Sunteți pe pagina 1din 9

Spețe

pentru lucru individual la Drept civil partea generala

De raspuns la intrebări și de soluționat speța în scris, cu argumentare


teoretica și motivarea în drept (cu indicarea legilor concrete și
articolelor nemijlocit care reglementaeză situația din speță )
De expediat pe mail- victorgicu73@gmail.com

Ficare student soluționează speța cu nr care corespunde cu


nr din lista atașată

1. Speţa
În 2004, între SNC „Steaua” şi SRL „Crisco” a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare prin
care SRL „Crisco” a vân¬dut lui SNC „Steaua” stofă în sumă de 50 000 lei. SNC „Steaua” nu a
achitat marfa. în 2005 SNC „Steaua” se transformă în SRL „Steaua”, în 2006 SRL „Crisco”, după
pronunţarea hotărârii instanţei de judecată prin care SRL „Steaua” a fost obligată la onorarea
obligaţiilor contractuale, respectiv la plata a 50 000 lei, a început urmărirea patrimoniului SRL
„Steaua”, deoarece trebuia să achite datoria, SRL „Crisco” purcede la urmărirea bunurilor
asociaţilor S.R.L. „Steaua”, iar aceştia refuză achitarea datoriei de 50 000 lei invocând faptul că
S.R.L. „Steaua” fiind o societate cu răspundere limitată, pentru datoriile acesteia nu pot fl urmărite
bunurile asociaţilor.
Analizaţi speţa:
1 Ce presupune operaţiunea de transformare a p.j. ?
2. Legislaţia prevede limitări în ceea ce priveşte transformarea Pf?
3. Vor fi obligaţi asociaţii SRL „ Steaua ” să achite datoria formată de SNC „ Steaua "până
la reorganizare?

2. Speţa
. A. şi B. au încheiat contractul de vinzare-cumpărare a unui imobil. în discuţiile avute până la
încheierea acestui contract, A. (vânzător) a comunicat lui B. (cumpărător) că plata impozitului pe
bunurile imobiliare constituie 0,05% din costul acestor bunuri. După 30 de zile de la încheierea
contactului de vânzare-cumpărare В. a procurat ziarul “Logos press” de unde a aflat că impozitul pe
bunurile imobile conform legislaţiei în vigoare constituie nu 0,05%, ci 0,3%. B. s-a adre¬sat către
A. cu cerinţe de a desface contractul de vinzare-cumpărare pe motivul că A. i-а comunicat incorect
mărimea impozitelor ce urmează sa fie achitate de proprietarii imobilelor.
Pentru soluţionarea litigiului a fost înaintată | acţiune civilă în judecată.
Ce hotărâre trebuie să adopte instanţa judecătorească?
3. Speţa
Olga Răilean a achiziţionat un teren în mun. Bălţi şi intenţiona să-şi ridice o casă cu 3 etaje.
Pregătind setul de documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei de la Primărie, i s-a comunicat
ca trebuie să prezinte acordul autentificat al tuturor vecinilor pè marginea construcţiei planificate.
La adresarea ei, toţi vecinii, în afară de Tudor Grati, au acceptat să semneze acordul la notar. Tudor
Grati a condiţionat a acordul cu plata sumei de 2.000 euro.
Nefiind de acord să plătească suma, Olga Răilean a depus acţiune în judecată contra lui Grati.
Sunt ilegale acţiunile lui Tudór Grati? In ce mod vâ spluţiona instanţa de judecată litigiul?

4. Speţa
începând cu luna iulie 2008, Petru a început să primească în căsuţa sa poştală mostre ale
producătorului "Sănătate" care includeau şi o publicitate care era imprimată pe versoul unui
formular. Petru nu avea încredere în produsele popularizate prin intermediul publicităţii poştale şi
respectiv le arunca de fiecare dată, imediat după ce le vedea în căsuţa sa poştală. In luna decembrie
2008 Petru a primit un aviz de plată pentru toate mostrele utilizate de el, inclusiv o propunere de
abo¬nament pentru anul 2009 înaintată de aceeaşi companie, “Sănătate”. Compania şi-a motivat
pretenţia patrimonială invocând faptul că Petru nu le-a expediat formularul tipizat inclus în pachetul
poştal prin care să manifeste nedorinţa de a fi în continuare abonat la mesagerul de mostre.
Petru a refuzat să achite.
Compania a înaintat cerere de chemare în judecată în vederea satisfacerii cerinţelor înaintate.
Care va fi decizia instanţei de judecată? Argumentaţi răspunsul

