această infracţiune este comisă nu pentru prima dată. în vigoare din 12.54 completat prin Legea nr.X) şi specificate ca măsuri de siguranţă în art. Drept temei pentru aplicarea acestei modalităţi de înlocuire a răspunderii penale poate servi prezenţa cumulativă a următorilor indici: a) comiterea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave.114. în conformitate cu alin. . (2) Persoanelor liberate de răspundere penală. 4. b) infracţiunea trebuie să fie uşoară sau mai puţin gravă. [Art. repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate şi alte împrejurări. c) instanţa de judecată trebuie să constate că procesul de corectare a individului este posibil fără ca făptuitorul să fie supus răspunderii penale.104. care a fost considerată drept cauză de nepedepsire a activităţii infracţionale neconsumate.06. Articolul 54. Esenţa acestui tip de liberare de răspundere penală constă în aceea că fapta comisă rămâne a fi considerată infracţiune. Articolul 55.

Legislaţia penală română o consideră cauză de nepedepsire a tentativei de infracţiune. ce se raportează la modul comiterii faptei. după aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter administrativ. iar actualul CP atestă această cauză ca o modalitate de liberare de răspundere penală. ARTICOLUL 56. prin eforturi depuse pentru a înlătura rezultatul infracţiunii. categoria infracţiunilor pentru care poate fi dispusă înlocuirea răspunderii penale prin răspundere administrativă a fost lărgită. Complicele infracţiunii nu se supune răspunderii penale dacă a întreprins toate măsurile ce depindeau de el pentru a preîntâmpina comiterea infracţiunii. din care rezultă că el regretă fapta comisă. dar cu condiţia că au expirat termenele de prescripţie de tragere la răspundere penală ori sunt stinse antecedentele penale pentru infracţiunea comisă anterior ori alte condiţii ce oferă posibilitatea de a stabili că fapta nu este comisă în mod repetat.55 alin. pe parcursul executării .2 CP: a) amendă în mărime de până la 150 de unităţi convenţionale. 7. atitudine care poate să se manifeste prin căinţă faţă de victimă. care constă în recunoaşterea faptei. Sancţiunile respective nu reprezintă o pedeapsă penală. cu toate că instanţa poate să aprecieze negativ o atare situaţie şi să aplice pentru infracţiunea din nou săvârşită o pedeapsă mai aspră. fiind incluse în această categorie infracţiuni pentru comiterea cărora pedeapsa maximă nu poate depăşi cinci ani de închisoare. 4. printr-o înştiinţare la timp a organelor de drept sau prin alte măsuri întreprinse. Dacă instanţa de judecată apreciază că sunt îndeplinite condiţiile pentru înlocuirea răspunderii penale. aplică una din sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute în art. locul săvârşirii infracţiunii etc. benevol şi definitiv. prin atitudinea acestuia faţă de organele judiciare. (2) Persoana nu poate fi supusă răspunderii penale pentru infracţiune dacă ea. Unii autori au considerat renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii drept o cauză care înlătură caracterul penal al infracţiunii în urma dispariţiei intenţiei făptuitorului de a duce până la capăt activitatea infracţională începută. nu atrage după sine apariţia unei stări de repetare. Această cauză este reţinută când persoana. prin străduinţa de a acoperi paguba pricinuită. Comiterea din nou a unei infracţiuni. dacă persoana era conştientă de posibilitatea consumării infracţiunii. cum ar fi atitudinea vinovatului. (3) Persoana care a renunţat de bună voie la ducerea infracţiunii până la capăt este supusă răspunderii penale numai în cazul în care fapta săvârşită conţine o altă infracţiune consumată. 8. care trebuie să fie evaluat avându-se în vedere toate condiţiile concrete de săvârşire.3. de aceea nu atrag apariţia antecedentelor penale. precum şi de caracterul prejudiciabil concret al faptei comise. ţinându-se cont şi de cuantumul prejudiciului produs. prin colaborarea în vederea descoperirii infracţiunii şi a altor participanţi la infracţiune. Comparativ cu legislaţia anterioară. 6. 1. mijloacele. timpul. Prin comiterea pentru prima oară a infracţiunii se înţelege fie comiterea în adevăr pentru prima dată a unei infracţiuni. b) arest contravenţional de până la 90 de zile. LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ ÎN LEGĂTURĂ CU RENUNŢAREA DE BUNĂ VOIE LA SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNII (1) Se consideră renunţare de bună voie la săvârşirea infracţiunii încetarea de către persoană a pregătirii infracţiunii sau încetarea acţiunilor (inacţiunilor) îndreptate nemijlocit spre săvârşirea infracţiunii. (4) Organizatorul şi instigatorul infracţiunii nu se supun răspunderii penale dacă aceste persoane. Condiţia ce se referă la posibilitatea corectării persoanei fără a fi condamnată penal are la bază informaţii conform cărora făptuitorul poate fi corectat fără a i se aplica o pedeapsă. 5. fie comiterea repetată a unei infracţiuni. a renunţat la ducerea până la capăt a acesteia. au preîntâmpinat ducerea de către autor a infracţiunii până la capăt. totodată.

după primul insucces.38 din 20. dar numai pentru urmarea efectiv produsă dacă prin activitatea anterioară se va produce. de exemplu . Prin HP CSJ nr.actelor de pregătire. Renunţarea este considerată definitivă din momentul în care activitatea infracţională a fost întreruptă nu doar temporar. nefiind constrâns de nimeni şi de nimic. instigatorul nu au reuşit să preîntâmpine comiterea infracţiunii de către autor. 5. care lasă dubiu asupra realităţii faptelor.14 s-a stipulat că "refuzul benevol de a săvârşi infracţiunea de viol urmează să fie examinat ca circumstanţă care exclude răspunderea penală pentru aceste infracţiuni.4 al prezentului articol sunt formulate condiţiile speciale de liberare de răspundere penală a organizatorului. dându-şi seama că poate continua activitatea infracţională. de exemplu. la repetarea actelor infracţionale. Renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii trebuie deosebită de căinţa activă îndreptată spre micşorarea volumului rezultatului produs. situaţia rezolvându-se în favoarea făptuitorului. acte efectuate după consumarea infracţiunii. înainte ca executarea să se fi terminat. mila faţă de victimă. Dacă într-o anumită situaţie există îndoială asupra motivului care l-a determinat pe făptuitor să întrerupă executarea. se consideră că este un caz de renunţare de bună voie la săvârşirea infracţiunii. de exemplu. Organizatorul şi instigatorul sunt liberaţi de răspundere penală. renunţă la comiterea în continuare a infracţiunii. Renunţarea de bună voie există numai în cazul în care conduita anterioară a făptuitorului nu întruneşte trăsăturile altei infracţiuni. persoana nu poate să fie supusă răspunderii penale. remuşcarea. ei vor răspunde în mod penal. Renunţarea nu poate fi considerată voluntară în cazul în care făptuitorul a abandonat executarea din cauza că a întâlnit în calea sa diverse obstacole ce nu pot fi depăşite ori în urma convingerii că mijloacele şi instrumentele pe care le are asupra sa în condiţiile date nu-i permit să ducă infracţiunea la capăt. dacă prin toate măsurile întreprinse au preîntâmpinat comiterea activităţii infracţionale de către autor şi neadmiterea urmărilor prejudiciabile.prin măsuri active de înştiinţare la timp a organelor de drept sau prin convingerea autorului de a se reţine de la comiterea infracţiunii. prin refuzul instigatorului de a plăti recompensa pentru comiterea infracţiunii etc. cât şi al tentativei de infracţiune. în sensul că nu se cunoaşte cu certitudine că renunţarea se datorează unei cauze independente de voinţa făptuitorului sau unei cauze determinate de voinţa acestuia. Lichidarea pagubei. 3. din proprie voinţă. bănuiala că avantajele materiale ce le-ar obţine ar fi prea mici în raport cu riscul asumat etc. Astfel. Renunţarea de bună voie poate avea loc atât pe parcursul actelor de pregătire. dar măsurile întreprinse pot fi recunoscute de instanţa de judecată drept circumstanţe ce atenuează răspunderea penală. 9. 2. abandonează executarea începută. instigatorului şi complicelui infracţiunii în caz de renunţare de bunăvoie la săvârşirea infracţiunii. conştient. o vătămare corporală gravă sau de orice alt grad. Dacă organizatorul. 7. În alin. Motivele care l-au determinat pe făptuitor să renunţe pot fi din cele mai diverse: căinţa. Complicele nu va fi supus răspunderii penale dacă acesta a întreprins toate măsurile necesare şi dependente de el pentru preîntâmpinarea comiterii infracţiunii. Activitatea din care ar rezulta că făptuitorul a renunţat poate să se manifeste atât prin formă pasivă (renunţarea la executarea următoarelor acţiuni). precum şi al tentativei de infracţiune. 4. Însă independent de motivele care au servit ca temei pentru ca persoana să renunţe la comiterea infracţiunii.1999 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre infracţiunile sexuale p. Renunţarea este benevolă atunci când făptuitorul. făptuitorul nu va răspunde. acordarea de ajutor în vederea cercetării infracţiunii. cât şi prin formă activă (distrugerea mijloacelor şi instrumentelor de săvârşire a infracţiunii). 6. dar pentru totdeauna. 8. pentru tentativă de omor în caz de renunţare de bună voie la săvârşirea infracţiunii. teama de pedeapsă. Anume din aceste considerente nu poate fi recunoscută drept renunţare de bună voie la săvârşirea infracţiunii refuzul persoanei. sunt . În acest caz persoana poartă răspundere doar pentru acţiunile săvârşite real şi cu condiţia că ele conţin elementele constitutive ale altei infracţiuni".12.

Articolul 57. c) persoana s-a autodenunţat de bună voie. se va stabili că persoana sau fapta săvârşită nu mai prezintă pericol social. Primele două condiţii au fost deja descrise în comentariul efectuat la art. 2. Prin compensarea daunei materiale cauzate sau repararea prejudiciului pricinuit prin infracţiune se au în vedere reîntoarcerea contraechivalentului lucrului pierdut. ele fiind valabile şi pentru prezentul articol. (2) Persoana care. din diferite motive. dar din proprie iniţiativă. urmează să reţinem situaţia că la data judecării cauzei se va stabili că persoana sau fapta săvârşită. datorită schimbării situaţiei. în al doilea rând. a săvârşit o infracţiune de altă categorie poate fi liberată de răspundere penală numai în cazurile prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod. Condiţia a treia presupune autodenunţarea de bună voie. au săvârşit infracţiunea pentru prima oară. în primul rând. Liberarea de răspundere penală în baza temeiurilor indicate în acest articol a fost prevăzută şi în legislaţia anterioară. au comis o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă şi. care anterior nu au fost cunoscute organelor de urmărire penală. s-a autodenunţat de bună voie. localităţi sau chiar ale unui stat prin . instituţii. Din conţinutul legii rezultă că. nu mai prezintă pericol social.55 CP. acte. a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau a reparat în alt mod prejudiciul pricinuit de infracţiune. statului.prin prevederile art. Temeiul aplicării liberării de răspundere penală în cazurile respective constă în posibilitatea acordată de stat persoanelor care comit astfel de infracţiuni de a evita tragerea la răspundere penală prin preîntâmpinarea cauzării unor daune grave cetăţenilor. se prezintă la organele abilitate pentru a-şi recunoaşte vinovăţia de comiterea unei infracţiuni. precum de alte probe. În corespundere cu prevederile art. pentru ca o persoană să fie liberată de răspundere penală datorită schimbării situaţiei.57 CP . când persoana. 1. În noul CP este prevăzută liberarea de răspundere penală în legătură cu căinţa activă pentru pregătirea actului de terorism. a contribuit activ la descoperirea infracţiunii. Contribuţia activă la descoperirea infracţiunii se caracterizează prin prezentarea de date. 4.57 CP. LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ ÎN LEGĂTURĂ CU SCHIMBAREA SITUAŢIEI Persoana care pentru prima oară a săvârşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală dacă. informaţii. LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ ÎN LEGĂTURĂ CU CĂINŢA ACTIVĂ (1) Persoana care pentru prima oară a săvârşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală dacă ea.drept o modalitate distinctă de liberare de răspundere penală. cât şi la activitatea altor persoane care au contribuit la comiterea infracţiunii. prevăzute în partea specială a CP. dării de mită. reîntoarcerea unui obiect de acelaşi fel sau compensarea sub o altă formă a pagubei pricinuite. datorită schimbării situaţiei. liberarea de răspundere penală în legătură cu căinţa activă este posibilă numai în cazul în care sunt întrunite următoarele condiţii cumulative: a) persoana a săvârşit o infracţiune pentru prima dată. este necesară cel puţin prezenţa unuia din următoarele temeiuri: a) fapta săvârşită să nu prezinte pericolul social al unei infracţiuni datorită schimbării situaţiei în limitele unei întreprinderi. în alt mod. în condiţiile alin. 3. Alin. În calitate de temei suplimentar. după săvârşirea infracţiunii. a contribuit activ la descoperirea acesteia. 1. a reparat prejudiciul pricinuit de infracţiune. 5.(1).recunoscute .2 include modalităţile speciale de liberare de răspundere penală. Dar sfera de aplicare a acestei modalităţi de liberare de răspundere penală a fost îngustată prin introducerea a două condiţii limitative: acest tip poate fi aplicat numai persoanelor care. Datele respective pot să se refere atât la activitatea persoanei care se denunţă. 2. la data judecării cauzei. societăţii. Articolul 58. 6. b) infracţiunea comisă este uşoară sau mai puţin gravă. a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau. trădării de Patrie etc.

nu mai sunt necesare aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter penal faţă de persoana respectivă.16 al prezentului CP în categoria infracţiunilor uşoare şi mai puţin grave sunt incluse infracţiunile pentru care legea penală prevede pedeapsă maximă cu închisoarea pe un termen de până la 5 ani inclusiv. revocarea stării excepţionale etc. procedura în cauza penală urmează a fi încetată. stabilindu-se faţă de învinuit una sau mai multe obligaţiuni care urmează să fie îndeplinite pe parcursul termenului de suspendare a urmăririi penale. fiind întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 2. c) 15 ani de la săvârşirea unei infracţiuni grave. conform prezentului cod. Procedura de suspendare condiţionată de răspundere penală se dispune pe un termen de până la un an. Se consideră că persoana nu prezintă pericol social în cazul în care nu este anterior condamnată. Articolul 59. (3) În cazul săvârşirii de către persoană a unei noi infracţiuni.57 CP. care îşi recunoaşte vinovăţia şi nu prezintă pericol social.2 p. care permit ca un anumit tip de infracţiuni să-şi piardă concret pericolul social al unei infracţiuni. (2) Prescripţia curge din ziua săvârşirii infracţiunii şi până la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată. îmbolnăvirea gravă etc. prescripţia se calculează pentru fiecare infracţiune separat. schimbarea banilor. Prin recunoaştere a vinovăţiei se are în vedere situaţia în care învinuitului i s-a explicat dreptul de a tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa (art.2). (4) Prescripţia se va întrerupe dacă. fiind posibilă corectarea acesteia fără aplicarea unei pedepse penale. c) persoana nu prezintă pericol. nu este dependentă de alcool sau droguri. introducerea cartelelor. fiindcă. e) 25 de ani de la săvârşirea unei infracţiuni excepţional de grave. cu liberarea ulterioară de răspundere penală în conformitate cu procedura penală.59 CP. dacă corectarea acestei persoane este posibilă fără aplicarea unei pedepse penale. persoana va săvârşi o infracţiune pentru care. prin alte condiţii care exclud săvârşirea unor noi infracţiuni analogice. 3. PRESCRIPŢIA TRAGERII LA RĂSPUNDERE PENALĂ (1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârşirii infracţiunii au expirat următoarele termene: a) 2 ani de la săvârşirea unei infracţiuni uşoare. În situaţia în care învinuitul respectă condiţiile stabilite. b) persoana îşi recunoaşte vinovăţia. b) persoana să înceteze a mai fi social-periculoasă datorită schimbării situaţiei şi condiţiilor exterioare de activitate în care ea se afla în momentul comiterii infracţiunii. d) 20 de ani de la săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave. poate fi aplicată . În corespundere cu prevederile art.(1). b) 5 ani de la săvârşirea unei infracţiuni mai puţin grave. 4. procurorul înaintează judecătorului de instrucţie un demers prin care solicită liberarea de răspundere penală a învinuitului. o dată cu expirarea acestui termen. liberarea condiţionată de răspundere penală este posibilă în cazul în care sunt întrunite următoarele condiţii cumulative: a) persoana este pusă sub învinuire pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave. sociale sau politice de mari proporţii. În corespundere cu prevederile art. Articolul 60.. urmărirea penală poate fi suspendată condiţionat. 5. 1.întreprinderea unor reforme economice. se căieşte sincer de comiterea infracţiunii. până la expirarea termenelor prevăzute la alin. 3. Dacă există temeiurile enunţate. iar acesta acceptă să depună mărturii şi şă dea explicaţii referitoare la învinuirea înaintată. LIBERAREA CONDIŢIONATĂ DE RĂSPUNDERE PENALĂ În privinţa persoanei puse sub învinuire pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave. Atare condiţii pot fi înrolarea persoanei în armată. datorită schimbării situaţiei.66 CPP alin.

Prescripţia răspunderii penale constă în stingerea dreptului statului de a pedepsi şi a obligaţiunii infractorului de a suporta consecinţele faptei sale. iar curgerea prescripţiei se reia din momentul reţinerii persoanei sau al autodenunţării. douăzeci de ani.60 CP sunt stabilite trei condiţii cumulative. dacă de la data săvârşirii infracţiunii au trecut 25 de ani şi prescripţia nu a fost întreruptă prin săvârşirea unei noi infracţiuni. Însă persoana nu poate fi trasă la răspundere penală dacă de la data săvârşirii infracţiunii au trecut 25 de ani şi prescripţia nu a fost întreruptă prin săvârşirea unei noi infracţiuni. Aceasta înseamnă că data începerii curgerii termenului de prescripţie este ziua săvârşirii infracţiunii.I din partea . 5. 6. detenţiunea pe viaţă se va înlocui cu închisoare pe un termen de 35 de ani. 7. Dacă instanţa nu va găsi posibilă aplicarea prescripţiei şi liberarea de răspundere penală. În cazul săvârşirii de către o persoană a unei infracţiuni excepţional de grave. douăzeci şi cinci de ani. 1. legea stabileşte următoarele 5 tipuri de prescripţie: doi ani. detenţiunea pe viaţă se va înlocui cu închisoare pe 35 de ani. infracţiuni de război sau alte infracţiuni prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. curgerea prescripţiei se reia din momentul reţinerii persoanei sau din momentul autodenunţării. (8) Prescripţia nu se aplică persoanelor care au săvârşit infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii. (6) Aplicarea prescripţiei faţă de persoana care a săvârşit o infracţiune excepţional de gravă se decide de către instanţa de judecată. Calcularea prescripţiei în acest caz începe din momentul săvârşirii unei infracţiuni noi. În aceste cazuri. indiferent dacă aceasta a fost sau nu descoperită ori infractorul . cinci ani. actelor de identitate etc. Într-o asemenea situaţie timpul suspendării prescripţiei nu intră în termenul de prescripţie. b) pe parcursul termenelor indicate în lege nu se va săvârşi o infracţiune de o anumită gravitate. cincisprezece ani. 4. după trecerea unui anumit interval de timp prevăzut de lege de la data săvârşirii infracţiunii. determinată prin natura şi specia pedepsei ce poate fi aplicată pentru comiterea acesteia. Cu toate acestea. moment din care începe să curgă de la început primul termen al prescripţiei. 2. cu excepţia celor săvârşite contra păcii şi omenirii. (5) Curgerea prescripţiei se suspendă dacă persoana care a săvârşit infracţiunea se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată. poate fi aplicată pedeapsa cu închisoarea pe un termen mai mare de doi ani. persoana nu poate fi supusă răspunderii penale. Prescripţia se suspendă. Prescripţia produce efecte asupra tuturor infracţiunilor. iar prescripţia se calculează pentru fiecare infracţiune separat. În cazul infracţiunii continue data începerii curgerii termenului de prescripţie se consideră momentul încetării activităţii infracţionale din care infracţiunea se consideră consumată. dacă persoana care a săvârşit infracţiunea se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată prin schimbarea domiciliului. Prin prevederile art.pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 2 ani. (7) Termenele prescripţiei de tragere la răspundere penală se reduc pe jumătate pentru persoanele care la data săvârşirii infracţiunii erau minori. c) persoana să nu se sustragă de la urmărirea penală. care se referă la aplicarea prescripţiei răspunderii penale: a) expirarea termenelor indicate în lege. În funcţie de gravitatea infracţiunii săvârşite. În cazul infracţiunilor prelungite termenul de prescripţie începe să curgă din momentul săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni infracţionale. În această situaţie termenul de prescripţie pentru prima infracţiune începe să curgă simultan cu cel de-al doilea termen de prescripţie. 3. aplicarea prescripţiei se realizează de către instanţa de judecată şi. dacă instanţa nu va găsi raţional de a aplica prescripţia.identificat. care sunt imprescriptibile şi sunt stabilite prin prevederile cap. Prin aceasta se are în vedere că se pierde beneficiul timpului scurs până la comiterea celei de a doua infracţiuni. potrivit alin. Cursul termenului de prescripţie se întrerupe dacă în perioada acestuia se săvârşeşte o nouă infracţiune pentru care.4 al prezentului articol.

statului.în urma infracţiunii . reîncadrarea vinovatului în societate după ispăşirea pedepsei echitabile.1 al prezentului articol prevede temeiurile de drept penal şi de drept procesual-penal ale aplicării pedepsei juridice. CAPITOLUL VII PEDEAPSA PENALĂ Articolul 61. Persoanele vinovate de comiterea infracţiunilor indicate sunt judecate indiferent de perioada de timp care a trecut de la comiterea infracţiunii. cum ar fi măsurile de constrângere cu caracter medical (a se vedea comentariul de la art. infractorul fiind ajutat să se corecteze şi făcut să înţeleagă că trebuie să respecte legile şi normele de convieţuire socială. 4. ea corespunde întru totul cerinţelor art. 8. cât şi din partea altor persoane.21 CRM).unei anumite persoane. pedeapsa penală se diferenţiază de alte sancţiuni juridice sau de constrângerea aplicată în mod contravenţional.. persoanelor care au săvârşit infracţiuni.2 al acestui articol este formulat pe nou scopul pedepsei penale. Pedeapsa penală este definită ca o sancţiune juridică cu următoarele trăsături: a) este o măsură de constrângere statală. precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea condamnaţilor.. f) în urma aplicării pedepsei penale persoanei respective îi sunt cauzate anumite lipsuri şi restricţii în drepturi (a se vedea dispoziţia art. e) această măsură este aplicată numai faţă de persoana concretă care a săvârşit o infracţiune prevăzută de actualul CP. pedeapsa: a) este instituită şi folosită numai de către stat. disciplinar sau civil. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.persoanelor care au săvârşit infracţiuni. În alin. Mai întâi pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale. precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea condamnaţilor. 7. Numai pedeapsa penală serveşte drept temei al antecedentelor penale."se aplică de instanţele de judecată. în numele legii. c) este prevăzută de lege şi aplicată de instanţele de judecată. corectarea condamnatului. De exemplu. În al doilea rând. apoi corectarea condamnatului. în primul rând. Alin. NOŢIUNEA ŞI SCOPUL PEDEPSEI PENALE (1) Pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată. Noţiunea de pedeapsă penală formulată de legiuitor corespunde pe deplin actelor normativ-juridice internaţionale referitoare la drepturile omului şi la comportarea cu condamnaţii. conform căruia individul are îndatoriri faţă de colectivitate şi este supus numai îngrădirilor stabilite de lege în scopul exclusiv al asigurării recunoaşterii şi respectului drepturilor şi libertăţilor celorlalţi şi în vederea satisfacerii cerinţelor juste ale moralei. deci totdeauna poartă caracter personal. e) cauzează anumite lipsuri şi restricţii drepturilor persoanei condamnate. b) este un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului. d) este o măsură de represiune.".specială.. al doilea . b) este o sancţiune prevăzută de lege pentru o anumită încălcare a normelor de drept penal.99 CP) şi măsurile de constrângere cu caracter educativ (a se vedea comentariul de la art. c) se aplică numai de către instanţa de judecată. privaţiune pentru cel care a săvârşit o infracţiune. Ca sancţiune de drept penal. 5..104 CP). Aplicarea pedepsei penale numai de către instanţele de judecată este o măsură de garanţie constituţională a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi ale persoanei concrete (art. Primul este formulat prin sintagma: "pedeapsa penală . în numele legii". d) este o măsură de corectare. 2. 1.se aplică . 9. cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor. cât şi a altor persoane. precum şi reîntoarcerea.. în numele legii.29 DUDO. 3. Restabilirea echităţii sociale presupune restabilirea drepturilor lezate .. societăţii. ordinii publice şi bunăstării generale într-o societate democratică. 6. Pedeapsa penală ca măsură de constrângere statală se deosebeşte. de alte măsuri de siguranţă.62 CP). . (2) Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale.

g) închisoare. se exclude pedeapsa penală pentru una şi aceeaşi faptă (art. Prezentul articol (alin. constituie şi un avertisment pentru alte persoane care ar putea să săvârşească infracţiuni. detenţiunea pe viaţă se aplică numai în calitate de pedepse principale. 2. (2) Munca neremunerată în folosul comunităţii. o restrângere a acestora. închisoarea. din care rezultă că nimeni nu va fi supus la tortură.2 al prezentului articol corespunde cerinţelor art. reîncadrarea lui în activitatea societăţii. 11. Prin aplicarea pedepsei se urmăreşte prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. pornind. 1. arestul.16 CP).amenda . Exceptând faptul că pedeapsa îndeplineşte o funcţie de constrângere. b) privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. presupune conştientizarea de către infractor a celor săvârşite şi reîntoarcerea. de la acest sistem (a se vedea comentariul la art. ea nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. Pedeapsa.24 alin. CATEGORIILE PEDEPSELOR APLICATE PERSOANELOR FIZICE (1) Persoanelor fizice care au săvârşit infracţiuni li se pot aplica următoarele pedepse: a) amendă. ca scop al pedepsei penale. în primul rând . (4) Retragerea gradului militar. începând cu cele mai blânde (a se vedea comentariul de la art. De asemenea.79 CP).Echitatea socială a pedepsei se realizează atunci când faţă de persoana care a încălcat legea penală se aplică sancţiunea penală corespunzătoare gradului prejudiciabil al infracţiunii comise. 12. ca o măsură de constrângere şi institut de drept aplicat faţă de persoana care a săvârşit o infracţiune concretă.5 DUDO şi art. 10. d) munca neremunerată în folosul comunităţii. h) detenţiune pe viaţă. a unui titlu special. circumstanţelor acesteia şi persoanei vinovate. privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate se aplică atât ca pedepse principale.2 CP).1) prevede pedepsele ce pot fi aplicate persoanelor fizice care au săvârşit infracţiuni.3 CEDO). 10 ale Pactului Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (art. trimiterea într-o unitate militară disciplinară.7 alin. respectiv. (3) Amenda. f) trimiterea într-o unitate militară disciplinară (pentru militarii care îndeplinesc serviciul militar în termen. dă posibilitate să se ţină seama de aprecierile şi cerinţele legiuitorului referitoare la sancţiuni atunci când instanţa de judecată aplică o măsură mai blândă decât cea prevăzută pentru infracţiunea săvârşită. Orice persoană privată de libertate va fi tratată cu umanitate şi cu respectarea demnităţii inerente persoanei umane (art.şi se termină cu cea mai aspră . Această concepţie se deduce din scopul legii penale (art. Acest sistem de pedepse fixat de legiuitor începe cu cea mai blândă . a unui titlu special. Corectarea condamnatului.7. nici la pedepse sau tratamente crude. de bunuri.2 CP).de către condamnaţi (prevenţia specială). El trebuie convins că respectarea legii penale este o necesitate şi că numai prin respectarea legii el va putea evita aplicarea şi executarea altor pedepse. e) arest. .2 CRM).detenţiunea pe viaţă. Acest concept stipulat în alin. în al doilea rând. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat se aplică numai în calitate de pedeapsă complementară. c) retragere a gradului militar. Articolul 62. 13. dar şi de către alte persoane (prevenţia generală). cât şi ca pedepse complementare. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat. inumane sau degradante. Consecutivitatea pedepselor în sistemul vizat: în primul rând. orientează instanţele de judecată spre determinarea pedepselor persoanelor care au săvârşit infracţiuni uşoare sau mai puţin grave. implicând o privaţiune de drepturi.

7 CP). luând în consideraţie circumstanţele infracţiunii şi personalitatea celui vinovat (a se vedea comentariul la art. cât şi ca pedepse complementare. 6.74 CP). Articolul 63. b) privare de dreptul de a exercita o anumită activitate. Alin. (3) Privarea persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător de dreptul de a exercita o anumită activitate şi lichidarea acesteia se aplică atât ca pedepse principale. 3. O parte din categoriile pedepselor enumerate în acest articol nu pot fi aplicate unor persoane condamnate (a se vedea comentariul la art. Pentru prima dată în CP al RM legiuitorul a prevăzut anumite pedepse faţă de persoanele juridice care desfăşoară activităţi de întreprinzător. în anumite cazuri prevăzute pentru infracţiunea concretă. 1. 8. Concomitent aceste măsuri pot fi aplicate şi în calitate de pedepse complementare. arestul. c) lichidare.2 determină în mod direct numai pedepsele principale. 4. închisoarea. aplicarea lui umană şi constă în corespunderea pedepsei cu fapta săvârşită. deosebit de grave şi excepţional de grave. 71 CP). detenţiunea pe viaţă.73 CP). trimiterea într-o unitate militară disciplinară. Unitatea convenţională de amendă este egală cu 20 de lei. 7.6474 CP.64 CP). În afară de pedepsele nominalizate. . în categoria pedepselor principale pot fi aplicate amenda şi privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. 2. 68. 3. caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite. (2) Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. Conţinutul şi comentariile noţiunilor respective se vor citi în context cu cele de la art. Amenda este aplicată de instanţa de judecată persoanelor juridice ca pedeapsă principală (a se vedea comentariul la art. Prin pedeapsă principală se înţelege acea pedeapsă pe care instanţa de judecată o poate aplica în singularitate pentru fapta penală săvârşită. Acestea sunt: munca neremunerată în folosul comunităţii.Sistemul pedepselor penale reflectă pe deplin principiul echităţii sociale.67. acest sistem permite instanţelor de judecată aplicarea celor mai exigente pedepse faţă de persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor grave. Pedeapsa principală poate fi însoţită. (2) Amenda se aplică în calitate de pedeapsă principală. 5. În sentinţă este necesar să reflectăm detaliat circumstanţele care atenuează sau agravează răspunderea vinovatului. Pedeapsa complementară este acea care îndeplineşte rolul de completare a represiunii şi este aplicabilă numai după o pedeapsă principală. AMENDA (1) Amenda este o sancţiune pecuniară ce se aplică de instanţa de judecată în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul cod. dar şi în calitate de pedeapsă complementară (a se vedea comentariul la art. de o pedeapsă complementară. Totodată. 4. Privarea persoanei juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate poate fi aplicată de către instanţa de judecată ca pedeapsă principală sau complementară (a se vedea comentariul la art. Articolul 64. Lichidarea persoanei juridice de asemenea poate fi aplicată de către instanţa de judecată ca pedeapsă principală. precum şi datele ce-l caracterizează pe inculpat care au fost dovedite la examinarea cauzei în instanţa de judecată şi luate în consideraţie la determinarea pedepsei. CATEGORIILE PEDEPSELOR APLICATE PERSOANELOR JURIDICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE DE ÎNTREPRINZĂTOR (1) Persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător li se pot aplica următoarele pedepse: a) amendă.

