Sunteți pe pagina 1din 4

SPETA 1

Ion Pulbere, titular al patentei de întreprinzător pentru comerţ cu amănuntul la tarabe,


tejghele, tonete pentru realizarea cărţilor şi-a instalat taraba în faţa Universităţii de Stat. După
câteva zile inspectorul de sector a întocmit pe numele lui Ion Pulbere un proces-verbal pentru
contravenţie administrativă conform art. 263 din Codul Contravenţional pentru desfăşurarea
ilegală a activităţii de întreprinzător. Inspectorul i-a interzis activitatea şi a menţionat că dl.
Pulbere nu dispune de licenţă, nu are autorizaţie de la primărie şi nu are indicat preţul la cărţile
supuse comercializării.
Domnul Pulbere s-a adresat către un avocat cu următoarele întrebări:
1 trebuie titularul patentei de întreprinzător să obţină licenţă?
2 trebuie titularul patentei de întreprinzător să dețină vreoautorizaţie?
este obligat titularul patentei de întreprinzător să indice preţul la cărţile comercializate?

Raspunsuri:

1.

ART. 3, ALIN 3 al Legii nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de intreprinzator prevede expres-

Alin (3) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei nu impune înregistrarea de stat a titularului
acesteia şi primirea licenţei. Asupra titularului patentei nu se extind cerinţele privind prezentarea dărilor de seamă
financiare şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare, efectuarea operaţiilor de casă şi decontărilor, precum
şi prevederile art.90 din Codul fiscal.

COD FISCAL , Articolul 90. Reţinerile din alte plăţi efectuate în folosul rezidentului
(1) Orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de
întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap.10 2, orice reprezentanţă conform
art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică,
reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice,
cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de
fermier), a persoanelor menţionate la cap.10 1 şi 102,  pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se
reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de
către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea
valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale
persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în
cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la
lichidare în formă nemonetară.
(2) Prin derogare de la alin.(1), în cazul plăţilor la lichidare, impozitul pe venit se reţine din diferenţa dintre
suma îndreptată spre achitare şi valoarea nominală a cotei de participare în capitalul social al agentului economic
aflat în proces de lichidare.

COD FISCAL NOTIUNE-Activitate de întreprinzător, afacere (business) – orice activitate conform legislaţiei, cu
excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept
scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit.

Anexa nr. 2 la Hotararea nr.931 din 08.12.2011 cu privier la desfasurarea comertului cu amanuntul, prin
unitate de comerţ ambulant – unitate de comerţ cu amănuntul, ridicată din construcţii uşor demontabile, care poate fi
mutată din loc în loc şi care, de regulă, nu dispune de spaţiu pentru păstrarea produselor. Comercializează un
sortiment redus de mărfuri cu oferirea condiţiilor minime de comoditate pentru consumatori.
    Unităţi de comerţ ambulant sînt:
    staţionare provizorii – pavilion, gheretă;
    mobile – automagazin, rulotă, tonetă, tarabă, stand, tejghea, cărucior, aparat automat pentru vînzări.
Autorizatia de functionare a unitatilor comerciale – act administrative individual ce atesta dreptul titularului de a
practica activitate de conert si sau prestari servicii, conform legii, cu indicarea adresei amplasarii unitatii comerciale
sau locului pt vinzarea prestarea serviciilor.

Acte pt initierea 1) Notificarea privind inițierea activității de comerț completată – (in loc de autorizatie)

2) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali
ori, după caz, copia buletinului de identitate și/ sau patenta de întreprinzător - în toate cazurile;

3) autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare - doar pentru unitățile care comercializează produse alimentare,
băuturi.

4) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului - în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul
unui reprezentant;

5) schema de amplasare eliberată de către preturile de sector - în cazul  notificării activității din  gherete și
unități de comerț ambulant amplasate în afara piețelor autorizate;

3. Anexa nr. 1 a Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău prevede astfel:

SPETA 2

Nr.2
Cetăţeanul Ghindă, fiind titular al patentei de întreprinzător pentru comerţul cu amănuntul
la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri, pavilioane şi din autovehicule , comercializa printre alte
produse şi băuturi alcoolice şi articolele din tutun.
Inspectoratul fiscal a decis confiscarea băuturilor alcoolice şi articolelor din tutun aflate în
posesia titularului de patentă, cu suspendarea patentei pentru o perioadă de 3 luni.
Cetăţeanul Ghindă consideră că pedeapsa aplicată este ilegală și a adresat avocatului
întrebarea dacă este în drept titularul patentei de întreprinzător să comercializeze băuturi
alcoolice şi articole din tutun? Dacă da, în ce condiții, iar dacă nu - care sunt consecințele.

SPETA 3

Nr.3
Cetăţeanul Romica, locuitor al satului Hârjauca, r. Călăraşi, în vârstă de 17 ani, a decis să
iniţieze propria sa afacere. Cunoscând bine tehnica de fotografiat şi video a decis să obţină o
patentă de întreprinzător pentru filmări video, fotografiat şi reparaţia acestora. Pentru aceasta el
s-a prezentat cu actele necesare la organul competent din sectorul Centru, Chişinău şi a solicitat
patenta. Reprezentantul organului de stat a refuzat primirea actelor respective menţionând că
cetăţeanul Romica nu are dreptul să desfăşoare această activitate în Chişinău. Consulați
cetățeanul Romica, răspunzând la următoarele întrebări:
Poate fi practicată activitatea propusă de cetăţeanul Romica în baza patentei de
întreprinzător?
Care organ de stat este împuternicit să elibereze patenta de întreprinzător?
Din ce motive a fost respinsă cererea de eliberare a patentei cetăţeanului Romica?
1. Anexa la legea cu pr la patenta de intreprinzator din 1998 prevede la punctul 2.28. Fotografierea,
confecţionarea şi vînzarea fotografiilor, executate în mod      individual, servicii video, cuantumul taxei
lunare pt patenta fiind de 200 lei in Chisinau.

2. ART. 4PCT 6 AL LEGII CU PR LA PATENTA DE INTREPRINZATOR (6) Patenta se eliberează şi se


prelungeşte de către Serviciul Fiscal de Stat în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii, a documentelor
perfectate în modul respectiv şi după achitarea taxei stabilite pentru patentă.  

(7) Patenta poate fi eliberată de primăria în a cărei rază de administrare solicitantul intenţionează să-şi desfăşoare
activitatea în baza patentei, în cazul în care în localitatea respectivă nu este amplasată subdiviziunea Serviciului
Fiscal de Stat, şi aceasta este valabilă numai pe teritoriul administrat de primăria care a eliberat-o.(8) Patenta se
autentifică, aplicîndu-se semnătura conducătorului organului ce a eliberat patenta, şi se ştampilează.

SPETA 5

Nr.5
Serviciul Fiscal de Stat a adresat o interpelare Direcţiei juridice a Parlamentului prin care
solicitarăspuns la următoarea întrebare: „Poate oare o persoană fizică să aibă înregistrată o
întreprindere individuală, o gospodărie ţărănească şi să deţină patenta de întreprinzător activând
prin fiecare din aceste forme de sine stătătoare?”
Daţi un răspuns argumentat ServiciuluiFiscal de Stat.

Raspuns:

Legea cu privier la patenta de intreprinzator

 ART 3  (11) Se interzice deţinerea de către acelaşi titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru
acelaşi gen de activitate desfăşurată în acelaşi loc.

S-ar putea să vă placă și