5. Speţa
A a împrumutat de la В suma de 10000 lei, utilizând drept gaj automobilul său. După ce termenul
convenit de ei a expirat В a pretins la drepţi de proprietate asupra automobilului, A, nefiind în stare
să-şi achite datoria. Dar, în acelaşi timp, o altă persoană, C, pretinde de la A suma de 5000 lei din
valoarea automobilului.
Acesta şi-a argumentat cererea prin faptul că el i-а împrumutat suma respectivă lui A înainte ca
acesta să împrumute bani de la B, deci el are prioritate.
Cine are dreptate în cazul dat?

6. Speţa
Reprezentantul fondatorilor SRL „Black cat” a depus la Camera înregistrării de Stat cererea privind
înregistrarea acesteia, în¬soţită de toate actele necesare, prevăzute de legislaţie. Camera
înre¬gistrării de Stat refuză înregistrarea, explicând că denumirea p.j. nu corespunde cerinţelor
prevăzute de legislaţia R.M.
Analizaţi speţa:
1. Care sunt condiţiile prevăzute de legislaţie referitor la denu¬mirea p.j.?
2. Este întemeiat refuzul organului de stat de a înregistra p.j.?
3. Stabiliţi care este modalitatea de contestare a refuzului de înregistrare a p.j. de către organul
de stat.
7. Speţa
La Adunarea Generală a acţionarilor S.A. „Vista” s-a hotărât reorganizarea persoanei juridice prin
divizare. Acţionarul X cere convocarea Adunării Generale repetate şi examinarea încă o dată a
problemei reorganizării, deoarece acestuia nu ia fost adus la cunoştinţă, până la ţinerea Adunării
Generale care este situaţia financiară a societăţii.
Analizaţi speţa:
1. Care sunt obligaţiile SA până la convocarea adunării generale în ceea ce priveşte petrecerea
acesteia?
2. Este obligată SA să informeze acţionarii referitor la situaţia financiară a societăţii?
3. Poate faptul neaducerii la cunoştinţă a situaţiei financiare a societăţii să ducă la anularea
deciziei de Reorganizare a societăţii?

8. Speţa
D. a împrumutat lui A. 5 000 lei cu condiţia ca banii să fie întorşi la 1 martie. A. nu a restituit suma
împrumutată, invocând diferite motive. în acest caz, D. l-a ameninţat pe A. că dacă în decurs de 5
zile nu restituie suma împrumutată plus 10 000 lei penalităţi pentru întârziere, el va da publicităţii
unele fapte privind viaţa personală a lui A. A. a satisfăcut cerinţele lui D., restituind suma de 15 000
lei. După o j perioadă de timp A. s-a adresat în judecată cu o acţiune, cerând să i se restituie 10 000
lei de la D. pe motivul că contractul de împrumut nu prevedea penalităţi pentru neîndeplinirea la
timp a obligaţiei. Soluţionaţi cazul.

9. Speţa
Igor si Elena au convenit să vizioneze un film împreună după care să mearga la o cafenea din
apropierea cinematografului. Igoj a cumpărat biletele si a mai cumpărat din iniţiativă proprie un
buchet de flori pe care urma sa-1 ofere Elenei. Cu 20 de minute înainte de film Igor a aflat dintr-un
mesaj expediat de Elena că aceasta nu va veni, deoarece este plecată cu prietenele sale.
Igor a catalogat comportamentul Elenei ca fiind ofensator şi a re¬clamat de la aceasta despăgubirea
pentru cheltuielile efectuate, inclusiv plata pagubei morale.
Care va fi decizia instanţei de judecata?