5. de exemplu. Pentru o anumită stabilitate. Cuantumul general al amenzii pentru persoanele fizice este stabilit în limitele 150-1. totodată ţinându-se cont de situaţia materială a celui vinovat. de mărimea daunei cauzate. (6) Amenda în calitate de pedeapsă complementară poate fi aplicată numai în cazurile în care ea este prevăzută ca atare pentru infracţiunea corespunzătoare. 92 CP).(3).79 CP). Amenda ca pedeapsă principală poate fi folosită. în cazurile aplicării de către instanţa de judecată a unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege pentru infracţiunea concretă (art. Ca pedeapsă principală amenda este prevăzută drept alternativă a altor tipuri de pedepse (a se vedea. Pornind de la cele expuse.154. (5) În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite ca pedeapsă principală sau complementară. instanţa de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu arest sau închisoare în limitele termenelor prevăzute la art. de asemenea. c) situaţia economico-financiară a întreprinderii. ţinându-se cont de situaţia materială a celui vinovat. 6.67.000 de unităţi convenţionale. În caz de eschivare cu rea-voinţă a persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător de la achitarea amenzii fixate. instanţa de judecată poate.305-XV din 11 iulie 2003] 1. calculându-se 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru 50 unităţi convenţionale de amendă. în funcţie de caracterul şi gravitatea infracţiunii săvârşite. Suma amenzii se înlocuieşte cu arest sau închisoare.68 sau 70. art. potrivit prevederilor art. 156 CP). (4) În cazurile prevăzute la art. educarea.000 unităţi convenţionale. Cuantumul special al amenzii este stabilit pentru fiecare infracţiune în parte. 2.000 unităţi convenţionale. Cuantumul general al amenzii pentru persoanele juridice este stabilit în limitele de la 500 până la 10. [Art. să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu muncă neremunerată în folosul comunităţii.(3) Mărimea amenzii pentru persoanele fizice se stabileşte în limitele de la 150 la 1. 3. Amenda este o pedeapsă principală sau complementară pecuniară. . mărimea amenzii trebuie stabilită în aşa mod ca să nu-l pună pe infractor în situaţia de a nu-şi îndeplini îndatoririle privitoare la întreţinerea. calculându-se o lună de arest sau închisoare pentru 50 unităţi convenţionale. Pentru infracţiunile comise din interes material cuantumul amenzii pentru persoanele fizice poate ajunge până la 5. cuantumul căreia este stabilit de legea penală pentru anumite infracţiuni.000 de unităţi convenţionale.000 unităţi convenţionale. 155. Aici legiuitorul a accentuat că la determinarea mărimii amenzii trebuie să avem în vedere caracterul şi gravitatea infracţiunii săvârşite. instanţa de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea patrimoniului. în funcţie de caracterul şi gravitatea infracţiunii săvârşite.000 de unităţi convenţionale. luându-se în considerare situaţia economico-financiară a persoanei juridice. iar pentru infracţiunile comise din interes material până la 5. mărimea amenzii pentru persoanele juridice se stabileşte în limitele de la 500 la 10. (7) În cazul în care condamnatul nu este în stare să plătească amenda stabilită ca pedeapsă principală sau complementară. precum şi în cazurile înlocuirii părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă (art. luându-se ca bază mărimea unităţii convenţionale la momentul săvârşirii infracţiunii. a cărei esenţă constă în achitarea de către condamnat în contul statului a unei anumite sume de bani. suma amenzii este prevăzută în unităţi convenţionale. 4.64 modificat prin Legea nr. O unitate convenţională este egală cu 20 de lei. b) mărimea daunei cauzate. În aceste cazuri suma concretă se apreciază în funcţie de: a) caracterul şi gravitatea infracţiunii săvârşite.21 alin. învăţătura persoanelor faţă de care are asemenea obligaţiuni legale.

15. executorul public. Prin eschivare cu rea-voinţă se înţelege neîndeplinirea conştientă. La înlocuirea amenzii prin arest sau închisoare se calculează o lună de arest sau închisoare pentru 50 de unităţi convenţionale neachitate. Funcţia de constrângere a pedepsei prin amendă poate fi realizată şi prin micşorarea patrimoniului persoanei vinovate. poate amâna sau eşalona plata pe un termen de până la un an (a se vedea CEx). 13. PRIVAREA DE DREPTUL DE A OCUPA ANUMITE FUNCŢII SAU DE A EXERCITA O ANUMITĂ ACTIVITATE (1) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcţie sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul la săvârşirea infracţiunii. în funcţie de suma amenzii.5 al prezentului articol.88 CP). 16. instanţa de judecată trebuie să se bazeze pe cerinţele ca pedeapsa să poată fi executată. iar la aplicarea ei în calitate de pedeapsă complementară la arest. 14. La determinarea sumei amenzii instanţa de judecată în fiecare caz concret ia în consideraţie nu numai gravitatea infracţiunii comise. În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite. 12. instanţa de judecată. instanţa de judecată va considera imposibilă păstrarea de către acesta a dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. instanţa de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii prin arest sau închisoare. termenul ei se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii. instanţa de judecată poate înlocui suma neachitată a amenzii cu muncă neremunerată în folosul comunităţii. instanţa de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea patrimoniului. circumstanţele cauzei care atenuează sau agravează răspunderea. calculându-se 60 de ore de muncă neremunerată pentru 50 de unităţi convenţionale de amendă. în calitate de pedeapsă principală. conform prevederilor alin.5 art. să fie posibilă (reală). Stabilind amenda maximă (prevăzută în articolul respectiv al părţii speciale a CP). la cererea condamnatului. În cazul în care condamnatul nu este în stare să plătească amenda stabilită. condiţiile de viaţă ale familiei acestuia. (4) La aplicarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate în calitate de pedeapsă complementară la amendă sau muncă neremunerată în folosul comunităţii. La aplicarea. dacă. influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului. 9. (3) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi aplicată ca pedeapsă complementară şi în cazurile când nu este prevăzută în calitate de pedeapsă pentru infracţiunile din Partea specială a prezentului cod.7. În cazul în care condamnatul nu este în stare să achite amenda. a amenzii condamnatului care s-a aflat sub arest preventiv până la numirea cauzei spre judecare. motivul acesteia. fără motive obiective. îi atenuează pedeapsa stabilită sau îl liberează complet de executarea acesteia (a se vedea comentariul la p. 8. În caz de eschivare cu rea-voinţă a persoanelor juridice de la achitarea amenzii fixate. Achitarea amenzii de către condamnat se efectuează în termenul stabilit de către instanţa de judecată şi documentele de confirmare a acesteia urmează a fi prezentate instanţei. Amenda ca pedeapsă penală se deosebeşte de cea administrativă prin faptul că ea se stabileşte de judecată şi atrage antecedente penale. 10. la trimiterea . fapt care va conduce implicit la îngreuierea vieţii condamnatului. ţinând cont de termenul aflării sub arest preventiv. Articolul 65. ţinând cont de caracterul infracţiunii săvârşite de cel vinovat în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în timpul exercitării unei anumite activităţi. dar şi persoana celui vinovat. 11. (2) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi stabilită de instanţa de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani. să nu-l lipsească pe condamnat şi pe familia acestuia de mijloace de existenţă. instanţa judiciară. de către condamnat a deciziei instanţei de judecată de a achita în termen amenda stabilită.

într-o unitate militară disciplinară sau la închisoare, termenul ei se calculează din momentul executării pedepsei principale. 1. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate se aplică atât ca pedeapsă principală, cât şi în calitate de pedeapsă complementară. Această categorie de pedeapsă este constituită din două interdicţii diferite: privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii şi privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. 2. Interzicerea acestui drept este determinată de obicei de activitatea infracţională a condamnatului care s-a folosit de funcţia sau profesia sa ori de o anumită activitate pentru a săvârşi infracţiunea. Prin săvârşirea infracţiunii folosindu-se de funcţia, de profesia sa, condamnatul este considerat nedemn să o mai exercite în continuare, pe o anumită perioadă de timp, stabilită de instanţa de judecată, între 1 şi 5 ani. 3. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii ca măsură de pedeapsă poate fi aplicată faţă de persoanele care se află în serviciu în organele de stat sau în administraţia publică locală, precum şi faţă de cele care gestionează organizaţii comerciale, obşteşti sau alte organizaţii nestatale. 4. Măsura de pedeapsă enunţată se realizează prin rezilierea contractului de muncă între condamnat şi administraţia respectivă. Acest fapt este confirmat de inscripţiile operate în carnetul de muncă, şi anume: în ce temei, pe ce perioadă şi de la care funcţii sau activitate este îndepărtat condamnatul. 5. Privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate ca măsură de pedeapsă presupune interzicerea, în baza sentinţei de judecată, de a practica activitatea nominalizată de către o persoană concretă. Astfel de activitate poate fi de natura aceleia de care condamnatul s-a folosit la săvârşirea infracţiunii. Ea include atât activitatea de bază (serviciul), de exemplu, medicina, pedagogia, justiţia, conducerea mijloacelor de transport în bază de contract etc., cât şi activitatea în afara serviciului, de exemplu, conducerea transportului personal, vânătoarea etc. 6. Decizia de a priva condamnatul de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate este adoptată de instanţa de judecată în baza materialelor dosarului, ţinând cont de gravitatea infracţiunii săvârşite, de persoana celui vinovat şi de circumstanţele cauzei care agravează răspunderea etc. (a se vedea comentariul la art.75 CP). 7. Instanţa de judecată, la emiterea sentinţei, nu poate interzice condamnatului să ocupe în genere o funcţie de răspundere, dar trebuie să nominalizeze care funcţii anume în organele de stat, ce activitate şi pe ce perioadă condamnatul nu are dreptul să le ocupe. 8. Prin dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate se înţelege un post într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de stat sau a administraţiei publice locale ori o subdiviziune, filială a lor, în care persoana respectivă, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări deţine anumite drepturi şi obligaţiuni în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie sau organizatorico-economice (a se vedea prevederile art.123 şi 124 CP şi comentariul acestui articol). 9. Pedeapsa de privare a dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau ca pedeapsă complementară la pedeapsa sub formă de amendă sau muncă neremunerată în folosul comunităţii, se execută de către serviciile de executare de la locul de trai al condamnaţilor. 10. Conform alin.3 art.65 CP, aceste două măsuri se pot aplica drept pedepse complementare şi în cazurile în care ele nu sunt prevăzute în articolele părţii speciale a prezentului cod. În aceste cazuri caracterul infracţiunii comise e determinat în funcţie de postul ocupat sau de activitatea practicată şi de posibilitatea infractorului de a le utiliza în scopul săvârşirii noilor infracţiuni. Dacă infracţiunea nu este legată de activitatea profesională, inculpatul nu poate fi privat de dreptul de a exercita această activitate. 11. Faptul că la momentul emiterii sentinţei inculpatul nu ocupa încă o anumită funcţie de stat şi nu practica activitatea cu care a fost legată infracţiunea, nu poate fi piedică pentru aplicarea acestor pedepse. Mai mult, instanţa poate aplica pedepsele enunţate şi în cazul în care infractorul îndeplinea anumite funcţii, obligaţiuni temporare la comandă sau indicaţie.

12. Modul de aplicare a pedepselor menţionate este stabilit concret în alin.4 art.65, şi anume: când ele sunt numite în calitate de pedepse complementare la amendă sau la muncă neremunerată în folosul comunităţii, termenul se calculează din momentul rămânerii definitive a hotărârii (sentinţei), iar când ele sunt aplicate în calitate de pedepse complementare la arest, la trimiterea într-o unitate militară disciplinară sau la închisoare - din momentul terminării executării pedepsei principale. Articolul 66. RETRAGEREA GRADULUI MILITAR, A UNUI TITLU SPECIAL, A GRADULUI DE CALIFICARE (CLASIFICARE) ŞI A DISTINCŢIILOR DE STAT În caz de condamnare pentru o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă, instanţa de judecată, ţinând cont de circumstanţele săvârşirii infracţiunii, poate retrage condamnatului gradul militar, titlul special, gradul de calificare (clasificare) şi distincţiile de stat. 1. Această categorie de pedeapsă poate fi aplicată numai în calitate de pedeapsă complementară (a se vedea alin.4 art.62 CP). Pornind de la cerinţele alin.5 art.90 CP, ea poate fi aplicată şi în caz de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 2. Retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat poate fi aplicată în caz de condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave (a se vedea comentariul de la art.16 CP), ţinând cont de circumstanţele săvârşirii infracţiunii şi de persoana infractorului. 3. Gradul militar este o menţiune a persoanei care îndeplineşte o anumită activitate militarizată. El se confirmă în corespundere cu Statutul Forţelor Armate şi cu Regulamentul serviciului militar persoanei concrete în timpul serviciului activ sau în retragere. 4. Titlul special este, de asemenea, o menţiune de stat acordată persoanelor respective care ocupă în modul stabilit de lege o funcţie în organele publice şi îndeplineşte anumite funcţii, atribuie anumite drepturi şi obligaţiuni. 5. Gradul de calificare (clasificare) reprezintă o anumită apreciere a persoanei, determinată în modul stabilit de organele respective în diverse domenii. 6. Distincţia de stat este menţiune de stat ce constă în aprecierea unor merite deosebite în ştiinţă, cultură, producţie etc. Ea se confirmă în modul stabilit special de şeful statului şi atrage după sine anumite drepturi, înlesniri. 7. Instanţa de judecată care a luat decizia privind retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat, în calitate de pedeapsă complementară, imediat după intrarea în vigoare a sentinţei, printr-o sesizare, aduce această decizie la cunoştinţa organului care i-a conferit condamnatului gradul, titlul sau distincţia respectivă. La sesizare se anexează şi copia sentinţei. 8. Organul respectiv va efectua modificările necesare în documentele de conferire a gradului, titlului sau distincţiei şi va lua măsurile respective de privare de dreptul de purtare şi de înlesnirile pe care le acordă aceste grade, titluri sau distincţii. Despre aceasta va fi informată instanţa. 9. Retrogradarea gradului militar poate fi aplicată nu numai persoanelor concrete în timpul serviciului activ, dar şi celor ce au trecut în rezervă. 10. Instanţa de judecată nu este în drept de a priva condamnatul de titlul sau gradul ştiinţific. 11. În caz de anulare a sentinţei de condamnare pe căile ordinare de atac în instanţa de apel sau recurs, instanţa este obligată să sesizeze organul respectiv şi să expedieze în adresa lui copia hotărârii de anulare a pedepsei. Articolul 67. MUNCA NEREMUNERATĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII (1) Munca neremunerată în folosul comunităţii constă în antrenarea condamnatului, în afara timpului serviciului de bază sau de studii, la muncă, determinată de autorităţile administraţiei publice locale. (2) Munca neremunerată în folosul comunităţii se stabileşte pe un termen de la 60 la 240 de ore şi este executată de la 2 la 4 ore pe zi.

(3) În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la munca neremunerată în folosul comunităţii, ea se înlocuieşte cu arest, calculându-se o zi de arest pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. (4) Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată persoanelor recunoscute ca invalizi de gradele I şi II, militarilor, femeilor gravide, femeilor care au copii în vârstă de până la 8 ani, persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani şi persoanelor care au atins vârsta de pensionare. (5) Munca neremunerată în folosul comunităţii va fi prestată timp de cel mult 18 luni, timp care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. [Art.67 modificat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, în vigoare din 12.06.03] 1. Munca neremunerată în folosul comunităţii poate fi aplicată numai în calitate de pedeapsă principală (a se vedea art.62 alin.2 CP). Condamnatul nu va fi remunerat pentru astfel de muncă, indiferent de volumul sau calitatea acesteia, adică este o muncă gratuită. 2. Astfel de activitate se efectuează de către condamnat în afara timpului serviciului de bază sau de studii. Caracterul muncii, locul şi volumul ei sunt determinate de autorităţile administraţiei publice locale şi nu poate depăşi 4 ore pe zi. 3. În funcţie de caracterul infracţiunii săvârşite şi de persoana inculpatului, munca neremunerată în folosul comunităţii poate fi stabilită pe un termen de la 60 până la 240 de ore. De obicei, această pedeapsă se aplică pentru infracţiuni uşoare şi mai puţin grave, care prevăd o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare (a se vedea art.153, 157, 202, 222, 256, 261, 288, 303, 351, 352, 357 CP) sau pentru care în calitate de pedeapsă nici nu se aplică închisoarea (a se vedea art.177, 178, 196, 199, 203, 204, 241, 249, 255, 256, 355 CP). 4. Constrângerea prin aplicarea acestei pedepse constă în faptul că munca neremunerată poartă un caracter obligatoriu pentru condamnat. 5. În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la îndeplinirea muncii neremunerate în folosul comunităţii, pedeapsa cu munca neremunerată în folosul comunităţii se înlocuieşte prin arest, calculele respective fiind prevăzute în acest articol. 6. Prin eschivare cu rea-voinţă se înţelege neîndeplinirea conştientă de către condamnat, fără motive, într-un termen rezonabil (îndelungat) a obligaţiunilor determinate de către administraţia publică locală. 7. Faptul eschivării cu rea-voinţă a condamnatului de la îndeplinirea muncii corespunzătoare trebuie semnalat de către organul care execută pedeapsa în judecata care a aplicat această măsură, alăturând şi demersul de a efectua înlocuirea acestei pedepse cu una mai aspră în condiţiile legii. 8. Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată persoanelor indicate în alin.4 al prezentului articol, cu condiţia că la momentul examinării dosarului în judecată sunt anexate documentele respective ale condamnaţilor care certifică invaliditatea: vârsta, existenţa copiilor până la 8 ani, starea de gestaţie a femeilor etc. 9. Pedeapsa enunţată trebuie să fie ispăşită de către condamnat în termen de cel mult 18 luni de la data rămânerii definitive în vigoare a hotărârii judecătoreşti. Neîndeplinirea fără motive reale a muncii neremunerate în folosul comunităţii în termenul vizat trebuie considerată ca eschivare cu rea-voinţă de la pedeapsa numită şi atrage consecinţele indicate în alin.3 al prezentului articol. 10. În cazul în care condamnatul în timpul executării pedepsei nominalizate este recunoscut invalid de gradul I sau II, organul de executare înaintează instanţei judecătoreşti o prezentare privind liberarea de executarea ulterioară a pedepsei, iar în caz de graviditate a condamnatei prezentare privind suspendarea executării pedepsei până la naştere, apoi persoana este liberată de executare, deoarece cade sub altă interdicţie - are copil în vârstă de până la 8 ani. Articolul 68. ARESTUL (1) Arestul constă în privarea de libertate pe un termen de la 3 la 6 luni care se execută în instituţii special destinate ţinerii sub arest în condiţiile prevăzute de Codul execuţional.

Articolul 69.90 CP).06. TRIMITEREA ÎNTR-O UNITATE MILITARĂ DISCIPLINARĂ Militarilor care. separat de cel în care se execută închisoarea. femeilor gravide şi femeilor care au copii în vârstă de până la 8 ani. în cazurile prevăzute de lege. se creează condiţii speciale de executare a pedepsei pentru militarii în termen condamnaţi. pe un termen de până la 2 ani. această pedeapsă nu poate fi aplicată persoanelor care au executat anterior o pedeapsă privativă de libertate. dacă până la admiterea în aceste instituţii ei n-au trecut serviciul militar în termen). Conform CP. găseşte de cuviinţă să aplice. precum şi alte infracţiuni. Acestor persoane.(2) La aplicarea arestului în locul muncii neremunerate în folosul comunităţii. Arestul este o măsură privativă de libertate şi constă în izolarea de societate a persoanei condamnate într-un penitenciar. chiar şi în cazurile condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art. termenul arestului poate fi mai mic de 3 luni.05.03. în timpul îndeplinirii serviciului militar în termen. . au săvârşit infracţiuni uşoare. au săvârşit infracţiuni li se poate aplica trimiterea într-o unitate militară disciplinară. precum şi în cazurile în care instanţa de judecată. Aceasta este o unitate militară deosebită în care. 6. în locul pedepsei cu închisoare pe un termen de până la 2 ani. indiferent de termenul mic al acestuia. 2. 5.68 completat prin Legea nr. şi se aplică de către instanţă numai militarilor în termen şi persoanelor echivalate lor (studenţilor instituţiilor militare pentru infracţiunile săvârşite în timpul studiilor. 2. (3) Arestul nu poate fi aplicat persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani. Persoanele trimise să ispăşească pedeapsa într-o unitate militară disciplinară îşi păstrează statutul de militari. nu li se aplică trimiterea într-o unitate militară disciplinară. 4. Se presupune că regimul de izolare pentru condamnat. în cazurile în care ele săvârşesc infracţiuni în timpul serviciului militar în termen. 4. în timpul îndeplinirii serviciului militar în termen. în baza aplicării Statutelor militare. trimiterea într-o unitate militară disciplinară pe acelaşi termen. 3. Aceste condiţii sunt prevăzute de legislaţia executorie. în vigoare din 12. găseşte de cuviinţă să aplice. (4) Militarii execută pedeapsa cu arest în camera de arest a comenduirii militare. femeilor gravide şi femeilor care au copii în vârstă de până la 8 ani. El se aplică pe un termen de la 3 până la 6 luni. Unitatea militară disciplinară este o nouă denumire care a înlocuit sintagma batalion disciplinar din CP anterior. Pornind de la caracterul strict al acestei pedepse. Arestul aplicat militarilor se execută în camera de arest a garnizoanei respective încăpere special amenajată pentru deţinerea militarilor ce comit diverse încălcări de serviciu. în cazul eschivării cu rea-voinţă a condamnatului de la aceasta. va avea un efect pozitiv asupra vinovatului. iar în caz de înlocuire a muncii neremunerate cu arestul termenul arestului poate fi mai mic de 3 luni. 3.03] 1. ţinând cont de circumstanţele concrete şi de persoana condamnatului. poartă uniforma militară şi sunt asigurate cu hrană conform normelor stabilite în armata naţională. Trimiterea într-o unitate militară disciplinară în locul închisorii nu poate fi aplicată persoanelor care au executat anterior o pedeapsă privativă de libertate. [Art. În condiţiile actuale ale societăţii arestul poate fi aplicat în cazurile infracţiunilor uşoare. În această unitate pot fi trimişi militarii care. Trimiterea într-o unitate militară disciplinară este o pedeapsă principală. 1. în cazurile în care instanţa de judecată. în locul pedepsei cu închisoare pe un termen de până la 2 ani. arestul nu poate fi aplicat persoanelor ce n-au împlinit vârsta de 16 ani. Modalitatea executării arestului în camera nominalizată este reglementată de statutele militare şi de alte acte normative ale Forţelor Armate ale RM. ţinând cont de circumstanţele cauzei şi de persoana condamnatului. trimiterea într-o unitate militară disciplinară pe acelaşi termen. Arestul este o nouă măsură de constrângere statală în calitate de pedeapsă principală.211-XV din 29. 5.

indiferent de gradul militar şi de funcţia deţinută anterior. stabilită prin sentinţa instanţei de judecată. semiînchis şi închis (a se vedea comentariul la art. ea nu poate depăşi termenul de 35 de ani. cu titlu de graţiere. Această pedeapsă se ispăşeşte în penitenciar de tip închis. izolarea de societate a persoanei fizice prin deţinerea ei pe un anumit termen în baza şi în modul stabilit de lege. în baza hotărârii instanţei de judecată. închisoarea constă în privarea de libertate. Termenul de deţinere a condamnaţilor în închisoare este stabilit de la 6 luni până la 25 de ani în funcţie de gravitatea infracţiunii concrete. DETENŢIUNEA PE VIAŢĂ (1) Detenţiunea pe viaţă constă în privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieţii. se aplică închisoarea pe un termen de 35 de ani (a se vedea comentariul la art. termenul se calculează o zi pentru o zi. însă numai în cazul în care . De asemenea. ea nu poate depăşi termenul de 35 de ani. dar pe un termen ce nu depăşeşte 2 ani. Detenţiunea pe viaţă este o pedeapsă principală ce constă în privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieţii. 8. (3) La stabilirea pedepsei pentru o persoană care la data săvârşirii infracţiunii nu a atins vârsta de 18 ani. În caz de înlocuire a pedepsei închisorii cu trimiterea într-o unitate militară disciplinară. 11. iar în cazul unui cumul de sentinţe. se aplică închisoarea pe un termen de 35 de ani.72 CP). 4. 1. se află în situaţie de ostaşi şi poartă îmbrăcăminte şi semne de distincţie unice stabilite pentru această unitate militară disciplinară. termenul închisorii nu poate depăşi 15 ani. 10. (2) Închisoarea se stabileşte pe un termen de la 6 luni la 25 de ani. Persoanele condamnate la închisoare care nu au atins vârsta de 18 ani îşi ispăşesc pedeapsa în penitenciarele pentru minori.6. poate aplica această pedeapsă militarilor în termen în loc de închisoare. Articolul 70. După ispăşirea pedepsei militarii se întorc în unităţile respective pentru efectuarea serviciului respectiv în termen până la executarea lui definitivă. pe un anumit termen.5 art. pedeapsa cu închisoare nu poate fi mai mare de 30 de ani. Pedeapsa definitivă în formă de închisoare în cazul unui concurs de infracţiuni nu poate fi stabilită mai mare de 30 de ani. Atunci când detenţiunea pe viaţă se înlocuieşte cu o pedeapsă mai blândă. 3. iar în cazul unui cumul de sentinţe. prevăzute de partea specială a prezentului cod şi de persoana vinovatului. nu se aplică trimiterea într-o unitate disciplinară persoanelor angajate în Armata Naţională pe bază de contract. În perioada executării pedepsei în unitatea militară disciplinară militarii condamnaţi. 9. Totodată. Ea a fost introdusă în sistemul actual de pedepse în momentul abolirii pedepsei cu moartea (1995). se execută în penitenciare de tip deschis.91 CP). (5) În cazul înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă cu o pedeapsă mai blândă.71 CP). (3) Detenţiunea pe viaţă nu poate fi aplicată femeilor şi minorilor. cu titlu de graţiere. ÎNCHISOAREA (1) Închisoarea constă în privarea de libertate a persoanei vinovate de săvârşirea unei infracţiuni prin izolarea impusă a acesteia de mediul normal de viaţă şi plasarea ei. (2) Detenţiunea pe viaţă se stabileşte numai pentru infracţiunile excepţional de grave. Instanţa de judecată. ţinând cont de circumstanţele cauzei şi de persoana condamnatului. 2. legiuitorul prevede liberarea condiţionată şi de această pedeapsă (a se vedea alin. Pedeapsa în formă de închisoare. Închisoarea are drept scop limitarea libertăţii persoanei şi efectuarea supravegherii asupra comportamentului condamnatului. 6. 5. (4) La stabilirea pedepsei definitive în cazul unui concurs de infracţiuni. Articolul 71. Timpul deţinerii condamnatului într-o unitate militară disciplinară nu intră în termenul de efectuare a serviciului militar. precum şi ofiţerilor. 1. într-un penitenciar. 7. Drept categorie de pedeapsă. Termenul închisorii pentru ei nu poate depăşi 15 ani. caporalilor.

îndreptat spre educarea lor în spiritul respectării legilor. Pentru prima dată actualul CP a prevăzut categoriile penitenciarelor în care se execută pedeapsa cu închisoarea. Conform alin. (2) În penitenciare de tip deschis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni săvârşite din imprudenţă. În penitenciare de tip deschis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni săvârşite din imprudenţă (a se vedea comentariul la art.instanţa de judecată va considera că nu mai există necesitatea executării în continuare a pedepsei şi în care condamnatul a executat efectiv cel puţin 35 de ani de închisoare. 2. 7. ca dovadă a realizării principiului umanismului. 3. în aceste penitenciare este organizat un proces unic de instruire şi educaţie. . săvârşite cu intenţie.6 CP).05. se deţin separat de condamnaţii adulţi.16 alin. persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani execută pedeapsa cu închisoarea în penitenciare pentru minori. (6) Femeile condamnate execută pedeapsa închisorii în penitenciare pentru femei. [Art. mai puţin grave şi grave. CATEGORIILE PENITENCIARELOR ÎN CARE SE EXECUTĂ PEDEAPSA CU ÎNCHISOARE (1) Pedeapsa cu închisoare se execută în următoarele penitenciare: a) de tip deschis. Ele sunt: penitenciar de tip deschis. În penitenciare de tip închis îşi execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave. Această pedeapsă se execută în condiţiile prevăzute de lege.18 CP). 4. (5) Persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani execută pedeapsa cu închisoare în penitenciare pentru minori. de regulă.72 completat prin Legea nr. 5. În penitenciarul pentru minori condamnaţii în vârstă de până la 18 ani. precum şi persoanele care au săvârşit infracţiuni ce constituie recidivă. Articolul 72. b) de tip semiînchis. (7) Schimbarea categoriei penitenciarului se efectuează de către instanţa de judecată în corespundere cu legislaţia.03] 1. În penitenciare de tip semiînchis îşi execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni uşoare. ţinându-se cont de personalitatea condamnatului. precum şi persoanele care au săvârşit infracţiuni ce constituie recidivă. În scopul corijării condamnaţilor minori. (4) În penitenciare de tip închis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave. 3. 6. Această prevedere corespunde pe deplin cerinţelor Convenţiei Internaţionale cu privire la Drepturile Copilului. în vigoare din 12. ţinându-se cont de personalitatea condamnatului. adoptată la 20 noiembrie 1989 la New York. La detenţiune pe viaţă sunt condamnate numai persoanele care au săvârşit cu intenţie infracţiuni excepţional de grave (a se vedea comentariul la art. al atitudinii conştiincioase faţă de pregătirea profesională şi ridicarea nivelului de cultură generală. antecedentele penale şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite. la care RM a aderat în 1993. 4. Funcţionarea penitenciarului pentru minori se bazează pe principiile generale şi pe cerinţele de regim stabilite de lege. mai puţin grave şi grave. penitenciar de tip semiînchis şi penitenciar de tip închis.06. antecedentele penale şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite. săvârşite cu intenţie (a se vedea comentariul la art.211-XV din 29.16.03. 2. c) de tip închis. 17 CP). La această pedeapsă nu pot fi supuşi minorii şi femeile.5 al prezentului articol. (3) În penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni uşoare.

Articolul 74. Pentru săvârşirea infracţiunii concrete persoana juridică poate fi privată de dreptul de a exercita o anumită activitate pentru care dispune de autorizaţie sau licenţă din momentul intrării în vigoare a hotărârii respective. 3. care a eliberat autorizaţia sau licenţa persoanei juridice. comunică instanţei judecătoreşti. Lichidarea acesteia se realizează prin dizolvare. lichidarea persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător se efectuează de Comisia de lichidare sau de lichidator conform legislaţiei în vigoare. Schimbarea categoriei penitenciarului se efectuează de către instanţa de judecată la propunerea administraţiei în corespundere cu legislaţia în vigoare. după primirea sentinţei şi realizarea ei. Lichidarea persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător trebuie aplicată ca pedeapsă numai în cazul în care instanţa de judecată va constata că gravitatea infracţiunii săvârşite face imposibilă păstrarea acestei organizaţii şi prelungirea activităţii ei. de a primi subvenţii. prevăzută de prezentul Cod. Această categorie de pedeapsă aplicată persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător este o noutate în dreptul penal al RM. 6. Dizolvarea persoanei juridice se efectuează conform procedurii de lichidare a întreprinderii. (2) Lichidarea persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător se stabileşte în cazul în care instanţa de judecată constată că gravitatea infracţiunii săvârşite face imposibilă păstrarea unei atare persoane juridice şi prelungirea activităţii ei. 3. pe cât timp şi de care activitate este privată de dreptul de a o exercita persoana juridică în cauză. În alte situaţii instanţa poate numi o altă pedeapsă persoanei juridice. Aceste schimbări se efectuează atunci când condamnatul are o conduită ireproşabilă. În sentinţa instanţei trebuie să fie reflectat concret în ce teritoriu sau pentru ce perioadă a anului. Organul de stat. Articolul 73. o poate anula sau modifica în corespundere cu hotărârea instanţei de judecată în aşa fel ca să fie stabilite interdicţiile de a încheia anumite tranzacţii. (2) Privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate poate fi limitată la un anumit teritoriu sau la o anumită perioadă a anului şi se stabileşte pe un termen de până la 5 ani sau pe un termen nelimitat. Persoana juridică se consideră lichidată din momentul radierii ei din Registrul de Stat. înlesniri şi alte avantaje de la stat sau de a exercita alte activităţi. înlesniri şi alte avantaje de la stat sau de a exercita alte activităţi. 1. PRIVAREA UNEI PERSOANE JURIDICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE DE ÎNTREPRINZĂTOR DE DREPTUL DE A EXERCITA O ANUMITĂ ACTIVITATE (1) Privarea unei persoane juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător de dreptul de a exercita o anumită activitate constă în stabilirea interdicţiei de a încheia anumite tranzacţii. Se ştie că persoana juridică efectuează activitatea de întreprinzător în baza autorizaţiei sau a licenţei de activitate eliberate de organul de stat respectiv. de a primi subvenţii. 4. În acest caz instanţa de judecată remite organului de stat respectiv sentinţa spre executare a pedepsei nominalizate faţă de persoana juridică recunoscută vinovată. 2. În baza sentinţei judecătoreşti. 7. 2.87 CC. stabilite de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinzător. 5. informează organul fiscal şi administraţia publică locală din raza de activitate a persoanei juridice despre executarea pedepsei numite. CAPITOLUL VIII INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR .8. Organul respectiv. 1. cu survenirea consecinţelor prevăzute de legislaţia civilă. LICHIDAREA PERSOANEI JURIDICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE DE ÎNTREPRINZĂTOR (1) Lichidarea persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător constă în dizolvarea acesteia. de a emite acţiuni sau alte titluri de valoare. precum şi de prevederile art. de a emite acţiuni sau alte titluri de valoare. 4.

