Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Explicați esența următoarelor principii specifice sistemului public de asigurări


sociale: obligativităţii, contributivității, incesibilității.
principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia
de a participa la sistemul public, iar drepturile de asigurări sociale se exercită corelativ
îndeplinirii obligaţiilor;
principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza
contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public, iar în
temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite se exercită drepturile de asigurări sociale;
 principiul incesibilității, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parțial.
2. Numiți și caracterizați funcțiile principale ale sistemului de protecție socială
Funcţia economică - vizează de nivelul de trai, venitul deplin sau parţial sau de altă sursă de
existenţă folosită în dependenţă de vârstă, capacitatea de muncă, pierderea
întreţinătorului.Acordarea unui venit suplimentar în cazul apariţiei anumitor circumstanţe
neprevăzute, precum şi acordarea unui ajutor minimal material sau bănesc sunt de mare folos
persoanelor defavorizate.
Funcţia politică permite statului „prin mijloace specifice protecţiei sociale să realizeze direcţiile
prioritate ale politicii sociale”„să diminueze tensiunile sociale provocate de discrepanţa dintre
nivelul de trai al reprezentanţilor diferitor categorii sociale ,echivalând statutul social al diferitor
categorii de populaţie, prin crearea condiţiilor care ar asigura o viaţă decentă fiecărui om.
Funcţia socială este transpusă în viaţă printr-un complex de măsuri statale orientate spre
crearea, organizarea şi finanţarea sistemului de reabilitare socială, medicală, profesională a
invalizilor şi al altor persoane defavorizate, prin care se urmăreşte reintegrarea acestora în
colectivitate, precum şi dezvoltarea personalităţii.
Funcţia demografică se exteriorizează prin influenţa sistemului de protecţie socială asupra
proceselor demografice – durata vieţii populaţiei, reproducerea populaţiei, stimularea natalităţii,
etc. – şi ca rezultat asupra creşterii numărului populaţiei.
Funcţia de producţie (de muncă) rezultă din aceea că dreptul la majoritatea tipurilor de
protecţie socială este condiţionat de activitatea de muncă, iar cuantumul plăţilor depinde de
caracterul muncii şi salariu.
Funcţia moral-ideologică. Întregul sistem de protecţie socială este fundamentat pe principiul
echităţii sociale, carităţii şi solidarităţii sociale.
Funcţia protectoare manifestată prin acordarea asistenţei şi asigurării sociale cetăţenilor.
Funcția organizatorică. Normele dreptului protecţiei sociale reglementează funcţionarea
organelor de asigurare şi asistenţă socială, care sunt obligate să realizeze dreptul constituţional al
cetăţenilor la securitate socială.
3. Caracterizați principiul universalității protecției sociale
principiul universalității protecției sociale-validează ideea că fiecărui om trebuie să i se
garanteze un „trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui,
cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale
necesare” şi cuprinde în cercul „beneficiarilor protecţiei sociale , pe lângă cetăţenii
Republicii Moldova, persoanele străine şi apatrizii.
4. Alegeți varianta corectă
Obiectul DPS
Răspunsul
Obiectul
DPS raporturi juridice de asigurare ?i asisten?a sociala
 
Obiectul
Studierea normelor juridice int/le si nationale ale DPS
științei DPS
5. Identificați conform clasificării riscurilor sociale tipurile de riscuri
demografice și
familiile monoparentale
sociale Răspunsul  
economice ?omajul
Răspunsul  
de producție accidentul de munca
Răspunsul  
fiziologice  sarcina ?i lauzia
Răspunsul  
6. Competența privind admnistrarea sistemul public de asigurări sociale și gestionarea
bugetului asigurărilor sociale de stat prin contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor
43 1
este atribuită în temeiul art. Răspunde  alin. Răspunde  din Legea
sistemului public de asigurări sociale: Răspunde
Casei Na?ionale de Asigurari Sociale

Verifica

7. Prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea totală sau
a survenirii riscurilor asigurate
parţială a veniturilor ca urmare:
7
Această prevedere rezultă din art.  din Legea privind sistemul public de asigurări
sociale.
8. Autoritatea din cadrul administraţiei publice centrale care coordonează activitatea de
acordare a asistenţei sociale şi evaluează funcţionarea sistemului de asistenţă
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
socială este 
12 1
 în conformitate cu art. , alin.  din Legea asistenței sociale.
9. Dreptul protecției sociale constituie ...
Alegeți o opțiune:
un tot întreg al garanțiilor economico-juridice care asigură supravegherea drepturilor
de bază ale cetățenilor și atingerea unui nivel de viață decent
o totalitate de norme juridice care reglementează relațiile sociale apărute între cetățeni și