10. Speţa
S.R.L. “Col” a procurat de la o organizaţia Oştească o clădire în valoare de 1 250 000 lei.
Contractul a fost semnat de condu¬cătorii acestor întreprinderi, a fost autentificat notarial şi
înregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial. S.R.L. “Col” a achitat integral suma de 1250000lei. -
Când au aflat despre acest fapt, membrii organizaţiei obşteşti au cerut să fie desfăcut contractul de
vânzare-cumpărare, indicând că, de fapt, conductorul organizaţiei obşteşti nu avea dreptul să
înstrăineze acest obiect fără acordul prealabil al adunării generale.
In şedinţa judiciară au fost prezentate probe că contractul a fost semnat de Conducătorul
organizaţiei obşteşti, care a fost ales de aduna¬rea generală â acestei organizaţii. S-a mai stabilit că
acest conducător a prezentat là încheierea contractului procesul-verbal al adunării generale prin care
acesta a decis vânzarea imobilului, însă acest proces-verbal a fost falsificat de conducătorul
organizaţiei obşteşti, adunarea generală nefiind convocată.
La cererea instanţei judecătoreşti a fost prezentat statutul organi-zaţiei obşteşti în care era stipilat că
conducătorul acestei organizaţii obşteşti avea dreptul să încheie acte din numele organizaţiei fără
pro¬cură. Totodată, p. 40 din statut stipulează că bunurile imobile nu vor putea fi vândute fără
acordul adunării generale.
Care va fi hotărârea instanţei judecătoreşti?
11. Speţa
Mihaela a cumpărat de la centrul comercial o geantă de piele. Inspectând geanta, ea a observat o
mică zgârietură pe partea exterioară. Deoarece i-а plăcut geanta oricum, a decis să o cumpere.
Deoarece colegele îi făceau observaţii pe seama zgârieturiiy Mihaela s-a răzgândit, şi a cerut
vânzătorului restituirea banilor, fiindcă nu mai accepta zgârietura, care constituie un defect
important în viziunea sa.
Analizaţi comportamentul vânzătorului şi al Mihaelei.
Argumentaţi care din ei acţionează cu bună-credinţă?

12. Speţa
La 14 septembrie 2008 între Primăria mun. Chişinău şi A.V. a fost încheiat contractul de locaţiune
a imobilului amplasat pe str] Mitropolitul Varlaam 69.
Acest contract a fost încheiat în baza Deciziei Primăriei mun. Chişinău din 13 august 2008 şi a
cererii A.V.
La 2 noiembrie 2009 L.M. s-a adresat cu o plângere la Curtea de Apel mun. Chişinău prin care a
cerut să fie anulată Decizia Primăriei mun. Chişinău din 13.08.2008, să fie anulat contractul şi să fie
obligată Primăria mun. Chişinău să încheie cu A.V. şi L.M. un contract comun de locaţiune a
încăperilor amplasate pe str. Mitropolitul Varlaam 69.
In şedinţa judiciara Primăria mun. Chişinău (locator) şi A.V.(locatar) au declarat că au încheiat
contractul de locaţiune cu respecta-rea prevederilor legislaţiei în vigoare, nu doresc să rezilieze
contactul şisă încheie alt contract.
In şedinţa judiciară s-a stabilit că atât A.V., cât şi L.M. până în mai 2008 au lucrat în calitate de
notari în biroul notarial de stat amplasat pe str. Mitropolitul Varlaam 69. A fost stabilit, de
asemenea, că până la 13 august 2008 L.M. nu s-a adresat Primăriei mun. Chişinău cu o cerere prin
care să-şi manifeste voinţa de a încheia contract de locaţiune. Astfel de cerinţe au fost înaintate în
şedinţa judiciară.
La 27 noiembrie 2008, Curtea de Apel, mun." Chişinău abrogă Decizia Primăriei mun. Chişinău din
13.08.2008, declară nul contractual de locaţiune încheiat între Primăria mun. Chişinău şi A.V. la 14
septembrie 2008 şi obligă Primăria mun. Chişinău să dea în locaţiune A.V. şi L.M încăperile
amplasate pe str. Mitropolitul Varlaam 69.
La două iunie 2009, Colegiul Civil al Curţii Supreme de Justiţiei prin decizia sa a menţinut
hotărîrea Curţii de Apel, mun. Chişinău.
Care sunt condiţiile de valabilitate a contractului? In baza căror acte juridice sau fapte poate fi
încheiat contractul?
Poate fi impusă o parte să încheie contractul contrar voinţei sale?
Sunt corecte Hotărârea şi Deciziile instanţelor judecătoreşti?