La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei. În articolele CP care prevăd infracţiuni uşoare şi mai puţin grave este indicată. prevăzute de una şi aceeaşi sancţiune sau de partea generală a CP. care includ două sau mai multe pedepse. La o sancţiune relativ-determinată instanţa este în drept a alege mărimea unui anumit tip de pedeapsă. permit instanţei să decidă nu numai mărimea. conform căruia se califică infracţiunea.79 CP. pedepsele complementare în formă de privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate (art. Art. amenda . numai limita maximă a pedepsei. Sancţiunile alternative. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat (art. Conform sensului legii. iar luate împreună ele asigură corectitudinea cu care instanţa de judecată aplică pedeapsa. de circumstanţele cauzei etc. de motivul acesteia. Stabilirea corectă a pedepsei permite asigurarea scopurilor pedepsei.Articolul 75. de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea. Acţiunea de aplicare a pedepsei penale este de competenţa exclusivă a instanţei de judecată.84 şi 85 CP). 3. se stabileşte prin concurs de infracţiuni şi în cumul de sentinţe (art. 2. Aplicarea pedepsei va fi corectă numai cu condiţia numirii acesteia în corespundere cu criteriile generale prevăzute de legislaţia penală. Legea penală acordă instanţei de judecată o posibilitate largă de aplicare în practică a principiului individualizării răspunderii penale şi a pedepsei penale.75 CP obligă instanţa de judecată să ţină cont de următoarele criterii de aplicare a pedepsei: a) pedeapsa se aplică în limitele fixate în partea specială a CP. ţinând cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite.150 de unităţi convenţionale (art. de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului. precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia. Pedeapsa se stabileşte mai jos de limita minimă în condiţiile indicate în art. instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârşite. Acest criteriu vizează limitele sancţiunii articolului corespunzător din partea specială a CP.egal cu 3 luni (art. O pedeapsă mai aspră. 1. . Prin criterii generale de individualizare a pedepsei se înţeleg cerinţele (regulile) stabilite de lege. instanţa stabileşte tipul şi mărimea pedepsei. retragere a gradului militar. de persoana celui vinovat. Numind pedeapsa principală. Condiţia esenţială pentru a stabili aplicarea corectă a pedepsei constă în calificarea exactă a infracţiunii săvârşite. Pedeapsa incorectă conduce la modificarea sentinţei sau chiar la anularea completă a ei. se stabileşte numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă. a unui titlu special. CRITERIILE GENERALE DE INDIVIDUALIZARE A PEDEPSEI (1) Persoanei recunoscute vinovate de săvârşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a prezentului cod. dar şi tipul pedepsei. arestul . egal cu 6 luni (art.64 CP).66 CP) se pot aplica şi atunci când ele nu sunt prevăzute direct în calitate de pedepse complementare în sancţiunea articolului. din numărul celor menţionate. în limitele sancţiunii prevăzute de articolul concret conform căruia este calificată infracţiunea. nu va asigura atingerea scopului pedepsei. Pedeapsa trebuie interpretată de infractor ca rezultat meritat pentru activitatea sa ilegală. între limitele minime şi cele maxime indicate în articolele din partea specială. justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de către instanţele judecătoreşti. Toate criteriile enumerate în lege poartă un caracter independent. instanţa stabileşte unele pedepse complementare. Conform art. de care este obligată să se conducă instanţa de judecată la aplicarea fiecărei pedepse. În acest caz limitele minime ale pedepsei se stabilesc în baza normelor părţii generale a CP: termenul cel mai mic de închisoare.65 CP). de persoana celui vinovat. din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârşirea infracţiunii. (2) O pedeapsă mai aspră.114 CRM.70 CP). Libertatea instanţei de a numi pedeapsa depinde în mare măsură de tipul sancţiunii. În cazul în care se constată în acţiunile persoanei o componenţă de infracţiune.68 CP). ce depăşeşte limitele sancţiunii articolului. de regulă. pentru fiecare persoană vinovată în parte. 4.

d) la aplicarea pedepsei se ia în consideraţie motivul infracţiunii. Activitatea infracţională are la bază anumite motive şi se îndreaptă spre atingerea unor scopuri. Totuşi. în funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil. particularităţi care s-au manifestat nu numai prin fapta comisă. procedând la o pedeapsă principală sau aplicând. antecedentele penale şi alte activităţi de manifestare ale infractorului au un rol important în elucidarea obiectivă a personalităţii acestuia. numai în baza faptei săvârşite. grave. la caracteristica personalităţii infractorului şi sunt scoase de legiuitor în afara componenţei de infracţiune. se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături morale şi/sau intelectuale prin care se remarcă în cele mai diverse circumstanţe indiferent de timpul săvârşirii infracţiunii. e) la aplicarea pedepsei se ia în consideraţie personalitatea infractorului.77 CP) nu poate servi drept temei pentru a mai agrava sau atenua pedeapsa. nu se poate determina definitiv personalitatea vinovatului.75 CP obligă instanţa să stabilească pedeapsa ţinând seama de circumstanţele atenuante sau agravante prevăzute de art. De aici necesitatea şi obligativitatea pentru instanţa care a emis sentinţa şi pentru instanţele superioare care introduc .76 şi 77 CP. dacă o circumstanţă serveşte drept semn constitutiv sau calificativ al componenţei concrete de infracţiune. a. În corespundere cu art. Categoriile infracţiunilor contribuie la individualizarea pedepselor şi la pedepsirea infractorilor. Toate aceste împrejurări au aceeaşi importanţă şi trebuie să fie luate în consideraţie în aceeaşi măsură de către instanţa de judecată la examinarea tuturor categoriilor de infracţiuni. Acest criteriu înseamnă că folosirea normelor părţii speciale cere concordanţă cu normele părţii generale. Caracteristica deplină a personalităţii infractorului se face în baza tuturor însuşirilor fizice şi psihice ale acestuia. Aceste circumstanţe se referă la caracteristica faptei săvârşite. şi una complementară. instanţa poate numi o pedeapsă mai uşoară sau mai aspră. gelozia. comportamentul în cadrul familiei. infracţiunile sunt clasificate în următoarele categorii: uşoare. Circumstanţele atenuante sau agravante sunt prevăzute în dispoziţiile articolelor părţii speciale şi în normele părţii generale ale CP. Prevederile părţii generale a CP se referă la toate normele din partea specială. c) la aplicarea pedepsei se ia în consideraţie gravitatea infracţiunii. Stabilirea motivelor şi a scopului infracţiunii are o importanţă deosebită pentru clarificarea gravităţii infracţiunii săvârşite.b) pedeapsa se aplică în strictă conformitate cu dispoziţiile părţii generale a CP. ce se caracterizează prin două semne: forma vinovăţiei şi mărimea sancţiunii ce prevede pedeapsa închisorii. Fiecare dintre nuanţele ce caracterizează personalitatea infractorului se ia în consideraţie de către instanţa de judecată la stabilirea pedepsei şi.76 CP) ori agravante (art. pe lângă cea principală. De aceea. legea în viaţa făptuitorului. scopurile personale ş. a personalităţii infractorului. Importanţa lor pentru determinarea pedepsei este luată în consideraţie de legiuitor la numirea sancţiunilor. invidia. sub aspect pozitiv sau negativ. care se realizează. prin normele părţii speciale şi în corespundere cu ele. Infracţiunea. în funcţie de caz. f) circumstanţele atenuante sau agravante au un rol deosebit de care se ţine cont la stabilirea pedepsei. fără excepţie. huliganismul. prezenţa acesteia în lista circumstanţelor atenuante (art. vârsta. excepţional de grave. a circumstanţelor atenuante sau agravante. După conţinutul şi forma de manifestare. este rezultatul manifestărilor calităţilor antisociale ale persoanei infractorului. caracterul. fiecare dintre ele micşorează sau măreşte răspunderea penală. Motivul întotdeauna întrece intenţia. ca faptă prejudiciabilă. temperamentul. datoriile civice. pentru că infracţiunea comisă constituie doar un singur episod din comportamentul social al făptuitorului. În asemenea mod. studiile. răzbunarea. Atribuirea infracţiunilor la una sau altă categorie produce anumite consecinţe juridice. Art. dar şi în timpul vieţii şi activităţii infractorului în alte condiţii. deosebit de grave.16 CP. cariera. apropiindu-se de limita minimă sau maximă. o concretizează şi o consolidează. În funcţie de caracterul circumstanţelor atenuante sau agravante. personalitatea infractorului. mai puţin grave. motivele pot fi diferite: ura. Condiţiile social-psihologice şi de muncă. Pentru clasificarea infracţiunilor pe categorii legiuitorul a folosit caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei.

d) prezenţa copiilor minori în familia vinovatului. nu întotdeauna prevede consecinţele acţiunilor sale asupra societăţii. 5. Prin sintagma înscrisă la lit. din sentimentul fals de tovărăşie (prietenie). starea materială. b) săvârşirea infracţiunii de către un minor. 5. trebuie să ia în consideraţie: componenţa familiei vinovatului. j) alte împrejurări. Circumstanţa ce micşorează pedeapsa are la bază principiul umanismului. Cerinţele enunţate exprimă tendinţa legiuitorului de a minimaliza posibilitatea apariţiei consecinţelor negative ale pedepsei aplicate pentru familia condamnatului.16 CP. Toate criteriile generale examinate la aplicarea pedepsei trebuie să fie analizate în cumul.76 CP enumără circumstanţele atenuante. Folosirea sancţiunilor alternative (alin. fapt ce împiedică determinarea corectă a comportamentului în situaţiile de conflict.76). adică în lipsa antecedentelor penale pentru o infracţiune săvârşită mai înainte sau expirarea termenului de prescripţie. Săvârşirea infracţiunii de către o femeie gravidă (lit. . sub presiunea infractorilor adulţi. în sens juridic. Instanţa trebuie să aleagă şi să aplice acel tip şi acea mărime a pedepsei. Această regulă conţine în esenţă două cerinţe: atingerea scopului pedepsei şi corectarea vinovatului. condiţiile de trai ş. care se explică prin faptul că minorul are o concepţie despre lume în stadiu de formare. precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei lui. poate fi stabilită numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă. şi nu faptic. Menţionăm că infractorul minor este predispus spre corectare mai mult decât vârstnicul.schimbări în această sentinţă de a indica în hotărârea pronunţată circumstanţele agravante sau atenuante concrete care au fost luate în consideraţie de instanţă la numirea pedepsei. f) preîntâmpinarea de către vinovat a urmărilor prejudiciabile ale infracţiunii săvârşite. prin imitare. a. nu va asigura atingerea scopului scontat. Noţiunea de infracţiune uşoară sau mai puţin uşoară este elucidată în alin. 2.75 CP) vizează pedepsele care variază de la cele mai blânde până la cele mai aspre. 4. stabilirea şi luarea în consideraţie a cărora este obligatorie la aplicarea pedepsei. Articolul 76. Numai cu respectarea acestei cerinţe instanţa poate numi o pedeapsă corectă. În sensul acestei circumstanţe este suficient un singur copil la educarea şi creşterea cărora participă vinovatul. g) căinţa sinceră sau autodenunţarea. 1. a integrităţii lor fizice şi psihice. care să corespundă scopurilor legii.76 CP se înţelege săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave. adică de către o persoană care nu a atins vârsta de 18 ani. Săvârşirea infracţiunii de către un minor (lit.a) din art. h) contribuirea activă la descoperirea infracţiunii sau la arestarea infractorilor. dacă ele au provocat infracţiunea. Prezenţa copiilor minori în familia vinovatului (lit. Art. care vor fi cele mai eficiente pentru atingerea scopului legii. i) acţiunile ilegale sau imorale ale victimei.c) este prevăzută drept circumstanţă atenuantă indiferent de termenul gravidităţii. iar psihicul acestuia este preponderent nestabil. neavând experienţă de viaţă. g) la stabilirea pedepsei instanţa ţine cont de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării vinovatului. pentru prima dată. din numărul celor menţionate. Deseori minorii săvârşesc infracţiunea din ştrengărie. Pentru aceasta instanţa de judecată. Iritarea şi nervozitatea excesivă care însoţesc perioada de gestaţie a multor femei slăbesc controlul acestora asupra acţiunilor lor. Pedeapsa mai aspră. 3. Minorul.2 art. este privită drept circumstanţă atenuantă. CIRCUMSTANŢELE ATENUANTE La stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe atenuante: a) săvârşirea pentru prima dată a unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave.2 şi 3 art. în limitele prevederilor articolului. la numirea pedepsei. Atenuarea pedepsei unei femei gravide este importantă pentru a ocroti sănătatea femeii şi a urmaşilor ei.d) art. c) săvârşirea infracţiunii de către o femeie gravidă.b). e) săvârşirea infracţiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial ori din motive de compătimire. repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate.

transportarea la timp de către vinovat a victimei la o instituţie medicală ca să nu survină moartea persoanei în urma cauzării leziunilor corporale. în timpul şi după săvârşirea infracţiunii. De exemplu. În conţinutul lit. acordă ajutor material victimei pentru ca să se trateze. fără nici o presiune asupra sa din partea cuiva sau a organelor de drept. după ce a săvârşit infracţiunea. Prin repararea daunei cauzate se înţelege şi situaţia în care persoana vinovată îşi prezintă în mod public scuzele pe motiv de cauzare a unei daune morale. explică împrejurările efectuării acţiunilor sale infracţionale. Aceasta se manifestă prin restabilirea stării iniţiale a obiectului atentării. Astfel de acţiuni au loc atunci când vinovatul. a automobilului. 7. omorul unei persoane care suferă de o boală incurabilă. Ea nu depinde de timpul care s-a scurs din momentul săvârşirii infracţiunii. de un salariu mic pentru întreţinerea familiei. Traiul împreună cu ei drept condiţie de atenuare a pedepsei nu este obligatoriu. nu se ocupă de educarea lor sau a săvârşit faţă de copii anumite acţiuni penale. boala persoanei care săvârşeşte infracţiunea. Circumstanţa comentată trebuie deosebită de renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii (art. De exemplu. dar şi la bărbaţii responsabili de întreţinerea copiilor.f) art. de exemplu.g) înseamnă trezirea conştiinţei vinovatului şi încercarea acestuia de a se corecta. Prin săvârşirea infracţiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial (lit. nu asigură copiilor susţinerea materială necesară. efectuată (în formă orală sau scrisă) de către persoana care a săvârşit infracţiunea.56 CP). Motivul de compătimire presupune că făptuitorul a fost împins la infracţiune din milă faţă de persoana care suferă. Repararea benevolă a pagubei pricinuite presupune că vinovatul. dacă organele de drept nu cunoşteau acest fapt. de caracterul ei. de motivele de comportament ale făptuitorului. dar numele cărora nu sunt . după răspândirea cu bună-ştiinţă a unor scorniri mincinoase despre victimă făptuitorul îşi cere scuze de la acesta în faţa vecinilor. restituie valoarea prejudiciului cauzat. dar prezintă greutăţi materiale esenţiale cauzate de lipsa unui loc de muncă. care pot condiţiona săvârşirea infracţiunii. a membrilor familiei sale sau a apropiaţilor. Noţiunea de autodenunţare desemnează acţiunea de comunicare oficială către organele de drept. Prin preîntâmpinare de către vinovat a urmărilor prejudiciabile ale infracţiunii se înţelege înlăturarea sau micşorarea acestor urmări. întreprinde anumite acte prin care preîntâmpină sau înlătură consecinţele prejudiciabile care pot să apară. descoperă identitatea acestora şi apreciază acţiunile sale ca fapte negative. Prin căinţă sinceră vinovatul comunică din proprie iniţiativă organelor de drept despre infracţiunea săvârşită. Această circumstanţă constă în faptul prezenţei acelui concurs de împrejurări care l-a împins la săvârşirea infracţiunii cu scopul de a înlătura sau uşura situaţia în care se află vinovatul.Această condiţie se referă nu numai la femei. după încetarea activităţii infracţionale cu adresarea de a contribui la descoperirea infracţiunii. Căinţa sinceră sau autodenunţarea (lit.e) se înţelege un cumul de circumstanţe nefavorabile pentru persoana dată. furtul de bani ori a medicamentelor necesare pentru vindecarea vinovatului sau a apropiaţilor săi. Împrejurările grave de ordin personal sau familial sunt temporare. 6. 8. Prin toate acţiunile sale persoana vinovată se străduieşte să ajute organele de drept la stabilirea rolului fiecărei persoane care a participat la săvârşirea infracţiunii sau la descoperirea altor persoane care au participat nemijlocit la săvârşirea infracţiunii. 9. ale coparticipanţilor. De exemplu. Contribuţia activă la descoperirea infracţiunii sau la arestarea infractorilor (lit. Autodenunţarea este o acţiune care facilitează descoperirea infracţiunii. Este necesară existenţa raportului cauzal între acţiunile săvârşite şi prezenţa factorilor reali. Asemenea acţiuni ale vinovatului poartă denumirea de căinţă activă. condiţii de trai nefavorabile.h) demonstrează căinţa sinceră a vinovatului care a săvârşit infracţiunea şi tendinţa acestuia de a-şi repara vina. a decesului lor etc.76 CP legislatorul prevede 3 forme de acţiuni ale vinovatului care duc la minimalizarea consecinţelor infracţiunii şi de aceea este nevoie ca ele să fie luate în consideraţie în cadrul procesului de individualizare a pedepsei. Autodenunţarea poate servi oricând ca circumstanţă atenuantă. Existenţa copiilor minori poate să nu fie considerată circumstanţă atenuantă în cazul în care vinovatul este lipsit (decăzut) din drepturile părinteşti. reparaţia casei de locuit.

(2) Dacă circumstanţele menţionate la alin. cu tendinţa de a însuşi un câştig (avantaj) patrimonial. la identificarea locului unde se ascund ele. Noţiunea de repetare a infracţiunii a fost expusă în comentariul la art. naţională. de aceea este considerată drept circumstanţă atenuantă. care nu sunt prevăzute de această normă. Un astfel de comportament prin sine însuşi provoacă o altă persoană şi îi dă un motiv de a săvârşi infracţiunea. faţă de o femeie gravidă sau o persoană care se afla în stare de neputinţă. să nu considere aceasta ca o circumstanţă agravantă. h) săvârşirea infracţiunii prin acte de o deosebită cruzime sau prin batjocorirea victimei. 1.în comentariul la art. e) săvârşirea infracţiunii asupra unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani. CIRCUMSTANŢELE AGRAVANTE (1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe agravante: a) săvârşirea infracţiunii de către o persoană care anterior a mai săvârşit o infracţiune. Circumstanţa considerată atenuantă şi argumentul instanţei de judecată în acest sens trebuie să fie indicate în hotărârea judecătorească.77. de calamităţile naturale. Prin sintagma alte împrejurări (lit. a mijloacelor tehnice special pregătite. b) provocarea prin infracţiune a unor urmări grave. a substanţelor explozive ori a dispozitivelor ce le imită. precum şi cu aplicarea constrângerii fizice sau psihice. a muniţiilor. ca formă a infracţiunii repetate. iar recidiva infracţiunii .76) legea oferă instanţei dreptul de a lua în consideraţie şi alte circumstanţe atenuante. i) săvârşirea infracţiunii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit. precum şi de dezordini de masă. a preparatelor medicamentoase şi a altor preparate chimico-farmacologice. care serveşte pentru vinovat drept sursă de existenţă de bază sau esenţială suplimentară. j) săvârşirea infracţiunii de către o persoană în stare de ebrietate.i) exprimă sensul că anume acţiunile victimei au servit drept pretext pentru săvârşirea infracţiunii. unde sunt tăinuite bunurile sau alte lucruri preţioase care au fost sustrase în momentul săvârşirii infracţiunii.34. g) instigarea minorilor la săvârşirea infracţiunii sau atragerea lor la participare în săvârşirea infracţiunii. a substanţelor nocive şi radioactive. 2.cunoscute. ele nu pot fi concomitent considerate drept circumstanţe agravante. Această circumstanţă este interpretată ca atenuantă indiferent de prezenţa sau absenţa stării de afect. 10.a) fixează repetarea şi recidiva de infracţiune ca varietăţi ale pluralităţii de infracţiuni. c) săvârşirea infracţiunii prin orice formă de participaţie. Enumerarea circumstanţelor agravante în art. spre deosebire de circumstanţele atenuante. Instanţa de judecată are dreptul. d) săvârşirea infracţiunii din motive de duşmănie sau ură socială. în funcţie de caracterul infracţiunii. rasială sau religioasă. 11. n) săvârşirea infracţiunii cu folosirea încrederii acordate. k) săvârşirea infracţiunii cu folosirea armei. l) săvârşirea infracţiunii din interes material sau cu alte intenţii josnice. Lit. . are caracter exhaustiv. Îndeletnicirea infracţională.j) art.(1) sunt prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod în calitate de semne ale acestor componenţe de infracţiuni. m) săvârşirea infracţiunii profitând de starea excepţională. recidivă de infracţiuni sau săvârşirea infracţiunii ca îndeletnicire. f) săvârşirea infracţiunii asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti. Prin săvârşirea infracţiunii sub formă de îndeletnicire trebuie înţeleasă o asemenea activitate infracţională sistematică (infracţiuni săvârşite mai mult de 3 ori) legată de îmbogăţirea ilegală. Sintagma acţiunile ilegale sau imorale ale victimei dacă ele au provocat infracţiunea (lit.31 CP. este determinată de motive de profit. Articolul 77.

deoarece infractorul se foloseşte de starea de neputinţă a persoanelor indicate în această prevedere.208.f) este condiţionată de activitatea de serviciu sau obştească a persoanei în raport cu care a fost săvârşită infracţiunea. Prin stipularea de la lit.c) măreşte considerabil gravitatea şi pericolul daunei. Instigarea minorilor la săvârşirea infracţiunii sau atragerea lor la participare la infracţiune formează întotdeauna componenţe de infracţiuni de sine stătătoare (art. existenţa unui dispreţ faţă de o anumită naţiune. cât şi cu alte circumstanţe care demonstrează cruzimea deosebită a .b) trebuie să se înţeleagă urmările grave care nu sunt incluse în componenţa de infracţiune în calitate de semne calificative. . Ea se răspândeşte numai asupra persoanelor care au atins vârsta de 18 ani. gradul influenţei infractorilor.176 CP). 8. ca şi asupra unor sau altor reprezentanţi ai acestora (a se vedea comentariul la art. făptuitorii mai răspunzând şi pentru participaţie la acea infracţiune la care a fost implicat sau atras minorul. Prin urmări grave se înţeleg daunele secundare (auxiliare). pieirea în masă a animalelor. Motivul duşmăniei şi al urii naţionale. de capacitatea scăzută de a se opune în caz de atentat. Săvârşirea infracţiunii prin acţiuni deosebit de crude sau prin batjocorire a victimei (lit. rasă. Prin noţiunea de îndeplinire a îndatoririlor de serviciu se înţeleg acţiunile oricărei persoane care se referă la funcţiile ei de serviciu. Noţiunea de cruzime deosebită se îmbină atât cu metodele săvârşirii infracţiunii de omor. 7.42 CP).d) presupune năzuinţa vinovatului de a demonstra. Infractorul tinde a înceta activitatea de îndeplinire a obligaţiunilor de serviciu sau a celor obşteşti sau de a se răzbuna pentru ele. Toate formele participaţiei: simplă.e) amplifică pedeapsa. provocarea de daune grave persoanei. repartizează între ei rolurile. compusă..42-47 CP) au însemnătate la determinarea circumstanţei agravante. La aprecierea acestei circumstanţe agravante trebuie luate în consideraţie mijloacele de atragere a minorilor în activitatea infracţională. 4. Instigatoare sunt recunoscute acţiunile care au drept scop orientarea minorului spre săvârşirea infracţiunii (a se vedea art. grup criminal organizat şi organizaţie criminală (a se vedea comentariile la art. Prin stare de neputinţă se înţelege o stare fizică sau psihică a victimei care nu-i permite să opună rezistenţă infractorului (vârstă înaintată. 210 CP). cauzarea unor daune materiale în proporţii mari sau în proporţii deosebit de mari etc. Minor se consideră copilul care nu a împlinit vârsta de 18 ani. Semnul deosebitei cruzimi a fost tălmăcit în practica judiciară în legătură cu examinarea cazurilor de omor intenţionat.). iar prin noţiunea de executare a obligaţiunilor obşteşti se are în vedere îndeplinirea de către cetăţeni a îndatoririlor obşteşti care le sunt special încredinţate. Săvârşirea infracţiunii în circumstanţele prevăzute de lit.a se vedea HP CSJ RM nr. Săvârşirea infracţiunii prin participaţie (lit. iar persoană în etate este considerat individul care a atins vârsta de pensionare. Circumstanţa agravantă prevăzută la lit. toate acestea nefiind în acelaşi timp semne ale componenţei de infracţiune. Practica judiciară recunoaşte drept astfel de urmări: moartea oamenilor. aceste urmări grave trebuie să fie într-un raport cauzal cu infracţiunea săvârşită care poate fi intenţionată sau din imprudenţă. Prin participaţie infractorii îşi unesc forţele. Pentru a recunoaşte graviditatea. vârsta minoră (sub 14 ani).l) probează degradarea morală profundă a vinovatului. 209.g) este inclusă pentru a proteja minorii de influenţa infractorilor adulţi.9 din 15 noiembrie 1993 Cu privire la practica judiciară în cauzele despre omor premeditat). 9. Circumstanţele înscrise la lit. De aceea şi circumstanţa în cauză măreşte pedeapsa. prin faptul săvârşirii infracţiunii. maladii etc. neomenie şi cinism. neputinţa persoanei drept circumstanţă agravantă va trebui ca infractorul să fi fost conştient de acest fapt şi să fi profitat de el la săvârşirea infracţiunii. religie. ce decurg din contractul de muncă cu întreprinderile şi organizaţiile indiferent de forma de proprietate înregistrate în modul stabilit. acţionează coordonat cu riscul minim de a fi demascaţi. precum şi acţiunile în interesele societăţii sau ale unor cetăţeni aparte (curmarea contravenţiilor.3. netipice (atipice) pentru acţiunea sau inacţiunea dată care măreşte considerabil nivelul de gravitate al infracţiunii săvârşite. 6. vârsta minorului. rasiale sau religioase (lit. 5. gravitatea infracţiunii la care a fost atras minorul. informarea organelor puterii despre infracţiunile săvârşite sau în pregătire etc.

torturarea). Ele adeveresc faptul că persoanele care le săvârşesc sunt deosebit de periculoase. După consumarea lor este necesară efectuarea unor lucrări importante de intervenţie şi restabilire. forţa şi intensitatea lor. gelozia. partea generală). substanţele otrăvitoare şi bacteriologice periculoase. În categoria calamităţilor naturale se includ cutremurele. invidia. cauza care a determinat persoana la săvârşirea infracţiunii. lipsirea îndelungată de hrană. Noţiunea de dezordinile . Starea de ebrietate nu exclude responsabilitatea persoanei.k) apar ca izvor de pericol sporit. arderea de viu. profund) influenţează comportamentul persoanei.m) sunt utilizate de persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor de furt. 10. Semnul unei cruzimi deosebite se depistează în cazurile în care. înecarea. Gradul beţiei fiziologice nu influenţează şi nu determină răspunderea penală a vinovatului. Constrângerea psihică presupune diverse tipuri de ameninţare îndreptate asupra victimei sau asupra apropiaţilor ei prin aplicarea constrângerii fizice sau prin cauzarea unei daune materiale sau de alt gen (a se vedea comentariul la cap. iar rezultatul acestora ar putea fi catastrofal: nimicirea unor importante valori materiale. Prin stare excepţională se înţelege regimul de drept special al activităţii organelor puterii de stat şi ale autoadministrării locale. radiaţiile. mediu. frica etc. schingiuirilor sau infracţiunea s-a săvârşit prin metode care. tâlhărie ş. Prin circumstanţa din lit. leziunilor corporale. care pun în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei. înainte de a săvârşi infracţiunea sau în procesul săvârşirii acesteia. incendiile. inundaţiile. dar şi pentru celelalte. în funcţie de caracterul infracţiunii. să nu considere starea de ebrietate drept circumstanţă agravantă.j) este starea care survine în urma consumului excesiv de băuturi alcoolice (beţie) sau substanţe narcotice. înăbuşirea. Baza motivatorie a acestor infracţiuni este determinată de propriul interes asupra intereselor legale ale altor persoane şi asupra celor obşteşti. Armele şi mijloacele săvârşirii infracţiunii indicate la lit. instituţiilor şi organizaţiilor. a. Circumstanţa expusă la lit. apă etc. carierismul. avariile ş. epidemiile. Ebrietatea caracterizează negativ personalitatea celui vinovat. muniţiilor şi a altor mijloace se are în vedere utilizarea fizică sau psihică a însuşirilor distrugătoare ale acestora indiferent de gradul intensităţii şi de rezultatul acţiunilor lor. victima a fost supusă torturilor. cu bună-ştiinţa vinovatului. Acestea pot fi arma de distrugere în masă. deoarece vinovatul alege mijlocul ce creează un pericol sporit nu numai pentru persoana supusă acţiunilor făptuitorului. 13. Prin folosirea armei.). În calitate de alte motive josnice pot să apară răzbunarea. utilizarea unei toxine cu acţiune chinuitoare.l) legea obligă instanţa de judecată să ia în consideraţie motivul. Orice stadiu de ebrietate (uşor. Circumstanţele enumerate la lit. 12. Utilizarea celor enumerate şi a altor mijloace asemănătoare creează un real pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor. alte substanţe toxice. Prin batjocorire se înţeleg acţiunile săvârşite într-o formă cinică şi brutală îndreptate asupra victimei cauzându-i suferinţe morale sau/şi psihice care-i înjosesc demnitatea. Prin constrângere fizică se înţelege orice formă de acţiune (influenţă) fizică asupra victimei la săvârşirea infracţiunii (cauzarea loviturilor. 11. fiind măsura temporară luată pentru normalizarea situaţiei. când vinovatul îşi dădea seama că prin acţiunile sale le pricinuieşte mari suferinţe (a se vedea HP CSJ din 15 noiembrie 1993). au fost îmbinate cu pricinuirea unor suferinţe deosebite victimei (aplicarea unui număr mare de leziuni corporale. Scopul acaparator se exprimă prin tendinţa persoanei spre profit şi îmbogăţire prin săvârşirea infracţiunii. materialele radioactive care măresc capacitatea acţiunilor distrugătoare. Legea acordă instanţei de judecată dreptul ca.k) a articolului comentat. Drept mijloace care determină apariţia stării de ebrietate pot fi: alcoolul. a. Totodată circumstanţa comentată presupune infracţiunea săvârşită prin mijloace care prezintă un prejudiciu sporit. alunecările. pentru mediu. întreprinderilor. O cruzime deosebită se poate manifesta şi prin săvârşirea infracţiunii în prezenţa rudelor apropiate ale victimei.vinovatului. Starea de ebrietate (lit.i) prin conţinutul său se contrapune infracţiunii săvârşite prin folosirea armei şi a mijloacelor enumerate la lit. substanţele narcotice. de corespunderea totală sau parţială a cerinţelor reglementate de statutul mijloacelor indicate în această literă. Se consideră una dintre cele mai răspândite condiţii ce contribuie la săvârşirea infracţiunii.III. jaf. 14.

la săvârşirea infracţiunii. legate de scopul şi motivele faptei. existenţa cărora. Regula prevăzută în alin.76 şi 77 CP. incendieri sau alte acţiuni violente etc.78 privind atenuarea pedepsei se răsfrânge numai asupra pedepsei principale care poate fi redusă sau schimbată de instanţa de judecată în următoarea ordine: a) închisoarea poate fi redusă până la limita minimă prevăzută de partea specială. (4) În caz de concurs al circumstanţelor agravante şi celor atenuante. coborârea pedepsei până la minimul sau ridicarea ei până la maximul prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod nu este obligatorie. de comportarea lui în timpul şi după consumarea infracţiunii. organizaţiile obşteşti şi comerciale în numele cărora acţionează el. (5) Dacă există circumstanţe atenuante excepţionale. distrugeri. deoarece acţiunile criminale se săvârşesc într-o împrejurare benefică pentru persoana vinovată. Vinovatul se foloseşte cu rea-credinţă de relaţiile de încredere acordate în interesul săvârşirii infracţiunii. astfel discreditând organele puterii de stat. Încrederea persoanei poate fi acordată în puterea funcţiei deţinute sau în baza raporturilor contractuale. 3. aceasta se înlocuieşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani. dacă această limită este mai mică de 10 ani.şi în cazul existenţei circumstanţelor atenuante excepţionale.78 CP prevede regulile indicate la individualizarea pedepsei în caz de concurs al circumstanţelor agravante şi al celor atenuante. b) amenda poate fi redusă până la limita de jos indicată în sancţiunea articolului corespunzător. c) detenţiunea pe viaţă poate fi înlocuită cu închisoarea în termen de la 15 până la 25 de ani. b) dacă se aplică amenda. pogromuri. iar alin. 5.n) sporeşte răspunderea. pedeapsa poate fi aplicată conform prevederilor art. Pot să folosească încrederea acordată atât persoanele cu funcţie de răspundere. (3) În cazul în care există circumstanţe agravante se poate aplica pedeapsa maximă prevăzută la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod. confuzie. 15. de care se foloseşte inculpatul pentru a săvârşi fapta penală (a se vedea comentariul la art. de rolul vinovatului în săvârşirea infracţiunii.3 art. pedeapsa poate fi redusă până la acest minim. Articolul comentat determină urmările circumstanţelor atenuante şi ale celor agravante prevăzute de art. 4. luate în consideraţie de instanţa de judecată la stabilirea pedepsei.79. de alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei. pedeapsa principală se reduce sau se schimbă după cum urmează: a) dacă minimul pedepsei cu închisoare prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod este mai mic de 10 ani. EFECTELE CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE ŞI AGRAVANTE (1) În cazul în care instanţa de judecată constată circumstanţe atenuante la săvârşirea infracţiunii. prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită. Alin. c) dacă pentru infracţiunea săvârşită se prevede detenţiune pe viaţă. În alin. revoltă.în masă presupune tulburări sociale. 1.285 CP).2 art. 2. Circumstanţa indicată la lit. precum şi de contribuirea activă a participantului unei infracţiuni săvârşite .4 art.1 art.5 . Articolul 79. cât şi colaboratorii ce au anumite împuterniciri determinate. permite instanţei de judecată să aplice pedeapsa maximă prevăzută de articolul corespunzător al părţii speciale a CP.78. la existenţa circumstanţelor atenuante la săvârşirea infracţiunii pedeapsa complementară poate fi înlăturată dacă este prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită. pedeapsa complementară. (2) În cazul în care instanţa de judecată constată circumstanţe atenuante la săvârşirea infracţiunii. poate fi înlăturată. Articolul 78. răscoală. Potrivit prevederilor alin. aceasta se poate coborî până la limita de jos. APLICAREA PEDEPSEI MAI BLÂNDE DECÂT CEA PREVĂZUTĂ DE LEGE (1) Ţinând cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei.78 sunt prevăzute urmările circumstanţelor agravante.