stat, reprezentat prin intermediul organelor de asigurare și asistenta socială 


activitatea statului îndreptată spre asigurarea procesului de formare și dezvoltare a
personalității umane, ocolind și neutralizând factorii negativi care influențează asupra
personalității și creând condiții prielnice pentru afirmarea individului
10. Identificați variantele corecte
Relațiilor din sfera dreptului protecției sociale le sunt caracteristice următoarele
trăsături:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

sunt acordate de beneficiari din fonduri speciale 


sunt îndreptate spre protecția sociala a persoanelor care sunt afectate de un risc

social 
sunt acordate indiferent de situație tuturor cetățenilor

poartă un caracter material 


sunt acordate tuturor persoanelor indiferent de survenirea riscului social
11. Protecția socială constituie ...

Alegeți una sau mai multe opțiuni:


a. o ramură autonomă de drept, ce aparține dreptului public și este formată dintr-o
totalitate de norme juridice care reglementează relațiile de asigurare și asistență socială
b. un tot întreg al garanțiilor economico-juridice care asigură supravegherea drepturilor

de bază ale cetățenilor și atingerea unui nivel de viață decent 


c. activitatea statului îndreptată spre asigurarea procesului de formare și dezvoltare a
personalității umane, ocolind și neutralizând factorii negativi care influențează asupra

personalității și creând condiții prielnice pentru afirmarea individului 


d. o totalitate de norme juridice care reglementează relațiile sociale apărute între
cetățeni și stat, reprezentat prin intermediul organelor de asigurare și asistenta social
12. Raportului juridic material de protecție socială reprezintă ...
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
relațiile sociale reglementate de normele dreptului administrativ și dreptului
procesual civil, apărute între cetățeni și organele de asigurare socială ierarhic superioare /
instanța de judecată în privința examinării și soluționării litigiilor apărute în legătură cu
acordarea asistenței sociale
raporturile de protecție socială apărute ca rezultat al stabilirii unui tip de asigurare sau
asistență socială, constituind „nucleul” obiectului de reglementare, deoarece în baza acestor
raporturi cetățenii (familiile) au posibilitatea de a-și realiza dreptul constituțional la protecție

socială 
relațiile juridice care apar între organele de asigurare/ asistență socială și persoanele care

au dreptul la o anumită formă de asigurare/ asistență socială 


13. Organizarea și funcționarea sistemului de asistenţă socială se întemeiază pe
următoarele principii:
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

solidaritatea socială 
recunoaşterea independenţei şi autonomiei personalităţii, respectarea demnităţii

umane 
parteneriatul social ca mijloc de realizare şi evaluare a măsurilor de asistenţă

socială 
obligativității
flexibilitatea măsurilor de asistenţă socială, aducerea lor în concordanţă cu

necesităţile reale ale persoanei sau ale familiei aflate în dificultate 


autonomiei

universalitatea dreptului la asistenţă socială, garantarea accesibilităţii acesteia  

responsabilitatea personală a beneficiarului de asistenţă socială 


14. Sistemul public de asigurări sociale este organizat și funcționează în baza Legii
sistemului public de asigurări sociale, nr.___ din 08.07.1999:
489

15. Identifică conform definiției conceptul


... reprezintă pericolul pentru persoană sau familie de a fi afectată de consecinţele economice negative
ale pierderii potenţialului fizic, statutului ocupaţional sau social (boală, accident, disabilitate, îmbătrânire,
deces, maternitate, şomaj, inadaptare socială etc.
risc social
Răspuns: 
16. Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări
sociale reprezintă baza unică de date despre persoanele fizice şi juridice contribuabile la
bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi despre beneficiarii de prestaţii de asigurări
sociale.

Selectați o opțiune: Adevărat 


17. După tipurile de asistență socială relațiile juridice de protecție socială se clasifică în:
unice, lunare, periodice
Selectați o opțiune:
Adevărat

Fals 
18. După termen relațiile juridice de protecție socială se clasifică în: unice, lunare,
periodice
Selectați o opțiune:

Adevărat 
Fals
19. Sistemul de asistență socială se organizează şi funcţionează având ca principii de
bază: principiul unicităţii; principiul egalităţii; principiul solidarităţii sociale, inter şi
intrageneraţii; principiul obligativităţii; principiul contributivităţii; principiul
repartiţiei; principiul autonomiei; principiul imprescriptibilităţii; principiul incesibilității.
Selectați o opțiune:
Adevărat

Fals 
20. Persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale reprezintă persoana juridică
aptă pentru muncă, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, avînd obligaţia de
a plăti contribuţii de asigurări sociale în vederea beneficierii de dreptul pentru prevenirea,
limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege.
Selectați o opțiune:
Adevărat

Fals 

S-ar putea să vă placă și