13. Speţa
Direcţia „Construcţii” din cadrul Primăriei municipiului Chişinău a lansat un proiect de construcţie
a unui etaj – mansard deasupra etajului 5 al blocului de locuit nr.2 din strada Zelinski. Loca¬tarii
ultimului etaj au aflat despre aceasta abia când au început lucrările şi au contestat hotărârea
primăriei, nefiind de acord să se mai con¬struiască un etaj. Primăria a dispus continuarea lucrărilor,
motivând că acoperişul blocului locativ se afla la balanţa Primăriei.
Cine are dreptate în acest caz (ţinând cont de faptul că toate apartamentele din acel bloc au fost
privatizate)?
14. Speţa
D.V. s-a adresat cu o cerere în instanţa judecătorească de a fi recunoscut nul testamentul întocmit la
29.03.2005 de mama sa B.A| decedată la 5 aprilie 2005. Acţiunea a fost motivată prin faptul că tot
BA. la 2 martie 2004 a testat averea sa surorii acestuia C.Z., iar cu şase zile înainte de deces, fiind
foarte bolnavă şi fără să-şi dea seama de acţiunile sale a fost făcut al doilea testament, întocmit ca şi
primul de una şi aceeaşi persoană a primăriei comunei Chetrosu, raionul Drochia şi lăsat pe numele
pârâtei C.Z., care 10 zile înainte de decesul mamei sale a îngrijit de ea.
Conform Hotărârii Judecătoriei din 24 mai 2006 au fost admise cerinţele lui D. V. către C.Z. de
recunoaştere a testamentului nul.
Prin Decizia Curţii de Apel din 21.08.2006 Hotărârea în cauză a fost menţinută în vigoare.
Curtea Supremă de Justiţie, examinând recursul, a stabilit: Decedata B.A. era necărturară şi nu
semna documentele cu propria mână. Din raportul de expertiză efectuat nu se confirma că
testamentul în discuţie a fost semnat de decedata B.A., însă posibil de diferite per¬soane. Secretarul
primăriei C.V. a mărturisit în şedinţa judiciară că la întocmirea testamentului din 29 martie 2005 din
numele lui B.A. au fost invitaţi doi martori, testamentul fiind semnat nu de B.A., ci de T.A.
In plus la aceasta, în şedinţa judiciară medicul a confirmat că B.A. a fost vizitată de el cu o lună
până la deces şi că ea era bolnavă şi se deplasa cu ajutorul bastonului. Din fişa medicală a decedatei
rezulta că ea suferea consecinţele dereglării acute a circulaţiei sangvine cerebrale cu hemipareză din
dreapta.
Ce se înţelege prin forma actului juridic civil?
Care sunt prevede¬rile Codului Civil şi ale Legii cu privire la notariat referitoare la persoanele ce
pot autentifica acte notariale?
Care va fi Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie pe cauza nominalizată?

15. Speţa
Moscvin avea un interes deosebit faţă de maşinele de marca BMW şi când a auzit că vecinul său
Cebotari, deţinătorul unui astfel de model, a decis să-l vândă, a convenit cu acesta din urmă să se
întâlnească peste 5 zile împreună cu un meşter-lăcătuş pentru a examina maşina şi a definitiva
detaliile legate de preţ, modul de achitare, termene şi altele. A doua zi, Moscvin a aflat că Cebotari
a vândut automobilul mult râvnit de el unui oarecare Petrenco care a achitat o treime din preţ.
Părţile au convenit ca până la înregistrarea legală automobilul va rămâne la Cebotari.
In legătură cu situaţia creată Moscvin s-a adresat la un barou de avocaţi pentru o consultaţie juridică
în ceea ce priveşte următoarele aspecte:
1. Are dreptul Moscvin să ceară prin judecată ca acest automobil sa-i fie transmis în
proprietate ca rezultat al apariţiei între el şi Cebotari a raporturilor de vânzare-cumpărare luând
în consideraţie faptul că el, Moscvin, a fost primul care a iniţiat tratativele şi a anunţat despre
intenţia sa serioasă de a cumpăra acest automobil?
2. Este oare legal contractul dintre Cebotari şi Petrenco? Argumentaţi răspunsul.