(5) Prevederile alin. d) alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţei. după cum se deduce din conţinutul alin. 4. b) rolul vinovatului. dar constituind cel puţin jumătate din minimul pedepsei prevăzute de prezentul cod pentru infracţiunea săvârşită. comportamentul acestuia în timpul şi după consumarea infracţiunii.76 CP. dar constituind cel puţin două treimi din minimul pedepsei prevăzute de prezentul cod pentru infracţiunea săvârşită.(1) nu se aplică persoanelor adulte în cazul infracţiunilor excepţional de grave sau în cazul recidivei de infracţiuni. 1. neenumerate în lege. mai puţin grave.3). instanţa de judecată le poate aplica o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de legea penală.1 art.3 şi 5 ale acestui articol.79 CP concretizează conţinutul acestor circumstanţe excepţionale legându-le de: a) scopul şi motivele infracţiunii. 6. pedeapsa pentru infracţiunea imputată se reduce cu o treime din pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracţiune. În al treilea rând. iar instanţa de judecată acceptă acest acord.1 art. de altă categorie. sau una mai blândă.79 nu se aplică persoanelor adulte în cazul săvârşirii infracţiunilor excepţional de grave sau în cazul recidivei de infracţiune (alin.79 CP. precum şi alte circumstanţe ce atenuează răspunderea. 3. Articolul 80. (4) Persoanelor care. La stabilirea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege instanţa de judecată dispune de 3 variante. deosebit de grave. Compararea pedepselor după rigurozitate se face prin aprecierea locului lor în conţinutul art.4 al articolului dat determină termenul pedepsei mai blânde pentru comiterea infracţiunii grave. prevăzută de legea penală pentru infracţiunea respectivă. cât şi cumulul lor. Stipularea din alin. ori poate să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie. 5.5). pedeapsa poate fi stabilită sub limita minimă prevăzută de articolul corespunzător al părţii speciale a CP. În calitate de circumstanţe excepţionale pentru o pedeapsă mai blândă pot servi atât circumstanţele separate distincte prevăzute în art. (3) În cazul condamnării persoanelor pentru comiterea infracţiunilor deosebit de grave. În al doilea rând. . constituind cel puţin jumătate din minimumul pedepsei prevăzute de partea specială pentru infracţiunea săvârşită. la data săvârşirii infracţiunii. cât şi o totalitate de asemenea circumstanţe. instanţa de judecată poate să nu aplice pedeapsa complementară prevăzută ca fiind o obligaţiune. APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL ÎNCHEIERII ACORDULUI DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI În cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei.în grup la descoperirea acesteia. În primul rând. Termenul pedepsei sub limita minimă pentru comiterea infracţiunilor deosebit de grave constituie cel puţin două treimi din minimumul pedepsei prevăzute de articol pentru infracţiunea săvârşită (alin.1 art. Alin. excepţional de grave sau a recidivei de infracţiuni. grave şi deosebit de grave. instanţa de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă. (2) Poate fi considerată excepţională atât o circumstanţă atenuantă. c) contribuţia activă a participantului unei infracţiuni săvârşite în grup la descoperirea acesteia. excepţional de grave sau a recidivei de infracţiune la judecarea persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. 2. Prevederile alin. acţionează faţă de persoanele care au săvârşit infracţiuni uşoare. instanţa de judecată poate stabili o pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută de articolul respectiv.62 CP. 7. Temei pentru stabilirea unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege serveşte existenţa unor circumstanţe excepţionale ce micşorează considerabil dauna infracţiunii săvârşite. pentru comiterea infracţiunilor grave. instanţa de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de legea penală. deosebit de grave. Alin. nu au atins vârsta de 18 ani.

4. capacitatea şi pregătirea de a li se opune. după caz. Articolul 82. pentru recidivă periculoasă este de cel puţin două treimi. 2. Dispoziţia art.4 al articolului comentat se menţionează special că. care nu depind de voinţa vinovatului.III. Mărimea pedepsei pentru pregătirea de infracţiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăşi jumătate din maximumul celei mai aspre pedepse prevăzute în articolul corespunzător din partea specială a CP pentru infracţiunea consumată. Uşurarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată se întemeiază pe faptul că pregătirea şi tentativa sunt mai puţin dăunătoare decât infracţiunea consumată. Procedura încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei se stabileşte prin legislaţia procesual-penală a RM (a se vedea cap. caracterul. În conformitate cu prevederile alin.1 al prezentului articol. Dacă instanţa de judecată ajunge la concluzia că recunoaşterea de către inculpat a vinovăţiei este făcută în mod liber.2 şi 3 art. Ele pot fi cele mai diverse. art. gravitatea şi urmările infracţiunii noi. . (3) Mărimea pedepsei pentru tentativă de infracţiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăşi trei pătrimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod pentru infracţiunea consumată. nu poate depăşi trei pătrimi. de circumstanţele în virtutea cărora pedeapsa anterioară a fost insuficientă pentru corectarea vinovatului. care s-a manifestat în acţiuni privind învingerea lor. APLICAREA PEDEPSEI PENTRU INFRACŢIUNEA NECONSUMATĂ (1) La aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată se ţine cont de circumstanţele în virtutea cărora infracţiunea nu a fost dusă până la capăt. Prevederile alin. însă norma dată include în numărul lor doar acele împrejurări. În acest caz instanţa procedează la dezbateri judiciare cu privire la măsura de pedeapsă. recidivă periculoasă şi recidivă deosebit de periculoasă de infracţiuni se ţine cont de numărul. APLICAREA PEDEPSEI PENTRU RECIDIVĂ DE INFRACŢIUNI (1) La aplicarea pedepsei pentru recidivă. (2) Mărimea pedepsei pentru pregătirea de infracţiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăşi jumătate din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod pentru infracţiunea consumată. 3. fără presiune.80 CP prevede că pedeapsa pentru infracţiunea imputată se reduce cu o treime din pedeapsa maximă prevăzută pentru infracţiunea comisă.81 CP limitează într-o anumită măsură pedeapsa pentru activitatea infracţională neconsumată. Totodată se ia în consideraţie şi atitudinea vinovatului faţă de aceste circumstanţe. la stabilirea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată (pregătire sau tentativă) se iau în consideraţie circumstanţele în virtutea cărora infracţiunea nu a fost dusă până la capăt. 3. conştient. Categoriile de infracţiuni faţă de care se aplică regula dată sunt prevăzute de CPP. (2) Mărimea pedepsei pentru recidivă nu poate fi mai mică de jumătate.504-509). 1. acceptă acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi admite baza faptică a infracţiunii în legătură cu care inculpatul îşi recunoaşte vinovăţia. dar pentru tentativă de infracţiune ce nu constituie recidivă. Articolul 81. În legislaţia penală a RM această normă este inclusă pentru prima dată. În alin. (4) Pentru pregătirea de infracţiune şi tentativa de infracţiune detenţiunea pe viaţă nu se aplică. iar pentru recidivă deosebit de periculoasă . benevol.1. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei este o tranzacţie încheiată între acuzatorul de stat şi învinuit sau. pentru pregătirea de infracţiune şi tentativa de infracţiune. 2. detenţiunea pe viaţă nu se aplică. precum şi de caracterul. Legea garantează învinuitului că recunoaşterea vinovăţiei va fi luată în consideraţie de către instanţă la stabilirea pedepsei. inculpat care şi-a dat consimţământul de a-şi recunoaşte vina în schimbul unei sentinţe reduse. gravitatea şi urmările infracţiunilor săvârşite anterior.de cel puţin trei pătrimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod.

fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele. Acest fapt este determinat de personalitatea recidivistului şi de gravitatea acţiunilor săvârşite. d) caracterul. Toţi aceşti factori. asupra întregii pregătiri şi săvârşiri a infracţiunii. instanţa de judecată.82 prevede ordinea stabilirii pedepsei în cazul recidivei. Mărimea pedepsei depinde de modalitatea recidivei. 2. în cazul recidivei periculoase . Pentru recidiva simplă ea nu poate fi mai mică de jumătate. prevăzută de legea penală. atitudinea lui negativă faţă de influenţa corectării. săvârşită cu intenţie se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.de cel puţin două treimi.1. 5. În afară de condiţiile (criteriile) generale de individualizare a pedepsei la participaţie. 1. b) caracterul. Acţiunea autorului (coautorilor) se califică numai în baza articolului concret din partea specială a CP. 3. după cum indică art.de cel puţin trei pătrimi din maximumul celei mai aspre pedepse prevăzute pentru infracţiunea săvârşită. La stabilirea pedepsei se ţine cont de contribuţia fiecăruia la săvârşirea infracţiunii.82 CP prevede sporirea obligatorie a mărimii minime a pedepsei penale stabilite persoanelor care. instigatorul şi complicele poartă răspundere penală conform articolului ce se încriminează autorului. Totodată se iau în consideraţie: a) numărul infracţiunilor săvârşite anterior. gravitatea şi urmările comiterii lor.34 CP. în pofida antecedentelor penale pentru infracţiuni premeditate. Articolul 83. Articolul 84. adică să compare gradul de vinovăţie al unui coparticipant cu al altuia. ce cuprinde componenţa infracţiunii săvârşite în comun. Art. precum şi de prevederile art. 2. APLICAREA PEDEPSEI PENTRU PARTICIPAŢIE Organizatorul. de contribuţia ei reală la săvârşirea infracţiunii şi de alte împrejurări. precum şi gravitatea infracţiunii. Calificarea corectă a infracţiunii săvârşite prin participaţie. 3. laolaltă cu circumstanţele atenuante şi agravante pentru fiecare coparticipant. gravitatea şi urmările infracţiunii noi. Aprecierea juridică şi calificarea acţiunilor coparticipanţilor depinde atât de forma participării.83 CP. stabileşte pedeapsa definitivă pentru concurs de infracţiuni prin cumul. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvârşirea a două sau mai . al pedepselor aplicate. Organizatorul. asupra caracterului infracţiunii. instigatorul şi complicele la o infracţiune. instanţa de judecată trebuie să ţină cont de contribuţia fiecăruia dintre coparticipanţi la săvârşirea infracţiunii. cât şi de rolul concret pe care l-a îndeplinit fiecare participant în procesul atentării. dar pe un termen nu mai mare de 30 de ani de închisoare. pronunţând pedeapsa pentru fiecare infracţiune aparte.2 al acestui articol prevede mărimea pedepsei pentru recidivă. Caracterul şi gradul participării la infracţiune se stabilesc de către instanţa de judecată şi se determină nu numai în funcţie de îndeplinirea formală a rolului. Noţiunea modalităţilor de recidivă menţionate în această normă este dată în art. Aprecierea infracţiunii săvârşite trebuie generalizată luându-se în consideraţie personalitatea vinovatului. Pentru recidivă pedeapsa nu poate fi mai mică decât jumătatea celei mai aspre pedepse prevăzute de articolul corespunzător din partea specială a CP. conlucrează la stabilirea justă a pedepsei pentru fiecare dintre coparticipanţi. recidivei periculoase şi al celei deosebit de periculoase. 4. cu referire la art. Alin. stabilirea exactă a temeiurilor şi limitelor răspunderii coparticipanţilor creează premisele pentru aplicarea unei pedepse juste coparticipanţilor infracţiunii. APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL UNUI CONCURS DE INFRACŢIUNI (1) Dacă o persoană este declarată vinovată de săvârşirea a două sau mai multor infracţiuni prevăzute de diferite articole ale Părţii speciale a prezentului cod. total sau parţial.1 art. nu au trecut pe calea corectării şi săvârşesc din nou infracţiuni intenţionate. dar şi de influenţa de fapt a acestei persoane asupra altor participanţi. Alin.42 CP. c) circumstanţele în virtutea cărora pedeapsa pentru infracţiunea anterioară nu şi-a atins scopul.75. iar pentru recidiva deosebit de periculoasă .

deosebit de gravă sau excepţional de gravă. Alin. complet sau parţial. pedeapsa definitivă se va stabili prin cumulul total sau parţial al pedepselor aplicate. Noţiunea de concurs de infracţiuni (ideal şi real) este expusă în comentariul la art. În acest caz. în termenul definitiv al pedepsei se include durata pedepsei executate.33 CP.87 CP.13 din 20 decembrie 1993 Cu privire la practica de stabilire a pedepsei pentru săvârşirea mai multor infracţiuni sau mai multor sentinţe). complet sau parţial.2 art. Termenul neexecutat rămâne spre ispăşire. a căror cumulare nu este prevăzută de art. Pedeapsa complementară definitivă stabilită prin cumul. pedeapsa definitivă nu poate depăşi termenul sau mărimea maximă a pedepsei prevăzute pentru infracţiunea mai gravă din infracţiunile săvârşite. 1.(1)-(3) se stabileşte pedeapsa şi în cazul în care. şi instanţa de judecată nu va găsi temeiuri pentru absorbirea unei pedepse de către alta. după pronunţarea sentinţei. 5. În conformitate cu prevederile alin. la pedeapsa principală. când s-a stabilit o pedeapsă cu detenţiune pe viaţă şi una sau mai multe pedepse cu închisoare ori alte categorii de pedepse. (3) Dacă pentru infracţiunile care intră în concurs sunt stabilite pedepse principale de diferite categorii. după pronunţarea sentinţei. pedeapsa definitivă poate fi stabilită prin cumul total sau parţial sau prin absorbirea pedepsei mai uşoare de pedeapsa mai aspră. 6. ele se execută de sine stătător.87. în termenul pedepsei se include durata pedepsei executate. dar în limitele termenului sau ale mărimii maxime prevăzute de partea generală a CP pentru această categorie de pedepse. se stabilesc aparte pentru infracţiunile în cazul unui concurs. Oricum pedeapsa definitivă .84 CP. 4. În cazul în care concursul de infracţiuni include cel puţin o infracţiune gravă.7 CP). În cazul absorbirii. (5) În cazul unui concurs de infracţiuni. care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile de a căror săvârşire persoana a fost declarată vinovată. în baza primei sentinţe.1 art. 2. şi numai după aceea se adaugă la pedeapsa definitivă (a se vedea HP CSJ nr. se va considera că persoana condamnată este vinovată şi de comiterea unei alte infracţiuni săvârşite înainte de pronunţarea sentinţei în prima cauză. al pedepselor complementare aplicate nu poate depăşi termenul sau mărimea maximă prevăzută de Partea generală a prezentului cod pentru această categorie de pedepse. Cerinţa se bazează pe principiul individualizării pedepselor (art. se constată că persoana condamnată este vinovată şi de comiterea unei alte infracţiuni săvârşite înainte de pronunţarea sentinţei în prima cauză. În acest caz. pot fi adăugate pedepse complementare. Pedepsele complementare de acelaşi fel. Ele. total sau parţial. instanţa de judecată aplică pedeapsa pentru fiecare infracţiune aparte. pedeapsa definitivă poate fi stabilită şi prin absorbirea pedepsei mai uşoare de pedeapsa mai aspră. Aplicarea pedepsei definitive prin concurs de infracţiuni depinde de gravitatea infracţiunilor săvârşite.2 art. astfel de pedepse se execută de sine stătător. În cazul imposibilităţii cumulării diferitelor categorii de pedepse principale şi în lipsa temeiului pentru absorbirea unei pedepse de către alta. se aplică ca pedeapsă definitivă detenţiunea pe viaţă. de asemenea. Conform alin. pedeapsa definitivă sub formă de închisoare nu poate depăşi 30 de ani.multor infracţiuni uşoare şi/sau mai puţin grave. (4) Conform prevederilor alin. În acest caz.84 CP. de asemenea. instanţa de judecată nu este în drept să folosească metoda absorbirii pedepsei mai uşoare de pedeapsa mai aspră şi poate depăşi limitele sancţiunii acelui articol al CP care prevede o pedeapsă mai aspră.84 extinde cerinţele aplicării pedepsei prevăzute de norma dată şi în cazul în care. 3. în cazul unui concurs de infracţiuni. în corespundere cu prevederile alin.4 art. Astfel. dacă o persoană este declarată vinovată de săvârşirea a două sau a mai multor infracţiuni. în baza primei sentinţe. pot fi stabilite prin cumul total sau parţial. Dacă infracţiunile săvârşite prin concurs sunt infracţiuni uşoare sau mai puţin grave. (2) La pedeapsa principală aplicată în cazul unui concurs de infracţiuni poate fi adăugată oricare din pedepsele complementare prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod.

5. după pronunţarea sentinţei. dar înainte de executarea completă a pedepsei. după pronunţarea sentinţei. APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL UNUI CUMUL DE SENTINŢE (1) Dacă. (2) Cumularea pedepselor complementare în cazul unui cumul de sentinţe se efectuează în condiţiile art. (3) Pedeapsa definitivă în cazul unui cumul de sentinţe trebuie să fie mai mare decât pedeapsa stabilită pentru săvârşirea unei noi infracţiuni şi decât partea neexecutată a pedepsei pronunţate prin sentinţa anterioară a instanţei de judecată. pentru că instanţa de judecată cumulează total sau parţial pedepsele aplicate în sentinţe. la pedeapsa aplicată prin noua sentinţă partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentinţa anterioară. pedeapsa definitivă în cazul unui cumul de sentinţe trebuie să fie mai mare decât pedeapsa stabilită pentru săvârşirea unei noi infracţiuni şi decât partea neexecutată a pedepsei pronunţate prin sentinţa anterioară. (4) Amenzile şi confiscările de bunuri rezultate din executarea hotărârilor unui stat străin revin Republicii Moldova.2 art. se utilizează în cazul în care condamnatul. fără a fi prejudiciate drepturile statelor terţe. Cumularea pedepselor complementare în corespundere cu alin.84 CP. 7.trebuie să fie mai mare decât pedeapsa stabilită în baza primei sentinţe. instanţa de judecată înlocuieşte sancţiunea privativă de libertate pronunţată în statul străin cu o sancţiune prevăzută de propria lege penală pentru aceeaşi faptă. condamnatul a săvârşit o nouă infracţiune. Articolul 85. În alin. (2) Orice parte a sancţiunii pronunţate în statul străin şi orice perioadă de detenţie provizorie executate de condamnat se deduc integral prin hotărârea instanţei de judecată privind recunoaşterea hotărârii statului străin.1 art. fără a depăşi maximul sancţiunii fixat de către statul străin pentru o astfel de faptă.85 CP se reglementează problema pedepsei definitive cu detenţiune pe viaţă când aceasta este stabilită prin cumul de sentinţe. 4. Articolul 86. instanţa de judecată nu va fi legată de acest minim şi va aplica o sancţiune corespunzătoare sancţiunii pronunţate în statul străin. La aplicarea prin concurs de infracţiuni a pedepsei sub formă de detenţiune pe viaţă. săvârşeşte o nouă infracţiune. (4) La cumularea pedepselor.2 art. Pedeapsa definitivă sub formă de închisoare nu poate depăşi termenul de 35 de ani. pedeapsa cu închisoarea sau alte categorii de pedepse principale ca pedeapsă definitivă în corespundere cu alin.85 se efectuează în condiţiile alin. dacă prin una din sentinţe este stabilită pedeapsa detenţiunii pe viaţă.85 prevede că .84 alin. pedeapsa definitivă va fi detenţiunea pe viaţă. pedeapsa definitivă nu poate depăşi termenul de 35 de ani de închisoare. Dacă legea statului străin prevede o sancţiune mai mică decât minimul prevăzut în legea internă.4 art.85. aplicând cursul de schimb în vigoare la momentul pronunţării hotărârii privind recunoaşterea hotărârii statului străin. APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL EXECUTĂRII HOTĂRÂRII UNUI STAT STRĂIN (1) La executarea hotărârii unui stat străin. în întregime sau parţial.(2). şi nu acea parte a pedepsei care a rămas neexecutată cu cea nouă. 1.3 art. dar înainte de executarea completă a pedepsei.85 CP. În acest caz. (3) La executarea hotărârii statului străin privind aplicarea amenzii sau confiscarea unei sume de bani.3 art. prevăzut de art.la aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe . 2. instanţa de judecată adaugă. Ordinea de aplicare a pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe. În corespundere cu alin. 3.la pedeapsa aplicată prin noua sentinţă instanţa de judecată adaugă în întregime sau parţial partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentinţa anterioară.84 se va aplica pedeapsa sub formă de detenţiune pe viaţă. . fără a agrava situaţia penală a condamnatului stabilită prin hotărârea statului străin. Alin. instanţa de judecată va stabili cuantumul acesteia în valută naţională.

Pentru stabilirea pedepsei definitive în cazul unui concurs de infracţiuni sau al unui cumul de sentinţe. Prin acordul bilateral al RM cu statul străin respectiv sau în baza tratatului multilateral respectiv la care ambele state sunt parte. instanţa de judecată se conduce de regulile enumerate în art.87 sunt stabilite pedepsele care nu se cumulează cu închisoarea. dar se execută de sine stătător. arestul şi deţinerea într-o unitate militară disciplinară. cumulate cu arestul.06. instanţa de judecată nu va fi legată de acest minimum şi va aplica o pedeapsă corespunzătoare celei pronunţate în statul străin.1 art. În urma soluţionării demersului de transfer. în vigoare din 12.2 al acestui articol prevede că. În acest sens.86.1.87 CP.1 art. persoana condamnată este transferată în RM pentru aplicarea pedepsei în cazul executării hotărârii unui stat străin. [Art.2 art. Conform prevederilor alin. legea prevede ca pedeapsa aplicată de instanţa statului de executare să fie cât mai adecvată pedepsei statului de condamnare. conform CPP. Articolul comentat reglementează ordinea de executare a pedepsei pronunţate de instanţa de judecată a unui stat străin pe teritoriul căruia a fost săvârşită o infracţiune de către un cetăţean al RM sau apatrid ce domiciliază permanent pe teritoriul RM. instanţa de judecată verifică legea penală a RM care prevede răspundere pentru o infracţiune similară cu cea comisă de condamnat. se execută de sine stătător. trimiterea într-o unitate militară disciplinară. o încheiere de punere în executare a pedepsei pronunţate de statul străin. 3. . nu corespunde cu legea penală a RM. În alin. o poate adapta la pedeapsa prevăzută de legea naţională pentru infracţiuni de acelaşi gen. b) 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.87. Articolul 87. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat. categoria şi termenul pedepsei principale şi a celei complementare. instanţa. 2. aplicând cursul de schimb în vigoare la momentul pronunţării hotărârii. (2) Celelalte pedepse. instanţa de judecată adoptă. fără a depăşi maximumul sancţiunii fixat de către statul străin pentru o astfel de faptă.05. Conform prevederilor alin. aceste pedepse sunt: arestul. Prin natura sau prin durata sa această pedeapsă nu poate să o agraveze pe cea pronunţată în statul de condamnare şi nici să depăşească maximumul prevăzut de legea naţională. unei zile de închisoare îi corespunde: a) o zi de arest sau o zi de deţinere într-o unitate militară disciplinară. în care este indicat ce fel de pedepse pot fi cumulate. Alin.211-XV din 29. termenul de pedeapsă care urmează să fie ispăşit în RM. cum ar fi sancţiunea cu privarea de libertate.03] 1. Când este vorba de executarea amenzii sau de confiscarea unei sume de bani. aplicate prin hotărârea statului străin. ce fel de pedepse se execută de sine stătător şi modul în care sunt ispăşite acestea. a unui titlu special. precum şi perioada de detenţie provizorie executată de condamnat. 2. din pedeapsa aplicată de instanţa naţională se va scădea pedeapsa sau partea din pedeapsa executată în străinătate pentru aceeaşi infracţiune. instanţa de judecată naţională stabileşte cuantumul acesteia în valută naţională. 4. la cumularea diferitelor modalităţi de pedepse principale ce ţin de închisoare. 3.03. Tot în favoarea condamnatului. Unei zile de închisoare îi corespunde o zi de arest sau o zi de deţinere într-o unitate militară disciplinară sau 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. La aceste pedepse se referă: amenda. dacă legea statului străin prevede o sancţiune mai mică decât minimumul sancţiunii prevăzute de legea internă. dacă cetăţeanul sau apatridul domiciliat pe teritoriul RM a fost condamnat în străinătate pentru infracţiunea săvârşită acolo. cu deţinerea într-o unitate militară disciplinară sau cu închisoarea. MODUL DETERMINĂRII TERMENULUI PEDEPSEI DEFINITIVE ÎN CAZUL CUMULĂRII DIFERITELOR PEDEPSE (1) La cumularea diferitelor pedepse principale aplicate în cazul unui concurs de infracţiuni sau al unui cumul de sentinţe. Amenzile şi confiscările de bunuri căpătate din executarea hotărârii statului străin revin RM. munca neremunerată în folosul societăţii. Dacă genul şi durata pedepsei pronunţate în statul străin.87 modificat prin Legea nr. retragerea gradului militar. privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. prin hotărârea sa.

în cursul executării pedepsei.88 se deduce că. 5. În alin. Prin urmare. Acest timp se include în termenul pedepsei sub formă de închisoare. îi atenuează pedeapsa stabilită sau îl liberează complet de executarea acesteia.88 stabileşte că termenele de pedepse ca privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.în ore.4 art. Din sensul alin.13 CP). fapt ce s-a constatat în cursul executării pedepsei.în ore. 2. Alin. iar cele de muncă neremunerată în folosul comunităţii .1. Tot la acea oră persoana trebuie să fie liberată de pedeapsă.211-XV din 29. de trimitere într-o unitate militară disciplinară şi de închisoare se calculează în luni şi ani. (4) Durata arestului preventiv şi cea a executării pedepsei cu închisoare.3 art. calculându-se o zi pentru o zi. şi computarea pedepsei. de deţinere într-o unitate militară disciplinară şi de închisoare se calculează în luni şi ani. iar în termenul muncii neremunerate în folosul comunităţii .88 este special stabilită ordinea computării duratei arestului preventiv şi cea a executării pedepsei cu închisoarea. calculându-se zi pentru zi. (2) La computarea sau cumularea pedepselor menţionate la alin. pentru infracţiunea săvârşită în străinătate se includ în termenul pedepsei. iar în termenul muncii neremunerate în folosul comunităţii .calculându-se o zi de arest preventiv pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. aplicate prin hotărârea instanţei de judecată pentru infracţiunea săvârşită în străinătate. iar cele de muncă neremunerată în folosul comunităţii . în cazul extrădării persoanei în condiţiile legii. Dacă termenul este stabilit în zile.03] 1. (5) Condamnatului care s-a aflat sub arest preventiv până la numirea cauzei spre judecare. a privării de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită . În durata executării pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comunităţii nu se include timpul în care condamnatul lipseşte de la locul de muncă. precum şi cu înlocuirea pedepsei. se admite calcularea acestora în zile. 3.Articolul 88. instanţa de judecată. la stabilirea în calitate de pedeapsă principală a amenzii. deţinerii într-o unitate militară disciplinară şi al arestului. dacă termenul este stabilit în ani sau în luni. aplicate prin hotărâre a instanţei de judecată. la stabilirea în calitate de pedeapsă principală a amenzii. aplicate conform sentinţei instanţei de judecată.(1). în vigoare din 12. Articolul comentat reglementează ordinea calculării termenelor pedepsei. La computarea sau cumularea pedepselor menţionate în alin. precum şi la înlocuirea pedepsei. el se încheie în ultima zi a anului sau a lunii expirate. la aplicarea pedepsei condamnatului care s-a aflat sub arest preventiv până la numirea cauzei spre judecare. se admite calcularea acestora în zile. acestea se includ în termenul pedepsei în cazul extrădării persoanei în condiţiile legii (art. (3) Timpul aflării persoanei sub arest preventiv până la judecarea cauzei se include în termenul închisorii. CALCULAREA TERMENELOR PEDEPSEI ŞI COMPUTAREA ARESTULUI PREVENTIV (1) Termenele de privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. cu excepţia muncii neremunerate în folosul comunităţii. cu excepţia cazului în care şi-a provocat singur boala.calculându-se o zi de arest preventiv pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. trebuie să fie indicată ora de când începe curgerea termenului pedepsei. Prin computare se înţelege scăderea din durata de executare a unei pedepse privative de libertate a timpului reţinerii sau al arestului preventiv.03.06.5 art. urmează un tratament spitalicesc se include în durata executării pedepsei.05. cu excepţia muncii neremunerate în folosul comunităţii. [Art. calculându-se o zi pentru o zi. a privării de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.1 art. (6) Timpul în care condamnatul. de arest. ţinând cont de termenul aflării sub arest preventiv.88 reglementează problema computării timpului aflării persoanei sub arest preventiv până la judecarea cauzei. 4. calculându-se o zi pentru o zi. Alin. de arest.88 modificat prin Legea nr. deţinerea într-o unitate militară disciplinară şi al arestului.

