Sunteți pe pagina 1din 2

   

Seria MA nr. 145145


 
Biroul asociat de avocaţi ____CA ”Nicolae Oboroceanu”_______________________________________
Cabinetul avocatului ________________________________________________________________
Sediul ____Chisinau, str. Sfatul Țării 2_____________________________________
Telefonul _________060000000_______________________________________________________
Adresa electronică avocat.oboroceanu@rambler.ru
 
MANDAT
din__1 ianuarie__2020
 
Avocatul Nicolae Oboroceanu nr. licenţei _2015 _ din 14.03.2017__, în conformitate cu:
1) Contractul de asistenţă juridică nr.73 f.n.______________________ din ____10.01.2020______
2) Decizia coordonatorului Oficiului teritorial _________ al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat nr.______ din____________, se împuterniceşte să acorde asiste nţă juridică în cauza Racu
Dumitru Alexei împotriva actelor ilegale ale procurorului în ordinea art.313 din Codul de procedură penală

Semnătura avocatului /semnat/


 
Ştampila //
 

În conformitate cu art.68 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, împuternicirile avocatului sînt:
să prezinte documente sau alte mijloace de probă pentru a fi anexate la
dosarul penal şi cercetate în şedinţa de judecată;
să ceară recuzarea persoanei care efectuează urmărirea penală, a
judecătorului, procurorului, expertului, interpretului, traducătorului, grefierului;
să înainteze cereri;
să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală şi să ceară
includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal respectiv;
să ia cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiunilor efectuate cu participarea
lui şi să ceară completarea lor sau includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal
respectiv;
  să ia cunoştinţă de materialele cauzei penale din momentul terminării
urmăririi penale şi să noteze orice date din dosar, să facă copii;
să participe la şedinţele de judecată în primă instanţă, în apel, în recurs,
precum şi la judecarea cauzei pe cale extraordinară de atac;
să pledeze în dezbateri judiciare;
la solicitarea sa, să primească gratuit copii de pe hotărîrile care se referă la
drepturile şi interesele persoanei pe care o apără;
să depună plîngeri împotriva acţiunilor şi hotărîrilor organului de urmărire
penală, precum şi să atace sentinţa sau orice altă hotărîre judecătorească în cauza
respectivă;
să participe la împăcarea cu partea oponentă dacă persoana pe care el o
apără participă la împăcare;
să participe la procesul de mediere la solicitarea persoanei pe care o apără;
să facă obiecţii referitor la plîngerile altor participanţi la proces despre care a
fost informat de către organul de urmărire penală sau a aflat despre ele din alte
surse, precum şi să-şi expună părerea în şedinţa de judecată referitor la cererile şi
propunerile altor participanţi la proces şi referitor la chestiunile soluţionate de
instanţa de judecată;
 să facă obiecţii împotriva acţiunilor ilegale ale celorlalţi participanţi la proces;
să facă obiecţii împotriva acţiunilor preşedintelui şedinţei de judecată;

Numele şi prenumele clientului


 
Semnătura clientului*
* Dacă se întocmeşte o procură, avocatul va nota pe versoul mandatului textul “Conform procurii anexate” şi
va semna versoul mandatului în locul clientului.