16. Speţa
Gheorghe Marcoci a încheiat cu SRL Home Building un contract de investiţie în locuinţa din
cadrul unui bloc nou de apartamente, aflat în construcţie. Preţul de 40.000 euro se plăteşte în rate
trimestriale până la 31 decembrie 2015. Aceeaşi dată este indicată-în contract ca data-limită de dare
în exploatare a blocului şi predarea apartamentului către Gheorghe. El a achitat mai multe rate în
termen, în urma unei vizite la şantier în iunie 2015, Gheorghe a constatat căi lucrările de construcţie
au fost sistate. Home Building SRL susţine că iau dificultăţi financiare şi că darea în exploatare se
va amâna până în iulie 2016. Totodată* SRL cere de la Gheorghe plata următoarei rate conform
contractului. Altfel, ei nu vor putea continua lucrările de construcţie.,,
Gheorghe a refuzat să plătească.
Sunt ilegale acţiunile lui Gheorghe Marcaci? Trebuie Gheorghe să Ccurgă la instanţa de judecată
pentru a i se permite să refuze plata?
17. Speţa
C. şi D. au încheiat un contract de vinzare-cumpărare a unui set de mobilă în valoare de 3 560 lei.
D. a achitat lui C; suma integral, fapt ce a fost confirmat prin eliberarea unei recipise în care era
indicat că C. a primit de la D. suma de 3 560 lei. Părţile s-au înţeles că setul de mobilă va fi luat de
D. a doua zi, fiindcă la moment el nu dispune de transport pentru a ridica mobila cumpărată.
A doua zi C a refuzat să transmită setul de mobilă, motivând că o astfel de convenţie între ei n-a
fost încheiată.
D. a înaintat o acţiune în instanţa judecătorească prin care a cerut ca C să fie obligat să elibereze
setul de mobilă pentru a executa contractul de vânzare-cumpărare. în argumentarea acestor cerinţe
D. a prezentat instanţei judecătoreşti recipisa eliberată de C.
C. nu a negat faptul că a primit suma de 3 560 lei, însă a declarat că aceşti bani au fost
împrumutaţi lui D., fapt ce a fost confirmat prin depoziţiile a doi martori.
Analizaţi cazul. Care va fi hotărârea instanţei judecătoreşti?

18. Speţa
La 19 martie 2007, Procurorul General al Republicii Moldova a înaintat în Judecătoria Economică
a Republicii Moldova o cerere despre Necunoaşterea contractului de vânzare-cumpărare din
16.X.2006 a clădirii instituţiei medicale “Legkovik” încheiat între Ministerul Privatizării şi
Administrării Proprietăţii de Stat şi Universi¬tatea de Studii Umanistice ca fiind nevalabil.
Procurorul General îşi argumenta cerinţele sale prin faptul că la încheierea Contractului de vânzare-
cumpărare menţionat nu au fost respectate prevederile Regulamentului licitaţiilor cu “strigare”.
In şedinţa judiciară s-a stabilit că atât vânzătorul, cât şi cumpără¬torul la momentul intentării
acţiunii şi-au îndeplinit integral obligaţiu¬nile asumate. Astfel, vânzătorul a transmis clădirea
cumpărătorului, iar acesta a achitat integral costul imobilului. Ambele părţi sunt de părerea că au
încheiat contractul cu respectarea prevederilor legilor în vigoare şi consideră că acest contract nu
poate fi declarat nul.
La 28 mai 2007, prin Hotărârea Judecătoriei Economice a Repub¬licii Moldova, adoptată în prima
instanţă, a fost declarat nul contractul de vânzare-cumpărare a clădirii profilactoriului “Legkovik”,
invocân- du-se prevederile art. 50 din Codul Civil.
Prin Decizia Culţii de Apel Economice a Republicii Moldova adoptată la 28 iulie 2007, Hotărârea
primei instanţe a fost lăsată în vigoare.
Nefiind de acord cu această decizie, Universitatea de Studii Uma-nistice a depus recurs la Curtea
Supremă de Justiţie în care a solicitat anularea Hotărârii Judecătoriei Economice şi a Curţii de Apel
a Repub¬licii Moldova pe motivul că ele contravin legislaţiei în vigoare.
Ce se înţelege prin nulitatea contractului? Cine, în afară de părţile contractante, poate cere
nulitatea contractului? Care va fi Decizia Colegiului Civil al Curţii Supreme de Justiţie pe cauza
nominali¬zata mai sus?