activitate. Condiţia reparării .88). (2) Liberarea de pedeapsa penală se efectuează prin: a) condamnarea cu suspendare condiţionată a executării pedepsei. b) liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen. la momentul examinării cauzei în judecată. ea poate fi liberată de executarea reală.2 art. în termenul de probă pe care l-a fixat. parţială sau totală. a reparat prejudiciul cauzat şi nu mai prezintă pericol pentru societate. ţinând cont de termenul aflării sub arest preventiv. Liberarea de pedeapsa penală se aplică numai de către instanţa de judecată şi numai faţă de acele persoane.comandamentul militar respectiv.6 art. cu excepţia cazului în care condamnatul şi-a provocat el însuşi boala. Legea penală (alin. va ajunge la concluzia că nu este raţional ca acesta să execute pedeapsa stabilită. CAPITOLUL IX LIBERAREA DE PEDEAPSA PENALĂ Articolul 89. a pedepsei penale pronunţate prin hotărâre a instanţei de judecată. d) liberarea de pedeapsă a minorilor. iar asupra comportării militarilor . f) liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave. Legislaţia penală în vigoare prevede şi posibilitatea liberării condamnaţilor de pedeapsa penală numită. va îndreptăţi încrederea ce i s-a acordat.90-98 CP). persoana care a săvârşit o infracţiune a recunoscut vinovăţia.89 CP) a stabilit 7 categorii de liberare de pedeapsa penală (a se vedea comentariul la art. 2. instanţa de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă. ea poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate vinovatului. prin comportare exemplară şi muncă cinstită. parţială sau totală a pedepsei pronunţate prin hotărârea instanţei de judecată. e) liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei. instanţa de judecată. condamnatul nu va săvârşi o nouă infracţiune şi. (3) În cazul condamnării pentru o infracţiune prin care s-au cauzat daune. instanţa de judecată poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei cu condiţia că daunele au fost integral reparate până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti. care dau dovadă de corectare şi reeducare. Aceasta înseamnă că dacă. În durata executării pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comunităţii nu se include timpul în care condamnatul lipseşte de la locul de muncă (alin. îi atenuează pedeapsa stabilită sau îl liberează complet de executarea acesteia. NOŢIUNEA ŞI CATEGORIILE LIBERĂRII DE PEDEAPSA PENALĂ (1) Prin liberare de pedeapsa penală se înţelege eliberarea persoanei care a săvârşit o infracţiune de la executarea reală. fapt constatat în cursul executării pedepsei. În acest caz. Articolul 90. (2) Termenul de probă se stabileşte de instanţa de judecată în limitele de la 1 an la 5 ani. CONDAMNAREA CU SUSPENDAREA CONDIŢIONATĂ A EXECUTĂRII PEDEPSEI (1) Dacă. c) înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă. Controlul asupra comportării celor condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei îl exercită organele competente. ţinând cont de circumstanţele cauzei şi de persoana celui vinovat. Timpul în care condamnatul urmează un tratament spitalicesc în cursul executării pedepsei cu închisoarea se include în termenul executării pedepsei. la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracţiunile săvârşite cu intenţie şi de cel mult 7 ani pentru infracţiunile săvârşite din imprudenţă sau la stabilirea pedepsei de trimitere într-o unitate militară disciplinară. indicând numaidecât în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiţionată a executării pedepsei şi termenul de probă. 1. 6. g) amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vârstă de până la 8 ani. Deci persoanei i se determină o anumită pedeapsă reală şi totodată ea este liberată de executarea ei. 3. instanţa de judecată.

fiind supus răspunderii administrative. precum şi în cazul recidivei. în decursul termenului de probă. (4) Persoanelor care au săvârşit infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave. 2. b) să nu frecventeze anumite locuri. la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celui condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. problema anulării sau menţinerii condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei se soluţionează de către instanţa de judecată. c) să urmeze un tratament în caz de alcoolism. pot fi stabilite pedepse complementare. . narcomanie. ea (judecata) poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate vinovatului. instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat: a) să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul organului competent.integrale a daunei nu este obligatorie în cazul condamnării minorilor sau a femeilor care au copii în vârstă de până la 8 ani. (8) Dacă. la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celor condamnaţi cu suspendarea executării pedepsei. (9) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.03] 1. ţinând cont de circumstanţele cauzei şi de persoana celui vinovat. instanţa de judecată. (10) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei săvârşeşte în termenul de probă o nouă infracţiune intenţionată. după expirarea a cel puţin jumătate din termenul de probă. condamnatul cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei a avut o comportare corectă şi exemplară. pronunţă vinovatului o pedeapsă în formă de închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracţiunile săvârşite cu intenţie şi cel mult 7 ani pentru infracţiunile săvârşite din imprudenţă sau trimiterea condamnatului într-o unitate militară disciplinară. în întregime sau parţial.05. în vigoare 12. condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu se aplică. obligaţiile stabilite anterior condamnatului ori adăuga altele noi. ajunge la concluzia că nu este raţional ca acesta să execute pedeapsa stabilită. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei constă în faptul că instanţa de judecată. [Art. d) să acorde o susţinere materială familiei victimei.03. însă. instanţa de judecată îi stabileşte o pedeapsă în condiţiile art. (5) În caz de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. încalcă în mod sistematic obligaţiile stabilite sau ordinea publică. poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi la trimiterea condamnatului pentru a executa pedeapsa stabilită prin hotărârea instanţei de judecată. toxicomanie sau de boală venerică. poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea condamnării şi stingerea antecedentelor penale. poate anula. (11) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei săvârşeşte în termenul de probă o infracţiune din imprudenţă sau o infracţiune intenţionată mai puţin gravă. e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă.85. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi dispusă în cazul în care prejudiciile au fost integral reparate până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti.90 modificat prin Legea nr. (7) În decursul termenului de probă. la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celui condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.211-XV din 29. instanţa de judecată. iar în cazul condamnării minorilor şi a femeilor care au copii până la 8 ani această condiţie nu este obligatorie. instanţa de judecată. pornind de la cauza concretă examinată.06. (6) Aplicând condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

3. Instanţa de judecată îşi argumentează decizia bazându-se pe materialele cauzei şi pe datele despre persoana vinovatului, indicând în mod obligatoriu motivele condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi termenul de probă. 4. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu se aplică faţă de persoanele care au săvârşit infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave, precum şi în cazul recidivei. 5. Apreciind termenul de probă, stabilit de alin.2 al prezentului articol între un an şi 5 ani, instanţa de judecată dă posibilitate reală vinovatului să-şi dovedească corectarea prin comportament exemplar şi muncă cinstită, nesăvârşind o nouă infracţiune. 6. Controlul asupra comportării condamnatului cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei îl exercită organul de executare de la locul de trai, de comun acord cu organele afacerilor interne, iar în privinţa militarilor - comandamentul unităţii militare. 7. Aplicând condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, trebuie să se ţină cont de scopul corectării vinovatului, al prevenirii de noi infracţiuni atât din partea condamnatului, cât şi din partea altor persoane. 8. Dacă în cazurile şi condiţiile menţionate instanţa de judecată poate suspenda condiţionat pedeapsa principală, atunci, în unele cazuri, ea poate pronunţa o pedeapsa complementară reală, bazându-se pe circumstanţele concrete. 9. Totodată, la aplicarea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, instanţa de judecată este în drept să stabilească vinovatului unele restricţii, prevăzute la alin.6 al prezentului articol. 10. La propunerea organului de executare sau a comandamentului militar care exercită controlul asupra comportării celui condamnat cu suspendarea condiţionată a pedepsei, instanţa de judecată poate anula, în întregime sau parţial, obligaţiunile, restricţiile stabilite anterior sau poate adăuga altele noi. 11. De asemenea, la propunerea organului de executare sau a comandamentului militar, după expirarea a cel puţin unei jumătăţi din termenul de probă, dacă condamnatul cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei a avut o comportare corectă şi exemplară, instanţa de judecată poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea condamnării şi stingerea antecedentelor penale. 12. Instanţa de judecată în acelaşi mod poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi la trimiterea condamnatului pentru a executa real pedeapsa stabilită. Atunci când condamnatul cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în decursul termenului de probă, încalcă în mod sistematic obligaţiunile stabilite sau ordinea publică, fiind supus răspunderii administrative, organul de executare înaintează în instanţa de judecată demersul respectiv privind anularea condamnării cu suspendarea condiţionată şi trimiterea pentru executarea pedepsei reale. 13. Se consideră sistematică săvârşirea de trei şi mai multe ori a unor încălcări ale obligaţiunilor stabilite sau ale ordinii publice. 14. În cazul în care condamnatul cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei săvârşeşte în termenul de probă o nouă infracţiune intenţionată, instanţa de judecată adaugă, în întregime sau parţial, la pedeapsa aplicată prin noua sentinţă partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentinţa anterioară (a se vedea comentariul la art.85 CP). 15. Atunci când condamnatul săvârşeşte în termenul de probă o infracţiune din imprudenţă sau o infracţiune intenţionată mai puţin gravă, problema anulării sau menţinerii condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei se soluţionează de către instanţa de judecată bazându-se pe circumstanţele concrete, luând în considerare nu numai caracterul şi prejudiciabilitatea cazului, dar şi persoana vinovatului, condiţiile, împrejurările săvârşirii acesteia. Deci, judecata în aceste cazuri poate, dar nu este obligată, să anuleze condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 16. La expirarea termenului de probă, dacă condamnatul cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei a îndeplinit condiţiile instanţei de judecată, el se consideră ca neavând antecedente penale (a se vedea comentariul de la art.111 CP).

Articolul 91. LIBERAREA CONDIŢIONATĂ DE PEDEAPSĂ ÎNAINTE DE TERMEN (1) Persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare, cu trimitere într-o unitate militară disciplinară sau arest şi care au reparat integral daunele cauzate de infracţiunea pentru care sunt condamnate li se poate aplica liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen dacă instanţa de judecată va considera posibilă corectarea condamnatului fără executarea deplină a pedepsei. Totodată, persoana poate fi liberată, în întregime sau parţial, şi de pedeapsa complementară. (2) Aplicând liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art.90 alin.(6) în termenul de pedeapsă rămas neexecutat. (3) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen se aplică condamnaţilor de către instanţa de judecată de la locul de executare a pedepsei, în baza propunerii organului care exercită controlul asupra executării pedepsei. (4) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată dacă condamnatul, care la momentul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 18 ani, a executat efectiv: a) cel puţin jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave; b) cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni grave; c) cel puţin trei pătrimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave, precum şi din pedeapsa aplicată persoanei anterior liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen, dacă liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen a fost anulată în condiţiile alin.(8). (5) Persoana care execută pedeapsa detenţiunii pe viaţă poate fi liberată condiţionat de pedeapsă înainte de termen dacă instanţa de judecată va considera că nu mai există necesitatea executării de mai departe a pedepsei şi dacă această persoană a executat efectiv cel puţin 35 de ani de închisoare. (6) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată minorilor dacă aceştia au executat efectiv: a) cel puţin o treime din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave; b) cel puţin jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni grave; c) cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave. (7) Controlul asupra comportării celor liberaţi condiţionat de pedeapsă înainte de termen îl exercită organele competente, iar asupra comportării militarilor - comandamentul militar respectiv. (8) Dacă, în termenul de pedeapsă rămas neexecutat: a) condamnatul încalcă ordinea publică, pentru care fapt i-a fost aplicată o sancţiune administrativă, sau se eschivează cu premeditare de la îndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată la aplicarea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată, la propunerea organului indicat la alin.(7), poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen şi la trimiterea condamnatului pentru a executa termenul de pedeapsă neexecutat; b) condamnatul săvârşeşte din imprudenţă o nouă infracţiune, anularea sau menţinerea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen se decide de instanţa de judecată; c) condamnatul săvârşeşte cu intenţie o nouă infracţiune, instanţa de judecată îi stabileşte pedeapsa în condiţiile art.85.

În acelaşi mod se aplică pedeapsa şi în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni din imprudenţă dacă instanţa de judecată anulează liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen. 1. Legislaţia în vigoare prevede posibilitatea liberării condiţionate a condamnatului de orice pedeapsă înainte de termen. O astfel de posibilitate se admite cu anumite condiţii în baza faptului că persoana respectivă, prin purtare exemplară şi atitudine cinstită într-un anumit termen de executare a pedepsei numite, denotă corectarea sa. 2. Esenţa liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen este cuprinsă în denumirea acesteia şi serveşte drept stimulator important la corectarea şi reeducarea condamnaţilor fără executarea deplină a pedepsei. 3. Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen se aplică persoanelor care execută pedeapsa cu închisoarea, cu trimiterea într-o unitate militară disciplinară sau arest cu condiţia că ele, în primul rând, au reparat integral daunele cauzate de infracţiune. În al doilea rând, e necesar ca aceste persoane condamnate în timpul executării pedepsei să dea dovadă de purtare exemplară şi atitudine cinstită. Ele pot fi liberate condiţionat înainte de termen în întregime sau parţial nu numai de pedeapsa principală, dar şi de cea complementară. 4. Drept bază pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen serveşte sesizarea instanţei de judecată de către organul de executare a pedepsei. 5. Sesizarea (demersul) de liberare condiţionată înainte de termen va conţine caracteristica condamnatului, conduita lui, atitudinea faţă de fapta săvârşită şi munca de corectare, regimul executării pedepsei în perioada respectivă. Actele necesare pentru prezentare în instanţa de judecată de la locul de executare a pedepsei se perfectează în conformitate cu CEx. 6. Pornind de la condiţiile concrete şi luând în consideraţie persoana condamnatului la aplicarea măsurii enunţate, instanţa de judecată îl poate constrânge pe condamnat să îndeplinească anumite obligaţiuni în termenul de pedeapsă rămas neexecutat, şi anume: a) să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul organului competent; b) să nu frecventeze anumite locuri; c) să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boală venerică; d) să acorde susţinere materială familiei victimei; e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă. 7. Pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen condamnatul care, la momentul săvârşirii infracţiunii, a atins vârsta de 18 ani trebuie să execute efectiv minimum o parte din termen: a) jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave; b) două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni grave; c) trei pătrimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave, precum şi din pedeapsa aplicată persoanei anterior liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen, dacă liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen a fost anulată în condiţiile alin.8 al prezentului articol. 8. În linii generale, liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen se poate realiza pentru condamnaţii la închisoare peste cel puţin 3 luni; pentru condamnaţii la arest - peste cel puţin o lună şi jumătate. 9. În mod deosebit poate fi aplicată liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen pentru persoanele condamnate la detenţiune pe viaţă. 10. Instanţa de judecată examinează materialele prezentate pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen prezentate de administraţia penitenciarelor sau a comenduirii unităţii militare speciale din raza activităţii judecăţii. 11. Controlul asupra comportării persoanelor liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen se execută de către organul de executare de comun acord cu organele afacerilor interne, iar în privinţa militarilor - de către comandamentul unităţilor militare.

5.11 al comentariului.85 CP).62 CP. Totodată.85 CP.a-f) art. În caz de săvârşire a unei noi infracţiuni. conform alin. ÎNLOCUIREA PĂRŢII NEEXECUTATE DIN PEDEAPSĂ CU O PEDEAPSĂ MAI BLÂNDĂ (1) În privinţa persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave. din cele specificate la art. se calculează pornindu-se de la termenul real al pedepsei executate.2 art. 6. de la pedeapsa complementară. 2. 3.16 CP). În cazurile încălcării de către condamnat în perioada termenului de pedeapsă rămas neexecutat a ordinii publice. în întregime sau parţial.11 al comentariului la acest articol. în întregime sau parţial. De asemenea. În aceste cazuri trebuiesc respectate pe deplin prevederile art. Concomitent cu înlocuirea pedepsei principale cu închisoarea printr-o pedeapsă mai blândă. 1. ţinând cont de comportarea condamnatului în timpul executării pedepsei. 13.1 lit. Aceste pedepse sunt prevăzute în alin. în limitele prevăzute pentru fiecare categorie de pedepse. instanţa de judecată poate alege orice pedeapsă mai blândă.88 CP).12. în cazurile înlocuirii părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă. 14. poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen şi la trimiterea condamnatului pentru a executa termenul de pedeapsă neexecutat. poate pronunţa o încheiere cu privire la înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă. ţinând cont de comportarea lor în timpul executării pedepsei.111 CP. la discreţia instanţei de judecată rămâne anularea sau menţinerea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen în cazul în care condamnatul săvârşeşte din imprudenţă o nouă infracţiune. pentru care i-a fost aplicată o sancţiune administrativă. Stingerea antecedentelor penale. Articolul 93. în întregime sau parţial.62.2 al prezentului articol. persoanei care execută o pedeapsă schimbată în una mai blândă. fapt reflectat în materialele prezentate de către administraţia penitenciarului respectiv. Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsa cu închisoarea printr-o pedeapsă mai blândă poate fi aplicată de instanţa de judecată numai persoanelor condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave (a se vedea comentariul la art. sau al eschivării lui cu premeditare de la îndeplinirea obligaţiunilor stabilite la aplicarea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen. persoana poate fi liberată. înlocuirea părţii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blândă poate fi aplicată numai după ce condamnatul a executat efectiv cel puţin o treime din termenul de pedeapsă şi numai dacă instanţa de judecată consideră posibilă corectarea condamnatului fără executarea deplină a pedepsei numite. 4. partea neexecutată a pedepsei stabilită prin sentinţa anterioară se adaugă. de pedeapsa complementară. instanţa de judecată pronunţă o nouă sentinţă şi pedeapsa nounumită se adaugă în întregime sau parţial la partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentinţa anterioară. poate pronunţa o încheiere cu privire la înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu alta mai blândă. instanţa de judecată. Atunci când condamnatul liberat condiţionat de pedeapsă înainte de termen săvârşeşte cu intenţie o nouă infracţiune. instanţa de judecată. în lipsa propunerii organului indicat în p. Articolul 92. Conform alin. Însă aceasta nu este o obligaţiune a judecăţii. persoana poate fi liberată. (2) Înlocuirea părţii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blândă poate fi aplicată numai după ce condamnatul a executat efectiv cel puţin o treime din termenul de pedeapsă. LIBERAREA DE PEDEAPSĂ A MINORILOR . la pedeapsa nou-stabilită (conform prevederilor art. nu pot servi drept temei pentru anularea liberării condiţionate. Însăşi încălcarea ordinii publice fără sancţiunea administrativă sau neîndeplinirea obligaţiunilor fără rea-voinţă. În acest termen de 1/3 se include şi termenul aflării sub arest preventiv a inculpatului în perioada urmăririi penale a cazului (a se vedea comentariul la art. (3) La înlocuirea părţii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blândă. Instanţa de judecată. la propunerea organelor enumerate în p.

6. Această modalitate conţine două temeiuri echivalente ale liberării de pedeapsa penală: a) la data judecării cauzei. fie până la absolvirea unei şcoli generale sau de meserii sau până la încheierea cursului de tratament. internarea minorilor într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare se efectuează pe un termen de până la atingerea majoratului . luna. La stabilirea pedepsei minorului instanţa de judecată va respecta cu stricteţe cerinţele art.104 CP. Conform HP CSJ din 12 noiembrie 1997 nr. datorită schimbării situaţiei. este necesar a exclude din practica judiciară cazurile de aplicare neîntemeiată pentru minori a pedepsei de privare de libertate pe un termen scurt. 8. Legea penală a prevăzut liberarea de pedeapsă în funcţie de schimbarea situaţiei. Instanţele judecătoreşti vor avea în vedere că. precum şi prin aplicarea altor măsuri de constrângere cu caracter educativ. Aceasta înseamnă că. b) în virtutea comportării ireproşabile după săvârşirea infracţiunii. precum şi prin aplicarea altor măsuri de constrângere cu caracter educativ. Realizând decizia instanţei de judecată. 2. Actualul CP prevede liberarea de pedeapsa penală a minorilor pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave.111 CP. persoana respectivă poate fi corectată fără executarea pedepsei. anul naşterii) acestuia. 2. 4. fapta săvârşită şi-a pierdut caracterul prejudiciabil. departament. (2) Internarea minorilor într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau întro instituţie curativă şi de reeducare se stabileşte de către instanţa de judecată pe un termen de până la atingerea majoratului. la propunerea administraţiei instituţiei respective. 3. LIBERAREA DE PEDEAPSĂ DATORITĂ SCHIMBĂRII SITUAŢIEI Persoana care a săvârşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de pedeapsă dacă se va constata că. Prelungirea termenului de aflare a persoanei în aceste instituţii după atingerea vârstei de 18 ani este permisă numai până la absolvirea unei şcoli de cultură generală sau de meserii. fapta săvârşită şi-a pierdut caracterul prejudiciabil şi. Liberarea de pedeapsă în funcţie de schimbarea situaţiei poate fi aplicată numai persoanelor care au săvârşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă (a se vedea comentariul la art. dacă la momentul pronunţării sentinţei instanţa de judecată va constata că scopurile pedepsei pot fi atinse prin internarea minorului într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare. 7. persoana condamnată poate fi corectată fără executarea pedepsei. ţinând cont de faptul că pedeapsa pentru această categorie de infractori trebuie să fie subordonată în mare măsură scopului de corectare şi reeducare a celor vinovaţi şi celui de prevenire a săvârşirii de noi infracţiuni. când în conformitate cu Legea penală. în baza art.18 ani. Astfel de schimbări de situaţie se pot întâmpla independent de voinţa sau acţiunile . întreprindere sau chiar din viaţa făptuitorului. săvârşirea unei infracţiuni de către minor se consideră circumstanţă atenuantă. 1. prevăzute la art. După atingerea majoratului aceste persoane se pot afla în instituţiile nominalizate numai dacă instanţa de judecată le-a prelungit termenul. Articolul 94. 5. la data judecării cauzei.16 CP).37. condamnatul este liberat de pedeapsa cuvenită cu motivarea respectivă.75 CP. lor li se poate aplica o pedeapsă neprivativă de libertate.(1) Minorii condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave pot fi liberaţi de pedeapsă de către instanţa de judecată dacă se va constata că scopurile pedepsei pot fi atinse prin internarea lor într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare. 3.104. Stingerea antecedentelor penale în cazurile menţionate se calculează conform art. în virtutea comportării ireproşabile după săvârşirea infracţiunii. 1. prevăzute în art.75 CP. instanţa de judecată este obligată să ia măsuri pentru constatarea exactă a vârstei (ziua. cât şi din cadrul unei localităţi (regiuni). La punerea pe rol a unei cauze penale în care în calitate de inculpat este un minor. Drept schimbare a situaţiei pot fi considerate unele evenimente atât din cadrul ţării în general.

pentru a se trata de alcoolism. Prin comportare ireproşabilă a vinovatului după săvârşirea infracţiunii se înţelege. conform alin. Acestei persoane instanţa de judecată îi poate aplica măsuri de constrângere cu caracter medical. s-a îmbolnăvit de o boală gravă. prevăzute de prezentul Cod. . în al doilea rând. să întrerupă relaţiile cu mediul infracţional. ce o lipseşte de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile sale sau de a le dirija. faptul de recunoaştere în întregime a celor săvârşite.1 art. confirmată prin documentele medicale respective . în restituirea cheltuielilor de tratament pătimitului etc. 4. acestor persoane li se pot aplica măsuri de constrângere cu caracter medical. O faţetă a schimbării situaţiei pot fi considerate acţiunile vinovatului în acordarea ajutorului material. se străduieşte să obţină aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical. după săvârşirea infracţiunii sau în timpul executării pedepsei. pot fi supuse pedepsei dacă nu au expirat termenele prescripţiei prevăzute la art. Anume aceste maladii conduc la imposibilitatea atingerii scopurilor pedepsei penale. este liberată de executarea pedepsei. alta decât cea specificată la alin. Conform alin. Acestei persoane instanţa de judecată îi poate aplica măsuri de constrângere cu caracter medical. cel de dare a depoziţiilor obiective şi de acordare a ajutorului organelor de urmărire penală la stabilirea adevărului. Partea neexecutată a pedepsei poate fi înlocuită cu o pedeapsă mai blândă. orice persoană care. Comportarea ireproşabilă presupune.(1). Articolul 95. nu poate fi trasă la răspundere penală.60 şi 97.concluzia comisiei medicale a instituţiei care pune în executare pedeapsa condamnatului concret. în timpul executării pedepsei. s-a îmbolnăvit de o boală psihică. 4. se îmbolnăvesc de o boală psihică.2 al acestui articol. LIBERAREA DE LA EXECUTAREA PEDEPSEI A PERSOANELOR GRAV BOLNAVE (1) Persoana care. În baza hotărârii instanţei de judecată. dorind să se includă în viaţa societăţii. dar se extind asupra tuturor cetăţenilor ţării. În cazul în care persoana în momentul săvârşirii faptei prejudiciabile se afla în stare de iresponsabilitate.95 se extind numai asupra persoanelor care. se angajează într-un serviciu. poate fi liberată de executarea pedepsei de către instanţa de judecată. regiunii. narcomanie. Prevederile alin. toxicomanie. se poate produce numai în cazurile îmbolnăvirii persoanei în timpul executării pedepsei de o boală psihică. s-a îmbolnăvit de o altă boală gravă decât cea specificată la alin. (2) Persoana care. ea.(1)-(3). în conformitate cu art. 6. 1. în cazul însănătoşirii lor. Astfel de boli pot fi tulburările psihice temporare sau o boală psihică cronică gravă. şi această boală împiedică executarea pedepsei. 3. faptul că vinovatul a restituit pe deplin dauna cauzată până la examinarea cauzei în judecată şi e caracterizat pozitiv la locul de trai şi de serviciu. întreprinderii sau organizaţiei. În caz de îmbolnăvire de o boală psihică a persoanei care execută pedeapsa.23 CP. 5. 2. după săvârşirea infracţiunii sau în timpul executării pedepsei. Liberarea persoanelor grav bolnave de executarea pedepsei.1 al prezentului articol. fapt ce o lipseşte de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile sale sau de a şi le dirija. în primul rând. O particularitate a acestor cazuri constă în faptul că liberarea persoanelor grav bolnave de executarea pedepsei se extinde asupra tuturor condamnaţilor indiferent de categoria infracţiunilor săvârşite şi de măsura de pedeapsă. ea poate fi liberată de pedeapsă în baza deciziei instanţei de judecată. atunci când el. (3) Militarul aflat sub arest sau într-o unitate militară disciplinară se liberează de executarea ulterioară a pedepsei dacă s-a îmbolnăvit de o boală care îl face inapt pentru serviciul militar. în timpul executării pedepsei. Motiv pentru liberare serveşte boala survenită. ce împiedică executarea pedepsei.95 CP. poate fi liberată de pedeapsă. (4) Persoanele menţionate la alin. O asemenea schimbare a situaţiei poate avea loc şi din voinţa făptuitorului.persoanei vinovate şi se referă nu numai la o persoana concretă.1 art. 5.

9. şi nicidecum pur şi simplu schimbarea.22 din 29 octombrie 2001.(1).88 CP). 10. Bazându-se pe principiul umanismului. Partea neexecutată a pedepsei îi poate fi înlocuită cu o pedeapsă mai blândă sau el poate fi liberat în genere de executarea pedepsei (a se vedea CEx). Boala gravă sau invaliditatea totală a condamnatului servesc drept temei pentru liberarea de executare a pedepsei.95 CP. Prevederile alin. poate să anuleze amânarea executării pedepsei şi să trimită condamnata pentru executarea pedepsei la locul stabilit în hotărârea judecătorească. acest termen se include în durata executării pedepsei (a se vedea comentariul la art. Din alin. 12. În cazul în care persoanei i-a fost aplicată măsura de constrângere cu caracter medical (a urmat un tratament spitalicesc). instanţa de judecată îi stabileşte o pedeapsă în condiţiile art. . instanţa de judecată: a) liberează condamnata de executarea părţii neexecutate a pedepsei. înrăutăţirea sănătăţii persoanei condamnate (pierderea parţială sau integrală a capacităţii de muncă etc. vorbi etc. c) trimite condamnata în instituţia corespunzătoare pentru executarea părţii neexecutate a pedepsei. Lista acestor boli este stabilită de MA al RM. menţionate la alin. care împiedică executarea pedepsei. militarul aflat sub arest sau într-o unitate militară disciplinară se liberează de executarea ulterioară dacă el s-a îmbolnăvit de o boală care îl face inapt pentru serviciul militar. cu excepţia celor condamnate la închisoare pe un termen mai mare de 5 ani pentru infracţiuni grave. cât şi faţă de minori. În aceste cazuri nu are importanţă când femeia a devenit gravidă. până la pronunţarea sentinţei sau în perioada executării pedepsei. (2) În cazul în care vreuna din persoanele condamnate. legea prevede amânarea executării pedepsei pentru femeile gravide şi femeile care au copii în vârstă de până la 8 ani.95 CP este necesar a se stabili cu exactitate tipul maladiei şi timpul îmbolnăvirii vinovatului. Boala gravă poate provoca invaliditatea totală. 8. (3) La atingerea de către copil a vârstei de 8 ani. Aceste cerinţe se aplică în măsură egală atât faţă de maturi.60 şi 97 CP. Lista bolilor grave este stabilită de Ministerul Sănătăţii al RM. Boala gravă presupune apariţia unei stări deosebit de periculoase a sănătăţii. deosebit de grave şi excepţional de grave împotriva persoanei. la propunerea organului nominalizat. care sau îmbolnăvit în locurile de detenţie de o boală mintală cronică sau de o altă boală gravă. 7. pierderea posibilităţii de a se deplasa.3 al acestui articol se extind numai asupra militarilor care se află sub arest sau într-o unitate militară disciplinară şi numai în cazul în care militarul s-a îmbolnăvit de o boală care îl face inapt pentru serviciul militar. 11. În conformitate cu alin.). instanţa de judecată.1-3 pedepsei în caz de însănătoşire cu condiţia să nu fi expirat termenele prescripţiei prevăzute la art.2 art. Articolul 96.3 art. AMÂNAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI PENTRU FEMEI GRAVIDE ŞI FEMEI CARE AU COPII ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 8 ANI (1) Femeilor condamnate gravide şi celor care au copii în vârstă de până la 8 ani.85. pot fi absolvite de pedeapsă pe motiv de boală persoanele condamnate la privaţiune de libertate. a renunţat la copil sau continuă să se eschiveze de la educarea lui după avertismentul făcut de organul care exercită controlul asupra comportamentului condamnatei faţă de care executarea pedepsei a fost amânată. instanţa de judecată le poate amâna executarea pedepsei până la atingerea de către copil a vârstei de 8 ani. (4) Dacă în perioada amânării executării pedepsei condamnata săvârşeşte o nouă infracţiune.Liberarea se efectuează de către instanţa de judecată în baza documentelor medicale respective concluzia comisiei medicale competente. Conform HP CSJ nr. b) înlocuieşte partea neexecutată a pedepsei cu o pedeapsă mai blândă. Pentru liberarea de executarea pedepsei în corespundere cu alin.4 al prezentului articol rezultă că instanţa de judecată decide în mod diferenţiat supunerea persoanelor menţionate la alin. 1.

La momentul expirării amânării şi atingerii de către copilul condamnatei a vârstei de 8 ani. (2) Termenele de prescripţie a executării pedepsei se reduc pe jumătate pentru persoanele care. ea se află sub supravegherea organului de executare a pedepsei. 8.92 CP. atitudinea ei faţă de educaţia copilului. poate să anuleze amânarea executării pedepsei şi să întoarcă condamnata pentru executarea pedepsei la locul stabilit prin hotărârea judecătorească anterioară. 7. până la expirarea termenelor prevăzute la alin.2. şi nu o obligaţiune a acesteia.(1) şi (2). indiferent de categoria de pedeapsă. 3. calculate din ziua în care aceasta a rămas definitivă: a) 2 ani. 6. b) 6 ani.85 CP. În cazul în care graviditatea a apărut în timpul executării pedepsei sau copilul condamnatei s-a născut în penitenciar. în caz de condamnare pentru o infracţiune gravă. în caz de condamnare pentru o infracţiune uşoară. Executarea pedepsei poate fi amânată până la atingerea de către copilul condamnatei a vârstei de 8 ani. administraţia înaintează în instanţa de judecată demersul respectiv. Săvârşirea unei noi infracţiuni de către condamnată în perioada amânării executării pedepsei serveşte drept temei pentru stabilirea pedepsei în conformitate cu prevederile art. curgerea termenului de prescripţie începe din momentul prezentării persoanei pentru executarea pedepsei sau din momentul reţinerii acesteia. iar în caz de comitere a unei noi infracţiuni din momentul săvârşirii ei. (4) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale stabilite pentru infracţiunile contra păcii şi securităţii omenirii sau pentru infracţiunile de război. Această măsură nu poate fi aplicată femeilor care au săvârşit infracţiuni grave. c) 10 ani. 4.135-137. Ea poate fi aplicată în cazul în care instanţa va constata că persoana vinovată şi acţiunile ei nu prezintă un pericol real pentru societate. e) 20 de ani. deosebit de grave sau excepţional de grave împotriva persoanei pentru care ele au fost condamnate la închisoare pe un termen de peste 5 ani.96 CP de amânare a executării pedepsei pentru femeile nominalizate este posibilă numai în cazul în care ele au săvârşit infracţiuni uşoare sau mai puţin grave. în caz de condamnare pentru o infracţiune mai puţin gravă. luând în consideraţie gradul prejudiciabil al infracţiunii comise. prevăzute la art. după avertismentul respectiv al organului de executare instanţa de judecată. 139 şi 143. este în drept: a) să libereze condamnata de executarea părţii neexecutate a pedepsei conform art. Şi atunci când în acest scop condamnatei i-au fost create condiţiile respective. conduita condamnatei. d) 15 ani. (3) Curgerea prescripţiei se întrerupe dacă persoana se sustrage de la executarea pedepsei sau dacă. .91 CP. În cazul eschivării de la executarea pedepsei. 5. a renunţat la copil sau se eschivează de la educarea lui. la propunerea organului nominalizat. săvârşeşte cu intenţie o nouă infracţiune. la data săvârşirii infracţiunii. în caz de condamnare pentru o infracţiune deosebit de gravă. erau minori. c) să trimită condamnata în instituţia corespunzătoare pentru executarea părţii neexecutate a pedepsei. instanţa de judecată. Aplicarea prevederilor art. în caz de condamnare pentru o infracţiune excepţional de gravă. Aici un rol important are atitudinea condamnatei faţă de educaţia copilului şi întreţinerea lui. PRESCRIPŢIA EXECUTĂRII SENTINŢEI DE CONDAMNARE (1) Sentinţa de condamnare nu se pune în executare dacă acest lucru nu a fost făcut în următoarele termene. În cazul în care condamnata. Principala menire a femeii rezidă în naşterea şi educarea copiilor în condiţii normale de viaţă. 9. b) să înlocuiască partea neexecutată a pedepsei cu o pedeapsă mai blândă conform art. la care se anexează raportul medical ce confirmă graviditatea sau copia adeverinţei de naştere a copilului şi dosarul personal al condamnatei. Articolul 97. Amânarea executării pedepsei pentru femeile nominalizate constituie o posibilitate a instanţei de judecată. folosindu-se de amânarea executării pedepsei. la propunerea organului de executare de la domiciliul ei.