19. Speţa
C. şi D. au încheiat un contract de vinzare-cumpărare a unui set de mobilă în valoare de 3 560 lei.
D. a achitat lui C; suma integral, fapt ce a fost confirmat prin eliberarea unei recipise în care era
indicat că C. a primit de la D. suma de 3 560 lei. Părţile s-au înţeles că setul de mobilă va fi luat de
D. a doua zi, fiindcă la moment el nu dispune de transport pentru a ridica mobila cumpărată.

A doua zi C a refuzat să transmită setul de mobilă, motivând că o astfel de convenţie între ei n-a
fost încheiată.
D. a înaintat o acţiune în instanţa judecătorească prin care a cerut ca C să fie obligat să elibereze
setul de mobilă pentru a executa contractul de vânzare-cumpărare. în argumentarea acestor cerinţe
D. a prezentat instanţei judecătoreşti recipisa eliberată de C.
C. nu a negat faptul că a primit suma de 3 560 lei, însă a declarat că aceşti bani au fost
împrumutaţi lui D., fapt ce a fost confirmat prin depoziţiile a doi martori.
Analizaţi cazul. Care va fi hotărârea instanţei judecătoreşti?
20. Speţa
în urma unui accident rutier, autovehiculul lui A a fost avariat și a hotărât să folosească în reparaţie
nişte piese care aparţineau lui B, dar care erau depozitate în garajul său. Când В a aflat despre cele
întâmplate, a cerut să i se întoarcă piesele, însă A a refuzat şi a spus că îi va întoarce numai valoarea
lor, întrucât separarea lor va duce la deteriorarea autovehicolului său.
Cum poate fi soluţionat acest caz?

21. Speţa
Circulând la orele 23:15 cu automobilul, Andrei a fost lovit la o intersecţie de şoferul unui
microbus, aflat în stare de ebrietate. Oprind automobilul, Andrei a chemat poliţia şi a încercat să
vorbească cu şoferul microbusului, care însă, după ce şi-a dat seama de accidentul provocat, a pornit
microbusul şi a încercat să fugă de la locul faptei.
Andrei a reuşit să-l oprească şi să-i sustragă cheile.
Sunt ilegale acţiunile lui Andrei? Se va schimba răspunderea daca organele de poliţie deja erau la
faţa locului?

22. Speţa
Trandafir i-а permis lui Marin Luchian (fiul unui buni prieten al său) care locuia în suburbia
Chişinăului, să ia în locaţiune pentru toata durata efectuării studiilor post-universitare de masterat о
cameră din imobilul care îi aparţine. Nici unul dintre ei nu a considerat I necesar de a perfecta în
scris contractul de locaţiune. Trandafir avea careva dubii referitor la capacitatea de plată a lui
Marin şi a convenit cu tatăl acestuia, Alexandru Luchian, plata pe cote-părţi a locaţiunii I (50/50).
La scurt timp după instalarea lui Marian în imobilul lui Trandafir, acesta din urmă i-а propus să facă
contra plată ore suplimentare de pregătire a nepotului său pentru examenele de bacalaureat. Marian
a rămas încântat de propunere şi a purces imediat la acţiune.
Peste 6 luni Marian a primit o bursă de studii de master în Italia pe care a acceptat-o şi a plecat în
pofida faptului că avea o restanţă la plata chiriei de aproximativ 70% pentru ultimele 3 luni. Mai
mult decât atât, Marian primise în avans de la Trandafir o sumă echivalentă cu 4 luni de ore
suplimentare cu nepotul său.
Trandafir s-a adresat către Luchian Alexandru cu cererea de a aco¬peri datoriile fiului şi retumarea
sumei plătite în avans pentru cursurile pregătitoare.
Luchian a refuzat să achite motivând că în raportul de locaţiune şi de prestări-servicii de tutore
educaţional dintre Trandafir şi Luchian Marian acesta nu figurează nici într-un fel şi, respectiv, nu
are nici o obligaţiune. In ceea ce priveşte înţelegerea de a achita 50% din suma chiriei, Alexandru a
adus ca argument faptul achitării a unei sume în avans echivalente cu 4 luni de chirie.
Determinaţi raporturile juridice existente şi subieţii participanţi la raport.
Expuneţi-vă opinia argumentat referitor la soluţia acestei speţe.

23. Speţa
В. i-а vândut lui D. automobilul ce îi aparţinea cu drept de proprietate la un preţ de 15 000 lei.
După puţin timp, В. a înaintat o acţiune în judecată cerând ca acest contract să fie declarat nul, pe
motivul că D. l-a impus să-i vândă automobilul la preţul de 5 000 lei, ameninţându-1 că în caz
contrar va informa inspectoratul fiscal despre veniturile reale pe care le are.
Care va fi hotărârea instanţei? Care sunt condiţiile cu privire la ameninţare?
24. Speţa
Asociatul unic al SRL „Indigo” depune la Camera înre¬gistrării de Stat cererea de înregistrare a
acesteia. Camera înregistrării de Stat refuză înregistrarea motivând că nu a fost vărsat integral
apor¬tul. Asociatul, având ca bază prevederele art. 113 C.C., şi anume, că la data înregistrării
societăţii fiecare asociat este obligat să verse în nu¬merar cel puţin 40% din aportul subscris, ceea
ce a şi făcut, a conside¬rat refuzul neîntemeiat şi se adresează cu o cerere în instanţa de judecată.
Analizaţi speţa:
1. Cum este vărsat aportul la capitatulul social al societăţii?
2. Care sunt consecinţele nevărsării la timp a aportului social la capitatul social al unei
societăţi în general?
3. Este întemeiat refuzul Camera înregistrării de Stat?

25. Speţa
A., în vârstă de 16 ani, a vândut lui V., în vârstă de 22 ani, un televizor la un preţ de 2 500 lei. La
momentul încheierii con¬venţiei, A. nu a primit acordul părinţilor săi. Părinţii, aflând despre acest
lucru, au căzut de acord cu faptul că A. 1 vândut televizorul la preţul de 2 500 lei, cu atât mai mult
că preţul de piaţă este,de cel mult 2 000 fel
V. aflând despre faptul că A. nu a avut acordul părinţilor la înche-ierea contractului de vânzare-
cumpărare a televizorului, a cerut instan¬ţei judecătoreşti să declare această convenţie nulă.
Care va ft hotărârea instanţei judecătoreşti?
Se va schimba hotărârea, dacă în şedinţa judecătorească mul din părinţi a acceptat încheierea
acestui contract, iar altul susţine cerinţele lui V., spunând că la încheierea convenţiei nu a fost dat
acordul părinţilor, iar în prezent el doreşte ca convenţia să fie declarată nulă?

26. Speţa
. La data de 10. 10. 10. A a împrumutat de la В suma de 100000 lei, printr-un înscris obligându-se
să o restituie până la 11.12.10.
La expirarea termenului covenit, В solicită în instanţa de judecată înlocuirea sumei de 100000 lei,
de care A nu dispune, cu automobilul acestuia.
A refiuza, invocând faptul că automobilul său a fost procurat pe data de 11.10.10., adică după ce
împrumutase banii de la B.
Care va fi hotărârea instanţei?