În caz de comitere de către condamnat a unei noi infracţiuni curgerea termenului de prescripţie începe din momentul săvârşirii infracţiunii. 2. chiar în aceeaşi cauză. care depind şi de starea psihică sau de corijarea persoanei liberate de răspundere penală. CAPITOLUL X MĂSURILE DE SIGURANŢĂ Articolul 98. b) dacă persoana condamnată nu s-a eschivat de la executarea pedepsei.98 sunt exhaustive. 139. Curgerea prescripţiei se întrerupe numai în cazul în care persoana condamnată se sustrage de la executarea pedepsei sau dacă. prevăzute de cap.8). 5. 6. . Măsurile de siguranţă indicate în art. (2) Măsuri de siguranţă sunt: a) măsurile de constrângere cu caracter medical.I al părţii speciale (art. b) măsurile de constrângere cu caracter educativ.135-137. dar sunt revocabile. 10. a se vedea şi comentariul la art. 1.1 al prezentului articol (lit. din cauza cărora persoana condamnată rămâne fără pedeapsă. fiindcă sentinţa de condamnare nu mai poate fi pusă în executare. O inovaţie a noului CP este faptul că legea stabileşte prescripţia în funcţie de categoriile infracţiunilor. în conformitate cu art. 143 CP. care existau conform CP anterior. 6.1. Conform dreptului internaţional. de natura şi gravitatea stării de pericol şi de posibilităţile înlăturării acestora. 3. d) confiscarea specială.a-e). Măsurile de siguranţă sunt nişte sancţiuni de drept penal de constrângere cu caracter preventiv. Măsurile de constrângere cu caracter medical şi cele cu caracter educativ durează atât cât există pericolul iminent. Termenele prescripţiei (2. Aplicarea măsurilor de siguranţă se efectuează numai de către instanţa de judecată şi este condiţionată de fapta săvârşită. 3. aflarea lui în calitate de ostatic. Prin prescripţia executării sentinţei de condamnare se înţelege expirarea unor anumite termene din ziua în care sentinţa a rămas definitivă.98 alcătuiesc un sistem de sancţiuni de drept penal între care nu există o ierarhie şi pot fi aplicate în caz de necesitate concomitent. termenele de prescripţie nu se aplică pentru infracţiunile contra păcii şi securităţii omenirii sau pentru infracţiunile de război. până la expirarea termenelor prevăzute la alin. 7. Nu se pune în executare sentinţa de condamnare pentru orice categorie de infracţiuni cu următoarele condiţii: a) dacă au expirat termenele respective stabilite în alin. destinate preîntâmpinării săvârşirii unor fapte prevăzute de codul penal de către persoanele împotriva cărora ele se aplică şi orientate spre excluderea pericolului posibil. SCOPUL ŞI TIPURILE MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ (1) Măsurile de siguranţă au drept scop înlăturarea unui pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală. neglijenţa persoanelor care erau datoare să pună în aplicare pedeapsa respectivă etc. 2.54 CP. 8. ea săvârşeşte cu intenţie o nouă infracţiune. 4. 15 şi 20 de ani) se calculează din ziua în care sentinţa de condamnare a rămas definitivă. Pentru persoanele care se eschivează de la executarea pedepsei.60 alin. Măsurile de siguranţă stipulate în art. c) expulzarea.1 şi 2. Pentru minori termenele de prescripţie a executării pedepsei se reduc la jumătate.). Legiuitorul a stabilit necondiţionat prescripţia executării sentinţei de condamnare. Minori se consideră persoanele care la data săvârşirii infracţiunii nu aveau vârsta de 18 ani. adeseori ele având un caracter nedeterminat sau relativ determinat. curgerea prescripţiei începe din momentul prezentării acestora în organele respective sau din momentul reţinerii lor de către organele de drept. şi nu de măsura şi termenul de pedeapsă stabilite de instanţa de judecată. Aceasta poate rămâne nerealizată din diverse motive cu caracter obiectiv sau subiectiv (aflarea într-un timp îndelungat a condamnatului în componenţa unui contingent militar în afara ţării.

5. Aplicarea măsurii de constrângere cu caracter medical este numai de competenţa instanţei de judecată. Măsurile de siguranţă nu pot fi aplicate de către instanţă dacă nu a fost stabilită săvârşirea faptei prevăzute de legea penală ori fapta nu a fost săvârşită de către inculpat. protejându-l pe el însuşi şi pe alte persoane. deoarece existenţa stării de pericol social a acestei persoane condiţionează luarea măsurii de siguranţă. 2. din care cauză nu-şi poate da seama de acţiunile sau inacţiunile sale. fie după judecarea cauzei în timpul executării pedepsei penale. La fel măsurile de siguranţă nu pot fi înlăturate prin amnistie. 3. Această măsură include: . prescripţie penală sau reabilitare a persoanei. dacă au fost recunoscute iresponsabile. . Articolul 99. Suspendarea executării pedepsei penale nu atrage suspendarea concomitentă a măsurilor de siguranţă. Confiscarea specială poate fi coroborată cu orice altă măsură de siguranţă şi poate fi aplicată şi în cazul în care făptuitorului nu i se aplică pedeapsa penală în situaţia de încetare a procedurii penale de către instanţă din diferite motive legale de nereabilitare. 4. care se înfăptuiesc de către instituţiile curative ale organelor de ocrotire a sănătăţii: a) internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere obişnuită. nu le poate dirija. 6. instanţa de judecată poate să le aplice următoarele măsuri de constrângere cu caracter medical. din care cauză ele sunt incapabile să-şi dea seama de acţiunile lor sau să le dirijeze. Măsura de constrângere cu caracter medical poate fi aplicată doar persoanelor care au săvârşit fapta prevăzută de legea penală într-o stare psihică de iresponsabilitate şi nu sunt subiecţi pasibili de răspundere penală.admiterea în privinţa bolnavului a constrângerilor de drept în conformitate cu o hotărâre a instanţei de judecată. prelungirea. Concluzia expertizei de psihiatrie în acest caz se ia în consideraţie de către instanţă în coroborare cu probele avute în cauza penală şi cu pericolul social determinat atât de starea psihică. Însă aplicarea acestora dă făptuitorului sau persoanelor interesate posibilitatea să atace hotărârile instanţei conform prevederilor din CPP. b) făptuitorul să fie bolnav mintal. sau aceste persoane au fost în stare de responsabilitate la săvârşirea infracţiunii. Pentru a fi luată măsura de constrângere cu caracter medical. indiferent de voinţa acestuia sau a reprezentanţilor lui. dar s-au îmbolnăvit de o boală psihică fie până la judecarea cauzei. pericol care necesită aplicarea măsurii de siguranţă .4. această boală devenind o dereglare psihică cronică de lungă durată. pentru a exclude pericolul activităţii lui iresponsabile. . APLICAREA MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE CU CARACTER MEDICAL Persoanelor care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală în stare de iresponsabilitate sau care au săvârşit asemenea fapte în stare de responsabilitate. cât şi de personalitatea făptuitorului. 1. Instanţa de judecată este competentă de stabilirea. până la pronunţarea sentinţei sau în timpul executării pedepsei. Noţiunile de responsabilitate şi iresponsabilitate sunt stipulate în art. schimbarea sau încetarea măsurii de constrângere cu caracter medical.22 şi 23 CP. Instanţa poate aplica o măsură de siguranţă numai în cazul în care a fost sesizată legal cu judecarea faptei prevăzute de legea penală şi în limitele faptei penale pentru care a fost sesizată. graţiere. dar.constrângerea cu caracter medical asupra acestuia. Scopul aplicării măsurii de constrângere cu caracter medical este îndreptat spre lecuirea sau îmbunătăţirea sănătăţii făptuitorului iresponsabil sau devenit astfel în timpul judecării ori executării pedepsei penale.izolarea şi întreţinerea bolnavului în condiţii care ar asigura securitatea acestuia şi a altor persoane de activităţile bolnavului. s-au îmbolnăvit de o boală psihică. este necesar ca: a) făptuitorul să fi săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. b) internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere riguroasă. de fapta săvârşită. care este stabilită printr-un raport de expertiză psihiatrică de către medicii psihiatri la urmărirea penală sau la judecarea cauzei. c) starea de boală mintală a făptuitorului să prezinte un pericol pentru societate.

a) şi b). 3. 97 nu exclude aplicarea art.89-95.100 îl constituie hotărârea instanţei judecătoreşti. (2) Internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere riguroasă poate fi aplicată de către instanţa de judecată unui alienat care. 1. Articolul 100. INTERNAREA ÎNTR-O INSTITUŢIE PSIHIATRICĂ (1) Internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere obişnuită poate fi aplicată de către instanţa de judecată unui alienat care. (3) Persoanele internate în instituţii psihiatrice cu supraveghere riguroasă sunt deţinute în condiţii ce exclud posibilitatea săvârşirii de către ele a unei noi fapte prejudiciabile.44-46/310 din 21. Nu înseamnă că pentru acest temei va fi încetată măsura de siguranţă. 4. Instituţiile psihiatrice privind asistenţa psihiatrică conform legii nr. Toate aceste acţiuni aplicate faţă de persoana spitalizată se consemnează în documentaţia medicală. fondul de asigurare medicală şi din alte surse neinterzise de lege. din cauza stării psihice şi a caracterului faptei prejudiciabile săvârşite. în formele şi în perioada în care. În cazul aplicării amnistiei sau graţierii pentru o faptă prevăzută de legea penală. Măsura de siguranţă în acest caz are un statut de sine stătător cu proceduri aparte. Tipul instituţiei psihiatrice (cu supraveghere obişnuită sau cu supraveghere riguroasă) în care urmează să fie spitalizată persoana este stabilit de instanţa de judecată. indicând doar instituţia psihiatrică cu supraveghere obişnuită sau. La aplicarea măsurii de constrângere cu caracter medical instanţa de judecată nu va indica termenul necesar pentru tratamentul făptuitorului şi nici instituţia concretă sau locul acesteia. din cauza stării psihice şi a caracterului faptei prejudiciabile săvârşite. 2. cu supraveghere riguroasă în conformitate cu prevederile art.05. care este independent de organele ocrotirii sănătăţii şi soluţionează reclamaţiile şi cererile pacienţilor în coroborare cu organele de urmărire penală sau cu instanţele judecătoreşti. b) instituţii psihiatrice cu supraveghere riguroasă.97 (MO nr. Măsurile de imobilizare fizică şi de izolare se aplică sub controlul permanent al personalului medical numai în situaţiile. are nevoie de îngrijire spitalicească şi de tratament în condiţii de supraveghere obişnuită.98) sunt garantate de stat (art. Temei pentru spitalizare în sensul art. respectându-se drepturile şi interesele lor legitime de către personalul medical. organul de urmărire penală şi instanţa sesizată cu asemenea cauză vor înceta procedura penală cu trimiterea materialelor organelor de ocrotire a sănătăţii pentru lecuirea acestor persoane în ordine generală. căruia îi este transmisă persoana deţinută pentru tratamentul respectiv. prezintă un pericol deosebit pentru societate şi are nevoie de îngrijire spitalicească şi de tratament în condiţii de supraveghere riguroasă. În cazul în care a fost adoptată o lege care exclude penalitatea faptei săvârşite. prezentate în scris conform procedurii penale. Asistenţa psihiatrică staţionară se acordă în condiţii minime de restricţii.12. şi ţinând cont de gradul prejudiciabil al faptei săvârşite şi de prezenţa pericolului persoanei date pentru societate. Liberarea de pedeapsă penală în conformitate cu prevederile art.99 şi 100.99.5. legislaţia penală conţine stipularea că instituţiile curative în care se asigură executarea măsurii de constrângere cu caracter medical sunt de două tipuri: a) instituţii psihiatrice cu supraveghere obişnuită. după caz. Hotărârea instanţei de judecată se execută de către administraţia penitenciarului în care e deţinută persoana şi de către organul specializat de ocrotire a sănătăţii. în baza concluziilor experţilor psihiatri. 5. nu este posibilă prevenirea prin alte metode a acţiunilor persoanei care prezintă un pericol nemijlocit pentru sine sau pentru cei din jur. 6. . după părerea medicului psihiatru.16 din lege) şi sunt finanţate din fondul ocrotirii sănătăţii. În instituţiile de psihiatrie în care sunt internate persoanele conform hotărârii judecătoreşti statul instituie un serviciu de apărare a drepturilor pacienţilor. nu se exclude aplicarea în privinţa făptuitorului a măsurii de constrângere cu caracter medical dacă persoana a fost supusă acestei măsuri înainte de adoptarea actului de amnistie sau graţiere. care asigură securitatea persoanei spitalizate şi a altor persoane. stipulate în codul de procedură penală. În conformitate cu art.99 lit.1402 din 16.

3 prevede situaţia în care parvine avizul instituţiei psihiatrice. considerând că este necesar de a aplica o măsură de constrângere cu caracter medical. sau un aviz al unei instituţii medicale independente cu participarea reprezentanţilor acestora la examinarea cauzei. este obligată să examineze lunar persoana aflată la tratament şi să prezinte cel puţin o dată în 6 luni propunerile sale instanţei de judecată în a cărei rază se află .6. precum şi în cazul încetării aplicării unor astfel de măsuri. însă instanţei trebuie în acest caz să-i fie prezentată în mod obligator concluzia experţilor psihiatri. Instituţia psihiatrică în care este spitalizată persoana.1 CRM). 3. 1. de asemenea. atât din oficiu. aviz în care urmează să fie descrisă starea sănătăţii sau schimbarea substanţială a acesteia din care rezultă necesitatea continuării aplicării acestei măsuri sau a încetării ei. SCHIMBAREA. (3) Schimbarea măsurii de constrângere cu caracter medical sau prelungirea termenului de aplicare a ei se face. pentru asigurarea securităţii. drepturile şi libertăţile lui. (2) Instanţa de judecată. privind necesitatea aplicării acestei măsuri. Anume instanţa de judecată este garantul aplicării corecte a acestei măsuri în coroborare cu tratatele internaţionale la care RM este parte şi cu prevederile CRM despre apărarea valorilor supreme în stat. libera dezvoltare a personalităţii umane (art. intensiv din partea personalului medical. schimba. Persoanele internate în instituţiile psihiatrice cu supraveghere riguroasă sunt supuse unui control permanent. cu respectarea procedurilor judiciare pentru aceste cauze. urmărirea sau reţinerea acestora. (4) Dacă instanţa de judecată nu va găsi necesară aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical unui alienat. prelungi sau înceta aplicarea măsurii de constrângere cu caracter medical. ea îl poate încredinţa spre îngrijire rudelor sau tutorilor. de caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei săvârşite. efectuat cel puţin o dată la 6 luni. STABILIREA. 2. conform art. cum sunt demnitatea omului. Alin. În cazurile internării acestor persoane şi a persoanelor care necesită tratament în condiţii obişnuite. Schimbarea sau prelungirea măsurii de constrângere cu caracter medical poate fi efectuată şi din oficiu de către instanţă în baza unui control. Articolul 101. cel puţin o dată la 6 luni. Persoana supusă tratamentului forţat sau reprezentantul acesteia are dreptul de a cere unei instituţii medicale independente avizul asupra stării de sănătate a persoanei căreia i se aplică măsuri de constrângere cu caracter medical. care efectuează controlul acestei măsuri. dispune încetarea aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical în cazul însănătoşirii persoanei sau al unei astfel de schimbări a caracterului bolii care exclude necesitatea aplicării acestor măsuri. în care persoana este supusă tratamentului. de instanţa de judecată. 5. Raportul de expertiză psihiatrică şi avizul instituţiei medicale independente vor fi luate în consideraţie la stabilirea regimului instituţiei psihiatrice sau la respingerea de a aplica această măsură după examinarea tuturor materialelor şi probelor avute în dosar. în baza unui control. cât şi la cererea persoanei respective sau a reprezentantului acesteia.35 din Legea RM privind asistenţa psihiatrică. când există necesitatea de a preveni tentativele de atac la viaţa şi sănătatea celor din jur. 4. Alin. Conţinutul art. alege forma acesteia în funcţie de boala mintală a persoanei. colaboratorii poliţiei sunt obligaţi să acorde ajutor personalului medical. PRELUNGIREA ŞI ÎNCETAREA APLICĂRII MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE CU CARACTER MEDICAL ALIENAŢILOR (1) Instanţa de judecată. în temeiul avizului instituţiei medicale.1 art. dar sub o supraveghere medicală obligatorie.101 stipulează faptul că numai instanţa de judecată este învestită cu funcţia de a stabili.101 prevede pentru prima dată în legislaţia naţională posibilitatea persoanei supuse tratamentului sau reprezentantului acesteia de a cere unei instituţii medicale independente avizul de sănătate asupra persoanei căreia i se aplică măsuri de constrângere cu caracter medical.

durata de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter medical se deduce din termenul pedepsei. fapt ce exclude aflarea lui în această instituţie. de şeful staţionarului de psihiatrie şi de către procuror în condiţiile legii. pe de altă parte. (2) Persoanele menţionate la alin. dacă instanţa de judecată va stabili îmbunătăţirea stării sănătăţii unui alienat. reprezentantul ei legal. izolarea acesteia pentru a exclude pericolul săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală. prelungirea şi încetarea aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical se examinează în ordinea prevăzută de procedura penală. instanţa de judecată. 3. schimbarea acesteia în hotărârile instanţei nu este indicat. (3) Dacă persoanele menţionate la alin.64 alin.67 alin. 8. s-a îmbolnăvit de o boală psihică. iar după eliberare din locurile de deţinere. se deduce din termenul pedepsei stabilite. Dacă termenul de închisoare stabilit prin sentinţă este mai mic decât termenul de aflare în instituţia psihiatrică de constrângere cu caracter medical. dacă nu a expirat termenul de prescripţie sau dacă nu există alte temeiuri de liberare de răspundere penală şi de pedeapsă penală. 1. pedeapsa penală se consideră executată şi persoana este eliberată imediat. prelungirea.art. schimbarea. instanţa de judecată îi poate aplica pedeapsa după însănătoşire dacă nu a expirat termenul de prescripţie sau dacă nu există alte motive pentru liberarea ei de răspundere penală şi de pedeapsă. Hotărârea adoptată de către instanţă în conformitate cu prevederile art.(1).staţionarul pentru a decide schimbarea. 6. care se menţionează în partea dispozitivă a sentinţei. condamnate la pedepse neprivative de libertate. Măsura de constrângere cu caracter medical în cazul pedepsei cu amendă urmează a fi executată în conformitate cu art. Articolul 103. APLICAREA MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE CU CARACTER MEDICAL A ALCOOLICILOR ŞI NARCOMANILOR SAU PUNEREA LOR SUB CURATELĂ (1) În caz de săvârşire a infracţiunii de către un alcoolic sau un narcoman. ele vor fi tratate în instituţii medicale cu regim special.3. În urma controlului efectuat din oficiu sau la propunerea instituţiei psihiatrice. (2) În caz de aplicare a pedepsei după însănătoşire. şi. poate să aplice acestei persoane tratamentul medical forţat. din care cauză ea este incapabilă să-şi dea seama de acţiunile sale sau să le dirijeze. concomitent cu pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită. munca neremunerată .(1) au fost condamnate la pedeapsa cu închisoare. vor fi supuse unui tratament forţat în instituţiile medicale cu regim special. pe de o parte. dacă este necesară continuarea unui astfel de tratament. prelungirea sau încetarea aplicării măsurii de constrângere cu caracter medical. . care se scade din termenul stabilit pentru executare în închisoare. după săvârşirea infracţiunii sau în timpul executării pedepsei. Noţiunea de aflare în instituţia psihiatrică în baza hotărârii judecătoreşti presupune din partea statului acţiuni de acordare a ajutorului medical persoanei devenite iresponsabile. Termenul necesar de constrângere cu caracter medical la stabilirea. din oficiu ori la cererea colectivului de muncă sau a organului de ocrotire a sănătăţii.88 CP. în caz de însănătoşire. Articolul 102. DEDUCEREA DURATEI DE APLICARE A MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE CU CARACTER MEDICAL (1) Persoanei care.art. va adopta o hotărâre de încetare a măsurii de constrângere cu caracter medical şi va dispune predarea acestuia spre îngrijire rudelor sau tutorilor sub o supraveghere medicală obligatorie la locul de trai. 7. Stabilirea. 2.starea de arest.5. arestul .68 şi art. dacă există avizul medical corespunzător. în timpul executării pedepsei ele vor fi supuse unui tratament medical forţat. Acest fapt urmează să fie documentat şi.101 poate fi supusă căilor de atac de către persoana spitalizată. În acest caz o zi aflată în instituţia psihiatrică se egalează cu o zi de închisoare. asemănător deducerii măsurii preventive . 4.

APLICAREA MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE CU CARACTER EDUCATIV (1) Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu art. iar după eliberare din localurile de detenţie. instanţa de judecată le poate aplica următoarele măsuri de constrângere cu caracter educativ: a) avertismentul. instanţa de judecată.103. asupra căruia trebuie să se pronunţe obligator medicii psihiatri. Tratamentul forţat al alcoolicilor şi narcomanilor.12. Articolul 104.2002. la cererea colectivului de muncă sau din oficiu. . se aplică în penitenciare. narcologi. la cererea colectivului de muncă sau a rudelor apropiate ale persoanei în cauză. este în drept. instanţa poate pronunţa o hotărâre de încetare a tratamentului forţat de alcoolism sau narcomanie. dacă în cauză este anexată concluzia în scris a specialiştilor.54. 4. c) că acest pericol este determinat de starea sănătăţii.713 din 06. 2. condiţionată de intoxicaţia cronică cu alcool sau cu substanţe narcotice. 5.36-38 din 14. concomitent cu aplicarea pedepsei neprivative de libertate pentru infracţiunea săvârşită. (5) Dacă infracţiunea a fost săvârşită de o persoană care abuzează de alcool şi prin aceasta îşi pune familia într-o situaţie materială grea. în conformitate cu prevederile Legii privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool. (1) are un caracter exhaustiv.5 art. Măsura de constrângere cu caracter medical asupra alcoolicilor sau narcomanilor. experţi specialişti cu recomandările de posibilitate a tratamentului medical privitor la făptuitor şi lipsa contraindicaţiilor pentru aplicarea acestor măsuri. deoarece aceste persoane sunt supuse tratamentului forţat în locurile de deţinere până la lecuire deplină. d) pericolul social se datorează maladiei care presupune orice modificare a stării normale de sănătate care îl face pe făptuitor periculos pentru societate. poate fi aplicată de către instanţă concomitent cu pedeapsa penală. nu va indica termenul acestei măsuri. b) încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor. să provoace temerea că ar putea săvârşi alte fapte prevăzute de legea penală. instanţa de judecată. consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope. la propunerea instituţiei medicale în care se tratează persoana respectivă. acesta poate fi pus sub curatelă în conformitate cu prevederile alin. nr. c) obligarea minorului să repare daunele cauzate. b) făptuitorul să prezinte pericol pentru societate. d) obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologică. dacă este necesară continuarea unui astfel de tratament. să o pună sub curatelă. persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat.03. 1.(4) Încetarea tratamentului medical forţat este dispusă de către instanţa de judecată. (2) Enumerarea de la alin. e) internarea minorului într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare. Din textul enunţat rezultă că pentru aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical asupra alcoolicilor şi narcomanilor în cauza penală sunt necesare următoarele condiţii: a) săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. aceştia vor fi trataţi în instituţiile medicale. La aplicarea acestei măsuri se ia în considerare starea materială a minorului. nr.2001. Prin intoxicări cronice se înţelege orice proces de alterare psihofiziologică cu caracter permanent. indicând aplicarea măsurii de constrângere cu caracter medical pentru alcoolici şi narcomani. la iniţiativa rudelor făptuitorului. După stabilirea pedepsei. La propunerea instituţiei medicale în care făptuitorul se tratează forţat. în cazul condamnării cu închisoarea. 3. MO. în caz dacă familiile acestora se află într-o situaţie materială grea. În cazul în care făptuitorului i se aplică o pedeapsă neprivativă de libertate.

aceştia. decât în măsura realizării scopului educativ stipulat în lege. se efectuează mai efectiv. în vigoare 12. Încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor. (4) În cazul eschivării sistematice de la măsurile de constrângere cu caracter educativ de către minor. anulează măsurile aplicate şi decide trimiterea cauzei penale procurorului sau stabileşte pedeapsa conform legii în baza căreia persoana a fost condamnată. ambii. persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor de stat specializate este aplicată în cazul în care acestor persoane şi organe le sunt explicate responsabilităţile şi instanţa urmează să se încredinţeze de posibilitatea reală a acestora de a asigura măsura de constrângere cu caracter educativ.104 nu este aplicabil. are bursă.104 modificat prin Legea nr. pentru alte infracţiuni mai grave săvârşite de persoana dată art.05.18.54 pentru care persoana se liberează de răspundere penală nu pot fi interpretate în sens larg.54. Obligarea minorului de a repara dauna cauzată se aplică în următoarele cazuri: 1) când minorul este obligat să întoarcă persoanei vătămate obiectul sustras sau alt obiect echivalent celui dispărut. Persoanele minore nu sunt izolate de societate. Obligarea minorului de a repara paguba nu trebuie să se transforme în dependenţă faţă de persoana vătămată. 2. persoana care nu a atins vârsta de 18 ani şi a săvârşit pentru prima dată o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală dacă s-a constatat posibilitatea corectării acesteia fără a fi supusă răspunderii penale. nu poate fi aplicat art. sub semnătură.1995). pensie. 7. 27 din Rezoluţia de la Beijing a ONU nr.40/33 din 29. Măsurile de constrângere cu caracter educativ prevăzute la alin. în scopul reeducării făptuitorului şi al prevenirii altor infracţiuni. în cazul aplicării măsurii de constrângere cu caracter educativ.1 pot fi aplicate în privinţa uneia şi aceleiaşi persoane. 8. instanţa de judecată. În acest caz procedura în cauza penală urmează a fi încetată. uneia sau a mai multor concomitent. 3.1 lit. Educarea şi reeducarea acestora. Prevederile art.a) presupune o apreciere negativă de drept a acţiunii făptuitorului şi concomitent o reacţie din partea societăţii în scopul educării şi reeducării acestuia. pentru a asigura scopul pedepsei penale. dacă locuiesc împreună. altă proprietate ori economii personale. la propunerea organelor de stat specializate. În cazul în care minorul este încredinţat pentru supraveghere părinţilor.211-XV din 29. cu excepţia lit.internarea minorului într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare. Avertismentul prevăzut la alin. [Art.06. 6. sunt responsabili de minor. în conformitate cu drepturile părinţilor.1 . Prin stare materială a minorului se înţelege faptul dacă acesta este salarizat.03. după caz.104 în privinţa minorilor care au săvârşit acţiuni pentru care aceştia nu pot fi supuşi răspunderii penale. Din sensul legislaţiei penale măsurile de constrângere cu caracter educativ pot fi considerate drept măsuri de alternativă pentru pedepsele penale. Măsurile de constrângere cu caracter educativ sunt fixate în calitate de recomandări în standardele minimale ale ONU cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (p.(3) Minorului îi pot fi aplicate concomitent câteva măsuri de constrângere cu caracter educativ. 4. În acest caz instanţa de judecată îi poate aplica acestei persoane măsuri de constrângere cu caracter educativ.II. însă hotărârea poate fi înmânată şi în scris. Avertismentul este anunţat public făptuitorului. dacă persoana vătămată acceptă.03] 1.e) din alin. dacă el poate repara de sine stătător dauna . Chiar dacă poate fi aplicat art. 5. 2) când minorul poate repara în bani costul obiectului sau dauna cauzată stabilită de către materialele cauzei sau la înţelegerea părţilor.79 cu stabilirea unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege. Însă această măsură se deosebeşte calitativ de pedepsele penale prin care se realizează în final scopurile pedepsei penale într-o formă mai umană. În conformitate cu prevederile art. De asemenea. 3) când dauna cauzată urmează să fie reparată de către făptuitorul minor prin munca lui proprie.

după caz. de obiecte în locurile publice prin scriere. minorul e obligat să repare personal aceste daune. organele de stat specializate (comisiile pentru minori. tratament inuman sau la pedeapsa cu moartea în statul în care urmează să fie expulzat. departamentul de executare a pedepselor penale) pot prezenta instanţei de judecată un demers despre anularea măsurii aplicate şi tragerea vinovatului la răspundere penală. aducerea la îndeplinire a expulzării are loc după executarea pedepsei.cauzată. 12. organele de tutelă şi curatelă. Articolul 105. Pentru a decide expulzarea se cer să fie întrunite următoarele condiţii: a) făptuitorul să fi săvârşit o infracţiune prevăzută de legea penală naţională sau a altui stat. 11. În cazul stabilirii altor pedepse.(1) se va ţine cont de dreptul la respectarea vieţii private a acestora. Expulzarea nu poate fi adusă la îndeplinire dacă există motive serioase de a crede că cel expulzat riscă să fie supus la tortură sau tratament inuman în statul în care urmează sa fie expulzat. a cărei esenţă constă în obligarea cetăţenilor străini sau a apatrizilor. Dacă daunele au fost cauzate prin acţiuni de vandalism: deteriorare de plantaţii verzi. în conformitate cu prevederile normelor de procedură penală. deprinderilor. 1. hotărârea definitivă a instanţei se trimite organelor de poliţie pentru executare după ispăşirea pedepsei. dependente de starea familială sau de atragerea la săvârşirea infracţiunii de către inculpaţii adulţi. EXPULZAREA (1) Cetăţenilor străini şi apatrizilor care au fost condamnaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni li se poate interzice rămânerea pe teritoriul ţării. vopsire sau dacă au fost cauzate diferite alte daune neînsemnate. să repare dauna cauzată. iar acesta din urmă să nu aibă domiciliu în RM. Tragerea minorului la răspundere penală în cazul eschivării sistematice a acestuia de la măsura de constrângere cu caracter educativ se efectuează de către instanţă. b) să nu existe motive serioase de a crede că prin expulzare persoana va fi supusă la tortură. 3. sau pentru a i se anunţa avertismentul etc. Articolul 106. 9. pedagogi şi psihologi. (2) În cazul în care expulzarea însoţeşte pedeapsa cu închisoare sau cu arest. Expulzarea este o măsură de siguranţă de drept penal. administraţia instituţiei specializate de învăţământ şi de reeducare. 5. Dacă minorul se eschivează sistematic de la măsurile de constrângere cu caracter educativ. curativă şi de reeducare. 10. 4. să părăsească ţara. Aceasta nu exclude situaţia în care părinţii sunt de acord. d) făptuitorul să fie cetăţean străin sau apatrid. CONFISCAREA SPECIALĂ . care nu au domiciliu în ţară şi care au fost condamnaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni. Prin noţiunea de eschivare sistematică de la măsurile de constrângere cu caracter educativ se înţelege încălcarea (de trei şi mai multe ori) a măsurii aplicate: de a se prezenta pentru a repara dauna cauzată sau la tratamentul medical de reabilitare psihologică. Dacă făptuitorul pe parcurs a dobândit cetăţenia RM. (3) La luarea deciziei privind expulzarea persoanelor prevăzute la alin. care poate fi coroborată cu prescripţiile şi recomandările specialiştilor: medici. Executarea expulzării se face de către organele de poliţie după executarea pedepsei cu închisoarea. rezultată din situaţia de fapt şi de drept avută în cauză. el va putea cere revocarea expulzării sau înlocuirirea acesteia cu o altă măsură necesară. instanţa stabileşte pedeapsa conform legii penale. c) rămânerea pe teritoriul RM a făptuitorului constituie un pericol social care impune aplicarea expulzării ca măsură de siguranţă. 2. în cazul în care cauza este trimisă de către procuror în instanţă sau. la înţelegere cu partea vătămată. vocabularului minorului este o activitate de lungă durată. Obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologică este determinată de dereglările de comportament ale minorului. Corijarea comportamentului.