27. Speţa
Iosif şi Prodan, amatori înfocaţi de biliard, au decis să joace “Ia interes”; în acest scop ei au ales
centrul de agrement al cărui proprietar era Albu.
Albu le-a oferit jucătorilor tot necesarul şi a convenit cu ei asupra duratei de 3 ore a competiţiei
amicale şi a plăţii pentru această perioadă.
La rândul lor, Iosif şi Prodan s-au înţeles între ei că acel ce va pierde cele mai multe runde va plăti
câştigătorului o sumă egală cu 3 salarii minime (pentru fiecare runda ratată) şi va achita suplimentar
taxa pentru utilizarea mesei pentru durata de 3 ore.
La momentul expirării timpului de joc, Prodan a pierdut în favoarea lui Iosif echivalentul a 16
salarii minime.
Prodan a refuzat să achite această sumă motivind prin absenţa raporturilor juridice contractuale între
ei şi, respectiv, a obligaţiei de plată inerente dintr-un astfel de raport.
Iosif s-a adresat în judecata cu cererea de a încasa de la Prodan I suma echivalenta cu 16 salarii
minime.
Soluţionaţi speţa. Argumentaţi răspunsul.
28. Speţa
В. a depus în instanţa judecătorească cerere către T. cu privire la recunoaşterea contractului de
vânzare-cumpărare nul, indicând că la Biroul notarial de stat a fost autentificat contractul prin
care B.i-ar fi vândut lui T. 3/5 din cota-parte a casei de locuit, deşi în realitate părţile s-au înţeles
să încheie un contract de înstrăinare cu condiţia întreţinerii pe viaţă.
In şedinţa judiciară s-a stabilit că B. n-a dorit să vândă casa, deoarece după încheierea
contractului ea nu a trecut cu traiul în altă parte şi nu şi-a luat averea din casă. Suma de 1 000 lei
transmisă de T. lui В. a fost o achitare a datoriei pe gaz şi lumină.
Prin Hotărârea Judecătoriei, cererea a fost respinsă.
B. şi a menţinut Hotărârea instanţei de fond.
Cauza a ajuns până la Curtea Supremă de Justiţie.
Care va fi decizia Curţii Supreme?
Ce condiţii au fost încălcate la încheierea contractului?

29. Speţa
Trei amici (А, В, C) au hotărât să iniţieze o afacere comună şi au fondat o persoană juridică ,Д”.
Pentru dezvoltarea acestei afaceri ei au obţinut un credit în valoare de 10000 dolari de la o bancă
comercială. într-un final, afacerea lor a dat faliment şi numai A a avut bani să întoarcă băncii
creditul integral.
întrucât cei doi amici au refuzat să-i retufneze partea lor din datorie după ce creditul a fost stins, A
a intentat acţiunie în regres împotriva celor doi.
Care va fi hotărârea instanţei?

30. Speţa
Reprezentantul fondatorilor unei companii de asigurări se adresează la Camera înregistrării de
Stat privind înregistrarea acesteia, prezentând actul de constituire a companiei însoţit şi de alte
acte prevăzute de legislaţie. Camera înregistrării de Stat refuză înregistrarea, motivând că este
necesară obţinerea unei autorizaţii de la organul de stat care supravegează activitatea în domeniul
dat.
Analizaţi speţa :
1. Care sunt modalităţile de înfiinţare a p.j:?
2. Este întemeiat refuzul Camerei înregistrării de Stat?
3. Care este organul de stat care supraveghează activitatea în domeniul dat

31. Speţa
. X, Z, Y sunt asociaţi ai SRL „Avânt”. Aceştia au vărsat aportul subscris, în conformitate cu actul
de constituire în mărime de 50% până la înregistrarea SRL „Avânt”, x decedează după 3 luni de la
înregistrarea societăţii, iar restul părţii din aport nu reuşise să-l verse. ^Succesorul lui X doreşte
înstrăinarea părţii sociale ce îi revenea lui X.
Analizaţi speţa:
1. Cum are loc înstrăinarea părţii sociale în SRL?
2. Poate succesorul lui X să înstrăineze partea socială ce îi reve¬nea lui X, dacă nu a fost
plătit integral aportul?
3. Putea X să înstăineze partea socială când era în viaţă, până la vărsarea integrală a
aportului

S-ar putea să vă placă și