2 comentat în cazul adoptării sentinţei. nave acvatice. Pentru a aplica confiscarea specială. [Art.46 CRM). realizând latura obiectivă a infracţiunii (monede false. forţată şi gratuită. Nu pot fi supuse confiscării obiectele asupra cărora nu au fost prezentate probe că ele au fost dobândite ilicit. 6. În acest caz caracterul licit al dobândirii se prezumă (art. lucruri pentru săvârşirea infracţiunii (unelte.(1) Confiscarea specială constă în trecerea. (5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracţiunilor săvârşite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă. arme etc. nu sunt obiectele săvârşirii faptei penale. 4. stupefiante etc. Lucrurile deţinute împotriva unor prevederi legale fie de făptuitor. sunt restituite părţii vătămate. ori sunt deţinute contrar legii. b) făptuitorul a utilizat obiecte. În acest caz pot fi confiscate bunurile dobândite în urma activităţii criminale şi a spălării banilor (obiecte.03. dacă sunt ale infractorului.(2). Pot fi supuse confiscării speciale şi bunurile menţionate la alin. mecanisme. în proprietatea statului a bunurilor utilizate la săvârşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni. În cazul în care bunurile utilizate la săvârşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni nu mai există. bani etc. Sumele date drept mită sau pentru trafic de influenţă sunt confiscate în beneficiul statului. 5.106 completat prin Legea nr. dar care aparţin altor persoane şi care le-au acceptat ştiind despre dobândirea ilegală a acestor bunuri. nu sunt rezultate din fapta penală şi nu sunt excluse din circuitul civil. alimente şi băuturi contrafăcute. 2. d) dobândite în mod vădit prin săvârşirea infracţiunii. În cazul în care a avut loc o estorcare de mită şi persoana a sesizat organul de drept. fotografii.06. cecuri. maşini. 8. sumele menţionate se restituie acestor persoane. c) date pentru a determina săvârşirea unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor. maşini. clasării sau încetării procedurii penale de către instanţa de judecată. fie de altă persoană sunt supuse confiscării speciale. este necesar a constata că: a) făptuitorul a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală indiferent dacă el a fost pedepsit penal sau absolvit de răspunderea penală în condiţiile legii (în cazul minorilor. 7. (3) Confiscarea specială se aplică persoanelor care au comis fapte prevăzute de prezentul cod. Ea se face în scopul excluderii pericolului de a fi săvârşite noi fapte penale. atragerea minorilor la acţiuni de desfrâu şi prin alte fapte amorale etc. materiale explozive. (2) Sunt supuse confiscării speciale lucrurile: a) rezultate din fapta prevăzută de prezentul cod. dacă nu urmează a fi restituite persoanei vătămate sau nu sunt destinate pentru despăgubirea acesteia.).211-XV din 29.05. schiţe. e) deţinute contrar dispoziţiilor legale. . în vigoare din 12. dacă acestea nu sunt excluse din circuitul civil. medicamente. Sumele obţinute prin proxenetism. (4) Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabileşte o pedeapsă penală. sunt supuse confiscării speciale. 3. Confiscarea specială este o măsură de siguranţă de drept penal cu caracter patrimonial care constă în trecerea în patrimoniul statului a unor bunuri sau valori care au servit la săvârşirea faptei penale sau au rezultat din săvârşirea acesteia.).). b) folosite sau destinate pentru săvârşirea unei infracţiuni. acesta va fi obligat să restituie echivalentul lor în bani.03] 1. Dacă făptuitorul nu mai deţine aceste obiecte sau sumele de bani.) care aparţin lui sau complicilor la infracţiune. Lucrurile care au fost luate de la partea vătămată în timpul săvârşirii infracţiunii. arme confecţionate ilicit. persoanelor incapabile etc. titluri de credit şi alte documente false. se confiscă contravaloarea acestora. Confiscarea specială poate fi aplicată respectându-se condiţiile alin. clădiri. c) făptuitorul a dobândit produse prin fapta penală săvârşită.

cauza nu poate fi soluţionată decât după cunoaşterea acestor împrejurări.9 comentat. 5. iar dacă s-a pornit. dacă acesta a fost trimis în judecată. cât şi efectele amnistiei intervenite după condamnare. Plângerea prealabilă adresată instanţei constituie deopotrivă un act de sesizare despre săvârşirea unei infracţiuni şi un act procesual de punere în mişcare a unei acţiuni penale. Dacă din însuşi cuprinsul actului de sesizare rezultă. rezultând că aceasta este amnistiată. precum şi a altor consecinţe ale condamnării. amnistia antecondamnatorie produce şi o gamă de consecinţe juridice specifice. navele acvatice confiscate se predau organelor competente pentru executarea confiscării sau pentru a fi distruse. În cazul recunoaşterii acestui drept.efect similar cu amnistia după condamnare -. 10. persoanele terţe. În acest caz procesul continuă în mod obişnuit. Amnistia se dovedeşte irelevantă nu numai cu privire la dreptul de a introduce plângerea prealabilă. se va soluţiona cauza în acest stadiu. maşinile. pot iniţia în procedura civilă acţiuni de redobândire a drepturilor lezate. 2. Efectele amnistiei intervenite înainte de condamnare constau în înlăturarea răspunderii penale. dacă făptuitorul este de acord cu aceasta). interzicând orice urmărire în ceea ce le priveşte sau ştergând condamnările care le-au atins. Aceste dispoziţii prevăd atât efectele amnistiei intervenite înainte de condamnare. acordat prin lege organică. În schimb. Reglementarea efectelor amnistiei este cuprinsă în dispoziţiile art. date şi elemente în baza cărora se poate efectua încadrarea juridică a faptei. hârtiile de valoare. sau. judecarea cauzei sau executarea confiscării nu pot dobândi în nici un mod în proprietate lucrurile supuse confiscării. banii. al datei săvârşirii (înainte sau după apariţia actului de amnistie) sau al identităţii infractorului (în cazul în care actul de amnistie prevede unele excepţii personale). 3. 4. adică procesul penal nu se mai porneşte. În cazul în care amnistia a intervenit înainte de sesizarea organelor judiciare.9. fără echivoc. ea nu stinge dreptul persoanei vătămate de a introduce plângerea prealabilă. (2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate. procesul va înceta. 1. ci şi relativ la dreptul de a formula o plângere sau un denunţ. lucrurile confiscate pot fi întoarse în natură sau echivalentul lor în bani. încetarea procesului penal sau refuzul de pornire a procesului penal pe această bază nu se admite. 6. Persoanele oficiale implicate în urmărirea penală. Chiar dacă lucrurile au fost confiscate în cauza penală prin hotărârea respectivă în conformitate cu p. şi care are ca efect înlăturarea răspunderii penale. privitor la unele infracţiuni săvârşite anterior datei prevăzute în actul normativ. Amnistia este actul de clemenţă. ori nu se mai trimite infractorul în judecată. în baza actului de clemenţă intervenit (se va pronunţa o ordonanţă de refuz în pornirea procesului penal. nu se mai pune în mişcare acţiunea penală. CAPITOLUL XI CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINŢELE CONDAMNĂRII Articolul 107. În afara înlăturării răspunderii penale . Obiectele. armele. Amnistia este o instituţie penală al cărei scop este înlăturarea pentru viitor a caracterului delictual al unor fapte penale. iar actul de amnistie va putea fi aplicat . a executării pedepsei. AMNISTIA (1) Amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei. mecanismele.107 CP. cuprinse între data săvârşirii infracţiunii şi aceea a rămânerii hotărârii definitive. cărora le-au fost lezate drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale. În cazurile în care învinuitul sau persoana bănuită de săvârşirea infracţiunii se opune încetării procesului penal sau refuzului de pornire a procesului penal în legătură cu actul de amnistie. dacă actul de sesizare nu este lămuritor sub aspectul naturii infracţiunii. documentele. în funcţie de diferite momente. pe temeiuri social-politice şi din raţiuni de politică penală superioare celor care ar fi legitimat reacţia coercitivă a societăţii împotriva infractorilor.

13. împrumutat din dreptul financiar. efectele vor opera numai cu privire la infracţiunile amnistiate. În cazul pedepselor graţiate condiţionat în parte. 11. 8. În acest caz atât măsurile de siguranţă. pedeapsa de 4 ani privaţiune de libertate cu suspendare condiţionată a executării pedepsei. Aceasta nu înseamnă însă că are loc chiar înlăturarea răspunderii penale. Dacă actul de amnistie este adoptat în timpul judecării cererii sau propunerii de liberare condiţionată. amenda deja încasată nu se restituie.2 art. În cazul în care instanţa de recurs constată că infracţiunile pentru care s-a aplicat. Efectele amnistiei au un caracter obligatoriu. deoarece alin. dacă făptuitorul a fost trimis deja în judecată. aceasta se respinge ca rămasă fără obiect. se va pronunţa o sentinţă de achitare de către instanţa de judecată. deoarece este vorba de un act al autorităţii legiuitoare. amnistia produce un dublu efect. instanţa va trebui să analizeze şi să soluţioneze latura civilă a cauzei. cât şi drepturile persoanei vătămate stabilite prin hotărârea de condamnare continuă a fi executate. fiind valabil executată. Prin urmare. dezvăluite anterior. Excepţie fac împrejurările prevăzute de alin. Unul dintre efectele specifice ale amnistiei intervenite după condamnare este înlăturarea executării pedepsei. indiferent de poziţia făptuitorului. Expresia şi a celorlalte consecinţe ale condamnării vizează pedepsele complementare. sunt amnistiate. Dacă actul de amnistie a intervenit în faza dezbaterilor judiciare. mai întâi. ea trebuie să înceteze procesul penal.în excluderea posibilităţii revocării graţierii condiţionate. 9. 14. iar dacă nu a fost trimis în judecată. constând. ea are unele limite strict reglementate de lege (de exemplu.90 CP. cât şi după condamnarea acestuia. cât şi pentru toţi membrii societăţii. vor putea fi aplicate măsurile de siguranţă şi măsurile educative. 10. precum şi a celorlalte consecinţe ale condamnării. şi nu pedeapsa rezultată. în înlăturarea executării restului de pedeapsă negraţiat şi apoi . .2 al art. în sensul că aplicarea amnistiei se face din oficiu. care nu are relevanţă cu privire la aplicarea amnistiei. de exemplu. Suportul acestor dispoziţii îl reprezintă principiul potrivit căruia amnistia nu constituie o repunere în situaţia anterioară săvârşirii infracţiunii. deci pentru fiecare infracţiune în parte. Cu toate că amnistia are o largă arie de aplicare atât până la condamnarea făptuitorului. cum s-a arătat deja. 12.83-85 CP) în cazul concursului de infracţiuni sau de pluralitate intermediară.107 CP stipulează că "amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate".5 CPP. 15. În caz contrar. Amnistia postcondamnatorie poate apărea oricând în perioada cuprinsă între data rămânerii definitive a hotărârii (sentinţei) de condamnare şi aceea a termenului de reabilitare de drept sau a intervenirii reabilitării judecătoreşti. fără a mai dispune înlăturarea dispoziţiilor art.275 p. Efectele amnistiei intervenite după condamnare constau în înlăturarea executării sancţiunilor. obligatoriu atât pentru organele statului. nefiind necesar a se recurge la argumentul auxiliar al imposibilităţii restituirii sumelor băneşti legal percepute. Totuşi. infracţiunea amnistiată nu va fi luată în consideraţie la aplicarea sporului de pedeapsă (prevăzute de art. procesul continuă până la capăt şi instanţa de judecată pronunţă o sentinţă de condamnare cu menţiunea că condamnatul este liberat de pedeapsă (art. În cazul concursului de infracţiuni judecat în acelaşi proces. persoana vătămată se va putea adresa instanţei civile pentru valorificarea drepturilor sale. deoarece a fost înlăturată răspunderea penală. deoarece se are în vedere pedeapsa prevăzută de lege pentru fiecare din infracţiunile aflate în concurs. amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie). făptuitorul neputând fi trimis penal în judecată numai pentru soluţionarea şi rezolvarea laturii civile. adică chiar dacă acesta ar refuza amnistia. iar degradarea civică executată nu se mai înlătură. ea răsfrângându-se astfel asupra ambelor fracţiuni ale pedepsei. Amnistia postcondamnatorie înlătură executarea pedepsei pronunţate în măsura în care aceasta nu a fost executată până la data actului de amnistiere.4 CPP).doar în cazul constatării vinovăţiei persoanei. 7. Astfel.

(art.106 CP). amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă.98 CP. Consacrând principiul cumulului răspunderilor juridice.105 CP) şi confiscarea specială (art. 2. (4) Graţierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate.107 CP). fapta ca activitate dăunătoare. După cum s-a menţionat. iar uneori şi al infractorului însuşi.2 art. (2) Graţierea se acordă de către Preşedintele Republicii Moldova în mod individual. Graţierea. constând. în tot sau în parte. deoarece ea este stinsă prin executare efectivă.2 art. Amnistia înlătură doar răspunderea penală. în totul sau în parte. dreptul de a depune plângere prealabilă. în acelaşi timp. Alte limitări de acţiune ale amnistiei constau în faptul că. luarea măsurilor de siguranţă. în interesul apărării sociale. amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă.16.). pentru anumite consideraţiuni de ordin social-politic şi de politică penală. şi abatere disciplinară. Articolul 108. priveşte raportul juridic de drept penal. limitarea timpului liber şi stabilirea unor cerinţe speciale privind comportamentul minorului etc. luată pe cale de decret de către Preşedintele ţării. amnistia intervenită lăsând neatinsă răspunderea disciplinară. ca toate celelalte cauze de înlăturare a răspunderii sau pedepsei penale. nu şi drepturile pe care le are persoana vătămată uneori în legătură cu latura penală (de exemplu. sau punerea lor sub tutelă (art. ori comutarea unei pedepse într-alta mai puţin grea. de pedeapsa stabilită ori pedeapsa stabilită este comutată. Prin una şi aceeaşi faptă pot fi încălcate norme juridice ce aparţin diferitelor ramuri distincte de drept. 103 CP). Amnistia nu produce efecte asupra drepturilor persoanei vătămate (alin. GRAŢIEREA (1) Graţierea este actul prin care persoana condamnată este liberată. fie că este vorba de amnistia intervenită după condamnare. şi nu raportul juridic de drept civil. dreptul de a stinge procesul penal prin retragerea plângerii etc. se va putea aplica şi una din sancţiunile prevăzute de CM. conform alin. Raţiunea acestei reglementări este legată de scopul măsurilor de siguranţă. Potrivit dispoziţiilor de drept civil. indiferent dacă fapta constituie o infracţiune sau o contravenţie administrativă. Aşa stând lucrurile. urmează ca atunci când s-a produs o pagubă. Dacă infracţiunea săvârşită reprezintă. oricine cauzează altuia o daună este obligat să o repare. nu se va mai putea constata că pedeapsa este graţiată. expulzarea străinilor (art. În alţi termeni. prin însăşi esenţa ei.98. aceste din urmă drepturi stingându-se şi ele prin amnistie.104 CP). în mod individual (art.107 CP. din înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală. Amnistia nu are efecte asupra răspunderii disciplinare. În cazul în care condamnatul a fost arestat preventiv şi i s-a aplicat o pedeapsă egală sau mai mică decât termenul arestării preventive. se dispune înlăturarea executării pedepsei. Starea de pericol ce rezultă din săvârşirea infracţiunilor şi imperativul prevenirii comiterii altora subzistă după aplicarea amnistiei. impunând. 17. adică internarea persoanei iresponsabile. . (3) Graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare. fapta ca activitate infracţională. 1. nu poate privi decât pedepsele neexecutate. În cadrul prevederii acestor dispoziţii. cum ar fi: măsurile de constrângere cu caracter medical. Graţierea este o măsură a puterii de stat. Justificarea acestei dispoziţii constă în faptul că amnistia. prin care. prin drepturile persoanei vătămate se înţeleg drepturile privitoare la pretenţiile civile. cu excepţia cazului în care se dispune altfel prin actul de graţiere. disciplinară sau un delict civil. care a săvârşit infracţiuni fiind responsabilă. exceptarea privitoare la consecinţele civile operează fie că este vorba de amnistia intervenită înainte de condamnare. sistemul nostru legislativ permite tragerea la răspundere pentru fiecare normă de drept în parte. măsurile de constrângere cu caracter educativ.e) din CRM). cum ar fi: internarea minorului într-o instituţie specială de învăţământ şi de educaţie sau într-o instituţie curativă şi de educaţie.88 lit. aceasta să fie reparată. în temeiul art. 18. într-un spital de boli mintale sau aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor. potrivit regulilor proprii fiecărei ramuri. chiar dacă aplicarea sancţiunilor penale este înlăturată. fără a influenţa existenţa infracţiunii.

Graţierea poate fi aplicată indiferent de categoria de infracţiuni săvârşită (oricare din cele prevăzute la art. pedeapsa principală pronunţată prin sentinţa de condamnare a instanţei de judecată se înlocuieşte cu pedeapsa arătată în actul de graţiere.1 CP reglementează limitele graţierii: ea poate să fie. în actul prin care se acordă graţierea se poate dispune că aceasta stinge şi executarea pedepselor complementare. prin refuzarea beneficiului graţierii. 11. graţierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă. 5. ci şi asupra acelei părţi din termenul de probă care reprezintă durata pedepsei pronunţate de instanţă.108 alin.90 CP).în cazul pedepsei cu amendă . luni sau . indicate în art. Acest alineat nu indică categoriile de pedepse complementare faţă de care graţierea nu are efecte.3 CP se prevede însă că excluderea pedepselor complementare de la beneficiul graţierii nu operează în cazul în care actul de graţiere dispune altfel. indiferent dacă graţierea a fost cerută sau acordată din oficiu ori la propunerea organelor de drept. deoarece aceste măsuri se iau pentru înlăturarea unor stări de pericol şi trebuie să dureze atât timp cât dăinuiesc aceste stări. o pedeapsă mai aspră se înlocuieşte cu una mai blândă. 4. În cazul graţierii totale. deci. ea nu are efecte asupra tuturor pedepselor complementare. În cazul condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art.108 alin. ea nu poate fi refuzată de cel căruia i se acordă. potrivit actului de graţiere. Graţierea constituie o comutare în cazul în care.107 CP). nu va mai executa restul de pedeapsă.3 şi 4 CP (amenda. fie prin arătarea cuantumului reducerii (în ani. după aprecierea Preşedintelui ţării. o treime etc. se înlătură integral executarea pedepsei pronunţate. sau să ia forma comutării. iar dacă începuse să execute pedeapsa. fie prin indicarea unui coeficient de proporţie (de exemplu. retragerea gradului militar. Dispoziţia art. are un caracter de măsură obligatorie şi. condamnatul.108 alin. Graţierea este totală în cazul în care. 9. dacă nu a început executarea pedepsei.108 alin. adică printr-un act al puterii de stat.în suma acesteia). Graţierea implică o renunţare la dreptul statului de a pretinde executarea în totul sau în parte a unei pedepse sau executarea unui anumit tip de pedeapsă aşa încât nu poate fi admis ca persoanele cărora li se acordă graţierea să aibă facultatea de a împiedica aducerea la îndeplinire a acestei renunţări. fiind acordată prin decretul Preşedintelui RM. a gradului de calificare (clasificare) sau a distincţiilor de stat). prin actul de graţiere. În cazul comutării pedepsei stabilite. termenul de pedeapsă şi de probă se remite integral.). iar termenul de probă se reduce în măsura în care graţierea s-a extins asupra pedepsei principale. o îngrădire a regulii de drept înscrise în art. nu va mai executa pedeapsa căreia i se aplică graţierea. . condamnatul nu va mai executa fracţiunea de pedeapsă care i-a fost redusă. termenul de pedeapsă principală se reduce în mod corespunzător. bazat pe consideraţii de politică penală a statului. indicându-se că graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare. a unui titlu special. 7. deci. după întinderea efectelor sale. Graţierea nu are efecte şi asupra drepturilor persoanei vătămate (a se vedea comentariul la art.3. în cazul graţierii parţiale. cu excepţia cazului în care se dispune altfel prin actul de graţiere.16 CP). Conform art. Graţierea vizează pedeapsa aplicată definitiv. şi nici asupra măsurilor educative. privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. Art. 10. Graţierea. Efectele graţierii trebuie să fie raportate la pedeapsa indicată în sentinţa de condamnare. Graţierea este parţială când se înlătură numai o parte din executarea pedepsei pronunţate. deoarece aceste măsuri sunt luate în folosul minorului. În partea finală a dispoziţiei art.4 CP. totală sau parţială. În cazul graţierii parţiale. În cazul graţierii totale. 6. prin urmare. Pedepsele pentru care se acordă graţierea pot fi mai grave sau mai puţin grave.3 CP cuprinde o limitare a efectelor graţierii şi. şi nu pedepsele stabilite pentru infracţiuni concurente (concurs de infracţiuni).62 alin.1 CP. jumătate. Prin urmare.108 alin. 8. graţierea produce efecte nu numai asupra pedepsei principale.

2. b) Împăcarea trebuie să intervină între făptuitor.168 CP) etc.109 CP rezultă că.05.1 CP) etc. indicate expres în art.16 alin. Ele sunt libere să se retragă în orice moment din procesul de împăcare. în vigoare din 12. ÎMPĂCAREA (1) Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă.cele uşoare şi mai puţin grave.179 alin.. prevăzute de lege. expres. dacă fapta prevăzută de legea penală a fost săvârşită de 3 persoane. şi persoana vătămată. prevăzute la cap. 3. iar infracţiuni mai puţin grave sunt jaful (art.2 şi 3 CP raportate la articolele din partea specială a CP. la stabilirea acestor împrejurări este necesar să se ia în vedere prevederile art. precum şi în cazurile prevăzute de procedura penală. Categoriile infracţiunilor uşoare şi mai puţin grave sunt indicate în art. precum şi în cazurile prevăzute de procedura penală.06. cumulativ.187 alin. 4.1 CP). cu condiţia ca maximumul special al pedepsei pentru infracţiunea prevăzută de CP să nu depăşească pedeapsa cu închisoarea pe 2 ani în cazul infracţiunilor uşoare şi de 5 ani . în condiţiile procesului medierii. următoarele condiţii: a) Împăcarea părţilor să se realizeze doar în cazurile în care este admisă de lege.109 alin. c) Acordul de împăcare trebuie să fie explicit. . pe de o parte. iar nu dedus din anumite împrejurări. munca forţată (art. împăcarea se face de reprezentanţii lor legali.03] 1. Ea poate interveni în cursul procesului penal în orice moment: în momentul pornirii procesului penal. Împăcarea părţilor produce efecte numai asupra făptuitorilor cu care s-a realizat împăcarea. pe de altă parte. 5. adică mai înainte ca hotărârea să rămână definitivă.109 modificat prin Legea nr. de încetare a procesului penal pe alt temei legal decât acela al împăcării. cât şi cea civilă. .2 şi 3 CP. Împăcarea este totală atunci când duce la stingerea completă a procesului în ce priveşte atât latura penală. Împăcarea trebuie să fie totală.16 alin. achitare.Articolul 109. celelalte 2 persoane nu vor profita de efectele împăcării.2 CP. pentru ca împăcarea părţilor să constituie o ocazie de înlăturare a răspunderii penale. anchetei judiciare. infracţiuni uşoare sunt violarea de domiciliu (art. Conform art.2 CP). d) Împăcarea poate avea loc doar dacă ambele părţi (făptuitorul şi persoana vătămată ori reprezentanţii ei legali) consimt liber acest fapt. modalităţile şi termenele de realizare a acestora. iar persoana vătămată s-a împăcat doar cu o persoană. Ţinând cont de faptul că împăcarea părţilor poate avea loc doar în cazurile infracţiunilor uşoare şi mai puţin grave.109 alin. O împăcare care întruneşte aceste cerinţe este un act din conţinutul căruia rezultă că a fost definitiv lichidat conflictul dintre părţi. (3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu. De exemplu.109 alin. Împăcarea este o cauză de înlăturare a răspunderii penale pentru anumite infracţiuni. necondiţionată şi definitivă.în cazul infracţiunilor mai puţin grave. Împăcarea trebuie să intervină cel târziu până la retragerea completului de judecată pentru deliberare. De exemplu.211-XV din 29. (2) Împăcarea este personală şi produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale şi până la retragerea completului de judecată pentru deliberare. indiferent de soluţia adoptată prin hotărârea de condamnare. iar procesul penal în privinţa lor va fi soluţionat până la sfârşit.1 CP.03. El trebuie să includă angajamentele asumate de părţi. reprezentanţii legali ai persoanei vătămate lipsite de capacitatea de exerciţiu sau persoana vătămată cu capacitate restrânsă de exerciţiu asistată de reprezentantul său legal sau de alte persoane prevăzute de lege. al cercetării sau anchetei penale. Cei cu capacitate de exerciţiu restrânsă se pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege.II-IV din partea specială. se cer întrunite. Din prevederile art. împăcarea este personală şi produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale şi până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată. [Art. Împăcarea se consideră personală atunci când se referă expres la persoanele cu care s-a căzut de acord. infracţiuni prevăzute la capitolele II-VI din Partea specială. dar numai până la retragerea completului de judecată pentru deliberare (art.

Antecedentele penale generează consecinţe de drept nefavorabile pentru condamnat până la momentul stingerii antecedentelor penale sau acela al reabilitării. produce efecte şi pe plan procesual. înlăturând răspunderea penală.1 din lit.111 CP) sau reabilitarea judecătorească (art. s-a dispus încetarea urmăririi penale ori s-a pronunţat încetarea procesului penal. Împăcarea părţilor stinge şi acţiunea civilă. de răspunderea penală.2 CP. conform art.Împăcarea este necondiţionată atunci când stingerea conflictului nu este subordonată nici unei condiţii. De exemplu. deoarece părţile s-au împăcat în privinţa acţiunii penale.32 şi art.după executarea pedepsei. Organul judiciar. 8.82 alin. d) condamnate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei dacă.112 CP). potrivit actului de amnistie. Împăcarea trebuie să fie definitivă. generând consecinţe de drept nefavorabile pentru condamnat până la momentul stingerii antecedentelor penale sau reabilitării.dacă au expirat 2 ani după executarea pedepsei. . Extinderea efectelor juridice ale împăcării părţilor şi asupra laturii civile se explică prin faptul că acţiunea civilă în procesul penal este un accesoriu al acţiunii penale. 4. cât şi în ceea ce priveşte latura civilă. în termenul de probă. c) liberate. f) care au executat pedeapsa într-o unitate militară disciplinară sau au fost eliberate din aceasta înainte de termen. dispun încetarea urmăririi penale în faza de urmărire penală sau pronunţă încetarea procesului penal în faza de judecată. Antecedentele penale sunt nişte urmări ale pedepsei penale ce apar din momentul rămânerii în vigoare a sentinţei de condamnare şi există până la stingerea lor sau până la reabilitarea pe cale judiciară a condamnatului. constatând împăcarea părţilor. pentru recidiva periculoasă ea este în mărime de cel puţin 2/3. este şi normal ca să nu mai subziste şi acţiunea civilă. se consideră recidivă comiterea cu intenţie a uneia sau a mai multor infracţiuni de către o persoană cu antecedente penale pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie. 2. STINGEREA ANTECEDENTELOR PENALE (1) Se consideră ca neavând antecedente penale persoanele: a) liberate de pedeapsă penală. şi anume a recidivei (art. iar pentru recidivă deosebit de periculoasă . încetează după stingerea antecedentelor penale (art. NOŢIUNEA DE ANTECEDENTE PENALE Antecedentele penale reprezintă o stare juridică a persoanei. de executarea pedepsei pronunţate prin sentinţa de condamnare. b) liberate. Antecedentele penale se iau în consideraţie la constatarea existenţei pluralităţii de infracţiuni. Conform art. ce apare din momentul rămânerii definitive a sentinţei de condamnare. g) condamnate la închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave . 6. Organele judiciare (organele de urmărire penală. Împăcarea părţilor. potrivit actului de amnistie sau graţiere. în faţa căruia s-a produs împăcarea sau căruia i s-a înfăţişat actul de împăcare. Antecedentele penale pot servi şi drept circumstanţe agravante la stabilirea pedepselor penale de către instanţa de judecată (art. apărute din momentul săvârşirii infracţiunii. 5. 3.77 alin.34 CP). Antecedentele penale au efecte juridice şi în cazul aplicării pedepselor penale.34 alin. deoarece altfel ar constitui un act provizoriu. după caz. Relaţiile juridico-penale. 7.1 CP. mărimea pedepsei pentru recidivă nu poate fi mai mică de jumătate. 1. Articolul 110. din momentul (de la data) în care s-a încheiat actul juridic al împăcării şi nu din momentul când. condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu a fost anulată. care ar lăsa deschisă calea reluării procesului penal. procurorul sau instanţa de judecată).de cel puţin 3/4 din maximumul celei mai aspre pedepse prevăzute de articolul corespunzător din partea specială a CP. Articolul 111. declară încetarea procesului penal atât în ceea ce priveşte latura penală. e) condamnate la o pedeapsă mai blândă decât închisoarea .a) CP).

5. j) condamnate la închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni excepţional de grave dacă au expirat 10 ani după executarea pedepsei.b) CP se produce din momentul emiterii ordonanţei de încetare a procesului penal potrivit actului de amnistie de către organul de urmărire penală.93 CP (liberarea de pedeapsă a minorilor).dacă au expirat 8 ani după executarea pedepsei.d) CP în privinţa persoanelor condamnate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei se produce . 4. expres indicate în articolele respective ale cap.111 alin. 3.108 CP).111 alin. 89 CP).1 lit. Stingerea antecedentelor penale în cazurile prevăzute în art. Stingerea antecedentelor penale în cazurile prevăzute în art.97 CP (liberarea de pedeapsa penală datorită expirării termenului de prescripţie a executării sentinţei de condamnare). Art. deoarece persoana are unele decăderi din drepturi şi unele obligaţiuni.1 lit. din momentul liberării de executarea pedepsei principale şi complementare.1 lit. în plan moral şi social. poliţiştii etc.53. prevăzute în cap. Reabilitarea de drept (stingerea antecedentelor penale) se obţine în mod automat.IX CP şi exprimate în sentinţa de condamnare.h) condamnate la închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni grave . (2) Dacă condamnatul.a) CP numai persoanele liberate de pedeapsa penală.1 lit. Deoarece legea leagă apariţia antecedentelor penale de numirea unei pedepse penale pentru condamnat. în modul stabilit de lege.111 alin. Celelalte cazuri de liberare de pedeapsa penală. Cad sub incidenţa prevederilor din art.111 CP şi nesăvârşirea altor infracţiuni în acest termen.IX CP. 6.dacă au expirat 6 ani după executarea pedepsei.111 CP reglementează condiţiile de stingere a antecedentelor penale şi reabilitarea de drept a persoanelor care au săvârşit infracţiuni şi au fost liberate de răspunderea penală ori au executat pedepsele penale numite prin sentinţele instanţelor de judecată. 1. şi alte limitări prevăzute de lege. (3) Stingerea antecedentelor penale anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale.94 CP (liberarea de pedeapsă în funcţie de schimbarea situaţiei) şi art. nu duc la stingerea antecedentelor penale.111 CP) pentru acordarea reabilitării.c) CP (liberarea de executarea pedepsei penale potrivit actului de amnistie) se produce din momentul emiterii sentinţei de condamnare şi de numire a pedepsei penale de către instanţa de judecată sau din momentul emiterii deciziei de către instanţa ierarhic superioară despre liberarea condamnatului de pedeapsă potrivit actului de amnistie. art. fără a se mai cere existenţa altor condiţii. cum ar fi concedierea din serviciu a unor categorii de persoane (militarii. 7. termenul stingerii antecedentelor penale se calculează pornindu-se de la termenul real al pedepsei executate. 2. Graţierea parţială a condamnatului nu duce la stingerea antecedentelor penale.1 lit. Prin reabilitarea unui fost condamnat se înţelege reintegrarea socială completă a acestuia. 8. prin înlăturarea pentru viitor a tuturor incapacităţilor şi interdicţiilor ce decurg dintr-o hotărâre a unui organ judiciar şi prin repunerea fostului condamnat. de către procuror sau din momentul intrării în vigoare a sentinţei (deciziei) de încetare a procesului penal de către instanţa de judecată. în virtutea legii.c) CP (liberarea de executarea pedepsei penale potrivit actului de graţiere) se produce din momentul emiterii Decretului Preşedintelui RM despre graţierea totală a condamnatului (a se vedea comentariul la art. Stingerea antecedentelor penale în cazurile prevăzute în art. persoana se consideră fără antecedente penale. în situaţia pe care o avea înainte de condamnare sau liberare de răspunderea penală. Stingerea antecedentelor penale în cazurile prevăzute în art. în conformitate cu art.111 alin. i) condamnate la închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave . cum ar fi expirarea termenului indicat în art. a fost liberat înainte de termen de executarea pedepsei sau partea neexecutată a pedepsei i-a fost înlocuită cu o pedeapsă mai blândă. în cazurile de liberare de răspundere penală şi în unele cazuri de liberare de pedeapsa penală indicate expres în lege (art.111 alin. atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege (art.).

În cazul executării pedepselor sub formă de închisoare sau detenţiune pe viaţă. conform art. conform art.111 alin. îndată după executarea pedepsei. (2) Reabilitarea anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale. după acordarea ei. antecedentele penale se sting automat. din momentul liberării de executarea pedepsei principale şi a celei complementare. după stingerea antecedentelor penale. (3) În caz de respingere a cererii de reabilitare.1 lit. conducea la respingerea cererii de reabilitare.la sfârşitul ultimei zile de arest executat.90 CP sau din momentul pronunţării încheierii instanţei de judecată despre anularea condamnării şi stingerea antecedentelor penale în conformitate cu art. dacă ar fi fost cunoscută. se sting automat. deoarece.8 CP. conform art. Durata termenelor de stingere a antecedentelor penale depinde de termenul pedepsei efectiv executate.111 alin. precum şi cheltuielile de judecată. arestul (art.111 alin.1 lit. antecedentele penale se sting după expirarea unor termene concrete indicate expres în art. Stingerea antecedentelor penale.62 CP. instanţa de judecată poate anula antecedentele penale până la expirarea termenelor de stingere a acestora. anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale. Aceste pedepse pot fi amenda (art.g-j) CP.111 alin. 9. Dacă condamnatul.(1) şi (2). antecedentele penale se vor stinge după expirarea termenului de 2 ani din momentul executării efective a acestei pedepse etc. la plata cărora a fost obligat prin hotărâre judecătorească. indicate în art. 13. 12. 10.71 CP). 1.1 lit. dacă persoana a executat pedeapsa cu închisoarea pe un termen de 1 an. Aceasta înseamnă reabilitarea totală a persoanei: ea nu se mai consideră condamnată. De exemplu.111 alin.e) CP.68 CP) etc. termenul stingerii antecedentelor penale se calculează.2 CP. s-a descoperit că cel reabilitat a mai avut o condamnare care. poate să practice orice activitate legală. în cazul arestului . d) condamnatul a achitat integral despăgubirile civile. (4) Anularea reabilitării judecătoreşti se efectuează în cazul în care. e) condamnatul îşi are asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste.e) CP. a fost liberat înainte de termen de executarea pedepsei sau partea neexecutată a pedepsei i-a fost înlocuită cu o pedeapsă mai blândă. pornindu-se de la termenul real al pedepsei executate.64 CP). 11. în modul stabilit de lege. Articolul 112. ci . Pedepsele mai blânde decât închisoarea sunt toate celelalte pedepse penale pentru persoanele fizice. Antecedentele penale în cazul amenzii se sting o dată cu achitarea integrală a sumei amenzii. Caracteristic reabilitării judecătoreşti este faptul că pentru reabilitarea unui condamnat nu este suficient să fie îndeplinite condiţiile de reabilitare prevăzute de lege. cu excepţia detenţiunii pe viaţă (art. Reabilitarea judecătorească nu este obţinută în mod automat.din momentul expirării termenului de probă stabilit prin sentinţa instanţei de judecată în conformitate cu art. Drept condiţii pentru primirea cererii de reabilitare judecătorească pot fi: a) condamnatul nu a comis o nouă infracţiune. antecedentele penale. c) condamnatul a avut o comportare ireproşabilă. REABILITAREA JUDECĂTOREASCĂ (1) Dacă persoana care a executat pedeapsa penală a dat dovadă de o comportare ireproşabilă. În cazul executării pedepsei penale într-o unitate disciplinară. nemijlocit după executarea pedepsei într-o unitate militară disciplinară sau dacă persoana a fost eliberată din această unitate înainte de termen. la cererea sa.3 CP. conform art. ci numai prin intervenţia organelor judecătoreşti.90 alin. În cazul condamnării persoanei la o pedeapsă mai blândă decât închisoarea. nu se poate face o nouă cerere decât după un an. a atins vârstă de pensionare sau este incapabil de muncă. chiar şi acele activităţi care sunt interzise persoanelor condamnate.111 alin. b) a expirat cel puţin jumătate din termenul prevăzut la art. persoana nu mai este considerată condamnată.

1 lit. Art. Reabilitarea judecătorească nu poate fi obţinută în situaţia în care condamnatul nu dovedeşte că a avut tot timpul o comportare ireproşabilă. sau are destule mijloace de existenţă sub formă de depuneri în bancă. condiţiile pentru acceptarea cererii de reabilitare judecătorească sunt: a) condamnatul să nu fi comis o nouă infracţiune.111 alin. c) condamnatul a avut o comportare ireproşabilă. În cazul în care instanţa de judecată constată că neîndeplinirea acestei condiţii nu se datorează relei-voinţe a condamnatului. dacă condamnatul a executat pedeapsa de 4 ani de privaţiune de libertate pentru o infracţiune gravă.111 CP. 3. Nu pot fi invocate drept încălcări ale acestei condiţii de neachitare a despăgubirilor civile în situaţia în care partea civilă a renunţat benevol la despăgubiri. precum şi cheltuielile de judecată.112 alin. iar în al treilea este incapabil de muncă. peste 3 ani după executarea efectivă a pedepsei. 2. condamnatul să nu fi săvârşit vreo infracţiune. prevăzută de partea specială a CP. jocurilor de noroc etc. Dacă pentru noua infracţiune s-a pornit urmărirea penală împotriva condamnatului.1 şi 2 art.b) CP. conform art.111 CP). De exemplu.h) CP). ea poate admite cererea de reabilitare a acestuia. Deoarece legea nu indică expres categoriile de infracţiuni care ar împiedica aplicarea reabilitării judecătoreşti. În cazul aplicării pedepsei penale pentru noua infracţiune. Aceste condiţii pot exista separat. afacerilor cu droguri. într-un caz condamnatul are asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste.112 alin.este necesară constatarea judecătorească a îndeplinirii acestora şi pronunţarea reabilitării condamnatului prin hotărâre judecătorească. lucrează ocazional.1 lit. a atins vârsta de pensionare sau este incapabil de muncă. în cazul succesiunii etc. împiedică aplicarea reabilitării judecătoreşti. în alt caz a atins vârstă de pensionare. b) să fi expirat cel puţin jumătate din termenul prevăzut de alin. Art. 4.e) CP prevede drept condiţie de admitere a cererii de reabilitare judecătorească şi faptul că condamnatul are asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste. Această condiţie presupune ca. sezonier etc. prevăzute în art.a-e) CP prevede condiţiile de acordare a reabilitării judecătoreşti.112 alin. în perioada cât antecedentele penale nu sunt stinse.1 lit.112 CP.d) CP prevede drept condiţie de admitere a cererii de reabilitare judecătorească şi faptul de achitare integrală a despăgubirilor civile la care a fost obligat condamnatul prin hotărâre judecătorească. Aceste prevederi legale. Nu se consideră asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste a condamnatului în cazul cerşetoriei. . Procedura de reabilitare judecătorească poate fi pornită doar la cererea persoanei care execută pedeapsa. Pentru verificarea îndeplinirii acestei condiţii.1 CP. Condamnatul are asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste atunci când are un loc permanent sau provizoriu de muncă. Spre deosebire de reabilitarea de drept (art. dar examinarea ei se suspendă până la soluţionarea învinuirii. cererea de reabilitare judecătorească nu este respinsă. antecedentele penale se vor stinge (reabilitarea de drept) peste 6 ani după executarea efectivă a pedepsei (art. în societate şi în familie pe toată perioada de la executarea pedepsei până la soluţionarea cererii de reabilitare. reabilitarea judecătorească va putea fi aplicabilă doar după executarea pedepsei pentru o nouă infracţiune şi în prezenţa condiţiilor prevăzute expres în art. 5. adeverind astfel că s-a corectat şi că merită reintegrarea socială completă şi din punct de vedere juridic. instanţa de judecată trebuie să administreze probe din care să rezulte buna conduită a condamnatului la locul de muncă. Conform acestei prevederi. rezultă că orice infracţiune. Art.112 alin.1 lit. că a respectat întocmai legile şi regulile de convieţuire socială. de exemplu. Reabilitarea judecătorească va putea fi aplicată în acest caz. prevăd că reabilitarea judecătorească nu poate fi iniţiată din oficiu sau la cererea altor persoane sau instituţii. săvârşită de către condamnat până la stingerea antecedentelor penale.1 lit. pentru care legea prevede un termen de reabilitare unic şi fix.112 alin. pentru reabilitarea judecătorească sunt prevăzute mai multe termene diferenţiate în raport cu diferite categorii de condamnări şi se ţine cont de comportamentul condamnatului.

care constă în alegerea normei juridico-penale. adevăr absolut şi relativ. (2) Calificarea oficială a infracţiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală şi de către judecători. pe categoriile singular şi general. Articolul 114.2 CP. Procesul identificării acestei corespunderi trebuie întemeiat pe principiile formulate de legea penală. nemaifiind necesară reabilitarea judecătorească. necunoscută instanţei. Termenul de un an se calculează de la data respingerii cererii de reabilitare. .4 CP. ale procuraturii şi instanţelor judecătoreşti). stipulate într-un articol sau alineat al unui articol sau în două sau mai multe articole ori alineate ale părţii speciale. a unei condamnări definitive a petiţionarului. b) consecinţele acestor activităţi ale persoanelor care efectuează urmărirea penală şi ale judecătorilor . care acţionează în numele legii.112 alin. concret şi abstract. antecedentele penale se sting automat.113 are două aspecte: a) procesul de determinare a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârşite şi semnele componenţei de infracţiune prevăzute de norma penală. 27. CALIFICAREA INFRACŢIUNILOR ÎN CAZUL UNUI CONCURS DE INFRACŢIUNI Calificarea infracţiunilor în cazul unui concurs de infracţiuni. precum şi pe recomandările CSJ.111 CP. dacă ar fi fost cunoscută. Conform art. Noţiunea de calificare a infracţiunii prevăzută de alin. decizie. 8. trebuie efectuată cu invocarea a două sau a mai multor articole ori a alineatelor unui singur articol din legea penală.1 art. condamnare intervenită înăuntrul termenului de reabilitare sau al termenului de suspendare condiţionată a executării pedepsei (art. 3. reabilitarea anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale (a se vedea comentariul la art.recunoaşterea şi consacrarea în documentele juridice corespunzătoare a coincidenţei semnelor faptei descoperite cu normele juridico-penale. Calificarea infracţiunilor în cazul unui concurs de infracţiuni. determinată prin art. Dacă timp de un an survine reabilitarea de drept prevăzută în art. s-a descoperit că cel reabilitat a mai avut o condamnare care. conducea la respingerea cererii de reabilitare. 1.3 CP. 1.112 alin. Conform art. şi anume. prevăzute de norma penală. determinat la art. 41 etc. la momentul pronunţării hotărârii de reabilitare.90 CP) şi descoperită după rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a acordat reabilitarea. deoarece nici una din aceste norme nu include în întregime fapta comisă.111 alin. 22.3 CP). după acordarea ei. precum şi executarea lor.6.33. nu se poate înainta instanţei o nouă cerere decât după un an. pe temelia metodologică a filozofiei. hotărâre. sentinţă etc. în caz de respingere a cererii de reabilitare. 26.112 alin. 2. anularea reabilitării judecătoreşti se efectuează în cazul în care. Cauza anulării reabilitării judecătoreşti o constituie deci existenţa. CAPITOLUL XII CALIFICAREA INFRACŢIUNII Articolul 113. şi în fixarea acestei alegeri în actul de aplicare (ordonanţă. precum şi în articolele corespunzătoare (de exemplu. art. pe legile şi categoriile logicii formale. prin aplicarea cumulativă a două sau a mai multor norme penale. Procesul aplicativ normelor juridico-penale cuprinde şi stabilirea pedepselor penale. Aceasta poate obţine o calificare juridico-penală completă.21. invocând articolele corespunzătoare din prezentul cod. ce prevede fapta prejudiciabilă dată.).33. 7. NOŢIUNEA DE CALIFICARE A INFRACŢIUNII (1) Se consideră calificare a infracţiunii determinarea şi constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârşite şi semnele componenţei infracţiunii. CRM. Calificarea infracţiunii cuprinde acea parte a procesului de aplicare a normelor juridice. Efectuarea calificării juridico-penale oficiale este încredinţată de către stat unor organe speciale (de urmărire penală.) ale părţii generale din prezentul cod. Conform art. se efectuează cu invocarea tuturor articolelor sau alineatelor unui singur articol din legea penală care prevăd faptele prejudiciabile săvârşite.

Separând această normă. 4. deoarece această activitate impune o apreciere social-politică şi juridică specială. repetarea legii penale. succesiv la un interval de timp. Concursul de infracţiuni trebuie deosebit de concurenţa normelor juridico-penale. dacă pentru comiterea acestora legiuitorul prevede repetarea lor într-o singură agravantă.116-118. CALIFICAREA INFRACŢIUNILOR ÎN CAZUL CONCURENŢEI NORMELOR PENALE (1) Concurenţa normelor penale presupune săvârşirea de către o persoană sau de către un grup de persoane a unei fapte prejudiciabile. b) fapta să fie cuprinsă deplin de dispoziţiile a două sau a mai multor norme penale. azi persoana săvârşeşte o trădare de patrie prin divulgarea secretului de stat. aceste acţiuni formează un concurs real de infracţiuni şi trebuie să fie încadrate în baza tuturor alineatelor care prevăd faptele prejudiciabile săvârşite. se "suprapun" reciproc.327 CP). iar dacă aceste infracţiuni au fost săvârşite succesiv. Pentru concurenţa normelor juridico-penale este necesară existenţa următoarelor condiţii: a) să se săvârşească o singură acţiune (inacţiune) simplă sau să se desfăşoare o activitate unică prelungită un timp mai îndelungat. cu care concurează. 5. Articolul 115. Bunăoară. cuprinse în întregime de dispoziţiile a două sau mai multor norme penale şi constituind o singură infracţiune. separând într-o normă aparte abuzul de putere sau de serviciu. Nu constituie un concurs real de infracţiuni două sau mai multe componente de infracţiuni identice. la un interval de timp. cum ar fi tragerea cu bună-ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate (art. cuprinsă deplin în dispoziţiile a două sau a mai multor norme juridico-penale. 2. fapt ce duce la dublarea. Din contra. Necesitatea separării unei activităţi infracţionale într-o normă penală aparte dintr-un cerc de fapte infracţionale prevăzute de o altă normă penală este corectă. pe când obiectele nemijlocite pot fi diferite. 3.2. care constituie o singură infracţiune. iar peste o lună comite o altă trădare de patrie prin acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activităţii duşmănoase împotriva RM. legiuitorul adeseori formulează noi norme penale. deoarece asemenea acţiuni se califică numai în baza acestei agravante. (2) Alegerea uneia din normele concurente care reflectă cel mai exact natura juridică a faptei prejudiciabile comise se efectuează în condiţiile art. d) să se aducă atingere unui singur obiect generic apărat de legea penală. Pornind de la sarcinile concrete de luptă cu criminalitatea. 1. De exemplu. falsul în actele publice (art.306 CP). Tot ca episoade ale unei infracţiuni unice trebuie recunoscute acţiunile identice săvârşite succesiv. la unele intervale de timp.332 CP) constituie. prin diferite acţiuni de sine stătătoare. există o concurenţă a normelor juridico-penale şi calificarea se efectuează numai în baza normei agravante mai aspre. care se intersectează parţial. Nu formează un concurs real de infracţiuni componenţele de infracţiuni cu acţiuni alternative. de fapt. chiar săvârşite prin acţiuni de sine stătătoare. Prin concurenţă a normelor juridico-penale se înţeleg cazurile în care este comisă o singură faptă infracţională. o modalitate a unui abuz de putere sau de serviciu (art. când persoana printr-o singură acţiune (inacţiune) săvârşeşte două sau mai multe infracţiuni prevăzute de diferite alineate ale unui singur articol din CP. Aceste acţiuni prejudiciabile constituie numai nişte episoade ale unei infracţiuni unice complexe. legiuitorul a determinat o pedeapsă penală mai blândă decât cea prevăzută pentru celelalte modalităţi de abuz de putere sau de serviciu. c) fiecare dintre normele juridico-penale care concurează ar fi suficientă pentru calificarea faptei infracţionale săvârşite. legiuitorul a determinat o pedeapsă penală mai aspră decât cea pentru abuz de putere sau serviciu. dacă la comiterea acestora legiuitorul nu prevede repetarea lor într-o singură agravantă. . În cazul concursului ideal de infracţiuni. ce poate fi determinată numai într-o normă aparte. 3.

însă nu orice activitate infracţională determinată de norma generală este neapărat activitatea infracţională prevăzută de norma specială. b) dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe atenuante .2 art. De exemplu. 1. 5. se aplică numai norma specială. Articolul 117. b) concurenţa dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe atenuante. La concurenţa normelor juridico-penale trebuie utilizată pentru calificare numai una din normele concurente. iar normă specială . 1. Separând norma specială de cea generală. bazându-se pe diferite motive sociale.3 art. Această modalitate a concurenţei se caracterizează prin faptul că prima normă prevede un număr de activităţi infracţionale. (2) În cazul concurenţei dintre norma generală şi cea specială. omorul intenţionat a două sau a mai multor persoane (lit. la anumite intervale de timp. aceasta din urmă se află în raport de subordonare logică faţă de cele dintâi. normele generale şi cele speciale pot fi aplicate împreună numai în cazurile în care sunt comise câteva infracţiuni ce constituie un concurs real de infracţiuni. cea care reflectă cel mai precis natura socială şi juridică a faptei prejudiciabile comise.146).145) poate concura cu omorul săvârşit în stare de afect (art. iar a doua .specială. 3.147).3 art. omorul săvârşit în stare de afect (art. De exemplu. Cea mai răspândită varietate a concurenţei normelor generale şi a celor speciale este concurenţa dintre componenţa de bază (norma generală). CALIFICAREA INFRACŢIUNILOR ÎN CAZUL CONCURENŢEI DINTRE NORMELE GENERALE ŞI CELE SPECIALE (1) Normă generală se consideră norma penală care prevede două sau mai multe fapte prejudiciabile. Articolul 116. poziţia faţă de această varietate a faptelor infracţionale. deoarece orice activitate infracţională separată într-o normă aparte constituie neapărat o activitate infracţională stipulată de norma generală. furtul agravat (alin.186). Aceste condiţii sunt determinate de art. Întrucât sarcina aplicării legii penale constă în transpunerea în viaţă a voinţei legiuitorului.4. acest scop este atins prin aplicarea normei speciale.186) poate concura cu furtul deosebit de agravat (alin.cazuri particulare din acest număr de activităţi. 2. fără echivoc. în cazul concurenţei dintre o componenţă de infracţiune cu circumstanţe atenuante şi alta cu . şi modalităţile calificative (norma specială) ale acestora. adică ele au fost săvârşite succesiv.norma penală care prevede numai cazurile particulare ale acestor fapte. Prima normă este denumită generală. pe care el a prevăzut-o aparte. De exemplu. cât şi atenuantele componenţei de bază. prevăzută de alineatele întâi ale articolelor din partea specială. legiuitorul şi-a determinat direct. prevăzute în diferite alineate ale unuia şi aceluiaşi articol.umanismul legii penale -.infracţiunea se califică în baza normei penale care prevede o pedeapsă mai aspră.146) poate concura cu pruncuciderea (art. CALIFICAREA INFRACŢIUNILOR ÎN CAZUL CONCURENŢEI DINTRE DOUĂ NORME SPECIALE Concurenţa dintre două norme speciale are următoarele varietăţi: a) dintre componenţa de infracţiune cu circumstanţe atenuante şi alta cu circumstanţe agravante . c) dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe agravante . prin diferite acţiuni de sine stătătoare. politice şi juridice ale situaţiei actuale. c) concurenţa dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe agravante. Pornind de la principiul juridic general al dreptului penal . 2.116-118 CP. La concurenţa normelor generale şi speciale. iar a doua .infracţiunea se califică în baza celei cu circumstanţe atenuante.infracţiunea se califică în baza normei penale care prevede pedeapsa mai blândă. 4. Normele speciale pot fi atât agravantele. La calificarea infracţiunilor.a) alin. De aceea concurenţa dintre două norme speciale poate avea următoarele varietăţi: a) concurenţa dintre o componenţă de infracţiune cu circumstanţe atenuante şi alta cu circumstanţe agravante.

4. Regula generală în operaţiunile de calificare a infracţiunii cu privire la concurenţa dintre o parte şi un întreg constă în faptul că trebuie aplicată întotdeauna norma ce cuprinde în întregime toate semnele faptei infracţionale. Această modalitate de concurenţă constă în faptul că există două sau mai multe norme. 1. CAPITOLUL XIII ÎNŢELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN PREZENTUL COD Articolul 119.numai unele părţi ale ei. iar altele . 2. 4. În cazul concurenţei dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe agravante. În cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg trebuie mai întâi să determinăm după care semne ale componenţei de infracţiune decurge această concurenţă. CALIFICAREA INFRACŢIUNILOR ÎN CAZUL CONCURENŢEI DINTRE O PARTE ŞI UN ÎNTREG (1) Concurenţa dintre o parte şi un întreg reprezintă existenţa a două sau a mai multor norme penale. iar celelalte . 7. obiectele a două sau a mai multor infracţiuni sunt omogene. pe lângă forma de vinovăţie. TERITORIUL Prin teritoriul Republicii Moldova şi teritoriul ţării se înţelege întinderea de pământ şi apele cuprinse între frontierele Republicii Moldova. (2) Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg se efectuează în baza normei care cuprinde în întregime toate semnele faptei prejudiciabile săvârşite. Ea are prioritate faţă de norma care prevede numai o parte din ceea ce a săvârşit infractorul. modalitatea unei agravante mai aspre o absoarbe şi pe cea mai puţin aspră. una din ele cuprinzând fapta prejudiciabilă în întregime. 5. În cazul concurenţei după obiect. trebuie să fie interpretate în folosul inculpatului. care prevede aplicarea justă a legii într-un asemenea mod încât oricine ar săvârşi o infracţiune să ispăşească pedeapsa meritată.numai unele părţi ale ei. pe lângă semnele generale ale subiectului infracţiunii. obiectul vătămărilor medii ale integrităţii corporale sau ale sănătăţii este numai o parte a obiectului tâlhăriei. dintre care una cuprinde fapta infracţională în întregime. agravând răspunderea penală pentru infracţiunea dată. subiectului. De aceea în toate cazurile unei atare modalităţi de concurenţă dintre o parte şi un întreg trebuie aplicată norma în care este specificat în întregime obiectul infracţiunii. în cazul concurenţei dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe atenuante se aplică numai norma penală care prevede pedeapsa mai blândă. Concurenţa poate avea loc după semnele obiectului. Toate îndoielile atât în privinţa dovedirii învinuirii. Pornind de la scopul unic al componenţelor de infracţiune cu circumstanţe atenuante atenuarea răspunderii penale a vinovatului -.individualizarea răspunderii penale. Concluzia dată are drept bază şi principiul juridic al dreptului penal . Articolul 120. La calificarea concurenţei după latura obiectivă trebuie aplicată norma care descrie mai deplin semnele proprii faptei infracţionale. DISPOZIŢII GENERALE Ori de câte ori legea penală foloseşte un termen sau o expresie dintre cele definite în prezentul capitol. De exemplu. 3. 6. stipulează şi scopul sau motivul infracţiunii date. La calificarea concurenţei după latura subiectivă trebuie aplicată norma care. 3. La calificarea concurenţei după subiectul infracţiunii trebuie aplicată norma care. stipulează şi semnele speciale ale subiectului acesteia. Articolul 118. numai că unul reprezintă o parte a altuia. cu subsolul şi spaţiul ei aerian. ale laturii obiective şi ale celei subiective ale infracţiunii sau concomitent după câteva dintre ele.circumstanţe agravante se aplică numai norma cu circumstanţe atenuante. dacă este imposibil a le lichida. deoarece numai astfel se poate atinge scopul scontat. înţelesul lor este cel prevăzut la articolele ce urmează. Aceste norme se află în raport de subordonare după conţinut. SECRETUL DE STAT . cât şi în privinţa calificării infracţiunii. Articolul 121.

proporţii mari valoarea bunurilor sustrase. organizaţie de stat sau a administraţiei publice locale ori într-o subdiviziune a lor. c) desfăşurarea activităţii de întreprinzător prin intermediul filialelor. OBŞTEASCĂ SAU ALTĂ ORGANIZAŢIE NESTATALĂ Prin persoană care gestionează o organizaţie comercială. fie şeful guvernului. transportate. primite. inclusiv fiecare membru al organului colegial care exercită funcţiile şefului de stat conform constituţiei statului respectiv. Articolul 126. economice. Articolul 122. ori desfăşurarea acestei activităţi cu utilizarea unor coduri fiscale străine sau plastografiate. magazinelor. are dreptul la protecţie specială contra oricărui atac asupra persoanei. precum şi membrii familiei lor care locuiesc împreună cu ei. distruse. respectiv 500 unităţi convenţionale de amendă. într-o întreprindere. pierdere. permanent sau provizoriu. păstrate. anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice. prin stipularea legii. (2) Prin persoană cu înaltă funcţie de răspundere se înţelege persoana cu funcţie de răspundere al cărei mod de numire sau alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi de legile organice. la momentul săvârşirii infracţiunii. b) oricare reprezentant ori persoană cu funcţie de răspundere a statului străin sau oricare persoană cu funcţie de răspundere ori alt agent al organizaţiei internaţionale interguvernamentale care. DAUNE CONSIDERABILE ŞI DAUNE ESENŢIALE (1) Se consideră proporţii deosebit de mari. secţiilor. . libertăţii şi demnităţii sale. precum şi persoanele cărora persoana cu înaltă funcţie de răspundere le-a delegat împuternicirile sale. obştească sau altă organizaţie nestatală se înţelege persoana căreia.Prin secret de stat se înţeleg informaţiile protejate de stat în domeniul activităţii lui militare. comercializate. d) desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără utilizarea mărcilor comerciale şi de fabrică şi fără indicarea în documente a codurilor fiscale. divulgare. alegere sau în virtutea unei însărcinări. depozitelor. PERSOANA CARE SE BUCURĂ DE PROTECŢIE INTERNAŢIONALĂ Prin persoană care se bucură de protecţie internaţională se înţelege: a) şeful statului străin. permanent sau provizoriu. în organizaţia indicată sau într-o subdiviziune a acesteia. a căror răspândire. reprezentanţelor. de politică externă. PROPORŢII DEOSEBIT DE MARI. fabricate. dobândite. conform dreptului internaţional. prin numire. sucursalelor. PROPORŢII MARI. DESFĂŞURAREA ILEGALĂ A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR Prin desfăşurare ilegală a activităţii de întreprinzător se înţelege: a) desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea (reînregistrarea) la organele autorizate. Articolul 125. de recunoaştere. i se acordă. anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor sau acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice. i se acordă. în cazul când folosirea sau indicarea lor este prevăzută de legislaţie. sustragere sau nimicire poate periclita securitatea statului. instituţie. depăşeşte 1500 şi. utilizate. prin numire. Articolul 123. de contrainformaţii şi operative de investigaţii. unităţilor comerciale şi altor unităţi neînregistrate în modul stabilit de legislaţie. PERSOANA CU FUNCŢIE DE RĂSPUNDERE (1) Prin persoană cu funcţie de răspundere se înţelege persoana căreia. fie ministrul de externe al statului străin. tehnico-ştiinţifice. Articolul 124. care. precum şi membrii familiilor lor care îi însoţesc. b) desfăşurarea unor genuri de activitate interzise de legislaţie. alegere sau în virtutea unei însărcinări. PERSOANA CARE GESTIONEAZĂ O ORGANIZAŢIE COMERCIALĂ. valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane. trecute peste frontiera vamală.

(2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte ce ar putea fi folosite ca arme sau care au fost întrebuinţate pentru atac. iar în cazul prejudicierii drepturilor şi intereselor ocrotite de lege . scoaterii şi transmiterii ilicite a dreptului de proprietate asupra valorilor culturale. prevăzute de prezentul cod. nefiind cetăţean al acestui stat.126 în redacţia Legii nr.06. cantitatea şi însemnătatea bunurilor pentru victimă. tractoare şi alte tipuri de maşini autopropulsate.03. starea materială şi venitul acesteia. MERCENAR Prin mercenar se înţelege persoana care activează pe teritoriul unui stat implicat într-un conflict armat sau în acţiuni militare. cu intenţia însă ca fapta să fie auzită sau văzută. prin natura sau destinaţia lui. TIMPUL DE RĂZBOI Prin timp de război se înţelege intervalul de la data declarării mobilizării sau a începerii operaţiilor de război până la data trecerii armatei la starea de pace. existenţa persoanelor întreţinute. VALORI CULTURALE Prin valori culturale cu caracter religios sau laic se înţeleg valorile indicate în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie.211-XV din 29.(2) Caracterul considerabil sau esenţial al daunei cauzate se stabileşte luându-se în considerare valoarea. precum şi motocicletele şi alte mijloace de transport mecanice. Articolul 132. tramvaiele şi troleibuzele. alte circumstanţe care influenţează esenţial asupra stării materiale a victimei. Articolul 130. (Art. d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane. (2) Militarii care au săvârşit infracţiuni sunt traşi la răspundere penală în conformitate cu prevederile părţilor generală şi specială ale prezentului cod.05. în vigoare din 12. în scopul primirii unei recompense materiale. contra modului stabilit de îndeplinire a serviciului militar. Articolul 129. INFRACŢIUNI MILITARE (1) Prin infracţiuni militare se înţeleg infracţiunile. ARMELE (1) Prin arme se înţeleg instrumentele. Articolul 131. MIJLOACELE DE TRANSPORT Prin mijloace de transport se înţeleg toate tipurile de automobile. cu excepţia reuniunilor care pot fi considerate cu caracter familial. e) prin orice mijloace recurgând la care făptuitorul îşi dădea seama că fapta ar putea ajunge la cunoştinţa publicului. chiar dacă în momentul săvârşirii faptei în acel loc nu era prezentă nici o persoană.03) Articolul 127. Articolul 134. trec pregătirea militară obligatorie sau sunt chemate la concentrări. RUDENIA . piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispoziţii legale. c) într-un loc inaccesibil publicului. Articolul 128. FAPTA SĂVÂRŞITĂ ÎN PUBLIC Prin faptă săvârşită în public se înţelege fapta comisă: a) într-un loc care. dar făptuitorul îşi dădea seama că fapta ar putea ajunge la cunoştinţa publicului. dacă aceasta s-a produs faţă de două sau mai multe persoane. neavând domiciliu permanent pe teritoriul acestuia şi nefiind împuternicită cu executarea unor obligaţii oficiale. datorită naturii relaţiilor dintre persoanele participante. (3) Daunele cauzate de sustragerea sau circulaţia ilegală a substanţelor narcotice şi psihotrope se determină pornindu-se de la dozele mici sau mari ale acestora aprobate de Comitetul Permanent pentru Controlul asupra Drogurilor. b) în orice alt loc accesibil publicului dacă în momentul săvârşirii faptei erau de faţă două sau mai multe persoane. Articolul 133. este întotdeauna accesibil publicului. săvârşite de persoanele care îndeplinesc serviciul militar în termen sau în bază de contract. Ştiinţă şi Cultură din 14 noiembrie 1970 privind măsurile îndreptate spre interzicerea şi prevenirea introducerii.gradul lezării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

În primul caz.(1) Prin rudenie se înţelege legătura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. copiii înfiaţi.06.05.134 completat prin Legea nr.211-XV din 29. bunicii şi nepoţii lor. [Art. Linia şi gradul de afinitate sunt asimilate liniei şi gradului de rudenie.în linie colaterală. copiii.03. (3) Rudele unuia dintre soţi sunt afinii celuilalt soţ.03] . fraţii şi surorile. (2) Gradul de rudenie se stabileşte prin numărul de naşteri. iar în al doilea caz . în vigoare din 12. (4) Rude apropiate sunt părinţii. rudenia este în linie dreaptă. înfietorii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->